Sayıútay Baúkanlı÷ı
2005 YILI
FAALøYET RAPORU
Ekim 2005
Sayıútay Baúkanlı÷ı
2005 YILI
FAALøYET RAPORU
Ekim 2005
T.C. SAYIùTAY BAùKANLIöI
06100 BALGAT / ANKARA
Tlf: 295 30 00
Fx: 295 40 94
e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr
www.sayistay.gov.tr
øÇøNDEKøLER
Sunuú
5
Sayıútay Hakkında Genel Bilgiler
Örgüt ùeması 9
Anayasal ve Yasal Çerçeve 10
Ana Hatlarıyla Görevler 10
Yetkiler 11
Denetimin Kapsamı 11
Sayıútayın Görevlerinin Yeniden Belirlenmesi 13
ønsan Kaynakları 16
Bütçedeki Parasal Büyüklükler 18
2005 Yılı Faaliyetleri
Denetim Faaliyetleri 21
Yargılama Faaliyetleri 28
Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar 31
Dünya Sayıútayları ve Bunların Organizasyonlarıyla Bilgi
ve Deneyim Paylaúımı
34
Yayın Faaliyetleri 40
E÷itim Faaliyetleri 41
Biliúim Sisteminin Geliútirilmesi 44
Sayıútay Web Sitesi 45
Avrupa Birli÷ine Geçiú Sürecinde Sayıútay
Ulusal Programda Yer Alan Taahhütler 49
Sayıútayın Avrupa Birli÷ine Katılım Sürecine Yönelik
Çalıúmaları
51
Ek
Tablolar ve Grafikler øndeksi 54
SUNUù
Denetim literatüründe, faaliyet raporları kurum içi yönetimin
izleme ve karar alma faaliyetlerine dayanak oluúturmanın yanı sıra,
kurum dıúına hesap verme sorumlulu÷unun yerine getirilmesinin
aracıdır. Sayıútayımız her yıl hazırladı÷ı faaliyet raporları ile, kurum
performansını Parlamentonun ve kamuoyunun bilgisine sunarak,
kamu mali yönetimimizde hesap verme sorumlulu÷unun
yerleútirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu Rapor’da
Kurumumuzun son bir yıllık zaman dilimi içinde gerçekleútirdi÷i
faaliyetler hakkında ana hatlarıyla bilgi sunulmaktadır.
Parlamentolar adına kamu kaynaklarının denetim ve gözetim
yükümlülü÷ünü yerine getiren Sayıútaylar, kamusal hesap verme
sorumlulu÷unun ve úeffaflı÷ın tam anlamıyla ve eksiksiz
gerçekleútirilmesinde de önemli iúlevler üstlenmektedir. Sayıútaylar
ayrıca, günümüzde demokrasinin önemli güvencelerinden biri
olarak kabul edilmektedir.
Sayıútayımız Dünyada yaúanan geliúmeler paralelinde, ülkemizde
parlamenter denetime daha elveriúli bir zemin oluúturmanın,
úeffaflı÷ın artırılmasına katkıda bulunmanın ve kamu mali
yönetiminin yenilenmesine ve geliútirilmesine yardımcı olmanın
arayıúları içerisindedir.
Tüm dünyada kamu mali yönetimi anlayıúında yaúanan de÷iúiklikler
ve yeni uygulamalar ülkemizde de yansımasını bulmuú ve yasal
düzenlemeler baúta olmak üzere pek çok konuda temel
de÷iúiklikler hayata geçirilmiútir. Bu ba÷lamda, kamu mali
yönetimimizde köklü reformlar yapan 5018 sayılı “Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile Sayıútayın denetim alanı,
denetimin kapsamı, sorumluluklar, TBMM’ye rapor sunma,
uluslararası denetim standartlarına uyum gibi temel konularda
önemli de÷iúiklikler yapılmıútır.
Yaúanan bu geliúmeler, 832 sayılı Sayıútay Kanununun 5018 sayılı
Kanunla uyumunu sa÷lamak üzere denetim ve yargı fonksiyonu ile
ilgili maddelerinde önemli de÷iúiklikler yapılmasını zorunlu hale
getirmiútir
Nitekim, Sayıútayın denetim alanının geniúletilmesi,
Anayasamızdaki ilkelere ve dünya standartlarına uygun bir denetim
anlayıúına yasal zemin oluúturulması, Parlamentoya tarafsız,
güvenilir ve etkin denetim raporlarının sunulması ve bunların yanı
sıra yargı yetkisine iúlerlik kazandırılması amacıyla hazırlanan
“Sayıútay Kanunu Teklifi” Yüce Meclisimize sunulmuútur. Kamu
yönetimi reformunun önemli kilometre taúlarından biri olarak
gördü÷ümüz “Sayıútay Kanunu Teklifi”nin kısa bir sürede
yasalaúmasını umut etmekteyiz.
Bu düúüncelerle, kurumsal performansımızın artırılmasına yönelik
katkıları úükranla karúılayaca÷ımızı belirtir, en derin saygılarımı
sunarım.
Mehmet DAMAR
Sayıútay Baúkanı
Sayı
ú
tay Hakkında
GENEL BøLGøLER
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
9
ÖRGÜT ùEMASI
*Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Dairelere ba÷lı olarak çalıúan Raportörler örgüt
yapısına dahildir.
D
D
A
A
ø
ø
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
(
(
8
8
)
)
*
*
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
YÖNETøM BøRøMLERø
GENEL SEKRETER
YARDIMCILARI
S
S
A
A
V
V
C
C
I
I
B
B
A
A
ù
ù
K
K
A
A
N
N
ARAùTIRM
A
VE TASNøF
GRUBU
DIù
øLøùKøLER
GRUBU
EöøTøM
GRUBU
D
D
A
A
ø
ø
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
*
*
T
T
E
E
M
M
Y
Y
ø
ø
Z
Z
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
*
*
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
*
*
PERFORMANS
DENETøMø
GRUBU
DENETøM
PLANLAMA
VE RAPOR
GRUBU
KESøN
HESAP
GRUBU
TBMM
øLE øLøùKøLER
GRUBU
BøM
DENETÇøLER
GRUBU
Y
Y
Ü
Ü
K
K
S
S
E
E
K
K
D
D
ø
ø
S
S
ø
ø
P
P
L
L
ø
ø
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
M
M
E
E
M
M
U
U
R
R
L
L
A
A
R
R
S
S
E
E
Ç
Ç
ø
ø
M
M
V
V
E
E
D
D
ø
ø
S
S
ø
ø
P
P
L
L
ø
ø
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
EöøTøM VE
METODOLOJø
GELøùTøRME
GRUBU
DENETøM
GRUPLARI
(23)
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
10
ANAYASAL VE YASAL ÇERÇEVE
Sayıútayın kuruluúu ve görevleri Anayasamızın 160’ıncı ve
164’üncü maddelerinde yer almıútır.
Sayıútayın kuruluúu, iúleyiúi, denetim usulleri, mensuplarının
nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri
ile Baúkan ve üyelerinin teminatları 21.02.1967 tarih ve 832 sayılı
Sayıútay Kanunu ve ek ve de÷iúiklikleri ile 2802 sayılı Hakimler ve
Savcılar Kanununda düzenlenmiútir.
ANA HATLARIYLA GÖREVLER
Anayasamız Sayıútaya;
x Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek,
x Sorumluların hesap ve iúlemlerini kesin hükme ba÷lamak,
x Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme ba÷lama
iúlerini yapmak,
x Türkiye Büyük Millet Meclisine kesinhesap kanun tasarıları
hakkında uygunluk bildirimi sunmak,
görevlerini vermiútir.
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
11
YETKøLER
Sayıútay, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi
sırasında;
x Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, sayman ve
di÷er sorumlularla do÷rudan yazıúmaya,
x Gerekli gördü÷ü belge, defter ve kayıtları, gönderece÷i
mensupları vasıtasıyla görmeye veya diledi÷i yere getirtmeye,
x Sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları
ça÷ırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye,
yetkili kılınmıútır.
Ayrıca Sayıútay, denetimine giren iúlemlerle ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi, Devlet, özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve
kurullarla di÷er gerçek ve tüzel kiúilerden (Bankalar dahil)
isteyebilir.
Bunlara ilaveten Sayıútaya, denetimine giren daire ve kurumların
iúlemleriyle ilgili kayıtları, eúya ve malları, iúleri ve hizmetleri
görevlendirece÷i mensupları veya bilirkiúiler vasıtasıyla “yerinde”
ve “iúlem ve olayın her safhasında” inceleme yetkisi de verilmiútir.
DENETøMøN KAPSAMI
Anayasanın 160’ıncı maddesi gere÷ince genel ve katma bütçeli
dairelerin gelir, gider ve malları Sayıútay denetiminin
kapsamındadır.
Baúta 832 sayılı Sayıútay Kanunu olmak üzere çeúitli yasal
düzenlemelerle Sayıútayın denetimine tabi kurum ve kuruluúlar
belirlenmiútir.
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
12
Tablo 1: Sayıütay Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluülar
Genel Bütçeli
Kuruluülar
Anayasa Mahkemesi, Baübakanlık, Devlet Planlama Teükilatı Müsteüarlıùı, Hazine
Müsteüarlıùı, Dıü Ticaret Müsteüarlıùı, Danıütay, Yargıtay, Devlet ústatistik Enstitüsü
Baükanlıùı, Diyanet úüleri Baükanlıùı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüùü, Devlet Meteoroloji
úüleri Genel Müdürlüùü, Adalet Bakanlıùı, Milli Savunma Bakanlıùı, úçiüleri Bakanlıùı,
Emniyet Genel Müdürlüùü, Jandarma Genel Komutanlıùı, Sahil Güvenlik Komutanlıùı, Dıüiüleri
Bakanlıùı, Maliye Bakanlıùı, Milli Eùitim Bakanlıùı, Bayındırlık ve úskân Bakanlıùı, Saùlık
Bakanlıùı, Ulaütırma Bakanlıùı, Tarım ve Köyiüleri Bakanlıùı, Çalıüma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlıùı, Sanayi ve Ticaret Bakanlıùı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıùı, Kültür ve Turizm
Bakanlıùı, Çevre ve Orman Bakanlı ùı, Denizcilik Müsteüarlıùı, Gümrük Müsteüarlıùı
Katma Bütçeli
Kuruluülar
Tarım Reformu Genel Müdürlüùü, Vakıflar Genel Müdürlüùü, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüùü (Taüra Teükilatı Hariç), Karayolları Genel Müdürlüùü, Devlet Su úüleri Genel
Müdürlüùü, Hudut ve Sahiller Saùlık Genel Müdürlüùü, Orman Genel Müdürlüùü, Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüùü, Petrol úüleri Genel Müdürlüùü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüùü, Telsiz Genel Müdürlüùü, Yüksek Öùretim Kurulu,
Devlet Üniversiteleri
Yüksek Teknoloji Enstitüleri
Döner
Sermayeli
Kuruluülar
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluülara ve Mahalli údarelere Baùlı Döner Sermayeler
Belediyeler Büyüküehir, il, ilçe ve bucak belediyeleri
(Belediyelerin iütirakleri, üirketleri ve kanunla kurulan teüekkülleri ile belediye birlikleri
denetim kapsamı dıüındadır)
úl Özel
údareleri (úl özel idarelerinin kurdukları üirketler ve birlikler denetim kapsamı dıüındadır)
Özel Bütçe
Rejimi Olan
Kuruluülar
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüùü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüùü, Türk Tarih
Kurumu Baükanlıùı, Türk Dil Kurumu Baükanlıùı, Baübakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Baükanlıùı, Maliye Bakanlı ùı Kefalet Sandıùı, Vakıflar Kefalet Sandıùı,
Vakıflar Kefalet Sandıùı
úçiüleri Bakanlıùı Özel údare ve Belediyeler Kefalet Sandıkları
Özerk
Kuruluülar
Türkiye úü Kurumu, Özelleütirme údaresi Baükanlıùı(*)
(*) Özelleútirme ødaresinin özelleútirme iúlemleri Baúbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca denetlenmektedir.
Baúta 233 sayılı KHK gere÷ince Kamu øktisadi Teúebbüsleri olmak
üzere çeúitli yasal düzenlemeler ile yukarıdaki tabloda sayılanlar
dıúında kalan tüm kamu kurum ve kuruluúları Sayıútay denetimi
dıúına çıkarılmıú bulunmaktadır.
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
13
SAYIùTAYIN GÖREVLERøNøN YENøDEN
BELøRLENMESø
10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, Sayıútaya yeni görevler vermiú ve görev alanını
geniúletmiútir. Kanunun bütçe uygulaması ve denetime iliúkin
hükümleri 1.1.2006 tarihinde uygulamaya girecektir.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıútay denetiminin
amacı ve biçimi belirlenmiú, denetim alanı geniúletilmiú, denetim
ve raporlamaya iliúkin görevleri yeniden düzenlenmiútir.
Denetimin Amacı:
Sayıútay tarafından yapılacak harcama sonrası dıú denetimin
amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap
verme sorumlulu÷u çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve
iúlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara
uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük
Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Denetimin Biçimi:
Dıú denetim, genel kabul görmüú uluslararası denetim standartları
dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara iliúkin belgeler esas alınarak,
malî tabloların güvenilirli÷i ve do÷rulu÷una iliúkin malî denetimi ile
kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına iliúkin malî iúlemlerinin
kanunlara ve di÷er hukuki düzenlemelere uygun olup olmadı÷ının
tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadı÷ının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve
performans bakımından de÷erlendirilmesi,
suretiyle gerçekleútirilir.
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
14
Denetim Alanı:
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin dıú denetiminin Sayıútay
tarafından yürütülece÷i hükme ba÷lanmıútır. Genel yönetim
kapsamındaki kamu idareleri; merkezî yönetim kapsamındaki
kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden
oluúmaktadır.
Tablo 2: 5018 sayılı Kanun ile Sayıütay Denetimine Tabi Olan Kamu údareleri
Genel Bütçe
Kapsamındaki
Kamu údareleri
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi
2- Cumhurbaükanlıùı 3- Baübakanlık 4- Anayasa Mahkemesi
5- Yargıtay 6- Danıütay 7- Sayıütay
(
1
)
8- Uyuümazlık Mahkemesi 9- Yüksek Seçim
Kurulu 10- Adalet Bakanlıùı 11- Millî Savunma Bakanlıùı 12- úçiüleri Bakanlıùı 13- Dıüiüleri
Bakanlıùı 14- Maliye Bakanlıùı 15- Millî Eùitim Bakanlıùı 16- Bayındırlık ve úskân Bakanlıùı
17- Saùlık Bakanlıùı 18- Ulaütırma Bakanlıùı 19- Tarım ve Köyiüleri Bakanlıùı 20- Çalıüma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlıùı 21- Sanayi ve Ticaret Bakanlıùı 22- Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlıùı 23- Kültür ve Turizm Bakanlıùı 24- Çevre ve Orman Bakanlıùı 25- Millî Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliùi 26- Millî ústihbarat Teükilâtısteüarlıùı 27- Jandarma Genel
Komutanlıùı 28- Sahil Güvenlik Komutanlıùı 29- Emniyet Genel Müdürlüùü 30- Diyanet úüleri
Baükanlıùı 31- Devlet Planlama Teükilâtı Müsteüarlıùı 32- Hazine Müsteüarlıùı 33- Dıü
Ticaret Müsteüarlıùı 34- Gümrük Müsteüarlıùı 35- Denizcilik Müsteüarlı ùı 36- Avrupa
Birliùi Genel Sekreterliùi 37- Baübakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
38- Devlet Personel
Baükanlıùı 39- Özürlüler údaresi Baükanlıùı 40- Devlet ústatistik Enstitüsü Baükanlıùı
41- Devlet Su úüleri Genel Müdürlüùü 42- Karayolları Genel Müdürlüùü 43- Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüùü 44- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüùü 45- Devlet Meteoroloji úüleri Genel
Müdürlüùü 46- Tarım Reformu Genel Müdürùü 47- Orman Genel Müdürlüùü 48- Petrol
úüleri Genel Müdürlüùü 49- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürùü
50- Aile Araütırma Kurumu Baükanlıùı 51- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürùü
52- Sosyal Güvenlik Kurumu Baükanlıùı 53- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüùü
54- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüùü
Özel Bütçe
Kapsamındaki
údareler
1- Yükseköùretim Kurulu 2- Üniversiteler (51 adet) 3- Yüksek Teknoloji Enstitüleri 4- Öùrenci
Seçme ve Yerleütirme Merkezi 5- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Baükanlıùı 6- Atatürk
Araütırma Merkezi 7- Atatürk Kültür Merkezi 8- Türk Dil Kurumu Baükanlıùı 9- Türk Tarih Kurumu
Baükanlıùı 10- Türkiye ve Orta Doùu Amme údaresi Enstitüsü
11- Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araütırma Kurumu 12- Türkiye Bilimler Akademisi Baükanlıùı 13- Türkiye Adalet Akademisi Baükanlıùı
14- Avrupa Birliùi Eùitim ve Gençlik Programları Merkezi Baükanlıùı 15- Yakın ve Ortadoùu Çalıüma
Eùitim Merkezi 16- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüùü 17- Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüùü
(
2
)
18- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüùü 19- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüùü
20- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüùü
21- Vakıflar Genel Müdürlüùü 22- Hudut
ve Sahiller Saùlık Genel Müdürlüùü 23- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
24- Türk Akreditasyon
Kurumu 25- Türk Standartları Enstitüsü 26- Milli Prodüktivite Merkezi 27- Türk Patent
Enstitüsü 28- Türkiye Sanayi Sevk ve údare Enstitüsü 29- Ulusal Bor Araütırma Enstitüsü
30- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
31- Savunma Sanayi Müsteüarlıùı 32- Millî Savunma Bakanlıùı
Akaryakıt úkmal ve NATO POL Tesisleri úületme Baükanlıùı 33- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliütirme ve Destekleme údaresi Baükanlıùı 34- úhracatı Geliütirme Etüt Merkezi 35- Ekonomik
Kültürel Eùitim ve Teknik úübirliùi Baükanlıùı 36- Özel Çevre Koruma Kurumu Baükanlıùı 37- GAP
Bölge Kalkınma údaresi Baükanlıùı 38- Özelleütirme údaresi Baükanlıùı
(
3
)
39- Toplu Konut údaresi
Baükanlıùı 40- Doùal Afet Sigortaları Kurumu 41- Elektrik úüleri Etüt údaresi Genel Müdürlüùü
42- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüùü 43- Ceza ve únfaz Kurumları ile Tutukevleri úü
Yurtları Kurumu 44- Adlî Tıp Kurumu Baükanlıùı 45- Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Baükanlıùı
46- Yüksek úhtisas ve Araütırma Hastanesi 47- Millî Piyango údaresi Genel Müdürlüùü
48- Spor-
Toto Genel Müdürlüùü 49- Kefalet Sandıkları
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
15
Raporlamaya øliúkin Görevler:
Mevcut düzenlemelere göre Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulmakta olan Genel Uygunluk Bildirimi 5018 sayılı Kanun
hükümlerine göre de Sayıútay tarafından sunulmaya devam
edilecektir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıútaya
aúa÷ıda belirtilen raporları Türkiye Büyük Millet Meclisine sunma
görevi verilmiútir:
Dıú Denetim Genel De÷erlendirme Raporu: Genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumlulu÷u
çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve iúlemlerinin;
kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden
incelenmesi itibariyle hazırlanan denetim raporlarının birleútirilmesi
sonucu oluúturulur ve Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte sunulur,
Faaliyet Genel De÷erlendirme Raporları: Mahallî
idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporları, mahallî idareler
de÷erlendirme raporu ve genel faaliyet raporu, dıú denetim
sonuçları dikkate alınarak hazırlanan faaliyet raporları hakkında
Sayıútay görüúü de eklenerek sunulur,
Mali østatistikleri De÷erlendirme Raporu: Genel
yönetim kapsamındaki idarelerin bir yıla ait malî istatistiklerin,
hazırlanma, yayımlanma, do÷ruluk, güvenilirlik ve önceden
belirlenmiú standartlara uygunluk bakımından de÷erlendirilmesi
sonucunda oluúturulur ve sunulur,
Düzenleyici Ve
Denetleyici
Kurumlar
1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
2- Telekomünikasyon Kurumu 3- Sermaye Piyasası
Kurulu 4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
6- Kamu úhale Kurumu 7- Rekabet Kurumu 8- ûeker Kurumu 9- Tütün, Tütün Mamulleri ve
Alkollü úçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 10- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Sosyal Güvenlik
Kurumları
1- T.C. Emekli Sandıùı Genel Müdürlüùü
2- Sosyal Sigortalar Kurumu Baükanlıùı 3- Baù-Kur
Genel Müdürlüùü 4- Türkiye úü Kurumu Genel Müdürlüùü 5- Ereùli Kömür Havzası Amele
Birliùi Biriktirme ve Yardım Sandıùı Baükanlıùı
Mahallî idare Belediyeler
úl özel idareleri
Belediye ve il özel idarelerinin kurdukları birlik ve idareler
Döner
Sermayeler ve
Fonlar
5018 sayılı Kanunun Ek 11. maddesi uyarınca genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine
baùlı olarak kurulan döner sermaye iületmeleri ve fonların bütçeleri, ilgili idarelerin
bütçeleri içinde yer alacaktır. Bu döner sermaye iületmeleri ile fonlar 31.12.2007 tarihine
kadar tasfiye edilecektir.
(
*
) Altı çizgili kamu idareleri ilk defa Sayıütay denetimine tabi olacaktır.
(
1
) Sayıütayın denetlenmesi, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Baükanlık Divanı tarafından görevlendirilen bir komisyon
tarafından yapılacaktır.
(
2
) 5018 sayılı Kanun öncesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüùünün taüra teükilatı Sayıütay denetimine tabi bulunmamaktaydı.
(
3
) 5018 sayılı Kanun öncesi Özelleütirme údaresinin özelleütirme iülemleri Sayıütay denetimine tabi bulunmamaktaydı.
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
16
Meslek Mensubu
49%
Savcı ve Yardımcıları
1%
Yönetim Mensubu
50%
Denetçiler
44%
Raportörler
1%
Baúkan,Daire Baúkanı,
Üyeler
%4
Yönetim Mensubu
+ Savcı ve Yrd
%51
øNSAN KAYNAKLARI
Sayıútayda 15 Ekim 2005 tarihi itibariyle 1223 personel görev
Grafik 2: Meslek Mensuplarının Kompozisyonu
Meslek mensuplarımızın
tüm mensuplarımız içindeki
kompozisyonu yandaki
grafikte yüzdeler itibariyle
gösterilmiútir.
541 denetçinin 295’i
Uzman Denetçi, 81’i
Baúdenetçi, 87’si Denetçi
ve 78’i Denetçi Yardımcısı
kadrosunda
bulunmaktadır.
603 Meslek mensubumuzun 53’ü “Birinci Baúkan, Daire Baúkanı ve
Üyelerden” 9’u “Raportörlerden” ve 541'i “Uzman Denetçi,
Baúdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcılarından” oluúmaktadır.
Grafik 1: Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu
yapmaktadır. Bunlardan
603’ü meslek mensubu,
609’u yönetim mensubu
11’i savcı ve savcı
yardımcılarıdır.
Mensuplarımızın
kompozisyonu, yandaki
grafikte yüzdeler
itibariyle gösterilmiútir.
SAYIûTAY HAKKINDA GENEL BúLGúLER
SAYIûTAY BAûKANLIøI
17
8
98
169
99
849
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
ølkokul Mezunu
Orta Okul Mezunu
Lise Mezunu
Meslek Okulu Mezunu
Yüksek Okul Mezunu
908
315
0 200 400 600 800 1000
Bay
Bay an
Sa÷lık Hizmetleri
1%
Genel ødare
30%
Teknik Hizmetler
2%
Yardımc ı Hiz metler
14%
Sözleúmeli Personel
3%
Mes lek Mens ubu
Savcı ve Yrd
%50
Grafik 3: Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu
Yönetim mensuplarımızdan 369
u Genel ødare Hizmetleri Sınıfında,
9’u Sa÷lık Hizmetleri Sınıfında, 26’sı Teknik Hizmetler Sınıfında,
168’i Yardımcı Hizmetler Sınıfında olup 37’si Sözleúmeli Personel
Mensuplarımızın ö÷renim durumları ise aúa÷ıdaki grafikte
belirtilmektedir.
Mensuplarımızın cinsiyetine göre da÷ılımı aúa÷ıda gösterilmektedir.
statüsünde
çalıúmaktadır.
Yönetim
mensuplarımızın tüm
mensuplarımız
içindeki
kompozisyonu
yandaki grafikte
yüzdeler itibariyle
g
österilmi
ú
tir.
Grafik 4: Öørenim Durumlarına Göre Mensuplar
Grafik 5: Cinsiyete Göre Mensuplar
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
18
BÜTÇEDEKø PARASAL BÜYÜKLÜKLER
2006 yılı bütçe teklifimizde yer alan ödenek talebimizin ekonomik
sınıflandırmaya göre da÷ılımı ise úu úekildedir.
Tablo 3: 2006 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Da÷ılımı
(YTL)
Kodu Açıklama Miktar
01 Personel Giderleri 32.208.000
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3.561.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.351.000
05 Cari Transferler 361.000
06 Sermaye Giderleri 950.000
TOPLAM 54.431.000
2006 yılı bütçe teklifimizde yer alan yatırım harcamalarımız ekonomik
sınıflandırmaya göre da÷ılımı aúa÷ıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 4: 2006 Mali Yılı Yatırımları
(YTL)
Sayıútay Denetimini Geliútirme Projesi 600.000
06.1.1.01 Büro Mefruúatı Alımları 350.000
06.3.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımı 250.000
Sayıútay Binası Bakım ve Onarım Projesi 350.000
06.7.7.01 Hizmet Binası 350.000
GENEL TOPLAM
950.000
2005 Yılı
FAALøYETLERø
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
21
DENETøM FAALøYETLERø
Ön Denetim
Sayıútayın ön denetim faaliyetleri 5018 sayılı kanunun 81’inci
maddesi uyarınca 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle sona ermiú
bulunmaktadır.
Kurumumuz 31 Aralık 2004 tarihine kadar, denetimine tabi olan
kamu idarelerinin harcamaya iliúkin olarak yapılan sözleúmeler ile her
türlü ba÷ıtlarını tescile, genel ve katma bütçeli dairelerin kadro ve
ödenek da÷ıtım iúlemlerini vizeye tabi tutmuútur.
Ödenek Vize øúlemleri
1 Ekim 2004 – 31 Aralık 2004 tarihleri arası dönem içerisinde ödeme
emri, tenkis, mevkufat ve aktarma belgesi olarak yaklaúık 139.202
adet belge incelenerek vize edilmiútir.
Kamu kurumlarına 2004 yılı bütçe durumlarını gösteren listeler
verilmiú ve ödenek bakiyeleri üzerinde mutabakat yapılmıútır.
Kadro Vize øúlemleri
Da÷ıtım ve tenkis olmak üzere toplam 36.853 adet belge vize
edilmiú, 846 kadar belge iliúikli görülerek iade edilmiútir.
Tablo 5: Ödenek Vizesi Hareketleri (*)
Cinsi
Miktar
(Bin YTL)
Vize Edilen
Belge Sayısı
øade Edilen
Belge Sayısı
Ödeme Emri 29.879.372 125.536 121
Bütçe øçi Aktarma 13.379.407 3.227 15
Mevkufat 3.069 113 12
Tenkis 5.745.963 10.326 238
TOPLAM 49.007.811 139.202 386
(*) 1.10.2004-31.12.2004 tarihleri arası
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
22
Tablo 6: Kadro Vize Hareketleri (*)
Cinsi Vize Edilen
Belge Sayısı
Vize Edilen
Belgelerdeki Kiúi
Adedi
øade Edilen
Belge Sayısı
Da÷ıtım 18.060 127.607 492
Tenkis 18.793 116.741 354
TOPLAM 36.853 244.348 846
øptal Edilen Kadro Adedi 69.746
øhdas Edilen Kadro Adedi 80.783
(*) 1.10.2004-31.12.2004 tarihleri arası
Sözleúme Tescil ve Kayıt øúlemleri
Sayıútaya, 1 Ekim 2004 - 31 Aralık 2004 tarihleri içerisinde, mahalli
idareler de dahil olmak üzere 573 adedi tescil, 7.550 adedi de kayıt
iúlemine tabi toplam 41.558 adet sözleúme dosyası gelmiútir.
Tablo 7: Bütçe Türlerine Göre Tescil øçin Gelen Sözleúme Sayısı (*)
Bütçe Türleri Tescil øçin Gelen
Sözleúme Sayısı
Genel Bütçe 205
Katma Bütçe 134
Döner Sermaye 71
Fon 6
Belediye 148
Özel ødare 9
TOPLAM 573
(*) 1.10.2004-31.12.2004 tarihleri arası
Yapılan inceleme sonucunda mevzuata aykırı bulunan 105 sözleúme
hakkında sorgu düzenlenmiútir. Sorgu konusu yapılan sözleúmelerden
75'i tescil edilmiú, geriye kalan 30 adedi mevzuata uygun
bulunmayarak dairelere gönderilmiútir. Bu dönem içinde Daireler veya
Daireler Kurulunca mevzuata aykırılık nedeniyle 11 sözleúmenin vize
ve tescili reddedilmiútir.
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
23
Saymanlık Hesaplarının øncelenmesi
Denetim süreci sayman hesaplarının denetçiler tarafından
harcamadan sonra incelenmesiyle baúlamaktadır. Denetim alanımızda
de÷iúik bütçe rejimlerine tabi kamu kurum ve kuruluúlarına ait toplam
(ayniyat saymanlıkları hariç) 6.723 adet saymanlık bulunmaktadır.
6.723 saymanlık hesabından; önemli ve öncelikli görülen 942 adedi
2005 yılı inceleme programına alınmıú; bunlardan 674'ü merkezde,
268'i yerinde incelenmiútir.
Bütçe türlerine göre mevcut saymanlık sayısı ile bu yıl inceleme
programına alınanlar aúa÷ıdaki tabloda gösterilmiútir:
Tablo 8: Denetim Kapsamına Giren ve øncelenen Saymanlıkların Türleri ve
Sayıları
Denetim Kapsamındaki
Saymanlıklar
Toplam
Hesap
Sayısı
Merkezde
øncelenen
Hesap
Sayısı
Yerinde
øncelenen
Hesap
Sayısı
Toplam
øncelenen
Hesap
Sayısı
Genel Bütçe 1457 214 42 256
Merkez Saymanlıklar 26 26 26
Def.Muh.Md. 81 9 25 34
Mal Müdürlü÷ü 850 158 7 165
Di÷er Gen.Büt.Saymanlıklar 500 21 10 31
Katma Bütçe 264 71 75 146
Merkez Saymanlıkları 6 6 - 6
DSø Bölge Müdürlükleri 26 7 20 27
TCK Bölge Müdürlükleri 18 9 10 19
Üniv. Büt. Dai. Búk. 51 13 38 51
Di÷er Kat.Büt.Saymanlıklar 163 36 7 43
Döner Sermaye Saymanlıkları 1606 235 12 247
Fon Saymanlı÷ı 57 17 3 20
Belediyeler 3225 76 98 174
Büyükúehir Belediyeleri 16 3 13 16
øl Belediyeleri 65 22 34 56
B.úehire Ba÷lı øe Bel. 77 25 23 48
ølçe Belediyeleri 793 23 28 51
Belde Belediyeleri 2274 3 - 3
Özel ødareler 81 46 35 81
Di÷er Özel Bütçeli ødareler 33 15 3 18
TOPLAM 6.723 674 268 942
Ayrıca aynı inceleme döneminde;
Teftiú layihaları ile ortaya çıkan uyuúmazlıkların çözümü için
Kurumumuza mahalli idarelerce yapılan baúvuruların 157’si,
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
24
Saymanlık Hesaplarının Yıllık ønceleme Programına Alınması
Sırasında Dikkate Alınan Kriterler
Saymanlık Hesaplarının Yıllık ønceleme Programına alınması sırasında
denetçi kapasitemiz, saymanlıkların harcama tutarları ve risk taúıyan
alanlar gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır.
x 2004 yılı hesaplarından programa alınıp incelemesi tamamlanan
Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıkların bütçe giderleri toplamının,
toplam bütçe giderleri içindeki payı aúa÷ıdaki tabloda da görülece÷i
üzere %87 olmuútur.
Tablo 9: Bütçe Gideri øtibariyle øncelenen Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıklar
(Bin YTL)
2004 Yılı Genel Bütçe Katma Bütçe Toplam
Toplam Bütçe Gideri 139.224.734 13.714.756 152.939.490
øncelenen Toplam Bütçe Gideri 119.409.843 13.597.401 133.007.244
Bütçe Gideri øtibariyle
ønceleme Yüzdesi
%85,8 %99,1 %87,0
x Yatırım harcamaları yüksek olan ve bütçe büyüklü÷ü itibariyle
önemli bir yere sahip ve risk düzeyi yüksek nitelikte olabilecek il özel
idare hesaplarının tamamı inceleme programına alınmıútır.
x Büyükúehir belediyelerinin tamamı ve il belediyelerinin büyük bir
bölümü inceleme programına alınmıú ve ço÷unlu÷u belde belediyesi
olan ve bütçe büyüklü÷ü itibariyle küçük olan di÷er belediyeler
inceleme programı dıúında tutulmuútur.
x Saymanlık sayısıısından önemli olmasına ra÷men bütçe
büyüklü÷ü itibariyle ço÷unlu÷u çok küçük hesaplar olan döner sermaye
saymanlıklarından riskli görülen veya bütçe büyüklü÷ü itibariyle
önemli sayılan 247 adedi inceleme programına alınmıútır.
Ayn
î
yat hesaplarından merkezde bulunan 15’i
denetlenmek için inceleme programına alınmıútır.
2004 Ekim ayı içerisinde 12 Büyükelçilik, 13 Baúkonsoloslukta ve
2005 Eylül ayı içerisinde 23 Büyükelçilik, 2 Baúkonsoloslukta
aynîyat denetimi gerçekleútirilmiútir.
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
25
Performans Denetimleri
Performans denetimi, idari faaliyetlerin iyi yönetim ilkeleri,
uygulamaları ve politikalarına göre incelenmesini, idarelerin bilgi
sistemlerinin, performans ölçütlerinin, iç kontrol düzenlemelerinin,
sorunlarının çözümü için izledikleri yöntemlerin, faaliyetlerin çevresel
etkilerinin, üretilen mal ve hizmetlere iliúkin kalitenin ve sunum
adaletinin de÷erlendirilmesini, idarelerin hedeflerine ulaúmadaki
etkinlikleri ile hedeflenen sonuç ve etkilerle gerçekleúen sonuç ve
etkilerin karúılaútırılmasını kapsayan bir denetim türüdür.
832 sayılı Kanuna 4179 sayılı Yasayla eklenen Ek 10’uncu madde ile
Sayıútaya 1996 yılında performans denetimi yapma görev ve yetkisi
verilmiútir. Söz konusu görev ve yetkinin verilmesini takiben 1996
yılında øngiltere Ulusal Denetim Ofisi (NAO) ile ikili iúbirli÷i projesi
gerçekleútirilmiútir. Bu ortak proje kapsamında Türkiye’de teorik
e÷itim düzenlenmiú ve iki pilot denetim projesi uygulamaya
konulmuútur. Pilot projeler NAO denetçilerinin teknik yardım, destek
ve yol göstericili÷inde yürütülmüútür.
Pilot projelerden elde edilen deneyimlerin ıúı÷ı altında performans
denetimi metodolojisi oluúturmak ve performans denetimini
yaygınlaútırmak amacıyla 1999 yılında Performans Denetimi Grubu
oluúturulmuútur.
Performans Denetimi Grubu bugüne de÷in sekiz performans denetimi
raporu tamamlamıú, iki çalıúmanın ise 2005 yılı içerisinde
tamamlanması planlanmaktadır. Performans Denetimi Grubu 11 yeni
denetçinin daha katılımı sayesinde geniúleyen kadrosuyla uluslararası
standartlara uygun denetim çalıúmalarını sürdürmektedir.
Bu dönem içerisinde Performans Denetim Grubu tarafından Sa÷lık
Bakanlı÷ına Ba÷lı Hastanelerde ølaç ve Tedavi Malzemeleri
Tedariki ve Kullanımıisimli performans denetim raporu
tamamlanarak Sayıútay Genel Kurulu’nun 10.3.2005 tarihli kararına
istinaden TBMM'ye sunulmuútur. Aúa÷ıda belirtilen iki yeni performans
denetimi çalıúmasına iliúkin faaliyetler devam etmektedir.
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
26
"Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi" konulu
performans denetimi çalıúması taslak raporun yazımı aúamasındadır.
Bu çalıúmada, kıyı kullanımının planlanmasına ve kıyı kullanımının
denetlenmesine yönelik faaliyetlerin yeterlili÷ine iliúkin temel denetim
sorunları yanıtlanmaya çalıúılmaktadır.
" E-Dönüúüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen
Faaliyetlerin Performansı" konulu performans denetim çalıúması
tam çalıúma aúamasında bulunmaktadır. Bu çalıúmada, E-Döúüm
Türkiye Projesi çerçevesindeki faaliyetler planlı ve koordinasyon içinde
yürütülüyor mu, sürdürülebilir bir e-devlet için uygun bir alt yapı
oluúturulmakta mı, e-dönüúüm projesi çerçevesinde yürütülen
faaliyetlerde maliyet etkinli÷i sa÷lanmıú mı, gibi temel denetim
soruları yanıtlanmaya çalıúılacaktır.
TBMM’den Gelen Taleplere øliúkin
Gerçekleútirilen Denetimler
30.7.2003 tarih ve 4963 sayılı Kanun’un 7’inci maddesi ile 832 sayılı
Sayıútay Kanunu’na eklenen ek 12’nci madde hükmü ile Sayıútaya;
Türkiye Büyük Millet Meclisi araútırma, soruúturma ve ihtisas
komisyonlarının kararına istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baúkanlı÷ının talebi üzerine, talep edilen konuyla sınırlı olmak
kaydıyla, denetimine tabi olup olmadı÷ına bakmaksızın özelleútirme,
teúvik, borç ve kredi uygulamaları dahil olmak üzere tüm kamu
kurum ve kuruluúlarının hesap ve iúlemleri ile aynı usule ba÷lı olarak,
kullanılan kamu kaynak ve imkânlarından yararlanma çerçevesinde
her türlü kurum, kuruluú, fon, iúletme, úirket, kooperatif, birlik, vakıf
ve dernekler ile benzeri teúekküllerin hesap ve iúlemlerini denetleme
yetkisi verilmiútir. Denetim sonuçları, ilgili komisyonlarda
de÷erlendirilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkanlı÷ına
sunulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkanlı÷ından gelen denetim taleplerini
karúılamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi øle øliúkiler Grubu
oluúturulmuútur ve grup çalıúmalarını sürdürmektedir.
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
27
Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkanlı÷ı aúa÷ıda
belirtilen üç konuya iliúkin denetim talebinde bulunmuútur:
- Kamu kurumları bünyesinde kurulan vakıf, dernek ve sandıklarca,
sermayesinin asgari %30’una ayrı ayrı veya birlikte iútirak edilen
úirket/iútirak ve iúletmelerden mali tabloları de÷erlendirmeye esas
alınacak úekilde büyük olanların; ortaklık yapılarının, gelir kaynakları
ve bu kaynakların vakıf, dernek, sandık ve bunların bünyelerinde
kurdukları kamu kurumu ile iliúkilerinin, harcamalarının kendi
yöneticileri, vakıf, dernek, sandık ve bunların bünyelerinde kurdukları
kamu kurumu görevlileri ile olan ba÷lantılarının, kamu kurumları
bünyesinde kurulan vakıf, dernek ve sandıklarca aktarılan sermayeler
ve bu sermayeler karúılı÷ında alınan temettü miktarlarının, tasfiyesi
yapılan ve yapılacak olanlarının, aktarılan kamu kayna÷ının verimli
kullanılmaması sonucunda oluúan ciddi kamu zararlarının incelenmesi,
- Kamu (hazine, milli emlak, üniversite, KøT, özel idare, belediye..)
tarafından yapılan gayri menkul tahsisleri, bu tahsislerin úartları,
kullanım úekilleri (tahsis amacı do÷rultusunda kullanılıp
kullanılmadıkları) varsa üçüncü kiúiye devir ve bu devrin úartlarının
incelenmesi, yapılan bu iúlemler sonucunda varsa kamu zararının
tespitinin yapılması,
- T.C. Emekli Sandı÷ı otelleri ve di÷er gayri menkullerin kiralanması,
iúletilmesi ve di÷er úekillerde de÷erlendirilmesi iúlemleri ile Emekli
Sandı÷ıyla Emeksan Vakfı ve bu vakfa ait úirketler arasındaki alım-
satım iliúkilerinin hukuka uygunlu÷unun incelenmesi.
Talepte bulunulan konulara iliúkin çalıúmalar halen sürmektedir.
Çalıúmaların tamamlanması sonrasında hazırlanan raporların Türkiye
Büyük Millet Meclisi Baúkanlı÷ına sunulması planlanmaktadı r.
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
28
YARGILAMA FAALøYETLERø
Genel Kurul
Genel Kurul, 1 Ekim 2004-30 Eylül 2005 tarihleri arasında intikal eden
58 de÷iúik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıútır.
Konular itibariyle Genel Kurul kararları aúa÷ıdaki tabloda
gösterilmiútir:
Tablo 10: Konular øtibariyle Genel Kurul Kararları (*)
Konu Sayısı
Kurum øçi øúleyiú ve øúlevlerle ølgili Kararlar 8
Görüú Bildirme (2547 sayılı Yasa 56/d) Kararları 37
Mevzuat Yorumu øle ølgili Kararlar 1
Genel Uygunluk Bildirimi Kararları 2
Sayıútayla ølgili Yönetmelikler Hakkındaki Kararlar 2
Hasapların Denetlenmesi øle ølgili Kararlar 2
TBMM'ye Sunulan Raporlarla ølgili Kararlar 1
Di÷er Kararlar 5
TOPLAM 58
(*) 1.10.2004-30.09.2005 tarihleri arası
Daireler Kurulu
Daireler Kurulu 1 Ekim 2004 - 30 Eylül 2005 tarihleri içinde 108 adet
mali nitelikte yönetmelik hakkında görüú bildirmiú, itiraza konu olan 1
adet sözleúme dosyası ile 2 adet di÷er konulara iliúkin dosyayı karara
ba÷lamıútır.
Daireler Kurulunun kararları konu baúlıkları itibariyle aúa÷ıdaki
tabloda gösterilmiútir:
Tablo 11: Konular øtibariyle Daireler Kurulu Kararları (*)
Kararlar Sayısı
Yeni Yönetmelik taslakları Hakkında 64
Yönetmelik De÷iúiklikleri Hakkında 34
Döner Sermayeli øúletmeler Yönetmelikleri 7
Sözleúme øle ølgili 1
Dernekler øle ølgili 2
TOPLAM 108
(*) 1.10.2004-30.09.2005 tarihleri arası
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
29
Temyiz Kurulu
Sayıútay dairelerince verilen hükümler aleyhine 1 Ekim 2004 –
30 Eylül 2005 tarihleri arasında Temyiz Kuruluna yapılan
baúvurulardan 788 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis
edilmiútir.
Tablo 12: Temyiz Kurulu Faaliyetleri (*)
2004’den Devreden Dosya Sayısı 728
2005’te Gelen Dosya Sayısı 699
Toplam Dosya Sayısı 1427
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (ølamı Düzenlenen) 788
(*) 1.10.2004-30.09.2005 tarihleri arası
Temyiz Kurulunca verilen kararın sonuçları aúa÷ıdaki tabloda
gösterilmiútir.
Tablo 13: Konular øtibariyle Temyiz Kurulu Kararları (*)
Tasdik 242
Düzelterek Tasdik 66
Kaldırma 235
Bozma 215
Yapılacak øúlem Yok 806
(*) 1.10.2004-30.09.2005 tarihleri arası
Daireler
Sekiz yargılama dairesine 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle, geçen yıldan
devreden 1.450 ve 2005 yılında düzenlenen 1.617 adet olmak üzere
toplam 3.067 yargı raporu intikal etmiútir. Bu raporların 1.617’sinin
yargılaması yapılarak ilâmı düzenlenmiútir.
Yargılamalar sonucunda ilâm düzenlenmiú 1.617 yargı raporunda
11.905 de÷iúik konu ele alınarak karara ba÷lanmıútır.
Bu yargılamalar sonucuna yersiz ödemelere karúılık olarak yapılan
20.264.537 YTL tutarındaki tahsilat ilâmlara dercedilmiú olup
102.006.121.YTL’lık tazmin hükmü verilmiútir.
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
30
1 Ekim 2004 - 30 Eylül 2005 tarihleri arası bir yıllık dönem içerisinde,
suç teúkil eden fiillere iliúkin olarak, gere÷i yapılmak üzere 35 konunun
ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiútir.
Sekiz yargılama dairesinin verdikleri yargı kararlarına iliúkin bilgiler
aúa÷ıdaki tabloda toplu biçimde gösterilmiútir:
Tablo 14: Dairelerin Yargısal Kararları (*)
DAøRELER
Toplam
Rapor
Sayısı
Yargılanan
Rapor
Sayısı
Rapor
Madde
Sayısı
Tahsil
Miktarı
(YTL)
Tazmin
Miktarı
(YTL)
ølgili daire veya
savcılıklara
gönderilen suç
teúkil eden fiiller
1. DAøRE 602 152 1283 4.049.155 4.360.064 15
2. DAøRE 497 175 1391 1.975.951 3.863.411 2
3. DAøRE 402 206 1296 2.805.434 16.408.691 1
4. DAøRE 292 261 2120 2.847.839 59.216.509 -
5. DAøRE 202 119 1282 1.924.536 2.509.488 1
6. DAøRE 376 319 1621 1.880.887 9.628.190 12
7. DAøRE 375 237 1825 3.301.783 3.806.029 1
8. DAøRE 321 148 1087 1.478.952 2.213.739 3
TOPLAM 3067 1617 11905 20.264.537 102.006.121 35
(*) 1.10.2004-30.09.2005 tarihleri arası
(**) Yabancı para cinsinden tahsil veya tazmin edilen tutarlar 30.09.2005 tarihindeki TCMB kurlarına
göre YTL'ye çevrilmiútir.
Dairelerce verilen idari nitelikteki Kararların konularına iliúkin özet
bilgiler de úöyledir:
Tablo 15: Dairelerin ødari Nitelikteki Kararları (*)
DAøRELER Yönetmelik Sözleúme
Müzekkere
ve Görüú
Bildirme
Di÷er
(Belge øs.
øade. Muh.)
1. DAøRE 20 - 2 10
2. DAøRE 19 3 10 164
3. DAøRE 26 1 14 31
4. DAøRE 13 - 17 18
5. DAøRE 17 3 17 13
6. DAøRE 32 - 29 24
7. DAøRE 14 - - 20
8. DAøRE 13 - 10 14
TOPLAM 154 7 99 294
(*) 1.10.2004-30.09.2005 tarihleri arası
(**
)
(**
)
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
31
TÜRKøYE BÜYÜK MøLLET MECLøSøNE SUNULAN
RAPORLAR
Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama
Sonuçları Raporları
2004 Mali Yılı Genel Bütçe Raporu ve Genel Uygunluk Bildirimi”,
Genel Bütçe Uygulama Sonuçları”, “2004 Mali Yı lı Katma Bütçe
Raporu ve Katma Bütçe Genel Uygunluk Bildirimi”, “Katma Bütçe
Uygulama Sonuçları” raporları yasal süresi içerisinde düzenlenmiú ve
Sayıútay Genel Kurulunun 06.10.2005 gün ve 5130 sayılı Kararı ile
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuútur.
Genel uygunluk bildirimlerinde ve ba÷lı cetvellerde, ödenek durumu,
iptal edilen ve özel kanunlar gere÷ince
devredilen ödenek, 1050 sayılı Yasanın
83’üncü maddesi uyarınca ve dıú proje
kredilerinden harcanamaması nedeniyle
tekrar kaydı gereken ödenekler, gelir tahmin
ve tahsilat miktarları gösterilmiútir.
Ayrıca genel uygunluk bildirimlerinde;
ödenek dıúı giderlerin personel, yasal
dayana÷ı olmayan ve yasalar gere÷i yapılan
ödenek dıúı giderler olarak ayrımları yapılıp
cetveller düzenlenmiútir.
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
Genel Uygunluk
Bildirimi
2004 Genel Bütçe
SAYIùTAY GENEL KURULU'NUN
06.10.2005 GÜN VE 5130 SAYILI KARARI
Ekim 2005
Bunun yanında ödeneklerin veriliú amaçları, gerçekleúme durumları,
iptal oranları yüksek olanlardan açıklamaları yetersiz olanlar bir liste
halinde belirtilmiútir.
Uygulama sonuçları raporlarında; faaliyet-proje bazında bütçe
baúlangıç ödene÷i, yıl sonu ödene÷i, gerçekleúen gider sapma
oranları, gelir tahmin ve tahsilat sapma oranları, bütçe açıkları
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
32
sapma o
r
anları, yıllar itibariyle (2002-2003-2004) karúılaútırmalı mali
baúlangıç ödene÷i, yıl sonu ödene÷i, gider miktarı ve sapma oranları
irdelenmiútir.
Bu raporlar üretilirken 1724 adet yönetim dönemi hesabının bilgi
giriúleri kontrol edilmiú, hatalı yönetim dönemi cetvelleri nedeniyle
425 adet sorgu düzenlenmiú ve yeni cetveller istenilmiútir. 35 adet
Genel Bütçe Kesinhesabı, 64 adet Katma Bütçe Kesinhesabı
incelenmiú, bunlara iliúkin 1 adet sorgu düzenlenmiútir.
Hazine Müsteúarlı÷ında Yapılan Denetimler
Sonucunda Hazırlanan Raporlar
Hazine Müsteúarlı÷ında yapılan denetimler sonucunda hazırlanan
2004 Yılı Hazine øúlemleri Raporu, Sayıútay Genel Kurulunun
06.10.2005 tarih ve 5130/1 sayılı kararı ile kabul edilmiú ve 2004 yılı
Genel Uygunluk Bildiriminin eki olarak TBMM’ye sunulması uygun
bulunmuútur.
2004 Yılı Hazine øúlemleri Raporu
Sayıútay Baúkanlı÷ı tarafından TBMM’ye sunulan 2004 Yılı Hazine
øúlemleri Raporu, dört ana bölümden oluúmaktadır.
ølk bölümde, 2004 yılında gerçekleúen mevzuat de÷iúiklikleri ile bütçe
dıúında izlenen bazı gelir ve giderlerin bütçe içine alınması ve a÷ırlıklı
olarak gerçekleúen lehte kur farklarının da etkisiyle bütçe dıúı
gelirlerin bütçe dıúı giderlerden daha fazla gerçekleúti÷i ile bunun
sonucunda da borçlanma hasılatının nakit bütçe açı÷ına göre daha
úük tutarda oldu÷u sonucuna ulaúılmıútır. Ayrıca borçlanma yoluyla
elde edilen kaynakların ne úekilde kullanıldı÷ı ayrıntılı olarak
gösterilmiútir. 2004 yılında 56,1 katrilyon liralık borçlanma faizinin
tamamının bütçeden ödendi÷i, 24,5 katrilyon lira faiz dıúı fazla
verildi÷i bulgularına ulaúılmıútır.
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
33
malzemesi ve tıbbi cihaz yönetimi ile ilgili faaliyetler incelenmiú, bu
alanda tespit edilen sorunlar ve aksaklıklar ile bunlara iliúkin
önerilerle iyi uygulama örnekleri yer almaktadır.
Rapor aúa÷ıdaki ana konuları kapsamaktadır:
-Temel bilgiler ve metodoloji,
-ølaç ve tıbbi sarf malzemelerinin yönetim faaliyetleri,
-Tıbbi cihazların tedarik ve yönetimi.
Sayıútay Genel Kurulunun 10.3.2005 tarih ve 5117/1 sayılı kararı ile
bu Raporun 832 sayılı Sayıútay Kanununun ek 10’uncu maddesine
istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması uygun
bulunmuútur.
T.C.
Sayıútay Baúkanlı÷ı
2004 Yılı
Hazine øúlemleri
Raporu
Ekim 2005
økinci bölümde, Hazine Müsteúarlı÷ıısından
alacak do÷uran iúlemler ve hazine alacaklarının
izlendi÷i muhasebe hesapları ele alınmıú,
ardından da hazine alacak yönetimine iliúkin
denetim bulguları ve önerilere yer verilmiútir.
Takipteki Hazine Alacakları Hesabına
6.10.2005 ve 5130 sayılı Sayıútay Genel Kurul
Kararı ile uygunluk verilmemiútir.
Üçüncü bölümde, 2004 yılı iç borçlanma
bilgileri, konuya iliúkin yasal düzenlemeler,
ihraç yöntemlerine göre devlet iç borçlanma senetleri, ihale
de÷erlendirme yöntemleri, piyasa yapıcılı÷ı sistemi ve denetim
sonuçlarına yer verilmektedir.
Son bölümde ise, dıú proje kredileri, Rusya Federasyonundan alaca÷ın
mahsubu, Türkiye Teknoloji Vakfına kullandırılan kaynaklar, Hazine
Müsteúarlı÷ı biliúim sistemi ve Hazine saymanlıkları konularına yer
verilmiútir.
Performans Denetimi Raporları
Sa÷lık Bakanlı÷ına Ba÷lı Hastanelerde ølaç ve Tedavi
Malzemelerinin Tedariki, Kullanımı
Raporda, Sa÷lık Bakanlı÷ına ba÷lı hastanelerdeki ilaç, tıbbi sarf
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
34
DÜNYA SAYIùTAYLARI VE BUNLARIN
ORGANøZASYONLARIYLA BøLGø VE DENEYøM
PAYLAùIMI
Ülkemizde Sayı útayın denetim alanında öncü rol oynayabilmesi, baúka
bir deyiúle, Türk denetim sistemini etkileyebilecek ve yönlendirebilecek
konuma gelmesi, dünyaya açılmasına, ikili ve çok taraflı iliúkiler
kurmasına ba÷lıdır. Sayıútay, kardeú sayıútaylarla ve uluslararası
organizasyonlarla kurmuú oldu÷u iliúkileri; denetim dünyasının
zenginliklerini paylaúmanın bir aracı ve ça÷daú geliúmeleri yakalamanın
bir imkanı olarak de÷erlendirmektedir.
1 Ekim 2004 - 30 Eylül 2005 tarihleri içerisinde bu çerçevede
gerçekleútirdi÷imiz faaliyetler aúa÷ıda özetle sıralanmıútır.
Uluslararası Sayıútaylar Birli÷i
(INTOSAI)
x 10-16 Ekim 2004 tarihlerinde Macaristan’ın Budapeúte kentinde
düzenlenen INTOSAI XVII. Kongresi’ne Kurumumuzu temsilen
Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ındaki dört kiúilik bir heyet katılmıútır.
x 8-11 Haziran 2005 tarihleri arasında Stockholm-øsveç’te
düzenlenen INTOSAI Mali Denetim Uzmanları Toplantısına
Kurumumuzdan bir denetçi iútirak etmiútir.
Asya Sayıútayları Birli÷i
(ASOSAI)
x 4-15 Ekim 2004 tarihlerinde Avustralya’nın Kanberra kentinde
ASOSAI sponsorlu÷unda gerçekleútirilen “Kamu Borçları
Denetimi” konulu Atölye Çalıúmasına Kurumumuzu temsilen bir
denetçi katılmıútır.
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
35
Avrupa Sayıútayları Birli÷i
(EUROSAI)
x 2-5 Kasım 2004 tarihlerinde Avrupa Sayıútayları Birli÷i
(EUROSAI) Çevre Denetimi Çalıúma Grubu tarafından
Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen seminere
Kurumumuzdan iki denetçi iútirak etmiútir.
x EUROSAI 6’ncı Genel Kurulu 30 Mayıs-2 Haziran 2005
tarihlerinde Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleútirilmiú ve söz
konusu toplantıda Kurumumuz Sayıútay Baúkanı
baúkanlı÷ındaki dört kiúilik bir heyet tarafından temsil
edilmiútir.
x 16-17 Haziran 2005 tarihlerinde Litvanya’nın Vilnius kentinde
EUROSAI E÷itim Komitesi ve Biliúim Teknolojileri Çalıúma Grubu
tarafından düzenlenen Biliúim Teknolojileri Semineri’ne
Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıútır.
x 1-6 Kasım 2005 tarihlerinde Kore’nin Seul kentinde ASOSAI
tarafından düzenlenen Biliúim Teknolojileri Semineri’nde
Kurumumuz Sayıútay Genel Sekreter Yardımcısı tarafından
temsil edilmiútir.
x 1-3 Aralık 2004 tarihlerinde Hindistan’ın yeni Delhi kentinde
gerçekleútirilen ASOSAI 34’üncü Yönetim Kurulu Toplantı sı’na
Kurumumuzu temsilen Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ında üç kiúilik
bir heyet katılmıútır.
x 28-31 Mart 2005 tarihleri arasında Wuyishan-Çin’de ASOSAI
tarafından düzenlenen Çevre Denetimi Semineri’ne
Kurumumuzdan iki denetçi katılmıútır.
x 5-9 Eylül 2005 tarihlerinde Çin’in Kunming kentinde yapılan
ASOSAI 35’inci Yönetim Kurulu Toplantısı’na Kurumumuz adına
Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ındaki altı kiúilik bir heyet katılmıútır.
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
36
Ekonomik øúbirli÷i Organizasyonu
Ülkeleri Sayıútayları Birli÷i (ECOSAI)
x Üyesi bulundu÷umuz Ekonomik øúbirli÷i Organizasyonu Ülkeleri
Sayıútayları Birli÷inin (ECOSAI) 27-29 Nisan 2005 tarihleri
arasında Azerbaycan’ın Baku kentinde gerçekleútirilen 10’uncu
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Kurumumuz Sayıútay Baúkanı
baúkanlı÷ında üç kiúilik bir heyet ile temsil edilmiútir.
Avrupa Birli÷i Sayıútayı ve Merkezi ve Do÷u
Avrupa Ülkeleri Sayıútayları
x Avrupa Birli÷i Yüksek Denetim Kurumları ørtibat Memurları
Toplantısı 4-5 Ekim 2004 tarihleri arasında Lüksembourg’da
gerçekleútirilmiú olup, söz konusu toplantıda Kurumumuzu iki
denetçi temsil etmiútir.
x 18-19 Ekim 2004 tarihlerinde Avrupa Birli÷i Sayıútayı
tarafından Lüksembourg’da düzenlenen seminere Kurumumuz
adına iki denetçi iútirak etmiútir.
x Avrupa Birli÷i Yüksek Denetim Kurumları Baúkanlar Toplantısı
7 Aralık 2005 tarihinde Lüksembourg’da gerçekleútirilmiú olup
bu toplantıda Kurumumuz Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ında iki
kiúilik bir heyet ile temsil edilmiútir.
x 7-8 Nisan 2005 tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde
düzenlenen Avrupa Birli÷i’ne Aday Ülkeler Yüksek Denetim
Kurumları ørtibat Memurları Toplantısı’na Kurumumuzu temsilen
iki denetçi katılmıútır.
x 16-17 Mayıs 2005 tarihlerinde Krakow-Polonya’da düzenlenen
Avrupa Birli÷i’ne Aday Ülkeler Yüksek Denetim Kurumları ørtibat
Memurları Toplantısı’nda Kurumumuz iki denetçi ile temsil
edilmiútir.
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
37
x Avrupa Birli÷i Sayıútayı ve SIGMA koordinatörlü÷ünde düzenlenen
Merkezi ve Do÷u Avrupa Ülkeleri ile Kıbrıs, Malta ve Türkiye
Sayıútayları Denetim El Kitapları ve Yöntemleri Çalıúma Grubu’nun
“AB Fonlarının Denetimi-Tarım” konulu atölye çalıúması 7-11
Haziran 2005 tarihlerinde Romanya’nın Mamaia kentinde
gerçekleútirilmiú olup söz konusu çalıúmaya Kurumumuzdan iki
denetçi katılmıútır.
x Avrupa Birli÷i Sayıútayı ve SIGMA koordinatörlü÷ünde düzenlenen
Merkezi ve Do÷u Avrupa Ülkeleri ile Kıbrıs, Malta ve Türkiye
Sayıútayları Denetim El Kitapları ve Yöntemleri Çalıúma Grubu’nun
“AB Yapısal ve Uyum Fonlarının Denetimi” konulu atölye çalıúması
28-30 Eylül 2005 tarihlerinde Budapeúte-Macaristan’da
gerçekleútirilmiú olup, söz konusu çalıúmaya Kurumumuz adına bir
denetçi katılmıútır.
Sayıútaylar øle økili øliúkiler
øngiltere Sayıútayı
x Kurumumuz ve øngiltere Ulusal Denetim Ofisi (NAO) tarafından
birlikte yürütülen Twinning Projesi kapsamında; 25 Kasım
tarihinde Üye Devlet Proje Lideri ve Yerleúik Eúleútirme
Danıúmanından oluúan bir heyet, 21-22 Aralık 2004 tarihlerinde
Yerleúik Eúleútirme Danıúmanlarından oluúan bir heyet, 15-17
Haziran 2005 tarihlerinde øngiltere Ulusal Denetim Ofisi Baúkanı
ve beraberindeki heyet Kurumumuzu ziyaret etmiútir.
Avrupa Birli÷i Sayıútayı
x Avrupa Birli÷i Sayıútayı’ndan bir heyet 16 ùubat 2005 tarihinde
Kurumumuzu ziyaret etmiútir.
Mo÷olistan Sayıútayı
x 23 Temmuz-1 A÷ustos 2005 tarihleri arasında Sayıútay Baúkanı
ve beraberindeki heyet Mo÷alistan Sayıútayı’na ziyarette
bulunmuúlardır.
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
38
Azerbaycan Sayıútayı
x 11-18 Nisan 2005 tarihleri arasında Azerbaycan Sayıútay Heyeti
Kurumumuzu ziyaret etmiútir.
Uluslararası Di÷er øliúkiler
x “Gümrükler, Vergilendirme, Uyuúturucu Kaçakçılı÷ı ve Kara
Paranın Aklanması” konulu Avrupa Birli÷i-Türkiye 8 No’lu Alt
Komite 5’inci Toplantısı 14 Nisan 2005 tarihinde Belçika’nın
Brüksel kentinde yapılmıú ve bu toplantıya kurumumuz adına
Genel Sekreter Yardımcısı ve bir denetçiden oluúan heyet
katılmıútır.
x Akdeniz Ülkeleri Sayıútaylarına yönelik “Kamu Hesapları Alanında
Yargısal Fonksiyonlar” konulu konferans, 29 Ocak 2005 tarihinde
øtalya’nın Palermo kentinde düzenlenmiú olup, bu toplantıda
Sayıútay Baúkanı baúkanlı÷ındaki iki kiúilik heyet Kurumumuzu
temsil etmiútir.
x 1 ùubat 2005 tarihinde Bölgesel Çevre Merkezi (Rec Türkiye)
tarafından düzenlenen “AB Çevre Politikası ve Çevre Müktesebatı
Mekanizmaları” konulu seminere Kurumumuzdan bir denetçi
katılmıútır.
x NATO Uluslararası Denetçiler Kurulu Toplantısı öncesinde
gerçekleútirilen hazırlık toplantısı 19 Nisan 2005 tarihinde
Brüksel-Belçika’da yapılmıú olup, söz konusu toplantıya,
Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıútır.
x 28-29 Nisan 2005 tarihlerinde Ankara’da Bölgesel Çevre Merkezi
(Rec Türkiye) ve AB Komisyonu tarafından düzenlenen
“Uluslararası Çevre Semineri”ne Kurumumuzdan bir denetçi
katılmıútır.
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
39
x NATO Uluslararası Denetçiler Kurulu’nun 2005 yılı toplantısı 9-
10 Mayıs tarihlerinde Belçika’nın Brüksel kentinde
gerçekleútirilmiú ve söz konusu toplantıya kurumumuz adına iki
denetçi katılmıútır.
x 22-28 Mayıs 2005 tarihleri arasında Güney Kore’nin Seul
kentinde gerçekleútirilen “Hükümetlerin Yeniden
Yapılandırılması” konulu Birleúmiú Milletler 6’ncı Küresel
Forumu’na kurumumuzu temsilen iki meslek mensubu
katılmıútır.
x “Yolsuzlukla Mücadele” konulu Birleúmiú Milletler 4’üncü Küresel
Forumu 5-13 Haziran 2005 tarihleri arasında Brezilya’nın
Brasilia kentinde düzenlemiú ve bu toplantıya kurumumuzu
temsilen Sayıútay Baúkanı ve beraberindeki heyet katılmıútır.
x 18-23 Haziran 2005 tarihleri arasında Ürdün’ün Amman
kentinde Dünya Bankası ve Ürdün Sayıútayı tarafından
düzenlenen “Modern Kamu Mali Yönetiminde Denetim
Uygulamaları” konulu atölye çalıúmasına Kurumumuzdan bir
denetçi iútirak etmiútir.
x 24 Mayıs 2005 tarihinde Pakistan Kamu Personeli Koleji’nden
11 kiúilik bir heyet, TODAøE’de almakta oldukları e÷itim
çerçevesinde Kurumumuzu ziyaret etmiúlerdir.
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
40
YAYIN FAALøYETLERø
Kurumumuz giderek artan yayınlarımız ve bültenlerimizle
mensuplarına bir yandan gerekli bilgileri aktarmayı amaçlamakta,
bir yandan da kurum içi iletiúimin etkinleúmesine ve kurumsal
sahiplenme kültürünün geliúmesine katkıda bulunmayı
arzulamaktadır.
x Her yıl bir önceki yıla iliúkin Sayıútay Genel Kurulu, Daireler
Kurulu ve Temyiz Kurulu Kararları ile Dairelerce verilen
kararların seçme özetlerinin bulundu÷u bir kitap “Sayıútay
Kararları Dizisi” kapsamında yayımlanmıútır.
“2004 Yılı Sayıútay Kararları (1.1.2004-31.12.2004)”
Sayıútay Dergisi
x Mesleki makale, araútırma ve çeviri türünden çalıúmalara yer
veren ve 3 aylık periyotlarla yayımlanan Sayıútay Dergisi’nin
yayımı geçen yıl da düzenli olarak sürdürülmüútür.
Bültenler
x Kurum içi iletiúimi sa÷lamayı hedefleyen ve aylık olarak
çıkarılan “Sayıútay Haber Bülteni”, mensuplarımızın mevzuat
hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan ve aylık olarak çıkarılan
Resmi Gazete Bülteni” ile kütüphaneye yeni alınan yayınları
tanıtan ve yılda iki kez çıkarılan “Kütüphane Bülteni” yayın
hayatını sürdüren bültenlerdir.
Denetime Yardımcı Di÷er Dokümanlar
x 2004 Yılı Denetim Bilgileri Kitabı” denetimlerde
yararlanılan özet bilgileri ve yılı mevzuat de÷iúikliklerini
içermektedir.
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
41
EöøTøM FAALøYETLERø
E÷itim stratejimizin temel amaçlarından birisi mensuplarımızın bilgi ve
becerilerini daha da arttırmak ve insan kayna÷ımızı bir bütün olarak
Sayıútayın fonksiyonlarını daha verimli, daha etkin ve daha tutumlu
biçimde yerine getirebilmesi yönünde harekete geçirmektir. Bu
ba÷lamda sözü edilmeye de÷er görülen faaliyetler aúa÷ıda
sıralanmıútır.
Denetçi Yardımcılarının E÷itimi
Kurumumuzda 5 ùubat 2004 tarihi itibariyle göreve baúlayan denetçi
yardımcısı adaylarının iki yıl süreli teorik ve uygulamalı e÷itimleri
devam etmekte olup, adaylarımız "Sayıútay Denetçi Yardımcısı
Adaylı÷ına Giriú Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi
Yardımcılarının Yetiútirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeli÷i" hükümleri
uyarınca Ocak 2005’te yetiútirme kursu sınavına tabi tutulmuúlardır.
Yapılan sınav sonucunda Denetçi Yardımcısı Adaylarının tamamı
baúarılı olmuútur.
3 ùubat 2003 tarihi itibariyle kurumumuzda göreve baúlayan denetçi
yardımcıları, "Sayıútay Denetçi Yardımcısı Adaylı÷ına Giriú Sınavı ve
Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetiútirilme ve
Meslek Sınavı Yönetmeli÷i" gere÷i 13 Aralık 2004-14 Ocak 2005
tarihleri arasında meslek sınavına girmiúlerdir. Meslek sınavlarını
baúarıyla tamamlayan meslektaúlarımız denetçi olarak görevlerini
sürdürmektedirler.
Sayıútay Denetçi Yardımcısı Adaylı÷ına Giriú Sınavında baúarılı olarak
7.2.2005 tarihinde yeni göreve baúlayan denetçi yardımcısı adaylarının
iki yıl sürecek teorik ve uygulamalı e÷itimleri devam etmektedir.
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
42
Meslek Mensuplarımızın Mesleki Geliúim E÷itimi
Hizmetiçi e÷itimin sürekli ve kurumda çalıúan herkesi kapsayacak
úekilde yürütülmesi ilkesi çerçevesinde 2005 yılı faaliyet dönemi içinde
denetçi yardımcıları dıúındaki meslek mensupları mı zın katıldıkları
e÷itim faaliyetleri aúa÷ıda belirtilmiútir.
x 03 ùubat 2005 tarihinde Sayıútay Konferans salonunda
“Analitik Bütçe Sistemi” konulu bir seminer verilmiútir.
x 23 ùubat 2005 tarihinde, "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu " konulu bir konferans düzenlenmiútir.
Baúkanlı÷ımız konferans salonunda gerçekleútirilen programda,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kanunun
Sayıútayı ilgilendiren yönleri detaylı bir úekilde ele alınmıútır.
x 16 Mart 2005 tarihinde Sayıútay Konferans Salonunda
“Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi” konulu bir konferans
düzenlenmiútir.
x 28.3.2005 tarihinde Sayıútay Konferans Salonunda “Dünden
Bugüne Performans Denetimi” konulu konferans
düzenlenmiútir.
x Kurumumuz Konferans Salonunda 20.4.2005 tarihinde
“Ça÷daú Yönetimde ønsan Kaynakları konulu bir konferans
gerçekleútirilmiútir.
x Hizmetiçi E÷itim Programı kapsamında muhasebe teorisi ve
uygulamaları ile bu alandaki mevzuat de÷iúiklerini izlemek
amacıyla düzenlenen "Tekdüzen Muhasebe Sistemi" ve
"Analitik Bütçe-Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi"
e÷itimlerinin birinci dönemi 20 Haziran–29 Temmuz 2005
tarihleri arasında 60 meslek mensubumuzun katılımıyla
gerçekleútirilmiútir. E÷itimlerin ikinci dönemi 60 meslek
mensubumuzun katılımıyla 5 Eylül 2005 tarihinde baúlamıú
bulunmaktadır ve kursun bitiú tarihi 14 Ekimdir. 6 dönem olarak
planlanan e÷itim programına Sayıútay meslek mensuplarının
tamamının katılması planlanmaktadır.
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
43
Yönetim Mensuplarımızın Mesleki Geliúim E÷itimi
x Yönetim mensuplarımıza, ilki 4-15 Nisan 2005, ikincisi 25 Nisan-6
Mayıs 2005 tarihleri arasında olmak üzere “Yönetici Sekreterli÷i
ve Büro Yönetim Kursu” verilmiútir.
Yurtdıúı E÷itim Programlarına Katılım ve Katkılar
x Mo÷olistan Sayıútay Denetçilerine Yönelik E÷itim Programının ilk
aya÷ı 17-24 Temmuz 2005 tarihlerinde Ankara’da, ikinci aya÷ı
8-21 A÷ustos 2005 tarihlerinde Mo÷olistan’ın Ulan Bator
kentinde gerekleútirilmiú ve Programda üç denetçi e÷itici olarak
görev almıúlardır.
x 8 ùubat-12 Mart 2005 tarihleri arasında Pakistan Sayıútayı
tarafından Lahor’da düzenlenen Performans Denetimi Yo÷un
E÷itim Programı’na (ITP) Kurumumuzdan iki denetçi kursiyer
olarak katılmıútır.
x 28 ùubat-29 Mart 2005 tarihleri arasında Hindistan Hükümeti
tarafından sa÷lanan burslara dayalı 4 haftalık e÷itim programına
Kurumumuzdan bir denetçi katılmıútır.
x 1 Mart-31 Temmuz 2005 tarihleri arasında Avrupa Birli÷i
Sayıútayı tarafından Lüksembourg’da düzenlenen 5 aylık staj
programına kurumumuzdan bir denetçi katılmıútır.
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
44
BøLøùøM SøSTEMøNøN GELøùTøRøLMESø
Ça÷ımızda kamu hizmetlerinin üretilmesi sırasında, biliúim
teknolojisi imkanlarından yararlanmak giderek kaçınılmaz hale
gelmektedir. Ülkemizde de kamu kurumları ve kuruluúları arasında
biliúim teknolojisi kullanımı yaygınlaúmaktadır. Pek çok kuruluú
bilgisayar destekli yönetim biliúim sistemleri kurmakta veya
tasarlamaktadır.
Bu geliúmelere paralel olarak Sayıútayın, bir yandan bilgisayar
destekli denetim tekniklerini ö÷renip uygulaması, bir yandan da
biliúim teknolojisini kurum içinde yaygınlaútırması gerekmektedir.
Bu amaçla Ocak 2002’de yeni binamıza taúınmanı n ardından
Kurumumuz, bilgisayarlarının birbirlerine hızlı, kontrollü, kurallı ve
güvenli úekilde ba÷lanmasını sa÷layacak olan yerel alan a÷ını ve
kesintisiz güç kayna÷ını kurmuú, bilgi iúlem merkezinde bulunan
sunucuları yenilemiútir. Yaklaúık olarak, 800 kiúisel bilgisayar yerel
a÷ sistemine entegre edilmiútir.
Güvenlik duvarı yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı
denetim sistemi, virüs yazılımı, Internet siteleri eriúimi denetim
yazılımları gibi ana kalemlerden oluúan güvenlik sisteminin
oluúturulması ile birlikte 2002 yılının sonundan itibaren Sayıútay
web sayfası (www.sayistay.gov.tr) merkezimizdeki bir sunucu
üzerinden yayınını sürdürmektedir. Bu sistemin kurulmasıyla
Sayıútay mensuplarının internet hizmetinden faydalanması ve
kurum içi-kurum dıúı e-iletiúim mümkün hale gelmiútir.
Merkezimizdeki bir sunucu Sayıútay Kurum øçi Yerel A÷ Web
Sistemi (SAYBøS) olarak hizmet vermektedir. SAYBøS’de kurum içi
bilgi paylaúımı yo÷un biçimde yürütülmektedir.
Ayrıca Hesap, Evrak ve Demirbaúøzleme Yazılımları Sayıútayın
ihtiyaçlarına uygun olarak geliútirilerek tamamlanmıútır. Evrak ve
Arúiv Otomasyonları SAYBøS bilgi form sistemi ile entegre edilmiú ve
ilgili personele açılmıútır. Hesapların ve evrakların ilgili grup úefi,
birim amiri ve personeli tarafından deftere gerek kalmadan
bilgisayar üzerinden takip edilebilmesi sa÷lanmıútır.
2005 YILI FAALúYETLERú
SAYIûTAY BAûKANLIøI
45
SAYIùTAY WEB SøTESø (www.sayistay.gov.tr)
Sayıútayın gerek yurtiçinde gerekse yurtdıúında tanıtımını sa÷lamak,
Kurumumuza iliúkin yararlı bilgileri ve haberleri elektronik ortamda
kurum ve kiúilerin istifadesine sunmak ve úeffaflı÷ı sa÷lamak amacıyla
Aralık 1999 tarihinde kurulan Sayıútay Web Sitemizi 1 Ekim 2004 ile
30 Eylül 2005 tarihleri arasında 80.794 farklı ziyaretçi 513.521 kez
ziyaret etmiútir.
Sitemiz "Sayıútay", "Kararlar-Raporlar", "Sayıútay Yayınları", "e-
Kütüphane", "Haber-Duyuru” ve "Linkler" baúlıklarından oluúmaktadır.
Sitemizin "Sayıútay" baúlıklı bölümlerinde görevlerimiz, yetkilerimiz,
teúkilat yapımız, faaliyetlerimiz, yasal çerçevemiz, üst yönetim ve
mensuplarımız hakkında bilgi verilmektedir.
"Kararlar-Raporlar" bölümünde TBMM’ye sunulan Genel Uygunluk
Bildirim ve Bütçe Uygulama Sonuç Raporlarına, Hazine øúlemleri
Raporları ve Hazine øzleme Raporları ile Meclise gönderilen di÷er
raporlara ve Performans Denetimi Raporlarının tamamına ulaúmak,
Sayıútay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu kararları ile
05 04 2005 Sayıútay Kanunu Teklifi
21 10 2005 Eylül 2005 Sayıútay Haber Bülteni
19 10 2005
2004 Yılı Genel / Katma Bütçe Uygunluk Bildirimi
Uygulama Sonuçları
19 10 2005 2004 Yılı Genel / Katma Bütçe Uygunluk Bildirimi Raporu
Sayıúta
y
Kararlar - Raporlar
Sayıútay Yayınları
e-Kütüphane
Haber - Duyuru
Sayıútay Dergileri
2005 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
46
seçilmiú ve özetlenmiú daire kararlarını konularına, ilgili mevzuatına,
karar tarihine ve numarasına göre sorgulama yaparak görebilmek
mümkündür.
"Sayıútay Yayınları" bölümünde ise yayımlanan kitaplarımızın
metinlerine, Haber ve Kütüphane Bültenlerine ve Sayıútay Dergisine
elektronik ortamda ulaúılabilme kolaylı÷ı bulunmaktadır.
"e-Kütüphane" bölümünde kamu mali yönetimindeki ve
denetimindeki ça÷daú geliúmeleri konu alan çeúitli dillerde 400’den
fazla kitap ve makaleye ulaúmak mümkündür. Ayrıca kurumumuz
içinde hazırlanan ve önemli oldu÷u düúünülen bilgi notları da bu
bölümde yer almaktadır. Bu dokümanlara konularına veya yayımlandı÷ı
ülkelere göre ulaúmak ve ayrıntılı sorgulama yapmak mümkündür.
"Haber-Duyuru" bölümünde Sayıútay basın açıklamaları ile di÷er
haber ve duyurular yer almaktadır.
“Sayıútay Dergileri” bölümünde meslekî makale, araútırma ve çeviri
türünden çalıúmalara yer veren ve üç aylık periyotlarla yayımlanan
Sayıútay Dergileri yer almaktadır
Öte yandan sitemizin "english" bölümünde Sayıútay Kanunu, tanıtım
broúürü, Sayıútayca uluslararası konferanslarda sunulan bildiriler ve
çeúitli dokümanlar øngilizce olarak yer almaktadır.
Avrupa Birli
÷
ine
GEÇøù SÜRECøNDE SAYIùTAY
AVRUPA BúRLúøúNE GEÇúû SÜRECúNDE SAYIûTAY
SAYIûTAY BAûKANLIøI
49
ULUSAL PROGRAMDA YER ALAN TAAHHÜTLER
24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlü÷e girmiú olan “AB Müktesebatının
Üstlenilmesine øliúkin Türkiye Ulusal Programı”nın “28 Mali Kontrol
baúlıklı bölümünde Sayıútayın dıú denetim alanında uluslararası
standartlara uyumuna yönelik olarak mevzuat ve kurumsal yapı
de÷iúikliklerinin gerçekleútirilmesi gereklili÷i belirtilmiútir. Ulusal
Programda Sayıútayın denetim alanının uluslararası standartlara
uygun úekilde geliútirilmesi için yapılması gerekli de÷iúiklikler
aúa÷ıdaki úekilde belirlenmiútir.
28.1 Avrupa Birli÷i uygulamalarına, uluslararası kontrol
ve denetim standartlarına uyumlu olarak kamu iç mali
kontrol mevzuatının kabul edilmesi
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun Tasarısı 10.12.2003 tarih ve
5018 sayılı kararla kanunlaúmıú ve 1.1.2005 tarihinde yürürlük
kazanmıútır; ancak Kanun’un bütçe uygulaması ve denetimine
iliúkin hükümleri 1.1.2006 tarihinde uygulamaya girecektir. Kanun
ile dıú denetim organı olarak Sayıútay Baúkanlı÷ının harcama
öncesi kontrol fonksiyonu kaldı rılmıú, harcama sonrası dıú denetim
üzerinde yo÷unlaúması sa÷lanmıú ve denetim kapsamı
geniúletilmiútir.
28.2 Katılım öncesi yardımı olumsuz úekilde
etkileyebilecek usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi
için idari kapasitenin güçlendirilmesi
Katılım öncesi yardımı olumsuz úekilde etkileyebilecek usulsüzlük
ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik idari kapasitenin
güçlendirilmesi amacıyla Hükümetimiz ile Avrupa Komisyonu
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
50
arasında 14 ùubat 2002 tarihinde, “Merkezi Finans ve øhale Birimi
(CFCU) Kurulmasına øliúkin Mutabakat Zaptı” ve “Ulusal Fonun
(National Fund) Kurulmasına øliúkin Mutabakat Zaptı
imzalanmıútır. Söz konusu Zabıtların 30 Ocak 2003 tarihli ve 4802
sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunmuú ve Bakanlar
Kurulunca 24 ùubat 2003 tarihinde onaylanmıútır. Mutabakat
Zabıtlarında, Zabıtlar kapsamında yürütülecek iúlemlerin Sayıútay,
Hazine Kontrolörleri veya Komisyonun belirleyece÷i di÷er bir
denetçi tarafından denetlenmesi öngörülmüútür.
28.3.1 Dıú denetim alanındaki AB normlarına ve
uluslararası standartlara uygun mevzuat de÷iúikli÷i
AB’ye geçiú sürecinde kamu mali sisteminin yeniden
yapılandırılması ve 1.1.2005 tarihinde yürürlü÷e girmiú olan Kamu
Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi
çalıúmaları kapsamında hazırlanan Sayıútay Kanunu Teklifi
2.6.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüúülmeye baúlanmıútır. Teklif, son durum
itibariyle, Plan ve Bütçe Komisyonunun Alt Komisyonlarında
görüúülme aúamasında bulunmaktadır.
28.3.2 Sayıútay Baúkanlı÷ının dıú denetim kapasitesinin
güçlendirilmesi
Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiú olan “Sayıútayın
Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eúleútirme Projesi”
30.3.2005 tarihi itibariyle baúlamıú bulunmaktadır. Projeyle,
uluslararası standartlar ve önde gelen AB uygulamaları paralelinde
görevini tam olarak yapabilmesi için Sayıútayın güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
AVRUPA BúRLúøúNE GEÇúû SÜRECúNDE SAYIûTAY
SAYIûTAY BAûKANLIøI
51
SAYIùTAYIN AVRUPA BøRLøöøNE KATILIM
SÜRECøNE YÖNELøK ÇALIùMALARI
Yeni Sayıútay Kanunu
Sayıútayın tüm kamu fonlarını uluslararası genel kabul görmüú
standartlara uyumlu, düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla
denetlemesi ve Anayasada çizilen sınırlar içindeki hükme ba÷lama
yetkisine ilaveten Parlamentoya güvenilir bilgiler ve öneriler içeren
yüksek kalitede raporlar sunması hedefinin gerçekleútirilebilmesi
ve AB mevzuatı ile 1.1.2006 tarihinde yürürlü÷e girecek Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla Sayıútay Kanununun uyumlu hale
getirilmesi amaçlarıyla hazırlanan “Sayıútay Kanunu Teklifi
2.6.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuútur.
Teklif, son durum itibariyle, Plan ve Bütçe Komisyonunun Alt
Komisyonlarında görüúülme aúamasında bulunmaktadır.
Hazırlanan bu teklif ile Sayıútay;
x Düzenlilik denetimi ve performans denetim tekniklerini eúit
a÷ırlıkta uygulayabilecek,
x Tüm kamu fonlarını, kaynaklarını ve faaliyetlerini denetlemek
için yasal yetkiye sahip olacak,
x øúleyiú ve fonksiyonel açıdan ba÷ımsız olacak,
x Uluslararası genel kabul görmüú denetim standartlarına uygun
denetim yapabilecek,
x Hazırladı÷ı raporları zamanında ve belli bir prosedür dahilinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kamuoyuna sunabilecek,
x Kamuda hesap verme sorumlulu÷u bilincinin ve saydamlı÷ın
yerleútirilmesine ve geliútirilmesine, böylece yolsuzlukların
önlenmesine önemli katkılarda bulunabilecek,
x Görev ve yetkilerini daha etkin bir biçimde yerine getirebilmek
için iyi bir organizasyon yapısına sahip olacaktır.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
52
Sayıútayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
Sayıútay Baúkanlı÷ının bir dıú denetim kurumu olarak, uluslararası
standartlar ve önde gelen AB uygulamaları paralelinde görevini
tam olarak yapabilmesi amacına yönelik olan Sayıútayın Denetim
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eúleútirme Projesi 30.3.2005
tarihi itibariyle baúlamıú bulunmaktadır. Projenin tutarı
1.349.787,02 Euro ve tamamlanma süresi 20 aydır. Proje ortakları
Birleúik Krallık Ulusal Denetim Ofisi ve øspanya Sayıútayıdır.
Projenin genel hedefleri úunlardır:
x Kamu kesiminde yönetim, hesap verme sorumlulu÷u ve kontrol
alanlarında yapılması gereken iyileútirmelerin yeterince
de÷erlendirilebilmesi için Sayıútaya destek vermek,
x Sayıútayın kendi önerilerine uygun cevap alabilmesine yardım
etmek,
x Türkiye’deki kamu mali kontrol sistemlerinin etkinli÷ini ve
verimlili÷ini sa÷lamak.
Proje faaliyetleri, E÷itim ve Metodoloji Geliútirme Grubu
bünyesinde görevli 39 meslek mensubu ve 6 yönetim mensubu
tarafından yürütülmektedir. Proje alt çalıúma grupları; yasal
çerçeve, performans denetimi, mali denetim, AB fonlarının
denetimi, risk yönetimi, insan kaynakları yönetimi, yönetim bilgi
sistemleri, biliúim sistemi stratejisi, biliúim sistemlerinin denetimi,
bilgisayar destekli denetim teknikleri úeklinde yapılandırılmıútır.
Proje hazırlık faaliyetleri çerçevesinde “E÷itim Uzmanlı÷ı Programı
ve “Kurs Tasarımı ve Sunum Teknikleri E÷itim Programı” kursları
gerçekleútirilmiútir.
Proje çerçevesinde; çeúitli konferans, seminer,toplantı ve
çalıútaylar, I. ve II. Durum Analizi Toplantıları, temel performans
ve mali denetim e÷itim faaliyetleri gerçekleútirilmiútir.
AVRUPA BúRLúøúNE GEÇúû SÜRECúNDE SAYIûTAY
SAYIûTAY BAûKANLIøI
53
Sayıútay Denetiminin Güçlendirilmesine øliúkin Eylem
Planı
Sayıútayın tüm kamu fonlarını uluslararası genel kabul görmüú
standartlara uyumlu düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla
denetlemesi ve Parlamentoya güvenilir bilgiler ve öneriler içeren
yüksek kalitede raporlar sunması hedefinin gerçekleútirilebilmesi
için Kurumumuzca 1 Ekim 2004 – 31 Aralık 2006 tarihleri arasında
yürütülecek faaliyetleri belirlemek amacıyla “Sayıútay Denetiminin
Güçlendirilmesine øliúkin Eylem Planı” hazırlanmıútır.
Eylem Planının kapsamında;
Hukuki düzenlemelerin hazırlanması,
E÷itim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
Sayıútayın organizasyon yapısının güçlendirilmesi,
Bilgi teknolojisi altyapısının geliútirilmesi,
amaçlanmıútır.
2004 YILI FAALúYET RAPORU
SAYIûTAY BAûKANLIøI
54
EK
Tablolar ve Grafikler øndeksi
Tablo 1 Sayıútayın Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluúlar 12
Tablo 2 5018 Say.Kanun ile Say.Den.Tabi Olan Kamu
ødareleri
14
Tablo 3 2006 Yılıtçe Teklifi Ödenek Da÷ılımı 18
Tablo 4 2006 Mali Yılı Yatırımları 18
Tablo 5 Ödenek Vizesi Hareketleri 21
Tablo 6 Kadro Vize Hareketleri 22
Tablo 7 Bütçe Türlerine Göre Tescil øçin Gelen Sözleúme
Sayısı
22
Tablo 8 Denetim Kapsamına Giren ve øncelenen
Saymanlıkların Türleri ve Sayıları
23
Tablo 9 Bütçe Gideri øtibariyle øncelenen Genel ve Katma
Bütçeli Saymanlıklar
24
Tablo 10 Konular øtibariyle Genel Kurul Kararları 28
Tablo 11 Konu Baúlıkları øtibariyle Daireler Kurulu Kararları 28
Tablo 12 Temyiz Kurulu Faaliyetleri 29
Tablo 13 Konular øtibariyle Temyiz Kurulu Kararları 29
Tablo 14 Dairelerin Yargısal Kararları 30
Tablo 15 Dairelerin ødari Nitelikteki Kararları 30
EK
SAYIûTAY BAûKANLIøI
55
Grafik 1 Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu 16
Grafik 2 Meslek Mensuplarının Kompozisyonu 16
Grafik 3 Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu 17
Grafik 4 Ö÷renim Durumlarına Göre Mensuplar 17
Grafik 5 Cinsiyete Göre Mensuplar 17