Sayıûtay Baûkanlıøı
2002 YILI
FAALùYET RAPORU
Kasım 2002
Sayıûtay Baûkanlıøı
2002 YILI
FAALùYET RAPORU
Kasım 2002
TC SAYIùTAY BAùKANLI
ö
I
06520 BALGAT / ANKARA
Tlf: 295 30 00
Fx: 295 40 80
e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr
www.sayistay.gov.tr
ùÇùNDEKùLER
Sunuû
5
Sayıûtay Hakkında Genel Bilgiler
Örgüt úeması 9
Anayasal ve Yasal Çerçeve 10
Ana Hatlarıyla Görevler 10
Yetkiler 11
Denetimin Kapsamı 11
ùnsan Kaynakları 14
Parasalyüklükler 16
2002 Yılı Faaliyetleri
Denetim Faaliyetleri 21
Yargılama Faaliyetleri 27
Türkiyeyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar 30
nya Sayıûtayları ve Bunların Organizasyonlarıyla Bilgi ve
Deneyim Paylaûımı 35
Yayın Faaliyetleri 40
Eøitim Faaliyetleri 42
Kurumumuzdaki Bilimsel ve Mesleki Toplantılar 48
phane Hizmetlerinin Geliûtirilmesi 49
Yeni Hizmet Binası 50
Biliûim Sisteminin Geliûtirilmesi 51
Sayıûtay Web Sitesi 52
Stratejik Planlama Faaliyetleri
Stratejik Planlama 57
Strateji Bildirimi 57
Yıllık Eylem Planları 60
Avrupa Birliøine Geçiû Sürecinde Sayıûtay
Avrupa Birliøi Müktesebatının Üstlenilmesine ùliûkin Ulusal
Programda Yer Alan Taahhütler 63
Sayıûtayın Avrupa Birliøine Katılımrecinenelik Planları ve
Çalıûmaları 64
Kamu Malinetiminin Yeniden
Yapılandırılma Çalıûmaları
Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılma Çalıûmaları ve
Sayıûtay 69
Kamu Mali Yönetim ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı Hakkındaki
Sayıûtay Görüûü71
Ek
Tablolar ve Grafikler ùndeksi 73
SUNUú
Bu Rapor'da Kurumumuzun geçen bir yıllık zaman dilimi içinde
gerçekleûtirdiøi faaliyetler hakkında ana hatlarıyla bilgi sunulmaktadır.
Sayıûtayımız, hem yüksek denetim hem de yüksek yargı organı olarak
hukuk devletinin temel taûlarından biridir. Sayıûtay, TBMM adına
yapmıû olduøu denetleme görevinin yanı sıra Anayasa sistemine göre
yargı yetkisiyle de donatılmıû bir baøımsız kuruluû niteliøini
taûımaktadır. Baøımsızlık kavramı yasama organından, yürütme
organından ve denetlenen kuruluûlardan baøımsızlık gibi unsurlar
içermekte ve Sayıûtay açısından hayati önem arzetmektedir. Nitekim
INTOSAI'in (Uluslararası Sayıûtaylar Organizasyonu) yayımlamıû
olduøu Denetim Standartlarında bu hususa özel önem atfedilmektedir.
Öte yandan günümüzde kamu idarelerinin gündemine giren
hesapverme sorumluluøu ve ûeffaflık kavramları, parlamenter
denetimin eksiksiz gerçekleûtirilebilmesi bakımından Sayıûtaylara yeni
ve önemli görevler yüklemektedir. Sayıûtayımız bu yeni görevler
çerçevesinde, kendi faaliyet raporlarını, kamu mali yönetimimizde
hesapverme sorumluluøunun yerleûtirilmesi ve geliûtirilmesine katkıda
bulunmanın bir aracı olarak görmekte ve bu alanda öncü rol
üstlenmeye çalıûmaktadır. Nitekim, önümüzdeki yıl TBMM'nin
ndeminde bulunacak olan Kamu Mali Yönetim ve Mali Kontrol
Kanunu Tasarısı kamu kurum ve kuruluûlarımıza stratejik planlar,
faaliyet raporları ve kurumsal performans raporları hazırlama görevi
vermeyi hedeflemektedir. Hiç kuûkusuz bu raporların kurumsal
hesapverme sorumluluøunun geliûtirilmesi baølamında kamu mali
yönetimimiz üzerinde önemli etkileri olacaktır.
Bu düûüncelerle, kurumsal performansımızın artırılması amacıyla
yapılacak katkıları ve uyarıları ûükranla karûılayacaøımızı belirtir, en
derin saygılarımı sunarım.
Mehmet DAMAR
Sayıûtay Baûkanı
Sayıûtay Hakkında
GENEL BùLGùLER
SAYIùTAY HAKKINDA GENEL BøLGøLER
SAYIùTAY BAùKANLIöI
9
ÖRT úEMASI
*Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Dairelere ba÷lı olarak çalıúan Raportörler
örgüt yapısına dahildir.
D
D
A
A
ø
ø
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
(
(
8
8
)
)
*
*
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
YÖNETøM BøRøMLERø
GENEL SEKRETER
YARDIMCILARI
S
S
A
A
V
V
C
C
I
I
B
B
A
A
ù
ù
K
K
A
A
N
N
ARAùTI R M A
VE TASNøF
GRUBU
DIù
øLøùKøLER
GRUBU
E
ö
øTøM
GRUBU
D
D
A
A
ø
ø
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
*
*
T
T
E
E
M
M
Y
Y
ø
ø
Z
Z
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
*
*
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
*
*
PERFORMANS
DENETøMø
GRUBU
SÖZLEùME
TESCøL VE
KAYIT
GRUBU
KESøN
HESAP
GRUBU
DENETøM
PLANLAMA
VE RAPOR
GRUBU
BøM
DENETÇøLER
GRUBU
YYÜÜKKSSEEKK DDøøSSøøPPLLøøNN
KKUURRUULLUU
MMEEMMUURRLLAARR
SSEEÇÇøøMM VVEE
DDøøSSøøPPLLøøNN KKUURRUULLUU
PROTOKOL
øùLERø
GRUBU
DENETøM
GRUPLARI
(24)
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
10
ANAYASAL VE YASAL ÇERÇEVE
Sayıûtayın kuruluûu ve görevleri Anayasamızın 160’ıncı ve 164’üncü
maddelerinde yer almıûtır.
Sayıûtayın kuruluûu, iûleyiûi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri,
atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümkleri ile Baûkan ve
üyelerinin teminatları 21.02.1967 tarih ve 832 sayılı Kanun ile ek ve
deøiûikliklerinde düzenlenmiûtir.
ANA HATLARIYLA GÖREVLER
Anayasamız Sayıûtaya;
x Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını Türkiye
yük Millet Meclisi adına denetlemek,
x Sorumluların hesap ve iûlemlerini kesin hükme baølamak,
x Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme baølama iûlerini
yapmak,
x Türkiye Büyük Millet Meclisine kesinhesap kanun tasarıları
hakkında uygunluk bildirimi sunmak,
revlerini vermiûtir.
SAYIùTAY HAKKINDA GENEL BøLGøLER
SAYIùTAY BAùKANLIöI
11
YETKùLER
Sayıûtay, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi
sırasında:
x Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, sayman ve diøer
sorumlularla doørudan yazıûmaya,
x Gerekli gördüøü belge, defter ve kayıtları göndereceøi mensupları
vasıtasıyla görmeye veya dilediøi yere getirtmeye,
x Söz bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları
çaøırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye,
yetkili kılınmıûtır.
Ayrıca Sayıûtay, denetimine giren iûlemlerle ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi, Devlet, özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve
kurullarla diøer gerçek ve tüzel kiûilerden (Bankalar dahil) isteyebilir.
Bunlara ilaveten Sayıûtaya, denetimine giren daire ve kurumların
iûlemleriyle ilgili kayıtları, eûya ve malları, iûleri ve hizmetleri
görevlendireceøi mensupları veya bilirkiûiler vasıtasıyla “yerinde” ve
“iûlem ve olayın her safhasında” inceleme yetkisi de verilmiûtir.
DENETùMùN KAPSAMI
Anayasanın 160. maddesi gereøince Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin
gelir, gider ve malları Sayıûtayın denetiminin kapsamındadır.
Baûta 832 sayılı Sayıûtay Kanunu olmak üzere çeûitli yasal
zenlemelerle kanunlar ile Sayıûtayın denetimine tabi kurum ve
kuruluûlar belirlenmiûtir.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
12
Tablo 1: Sayıütay Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluülar
Geneleli
Kuruluülar
Anayasa Mahkemesi, Baübakanlık, Devlet Planlama Teükilatı Müsteüarlıùı, Hazine
Müsteüarlıùı, Dıü Ticaret Müsteüarlıùı, Danıütay, Yargıtay, Devlet ústatistik Enstitüsü
Baükanlıùı, Diyanet úüleri Baükanlıùı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüùü, Devlet Meteoroloji
úüleri Genel dürlüùü, Adalet Bakanlıùı, Milli Savunma Bakanlıùı, úçiüleri Bakanlıùı,
Emniyet Genel Müdürùü, Jandarma Genel Komutanlıùı, Sahil Güvenlik Komutanlıùı, Dıüiüleri
Bakanlıùı, Maliye Bakanlıùı, Milli Eùitim Bakanlıùı, Bayındırlık ve úskân Bakanlıùı, Saùlık
Bakanlıùı, Ulaütırma Bakanlıùı, Tarım ve Köyiüleri Bakanlıùı, Orman Bakanlıùı, Çalıüma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlıùı, Sanayi ve Ticaret Bakanlıùı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıùı,
ltür Bakanlıùı, Turizm Bakanlıùı, Çevre Bakanlıùı , Denizcilik Müsteüarlıùı, Gümrük
Müsteüarlıùı
Katmatçeli
Kuruluülar
Tarım Reformu Genel Müdürlüùü, Vakıflar Genel Müdürlüùü, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüùü, Karayolları Genel Müdürlüùü, Devlet Su úüleri Genel Müdürlüùü, Hudut ve
Sahiller Saùlık Genel Mürlüùü, Orman Genel Müdürùü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüùü,
Petrol úüleri Genel Müdürlüùü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüùü,
Telsiz Genel Mürlüùü, Yüksek Öùretim Kurulu,
Devlet Üniversiteleri
ksek Teknoloji Enstileri
Döner
Sermayeli
Kuruluülar
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluülara Baùlı Döner Sermayeler
Belediyeler Büyüküehir, il, ilçe ve bucak belediyeleri
(Belediyelerin iütirakleri, üirketleri ve kanunla kurulan teüekkülleri ile belediye birlikleri
denetim kapsamı dıüındadır)
úl Özel
údareleri (úl özel idarelerinin kurdukları üirketler ve birlikler denetim kapsamı dıüındadır)
Özeltçe
Rejimi Olan
Kuruluülar
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüùü, Devlet Opera ve Balesi Genel Mürùü, Türk Tarih
Kurumu Baükanlıùı, Türk Dil Kurumu Baükanlıùı, Baübakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Baükanlıùı, Maliye Bakanlıùı Kefalet Sandıùı, Vakıflar Kefalet Sandıùı
Özerk
Kuruluülar
Özelleütirme údaresi Baükanlıùı (*)
(*) Özelleútirme ødaresinin özelleútirme iúlemleri Baúbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca denetlenmektedir.
Sayıûtay denetimi dıûında kalan kamu kurum ve kuruluûları ise
aûaøıdaki tabloda belirtilmektedir.
SAYIùTAY HAKKINDA GENEL BøLGøLER
SAYIùTAY BAùKANLIöI
13
Tablo 2: Sayıütay Denetimi Dıüında Kalan Kurum ve Kuruluülar
Baübakanlıkksek Denetleme Kurulunun Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluülar
233 sayılı KHK
Gereùi
Denetlenen
KúT’ler
úktisadi Devlet Teüekkülleri (Anonim ûirketler Hariç)
Çay úületmeleri Genel Müdürlüùü, Devlet Malzeme Ofisi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu,
Türkiye Kömür úületmeleri, Türkiye Taükömürü Kurumu, Tarım úületmeleri Genel Müdürlüùü,
Toprak Mahsulleri Ofisi A.û., Türkiye Petrolleri A.O., Türkiye Elektrik Daùıtım A.û., Türkiye
Elektrik úletiüim A.û., Elektrik Üretim A.û., Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.û., Sümer
Halıcılık ve El Sanatları Sanayi A.û., Eti Holding A.û. (Madencilik), Boru Hatları ve Petrol Taü.
A.û.
zelleütirme Kapsamında), rkiye Demir Çelik úületmeleri, Türkiye ûeker Fabrikaları A.û.,
tün ve Tün Mamulleri Tuz ve Alkol úületmesi Gen.d.
Kamu úktisadi Kuruluüları
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları úületmesi Genel dürlüùü, Türkiye Cumhuriyeti
Posta úületmeleri Genel Mürlüùü, Devlet Hava Meydanları úületmesi Genel Müdürlüùü, Kıyı
Emniyeti ve Gemi Kurtarma úületmeleri
Özel
Kanunlarınca
YDK
Denetimine
Tabi Olan
Kurumlar
Atatürk Orman Çiftliùi, Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Des. úd. Bük., Türk Patent Enstitüsü,
Milli Piyango údaresi Gen. Müd., Ekonomik Kültürel Eùitim ve Teknik úübirliùi Bük., GAP Bölge
Kalkınma úd. Bük., Milli Prodüktivite Merkezi, Toplu Konut úd. Bük., Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu, Türkiye úü Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Yüksek Öùrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu, , úhracatı Geliütirme Et Merkezi, Özelleütirme Fonu, Sosyal Yardımlaüma
ve Day. Tes. Fonu, ústanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Türk
Telekonikasyon A.û., Türkiye Kalkınma Bankası A.û., Ekici Tütünleri Satıü Piyasalarının
Desteklenmesi úüleri, ússizlik Sigorta Fonu, Özelleütirme údaresi (özelleütirme çalıümaları)
TBMM adına KúT
Komisyonu Kararı
ile Denetimi YDK’a
Verilen Kurumlar
Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Elektrik úüleri Etüd údaresi, úller Bankası, Pereja úleri Kimya
San. A.û., Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.û., Arıcak Tur. Tic. A.û., Betonsan Konut San. A.û.,
Damızlık únek ve Süt Ürünleri A.û., Kalkınma Holding A.û., úst. Tic. Fin. A.û., Uüak Seramik San.
A.û., Kalkınma Menkul Deù. A.û., Yasataü A.û., Meybuz A.û., Tüstaü Sın. Tes. A.û.
Sosyal Güvenlik
Kuruluüları
Emekli Sandıùı, SSK Baükanlıùı, Baù-Kur
4046 sayılı
Kanun Gereùince
YDK’ca
Özelleütirme
Programında
Bulunan Kuruluülar
úskenderun Demir Çelik A.û., Türkiye Zirai Donatım Kurumu A.û., Türkiye Denizcilik
úületmeleri A.û., Denizcilik úületmeciliùi ve Tankerciliùi A.û., Takım Tezgahları ve Sanayi ve
Ticaret A.û., TÜPRAû (Türkiye Petrol Rafinerileri A.û.), Türkiye Selüloz ve Kaùıt Fabrikaları,
Eti Elektro Metarji A.û., Eti Bakır A.û., Eti Krom A.û., Eti Gümüü A.û., Karadeniz Bakır
úületmeleri, Petkim (Petrokimya Holding A.û.), Sümer Holding A.û., THY A.O., Et ve Balık
Ürünleri A.û., Türkiye Gemi Sanayi A.û., Turban Turizm A.û.,rkiye Gübre Sanayi A.û.,
Atak öy Otelcilik A.û., Tümosan A.û., Gerkonsan A.û., Ataköy Tur. Tes. ve Tic. A.û.
Sayıütay ve Baübakanlık YDK Dıüında Kalan ve Farklı Denetim Rejimleri Bulunan Kurumlar
TBMM, Cumhurbaükanı, Sayıütay, Baübakanlık YDK, Tanıtma Fonu,BúTAK, Savunma San. Müsteüarlıùı, Türk
Akreditasyon Kurumu, MSB Akaryakıt úkmal ve NATO POL Tesisleri úül. Bük., Türk Standartları Enstitüsü,
Destekleme ve Fiy. úst. Fonu, Savunma San. Des. Fonu, Türkiye ve Ortadoùu Amme údaresi ve Enstitüsü,
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sig. Fonu, Ereùli Demir Çelik Fabrikaları A.û.,
Eximbank A.û., T.C. Ziraat Bankası A.û., Türkiye Halk Bankası A.û., úller Bankası Gen. Müd. ve úl Özel údareleri
ve belediyelerin sermayelerinin yarısından fazlasına tek baüına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teüebbüsler
4743 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile Özerk Kurumlara Getirilen Denetimi Rejimi
(Anayasa Mahkemesinin
24.06.2002 tarihli kararıyla iptal edilmiütir)
Rekabet Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası
Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, ûeker Kurumu, Kamu úhale Kurumu,
tün, Tün Mam. Ve Alk. úçk. Piy. Düz. Kurumu
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
14
Meslek Mensubu
%44
Savcı ve Y ardımcıları
%1
Yönetim Mensubu
%55
Denetçiler
%39
Raporrler
%1
Baúkan,Daire Baúkanı, Üyeler
%4
Yönetim Mensubu
+ Savcı ve Yrd
%56
ùNSAN KAYNAKLARI
Sayıûtay’da 15 Ekim 2002 tarihi itibariyle 1187 personel görev
yapmaktadır. Bunlardan 525’i meslek mensubu, 652’si yönetim
Grafik 2: Meslek Mensuplarının Kompozisyonu
Meslek mensuplarımızın
m mensuplarımız
içindeki
kompozisyonu
yandaki grafikte yüzdeler
itibariyle gösterilmiûtir.
460 denetçinin 220’si
Uzman Denetçi, 169’u
Baûdenetçi, 41’i Denetçi ve
30’u Denetçi Yardımcısı
kadrosunda bulunmaktadır.
525 Meslek mensubumuzun 54’ü “Birinci Baûkan, Daire Baûkanı ve
Üyelerden” 11’i “Raportörlerden” ve 460'ı “Uzman Denetçi,
Baûdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcılarından” oluûmaktadır.
Grafik 1: Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu
mensubu ve 10’u Savcı ve
savcı yardımcılarıdır.
Mensuplarımızın
kompozisyonu, yandaki
grafikte yüzdeler itibariyle
gösterilmiûtir.
SAYIùTAY HAKKINDA GENEL BøLGøLER
SAYIùTAY BAùKANLIöI
15
9
112
196
99
771
0 100 200 300 400 500 600 700 800
ølkokul Mezunu
Orta Okul Mezunu
Lise Mezunu
Meslek Okulu Mezunu
Yüksek Okul Mezunu
853
334
0 200 400 600 800 1000
Bay
Bay an
Sa÷lık Hizmetleri
%1
Genel ødare
%31
Teknik Hizmetler
%2
Yardımcı Hizmetler
%19
Sözleúmeli Personel
%2
Meslek Mensubu
Savcı ve Yrd
%45
Grafik 3: Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu
Y
önetim mensuplarımızdan 371’i Genel ùdari Hizmetler Sınıfında,
10’u Saølık Hizmetleri Sınıfında, 22’si Teknik Hizmetler Sınıfında,
Mensuplarımızın öørenim durumları ise aûaøıdaki grafikte
belirtilmektedir.
Mensuplarımızın cinsiyetine göre daøılımı aûaøıda gösterilmektedir
.
230’u Yardımcı
Hizmetler Sınıfında olup
19’u Sözleûmeli Personel
statüsünde çalıûmaktadır.
Yönetim
mensuplarımızın tüm
mensuplarımız içindeki
kompozisyonu yandaki
grafikte yüzdeler
itibariyle gösterilmiûtir.
Grafik 4: Öørenim Durumlarına Göre Mensuplar
Grafik 5: Cinsiyetere Mensuplar
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
16
BÜTÇEDEKù PARASAL BÜYÜKLÜKLER
Temel harcama kalemleri 2002 yılı bütçe rakamları ile 2003 yılıtçe
teklif rakamları aûaøıdaki tabloda gösterilmiûtir.
Tablo 3: 2002 Bütçesi, 2003 Bütçesi Teklifi
(Milyon TL)
Gider Türü
2002 Bütçe 2003 Bütçe
Teklifi
Personel 24.983.000 31.228.750
Diøer Cari 12.250.700 15.313.375
Yatırı mlar 2.500.000 3.115.000
Transferler 719.100 898.875
TOPLAM 40.452.800 50.556.000
2003 yılı bütçe teklifimizde yer alan ödenek talebimizin ödenek türleri
itibariyle daøılımı ise ûu ûekildedir.
Tablo 4: 2003 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Daøılımı
(Milyon TL)
Kod Harcama Kalemi
2003 Bütçe
Teklifi
100 Personel Giderleri 31.228.750
200 Yolluklar 2.791.420
300 Hizmet Alımları 7.168.000
400 ketim Malları ve Malzeme Alımları 3.155.955
500 Demirbaû Alımları 2.392.000
600 Makine, Teçhizat ve Taûıt Alımları 557.000
700 Yapı, Tesis ve Büyük Onarım Giderleri 2.319.000
800 Diøer Ödemeler 45.000
900 Transferler 898.875
TOPLAM 50.556.000
SAYIùTAY HAKKINDA GENEL BøLGøLER
SAYIùTAY BAùKANLIöI
17
2003 B
Ü
TÇE YILINDAKù YATIRIMLARIMIZ
Tablo 5: 2003 Bütçe Yılı Yatırımları
(Milyon TL)
Talep edilen
101.02.2.002/600 Makine, Teçhizat ve Taûıt Alımları 36.000
610
101.02.2.003/600 Güvenlik, Yangın Söndürme ve ùhbar 100.000
620 Sistemi Alımı
101.02.2.006/700 Sayıûtay Arûivi Yapımı 2.000.000
620
101.02.2.007/700 Sayıûtay Binası Yapımı 219.000
710
101.02.2.009/700 100.000
710
Lojmanların Bakım Onarım ve
Dönüûüm Projesi
111.01.2.001/300 Sayıûtay Denetimini Geliûtirme Projesi 2.000
310
111.01.2.001/500 Sayıûtay Denetimini Geliûtirme Projesi 7.000
590
111.01.2.001/600 Sayıûtay Denetimini Geliûtirme Projesi 421.000
620 Diøer Ödemeler
GENEL TOPLAM 3.115.000
2002 Yılı
FAALùYETLERù
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
21
DENETùM FAALùYETLERù
Saymanlık Hesaplarının ùncelenmesi
Denetim süreci sayman hesaplarının denetçiler tarafından harcamadan
sonra incelenmesiyle baûlamaktadır. Halen denetim alanımıza giren ve
deøiûik bütçe rejimlerine tabi kamu kurum ve kuruluûlarına ait toplam
(ayniyat saymanlıkları hariç) 8.175 adet saymanlık bulunmaktadır.
8.175 Saymanlık hesabından; önemli ve öncelikli görülen 1.342 adedi
2002 yılı inceleme programına alınmıû; bunlardan 1.139'u merkezde,
203 yerinde incelenmiûtir.
Bütçe türlerine göre mevcut saymanlık sayısı ile bu yıl inceleme
programına alınanlar aûaøıdaki tabloda gösterilmiûtir:
Tablo 6: Denetim Kapsamına Giren ve Programa Alınan Saymanlıkların Türleri ve Sayıları
2002 Yılında ùnceleme
Programına Alınan Hesaplar (*)Denetim
Kapsamındaki
Saymanlı klar
Toplam
Hesap
Sayısı
Merkezde Yerinde Toplam
ùncelenen
Saymanlık /
Toplam Say
%
Geneltçe 1449 315 58 373 26
Katma Bütçe 265 108 62 170 64
Döner Sermaye 2635 346 24 370 14
Fon Saymanlıøı 500 163 3 166 33
Belediyeler 3219 135 38 173 5
Özel ùdareler 81 52 18 70 86
Özel Bütçe 26 20 - 20 77
TOPLAM 8.175 1.139 203 1.342 16
(*) 13 Adet ayniyat saymanlıøı ile kısmi incelemeye alınan 82 adet Dıû Kaynaklı Proje Kredisi tabloya dahil deøildir.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
22
Saymanlı k Hesaplarının Yıllık ùnceleme Programına Alı nması
Sırasında Dikkate Alınan Kriterler
Saymanlık Hesaplarının Yıllık ùnceleme Programına alınması sırasında
denetçi kapasitemiz, saymanlıkların harcama tutarları ve risk taûıyan
alanlar gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır.
x 2001 yılı hesaplarından programa alınıp incelemesi tamamlanan
Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıkların bütçe giderleri toplamının,
toplam bütçe giderleri içindeki payı aûaøıdaki tabloda da görüleceøi
üzere % 90.2 dir.
Tablo 7: Bütçe Gideri ùtibariyle ùncelenen Genel ve Katma eli Saymanlıklar
(Milyar TL)
2001 Yılı Genel Bütçe Katma Bütçe Toplam
Toplam Bütçe Gideri 79.898.981 6.800.728 86.699.709
ùncelenen Toplam Bütçe Gideri 72.219.001 5.991.379 78.210.380
Bütçe Gideri ùtibariyle
ùnceleme Yüzdesi
%90.4 %88.1 %90.2
x Yatırım harcamalarıksek olan ve bütçe büyüklüøü itibariyle
önemli bir yere sahip ve riski düzeyi yüksek nitelikte olabilecek il
özel idare hesaplarının 70 adedi inceleme programına alınmıûtır.
x Büyük bir bölü büyükûehir ve il belediyesi olmak üzere toplam
173 adet belediye hesabı inceleme programına alınmıû, çoøunluøu
belde belediyesi olan ve bütçe büyüklüøü itibariyle küçük olan
diøer belediyeler inceleme programı dıûında tutulmuûtur.tçe
büyüklüøü olarak tüm belediye hesaplarının %75'inin incelendiøi
tahmin edilmektedir.
x Saymanlık sayısıısından önemli olmasına raømen bütçe
büyüklüøü itibariyle çoøunluøu çok küçük hesaplar olan döner
sermaye saymanlıklarından riskli görülen veya bütçe büyüklüøü
itibariyle önemli bir yere sahip 370 adedi inceleme programına
alınmıûtır.
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
23
Ön Denetim
Sayıûtay denetimine tabi olan daire ve kurumlarca harcamaya iliûkin
olarak yapılan sözleûmelerle her türlü baøıtlar tescil edilmektedir.
Ancak 1050 sayılı Kanunun 64 maddesi uyarınca ve bütçe kanunları ile
vizeden istisna edilen sözleûmelerle ivedilik ve gizlilik sebebi ile
eksiltmeden istisnasına Bakanlar Kurulunca karar verilen hususlar ve
yabancı memleketlerde yapılan satınalmalara iliûkin sözleûmeler kayda
tabidir.
Genel ve Katma Bütçeli dairelerin kadro ve ödenek daøıtım iûlemleri
önceden vizeye tabi tutulmaktadır.
Ödenek Vize ùûlemleri
2002 yılının ilk 10 aylık döneminde 446.147 adet ödeme emri
incelenerek vize edilmiûtir.
Gene bure içinde 2.438 adet belge üzerinde bütçe aktarma iûlemi
gerçekleûtirilmiû, 5.374 adet mevkufat müzekkeresi vize edilmiû ve
46.939 adet belge üzerinde tenkis iûlemi yapılmıûtır.
Tablo 8: 2002 Yılı Bütçesi Ödenek Vizesi Hareketleri (*)
Cinsi
Miktar
(Milyar TL)
Vize Edilen Belge
Sayısı
ùade Edilen
Belge Sayısı
Ödeme Emri
80.865.878 446.147 320
tçe ùçi Aktarma 7.742.245 2.438 35
Mevkufat 39.518 5.374 45
Tenkis
2.132.732 46.939 265
TOPLAM 90.780.374 500.898 665
(*) 01.10.2002 tarihi itibariyle
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
24
Kadro Vize ùûlemleri
Daøıtım ve tenkis olmak üzere toplam 65.788 adet belge üzerinden
iûlem gören 604.508 kiûiye iliûkin kadro incelenerek vize edilmiûtir.
Tablo 9: 2002 Yılı Bütçesi Kadro Vize Hareketleri (*)
Cinsi Vize Edilen
Belge Sayısı
Vize Edilen
Belgelerdeki Kiûi
Adedi
ùade Edilen
Belge Sayısı
Daøıtım 33.477 307.832 757
Tenkis 32.311 296.676 626
TOPLAM 65.788 604.508 1.383
(*) 01.10.2002 tarihi itibariyle
zleûme Tescil ve Kayıt ùûlemleri
Sayıûtaya 2002 yılının ilk on aylık dönemi itibariyle mahalli idareler de
dahil olmak üzere 2.555 adedi tescil, 29.378 adedi de kayıt iûlemine
tabi toplam 31.933 adet sözleûme dosyası gelmiûtir.
Tablo 10: Bütçe Türlerine Göre Tescil ùçin Gelen Sözleûme Sayısı (*)
tçe Türleri Tescil ùçin Gelen
Sözleûme Sayısı
Genel Bütçe 650
Katma Büe 411
Döner Sermaye 570
Fon 65
Belediye 615
Özel ùdare 244
TOPLAM 2.555
(*) 01.10.2002 tarihi itibariyle
Yapılan inceleme sonucunda bu sözleûmelerde mevzuata aykırı
bulunan 634 mesele sorgu konusu yapılmıûtır. Sorgu konusu yapılan
sözleûmelerden 568'i tescil edilmiû, geriye kalan 66 adedi mevzuata
uygun bulunmayarak dairelere gönderilmiûtir.
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
25
Performans Denetimleri
Performans denetimi "Bir kamu kurumunun veya birimlerinin faaliyetlerinin
tamamının veya bir kısmının tutumluluk ve/veya verimlilik ve/veya etkinlik
ilkeleri çerçevesinde deøerlendirilmek üzere denetlenmesidir" ûeklinde
tanımlanmaktadır.
Sayıûtay, Kanununa 4179 sayılı Yasayla eklenen Ek 10 uncu madde ile
1996 yılında performans denetimi yapma yetkisini almıûtır.
Kurumumuzda sözkonusu denetim türünün metodolojisini
oluûturmak, geliûtirmek ve performans denetimini yaygınlaûtırmak
amacıyla 1999 yılı Mart ayında Performans Denetimi Grubu
kurulmuûtur. Bu Grupça yürütülen üç performans denetimi çalıûması
2002 yılında tamamlamıû olup hazırlanan ve aûaøıda isimleri belirtilen
performans denetim raporları Mayıs 2002'de TBMM'ne sunulmuûtur:
x "Bayındırlık ve ùskan Bakanlıøının Marmara vezce Depremi Sonrası
Faaliyetleri"
x "ùstanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?"
x "Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesine Önleme ve Kirlilikle
cadele"
Öte yandan Performans Denetim Grubu 2002 yılında üç yeni
performans denetimi çalıûmasına baûlamıû bulunmaktadır.
x "Saølık Bakanlıøına Baølı Hastanelerde ùl ve Tedavi Malzemeleri
Tedariki ve Kullanımı" konulu performans denetimi çalıûmasının
amacı; doøru nitelikte ve doøru miktarda ilaç ve tedavi
malzemesinin tutumluluk ilkesine uygun ûekilde tedarik edilip
edilmediøinin, stok kontrollü depolama ve kullanımın ekonomik
ve etkin olup olmadıøının, malzeme yönetim sürecinin her evresi
ile ilgili görev, yetki ve hesap verme sorumluluklarının açıkça
belirlenip belirlenmediøinin, yönetim bilgi sisteminin yöneticilerin
doøru karar vermelerini saølayacak, tam, doøru ve güncel veriler
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
26
üretip üretmediøinin araûtırılması yoluyla bu alandaki riskler ve iyi
uygulama örneklerinin tespit edilerek ilaç ve tedavi malzemelerinin
yönetimine iliûkin faaliyetlerin tutumlu, verimli ve etkin
yürütülmesi için öneriler geliûtirmektir. Denetimde ön çalıûma
aûamasına gelinmiûtir. Ön çalıûma raporunun Aralık 2002’de
tamamlanmasından sonra tam çalıûmaya geçilecektir
x "Vakıflar Genel dürlüøü Sorumluluøundaki Tarihi Eserlerin Bakım,
Onarım ve venliøi" konulu mevzuata uygunluk, yönetim
uygulamaları ve iç kontrollerin yeterliliøine odaklı performans
denetimi çalıûmasının hedefi Vakıflar Genel Mürlüøünün vakıf
eserlerinin tespit, tescil ve envanteri, bakım, onarım ve güvenliøine
iliûkin faaliyetleri inceleyerek, muhtemel zayıflıkların saptanması ve
bunların giderilmesine yönelik öneriler geliûtirilmesidir. Denetimin
ön çalıûma aûamasının Ocak 2003 sonunda tamamlanması
planlanmıûtır.
x Yürütülen bir baûka çalıûma da "Ormanların Korunmasınanelik
Faaliyetler"in çevre odaklı performans denetimi yoluyla
incelenmesidir. Denetimin amacı; erozyonu, toprak kaymasını ve
selleri önlemedeki yararları yanında ekonomik ve sosyal alandaki
faydaları da herkesçe bilinen ormanlarımızın korunmasına yönelik
faaliyetlerin ne tür riskler taûıdıøının belirlenmesi, bu risklerin
giderilmesi için öneriler geliûtirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin
tespit edilmesi yoluyla faaliyetlerin daha verimli ve etkin bir
ûekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan yasal ve idari
zenlemelerin gerçekleûmesinin saølanması; kısaca
ormanlarımızın daha iyi korunması için neler yapılması
gerektiøinin ortaya konulmasıdır. Denetim; konuyla ilgili uzman
kiûi ve kuruluûların göûleri de alınarak, ilgili kurumların
organizasyon yapıları, mevzuat ve diøer düzenlemeleri ile
faaliyetlerinin incelenmesi ûeklinde devam etmektedir. Ön çalıûma
aûamasının Ocak 2003 sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
27
YARGILAMA FAALùYETLERù
Genel Kurul
Genel Kurul, 1 Ekim 2001 - 1 Ekim 2002 tarihleri arasında kendisine
intikal eden 57 deøiûik konudaki dosyayı inceleyerek
sonuçlandırmıûtır.
Konular itibariyle Genel Kurulun kararları aûaøıdaki tabloda
gösterilmiûtir:
Tablo 11: Konular ùtibariyle Genel Kurul Kararları (*)
Konu Sayısı
Kurum ùçi ùûleyiû ve ùûler ùle ùlgili 18
Görüû Bildirme (2547 sayılı Yasa 56/d) 19
Mevzuatın Yorumu ùle ùlgili Kararlar 7
Genel Uygunluk Bildirimi 2
ùçtihadı Birleûtirme Kararları 1
Tescil Haddine ùliûkin Kararlar 1
TBMM'ne Sunulan Raporlarla ùlgili Kararlar 2
Diøer Kararlar 7
TOPLAM 57
(*) 1.10.2001-1.10.2002 tarihleri arası
Daireler Kurulu
Daireler Kurulu 1 Ekim 2001 - 1 Ekim 2002 tarihleri içinde 58 adet
mali nitelikte yönetmelik hakkında görüû bildirmiû; gene aynı dönem
içinde itiraza konu olan 13 adet sözleûme dosyası ile birlikte 4 adet
diøer konulara iliûkin dosyayı karara baølamıûtır.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
28
Temyiz Kurulu
Sayıûtay dairelerince verilen hükümler aleyhine 1 Ekim 2001 - 1 Ekim
2002 tarihleri arasında Temyiz Kuruluna yapılan baûvurulardan 472
dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiûtir.
Tablo 13: Temyiz Kurulu Faaliyetleri (*)
2001’den Devreden Dosya Sayısı 770
2002de Gelen Dosya Sayısı 639
Toplam Dosya Sayısı 1416
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (ùlamızenlenen) 472
(*) 1.10.2001-1.10.2002 tarihleri arası
ùlamızenlenen dosyalarda verilen karar sonuçları aûaøıdaki tabloda
gösterilmiûtir.
Tablo 14: Konular ùtibariyle Temyiz Kurulu Kararları (*)
Tasdik 210
zelterek Tasdik 36
Kaldırma 177
Bozma 129
Yapılacak ùûlem Yok 315
(*) 1.10.2001-1.10.2002 tarihleri arası
Tablo 12: Konu Baûlıkları ùtibariyle Daireler Kurulu Göû Bildirme Kararları (*)
Kararlar Sayısı
Yeni Yönetmelik Taslakları Hakkında 33
Yönetmelik Deøiûiklikleri Hakkında 20
Döner Sermayeli ùûletmeler Yönetmelikleri 5
zleûme ile ùlgili 13
Dernekler ile ùlgili 4
TOPLAM 75
(*) 1.10.2001-1.10.2002 tarihleri arası
Daireler Kurulunun görüû bildirme kararları konu baûlıkları itibariyle
aûaøıdaki tabloda gösterilmiûtir:
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
29
Daireler
Sekiz yargılama dairesine 1 Ekim 2002 tarihi itibariyle, geçen yıldan
devreden 1110 ve 2002 yılında düzenlenen 1084 adet olmak üzere
toplam 2.194 yargı raporu intikal etmiûtir. Bu raporlarda yer alan 9.672
deøiûik konu ele alınarak karara baølanmıûtır.
Yargılamalar sonucunda 1.239 ilâm düzenlenmiû olup yersiz
ödemelere karûılık olarak yapılan 9.930.497.000.000 TL tutarındaki
tahsilat ilâmlara dercedilmiû olup 46.761.411.000.000 TL’lık tazmin
kmü verilmiûtir.
1 Ekim 2001 1 Ekim 2002 tarihleri arası bir yıllık dönem içerisinde,
suç teûkil eden fiillere iliûkin gereøi yapılmak üzere 46 konunun ilgili
dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiûtir.
Sekiz yargılama dairesinin verdikleri yargı kararlarına iliûkin bilgiler
aûaøıdaki tabloda toplu biçimde gösterilmiûtir:
Tablo 15: Dairelerin Yargısal Kararları (*)
DAùRELER
Toplam
Rapor
Sayısı
Yargılanan
Rapor
Sayısı
Rapor
Madde
Sayısı
Tahsil
Miktarı
(Milyon TL)
Tazmin
Miktarı
(Milyon TL)
ùlgili daire veya
savcılıklara
gönderilen suç
teûkil eden fiiller
1. DAùRE 503 157 1504 719.828 2.916.794 19
2. DAùRE 362 130 945 157.596 1.456.376 1
3. DAùRE 206 148 1348 1.972.307 26.170.879 7
4. DAùRE 257 185 1334 4.814.199 8.437.823 1
5. DAùRE 242 187 1066 287.979 891.200 5
6. DAùRE 227 167 1174 884.838 4.111.620 4
7. DAùRE 191 128 953 448.559 625.467 3
8. DAùRE 206 137 1348 645.191 2.151.252 6
TOPLAM
2.194 1.239 9.672 9.930.497 46.761.411 46
(*)
1.10.2001-1.10.2002 tarihleri arası
(**)
Yabancı para cinsinden tahsil veya tazmin edilen tutarlar 1.10.2002 tarihteki MB kurlarına göre TL'na çevrilmiûtir.
(**)(**)
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
30
Dairelerce verilen idari nitelikteki Kararların konularına iliûkin
özet bilgiler de ûöyledir:
Tablo 16: Dairelerin ùdari Nitelikteki Kararları (*)
DAùRELER Yönetmelik zleûme
Müzekkere
ve Görüû
Bildirme
Diøer
(Belge is.
ùade. Muh.)
1. DAùRE1341213
2. DAùRE1551829
3. DAùRE 29 14 6 33
4. DAùRE 5 9 20 3
5. DAùRE109117
6. DAùRE614737
7. DAùRE 5 8 10 12
8. DAùRE 5 12 12 3
TOPLAM 88 75 96 137
(*) 1.10.2001-1.10.2002 tarihleri arası
TÜRKùYE BÜYÜK MùLLET MECLùSùNE
SUNULAN RAPORLAR
Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama
Sonuçları Raporları
2001 Mali Yılı Genel Bütçe Raporu ve Genel Uygunluk Bildirimi ”,
“Genel Bütçe Uygulama Sonuçları”, “2001 Mali Yılı Katma Bütçe
Raporu ve Katma Bütçe Genel Uygunluk Bildirimi ”, “Katma Bütçe
Uygulama Sonuçları, “2000 Ek Uygunluk Bildirimi” raporları yasal
süresi içerisinde düzenlenmiû ve Sayıûtay Genel Kurulunda son ûekli
verildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine 11.10.2002 tarihinde
sunulmuûtur.
Genel uygunluk bildirimlerinde ve baølı cetvellerde, ödenek durumu,
iptal edilen ve özel kanunlar gereøince devredilen ödenek, 1050 sayılı
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
31
Y
asanın 83’üncü maddesi uyarınca ve dıû
proje kredilerinden harcanamadıøı için
tekrar kaydı gereken ödenekler, gelir
tahmin ve tahsilat miktarları gösterilmiûtir.
Ayrıca genel uygunluk bildirimlerinde;
ödenek dıûı giderlerin personel, yasal
dayanaøı olmayan ve yasalar gereøi yapılan
ödenek dıûı giderler olarak ayrımları yapılıp
cetveller düzenlenmiûtir.
Bunun yanında ödeneklerin veriliû amaçları, gerçekleûme durumları,
iptal oranları yüksek olanlardan açıklamaları yetersiz olanlar bir liste
halinde belirtilmiûtir.
Uygulama sonuçları raporlarında; faaliyet-proje bazında bütçe
baûlangıç ödeneøi, yıl sonu ödeneøi, gerçekleûen gider sapma oranları,
gelir tahmin ve tahsilat sapma oranları, bütçe açıkları sapma oranları,
yıllar itibariyle (1999-2000-2001) karûılaûtırmalı mali baûlangıç ödeneøi,
yıl sonu ödeneøi, gider miktar ve sapma oranları irdelenmiûtir.
2001 Yılı Hazine ùûlemleri Raporu
2001 Yılı Hazine ùûlemleri Raporunda, konular “Bütçe Finansmanı”,
“Borçlanma ùûlemleri ve Bütçe Finansmanı”, “Toplam Kamu
Boları”, “Kamu Dıû Borçları”, “Hazine Alacakları”, “ùç Borçlar”,
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
Genel Uygunluk
Bildirimi
2001 Genel Bütçe
SAYI ùTAY GENEL KURULU'N UN
07.10. 2002 GÜN VE 5042 SAYILI KARARI
Eki m 2002
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
2001 Yılı
Hazine øúle mleri
Raporu
Eki m 2002
“Görünmeyen Kamu Borçları”, “K
ù
T
Sermayeleri”, “Yap-ùûlet-Devret (YùD)
Uygulamaları” ve “Transfer Harcamaları
ana baûlıkları çerçevesinde
deøerlendirilmektedir. Raporun temel
konusunu bu yıl kayıt dıûıtçe iûlemleri
oluûturmaktadır. Ayrıca 2001 yılı görev
zararları, YùD uygulamaları ve bütçeden
yapılan transfer iûlemleri hakkında bilgi
verilmektedir.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
32
Performans Denetimi Raporları
Bayındırlık ve ùskan Bakanlıøının Marmara ve Düzce
Depremleri Sonrası Faaliyetleri
Bayındırlık ve ùskan Bakanlıøı'nın Marmara ve Düzce depremleri
sonrasındaki hasar tespiti; hak sahipliøi; orta hasarlı binaların onarımı;
geçici ve kalıcı konut faaliyetlerinin performansının deøerlendirildiøi
bu rapor Sayıûtay Baûkanlıøı’nın 6.5.2002 tarih
ve Bûk.2002/39 E.456259/2592 sayılı yazısı ile
TBMM Baûkanlıøına gönderilmiûtir
ùncelemelerde, bu faaliyetlerin ne kadar iyi bir
ûekilde yürütüldüøü; hedeflere ulaûılıp
ulaûılmadıøı; kurumlar ve birimler arasında
yetki, görev ve sorumluluk çatıûmalarının olup
olmadıøı ve faaliyetlerin, hesap verme
sorumluluøu ve ûeffaflık ilkelerine uygun bir
ûekilde yürütülüp yürütülmediøi araûtırılmıûtır.
ùstanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?
ùstanbul’da yürütülen deprem hazırlık çalıûmalarının yeterli olup
olmadıøını deøerlendirildiøi bu rapor, Sayıûtay Baûkanlıøı’nın 6.5.2002
tarih ve 456259/2592 sayılı yazısı ile TBMM Baûkanlıøı’na
gönderilmiûtir.
Bu çalıûmanın ilk bölümünde, ùstanbul’u
depreme hazırlamaya yönelik
organizasyonel yapının yeterli olup
olmadıøı; bu yapının görev, yetki,
koordinasyon ve iûbirliøi açısından
ihtiyaçları tam olarak karûılamaya elveriûli
olup olmadıøı; depreme hazırlık
faaliyetlerinin etkili bir ûekilde planlanıp
planlanmadıøı; acil yardım hizmet
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
33
planlarının iyi hazırlanıp hazırlanmadıøı; depremlerde can ve mal
kaybını artıran en önemli unsur olan yangınlar konusunda yürütülen
çalıûmaların yeterli olup olmadıøı deøerlendirilmiûtir. ùkinci bölümde
ise, ùstanbul Büyükûehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin imar
planlama ve uygulama faaliyetlerinin nasıl yürütüldüøü; uygulamada ne
r aksaklıkların olduøu; yapıların depreme dayanıklı yapılması için
alınan önlemlerin ve mevzuatın ne ölçüde yeterli olduøu ve mevcut
yapıların güçlendirilmesi için neler yapıldıøı araûtırılmıûtır.
Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesini Önleme ve
Kirlilikle Mücadele Etme
Sayıûtay, bu çalıûmayı EUROSAI üyesi altı ülkenin ortaklaûa yüttüøü
bir proje çerçevesinde gerçekleûtirmiûtir. Eûgüdümlü ve eû zamanlı
yürütülen projeye
ù
ngiltere, Hollanda,
Yunanistan, Malta,ney Kıbrıs ve
Türkiye katılmıûtır. Her bir ülke
Sayıûtayının kendi ülkesinde gerçekleûtirdiøi
incelemeler ortak olarak belirlenen kriterler
doørultusunda yürütülmüûtür. Gemilerin
denizleri ve limanları kirletmesini önleme
ve kirlilikle mücadele konusunu inceleyen
bu rapor Sayıûtay Baûkanlıøı’nın 2.5.2002
tarih ve Bûk.2002/35 E.456149/2508 sayılı
yazısı ile TBMM Baûkanlıøı’nanderilmiûtir.
Konu Raporda beû ayrı bölüm halinde ele alınmıûtır. ùlk bölümde,
gemilerin denizleri ve limanları kirletmesini önleme ve kirlilikle
mücadele konusundaki ulusal politikaların ve araçlarının ne kadar etkili
olduøu; ikincilümde, uluslararası kurallar gereøi gemilerde yapılması
gereken sörvey ve kontrollerin yeterli bir ûekilde yapılıp yapılmadıøı;
üçüncü bölümde, atık kabul tesislerinin ihtiyaçları karûılamaya uygun
zeyde olup olmadıøı; dördüncü bölümde, kirliliøin izlenmesi,
kovuûturulması ve cezalandırılmasının etkili bir ûekilde yapılıp
yapılmadıøı; beûinci bölümde, ulusal acil müdahale planlarının yeterliliøi
ile kirliliøin temizlenmesinin ne derece baûarı ile ldüøü incelenmiûtir.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
34
Diøer Raporlar
Havaalanı Yatırımları Hakkında Sayıûtay Raporu
Bazı havaalanı projelerinin genel bütçeli bir
kuruluû olan Ulaûtırma Bakanlıøı
Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları
ùnûaatı Genel Mürlüøünden (DLH)
alınarak 1050 sayılı Muhasebe-î Umumiye
Kanunu ile 2886 sayılı ùhale Kanununa ve
Sayıûtay denetimine tabi olmayan bir
kuruluû olan Devlet Hava Meydanları
ùûletmesi Genel Müdürlüøüne (DHMù)
verilmesi konusunu inceleyen bu Rapor
Sayıûtay Genel Kurulunun 18.10.2001 tarih ve 5003/1 sayılı Kararı ile
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuûtur.
ùzmit úehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi
Hakkı nda Sayıûtay Raporu
Yap-ùûlet-Devret Modeli ile yapılan ùzmit úehri Kentsel ve Enstriyel
Su Temini Projesini inceleyen bu Rapor Sayıûtay Genel Kurulunun
11.04.2002 tarih ve 5022/1 sayılı Kararı ile Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulmuûtur. Raporda Yap-
ù
ûlet-
Devret Modeli olarak tamamlanan ilk proje
niteliøindeki "ùzmit úehri Kentsel ve Endüstriyel
Su Temini Projesi"nin tasarlanması, yürütülmesi
ve iûletilmesi aûamalarında yapılan hatalar ve
mevzuata aykırı iûlemler sonucunda yaûanan
olumsuzluklar ayrıntılı olarak incelenmekte ve
YùD modelinden beklenen faydanın
gerçekleûmesi bakımından ùdare, Hazine
steûarlıøı ve Yasama Organı tarafından
yapılması gerekenler vurgulanmaktadır.
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
HAVA ALANI
YATIRIMLARI HAKKINDA
SAYIùTAY RAPORU
Hava Alanı Projelerinin Demiryollar, Limanlar ve
Hava Meydanları ønúaatı Gene l Müdür l ü÷ü Yatırı m
Programından Çıkar tılarak Devlet Hava Meydanları
øúletme si Genel M üdür lü÷ü Yatı rı m Progr amına
Al ınmasının Yol tı÷ı Sor unlar
Ekim 2002
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
YAPøùLET DEVRET
MODELøøLE YAPILAN
øZM øT ùEHRø KENTSEL VE
ENDÜSTRøYEL SU TEMøNø PROJESø
HAKKINDA SAYIùTAY RAPORU
Nisan 2002
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
35
NYA SAYIúTAYLARI VE BUNLARIN
ORGANùZASYONLARIYLA BùLGù VE
DENEYùM PAYLAúIMI
Ülkemizde Sayıûtayın denetim alanında öncü rol oynayabilmesi, baûka
bir deyiûle, Türk denetim sistemini etkileyebilecek ve yönlendirebilecek
konuma gelmesi dünyaya açılmasına, ikili ve çok taraflı iliûkiler
kurmasına baølıdır. Sayıûtay, kardeû sayıûtaylarla ve uluslararası
organizasyonlarla kurmuû olduøu iliûkileri; denetim dünyasının
zenginliklerini paylaûmanın bir aracı ve çaødaû geliûmeleri yakalamanın
bir imkanı olarak deøerlendirmektedir. 2002 yılı içerisinde bu
çerçevede gerçekleûtirdiøimiz faaliyetler aûaøıda özetle sıralanmıûtır.
Uluslararası Sayıûtaylar Birliøi
(INTOSAI)
x INTOSAI faaliyetleri çerçevesinde yürütülen ve dördüncüsü
1997 yılında Kurumumuzun ev sahipliøinde ùstanbul’da
gerçekleûtirilmiû bulunan Özelleûtirme Denetimi Çalıûma
Grubunun 10-11 Haziran 2002 tarihleri arasında Oslo-
Norveç’de düzenlenen dokuzuncu toplantısında kurumumuzu
dört Uzman Denei temsil etmiûtir.
Asya Sayıûtayları Birliøi
(ASOSAI)
x Üyesi bulunduøumuz Asya Sayıûtayları Birliøinin (ASOSAI)
eøitim faaliyetleri çerçevesinde, 4-15 Mart 2002 tarihleri arasında
Yeni Delhi-Hindistan'da yapılan "Biliûim Teknolojisi Denetimine
Giriû" konulu Atölye Çalıûmasına, IDI Eøitim Uzmanı olarak bir
Baûdenetçi katılmıû ve bir Baûdenetçi de katılımcı olarak
Kurumumuzu temsil etmiûlerdir.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
36
x ASOSAI eøitim faaliyetleri çerçevesinde, 1-16 Haziran 2002
tarihleri arasında ùstanbul'da ASOSAI Eøiticiler Toplantısı Çin,
Pakistan, Filipinler, Tayland, Hindistan, Japonya, Kanada ve
Türkiye'den seçilen eøitim uzmanları ve kurum temsilcileri
katılımıyla ev sahipliøimizde geekleûtirilmiûtir.
x ASOSAI eøitim faaliyetleri çerçevesinde, 30 Eylül-13 Kasım
2002 tarihleri arasında Bangkok-Tayland'da düzenlenen "Kurs
Tasarım ve Eøiticilik Teknikleri Atölye Çalıûmasına (CDITW)" IDI
bir Baûdenetçi Eøitim Uzmanı olarak ve bir Baûdenetçi de
katılımcı olarak Kurumumuzu temsil etmiûlerdir.
Avrupa Sayıûtayları Birliøi
(EUROSAI)
x Avrupa Sayıûtayları Birliøi (EUROSAI) Uzunnem Bölgesel
Eøitim Programı (LTRTP) faaliyetleri çerçevesinde, INTOSAI
Uluslararası Geliûtirme Teûebbüsü (IDI) Eøitim Uzmanı olarak
eøitilmek amacıyla, 22 Ekim - 30 Kasım 2001 tarihleri arasında Prag,
Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Kurs Tasarımı ve Geliûtirilmesi"
konulu bir kurs programına Kurumumuzu temsilen bir Uzman
Denei katılmıûtır.
x EUROSAI Seminerleri kapsamında 5-7 Kasım 2001 tarihleri
arasında Prag-Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen “Biliûim
Sisteminin Denetimi” konulu seminere Kurumumuzu temsilen bir
Baûdenetçi katılmıûtır.
x EUROSAI Uzun Dönem Bölgesel Eøitim Programı (LTRTP)
faaliyetleri çerçevesinde, 8-26 Nisan 2002 tarihleri arasında
Krakow-Polonya'da düzenlenen "Eøitim Teknikleri" konulu kurs
programına bir Uzman Denetçi katılmıûtır.
x 27-31 Mayıs 2002 tarihleri arasında Moskova-Rusya'da
zenlenen "ksek Denetim Kurumu ve Devlet Bütçesinin
Uygulanıûının Denetimi" konulu V. EUROSAI Kongresine,
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
37
Sayıûtay Baûkan Vekili baûkanlıøında üç kiûilik bir heyet
katılmıûtır.
x EUROSAI V. Uzun Dönem Bölgesel Eøitim Programı
çerçevesinde, 9-20 Eylül 2002 tarihleri arasında Tallinn-
Estonya'da düzenlenen "Bölgesel Denetim Atölye Çalıûması"na
Kurumumuzu temsilen iki Baûdenetçi katılmıûlardır.
x EUROSAI eøitim faaliyetleri çerçevesinde, ùngiltere ve
Macaristan Sayıûtaylarının iûbirliøi ile 18-20 Eyl 2002 tarihleri
arasında Budapeûte, Macaristan'da düzenlenen "Performans
Denetimi Semineri"ne Kurumumuzu temsilen iki meslek
mensubumuz katılmıûlardır.
x EUROSAI Çevre Denetimi Çalıûma Grubu adına II. Avrupa
Çevre Denetimi Semineri Grubunun Koordinatörü olan
Polonya Sayıûtay'ı tarafından 2-3 Ekim 2002 tarihleri arasında
Golawice-Polonya'da düzenlenen "Çevre Denetimi Semineri"ne
Kurumumuzu temsilen iki meslek mensubumuz katılmıûlardır.
Ekonomik ùûbirliøi Organizasyonu
Ülkeleri Sayıûtayları Birliøi (ECOSAI)
x Üyesi bulunduøumuz Ekonomik ùûbirliøi Organizasyonu
Ülkeleri Sayıûtayları Birliøi’nin (ECOSAI) eøitim faaliyetleri
çerçevesinde, 4-15 Mart 2002 tarihleri arasında Lahore-
Pakistan'da "Performans Denetimi" konulu bir kurs düzenlenmiû
olup, bu kursa Kurumumuzu temsilen bir Baûdenetçi katılmıûtır.
x ECOSAI 7. Yönetim Kurulu Toplantısı, 24-27 Haziran 2002
tarihleri arasında, ùran, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve
KKTC katılımıyla ev sahipliøimizde Ankara'da
gerçekleûtirilmiûtir.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
38
x Ankara'da yapılan "ECOSAI 7.netim Kurulu Toplantısı"
sonrasında KKTC Sayıûtay Baûkanı'nın daveti üzerine Yönetim
Kurulu üyesi ülke temsilcileri ile Kıbrıs ziyareti programı
düzenlenmiû olup, bu programda Kurumumuz, Sayıûtay Baûkanı
baûkanlıøında altı kiûilik bir heyet ile temsil edilmiûtir.
Avrupa Birliøi Sayıûtayı ve Merkezi ve Doøu
Avrupa Ülkeleri Sayıûtayları
x Mart 1998 ayında Varûova-Polonya'da toplanan Merkezi ve
Doøu Avrupa Ülkeleri Sayıûtayları ile Avrupa Birliøi Sayıûtay'ı
Baûkanlarının talebi üzerine oluûturulan bir Çalıûma Grubunun
hazırladıøı "Avrupa Birliøiyle Entegrasyon Baølamında Yüksek
Denetim Kurumlarının ùûleyiûiyle ùlgili Tavsiyeler" raporunda yer alan
"Sayıûtaylar, denetim standartlarının yaûama geçirilmesinin ve uygulamada
bunlardan yararlanılmasının teûvikine yardımcı olmak üzere denetim el
kitapları ve ayrıntılı teknik rehberler hazırlamalıdır" ûeklinde ifade
edilen tavsiyenin önemi dikkate alınarak, denetim standartlarının
ve el kitaplarının hazırlanmasına iliûkin "Denetim Kitapları Çalıûma
Grubu" oluûturulmasına karar verilmiûti.
Avrupa Birliøi Sayıûtay'ı ile Ekonomik ùûbirliøi ve Kalkınma
Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliøi'nin ortak giriûimi olan
SIGMA'nın (Merkezi ve Doøu Avrupa Ülkelerinde idarenin ve
Yönetimin ùyileûtirilmesine Yönelik Destekleme Giriûimi)
koordinatörlüøünde Avrupa Birliøine aday ülke Sayıûtaylarınca
tülen Denetim El Kitapları Hazırlanmasına yönelik 4 Atölye
Çalıûmasının ilki 25-27 Mart 2002 tarihleri arasında Vilnius-
Litvanya'da; ùkincisi 24-26 Haziran 2002 tarihleri arasında Sofya-
Bulgaristan'da ve Üçüncü ise, 23-25 Eylül 2002 tarihleri
arasında Bratislava-Slovakya'da gerçekleûtirilmiû olup, bu
etkinliklerde Kurumumuz iki Uzman Denetçi ile temsil
edilmiûtir.
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
39
x 4-5 Mart 2002 tarihlerinde Avrupa Sayıûtayı'ndan Maarten B.
Engwirda ve Dieter Böckem'den oluûan bir heyet Kurumumuzu
ziyaret etmiûtir.
x Avrupa Birliøi Kara Para Aklanması Alt Komite Toplantısı 20-
21 Mart 2002 tarihleri arasında Brüksel-Belçika'da yapılmıû olup,
bu toplantıya Kurumumuzu temsilen iki Sayıûtay Üyesi
katılmıûtır.
x 10 Aralık 1999 tarihinde Avrupa Birliøi Zirvesinde, Türkiye'nin,
Avrupa Birliøi'nin 13. aday ülkesi ilan edilmesi sonrasında,
Kasım 2001'den itibaren, Sayıûtay'ımız AB Aday Ülkeler ile
Avrupa Sayıûtayı arasında yapılan toplantılara davet edilmekte
olup, buna iliûkin olarak, 25-27 Nisan 2002 tarihleri arasında
Floriana, Malta'da yapılan ùrtibat Memurları Toplantısında
Kurumumuz, Sayıûtay Genel Sekreteri baûkanlıøında iki kiûilik
bir heyet ile temsil edilmiûtir.
x 3-4 Ekim 2002 tarihleri arasında Lüksemburg'da yapılan bir
diøer ùrtibat Memurları Toplantısına ise Kurumumuzu temsilen
iki Uzman denetçi katılmıûtır.
Gürcistan Sayıûtayı
x 20-22 Haziran 2002 tarihleri arasında Gürcistan Sayıûtay'ınca
Tiflis'te düzenlenen 10. kuruluû yıldönümünü kutlamalarına ve
Baøımsız Devletler Topluluøu Sayıûtayları 3. Baûkanlar
Toplantısına Kurumumuzun da davet edilmesi üzerine, üç
meslek mensubundan oluûan bir heyet bu toplantı ve kuruluû
yıldönümü etkinliklerinde Kurumumuzu temsil etmiûtir.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
40
Y
AYIN FAALùYETLERù
Giderek artan yayınlarımız ve bültenlerimizle mensuplarımıza bir
yandan gerekli bilgileri aktarmayı amaçlamakta, bir yandan da kurum
içi iletiûimin etkinleûmesine ve kurumsal sahiplenme kültürünün
geliûmesine katkıda bulunma arzulanmaktadır.
Diziler
x Özgün ve çeviri eserlerin mensuplarımızın istifadesine sunulması
amacıyla baûlatılan “Araûtırma-ùnceleme-Çeviri Dizisi
zenginleûerek devam etmiûtir. Bu dizi çerçevesinde son bir yılda
bir kitap yayımlanmıûtır.
9 “Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi”
Bu dönem içinde ayrıca 6 adet çeviri ve inceleme çalıûması
tamamlanmıû ve baskıya hazır hale getirilmiûtir.
9 “Yönetim ve Hesap Verme Sorumluluøu Amaçları Bakımından
Performans Bilgisi”
9 “Federal Hükümette ùç Kontrol Standartları
9 “Doøru Dokunun Seçimi: Performans Bilgisi ùçin Bir Çerçeve”
9 “ASOSAI Performans Denetim Rehberi”
9 “Ekonomik Düzenlemelerin Denetimine ùliûkin En ùyi
Uygulamalara Yönelik Yönlendirici ùlkeler”
9 “Kamu Borçlanmasının ùç Kontrolları ùle ùlgili Denetimin
Planlanmasına ve Yürütülmesine Yönelik Rehber”
x Her yıl bir önceki yıl içinde Sayıûtay Genel Kurulu, Daireler
Kurulu ve Temyiz Kurulu Kararları ile Dairelerce verilen
kararların seçme özetlerinin bulunduøu bir kitap “Sayıûtay
Kararları Dizisi” içinde yayımlanmaktadır.
9
“2001 Yılı Sayıûtay Kararları (1.1.2001-31.12.2001)”
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
41
x Kurum içinde gerçekleûtirilen kurs ve seminer gibi etkinliklere
iliûkin notların yeraldıøıHizmet ùçi Eøitim Dizisi” içinde bir
kitap yayımlanmıûtır:
9 “Araûtırma Teknikleri Kurs Notları
Denetim Kitabı
x Mali denetim alanındaki çok sayıda ve daøınık mevzuatı 12 cilt
olarak derleyen “Denetim Kitabı” her yıl sistemli bir biçimde
güncelleûtirilmektedir. Ayrıca 12 ciltlik denetim kitabının
tamamlayıcısı olan “ùç Mevzuat” Kitabı da sistemli bir biçimde
ncellenmektedir.
Sayıûtay Dergisi
x Mesleki makale, araûtırma ve çeviri türünden çalıûmalara yer
veren ve 3 aylık periyotlarla yayımlanan Sayıûtay Dergisi’nin
yayımı geçen yıl da düzenli olarak sürdürülmüûr.
Bültenler
x Kurum içi iletiûimi saølamayı hedefleyen ve aylık olarak çıkarılan
Sayıûtay Haber Bülteni”, mensuplarımızın mevzuat hakkında
bilgilendirilmesini amaçlayan ve aylık olarak çıkarılan “Resmi
Gazete Bülteni” ile gerektikçe yayımlanan “Mevzuat Bülteni
ve kütüphaneye yeni alınan yayınları tanıtan ve yılda iki kez
çıkarılan “Kütüphane Bülteni” geçtiøimiz yıl yayın hayatını
sürdüren bültenlerdir.
x Denetim baûta olmak üzere hukuk, ekonomi, muhasebe, kamu
yönetimi ve biliûim teknolojisi alanlarında gazetelerde
yayımlanan makalelerden oluûan “Gazetelerden Derlenen
Mesleki Makaleler Bülteni”nin yayımına baûladıøı Kasım
2000’den itibaren haftalık olarak çıkarılmaya devam etmektedir.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
42
Denetime Yardımcı Diøer Domanlar
x
2001 Yılı Denetim Bilgileri Kitabı
denetimlerde yararlanılan
özet bilgileri ve yılı mevzuat deøiûikliklerini içermektedir .
Tanıtım Kitapçıøı
x Performans denetimini ana hatlarıyla açıklamayı amaçlayan
"
Performans Denetimi-Kavramlar, ùlkeler, Metodoloji ve
Uygulamalar
" baûlıklı bir tanıtım kitapçıøı hazırlanmıûtır. Bu
kitaık ile performans denetiminin temel kavramlarına,
ilkelerine ve metodolojisineıklık getirilmeye çalıûılmıûtır.
E÷ùTùM FAALùYETLERù
Eøitim stratejimizin temel amaçlarından birisi mensuplarımızın bilgi ve
becerilerini daha da arttırmak ve insan kaynaøımızın bir bütün olarak
Sayıûtayın fonksiyonlarını daha verimli , daha etkin ve daha tutumlu
biçimde yerine getirebilmesi yönünde harekete geçirmektir. Bu
baølamda sözü edilmeye deøer görülen faaliyetler aûaøıda sıralanmıûtır.
Eøitim Politikasının ve Stratejilerinin Tespiti
ùnsan Kaynakları ve Hizmet ùçi Eøitimnlendirme Kurulu”,
ùnsan Kaynakları Yönetiminin ve Hizmet ùçi Eøitimin hızlı, verimli ve
etkin bir ûekilde gerçekleûtirilmesi amacıyla kurumsal hizmet içi eøitim
çalıûmalarının yönlendirilmesi ve gözetilmesi ile görevlidir. Bu
çerçevede; gerekli görülen konularda araûtırma ve çalıûmalar yapar
veya yaptırır; bunların sonuçlarını Baûkanlık Makamına önerileri de
içeren deøerlendirme raporları ile sunar.
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
43
Hizmet içi eøitim faaliyetlerinin süreklilik temelinde planlı, programlı
bir biçimde gerçekleûtirilmesi amacıyla Eøitim Grubunca hazırlanan
Genel Eøitim Planı”, ùnsan Kaynakları ve Hizmet ùçi Eøitimi
Yönlendirme Kurulunun 26 úubat 2001 tarihli kararı ve Birinci
Baûkanın onayıyla yürürlüøe girmiûtir.
Hazırlanan Plan, Kurum ùçi Eøitim, Kurum Dıûı Eøitim ve
Uluslararası Eøitim ana baûlıkları altında Sayıûtayın eøitim faaliyetlerini
ele almaktadır.
Denetçi Yardımcılarının Eøitimi
Mesleøe yeni giren Denetçi Yardımcısı Adaylarının iki yıl süreli teorik
ve uygulamalı eøitimleri devam etmektedir. "Sayıûtay Denetçi Yardımcısı
Adaylıøına Giriû Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi
Yardımcılarının Yetiûtirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeliøi" gereøi Ocak 2002
ayı içerisinde yapılan sınavda tüm Denetçi Yardımcısı Adayları baûarılı
olmuû ve Denetçi Yardımcısı unvanını almıûlardır.
Temel Eøitime ilave olarak Ankara Üniversitesi öøretim üye ve
görevlilerinin katkılarıyla “iletiûim becerileri”, “kamu ekonomisi”,
“denetim ve hukuk”, “soruûturma teknikleri” konularına yer
verilmiûtir.
Eøitim Programı çerçevesinde, bazı konular uzman kiûilerin ve
kuruluûların katkısıyla konferans/anlatı biçiminde sunulmuûtur.
Meslek Mensuplarımızın Mesleki Geliûim Eøitimi
Hizmetiçi eøitimin sürekli ve kurumda çalıûan herkesi kapsayacak
ûekilde yürütülmesi esası gereøince faaliyet dönemi içinde denetçi
yardımcıları dıûındaki meslek mensuplarımızın katıldıkları eøitim
faaliyetleri aûaøıda belirtilmiûtir.
x TBMM'ye sunulacak Sayıûtay Raporlarının hazırlanması
konusunda bilgi ve becerinin artırılmasına amacıyla 06-15 úubat
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
44
2002 tarihleri arasında 20 meslek mensubumuza "Meclise
Raporlama Kursu" verilmiûtir.
x 18-29 Mart 2002 tarihleri arasında iki grup halinde 57 meslek
mensubumuza "Hakediû Uygulamaları Kursu" verilmiûtir.
x 2002 Yılı Yerinde ùnceleme Programında belediye hesaplarının
denetimi ilerevlendirilen 57 meslek mensubumuzun katıldıøı
"Belediye Hesaplarının Sayıûtayca Denetimi Kursu"
2 Nisan 2002 tarihinde düzenlenmiûtir.
x 33 Meslek mensubumuza kendi birimlerindeki diøer mensuplara
bilgisayar kullanımı konusunda eøitim verebilecek düzeyde,
Windows 98 iûletim sistemi, MS Excel, MS Word
programlarının kullanımı bilgi ve becerisinin kazandırılması
amacıyla katıldıøı17 Nisan 2002 ve 31 Mayıs 2002 tarihleri
arasında “Bilgisayar Kullanımı Eøiticiliøi Kursu
düzenlenmiûtir.
netim Mensuplarının Eøitimi
x Boû bulunan 4 ûef ve 26 veri hazırlama kontrol iûletmeni
kadrosuna "Sayıûtay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme
Yönetmeliøi" hükümleri doørultusunda atama yapmak üzere
Baûkanlıkça tespit edilmiû olan 52 yönetim mensubumuz, anılan
yönetmelik gereøi 5.10.2001 23.11.2001 tarihleri arasında
"netim Mensupları Görevde Yükselme Eøitim
Programı"na tabi tutulmuûtur. Milli Eøitim Bakanlıøı Ölçme ve
Deøerlendirme Merkezince yapılan sınav sonucu baûarılı olan
mensuplarımızın atamaları gerçekleûtirilmiûtir.
x Bilgi ùûlem Merkezi Programlama kısmında çalıûan
mensuplarımıza deøiûik tarihlerde ORACLE firması tarafından
"Oracle Forms, Reports, PL/SQL Kursları" verilmiûtir.
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
45
Kurum Dıûı Kurs ve Eøitim Programlarına
Elemanlarımızın Gönderilmesi
x Devlet Memurları Yabancı Diller Eøitim Merkezinin 2001-2002
eøitim yılı yabancı dil eøitim kursuna 2 Denetçi gönderilmiûtir.
Aynı Merkezin 2002-2003 eøitim yılı yabancı dil eøitim kursuna
da 4 Denetçi katılmaktadır.
x Türkiye ve Orta Doøu Amme ùdaresi Enstitüsünün 2001-2002
öørenim yılı Kamu Yönetim Uzmanlıøı Eøitim kursuna 1
Denetçi gönderilmiûtir. Aynı Enstitün 2002-2003 öørenim yılı
Kamu Yönetim Uzmanlıøı Eøitim kursuna 1 Denetçi
katılmaktadır.
x Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araûtırma ve
Uygulama Merkezi'nin (ATAUM) 1 Ekim 2002 -10 Ocak 2003
tarihleri arasında gerçekleûtirilen 31. Dönem Temel Eøitim
Kursuna 1 meslek mensubumuz katılmaktadır.
x Maliye Bakanlıøının giriûimleriyle baûlatılan "Sürekli Kalite
Geliûtirme ve Kamutçeleme Sisteminin Yeniden Yapılanması
Projesi" kapsamında,rkiye Sanayi Sevk ve ùdare
Enstitüsü'nün (TÜSSùDE) 8-13 Nisan 2002 tarihleri arasında
Gebze'de gerçekleûtirdiøi "Özelleûtirme ve Performans Yönetimi"
konulu eøitim programına 2 meslek mensubumuz katılmıûtır.
Yurtiçi Kongre, Konferans ve Seminerlere Katılım
x Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneøi ile Sakarya
Üniversitesinin 6 Kasım 2001 tarihinde Sakarya'da ortaklaûa
düzenlediøi "Kamu Harcamalarında Yolsuzluk ve ùsrafın Önlenmesinde
Saydamlık" konulu sempozyuma bir meslek mensubumuz tebliø
sunarak katkıda bulunmuûtur.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
46
x ùTÜ Yüksek Mühendisleri Birliøince 8 Aralık 2001 tarihinde
zenlenen "Avrupa Birliøine Katılım Sürecinde Kamu ùhale
Sistemine Genel Bakıû" konulu Panele bir meslek mensubumuz
konuûmacı olarak katılmıûtır.
x Gazi Üniversitesi Ekonomi Araûtırma Topluluøu tarafından 25
Aralık 2001 tarihinde düzenlenen "2002 Yılı Bütçesi ve Çaødaû
Bütçe Uygulamaları" konulu panele bir meslek mensubumuz
konuûmacı olarak katkıda bulunmuûlardır.
x Maliye Bakanlıøı ve Dünya Bankası tarafından 10-11 Aralık 2001
tarihlerinde düzenlenen "Etkin Devlet ùçin Kamu Harcama Yönetimi
Reformu" konulu uluslararası sempozyumun birinci düzenlenen
konferansa 70'in üzerinde meslek mensubumuz katılmıûtır.
Sempozyumun ikinci gününde düzenlenen "Kapsamlı Bir Reform
Yönetimi: Etkin Devlette Politikalar, Planlar ve Bütçeler Arasında
Baølantı Kurmak", "Faaliyet Performansının Geliûtirilmesi Bakımından
Bütçe Reformu" ve "metin Hesapverme Sorumluluøunun
Artırılması: Yüksek Denetleme ve Kurumları ve Meclis Komisyonlarının
Rolleri" temalarının iûlendiøi üç atölye çalıûmasına Sayıûtay
Üyeleri ile Grup úeflerinin de katılımıyla oluûan toplam 12 kiûilik
meslek mensubumuz katkıda bulunmuûlardır.
x 21-22 Kasım 2001 tarihlerinde Manisa da düzenlenen ve Manisa
ilindeki tüm belediye baûkanlarının katıldıøı "48.nem Belediye
Baûkanları Semineri"ne kurumumuzu temsilen bir meslek
mensubumuz konuûmacı olarak katılmıûtır.
x Avrupa Komisyonunun 4-5 Mart 2002 tarihlerinde Ankara'da
düzenlediøi "Mali Kontrol Organizasyonları" baûlıklı seminere
Baûkan Vekili baûkanlıøında Genel Sekreter, Grup úefleri ve
meslek mensuplarımızdan oluûan 5 kiûilik bir heyet Sayıûtayı
temsilen katılmıûlardır.
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
47
x OECD ile Alman Hükümetinin 14-14 Mart 2002 tarihlerinde
Berlin'de ortaklaûa düzenlediøi "Kamu Sektöründe Performansın
netilmesi" baûlıklı sempozyuma bir meslek mensubumuz
Sayıûtayı temsilen katılmıûlardır.
x OECD ile Türk ùûbirliøi ve Kalkınma ùdaresi Baûkanlıøı (TùKA)
tarafından 26-28 Mart 2002 tarihinde ùstanbul'da ortaklaûa
zenlenen "Geçiû Ekonomilerinde Yolsuzlukla Mücadele Aøı"
konulu uluslararası toplantıya 1 meslek mensubumuz katılmıûtır.
x ùçiûleri Bakanlıøı Strateji Merkezi Baûkanlıøı tarafından 16 Nisan
2002 tarihinde Ankara'da "Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli"
konulu Yuvarlak Masa Toplantısına kurumumuzu temsilen bir
meslek mensubumuz katılmıûtır.
x Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü ile
Hukuk Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümlerinin ev
sahipliøinde 22-25 Mayıs 2002 tarihleri arasında Fethiye'de
zenlenen “Avrupa Birliøine Geçiû Süreci verk Kamu Maliyesinin
Uyumu” konulu 17. Maliye Sempozyumda iki meslek
mensubumuz da tebliø sunmuûlardır. Ayrıca bir meslek
mensubumuzda Sempozyum Düzenleme Komitesi Üyesi olarak
katkıda bulunmuûtur.
x OECD ile Türk ùûbirliøi ve Kalkınma ùdaresi Baûkanlıøı (TùKA)
tarafından 30-31 Mayıs 2002 tarihinde ùstanbul'da ortaklaûa
zenlenen "neydoøu Avrupa Kurumsal Yönetiûim" konulu
uluslararası toplantıya 1 meslek mensubumuz katılmıûtır.
x 8-10 Nisan 2002 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesinde,
10 Mayıs 2002 tarihinde Çalıûma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlıøında, 3-7 Haziran 2002 tarihleri arasında Çanakkale
Orman Bölge Müdürlüøünde ve 11-14 Haziran 2002 tarihleri
arasında ise Orta Doøu Teknik Üniversitesinde bu kurumların
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
48
KURUMUMUZDAKù BùLùMSEL VE MESLEKù
TOPLANTILAR
Gerek üniversite öøretim üyelerinin ve gerekse uzmanların bilgi ve
deneyim birikimlerinden yararlanılması, denetim, yönetim, Türk mali
sisteminin sorunları ile bunların çözüm önerilerinin tartıûma ve
diyaloga açık bir zemin içinde ele alınması amaçlarıyla baûlattıøımız
konferans geleneøi bu dönemde de sürdürülmüûr. Gerçekleûtirilen
bilimsel ve mesleki konferanslar ûunlardır:
x Maliye Bakanlıøı Muhasebat Genel Müdürlüøü yetkilileri
tarafından 20.3. 2002 tarihinde “Say 2000i Projesi ve Tahakkuk
Esaslı Muhasebe Planı” konulu konferans düzenlenmiûtir.
x Maliye Bakanlıøı Müsteûarı Ertan Dikmen tarafından 10.4.2002
tarihinde “Kamu Malinetiminde Yapısal Reformlar konulu
konferanslar gerçekleûtirilmiûtir.
hizmet içi eøitim programı kapsamında ayniyat mevzuatı,
demirbaû iûlemleri konularında düzenlenen konferanslara bir
meslek mensubumuz katkıda bulunmuûtur.
x Stratejik Teknik Ekonomik Araûtırmalar Merkezi (STEAM)
tarafından 10-11 Temmuz 2002 tarihinde Ankara'da düzenlenen
"Kamu Malinetim Arenası"nda bir meslek mensubumuz sunum
yapmıûtır.
x Birleûmiû Milletler Teûkilatı bünyesindeki UNCTAD'a baølı
olarak çalıûan Uluslar arası Muhasebe ve Raporlama Standarları
Hükümetler arası Çalıûma Grubu'nun (ISAR) 25-27 Eylül 2002
tarihlerinde Cenevre-ùsveç'de düzenlediøi 19.Kongreye iki
meslek mensubumuz kurumumuzu temsilen katılmıûlardır.
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
49
KÜTÜPHANE HùZMETLERùNùN
GELùúTùRùLMESù
Kurumumuz kütüphanesinin geliûtirilmesi ve yeniden düzenlenmesi
baølamında geçmiû dönemde atılan adımlara ilaveten kütüphanemizin
çaødaû bir bilgi merkezi olabilmesi amacıyla önemli mesafeler
katedilmiûtir.
Kütüphanede bulunan kitapların AACR2'ye göre kataloglama ve
Dewey Onlu Sınılama Sistemi'ne göre sınıflandırma iûlemleri yapılmıû,
süreli yayınların kartlara iûlenerek takibi yapılmaya baûlanmıû, aylık
faaliyet raporları hazırlanarak kütüphane çalıûmalarının geliûimi takip
edilir hale getirilmiûtir. Mensuplarımızın internete baølanmaları ve
elektronik ortamdan yararlanmaları için kütüphanede bulunan
bilgisayar sayısı yediye çıkarılmıûtır.
Yayın kapasitemiz gerek piyasadan satın alınan kitaplarla ve gerekse de
diøer kamu kurum ve kuruluûlarından saølanan yayınlarla arttırılmıû
ayrıca yurtiçinde bulunmayan mesleki yayınların da yabancı
kaynaklardan satın alınması saølanmıûtır.
Kütüphane hizmetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütülmesi ve
izlenmesi amacıyla Kütüphane Yönetim ve Belge Eriûim Sistemi
(KYBELE) yazılımı Kütüphenemize alınmıû sistemin kurulması
çalıûmaları davam etmektedir. Bu yazılımla bütçeleme, yayın alımı
iûlemleri, kullanıcı bilgilerinin tutulması, ödünç kitap takibi ve
faaliyetlerin raporlanması gibi tüm kütüphane iûlemlerinin bilgisayar
ortamında yürütülmesi ve intranet veya web üzerinden kaynak
taraması yapılabilmesi mümkün olacaktır.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
50
YENù HùZMET BùNASI
Günümüzde artık hizmetin üretildiøi yerlerin koûulları bir mekan
sorunu olmasının ötesinde iûlerin daha verimli, etkin ve kaliteli
üretilmesinin gerekleri arasında kabul edilmektedir.
Bu nedenle hem Sayıûtayı kendi önemine yakıûan bir hizmet binasına
kavuûturmak, hem de çalıûanlarımızın daha verimli ve etkin hizmet
üretmesini saølayacak fiziki çalıûma koûullarını yaratmak için yıllardır
sürdürülen çabanın sonuna gelinmiûtir. Uzun bir süredir çalıûmalarını
misyonuna, görev ve yetkilerinin ciddiyetine yakıûmayan iû hanlarında
rregelen Sayıûtayımız uzun geçmiûine, anayasal konumuna ve
üstlendiøi görevlerin aøırlıøına uygun yeni hizmet binasına Aralık
2001'den itibaren taûınmaya baûlamıûtır.
Yeni hizmet binamız, fiziki iyileûmelerin getirdiøi imkânlardan da
yararlanarak çaødaû ölçüler içinde hizmetler yerine getirmemiz ve
biliûim teknolojisi imkânlarından daha kolay ve hızlı biçimde
yararlanmamız için önemli fırsatlar doøurmuûtur. Bu fırsatların en iyi
ûekilde deøerlendirileceøi ve modernleûme projelerimizin yeni bir ivme
kazanacaøı kuûkusuzdur.
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
51
BùLùúùM SùSTEMùNùN GELùúTùRùLMESù
Çaøımızda giderek kamu hizmetlerinin üretilmesi sırasında, biliûim
teknolojisi imkanlarından yararlanmak kaçınılmaz hale gelmektedir.
Ülkemizde de kamu kurumları ve kuruluûları arasında biliûim
teknolojisini kullanmak yaygınlaûmaktadır. Pek çok kuruluû bilgisayar
destekli yönetim biliûim sistemleri kurmakta veya tasarlamaktadır.
Bilgisayar çıktılarının bilgisayarsız ortamda denetimi neredeyse
imkansız hale gelmektedir.
Bu geliûmelere paralel olarak Sayıûtayın, bir yandan bilgisayar destekli
denetim tekniklerini öørenip uygulaması bir yandan da biliûim
teknolojisi sistemleri ile bu sistemlerin içerdiøi kontrollerin
yeterliliøinin denetimine iliûkin bir strateji oluûturulmaktadır. Bu
stratejinin bir parçası olarak OD Endüstri Mühendisliøi bölümü ile
imzaladıøımız bir anlaûma gereøince bir Fizibilite Raporu
hazırlatılmıûtır.
Hizmet binamızda kurulması planlanan bilgisayar sistemlerinin ilk
aûaması olan ve bilgisayarların birbirlerine hızlı, kontrollü, kurallı ve
güvenli ûekilde baølanmasını saølayacak olan anahtarlamalı yerel alan
aøı (YAA) sistemi ihale edilerek kurulmuûtur.
Ayrıca, elektrik kesintilerinde bilgisayar sisteminde yaratılan bilgilerde
veri ve zaman kaybına yol açmamak ve kesintilerden
kaynaklanabilecek arızaları engellemek üzere 400 kVA’lik kesintisiz
ç kaynaøı (UPS) alımı için de gerekli prosedürler tamamlanmıû olup
1 ay içinde kurulması öngörülmektedir.
venlik duvarı yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı denetim
sistemi, virüs yazılımı, Internet siteleri eriûimi denetim yazılımları gibi
ana kalemlerden oluûan güvenlik sisteminin oluûturulması ile Sayıûtay
web sayfasının (www.sayistay.gov tr) Sayıûtay bünyesinde yayınını
sürdürmesi, Sayıûtay mensuplarının Internete baølanması ve mail (e-
posta) sisteminin kurulması ile ilgili çalıûmaların bu yıl sonuna kadar
tamamlanması hedeflenmektedir.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
52
SAYIúTAY WEB SùTESù (www.sayistay.gov.tr)
Sayıûtayın gerek yurtiçinde gerekse yurtdıûında tanıtımını saølamak,
kurumumuza iliûkin yararlı bilgileri ve haberleri elektronik ortamda
kurum ve kiûilerin istifadesine sunmak ve ûeffaflıøı saølamak amacıyla
Aralık 1999 tarihinde kurulan Sayıûtay Web Sitesi Ocak 2002 tarihinde
hem görsel hem de içerik yönünden yenilenmiûtir. 1 Ocak 2002 ile
15 Ekim 2002 tarihleri arasında sitemize 39.145 farklı ziyaretçi gelmiû
ve bu ziyaretçiler 188.434 kez sitemizi ziyaret etmiûtir.
Sitemiz "Sayıûtay", "Kararlar-Raporlar", "Sayıûtay Yayınları", "E-
Kütüphane", "Haber-Duyuru” ve "Linkler" baûlıklarından
oluûmaktadır.
Sitemizin "
Sayıûtay
" baûlıklı bölümlerinde görevlerimiz, yetkilerimiz,
teûkilat yapımız, faaliyetlerimiz, yasal çerçevemiz, üst yönetim ve
mensuplarımız hakkında bilgi verilmektedir.
T.C. Sayıútay Baúkanlı÷ı
10 10 2002
Özerk Kurumlar Hakkında Ar aútırma Grubunca Hazırlanan
Rapor
10 10 2002
Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları
ve Çözüm Önerileri (Araútırma)
10 10 2002 Eylül 2002 Sayıútay Haber Bülteni
25 09 2002 Dünya Kredilerinin Denetimi
12 09 2002
Mali Yönetim ve Denetimle ilgili Kaynaklar (E-Kütüphane)
ncellendi
Sayıútay
Kararlar - Raporlar
Sayıútay Yayınları
e-Kütüphane
Haber - Duyuru
Linkler
arama sayfası e-mail english son ek le me le r site ha kkında
2002 YILI FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
53
"
Kararlar-Raporlar
" bölümünde TBMM’ne sunulan Genel
Uygunluk Bildirim ve Bütçe Uygulama Sonuç Raporlarına,
Hazine ùûlemleri Raporları ve Hazine ùzleme Raporları ile
Meclise gönderilen diøer Raporlara ve Performans Denetimi
Raporlarının tamamına ulaûmak, Sayıûtay Genel Kurulu,
Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu kararları ile seçilmiû ve
özetlenmiû daire kararlarına konularına, ilgili mevzuatına, karar
tarihine ve numarasına göre sorgulama yaparak görebilmek
mümkündür.
"
Sayıûtay Yayınları
" bölümünde ise yayımlanan kitaplarımızın
metinlerine, Haber ve Kütüphane Bültenlerine ve Sayıûtay
Dergisine elektronik ortamda ulaûılabilme kolaylıøı
bulunmaktadır.
"
Haberler-Duyurular
"lümünde Sayıûtay basın açıklamaları
ile diøer haber ve duyurular yer almaktadır.
"
e-Kütüphane
" bölümünde kamu mali yönetimindeki ve
denetimindeki çaødaû geliûmeleri konu alan çeûitli dillerde
392’den fazla kitap ve makaleye ulaûmak mümkündür. Ayrıca
kurumumuz içinde hazırlanan ve önemli olduøu düûünülen
bilgi notları da bu bölümde yer almaktadır. Bu dokümanlara
konularına veya yayımlandıøı ülkelere göre ulaûmak ve ayrıntılı
sorgulama yapmak mümkündür.
"
Linkler
" bölümünde diøer ülke Sayıûtaylarının ve Uluslararası
Denetim Kuruluûlarının ùnternet sitelerine 291 baølantı yer
almaktadır.
Öte yandan sitemizin "
english
" bölümünde Sayıûtay Kanunu,
tanıtım broûürü, Sayıûtayca uluslararası konferanslarda sunulan
bildiriler gibi dokümanlar ùngilizce olarak yer almaktadır.
Stratejik Planlama
FAALùYETLERù
STRATEJøK PLANLAMA FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
57
Stratejik Planlama
Sayıûtayların görevleri ve amaçları çoøu kez yasalarda ve diøer
mevzuatta belirtilmiûse de; bu görevlerin ve amaçların açık ve somut
hedeflere dönüûtürülmesi ve bu hedeflere nasıl ulaûılacaøının
belirlenmesi kurumsal planlamaya ya da stratejik plana ihtiyaç
göstermektedir. Bu bakımdan Sayıûtaylar sınırlı kaynaklarını en yüksek
önceliklere göre daøıtmak üzere saølıklı bilgi ve verilere dayalı uzun
vadeli planlamaya ayrı bir önem vermektedirler. Kurumumuzun
geçtiøimiz dönemde stratejik planlama faaliyetleri çerçevesinde attıøı
önemli adımlar satır baûlarıyla ûöyle sıralanabilir:
Strateji Bildirimi
Sayıûtay denetim alanında dünyada ve Avrupa Birliøinde yaûanan
geliûmeleri dikkate alarak, Sayıûtayda oluûan zengin birikime
baûvurarak Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Plan fikrinin henüz
yeterince oluûmamıû olmasına raømen stratejik planlama konusuna
eøilmiû ve “Sayıûtay Strateji Bildirimi (2000-2004)” baûlıklı metni
hazırlamıûtır.
Bu metinde kurumumuzun vizyon ve misyonu, faaliyetlerini
yönlendiren temel deøerler ve ilkeler ile stratejik amaçlar aûaøıdaki
biçimde tespit edilmiûtir.
Vizyon
Sayıütay,
kamu yönetiminin Türk halkının refah ve mutluluùuna daha fazla
hizmet edecek üekilde yenilenmesine ve geliütirilmesine katkıda
bulunmayı amaçlar.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
58
Misyon
únceleme, denetleme, sorumluların hesap ve iülemlerini kesin hükm e
baùlama iüleriyle görevli bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak
Sayıütay;
x denetimine tabi kurumlar ve kuruluüların gelir, gider ve mallarının
denetimi ile sorumluların hesap ve iülemlerini kesin hükme
baùlama,
x TBMM’ce yapılacak denetimler in güvenilir bir zemin oluüturma,
x kamu kaynaklarının hukuka uygun, verimli, tutumlu ve etkin
kullanılmasına yardımcı olma,
x kamu yönetiminde üeffaflıùın ve hesap verme sorumluluùunun
yerleümesine ve geliümesine katkıda bulunma,
amaçlarıyla, güvenilir bilgiler ve öneriler içeren raporlar hazırlar ve
hükümler tesis eder.
Deùerler ve úlkeler
Sayıütayın faaliyetlerini yönlendiren temel deùerler ve ilkeler
üunlardır:
Baùımsızlık
Baùımsız statü Sayıütayın bir
yüksek denetim kurumu olarak
varlıùının ve tarafsız ürünler ve
hizmetler sunabilmesinin ön
koüuludur.
Tarafsızlık
Denetimlerin dürüst, önyargıdan
uzak ve tarafsız bir biçimde
yürütülmesi kurumsal
güvenilirliùin vazgeç ilmez bir
unsurudur.
Meslekî Yetkinlik
Üstün kalitede ürünler
sunulabilmesi yaratıcı ve analitik
üünen, ekip çalıümasına ve
iübirliùine yatkın, denetim
kültürünü özümsemiü ve sürekli
geliümeyi hedeflemiü meslek
mensuplarına ihtiyaç
stermektedir.
Mükemmellik
Çalıümaların üstün kalitede
ürünler sunulmasını saùlayacak
tarzda planlanıp yürütülmesi
esastır.
STRATEJøK PLANLAMA FAALøYETLERø
SAYIùTAY BAùKANLIöI
59
Vaktindelik
Bütün faaliyetlerin yasaların
öngördüùü ve iüin gerektirdiùi
süreler içinde tamamlanması
üarttır.
úhtiylara ve Beklentilere
Duyarlılık
Parlamento ile denetlenen
kurumların ve kuruluüların
beklentilerine ve ihtiyaçlarına
duyarlı olunması ve karüılıklı
anlayıüinde çözümler
üretilmesine çaba gösterilmesi
son derece önemlidir.
Çalıüanların En Deùerli Varlık
Olarak Kabulü
Kurumun en deùerli varlıùı olan
çalıüanların rahat ve verimli bir
biçimde çalıüabilecekleri ve
potansiyellerini Kurum yararına
geliütirebilecekleri bir çalıüma
ortamının oluüması ve
sürdürülmesi yaüamsal
önemdedir.
Yeniliùe Açıklık
Sürekli geliüim anlayıüıyla
yeniliklerin izlenmesi ve Kurumun
ihtiyaç duyduùu yeniliklerin
hayata geçirilmesi hayati önem
taüımaktadır.
Stratejik Amaçlar
1. Klâsik Denetim ve Yargılama Faaliyetlerini Etkinleütirme
2. Çaùdaü Denetim Uygulamalarını Yerleütirme ve Kökleütirme
3. Parlamento ve Kamuoyu ile úliükileri Geliütirme
4. Hizmet úçi Eùitime Süreklilik Kazandırma ve Meslekî Geliüimi
Özendirme
5. Biliüim Teknoloj isinden Yararlanma úmkânlarını Artırma
6. Kurum Yönetimini Güçlendirecek Sistemler Oluüturma
7. Kurumsal úüleyiüe Etkinlik Kazandırma
8. Kamu Harcama Yönetim Reformu ve Avrupa Birliùi úle Uyum
Baùlamındaki Çalıümalara Katkıda Bulunma
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
60
Yıllık Eylem Planları
Sayıûtay Strateji Bildirimi (2000-2004) baûlıklı dokümanda 8 temel
stratejik amaç ve bunlarla baølantılı 46 strateji bulunmaktadır.
Strateji Bildiriminde öngörülen hedeflere ulaûmak için yapılması
gerekli faaliyetlerin planlanması amacıyla "2001 Yılı Yılık Eylem Planı"
Ocak 2001'de uygulamaya konmuûtur.
2001 yılı Eylem Planının içeriøi temel olarak, Strateji Bildirimi
çerçevesinde önceliklendirilen 29 strateji kapsamında gerçekleûtirilmesi
öngörülen 55 faaliyetten oluûmaktadır. Kurumsal deøiûim ve
yenilenmeyi bilinçli tercihlerle gerçekleûtirmenin ilk adımı olarak
uygulamaya konulan Eylem Planında yer alan faaliyetlerin 34’ü
tamamlanmıû olup, 21 faaliyetin ise çalıûmaları tamamlanamamıûtır.
2001 Yılı Eylem Planı çerçevesinde yürütülmüû faaliyetlerden elde
edilen deneyimler ıûıøında bu yıl 2002 Yılı Eylem Planı hazırlanmıû ve
uygulamaya geçilmiûtir. 2002 Yılı Eylem Planı ise 22 strateji
kapsamında gerçekleûtirilmesi önrülen 55 faaliyetten oluûmaktadır.
2002 Yılı Eylem Planını yönlendirmek, izlemek ve çeûitli faaliyetler
komisyonlar, gruplar ile Baûkanlık arasındaki koordinasyonu saølamak
üzere "Kurum Yönetimini Güçlendirecek Sistemler oluûturma"
stratejik amacı çerçevesinde "Yıllık Eylem Planınlendirme ùzleme ve
Eûgüdüm Kurulu" oluûturulmuûtur.
Avrupa Birliøine
GEÇùú SÜRECùNDE
SAYIúTAY
AVRUPA BøRLøöøNE GEÇøùRECøNDE SAYIùTAY
SAYIùTAY BAùKANLIöI
63
Avrupa Birliøi Müktesebatının Üstlenilmesine
ùliûkin Ulusal Programda Yer Alan Taahtler
24 Mart 2001 tarih ve 24352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
rürlüøe girmiû olan “AB Müktesebatının Üstlenilmesine ùliûkin
Türkiye Ulusal Programı”nın (Ulusal Program) “4.29 Mali Kontrol ve
Mali ve Bütçesel ùûlemler baûlıklı bölümünde mevcut mali kontrol
sistemimizin güçlendirilmesine ve eksikliklerinin giderilmesine yönelik
olarak mevcut durum ayrıntılı biçimde ele alınıp deøerlendirilmiû ve bu
alandaki önceliklere vurgu yapılmıûtır. Ulusal Programda mali kontrol
ve denetim alanında Maliye Bakanlıøı ile Sayıûtay sorumlu kuruluûlar
olarak belirlenmiûlerdir.
Ulusal Programda kamu sektöründe mali kontrol sistemini düzenleyen
ve AB’nin bu alandaki standartlarını kapsayacak bir çerçeve kanun için
yeni yasal ve idari düzenlemelere referans olmak ve dayanak teûkil
etmek üzere bir 'Politika Belgesi' hazırlanması taahdünde bulunulmuûtur.
Politika Belgesi
Ulusal Program kapsamında hazırlanması öngörülen ve Maliye
Bakanlıøınca nihai ûekli verilen “Politika Belgesi” baûlıklı dokümanda;
dıû denetimle ilgili olarak ûu temel düzenlemelerin yapılması taahhüt
edilmiûtir. Bu taahhüt çerçevesinde;
x Kamu kaynaøı kullanan ancak, Sayıûtay denetimi kapsamında
bulunmayan kuruluûların Sayıûtay denetimi kapsamına alınması,
özel yasaların Sayıûtay denetiminden çıkmaya imkan veren
maddelerinin kaldırılması, böylece kamu kaynaøı kullanımının
parlamento tarafından eksiksiz denetlenmesine olanak saølanması
x Sayıûtayın performans denetimine daha fazla yönelmesi,
x Genel uygunluk bildirimleri ve eki raporlar dıûında kalan Sayıûtay
raporlarının TBMM’de daimi bir komisyonda görüûülüp
deøerlendirilmesi,
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
64
x Sayıûtayın ödenek ve kadro vizesi ile sözleûme tescili gibi harcama
öncesi mali kontrol fonksiyonlarına son verilmesi,
hedeflenmektedir.
Sayıûtayın Avrupa Birliøine Katılım Sürecine
Yönelik Planları ve Çalıûmaları
Strateji Tespiti
Sayıûtay Strateji Bildirimi (2000-2004) baûlıklı doküman da "Yüksek
denetimi Avrupa Birliøi standartları ile uyumlaûtırma yönünde adımlar
atılması" bir stratejik hedef olarak belirlenmiû ve buna paralel olarak
Sayıûtay 2001 Yılı Eylem Planı'nda da bu stratejiyi hayata geçirecek
somut faaliyet belirtilmiû ve bir Çalıûma Grubu oluûturulmuûtur.
Öte yandan, Sayıûtay; Strateji Bildirimi’ni 2002 Yılı Eylem Planı
hazırlıkları sırasında revize ederek stratejik amaçlarından birini “Kamu
Harcama Yönetim Reformu ve Avrupa Birliøi ile uyum baølamındaki
çalıûmalara katkıda bulunma” biçiminde yeniden ûekillendirmiûtir.
Sayıûtay, yeni stratejik hedefi çerçevesinde, sadece denetiminin AB ile
uyum sürecine entegrasyonu baølamında deøil, kamu mali yönetim
sisteminin bu alandaki çalıûmalarına da katkıda bulunarak öncü bir rol
üstlenmeyi hedeflemektedir.
Denetim Standartları ve Denetim El Kitapları
x "Avrupa Birliøiyle Entegrasyon Baølamında Yüksek Denetim
Kurumlarının ùûleyiûiyle ùlgili Tavsiyeler" ve "INTOSAI Denetim
Standartlarına ùliûkin Avrupa Uygulama Rehberleri" baûlıklı iki
kitaık dilimize kazandırılarak yayımlanmıûtır. Bu rehberler,
Sayıûtay denetiminin Avrupa standartları ile uyumlu hale
getirilmesinde, bunlara uygun denetim çalıûmalarının
yürütülmesinde ve kendi bünyemize uygun rehberler ile el
kitaplarının hazırlanmasında ıûık tutucu nitelikte dokümanlardır.
x "Avrupa Birliøiyle Entegrasyon Baølamında Yüksek Denetim
Kurumlarının ùûleyiûiyle ùlgili Tavsiyeler" baûlıklı dokümanda yer
AVRUPA BøRLøöøNE GEÇøùRECøNDE SAYIùTAY
SAYIùTAY BAùKANLIöI
65
alan denetim el kitapları hazırlanması tavsiyesi baølamında
yürütülen çalıûmalara Avrupa Birliøine aday onüç ülke Sayıûtayı ve
Avrupa Sayıûtayı ile birlikte Türk Sayıûtayı da katılmaktadır.z
konusu tüm Sayıûtayların Denetim El Kitapları hazırlanması
amacıyla ortaklaûa düzenledikleri faaliyetler toplam 4 atölye
çalıûması yapılmak suretiyle 2002 yılı içinde tamamlanmıû
bulunmaktadır.
x Sayıûtay 2001 Yılı Eylem Planında "INTOSAI, Avrupa Birliøi
denetim standartları göz önünde bulundurularak denetim
standartlarının (meslek ahlak kuralları da dahil) hazırlanması"
faaliyeti çerçevesinde kurulan komisyonun hazırladıøı Denetim
Standartları ve Meslek Ahlak Kuralları taslakları 2002 yılında
Sayıûtay meslek mensuplarının görüûlerine ve deøerlendirmelerine
ılmıû bulunmaktadır. Konunun tartıûmalı toplantılarda ele alınıp
Sayıûtay camiasınca zenginleûtirilmesi hedeflenmektedir.
Üç Yıllık Uygulama Programı
Sayıûtayın Avrupa Birliøine uyum süreci baølamında, özellikle denetim
kapsamının geniûletilmesi çerçevesinde, yürüteceøi pek çok faaliyet
eøitim, teknik destek ve biliûim teknolojisi alanlarında desteøi
gerektirmektedir. Bu ihtiyaçların karûılanması bakımından “Üç Yıllık
Uygulama Programı” hazırlanarak dıû kaynak arayıûına baûlanmıûtır.
Performans Denetimleri
Ulusal Programımız ve bu baølamda hazırlanan Politika Belgesinde
Sayıûtayın performans denetimlerine daha fazla yönelmesi taahhüdü
bulunmaktadır. Sayıûtayın bu baølamda yürüteceøi denetimlerin
zenginleûip derinleûmesi bakımından attıøı adımlardan burada kısa söz
etmek yararlı olacaktır.
1996 yılında Sayıûtay'a denetimine tabi kuruluûların kaynaklarını ne
ölçüde etkin tutumlu ve verimli kullandıklarını inceleme yetkisi
verilmiûtir. Sayıûtay bu denetim türünü INTOSAI denetim
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
66
standartlarına uygun biçimde yürütebilmek amacıyla teorik ve pratik
bakımından uzun bir eøitim ve hazırlık dönemi geçirmiûtir.
ùngiltere Sayıûtayı ile yapılan ikili anlaûma çerçevesinde; Sayıûtay, yurt
içinde ve yurt dıûında azımsanmayacak sayıda meslek mensubunu
performans denetimi kurslarından geçirmiû ve 1996 yılında bu alanda
iki pilot çalıûma baûlatmıûtır. Pilot projeler denetimlerin belli
aûamalarında ùngiltere Sayıûtayı denetçilerinin teknik, yardım ve
rehberliøiyle yürütülmüûr.
Pilot projelerden elde edilen deneyimler ıûıøı altında performans
denetimi metodolojisini yaygınlaûtırmak amacıyla 1999 yılında Kurum
içinde ayrı bir Performans Denetimi Grubu kurulmuûtur. Performans
Denetimi Grubu bünyesinde oluûturulan ekipler Türkiye'yi derinden
sarsan depremler konusunda iki ayrı performans çalıûması
gerçekleûtirmiû bulunmaktadır. Performans Grubu içinden bir ekip
ayrıca "Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesini Önleme ve
Kirlilikle Mücadele Etme" konulu bir uluslararası performans denetim
projesini altı Avrupa ülkesi ile birlikte aynı metodolojiyi ve benzer
teknikleri uygulamak suretiyle tamamlamıûtır.
Öte yandan, mensuplarının performans denetimi ve çaødaû denetim
metot, araç ve teknikleri konusundaki meslek içi eøitimlerine yardımcı
olmak için diøer ülke Sayıûtaylarının rehberleri ve elkitapları Türkçeye
çevrilmiûtir. Performans denetimi ve çaødaû denetim yöntemleri
konusundaki 30 adet yayın meslek mensupları nın, diøer kamu kurum
ve kuruluûlarının kullanımına açılmıû ve Sayıûtayın web sitesinde
(www.sayistay.gov.tr) yayımlanmıûtır.
Sayıûtayımız, pilot iki çalıûma ve Performans Grubunca yürütülen üç
inceleme olmak üzere toplam beû performans denetim raporu
rkiye'de ilk defa uluslararası denetim standartlarına uygun olarak
üretmenin ve 2002 yılı içinde 3 performans denetim raporunun
TBMM'ne sunmanın haklı gururunu taûımaktadır. Söz konusu
raporların tümü Sayıûtayın web sitesinde yayımlanmıû ve kamuoyu ile
paylaûılmıû bulunmaktadır.
Kamu Mali Yönetiminin
YENùDEN YAPILANDIRILMA
ÇALIúMALARI
KAMU MALø YÖNETøMøNøN YENøDEN YAPILANDIRILMA ÇALIùMALARI
SAYIùTAY BAùKANLIöI
69
Kamu Malinetiminin Yeniden Yapılandırılma
Çalıûmaları ve Sayıûtay
Sayıûtayımız, denetimin nesnel tabanını oluûturan kamu mali
yönetimindeki geliûme ve yenilenme çabalarına 2002 yılında da sürekli
biçimde katkıda bulunmaya, merkezi kamu kuruluûlarıyla iûbirliøini ve
diyalogunu sürdürmeye çalıûmıûtır.
Bilindiøi üzere, Mart 2000-Mayıs 2001 tarihleri arasında Hazine
steûarlıøı, DPT, Maliye Bakanlıøı ve Sayıûtay bürokratlarının
katkılarıyla ûekillenen ve zenginleûen bu çalıûma sonucunda “Kamu
Harcamalarının Gözden Geçirilmesi ve Kurumsal ùnceleme-PEIR” baûlıklı bir
rapor, 2001 Aralık içinde kamuoyuna sunulmuûtu. Bu raporda; kamu
harcama yönetiminin yeniden yapılandırılabilmesi bakımından
önümüzdeki üç yıl içerisinde uygulamaya konulması gereken bir
stratejik plan hazırlanmıû ve bu programın yürütülebilmesi için Dünya
Bankasında
Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektö Uyum
Kredisi-PFPSAL
” saølanması ikraz anlaûması imzalanmıûtır.
Söz konusu programın stratejik çerçevesinin üç ana aûaması
bulunmaktadır:
x Makro mali disiplin ve devlet hesaplarında ûeffaflıøı saølamak
x tçe politikaları ve öncelikli konularda karar alma
mekanizmalarınıçlendirmek
x Bütçe uygulamasının performansını artırmak
Kamu Harcama Yönetimi Reformu kapsamında yer alan pek çok
hedefin yanı sıra, kamu harcama yönetimi açısından denetim ve
kontrol araçlarının geliûtirilip etkinleûtirilmesi hedefi de bulunmaktadır.
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
70
Denetim ve Kontrol Enstmanlarının (araçlarının)
Kapsamının Geniûletilmesi ve Etkinliøinin Artırılması
” hedefi
baølamında Sayıûtayca atılması öngörülen adımlar ûu ûekilde
belirlenmiûtir:
x kümetin, gerekli yasal deøiûiklikler dahil, Sayıûtayın denetim
alanını, özerk kurumlar, sosyal güvenlik kuruluûları, bütçe dıûı
fonlar, döner sermayeler ve diøer genel devlet (general
government) kuruluûları dahil olmak üzere, geriye kalan bütün
genel devlet kuruluûlarını kapsayacak ûekilde geniûletilmesi,
x Mevcut kontrol, teftiû ve denetim süreçlerinin incelenmesinin
baûlatılması, uluslararası standartlara paralel olarak iç malî kontrol
ve denetim konusunda yeni bir yasa hazırlanması ve yasasının
Parlamentoya sunulması,
x Sayıûtayın denetim raporlarını incelemek ve izlemek amacıyla
Parlamento Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde bir alt
komisyon kurulması,
x Sayıûtay raporlarının analitik yönden içeriøinin geliûtirilmesi,
x Yüksek Denetim Kurumu olarak Sayıûtayın devlet geniûliøindeki
rolünün belirgin hale getirilmesi,
x Yeni iç kontrol standartlarının yayımlanması,
x Yeni iç malî kontrol ve denetim yasasına paralel olarak Sayıûtayın
bütçe uygulama sürecine müdahil olma durumunun sona
erdirilmesi,
x Kamu kuruluûlarındaki performansnelimi artıûına paralel olarak
Sayıûtayın ve diøer denetim organlarının performans denetim
kapasitelerinin geliûtirilmesi,
x Denetim sonuçlarının kamuoyuna açık olmasının saølanması,
x Önemli bakanlıklarda ve kuruluûlarda iç denetim birimlerinin
kurulması,
öngörülmektedir.
KAMU MALø YÖNETøMøNøN YENøDEN YAPILANDIRILMA ÇALIùMALARI
SAYIùTAY BAùKANLIöI
71
Kredi dokümanları arasında yer alan "Kamu Harcama Yönetim Reformu
Stratejik Çerçevesi" baûlıklı çizelgeye göre, ayrıca, "Kamu ùhalelerinde
Performans (paranın deøerinin karûılıøı) Yöneliminin Güçlendirilmesi"
amacı çerçevesinde yeni ihale yasasının çıkarılması, 2002 yılında bu
yasanın uygulanmasını takiben 2003 yılında Sayıûtayın "periyodik ihale
denetimlerine baûlaması ve sonuçlarını geniû kamuoyu denetimi için
yayımlaması" atılacak adımlar arasında sayılmaktadır.
Kamu Mali Yönetim ve Mali Kontrol Kanununu
Tasarısı Hakkındaki Sayıûtay Görüûü
PFPSAL Kredi anlaûması baølamında Hükümetçe taahhüt edilen ve
hazırlık çalıûmaları Maliye Bakanlıøı tarafından yürütülmesi öngörülen
"Kamu Mali Yönetim ve Mali Kontrol Kanununu Tasarısı" Taslaøı Temmuz
2002'de Kurumumuza gönderilmesini takiben söz konusu Taslaøı
deøerlendirmek üzere meslek mensupları ndan bir komisyon
oluûturulmuûtur. Sayıûtay denetiminin kapsamı meselesi bütün teorik
ve teknik boyutlarıyla etraflıca irdeleyen ve “
Kamu Malî Yönetimi ve
Mali Kontrol Kanunu Tasarısı Taslaøını Deøerlendirmek Üzere
Kurulan Komisyon Raporu
” baûlıklı, 42 sayfadan oluûan bir Rapor
hazırlamıûtır. Raporda Kamu Mali Yönetim ve Mali Kontrol Kanunu
ûu baûlıklar altında deøerlendirilmiûtir:
x Giriû
x Taslaktaki Temel Yaklaûımlar
x Kapsam Baølamında Özerk (Otonom) ùdareler ve Özel Bütçeli
ùdareler
x Parlamentonun Kaynak Tahsisi ve Kontrol Süreçlerindeki Etkinliøi
x Stratejik Planlama ve Performans Bilgi Sistemleri
x Siyasal ve Yönetsel Hesapverme Sorumluluøu ile Kamu ùdaresi
Baûkanlarının Sorumlulukları
Rapor Maliye Bakanlıøına gönderilmiû ve aynı zamanda Sayıûtayın web
sitesinde (www.sayistay.gov.tr) yayımlanmıû bulunmaktadır.
EK
SAYIùTAY BAùKANLIöI
73
EK
Tablolar ve Grafikler ùndeksi
Tablo 1 Sayıûtayın Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluûlar 12
Tablo 2 Sayıûtay Denetimi Dıûında Kalan Kurum ve Kuruluûlar 13
Tablo 3 2002 Bütçesi, 2003 Bütçesi Teklifleri 16
Tablo 4 2003 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Daøılımı 16
Tablo 5 2003 Bütçe Yılı Yatırımları 17
Tablo 6 Denetim Kapsamı na Giren ve Programa Alınan
Saymanlıkların Türleri ve Sayıları
21
Tablo 7 Bütçe Gideri ùtibariyle ùncelenen Genel ve Katma Bütçeli
Saymanlıklar
22
Tablo 8 2002 Yılı Bütçesi Ödenek Vizesi Hareketleri 23
Tablo 9 2002 Yılı Bütçesi Kadro Vize Hareketleri 24
Tablo 10 Bütçe Türlerine Göre Tescil ùçin Gelen Sözleûme Sayı sı 24
Tablo 11 Konular ùtibariyle Genel Kurul Kararları 27
Tablo 12 Konu Baûlıkları ùtibariyle Daireler Kurulu Görüû Bildirme
Kararları
28
Tablo 13 Temyiz Kurulu Faaliyetleri 28
Tablo 14 Konular ùtibariyle Temyiz Kurulu Kararları 28
Tablo 15 Dairelerin Yargısal Kararları 29
Tablo 16 Dairelerin ùdari Nitelikteki Kararları 30
2002 YILI FAALøYET RAPO RU
SAYIùTAY BAùKANLIöI
74
Grafik 1 Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu 14
Grafik 2 Meslek Mensuplarının Kompozisyonu 14
Grafik 3 Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu 15
Grafik 4 Öørenim Durumlarına Göre Mensuplar 15
Grafik 5 Cinsiyete Göre Mensuplar 15