Sayıútay Baúkanlı÷ı
2003 YILI
FAALøYET RAPORU
Ekim 2003
Sayıútay Baúkanlı÷ı
2003 YILI
FAALøYET RAPORU
Ekim 2003
TC SAYIùTAY BAùKANLIöI
06520 BALGAT / ANKARA
Tlf: 295 30 00
Fx: 295 40 94
e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr
www.sayistay.gov.tr
øÇøNDEKøLER
Sunuú
5
Sayıútay Hakkında Genel Bilgiler
Örgüt ùeması 9
Anayasal ve Yasal Çerçeve 10
Ana Hatlarıyla Görevler 10
Yetkiler 11
Denetimin Kapsamı 11
ønsan Kaynakları 14
Parasal Büyüklükler 16
2003 Yılı Faaliyetleri
Denetim Faaliyetleri 19
Yargılama Faaliyetleri 25
Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar 29
Dünya Sayıútayları ve Bunların Organizasyonlarıyla Bilgi
ve Deneyim Paylaúımı
33
Yayın Faaliyetleri 37
E÷itim Faaliyetleri 40
Kütüphane Hizmetlerinin Geliútirilmesi 45
Biliúim Sisteminin Geliútirilmesi 46
Sayıútay Web Sitesi 47
Stratejik Planlama Faaliyetleri
Stratejik Planlama 51
Strateji Bildirimi 51
Avrupa Birli÷ine Geçiú Sürecinde Sayıútay
Ulusal Programda Yer Alan Taahhütler 57
Sayıútayın Avrupa Birli÷ine Katılım Sürecine Yönelik
Çalıúmaları
60
Ek
Tablolar ve Grafikler øndeksi 63
SUNUù
Bu Rapor'da Kurumumuzun geçen bir yıllık zaman dilimi içinde
gerçekleútirdi÷i faaliyetler hakkında ana hatlarıyla bilgi
sunulmaktadır.
Dünyada son yıllarda gözlenen geliúmeler, Sayıútay denetiminin
kapsamının geniúletilmesi yönündedir. Sayıútay denetiminin
kapsamı ile parlamentonun kontrol fonksiyonunun etkinli÷i
arasında do÷rudan iliúki kurulmakta ve Sayıútay denetimi
úeffaflı÷ın ve hesapverme sorumlulu÷unun yerine getirilmesinin
güvencesi kabul edilmektedir.
Ülkemizde de Sayıútay denetiminin uluslararası standartlara uygun
úekilde geliútirilmesi ve kapsamının geniúletilmesi hem "Avrupa
Birli÷i Müktesebatının Üstlenilmesine øliúkin Türkiye Ulusal
Programı"nın hem de “Kamu Harcama Yönetimi Reformu”nun
temel hedeflerinden biridir.
Sayıútayın tüm kamu fonlarını uluslararası genel kabul görmüú
standartlara uyumlu düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla
denetlemesi ve Anayasada çizilen sınırlar içindeki yargı yetkisine
ilaveten Parlamentoya güvenilir bilgiler ve öneriler içeren yüksek
kalitede raporlar sunması hedefinin gerçekleútirilebilmesi için;
x Sayıútayın tüm kamu fonlarını, kaynaklarını ve faaliyetlerini
düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla denetlemesinin
sa÷lanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,
x Tarafsız, amaca uygun, ba÷ımsız ve etkin denetim raporlarının
Parlamentoya sunulmasının gerçekleúmesi için Sayıútayın
denetim faaliyetlerinin uluslararası genel kabul görmüú mesleki
standartlara uyumlu hale getirilmesi,
x Personelin teknik ve mesleki yeterlili÷inin e÷itim ve geliúim
programları aracılı÷ıyla geliútirilmesi,
x Görev ve yetkilerini en etkin bir biçimde yerine getirebilmesi,
beúeri ve mali kaynaklarını verimli kullanabilmesi amacıyla
kurumun organizasyonel bir bütünlük içinde çalıúmasını
sa÷lamaya yönelik düzenlemeler yapılması ve politikalar
üretilmesi,
gerekmektedir.
Sayıútay Kamu Yönetimi Reformu içerisindeki öneminin farkında
olarak 2003 yılı faaliyetlerini úekillendirmeye çalıúmaktadır.
Kurumumuz bu reform çalıúmalarına yapılacak katkıları ve uyarıları
úükranla karúılayacaktır.
Bu duygu ve düúüncelerle en derin saygılarımı sunarım.
Mehmet DAMAR
Sayıútay Baúkanı
Sayı
ú
tay Hakkında
GENEL BøLGøLER
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
9
ÖRGÜT ùEMASI
*Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Dairelere ba÷lı olarak çalıúan Raportörler örgüt
yapısına dahildir.
D
D
A
A
ø
ø
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
(
(
8
8
)
)
*
*
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
YÖNETøM BøRøMLERø
GENEL SEKRETER
YARDIMCILARI
S
S
A
A
V
V
C
C
I
I
B
B
A
A
ù
ù
K
K
A
A
N
N
A
RAùTIRM
A
VE TASNøF
GRUBU
DIù
øLøùKøLER
GRUBU
EöøTøM
GRUBU
D
D
A
A
ø
ø
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
*
*
T
T
E
E
M
M
Y
Y
ø
ø
Z
Z
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
*
*
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
*
*
PERFORMANS
DENETøMø
GRUBU
SÖZLEùME
TESCøL VE
KAYIT
GRUBU
KESøN
HESAP
GRUBU
DENETøM
PLANLAMA
VE RAPOR
GRUBU
BøM
DENETÇøLER
GRUBU
Y
Y
Ü
Ü
K
K
S
S
E
E
K
K
D
D
ø
ø
S
S
ø
ø
P
P
L
L
ø
ø
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
M
M
E
E
M
M
U
U
R
R
L
L
A
A
R
R
S
S
E
E
Ç
Ç
ø
ø
M
M
V
V
E
E
D
D
ø
ø
S
S
ø
ø
P
P
L
L
ø
ø
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
PROTOKOL
øùLERø
GRUBU
DENETøM
GRUPLARI
(24)
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
10
ANAYASAL VE YASAL ÇERÇEVE
Sayıútayın kuruluúu ve görevleri Anayasamızın 160’ıncı ve
164’üncü maddelerinde yer almıútır.
Sayıútayın kuruluúu, iúleyiúi, denetim usulleri, mensuplarının
nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri
ile Baúkan ve üyelerinin teminatları 21.02.1967 tarih ve 832 sayılı
Kanun ile ek ve de÷iúikliklerinde düzenlenmiútir.
ANA HATLARIYLA GÖREVLER
Anayasamız Sayıútaya;
x Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek,
x Sorumluların hesap ve iúlemlerini kesin hükme ba÷lamak,
x Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme ba÷lama
iúlerini yapmak,
x Türkiye Büyük Millet Meclisine kesinhesap kanun tasarıları
hakkında uygunluk bildirimi sunmak,
görevlerini vermiútir.
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
11
YETKøLER
Sayıútay, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi
sırasında:
x Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, sayman ve
di÷er sorumlularla do÷rudan yazıúmaya,
x Gerekli gördü÷ü belge, defter ve kayıtları gönderece÷i
mensupları vasıtasıyla görmeye veya diledi÷i yere getirtmeye,
x Sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları
ça÷ırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye,
yetkili kılınmıútır.
Ayrıca Sayıútay, denetimine giren iúlemlerle ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi, Devlet, özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve
kurullarla di÷er gerçek ve tüzel kiúilerden (Bankalar dahil)
isteyebilir.
Bunlara ilaveten Sayıútaya, denetimine giren daire ve kurumların
iúlemleriyle ilgili kayıtları, eúya ve malları, iúleri ve hizmetleri
görevlendirece÷i mensupları veya bilirkiúiler vasıtasıyla “yerinde”
ve “iúlem ve olayın her safhasında” inceleme yetkisi de verilmiútir.
DENETøMøN KAPSAMI
Anayasanın 160’ıncı maddesi gere÷ince Genel ve Katma Bütçeli
Dairelerin gelir, gider ve malları Sayıútayın denetiminin
kapsamındadır.
Baúta 832 sayılı Sayıútay Kanunu olmak üzere çeúitli yasal
düzenlemelerle Sayıútayın denetimine tabi kurum ve kuruluúlar
belirlenmiútir.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
12
Tablo 1: Sayıütay Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluülar
Genel Bütçeli
Kuruluülar
Anayasa Mahkemesi, Baübakanlık, Devlet Planlama Teükilatı Müsteüarlıùı, Hazine
Müsteüarlıùı, Dıü Ticaret Müsteüarlıùı, Danıütay, Yargıtay, Devlet ústatistik Enstitüsü
Baükanlıùı, Diyanet úüleri Baükanlıùı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüùü, Devlet Meteoroloji
úüleri Genel Müdürlüùü, Adalet Bakanlı ùı, Milli Savunma Bakanlıùı, úçiüleri Bakanlıùı,
Emniyet Genel Müdürlüùü, Jandarma Genel Komutanlıùı, Sahil Güvenlik Komutanlıùı, Dıüiüleri
Bakanlıùı, Maliye Bakanlıùı, Milli Eùitim Bakanlıùı, Bayındırlık ve úskân Bakanlıùı, Saùlık
Bakanlıùı, Ulaütırma Bakanlıùı, Tarım ve Köyiüleri Bakanlıùı, Orman Bakanlıùı, Çalıüma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlıùı, Sanayi ve Ticaret Bakanlı ùı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıùı,
Kültür Bakanlıùı, Turizm Bakanlıùı, Çevre Bakanlıùı, Denizcilik Müsteüarlıùı, Gümrük
Müsteüarlıùı
Katma Bütçeli
Kuruluülar
Tarım Reformu Genel Müdürlüùü, Vakıflar Genel Müdürlüùü, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüùü, Karayolları Genel Müdürlüùü, Devlet Su úüleri Genel Müdürùü, Hudut ve
Sahiller Saùlık Genel Müdürlüùü, Orman Genel Müdürlüùü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüùü,
Petrol úüleri Genel Müdürlüùü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüùü,
Telsiz Genel Müdürlüùü, Yüksek Öùretim Kurulu,
Devlet Üniversiteleri
Yüksek Teknoloji Enstitüleri
Döner
Sermayeli
Kuruluülar
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluülara Baùlı Döner Sermayeler
Belediyeler Büyüküehir, il, ilçe ve bucak belediyeleri
(Belediyelerin iütirakleri, üirketleri ve kanunla kurulan teüekkülleri ile belediye birlikleri
denetim kapsamı dıüındadır)
úl Özel
údareleri (úl özel idarelerinin kurdukları üirketler ve birlikler denetim kapsamı dıüındadır)
Özel Bütçe
Rejimi Olan
Kuruluülar
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüùü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüùü, Türk Tarih
Kurumu Baükanlıùı, Türk Dil Kurumu Baükanlıùı, Baübakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Baükanlıùı, Maliye Bakanlı ùı Kefalet Sandıùı, Vakıflar Kefalet Sandıùı
Özerk
Kuruluülar
Türkiye úü Kurumu, Özelleütirme údaresi Baükanlıùı(*)
(*) Özelleútirme ødaresinin özelleútirme iúlemleri Baúbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca denetlenmektedir.
Sayıútay denetimi dıúında kalan kamu kurum ve kuruluúları ise
aúa÷ıdaki tabloda belirtilmektedir.
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
13
Tablo 2: Sayıütay Denetimi Dıüında Kalan Kurum ve Kuruluülar
Baübakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluülar
233 sayılı KHK
Gereùi
Denetlenen
KúT’ler
úktisadi Devlet Teüekkülleri (Anonim ûirketler Hariç)
Çay úületmeleri Genel Müdürùü, Devlet Malzeme Ofisi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu,
Türkiye Kömür úületmeleri, Türkiye Taükömürü Kurumu, Tarım úületmeleri Genel Müdürlüùü,
Toprak Mahsulleri Ofisi A.û., Türkiye Petrolleri A.O., Türkiye Elektrik Daùıtım A.û., Türkiye
Elektrik úletiüim A.û., Elektrik Üretim A.û., Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.û., Sümer
Halıcılık ve El Sanatları Sanayi A.û., Eti Holding A.û. (Madencilik), Boru Hatları ve Petrol Taü. A.û.,
T.C. Ziraat Bankası A.û., Türkiye Halk Bankası A.û.,
(Özelleütirme Kapsamında), Türkiye Demir Çelik úületmeleri, Türkiye ûeker Fabrikaları A.û.,
Tütün ve Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol úületmesi Gen. Müd.
Kamu úktisadi Kuruluüları
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları úületmesi Genel Müdürlüùü, Türkiye Cumhuriyeti
Posta úületmeleri Genel Müdürlüùü, Devlet Hava Meydanları úületmesi Genel Müdürlüùü, Kıyı
Emniyeti ve Gemi Kurtarma úületmeleri
Özel
Kanunlarınca
YDK
Denetimine
Tabi Olan
Kurumlar
Atatürk Orman Çiftliùi, Küçük ve Orta Ölçekli San. Gel. ve Des. úd. Bük., Türk Patent Enstitüsü,
Milli Piyango údaresi Gen. Müd., Ekonomik Kültürel Eùitim ve Teknik úübirliùi Bük., GAP Bölge
Kalkınma úd. Bük., Milli Prodüktivite Merkezi, Toplu Konut úd. Bük., Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Yüksek Öùrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, ,
úhracatı Geliütirme Etüt Merkezi, Özelleütirme Fonu, Sosyal Yardımlaüma ve Day. Tes. Fonu,
ústanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.û.,
Türkiye Kalkınma Bankası A.û., Ekici Tütünleri Satıü Piyasalarının Desteklenmesi úüleri,
ússizlik Sigorta Fonu, Özelleütirme údaresi (özelleütirme çalıümaları)
TBMM adına KúT
Komisyonu Kararı
ile Denetimi YDK’a
Verilen Kurumlar
Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Elektrik úüleri Etüd údaresi, úller Bankası, Pereja úleri Kimya
San. A.û., Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.û., Arıcak Tur. Tic. A.û., Betonsan Konut San. A.û.,
Damızlık únek ve Süt Ürünleri A.û., Kalkınma Holding A.û., úst. Tic. Fin. A.û., Uüak Seramik San.
A.û., Kalkınma Menkul Deù. A.û., Yasataü A.û., Meybuz A.û., Tüstaü Sın. Tes. A.û.
Sosyal Güvenlik
Kuruluüları
Emekli Sandıùı, SSK Baükanlıùı, Baù-Kur
4046 sayılı
Kanun Gereùince
YDK’ca
Özelleütirme
Programında
Bulunan Kuruluülar
úskenderun Demir Çelik A.û., Türkiye Zirai Donatım Kurumu A.û., Türkiye Denizcilik
úületmeleri A.û., Denizcilik úületmeciliùi ve Tankerciliùi A.û., Takım Tezgahları ve Sanayi ve
Ticaret A.û., TÜPRAû (Türkiye Petrol Rafinerileri A.û.), Türkiye Selüloz ve Kaùıt Fabrikaları,
Eti Elektro Metalürji A.û., Eti Bakır A.û., Eti Krom A.û., Eti Gümüü A.û., Karadeniz Bakır
úületmeleri, Petkim (Petrokimya Holding A.û.), Sümer Holding A.û., THY A.O., Et ve Balık
Ürünleri A.û., Türkiye Gemi Sanayi A.û., Turban Turizm A.û., Türkiye Gübre Sanayi A.û.,
Ataköy Otelcilik A.û., Tümosan A.û., Gerkonsan A.û., Ataköy Tur. Tes. ve Tic. A.û.
Sayıütay ve Baübakanlık YDK Dıüında Kalan ve Farklı Denetim Rejimleri Bulunan Kurumlar
TBMM, Cumhurbaükanı, Sayıütay, Baübakanlık YDK, Tanıtma Fonu, Radyo Televizyon Üst Kurulu, TÜBúTAK,
Savunma San. Müsteüarlıùı, Türk Akreditasyon Kurumu, MSB Akaryakıt úkmal ve NATO POL Tesisleri úül. Bük.,
Türk Standartları Enstitüsü, Destekleme ve Fiy. úst. Fonu, Savunma San. Des. Fonu, Türkiye ve Ortadoùu Amme
údaresi ve Enstitüsü, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sig. Fonu, Ereùli Demir
Çelik Fabrikaları A.û., Eximbank A.û.
úller Bankası Gen. Müd., úl Özel údareleri ve belediyelerin sermayelerinin yarısından fazlasına tek baüına veya
birlikte sahip oldukları iktisadi teüebbüsler
4743 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile Özerk Kurumlara Getirilen Denetimi Rejimi
(Anayasa Mahkemesinin 24.06.2002 tarihli kararıyla iptal edilmiütir)
Rekabet Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası
Kurulu, RTÜK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, ûeker Kurumu, Kamu úhale Kurumu, Tütün, Tütün Mam. Ve Alk.
úçk. Piy. Düz. Kurumu
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
14
Meslek Mensubu
45%
Savcı ve Yardımcıları
1%
Yönetim Mensubu
54%
Denetçiler
39%
Raportörler
1%
Baúkan,Daire Baúkanı, Üyeler
%4
Yönetim Mensubu
+ Savcı ve Yrd
%56
øNSAN KAYNAKLARI
Sayıútay’da 15 Ekim 2003 tarihi itibariyle 1210 personel görev
Grafik 2: Meslek Mensuplarının Kompozisyonu
Meslek mensuplarımızın
tüm mensuplarımız içindeki
kompozisyonu yandaki
grafikte yüzdeler itibariyle
gösterilmiútir.
485 denetçinin 208’i
Uzman Denetçi, 157’si
Baúdenetçi, 60’ı Denetçi ve
60’ı Denetçi Yardımcısı
kadrosunda
bulunmaktadır.
549 Meslek mensubumuzun 53’ü “Birinci Baúkan, Daire Baúkanı ve
Üyelerden” 11’i “Raportörlerden” ve 485'i “Uzman Denetçi,
Baúdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcılarından” oluúmaktadır.
Grafik 1: Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu
yapmaktadır. Bunlardan
549’u meslek mensubu,
651’i yönetim mensubu
10’u Savcı ve savcı
yardımcılarıdır.
Mensuplarımızın
kompozisyonu, yandaki
grafikte yüzdeler
itibariyle gösterilmiútir.
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
15
9
105
184
104
808
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
ølkokul Mezunu
Orta Okul Mezunu
Lise Mezunu
Meslek Okulu Mezunu
Yüksek Okul Mezunu
874
336
0 200 400 600 800 1000
Bay
Bayan
Sa÷lık Hizmetleri
1%
Genel ødare
33%
Teknik Hizmetler
2%
Yardımcı Hizmetler
15%
Sözleúmeli Personel
3%
Meslek Mensubu
Savcı ve Yrd
%45
Grafik 3: Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu
Yönetim mensuplarımızdan 397
si Genel ødari Hizmetler Sınıfında,
10’u Sa÷lık Hizmetleri Sınıfında, 20’si Teknik Hizmetler Sınıfında,
187’si Yardımcı Hizmetler Sınıfında olup 37’si Sözleúmeli Personel
Mensuplarımızın ö÷renim durumları ise aúa÷ıdaki grafikte
belirtilmektedir.
Mensuplarımızın cinsiyetine göre da÷ılımı aúa÷ıda gösterilmektedir.
statüsünde
çalıúmaktadır.
Yönetim
mensuplarımızın tüm
mensuplarımız
içindeki
kompozisyonu
yandaki grafikte
yüzdeler itibariyle
g
österilmi
ú
tir.
Grafik 4: Öørenim Durumlarına Göre Mensuplar
Grafik 5: Cinsiyete Göre Mensuplar
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
16
BÜTÇEDEKø PARASAL BÜYÜKLÜKLER
2004 yılı bütçe teklifimizde yer alan ödenek talebimizin ekonomik
sınıflandırmaya göre da÷ılımı ise úu úekildedir.
Tablo 3: 2004 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Da÷ılımı
(Milyon TL)
Kodu Açıklama Miktar
01 Personel Giderleri 33.061.000
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.543.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.880.000
05 Cari Transferler 361.000
06 Sermaye Giderleri 3.390.000
07 Sermaye Transferleri 557.000
TOPLAM 56.355.000
2004 yılı bütçe teklifimizde yer alan yatırım harcamalarımız ekonomik
sınıflandırmaya göre da÷ılımı aúa÷ıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 4: 2004 Bütçe Yılı Yatırımları
(Milyon TL)
Sayıútay Denetimini Geliútirme Projesi 450.000
06.1.2.02 Bilgisayar Alımı 200.000
06.3.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımı 200.000
06.3.3.01 Lisans Alımı 50.000
Sayıútay Arúivi Yapımı 2.500.000
06.5.7.90 Di÷erleri 2.500.000
Sayıútay Binası Yapımı 200.000
06.5.7.01 Hizmet Binası 200.000
Sayıútayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 120.000
07.2.2.01 Uluslararası Kuruluúlara Katkı Payı Ödemeleri 120.000
Makine Teçhizat ve Taúıt Alımları 240.000
06.1.4.01 Kara Taúıtı Alımları 240.000
GENEL TOPLAM
3.510.000
2003 Yılı
FAALøYETLERø
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
19
DENETøM FAALøYETLERø
Ön Denetim
Sayıútay denetimine tabi olan daire ve kurumlarca harcamaya
iliúkin olarak yapılan sözleúmelerle her türlü ba÷ıtlar tescil
edilmektedir. Ancak 1050 sayılı Kanunun 64’üncü maddesi
uyarınca ve bütçe kanunları ile vizeden istisna edilen sözleúmelerle
ivedilik ve gizlilik sebebi ile eksiltmeden istisnasına Bakanlar
Kurulunca karar verilenler ve yabancı memleketlerde yapılan
satınalmalara iliúkin sözleúmeler kayda tabidir.
Genel ve Katma Bütçeli dairelerin kadro ve ödenek da÷ıtım
iúlemleri önceden vizeye tabi tutulmaktadır.
Ödenek Vize øúlemleri
1 Ekim 2002 - 1 Ekim 2003 tarihleri arası bir yıllık dönem
içerisinde 779.680 adet ödeme emri incelenerek vize edilmiútir.
Gene bu süre içinde 4.739 adet belge üzerinde bütçe aktarma
iúlemi gerçekleútirilmiú, 4.864 adet mevkufat müzekkeresi vize
edilmiú ve 76.906 adet belge üzerinde tenkis iúlemi yapılmıútır.
Tablo 5: Ödenek Vizesi Hareketleri (*)
Cinsi
Miktar
(Milyar TL)
Vize Edilen
Belge Sayısı
øade Edilen
Belge Sayısı
Ödeme Emri 132.315.302 779.680 527
Bütçe øçi Aktarma 38.320.002 4.739 39
Mevkufat 70.098 4.864 38
Tenkis 3.901.358 76.906 493
TOPLAM 174.606.760 866.189 1.097
(*) 1.10.2002-1.10.2003 tarihleri arası
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
20
Kadro Vize øúlemleri
Da÷ıtım ve tenkis olmak üzere toplam 74.625 adet belge üzerinden
iúlem gören 500.286 kiúiye iliúkin kadro incelenerek vize edilmiútir.
Tablo 6: Kadro Vize Hareketleri (*)
Cinsi Vize Edilen
Belge Sayısı
Vize Edilen
Belgelerdeki Kiúi
Adedi
øade Edilen
Belge Sayısı
Da÷ıtım 37.687 263.191 594
Tenkis 36.978 237.095 499
TOPLAM 74.625 500.286 1.093
(*) 1.10.2002-1.10.2003 tarihleri arası
Sözleúme Tescil ve Kayıt øúlemleri
Sayıútaya 1 Ekim 2002 - 1 Ekim 2003 tarihleri içerisinde, mahalli
idareler de dahil olmak üzere 2.149 adedi tescil, 27.790 adedi de kayıt
iúlemine tabi toplam 29.939 adet sözleúme dosyası gelmiútir.
Tablo 7: Bütçe Türlerine Göre Tescil øçin Gelen Sözleúme Sayısı (*)
Bütçe Türleri Tescil øçin Gelen
Sözleúme Sayısı
Genel Bütçe 578
Katma Bütçe 255
Döner Sermaye 405
Fon 54
Belediye 748
Özel ødare 109
TOPLAM 2.149
(*) 1.10.2002-1.10.2003 tarihleri arası
Yapılan inceleme sonucunda bu sözleúmelerde mevzuata aykırı
bulunan 717 konu hakkında sorgu düzenlenmiútir. Sorgu konusu
yapılan sözleúmelerden 648'i tescil edilmiú, geriye kalan 103 adedi
mevzuata uygun bulunmayarak dairelere gönderilmiútir.
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
21
Saymanlık Hesaplarının øncelenmesi
Denetim süreci sayman hesaplarının denetçiler tarafından
harcamadan sonra incelenmesiyle baúlamaktadır. Denetim
alanımızda de÷iúik bütçe rejimlerine tabi kamu kurum ve
kuruluúlara ait toplam (ayniyat saymanlıkları hariç) 7.237 adet
saymanlık bulunmaktadır.
7.237 saymanlık hesabından; önemli ve öncelikli görülen 788 adedi
2003 yılı inceleme programına alınmıú; bunlardan 580'i merkezde,
208'i yerinde incelenmiútir.
Bütçe türlerine göre mevcut saymanlık sayısı ile bu yıl inceleme
programına alınanlar aúa÷ıdaki tabloda gösterilmiútir:
Tablo 8: Denetim Kapsamına Giren ve Programa Alınan Saymanlıkların Türleri
ve Sayıları
2003 Yılında ønceleme Programına Alınan
Hesaplar Denetim
Kapsamındaki
Saymanlıklar
Toplam
Hesap
Sayısı
Merkezde Yerinde Toplam
Genel Bütçe 1451 196 36 232
Katma Bütçe 263 102 52 154
Döner Sermaye 2186 141 27 168
Fon Saymanlı÷ı 15 5 3 8
Belediyeler 3215 78 58 136
Özel ødareler 81 38 31 69
Özel Bütçe 26 20 1 21
TOPLAM 7.237 580 208 788
Ayrıca aynı inceleme döneminde;
tçeleútirilmeden kullanılan dıú proje kredilerinin 100’ü,
Teftiú layihaları ile ortaya çıkan uyuúmazlıkların çözümü için
Kurumumuza mahalli idarelerce yapılan baúvuruları n 785’i,
Ayniyat hesaplarından merkezde bulunan 19’u
denetlenmek için inceleme programına alınmıútır.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
22
Saymanlık Hesaplarının Yıllık ønceleme Programına
Alınması Sırasında Dikkate Alınan Kriterler
Saymanlık Hesaplarının Yıllık ønceleme Programına alınması
sırasında denetçi kapasitemiz, saymanlıkların harcama tutarları ve
risk taúıyan alanlar gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır.
x 2002 yılı hesaplarından programa alınıp incelemesi tamamlanan
Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıkların bütçe giderleri toplamının,
toplam bütçe giderleri içindeki payı aúa÷ıdaki tabloda da görülece÷i
üzere % 84 olmuútur.
Tablo 10: Bütçe Gideri øtibariyle øncelenen Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıklar
(Milyar TL)
2002 Yılı Genel Bütçe Katma Bütçe Toplam
Toplam Bütçe Gideri 114.963.019 10.353.085 125.316.104
øncelenen Toplam Bütçe Gideri 95.857.261 9.414.792 105.272.053
Bütçe Gideri øtibariyle
ønceleme Yüzdesi
%83.4 %91.0 %84.0
x Yatırım harcamaları yüksek olan ve bütçe büyüklü÷ü itibariyle
önemli bir yere sahip ve riski düzeyi yüksek nitelikte olabilecek il
özel idare hesaplarının 69 adedi inceleme programına alınmıútır.
832 sayılı Sayıútay Kanunu’nun 87. maddesi uyarınca TBMM sunulacak
Sayıútay Raporlarına esas alınmak üzere Sa÷lık Bakanlı÷ı Devlet
Hastaneleri Döner Sermaye øúletmeleri, Milli E÷itim Bakanlı÷ı Sanat
Okulları Döner Sermaye øúletmeleri ve Milli E÷itim Bakanlı÷ı Turizm
Otelcilik Meslek Liseleri Döner Sermaye øúletmeleri hakkında pilot çalıúma
niteli÷inde, de÷erlendirme raporu hazırlanması iúi programa alınmıútır.
Tablo 9: 2003 Yılında Programa Alınan Di÷er Denetim Faaliyetleri
Teftiú Lay. øle Ortaya Çıkan Uyuúmazlıkların Çözümü 785
Ayniyat Hesabı Denetimi 16
Dıú Kredili Projeler 100
87. Madde Raporu Hazırlama 3
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
23
Performans Denetimleri
Performans denetimi "Bir kamu kurumunun veya birimlerinin
faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının tutumluluk ve/veya
verimlilik ve/veya etkinlik ilkeleri çerçevesinde de÷erlendirilmek
üzere denetlenmesidir" úeklinde tanımlanmaktadır.
Sayıútay, 832 sayılı Kanununa 4179 sayılı Yasayla eklenen Ek
10’uncu madde ile 1996 yılında performans denetimi yapma
yetkisini almıútır. Kurumumuzda söz konusu denetim türünün
metodolojisini oluúturmak, geliútirmek ve performans denetimini
yaygınlaútırmak amacıyla 1999 yılı Mart ayında Performans
Denetimi Grubu kurulmuútur. Grup e÷itim ve hazırlık döneminden
sonra iki pilot çalıúma ve üç inceleme olmak üzere toplam beú
performans denetimi çalıúmasını uluslararası denetim
standartlarına uygun olarak üretmiútir. 2002 yılında
"Bayındırlık ve
øskan Bakanlı÷ının Marmara ve Düzce Depremi Sonrası Faaliyetleri"
"østanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?" ve "Gemilerin Denizleri ve
Limanları Kirletmesine Önleme ve Kirlilikle Mücadele" isimli
performans denetim raporları TBMM'ne sunulmuútur.
Performans Denetim Grubu 2002 yılı sonunda üç yeni performans
denetimi çalı úmasına baúlamıú bulunmaktadır.
x
"Sa÷lık Bakanlı÷ına Ba÷lı Hastanelerde ølaç ve Tedavi
Malzemeleri Tedariki ve Kullanımı" konulu performans
denetimi çalıúmasının amacı; do÷ru nitelikte ve do÷ru miktarda
x Büyükúehir belediyelerinin tamamı ve il belediyelerinin büyük
bir bölümü inceleme programına alınmıú ve ço÷unlu÷u belde
belediyesi olan ve bütçe büyüklü÷ü itibariyle küçük olan di÷er
belediyeler inceleme programı dıúında tutulmuútur.
x Saymanlık sayısıısından önemli olmasına ra÷men bütçe
büyüklü÷ü itibariyle ço÷unlu÷u çok küçük hesaplar olan döner sermaye
saymanlıklarından riskli görülen veya bütçe büyüklü÷ü itibariyle
önemli bir yere sahip 168 adedi inceleme programına alınmıútır.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
24
ilaç ve tedavi malzemesinin tutumluluk ilkesine uygun úekilde
tedarik edilip edilmedi÷inin, stok kontrollü depolama ve
kullanımın ekonomik ve etkin olup olmadı÷ının, malzeme
yönetim sürecinin her evresi ile ilgili görev, yetki ve hesap
verme sorumluluklarının açıkça belirlenip belirlenmedi÷inin,
yönetim bilgi sisteminin yöneticilerin do÷ru karar vermelerini
sa÷layacak, tam, do÷ru ve güncel veriler üretip üretmedi÷inin
araútırılması yoluyla bu alandaki riskler ve iyi uygulama
örneklerinin tespit edilerek ilaç ve tedavi malzemelerinin
yönetimine iliúkin faaliyetlerin tutumlu, verimli ve etkin
yürütülmesi için öneriler geliútirmektir.
x "Vakıflar Genel Müdürlü÷ü Sorumlulu÷undaki Tarihi
Eserlerin Bakım, Onarım ve Güvenli÷i" konulu mevzuata
uygunluk, yönetim uygulamaları ve iç kontrollerin yeterlili÷ine
odaklı performans denetimi çalıúmasının hedefi Vakıflar Genel
Müdürlü÷ünün vakıf eserlerinin tespit, tescil ve envanteri,
bakım, onarım ve güvenli÷ine iliúkin faaliyetleri inceleyerek,
muhtemel zayıflıkların saptanması ve bunların giderilmesine
yönelik öneriler geliútirilmesidir.
x Yürütülen bir baúka çalıúma da "Ormanların Korunmasına
Yönelik Faaliyetler"in çevre odaklı performans denetimi
yoluyla incelenmesidir. Denetimin amacı; erozyonu, toprak
kaymasını ve selleri önlemedeki yararları yanında ekonomik ve
sosyal alandaki faydaları da herkesçe bilinen ormanlarımızın
korunmasına yönelik faaliyetlerin ne tür riskler taúıdı÷ının
belirlenmesi, bu risklerin giderilmesi için öneriler geliútirilmesi
ve iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesi yoluyla faaliyetlerin
daha verimli ve etkin bir úekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç
duyulan yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleúmesinin
sa÷lanması; kısaca ormanlarımızın daha iyi korunması için neler
yapılması gerekti÷inin ortaya konulmasıdır.
Yürütülen bu performans denetimi çalıúmalarında taslak raporun
yazılması aúamasına gelinmiútir.
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
25
YARGILAMA FAALøYETLERø
Genel Kurul
Genel Kurul, 1 Ekim 2002 - 1 Ekim 2003 tarihleri arasında intikal
eden 48 de÷iúik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıútır.
Konular itibariyle Genel Kurul kararları aúa÷ıdaki tabloda
gösterilmiútir:
Tablo 11: Konular øtibariyle Genel Kurul Kararları (*)
Konu Sayısı
Kurum øçi øúleyiú ve øúler øle ølgili 15
Görüú Bildirme (2547 sayılı Yasa 56/d) 20
Mevzuatın Yorumu øle ølgili Kararlar 6
Genel Uygunluk Bildirimi 4
øçtihadı Birleútirme Kararları 1
Tescil Haddine øliúkin Kararlar 1
TBMM'ne Sunulan Raporlarla ølgili Kararlar 1
TOPLAM 48
(*) 1.10.2002-1.10.2003 tarihleri arası
Daireler Kurulu
Daireler Kurulu 1 Ekim 2002 - 1 Ekim 2003 tarihleri içinde 66 adet
mali nitelikte yönetmelik hakkında görüú bildirmiú; gene aynı
dönem içinde itiraza konu olan 20 adet sözleúme dosyası ile birlikte
9 adet di÷er konulara iliúkin dosyayı karara ba÷lamıútır.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
26
Daireler Kurulunun görüú bildirme kararları konu baúlıkları itibariyle
aúa÷ıdaki tabloda gösterilmiútir:
Temyiz Kurulu
Sayıútay dairelerince verilen hükümler aleyhine 1 Ekim 2002 –
1 Ekim 2003 tarihleri arasında Temyiz Kuruluna yapılan
baúvurulardan 870 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis
edilmiútir.
Tablo 13: Temyiz Kurulu Faaliyetleri (*)
2002’den Devreden Dosya Sayısı 943
2003’de Gelen Dosya Sayısı 647
Toplam Dosya Sayısı 1590
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (ølamı Düzenlenen) 870
(*) 1.10.2002-1.10.2003 tarihleri arası
ølamı düzenlenen dosyalarda verilen karar sonuçları aúa÷ıdaki
tabloda gösterilmiútir.
Tablo 14: Konular øtibariyle Temyiz Kurulu Kararları (*)
Tasdik 461
Düzelterek Tasdik 71
Kaldırma 252
Bozma 339
Yapılacak øúlem Yok 578
(*) 1.10.2002-1.10.2003 tarihleri arası
Tablo 12: Konu Baúlıkları øtibariyle Daireler Kurulu Görüú Bildirme Kararları (*)
Kararlar Sayısı
Yeni Yönetmelik Taslakları Hakkında 40
Yönetmelik De÷iúiklikleri Hakkında 17
Döner Sermayeli øúletmeler Yönetmelikleri 9
Sözleúme ile ølgili 20
Dernekler ile ølgili 9
TOPLAM 95
(*) 1.10.2002.10.2003 tarihleri arası
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
27
Tablo 15: Dairelerin Yargısal Kararları (*)
DAøRELER
Toplam
Rapor
Sayısı
Yargılanan
Rapor
Sayısı
Rapor
Madde
Sayısı
Tahsil
Miktarı
(Milyon TL)
Tazmin
Miktarı
(Milyon TL)
ølgili daire veya
savcılıklara
gönderilen suç
teúkil eden fiiller
1. DAøRE 592 274 1496 1.666.571 1.949.873 7
2. DAøRE 283 133 1199 490.065 1.547.237 4
3. DAøRE 214 138 1249 1.168.496 5.212.220 2
4. DAøRE 278 180 939 1.654.814 21.324.013 3
5. DAøRE 262 132 1245 448.433 1.102.270 -
6. DAøRE 215 133 1083 795.956 1.532.397 3
7. DAøRE 172 120 1237 812.705 3.435.491 2
8. DAøRE 203 178 1647 3.326.709 3.702.770 1
TOPLAM 2.219 1.288 10.095 10.363.749 39.806.271 22
(*) 1.10.2002-1.10.2003 tarihleri arası
(**) Yabancı para cinsinden tahsil veya tazmin edilen tutarlar 1.10.2003 tarihteki MB kurlarına göre TL'na
çevrilmiútir.
Daireler
Sekiz yargılama dairesine 1 Ekim 2003 tarihi itibariyle, geçen
yıldan devreden 1075 ve 2003 yılında düzenlenen 1144 adet olmak
üzere toplam 2.219 yargı raporu intikal etmiútir. Bu raporlarda yer
alan 10.095 de÷iúik konu ele alınarak karara ba÷lanmıútır.
Yargılamalar sonucunda 1.288 ilâm düzenlenmiú olup yersiz
ödemelere karúılık olarak yapılan 10.363.749.000.000 TL
tutarındaki tahsilat ilâmlara dercedilmiú olup 39.806.271.000.000
TL’lık tazmin hükmü verilmiútir.
1 Ekim 2002 - 1 Ekim 2003 tarihleri arası bir yıllık dönem
içerisinde, suç teúkil eden fiillere iliúkin gere÷i yapılmak üzere 22
konunun ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar
verilmiútir.
Sekiz yargılama dairesinin verdikleri yargı kararlarına iliúkin bilgiler
aúa÷ıdaki tabloda toplu biçimde gösterilmiútir:
(**)
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
28
Dairelerce verilen idari nitelikteki Kararların konularına iliúkin özet
bilgiler de úöyledir:
Tablo 16: Dairelerin ødari Nitelikteki Kararları (*)
DAøRELER Yönetmelik Sözleúme
Müzekkere
ve Görüú
Bildirme
Di÷er
(Belge øs.
øade. Muh.)
1. DAøRE 10 13 10 15
2. DAøRE 11 5 14 20
3. DAøRE 4 10 6 39
4. DAøRE 18 32 9 22
5. DAøRE 6 10 14 6
6. DAøRE 15 17 42 3
7. DAøRE 7 11 11 6
8. DAøRE 6 12 15 7
TOPLAM 77 110 121 118
(*) 1.10.2002-1.10.2003 tarihleri arası
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
29
TÜRKøYE BÜYÜK MøLLET MECLøSøNE
SUNULAN RAPORLAR
Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama
Sonuçları Raporları
2002 Mali Yılı Genel Bütçe Raporu ve Genel Uygunluk Bildirimi ”,
Genel Bütçe Uygulama Sonuçları”, “2002 Mali Yılı Katma Bütçe
Raporu ve Katma Bütçe Genel Uygunluk Bildirimi”, “Katma Bütçe
Uygulama Sonuçları”, “2001 Ek Uygunluk Bildirimi” raporları yasal
süresi içerisinde düzenlenmiú ve Sayıútay Genel Kurulunda son
úekli verildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine 6.10.2003
tarihinde sunulmuútur.
Genel uygunluk bildirimlerinde ve ba÷lı
cetvellerde, ödenek durumu, iptal edilen ve
özel kanunlar gere÷ince devredilen ödenek,
1050 sayılı Yasanın 83’üncü maddesi
uyarınca ve dıú proje kredilerinden
harcanamaması nedeniyle tekrar kaydı
gereken ödenekler, gelir tahmin ve tahsilat
miktarları gösterilmiútir.
Ayrıca genel uygunluk bildirimlerinde;
ödenek dıúı giderlerin personel harcamaları,
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
Genel Uygunluk
Bildirimi
2002 Genel Bütçe
SAYIùTAY GENEL KURULU'NUN
06.10.2003 GÜN VE 5071 SAYILI KARARI
Ekim 2003
yasal dayana÷ı olmayan giderler ve yasalar gere÷i yapılan ödenek
dıúı giderler olarak ayrımları yapılıp cetveller düzenlenmiútir.
Bunun yanında ödeneklerin veriliú amaçları, gerçekleúme
durumları, iptal oranları yüksek olanlardan açıklamaları yetersiz
olanlar bir liste halinde belirtilmiútir.
Uygulama sonuçları raporlarında; faaliyet-proje bazı nda bütçe
baúlangıç ödene÷i, yıl sonu ödene÷i, gerçekleúen gider sapma
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
30
oranları, gelir tahmin ve tahsilat sapma oranları, bütçe açıkları
sapma oranları, yıllar itibariyle (2000-2001-2002) karúılaútırmalı
mali baúlangıç ödene÷i, yıl sonu ödene÷i, gider miktarı ve sapma
oranları irdelenmiútir.
Bu raporlar üretilirken 1719 adet yönetim dönemi hesabının bilgi
giriúleri kontrol edilmiú, hatalı yönetim dönemi cetvelleri nedeniyle
768 adet sorgu düzenlenmiú ve yeni cetveller istenilmiútir.
Hazine Müsteúarlı÷ında Yapılan Denetimler
Sonucunda Hazırlanan Raporlar
Hazine Müsteúarlı÷ında yapılan denetimler sonucunda hazırlanan
2002 yılı Hazine øúlemleri Raporu, Hazine Biliúim Sistemleri
Denetim Raporu ve Hazine Hesapları 2003 yılı øzleme Raporu
Sayıútay Genel Kurulunun 6.10.2003 tarih ve 5071/1 sayılı kararı
ile kabul edilmiú ve 2002 yılı Genel Uygunluk Bildiriminin eki olarak
TBMM’ye sunulmasına karar verilmiútir.
2002 Yılı Hazine øúlemleri Raporu
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
2002 Yılı
Hazine øúlemleri
Raporu
Ekim 2003
2002 Yılı Hazine øúlemleri Raporunda, asıl olarak kayıt dıúı bütçe
iúlemleri üzerinde durulmaktadır. Raporda, 2002 yılı borçlanma
iúlemleri incelenmekte ve borçlanmayla
finanse edilen kayıt dıúı harcamalar detaylı
úekilde ortaya konmaktadır.
Raporun ikinci temel konusu 1995-2002
yılları Dıú Borçlar Hesabı üzerinde yürütülen
denetim çalıúmalarının sonuçlarına
ayrılmıútır.
Uygunluk verilmeyen Hazine hesapları,
raporun di÷er bir konusunu oluúturmaktadır.
Bu ba÷lamda, Genel Bütçe Dıúı Daire ve
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
31
Hazine Biliúim Sistemleri Raporunda,
biliúim sistemi iúlem ve uygulamalarının
güvenli÷i ve bu güvenli÷i sa÷layan iç
kontroller incelenmiú, biliúim sistemleri
tarafından üretilen bilgilerin güvenilir olup
olmadı÷ı sorusuna cevap aranmıútır.
Tüm bu çalıúmalar gerçekleútirilirken
denetim faaliyetinin uluslararası
standartlara uygunlu÷unu sa÷lamak ve bir
kısım teknik testleri gerçekleútirmek
Kurum Borçları Hesabı ve økrazlar Hesabı ile ilgili açıklamalara yer
verilmiútir. Raporda ayrıca görev zararları, KøT sermayeleri ve
transfer harcamaları hakkında bilgi verilmiútir.
Hazine Biliúim Sistemleri Denetim Raporu
Hazine Müsteúarlı÷ı, 1983 yılından baúlayarak bilgi teknolojilerine
dayalı olarak faaliyet göstermek üzere çeúitli projeler uygulamıú ve
yatırımlar yapmaktadır. Bu çerçevede devletin borç stokuna iliúkin
tüm bilgiler bilgisayar sistemlerine aktarılarak, bu sistemler
üzerinden yönetilmeye baúlanmıútır. Bugün gelinen noktada Hazine
Müsteúarlı÷ı’nın biliúim faaliyeti, kurumun temel fonksiyonlarının
icra edilebilmesi için vazgeçilmez hale gelmiútir.
amacıyla, uluslararası denetim firmalarından olan PriceWaterhouse
Coopers’tan danıúmanlık hizmeti alınmıútır.
Hazine Hesapları 2003 Yılı øzleme Raporu
Bu raporda Hazine Müsteúarlı÷ı tarafından kullanılan ve Sayıútay
Genel Kurulu Kararı ile uygunluk verilmeyen hesaplar ve uygunluk
verilmeme gerekçeleri açıklanmıútır. Buna göre;
x 1995-2002 yılları Dıú Borçlar Hesabına,
x 2001 ve 2002 yıllarında Kullanılacak Dıú Krediler Hesabına,
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
Hazine Biliúim
Sistemleri
Denetim Raporu
2002 YILI GENEL UYGUNLUK BùLDùRùMù EKù DùR
Ekim 2003
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
32
ÖZERK KURUMLAR
HAKKINDA
SAYIùTAY RAPORU
832 sayılı Sayıútay Kanununun 28’inci maddesine göre düzenlenen
bu Raporun Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması
Sayıútay Genel Kurulunun 19.6.2003 tarih ve 5063/1 sayılı
kararı ile uygun bulunmuútur.
Haziran 2003
Özerk Kurumlar Hakkında Sayıútay Raporu
Özerk kurumların denetimi ve di÷er hususlarda yapılacak yeni
yasal düzenlemeler hakkında Sayıútayın görüúünün Parlamentoya
aktarılması amacıyla düzenlenen bu Rapor Sayıútay Genel
Kurulunun 19.6.2003 tarih ve 5063/1 sayılı kararı ile TBMM’ne
sunulmuútur.
Raporda özerk kurumların denetim
modelinin Anayasa ve 832 sayılı Sayı útay
Kanununda yer alan hükümler ve uluslar
arası denetim standartları do÷rultusunda
nasıl olması gerekti÷i belirtilmekte,
mevzuattan kaynaklanan di÷er
aksaklıklara iúaret edilmekte ve özerk
kurumlarla ilgili mevzuat hükümleri belli
konu baúlıkları esas alınmak suretiyle her
kurum itibariyle ayrı ayrı tasnif edilerek
rapor ekinde sunulmaktadır.
x 2001 ve 2002 Kredi Anlaúmaları Hesabına,
x 2002 yılı Genel ve Katma Bütçe Dıúı Daire ve Kurum Borçları
Hesabına,
x 2002 yılı økrazlar Hesabına,
uygunluk verilmemiútir.
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
33
DÜNYA SAYIùTAYLARI VE BUNLARIN
ORGANøZASYONLARIYLA BøLGø VE DENEYøM
PAYLAùIMI
Ülkemizde Sayı útayın denetim alanında öncü rol oynayabilmesi,
baúka bir deyiúle, Türk denetim sistemini etkileyebilecek ve
yönlendirebilecek konuma gelmesi, dünyaya açılmasına, ikili ve çok
taraflı iliúkiler kurmasına ba÷lıdır. Sayıútay, kardeú sayıútaylarla ve
uluslararası organizasyonlarla kurmuú oldu÷u iliúkileri; denetim
dünyasının zenginliklerini paylaúmanı n bir aracı ve ça÷daú
geliúmeleri yakalamanın bir imkanı olarak de÷erlendirmektedir.
2003 yılı içerisinde bu çerçevede gerçekleútirdi÷imiz faaliyetler
aúa÷ıda özetle sıralanmıútır.
Uluslararası Sayıútaylar Birli÷i
(INTOSAI)
x INTOSAI faaliyetleri çerçevesinde yürütülen Özelleútirme
Denetimi Çalıúma Grubunun 8-11 Haziran 2003 tarihleri
arasında Prag-Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen onuncu
toplantısında kurumumuzu üç denetçi temsil etmiútir.
x INTOSAI Çevre Denetimi Çalıúma Grubunun 23-28 Haziran
2003 tarihleri arasında Varúova-Polonya’da düzenlenen
sekizinci toplantısına kurumumuzdan bir denetçi katılmıútır.
Asya Sayıútayları Birli÷i
(ASOSAI)
x Üyesi bulundu÷umuz Asya Sayıútayları Birli÷inin (ASOSAI) 31.
Yönetim Kurulu toplantısı 22-24 Ekim 2002 tarihlerinde Manila-
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
34
Filipinler
de düzenlenmiú olup, Kurumumuz, Sayıútay Baúkanı
baúkanlı÷ında üç kiúilik bir heyet ile temsil edilmiútir.
x ASOSAI’nin 2000-2002 dönemini kapsayan 3 yıllık hesabı,
teúkilatın Denetim Kurulunu oluúturan Kurumumuz ve Nepal
Sayıútayı tarafından, ASOSAI Genel Sekreterli÷inin de
bulundu÷u Yeni Delhi-Hindistan’da 19-26 Nisan 2003
tarihlerinde incelenmiú olup bu görev Sayıútay Baúkanı adına
bir denetçi tarafından gerçekleútirilmiútir.
Avrupa Sayıútayları Birli÷i
(EUROSAI)
x Avrupa Sayıútayları Birli÷i (EUROSAI) E÷itim Komitesi ile Çek
Cumhuriyeti Sayıútayı tarafından ortak düzenlenen ve 26-28
Mayıs 2003 tarihlerinde Prag’da gerçekleútirilen “øç Kontrol
Sistemlerinin De÷erlendirilmesi” konulu seminere Kurumumuzu
temsilen iki denetçi katılmıútır.
Ekonomik øúbirli÷i Organizasyonu
Ülkeleri Sayıútayları Birli÷i (ECOSAI)
x Üyesi bulundu÷umuz Ekonomik øúbirli÷i Organizasyonu Ülkeleri
Sayıútayları Birli÷i’nin (ECOSAI) e÷itim faaliyetleri çerçevesinde,
18-31 Ocak 2003 tarihleri arasında Tahran-øran'da “øç Kontrol”
konulu bir kurs düzenlenmiú olup, bu kursa Kurumumuzu
temsilen dört denetçi katılmıútır.
x øran Sayıútayının evsahipli÷inde 9-10 Haziran 2003 tarihleri
arasında Tahran’da gerçekleútirilen ECOSAI 4. Kongresi, 8.
Yönetim Kurulu Toplantısı, 3. Uluslararası Semineri ve 3. E÷itim
Komitesi toplantısında Kurumumuz, Sayıútay Baúkanı
baúkanlı÷ında dört kiúilik bir heyet ile temsil edilmiútir.
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
35
Avrupa Birli÷i Sayıútayı ve Merkezi ve Do÷u
Avrupa Ülkeleri Sayıútayları
x Avrupa Birli÷i Sayıútayı ile Ekonomik øúbirli÷i ve Kalkınma
Örgütü (OECD) ile Avrupa Birli÷i'nin ortak giriúimi olan
SIGMA'nın (Merkezi ve Do÷u Avrupa Ülkelerinde Kamu
Yönetiminin Geliútirilmesini Destekleme Giriúimi)
koordinatörlü÷ünde Avrupa Birli÷ine aday ülke Sayıútaylarınca
yürütülen Denetim El Kitapları Hazırlanmasına Yönelik Atölye
Çalıúmasının dördüncüsü “Kalite Güvencesi” konusunda 21-23
Ekim 2002 tarihleri arasında Gdansk-Polonya'da
gerçekleútirilmiú olup, bu etkinliklerde Kurumumuz iki denetçi
ile temsil edilmiútir.
x Avrupa Sayıútayı’nın kuruluúunun 25. yılı dolayısıyla
düzenlenen kutlama töreni ve Avrupa Birli÷ine üye ve aday
ülkelerin yüksek denetim kurumları baúkanlarının ilk müúterek
toplantısı Avrupa Sayıútayı Baúkanlı÷ında 27 Kasım 2002
tarihinde gerçekleútirildi. Etkinliklerde Kurumumuz Birinci
Baúkan baúkanlı÷ı nda üç kiúilik bir heyet ile temsil edilmiútir.
x Merkezi ve Do÷u Avrupa Ülkeleri ile Güney Kıbrıs, Malta,
Türkiye ve Avrupa Birli÷i Sayıútay Baúkanları Romanya
Sayıútayının evsahipli÷inde 12-14 Aralık 2002 tarihlerinde
Bükreú’te bir araya geldi. Bu toplantıda Kurumumuz Sayıútay
Baúkanı baúkanlı÷ında üç kiúilik bir heyet ile temsil edilmiútir.
x Merkezi ve Do÷u Avrupa Ülkeleri ile Güney Kıbrıs, Malta,
Türkiye ve Avrupa Birli÷i Sayıútay Baúkanları’nın SIGMA’nın
yakın iúbirli÷i ile Romanya’da gerçekleútirdikleri toplantıda
alınan, “daha önce gerçekleútirilen atölye çalıúmalarından elde
edilen bilgi ve tecrübe paylaúımının sürdürülmesi” kararı
uyarınca Arnavutluk Sayıútayının evsahipli÷inde 12-14 Aralık
2002 tarihlerinde Tiran’da “Bilgi Teknolojisi Denetimi”
konusunda yapılan atölye çalıúmasına Kurumumuzdan bir
denetçi katılmıútır.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
36
x Avrupa Komisyonu Geniúleme Genel Müdürlü÷ü bünyesinde,
Avrupa Birli÷i Müktesabatının Üstlenilmesi ve Mevzuata Uyum
Çalıúmalarında aday ülkelere kısa süreli teknik destek vermekte
olan TAIEX Ofisi tarafından 1 Temmuz 2003 tarihinde
Brüksel’de düzenlenen “Mali Kontrol” konulu atölye çalıúmasına
Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıútır.
x Avrupa Sayıútayı ve SIGMA koordinatörlü÷ünde yürütülen
Avrupa Birli÷ine aday ülkeler yüksek denetim kurumlarının
oluúturdu÷u Denetim El Kitapları Çalıúma Grubunun, yüksek
denetim kurumlarının kendi standartlarını ve denetim
politikalarını uluslararası standartlara uyumlaútırmasını
amaçlayan atölye çalıúmalarının 2003 yılı için planlanan ikinci
toplantısı Kurumumuzun evsahipli÷inde 24-26 Eylül 2003
tarihlerinde Antalya’da gerçekleútirilmiútir.
SIGMA, Avrupa Sayıútayı, IFAC (Uluslararası Muhasebeciler
Birli÷i), Avrupa Birli÷i Üyesi Danimarka, øngiltere, øsveç ve
Portekiz ile 12 Merkezi ve Do÷u Avrupa Ülkesi, Güney Kıbrıs,
Malta ve Ülkemiz Sayıútayından 46 temsilcinin katıldı÷ı bu
çalıúmada Kurumumuzdan altı denetçi ve dört yönetim
mensubumuz görev almıútır.
Di÷er Sayıútaylar øle økili øliúkiler
Makedonya Sayıútayı
x Karúılıklı olarak tecrübe aktarımı ve ortak ilgi alanlarında görüú
alıúveriúinde bulunmak üzere Makedonya Sayıútay Baúkan
Yardımcısı Baúkanlı÷ında üç kiúilik bir heyet Kurumumuzun
davetlisi olarak 5-10 Kasım 2002 tarihlerinde ülkemize ziyarette
bulunmuútur.
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
37
øngiltere Sayıútayı
x øngiltere Sayıútay (NAO) Baúkanı Sir John Bourn’un, davet
mektubu üzerine Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ında üç kiúilik bir
heyet 14-16 Mayıs 2003 tarihlerinde øngiltere’yi ziyaret
etmiútir.
Bulgaristan Sayıútayı
x Bulgaristan Sayıútay Baúkanı Dr. Georgi Nikolov’un, davet
mektubu üzerine Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ında üç kiúilik bir
heyet 16-20 Haziran 2003 tarihlerinde Bulgaristan’a ziyarette
bulunmuútur.
Danimarka Sayıútayı
x Danimarka Sayıútay Baúkanı Henrik Otbo’nun, davet mektubu
üzerine Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ında üç kiúilik bir heyet 16-
20 Eylül 2003 tarihlerinde Danimarka’yı ziyaret etmiútir.
YAYIN FAALøYETLERø
Kurumumuz giderek artan yayınlarımız ve bültenlerimizle
mensuplarına bir yandan gerekli bilgileri aktarmayı amaçlamakta,
bir yandan da kurum içi iletiúimin etkinleúmesine ve kurumsal
sahiplenme kültürünün geliúmesine katkıda bulunmayı
arzulamaktadır.
Diziler
x Özgün ve çeviri eserlerin mensuplarımızın istifadesine
sunulması amacıyla baúlatılan “Araútırma-ønceleme-Çeviri
Dizisi” zenginleúerek devam etmiútir. Bu dizi çerçevesinde son
bir yılda dokuz kitap yayımlanmıútır.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
38
“Yönetim ve Hesap Verme Sorumlulu÷u Amaçları
Bakımından Performans Bilgisi”
“Federal Hükümette øç Kontrol Standartları
“Do÷ru Dokunun Seçimi: Performans Bilgisi øçin Bir
Çerçeve”
“ASOSAI Performans Denetim Rehberi”
“Ekonomik Düzenlemelerin Denetimine øliúkin En øyi
Uygulamalara Yönelik Yönlendirici ølkeler”
“Kamu Borçlanmasının øç Kontrolları øle ølgili Denetimin
Planlanmasına ve Yürütülmesine Yönelik Rehber”
“Performans Ölçümüne øliúkin Ön Araútırma Raporu”
“Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu”
“Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi”
Ayrıca bir adet araútırma çalıúması tamamlanmıú ve baskıya
hazır hale getirilmiútir:
“Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri,
Zararları ve Çözüm Önerileri”
x Her yıl bir önceki yıl içinde Sayıútay Genel Kurulu, Daireler
Kurulu ve Temyiz Kurulu Kararları ile Dairelerce verilen
kararların seçme özetlerinin bulundu÷u bir kitap “Sayıútay
Kararları Dizisi” içinde yayımlanmaktadır. Bu çalıúma
tamamlanarak baskıya hazı r hale getirilmiútir.
“2002 Yılı Sayıútay Kararları (1.1.2002-31.12.2002)”
Denetim Kitabı
x Mali denetim alanındaki çok sayıda ve da÷ınık mevzuatı 12 cilt
olarak derleyen “Denetim Kitabı” her yıl sistemli bir biçimde
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
39
güncelleútirilmektedir. Ayrıca 12 ciltlik denetim kitabının
tamamlayıcısı olan “øç Mevzuat” Kitabı da sistemli bir biçimde
güncellenmektedir.
Sayıútay Dergisi
x Mesleki makale, araútırma ve çeviri türünden çalıúmalara yer
veren ve 3 aylık periyotlarla yayımlanan Sayıútay Dergisi’nin
yayımı geçen yıl da düzenli olarak sürdürülmüútür.
Bültenler
x Kurum içi iletiúimi sa÷lamayı hedefleyen ve aylık olarak
çıkarılan “Sayıútay Haber Bülteni”, mensuplarımızın mevzuat
hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan ve aylık olarak çıkarılan
Resmi Gazete Bülteni” ile gerektikçe yayımlanan “Mevzuat
Bülteni” ve kütüphaneye yeni alınan yayınları tanıtan ve yılda
iki kez çıkarılan “Kütüphane Bülteni” geçti÷imiz yıl yayın
hayatını sürdüren bültenlerdir.
x Denetim baúta olmak üzere hukuk, ekonomi, muhasebe, kamu
yönetimi ve biliúim teknolojisi alanlarında gazetelerde
yayımlanan makalelerden oluúan “Gazetelerden Derlenen
Mesleki Makaleler Bülteni” yayımına baúladı÷ı Kasım
2000’den itibaren haftalık olarak çıkarılmaya devam
etmektedir.
Denetime Yardımcı Di÷er Dokümanlar
x 2002 Yılı Denetim Bilgileri Kitabı” denetimlerde
yararlanılan özet bilgileri ve yılı mevzuat de÷iúikliklerini
içermektedir .
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
40
EöøTøM FAALøYETLERø
E÷itim stratejimizin temel amaçlarından birisi mensuplarımızın bilgi
ve becerilerini daha da arttırmak ve insan kayna÷ımızı bir bütün
olarak Sayıútayın fonksiyonlarını daha verimli, daha etkin ve daha
tutumlu biçimde yerine getirebilmesi yönünde harekete
geçirmektir. Bu ba÷lamda sözü edilmeye de÷er görülen faaliyetler
aúa÷ıda sıralanmıútır.
E÷itim Politikasının ve Stratejilerinin Tespiti
ønsan Kaynakları ve Hizmet øçi E÷itim Yönlendirme
Kurulu”, insan kaynakları yönetiminin ve hizmet içi e÷itimin hızlı,
verimli ve etkin bir úekilde gerçekleútirilmesi amacıyla kurumsal
hizmet içi e÷itim çalı úmalarının yönlendirilmesi ve gözetilmesi ile
görevlidir. Bu çerçevede; gerekli görülen konularda araútırma ve
çalıúmalar yapar veya yaptırır; bunların sonuçlarını Baúkanlık
Makamına önerileri de içeren de÷erlendirme raporları ile sunar.
Hizmet içi e÷itim faaliyetlerinin süreklilik temelinde planlı,
programlı bir biçimde gerçekleútirilmesi amacıyla E÷itim Grubunca
hazırlanan “Genel E÷itim Planı”, ønsan Kaynakları ve Hizmet øçi
E÷itimi Yönlendirme Kurulunun 26 ùubat 2001 tarihli kararı ve
Birinci Baúkanın onayıyla yürürlü÷e girmiútir.
Hazırlanan Plan, Kurum øçi E÷itim, Kurum Dıúı E÷itim ve
Uluslararası E÷itim ana baúlıkları altında Sayıútayın e÷itim
faaliyetlerini ele almaktadır.
Denetçi Yardımcılarının E÷itimi
Kurumumuza 2001 yılında Denetçi Yardımcısı Adayı olarak giren
meslektaúlarımızın iki yıl süreli teorik ve uygulamalı e÷itimleri
tamamlanmıú ve "Sayıútay Denetçi Yardımcısı Adaylı÷ına Giriú
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
41
Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının
Yetiútirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeli÷i" gere÷i Ocak 2003 ayı
içerisinde meslek sınavına tabi tutulmuúlardır. Yapılan sınav
sonucunda Denetçi Yardımcılarının tamamı baúarılı olmuú ve
Denetçi unvanını almıúlardır.
Sayıútay Denetçi Yardımcısı Adaylı÷ına Giriú Sınavında baúarılı
olarak ùubat 2003 tarihinde yeni göreve baúlayan Denetçi
Yardımcısı Adaylarının iki yıl sürecek teorik ve uygulamalı e÷itimleri
ise devam etmektedir.
Meslek Mensuplarımızın Mesleki Geliúim E÷itimi
Hizmetiçi e÷itimin sürekli ve kurumda çalıúan herkesi kapsayacak
úekilde yürütülmesi ilkesi çerçevesinde faaliyet dönemi içinde
denetçi yardımcıları dıúındaki meslek mensuplarımızın katıldıkları
e÷itim faaliyetleri aúa÷ıda belirtilmiútir.
x De÷iúen ihale mevzuatının 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren
yürürlü÷e girmesi nedeniyle mesleki bilgiyi yenileme ve
güncelleútirme e÷itimi ihtiyacının ortaya çıkması üzerine 17-28
Mart 2003 tarihleri arasında istekte bulunan tüm meslek
mensuplarımızın katılabildi÷i Kamu øhale Mevzuatı Semineri
gerçekleútirilmiútir.
x ønceleme gruplarında görevli denetçilerin ayniyat hesaplarını
incelerken karúılaúacakları sorunların giderilmesi amacıyla 17-
21 Mart 2003 tarihleri arasında Ayniyat Denetimi Semineri
verilmiú olup söz konusu seminere yatırımcı kuruluú hesaplarını
inceleyen 5,11,18 ve 19 uncu gruplarda görevli denetçiler
iútirak etmiútir.
x øngilizce Dil E÷itiminden yararlanmak isteyen Meslek
Mensuplarının bu isteklerinin karúılanması amacıyla Gazi
Üniversitesi Yabancı Diller Ö÷retimi Uygulama ve Araútırma
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
42
Merkezi’nde Yabancı Dil E÷itim Programı düzenlenmiú olup,
bu programa istekte bulunan ve seviye tespit sınavına katılan
meslek mensupları iútirak etmiútir.
Yönetim Mensuplarının E÷itimi
x 47 yönetim mensubumuza 4 Kasım-13 Aralık 2002 tarihleri
arasında Windows 98 iúletim sistemi, MS Excel, MS Word
programlarının kullanımı bilgi ve becerisinin kazandırılması
amacıyla 35 saatlik Bilgisayar Kullanımı Kursu verilmiútir.
Kurum Dıúı Kurs ve E÷itim Programlarına
Elemanlarımızın Gönderilmesi
x Devlet Memurları Yabancı Diller E÷itim Merkezinin 2002-2003
e÷itim yılı yabancı dil e÷itim kursuna 4 denetçi gönderilmiútir.
x Türkiye ve Orta Do÷u Amme ødaresi Enstitüsünün 2002-2003
ö÷renim yılı Kamu Yönetim Uzmanlı÷ı E÷itim kursuna bir
denetçi gönderilmiútir.
x Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araútırma ve Uygulama
Merkezi'nin (ATAUM) 1 Ekim 2002 -10 Ocak 2003 tarihleri
arasında gerçekleútirilen 31. Dönem Temel E÷itim Kursuna bir
denetçi katılmıútır.
x Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i tarafından 13-14 Mart 2003
tarihlerinde düzenlenen ve Avrupa Birli÷inin Proje Yönetimi
Yaklaúımı çerçevesinde, özellikle proje tasarımı (proje fiúi,
mantıksal çerçeve, iú tanımı hazırlanması vb) konusunda görev
alması muhtemel personelin e÷itimini hedefleyen seminer
çalıúmasına Kurumumuzdan iki denetçi katılmıútır.
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
43
Yurtdıúı E÷itim Programlarına Katılım ve
Katkılar
x ASOSAI tarafından düzenlenen “Kurs Tasarımı ve E÷iticilik
Teknikleri Atölye Çalıúması (CDITW)” 30 Eylül-15 Kasım
2002 tarihlerinde Bangkok, Tayland’da gerçekleútirilmiútir. Bu
programa katılan bir meslek mensubumuz INTOSAI Geliútirme
Giriúimi (IDI) E÷itim Uzmanı sertifikası almıú ve ASOSAI’nin
e÷itim programlarında e÷itici olarak görevlendirilmeye hak
kazanmıútır. Çalıúmanın 27 Ekim – 20 Kasım 2002 tarihlerini
kapsayan e÷iticilik tekniklerine iliúkin ikinci bölümüne ise e÷itim
uzmanı sıfatıyla bir baúka meslek mensubumuz katılmıútır.
x Pakistan Sayıútayı tarafından ASOSAI üyesi yüksek denetim
kurumlarına yönelik olarak 07 Ocak-08 ùubat 2003 tarihlerinde
Lahor, Pakistan’da “Performans Denetimi”ne iliúkin beú hafta
süreli Yo÷un E÷itim Programı düzenledi. Programa
Kurumumuzdan üç denetçi katılmıútır.
x Endonezya Sayıútayının (Badan Premiksa Keuan) Dünya
Bankası kredisi ile yürüttü÷ü Denetimin Modernizasyonu Projesi
kapsamında, INTOSAI Geliútirme Giriúimi (IDI) Kurs Hazırlama
ve E÷iticilik Teknikleri kurs modülünden yararlanılarak, bir grup
denetçinin e÷itim uzmanı olarak yetiútirilmesi amacıyla
düzenledi÷i “Kurs Tasarımı ve E÷itim Teknikleri (CDITW)
konusundaki e÷itime Kurumumuzdan iki denetçi Endonezya
Sayıútayının talebi üzerine e÷itici olarak katılmıútır. E÷itim
programı 11 Ocak-19 ùubat 2003 tarihlerinde Jakarta,
Endonezya’da gerçekleútirilmiútir.
x Japonya Uluslararası øúbirli÷i Ajansı (JICA) tarafından Japon
Teknik øúbirli÷i Programı kapsamında 04 ùubat-16 Nisan 2003
tarihlerinde Japonya’da düzenlenen “Kamu Yatırımları
Denetimi Semineri”ne Kurumumuzdan bir denetçi katılmıútır.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
44
x Pakistan Sayıútayı 17 ùubat- 01 Mart 2003 tarihlerinde Lahor,
Pakistan’da “Özelleútirmenin Denetimi” konusunda iki hafta
süreli düzenlenen e÷itim programına Kurumumuzdan üç denetçi
katılmıútır.
x Japonya Uluslararası øúbirli÷i Ajansı (JICA) tarafından 11-24
Mayıs 2003 tarihinde Tokyo, Japonya’da “Yolsuzluk ve
Sahtecilik Konusunda Denetim Rehberi Hazırlanması”na
yönelik olarak düzenlenen atölye çalıúmasında Kurumumuzu bir
denetçi temsil etmiútir.
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
45
KÜTÜPHANE HøZMETLERøNøN GELøùTøRøLMESø
Kurumumuz kütüphanesinin geliútirilmesi ve yeniden düzenlenmesi
ba÷lamında geçmiú dönemde atılan adımlara ilaveten
kütüphanemizin ça÷daú bir bilgi merkezi olabilmesi amacıyla
önemli mesafeler katedilmiútir.
Kütüphanede bulunan kitapların AACR2'ye göre kataloglama ve
Dewey Onlu Sınılama Sistemi'ne göre sınıflandırma iúlemleri
yapılmıú, süreli yayınları n kartlara iúlenerek takibi yapılmaya
baúlanmıú, aylık faaliyet raporları hazırlanarak kütüphane
çalıúmalarının geliúimi takip edilir hale getirilmiútir.
Yayın kapasitemiz gerek piyasadan satın alınan kitaplarla ve
gerekse de di÷er kamu kurum ve kuruluúlarından sa÷lanan
yayınlarla arttırılmıú, ayrıca yurtiçinde bulunmayan mesleki
yayınların da yabancı kaynaklardan satın alınması sa÷lanmıútır.
Kütüphane hizmetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütülmesi ve
izlenmesi amacıyla Kütüphane Yönetim ve Belge Eriúim Sistemi
(KYBELE) yazılımının Kütüphanemize kurulumu gerçekleútirilmiú ve
veri giriúine baúlanmıútır.
Bu yazılımla bütçeleme, yayın alımı iúlemleri, kullanıcı bilgilerinin
tutulması, ödünç kitap takibi ve faaliyetlerin raporlanması gibi tüm
kütüphane iúlemlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesi ve
intranet veya web üzerinden kaynak taraması yapılabilmesi
mümkün olmaktadır.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
46
BøLøùøM SøSTEMøNøN GELøùTøRøLMESø
Ça÷ımızda kamu hizmetlerinin üretilmesi sırasında, biliúim
teknolojisi imkanlarından yararlanmak giderek kaçınılmaz hale
gelmektedir. Ülkemizde de kamu kurumları ve kuruluúları arasında
biliúim teknolojisi kullanımı yaygınlaúmaktadır. Pek çok kuruluú
bilgisayar destekli yönetim biliúim sistemleri kurmakta veya
tasarlamaktadır. Bilgisayar çıktılarının bilgisayarsız ortamda
denetimi neredeyse imkansız hale gelmektedir.
Bu geliúmelere paralel olarak Sayıútayın, bir yandan bilgisayar
destekli denetim tekniklerini ö÷renip uygulaması, bir yandan da
biliúim teknolojisini kurum içinde yaygınlaútırması gerekmektedir.
Bu amaçla Ocak 2002’de yeni binamıza taúınmanın ardı ndan
Kurumumuz bilgisayarlarının birbirlerine hızlı, kontrollü, kurallı ve
güvenli úekilde ba÷lanmasını sa÷layacak olan yerel alan a÷ını ve
kesintisiz güç kayna÷ını kurmuú, bilgi iúlem merkezinde bulunan
sunucuları yenilemiútir. Mevcut yaklaúık 550 kiúisel bilgisayar yerel
a÷ sistemine entegre edilmiútir. 2003’de alınan 250 bilgisayarın
sisteme entegre edilmesi ile birlikte tüm meslek mensuplarımızın
bilgisayar kullanması sa÷lanacaktır.
Güvenlik duvarı yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı
denetim sistemi, virüs yazılımı, Internet siteleri eriúimi denetim
yazılımları gibi ana kalemlerden oluúan güvenlik sisteminin
oluúturulması ile birlikte 2002 yılının sonundan itibaren Sayıútay
web sayfası (www.sayistay.gov tr) merkezimizdeki bir sunucu
üzerinden yayınını sürdürmektedir. Bu sistemin kurulmasıyla
Sayıútay mensuplarının Internet hizmetinden faydalanması ve
kurum içi-kurum dıúı e-iletiúim mümkün olmuútur. Merkezimizdeki
bir sunucu Sayıútay Intranet (saybis) olarak hizmet vermektedir.
Saybis’de kurum içi bilgi paylaúımı yo÷un biçimde yürütülmektedir.
Ayrıca Hesap ve Demirbaúøzleme Yazılımlarının Sayıútayın
ihtiyaçlarına uygun olarak geliútirilmesi tamamlanmıú ve hizmete
baúlamıútır. Evrak yazılımı ise kısa bir süre içinde hizmete girecektir.
2003 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
47
SAYIùTAY WEB SøTESø (www.sayistay.gov.tr)
Sayıútayın gerek yurtiçinde gerekse yurtdıúında tanıtımını
sa÷lamak, kurumumuza iliúkin yararlı bilgileri ve haberleri
elektronik ortamda kurum ve kiúilerin istifadesine sunmak ve
úeffaflı÷ı sa÷lamak amacıyla Aralık 1999 tarihinde kurulan Sayıútay
Web Sitemize 1 Ocak 2003 ile 1 Ekim 2003 tarihleri arasında
47.116 farklı ziyaretçi gelmiútir.
Sitemiz "Sayıútay", "Kararlar-Raporlar", "Sayıútay Yayınları", "E-
Kütüphane", "Haber-Duyuru” ve "Linkler" baúlıklarından
oluúmaktadır.
Sitemizin "Sayıútay" baúlıklı bölümlerinde görevlerimiz,
yetkilerimiz, teúkilat yapımız, faaliyetlerimiz, yasal çerçevemiz, üst
yönetim ve mensuplarımız hakkında bilgi verilmektedir.
T.C. Sayıútay Baúkanlı÷ı
21 10 2003
2003 Yılı Hazine Hesapları øzleme Raporu/2002 Yılı Hazine
øúlemleri Raporu/Hazine Biliúim Sistemleri Denetim Raporu
20 10 2003
2002 Yılı Uygunluk Bildirimleri/Uygulama Sonuçları/2001
Yılı Ek Uygunluk Bildirimleri
16 10 2003 Eylül 2003 Sayıútay Haber Bülteni
14 10 2003 Denetçi Yardımcısı Adaylı÷ı Eleme Sınavı Sonuçları
01 10 2003 Risk Assessment and Planning Workshop (24-26 Sept)
Sayıúta
y
Kararlar - Raporlar
Sayıútay Yayınları
e-Kütüphane
Haber - Duyuru
Linkler
arama sayfası e-mail english son eklemeler site hakkında
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
48
"Kararlar-Raporlar" bölümünde TBMM’ne sunulan Genel
Uygunluk Bildirim ve Bütçe Uygulama Sonuç Raporlarına, Hazine
øúlemleri Raporları ve Hazine øzleme Raporları ile Meclise
gönderilen di÷er raporlara ve Performans Denetimi Raporlarının
tamamına ulaúmak, Sayıútay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu,
Daireler Kurulu kararları ile seçilmiú ve özetlenmiú daire kararlarına
konularına, ilgili mevzuatına, karar tarihine ve numarasına göre
sorgulama yaparak görebilmek mümkündür.
"Sayıútay Yayınları" bölümünde ise yayımlanan kitaplarımızın
metinlerine, Haber ve Kütüphane Bültenlerine ve Sayıútay
Dergisine elektronik ortamda ulaúılabilme kolaylı÷ı bulunmaktadır.
"Haberler-Duyurular" bölümünde Sayıútay basın açıklamaları ile
di÷er haber ve duyurular yer almaktadır.
"e-Kütüphane" bölümünde kamu mali yönetimindeki ve
denetimindeki ça÷daú geliúmeleri konu alan çeúitli dillerde 400’den
fazla kitap ve makaleye ulaúmak mümkündür. Ayrıca kurumumuz
içinde hazırlanan ve önemli oldu÷u düúünülen bilgi notları da bu
bölümde yer almaktadır. Bu dokümanlara konularına veya
yayımlandı÷ı ülkelere göre ulaúmak ve ayrıntılı sorgulama yapmak
mümkündür.
"Linkler" bölümünde di÷er ülke Sayıútaylarının ve uluslararası
denetim kuruluúlarının ønternet sitelerine 291 ba÷lantı yer
almaktadır.
Öte yandan sitemizin "english" bölümünde Sayıútay Kanunu,
tanıtım broúürü, Sayıútayca uluslararası konferanslarda sunulan
bildiriler gibi dokümanlar øngilizce olarak yer almaktadır.
Stratejik Planlama
FAALøYETLERø
STRATEJúK PLANLAMA FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
51
Stratejik Planlama
Sayıútayların görevleri ve amaçları ço÷u kez yasalarda ve di÷er
mevzuatta belirtilmiúse de; bu görevlerin ve amaçların açık ve
somut hedeflere dönüútürülmesi ve bu hedeflere nasıl
ulaúılaca÷ının belirlenmesi kurumsal planlamaya ya da stratejik
plana ihtiyaç göstermektedir. Bu bakımdan Sayıútaylar sınırlı
kaynaklarını en yüksek önceliklere göre da÷ıtmak üzere sa÷lıklı
bilgi ve verilere dayalı uzun vadeli planlamaya ayrı bir önem
vermektedirler. Kurumumuzun geçti÷imiz dönemde stratejik
planlama faaliyetleri çerçevesinde attı÷ı önemli adımlar satır
baúlarıyla úöyle sıralanabilir:
Strateji Bildirimi
Sayıútay denetim alanında dünyada ve Avrupa Birli÷inde yaúanan
geliúmeleri dikkate alarak, Sayıútayda oluúan zengin birikime
baúvurarak Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Plan fikrinin henüz
yeterince oluúmamıú olmasına ra÷men stratejik planlama
konusuna e÷ilmiú ve “Sayıútay Strateji Bildirimi (2000-2004)”
baúlıklı metni hazırlamıútır.
Bu metinde kurumumuzun vizyon ve misyonu, faaliyetlerini
yönlendiren temel de÷erler ve ilkeler ile stratejik amaçlar aúa÷ıdaki
biçimde tespit edilmiútir.
Vizyon
Sayıütay,
kamu yönetiminin Türk halkının refah ve mutluluùuna daha fazla hizmet
edecek üekilde yenilenmesine ve geliütirilmesine katkıda bulunmayı
amaçlar.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
52
Misyon
únceleme, denetleme, sorumluların hesap ve iülemlerini kesin hükme
baùlama iüleriyle görevli bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak
Sayıütay;
x denetimine tabi kurumlar ve kuruluüların gelir, gider ve mallarının
denetimi ile sorumluların hesap ve iülemlerini kesin hükme baùlama,
x TBMM’ce yapılacak denetimler için güvenilir bir zemin oluüturma,
x kamu kaynaklarının hukuka uygun, verimli, tutumlu ve etkin
kullanılmasına yardımcı olma,
x kamu yönetiminde üeffaflıùın ve hesap verme sorumluluùunun
yerleümesine ve geliümesine katkıda bulunma,
amaçlarıyla, güvenilir bilgiler ve öneriler içeren raporlar hazırlar ve
hükümler tesis eder.
Deùerler ve úlkeler
Sayıütayın faaliyetlerini yönlendiren temel deùerler ve ilkeler üunlardır:
Baùımsızlık
Baùımsız statü Sayıütayın bir
yüksek denetim kurumu olarak
varlıùının ve tarafsız ürünler ve
hizmetler sunabilmesinin ön
koüuludur.
Tarafsızlık
Denetimlerin dürüst, önyargıdan
uzak ve tarafsız bir biçimde
yürütülmesi kurumsal güvenilirliùin
vazgeçilmez bir unsurudur.
Meslekî Yetkinlik
Üstün kalitede ürünler
sunulabilmesi yaratıcı ve analitik
üünen, ekip çalıümasına ve
iübirliùine yatkın, denetim
kültürünü özümsemiü ve sürekli
geliümeyi hedeflemiü meslek
mensuplarına ihtiyaç
göstermektedir.
Mükemmellik
Çalıümaların üstün kalitede ürünler
sunulmasını saùlayacak tarzda
planlanıp yürütülmesi esastır.
STRATEJúK PLANLAMA FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
53
Vaktindelik
Bütün faaliyetlerin yasaların
öngördüùü ve iüin gerektirdiùi
süreler içinde tamamlanması
üarttır.
úhtiyaçlara ve Beklentilere
Duyarlılık
Parlamento ile denetlenen
kurumların ve kuruluüların
beklentilerine ve ihtiyaçlarına
duyarlı olunması ve karüılıklı
anlayıü içinde çözümler
üretilmesine çaba gösterilmesi son
derece önemlidir.
Çalıüanların En Deùerli Varlık
Olarak Kabulü
Kurumun en deùerli varlıùı olan
çalıüanların rahat ve verimli bir
biçimde çalıüabilecekleri ve
potansiyellerini Kurum yararına
geliütirebilecekleri bir çalıüma
ortamının oluüması ve sürdürülmesi
yaüamsal önemdedir.
Yeniliùe Açıklık
Sürekli geliüim anlayıüıyla
yeniliklerin izlenmesi ve Kurumun
ihtiyaç duyduùu yeniliklerin hayata
geçirilmesi hayati önem
taüımaktadır.
Stratejik Amaçlar
1. Klâsik Denetim ve Yargılama Faaliyetlerini Etkinleütirme
2. Çaùdaü Denetim Uygulamalarını Yerleütirme ve Kökleütirme
3. Parlamento ve Kamuoyu ile úliükileri Geliütirme
4. Hizmet úçi Eùitime Süreklilik Kazandırma ve Meslekî Geliüimi
Özendirme
5. Biliüim Teknolojisinden Yararlanma úmkânlarını Artırma
6. Kurum Yönetimini Güçlendirecek Sistemler Oluüturma
7. Kurumsal úüleyiüe Etkinlik Kazandırma
8. Kamu Harcama Yönetim Reformu ve Avrupa Birliùi úle Uyum
Baùlamındaki Çalıümalara Katkıda Bulunma
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
54
Avrupa Birli
÷
ine
GEÇøù SÜRECøNDE SAYIùTAY
AVRUPA BúRLúøúNE GEÇúû SÜRECúNDE SAYIûTAY
SAYIûTAY BAûKANLIøI
57
ULUSAL PROGRAMDA YER ALAN TAAHHÜTLER
24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlü÷e girmiú olan “AB Müktesebatının
Üstlenilmesine øliúkin Türkiye Ulusal Programı”nın “28 Mali Kontrol
baúlıklı bölümünde Sayıútayın dıú denetim alanında uluslararası
standartlara uyumuna yönelik olarak mevzuat ve kurumsal yapı
de÷iúiklikleri gerçekleútirilmesi gerekti÷i belirtilmiútir. Ulusal
Programda Sayıútayın denetim alanının uluslararası standartlara
uygun úekilde geliútirilmesi için yapılması gerekli de÷iúiklikler
aúa÷ıdaki úekilde belirlenmiútir.
28.1 Avrupa Birli÷i uygulamalarına, uluslararası kontrol
ve denetim standartlarına uyumlu olarak kamu iç mali
kontrol mevzuatının kabul edilmesi
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun Tasarısında, dıú denetim
organı olarak Sayıútay Baúkanlı÷ının harcama öncesi kontrol
fonksiyonunun bırakılması, harcama sonrası dıú denetim üzerinde
yo÷unlaúmasının sa÷lanması ve denetim kapsamı nın geniúletilmesi
öngörülmektedir.
28.2 Katılım öncesi yardımı olumsuz úekilde
etkileyebilecek usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi
için idari kapasitenin güçlendirilmesi
Katılım öncesi yardımı olumsuz úekilde etkileyebilecek usulsüzlük
ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik idari kapasitenin
güçlendirilmesi amacıyla Hükümetimiz ile Avrupa Komisyonu
arasında 14 ùubat 2002 tarihinde, “Merkezi Finans ve øhale Birimi
(CFCU) Kurulmasına øliúkin Mutabakat Zaptı” ve Ulusal Fonun
(National Fund) Kurulmasına øliúkin Mutabakat Zaptı
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
58
imzalanmıútır. Söz konusu Zabıtların 30 Ocak 2003 tarihli ve 4802
sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunmuú ve Bakanlar
Kurulunca 24 ùubat 2003 tarihinde onaylanmıútır. Mutabakat
Zabıtlarında, Zabıtlar kapsamında yürütülecek iúlemlerin Sayıútay,
Hazine Kontrolörleri veya Komisyonun belirleyece÷i di÷er bir
denetçi tarafından denetlenmesi öngörülmüútür.
28.3.1 Dıú denetim alanındaki AB normlarına ve
uluslararası standartlara uygun mevzuat de÷iúikli÷i
Halen mevcut Sayıútay Kanununun AB ve dolayısıyla üzerinde
çalıúılmakta olan Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu
Tasarısı ile uyumlu hale getirilmesi için yapı lmakta olan kanun
de÷iúikli÷i sürecinde son aúamaya gelinmiú bulunmaktadır.
832 sayılı Sayıútay Kanununun, mali kontrol alanındaki AB ve
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü (INTOSAI) Denetim
Standartları ve INTOSAI Denetim Standartları øçin Avrupa
Uygulama Rehberinde yer alan temel esaslar dikkate alı narak
yeniden gözden geçirilmesi, ihtiyaç görülmesi halinde gerekli yasal
de÷iúikliklerin yapılması öncelik arz etmektedir. Bu kanun
de÷iúikli÷i, Sayıútay Baúkanlı÷ının mali kontrol alanındaki rolünü
tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli görülmektedir.
Hazırlı÷ı bitmek üzere olan kanun de÷iúikli÷i tasla÷ının en kısa
zamanda TBMM’ye gönderilerek 2003 yılı içerisinde yasalaúması
hedeflenmektedir.
28.3.2 Sayıútay Baúkanlı÷ının dıú denetim kapasitesinin
güçlendirilmesi
Sayıútay Baúkanlı÷ının dıú denetim alanında üstlenmiú oldu÷u rolü,
uluslararası standartlar ve AB ile uyumlu hale getirebilmek
amacına yönelik olarak düzenlenmiú bir proje, 2003 Türkiye AB
AVRUPA BúRLúøúNE GEÇúû SÜRECúNDE SAYIûTAY
SAYIûTAY BAûKANLIøI
59
Mali øúbirli÷i paketinde yer almıútır. Bir yıldan uzun süreli
uygulamayı içerecek olan söz konusu projenin Sayıútay
Baúkanlı÷ının dıú denetim alanındaki mevcut kapasitesini artıraca÷ı
ve nihai olarak da mali kontrol alanındaki çalıúmalara önemli
katkılarda bulunaca÷ıúünülmektedir.
2005 yılına kadar uygulama takvimi öngörülen söz konusu projenin
bitiminde aúa÷ıdaki sonuçların elde edilmesi amaçlanmaktadır:
x Sayıútay denetimine iliúkin yasal çerçevenin Uluslararası
Denetim Standartları ve Avrupa Birli÷i uygulamalarıyla uyumlu
hale getirilmesi,
x Sayıútay Baúkanlı÷ının faaliyet kapasitesinin Uluslararası
Denetim Standartları ile Avrupa Birli÷i uygulamalarıyla uyumlu
hale getirilmesi (mali denetim, AB fonlarının denetimi, sistem
tabanlı denetim ve performans denetimine iliúkin el kitaplarının
hazırlanması ve bunlara iliúkin e÷itimlerin verilmesi),
x Sayıútay Baúkanlı÷ının idari ve kurumsal kapasitesinin
güçlendirilmesi ve insan kaynaklarının geliútirilmesi,
x Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin yerleútirilmesi de dahil
olmak üzere, Sayıútay denetiminde bilgi teknolojisi (IT)
sistemlerinden yararlanılması.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
60
SAYIùTAYIN AVRUPA BøRLøöøNE KATILIM
SÜRECøNE YÖNELøK ÇALIùMALARI
Sayıútay Kanununda De÷iúiklik Yapılması
Sayıútay Kanununun AB ve dolayısıyla üzerinde çalıúılmakta olan
Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı ile uyumlu
hale getirilmesi için kanun de÷iúikli÷i tasla÷ı kurumumuzca
hazırlanmıútır. Kanun Tasla÷ının son úeklinin verilmesi ve
Baúbakanlı÷a gönderilmesi için Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol
Kanunun TBMM’den yasalaúması beklenmektedir.
Sayıútay Denetiminin Kapsamının Geniúletilmesine
Yönelik Eylem Planı
Dünya Bankasından sa÷lanacak “Program Amaçlı Mali ve Kamu
Sektörü Uyum Kredisi-PFPSAL” kapsamında Sayıútayın
kurumsal reformuna yönelik bir eylem planı hazırlanması ve eylem
planının Hükümet ve Sayıútay tarafından kabul edilmesi
gerekmektedir. Taslak Eylem Planı Kurumumuzca hazırlanmıú olup
Avrupa Yüksek Denetim Kuruluúları’nın denetçilerince yapılacak
ayrıntılı bir gözden geçirmeden sonra Hükümet ve Sayıútay
tarafından onaylanacaktır.
Sayıútay Denetiminin Kapsamının Geniúletilmesi Eylem Planının
amacı, Sayıútayın kimler tarafından toplandı÷ına ve yönetildi÷ine
bakılmaksızın vergi mükelleflerinden toplanan tüm kamu fonları ile
devletin kendi kurumları aracılı÷ıyla elde etti÷i tüm fonların ve
kaynakların, yasalar ve di÷er mevzuat hükümlerine uygun olarak
kullanılıp kullanılmadı÷ını ve en ekonomik, en etkin ve en verimli
tarzda yönetilip yönetilmedi÷ini ve usulüne uygun bir biçimde
hesap verilip verilmedi÷ini ba÷ımsız bir yüksek denetim kurumu
olarak denetlemesi ve Anayasada çizilen sı nırlar içinde yargı
yetkisine ilaveten Parlamentoya güvenilir bilgiler ve öneriler içeren
yüksek kalitede raporlar sunmasının sa÷lanmasıdır.
AVRUPA BúRLúøúNE GEÇúû SÜRECúNDE SAYIûTAY
SAYIûTAY BAûKANLIøI
61
Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısıyla birlikte
Sayıútayın denetim alanı geniúletilirken, öngörülen düzenlilik ve
performans denetimleri ile Sayıútay denetiminin uluslararası genel
kabul görmüú standartlara uyumlu hale getirilmesi sa÷lanmaya
çalıúılmıútır.
Bu amaçlarla Taslak Eylem Planında;
x Sayıútayın Ulusal bütçede yer alıp almadı÷ına ve kimlerce
toplandı÷ına ve yönetildi÷ine bakılmaksızın tüm kamu
fonlarının, kaynaklarının ve faaliyetlerinin düzenlilik ve
performans denetimleri yoluyla denetlenmesinin sa÷lanması
için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,
x Tarafsız, amaca uygun, ba÷ımsız ve etkin denetim raporlarının
Parlamentoya sunulmasının gerçekleúmesi için Sayıútayın
denetim faaliyetlerinin uluslararası genel kabul görmüú mesleki
standartlara uyumlu hale getirilmesi,
x Personelin teknik ve mesleki yeterlili÷inin e÷itim ve geliúim
programları aracılı÷ıyla geliútirilmesi,
x Görev ve yetkilerini en etkin biçimde yerine getirebilmesi,
beúeri ve mali kaynaklarını verimli kullanabilmesi amacıyla
kurumun organizasyonel bütünlük içinde çalıúmasını sa÷lamaya
yönelik kanun taslakları, yönetmelikler ve prosedürler
hazırlanması, politikalar üretilmesi, tedbirler alınması,
Öncelikli hedefler olarak kabul edilmiú ve bunların gerçekleútirilmesi
belli bir takvime ba÷lanmıútır.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
62
Sayıútayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
Avrupa Birli÷i-Türkiye mali iúbirli÷i 2003 yılı programlama
çalıúmaları çerçevesinde de÷erlendirilmek üzere “Katılım Ortaklı÷ı
Belgesi” ve “Ulusal Program”da yer alan öncelikler do÷rultusunda
hazırlanan ve “Sayıútayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
baúlı÷ını taúıyan twinning projesi, Kurumumuz tarafından
05.06.2003 tarihinde Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷ine
sunulmuútur.
Söz konusu Proje Avrupa Birli÷i Komisyonunca kabul edilmiú olup
úu anda ihale süreci sürdürülmektedir. Uygulama aúaması Ocak
2004 tarihinde baúlayıp A÷ustos 2005 tarihinde sona erecek olan
Proje, esas olarak iki ana unsurdan meydana gelmektedir: Projenin
uygulama sürecinin baúı nda gerçekleútirilecek olan Peer Review
(Meslektaúøncelemesi) Faaliyetleri ve daha sonra baúlaması
planlanan Yasal ve Kurumsal Güçlendirme Faaliyetleri.
Avrupa Birli÷i 7. Uyum Paketi
Avrupa Birli÷i 7’inci Uyum Paketi olarak nitelendirilen 4963 sayılı
kanun 7.8.2003 tarihli 25192 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlü÷e girmiútir.
Bu kanunun 7’nci maddesi ile 832 sayılı Sayıútay Kanununa
eklenen ek 12’nci madde hükmü uyarınca, Türkiye Büyük Millet
Meclisi araútırma, soruúturma ve ihtisas komisyonlarının kararına
istinaden Sayıútayın, talep edilen konuyla sınırlı olmak kaydıyla
denetimine tabi olup olmadı÷ına bakılmaksızın Cumhurbaúkanlı÷ı
hariç tüm kamu kurum ve kuruluúlarının her türlü hesap ve
iúlemleri ile kamu kaynak ve imkanlarından yararlanma
çerçevesinde her türlü kurum, kuruluú, fon, iúletme, úirket,
kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler ile benzeri teúekküllerin hesap
ve iúlemleri denetleyebilece÷i esası getirilmektedir.
AVRUPA BúRLúøúNE GEÇúû SÜRECúNDE SAYIûTAY
SAYIûTAY BAûKANLIøI
63
Bu taleplerin Sayıútayca ne úekilde karúılanaca÷ına iliúkin esas ve
usuller ile Sayıútay dıúından Birinci Baúkanca uzman
görevlendirilme esas ve usulleri Kurumumuzca hazırlanacak
yönetmelikle tespit edilecektir.
Bu hükme uygun olarak ilgili yönetmeliklerin hazırlanması için
kurumumuzda teúkil edilen komisyonlar çalıúmalarına baúlamıútır.
Denetim Standartları ve Denetim Elkitapları
"Avrupa Birli÷iyle Entegrasyon Ba÷lamında Yüksek Denetim
Kurumlarının øúleyiúiyle ølgili Tavsiyeler" baúlıklı dokümanda yer
alan denetim elkitapları hazırlanması tavsiyesi ba÷lamında tüm
sayıútayların denetim elkitapları hazırlanmasını, standartlarını ve
denetim politikalarını uluslararası standartlarla uyumlaútırmasını
amaçlayan ve Avrupa Birli÷i Sayıútayı ile Avrupa Birli÷inin ortak
giriúimi olan SIGMA’nın (Merkezi ve Do÷u Avrupa Ülkelerinde Kamu
Yönetiminin Geliútirilmesini Destekleme Giriúimi)
koordinatörlü÷ünde yürütülen çalıúmalara Avrupa Birli÷ine aday
onüç ülke Sayıútayı ve Avrupa Sayıútayı ile birlikte Türk Sayıútayı
da katılmaktadır.
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
64
EK
SAYIûTAY BAûKANLIøI
65
EK
Tablolar ve Grafikler øndeksi
Tablo 1 Sayıútayın Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluúlar 12
Tablo 2 Sayıútay Denetimi Dıúında Kalan Kurum ve
Kuruluúlar
13
Tablo 3 2004 Yılıtçe Teklifi Ödenek Da÷ılımı 16
Tablo 4 2004 Bütçe Yılı Yatırımları 16
Tablo 5 Ödenek Vizesi Hareketleri 19
Tablo 6 Kadro Vize Hareketleri 20
Tablo 7 Bütçe Türlerine Göre Tescil øçin Gelen Sözleúme
Sayısı
20
Tablo 8 Denetim Kapsamına Giren ve Programa Alınan
Saymanlıkların Türleri ve Sayıları
21
Tablo 9 2003 Yılında Programa Alınan Di÷er Denetim
Faaliyetleri
22
Tablo 10 Bütçe Gideri øtibariyle øncelenen Genel ve Katma
Bütçeli Saymanlıklar
22
Tablo 11 Konular øtibariyle Genel Kurul Kararları 25
Tablo 12 Konu Baúlıkları øtibariyle Daireler Kurulu Görüú
Bildirme Kararları
26
Tablo 13 Temyiz Kurulu Faaliyetleri 26
Tablo 14 Konular øtibariyle Temyiz Kurulu Kararları 26
Tablo 15 Dairelerin Yargısal Kararları 27
Tablo 16 Dairelerin ødari Nitelikteki Kararları 28
2003 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
66
Grafik 1 Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu 14
Grafik 2 Meslek Mensuplarının Kompozisyonu 14
Grafik 3 Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu 15
Grafik 4 Ö÷renim Durumlarına Göre Mensuplar 15
Grafik 5 Cinsiyete Göre Mensuplar 15