Sayıútay Baúkanlı÷ı
2004 YILI
FAALøYET RAPORU
Ekim 2004
Sayıútay Baúkanlı÷ı
2004 YILI
FAALøYET RAPORU
Ekim 2004
T.C. SAYIùTAY BAùKANLIöI
06520 BALGAT / ANKARA
Tlf: 295 30 00
Fx: 295 40 94
e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr
www.sayistay.gov.tr
øÇøNDEKøLER
Sunuú
5
Sayıútay Hakkında Genel Bilgiler
Örgüt ùeması 9
Anayasal ve Yasal Çerçeve 10
Ana Hatlarıyla Görevler 10
Yetkiler 11
Denetimin Kapsamı 11
ønsan Kaynakları 13
Parasal Büyüklükler 15
2004 Yılı Faaliyetleri
Denetim Faaliyetleri 19
Yargılama Faaliyetleri 25
Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar 29
Dünya Sayıútayları ve Bunların Organizasyonlarıyla Bilgi
ve Deneyim Paylaúımı
35
Yayın Faaliyetleri 39
E÷itim Faaliyetleri 41
Biliúim Sisteminin Geliútirilmesi 44
Sayıútay Web Sitesi 45
Stratejik Planlama Faaliyetleri
Stratejik Planlama 49
Strateji Bildirimi 49
Avrupa Birli÷ine Geçiú Sürecinde Sayıútay
Ulusal Programda Yer Alan Taahhütler 55
Avrupa Birli÷ine Uyum Çalıúmaları Kapsamında
Gerçekleútirilen Yasal Düzenlemeler
58
Sayıútayın Avrupa Birli÷ine Katılım Sürecine Yönelik
Çalıúmaları
61
Ek
Tablolar ve Grafikler øndeksi 63
SUNUù
Dünyanın hemen her yerinde faaliyet raporları úeffaflı÷ı
geliútirmenin ve kurumsal hesap verme sorumlu÷unun
yerleútirilmesinin bir aracı olarak görülmektedir. Sayıútayımız da
dünyadaki bu açılımın farkında olarak her yıl hazırladı÷ı faaliyet
raporlarıyla ülkemiz kamu mali yönetimine bu yönde katkıda
bulunmayı arzulamaktadır. Bu raporda Kurumumuzun geçen bir
yıllık zaman dilimi içinde gerçekleútirdi÷i faaliyetler hakkında ana
hatlarıyla bilgi sunulmaktadır.
Sayıútay denetimlerinin kamu mali yönetiminde saydamlı÷ın
sa÷lanması ve hesap verme sorumlulu÷unun geliútirilmesinde
oynadıkları rolün önemi ülkemizde ve uluslararası camiada da her
vesile ile vurgulanmaktadır. Sayıútayın düzenledi÷i raporların
güvenilir olması ve kamu mali yönetiminin iyileútirilmesine katkı
sa÷layabilmesi, Sayıútayın denetim yetkisinin tüm kamu yönetimini
kapsaması ve uluslararası denetim standartlarına uygun bir
denetimi gerçekleútirebilmesine ba÷lıdır. Bu husus hem "Avrupa
Birli÷i Müktesebatının Üstlenilmesine øliúkin Türkiye Ulusal
Programı"nın hem de “Kamu Harcama Yönetimi Reformu”nun
temel alanlarından birini oluúturmaktadır.
10.12.2003 tarih 5018 sayılıKamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu” ile kamu mali yönetim sistemimizde köklü de÷iúiklikler
yapılmıútır. Yürür÷e girece÷i 1.1.2005 tarihinden itibaren bu
Kanun ile Sayıútayın denetim alanı geniúlemiú, kamu görevlilerinin
sorumlulukları yeniden oluúturulmuú ve Sayıútaya denetim
sonuçlarını düzenli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine
raporlaması görevi verilmiútir.
Bu de÷iúiklikler, Sayıútay Kanununun hem denetim, hem de yargı
fonksiyonu ile ilgili maddelerinde önemli de÷iúikliklerin yapılmasını
zorunlu hale getirmiútir.
Nitekim, Sayıútayın tüm kamu fonlarını uluslararası genel kabul
görmüú standartlara uyumlu düzenlilik ve performans denetimleri
yoluyla denetlemesi ve Anayasada çizilen sınırlar içindeki hükme
ba÷lama yetkisine ilaveten Parlamentoya güvenilir bilgiler ve
öneriler içeren yüksek kalitede raporlar sunması hedefinin
gerçekleútirilebilmesi amacıyla hazırlanan “Sayıútay Kanunu
Tasla÷ı” kamuoyunun bilgisine açılmıútır. Tasla÷ın çok kısa süre
içinde yüce Meclisimize sunulaca÷ını umut etmekteyiz.
Sayıútay Kamu Yönetimi Reformu içerisindeki öneminin farkında
olarak faaliyetlerini úekillendirmeye çalıúmaktadır. Kurumumuz
yürüttü÷ü bu çalıúmalara yapılacak katkıları ve uyarıları úükranla
karúılayacaktır.
Bu duygu ve düúüncelerle en derin saygılarımı sunarım.
Mehmet DAMAR
Sayıútay Baúkanı
Sayı
ú
tay Hakkında
GENEL BøLGøLER
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
9
ÖRGÜT ùEMASI
*Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Dairelere ba÷lı olarak çalıúan Raportörler örgüt
yapısına dahildir.
TBMM
øLE øLøùKøLER
GRUBU
D
D
A
A
ø
ø
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
(
(
8
8
)
)
*
*
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
YÖNETøM BøRøMLERø
GENEL SEKRETER
YARDIMCILARI
S
S
A
A
V
V
C
C
I
I
B
B
A
A
ù
ù
K
K
A
A
N
N
ARAùTIRM
A
VE TASNøF
GRUBU
DIù
øLøùKøLER
GRUBU
D
D
A
A
ø
ø
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
*
*
T
T
E
E
M
M
Y
Y
ø
ø
Z
Z
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
*
*
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
*
*
PERFORMANS
DENETøMø
GRUBU
SÖZLEùME
TESCøL VE
KAYIT
GRUBU
KESøN
HESAP
GRUBU
DENETøM
PLANLAMA
VE RAPOR
GRUBU
BøM
DENETÇøLER
GRUBU
Y
Y
Ü
Ü
K
K
S
S
E
E
K
K
D
D
ø
ø
S
S
ø
ø
P
P
L
L
ø
ø
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
M
M
E
E
M
M
U
U
R
R
L
L
A
A
R
R
S
S
E
E
Ç
Ç
ø
ø
M
M
V
V
E
E
D
D
ø
ø
S
S
ø
ø
P
P
L
L
ø
ø
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
PROTOKOL
øùLERø
GRUBU
DENETøM
GRUPLARI
(24)
EöøTøM
GRUBU
(26.GR)
EöøTøM VE
METODOLOJø
GELøùTøRME
GRUBU
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
10
ANAYASAL VE YASAL ÇERÇEVE
Sayıútayın kuruluúu ve görevleri Anayasamızın 160’ıncı ve
164’üncü maddelerinde yer almıútır.
Sayıútayın kuruluúu, iúleyiúi, denetim usulleri, mensuplarının
nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri
ile Baúkan ve üyelerinin teminatları 21.02.1967 tarih ve 832 sayılı
Sayıútay Kanunu ve ek ve de÷iúiklikleri ile 2802 sayılı Hakimler ve
Savcılar Kanununda düzenlenmiútir.
ANA HATLARIYLA GÖREVLER
Anayasamız Sayıútaya;
x Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek,
x Sorumluların hesap ve iúlemlerini kesin hükme ba÷lamak,
x Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme ba÷lama
iúlerini yapmak,
x Türkiye Büyük Millet Meclisine kesinhesap kanun tasarıları
hakkında uygunluk bildirimi sunmak,
görevlerini vermiútir.
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
11
YETKøLER
Sayıútay, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi
sırasında;
x Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, sayman ve
di÷er sorumlularla do÷rudan yazıúmaya,
x Gerekli gördü÷ü belge, defter ve kayıtları gönderece÷i
mensupları vasıtasıyla görmeye veya diledi÷i yere getirtmeye,
x Sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları
ça÷ırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye,
yetkili kılınmıútır.
Ayrıca Sayıútay, denetimine giren iúlemlerle ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi, Devlet, özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve
kurullarla di÷er gerçek ve tüzel kiúilerden (Bankalar dahil)
isteyebilir.
Bunlara ilaveten Sayıútaya, denetimine giren daire ve kurumların
iúlemleriyle ilgili kayıtları, eúya ve malları, iúleri ve hizmetleri
görevlendirece÷i mensupları veya bilirkiúiler vasıtasıyla “yerinde”
ve “iúlem ve olayın her safhasında” inceleme yetkisi de verilmiútir.
DENETøMøN KAPSAMI
Anayasanın 160’ıncı maddesi gere÷ince genel ve katma bütçeli
dairelerin gelir, gider ve malları Sayıútay denetiminin
kapsamındadır.
Baúta 832 sayılı Sayıútay Kanunu olmak üzere çeúitli yasal
düzenlemelerle Sayıútayın denetimine tabi kurum ve kuruluúlar
belirlenmiútir.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
12
Tablo 1: Sayıütay Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluülar
Genel Bütçeli
Kuruluülar
Anayasa Mahkemesi, Baübakanlık, Devlet Planlama Teükilatı Müsteüarlıùı, Hazine
Müsteüarlıùı, Dıü Ticaret Müsteüarlıùı, Danıütay, Yargıtay, Devlet ústatistik Enstitüsü
Baükanlıùı, Diyanet úüleri Baükanlıùı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüùü, Devlet Meteoroloji
úüleri Genel Müdürlüùü, Adalet Bakanlıùı, Milli Savunma Bakanlıùı, úçiüleri Bakanlıùı,
Emniyet Genel Müdürlüùü, Jandarma Genel Komutanlıùı, Sahil Güvenlik Komutanlıùı, Dıüiüleri
Bakanlıùı, Maliye Bakanlıùı, Milli Eùitim Bakanlıùı, Bayındırlık ve úskân Bakanlıùı, Saùlık
Bakanlıùı, Ulaütırma Bakanlıùı, Tarım ve Köyiüleri Bakanlıùı, Çalıüma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlıùı, Sanayi ve Ticaret Bakanlıùı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıùı, Kültür Bakanlıùı,
Turizm Bakanlıùı, Çevre ve Orman Bakanlıùı, Denizcilik Müsteüarlıùı, Gümrük Müsteüarlıùı
Katma Bütçeli
Kuruluülar
Tarım Reformu Genel Müdürlüùü, Vakıflar Genel Müdürlüùü, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüùü (Taüra Teükilatı Hariç), Karayolları Genel Müdürlüùü, Devlet Su úüleri Genel
Müdürlüùü, Hudut ve Sahiller Saùlık Genel Müdürlüùü, Orman Genel Müdürlüùü, Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüùü, Petrol úüleri Genel Müdürlüùü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Genel Müdürlüùü, Telsiz Genel Müdürlüùü, Yüksek Öùretim Kurulu,
Devlet Üniversiteleri
Yüksek Teknoloji Enstitüleri
Döner
Sermayeli
Kuruluülar
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluülara ve Mahalli údarelere Baùlı Döner Sermayeler
Belediyeler Büyüküehir, il, ilçe ve bucak belediyeleri
(Belediyelerin iütirakleri, üirketleri ve kanunla kurulan teüekkülleri ile belediye birlikleri
denetim kapsamı dıüındadır)
úl Özel
údareleri (úl özel idarelerinin kurdukları üirketler ve birlikler denetim kapsamı dıüındadır)
Özel Bütçe
Rejimi Olan
Kuruluülar
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüùü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüùü, Türk Tarih
Kurumu Baükanlıùı, Türk Dil Kurumu Baükanlıùı, Baübakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Baükanlıùı, Maliye Bakanlıùı Kefalet Sandıùı, Vakıflar Kefalet Sandıùı,
Vakıflar Kefalet Sandıùı
úç úüleri Bakanlıùı Özel údare ve Belediyeler Kefalet Sandıkları
Özerk
Kuruluülar
Türkiye úü Kurumu, údaresi Baükanlıùı(*)
(*) Özelleútirme ødaresinin özelleútirme iúlemleri Baúbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca denetlenmektedir.
Baúta 233 sayılı KHK gere÷ince Kamu øktisadi Teúebbüsleri olmak
üzere çeúitli yasal düzenlemeler ile yukarıdaki tabloda sayılanlar
dıúında kalan tüm kamu kurum ve kuruluúları Sayıútay denetimi
dıúına çıkarılmıú bulunmaktadır.
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
13
Meslek Mensubu
46%
Savcı ve Yardımcıları
1%
Yönetim Mensubu
53%
Denetçiler
41%
Raportörler
1%
Baúkan,Daire Baúkanı,
Üyeler
%4
Yönetim Mensubu
+ Savcı ve Yrd
%54
øNSAN KAYNAKLARI
Sayıútayda 15 Eylül 2004 tarihi itibariyle 1211 personel görev
Grafik 2: Meslek Mensuplarının Kompozisyonu
Meslek mensuplarımızın
tüm mensuplarımız içindeki
kompozisyonu yandaki
grafikte yüzdeler itibariyle
gösterilmiútir.
502 denetçinin 228’i
Uzman Denetçi, 143’ü
Baúdenetçi, 50’si Denetçi
ve 81’i Denetçi Yardımcısı
kadrosunda
bulunmaktadır.
560 Meslek mensubumuzun 48’i “Birinci Baúkan, Daire Baúkanı ve
Üyelerden” 10’u “Raportörlerden” ve 502'si “Uzman Denetçi,
Baúdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcılarından” oluúmaktadır.
Grafik 1: Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu
yapmaktadır. Bunlardan
560’ı meslek mensubu,
641’i yönetim mensubu
10’u savcı ve savcı
yardımcılarıdır.
Mensuplarımızın
kompozisyonu, yandaki
grafikte yüzdeler
itibariyle gösterilmiútir.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
14
9
100
178
104
820
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
ølkokul Mezunu
Orta Okul Mezunu
Lise Mezunu
Meslek Okulu Mezunu
Yüksek Okul Mezunu
901
310
0 200 400 600 800 1000
Bay
Bayan
Sa÷lık Hizmetleri
1%
Genel ødare
32%
Teknik Hizmetler
2%
Yardımcı Hizmetler
15%
Sözleúmeli Personel
3%
Meslek Mensubu
Savcı ve Yrd
%47
Grafik 3: Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu
Yönetim mensuplarımızdan 389
u Genel ødari Hizmetle
r
i Sınıfında,
9’u Sa÷lık Hizmetleri Sınıfında, 21’i Teknik Hizmetler Sınıfında,
185’i Yardımcı Hizmetler Sınıfında olup 37’si Sözleúmeli Personel
Mensuplarımızın ö÷renim durumları ise aúa÷ıdaki grafikte
belirtilmektedir.
Mensuplarımızın cinsiyetine göre da÷ılımı aúa÷ıda gösterilmektedir.
statüsünde
çalıúmaktadır.
Yönetim
mensuplarımızın tüm
mensuplarımız
içindeki
kompozisyonu
yandaki grafikte
yüzdeler itibariyle
g
österilmi
ú
tir.
Grafik 4: Öørenim Durumlarına Göre Mensuplar
Grafik 5: Cinsiyete Göre Mensuplar
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
15
BÜTÇEDEKø PARASAL BÜYÜKLÜKLER
2005 yılı bütçe teklifimizde yer alan ödenek talebimizin ekonomik
sınıflandırmaya göre da÷ılımı ise úu úekildedir.
Tablo 2: 2005 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Da÷ılımı
(Milyon TL)
Kodu Açıklama Miktar
01 Personel Giderleri 31.988.000
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3.064.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.458.000
05 Cari Transferler 345.000
06 Sermaye Giderleri 2.350.000
07 Sermaye Transferleri 114.000
TOPLAM 54.319.000
2005 yılı bütçe teklifimizde yer alan yatırım harcamalarımız ekonomik
sınıflandırmaya göre da÷ılımı aúa÷ıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 3: 2005 Mali Yılı Yatırımları
(Milyon TL)
Sayıútay Denetimini Geliútirme Projesi 2.000.000
06.1.1.01 Büro Mefruúatı Alımları 350.000
06.1.2.02 Bilgisayar Alımı 1.400.000
06.3.3.01 Bilgisayar Yazılımı Alımı 250.000
Sayıútayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 114.000
07.2.2.01 Uluslararası Kuruluúlara Katkı Payı Ödemeleri 114.000
Sayıútay Binası Bakım ve Onarım Projesi 350.000
06.5.7.01 Hizmet Binası 350.000
GENEL TOPLAM
2.464.000
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
16
2004 Yılı
FAALøYETLERø
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
19
DENETøM FAALøYETLERø
Ön Denetim
Sayıútay denetimine tabi olan daire ve kurumlarca harcamaya
iliúkin olarak yapılan sözleúmelerle her türlü ba÷ıtlar tescil
edilmektedir. Ancak 1050 sayılı Kanunun 64’üncü maddesi
uyarınca ve bütçe kanunları ile vizeden istisna edilen sözleúmelerle
ivedilik ve gizlilik sebebi ile eksiltmeden istisnasına Bakanlar
Kurulunca karar verilenler ve yabancı memleketlerde yapılan
satınalmalara iliúkin sözleúmeler kayda tabidir.
Genel ve Katma Bütçeli dairelerin kadro ve ödenek da÷ıtım
iúlemleri önceden vizeye tabi tutulmaktadır.
Ödenek Vize øúlemleri
1 Ekim 2003 - 1 Ekim 2004 tarihleri arası bir yıllık dönem
içerisinde 409.507 adet ödeme emri incelenerek vize edilmiútir.
Gene bu süre içinde 5.431 adet belge üzerinde bütçe aktarma
iúlemi gerçekleútirilmiú, 875 adet mevkufat müzekkeresi vize
edilmiú ve 89.862 adet belge üzerinde tenkis iúlemi yapılmıútır.
Tablo 4: Ödenek Vizesi Hareketleri (*)
Cinsi
Miktar
(Milyar TL)
Vize Edilen
Belge Sayısı
øade Edilen
Belge Sayısı
Ödeme Emri 151.388.628 409.507 234
Bütçe øçi Aktarma 33.016.588 5.431 169
Mevkufat 650.093 875 45
Tenkis 6.664.245 89.862 306
TOPLAM 191.719.554 505.675 754
(*) 1.10.2003-1.10.2004 tarihleri arası
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
20
Kadro Vize øúlemleri
Da÷ıtım ve tenkis olmak üzere toplam 80.585 adet belge üzerinden
iúlem gören 489.910 kiúiye iliúkin kadro incelenerek vize edilmiútir.
Tablo 5: Kadro Vize Hareketleri (*)
Cinsi Vize Edilen
Belge Sayısı
Vize Edilen
Belgelerdeki Kiúi
Adedi
øade Edilen
Belge Sayısı
Da÷ıtım 41.135 261.526 613
Tenkis 39.450 228.384 576
TOPLAM 80.585 489.910 1.189
øptal Edilen Kadro Adedi 98.158
øhdas Edilen Kadro Adedi 122.377
(*) 1.10.2003-1.10.2004 tarihleri arası
Sözleúme Tescil ve Kayıt øúlemleri
Sayıútaya 1 Ekim 2003 - 1 Ekim 2004 tarihleri içerisinde, mahalli
idareler de dahil olmak üzere 1.405 adedi tescil, 40.153 adedi de kayıt
iúlemine tabi toplam 41.558 adet sözleúme dosyası gelmiútir.
Tablo 6: Bütçe Türlerine Göre Tescil øçin Gelen Sözleúme Sayısı (*)
Bütçe Türleri Tescil øçin Gelen
Sözleúme Sayısı
Genel Bütçe 441
Katma Bütçe 243
Döner Sermaye 232
Fon 23
Belediye 417
Özel ødare 49
TOPLAM 1.405
(*) 1.10.2003-1.10.2004 tarihleri arası
Yapılan inceleme sonucunda bu sözleúmelerde mevzuata aykırı
bulunan 282 konu hakkında sorgu düzenlenmiútir. Sorgu konusu
yapılan sözleúmelerden 233'ü tescil edilmiú, geriye kalan 49 adedi
mevzuata uygun bulunmayarak dairelere gönderilmiútir. Bu dönem
içinde Daireler veya Daireler Kurulunca mevzuata aykırılık nedeniyle
17 sözleúmenin vize ve tescili reddedilmiútir.
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
21
Saymanlık Hesaplarının øncelenmesi
Denetim süreci sayman hesaplarının denetçiler tarafından
harcamadan sonra incelenmesiyle baúlamaktadır. Denetim
alanımızda de÷iúik bütçe rejimlerine tabi kamu kurum ve
kuruluúlarına ait toplam (ayniyat saymanlıkları hariç) 7.229 adet
saymanlık bulunmaktadır.
7.229 saymanlık hesabından; önemli ve öncelikli görülen 902 adedi
2004 yılı inceleme programına alınmıú; bunlardan 693'ü merkezde,
209'u yerinde incelenmiútir.
Bütçe türlerine göre mevcut saymanlık sayısı ile bu yıl inceleme
programına alınanlar aúa÷ıdaki tabloda gösterilmiútir:
Tablo 7: Denetim Kapsamına Giren ve Programa Alınan Saymanlıkların Türleri
ve Sayıları
2004 Yılında ønceleme Programına Alınan
Hesaplar Denetim
Kapsamındaki
Saymanlıklar
Toplam
Hesap
Sayısı
Merkezde Yerinde Toplam
Genel Bütçe 1452 190 41 231
Katma Bütçe 259 87 55 142
Döner Sermaye 2129 269 21 290
Fon Saymanlı÷ı 56 13 2 15
Belediyeler 3225 69 67 136
Özel ødareler 81 48 23 71
Özel Bütçe 27 17 0 17
TOPLAM 7.229 693 209 902
Ayrıca aynı inceleme döneminde;
Teftiú layihaları ile ortaya çıkan uyuúmazlıkların çözümü için
Kurumumuza mahalli idarelerce yapılan baúvuruları n 180’i,
Ayniyat hesaplarından merkezde bulunan 20’si
denetlenmek için inceleme programına alınmıútır.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
22
Saymanlık Hesaplarının Yıllık ønceleme Programına
Alınması Sırasında Dikkate Alınan Kriterler
Saymanlık Hesaplarının Yıllık ønceleme Programına alınması
sırasında denetçi kapasitemiz, saymanlıkların harcama tutarları ve
risk taúıyan alanlar gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır.
x 2003 yılı hesaplarından programa alınıp incelemesi tamamlanan
Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıkların bütçe giderleri toplamının,
toplam bütçe giderleri içindeki payı aúa÷ıdaki tabloda da görülece÷i
üzere % 79 olmuútur.
Tablo 8: Bütçe Gideri øtibariyle øncelenen Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıklar
(Milyar TL)
2003 Yılı Genel Bütçe Katma Bütçe Toplam
Toplam Bütçe Gideri 139.403.714 12.200.716 125.316.104
øncelenen Toplam Bütçe Gideri 108.620.028 11.271.507 105.272.053
Bütçe Gideri øtibariyle
ønceleme Yüzdesi
%77,9 %92.4 %79.1
x Yatırım harcamaları yüksek olan ve bütçe büyüklü÷ü itibariyle
önemli bir yere sahip ve riski düzeyi yüksek nitelikte olabilecek il
özel idare hesaplarının 71 adedi inceleme programına alınmıútır.
x Büyükúehir belediyelerinin tamamı ve il belediyelerinin büyük
bir bölümü inceleme programına alınmıú ve ço÷unlu÷u belde
belediyesi olan ve bütçe büyüklü÷ü itibariyle küçük olan di÷er
belediyeler inceleme programı dı úında tutulmuútur.
x Saymanlık sayısıısından önemli olmasına ra÷men bütçe
büyüklü÷ü itibariyle ço÷unlu÷u çok küçük hesaplar olan döner sermaye
saymanlıklarından riskli görülen veya bütçe büyüklü÷ü itibariyle
önemli sayılan 290 adedi inceleme programına alınmıútır.
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
23
Performans Denetimleri
Performans denetimi, idari faaliyetlerin iyi yönetim ilkeleri,
uygulamaları ve politikalarına göre incelenmesini, idarelerin bilgi
sistemlerinin, performans ölçütlerinin, iç kontrol düzenlemelerinin,
sorunlarının çözümü için izledikleri yöntemlerin, faaliyetlerin
çevresel etkilerinin, üretilen mal ve hizmetlere iliúkin kalitenin ve
sunum adaletinin de÷erlendirilmesini, idarelerin hedeflerine
ulaúmadaki etkinlikleri ile hedeflenen sonuç ve etkilerle
gerçekleúen sonuç ve etkilerin karúılaútırılmasını kapsayan bir
denetim türüdür.
Sayıútaya 832 sayılı Kanununa 4179 sayılı Yasayla eklenen Ek
10’uncu madde ile 1996 yılında performans denetimi yapma görev
ve yetkisi verilmiútir. Söz konusu görev ve yetkinin verilmesini
takiben 1996 yılında øngiltere Ulusal Denetim Ofisi (NAO) ile ikili
iúbirli÷i projesi geliútirilmiútir. Bu ortak proje kapsamında
Türkiye’de teorik e÷itim düzenlenmiú ve iki pilot denetim projesi
uygulamaya konulmuútur. Pilot projeler NAO denetçilerinin teknik
yardım, destek ve yol göstericili÷inde yürütülmüútür.
Pilot projelerden elde edilen deneyimlerin ıúı÷ı altında performans
denetimi metodolojisi oluúturmak ve performans denetimini
yaygınlaútırmak amacıyla 1999 yılında Performans Denetimi Grubu
oluúturulmuútur.
Performans Denetimi Grubu bugüne de÷in sekiz performans
denetimi raporu tamamlamıútır. Performans Denetimi Grubu az
sayıdaki deneyimli kadrosuyla uluslararası standartlara uygun
denetim çalıúmalarını sürdürmektedir.
2004 yılında “Vakıflar Genel Müdürlü÷ünün Sorumlulu÷undaki
Tarihi Eserlerin Korunması” ve
"Ormanların Korunması" isimli
performans denetim raporları TBMM'ye sunulmuútur.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
24
Sa÷lık Bakanlı÷ına Ba÷lı Hastanelerde ølaç ve Tedavi Malzemeleri
Tedariki ve Kullanımıisimli performans denetim raporları ise
tamamlanmıú ve Sayıútay Genel Kurulundan geçtikten sonra
TBMM'ne sunulacaktır.
x
"Sa÷lık Bakanlı÷ına Ba÷lı Hastanelerde ølaç ve Tedavi
Malzemeleri Tedariki ve Kullanımı" konulu performans
denetimi çalıúmasının amacı; do÷ru nitelikte ve do÷ru miktarda
ilaç ve tedavi malzemesinin tutumluluk ilkesine uygun úekilde
tedarik edilip edilmedi÷inin, stok kontrollü depolama ve
kullanımın ekonomik ve etkin olup olmadı÷ının, malzeme
yönetim sürecinin her evresi ile ilgili görev, yetki ve hesap
verme sorumluluklarının açıkça belirlenip belirlenmedi÷inin,
yönetim bilgi sisteminin yöneticilerin do÷ru karar vermelerini
sa÷layacak, tam, do÷ru ve güncel veriler üretip üretmedi÷inin
araútırılması yoluyla bu alandaki riskler ve iyi uygulama
örneklerinin tespit edilerek ilaç ve tedavi malzemelerinin
yönetimine iliúkin faaliyetlerin tutumlu, verimli ve etkin
yürütülmesi için öneriler geliútirmektir.
Performans Denetim Grubu 2004 yılı sonunda iki yeni performans
denetimi çalı úmasına baúlamıú bulunmaktadır.
x "Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi" konulu
performans denetimi çalıúmasında yanıtı aranacak temel sorular
kıyı bölgelerine iliúkin çevre düzeni ve imar planlarının ne
ölçüde sa÷lıklı hazırlanabildi÷i, kı yı kenar çizgilerinin tespiti
çalıúmalarının yürütülmesi ve tamamlanmasını engelleyen
hususların neler oldu÷u, kıyılardaki usulsüz yapılaúmaların
nedenleri ve bu alandaki denetim faaliyetlerinin yeterlili÷i
olarak belirlenmiútir.
x Yürütülen bir baúka çalıúma da " E-Dönüúüm Türkiye Projesi
Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetlerin Performansı" konulu
performans denetimi çalıúmasıdır. Bu çalıúmada ülkemizin bilgi
toplumuna dönüúüm sürecinde, kısıtlı kamu kaynaklarının
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
25
verimli kullanılması için kamu kurumlarının bilgi ve iletiúim
teknolojileri yatırımlarında mükerrerliklerin önlenmesi;
yatırımların ülkemizin ihtiyaçları ve öncelikleri do÷rultusunda
yapılması, bu yatırımların koordinasyon içinde ve zamanlı
yürütülmesi, denetimin odaklanaca÷ı temel do÷rular olarak
tasarlanmaktadır
Yürütülen bu performans denetimi çalıúmaları denetimin
planlanması aúamasında bulunmaktadır.
YARGILAMA FAALøYETLERø
Genel Kurul
Genel Kurul, 1 Ekim 2003 - 1 Ekim 2004 tarihleri arasında intikal
eden 57 de÷iúik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıútır.
Konular itibariyle Genel Kurul kararları aúa÷ıdaki tabloda
gösterilmiútir:
Tablo 9: Konular øtibariyle Genel Kurul Kararları (*)
Konu Sayısı
Kurum øçi øúleyiú ve øúlevlerle ølgili Kararlar 13
Görüú Bildirme (2547 sayılı Yasa 56/d) Kararları 24
Mevzuat Yorumu øle ølgili Kararlar 1
Genel Uygunluk Bildirimi Kararları 4
Sayıútayla ølgili Yönetmelikler Hakkındaki Kararlar 5
Hasapların Denetlenmesi øle ølgili Kararlar 2
TBMM'ne Sunulan Raporlarla ølgili Kararlar 4
Di÷er Kararlar 4
TOPLAM 57
(*) 1.10.2003-1.10.2004 tarihleri arası
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
26
Daireler Kurulu
Daireler Kurulu 1 Ekim 2003 - 1 Ekim 2004 tarihleri içinde 65 adet
mali nitelikte yönetmelik hakkında görüú bildirmiú, itiraza konu
olan 13 adet sözleúme dosyası ile 11 adet di÷er konulara iliúkin
dosyayı karara ba÷lamıútır.
Daireler Kurulunun kararları konu baúlıkları itibariyle aúa÷ıdaki
tabloda gösterilmiútir:
Temyiz Kurulu
Sayıútay dairelerince verilen hükümler aleyhine 1 Ekim 2003 –
1 Ekim 2004 tarihleri arasında Temyiz Kuruluna yapılan
baúvurulardan 648 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis
edilmiútir.
Tablo 11: Temyiz Kurulu Faaliyetleri (*)
2002’den Devreden Dosya Sayısı 720
2003’de Gelen Dosya Sayısı 656
Toplam Dosya Sayısı 1376
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (ølamı Düzenlenen) 648
(*) 1.10.2003-1.10.2004 tarihleri arası
Tablo 10: Konu Baúlıkları øtibariyle Daireler Kurulu Kararları (*)
Kararlar Sayısı
Yeni Yönetmelik Taslakları Hakkında 45
Yönetmelik De÷iúiklikleri Hakkında 16
Döner Sermayeli øúletmeler Yönetmelikleri 4
Sözleúme ile ølgili 13
Dernekler ile ølgili 11
TOPLAM 89
(*) 1.10.2003-1.10.2004 tarihleri arası
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
27
Temyiz Kurulunca verilen kararın sonuçları aúa÷ıdaki tabloda
gösterilmiútir.
Tablo 12: Konular øtibariyle Temyiz Kurulu Kararları (*)
Tasdik 254
Düzelterek Tasdik 58
Kaldırma 152
Bozma 72
Yapılacak øúlem Yok 507
(*) 1.10.2003-1.10.2004 tarihleri arası
Daireler
Sekiz yargılama dairesine 1 Ekim 2004 tarihi itibariyle, geçen
yıldan devreden 1257 ve 2004 yılında düzenlenen 1719 adet olmak
üzere toplam 2.976 yargı raporu intikal etmiútir. Bu raporların
1719’u yargılaması yapılarak ilâmı düzenlenmiútir.
Yargılamalar sonucunda ilâm düzenlenmiú 1.719 yargı raporunda
11.374 de÷iúik konu ele alınarak karara ba÷lanmıútır.
Bu yargılamalar sonucuna yersiz ödemelere karúılık olarak yapılan
109.344.538.000.000 TL tutarındaki tahsilat ilâmlara dercedilmiú
olup 46.740.565.000.000 TL’lık tazmin hükmü verilmiútir.
1 Ekim 2003 - 1 Ekim 2004 tarihleri arası bir yıllık dönem
içerisinde, suç teúkil eden fiillere iliúkin gere÷i yapılmak üzere 28
konunun ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar
verilmiútir.
Sekiz yargılama dairesinin verdikleri yargı kararlarına iliúkin bilgiler
aúa÷ıdaki tabloda toplu biçimde gösterilmiútir:
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
28
Tablo 13: Dairelerin Yargısal Kararları (*)
DAøRELER
Toplam
Rapor
Sayısı
Yargılanan
Rapor
Sayısı
Rapor
Madde
Sayısı
Tahsil
Miktarı
(Milyon TL)
Tazmin
Miktarı
(Milyon TL)
ølgili daire veya
savcılıklara
gönderilen suç
teúkil eden fiiller
1. DAøRE 867 459 1307 3.062.766 5.078.776 14
2. DAøRE 423 186 1660 94.077.401 3.763.710 3
3. DAøRE 247 147 1554 1.440.931 6.832.025 1
4. DAøRE 312 224 1504 2.541.122 10.298.642 -
5. DAøRE 214 102 1279 919.460 4.540.609 2
6. DAøRE 368 214 1321 5.194.776 11.572.376 6
7. DAøRE 334 228 1564 932.192 2.761.550 -
8. DAøRE 211 159 1185 1.175.890 1.892.877 2
TOPLAM 2976 1719 11374 109.344.538 46.740.565 28
(*) 1.10.2003-1.10.2004 tarihleri arası
(**) Yabancı para cinsinden tahsil veya tazmin edilen tutarlar 1.10.2004 tarihteki MB kurlarına göre TL'na
çevrilmiútir.
Dairelerce verilen idari nitelikteki Kararların konularına iliúkin özet
bilgiler de úöyledir:
Tablo 14: Dairelerin ødari Nitelikteki Kararları (*)
DAøRELER Yönetmelik Sözleúme
Müzekkere
ve Görüú
Bildirme
Di÷er
(Belge øs.
øade. Muh.)
1. DAøRE 10 13 10 15
2. DAøRE 11 5 14 20
3. DAøRE 4 10 6 39
4. DAøRE 18 32 9 22
5. DAøRE 6 10 14 6
6. DAøRE 15 17 42 3
7. DAøRE 7 11 11 6
8. DAøRE 6 12 15 7
TOPLAM 77 110 121 118
(*) 1.10.2002-1.10.2003 tarihleri arası
(**
)
(**
)
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
29
TÜRKøYE BÜYÜK MøLLET MECLøSøNE
SUNULAN RAPORLAR
Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama
Sonuçları Raporları
2003 Mali Yılı Genel Bütçe Raporu ve Genel Uygunluk Bildirimi”,
Genel Bütçe Uygulama Sonuçları”, “2003 Mali Yılı Katma Bütçe
Raporu ve Katma Bütçe Genel Uygunluk Bildirimi”, “Katma Bütçe
Uygulama Sonuçları” raporları yasal süresi içerisinde düzenlenmiú
ve Sayıútay Genel Kurulunda son úekli verildikten sonra Türkiye
Büyük Millet Meclisine 7.10.2004 tarihinde sunulmuútur.
Genel uygunluk bildirimlerinde ve ba÷lı cetvellerde, ödenek
durumu, iptal edilen ve özel kanunlar
gere÷ince devredilen ödenek, 1050 sayılı
Yasanın 83’üncü maddesi uyarınca ve dıú
proje kredilerinden harcanamaması
nedeniyle tekrar kaydı gereken ödenekler,
gelir tahmin ve tahsilat miktarları
gösterilmiútir.
Ayrıca genel uygunluk bildirimlerinde;
ödenek dıúı giderlerin personel, yasal
dayana÷ı olmayan ve yasalar gere÷i yapılan
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
Genel Uygunluk
Bildirimi
2003 Genel Bütçe
SAYIùTAY GENEL KURULU'NUN
07.10.2004 GÜN VE 5102 SAYILI KARARI
Ekim 2004
ödenek dıúı giderler olarak ayrımları yapılıp cetveller
düzenlenmiútir.
Bunun yanında ödeneklerin veriliú amaçları, gerçekleúme
durumları, iptal oranları yüksek olanlardan açıklamaları yetersiz
olanlar bir liste halinde belirtilmiútir.
Uygulama sonuçları raporlarında; faaliyet-proje bazı nda bütçe
baúlangıç ödene÷i, yıl sonu ödene÷i, gerçekleúen gider sapma
oranları, gelir tahmin ve tahsilat sapma oranları, bütçe açıkları
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
30
sapma o
r
anları, yıllar itibariyle (2001-2002-2003) karúılaútırmalı
mali baúlangıç ödene÷i, yıl sonu ödene÷i, gider miktarı ve sapma
oranları irdelenmiútir.
Bu raporlar üretilirken 1719 adet yönetim dönemi hesabının bilgi
giriúleri kontrol edilmiú, hatalı yönetim dönemi cetvelleri nedeniyle
770 adet sorgu düzenlenmiú ve yeni cetveller istenilmiútir. 35 adet
Genel Bütçe Kesinhesabı, 65 adet Katma Bütçe Kesinhesabı
incelenmiú, bunlara iliúkin 21 adet sorgu düzenlenmiútir.
Ayrıca Dıú Proje Kredilerinin bütçeleútirilmesi konusu irdelenmiú ve
bu ba÷lamda 32 adet sorgu düzenlenmiútir. Sayıútay Genel Kurulu
Kararı gere÷ince, Dıú Proje Kredilerinden bütçeleútirilmeyen ve
gider kaydedilmeyen miktara Genel Uygunluk Bildirimi eki
cetvellerde yer verilmek suretiyle T.B.M.M'ye bilgi olarak
sunulmuútur.
Hazine Müsteúarlı÷ında Yapılan Denetimler
Sonucunda Hazırlanan Raporlar
Hazine Müsteúarlı÷ında yapılan denetimler sonucunda hazırlanan
2003 yılı Hazine øúlemleri Raporu, Hazine Biliúim Sistemleri
Denetim Raporu ve Hazine Hesapları 2003 yılı øzleme Raporu
Sayıútay Genel Kurulunun 7.10.2004 tarih ve 5102/1 sayılı kararı
ile kabul edilmiú ve 2003 yılı Genel Uygunluk Bildiriminin eki olarak
TBMM’ye sunulmasına karar verilmiútir.
2003 Yılı Hazine øúlemleri Raporu
Sayıútay Baúkanlı÷ı tarafından TBMM’ye sunulan 2003 Yılı Hazine
øúlemleri Raporu, dört ana bölümden oluúmaktadır.
ølk bölümde, 1995 yılından itibaren uygunluk verilmeyen dıú
borçlar hesabı ile ilgili olarak yapılan denetim çalıúmalarına yer
verilmiútir. Yapılan denetim sonucunda önceki yıllarda uygunluk
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
31
Üçüncü bölümde, 2003 yılı iç borçlanma bilgileri, konuya iliúkin
yasal düzenlemeler, ihraç yöntemlerine göre devlet iç borçlanma
senetleri, ihale de÷erlendirme yöntemleri, piyasa yapıcılı÷ı sistemi
ve denetim sonuçlarına yer verilmektedir.
Son bölümde ise, 2003 yılında hazırlanarak TBMM’ye gönderilen
“Hazine Biliúim Sistemleri Denetim Raporu”nda yer alan eleútiri ve
öneriler ile ilgili olarak, Hazine Müsteúarlı÷ının, 2004 yılı itibariyle
geldi÷i aúamaya yer verilmiútir.
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
2003 Yılı
Hazine øúlemleri
Raporu
Ekim 2003
verilmeyen 1995-2003 yılları dıú borçlar hesabı ile 1999-2003
kullanılacak dıú krediler ve kredi anlaúmaları hesaplarına uygunluk
verilmiútir.
økinci bölümde, Hazine Müsteúarlı÷ı
ısından alacak do÷uran iúlemler ve
hazine alacaklarının izlendi÷i muhasebe
hesapları ele alınmıú, ardından da hazine
alacak yönetimine iliúkin denetim
bulguları ve önerilere yer verilmiútir.
Daha önce uygunluk verilmeyen 1997-
2003 yılları genel ve katma bütçe
dıúındaki daire ve kurum borçları
hesabına uygunluk verilmiútir. økrazlar
hesabına ise geçen yıl oldu÷u gibi 2003
yılında da uygunluk verilmemiútir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan økrazlar
øzleme Raporu
Yaúanan finansal krizler ve di÷er nedenlerle 2000, 2001 ve 2002
yıllarında birçok banka, Bankalar Kanununun ilgili maddeleri
kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF)
devredilmiútir. Söz konusu bankalar, TMSF’ye devir sonrası tasfiye
yoluna gidilmeyerek, bankalara rehabilitasyon amacıyla çeúitli
úekillerde kaynak aktarılmıútır. Kaynak aktarımlarında en çok
kullanılan yöntem, Hazine Müsteúarlı÷ı tarafından ikrazen Devlet øç
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
32
Borçlanma Senetleri (DøBS) ihraç edilmesi
olmuútur.
Hazine Müsteúarlı÷ı Devlet Borçları
saymanlık hesaplarının incelenmesi
kapsamında söz konusu DøBS ihraçları,
Sayıútay Kanununun 55’inci maddesi
hükümleri çerçevesinde inceleme ve
izlemeye tabi tutulmuútur. øncelemeler
ihraçların yo÷un olarak yapıldı÷ı 2000, 2001
ve 2002 yılları iúlemleri ile sınırlı
tutulmuútur.
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu’na
Yapılan økrazlar
øzleme Raporu
2003 YILI GENEL UYGUNLUK BùLDùRùMù EKùDùR
Ekim 2004
Performans Denetimi Raporları
Ormanların Korunması
Orman koruma faaliyetlerinin daha verimli ve etkin bir úekilde
yürütülmesini engelleyen yasal ve idari düzenlemeler ile
uygulamada risk teúkil eden hususların tespit edilerek gerekli
tedbirlerin alınmasını, Orman Genel Müdürlü÷ünün faaliyetlerini
gerçekçi olarak belirlenmiúık amaçlara ve hedeflere göre
yürütülmesini, sonuçta orman varlı÷ımızın daha etkin korunmasına
yönelik verimli çalıúmalar yapılmasını
amaçlayan bu rapor Sayıútay Genel
Kurulunun 13.09.2004 tarih ve 5100/1
sayılı kararı ile de uygun görülerek 832
sayılı Sayıútay Kanunu'nun ek 10'uncu
maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulmuútur.
Ormanların korunabilmesi için öncelikle
sınırlarının bilinmesi gerekti÷i
úüncesinden hareketle bu alandaki
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
33
faaliyetler ve orman sınırları dıúına çıkarma uygulamaları ile
ormanlarda verilen kullanım izinleri de denetim kapsamına
alınmıútır.
Rapor aúa÷ıdaki temel konuları kapsamaktadır:
-Orman sınırlarının tespitine yönelik faaliyetler,
-Ormanlarda çeúitli kullanımlar için verilen izinler,
-Orman yangınlarıyla mücadele,
-Ormanlara yönelik kanun dıúı eylemlerle mücadele.
Vakıflar Genel Müdürlü÷ünün Sorumlulu÷undaki Tarihi
Eserlerin Korunması
Kültürel mirasımızın korunması çabalarını olumsuz yönde etkileyen
unsurların ve nedenlerinin uygulamada risk teúkil eden hususların
belirlenmesini ve bunların giderilmesine yönelik öneriler
geliútirmeyi amaçlayan bu rapor Sayıútay Genel Kurulunun
06.05.2004 tarih ve 5093/1 sayılı kararı ile de uygun görülerek
832 sayılı Sayıútay Kanununun ek
10'uncu maddesi uyarınca Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulmuútur.
Söz konusu rapor aúa÷ıdaki temel
konuları irdelemektedir:
-Yetki, görev ve sorumluluk,
-ønsan gücü ve mali kaynak
planlaması,
-Tespit, tescil, envanter,
-Bakım, onarım,
-Güvenlik.
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
VAKIFLAR GENEL
MÜDÜRLÜöÜNÜN
SORUMLULUöUNDAKø
TARøHÎ ESERLERøN
KORUNMASI
HAKKINDA SAYIùTAY
RAPORU
Mayıs 2004
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
34
Yap-øúlet-Devret ve Yap-øúlet Modeli
Kapsamında Yaptırılan
Enerji Projeleri Hakkında
Sayıútay Raporu
Sayıútay Genel Kurulunun 26.2.2004 tarih ve 5088/1 sayılı kararı
uyarınca 18.3.2004 tarihinde 8 klasör ekiyle birlikte
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması uygun bulunmuútur.
Haziran 2003
Yap-øúlet-Devret ve Yap-øúlet Modeli
Kapsamında Yaptırılan Enerji Projeleri Hakkında
Sayıútay Raporu
Yap-øúlet-Devret ve Yap-øúlet modeliyle yapılan santral
yatırımlarında karúılaúılan sorunlar hakkında Sayıútayın görüúünün
Parlamentoya aktarılması amacıyla düzenlenen bu rapor Sayıútay
Genel Kurulunun 26.2.2004 tarih ve 5088/1
sayılı kararı uyarınca 18.3.2004 tarihinde 8
klasör ekiyle birlikte Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulmuútur.
Rapor kapsamında Yap-øúlet-Devret modeliyle
yapılan 24 ve Yap-øúlet modeliyle yapılan 5
olmak üzere toplam 29 adet santral
incelenmiútir. Bu incelemeler sonucunda tespit
edilen sorunlar raporda ayrıntılı bir biçimde
gösterilmiútir.
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
35
DÜNYA SAYIùTAYLARI VE BUNLARIN
ORGANøZASYONLARIYLA BøLGø VE DENEYøM
PAYLAùIMI
Ülkemizde Sayı útayın denetim alanında öncü rol oynayabilmesi,
baúka bir deyiúle, Türk denetim sistemini etkileyebilecek ve
yönlendirebilecek konuma gelmesi, dünyaya açılmasına, ikili ve çok
taraflı iliúkiler kurmasına ba÷lıdır. Sayıútay, kardeú sayıútaylarla ve
uluslararası organizasyonlarla kurmuú oldu÷u iliúkileri; denetim
dünyasının zenginliklerini paylaúmanın bir aracı ve ça÷daú
geliúmeleri yakalamanın bir imkanı olarak de÷erlendirmektedir.
1 Ekim 2003 - 1 Ekim 2004 tarihleri içerisinde bu çerçevede
gerçekleútirdi÷imiz faaliyetler aúa÷ıda özetle sıralanmıútır.
Uluslararası Sayıútaylar Birli÷i
(INTOSAI)
x INTOSAI faaliyetleri çerçevesinde yürütülen ve INTOSAI –IDI
tarafından düzenlenen “Çevre Denetimi Atölye Çalıúması” 3-14
Kasım 2003 tarihleri arasında Kurumumuzun ev sahipli÷inde
Antalya’da gerçekleútirilmiútir. Bu çalıúmaya kursiyer olarak üç
denetçimiz katılmıútır.
x INTOSAI Özelleútirme Denetimi Çalıúma Grubunun 31 Mayı s –
4 Haziran 2004 tarihleri arasında Sofya-Bulgaristan’da
düzenlenen onbirinci toplantısında Kurumumuzu iki denetçi
temsil etmiútir.
x INTOSAI Çevre Denetimi Çalıúma Grubunun "9. Ola÷an
Toplantısı" ve devamında gerçekleútirilen "Uluslararası Çevre
Denetimi Konferansı" 2-4 Haziran 2004 tarihlerinde Brezilya'da,
Brezilya Sayıútayının ev sahipli÷inde gerçekleútirilmiú olup, bu
toplantı ve konferansta Kurumumuzu iki kiúilik bir heyet temsil
etmiútir.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
36
Asya Sayıútayları Birli÷i
(ASOSAI)
x Üyesi bulundu÷umuz Asya Sayıútayları Birli÷inin (ASOSAI) 9.
Genel Kurul Toplantısı ve II. Sempozyumu 20-26 Ekim 2003
tarihlerinde Manila-Filipinler’de düzenlenmiú olup, Kurumumuz,
Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ında iki kiúilik bir heyet ile temsil
edilmiútir.
Avrupa Sayıútayları Birli÷i
(EUROSAI)
x Avrupa Sayıútayları Birli÷i (EUROSAI) Çevre Denetimi Çalıúma
Grubunca düzenlenen ve 9-11 Aralık 2003 tarihlerinde Lahey -
Hollanda'da gerçekleútirilen “Atık Madde” konulu seminere
Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıútır.
x EUROSAI ve Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Yüksek Denetim
Teúkilatı (OLACEFS) tarafından müúterek düzenlenen ve 11-14
Mayıs 2004 tarihlerinde Londra-øngiltere'de gerçekleútirilen “21.
Yüzyılda Denetim” konulu seminere Kurumumuzu temsilen iki
denetçi katılmıútır.
Ekonomik øúbirli÷i Organizasyonu
Ülkeleri Sayıútayları Birli÷i (ECOSAI)
x Üyesi bulundu÷umuz Ekonomik øúbirli÷i Organizasyonu Ülkeleri
Sayıútayları Birli÷inin (ECOSAI) 25-28 Ocak 2004 tarihleri
arasında, Pakistan Sayıútayının evsahipli÷inde øslamabad'da
gerçekleútirilen 9. Yönetim Kurulu Toplantısı ve Ola÷anüstü
Kongresinde Kurumumuz Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ında iki
kiúilik bir heyet ile temsil edilmiútir.
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
37
Avrupa Birli÷i Sayıútayı ve Merkezi ve Do÷u
Avrupa Ülkeleri Sayıútayları
x Avrupa Birli÷i Aday Ülkeleri Sayıútayları ile Avrupa Birli÷i
Sayıútayı ve Avrupa Birli÷i Ülkeleri Sayıútayları arasında yapılan
ørtibat Memurları Toplantıları yıl boyunca devam etmiú olup, bu
toplantılardan, 7-8 Ekim 2003 tarihleri arasında
Lüksembourg’da ve 19-20 ùubat 2004 tarihleri arasında
Dubrovnik-Hırvatistan'da gerçekleútirilen toplantılara bir meslek
mensubumuz; 23-25 Mayıs tarihleri arasında Paris-Fransa'da
gerçekleútirilen toplantıya ise iki meslek mensubumuz katılarak
Kurumumuzu temsil etmiúlerdir.
x 9-10 Aralık 2003 tarihleri arasında Prag-Çek Cumhuriyetinde
gerçekleútirilen Avrupa Birli÷i Sayıútayı ile Aday Ülkeler
Sayıútayları Baúkanları Toplantısında Kurumumuz Sayıútay
Baúkanı baúkanlı÷ında iki kiúilik bir heyet ile temsil edilmiútir.
x Di÷er bir Avrupa Birli÷i Sayıútayı ile Aday Ülkeler Sayıútayları
Baúkanları Toplantısı da 31 Mart-1 Nisan 2004 tarihleri arasında
Riga-Letonya’da gerçekleútirilmiú olup Kurumumuz Sayıútay
Baúkanı baúkanlı÷ında dört kiúilik bir heyet ile temsil edilmiútir.
x Avrupa Birli÷i Sayıútayı tarafından düzenlenen “Avrupa Birli÷i”
konulu seminer 27-28 Ekim 2003 tarihleri arasında
Lüksembourg'da düzenlenmiú olup, bu seminerde Kurumumuzu
iki denetçi temsil etmiútir.
x Avrupa Birli÷i Sayıútayı ile OECD/SøGMA (Merkezi ve Do÷u
Avrupa Ülkelerinde ødarenin ve Yönetiúimin Geliútirilmesine
Yönelik Destekleme Giriúimi) koordinatörlü÷ünde 17-19 Kasım
2003 tarihleri arasında Ljubliyana-Slovenya’da düzenlenen
Denetimde Örnekleme” konulu Atölye Çalıúmasında
Kurumumuz bir denetçi, 1
-3 Eylül 2004 tarihleri arasında Çek
Cumhuriyeti-Prag’da düzenlenen “Performans Denetimi” konulu
Atölye Çalıúmasında Kurumumuz iki denetçi ile temsil edilmiútir
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
38
Sayıútaylar øle økili øliúkiler
Çin Halk Cumhuriyeti Sayıútayı
x Çin Halk Cumhuriyeti Sayıútay Baúkan Yardımcısı
baúkanlı÷ında altı kiúilik bir heyet Kurumumuzun davetlisi
olarak 18-21 Kasım 2003 tarihlerinde ziyarette bulunmuútur.
Bulgaristan Sayıútayı
x Bulgaristan Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ında iki kiúilik bir heyet
6-10 Nisan 2004 tarihlerinde Kurumumuza ziyarette
bulunmuútur. Görüúmeler sonucunda Avrupa Birli÷ine katılım
hedefine yönelik iúbirli÷i amacıyla bir mutabakat zaptı
imzalanmıútır.
Macaristan Sayıútayı
x Macaristan Sayıútay Baúkan Vekili 4 Nisan 2004 tarihinde
Kurumumuzu ziyarette bulunmuútur.
Mo÷olistan Sayıútayı
x Mo÷olistan Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ında üç kiúilik bir heyet
16-21 Mayıs 2004 tarihlerinde Kurumumuzu ziyaret etmiútir.
Görüúmeler sonucunda karúılıklı iúbirli÷inin geliútirilmesi
amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmıútır.
Azerbaycan Sayıútayı
x Azerbaycan Cumhuriyeti Denetçiler Palatası kuruluúuna
dayanak teúkil eden Azerbaycan Cumhuriyeti Denetim Hizmeti
Hakkında Kanun’un kabulünün 10. yıldönümü münasebetiyle
15-18 Eylül 2004 tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen
konferans ve etkinliklerde Kurumumuzu Sayıútay Baúkanı
baúkanlı÷ında üç kiúilik bir heyet temsil etmiútir.
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
39
Uluslararası Di÷er øliúkiler
x NATO Uluslararası Denetçiler Kurulunun (NATO Sayıútayı)
Brüksel’de gerçekleútirilen 9-10 Ekim 2003 tarihli toplantısında
bir denetçi, 10-11 Mayıs 2004 tarihli toplantısında ise iki
denetçi Kurumumuzu temsil etmiútir.
x øtalya'nın Agrigento kentinde 16-17 Nisan 2004 tarihlerinde
Akdeniz Ülkeleri Sayıútayları temsilcilerinin katılımıyla
düzenlenen "Akdeniz Ülkeleri Sayıútaylarının Kamu Hesapları
Alanındaki Yargısal øúlevleri" konulu konferansa Kurumumuzu
temsilen iki meslek mensubumuz katılmıútır.
YAYIN FAALøYETLERø
Kurumumuz giderek artan yayınlarımız ve bültenlerimizle
mensuplarına bir yandan gerekli bilgileri aktarmayı amaçlamakta,
bir yandan da kurum içi iletiúimin etkinleúmesine ve kurumsal
sahiplenme kültürünün geliúmesine katkıda bulunmayı
arzulamaktadır.
Diziler
x Özgün ve çeviri eserlerin mensuplarımızın istifadesine
sunulması amacıyla baúlatılan “Araútırma-ønceleme-Çeviri
Dizisi” zenginleúerek devam etmiútir. Bu dizi çerçevesinde son
bir yılda sekiz kitap yayımlanmıútır.
Polonya Sayıútayı Denetim Standartları
Bulgaristan Sayıútayı Denetim Standartları
Malta Sayıútayı Kapsamlı Denetim Elkitabı
øngiltere Sayıútayı Finansal Denetim Elkitabı
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
40
øngiltere Sayıútayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü
-øç Kontrollar
Kamusal Yönetiúim: Kamu Sektöründe Kurumsal
Yönetiúim, Niçin ve Nasıl?
øngiltere Kamu Sektöründe øç Denetim Standartları
Kanada Sayıútayı Yıllık Denetim Elkitabı
x Her yıl bir önceki yıl içinde Sayıútay Genel Kurulu, Daireler
Kurulu ve Temyiz Kurulu Kararları ile Dairelerce verilen
kararların seçme özetlerinin bulundu÷u bir kitap “Sayıútay
Kararları Dizisi” içinde yayımlanmıútır.
“2003 Yılı Sayıútay Kararları (1.1.2003-31.12.2003)”
Sayıútay Dergisi
x Mesleki makale, araútırma ve çeviri türünden çalıúmalara yer
veren ve 3 aylık periyotlarla yayımlanan Sayıútay Dergisi’nin
yayımı geçen yıl da düzenli olarak sürdürülmüútür.
Bültenler
x Kurum içi iletiúimi sa÷lamayı hedefleyen ve aylık olarak
çıkarılan “Sayıútay Haber Bülteni”, mensuplarımızın mevzuat
hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan ve aylık olarak çıkarılan
Resmi Gazete Bülteni” ile gerektikçe yayımlanan “Mevzuat
Bülteni” ve kütüphaneye yeni alınan yayınları tanıtan ve yılda
iki kez çıkarılan “Kütüphane Bülteni” geçti÷imiz yıl yayın
hayatını sürdüren bültenlerdir.
Denetime Yardımcı Di÷er Dokümanlar
x 2003 Yılı Denetim Bilgileri Kitabı” denetimlerde
yararlanılan özet bilgileri ve yılı mevzuat de÷iúikliklerini
içermektedir.
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
41
EöøTøM FAALøYETLERø
E÷itim stratejimizin temel amaçlarından birisi mensuplarımızın bilgi
ve becerilerini daha da arttırmak ve insan kayna÷ımızı bir bütün
olarak Sayıútayın fonksiyonlarını daha verimli, daha etkin ve daha
tutumlu biçimde yerine getirebilmesi yönünde harekete
geçirmektir. Bu ba÷lamda sözü edilmeye de÷er görülen faaliyetler
aúa÷ıda sıralanmıútır.
Denetçi Yardımcılarının E÷itimi
Kurumumuza 2003 yılında Denetçi Yardımcısı Adayı olarak giren
meslektaúlarımızın iki yıl süreli teorik ve uygulamalı e÷itimleri
devam etmekte olup "Sayıútay Denetçi Yardımcısı Adaylı÷ına Giriú
Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının
Yetiútirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeli÷i" gere÷i Ocak 2004 ayı
içerisinde yetiútirme kursu sınavına tabi tutulmuúlardır. Yapılan
sınav sonucunda Denetçi Yardımcısı Adaylarının tamamı baúarılı
olmuútur.
Sayıútay Denetçi Yardımcısı Adaylı÷ına Giriú Sınavında baúarılı
olarak Ocak 2004 tarihinde yeni göreve baúlayan Denetçi
Yardımcısı Adaylarının iki yıl sürecek teorik ve uygulamalı e÷itimleri
ise devam etmektedir.
Meslek Mensuplarımızın Mesleki Geliúim E÷itimi
Hizmetiçi e÷itimin sürekli ve kurumda çalıúan herkesi kapsayacak
úekilde yürütülmesi ilkesi çerçevesinde 2004 yılı faaliyet dönemi
içinde denetçi yardımcıları dıúındaki meslek mensuplarımızın
katıldıkları e÷itim faaliyetleri aúa÷ıda belirtilmiútir.
x Meslek mensuplarına 05-09 Ocak 2004 tarihleri arasında
Sayıútay Konferans Salonunda øhale mevzuatındaki
de÷iúiklikler ve denetime etkileri konulu seminer
verilmiútir.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
42
x 23 meslek mensubuna 23 ùubat-5 Mart 2004 tarihleri arasında
Windows 98 iúletim sistemi, MS Excel, MS Word programlarının
kullanımı bilgi ve becerisinin kazandırılması amacıyla
Bilgisayar Tanıma ve Kullanma Kursu” verilmiútir.
x Sayıútayın denetim kapasitesinin geliútirilmesine yönelik olarak
yürütülen Twinning E÷itim Projesi çalı úmalarında faaliyet
sorumlusu olacak ve görev alacak 34 meslek mensubuna
24 Haziran - 27 A÷ustos 2004 tarihleri arasında østanbul’da
Kurs Dizaynı ve Ö÷retim Tekniklerikonulu E÷itim
Uzmanlı÷ı Kursu verilmiútir.
Kurum Dıúı Kurs ve E÷itim Programlarına
Elemanlarımızın Gönderilmesi
x Türkiye ve Orta Do÷u Amme ødaresi Enstitüsünün 2003-2004
ö÷renim yılı Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına bir
meslek mensubumuz gönderilmiútir.
x Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i tarafından 21-24 Eylül 2004
tarihlerinde düzenlenen “Proje/Alt Proje Geliútirme (øleri
Seviye) E÷itim Kursuna Kurumumuzdan bir denetçi
katılmıútır.
Yurtdıúı E÷itim Programlarına Katılım ve
Katkılar
x ECOSAI “3. Mali Sistem Denetimi Atölye Çalıúması” 6-17
Ekim 2003 tarihleri arasında Ankara’da Kurumumuzca
gerçekleútirilmiútir. Çalıúmaya Azerbaycan, Pakistan, øran ve
Afganistan’dan toplam 14 kursiyer katılmıútır.
x ASOSAI tarafından düzenlenen “Performans Denetimi Atölye
Çalıúması” 4-22 Aralık 2003 tarihlerinde Lahore-Pakistan'da
gerçekleútirilmiú olup, bu çalıúmaya bir meslek mensubumuz
e÷itim uzmanı sıfatıyla, di÷er bir meslek mensubumuz ise
kursiyer sıfatıyla katılmıútır.
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
43
x Pakistan Sayıútayı tarafından ASOSAI üyesi yüksek denetim
kurumlarına yönelik olarak 10 ùubat-13 Mart 2004 tarihlerinde
Pakistan’da “Performans Denetimi Yo÷un E÷itim
Programı”na Kurumumuzdan iki denetçi katılmıútır.
x ASOSAI e÷itim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Mart-4 Nisan 2004
tarihlerinde ASOSAI E÷itim Uzmanlarına yönelik bir
seminer düzenlenmiú olup, bu seminere bir meslek
mensubumuz IDI E÷itim Uzmanı sıfatıyla katılmıú ve
Kurumumuzu temsil etmiútir.
x Çin Halk Cumhuriyeti Sayıútayı tarafından 5-15 Nisan 2004
tarihleri arasında Pekin’de düzenlenen “II. Uluslararası
E÷itim Programına Kurumumuzdan bir meslek mensubumuz
katılmıútır.
x Sayıútayın denetim kapasitesinin geliútirilmesine yönelik olarak
yürütülen TR03-FI-02 No.lu Twinning E÷itim Projesi
çalıúmalarında faaliyet sorumlusu olacak ve görev alacak
meslek mensuplarının ileri düzeyde yabancı dil (øngilizce)
bilgi ve prati÷ine sahip olmalarını sa÷lamak amacıyla
,Sayıútay
Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilme Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 25 meslek
mensubu 14 ùubat - 15 Mayıs 2004 tarihleri arasında, 2 meslek
mensubu ise 5 Nisan - 5 Temmuz 2004 tarihleri arasında 3 ay
süreyle øngiltere’ye gönderilmiútir.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
44
BøLøùøM SøSTEMøNøN GELøùTøRøLMESø
Ça÷ımızda kamu hizmetlerinin üretilmesi sırasında, biliúim
teknolojisi imkanlarından yararlanmak giderek kaçınılmaz hale
gelmektedir. Ülkemizde de kamu kurumları ve kuruluúları arasında
biliúim teknolojisi kullanımı yaygınlaúmaktadır. Pek çok kuruluú
bilgisayar destekli yönetim biliúim sistemleri kurmakta veya
tasarlamaktadır.
Bu geliúmelere paralel olarak Sayıútayın, bir yandan bilgisayar
destekli denetim tekniklerini ö÷renip uygulaması, bir yandan da
biliúim teknolojisini kurum içinde yaygınlaútırması gerekmektedir.
Bu amaçla Ocak 2002’de yeni binamıza taúınmanın ardından
Kurumumuz, bilgisayarlarının birbirlerine hızlı, kontrollü, kurallı ve
güvenli úekilde ba÷lanmasını sa÷layacak olan yerel alan a÷ını ve
kesintisiz güç kayna÷ını kurmuú, bilgi iúlem merkezinde bulunan
sunucuları yenilemiútir. Mevcut yaklaúık 800 kiúisel bilgisayar yerel
a÷ sistemine entegre edilmiútir.
Güvenlik duvarı yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı
denetim sistemi, virüs yazılımı, Internet siteleri eriúimi denetim
yazılımları gibi ana kalemlerden oluúan güvenlik sisteminin
oluúturulması ile birlikte 2002 yı lının sonundan itibaren Sayıútay
web sayfası (www.sayistay.gov.tr) merkezimizdeki bir sunucu
üzerinden yayınını sürdürmektedir. Bu sistemin kurulmasıyla
Sayıútay mensuplarının Internet hizmetinden faydalanması ve
kurum içi-kurum dıúı e-iletiúim mümkün olmuútur. Merkezimizdeki
bir sunucu Sayıútay Kurum øçi Yerel A÷ Web Sistemi (SAYBøS)
olarak hizmet vermektedir. SAYBøS’de kurum içi bilgi paylaúımı
yo÷un biçimde yürütülmektedir.
Ayrıca Hesap, Evrak ve Demirbaúøzleme Yazılımları Sayıútayın
ihtiyaçlarına uygun olarak geliútirilerek tamamlanmıútır. Evrak ve
Arúiv otomasyonları SAYBøS bilgi form sistemi ile entegre edilmiú ve
ilgili personele açılmıútır. Hesapların ve evrakların ilgili grup úefi,
birim amiri ve personeli tarafından deftere gerek kalmadan
bilgisayar üzerinden takip edilebilmesi sa÷lanmıútır.
2004 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
45
SAYIùTAY WEB SøTESø (www.sayistay.gov.tr)
Sayıútayın gerek yurtiçinde gerekse yurtdıúında tanıtımını
sa÷lamak, kurumumuza iliúkin yararlı bilgileri ve haberleri
elektronik ortamda kurum ve kiúilerin istifadesine sunmak ve
úeffaflı÷ı sa÷lamak amacıyla Aralı k 1999 tarihinde kurulan Sayıútay
Web Sitemizi 1 Ekim 2003 ile 30 Eylül 2004 tarihleri arasında
61.336 farklı ziyaretçi 420.364 kez ziyaret etmiútir.
Sitemiz "Sayıútay", "Kararlar-Raporlar", "Sayıútay Yayınları", "E-
Kütüphane", "Haber-Duyuru” ve "Linkler" baúlıklarından
oluúmaktadır.
Sitemizin "Sayıútay" baúlıklı bölümlerinde görevlerimiz,
yetkilerimiz, teúkilat yapımız, faaliyetlerimiz, yasal çerçevemiz, üst
yönetim ve mensuplarımız hakkında bilgi verilmektedir.
T.C. Sayıútay Baúkanlı÷ı
14 10 2004 2003 Yılı Genel Bütçe Uygunluk Bildirimi Raporu
13 10 2004
2003 Yılı Genel / Katma Bütçe Uygunluk Bildirimi
Uygulama Sonuçları Raporu
13 10 2004
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan økrazlar øzleme
Raporu
13 10 2004 2003 Yılı Hazine øúlemleri Raporu
13 10 2004 Eylül 2004 Sayıútay Haber Bülteni
Sayıútay
Kararlar - Raporlar
Sayıútay Yayınları
e-Kütüphane
Haber - Duyuru
Linkler
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
46
"Kararlar-Raporlar" bölümünde TBMM
ye sunulan Genel
Uygunluk Bildirim ve Bütçe Uygulama Sonuç Raporlarına, Hazine
øúlemleri Raporları ve Hazine øzleme Raporları ile Meclise
gönderilen di÷er raporlara ve Performans Denetimi Raporlarının
tamamına ulaúmak, Sayıútay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu,
Daireler Kurulu kararları ile seçilmiú ve özetlenmiú daire kararlarını
konularına, ilgili mevzuatına, karar tarihine ve numarasına göre
sorgulama yaparak görebilmek mümkündür.
"Sayıútay Yayınları" bölümünde ise yayımlanan kitaplarımızın
metinlerine, Haber ve Kütüphane Bültenlerine ve Sayıútay
Dergisine elektronik ortamda ulaúılabilme kolaylı÷ı bulunmaktadır.
"Haberler-Duyurular" bölümünde Sayıútay basın açıklamaları ile
di÷er haber ve duyurular yer almaktadır.
"e-Kütüphane" bölümünde kamu mali yönetimindeki ve
denetimindeki ça÷daú geliúmeleri konu alan çeúitli dillerde 400’den
fazla kitap ve makaleye ulaúmak mümkündür. Ayrıca kurumumuz
içinde hazırlanan ve önemli oldu÷u düúünülen bilgi notları da bu
bölümde yer almaktadır. Bu dokümanlara konularına veya
yayımlandı÷ı ülkelere göre ulaúmak ve ayrıntılı sorgulama yapmak
mümkündür.
"Linkler" bölümünde di÷er ülke Sayıútaylarının ve uluslararası
denetim kuruluúlarının ønternet sitelerine 302 ba÷lantı yer
almaktadır.
Öte yandan sitemizin "english" bölümünde Sayıútay Kanunu,
tanıtım broúürü, Sayıútayca uluslararası konferanslarda sunulan
bildiriler ve çeúitli dokümanlar øngilizce olarak yer almaktadır.
Stratejik Planlama
FAALøYETLERø
STRATEJúK PLANLAMA FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
49
Stratejik Planlama
Sayıútayların görevleri ve amaçları ço÷u kez yasalarda ve di÷er
mevzuatta belirtilmiúse de; bu görevlerin ve amaçların açık ve
somut hedeflere dönüútürülmesi ve bu hedeflere nasıl
ulaúılaca÷ının belirlenmesi kurumsal planlamaya ya da stratejik
plana ihtiyaç göstermektedir. Bu bakımdan Sayıútaylar sınırlı
kaynaklarını en yüksek önceliklere göre da÷ıtmak üzere sa÷lıklı
bilgi ve verilere dayalı uzun vadeli planlamaya ayrı bir önem
vermektedirler. Kurumumuzun geçti÷imiz dönemde stratejik
planlama faaliyetleri çerçevesinde attı÷ı önemli adımlar satır
baúlarıyla úöyle sıralanabilir:
Strateji Bildirimi
Sayıútay denetim alanında dünyada ve Avrupa Birli÷inde yaúanan
geliúmeleri dikkate alarak, Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Plan
fikrinin henüz yeterince oluúmamıú olmasına ra÷men stratejik
planlama konusuna e÷ilmiú ve “Sayıútay Strateji Bildirimi” baúlıklı
metni hazırlamıútır.
Bu metinde kurumumuzun vizyon ve misyonu, faaliyetlerini
yönlendiren temel de÷erler ve ilkeler ile stratejik amaçlar aúa÷ıdaki
biçimde tespit edilmiútir.
Vizyon
Sayıütay,
kamu yönetiminin Türk halkının refah ve mutluluùuna daha fazla hizmet
edecek üekilde yenilenmesine ve geliütirilmesine katkıda bulunmayı
amaçlar.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
50
Misyon
únceleme, denetleme, sorumluların hesap ve iülemlerini kesin hükme
baùlama iüleriyle görevli bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak
Sayıütay;
x denetimine tabi kurumlar ve kuruluüların gelir, gider ve mallarının
denetimi ile sorumluların hesap ve iülemlerini kesin hükme baùlama,
x TBMM’ce yapılacak denetimler için güvenilir bir zemin oluüturma,
x kamu kaynaklarının hukuka uygun, verimli, tutumlu ve etkin
kullanılmasına yardımcı olma,
x kamu yönetiminde üeffaflıùın ve hesap verme sorumluluùunun
yerleümesine ve geliümesine katkıda bulunma,
amaçlarıyla, güvenilir bilgiler ve öneriler içeren raporlar hazırlar ve
hükümler tesis eder.
Deùerler ve úlkeler
Sayıütayın faaliyetlerini yönlendiren temel deùerler ve ilkeler üunlardır:
Baùımsızlık
Baùımsız statü Sayıütayın bir
yüksek denetim kurumu olarak
varlıùının ve tarafsız ürünler ve
hizmetler sunabilmesinin ön
koüuludur.
Tarafsızlık
Denetimlerin dürüst, önyargıdan
uzak ve tarafsız bir biçimde
yürütülmesi kurumsal güvenilirliùin
vazgeçilmez bir unsurudur.
Meslekî Yetkinlik
Üstün kalitede ürünler
sunulabilmesi yaratıcı ve analitik
üünen, ekip çalıümasına ve
iübirliùine yatkın, denetim
kültürünü özümsemiü ve sürekli
geliümeyi hedeflemiü meslek
mensuplarına ihtiyaç
göstermektedir.
Mükemmellik
Çalıümaların üstün kalitede ürünler
sunulmasını saùlayacak tarzda
planlanıp yürütülmesi esastı r.
STRATEJúK PLANLAMA FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
51
Vaktindelik
Bütün faaliyetlerin yasaların
öngördüùü ve iüin gerektirdiùi
süreler içinde tamamlanması
üarttır.
úhtiyaçlara ve Beklentilere
Duyarlılık
Parlamento ile denetlenen
kurumların ve kuruluüların
beklentilerine ve ihtiyaçlarına
duyarlı olunması ve karüılıklı
anlayıü içinde çözümler
üretilmesine çaba gösterilmesi son
derece önemlidir.
Çalıüanların En Deùerli Varlık
Olarak Kabulü
Kurumun en deùerli varlıùı olan
çalıüanların rahat ve verimli bir
biçimde çalıüabilecekleri ve
potansiyellerini Kurum yararına
geliütirebilecekleri bir çalıüma
ortamının oluüması ve sürdürülmesi
yaüamsal önemdedir.
Yeniliùe Açıklık
Sürekli geliüim anlayıüıyla
yeniliklerin izlenmesi ve Kurumun
ihtiyaç duyduùu yeniliklerin hayata
geçirilmesi hayati önem
taüımaktadır.
Stratejik Amaçlar
1. Klâsik Denetim ve Yargılama Faaliyetlerini Etkinleütirme
2. Çaùdaü Denetim Uygulamaları nı Yerleütirme ve Kökleütirme
3. Parlamento ve Kamuoyu ile úliükileri Geliütirme
4. Hizmet úçi Eùitime Süreklilik Kazandırma ve Meslekî Geliüimi
Özendirme
5. Biliüim Teknolojisinden Yararlanma úmkânlarını Artırma
6. Kurum Yönetimini Güçlendirecek Sistemler Oluüturma
7. Kurumsal úüleyiüe Etkinlik Kazandırma
8. Kamu Harcama Yönetim Reformu ve Avrupa Birliùi úle Uyum
Baùlamındaki Çalıümalara Katkıda Bulunma
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
52
Avrupa Birli
÷
ine
GEÇøù SÜRECøNDE SAYIùTAY
AVRUPA BúRLúøúNE GEÇúû SÜRECúNDE SAYIûTAY
SAYIûTAY BAûKANLIøI
55
ULUSAL PROGRAMDA YER ALAN TAAHHÜTLER
24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlü÷e girmiú olan “AB Müktesebatının
Üstlenilmesine øliúkin Türkiye Ulusal Programı”nın “28 Mali Kontrol
baúlıklı bölümünde Sayıútayın dıú denetim alanında uluslararası
standartlara uyumuna yönelik olarak mevzuat ve kurumsal yapı
de÷iúiklikleri gerçekleútirilmesi gerekti÷i belirtilmiútir. Ulusal
Programda Sayıútayın denetim alanının uluslararası standartlara
uygun úekilde geliútirilmesi için yapılması gerekli de÷iúiklikler
aúa÷ıdaki úekilde belirlenmiútir.
28.1 Avrupa Birli÷i uygulamalarına, uluslararası kontrol
ve denetim standartlarına uyumlu olarak kamu iç mali
kontrol mevzuatının kabul edilmesi
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun Tasarısında, dıú denetim
organı olarak Sayıútay Baúkanlı÷ının harcama öncesi kontrol
fonksiyonunun bırakılması, harcama sonrası dıú denetim üzerinde
yo÷unlaúmasının sa÷lanması ve denetim kapsamı nın geniúletilmesi
öngörülmektedir.
28.2 Katılım öncesi yardımı olumsuz úekilde
etkileyebilecek usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi
için idari kapasitenin güçlendirilmesi
Katılım öncesi yardımı olumsuz úekilde etkileyebilecek usulsüzlük
ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik idari kapasitenin
güçlendirilmesi amacıyla Hükümetimiz ile Avrupa Komisyonu
arasında 14 ùubat 2002 tarihinde, “Merkezi Finans ve øhale Birimi
(CFCU) Kurulmasına øliúkin Mutabakat Zaptı” veUlusal Fonun
(National Fund) Kurulmasına øliúkin Mutabakat Zaptı
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
56
imzalanmıútır. Söz konusu Zabıtların 30 Ocak 2003 tarihli ve 4802
sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunmuú ve Bakanlar
Kurulunca 24 ùubat 2003 tarihinde onaylanmıútır. Mutabakat
Zabıtlarında, Zabıtlar kapsamında yürütülecek iúlemlerin Sayıútay,
Hazine Kontrolörleri veya Komisyonun belirleyece÷i di÷er bir
denetçi tarafından denetlenmesi öngörülmüútür.
28.3.1 Dıú denetim alanındaki AB normlarına ve
uluslararası standartlara uygun mevzuat de÷iúikli÷i
Halen mevcut Sayıútay Kanununun AB ve 1.1.2005 tarihinde
yürürlü÷e girecek olan Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu
ile uyumlu hale getirilmesi için yapılmakta olan kanun de÷iúikli÷i
sürecinde son aúamaya gelinmiú bulunmaktadır.
832 sayılı Sayıútay Kanununun, mali kontrol alanındaki AB ve
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü (INTOSAI) Denetim
Standartları ve INTOSAI Denetim Standartları øçin Avrupa
Uygulama Rehberinde yer alan temel esaslar dikkate alı narak
yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli yasal de÷iúikliklerin
yapılması öncelik arz etmektedir. Bu kanun de÷iúikli÷i, Sayıútay
Baúkanlı÷ının mali kontrol alanındaki rolünü tam anlamıyla yerine
getirebilmesi için gerekli görülmektedir.
28.3.2 Sayıútay Baúkanlı÷ının dıú denetim kapasitesinin
güçlendirilmesi
Sayıútay Baúkanlı÷ının dıú denetim alanında üstlenmiú oldu÷u rolü,
uluslararası standartlar ve AB ile uyumlu hale getirebilmek
amacına yönelik olarak düzenlenmiú bir proje, 2003 Türkiye AB
Mali øúbirli÷i paketinde yer almıútır. Bir yıldan uzun süreli
uygulamayı içerecek olan söz konusu projenin Sayıútay
Baúkanlı÷ının dıú denetim alanındaki mevcut kapasitesini artıraca÷ı
ve nihai olarak da mali kontrol alanındaki çalıúmalara önemli
AVRUPA BúRLúøúNE GEÇúû SÜRECúNDE SAYIûTAY
SAYIûTAY BAûKANLIøI
57
katkılarda bulunaca÷ıúünülmektedi
r
.
2006 yılına kadar uygulama takvimi öngörülen söz konusu projenin
bitiminde aúa÷ıdaki sonuçların elde edilmesi amaçlanmaktadır:
x Sayıútay denetimine iliúkin yasal çerçevenin Uluslararası
Denetim Standartları ve Avrupa Birli÷i uygulamalarıyla uyumlu
hale getirilmesi,
x Sayıútay Baúkanlı÷ının faaliyet kapasitesinin Uluslararası
Denetim Standartları ile Avrupa Birli÷i uygulamalarıyla uyumlu
hale getirilmesi (mali denetim, AB fonlarının denetimi, sistem
tabanlı denetim ve performans denetimine iliúkin el kitaplarının
hazırlanması ve bunlara iliúkin e÷itimlerin verilmesi),
x Sayıútay Baúkanlı÷ının idari ve kurumsal kapasitesinin
güçlendirilmesi ve insan kaynaklarının geliútirilmesi,
x Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin yerleútirilmesi de dahil
olmak üzere, Sayıútay denetiminde bilgi teknolojisi (IT)
sistemlerinden yararlanılması.
Avrupa Birli÷i 2004 Yılı ølerleme Raporu
Avrupa Birli÷i Komisyonu tarafından 6 Ekim 2004 tarihinde
ıklanan ølerleme Raporunda;TBMM’ce kabul edilen 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uluslararası denetim
standartlarına uygun olarak Sayı útay’a bütün kamu kuruluúlarının
mali, performans ve uygunluk denetimlerini gerçekleútirme yetkisi
vermesini olumlu geliúme olarak belirtilmektedir.
Ayrıca Raporda, 5018 sayılı Kanunun Sayıútay’ın faaliyet alanını
geniúletti÷inden ve harcama öncesi mali kontrol fonksiyonunu
kaldırdı÷ından, Sayıútay’ın yasal yapısının de÷iútirilmesine ihtiyaç
bulundu÷unu ve 5018 sayılı Kanunun etkin biçimde
uygulanabilmesi için, Türkiyenin çabalarını ilgili yönetim yapılarının
oluúturulması ve Sayıútay Kanunu de÷iúikli÷inin kabul edilmesi
üzerinde yo÷unlaútırması gerekti÷i belirtilmektedir.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
58
AVRUPA BøRLøöøNE UYUM ÇALIùMALARI
KAPSAMINDA GERÇEKLEùTøRøLEN YASAL
DÜZENLEMELER
Avrupa Birli÷i 7. Uyum Paketi
Avrupa Birli÷i 7’nci Uyum Paketi olarak nitelendirilen 4963 sayılı
Kanun 7.8.2003 tarihli 25192 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlü÷e girmiútir.
Bu Kanunun 7’nci maddesi ile 832 sayılı Sayıútay Kanununa
eklenen ek 12’nci madde hükmü uyarınca, Türkiye Büyük Millet
Meclisi araútırma, soruúturma ve ihtisas komisyonlarının kararına
istinaden Sayıútayın, talep edilen konuyla sınırlı olmak kaydıyla
denetimine tabi olup olmadı÷ına bakılmaksızın Cumhurbaúkanlı÷ı
hariç tüm kamu kurum ve kuruluúlarının her türlü hesap ve
iúlemleri ile kamu kaynak ve imkanlarından yararlanma
çerçevesinde her türlü kurum, kuruluú, fon, iúletme, úirket,
kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler ile benzeri teúekküllerin hesap
ve iúlemlerini denetleyebilece÷i esası getirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkanlı÷ından gelen denetim
taleplerinin Sayıútayca öncelikle karúılanmasına iliúkin esas ve
usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanan “Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baúkanlı÷ından Gelen Denetim Taleplerinin Sayıútayca
Karúılanmasına øliúkin Yönetmelik” ile Denetçiler tarafından yapılan
denetimler sırasında çalıúmasından yararlanılacak uzmanların
görev ve sorumlulukları, nitelikleri, çalıútırılma úartları, iúin
gerektirdi÷i ödemeler ile denetçilerin yetki ve yükümlülüklerine
iliúkin esas ve usulleri düzenleyen “Sayıútay Dıúından Uzman
Görevlendirilme Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” Sayıútay
Genel Kurulunun 19.01.2004 tarih 5084/1 ve 5084/2 sayılı
kararları ile kabul edilmiú ve 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıútır.
AVRUPA BúRLúøúNE GEÇúû SÜRECúNDE SAYIûTAY
SAYIûTAY BAûKANLIøI
59
Anayasanın 160. maddesinde De÷iúiklik
22.05.2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
5170 sayılı Kanun ile Anayasanın Sayıútayı düzenleyen 160ıncı
maddenin son fıkrası madde metninden çıkarılmıú ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ellerinde bulunan Devlet mallarının TBMM adına
denetlenmesinde gizlilik esası ortadan kaldırılmıútır.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, Sayıútaya yeni görevler vermiú ve görev alanını
geniúletmiútir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin dıú
denetimi Sayıútay tarafından yürütülecektir.
Bu Kanun hükümleri uyarınca;
x Sayıútay tarafından yapılacak harcama sonrası dıú denetimin
amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap
verme sorumlulu÷u çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar
ve iúlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara
uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük
Millet Meclisine raporlanmasıdır.
x Sayıútayın denetim alanı geniúletilerek genel yönetim
kapsamındaki kamu idareleri olarak belirlenmiútir.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri:
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, (Genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki
idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar)
Sosyal Güvenlik Kurumları
Mahallî ødarelerden, (belediye, il özel idaresi ve bunların
kurdukları birlik ve idareler)
oluúmaktadır.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
60
x Dıú denetim, genel kabul görmüú uluslararası denetim
standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara iliúkin belgeler esas
alınarak, malî tabloların güvenilirli÷i ve do÷rulu÷una iliúkin malî
denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına iliúkin
malî iúlemlerinin kanunlara ve di÷er hukuki düzenlemelere
uygun olup olmadı÷ının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak
kullanılıp kullanılmadı÷ının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının
ölçülmesi ve performans bakımından de÷erlendirilmesi,
suretiyle gerçekleútirilecektir.
x Denetimler sonucunda düzenlenen raporların bir örne÷i ilgili
kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından
cevaplandırılacak ve Sayıútay, denetim raporları ve bunlara
verilen cevapları dikkate alarak düzenleyece÷i dıú denetim
genel de÷erlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunacaktır.
x Sayıútayın denetlenmesi, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkanlık Divanı tarafından
görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim
elemanlarından oluúan bir komisyon tarafından, hesaplar ve
bunlara iliúkin belgeler esas alınarak yapılacaktır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili
hükümleri 1.1.2005 tarihinde yürürlü÷e girmektedir.
AVRUPA BúRLúøúNE GEÇúû SÜRECúNDE SAYIûTAY
SAYIûTAY BAûKANLIøI
61
SAYIùTAYIN AVRUPA BøRLøöøNE KATILIM
SÜRECøNE YÖNELøK ÇALIùMALARI
Yeni Sayıútay Kanunu
Sayıútayın tüm kamu fonlarını uluslararası genel kabul görmüú
standartlara uyumlu düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla
denetlemesi ve Anayasada çizilen sınırlar içindeki hükme ba÷lama
yetkisine ilaveten Parlamentoya güvenilir bilgiler ve öneriler içeren
yüksek kalitede raporlar sunması hedefinin gerçekleútirilebilmesi
ve AB mevzuatı ile 1.1.2005 tarihinde yürürlü÷e girecek Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla Sayı útay Kanununun uyumlu hale
getirilmesi amaçlarıyla “Sayıútay Kanunu Tasla÷ı” Kurumumuzca
hazırlanarak kamuoyunun bilgisine açılmıútır.
Tasla÷ın en kısa zamanda TBMM’ye gönderilerek 2005 yılı baúına
kadar yasalaúması hedeflenmektedir.
Hazırlanan bu tasarı ile Sayıútay;
x Düzenlilik denetimi ve performans denetim tekniklerini eúit
a÷ırlıkta uygulayabilecek,
x Tüm kamu fonlarını, kaynaklarını ve faaliyetlerini denetlemek
için yasal yetkiye sahip olacak,
x øúleyiú ve fonksiyonel açıdan ba÷ımsız olacak,
x Uluslararası genel kabul görmüú denetim standartlarına uygun
denetim yapabilecek,
x Hazırladı÷ı raporları zamanında ve belli bir prosedür dahilinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kamuoyuna sunabilecek,
x Kamuda hesap verme sorumlulu÷u bilincinin ve saydamlı÷ın
yerleútirilmesine ve geliútirilmesine, böylece yolsuzlukların
önlenmesine önemli katkılarda bulunabilecek,
x Görev ve yetkilerini daha etkin bir biçimde yerine getirebilmek
için iyi bir organizasyon yapısına sahip olacaktır.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
62
Sayıútayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
Avrupa Birli÷i-Türkiye mali iúbirli÷i 2003 yılı programlama
çalıúmaları çerçevesinde de÷erlendirilmek üzere “Katılım Ortaklı÷ı
Belgesi” ve “Ulusal Program”da yer alan öncelikler do÷rultusunda
hazırlanan ve “Sayıútayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
baúlı÷ını taúıyan twinning projesi, Avrupa Birli÷i Komisyonunca
kabul edilmiútir.
Söz konusu Projenin ihalesini øngiltere Sayıútayı kazanmıútır.
Uygulama aúaması 2004 yılı sonunda baúlayıp 2006 yılında sona
erecek olan Proje, esas olarak iki ana unsurdan meydana
gelmektedir:
Projenin uygulama sürecinin baúında gerçekleútirilecek olan Peer
Review (Meslektaúøncelemesi) Faaliyetleri ve daha sonra
baúlaması planlanan Yasal ve Kurumsal Güçlendirme
Faaliyetleri.
Sayıútay Denetiminin Güçlendirilmesine øliúkin Eylem
Planı
Sayıútayın tüm kamu fonlarını uluslararası genel kabul görmüú
standartlara uyumlu düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla
denetlemesi ve Parlamentoya güvenilir bilgiler ve öneriler içeren
yüksek kalitede raporlar sunması hedefinin gerçekleútirilebilmesi
için Kurumumuzca 1 Ekim 2004 – 31 Aralık 2006 tarihleri arasında
yürütülecek faaliyetleri belirlemek amacıyla “Sayıútay Denetiminin
Güçlendirilmesine øliúkin Eylem Planı” hazırlanmıútır.
Eylem Planının kapsamında;
Hukuki düzenlemelerin hazırlanması,
E÷itim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
Sayıútayın organizasyon yapısının güçlendirilmesi,
Bilgi teknolojisi altyapısının geliútirilmesi,
amaçlanmıútır.
EK
SAYIûTAY BAûKANLIøI
63
EK
Tablolar ve Grafikler øndeksi
Tablo 1 Sayıútayın Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluúlar 12
Tablo 2 2005 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Da÷ılımı 15
Tablo 3 2005 Mali Yılı Yatırımları 15
Tablo 4 Ödenek Vizesi Hareketleri 19
Tablo 5 Kadro Vize Hareketleri 20
Tablo 6 Bütçe Türlerine Göre Tescil øçin Gelen Sözleúme
Sayısı
20
Tablo 7 Denetim Kapsamına Giren ve Programa Alınan
Saymanlıkların Türleri ve Sayıları
21
Tablo 8 Bütçe Gideri øtibariyle øncelenen Genel ve Katma
Bütçeli Saymanlıklar
22
Tablo 9 Konular øtibariyle Genel Kurul Kararları 25
Tablo 10 Konu Baúlıkları øtibariyle Daireler Kurulu Kararları 26
Tablo 11 Temyiz Kurulu Faaliyetleri 26
Tablo 12 Konular øtibariyle Temyiz Kurulu Kararları 27
Tablo 13 Dairelerin Yargısal Kararları 28
Tablo 14 Dairelerin ødari Nitelikteki Kararları 28
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
64
Grafik 1 Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu 13
Grafik 2 Meslek Mensuplarının Kompozisyonu 13
Grafik 3 Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu 14
Grafik 4 Ö÷renim Durumlarına Göre Mensuplar 14
Grafik 5 Cinsiyete Göre Mensuplar 14