Sayıştay Başkanlığı
2006 Yılı Ocak-Haziran Dönemi
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu
Temmuz 2006
GİRİŞ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun
30’uncu maddesinde,
g
enel
y
önetim kapsamındaki idarelerin, ilk
altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı a
y
a ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faali
y
etlerini Temmuz a
y
ı içinde
kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, Genel Bütçe Kapsamındaki kamu idareleri
arasında yer alan Başkanlığımızın yılın ilk altı a
y
lık dönemine
ilişkin bütçe u
yg
ulamaları, ikinci altı a
y
a ilişkin beklentiler ve
hedefler ile faali
y
etleri konusunda kamuo
y
una bil
g
i vermesi
gerekmektedir.
Hazırlanan, Sayıştay Başkanlığı Ocak-Haziran 2006
Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları ve Beklentiler Raporu
ekleriyle birlikte aşağıda Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
I - OCAK-HAZİRAN 2005 ve 2006 DÖNEMİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI
A-Gider Türleri İtibariyle 2005 ve 2006 Yılı Bütçe Ödeneklerinin
Karşılaştırması:
Sayıştay Başkanlığının 2005 ve 2006 Yıllarına ilişkin başlangıç bütçe
ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişim
oranları aşağıdaki grafikte belirtildiği şekildedir.
Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2005-2006 Yılları İtibariyle
Dağılımı
3.064
345
2.464
361
950
16.458
31.988
32.208
3.561
17.351
1%
16%
5%
5%
-61%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Gid. ve
Sermaye Trans.
Giderleri
2005 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2006 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) Artış Oranı
B- 2005 ve 2006 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları:
2005 ve 2006 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Sayıştay
Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda belirtildiği şekildedir. (EK:1).
Sayıştay Başkanlığının 2005 ve 2006 Yıllarında tahsis edilen başlangıç
ödenekleri ve bu ödeneklerden ilk altışar aylık dönemlerde gerçekleşen harcama
tutarları ve oranlarına ilişkin analize ait grafikler aşağıda gösterildiği şekildedir.
2005 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
3.064
16.458
345
2.464
334
0
31.988
12.995
1.538
3.510
41%
50%
21%
97%
0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Gid. ve
Sermaye Trans.
Giderleri
2005 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2005 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 YTL)
Gerçekleşme Oranı
2006 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
3.561
17.351
361
950
88
37
32.208
14.961
1.731
3.576
46%
49%
21%
24%
4%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal v e Hiz . A lım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Gid. ve
Sermaye Trans.
Giderleri
2006 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2006 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 YTL)
Gerçekleşme Or anı
C- Harcama Birimleri İtibariyle 2006 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen
Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları:
Harcama birimlerinin 2006 Yılının ilk altı ayında gerçekleştirdikleri bütçe
giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda
gösterildiği şekildedir.
Harcama Birimleri
Başlangıç
Ödeneği
(YTL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
Tutarı (YTL)
Gerçekleşme
Oranı(%)
Özel Kalem Müdürlüğü 2.347.000 589.773 25.13
Daireler - Kurullar 7.727.000 3.436.623 44.48
Genel Sekreterlik 17.948.000 6.140.293 34.22
Denetim Birimleri 26.409.000 10.226.499 38.70
GENEL TOPLAM 54.431.000 20.393.188 37.47
II- OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
A- Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
İngiltere Sayıştay'ı ile birlikte yürütülecek Sayıştayın Denetim Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi (TR302.05 No.lu Twinning Projesi) 23 Şubat 2005
tarihinde Avrupa Komisyonu "Yönlendirme Komitesi" tarafından onaylanmış ve 30
Mart 2005 tarihi itibariyle başlamıştır. Sayıştay Başkanlığının bir dış denetim kurumu
olarak, uluslararası standartlar ve önde gelen AB uygulamaları paralelinde görevini tam
olarak yapabilmesi amacına yönelik olan ve Avrupa Birliğince karşılanan projenin tutarı
1.349.787 Euro’dur.
Bu dönem içinde Proje kapsamında üretilmesi öngörülen rehberlerin test
edilmesi amacıyla pilot çalışmalar yapılmaktadır.
B- Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Dil Eğitimi
Sayıştayın denetim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak meslek
mensuplarının ileri düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilgi ve pratiğine sahip olmalarını
sağlamak amacıyla, “Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilme
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 27 meslek mensubu 3 ay
süreyle İngiltere’ye gönderilmiştir.
C- Bilişim Sisteminin Geliştirilmesi
Bilgi İşlem Merkezinde bulunan bilgisayar ve diğer teçhizatların yazılım
lisansları güncellenmiştir.
D- Diğer Faaliyetler:
Kurumumuzun yargılama ve denetim faaliyetleri kanunların verdiği yetki ve
planlamalar doğrultusunda düzenli bir biçimde devam etmektedir.
III- TEMMUZ ARALIK 2006 DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A- Bütçe Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2006 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis
edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tabloda belirtildiği
şekilde olacağı tahmin edilmektedir. (EK:1)
Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2006 yılı sonu
itibariyle gerçekleşme tahmini ve oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
2006 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Yıl Sonu Tahmini
17.351
361
950
361
950
3.561
32.208
35.208
3.561
14.748
109%
100%
85%
100%
100%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal v e Hiz . A lım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Gid. ve
Sermaye Trans.
Giderleri
2006 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2006 Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (1000 YTL)
Tahmini Gerçekleşme Oranı
B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme
Personel Gideri:
Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu itibariyle
tahmini gerçekleşme oranının başlangıç ödeneğine göre yüzde dokuz artış göstereceği
tahmin edilmektedir. Söz konusu artışın personel giderlerinin alt kalemini oluşturan
memur giderlerindeki artıştan kaynaklanacağışünülmektedir.
Memurlara ait giderlerdeki artış, 5536 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca meslek mensuplarının
ücretlerinde yapılan zamlardan kaynaklanacağı anlaşılmaktadır.
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:
2006 Yılı sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde 2006 yılı bütçe
başlangıç ödeneklerinin % 85’inin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu eksik
kullanımın tasarruf ilkelerine uyulması ve idari tedbirler ile maliyetlerin düşürülmesi
neticesinde gerçekleşeceği düşünülmektedir.
Diğer Giderler ve Transferler:
2006 Yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, cari
transfer giderleri ve sermaye giderlerinde 2006 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin
tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.
IV-TEMMUZ-ARALIK 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
A- Eğitim Tesisi:
Başkanlığımız eğitim faaliyetlerinin düzenli, verimli ve kurumda çalışan herkesi
kapsayacak bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmasışünülen eğitim
tesisinin projesi hazırlanacaktır.
B- Yazılım Alımı:
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin denetiminde kullanılmak üzere 30 adet
bilgisayar programı ve programın kullanılmasına yönelik eğitim hizmeti alınacaktır
C- Mefruşat Alımı:
Başkanlığımız artan iş hacmi nedeniyle meslek mensubu alımı yapacağından
büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımı
yapılacaktır.
D- Diğer Faaliyetler:
Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Başkanlığımız ihtiyaçlarını, bütçe
imkanları dahilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun
olarak karşılamaya devam edecektir.
Kurum Kodu - 06 SAYIŞTAY
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
54.319.000 54.431.000 2.582.444 3.621.767 4.006.419 3.259.664 2.928.031 3.318.380 2.828.952 3.604.556 2.893.115 3.288.789 3.128.166 3.299.881 18.367.127 20.393.188 08,20 33,81 37,47 54.828.350
01 - PERSONEL GİDERLERİ
31.988.000
32.208.000 1.929.466 3.200.845 2.918.811 2.238.227 2.032.690 2.230.960 1.999.864 2.625.134 2.054.592 2.274.063 2.049.887 2.392.256 12.995.311 14.961.488
15,13 40,63 44,90 35.208.000
MEMURLAR 30.216.000 30.416.000 1.889.261 3.135.939 2.853.864 2.194.525 1.989.725 2.184.183 1.955.332 2.364.205 2.010.637 2.230.179 2.004.914 2.257.997 12.703.733 14.367.028
13,09 42,04 47,24
33.416.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 790.000 810.000 40.205 64.906 64.947 43.702 42.965 46.777 44.532 43.110 43.955 43.884 44.973 44.634 281.577 287.013
01,93 35,64 35,43
810.000
İŞÇİLER 22.000 22.000 22.000
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL 960.000 960.000 217.819 89.625 307.444
0 32,03
960.000
02 - SOS. GüV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. 3.064.000 3.561.000 233.780 385.257 355.888 269.913 204.364 267.578 244.098 268.950 255.373 268.274 244.326 271.388 1.537.829 1.731.360
12,58 50,19 48,62
3.561.000
MEMURLAR 2.930.000 3.392.000 225.136 371.303 341.904 260.517 195.127 257.521 234.524 259.682 245.923 258.840 234.657 261.792 1.477.271 1.669.655
13,02 50,42 49,22
3.392.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 130.000 165.000 8.644 13.954 13.984 9.396 9.237 10.057 9.574 9.268 9.450 9.434 9.669 9.596 60.558 61.705
01,89 46,58 37,40
165.000
İŞÇİLER 4.000 4.000 4.000
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 16.458.000 17.351.000 85.599 35.665 731.720 715.558 690.977 732.342 584.990 709.882 583.150 746.452 833.952 636.237 3.510.388 3.576.136
01,87 21,33 20,61
14.748.350
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.316.000 2.267.000 17.509 500 178.036 156.140 151.987 140.121 41.963 70.572 127.331 111.600 186.205 164.421 703.031 643.354
-1,51 30,36 28,38
1.926.950
YOLLUKLAR 3.517.000 3.843.000 1.408 37.687 3.382 34.093 19.575 19.122 9.296 1.721 22.531 27.122 54.784 121.153
21,14 1,56 3,15
3.266.550
GÖREV GİDERLERİ 75.000 75.000 51 87 700 2.247 2.216 50 28.199 550 80 2.435 31.745
303,70 3,25 42,33
63.750
HİZMET ALIMLARI 5.380.000 5.736.000 55.441 307.245 354.660 246.154 375.443 311.672 411.984 258.833 341.221 298.675 335.708 1.478.020 1.819.016
23,07 27,47 31,71
4.875.600
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 350.000 350.000 60 1.823 726 245 3.954 162 3.940 1.701 16.067 1.718 2.208 5.709 26.895
471,10 1,63 7,68
297.500
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONR. GİD. 1.465.000 1.275.000 1.757 13.772 4.883 12.674 15.667 29.745 21.285 28.464 49.916 29.467 17.199 115.879 108.950
-4,02 7,91 8,55
1.083.750
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 650.000 850.000 1.722 2.467 618 5.731 8.128 1.219 4.984 9.182 27.940 18.929 729 39.250 42.399
08,02 6,04 4,99
722.500
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.705.000 2.955.000 9.059 33.757 228.290 160.144 268.557 152.720 180.604 149.796 148.343 197.437 276.427 88.770 1.111.280 782.624
-0,42 41,08 26,48
2.511.750
04 - FAİZ GİDERLERİ 0000000000000000
000
0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
İSKONTO GİDERLERİ
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER 345.000 361.000 333.599 000087.500 000000333.599 87.500
-6,23 96,70 24,24
361.000
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI 345.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS. 350.000 333.599 87.500 333.599 87.500
-6,23 25,00
361.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
DEVLET SOS.GÜV.KURM. HANE HALK. YAP.FAYDA ÖDM.
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 11.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
06 - SERMAYE GİDERLERİ 2.350.000 950.000 0 0 0 35.966 0 0 0 5900000036.556
0 0 3,85
950.000
MAMUL MAL ALIMLARI 1.750.000 350.000 350.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 250.000 250.000 35.966 590 36.556
0 14,62
250.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 350.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 350.000 350.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 114.000 000000000000000000 0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 114.000
08 - BORÇ VERME 0000000000000000
000
0
YURTİÇİ BORÇ VERME
YURTDIŞI BORÇ VERME
09 - YEDEK
Ö
DENEKLER
2006 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2006
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI ** (%)
2005
GERÇEKLEŞM
E TOPLAMI
* =(2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2005 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2005 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2005 yılı için =2005 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2005 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2006 yılı için =2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2006 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
Bütçe Yılı - 2006 (EK 1 ) BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ ORANI
*
(%)
ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME