T. C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2006 Yılı
Faaliyet Raporu
Nisan 2007
Sunuş
Sunuş
Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan
değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de yansımasını bulmuş ve
yasal düzenlemeler başta olmak üzere pek çok
konuda temel değişiklikler hayata geçirilmiştir. Bu
bağlamda, kamu mali yönetimimizde köklü
reformlar yapan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu, 1.1.2006 tarihinden itibaren,
1927 yılından beri uygulanmakta olan 1050 sayılı
Muhasebe-i Umumiye Kanununu yürürlükten
kaldırmıştır. Böylece, Türk kamu mali yönetimi ve
kontrol sisteminin Avrupa Birliği ve uluslararası
standartlara uyumu sağlanmıştır.
Sayıştay, yeni kamu mali yönetiminin Türk halkının refah ve mutluluğuna
daha fazla hizmet edecek şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, kamu mali sistemimizin temelini
oluşturan “saydamlık”, “hesap verme sorumluluğu”, “kamu kaynaklarının
etkin ve verimli bir şekilde kullanımı” gibi kavramların hayata geçirilmesini
sağlama ve geliştirilmesine yardımcı olma gayreti içerisindedir.
Anayasamıza göre Sayıştay, devletin gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına bağımsız ve tarafsız olarak denetleyen, sorumluların
hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlayan ve denetim
sonuçlarını Parlamentoya raporlamak suretiyle, devletin mali yapısının sağlıklı,
düzenli, hukuki ve verimli işlemesine katkıda bulunan, yüksek denetim ve
yargı görevini üstlenmiş anayasal bir kurumdur.
Dünyada Parlamentolar adına kamu kaynaklarının denetim ve gözetim
yükümlülüğünü yerine getiren Sayıştaylar; bağımsız ve egemen her ülkede
kamu yönetiminin vazgeçilmez unsuru durumundadır. Vatandaşların
ödedikleri vergilerin karşılığı olarak devletten bekledikleri hizmetlerin etkin ve
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
3
Sunuş
verimli bir şekilde kendilerine sunulması isteği, demokratikleşme ve
şeffaflaşma alanlarındaki gelişmeler, Sayıştayların demokratik rejimlerdeki
önemini giderek artırmaktadır.
5018 sayılı Kanun ile Sayıştayın denetim alanı genişlemiş, denetimin kapsamı
değişmiş, sorumlular ve sorumlulukları yeniden belirlenmiş, denetim
sonuçlarının düzenli bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor olarak
sunulması getirilmiş ve uluslararası denetim standartlarına uyum gibi önemli
değişiklikler yapılmıştır.
Sayıştay, denetlediği kamu idareleri hakkında hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerini; kanunlara,
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden inceleyerek denetim
raporları hazırlayacak ve Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunacaktır.
5018 sayılı Kanun ile kamu idarelerine stratejik plan ve uzun vadeli bütçe
yapma gibi önemli görevler verilmiştir. Kanunun kamu idarelerine verdiği
önemli görevler; örgütsel analiz yapmak, kurum içinde bilgi üretmek ve bu
bilgileri yeni kararlar için kullanmak suretiyle faaliyet raporları hazırlamayı
zorunlu hale getirmiş, ayrıca iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamıştır.
Sayıştay, temel strateji ve politikaları, amaç ve hedefleri ile bunlara
ulaşabilmek için planlanan faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili bilgileri düzenli,
anlaşılabilir ve güvenilir biçimde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla bu faaliyet
raporunu hazırlamıştır.
Sayıştay 2006 yılı bütçesi ile tahsis edilen kaynakların kullanımı ve bunun
sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin idare faaliyet raporunu
kamuoyuna sunarken raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün
mensuplarımıza teşekkür ederim.
Mehmet DAMAR
Sayıştay Başkanı
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
4
İçindekiler
İçindekiler
Sunuş................................................................................................................................................................. 3
İçindekiler ........................................................................................................................................................ 5
Tablo ve Grafikler Listesi............................................................................................................................. 7
I-Genel Bilgiler ............................................................................................................................................... 9
A- Misyon ve Vizyon ................................................................................................................................9
Misyon ...................................................................................................................................................... 9
Vizyon....................................................................................................................................................... 9
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .......................................................................................................10
1. Ana Hatlarıyla Görevler .................................................................................................................10
2. Yetkiler ...............................................................................................................................................10
3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıştaya Verilen Yeni Görevler
..................................................................................................................................................................11
a) Denetimin Amacı.........................................................................................................................11
b) Denetimin Kapsamı....................................................................................................................11
c) Denetimin Biçimi.........................................................................................................................13
d) Raporlamaya İlişkin Görevler...................................................................................................14
C- İdareye İlişkin Bilgiler........................................................................................................................15
1- Fiziksel Yapı......................................................................................................................................15
2- Örgüt Yapısı .....................................................................................................................................16
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar......................................................................................................17
3.1 Bilişim Sistemi: ...........................................................................................................................17
3.2 Kütüphane Sistemi....................................................................................................................23
4- İnsan Kaynakları..............................................................................................................................23
5- Sunulan Hizmetler...........................................................................................................................25
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi....................................................................................................28
II- Amaç ve Hedefler..................................................................................................................................31
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri..............................................................................................................31
B-Temel Politika ve Öncelikler.............................................................................................................35
III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler ................................................................................37
A-Mali Bilgiler...........................................................................................................................................37
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ............................................................................................................37
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar..................................................................................38
3- Mali Denetim Sonuçları .................................................................................................................41
B- Performans Bilgileri ...........................................................................................................................41
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri................................................................................................................41
1.1 Denetim Faaliyetleri..................................................................................................................41
1.1.1 Kamu İdaresi Hesaplarının İncelenmesi.......................................................................41
1.1.2 TBMM’den Gelen Taleplere İlişkin Gerçekleştirilen Denetimler...........................43
1.1.3 Performans Denetimi Raporları......................................................................................45
1.2 Yargılama Faaliyetleri................................................................................................................47
1.2.1 Genel Kurul.........................................................................................................................47
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
5
İçindekiler
1.2.2 Daireler Kurulu...................................................................................................................47
1.2.3 Temyiz Kurulu....................................................................................................................48
1.2.4 Daireler..................................................................................................................................48
1.3 Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar ............................................................50
1.3.1 Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama Sonuçları Raporları..................50
1.3.2 Hazine Müsteşarlığında Yapılan Denetimler Sonucunda Hazırlanan 2005 Yılı
Hazine İşlemleri Raporu.............................................................................................................51
1.4 Dünya Sayıştayları ve Bunların Organizasyonlarıyla Bilgi ve Deneyim Paylaşımı ......53
1.4.1 Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI)...................................................................53
1.4.2 Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ........................................................................54
1.4.3 Asya Sayıştayları Birliği (ASOSAI)..................................................................................54
1.4.4 Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Ülkeleri Sayıştayları Birliği (ECOSAI)..........55
1.4.5 Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Sayıştayı Avrupa Birliğine
Aday Ülkeler Sayıştayları ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler.........................................56
1.4.6 Sayıştaylar ile İkili İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler..................................................56
1.4.7 Avrupa Birliği ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler...................................................57
1.4.8 Uluslararası Diğer İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler.................................................58
1.5 Yayın Faaliyetleri........................................................................................................................59
Sayıştay Kararları Dizisi...............................................................................................................59
Sayıştay Dergisi..............................................................................................................................59
Bültenler..........................................................................................................................................60
Denetime Yardımcı Diğer Dokümanlar.................................................................................60
1.6 Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi..............................................60
1.6.1 Proje Çalışma Grupları Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler..............................61
1.6.2 Proje Yönetimince Gerçekleştirilen Faaliyetler ...........................................................66
1.6.3 Proje Çerçevesinde Düzenlenen Eğitim Programları................................................66
1.7 Eğitim Faaliyetleri......................................................................................................................67
1.7.1 Meslek Mensuplarının Eğitimi.........................................................................................67
1.7.2 Meslek Mensuplarının Yurtdışında Yabancı Dil Eğitimi ..........................................68
1.7.3 Muhasebe Eğitim Programı .............................................................................................69
1.7.4 Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme Eğitimi ................................69
1.8 Sayıştayın Avrupa Birliği Katılım Sürecine Yönelik Çalışmaları .....................................70
1.9 Yönetim Birimlerinin Faaliyetleri...........................................................................................71
2- Performans Sonuçları Tablosu.....................................................................................................76
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.............................................................................77
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi........................................................................77
IV- Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi ...............................................................78
A- Üstünlükler ..........................................................................................................................................78
B- Zayıflıklar.............................................................................................................................................79
C- Değerlendirme ....................................................................................................................................79
V- Öneri ve Tedbirler .................................................................................................................................81
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
6
Tablo ve Grafikler
Tablo ve Grafikler Listesi
TABLOLAR
Tablo 1: Sayıştay Denetimine Tabi Olan Kamu İdareleri .......................................................12
Tablo 2: 2005-2006 Donanım Envanteri.................................................................................... 18
Tablo 3: 2005-2006 Fiziksel Envanteri .......................................................................................18
Tablo 4: 2005-2006 Kütüphane Materyalleri .............................................................................23
Tablo 5: 2005-2006 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması ....................................37
Tablo 6: 2005-2006 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması.................................. 39
Tablo 7: 2006 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama
Oranları ............................................................................................................................................40
Tablo 8: İncelenen Hesapların Türleri ve Sayıları .....................................................................42
Tablo 9: Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin Bütçe Giderleri İncelenme Oranları ..............43
Tablo 10: Konular İtibariyle Genel Kurul Kararları .................................................................47
Tablo 11: Konular İtibariyle Daireler Kurulu Kararları ...........................................................47
Tablo 12: Temyiz Kurulu Faaliyetleri..........................................................................................48
Tablo 13: Konular İtibariyle Temyiz Kurulu Kararları ............................................................48
Tablo 14: Dairelerin Yargısal Kararları .......................................................................................49
Tablo 15: Dairelerin İdari Nitelikteki Kararları .........................................................................50
Tablo 16: 2006 Yılı Gelen-Giden Evrak Sayısı..........................................................................72
GRAFİKLER
Grafik 1: Genel Olarak Sayıştay Mensuplarının Kompozisyonu............................................24
Grafik 2: Meslek Mensuplarının Kompozisyonu......................................................................24
Grafik 3: Yönetim Mensuplarının Kompozisyonu................................................................... 24
Grafik 4: Öğrenim Durumlarına Göre Mensuplar....................................................................25
Grafik 5: Cinsiyete Göre Mensuplar............................................................................................25
Grafik 6: 2005-2006 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması ...................................38
Grafik 7: 2006 Yılı Harcamalarının Dağılımı .............................................................................40
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
7
8
Genel Bilgiler
I-Genel Bilgiler
A- MİSYON VE VİZYON
Misyon
İnceleme, denetleme, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama
işleriyle görevli bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak Sayıştay;
Denetimine tabi kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarının denetimi ile
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama,
TBMM’ce yapılacak denetimler için güvenilir bir zemin oluşturma,
Kamu kaynaklarının hukuka uygun, verimli, tutumlu ve etkin
kullanılmasına yardımcı olma,
Kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verme sorumluluğunun
yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunma,
gibi amaçlarla, güvenilir bilgiler ve öneriler içeren raporlar hazırlar ve
hükümler tesis eder.
Vizyon
Sayıştay, kamu yönetiminin Türk halkının refah ve mutluluğuna daha fazla
hizmet edecek şekilde yenilenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı
amaçlar.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
9
Genel Bilgiler
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayın kuruluşu ve görevleri Anayasanın 160’ıncı ve 164’üncü
maddelerinde yer almıştır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri,
atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ile Başkan ve
üyelerinin teminatları 21.02.1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve ek ve
değişiklikleri ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda düzenlenmiştir.
1. Ana Hatlarıyla Görevler
Anayasamız Sayıştaya;
Merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına denetlemek,
Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak,
Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini
yapmak,
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerini denetlemek ve kesin hükme
bağlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisine kesin hesap kanun tasarıları hakkında
uygunluk bildirimi sunmak,
görevlerini vermiştir.
2. Yetkiler
Sayıştay, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında;
Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, sayman ve diğer
sorumlularla doğrudan yazışmaya,
Gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları, göndereceği mensupları
vasıtasıyla görmeye veya dilediği yere getirtmeye,
Sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya,
bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye,
yetkili kılınmıştır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
10
Genel Bilgiler
Ayrıca Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi,
Devlet, özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve kurullarla diğer
gerçek ve tüzel kişilerden (Bankalar dahil) isteyebilir.
Bunlara ilaveten Sayıştaya, denetimine giren daire ve kurumların işlemleriyle
ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları
vasıtasıyla “yerinde” ve “işlem ve olayın her safhasında” inceleme, bilirkişi ve
uzman çalışmalarından yararlanma yetkisi de verilmiştir.
3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Sayıştaya Verilen Yeni Görevler
1.1.2006 tarihinde tamamen uygulamaya giren 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sayıştaya yeni görevler vermiş ve Sayıştayın
görev alanını genişletmiştir.
5018 sayılı Kanun ile Sayıştay denetiminin amacı ve biçimi belirlenmiş,
denetim alanı genişletilmiş, denetim ve raporlamaya ilişkin görevleri yeniden
düzenlenmiştir.
a) Denetimin Amacı
Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara,
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve
sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
b) Denetimin Kapsamı
Anayasanın 160’ıncı maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu gereğince merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri,
sosyal güvenlik kurumları ve yerel yönetimlerin gelir, gider ve malları Sayıştay
denetiminin kapsamındadır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
11
Genel Bilgiler
Tablo 1: Sayıştay Denetimine Tabi Olan Kamu İdareleri
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
1) Cumhurbaşkanlığı 2) Başbakanlık 3) Anayasa Mahkemesi 4) Yargıtay 5) Danıştay 6)
Adalet Bakanlığı 7) Millî Savunma Bakanlığı 8) İçişleri Bakanlığı 9) Dışişleri Bakanlığı 10)
Maliye Bakanlığı 11) Millî Eğitim Bakanlığı 12) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 13) Sağlık
Bakanlığı 14) Ulaştırma Bakanlığı 15) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 16) Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı 17) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 18) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
19) Kültür ve Turizm Bakanlığı 20) Çevre ve Orman Bakanlığı 21) Millî Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği 22) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 23) Jandarma Genel Komutanlığı
24) Sahil Güvenlik Komutanlığı 25) Emniyet Genel Müdürlüğü 26) Diyanet İşleri Başkanlığı
27) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 28) Hazine Müsteşarlığı 29) Dış Ticaret
Müsteşarlığı 30) Gümrük Müsteşarlığı 31) Denizcilik Müsteşarlığı 32) Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği 33) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 34) Devlet Personel Başkanlığı 35)
Özürlüler İdaresi Başkanlığı 36) Türkiye İstatistik Kurumu 37) Gelir İdaresi Başkanlığı 38)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 39) Karayolları Genel Müdürlüğü 40) Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü 41) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 42) Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü 43) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 44) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü 45) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 46) Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 47) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü 48) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Özel Bütçeli İdareler
A-Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri
1) Yükseköğretim Kurulu 2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 3) İstanbul Üniversitesi
4) İstanbul Teknik Üniversitesi 5) Ankara Üniversitesi 6) Karadeniz Teknik Üniversitesi 7)
Ege Üniversitesi 8) Atatürk Üniversitesi 9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 10) Hacettepe
Üniversitesi 11) Boğaziçi Üniversitesi 12) Dicle Üniversitesi 13) Çukurova Üniversitesi
14) Anadolu Üniversitesi 15) Cumhuriyet Üniversitesi 16) İnönü Üniversitesi 17) Fırat
Üniversitesi 18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19) Selçuk Üniversitesi 20) Uludağ Üniversitesi
21) Erciyes Üniversitesi 22) Akdeniz Üniversitesi 23) Dokuz Eylül Üniversitesi 24) Gazi
Üniversitesi 25) Marmara Üniversitesi 26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 27)
Trakya Üniversitesi 28) Yıldız Teknik Üniversitesi 29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 30)
Gaziantep Üniversitesi 31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32) Adnan Menderes Üniversitesi
33) Afyon Kocatepe Üniversitesi 34) Balıkesir Üniversitesi 35) Celal Bayar Üniversitesi 36)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 37) Dumlupınar Üniversitesi 38) Gaziosmanpaşa
Üniversitesi 39) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 40) Harran Üniversitesi 41) İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü 42) Kafkas Üniversitesi 43) Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi 44) Kırıkkale Üniversitesi 45) Kocaeli Üniversitesi 46) Mersin Üniversitesi 47)
Muğla Üniversitesi 48) Mustafa Kemal Üniversitesi 49) Niğde Üniversitesi 50) Pamukkale
Üniversitesi 51) Sakarya Üniversitesi 52) leyman Demirel Üniversitesi 53) Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi 54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 55) Galatasaray Üniversitesi
56) Ahi Evran Üniversitesi 57) Kastamonu Üniversitesi 58) Düzce Üniversitesi 59) Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi 60) Uşak Üniversitesi 61) Rize Üniversitesi 62) Namık Kemal
Üniversitesi 63) Erzincan Üniversitesi 64) Aksaray Üniversitesi 65) Giresun Üniversitesi 66)
Hitit Üniversitesi 67) Bozok Üniversitesi 68) Adıyaman Üniversitesi 69) Ordu Üniversitesi
70) Amasya Üniversitesi
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
12
Genel Bilgiler
Özel Bütçeli İdareler
B- Özel Bütçeli Diğer İdareler
1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3) Türkiye
ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 4) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu 5) Türkiye Bilimler Akademisi 6) Türkiye Adalet Akademisi 7) Yükseköğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu 8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (
2
) 9) Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü 10) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 11) Orman Genel
Müdürlüğü 12) Vakıflar Genel Müdürlüğü 13) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
14) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 15) Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü 16) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 17) Türk Akreditasyon Kurumu 18) Türk
Standartları Enstitüsü 19) Millî Prodüktivite Merkezi 20) Türk Patent Enstitüsü 21) Ulusal
Bor Araştırma Enstitüsü 22) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 23) Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 24) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 25)
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 26) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
27) GAP Bölge Kalkınma İdaresi 28) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 29) Kamu Denetçiliği
Kurumu 30) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 31) Meslekî
Yeterlilik Kurumu
Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar
1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2) Telekomünikasyon Kurumu 3) Sermaye Piyasası
Kurulu 4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5) Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu 6) Kamu İhale Kurumu 7) Rekabet Kurumu 8) Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü
İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumları
1) Sosyal Güvenlik Kurumu 2) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Mahallî İdareler
Belediyeler
İl özel idareleri
Belediye ve il özel idarelere bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler
Döner Sermayeler ve Fonlar
5018 sayılı Kanunun Ek 11. maddesi uyarınca genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine
bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmeleri ve fonların bütçeleri, ilgili idarelerin bütçeleri
içinde yer alacaktır. Bu döner sermaye işletmeleri ile fonlar 31.12.2007 tarihine kadar yeniden
yapılandırılacaktır.
(
*
) Altı çizgili kamu idareleri ilk defa Sayıştay denetimine tabi olacaklardır.
(1) 5018 sayılı Kanun öncesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı Sayıştay denetimine tabi
bulunmamaktaydı.
(2) 5018 sayılı Kanun öncesi Özelleştirme İdaresinin özelleştirme işlemleri Sayıştay denetimine tabi
bulunmamaktaydı.
c) Denetimin Biçimi
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate
alınarak;
Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
13
Genel Bilgiler
idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve
diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve
performans bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
d) Raporlamaya İlişkin Görevler
Mevcut düzenlemelere göre Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmakta
olan Genel Uygunluk Bildirimi Anayasa ve 5018 sayılı Kanun hükümlerine
göre Sayıştay tarafından sunulmaya devam edilecektir. Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile Sayıştaya aşağıda belirtilen raporları düzenli olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunma görevi verilmiştir:
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu: Genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde,
yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç,
hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi suretiyle hazırlanan
denetim raporlarının birleştirilmesi sonucu oluşturulur ve Genel Uygunluk
Bildirimi ile birlikte sunulur,
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporları: Mahallî idarelerin raporları hariç
idare faaliyet raporları, mahallî idareler genel faaliyet raporu ve genel faaliyet
raporu dış denetim sonuçları dikkate alınarak değerlendirilir ve faaliyet genel
değerlendirme raporları hazırlanarak sunulur,
Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu: Genel yönetim kapsamındaki
idarelerin bir yıla ait malî istatistiklerin, hazırlanma, yayımlanma, doğruluk,
güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından
değerlendirilmesi sonucunda oluşturulur ve sunulur.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
14
Genel Bilgiler
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Sayıştay Başkanlığı, mülkiyeti Hazineye ait olan, 28.517 m2 yüzölçümüne ve
96.000 m² kullanım alanına sahip 12 katlı 1610 odalı merkez binada ve Ulus,
ODTÜ, Afet İşleri ile Susuzköy’de bulunan Arşiv binalarında hizmet
vermektedir. Ulus Arşiv Binaları 3400 m², ODTÜ Arşiv Binaları 13.600 m²,
Afet İşleri Arşiv Binaları 9000 m² ve Susuzköy Arşiv Binaları 18.208 m²
olmak üzere, toplam 44.208 m² kullanım alanına sahip dört ayrı yerde arşiv
binası mevcuttur.
Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 3 adet
yemekhane ve 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır.
Sayıştay Başkanlığında, 41 adet binek taşıt, 2 Adet otobüs, 2 adet kamyon, 2
adet ambulans, 2 adet minibüs ve 3 adet kamyonet olmak üzere 52 adet taşıt
mevcut olup, 45 adet taşıt da personelin işe gidiş gelişlerinde kullanılmak
üzere hizmet alımı suretiyle temin edilmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
15
Genel Bilgiler
Ayrıca, Sayıştay Başkanlığı personelinin kullanımına tahsis edilen 562 adet
lojman ve Manavgat’ta 1 adet eğitim ve dinlenme tesisi mevcuttur.
2- Örgüt Yapısı
Sayıştay Başkanlığı Teşkilatı, merkez teşkilattan oluşmakta ve taşra teşkilatı
bulunmamaktadır. Sayıştayın Yargı ve Karar Organları, Daireler, Daireler
Kurulu, Temyiz Kurulu, Genel Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu, Memurlar
Seçim ve Disiplin Kurulundan oluşmakta olup, Hazine temsilcisi sıfatıyla
savcılık da örgüt yapısına dahildir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
16
Genel Bilgiler
Birinci Başkan Sayıştayın en büyük amiri olup kurumun genel işleyişinden
sorumludur. Genel Kurulun başkanıdır. Gerekli gördükçe Temyiz Kuruluna
ve Daireler Kuruluna da başkanlık eder.
Üyeler arasından Birinci Başkan tarafından atanan Genel Sekreter yönetim
işlerinde Başkanın yardımcısıdır. Yayın işleri, denetim grupları ile yönetim
birimlerini Başkan adına yönetir ve gözetir. Üç Genel Sekreter Yardımcısı
görevlerini yürütmede kendisine yardımcı olur.
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1 Bilişim Sistemi:
Sayıştay Başkanlığı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını
karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek
vermek üzere Bilgi İşlem Merkezi görev yapmaktadır.
Çağımızda kamu hizmetlerinin üretilmesi sırasında, bilişim teknolojisi
imkanlarından yararlanmak giderek kaçınılmaz hale gelmektedir. Ülkemizde
de kamu kurumları ve kuruluşları arasında bilişim teknolojisi kullanımı
yaygınlaşmaktadır. Pek çok kuruluş bilgisayar destekli yönetim bilişim
sistemleri kurmakta veya tasarlamaktadır.
Bu gelişmelere paralel olarak Sayıştayın, bir yandan bilgisayar destekli denetim
tekniklerini öğrenip uygulaması, bir yandan da bilişim teknolojisini kurum
içinde yaygınlaştırması gerekmektedir.
Sayıştay, bu amaçla, Ocak 2002’de yeni hizmet binasına taşındıktan sonra,
bilgisayarlarının birbirlerine hızlı, kontrollü, kurallı ve güvenli bir şekilde
bağlanmasını sağlayacak olan yerel alan ağını ve kesintisiz güç kaynağını
kurmuş, sunucularını yenilemiştir.
Güvenlik duvarı yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı denetim sistemi,
virüs yazılımı, Internet siteleri erişimi denetim yazılımları gibi ana kalemlerden
oluşan güvenlik sisteminin oluşturulması ile birlikte, Sayıştay web sayfası
(www.sayistay.gov.tr), 2002 yılının sonundan itibaren merkezindeki bir
sunucu üzerinden yayınını sürdürmektedir. Bu sistemin kurulmasıyla birlikte,
Sayıştay mensuplarının internet hizmetinden faydalanması ve kurum içi-
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
17
Genel Bilgiler
kurum dışı e-iletişim mümkün hale gelmiştir. Merkezdeki bir sunucu Sayıştay
Kurum İçi Yerel Ağ Web Sistemi (SAYBİS) olarak hizmet vermektedir.
Sayıştay Başkanlığının 2005 ve 2006 yıllarındaki donanım envanteri yılsonu
itibariyle şu şekildedir:
Tablo 2: 2005-2006 Donanım Envanteri
2005 2006
Masaüstü Kişisel Bilgisayar 967 967
Dizüstü Bilgisayar 563 563
Sunucu 11 11
Yazıcı 311 311
Tarayıcı 36 36
Çok Fonksiyonlu Tarayıcı 2 2
Yük Dengeleyici Yönlendirici 1 1
Projektör Cihazı 9 9
Kurulu Güç 400 kVA 400 kVA
Sayıştay Başkanlığının 2005 ve 2006 yıllarındaki fiziksel sunucu envanteri ise
yılsonu itibariyle şu şekildedir:
Tablo3: 2005-2006 Fiziksel Envanteri
2005 2006
Web Sunucusu 1 1
Uygulama Sunucusu 1 1
Veri Tabanı Sunucusu 1 1
Mail Sunucu 1 1
URL Filtreleme & Virüs Koruma
(Websense ve Trend Micro)
1 1
Gateway-Anti Spam (E-SAFE) 1 1
Firewall(Secure Platform) 1 1
Mainframe 1 1
Veri Giriş Sunucu (Mainframe) 2 2
Desteklenen Protokoller TCP/IP TCP/IP
İnternet Bağlantısı 4 mbps 4 mbps
İş süreçleri incelenerek Sayıştayın amaç ve hedefleri doğrultusunda, aşağıda
belirtilen yazılım projeleri hayata geçirilmiş ve personelin kullanımına
sunulmuştur:
Kesin Hesap İşlemleri: Ortalama 1.724 saymanlığın 47, 48 ve 49 örnek
numaralı idare hesabı cetvelleri ile bunlara ilişkin olarak saymanlarca ortalama
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
18
Genel Bilgiler
2-3 kez yapılan değişiklikler işlenmiş; yaklaşık 40.000 sayfa tutan bu işlemler
hatalarından arındırılıp Genel Kurul ve TBMM'ye sunumuna hazır hale
getirilmiştir. Ayrıca, Maliye Bakanlığından alınan ilgili yıla ait bilgiler ile
Sayıştayda oluşan dosyalar karşılaştırılmıştır. Ana Bilgisayar ortamındaki 2005
Yılı Sayıştay ve Maliye Bakanlığı bilgileri, kişisel bilgisayar ortamına
aktarılmıştır.
Bordro İşlemleri: Her ay yaklaşık bin iki yüz elli kişinin terfi değişiklikleri ile
yemek, telefon, kurs, kömür, sendika, ilaç bedeli, emekli keseneği, icra, kira
gibi kesintileri işlenmek suretiyle maaşları hesaplanıp maaş bordroları
hazırlanmakta ve bordro bilgilerine ilişkin çeşitli listelerin dökümleri
alınmaktadır. Buna ilaveten, her yıl personelinin vergi iadesi işlemleri
bilgisayara girilmekte, hata kontrolleri yapılmakta ve vergi iade bordrosu
dökülmektedir.
Sayıştay Internet Sitesi: Sayıştayın gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında
tanıtımını sağlamak, Kuruma ilişkin yararlı bilgileri ve haberleri elektronik
ortamda kurum ve kişilerin istifadesine sunmak ve şeffaflığı sağlamak
amacıyla Aralık 1999 tarihinde kurulan Sayıştay Web Sitesi, "Sayıştay",
"Kararlar - Raporlar", "Sayıştay Yayınları", "e-Kütüphane", "Haber-Duyuru”
ve "Sayıştay Dergileri" başlıklarından oluşmaktadır. 2005 yılında 2mbps’den 4
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
19
Genel Bilgiler
mbps çıkarılan internet bağlantısı hızı, 2007 yılından itibaren 10 mbps
çıkarılacaktır.
Sitenin İngilizce bölümünde, Sayıştay Kanunu, tanıtım broşürü, Sayıştay
tarafından uluslararası konferanslarda sunulan bildiriler ve çeşitli dokümanlar
Sayıştay Bilgi
yer almaktadır.
İşlem Merkezi ve Sayıştay İntraneti: Bilgi İşlem
indeki sunuculardan bir tanesi Sayıştay İntraneti (SAYBİS)
olarak hizmet vermektedir. SAYBİS’te kurum içi bilgi paylaşımı yoğun
Merkezinde firewall yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı denetim
sistemi, internet içerik güvenlik sistemi, internet siteleri erişim denetim
sistemleri, gerçek zamanlı virüs koruma, tanıma, temizleme sistemleri
kurulmuş olup, sürekli olarak güncellenmektedir. Sayıştay mensupları yerel
ağa bağlı yaklaşık 1000 kişisel bilgisayar üzerinden internete çıkabilmekte, e-
posta sunucumuz üzerinden kurum içi, kurum dışı elektronik haberleşme
yapabilmektedir.
Bilgi işlem merkez
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
20
Genel Bilgiler
biçimde yürütülmektedir. SAYBİS’te personelin izin durumlarını öğrenme,
personel bilgilerini arama ve arıza bildiriminde bulunma imkanları da
bulunmaktadır.
Ayniyat İşlemleri: Demirbaşlar ile ilgili sunucu/istemci tabanlı Ayniyat
Otomasyonu Si
stemi kullanılmaya başlanmıştır. Ayniyat ve Demirbaş
nılmaya
sonel
m (Sayıştay içi ya da dışı)
ri birimine
r. Bunlara ait her
modüllerinin kayıt ve sorgulama sistemi tek bir çatı altında toplanmış ve
esnek sorgulama seçenekleri sunularak güncel demirbaş kayıtlarına ve ilgili
demirbaşların tarihçesine hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
Arşiv Otomasyonu: Sayıştay Arşiv Alt sisteminin bilgi giriş, güncelleme ve
sorgulama modülleri Arşiv Birimi personeli tarafından kulla
başlanmış, saymanlık kütüğü ve hesap defteri kayıtları, kurum içi yerel ağ web
sistemi (SAYBİS) üzerinden ilgili personele açılmıştır. Meslek Mensuplarının
arşivden aldığı hesapları ve hangi tarihler arasında bu hesaplar üzerinde
çalıştığını Grup Şeflerinin ve ilgili personelin takip etmesi sağlanmıştır.
Evrak Otomasyonu: Evrak otomasyonu SAYBİS bilgi-form sistemiyle
entegre edilmiş ve gerçekleştirilen evrak akışının takibi sağlanmıştır. Per
kendini ilgilendiren ve birim amirleri ise birimleri dahilindeki tüm personele
ait evrak akışını anlık olarak takip edebilmektedir.
Genel Kurul Kararları Programı: Sayıştay Genel Kurulu tarafından alınan
Kararların, Karar No, Karar Tarihi, Geldiği Kuru
gibi kriterlere göre sorgulanması imkanını sunan bir programdır.
Sorgu, Müzekkere ve Raporlarının Takibi (Yazı İşleri - Tebyiz
Birimi): Bu alt sistem ile denetçilerin yazılması için yazı işle
gönderdiği sorgu, rapor, müzekkere ve diğer evrak bilgisayar ortamına
aktarılmakta, denetçisi gerektiğinde bu program aracılığı ile gönderdiği
dokümanın çeşitli aşamalarını, kim tarafından yazıldığını, son durumunu
kendi bilgisayarından izleyebilmekte, sorgulayabilmektedir.
İzin Takip Programı: Personele ait yıllık izin, mazeret izni, sağlık
raporlarına ilişkin bilgiler bilgisayar ortamında tutulmaktadı
türlü sorgulama yapılmakta, ilgili bilgilere bu yıl ve geçmiş yıllar itibari ile
ulaşılabilmektedir. Kişi isterse, kullanmak istediği yıllık izin için, izinin
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
21
Genel Bilgiler
süresini, başlangıç tarihini ve izni nerede geçireceğini yazmak suretiyle,
program yıllık izin istek formunu otomatik olarak doldurup dökmektedir.
Birim Amirleri personelinin izin durumlarını bu program vasıtasıyla takip
edebilmektedirler.
Sayıştay Mensupları Kıdem–Terfi Programı: Bu program ile Personel ve
Eğitim Birimi ta
rafından, Sayıştay meslek mensuplarının ve yönetim
kta
le harcama kalemlerindeki ödenek
ikliklerin izlenmesi ve kodlama işlemleri
olup, bakmakla mükellef bulunduğu, tedavi yardımından
şleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılmakta
mensupları terfi bilgilerinin güncellemeleri yapılmakta, sistem bu bilgileri
değerlendirerek kıdem sıralamalarını yapmakta, sonuçlar ve çeşitli istatistiki
bilgiler Mensuplar tarafından SAYBİS ekranından sorgulanabilmektedir.
Personel Sicil İşlemleri: Personel ve Eğitim Müdürlüğünde kullanılan bu
yazılım ile Sayıştay personelinin sicil bilgileri bilgisayar ortamına aktarılma
ve istendiğinde dökümü alınmaktadır.
Mali İşler Birimi Ödenek Takip Programı: Mali İşler Müdürlüğü
tarafından kullanılan bu yazılım i
durumlarının takibi yapılmaktadır.
Denetlenen Hesapları İzleme İşlemleri: Denetlenen yaklaşık 5000
hesabın kaydının tutulması, değiş
doğru ve güncel olarak izlenmekte ve bu bilgilerden kesin hesap işlemlerinde
yararlanılmaktadır.
Sağlık Hizmetleri Programı: Personelin Tedavi Beyanları bilgisayar
ortamına aktarılmış
faydalanacak aile fertlerinin takibi yapılmaktadır. Aynı zamanda personel ve
aile fertlerinin göz muayeneleri sonucunda gözlük, çerçeve, gözlük camı alım
ve değişikleri izlenmektedir.
Sınav Hizmetleri Programı: Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınavına
başvuran adayların bilgi giri
olup, bu bilgiler disket ve listeler halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezine teslim edilmiştir. Her aday için aday bilgilerini, kendi el yazılarıyla
öz geçmişlerini ve dersler itibariyle aldıkları puanları gösteren resimli özel
form geliştirilerek, sözlü sınavda kullanıma sunulmuştur. Ayrıca hem yazılı
hem de sözlü sınav sonuçlarından çeşitli istatistiki sonuç ve grafikler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
22
Genel Bilgiler
oluşturulmuştur. Bu sonuç ve istatistikler Sayıştay Haber Bültenlerinde ve
Web Sitesinde yayınlanmaktadır.
Seçim Hizmetleri Programı: Sayıştay Daire Başkanlığı ve üye adayı
seçimlerinde oy tasnif ve listele
me işleri için mikro bilgisayarlar hizmete
Sayıştay Başkanlığı Kütüphanesi, Sayıştay mensuplarının ve Kurum dışından
gelen okuyucular şılamak amacıyla kurulmuş olup, bu amaç
onu itibariyle şu şekildedir:
RYALLERİ
sunulmuştur.
3.2 Kütüphane Sistemi
ın taleplerini kar
doğrultusunda 2006 yılında 18.200 kişiye hizmet verilmiştir. Bunlardan %61’i
Meslek Mensubu, %37’si Yönetim Mensubu ve %2’si ise Kurum dışı
gelenlerdir.
Sayıştay Başkanlığının 2005 ve 2006 yıllarındaki kütüphane materyal
envanteri yıls
Tablo 4: 2005-2006 Kütüphane Materyalleri
KÜTÜPHANE MATE
YILLAR
MATERYAL ÇEŞİTLER
İ
2005 2006
Kitaplar 6400 6700
Süreli Yayınlar 4745 5200
Abone Olunan Süreli Yayınlar 30 31
Edebi Yayınlar (Roman, hikaye, vb.) - 709
Resmi Gazeteler-Tutanak Dergileri- Kanunlar Dergileri-
Düsturlar- Kazancı ve Başbakanl
ık Kanunlar Külliyatları
3352 3400
Genel Kurul ve Daireler Kurulu Kararları 131 135
Sayıştay Yayınları (Sayıştay Dergileri hariç) 540 550
Raporlar 82 87
Kitap Dışı Materyaller (CD vb.) 130 150
4 Kaynakları
2006 yılı sonu itibariyle Sayıştay Başkanlığı merkez teşkilatına tahsis edilmiş
olan 1717 kadrodan 1205 adedi dolu, 619 adedi ise boş durumda olup, tahsis
- İnsan
edilen kadronun %70’i kullanılmıştır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
23
Genel Bilgiler
2006 yılında merkez teşkilatı 1205 kadrolu ve 35 sözleşmeli personel olmak
üzere 1240 personelle görev yapmaktadır.
Sayıştayda görev yapan 1240
personelin 648’i meslek mensubu,
581’i yönetim mensubu ve 11’i
savcı ve savcı yardımcısıdır.
Mensupların kompozisyonu,
yandaki grafikte yüzdeler itibariyle
gösterilmiştir.
648 Meslek mensubunun 50’si “Birinci Başkan, Daire Başkanı ve
Üyelerden”, 11’i “Raportörlerden” ve
587'si “Uzman Denetçi, Başdenetçi,
Denetçi ve Denetçi
Yardımcılarından” oluşmaktadır.
Meslek mensuplarının tüm mensuplar
içindeki kompozisyonu yandaki
grafikte yüzdeler itibariyle
gösterilmiştir.
Yönetim mensuplarından
373’ü Genel İdare
Hizmetleri sınıfında, 11’i
Sağlık Hizmetleri sınıfında,
26’sı Teknik Hizmetler
sınıfında, 136’sı Yardımcı
Hizmetler sınıfında olup,
35’i Sözleşmeli Personel
statüsünde çalışmaktadır.
Yönetim mensuplarının tüm mensuplar içindeki kompozisyonu yandaki
grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
24
Genel Bilgiler
Mensuplarının öğrenim durumları ise aşağıdaki grafikte belirtilmektedir.
Mensupların cinsiyete göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir.
5- Sunulan Hizmetler
Genel Kurul, Birinci Başkanın başkanlığı altında tüm daire başkanlarıyla
üyelerden oluşur. Mevcut üye sayısının en az üçte ikisi ile toplanır, mevcudun
salt çoğunluğu ile karar verir. Genel Kurul genel uygunluk bildirimlerine son
şeklini verir, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak diğer raporları
müzakere eder, 832 sayılı Kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapar ve
Birinci Başkan tarafından incelenmesi istenilen diğer konu ve işlemleri
görüşerek karara bağlar.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
25
Genel Bilgiler
Temyiz Kurulu, 4 yıl için Genel Kurulca daire başkanları arasından seçilecek
4 daire başkanı ile her daireden seçilecek 2 üyeden oluşur. Kurula en kıdemli
daire başkanı başkanlık eder. Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisi ile
toplanır, mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Temyiz Kurulu Sayıştay
dairelerince verilen ilâmların son hüküm merciidir.
Daireler Kurulu, Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanları ile üyelerin
dışında kalan daire başkanları ve üyelerden oluşur. En kıdemli daire başkanı
Kurula başkanlık eder. Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır,
mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Daireler Kurulu, mali konuları kapsayan
yönetmelikler hakkındaki Sayıştay mütalâasını tespit eder, 832 sayılı Kanunla
kendisine verilmiş olan diğer görevleri yapar ve Birinci Başkan tarafından
incelenmesi istenen konularla işlemleri görüşerek karara bağlar.
Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Sayıştay Genel Kurulunca her
daireden seçilecek birer üye ile daire başkanları arasından seçilecek beş daire
başkanından kurulur. Kurul yasada belirlenen görevleri yerine getirir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
26
Genel Bilgiler
Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu, iki takvim yılı için Genel Kurulca
seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi veya raportör,
başdenetçi ile Genel Sekreterden kurulur. Kurul yasada belirlenen görevleri
yürütür.
Sayıştay Daireleri, bir başkan ve altı üyeden oluşan hesap mahkemeleridir.
Daire, bir başkan ve dört üye ile toplanır, hüküm ve kararlar oy çokluğuyla
verilir. Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılamak ve Birinci Başkan
tarafından havale edilen konuları karara bağlamak dairelerin görevidir.
Savcılık, Hazine temsilcisi sıfatıyla örgüt yapısına dahildir. Sayıştay Savcı ve
yardımcıları, Birinci Başkanın görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca
yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar. Savcı, hesapların
incelemesi ve yargılanması safhalarında iddia ve düşüncesini bildirmek ve
yasada sayılan diğer görevleri yerine getirmekle görevlidir.
Raportörler, bağlı bulundukları dairelere ve kurullara Sayıştay Kanunu ile
verilen görevlerle ilgili kararları yazmak, tutanak ve ilâmları düzenlemek ve
bunların gerektirdiği diğer işleri yapmakla görevlidirler.
Denetim Grupları, Genel yönetim kapsamındaki idarelerin mali karar,
faaliyet ve işlemlerinin incelendiği ve performans denetimlerinin yürütüldüğü
ve denetçilerin görev yaptığı gruplardır. Bu grupların sayıları ve görev alanları
ilgili yönetmelik ve başkanlık tasarrufu ile değişen ihtiyaçlar çerçevesinde
belirlenir.
Denetim Destek Grupları,
araştırma, planlama, performans, dış ilişkiler,
eğitim ve TBMM ile ilişkiler gibi denetime ve Birinci Başkanlığa destek
faaliyetlerinin yürütüldüğü gruplardır.
Kesin Hesap Grubu, uygunluk bildirimleri taslaklarını hazırlamakla
görevlidir.
Yönetim Birimleri, Sayıştayda evrak, özlük işleri, kütüphane, yayın işleri,
arşivleme, satınalma, mali işler gibi destek hizmetlerini yürütür. Bu birimlerde
Devlet Memurları Kanununa tabi personel çalışır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
27
Genel Bilgiler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Bağımsız dış denetim ve yargı kurumu olarak kamu mali yönetiminde son
derece önemli bir rol üstlenmiş olan Sayıştay, görevlerini en iyi şekilde yerine
getirebilmek için denetim ve yönetim kapasitesini güçlendirmeye yönelik
çalışmalar yürütmektedir.
Sayıştay, bütün faaliyetlerinde bilgi kullanan ve bilgiye dayalı hizmet üreten bir
kurum olduğundan, bu hizmetlerin niteliğine bağlı olarak iç ve dış kaynaklı
bilgiyi birçok kamu kurumuna göre çok daha yoğun kullanmaktadır. Sayıştay
yönetimi de, kurumun bütün kaynakları ve faaliyetlerinin idaresinde, yoğun
olarak bu alanlara ilişkin bilgi kaynaklarıyla çalışmakta ve bu bilgiye dayalı
kararlar almaktadır. Sayıştayda yönetim bilgisi sağlayan özel tasarlanmış
sistemler bulunmamakta ve bilgi, genel olarak yönetimin istemesine bağlı
olarak, ilgili birimlerin çalışmalarıyla elde edilmektedir. Özellikle denetim
planlama, mali işler ve insan kaynakları ile ilgili alanlarda; bilgi üretimi, bilgi
ve belgenin kaydı, muhafazası ve raporlanması ön plana çıkmaktadır.
Gerek yasal örgütleniş ve faaliyet çerçevesinden, gerekse yönetsel inisiyatifler,
geliştirme ve nitelikli çalışma yaklaşımlarından kaynaklansın, Sayıştay
yönetimi, faaliyet süreçlerindeki ilerlemeleri, kaynak tahsisleri, sonuç ve
etkilerini içerecek şekilde izlemekte, hedeflerle kaynakların, süreçlerin,
sonuçların ve etkilerin karşılaştırılarak performans değerlendirmesi yapmak
amacıyla bilgi sağlamaktadır.
Faaliyet süreçlerindeki ilerleme ve performansa ilişkin bilgi sağlama,
aşağıdakileri kapsamaktadır:
Başta mali kaynaklar olmak üzere sahip olunan varlıkların etkinliğinin ve
temel stratejik hedeflere uygun kullanılmasının izlenmesi,
Kurumun başta denetim ve yargı olmak üzere yürüttüğü çalışmaların
uygunluğu temin ve bu faaliyetleri geliştirme çabasının sürekliliğini
sağlama amaçlı izleme,
Kurumun deneyimleriyle kendini geliştirdiğinin ve nitelikli insan
kaynaklarıyla çalışıldığının güvencesini verecek kanıtlar edinmek ve insan
kaynakları politikalarının etkinliğinin sağlanması amaçlı izleme,
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
28
Genel Bilgiler
Kurumun gelecekte karşılaşabileceği beklenmedik sürprizlere ve fırsatlara
vereceği en uygun karşılığı planlayıp yönetebilmesi için geliştirdiği risk
yönetiminin gereği olarak yaptığı kontrol faaliyetlerinin izlenmesi.
Yukarıda açıklanan hususlar, Sayıştay yönetiminin;
Mali yönetime,
İnsan Kaynakları yönetimine,
İş süreçlerinin yönetilmesine,
Risk yönetimi perspektifine
odaklandığını ve yönetim bilgisi ihtiyaçlarını da bu perspektife dayalı olarak
geliştireceğini göstermektedir.
Bu perspektif çerçevesinde, Sayıştay Başkanlığının iç kontrol sisteminin
oluşturulması kapsamında Mali İşler Müdürlüğünde çalışmaların
yürütülmesine öncelik verilmiş olup,
İç kontrol ortamının belirlenmesi,
Risk evreninin oluşturulması,
Amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
Her bir alt birim için iş akış süreçlerinin çıkarılması,
Risklerin değerlendirilmesi,
Raporlama ve
İzleme
çalışmalarının yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
Bu raporun hazırlandığı dönemde Sayıştay Başkanlığı iç kontrol sisteminin
kurgulanması çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Sayıştay Başkanlığı 2006 yılı bütçesi kapsamında alınan mal ve hizmetler,
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde,
harcama yetkilisinin onayıyla gerçekleştirme görevlileri tarafından temin
edilmiştir. Ayrıca, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte belirtilen “Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali
Kontrolüne Tabi Mali Karar ve İşlemler”in yanı sıra, söz konusu
Yönetmeliğe dayanılarak alınan Makam Onayı çerçevesinde, ihale
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
29
Genel Bilgiler
kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek mal ve hizmet
alımları ile yapım işlerine ilişkin ödeme belgeleri de ön mali kontrole tabi
tutulmuştur.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
30
Amaç ve Hedefler
II- Amaç ve Hedefler
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Sayıştayın amaç ve hedefleri şunlardır:
AMAÇ 1: Sayıştayın, kamu maliyesinde yönetim ve kontrol yapısını,
saydamlığı ve hesap verme sorumluluğunu geliştirmek amacıyla,
kendisine verilen görevleri yerine getirebilecek bir mevzuata
kavuşmasını sağlamak.
HEDEFLER:
Sayıştay mevzuatı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa,
ilgili diğer mevzuata ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir.
Yeni Sayıştay Kanunu teklifinin kanunlaşması sürecinde ve sonrasında,
gerekli her türlü bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Teklifin TBMM’ce yasalaştırılmasından sonra gerekli ikincil mevzuat
hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır.
AMAÇ 2: Denetim ve raporlama kapasitesini uluslararası standartlar
çerçevesinde geliştirmek.
HEDEFLER:
Mali Denetim ve Performans Denetiminde uluslararası standartlar
benimsenecek ve uygulanacaktır.
Mali Denetim ve Performans Denetimi Rehberleri hazırlanarak,
denetimin kalite ve etkinliği arttırılacaktır.
Denetim raporlarının niteliği arttırılacaktır.
Denetim sonuçlarının konsolidasyonu sağlanacak ve denetim raporları ile
“Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu” zamanında üretilecektir.
Sayıştayın denetim faaliyetleri için kalite güvence mekanizmaları
geliştirilecektir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
31
Amaç ve Hedefler
AMAÇ 3: Yeni denetim yöntem ve uygulamalarını yerleştirmek ve
yaygınlaştırmak.
HEDEFLER:
Sayıştayın başlangıç aşamasında olan bilişim sistemleri denetimi
konusundaki birikimi artırılacaktır.
Bilişim sistemleri denetimlerinde uluslararası standartlar benimsenecek ve
uygulanacaktır.
Sayıştayın denetim çalışmalarında bilgisayar destekli denetim tekniklerinin
uygulanması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Denetimlerde etkinliği ve verimliliği artırmak üzere, denetim süreçlerinin
bilişim ortamında takip edilmesi olanağını veren denetim yönetim sistemi
kurulacaktır.
Sayıştay denetçilerinin, bilişim sistemleri denetimini yapma ve bilgisayar
destekli denetim tekniklerini kullanma yeterliliğine kavuşması için, gerekli
eğitim programlarına katılımları sağlanacaktır.
AMAÇ 4: Sayıştayın yargı fonksiyonunun işleyişinde etkinliğin
arttırılması.
HEDEFLER:
Yargılama faaliyetlerinin genel planlamasında etkinlik arttırılacaktır.
Yargılama faaliyetleri, yargılama sürecinin tüm aşamalarda karşılaşılan
engeller giderilerek hızlandırılacaktır.
Yargılama sonuçlarının izlenmesi kolaylaştırılacak ve raporlanması
sağlanacaktır.
AMAÇ 5: Parlamento ve kamuoyu ile ilişkileri geliştirmek.
HEDEFLER:
Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesine yönelik
temel yaklaşımlar belirlenecek ve bu ilişkilerinin eşgüdüm içinde
yürütülmesi sağlanacaktır.
Sayıştay raporlarının Parlamentoda gerektiği biçimde ele alınmasını ve
sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla TBMM İçtüzüğünde değişiklik
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
32
Amaç ve Hedefler
yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.
Kurum faaliyetleri ve sunulan hizmetler hakkında Parlamento ve
kamuoyunun yeterince bilgilenmesini sağlamaya ve onların ihtiyaçlarını ve
eğilimlerini belirlemeye yarayan mekanizmalar oluşturulacaktır.
AMAÇ 6: Yönetim faaliyetlerinin zamanında, düzenli, etkin ve verimli
bir şekilde ifa edilebilmesi.
HEDEFLER:
Sayıştayın insan kaynakları yönetiminin etkinliği ve verimliliği artırılacaktır.
Sayıştayın mali işlerinin daha etkin bir şekilde icra edilebilmesi için etkin
işleyen bir iç kontrol sistemi oluşturulacaktır.
Girdiler, faaliyetler ve faaliyet sonuçları üzerinde, birbirleriyle tam olarak
ilişkilendirilmiş, belirli kalite ve performans ölçütleri açısından
karşılaştırmalara ve raporlamaya imkan veren ve yönetici ihtiyaçlarına
uygun Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır.
Modern risk yönetim anlayışı ile uyumlu olarak, Sayıştayda risk yönetim
yapısı oluşturulacak ve karşılaşılacak risklerle etkin bir biçimde mücadele
etme yolları belirlenecektir.
Sayıştayın yönetim faaliyetleri için kalite güvence mekanizmaları
geliştirilecektir.
AMAÇ 7: Sayıştayın bilişim sistemleri yönetiminin geliştirilmesi ve
kurum yönetimini ve faaliyetlerini güçlendirecek yeni bilişim
sistemleri kurulması.
HEDEFLER:
Sayıştayın modern bir yüksek denetim organı olarak büyümesi ve
gelişmesi için, faaliyetlerine en uygun donanım, teknoloji ve teknik
kapasiteye sahip olması sağlanacaktır.
Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin en güvenli, en verimli ve en
sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacaktır.
Bilişim sistemleri organizasyonu, uluslararası standartlara uygun ve
kurumsal ihtiyaçları en iyi karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri hizmetleri, bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
33
Amaç ve Hedefler
şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede uyumlu hale
getirilecek ve kullanıcı beklentilerini en iyi biçimde karşılayacaktır.
Bilişim sistemleri güvenliği, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak
güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Bilişim sistemlerinin stratejik planlaması yapılacak ve periyodik olarak
güncellenecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim
Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi,
Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi
entegre bilgi sistemleri kurulacaktır.
AMAÇ 8: Hizmet içi eğitime süreklilik kazandırma ve meslekî
gelişimi özendirme.
HEDEFLER:
Hizmet içi eğitim, meslek ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
şekilde tasarlanacak ve gerekli nitelikleri taşıyan herkese açık olacaktır.
Başta INTOSAI olmak üzere uluslararası organizasyonların ve diğer
yüksek denetim kurumlarının birikimlerinden ve düzenledikleri kurs,
seminer ve benzeri eğitim etkinliklerinden gerektiği şekilde
yararlanılacaktır.
Yurt içinde yükseköğretim kurumlarının ve uzman kuruluşların
elemanlarının hizmet içi eğitime katkıları sağlanacaktır.
Mensupların Sayıştay denetimini ilgilendiren konularda yurt içindeki ve
dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarına
katılmaları özendirilecektir.
Başka kurumlar veya organizasyonlar tarafından yurt içinde ve dışında
düzenlenen kongre, sempozyum, seminer, toplantı vb. etkinliklere
mensuplarımızın katılımlarını sağlama ve özendirme geleneği
sürdürülecektir.
Meslek mensuplarının yurt içindeki ve dışındaki kurumlarda ve
organizasyonlarda (uluslararası denetim organizasyonlarındakiler başta
olmak üzere) görev almaları ve bu yolla birikimlerini zenginleştirmeleri
teşvik edilecektir.
Sayıştay personelinin bilişim sistemleri konusunda yeterli düzeyde bilgi
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
34
Amaç ve Hedefler
sahibi olması ve eğitimlerde bilişim sistemi araçlarını etkin bir şekilde
kullanması sağlanacaktır.
Çağdaş metot ve teknikleri ile yetiştirilen Sayıştay eğitim uzmanları, bu
metot ve teknikleri tüm hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında
ve uygulanmasında kullanacaklardır.
AMAÇ 9: Sayıştayın denetim, yargı ve yönetim faaliyetlerini
yürütürken güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve araçlarına
sahip olması.
HEDEFLER:
İhtiyaçlar doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş sistemler temin edilmek
suretiyle, personelin kurum içinde ve dışında her türlü iletişim ihtiyacı en
iyi şekilde karşılanacaktır.
Kurum içi iletişimin en önemli unsuru olan intranet, daha kapsamlı ve
işlevsel hale getirilecektir.
Sayıştayın dışa açılan en önemli pencerelerinden birisi olan internet sitesi,
daha kapsamlı ve işlevsel hale getirilecektir.
Kurum içerisinde hızlı ve anında iletişim kurma amacıyla kullanılan mesaj
sistemi ve elektronik posta imkanları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Bilindiği üzere; Avrupa Birliği Müktesebatının Kabulüne İlişkin Ulusal
Programın (28.3 Mali Kontrol) Bölümünde, “ Dış Denetimin AB ve
Uluslararası Standartlara Uygun Bir Şekilde Geliştirilmesi İçin Mevzuat
Değişikliği” ve “Sayıştayın Dış Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi”
konuları “öncelikler” tasnifi altında yer almaktadır. Söz konusu önceliklerin
hayata geçirilebilmesini teminen hazırlanan Sayıştay Kanunu Teklifi
TBMM’ye sunulmuştur. Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun
gündeminde bulunan Sayıştay Kanunu Teklifinin en kısa sürede yasalaşması
Sayıştayın en büyük temennisidir.
Ayrıca, 2003 Yılı Finansman Zaptı kapsamında hazırlanan ve Avrupa
Komisyonu Yönlendirme Komitesinin 14 Mart 2005 tarihli Koşulsuz Onay
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
35
Amaç ve Hedefler
kararı ile uygulamaya konulan, “Sayıştayın Denetim Kapasitesinin
Güçlendirilmesi” başlıklı Eşleştirme Projesi, yukarıda belirtilen öncelikli
hedeflere ulaşılmasında önemli bir araç olarak değerlendirilmekte ve proje
kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
36
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve
Değerlendirmeler
A-MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Sayıştay Başkanlığına, 2006 yılı Bütçe Kanunuyla 54.431.000 YTL ödenek
tahsis edilmiştir. Toplam ödeneğin % 89’u olan 48.411.023,28 YTL
harcanmıştır. Bu rakam 2005 yılı harcaması ile karşılaştırıldığında %22
oranında bir artışa tekabül etmektedir.
Tablo5: 2005-2006 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
2005 (YTL) 2006 (YTL)
Ekonomik
Kod
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HARCAMA
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HARCAMA
1 PERSONEL GİDERLERİ 31.988.000,00 25.016.300,26 32.208.000,00 33.146.881,85
1 1 Memurlar 30.216.000,00 24.212.290,50 30.416.000,00 32.268.806,44
1 2 Sözleşmeli Personel 790.000,00 528.494,01 810.000,00 570.629,92
1 3 İşçiler 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00
1 5 Diğer Personel 960.000,00 275.515,75 960.000,00 307.445,49
2
SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
3.064.000,00 2.996.662,96 3.561.000,00 3.350.551,31
2 1 Memurlar 2.930.000,00 2.883.016,08 3.392.000,00 3.233.509,45
2 2 Sözleşmeli Personel 130.000,00 113.646,88 165.000,00 117.041,86
2 3 İşçiler 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 16.458.000,00 9.951.963,14 17.351.000,00 11.446.717,55
3 2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları 2.316.000,00 1.555.373,06 2.267.000,00 1.583.266,00
3 3 Yolluklar 3.517.000,00 1.812.844,22 3.843.000,00 2.258.403,46
3 4 Görev Giderleri 75.000,00 9.480,26 75.000,00 40.789,58
3 5 Hizmet Alımları 5.380.000,00 3.795.771,92 5.736.000,00 4.541.633,80
3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 350.000,00 14.641,98 350.000,00 38.368,99
3 7
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1.465.000,00 286.944,48 1.275.000,00 338.845,58
3 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 650.000,00 282.434,40 850.000,00 826.193,46
3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 2.705.000,00 2.194.472,82 2.955.000,00 1.819.216,68
5 CARİ TRANSFERLER 345.000,00 342.730,35 361.000,00 360.224,17
5 3
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
334.000,00 333.599,00 350.000,00 350.000,00
5 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler 11.000,00 9.131,35 11.000,00 10.224,17
6 SERMAYE GİDERLERİ 2.350.000,00 1.507.105,44 950.000,00 106.648,40
6 1 Mamul Mal Alımları 1.750.000,00 1.478.070,36 350.000,00 0,00
6 3 Gayrimaddi Hak Alımları 250.000,00 29.035,08 250.000,00 106.648,40
6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
7 SERMAYE TRANSFERLERİ 114.000,00 0,00 - -
7 2 Yurt Dışı Sermaye Transferleri 114.000,00 0,00 - -
TOPLAM 54.319.000,00 39.814.762,15 54.431.000,00 48.411.023,28
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
37
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
“Ekonomik sınıflandırma” açısından Sayıştay Başkanlığının 2005 ve 2006
yılları bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri
şöyledir:
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
Ödenek 2005 Harcama 2005 Ödenek 2006 Harcama 2006
Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler
Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri
Grafik 6: 2005-2006 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
“01- Personel Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2005 yılsonu
harcamasına göre %28 artışla 32.208.000 YTL ödenek tahsis edilmiş,
ancak söz konusu ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle yıl içinde aktarma
yapılmış ve anılan gidere ilişkin 33.146.881,85 YTL harcama
gerçekleşmiştir.
“02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Sayıştay
Başkanlığı bütçesine, 2005 yılsonu harcamasına göre %19 artışla
3.561.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin % 94’ ü
harcanmıştır.
“03- Mal ve Hizmet Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine 2005 yılı
ödeneğine göre % 5 artışla 17.351.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, 2006
yılsonu itibariyle söz konusu ödeneğin % 66’ sı harcanmıştır.
“05- Cari Transferler” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2005 yılsonu
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
38
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
harcamasına göre %5 artışla 361.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, söz
konusu ödeneğin % 99’u harcanmıştır.
“06- Sermaye Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2005 yılsonu
harcamasına göre %37 azalışla 950.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, söz
konusu ödeneğin % 11’ i harcanmıştır.
Diğer taraftan, sunulan hizmetler açısından, Sayıştay Başkanlığının 2005 ve
2006 yılları bütçesinde yer alan ödeneklerinin dağılımı ve yılsonu
gerçekleşmeleri ise şöyledir:
Tablo6: 2005-2006 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması
2005 (YTL) 2006 (YTL)
FONKSİYONEL
KODU
AÇIKLAMA
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HARCAMA
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HARCAMA
1
GENEL
KAMU
HİZMETLERİ
11.296.000,00 7.173.859,17 9.042.000,00 7.677.599,95
2
SAVUNMA
HİZMETLERİ
55.000,00 10.490,20 55.000,00 1.063,20
3
KAMU
DÜZENİ VE
GÜVENLİK
HİZMETLERİ
41.738.000,00 32.283.865,04 44.098.000,00 40.213.664,79
9
EĞİTİM
HİZMETLERİ
1.230.000,00 346.547,74 1.236.000,00 518.695,34
GENEL TOPLAM 54.319.000,00 39.814.762,15 54.431.000,00 48.411.023,28
“01-Genel Kamu Hizmetleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2005
yılsonu harcamasına göre %26 artışla 9.042.000 YTL ödenek tahsis
edilmiş, söz konusu ödeneğin %85’i harcanmıştır.
“02-Savunma Hizmetleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2005 yılında
olduğu gibi 55.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin
%2’si harcanmıştır.
“03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri” için Sayıştay Başkanlığı
bütçesine, 2005 yılı ödeneğine göre %6 artışla 44.098.000 YTL ödenek
tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin %91’i harcanmıştır.
“09-Eğitim Hizmetleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2005 yılı
ödeneğine göre %0,5 artışla 1.236.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, söz
konusu ödeneğin %42’si harcanmıştır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
39
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Mal ve hizmet alım giderleri kapsamında ikinci düzey ekonomik kodlarda yer
alan ödenekler ile harcama oranları aşağıda gösterilmiştir.
Tablo7: 2006 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları
AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ (YTL)
HARCAMA
(YTL)
HARCAMA
ORANI
Tüketime Yönelik Mal ve
Hizmet Alımları
2.267.000,00 1.583.266,00 %70
Yolluklar 3.843.000,00 2.258.403,46 %59
Görev Giderleri 75.000,00 40.789,58 %54
Hizmet Alımları 5.736.000,00 4.541.633,80 %79
Temsil ve Tanıtma Giderleri 350.000,00 38.368,99 %11
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak
Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
1.275.000,00 338.845,58 %27
Gayrimenkul Mal Bakım ve
Onarım Giderleri
850.000,00 826.193,46 %97
Tedavi ve Cenaze Giderleri 2.955.000,00 1.819.216,68 %62
Sayıştay Başkanlığının 2006 yılında harcamalarının %68’i personel giderlerine,
%24’ü mal ve hizmet alım giderlerine, %7’si sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderlerine, %0,7’si cari transferlere ve %0,3’ü de sermaye
giderlerine harcanmıştır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
40
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
3- Mali Denetim Sonuçları
2006 Yılında Mali Denetimle ilgili bir rapor hazırlanmamıştır.
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1 Denetim Faaliyetleri
1.1.1 Kamu İdaresi Hesaplarının İncelenmesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca ilk defa
denetim kapsamına dahil edilen idarelerle ilgili hesap, işlem ve faaliyetlerin
Sayıştayca denetimi 01.01.2006 tarihi itibariyle başladığından, 2006 yılı merkez
ve yerinde denetim programları bu yeni idareleri de kapsayacak şekilde
hazırlanmıştır.
İlk defa denetim kapsamına alınan söz konusu idarelere ilişkin denetim
görevinin, Sayıştay Kanunu Teklifi yasalaşıncaya kadar, 5018 sayılı Kanuna
aykırı olmamak üzere 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine göre
yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçlanmıştır.
Ayrıca söz konusu programda; önceki yıllardan devam eden ve izlenmesinde
yarar görülen konuların yer aldığı hesapların tercih edilmesine, iç denetim
raporları, ihbarlar, çeşitli yayımlar gibi kaynaklardan elde edilen bilgiler ile
önceki denetim bulgularına göre riski yüksek olduğu düşünülen hesaplara
öncelik verilmesine, önceki inceleme dönemlerinde programa alındığı halde
hesabın zamanında alınamaması, eksik alınması veya hiç alınamaması gibi
nedenlerden dolayı revizyonla programdan çıkarılan hesapların yeni yıl
hesaplarının alınmasına, denetime tabi tutulmamış alan bırakılmaması için
mümkün olduğu ölçüde, önceki inceleme programlarına alınamamış değişik
türdeki kamu idaresi hesapları arasından da tercihte bulunulmasına gayret
gösterilmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
41
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Tablo 8: İncelenen Hesapların Türleri ve Sayıları
BÜT.TÜRÜ HESAP TÜRÜ
MERKEZDE
İNC.HES.SAY
YERİNDE
İNC.HES.SAY.
TOPLAM
İNC.HES.SAY
Bakanlık ve Diğer Merkezi
İdareler
27 27
Defterdarlık 6 23 29
Mal Müdürlüğü 53 1 54
Vergi Dairesi 23 23
Gümrük 7 2 9
Askeri Hesap 9 3 12
Diğer Hesaplar 1 1
Genel Bütçeli
İdareler
Toplam 126 29 155
DSİ ve TCK 15 30 45
Üniversite 12 33 45
Diğer Hesaplar 1 1
Katma Bütçe
İdareler
Toplam 28 63 91
Diğer Özel Bütçeli idareler 44 1 45 Diğer Özel Bütçeli
idareler
Toplam 44 1 45
Üniversite DSS 31 8 39
Sağlık Kurumları DSS 30 9 39
Milli Eğitim DSS 22 22
Cezaevi ve İşyurtları DSS 15 15
Diğer DSS 32 6 38
Döner Sermaye
Hesapları
Toplam 130 23 153
İl Özel İdaresi 50 43 93
İl Özel İdareleri
Toplam 50 43 93
Büyükşehir Belediyesi 2 14 16
İl Belediyesi 33 31 64
Büyükşehire Bağlı İlçe Belediyesi 30 23 53
İlçe Belediyesi 82 18 100
Belde Belediyesi 6 2 8
Belediyeler
Toplam 153 88 241
Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar
8 8
Düzenleyici ve
Denetleyici
Kurumlar
Toplam 8 8
Sosyal Güvenlik Kurumları
(Merkez ve taşra hesapları)
35 35
Sosyal Güvenlik
Kurumları
Toplam 35 35
Ünv.Öğr.Sos.Hiz.Fonu 27 8 35
Tasarruf Mev. Fonu 1 1
İşsizlik Sig.Fonu 2 2
Diğer Fon 1 1
Fon Hesapları
Toplam 30 9 39
Teftiş Layihası 110 110
Teftiş Layihaları
Toplam 110 110
Ayniyat 1 1 Ayniyat
Toplam 1 1
GENEL TOPLAM 715 256 971
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
42
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2006 inceleme döneminde 971 adet hesap incelenmiş olup, bunun 155’i genel
bütçeli, 91’i katma bütçeli, 45’i diğer özel bütçeli, 153’ü döner sermayeli, 93’ü
özel idare (bazı özel idarelerin iki yılı da incelenmiştir.), 241’i belediye, 8’i
düzenleyici ve denetleyici kurum, 35’i sosyal güvenlik kurumu, 39’u fon,
110’u teftiş layihası, 1’i de ayniyat hesabından oluşmuştur.
2006 yılı Merkezde İnceleme Programı döneminde, merkezde bulunan genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 2006 yılı hesapları ve taşrada
bulunan idarelerin istisnalar hariç 2005 yılı hesapları incelenmiştir.
Genel ve katma bütçeli idarelere ilişkin 2005 yılı kesin hesap bilgilerinden
yararlanılarak, incelenmiş olan genel ve katma bütçeli idarelerin bütçe
giderleri bakımından incelenme oranları tespit edilmiştir. Tespit edilen bu
oranlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 9: Genel ve Katma Bütçeli İdarelerin Bütçe Giderleri İncelenme Oranları
BÜTÇE
TÜRÜ
Genel ve Katma
Bütçeli İdarelerin
2005 Yılı
Kesinleşen Bütçe
Giderleri
Toplamı (YTL)
Merkezde
İncelenen
Hesapların Bütçe
Gideri Toplamı
(YTL)
Yerinde
İncelenen
Hesapların
Bütçe Gideri
Toplamı (YTL)
Merkez ve
Yerinde
İncelenen
Hesapların Bütçe
Gideri
Toplamı(YTL)
İncelenme
Oranı
%
Genel
Bütçe
143.685.760.918 108.256.082.019 5.768.027.491 114.024.109.510 79
Katma
Bütçe
14.581.457.259 6.706.573.212 5.767.959.983 12.474.533.195 86
TOPLAM 158.267.218.177 114.962.655.230 11.535.987.475 126.498.642.705 80
Tüm büyükşehir belediyeleri ve 64 il belediyesi ile 53’ü büyükşehir
belediyesine bağlı olmak üzere toplam 153 ilçe belediyesi hesaplarının
incelenmesi sonucunda, bütçe büyüklüğü itibariyle belediyelerin önemli bir
bölümü Sayıştay denetiminden geçmiş bulunmaktadır. Diğer yandan, yatırım
harcamalarının ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği il özel idaresi hesaplarının ise
tamamı incelenmiştir.
1.1.2 TBMM’den Gelen Taleplere İlişkin Gerçekleştirilen Denetimler
30.7.2003 tarih ve 4963 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile 832 sayılı Sayıştay
Kanunu’na eklenen ek 12’nci madde hükmü ile Sayıştaya; Türkiye Büyük
Millet Meclisi araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararına
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
43
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine, talep
edilen konuyla sınırlı olmak kaydıyla, denetimine tabi olup olmadığına
bakmaksızın özelleştirme, teşvik, borç ve kredi uygulamaları dahil olmak
üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ve işlemleri ile aynı usule
bağlı olarak, kullanılan kamu kaynak ve imkânlarından yararlanma
çerçevesinde her türlü kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik,
vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerini denetleme
yetkisi verilmiştir. Denetim sonuçları, ilgili komisyonlarda değerlendirilmek
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından gelen denetim taleplerini
karşılamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi İle İlişkiler Grubu
oluşturulmuştur.
Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, aşağıda belirtilen dört
konuya ilişkin denetim talebinde bulunmuştur.
Kamu kurumları bünyesinde kurulan vakıf, dernek ve sandıklarca,
sermayesinin asgari %30’una ayrı ayrı veya birlikte iştirak edilen
şirket/iştirak ve işletmelerden mali tabloları değerlendirmeye esas alınacak
şekilde büyük olanların; ortaklık yapılarının, gelir kaynakları ve bu
kaynakların vakıf, dernek, sandık ve bunların bünyelerinde kurdukları
kamu kurumu ile ilişkilerinin, harcamalarının kendi yöneticileri, vakıf,
dernek, sandık ve bunların bünyelerinde kurdukları kamu kurumu
görevlileri ile olan bağlantılarının, kamu kurumları bünyesinde kurulan
vakıf, dernek ve sandıklarca aktarılan sermayeler ve bu sermayeler
karşılığında alınan temettü miktarlarının, tasfiyesi
yapılan ve yapılacak
olanlarının, aktarılan kamu kaynağının verimli kullanılmaması sonucunda
oluşan ciddi kamu zararlarının incelenmesi talebine yönelik olarak
görevlendirilen denetçiler tarafından yerinde inceleme ve tespitler
denetim ekibine teslim edilmiş, bahse konu veriler halen denetim
ekibince incelenmekte ve talebe yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Kamu (hazine, milli emlak, üniversite, KİT, özel idare, belediye..)
tarafından yapılan gayrimenkul tahsisleri, bu tahsislerin şartları, kullanım
şekilleri (tahsis amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadıkları) varsa
üçüncü kişiye devir ve bu devrin şartlarının incelenmesi, yapılan bu
işlemler sonucunda varsa kamu zararının tespitinin yapılmasına yönelik
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
44
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
çalışmalar tamamlanmış ve hazırlanan rapor TBMM Başkanlığına
sunulmuştur.
T.C. Emekli Sandığı otelleri ve diğer gayrimenkullerin kiralanması,
işletilmesi ve diğer şekillerde değerlendirilmesi işlemleri ile Emekli
Sandığıyla Emeksan Vakfı ve bu vakfa ait şirketler arasındaki alım-satım
ilişkilerinin hukuka uygunluğunun incelenmesi çalışmaları tamamlanmış
ve hazırlanan rapor TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Keyfi Yönetim, Kamu
Kaynaklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma İddialarının
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun denetim talebine ilişkin
olarak hazırlanan rapor, TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
1.1.3 Performans Denetimi Raporları
Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi: Bu raporda, önemli
doğal kaynaklarımız arasında yer alan kıyı bölgelerindeki uygulamaların ne
ölçüde planlı olduğu, planların kıyı özelliklerine uygun olup olmadığı,
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
45
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
planlama çalışmalarında ne gibi sorunlar bulunduğu; planlama ve
uygulamanın ilk adımı olan Kıyı Kenar Çizgisi tespitlerinin ne ölçüde sağlıklı
yapılabildiği; kıyılardaki uygulamaların etkin bir şekilde denetlenip
denetlenmediği incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen
sorunlar ve çözüm önerileri raporda yer almıştır. Sayıştay Genel Kurulunun
17.07.2006 tarih ve 5164/1 sayılı kararı ile Raporun 832 sayılı Sayıştay
Kanununun ek 10’uncu maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulması uygun bulunmuştur.
e-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler:
Raporda; e-Dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin
koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmaları ile projenin maliyetleri,
elektronik imza (e-İmza), e-Devlet Ana Kapısı, Elektronik Belge Yönetim
Sistemi (EBYS), e-Devlet alt yapısının oluşturulması ve hizmetlerin
yaygınlaştırılması gibi teknik alt yapıya ilişkin faaliyetler incelenmiş ve tespit
edilen sorunlar ve aksaklıklar ile bunlara ilişkin önerilere yer verilmiştir.
Sayıştay Genel Kurulunun 24.07.2006 tarih ve 5166/6 sayılı kararı ile
Raporun 832 sayılı Sayıştay Kanununun ek 10’uncu maddesine istinaden
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması uygun bulunmuştur.
e-Devlete Geçişte Kamu Kurumları İnternet Siteleri: Raporda, e-Devlet
hizmetlerini sunmak için kamu kurumlarının elektronik hizmet sunma
kapasitelerinin göstergesi olan kurum internet sitelerinin yeterli olup olmadığı;
Kurum internet sitelerinin(portal) kamu hizmetlerini elektronik ortamda daha
iyi sunacak şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığı hususları, uluslararası
standartlar da dikkate alınarak incelenmiş, konu ile ilgili tespit edilen sorunlara
yönelik olarak çözüm önerileri sunulmuştur. Sayıştay Genel Kurulunun
24.07.2006 tarih ve 5166/1 sayılı kararı ile Raporun 832 sayılı Sayıştay
Kanununun ek 10’uncu maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulması uygun bulunmuştur.
Sürdürülen Performans Denetimi Çalışmaları: Yedi Bakanlığın
faaliyetlerini kapsayan genel araştırma çalışması sonucu denetlenebilirliği
görülen 15 konuda hazırlanan inceleme tekliflerinden “Hastane
Enfeksiyonları İle Mücadele Faaliyetlerinin Yeterliliği”, “Trafik Kazalarının
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
46
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Önlenme faaliyetleri” ve “Büyükşehir Belediyelerinde Altyapı Faaliyetlerinin
Koordinasyonu” konularında başlatılan denetim çalışmaları devam
etmektedir.
1.2 Yargılama Faaliyetleri
1.2.1 Genel Kurul
Genel Kurul, 01 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihleri arasında intikal eden 82
değişik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıştır.
Konular itibariyle Genel Kurul kararları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 10: Konular İtibariyle Genel Kurul Kararları (*)
Konu Sayısı
Kurum İçi İşleyiş ve İşlevlerle İlgili Kararlar 12
İçtihadı Birleştirme Kararları 2
2547 Sayılı Yasanın 56/d Maddesi Uyarınca Verilen Görüş Karar. 51
Sayıştayca Görüş Verilmesine İlişkin Kararlar 4
Mevzuat Yorumu İle İlgili Kararlar 1
Genel Uygunluk Bildirimi Kararları 2
Sayıştayla İlgili Yönetmelikler Hakkındaki Kararlar 1
Hesapların Denetlenmesi İle İlgili Kararlar 1
TBMM'ye Sunulan Raporlarla İlgili Kararlar 7
Meslek Mensuplarının Birinci Sınıfa Ayrılmalarına İlişkin İlke Kararları 1
TOPLAM 82
(*)01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası
1.2.2 Daireler Kurulu
Daireler Kurulu 1 Ocak 2006 - 31 Aralık 2006 tarihleri içinde 128 adet mali
nitelikte yönetmelik hakkında görüş bildirmiştir.
Daireler Kurulunun kararları konu başlıkları itibariyle aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
Tablo 11: Konular İtibariyle Daireler Kurulu Kararları (*)
Kararlar Sayısı Adli Tatil 7. Daire Kararları
Yeni Yönetmelik Taslakları Hakkında 90 12
Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında 29 1
Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmelikleri 9 1
TOPLAM 128 14
(*) 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
47
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
1.2.3 Temyiz Kurulu
Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 1 Ocak 2006 – 31 Aralık 2006
tarihleri arasında Temyiz Kuruluna yapılan başvurulardan 696 dosya
temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiştir.
Tablo 12: Temyiz Kurulu Faaliyetleri (*)
2005’den Devreden Dosya Sayısı 672
2006’te Gelen Dosya Sayısı 711
Toplam Dosya Sayısı 1383
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (İlamı Düzenlenen) 696
(*) 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası
Temyiz Kurulunca verilen kararın sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 13: Konular İtibariyle Temyiz Kurulu Kararları (*)
Tasdik 407
Düzelterek Tasdik 52
Kaldırma 248
Bozma 129
Yapılacak İşlem Yok 461
Toplam 1297
(*) 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası
1.2.4 Daireler
Sekiz yargılama dairesine 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, geçen yıldan
devreden 985 ve 2006 yılında düzenlenen 1524 adet olmak üzere toplam
2509 yargı raporu intikal etmiştir. Bu raporların 1452’sinin yargılaması
yapılarak ilâmı düzenlenmiştir.
Yargılamalar sonucunda ilâm düzenlenmiş 1452 yargı raporunda 8116 değişik
konu ele alınarak karara bağlanmıştır. Bu yargılamalar sonucuna yersiz
ödemelere karşılık olarak yapılan 19.670.621 YTL tutarındaki tahsilat ilâmlara
dercedilmiş olup, 47.227.571 YTL’lik tazmin hükmü verilmiştir.
1 Ocak 2006 - 31 Aralık 2006 tarihleri arası bir yıllık dönem içerisinde, suç
teşkil eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 72 konunun ilgili
dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
48
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Sekiz yargılama dairesinin verdikleri yargı kararlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki
tabloda toplu biçimde gösterilmiştir:
Tablo 14: Dairelerin Yargısal Kararları (*)
DAİRELER
Toplam
Rapor
Sayısı
Yargılanan
Rapor
Sayısı
Rapor
Madde
Sayısı
Tahsil
Miktarı
(YTL)
Tazmin
Miktarı
(YTL)
Suç
teşkil
eden
fiiller
1. DAİRE 320 128 235 2.337.473 5.057.539 38
2. DAİRE 302 195 1054 3.282.199 4.532.614 10
3. DAİRE 375 243 1438 3.044.216
6.676.216 -
4. DAİRE 348 195 936 3.201.276 8.296.450 2
5. DAİRE 169 95 903 1.495.308 1.917.207 -
6. DAİRE 280 201 1343 2.449.112 14.905.049 8
7. DAİRE 308 217 1175 2.775.611 3.372.444 2
8. DAİRE 407 178 1032 1.085.426 2.470.052 12
TOPLAM 2509 1452 8116 19.670.621 47.227.571 72
(*) 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
49
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Dairelerce verilen idari nitelikteki kararların konularına ilişkin özet bilgiler de
şöyledir:
Tablo 15: Dairelerin İdari Nitelikteki Kararları (*)
DAİRELER
Yönetmelik
Müzekkere ve
Görüş Bildirme
Diğer (Belge İs.
İade. Muh.)
1. DAİRE 6 32 3
2. DAİRE 10 2 41
3. DAİRE 29 24 23
4. DAİRE 18 5 36
5. DAİRE 29 19 12
6. DAİRE 24 20 17
7. DAİRE 38 8 12
8. DAİRE 19 19 17
TOPLAM 173 129 161
(*) 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası
1.3 Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar
1.3.1 Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama Sonuçları Raporları
“2005 Mali Yılı Genel Bütçe Raporu ve Genel Uygunluk Bildirimi”, “Genel
Bütçe Uygulama Sonuçları”, “2005 Mali Yılı Katma Bütçe Raporu ve Katma
Bütçe Genel Uygunluk Bildirimi”, “Katma Bütçe Uygulama Sonuçları
raporları yasal süresi içerisinde düzenlenmiş ve Sayıştay Genel Kurulunun
05.10.2006 gün ve 5196 sayılı Kararı ile TBMM’ye sunulmuştur.
Genel uygunluk bildirimlerinde ve bağlı cetvellerde,
ödenek durumu, iptal edilen ve özel kanunlar
gereğince devredilen ödenek, 1050 sayılı Yasanın
83’üncü maddesi uyarınca ve dış proje kredilerinden
harcanamaması nedeniyle tekrar kaydı gereken
ödenekler, gelir tahmin ve tahsilat miktarları
gösterilmiştir.
Ayrıca genel uygunluk bildirimlerinde; ödenek dışı
giderlerin personel, yasal dayanağı olmayan ve yasalar gereği yapılan ödenek
dışı giderler olarak ayrımları yapılıp cetveller düzenlenmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
50
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Bunun yanında ödeneklerin veriliş amaçları, gerçekleşme durumları, iptal
oranlarıksek olanlardan açıklamaları yetersiz olanlar bir liste halinde
belirtilmiştir.
Uygulama sonuçları raporlarında; bütçe başlangıç ödeneği, yılsonu ödeneği,
gerçekleşen gider sapma oranları, gelir tahmin ve tahsilat sapma oranları,
bütçe açıkları sapma oranları, yıllar itibariyle (2003-2004-2005) karşılaştırmalı
başlangıç ödeneği, yılsonu ödeneği, gider miktarı ve sapma oranları
irdelenmiştir.
Bu raporlar üretilirken 1725 adet yönetim dönemi hesabının bilgi girişleri
kontrol edilmiş, hatalı yönetim dönemi hesabı cetvelleri Say 2000İ bilgisayar
sistemi aracılığıyla ilk kez bu yıl saymanlıklarla yazışmaya gerek kalmaksızın
düzeltilmiş ve yönetim dönemi hesapları üzerindeki çalışmalar sağlıklı bir
şekilde tamamlanmıştır.
34 adet Genel Bütçe Kesin hesabı, 64 adet Katma Bütçe Kesin hesabı
incelenmiş, bunlara ilişkin 2 adet sorgu düzenlenmiştir.
Kesin hesaplar Anayasadaki 75 günlük süre içinde incelenmiş, saymanlık
yönetim dönemi hesapları ile karşılaştırılarak raporlar düzenlenmiştir.
1.3.2 Hazine Müsteşarlığında Yapılan Denetimler Sonucunda Hazırlanan
2005 Yılı Hazine İşlemleri Raporu
Hazine Müsteşarlığında yapılan denetimler sonucunda hazırlanan 2005 Yılı
Hazine İşlemleri Raporu, Sayıştay Genel Kurulunun 05.10.2006 tarih ve
5169/1 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve 2005 yılı Genel Uygunluk
Bildiriminin eki olarak TBMM’ye sunulması uygun
bulunmuştur.
Sayıştay Başkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan
2005 Yılı Hazine İşlemleri Raporu yedi bölümden
oluşmaktadır.
Birinci bölümde; Hazine Müsteşarlığı ile ilgili genel
bilgi verildikten sonra, Sayıştayın Hazine
Müsteşarlığındaki denetim alanı tanıtılmıştır. Bunu
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
51
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
takiben, 2005 yılı Hazine İşlemlerine ilişkin denetim çalışmaları ile bu
çalışmayı etkileyen faktörlere yer verilmiştir.
İkinci bölümde; 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen borçlanma,
garanti ve ikraz limitlerinin aşılmadığı hususuna yer verilmiş; iç ve dış
borçlanma işlemleri, nakit ve mahsup borçlanma ve borç geri ödeme
rakamlarııklanmıştır. Bu bölümde ayrıca, Hazinece yapılan işlemler
çerçevesinde bütçe uygulamasıısından önemli konular ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde; Hazine Müsteşarlığıısından alacak doğuran işlemler,
Hazine alacak verileri ve Hazine alacaklarının izlendiği muhasebe hesapları
ele alınmış, ardından başta teşvik kredilerinden kaynaklanan alacaklar,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) olan alacaklar ve Hazine
alacakları konusundaki uzlaşma görüşmeleri olmak üzere, Hazine alacakları
konusundaki gelişmelere değinilmiştir. Ayrıca, Hazine alacak yönetimine
ilişkin tespit ve öneriler ile önceki yıllara ait Hazine İşlemleri Raporlarında
tespit edilen denetim bulguları konusunda Hazine Müsteşarlığınca 2005
yılında atılan adımlar anlatılmıştır. Hazine alacaklarının denetlenmesi
sonucunda; 138-Hazinece Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı, 238-
Hazinece Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı ve 139-Takipteki Hazine
Alacakları Hesabına, gerçek durumu tam ve doğru olarak yansıtmadığı
gerekçesiyle Sayıştay Genel Kurulunun 05.10.2006 tarih ve 5169/1 sayılı
kararı gereğince uygunluk verilmemiştir.
Dördüncü bölümde; 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda iç borçlanmaya ilişkin olarak yapılan
düzenlemeler ile 2005 yılında yapılan iç borçlanmalar, borç geri ödemeleri ve
stok durumu anlatılmıştır.
Beşinci bölümde; dış proje kredileri ile ilgili bazı tanımlara yer verildikten
sonra 2005 yılında dış proje kredilerinin genel durumu ve kullanıcı kuruluşlar
bazında teyitsiz dış proje kredileri konusu ele alınmıştır. Ayrıca Deriner Barajı
ve Hidroelektrik Santralinin finansmanı konusu incelenmiş olup, dış kredi ile
finanse edilen yatırım projelerinde keşif ve ekonomik analizlerin gerçekçi ve
sağlıklı yapılmadığı, bunun da dış borç yükünü olumsuz etkilediği sonucuna
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
52
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
ulaşılmıştır. Bu bölümde, Türk Eximbank tarafından Rusya Federasyonuna
verilen kredinin, 2004 Yılı Hazine İşlemleri Raporunda yer verilen tespit ve
önerilerin de etkisiyle, nakit olarak tahsil edildiği açıklanmıştır.
Altıncı bölümde; görev zararı ödemeleri, Hazine yardımları, kar amacı
gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, hane halkına yapılan transferler ve
yurtdışına yapılan transferler ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Yedinci bölümde ise; iç kontrole ilişkin genel bir değerlendirme yapıldıktan
sonra, 5018 Sayılı Yasa çerçevesinde iç kontrol sistemi ve Hazine
Müsteşarlığındaki yapılanma ile iç kontrol sistemine yönelik temel eleştiri ve
öneriler açıklanmıştır.
1.4 Dünya Sayıştayları ve Bunların Organizasyonlarıyla Bilgi ve
Deneyim Paylaşımı
Ülkemizde Sayıştayın denetim alanında öncü rol oynayabilmesi, başka bir
deyişle, Türk denetim sistemini etkileyebilecek ve yönlendirebilecek konuma
gelmesi, dünyaya açılmasına, ikili ve çok taraflı ilişkiler kurmasına bağlıdır.
Sayıştay, diğer ülke Sayıştayları ve uluslararası organizasyonlarla kurmuş
olduğu ilişkileri; denetim dünyasının zenginliklerini paylaşmanın bir aracı ve
çağdaş gelişmeleri yakalamanın bir imkanı olarak değerlendirmektedir.
2006 yılı içerisinde bu çerçevede gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetle
sıralanmıştır.
1.4.1 Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI)
8-9 Haziran 2006 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen INTOSAI
Uluslararası Kara Paranın Aklanmasıyla Mücadele Görev Gücü
tarafından düzenlenen “Uluslararası Kara Paranın Aklanmasıyla
Mücadelede Sayıştayların Rolü” konulu sempozyuma Kurumumuzu
temsilen Sayıştay Başkanı başkanlığındaki üç kişilik bir heyet katılmıştır.
11-12 Eylül 2006 tarihleri arasında Stockholm-İsveç’te düzenlenen
INTOSAI Mali Denetim Uzmanları Toplantısına kurumumuzdan bir
denetçi iştirak etmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
53
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
26 – 29 Eylül 2006 tarihlerinde Londra’da düzenlenen INTOSAI
Özelleştirme Çalışma Grubunun 13. Yıllık Toplantısına Kurumumuzu
temsilen iki denetçi katılmıştır.
1.4.2 Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI)
15-16 Mayıs 2006 tarihlerinde İsviçre’nin Bern kentinde EUROSAI
Eğitim Komitesi ve Bilişim Teknolojileri Çalışma Grubu tarafından
düzenlenen “Elektronik Kayıt Yönetimi Projelerinin İdaresi ve
Denetimi” konulu seminere Kurumumuzu temsilen bir denetçi
katılmıştır.
26-27 Ekim 2006 tarihlerinde Almanya’nın Berlin kentinde EUROSAI
üyesi ülke Sayıştayları için düzenlenen “Bütçe Reform Yaklaşımları-21.
Yüzyılda Kamu Denetimdeki Zorluklar” konulu çalışmaya,
Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıştır.
06-08 Kasım 2006 tarihlerinde, EUROSAI Eğitim Komitesi tarafından
Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde düzenlenen “Devlet Yardımları ve
Sübvansiyonların Denetimi” konulu seminere, Kurumumuzu temsilen
bir denetçi katılmıştır.
01-02 Aralık 2006 tarihlerinde Tunus’ta gerçekleştirilen ve Arap Ülkeleri
Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ARABOSAI) ve EUROSAI
tarafından ortaklaşa düzenlenen “Özelleştirme ve Kamu Hizmetleri
Yönetimine Etkileri” konulu konferansa, Kurumumuzu temsilen Sayıştay
Başkanı başkanlığındaki üç kişilik bir heyet katılmıştır.
1.4.3 Asya Sayıştayları Birliği (ASOSAI)
Kurumumuzun, 2003-2005 yıllarını kapsayan dönemde Endonezya
Sayıştayı ile birlikte Teşkilat Denetçiliği görevini üstlendiği ASOSAI’nin,
belirtilen döneme ait hesaplarının denetimi için, Teşkilat Sekretaryası’nın
bulunduğu Hindistan'ın Delhi kentinde 29-31 Mayıs 2006 tarihlerinde
gerçekleştirilen denetim çalışmalarında, Kurumumuz adına bir denetçi
görev almıştır.
07-18 Ağustos 2006 tarihlerinde, Endonezya'nın Cakarta kentinde
ASOSAI sponsorluğunda gerçekleştirilen "İhale Süreci Denetimi" konulu
atölye çalışmasına Kurumumuzdan bir denetçi katılmıştır.
ASOSAI 10. Genel Kurul Toplantısı 11-15 Eylül 2006 tarihlerinde Çin'in
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
54
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Şanghay kentinde yapılmıştır. Başkanlığımızın Yönetim Kurulu üyeliğine
seçildiği bu toplantılarda Kurumumuzu Sayıştay Başkanı başkanlığında
dört kişilik bir heyet temsil etmiştir.
1.4.4 Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Ülkeleri Sayıştayları Birliği
(ECOSAI)
13-24 Mart 2006 tarihlerinde Pakistan'ın Lahor kentinde ECOSAI
bünyesinde düzenlenen "Özelleştirme Denetimi" konulu atölye
çalışmasına Kurumumuzdan iki denetçi katılmıştır.
Ekonomik İşbirliği Teşkilat Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumları
Teşkilatının (ECOSAI) 11. Yönetim Kurulu Toplantısı, 26-28 Nisan
2006 tarihlerinde Kurumumuzun ev sahipliğinde Ankara'da
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ECOSAI Yönetim Kurulunun diğer
üyeleri olan Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Pakistan Sayıştaylarından 18
temsilci katılmıştır. Toplantıda Kurumumuz, Sayıştay Başkanı
başkanlığında geniş bir heyet ile temsil edilmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
55
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
1.4.5 Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Sayıştayı Avrupa
Birliğine Aday Ülkeler Sayıştayları ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler
15-17 Mart 2006 tarihlerinde Avrupa Birliği Sayıştayı ve SIGMA
koordinatörlüğünde Litvanya’nın Vilnius kentinde düzenlenen Merkezi
ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Kıbrıs, Malta ve Türkiye Sayıştayları
Denetim El Kitapları ve Yöntemleri Çalışma Grubunun “Denetimde
Kalite Uygulamaları” konulu atölye çalışmasına, Kurumumuzdan bir
denetçi katılmıştır.
04-05 Mayıs 2006 tarihlerinde SIGMA’nın sponsorluğunda ve Avrupa
Birliği Denetim Faaliyetleri Ortak Çalışma Grubu’nun katkılarıyla
yürütülecek olan ortak denetim faaliyetleri için“Hazırlık Toplantısı”,
Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleştirilmiş olup, belirtilen etkinliğe
Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıştır.
Avrupa Birliği’ne Aday Ülkeler Yüksek Denetim Kurumları İrtibat
Memurları Toplantısı, 15 Mayıs 2006 tarihinde Macaristan’ın Budapeşte
kentinde gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantıya Kurumumuzu
temsilen iki denetçi katılmıştır.
Avrupa Birliği’ne Aday Ülkeler Yüksek Denetim Kurumları İrtibat
Memurları Toplantısı, 11 Ekim 2006 tarihlerinde Lüksemburg’da
gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantıya Kurumumuzu temsilen iki
denetçi katılmıştır.
Avrupa Birliği Yüksek Denetim Kurumları İrtibat Memurları Toplantısı,
12-13 Ekim 2006 tarihlerinde Lüksemburg’da yapılmış olup, söz konusu
toplantıya Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıştır.
Avrupa Birliği Yüksek Denetim Kurumları Başkanlar Toplantısı, 11-12
Aralık 2006 tarihleri arasında Polonya’nın Varşova kentinde
gerçekleştirilmiş olup, bu toplantıya Kurumumuzu temsilen Sayıştay
Başkanı başkanlığındaki iki kişilik bir heyet katılmıştır.
1.4.6 Sayıştaylar ile İkili İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler
İngiltere Sayıştayı: Kurumumuz ve İngiltere Ulusal Denetim Ofisi (NAO)
tarafından birlikte yürütülen Eşleştirme Projesi kapsamında temaslarda
bulunmak üzere; Sayıştay Başkanının başkanlığında üç kişilik bir heyet 31
Mayıs – 2 Haziran 2006 tarihlerinde İngiltere Sayıştayını ziyaret etmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
56
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Danimarka Sayıştayı: 27-29 Mart 2006 tarihlerinde, Danimarka Sayıştay
Başkanı başkanlığında üç kişilik bir heyet Kurumumuzu ziyaret etmişlerdir.
Fransa Sayıştayı: Sayıştay Başkanı başkanlığında üç kişiden oluşan heyet,
22-23 Haziran 2006 tarihleri arasında Sayıştayların yargı yetkisi, yargı
yetkisinin belirgin özellikleri ile sağladığı ayrıcalıklar üzerine bilgi ve
tecrübelerin paylaşılması ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak maksadıyla
gelen daveti kabul ederek Fransa Sayıştayını ziyaret etmiştir.
Kazakistan Sayıştayı: 20-21 Nisan 2006 tarihleri arasında 10. Kuruluş Yılı
Kutlamaları çerçevesinde, Sayıştay Başkanı başkanlığında iki kişilik bir heyet
Kazakistan Sayıştayını ziyaret etmişlerdir.
Bulgaristan Sayıştayı: 5-7 Temmuz 2006 tarihleri arasında mesleki
temaslarda ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Sayıştay
Başkanı başkanlığında iki kişilik bir heyet Bulgaristan Sayıştayını ziyaret
etmiştir.
Kore Sayıştayı: 26-27 Ekim 2006 tarihlerinde, Kore Sayıştayı Başkan
Yardımcısı başkanlığında üç kişilik bir heyet Kurumumuzu ziyaret etmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayı: 28 Ekim-18 Kasım tarihlerinde,
Dünya Sayıştayları Birliği (INTOSAI) tarafından kabul edilen çağdaş denetim
standartları ile birlikte gündeme gelen yeni denetim teknikleri ve bunların
uygulamalarını yerinde görmek ve meslekleriyle ilgili diğer inceleme ve
araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere daire başkanları ve üyelerden oluşan
19 kişilik bir heyet Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayı (GAO) ile diğer ilgili
kurumları kapsayan bir ziyarette bulunmuşlardır.
Bangladeş Sayıştayı: 22-24 Kasım 2007 tarihlerinde Bangladeş Sayıştay
Başkanı başkanlığında iki kişilik bir heyet Kurumumuzu ziyaret etmiştir.
1.4.7 Avrupa Birliği ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler
Ülkemizin Avrupa Birliği'ne katılım süreci kapsamında, 18 Mayıs 2006
tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde yapılan “Mali Kontrol Faslındaki
Tanıtıcı Tarama Toplantısı”nda Kurumumuzu 6 kişilik bir heyet temsil
etmiştir. 30 Haziran 2006 tarihinde yapılan “Mali Kontrol Faslındaki
Ayrıntılı Tarama Toplantısı”na ise üç kişilik bir heyet katılmıştır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
57
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Ülkemizin Avrupa Birliği'ne katılım süreci kapsamında, 07-08 Eylül 2006
tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde yapılan “Yargı ve Temel Haklar
Faslındaki Tanıtıcı Tarama Toplantısı”na, Kurumumuzdan iki meslek
mensubumuz katılmıştır.
Ülkemizin Avrupa Birliği'ne katılım süreci kapsamında, 11-12 Eylül 2006
tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde yapılan “Bölgesel Politika ve
Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslındaki Tanıtıcı Tarama
Toplantısı”na, Kurumumuzdan iki meslek mensubumuz iştirak etmiştir.
Ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım süreci kapsamında, 09-10 Ekim 2006
tarihinde Belçika’nın Brüksel kentinde yapılmış olan “Bölgesel Politika ve
Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslındaki Ayrıntılı Tarama
Toplantısı”na, Kurumumuzdan iki meslek mensubumuz iştirak etmiştir.
Ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım süreci kapsamında, 12-13 Ekim 2006
tarihinde Belçika’nın Brüksel kentinde yapılmış olan “Yargı ve Temel
Haklar Faslındaki Ayrıntılı Tarama Toplantısı”na, Kurumumuzdan iki
meslek mensubumuz iştirak etmiştir.
1.4.8 Uluslararası Diğer İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECİ) Sınır Aşan Suçlarla
Mücadele Merkezinin 2005 yılı hesaplarının denetimi için Romanya'nın
Bükreş kentinde 20-24 Şubat 2006 tarihlerinde toplanan Denetim
Komisyonunda, Kurumumuzu bir denetçi temsil etmiştir.
06-09 Mart 2006 tarihleri arasında Fransa'nın Strazburg kentinde
düzenlenen Yolsuzluğu Karşı Devletler Grubu (GRECO) Genel Kurulu
toplantılarında Kurumumuzu bir denetçi temsil etmiştir.
Her yıl yapılan ve bir önceki yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği NATO
Uluslararası Denetçiler Kurulu'nun 2006 yılındaki toplantısı, 11 Mayıs
2006'da Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirilmiş ve bu toplantıya
Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıştır.
12-15 Temmuz 2006 tarihlerinde Kolombiya'nın Cartagena de Indias
kentinde Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumları
Teşkilatı'nın (OLACEFS) katkılarıyla gerçekleştirilen "Rüşvet ve
Yolsuzluğa Karşı Şeffaflık" konulu uluslararası konferansta Kurumumuz
Sayıştay Başkanı başkanlığında üç kişiden oluşan bir heyet ile temsil
edilmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
58
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
21-22 Eylül 2006 tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde Ülkemizin de
ortağı olduğu Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesine ortak ülke
Sayıştayları tarafından düzenlenen "Müşterek Taarruz Uçağı Sayıştaylar
Projesi" ikinci toplantısına Kurumumuzu temsilen iki meslek mensubu
katılmıştır.
1.5 Yayın Faaliyetleri
Sayıştay, yayınları ve bültenleriyle mensuplarına bir yandan gerekli bilgileri
aktarmayı amaçlamakta, bir yandan da kurum içi iletişimin etkinleşmesine ve
kurumsal sahiplenme kültürünün gelişmesine katkıda bulunmayı
arzulamaktadır. Bu yayınların birçoğu internet sayfası aracılığıyla veya
dağıtılmak suretiyle, Sayıştay mensupları dışında kalan ilgililerin kullanımına
da sunulmaktadır. 2006 yılında basımı yapılarak dağıtılan süreli yayınlar
şunlardır:
Sayıştay Kararları Dizisi
Her yıl bir önceki yıla ilişkin Sayıştay Genel Kurulu, Daireler Kurulu ve
Temyiz Kurulu Kararları ile Dairelerce verilen kararların seçme özetlerinin
bulunduğu bir kitap “Sayıştay Kararları Dizisi” kapsamında
yayımlanmaktadır. 2006 yılında da “2005 Yılı Sayıştay Kararları (1.1.2005-
31.12.2005)” kitabı basılarak Sayıştay mensuplarına dağıtılmıştır.
Sayıştay Dergisi
Sayıştay denetimi ve yargısı başta olmak üzere, kamu
maliyesi ve kamu yönetimi alanındaki mesleki ve
bilimsel makale, araştırma, inceleme ve çeviriler
aracılığıyla Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin
izlenmesi, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve
Sayıştayın yargı kararlarının ve raporlarının
kamuoyuna duyurulması amacıyla üç aylık
periyotlarla yılda dört kez yayımlanan Sayıştay
Dergisi’nin yayını, 2006 yılında da düzenli olarak
sürdürülmüştür.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
59
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Bültenler
Kurum içi iletişimi sağlamayı hedefleyen ve aylık olarak çıkarılan “Sayıştay
Haber Bülteni”, mensuplarımızın mevzuat hakkında bilgilendirilmesini
amaçlayan ve aylık olarak çıkarılan “Resmi Gazete Bülteni” ile
kütüphaneye yeni alınan yayınları tanıtan ve yılda iki kez çıkarılan
Kütüphane Bülteni” yayın hayatını sürdüren bültenlerdir.
Denetime Yardımcı Diğer Dokümanlar
2005 Yılı Denetim Bilgileri Kitabı” denetimlerde yararlanılan özet bilgileri
ve yılı mevzuat değişikliklerini içermektedir.
1.6 Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
Sayıştay Başkanlığının bir dış denetim kurumu olarak, uluslararası standartlar
ve önde gelen AB uygulamaları paralelinde görevini tam olarak yapabilmesi
amacına yönelik olan “Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme
Projesi” 30.3.2005 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır. Projenin tutarı
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
60
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
1.349.787,02 Euro ve tamamlanma süresi 25 aydır. Proje ortakları Birleşik
Krallık Ulusal Denetim Ofisi ve İspanya Sayıştayıdır. Projenin genel hedefleri
şunlardır:
Kamu kesiminde yönetim, hesap verme sorumluluğu ve kontrol
alanlarında yapılması gereken iyileştirmelerin yeterince
değerlendirilebilmesi için Sayıştaya destek vermek,
Sayıştayın kendi önerilerine uygun cevap alabilmesine yardım etmek,
Türkiye’deki kamu mali kontrol sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini
sağlamak,
Proje faaliyetleri, Eğitim ve Metodoloji Geliştirme Grubu bünyesindeki alt
çalışma gruplarında görevli meslek ve yönetim mensupları tarafından yerine
getirilmektedir. Proje alt çalışma grupları; yasal çerçeve, performans denetimi,
mali denetim, AB fonlarının denetimi, risk yönetimi, insan kaynakları
yönetimi, yönetim bilgi sistemleri ve bilişim teknolojisi stratejisi, bilişim
sistemlerinin denetimi, bilgisayar destekli denetim teknikleri, proje bilgi
sistemi şeklinde yapılandırılmıştır.
1.6.1 Proje Çalışma Grupları Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler
Yasal Çerçeve Çalışma Grubunca, Sayıştay Kanun Taslağı ile ilgili proje
ekibinin görüşleri ile ilgili bir rapor hazırlanmış ve Başkanlığa sunulmuştur.
Performans Denetimi Çalışma Grubunca; “Performans Denetimi
Elkitabı” taslağı tamamlanmıştır. Birinci safha “Pilot Performans
Denetimleri” ile ilgili çalışma süresince; sağlık (hastanelerde yatak yönetimi),
eğitim (Milli Eğitim Bakanlığı kaynak tahsisi) ve çevre (Türkiye’de Atık
yönetimi: Ulusal strateji ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi)
alanlarında denetim yapmak üzere ekipler oluşturulmuş ve ön çalışma
raporları hazırlanmıştır. Alt denetim ekipleri, yukarıda adları geçen konularda
“Pilot Performans Denetimleri” yürütmek suretiyle taslak raporları
tamamlamıştır. Birinci safha “Pilot Performans Denetimleri” taslak
raporlarının kalite güvence raporları bitirilmiştir. Performans Denetimi
Eğitimi için kurs materyalleri hazırlanmış ve kurs düzenlenmiştir.
2. Aşama Performans Denetimi pilot çalışmaları Performans Denetimi
Çalışma Grubu ve Performans Denetimi Kursu katılımcıları ile birlikte 18
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
61
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Eylül 2006 tarihinde başlatılmıştır. Bu çerçevede 3 adet pilot çalışma
yürütülmüştür. Pilot Denetim faaliyeti yürütülen konular şunlardır:
Milli Eğitim Bakanlığı - İlköğretim Okul Yapımlarında Kaynak Tahsisi
Çevre ve Orman Bakanlığı - Türkiye’de Hava Kalitesinin Korunmasına
Yönelik Faaliyetlerin Etkinliği
Sağlık Bakanlığı - Acil Yardım Hizmetlerinin Sunum ve Koordinasyonu
Mali Denetim Çalışma Grubunca, proje sonunda hazırlanacak olan Mali
Denetim Rehberine temel oluşturmak ve pilot denetimlerde test edilmek
üzere taslak rehber hazırlanmıştır.
Birinci aşama pilot denetimler; Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Katma Bütçe
Saymanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve
Ulusal Fon Hazine Müsteşarlığı (AB Fonları Denetimi) hesapları pilot amaçlı
denetlenmiş ve bu denetimlerde taslak mali denetim rehberi test edilmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
62
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Yapılan pilot denetimlere ilişkin çalışmalar kalite güvencesi çerçevesinde
denetim ekipleri dışından görevlendirilen denetçiler tarafından gözden
geçirilmiş ve her bir denetim için kalite güvencesi raporu hazırlanmıştır.
Pilot denetimlerde elde edilen bulgu ve deneyimler neticesinde taslak rehber
gözden geçirilerek 1. taslağa son şekli verilmiştir.
Mali Denetimi Eğitimi için kurs materyalleri hazırlanmış ve kurs
düzenlenmiştir.
2. Aşama Mali Denetim pilot çalışmaları Mali Denetim Çalışma Grubu ve
Mali Denetim Kursu katılımcıları ile birlikte 21 Ağustos 2006 tarihinde
başlatılmıştır. Bu çerçevede yürütülen 11 adet pilot çalışma 20 Ekim 2006
tarihinde tamamlanmıştır. Pilot Denetim faaliyeti yürütülen kurumlar
şunlardır: Yenimahalle Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Spor Toto Teşkilat
Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,
Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı, Uludağ Üniversitesi Döner
Sermaye Saymanlığı, Uludağ Üniversitesi Katma Bütçe Saymanlığı, Süleyman
Demirel Üniversitesi Katma Bütçe Saymanlığı, Galatasaray Üniversitesi
Döner Sermaye Saymanlığı, Galatasaray Üniversitesi Katma Bütçe
Saymanlığı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Katma Bütçe Saymanlığı.
Yapılan pilot denetimlere ilişkin çalışmalar kalite güvencesi çerçevesinde
denetim ekipleri dışından görevlendirilen denetçiler tarafından gözden
geçirilmiş ve her bir denetim için kalite güvencesi raporu hazırlanmıştır.
Bu denetimler ışığında mali denetim rehberine ilişkin çalışmalar yapılmıştır.
AB Fonlarının Denetimi Çalışma Grubunca, ulusal Fona ait 2004 yılı
hesabı denetlenmiştir. AB fonları çalışma grubu elemanları mali denetim
kursunun tasarımında, sunumunda ve sunumu takip eden pilot denetim
çalışmalarında görev almışlardır.
Risk Yönetimi Çalışma Grubunca, Sayıştayın muhtemel risklerinin tespit
edilmesi için kurum içinde yapılan çalışmalar sonucunda Sayıştayın Taslak
Risk Kütüğü çıkarılmış, “Risk Yönetimi Rehberi”ni hazırlamış ve rehber 28
Temmuz 2006 tarihinde Başkanlık tarafından onaylanmıştır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
63
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubunca, iş tanımlarına ilişkin
çalışmalar gerçekleştirilmiş, Sayıştay İnsan Kaynakları Strateji Belgesinin
hazırlanmasına yönelik olarak; personelin işe alınması, görevlendirme,
kurumda muhafaza edilmesi, motivasyon ve veriminin arttırılması,
çalışanların performansının değerlendirilmesi, yükselme ve disiplin alanlarında
durum değerlendirme çalışması yapılmıştır. Kurum personeli ile yapılan
görüşmeler sonrasında her bir alana dair tespit edilen hususlar ve yapılacak
çalışmalar üzerine yönetimin görüşü alınmıştır.
Kurumun denetim alanındaki üst düzey denetim ihtiyaçları tespit edilip
yönetimle görüşülmüş ve Eğitim Planı için gerekli taslak metin üzerinde
çalışmalara başlanmıştır.
Yeni Sayıştay yasa teklifinde meslek mensuplarına ilişkin disiplin ve sicil
hükümlerinde değişiklik gerektiren öneri metni yönetime sunulmuştur.
Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bilişim Teknolojisi Stratejisi Çalışma
Grubunca, yönetim Bilgi Sistemi ve Bilişim Teknolojisi stratejilerine ilişkin
kısa dönemli uzmanların da katılımıyla çalışma toplantıları yapılmış ve bu
toplantılarda çizilen metodolojiler ışığında, Yönetim Bilgi Sistemi Çalışma
Önerisi hazırlanmış ve bu belge Sayıştay Başkanlığınca onaylanmıştır. Sayıştay
Yönetim Bilgi Sistemi’nin üç yıl içerisinde, aşamalı bir şekilde, bilişim
teknolojisinden de yararlanmak suretiyle, kombine bir sistem olarak
kurulmasını öngören Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesi tamamlanmıştır.
Buna ilaveten Sayıştayın faaliyetlerinin üst yönetimine düzenli olarak
raporlanmasını öngören Aylık Yönetim Raporu taslağı da hazırlanmıştır. Bu
taslakta üst yönetime sunulacak aylık raporların format ve içeriği
belirlenmiştir.
Bilişim Teknolojisi Stratejisi çalışmaları da paralel olarak devam etmiş olup,
stratejinin kapsam ve içeriği hakkında gerekli araştırma ve analizler
tamamlanarak Strateji belgesi yazılmaya başlanmıştır. Kısa dönemli
uzmanların da katılımıyla çalışma toplantıları yapılmış ve Bilişim Teknolojisi
Stratejisinin ilk taslağı hazırlanmıştır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
64
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Bilişim Sistemlerinin Denetimi Çalışma Grubunca, Mali Denetim
Rehberi kapsamında, mali denetim yapan denetçilerin kullanabileceği Bilişim
Sistemleri Denetimini ilgilendiren bölümlerin ilk taslağı tamamlanmıştır.
Bunun yanı sıra Mali Denetim Rehberi ekinde yer alacak “Bilişim
Sistemlerinin Karmaşıklığının Değerlendirilmesi” ve “Temel Düzeyde Bilişim
Sistemleri Kontrollerinin Değerlendirilmesi” formları oluşturulmuştur.
Ayrıca bilişim sistemleri denetiminde uzmanlaşmış denetçilerin kullanacağı
daha ayrıntılı Bilişim Sistemleri Denetim Rehberinin yazım çalışmaları
sürdürülmektedir.
Temel Düzeyde Bilişim Sistemleri Denetimi Eğitimi için eğitim
materyallerinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.
Mali denetim pilot uygulamalarını yürütecek ekibe “Temel Düzeyde Bilişim
Sistemleri Denetimi” konusunda eğitim verilmiştir.
Bilişim Sistemlerinin Denetimine ilişkin pilot denetim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Çalışma Grubunca, Sayıştayın
Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin amaçlarından biri olan
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin denetimde kullanılmasını
yaygınlaştırmak için proje sırasında yürütülecek hizmet içi eğitimlerde
kullanılacak programlar alınmıştır.
Mali Denetim Rehberinde yer almak üzere Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerine ilişkin bir bölüm hazırlanmıştır.
Bilgisayar Destekli Denetim Çalışma Grubu Mali Denetim Çalışma
Grubunun 1. pilot denetimlerine katılmıştır. Pilot uygulamalara devam
edilmektedir.
Proje Bilgi Sistemi Çalışma Grubunca, proje yönetimi ile Performans ve
Mali Denetim Çalışma Gruplarınca üretilen belgelerin ekiplerden sağlanarak
elektronik ortamda ve arşiv odasında organize edilmesi çalışmasına
başlanmıştır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
65
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
1.6.2 Proje Yönetimince Gerçekleştirilen Faaliyetler
Stratejik Gelişme Planı Taslağı, denetim gruplarındaki meslek mensuplarının
ve ilgili birimlerde görevli yönetim mensuplarının görüş ve önerileri ışığında
gözden geçirilerek yeniden hazırlanmıştır. SAYBİS’te mensupların bilgisine
sunulan plan, Başkanlık Makamınca onaylanmıştır.
Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi
kapsamında yürütülen uygulamalarla ilgili olarak Proje Web Sayfası
(
www.sayistay.gov.tr/proje) tasarlanmış ve programları yazılmıştır.
Projede gerçekleştirilen etkinlikler Proje Haber Bülteni ile duyurulmuştur. Bu
faaliyet döneminde, iki ayrı sayı olarak basılan bültenler, proje web sayfasında
da yayımlanmıştır.
1.6.3 Proje Çerçevesinde Düzenlenen Eğitim Programları
Proje faaliyetleri kapsamında 10 Temmuz - 28 Temmuz 2006 tarihleri
arasında 32 meslek mensubunun katılımıyla Mali Denetim Eğitimi
düzenlenmiştir. Kursa iştirak eden mensuplarımız 21 Ağustos – 20 Ekim
2006 tarihlerinde yürütülen 2. Pilot Mali Denetimlerde görev almışlardır.
Performans denetiminin Sayıştayda yaygınlaşması ve kapasitenin arttırılması
amacıyla 28 Ağustos – 15 Eylül 2006 tarihleri arasında 20 meslek
mensubunun katılımıyla Performans Denetimi Eğitimi kursu
gerçekleştirilmiştir. Kursa iştirak eden mensuplarımız 18 Eylül 2006 – 19
Ocak 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiş 2. Pilot Performans Denetimlerinde
görev almışlardır
ACL programının Sayıştayda yaygınlaşması ve kapasitenin arttırılması
amacıyla 12-23 Haziran 2006 tarihleri arasında düzenlenen ACL Programı
(Bilgisayar Destekli Denetim) Eğitimi kursuna 6 meslek mensubu, 2
çözümleyici ve 3 programcı iştirak etmiştir.
Eğitim Risk Yönetimi Çalışma Grubunca ilki 12-13 Temmuz 2006
tarihlerinde 17 risk sorumlusu, ikincisi 27 Temmuz 2006 tarihinde diğer 20
risk sorumlusu olmak üzere toplam 37 meslek ve yönetim mensubuna Risk
Yönetimi Eğitimi verilmiştir. Eğitimde risklerin belirlenmesi,
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
66
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
önceliklendirilmesi ve bunlara ilişkin kontrol faaliyetlerinin tespitinin nasıl
yapılacağına ilişkin grup çalışmaları düzenlenmiştir.
1.7 Eğitim Faaliyetleri
1.7.1 Meslek Mensuplarının Eğitimi
Mesleğe yeni girmiş olan denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcıları
için tasarlanmış olan hazırlık eğitimleri, “oryantasyon kursu” ve “temel
mesleki eğitim” unsurlarından oluşmaktadır. Söz konusu eğitimlere, 60
denetçi yardımcısı ile 60 denetçi yardımcısı adayı katılmıştır.
Hazırlık eğitimi kapsamında düzenlenen oryantasyon kursunda, denetçi
yardımcısı adaylarına, Sayıştayı; mali sistem içindeki yeri, yapısı, işleyişi,
işlevleri ve diğer kurumlarla ilişkileri yönünden tanıtmak; ilerde görev
alacakları birimler, sahip olacakları mali ve sosyal haklar ile kurum içi ve
dışında uygulanması gereken davranış ve ahlak kuralları hakkında bilgi
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
67
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
verilmesi amaçlanmaktadır. 13.02.2006 tarihinde başlayan denetçi yardımcıları
için 2006 yılı içinde verilen oryantasyon kursu tamamlanmıştır.
“Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı ve Denetçi Yardımcısı
Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilme ve Meslek Sınavı
Yönetmeliği” hükümleri gereğince, denetçi yardımcısı adayları için yetiştirme
kursları, denetçi yardımcıları için ise meslek kursları verilmektedir.
Ayrıca, denetçi yardımcıları ve denetçi yardımcısı adaylarının kurslarda
aldıkları teorik eğitimlerini pekiştirmeleri, denetim tekniklerini öğrenmelerini
ve bunları uygulama becerilerini geliştirmeleri amacıyla uygulama eğitimleri
yapılmaktadır. Bu çerçevede, eğitici denetçiler gözetim ve rehberliğinde
incelenmek üzere her bir denetçi yardımcısına belediye hesabı, denetçi
yardımcı adaylarına ise malmüdürlüğü hesabı verilmiştir.
1.7.2 Meslek Mensuplarının Yurtdışında Yabancı Dil Eğitimi
9 Nisan – 1 Temmuz 2006 tarihleri arasında “Sayıştay Meslek Mensuplarının
Yabancı Ülkelere Gönderilme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümleri çerçevesinde dil eğitimi (İngilizce) programına katılmak üzere
İngiltere’ye gönderilen 27 meslek mensubumuz Londra, Oxford, Cambridge,
Bournemouth’da eğitim görmüşlerdir.
17 Ocak-18 Şubat 2006 tarihleri arasında Pakistan Sayıştayı tarafından
Lahor’da düzenlenen Performans Denetimi Yoğun Eğitim Programı’na
(ITP) Kurumumuzdan bir denetçi kursiyer olarak katılmıştır.
14 Şubat-18 Mart 2006 tarihleri arasında Tokyo’da Japonya Uluslararası
İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından düzenlenen “Kamu Harcamaları Mali
Kontrolü” konulu Eğitim Kursuna Kurumumuzdan bir denetçi katılmıştır.
1 Mart 2006 – 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında Avrupa Birliği Sayıştayı
tarafından Lüksembourg’da düzenlenen 5 aylık staj programına
Kurumumuzdan bir denetçi katılmıştır.
Avrupa Birliği Sayıştayı tarafından Lüksemburg’da düzenlenen 5 aylık staj
programının 01 Ekim 2006 - 28 Şubat 2007 tarihleri arasını kapsayan
dönemine Kurumumuzdan bir denetçi katılmıştır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
68
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
1.7.3 Muhasebe Eğitim Programı
Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında muhasebe teorisi ve uygulamaları ile
bu alandaki mevzuat değişiklerini izlemek amacıyla düzenlenen "Tekdüzen
Muhasebe Sistemi" ve "Analitik Bütçe-Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi"
eğitimlerinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemi 20 Haziran – 16
Aralık 2005 tarihleri arasında yapılmıştır.
05 Aralık 2005 – 20 Ocak 2006 tarihleri arasında gerçekleşen beşinci
dönemine 63 meslek mensubu,
02 Ocak 2006 – 17 Şubat 2006 tarihleri arasında gerçekleşen altıncı
dönemine 71 meslek mensubu,
30.01.2006-10.03.2006 tarihleri arasında gerçekleşen yedinci dönemine ise
77 meslek mensubu iştirak etmiştir.
Kurs notları ve sunumlar, “Eğitim Uzmanlığı” ikinci dönem eğitimine katılan
meslek mensupları tarafından hazırlanmış ve yürütülmüştür.
Program, tam gün esasıyla ilk 3 hafta "Tekdüzen Muhasebe Sistemi" kursu,
sonraki 3 hafta "Analitik Bütçe - Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi" kursu
şeklinde tasarlanmıştır.
1.7.4 Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme Eğitimi
Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği hükümleri uyarınca, boş bulunan 1’inci derece 5 Yazı İşleri
Müdürü, 3’üncü derece 7 ve 4’üncü derecede 1 olmak üzere 8 Şef, 5’ inci
derecede 15 memur ve 5’inci derecede 2, 8’inci derecede 3 olmak üzere 5
Şoför kadrolarına atama yapılabilmesi için Görevde Yükselme Eğitimi
yapılmıştır. Eğitimler Sayıştay Üyeleri, Uzman Denetçileri ve Müdürleri ile
Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarınca 03 Mart – 7 Haziran 2006 tarihleri
arasında verilmiştir.
Buna göre; 15 müdür ve 24 şef adayı olmak üzere toplam 39 kişi; 45 memur
ve 7 şoför adayı olmak üzere toplam 52 kişi; Sayıştay Kanunu ve ilgili
mevzuat, dilbilgisi ve yazışma kuralları, TC Anayasası, Atatürk ilkeleri ve
inkılap tarihi, devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, halkla ilişkiler ve davranış
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
69
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
kuralları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve görevin niteliği ile ilgili
konular hakkında eğitim almıştır.
1.8 Sayıştayın Avrupa Birliği Katılım Sürecine Yönelik Çalışmaları
Sayıştayın tüm kamu fonlarını uluslararası genel kabul görmüş standartlara
uyumlu, düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla denetlemesi ve
Anayasada çizilen sınırlar içindeki hükme bağlama yetkisine ilaveten
Parlamentoya güvenilir bilgiler ve öneriler içeren yüksek kalitede raporlar
sunması hedefinin gerçekleştirilebilmesi ve AB mevzuatı ile 1.1.2006
tarihinde yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla
Sayıştay Kanununun uyumlu hale getirilmesi amaçlarıyla hazırlanan “Sayıştay
Kanunu Teklifi” 24.02.2005 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Teklif, son
durum itibariyle, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülme aşamasında
bulunmaktadır.
Hazırlanan bu teklif ile Sayıştay;
Düzenlilik denetimi ve performans denetim tekniklerini eşit ağırlıkta
uygulayabilecek,
Tüm kamu fonlarını, kaynaklarını ve faaliyetlerini denetlemek için yasal
yetkiye sahip olacak,
İşleyiş ve fonksiyonel açıdan bağımsız olacak,
Uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun denetim
yapabilecek,
Hazırladığı raporları zamanında ve belli bir prosedür dahilinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi ve kamuoyuna sunabilecek,
Kamuda hesap verme sorumluluğu bilincinin ve saydamlığın
yerleştirilmesine ve geliştirilmesine, böylece yolsuzlukların önlenmesine
önemli katkılarda bulunabilecek,
Görev ve yetkilerini daha etkin bir biçimde yerine getirebilmek için iyi bir
organizasyon yapısına sahip olacaktır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
70
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
1.9 Yönetim Birimlerinin Faaliyetleri
Yönetim Birimleri,
Sayıştayda evrak, özlük işleri, kütüphane, yayın işleri,
arşivleme, satınalma, mali işler gibi destek hizmetlerini yürütür. Bu birimlerde
Devlet Memurları Kanununa tabi personel çalışmaktadır.
Mali İşler Müdürlüğünce, 2006 yılında;
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren 2007 yılı Sayıştay Bütçesi
hazırlanmış,
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı
harcama programı hazırlanmış,
Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veriler toplanarak değerlendirilmiş ve
buna ilişkin mali istatistikler hazırlanmış,
Sayıştayın yatırım programlarının hazırlanması koordine edilerek
uygulama sonuçları izlenmiş ve buna ilişkin yatırım değerlendirme raporu
hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatına gönderilmiş,
Sayıştayın diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri
yürütülerek sonuçlandırılmış,
Mali konularda ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst
yöneticiye ve harcama yetkilisine gerekli bilgiler sağlanarak danışmanlık
yapılmış,
Ön mali kontrol faaliyeti yürütülmüş,
Sayıştay Başkanlığının harcamalarına ilişkin ödeme emri belgeleri
düzenlenerek TBMM Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiş,
Sayıştay Başkanlığının ihtiyaçlarının ihale ve doğrudan teminle satın
alınması işleri yürütülmüş, ayrıca ihalelere ilişkin kontrol komisyonlarının
kurulması ve sözleşme işlemlerinin yapılması sağlanmış,
Avans ve kredilerin açılması ile sonuçlandırılması işlemleri yapılmıştır.
Personel ve Eğitim Müdürlüğünce, Sayıştay Başkanlığının insan gücü
planlamasına yönelik personel ihtiyacına göre sınav ve atama işlemleri,
Sayıştay Başkanlığının ihtiyacı olan unvanlardaki personelin diğer
kurumlardan naklen ve açıktan atanmaları, naklen veya açıktan atanan
personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin işlemleri,
personelin sınıf ve kadrolarına göre görev kıdem sırası, intibak işlemleri,
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
71
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
hizmet değerlendirmeleri, personelin özlük haklarına ait disiplin, terfi,
emeklilik, kimlik kartı, pasaport, izin, rapor işlemleri, 190 sayılı kadro usulü
hakkında KHK gereğince kadrolarla ilgili iptal, ihdas ve değişiklik işlemleri
yapılmıştır.
Ayrıca, Sayıştay mensuplarının maaş ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,
personelin açık ve gizli sicil dosyaları tutmak, tedavi giderlerini tahakkuk
ettirerek ödemek, disiplin kurullarının raportörlüğünü yapmak, Sayıştay
Başkanlığı aleyhine açılan idari davaları takip etmek, davalarda Sayıştay
Başkanlığını temsil etmek, Sayıştay mensuplarının geçici ve sürekli
görevlendirme olurlarını almak, yolluklarını ödemek ve Başkanlıkça verilen
diğer görevleri yapmak, Personel ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri arasında
yer almaktadır.
Evrak Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığında evrak geliş ve çıkışlarının işleme
tabi tutulduğu birim olup, Sayıştay Başkanlığı bünyesinde kurulan Kurum
Arşiv Bürosu da söz konusu Müdürlük tarafından yürütülmektedir. Sayıştay
Başkanlığının 2006 yılına ilişkin gelen ve giden evrakların sayısı, türüne göre
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 16: 2006 Yılı Gelen-Giden Evrak Sayısı
EVRAK TÜRÜ ADET
Merkez Gelen 8.784
Merkez Giden 6.606
Taşra Gelen 15.136
Taşra Giden 3.085
Temyiz 2.651
Belediye-Özel İdare 6.981
Dilekçe 12.793
Kanun Kararlar 627
Müzekkere 3.589
Gizli 166
Rapor 698
TOPLAM 61.116
Yemekhane Müdürlüğü tarafından 2006 yılı içinde Sayıştay mensuplarına,
mevcut 3 yemekhanede günlük ortalama 1.000 kişiye öğle yemeği hizmeti
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
72
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
verilmiş olup, çay, kahve ve sıcak içecek hizmeti de söz konusu Müdürlük
tarafından yürütülmüştür.
Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 2006 yılı içinde 1605 adet yazışma yapılmış
olup, ayrıca 1217 adet rapor, 318 adet sorgu ve 89 adet müzekkerenin de
yazımı gerçekleştirilmiştir.
Teknik Hizmetler Müdürlüğünce, Sayıştay Başkanlığı ana hizmet binası, arşiv
binaları ve lojmanların işletim sistemleri, demirbaş eşya ve malzemelerin her
türlü arıza giderme ve bakım onarımları ile badana işleri, mühendis, tekniker
ve teknisyen kadrosunda bulunan personel tarafından mevcut marangoz,
tesisat ve elektrik atölyelerinde yapılmaya devam edilmiştir.
Arşiv Müdürlüğünce, 2006 yılı içinde, Sayıştaya hesap vermekle yükümlü
kamu idarelerinin; 2005 yılına ait gelir-gider belgelerinin (yaklaşık 1500 ton)
teslim alınarak arşivlenmesi, 2005 yılına ait idare hesaplarının (yaklaşık 10.000
adet) teslim alınarak arşivlenmesi, 2005 yılına ait gelir gider ve idare
hesaplarıyla ilgili yazışmaların evrak girişıkış kayıtlarının yapılması
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
73
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
faaliyetlerinde bulunulmuştur. Ayrıca, saklama süreleri biten 1994 ve 1995
yıllarına ait saymanlık hesaplarının (570 ton) imha listeleri çıkarılarak,
komisyon marifetiyle, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmek
suretiyle imhası sağlanmıştır.
İlam Müdürlüğünce, 2006 yılı içinde, Dairelerden gelen 1442 adet ilam ve
Temyiz Kurulundan gelen 794 temyiz ilamı olmak üzere toplam 2236 adet
ilama ilişkin olarak işlemler yapılarak, tebliğ edilmek üzere ilgili saymanlıklara
ve sorumlularına gönderilmiş, üç ay içinde tebliğ kağıdı gelmeyen sorumlulara
tekit yazısı yazılmış ve tebliğ edilemeyenler için de Resmi Gazete ilanları
yapılmıştır. Temyiz başvurusunda bulunanların talepleri Temyiz Kurulu
Başkanlığına gönderilmiş, yargılamanın iadesi talebinde bulunanların talepleri
de ilgili Dairelere iletilmiştir. 2006 mali yılında kesinleşen Sayıştay ilamlarının
tazmin miktarlarını gösterir 5 sayfalık liste Maliye Bakanlığına gönderilmiş, 30
yılını dolduran 1975 yılına ait asıl ve ek ilamlar, listesi çıkarılarak imha edilmek
üzere Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, Sayıştayla ilgili haberler yazılı
basından izlenerek Başkanlık başta olmak üzere ilgili birimlere iletilmekte,
olumsuz görüş içeren söz konusu haberlere Başkanlık onayı doğrultusunda
ıklamalar yapılmakta, Sayıştay faaliyetlerine yönelik basın duyuruları
gerçekleştirilmektedir.
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, toplam 98 personelle Sayıştay merkez
binası, arşiv binaları, dinlenme tesisi ve çevresinin güvenliğini sağlamaktadır.
Sayıştaya 2006 yılında 100.000 civarında ziyaretçi gelmiş olup bunların kimlik
bilgilerinin sorgulanması ve yönlendirilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
Kurum dışından gelen misafirlerin ve misafir araçlarının kontrolü ve takibinin
yanı sıra, tüm personelin girişıkış kayıtlarının yapılması, görüntülü kayıt
sisteminin kullanımı, yangın algılama sistemlerinin takibi ve kontrolü söz
konusu Müdürlük tarafından yürütülmektedir.
İdari İşler Müdürlüğü, Sayıştayın 96.000 m² kullanım alanına sahip merkez
binasının temizliğini temizlik firmasının 140 elemanı ile gerçekleştirmekte
olup, 85 hizmetli personelle de Sayıştay mensuplarının evrak işleri gibi
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
74
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
hizmetlerini sağlamıştır. Başkanlık konutu ve hizmet binasının bahçe bakımı
hizmeti, çamaşırhane hizmeti, her türlü toplantı ve tören için konferans
salonunun hazırlanması hizmetleri söz konusu Müdürlük tarafından yerine
getirilmektedir. Ayrıca, Sayıştay Başkanlığındaki temizlik firmasının
elemanlarının, 2006 yılı içinde üçer aylık dönemler halinde temizlik ve hijyen
konusunda eğitim almaları sağlanmıştır.
Kütüphane Müdürlüğü, 2006 yılı içinde 18.200 okuyucuya hizmet vermiş
olup, bunların %2’si kurum dışından gelen okuyuculardır. Kütüphane
materyalinden 5665 adedi kullanıcılar tarafından ödünç alınmış, ayrıca
kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde 75 adet kitap da diğer
kütüphanelerden temin edilerek Sayıştay mensuplarının kullanımına
sunulmuştur. Yine, kullanıcıların ihtiyacı doğrultusunda fotokopi ve
bilgisayar çıktıları temin edilmiştir. 148 adet ciltten gelen süreli yayın, 584 adet
kitap ve 1044 adet derginin damgalama, etiketleme, süreli yayın takip kartına
işleme ve rafa kaldırma işlemleri yapılmış, yeni gelen 584 adet kitabın
bibliyografik listeleri çıkartılarak kataloglama, sınıflama ve elektronik ortama
girişleri yapılmıştır.
Yayın İşleri Müdürlüğü, kurum içi ve dışı iletişimin etkinleşmesine ve
kurumsal sahiplenme kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla;
Başkanlık Makamının talimatları, birimlerin basıma hazır halde göndermiş
oldukları yayınların basımı ve ciltleme işlemleri yapılarak dağıtımın sağlanması
ve arşivlenmesi işini yürütmektedir. 2006 yılı içinde Başkanlık Makamının
talimatı ve birimlerin talepleri doğrultusunda çeşitli türde 29.466 adet yayının
basımı gerçekleştirilmiştir.
Genel Yazı İşleri Müdürlüğü, merkez ve yerinde incelemeye alınan hesaplara
ilişkin her türlü işlemler, hesap kütükleri hazırlanmasına ilişkin işler ile 832
sayılı Sayıştay Kanununun 43 üncü maddesi gereği gönderilen bilgilerin
dosyalanması işlerini yürütmekte olup, ayrıca ihbarlar ve muhtıralara ilişkin
yazışmaları, mahalli idareler hesapları kütük kayıt ve yazışmaları, yargı
raporlarının kütük kayıt ve dairesine zimmet işleri, nakit yönetim dönemi
hesaplarına ilişkin kontrol, kayıt, zimmet ve yazışma işleri, kesin hesaplara
ilişkin kontrol, kayıt ve yazışma işleri, incelenen hesaplara ilişkin düzenlenen
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
75
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
sorguların kartlara kayıt ve evrak zimmet işleri, kurul ve daire
raportörlüklerince düzenlenen çalışma cetvellerinin dosyalanması işi ile
Başkanlık onayı ve tebliğlerine ilişkin yazıların hazırlanması işlerini
yürütmektedir. Bu kapsamda 2006 yılı içinde işlem gören dosya sayısı 43.071
adettir.
Sosyal İşler Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığına ait 1 adet özel tahsisli, 420 adet
görev tahsisli ve 141 adet sıra tahsisli olmak üzere toplam 562 adet lojmanın
Sayıştay mensuplarına dağıtımını yapmak, lojman yöneticileri ile koordineyi
sağlamak, lojmanların tahsis şekli, oturma süreleri, kira yönetimine ait usul ve
esaslar ile uygulamaya dair diğer işleri ve ayrıca Sayıştay Başkanlığına ait sosyal
tesislere ilişkin hizmetleri yürütmekle görevlidir.
Sağlık İşleri, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü, sağlık merkezi ve 50
çocuk kapasiteli kreşten oluşmaktadır. Sağlık merkezi 2006 yılında, 1 diş
hekimi, 2 pratisyen doktor, 1 çocuk hastalıkları uzmanı, 1 dahiliye uzmanı ve
1 aile hekimliği uzmanı olmak üzere 6 doktor, 2 hemşire, 1 uzman diyetisyen
ve 1 laborant ile hizmet vermiştir. Ayrıca 1 biyokimya uzmanı da her gün 1
saat sağlık merkezinde hizmet vermektedir. 2006 yılında sağlık merkezinde
20.437 hastaya bakılmış, aynı dönemde çeşitli sağlık kuruluşlarına 13.995 sevk
yapılmış, laboratuarda ise toplam 2103 tahlil gerçekleştirilmiştir. Uzman
diyetisyen ile hastalığın çeşidine göre uygun diyet listeleri hazırlanmış,
hastalara diyet eğitimi verilmiş, genel yemekhane ve kreş çocukları için günlük
kalori değerleri gözetilerek haftalık yemek listeleri hazırlanmış, kreş ve genel
mutfakta çalışanların hijyen açısından eğitimleri sağlanmıştır. Kreşte 45
çocuk, 3 öğretmen ve 3 bakıcı annenin gözetiminde eğitim görmekte olup,
dışardan temin edilen öğretmenler yardımıyla müzik, jimnastik, seramik,
yaratıcı drama, İngilizce ve satranç branşlarında eğitim görmeleri temin
edilmektedir.
2- Performans Sonuçları Tablosu
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin
Geçici 2’nci maddesinde, kamu idarelerinin ilk performans programlarını
hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
76
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verecekleri belirtildiğinden, bu
bölüme yer verilmemiştir.
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin
Geçici 2’nci maddesinde, kamu idarelerinin ilk performans programlarını
hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde
sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verecekleri belirtildiğinden, bu
bölüme yer verilmemiştir.
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin
Geçici 2’nci maddesinde, kamu idarelerinin ilk performans programlarını
hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde
sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verecekleri belirtildiğinden, bu
bölüme yer verilmemiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
77
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
IV- Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin
Değerlendirilmesi
A- ÜSTÜNLÜKLER
Sayıştayın bağımsızlığının anayasal güvence altında olması,
Sayıştay denetimi kapsamının, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile
tüm kamu kesimini kapsar hale getirilmesi,
Denetime tabi kuruluşların her türlü mali faaliyet, karar ve işlemlerinin
incelenmesine ilişkin yetkinin Sayıştaya geniş biçimde verilmiş olması,
Denetçi bağımsızlığının kanunla güvence altına alınmış olması,
Sayıştayın uygunluk denetiminde 145 yılı, performans denetiminde 14 yılı
aşkın deneyiminin bulunması,
Sayıştayın yargılama fonksiyonunun bulunması ve bu fonksiyonun
denetlenen alan içerisinde gerek mevzuata uygunluğun sağlanması,
gerekse suiistimallerin önlenmesi konusunda etkin bir rol oynaması,
Denetimlerde, gerektiğinde bilirkişiye başvurabilme ve uzman
çalışmasından yararlanma yetkisinin bulunması,
AB ile işbirliği sürecinde “Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi
ile uluslararası standartlara uygun mali denetim, bilişim sistemleri
denetimi ve performans denetim rehberlerinin geliştiriliyor olması,
Söz konusu proje ile İnsan Kaynakları Yönetimi, Risk Yönetimi, Yönetim
Bilgi Sistemi ve Bilişim Sistemleri Stratejilerinin geliştiriliyor olması,
Denetimlerde bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılıyor olması,
Çalışmaların yurtiçinde ve uluslararası kuruluşlar nezdinde genel kabul
görmesi,
Denetim konusunda dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilebilmesi,
Yurtiçinde ve yurtdışında mesleki eğitim ve yabancı dil eğitimi almış çok
sayıda meslek mensubunun bulunması,
IDI’ın (INTOSAI Development Initiative) çağdaş eğitim metot ve
teknikleri ile yetişmiş 52 eğitim uzmanının olması,
Denetime ilişkin önemli uluslararası metinlerin Sayıştay mensuplarınca
Türkçeye çevrilmiş olması.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
78
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
B- ZAYIFLIKLAR
5018 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlamak üzere, 832
sayılı Sayıştay Kanunu’nda ve ikincil mevzuatta yapılmasışünülen
değişikliklerin henüz gerçekleştirilememiş olması,
Geleneksel denetim yöntemlerinde elde edilen başarılar karşısında, yeni
denetim yöntemleri konusunda başlangıç aşamasında olunması,
Denetlenen birimlerin, Sayıştayın yapacağı mali denetim ve performans
denetimleri için henüz tam olarak hazır olmamaları,
Hata ve sorumlu aramaya yönelik denetim anlayışı,
Sayıştay raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde değerlendirmesi
süreçlerinin yeterli ve net olarak belirlenmemiş olması,
Sayıştayın faaliyetlerinin kamuoyunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde
yeterince bilinememesi.
C- DEĞERLENDİRME
5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu malî
yönetim sistemimizde köklü değişiklikler yapılmış, Sayıştaya yeni görevler
verilmiş ve görev alanı genişletilmiştir. Bu nedenle de, Sayıştay Kanununun
hem denetim, hem de yargı fonksiyonu ile ilgili maddelerinde önemli
değişikliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Sayıştayın Anayasada çizilen sınırlar içindeki kesin hükme bağlama yetkisine
ilaveten, tüm kamu fonlarını uluslararası genel kabul görmüş standartlara
uyumlu, düzenlilik ve performans denetimleri yoluyla denetlemesi,
Parlamentoya güvenilir bilgiler ve öneriler içeren yüksek kalitede raporlar
sunması hedefinin gerçekleştirilebilmesi ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunuyla Sayıştay Kanununun uyumlu hale getirilmesi amaçlarıyla
hazırlanan “Sayıştay Kanunu Teklifi” 24.02.2005 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulmuştur. Teklif, son durum itibariyle, Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşülme aşamasında bulunmaktadır.
Sayıştayın bir dış denetim kurumu olarak, uluslararası standartlar ve önde
gelen AB uygulamaları paralelinde görevini tam olarak yapabilmesi amacına
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
79
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
yönelik olan ve 30.3.2005 tarihi itibariyle başlayan “Sayıştayın Denetim
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi”nde ise sona yaklaşılmıştır.
Sayıştay Kanunu Teklifi”nin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulü ve
Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi”nin
tamamlanarak uygulamaya konulması ile Sayıştay zayıf yönlerini ortadan
kaldıracak, Anayasanın ve kanunların verdiği görevleri daha iyi yerine
getirebilecektir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
80
Öneri ve Tedbirler
V- Öneri ve Tedbirler
Anayasamıza göre Sayıştay, Devletin gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına bağımsız ve tarafsız olarak denetleyen, sorumluların
hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlayan ve denetim
sonuçlarını Parlamentoya raporlamak suretiyle, devletin mali yapısının sağlıklı,
düzenli, hukuki ve verimli işlemesine katkıda bulunan, yüksek denetim ve
yargı görevini üstlenmiş anayasal bir kurumdur.
Dünyada Parlamentolar adına kamu kaynaklarının denetim ve gözetim
yükümlülüğünü yerine getiren Sayıştaylar, bağımsız ve egemen her ülkede
kamu yönetiminin vazgeçilmez unsuru durumundadır. Vatandaşların
ödedikleri vergilerin karşılığı olarak devletten bekledikleri hizmetlerin etkin ve
verimli bir şekilde kendilerine sunulması isteği, demokratikleşme ve
şeffaflaşma alanlarındaki gelişmeler, Sayıştayların demokratik rejimlerdeki
önemini giderek artırmaktadır.
Tüm dünyada, kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni
uygulamalar, ülkemizde de yansımasını bulmuş ve yasal düzenlemeler başta
olmak üzere pek çok konuda temel değişiklikler hayata geçirilmiştir.
29 Mayıs 1862 yılında kurulan Sayıştayın tarihsel birikimleri ve mevcut
sistemini güçlü bir dayanak olarak algılayıp, kimi yıpranmışlık ve
hantallıklarının üzerine cesaretle giderek, çağdaş dünyanın kabul ettiği
uluslararası standartlarda denetim yapması ve bu denetimlerin en yüksek
etkiyi doğurmasını sağlayacak mekanizmaları bir an önce kurması
gerekmektedir. Bu da ciddi bir yapı ve anlayış değişikliğini gerektirmektedir.
Bu dönüşümün gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere yürütülen
eşleştirme projesi ile Sayıştayın yasal yapısı başta olmak üzere, yönetim ve
organizasyon yapısının, denetim kapasitesinin, bilişim sistemlerinin
uluslararası standartlar ve AB uygulamaları bağlamında geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Bu çerçevede, alınacak eğitimlerden sonra hazırlanacak
denetim rehberlerinin ve eğitim materyallerinin, kurulacak sistemlerin
Sayıştaya uzun vadeli kazanımlar sağlayacağı aşikardır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU
81
Öneri ve Tedbirler
Sayıştayın kamu mali yönetim anlayışındaki değişimlere paralel olarak,
Anayasamızdaki ilkelere ve uluslararası denetim standartlarına uygun bir
denetim anlayışına yasal zemin oluşturulması, tüm kamu kurumlarını
kapsayacak şekilde denetim alanının genişletilmesi, Parlamentoya tarafsız,
güvenilir ve etkin denetim raporlarının sunulması, Sayıştayın yeni görevlerini
en iyi şekilde yerine getirecek organizasyon yapısına kavuşturulması ve
bunların yanı sıra yargı yetkisine işlerlik kazandırılması amacıyla hazırlanan
Sayıştay Kanunu Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.
Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde bulunan Sayıştay
Kanunu Teklifinin en kısa sürede yasalaşması hayati önem arz etmektedir.
Gerek Türkiye’de dış denetim alanında yaşanan gelişmeler ve değişen
mevzuat gerekse Avrupa Birliği ile ilişkiler bağlamında düzenlenen
uluslararası belgelerde yer alan ifadeler Sayıştay Kanunu Teklifinin
yasalaşması zorunluluğuna vurgu yapmaktadır.
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu yürürlükten kaldırılınca, bu
Kanunun hükümlerine paralellik arz eden 832 sayılı Sayıştay Kanunun birçok
önemli maddesinin de uygulanma imkanı kalmamıştır. Özellikle mevcut
Sayıştay Kanunun denetim ve yargılama faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları
düzenleyen hükümlerinin birçoğu, 5018 sayılı Kanuna aykırılık nedeniyle
yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanunda söz konusu düzenlemelerin
Sayıştayın kendi kanununda yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu
durumda Türk Kamu mali yönetiminde tam bir denetim boşluğu doğmuştur.
Sayıştay Kanunu Teklifi”nin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulü ile
Sayıştay, Anayasanın ve kanunların verdiği görevleri daha iyi yerine
getirebilecektir.
5018 sayılı Kanunun mali yönetim sistemimize getirdiği en önemli
yeniliklerden biri de stratejik yönetimdir. Sayıştay Başkanlığı bu anlayış
doğrultusunda uzun vadeli bakışını insan kaynakları ve bilgi teknolojilerine
yoğunlaştırmıştır. Bilgi teknolojilerine yönelik yenileme ve geliş