T.C.
SA YIŞTAYBAŞKANLIĞI
2007Yılı
FaaliyetRaporu
Nisan2008
Sunuş
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
3
Sunuş
Sayıştaylar, günümüzde demokrasinin
önemli güvencelerinden biridir. Bağımsız,
güçlü ve etkin bir Sayıştay; bu işlevleriyle
hukuk devletinin, çağdaş demokrasinin ve
güçlü Türkiye’nin en temel unsurlarından
birisinioluşturmaktadır.
Dünyanın giderek küçüldüğü ve
küreselleşti ği günümüzde, sonsuz fırsatlarla
birlikte
ağır risklerle de karşı karşıyayız. Bu
risklerin iyi yönetilmesi ve tehditlerin
fırsatlara dönüştü rülmesi için dünyadaki
gelişmeleriiyiizlememizvekendimizisürekliyenilememizgerekmektedir.
Bu çerçevede Sayıştay, dünyadaki çağdaş gelişmel eri yakından izlemek
amacıyla, dış ilişkilere daha
fazla önem vermeye başlamış; gerek uluslararası
kuruluşlarvegereksediğerSayıştaylarlagerçekleştirilen ikiliilişkileryoluyla,ciddi
birbilgivedeneyimbirikimieldeetmiştir.
Araştırmavegeliştirmeçalışmalarınaağırlıkverilmeside,çağdaşdenetime
yönelik diğer bir adım olarak görülebilir. Son yıllarda çeşitli ülke Sayıştaylarının
çağdaş denetim yöntem ve uygulamalarına yönelik yayınlarının Türkçe'ye
kazandırılması, meslek mensuplarının akademik çalışmaları ve diğeraraştırmaları
da,
Sayıştay denetiminin bilimsel yaklaşımlarla desteklenmesi ve yeni ılımlarla
güçlendirilmesindeöneml ikatkılarsağlamaktadır.
Yaklaşıkbirbuçukasırlıktarihiboyuncasahipolduğubağımsızyapısı,geniş
yetkileri,baştadenetimveyargıolmaküzereicraetti
ğiönemlifonksiyonlarıileTürk
Sunuş
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
4
kamuyönetim sisteminintemeltaşlarından birisinioluştu ra nSayıştay ın2007Yılı
Faaliyet Raporunun, kamuoyu ısından bilgilendirici ve yön gösterici olmasını
temenni ediyor, raporun hazırlan masında emeği geçen bütün mensuplarımıza
teşekkürlerimi sunuyorum.
MehmetDAMAR
Sayıştay
Başkanı
İçi ndekiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
5
İçindekiler
Sunuş....................................................................................................................................................... 3
İçindekiler ............................................................................................................................................... 5
TabloveGrafiklerListesi ........................................................................................................................ 8
IGenelBilgiler ........................................................................................................................................ 9
A‐MisyonveVizyon ........................................................................................................................... 9
Misyon ............................................................................................................................................. 9
Vizyon .............................................................................................................................................. 9
B‐Yetki,GörevveSorumluluklar ....................................................................................................... 9
1.AnaHat larıylaGörevler............................................................................................................... 9
2.Yetkiler....................................................................................................................................... 10
3.5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunuileSayıştayaVerilenYeniGörevler ..... 10
a)DenetiminAmacı................................................................................................................... 11
b)Den etiminKapsamı............................................................................................................... 11
c)DenetiminBiçimi ................................................................................................................... 11
d)RaporlamayaİlişkinGörevler................................................................................................ 11
C‐İdareyeİlişkinBilgiler.................................................................................................................... 12
1‐FizikselYapı ............................................................................................................................... 12
2‐ÖrgütYapısı ............................................................................................................................... 13
3‐BilgiveTeknolojikKaynaklar .................................................................................................... 15
3.1BilişimSistemi...................................................................................................................... 15
3.2Kütüphane .......................................................................................................................... 21
4‐İnsanKaynakları ........................................................................................................................ 22
5‐SunulanHizmetler .................................................................................................................... 24
6‐YönetimveİçKontrolSistemi .................................................................................................. 27
II‐AmaçveHedefler............................................................................................................................. 28
A‐İdareninAmaçveHedefleri.......................................................................................................... 28
BTemelPolitikaveÖncelikler ......................................................................................................... 30
III‐FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler................................................................................. 32
AMaliBilgiler.................................................................................................................................... 32
1‐BütçeUygulamaSonuçları ....................................................................................................... 32
2‐TemelMaliTablolaraİlişkinıklamalar ................................................................................. 32
3‐MaliDenetimSonu çları ............................................................................................................ 37
B‐
PerformansBilgileri...................................................................................................................... 37
1‐FaaliyetveProjeBilgileri...........................................................................................................37
1.1DenetimFaaliyetleri ............................................................................................................ 37
1.1.1Kamu İdaresiHesaplarınınİncelenmesi ...................................................................... 37
İçi ndekiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
6
1.1.2TBMM’denGelenTaleplereİlişkinGerçekleştirilenDenetimler ............................... 41
1.1.3Performans DenetimiRaporları................................................................................... 43
1.2Yarg ılamaFaaliyet leri.......................................................................................................... 48
1.2.1Genel Kurul ................................................................................................................... 48
1.2.2DairelerKurulu.............................................................................................................. 49
1.2.3TemyizKurulu ............................................................................................................... 49
1.2.4Daireler.......................................................................................................................... 50
1.3TürkiyeBüyükMilletMeclisineSunulanRaporlar……………… ...........................……………..51
1.3.1Genel UygunlukBildirimleriveBütçeUygulamaSonuçlarıRaporl arı ....................... 51
1.3.2HazineMüsteşarlığındaYapılanDenetimlerSonucundaHazırlanan2006YılıHazine
İşlemleriRaporu.................................................................................................................... 52
1.4DünyaSayıştaylarıveBunlarınOrganizasyonlarıylaBilgiveDeneyimPaylaşımı............. 55
1.4.1Uluslararas ıYüksek DenetimKurumlarıTeşkilatı(INTOSAI) ...................................... 55
1.4.2AvrupaYüksekDenetimKurumlarıBirliği(EUROSAI)................................................. 56
1.4.3Asya YüksekDenetimKurumlarıTeşkilatı(ASOSAI) ................................................... 56
1.4.4EkonomikİşbirliğiOrganizasyonuÜlkeleriSayıştaylarıBirliği(ECOSAI) .................. ..57
1.4.5AvrupaBirliğiSayıştayı,AvrupaBirl iğineÜyeÜlkelerSayıştayıAvrupaBirliğineAday
ÜlkelerSayıştaylarıileİlişkilerKapsamındakiFaaliyetler..................................................... 57
1.4.6SayıştaylarileİkiliİlişkilerKapsamındakiFaaliyetler................................................... 59
1.4.7AvrupaBirliğiileİlişkilerKapsamındakiFaaliyetler..................................................... 59
1.4.8Uluslararas ıEğitimProgramlarınaKatılımKapsamındakiFaaliyetler ........................ 60
1.4.9Uluslararas ıDiğerİlişkilerKapsamındakiFaaliyetler .................................................. 60
1.5YayınFaaliyetleri.................................................................................................................. 61
1.6SayıştayınDenetimKapasitesininGüçlendirilmesiProjesi................................................ 62
1.6.1ProjeÇalışmaGruplarıTarafındanGerçekleştirilenFaaliyetler ................................. 63
1.6.2ProjeYönetiminceGerçekleştirilenFaaliyetler........................................................... 69
1.6.3ProjeÇerçevesindeDüzenlenenEğitimProgramları.................................................. 69
1.7YürütülenDiğerProjeveProtokoller ................................................................................. 70
1.7.1T.C.SayıştayBaşkanlığıileT.C.Baş
bakanlıkTürkİşbirliğiveKalkınmaİdaresiBaşkanlığı
ArasındaİşbirliğiProtokolü ...................................................................................................... 70
1.7.2 Sayıştay ile TÜBİTAK Arasında Bilişim Sistemleri Denetimi Konusundaİmzalanan
Protokol...................................................................................................................................... 71
1.7.3SayıştaylarınBilişimSistemleriYönetimininDeğerlendirilmesiveGeliştirilmesi ......... 72
1.8Eğitim
Faaliyetleri................................................................................................................ 72
1.8.1Meslek MensuplarınınEğitimi ..................................................................................... 72
1.8.2YurtdışıveYurtiçiEğitimFaaliyetleri ........................................................................... 73
1.8.3Hizmeti çiEğitimFaaliyetleri......................................................................................... 74
1.8.4Semine rler..................................................................................................................... 75
1.9Sayıştayın145.KuruluşYıldönümüEtkin likleri................................................................. 75
1.10YönetimBirimlerininFaaliyetleri...................................................................................... 78
İçi ndekiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
7
2‐PerformansSonuçlarıTablosu ................................................................................................. 85
3‐PerformansSonuçlarınınDeğerlendirilmesi ........................................................................... 85
4‐PerformansBilgiSistemininDeğerlendirilmesi....................................................................... 86
IV‐KurumsalKabiliyetveKapasiteninDeğerlendirilmesi .................................................................. 87
A‐Üstünlükler ................................................................................................................................... 87
B‐Za yıflıklar...................................................................................................................................... 87
C‐Değerlendirme.............................................................................................................................. 88
V‐ÖneriveTedbirler ............................................................................................................................ 90
İçKontrolGüvenceBeyanı................................................................................................................... 93
İçKontrolGüvenceBeyanı.................................................................................................................. 94
MaliHizmetlerBirimYöneticisininBeyanı .......................................................................................... 95
TabloveGrafiklerListesi
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
8
TabloveGrafiklerLis t esi
TABLOLAR
Tablo1:20062007DonanımEnvanteri……………………………………………………………………
Tablo2:20062007FizikselEnvanteri………………………………………………………………………
Tablo3:20062007KütüphaneMateryalleri……………………………….……………………………
Tablo4:20062007BütçeGiderlerininEkonomikSınıflandırılması………….……………..
Tablo5:2006200720062007YıllarıEkonomikSınıflandırmayaGöreKarşılaştırmalı
BütçeGiderleri…………………………………………….................................................
Tablo6:2007YılıMalveHizmetAlımGiderleriKapsamındaÖdenekHarcama
Oranları………………………………………………………………………………………………………
Tablo7:2007YılıHarcamaOranları………………………………………………………………………..
Tablo8:2007YılıKarşılaştırmalıBütçeGiderleri……………………………………..................
Tablo9:İncelenenHesaplarınTürleriveSayıları………………………………………………………
Tablo10:GenelveÖzelBütçeliİdarelerileDüzenleyiciveDenetleyiciKurumların
BütçeGiderleriBakımındanİncelenmeOranları……………………………………………………
Tablo11:KonularİtibariyleGenelKurulKararları…………………………………...................
Tablo12:KonularİtibariyleDairelerKuruluKararları………………………………………………
Tablo13:TemyizKuruluFaaliyetleri………………………………………………………………………..
Tablo14:KonularİtibariyleTemyizKuruluKararları………………………………………………..
Tablo15:DairelerinYargısalKararları………………………………………………………………………
Tablo16:DairelerinİdariNiteliktekiKararları………………………………………....................
Tablo17:2007YılıGelenGidenEvrakSayısı………………………………………......................
16
17
22
32
33
35
35
36
38
41
48
49
49
50
50
51
80
GRAFİKLER

Grafik1:GenelOlarakMensuplarınKompozisyonu………………………………………………….
Grafik2:MeslekMensuplarınınKompozisyonu……………………………………....................
Grafik3:YönetimMensuplarınınKompozisyonu………………………………….....................
Grafik4:ÖğrenimDurumlarınaGöreMensuplar……………………………………………………..
Grafik5:CinsiyeteGöreMensupla…………………………………………………..........................
Grafik6:20062007BütçeGiderlerininEkonomikSınıflandırılması………………………….
22
23
23
24
24
34
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
9
IGenelBilgiler
A‐MİSY ONVEVİZY ON
Misyon
Türkiye Büyük MilletMeclisinin bütçehakkınıkullanmasınayönelik olarak,
kamu idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyet
göstermesini,kamukaynaklarınınöngörülenamaç,hedef,kanunlarvediğerhukuki
düzenlemelere uygun olarak elde edinilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını
sağlamak için denetim
yaparak raporlar üretmek ve sorumluların hesap ve
işlemleriniyargılamayoluylakesinhükmebağlamaktır.
Vizyon
Hesapveren vesaydamkamuyönetimininteminatıSayıştay.
B‐YETKİ,GÖREVVESORUMLUL UKLAR
Sayıştayıngörevveyetkilerineilişkintemelyasaldüzenlemeler,Anayasanın
160’ıncıve164’üncümaddeleriile832say ılıSayıştayKanunuve5018sayılıKamu
MaliYönetimiveKontrolKanunudur.
1.AnaHatlarıylaGörevler
AnayasamızSayıştaya;
Merkezîyönetimbütçesikapsamındakikamuidareleriilesosyalgüvenlik
kurumlarının bütün gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlemek,
Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme
bağlamak,
Kanunlarla verilen inceleme, denetleme
ve hükme bağlama işlerini
yapmak,
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
10
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerini denetlemek ve kesin hükme
bağlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisine kesin hesap kanun tasarıları hakkında
uygunlukbildirimisunmak,
görevlerinivermi ştir.
2.Yetkiler
Sayıştay,yasalarlakendisineverilengörevlerinyerinegetirilmesisırasında;
Bakanlık,kurulvekurumlarla,idareamirlikleriyle,muhasebeyetkilisive
diğersorumlularladoğrudanyazışmaya,
Gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtlar ı, göndereceği mensupları
vasıtasıylagörmeyeveyadilediği
yeregetirtmeye, 
Sözlübilgialmaküzereherderecevesınıftanilgilimemurlarıçağırmaya,
bakanlık, dairevekurumlardantemsilciistemeye,
yetkilikılınm ıştır.
Ayrıca Sayıştay, denetimine giren işleml erle ilgiliher türlü bilgi ve belgeyi,
Devlet,özelidare,belediyeve
sairbütünresmikurumvekurullarladiğergerçekve
tüzelki şilerden(Bankalardahil)isteyebilir.
BunlarailavetenSayıştaya,denetiminegirendairevekurumlarınişlemleriyle
ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları
vasıtasıyla, “yerinde” ve
“işlem ve olayın her safhasında” inceleme, bilirkişi ve
uzmançal ışmalarındanyararlanmayetkisideverilmiştir.
3.5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunuile Sayıştaya
VerilenYeniGörevler
1.1.2006 tarihinde tamamen uygulamaya giren 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sayıştaya yeni görevler vermiş ve Sayıştayın görev
alanınıgeni şletmiştir.
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
11
5018 sayılı Kanun ile Sayıştay denetiminin amacı ve biçimi belirlenmiş,
denetim alanı genişletilmiş, denetim ve raporlamaya ilişkin görevleri yeniden
düzenlenmiştir.
a)Dene timinAmacı
Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel
yönetimkapsamındakikamu
idarelerininhesapvermesorumluluğuçerçevesinde,
yönetiminmalîfaaliyet,kararveişlemlerinin;kanunlara,kurumsalamaç,hedefve
planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet
Meclisineraporl anmasıdır.
b)Dene timinKapsamı
Anayasanın160’ıncımaddesive5018sayılıKamuMaliYönetimive
Kontrol
Kanunu gereğince merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri, sosyal
güvenlikkuruml arıveyerelyönetimleringelir,gidervemallarıSayıştaydenetiminin
kapsamındadır.
c)DenetiminBiçimi
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarıdikkate
alınarak;
Kamu idaresi hesapları ve bunlara
ilişkin belgeler esas alınarak, malî
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelereuygunolupolmadığınıntespiti,
Kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans
bakımındandeğerlendirilmesi,
suretiylegerçekleştirilir.
d)Raporlama yaİlişkinGöre vler
Mevcut düzenlemelere göre Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmakta
olanGenelUygunlukBildirimiSayıştaytarafından
sunulmayadevamedilecektir.
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
12
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıştaya aşağıda belirtilen
raporlarıdüzenliolarakTürkiyeBüyükMilletMeclisinesunmagöreviverilmiştir:
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu: Genel yönetim kapsamındaki
kamuidarelerininhesapvermesorumluluğuçerçevesinde,yönetiminmalîfaaliyet,
karar ve işlemlerinin; kanunlara,
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönünden incelenmesi suretiyle hazırlanan denetim raporlarının birleştirilmesi
sonucuoluşturulurveGenelUygunlukBildirimi ilebirliktesunulur.
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporları: Mahallî idarelerin raporları har
idare faaliyet raporları, mahallî idareler genel faaliyet raporu ve genel faaliyet
raporu
dış denetim sonuçları dikkate alınarak değerlendirilir ve faaliyet genel
değerlendirmeraporlarıhazırlanaraksunulur.
Maliİstatistikleri Değerlendirme Raporu: Genel yönetim kapsamındaki
idarelerin bir yıla ait malî istatistiklerin, hazırlanma, yayımlanma, doğruluk,
güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından
de
ğerlendirilmesisonucundaoluşturulurvesunulur.
C‐İDAREYEİLİŞKİNBİLGİLER
1‐Fiziksel Yapı
SayıştayBaşkanlığı,mülkiyetiHazineyeaitolan,28.517m2yüzölçümüneve
96.000kullanımalanınasahip12katlı1610odalımerkezbinadaveUlus,ODTÜ,
AfetİşleriileSusuzköy’debulunanArşivbinalarındahizmetvermektedir.UlusArşiv
Binaları3400m²,ODTÜAr
şivBinaları13.600m²,AfetİşleriArşivBinaları9000
ve Susuzköy Arşiv Binala rı 18.208 olmak üzere, toplam 44.208 kullanım
alanınasahipdörtayrıyerdearşivbinasımevcuttur.
Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 3 adet
yemekhaneve
50çocukkapasitelikreşbulunmaktadır.
SayıştayBaşkanlığında,32adetbinektaşıt,2Adetotobüs,2adetkamyon,2
adet ambulans, 2 ade t minibüs ve 3 adet kamyonet olmak üzere 43 adet taşıt
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
13
mevcut olup, 60 adet taşıt da personelin işe gidiş gelişlerinde kullanılmak üzere
hizmetal ımısuretiyleteminedilmiştir.
Ayrıca, Sayıştay Başkanlığı personelinin kullanımına tahsis edilen 562 adet
lojmanveManavgat’ta1adeteğitimvedinlenmetesisimevcuttur.
2‐ÖrgütYapısı
SayıştayBaşkanlığıTeşkilatı,merkezteşkilattan oluşmaktavetaşrateşkilatı
bulunmamaktadır.
Sayıştayınyargıvekararorganları,Daireler,DairelerKurulu,TemyizKurulu,
Genel Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu, Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulundan
oluşmaktaolup,Hazinetemsilcisi
sıfatıylaSavcılıkdaörgütyapısınadahildir.
BirinciBaşkan;SayıştayınenbüyükamiriolupSayıştayıngenelişleyi şinden
sorumludur. Genel Kurulun başkanıdır.
Gerekli gördükçe temyiz ve daireler
kurulunadabaşkanlıkeder.Bukurullara
verilecek
işleri düzenler ve görüşmeleri
yönetir.BirinciBaşkan,Sayıştayaşen
bütün ödevlerin iyi yapılmas ını ve
yönetimin düzenli bir surette
yürütülmesini sağlamak için gereken
tedbirleri alır. Daire başkanlarının ve
üyelerin dairelere ayrılması, işlerin
dairelere dağ
ıtılması, denetçilerin ve
personelingörevlerivegörevyerlerinin
tayin ve tesbit olunması, denetleme gruplarının kurulması, hesapların merkezde
veyayerlerindeincelenmelerineilişki nprogramlarınyapılmasıBirinciBaşkanaaittir.
BirinciBaşkangörevindebulunamayacağızaman dairebaşkanlarındanbiriniyerine
vekil bırakır.Vekil tayin etmemiş olduğu veya Birinci Başkanlığın ık bulunduğu
hallerdedairebaşkanlarınınenkıdemlisivekillikyapar.
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
14
BAŞKAN
Y
Y
Ü
Ü
K
K
S
S
E
E
K
K
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
EĞİTİM VE METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
M
M
E
E
M
M
U
U
R
R
L
L
A
A
R
R
S
S
E
E
Ç
Ç
İ
İ
M
M
V
V
E
E
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
K
U
U
R
R
U
U
L
L
T
T
E
E
M
M
Y
Y
İ
İ
Z
Z
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
(
(
8
8
)
)
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
S
S
A
A
V
V
C
C
I
I
L
L
I
I
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
Y
Y
A
A
R
R
D
D
I
I
M
M
C
C
I
I
L
L
A
A
R
R
I
I
GENEL BÜTÇE KAP.
KAMU İD. DENETİM
GRUPLARI
ÖZEL BÜTÇELİ İD.
DENETİM GRUPLARI
BELEDİYELER
DENETİM GRUPLARI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
DENETÇİLER GRUBU
ARAŞTIRMA VE TASNİF
GRUBU
DIŞ İLİŞKİLER GRUBU
TBMM İLE İLİŞKİLER
GRUBU
EĞİTİM GRUBU
PERFORMANS
DENETİMi GRUPLARI
SOSYAL GÜVENLİK KUR.
DENETİM GRUPLARI
DENETİM PLANLAMA
VE RAPOR GRUBU
PERSONEL VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KREŞ VE GÜNDÜZ B. EVİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YEMEKHANE
MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA
UZMANLIĞI
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞTABİPLİK
TEKNİK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
KORUMA VE GÜVENLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İLAM MÜDÜRLÜĞÜ
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
YAYIN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZEN. DENET. KUR.
DENETİM GRUBU
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN VE HALKLA İLİŞ.
ŞAVİRLİĞİ
İL ÖZEL İDARELERİ
DENETİM GRUPLARI
KESİN HESAP GRUBU
GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
15
ÜyelerarasındanBir in ci BaşkantarafındanatananGenel Sekreteryönetim
işlerindeBirinciBaşkanınyardımcısıdır.Birinc iBaşkan,kendisine832sayılıKanunla
verilmiş yönetime ilişkin görevlerden bir kısmını GenelSekretere verebilir. Genel
Sekreter, denetim guruplarıylaşubelerini ve
idarişubeleri Birinci Başkan adına
yönetirvedenetler.Meslekiaraştırma,incelemeveyayınişlerinidüzenler.Genel
SekreterGenelKurulaveDairelerKurulunaüyesıfatıylakatılır.
Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile dördüncü ve daha yukarı
derecelerdeki meslek
mensuplarından en çok üç yardımcı verilir. Genel Sekreter
Yardımcıları, Genel Sekretere verilmiş görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı
olurlar.BunlararasındakiişbölümüGenelSekreterceyapılır.
3‐BilgiveTeknolojikKaynaklar
3.1BilişimSistemi
Sayıştay Başkanlığı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını
karşılamak,bilgisayarveyeniteknolojilerkonusundabubirimleredestekvermek
üzereBilgiİşlemMerkezigörevyapmaktadır.
Çağımızda kamu hizmetlerinin üretilmesi sırasında, bilişim teknolojisi
imkanlarından yararlanmak kaçını
lmaz hale gelmiştir. Ülkemizde de kamu
kurumları ve kuruluşları arasında bilişim teknolojisi kullanımı giderek
yaygınlaşmaktadır. Pek çok kuruluş bilişim sistemleri kurmakta veya
tasarlamaktadır.
Bu gelişmelere paralel olarak Sayıştayın, bir yandan bilgisayar destekli
denetimteknikleriniöğrenip
uygulaması,biryandandabilişimteknolojisinikurum
içindeyaygınlaştırmasıgerekmektedir.
Sayıştay,buamaçla,Ocak2002’deyenihizmetbinasınataşındıktansonra,
bilgisayarlarının birbirlerine hızlı, kontrollü, kurallı ve güvenli birşekilde
bağlanmasınısağlayacakolan
yerelalanağınıvekesintisizgüçkaynağınıkurmuş,
sunucularınıyenilemiştir.
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
16
Güvenlikduvarıyazılımvedonanımı,gerçekzamanlısaldırıdenetimsistemi,
virüs yazılımı, internet siteleri erişim denetimi yazılımları gibi ana kalemlerden
oluşan güvenlik sisteminin oluşturulması ile birlikte, Sayıştay web sayfası
(www.sayistay.gov.tr), 2002 yılı
nın sonundan itibaren merkezindeki bir sunucu
üzerinden yayınını sürdürmeye başlamıştır. Bu sistemin kurulmasıyla birlikte,
Sayıştaymensuplarınıninternethizmetindenfaydalanmasıvekurumiçikurumdışı
eiletişimmümkünhalegelmiştir .MerkezdekibirsunucuSayıştayKurum
İçiYerel
AğWebSistemi(SAYBİS)olar akhizmetvermektedir.
SayıştayBaşkanlığının2006ve2007yıllarındaki donanımenvanteriyılsonu
itibariyleşuşekildedir:
Tablo1:20062007Dona nımEnvanteri
2006 2007
MasaüstüKişiselBilgisayar 967 848
DizüstüBilgisayar 563 662
Sunucu 11 9
Yazıcı 311 268
Tarayıcı 36 37
ÇokFonksiyonluTarayıcı 2 2
YükDengeleyiciYönlendirici 1 1
FaksCihazı 27 27
BaskıMakinesi 3 3
ProjektörCihazı 9 11
KuruluGüç 400kVA 400kVA
SayıştayBaşkanlığının2006ve2007yıllarındakifizikselsunucuenvanteriise
yılsonuitibariyleşuşekildedir:
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
17
Tablo2:20062007Fizik selEnvanteri
2006 2007
WebSunucusu 1 1
UygulamaSunucusu 1 1
VeriTabanıSunucusu 1 2
MailSunucu 1 1
URLFiltreleme &VirüsKoru ma
(WebsenseveTrendMicro)
1 1
GatewayAntiSpam(ESAFE) 1 1
Firewall(SecurePlatform) 1 1
Mainframe 1 1
VeriGirişSunucu(Mainframe) 2 2
DesteklenenProtokoller TCP/IP TCP/IP
İnternet Bağlantısı 4mbps 4mbps
İşsüreçleriincelenerekSayıştayınamaçvehedefleridoğrultusunda,aşağıda
belirtilenyazılımprojelerihayatageçirilmişvepersonelinkullanımınasunulmuştur: 
Kesin Hesapİşlemleri: Ortalama 1.728 muhasebe biriminin 47, 48 ve 49
örnek numaralı idare hesabı cetvelleri ile bunlara ilişkin olarak
muhasebe
yetkililerinceortalama23kezyapılandeğişikliklerişlenmiş;yaklaşık40.000sayfa
tutanbuişlemlerhatalarındanarındırılıpGenelKurulveTBMM'yesunumunahazır
hale getirilmiştir. Ayrıca, Maliye Bakanlığından alınan ilgili yıla
ait bilgiler ile
Sayıştayda oluşan dosyalar karşılaştırılmıştır. AnaBilgisayar ortamındaki2006 yılı
SayıştayveMaliyeBakanlığıbilgileri,kişiselbilgisayarortamınaak tarılmıştır.
Sayıştay İnternet Sitesi: Sayıştayın gerek
yurtiçinde gerekse yurtdışında
tanıtımınısağlamak,Kurumailişkinyararlıbilgilerivehaberlerielektron ikortamda
kurumvekişilerinistifadesinesunmakveşeffaflığısağlamakamacıylaAralık1999
tarihinde kurulan internet sitesi, "Sayıştay", "Kararlar‐Raporlar", "Sayıştay
Yayınlar
ı", "eKütüphane", "HaberDuyuru” ve "Sayıştay Dergileri" başlıklarından
oluşmaktad ır. Siteninİngilizce bölümünde, Sayıştay Kanunu, tanıtım broşürü,
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
18
Sayıştay tarafından uluslararası konferanslarda sunulan bildiriler ve çeşitli
dokümanlaryeralmaktadır.
Bordroİşlemleri:Herayyaklaşık1.250kişininterfideğişiklikleriileyemek,
telefon,kurs,kömür,sendika,ilaçbedeli,emekl ikeseneği,icra,kiragibikesintileri
işlenmek suretiyle maaşları hesaplan
ıp maaş bordroları hazırlanmaktave bordro
bilgilerineilişkinçeşitlilistelerindökümlerialınmaktadır.
Sayıştay Bilgiİşlem Merkezi ve Sayıştayİntraneti: Bilgiİşlem Merkezinde
firewallyazılımvedonanımı,gerçekzamanlısaldırıdenetimsistemi,internetiçerik
güvenlik sistemi, internet
siteleri erişim denetim sistemleri, gerçek zamanlıvirüs
koruma, tanıma, temizleme sistemleri kurulmuş olup, sürekli olarak
güncellenmektedir. Sayıştay mensupları yerel ağa bağlı yaklaşık 1000 kişisel
bilgisayarüzerindeninterneteçıkabilmekte,epostasunucusuüzerindenkurumiçi,
kurumdışıelektronikhaberleş
meyapabilmektedir.
BilgiişlemmerkezindekisunuculardanbirtanesiSayıştayİntraneti(SAYBİS)
olarak hizmet vermektedir. SAYBİS’te kurum içi bilgi paylaşımı yoğun biçimde
yürütülmektedir. SAYBİS’te personelin izin durumlarını öğrenme, personel
bilgileriniaramavearızabildirimindebulunmaimkanlarıdabulunmaktadır.
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
19
Ayniyat Otomasyonu: Demirbaşlar ile ilgili sunucu/istemci tabanlı Ayniyat
OtomasyonuSistemikullanılmayabaşlanmıştır.Ayniyatvedemirbaşmodüllerinin
kayıt ve sorgulama sistemi tek bir çatı altında toplanmış ve esnek sorgulama
seçeneklerisunularakgünceldemirbaşkayıtlarınaveilgilidemirbaşlarıntarihçesine
h
ızlıbirşekildeulaşılabilmesisağlanmıştır.Verilerinbilgisayarortamındatutulması
giriş, doğrulama ve sorgulama süresini kısaltmıştır. Ayrıca, ayniyat personeli
tarafındantespitedilenSayıştaypersonelininodavetelefondeğişiklikleribirarayüz
vasıtasıyla
ilgilibilgiişlemmerkezipersonelinedoğrudaniletilmekteveSAYBİS’te
Sayıştay personelinin bu bilgileri güncel tutulabilmektedir. Sayım işlemleri,
otomasyonileentegreolarakdahakolayyapılabilmektedir.
Arşiv Otomasyonu: Sayıştay arşiv alt sisteminin bilgi giriş, güncelleme ve
sorgulama modülleri Arşiv Birimi
personeli tarafından kullanılmaya başlanmış,
saymanlıkkütüğüvehesapdefterikayıtları,kurumiçiyerelağwebsistemi(SAYBİS)
üzerindenilgilipersoneleılmıştır.MeslekMensuplarınınarşivdenaldığıhesapları
vehangi tarihler arasındabu
hesaplarüzerinde çalıştığınıGrupŞeflerininveilgili
personelin takip etmesi sağlanmıştır. Sistem dahilinde tutulan ve Denetim
Planlama Grubu tarafından güncellenen muhasebe hizmetleri birimleri listesine
esneksorgukriterleriyardımıylaerişilebilmektedir.
EvrakOtomasyonu:EvrakotomasyonuSAYBİSbilgiformsistemiyleentegre
edilmiş ve gerçekleştirilen evrak akışının takibi sağlanmıştır. Personel kendini
ilgilendiren,birimamirleriise;birimleridahilindekitümpersoneleaitevrakakışını
anlıkolaraktakipedebilmektedir.Evrakbirimindeverimiartıracakşekildeyapılan
bu düzenlemede veriler tek bir merkezde tutulmakta ve
kayıt işleri birden fazla
bilgisayarda hızlı birşekilde yapılabilmektedir. Birimin ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde yapılan eklemeler ile defter üzerinden takip edilen işler büyük oranda
bilgisayaror ta mınaaktarılmıştır.
Genel Kurul Kararları Programı: Sayıştay Genel Kurulu
tarafından alınan
kararların,kararno,karartarihi,geldiğikurum(Sayıştayiçiyadadışı)gibikriterlere
göresorgulanmasıimkanınısunanbirprogramdır.
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
20
Sorgu,MüzekkereveRaporlarınınTakibi(Yazıİşleri‐TebyizBirimi):Bualt
sistem ile denetçilerin yazılması için yazı işleri birimine gönderdiği sorgu, rapor,
müzekkerevediğer evrakbilgisayarortamınaaktarılmakta,denetçisigerektiğinde
bu program aracılığı ile gönderdiği doküman
ınçeşitliaşamalarını,kim taraf ından
yazıldığını, son durumunu kendi bilgisayarından izleyebilmekte,
sorgulayabilmektedir.
Savcılık Otomasyonu: Bu uygulama ile Sayıştay Savcılık biriminde işlem
gören dosyaların, dokümanların takibi, güncellenmesi, sorgulanması ve
arşivlenmesi yapı
lmaktadır. Uygulama ile Savcılık birimi personeli tarafından
kayıtların bilgi girişi, güncellenmesi yapılmakta, savcı ve savcı yardımcıları
tarafından aynı veritabanı üzerinden sorgulama ve gerekli değişiklikler
yapılabilmektedir.
İzin TakipProgramı:Personeleaityıllık
izin,mazeretizni,sağlıkraporlarına
ilişki nbilgilerbilgisayarortamındatutulmaktadır.Bunlaraaithertürlüsorgulama
yapılmakta, ilgilibilgilere cariyıl ve geçmiş yıllar itibariile ulaşılabilmektedir. Kişi
isterse, kullanmak istediği yıllık izin için, izinin süresini, ba
şlangıç tarihini ve izni
nerede geçireceğini yazmak suretiyle, yıllık izin istek formunu otomatik olarak
doldurup dökmektedir. Birim amirleri personelin izin durumlarını bu program
vasıtasıylatakipedebilmektedirler.
Sayıştay Mensupları Kıdem–Terfi Programı: Bu program ile, Personel ve
EğitimBirimitaraf
ından,Sayıştaymeslekmensuplarıveyönetimmensuplarıterfi
bilgilerinin güncellemeleri yapılmakta, sistem bu bilgileri değerlendirerek kıdem
sıralamalarınıyapmakta,sonuçlarveçeşitliistatistikibilgilermensuplartarafından
SAYBİSekranındansorgulanabilmektedir.
Personel Sicilİşlemleri: Personel ve Eğitim Müdürlüğünde kullanı
lan bu
yazılım ile Sayıştay personelinin sicil bilgileri bilgisayar ortamına aktarılmakta ve
istendiğindedökümüalınmaktadır.
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
21
Denetlenen Hesaplarıİzlemeİşlemleri: Denetlenen yaklaşık 4560 hesabın
kaydınıntutulması,değişikliklerinizlenmesivekodlamaişlemleridoğruvegüncel
olarakizlenmektevebubilgilerdenkesinhesapişlemlerindeyararlanılmaktadır.
SağlıkHizmetleriProgramı:Personelintedavibeyanlarıbilgisayar
ortamına
aktarılmış olup, bakmakla mükellef bulunduğu, tedavi yardımından faydalanacak
ailefertlerinintakibiyapılmaktadır.Aynızamandapersonelveailefertleriningöz
muayeneleri sonucunda gözlük, çerçeve, gözlük camı alım ve değişikleri
izlenmektedir.
Sınav Hizmetleri Programı: Sayıştay denetçi yard
ımcısı adaylığı sınavına
başvuranadaylarınbilgigirişleriBilgiİşlemMerkezitarafındanyapılmaktaolup,bu
bilgiler disket velisteler halindeÖğrenci Seçme veYerleştirmeMerkezineteslim
edilmektedir. Her adayiçinaday bilgilerini,kendiel yazılarıyla öz geçmiş
lerini ve
dersler itibariyle aldıkları puanları gösteren resimli özel form geliştirilerek, sözlü
sınavdakullanımasunulmuştur.Ayrıcahemyazılıhemdesözlüsınavsonuçlarından
çeşitliistatistikisonuçvegrafikleroluşturulmuştur.Busonuçveistatistiklerhaber
bültenlerindeveweb
sitesindeyay ımlanmaktadır.
Seçim Hizmetleri Programı: Sayıştay Daire Başkanlığı ve üye adayı
seçimlerinde oy tasnif ve listeleme işleri için mikro bilgisayarlar hizmete
sunulmuştu r.
3.2Kütüphane
SayıştayBaşkanlığıKütüphanesi,Sayıştay mensuplarınınveKurumdışından
gelen okuyucuların taleplerini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç
doğrultusunda 2007 yılında 18.871 kişiye hizmet verilmiş olup, bunlardan %60’ı
MeslekMensubu,%38’iYönetimMensubuve
%2’siiseKurumdışındangelenlerdir.
Ayrıca, kütüphanelerarası işbirliği çerçevesinde Sayıştay mensupları için çeşitli
üniversitekütüphanelerindenmateryalteminedilmiştir.
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
22
Grafik1:GenelOlarakMensu
p
larınKom
p
ozis
y
onu
Sayıştay Başkanlığının 2006 ve 2007 yıllarındaki kütüphane materyal
envanteriyılsonuitibariyleşuşekildedir:
Tablo3:20062007KütüphaneMateryalleri
KÜTÜPHANEMATERYALLERİ
YILLAR
MATERYALÇEŞİTLERİ
2006 2007
Kitaplar 6700 6900
SüreliYayınlar 5200 6160
AboneOlunanSüreliYayınlar 31 35
EdebiYayınlar(Ro man,hikaye,vb.) 709 744
Resmi GazetelerTutanak Dergileri‐ Kanunlar Dergileri‐
Düsturlar‐KazancıveBaşbakanlıkKanunlarKülliyat ları
3400 3547
GenelKurulveDairelerKuruluK ararları 135 141
SayıştayYayınları(SayıştayDergilerihariç) 550 565
Raporlar 87 94
Tezler 16 20
KitapDışıMateryaller(CDvb.) 150 181
4‐İnsanKaynakları
2007yılısonuitibariyleSayıştayBaşkanlığımerkezteşkilatınatahsisedilmiş
olan 1717 kadrodan 1247 adedi dolu, 470 adedi ise boş durumda olup, tahsis
edilenkadronun%73’ükullanılmıştır.
2007yılındaBaşkanlığımızmerkez
teşkilatı
1247 kadrolu ve 36 sözleşmeli
personel olmak üzere 1283 personelle
görevyapmıştır.
Başkanlığımızdagörevyapan1283
personelin693’ümeslekmensubu,579’u
yönetim mensubu ve11’i savcı ve savcı
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
23
yardımcısıdır.
Mensuplarımızın kompozisyonu, yukarıdaki grafikte yüzdeler itibariyle
gösterilmiştir.
693 meslek mensubunun 46’sı
“Birinci Başkan, daire başkanı ve
üyelerden”, 11’i “raportörlerden” ve
636'sı “uzman denetçi, başdenetçi,
denetçi ve denetçi yardımcılarından”
oluşmaktad ır. 636 denetçinin
359’u
uzman denetçi, 42’si başdenetçi, 118’i
denetçi ve 117’i denetçi yardımcısı ve
denetçi yardımcısı adayı kadrosunda
bulunmaktadır.
579yönetim mensuplarımızdan383’ügenelidare hizmetleri sınıfında,11’i
sağlıkhizmetlerisınıfında,26’sıteknikhizmetler
sınıfında,123’üyardımcıhizmetler
sınıfındaolup,36’sısözleşmelipersonelstatüsündeçalışmaktadır.
Yönetim mensuplarımızın tüm
mensuplarımız içindeki kompozisyonu
yandaki grafikte yüzdeler itibariyle
gösterilmiştir.
Grafik2:MeslekMensuplarınınKompozisyonu
Grafik3:YönetimMe nsu
p
larınınKom
p
ozis
y
onu
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
24
Mensuplarımızınöğrenimdurumlarıiseaşağıdakigrafiktebelirtilmektedir.
861
4
78
99
140
101
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
İlkokul Mezunu
Orta Okul Mezunu
Meslek Lisesi
Lise Mezunu
Yüksek Okulu Mezunu
Lisans Mezunu
Mensuplarımızıncinsiyetinegöredağılımıaşağıdagösterilmektedir.
941
342
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Bay
Bay an
5‐SunulanHiz me tle r
Genel Kurul, Birinci Başkanın başkanlığı altında tüm daire başkanlarıyla
üyelerdenoluşur.Mevcutüyesayısınınenazüçteikisiiletoplanır,mevcudunsalt
çoğunluğuilekararverir.Genel Kurul geneluygunlukbildirimlerinesonşekliniverir,
TürkiyeBüyük
MilletMeclisinesunulacakdiğer raporlarımüzakereeder,832sayılı
Kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapar ve Birinci Başkan tarafından
incelenmesiistenilendiğerkonuveişlemlerigörüşerek karara bağlar.
Grafik4:ÖğrenimDurumlarınaGöreMensuplar
Grafik5:CinsiyeteGöreMensuplar
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
25
TemyizKurulu,4yıliçinGenelKu rul cadairebaşkanlarıarasındanseçilecek4
dairebaşkanıileherdairedenseçilecek2üyedenoluşur.Kurulaenkıdemlidaire
başkanı başkanlık eder. Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisi ile
toplanır,
mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Temyiz Kurulu Sayıştay dairelerince verilen
ilâmlarınsonhükümmerciidir.
DairelerKurulu,TemyizKurulunaseçilendairebaşkanlarıileüyelerindışında
kalan daire başkanları ve üyelerden oluşur. En kıdemli daire başkanı Kurula
başkanlık eder. Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır, mevcudun
çoğunluğu ile karar verir. Daireler Kurulu, mali konuları içeren yönetmelikler
hakkındakiSayıştay mütalâasınıtespiteder,832sayılıKanunlakendisineverilmiş
olan diğer görevleri
yapar ve Birinci Başkan tarafından incelenmesi istenen
konularlaişlemlerigörüşerek kararabağlar.
Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Sayıştay Genel Kurulunca her
daireden seçilecek birer üye ile daire başkanları arasından seçilecek beş daire
başkanındankurulur.Kurulyasada
belirlenengörevleriyerinegetirir.
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
26
Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu, iki takvim yılı için Genel Kurulca
seçilecekbirdairebaşkanı,birüye,biruzmandenetçivey araportör,birbaşdenetçi
veGenelSekreterdenkurulur.Kur ul yasadabelirlenengörevleriyürütür.
Sayıştay Daireleri,birbaşkanvealtıüyedenoluşanhesap
mahkemeleridir.
Daire,birbaşkanvedörtüyeiletoplanır,hükümvekararlaroyçokluğuylaverilir.
Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılamak veBirinci Başkantarafındanhavale
edilenkonularıkararabağlamakdaireleringörevidir.
Savcılık,Hazinetemsilcisisıfatıylaörgüt yapı
sınadahildir. SayıştaySavcıve
yardımcıları,BirinciBaşkanıngörüşüalındıktansonraMaliyeBakanlığıncayapılacak
teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar. Savcı, hesapların incelenmesi ve
yargılanmas ı safhalarında iddia ve şüncesini bildirmek
ve yasada sayılan diğer
görevleriyerinegetirmeklegörevlidir.
Raportörler,bağlıbulunduklarıdairevekurullaraSayıştayKanunuileverilen
görevlerle ilgili kararları yazmak, tutanak ve ilâmları düzenlemek ve bunların
gerektirdiğidiğerişleriyapmaklagörevlidirler.
Denetim Grupları, Genel yönetim kapsamındaki
idarelerin mali karar,
faaliyet ve işlemlerinin incelendiği ve performans denetimlerinin yürütüldüğü ve
denetçilerin görev yaptığı gruplardır. Bu grupların sayıları ve görev alanları ilgili
yönetmelikvebaşkanlıktasarrufuiledeğişenihtiyaçlarçerçevesindebelirlenir.
DenetimDestekGrupları,araştı
rma,planlama,dışilişkiler,eğitimveTBMM
ile ilişkiler gibi denetime ve Başkanlığa destek faaliyetlerinin yürütüldüğü
gruplardır.
KesinHesapGrubu,uygunlukbildirimleritaslaklarınıhazırlamaklagörevlidir.
Yönetim Birimleri, Sayıştayda evrak, özlük işleri, kütüphane, yayın işleri,
arş
ivleme, satınalma, mali işler gibi destek hizmetlerini yürütür. Bu birimlerde
DevletMemurlarıKanununatabipersonelçalışır.
GenelBilgiler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
27
6‐YönetimveİçKontrolSistemi
SayıştayBaşkanlığında, 2007yılıbütçesikapsamındaalınanmalvehizmetler,
kaynaklarınetkili,ekonomikveverimlikullanılmasınısağlayacakşekilde,harcama
yetkilisininonayıylagerçekleştirmegörevlileritarafındanteminedilmiştir.
İçKontrolveÖnMaliKontroleİliş
kinUsulveEsaslar”adairYönetmelikile
buYönetmelikuyarıncaalınanMakamOnayıçerçevesindeyürütülmesigerekeniş
veişlemler,ön malikontrolamacıylaMaliİşlerMüdürlüğünegönderilmiştir.
5565 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Başkanlığımız harcama
birimleri arasında yer
alan Özel Kalem Müdürlüğünün harcama yetkisi; teşkilat
yapımız itibariyle Başkanlığımız sekreterlik hizmetlerini yürüten, kendisine ait
sekreteryasıolmayanbirbirimolmasınedeniyle,2007yılıiçindeGenelSekreterlik
yönetimkademesindebirleştirilmiştir.
SayıştayBaşkanlığının
kontrolsistemininoluşturulmasıkapsamında,
İçkontrolortamınınbelirlenmesi,
Riskevrenininoluşturulması,
Amaçve hedeflerinbelirlenmesi,
Herbiraltbirimiçinişakışsüreçlerininçıkarılması,
Risklerinde ğerlendirilmesi,
Raporlamave
İzleme
çalışmaları
nın, Maliİşler Müdürlüğünde yürütülmesine 2007 yılında da
devamedilmiştir.
Amaçve Hedefler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
28
II‐AmaçveHe de fler
A‐İDARENİNAMAÇVEHEDEFLERİ
Sayıştayınamaçvehedeflerişunlardır:
AMAÇ 1: Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak
denetimdeetkinli ğiartırmak.
HEDEFLER:
Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış
denetimstandartlarımızıoluşturmak.
Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak
güncellemek.
Denetimi,standartverehberlereuygunolarakyürütmek.
Bilgisayardesteklidenetimtekniklerininkullanımınıyaygınlaştırmak.
Denetimalan
ınagirenkamuidarelerininbilişimsistemlerinidenetlemek.
Denetimaltyap ısınıgeliştirmek.
Denetimdekalitegüvencesisteminigeliştirmek.
TBMMileilişkilerigeliştirerekSayıştayraporlarınınetkisiniartırmak.
İlgilikamuidareleriilekoordineliçalışmak.
Amaçve Hedefler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
29
AMAÇ 2: Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya
kavuşturmak.
HEDEFLER:
Yargılamasürecininadilvekısasüredetamamlanmasınanelikyasal
düzenlemelerhakkındaçalışmalardabulunmak.
Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya
yönelik tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek
mekanizmalarkurmak.
AMAÇ3:Etkinbir
yönetimsiste mikurarak kurumsalyapıyıgüçlendirmek.
HEDEFLER:
Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir
hizmetiçieğitimpolitikasıoluşturmakveuygulamak.
Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetiminin sürdürülebilir bir strateji ve
eylemplanınadayalıolarakgeliştirmek
Üst yönetime doğru, tutarlı,
zamanında ve uygun bilgi sunulmasını
güvencealtınaalacakbiryönetimbilgisistemikurmak.
Kurumda kontrol ve risk yönetimini geliştirmek ve denetlenen
kurumlaraönderliketmek.
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak
etkinveverimlibirşekildeişleyeninsankaynaklar
ıyapısınıoluşturmak.
İnsan kaynakları netiminde performans değerlendirme sistemini
kurmakvegeliştirmek.
Amaçve Hedefler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
30
BTEMELPOLİTİKAVEÖNCELİKLER
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu mali yönetim
sistemindeönemlideğişikliklergerçekleştirilmiştir.Kamumaliyönetimvekontrol
sisteminin yapı ve işleyişindeki bu değişim, Sayıştayın geleneksel işlevlerine yeni
ılımlar getirm i ş,gerekhukukdevleti ilkesinin güçlendirilmesinde
gereksekamu
yönetimindeetkinliğinartırılmasındaSayıştayakilitbirkonumkazandırmıştır.
10.12.2003 tarihinde yasalaşan ve 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle
yürürlüğegiren5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunuilekamumali
yönetimibüyükölçüdeyenidendüzenlemiş,Say
ıştay ındenetimalanıgenişletilmiş,
TBMM'ne rapor sunma yükümlülüğü arttırılmış, denetimin uluslararası
standartlarla uyumlu, çağdaş denetim yaklaşımlarını da içeren güncel rehberler
çerçevesindeyürütülmesiveraporlanmasızorunluhalegelmiştir.
5018 sayılı Kanun, Anayasada yer alan bazı
düzenlemelerin değişikliğini
zorunluhalegetirmişve29Ekim2005tarihindeSayıştaylailgili160ıncımaddede
dahilolmak üzereAnayasanınbazımaddelerindedeğişiklikleryapılmıştır.Anayasa
değişikliğiileSayıştayındenetimalanı,sosyal
güvenlikkurumlarınıdakapsayacak
şekilde genişletilmiş, yerel yönetimler üzerindeki denetim yetkisine anayasal
dayanakkazandırılmışvedahaönceözelkanunlarladenetimdışındatutulanbirçok
kurumvekuruluşunSayıştaydenetiminealınmasısağlanmıştır.
Denetim alanındaki geni
şleme, fonksiyonlarındaki artış ve çeşitlenme,
Sayıştayın denetim yaklaşımlarını çağdaş gelişmeler çerçevesinde sürekli
geliştirmesini vekurumsalyapıvesüreçlerinietkinkılacakbiryenidenyapılanmayı
zorunlu kılmaktad ır. Bu nedenle özellikle son yıllarda Sayıştayın
hem denetim
kapasitesinin, hem de organizasyon yapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı
çalışmalar yürütülmüş, ihtiyaç duyulan değişim için güçlü bir altyapı
oluşturulmu ştur.
Gerçekleştirilenanayasal,yasaldüzenlemelervegelişmelerkarşısında,yeni
bir Sayıştay Kanunu hazırlanması
ve yürürlüğe konması önemli bir ihtiyaç haline
gelmiştir.
Amaçve Hedefler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
31
Ayrıca;AvrupaBirliğiMüktesebatınınKabulüneİlişkinUlusalProgramın(28.3
MaliKontrol)Bölümünde,“DışDenetiminABveUluslararasıStandartlaraUygunBir
Şekilde Geliştirilmesiİçin Mevzuat Değişikliği” ve “Sayıştayın Dış Denetim
KapasitesininGüçlendirilmesi”konuları“öncelikler”tasnifialtında
yeralmaktadır.
SözkonusuönceliklerinhayatageçirilebilmesiniteminenhazırlananSayıştay
KanunuTeklifiTBMM’yesunulmuştur.HalenTBMMPlanveBütçeKomisyonunun
gündeminde bulunan Sayıştay Kanunu Teklifinin en kısa sürede yasalaşması
Sayıştayınenbüyüktemennisidir.
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
32
IIIFaaliye tler eİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
AMALİBİLGİLER
1‐BütçeUygulamaSonuçları
Sayıştay Başkanlığına, 2007 yılı bütçesiyle 85.125.100 YTL ödenek tahsis
edilmiştir.Burakam2006yılıbütçesiyletahsisedilenödeneklekarşılaştırıldığında
%56 oranında bir artışa tekabül etmektedir. Toplam ödeneğin % 74’ü olan
62.868.747 YTL
harcanmıştır. 2007 yılı bütçe giderlerinde, 2006 yılı harcamasına
göre%30oranındabirartışgerçekleşmiştir.
Tablo4:20062007BütçeGiderlerininEkonomikSınıflandırılması
2006(YTL) 2007(YTL)
Ekonomik
Kod
BÜTÇEGİDERİNİNTÜRÜ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HARCAMA
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HARCAMA
1 PERSONELGİDERLERİ
32.208.000,00 33.146.881,85 50.357.100,00 43.914.469,00
1 1Memurlar
810.000,00 570.629,92 911.000,00 647.576,00
1 2SözleşmeliPersonel
22.000,00 0,00 22.000,00 0,00
1 3İşçiler
960.000,00 307.445,49 450.000,00 319.137,00
1 5DiğerPersonel
810.000,00 570.629,92 911.000,00 647.576,00
2 SOSYALGÜV.KUR.DEVLETPRİMİGİDERLERİ
3.561.000,00 3.350.551,31 15.114.000,00 3.808.821,00
2 1Memurlar
3.392.000,00 3.233.509,45 13.700.000,00 3.685.641,00
2 2SözleşmeliPersonel
165.000,00 117.041,86 1.410.000,00 123.180,00
2 3İşçiler
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
3 MALVEHİZMETALIMGİDERLERİ
17.351.000,00 11.446.717,55 15.574.000,00 11.649.274,00
3 2TüketimeYönelikMalveHizmetAlımları
2.267.000,00 1.583.266,00 2.236.000,00 1.579.556,00
3 3Yolluklar
3.843.000,00 2.258.403,46 3.598.000,00 2.339.670,00
3 4GörevGiderleri
75.000,00 40.789,58 115.000,00 14.766,00
3 5HizmetAlımları
5.736.000,00 4.541.633,80 7.175.000,00 4.643.569,00
3 6TemsilveTanıtmaGiderleri
350.000,00 38.368,99 500.000,00 426.391,00
3 7
MenkulMal,GayriMaddiHakAlım,Bakım
veOnarımGiderleri 1.275.000,00 338.845,58 1.250.000,00 655.117,00
3 8
GayrimenkulMalBakımveOnarım
Giderleri 850.000,00 826.193,46 700.000,00 265.205,00
3 9TedaviveCenazeGiderleri
2.955.000,00 1.819.216,68 0,00 1.725.000,00
5 CARİTRANSFERLER
361.000,00 360.224,17 388.000,00 385.006,00
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
33
5 3
KarAmacıGütmeyenKuruluşlaraYapılan
Transferler
350.000,00 350.000,00 375.000,00 375.000,00
5 6YurtDışınaYapılanTransferler
11.000,00 10.224,17 13.000,00 10.006,00
6 SERMAYEGİDERLERİ
950.000,00 106.648,40 3.692.000,00 3.164.986,00
6 1MamulMalAlımları
350.000,00 0,00 600.000,00 342.731,00
6 3GayrimaddiHakAlımları
250.000,00 106.648,40 250.000,00 71.700,00
6 5 GayrimenkulSermayeÜretimGiderleri
0,00 0,00 2.492.000,00 2.717.515,00
6 7GayrimenkulBüyükOnarımGiderleri
350.000,00 0,00 350.000,00 33.040,00
TOPLAM
54.431.000,00 48.411.023,28 85.125.100,00 62.922.556,00
2‐TemelMaliTablolar aİlişkinıklamalar
“Ekonomik sınıflandırma” ısından Sayıştay Başkanlığının 2006 ve 2007
yıllarıbütçesindeyeralanödeneklerindağılımıveyılsonugerçekleşmelerişöyledir:
Tablo5:20062007YıllarıEkonomikSınıflandırmayaGöreKarşılaştırmalıBütçeGiderleri
2006
2007
EKONOMİK
KODU
BÜTÇEGİDERİNİNTÜRÜ
ÖDENEK
HARCAMA
ÖDENEK
HARCAMA
1 PERSONELGİDERLERİ 32.208.000 33.146.882 50.357.100 43.914.469
2
SOSYALGÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET
PRİMİGİDERLERİ
3.561.000 3.350.551 15.114.000 3.808.821
3 MALVE HİZMETALIMGİDERLERİ 17.351.000 11.446.718 15.574.000 11.649.274
5 CARİTRANSFERLER 361.000 360.224 388.000 385.006
6 SERMAYEGİDERLERİ 950.000 106.648 3.692.000 3.164.986
TOPLAM 54.431.000 48.411.023 85.125.100 62.922.556
“01‐PersonelGiderleri”içinSayıştayBaşkanlığıbütçesine,2006yılsonu
harcamasına göre %52 artışla 50.357.100 YTL ödenek tahsis edilmiş ve anılan
gidereilişkin43.914.469YTLharcamagerçekleşmiştir.
“02‐ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Sayıştay
Başkanlığı bütçesine 15.114.000 YTL ödenek tahsis edilmiş ve sözkonusu gidere
ilişki n3.808.821YTLharcamagerçekleşmiştir.
“03‐MalveHizmetGiderleri”içinSayıştayBaşkanlığıbütçesine2006yılı
ödeneğinegöre%10azalışla15.574.000YTLödenektahsisedilmi
ş,2007yılsonu
itibariylesözkonusuödeneğin%75’iharcanmıştır.
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
34
“05‐ Cari Transferler” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2006 yılsonu
harcamasına göre %8 artışla 388.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, sözkonusu
ödeneğin%99’uharcanmıştır.
“06‐SermayeGiderleri”içinSayıştay Başkanlığıbütçesine,3.692.000YTL
ödenek
tahsisedilmiş,sözkonusuödeneğin%86’sıharcanmıştır.
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
Ödenek 2006 Harcama 2006 Ödenek 2007 Harcama 2007
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Malvehizmetalımgiderlerikapsamındaikincidüzeyekonomikkodlardayer
alanödeneklerileharcamaoranlarıaşağıdakitablodagösterilmi ştir.

Grafik6: 2006-2007 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
35
Tablo6:2007YılıMa lveHizmetAlımGiderleriKapsamındaÖdenekHarcamaOranları
AÇIKLAMA TOPLAMÖDENEK
(YTL)
HARCAMA
(YTL)
HARCAMA
ORANI
TüketimeYönel ikMalveHizmetAlımları
2.236.000,00 1.579.554,00 %71
Yolluklar
3.598.000,00 2.339.670,00 %65
GörevGi derleri
115.000 ,00 14.766, 00 %13
HizmetAlımları
6.675.000,00 4.643.569,00 %70
TemsilveTanıtmaGiderleri
500.000 ,00 426.391 ,00 %85
MenkulMal,GayriMaddiHakAlım,Bakımve
OnarımGiderleri
1.750.000,00 655.117 ,00 %37
GayrimenkulMalBakımveOn arımGiderleri
700.000 ,00 265.205 ,00 %38
TedaviveCenazeGiderleri
2.648.060,00 1.725.191,00 %65
Diğertaraftanbütçegiderlerinintürüısından,SayıştayBaşkanlığının2007
yılındakiharcamalarışöylegerçekleşmiştir:
Tablo7:2007YılıHarcamaOranları
EKONOMİK
KODU
BÜTÇEGİDERİNİNTÜRÜ
HARCAMA
(YTL)
HARCAMA
ORANI
1 PERSONELGİDERLERİ 43.914.469 %69,8
2 SOSYALGÜVENLİKKURU MLARINA DEVLETPRİMİGİDERLERİ 3.808.821 %6
3 MALVEHİZMETALI MGİDERLERİ 11.649.274 %18,6
5 CARİTRANSFERLER 385.006 %0,6
6 SERMAYEGİDERLERİ 3.164.986 %5
TOPLAM 62.922.556 %100
Sayıştay Başkanlığının 2007 yılında harcamalarının %69,8’i personel
giderlerine, %18,6’sı mal ve hizmet alım giderlerine, %6’sı sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderlerine, %5’i sermaye giderlerine ve %0,6’sı da cari
transferlereharcanmıştır.
Bütçe gideri türü ısı
ndan, Sayıştay Başkanlığının iptal edilen ödenek ve
ertesiyıladevredilenödenekmiktarlarıaşağıdakitablodagösterilmiştir.
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
36
Tablo8:2007YılıKarşılaştırmalıBütçeGiderleri
2007
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE
GİDERİNİN
TÜRÜ
BÜTÇE
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
TOPLAM
ÖDENEK
BÜTÇE
GİDERLERİ
İPTAL
EDİLEN
ÖDENEK
ERTESİYILA
DEVREDİLEN
ÖDENEK
1
PERSONEL
GİDERLERİ
50.357.100 50.357.100 43.914.469 6.442.631 0,00
2
SOSYALGÜV.
KUR.DEV.
PRİMİGİD.
15.114.000 12.629.000 3.808.821 8.820.179 0,00
3
MALVE
HİZMETALIM
GİDERLERİ
15.574.000 18.222.060 11.649.463 6.572.597 0,00
5
CARİ
TRANSFERLER
388.000 388.000 385.006 2.994 0,00
6
SERMAYE
GİD.
3.692.000 4.522.187 3.164.986 527.014 830.187
TOPLAM 85.125.100 86.118.347 62.922.556 22.365.415 830.187
“01‐ Personel Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 50.357.100
YTLödenektahsisedilmiş,sözkonusuödeneğin43.914.469YTL’siharcanmışveyıl
sonuitibariyleödeneğin%13’üiptaledilmiştir.
“02‐ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Sayıştay
Başkanlı
ğıbütçesine15.114.000YTLödenektahsisedilmiş,sözkonusuödenekten
2.485.000YTL,“03.2TedaviveCenazeGiderleri”neaktarılmıştır.
“03‐ Mal ve Hizmet Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine
15.574.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, yapılan aktarmalarla toplam ödenek
18.222.060YTL olmuşve
sözkonusuödeneğin%36’sıiptaledilmiştir.
“05‐ Cari Transferler” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine 388.000 YTL
ödenektahsisedilmiş,sözkonusuödeneğin%0,8’iiptaledilmiştir.
“06‐SermayeGiderleri”içinSayıştay Başkanlığıbütçesine,3.692.000YTL
ödenektahsis
edilmiş,yıliçindeyapılanaktarmalarla4.522.000YTLolansözkonusu
ödeneğin%12’siiptaledilmiş,830.187YTLödenekise2008yılıbütçesineödenek
kaydedilmiştir.
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
37
3‐MaliDenetimSonuçları
2007 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca 5018 sayılı
Kanunun 69’uncu maddesi uyarınca Sayıştayın dış denetimini yapmak üzere
görevlendirilenKomisyontarafından“2006MaliDenetimRaporu”hazırlanmışve
TBMMBaşkanlıkDivanınasunulmuştur.Sözkonusuraporun
sonuçbölümünde,
‐ SayıştayBaşkanlığınınödeme emri belgeleri vemuhasebe işlemfişleriyle
tahakkukettirilenödemelerininbankahesapözetleriilemutabıkolduğu,
‐Kesinhesapcetvellerindegösterilengelirgiderrakamlarınındoğru vedenk
olduğu,kullanılabilirbütçeödenekleriyleuyumlu
bulunduğu,
‐ Sayıştay Başkanlığınca, bütçe ile temin edilen mal ve hizmetlerde kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli birşekilde kullanılmasını temin edecek
tedbirlerinal ındığı,
‐ Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, mali hizmetler birim yöneticisi ve
gerçekleştirme görevlilerinin bahsedilen
tedbirlerin uygulanması yönünde azami
gayretgöst erdiği,
‐BütçeiletahsisedilenödeneklerinKurumunamaçveplanlanmışhedefleri
doğrultusunda,iyimaliyönetimilkelerineuygunolarakkullanıldığı,
‐İdareninmalifaaliyet,kararveişlemlerininmaliyönetimvekontrolbaşta
olmaküzereilgilidiğermevzuatauygun
oldu ğu,
belirtilmiştir.
B‐PERFORMANSBİLGİLERİ
1‐FaaliyetveProjeBilgileri
1.1Dene timF aaliy e tleri
1.1.1Kamuİdare siHe saplarınınİncelenme si
2007 yılı denetim programında; önceki yıllardan devam eden ve
izlenmesinde yarar görülen konuların yer aldığı hesapların tercih edilmesine,
denetimraporları,ihbarlar,çeşitliyayınlargibikaynaklardaneldeedilenbilgilerile
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
38
öncekidenetimbulgularınagöreriskiyüksekolduğuşünülenhesaplaraöncelik
verilmesine, önceki inceleme dönemlerinde programa alındığı halde hesabın
zamanında alınamaması, eksik alınması veya hiç alınamaması gibi nedenlerden
dolayırevizyonlaprogramdançıkarılanhesaplarınyeniyıl
hesaplarınınalınmasına,
denetimetabitutulmamışalanbırakılmamasıiçinmümkünoldu ğuölçüde, önceki
inceleme programlarına alınamamış değişik türdeki kamu idaresi hesapları
arasındandatercihtebulunulmasınagayretgösterilmiştir.
2007 yılı denetim döneminde 1113 adet hesap
incelenmiş olup, bunun
220’si genel bütçe, 126’sı genel bütçeli idarelere ait döner sermaye, 62’si özel
bütçe(üniversite), 57’si özel bütçeli idarelere(üniversitelere) ait döner sermaye,
77’siözel bütçelidiğeridare,30’uözelbütçelidiğeridarelereaitdönersermaye,8’i
düzenleyici ve denetleyici kurum,80’i sosyal güvenlik, 80’i özel idare,314’ü
belediye, 8’i fon, sandık vb., 50’si teftiş layihası ve 1’i de ayniyat hesabından
oluşmu ştur.
2007yılıMerkezdeİncelemeProgramıdöneminde,merkezdebulunangenel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 2007 yılı hesapları ve taşrada bulunan
idarelerin istisnalar hariç 2006 yılı
hesapları incelenmiştir . 2007 yılı Yerinde
İncelemeProgramıdönemindedeidarelerin2006yılıhesaplar ıincelenmiştir.
Tablo9:İncelenenHesaplarınTürleriveSayıları
SAYMANLIKTÜRÜ
HESAP
SAYISI
MERKEZDE
İNCELENEN*
YERİNDE
İNCELENEN
**
TOPLAM
İNCELENEN
GB‐MerkeziİdareHesabı 24 2323
GB‐DSİTCK 28 7 17 24
GB‐Defterdarlık,Malmüdürlüğü 932 88 27 115
GB‐VergiDairesi 449 2727
GB‐Gümrük 20 66
GB‐Jandarma 3 22
GB‐MSB 31 13 8 21
GB‐Sağlık 4 22
GENELBÜTÇE
TOPLAM 1491 168 52 220
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
39
GBDSS‐Adalet 2 22
GBDSS‐Başbakanlık 2
GBDSS‐Bayındırlık 26 22
GBDSS‐ÇalışmaveSosyal 2
GBDSS‐ÇevreveOrman 83 1 1
GBDSS‐Denizcilik 1 11
GBDSS‐Dışişleri 1 11
GBDSS‐İçişleri 1
GBDSS‐İstatistik 1 11
GBDSS‐Kültür 4 33
GBDSS‐Maliye 2 22
GBDSS‐Meteoroloji 1
GBDSS‐MilliEğitim 520 4949
GBDSS‐MSB 59 1 1 2
GBDSS‐Sağlık 214 42 10 52
GBDSS‐SHÇEK 36 44
GBDSS‐Tapu 1 11
GBDSS‐Tarım 189 55
GENELBÜTÇEDSS
TOPLAM 1145 114 12 126
ÖBÜniversite‐KurumMerkez
Hesabı
70 34 28 62
ÖZEL
BÜTÇE
TOPLAM 70 34 28 62
ÖBÜniversiteDSS 55 43 9 52
ÖBÜniversiteÖğrenciSosyal
Hizmetler
48 55
ÖZEL
BÜTÇEDSS
TOPLAM 103 48 9 57
ÖBDiğerİdarelerAtatürkKültür
DilveTarih
4 44
ÖBDiğerİdareler‐Devlet
Tiyatroları
8 11
ÖBDiğerİdareler‐Gençlikve
Spor
80 5 3 8
ÖBDiğerİdareler‐Kredive
Yurtlar
21 13 5 18
ÖBDiğerİdareler‐KurumMerkez
Hesabı
30 2828
ÖBDiğerİdareler‐MTA 12 11
ÖBDiğerİdareler‐OperaveBale 4 11
ÖBDiğerİdareler‐Orman 27 11
ÖBDiğerİdareler‐TÜBİTAK 11 10 1 11
ÖBDiğerİdareler‐Vakıflar 24 3 1 4
ÖZELBÜTÇE
DİĞERİD.
TOPLAM 221 67 10 77
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
40
ÖBDiğerİdarelerDSS‐Cezaeviİş
Yurdu
176 2626
ÖBDiğerİdarelerDSS‐Çocuk
EğitimeviİşYurdu
4
ÖBDiğerİdarelerDSS‐Orman 247 3 1 4
ÖBDiğerİdarelerDSS‐Vakıflar 3
ÖZEL
BÜTÇEDİĞERİD.DSS
TOPLAM 430 29 1 30
DD‐KurumMerkezHesabı 8 88
DÜZENL.
DENET.
KUR.
TOPLAM 8 88
SG‐Bağ‐kur 81 16 18 34
SG‐EmekliSandığı 8 4 3 7
SG‐İşKurumu 78 22
SG‐KurumMerkezHesabı 4 44
SG‐SSK 116 15 18 33
SOSYAL
GÜVENLİK
TOPLAM 287 41 39 80
İlÖzelİdareMd. 81 62 18 80
ÖZEL
İD.
TOPLAM 81 62 18 80
Belediye‐Büyükşehir 16 4 12 16
Belediye‐BüyükşehirKuruluşu 24 2 15 17
Belediye‐İl 66 30 29 59
Belediye‐İlBelediyesiKuruluşu 4 1 1
Belediye‐Büyükşehirebağlıİlçe 77 46 20 66
Belediye‐İlçe 794 128 15 143
Belediye‐Belde 2273 1212
BELEDİYE
TOPLAM 3254 222 92 314
Fon,Sandıkvb 10 88
FON,
SANDIK
TOPLAM 10 88
GENELTOPLAM 7100 801 261 1062
AYNIDÖNEMDEİNCELEMESİTAMAMLANANDİĞERHESAPLAR
TEFTİŞLAY.İLEORTAYAÇIKANUYUŞMAZLIKLARINÇÖZÜMÜ 50
MÜSTAKİLAYNIYATHESABI 1
TOPLAM 51
Not:1:(*)2007 yılımerkezdeincelemeprogramı01.04.200731.03.2008dönemini kapsamaktadır
2:(**)2007yılıyerindeincelemeprogramı04.06.200728.09.2007döneminikapsamaktadır
3:Verilenbilgilermutadyıllıkdenetimprogramlarınıkaps amaktaolup,TBMMtarafında nverilendenetimgöreviile
diğ
erdenetimfaaliyetlerinikapsamamaktadır.
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
41
Belediye hesaplarının bütçe büyüklükleri olarak önemli bir bölümünü
oluşturan büyükşehirbelediyelerinintamamı,büyükşehirebağlıkurulu şların17’si,il
belediyelerinin 59’u, büyükşehire bağlı ilçe belediyelerinin 66’sı vediğer ilçe
belediyelerinin 143’ü incelenmiştir. Ayrıca 81 il özel idaresi
hesabından 80’inin
incelenmesisuretiyleözelidarehesaplarındadabütçebüyüklüğüolaraktamamına
yakınıincelenmişbulunmaktadır.
Genelveözelbütçeliidareleriledüzenleyici vedenetleyicikurumlarailişkin
2006yılıkesinhesapbilgilerindenyararlanılarak,incelenmişolanidarelerinbütçe
giderleribakımındanincelenme
oranlarıtespitedilm iştir.Tespitedilenbuoranlar
aşağıdakitablodagösterilmiştir
Tablo 10: Genel ve Özel Bütçeliİdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici KurumlarınBütçe Giderleri
Bakımındanİncelenme Oranları
BÜTÇE
TÜRÜ
İdarelerin2006
YılıKesinleşen
BütçeGiderleri
Toplamı(YTL)
Merkezde
İncelenen
HesaplarınBütçe
GideriToplamı
(YTL)
Yerinde
İncelenen
Hesapların
BütçeGideri
Toplamı(YTL)
Merkezve
Yerindeİncelenen
HesaplarınBütçe
GideriToplamı
(YTL)
Oran
ı
(%)
GenelBütçeli
İdareler
174.767.658.349 131.601.887.405 11.568.174.124 143.170.061.529 82
ÖzelBütçeli
İdareler
(Üniversite)
5.663.360.765 2.820.679.551 2.842.681.214 5.663.360.765 100
ÖzelBütçeli
Diğerİdareler
4.561.760.763 3.971.129.572 181.566.285 4.152.695.856 91
Düzenleyicive
Denetleyici
Kurum
1.330.225.849 1.330.225.849‐1.330.225.848 100
TOPLAM 186.323.005.726 139.723.922.377 14.592.421.623 154.316.343.998 83
1.1.2TBM M’denGelenTaleplereİlişkinGerçekleştirilenDenetimler
30.7.2003tarihve4963sayılıKanun’un 7’ncimaddesiile832sayılıSayıştay
Kanunu’na eklenen ek 12’nci madde hükmü ile Sayıştaya; Türkiye Büyük Millet
Meclisiaraştırma,soru şturmaveihtisaskomisyonlarınınkararınaistinadenTürkiye
BüyükMilletMeclisiBaşkanlığı
nıntalebiüzerine,talepedilenkonuylasınırlıolmak
kaydıyla,denetiminetabiolupolmadığınabakmaksızınözelleştirme, teşvik,borçve
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
42
krediuygulamalarıdahilolmaküzeretümkamukurumvekuruluşlarınınhesapve
işlemleri ile aynı usule bağlı olarak, kullanılan kamu kaynak ve imkânlarından
yararlanmaçerçevesindehertürlükur um ,kuruluş,fon,işletme,şirket,kooperatif,
birlik,vakıfvedernekler ile benzeri
teşekküllerin hesap ve işlemlerinidenetleme
yetkisi verilmiştir. Denetim sonuçları, ilgili komisyonlarda değerlendirilmek üzere
TürkiyeBüyükMilletMeclisiBaşkanlığınasunulmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından gelen denetim taleplerini
karşılamaküzereTürkiyeBüyükMilletMeclisiileİlişkiler Grubu
oluşturulmuştur.
TürkiyeBüyükMilletMeclisiBaşkanlığının12.11.2004tarihve25655sayılı
yazısı ekinde yer alan (10/12,28) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun
27.10.2004 tarih ve 328 sayılı kararına istinaden; Kamu kurumları bünyesinde
kurulan vakıf, dernek ve
sandıklarca, sermayesinin asgari %30’unaayrıayrıveya
birlikteiştirakedilenşirket/iştirakveişletmelerdenmalitablolar ıdeğerlendirmeye
esasalınacakşekildebüyükolanların;
Ortaklıkyapılarının,
Gelir kaynakları ve bu kaynakların vakıf, dernek, sandık ve bunlar
ın
bünyelerindekurduklarıkamukurumuileilişkilerinin,
Harcamalarının kendi yöneticileri, vakıf, dernek, sandık ve bunların
bünyelerindekurduklarıkamukurumugörevlileriileolanbağlantılarının,
Kamu kurumları bünyesinde kurulan vakıf, dernek ve sandıklarca
aktarılansermayeler ve
busermayelerkarşılığındaalınantemettümiktarlarının,
Tasfiyesi
yapılanveyapılacakolanlarının,
Aktarılankamu kaynağınınverimlikullanılmamasısonucundaoluşanciddi
kamuzarar larının,
incelenmesikonularınıiçerendenetimtalebindebulunulmuştur.Sözkonusutalebe
yönelikolarakgörevlendirilendenetçilertarafından yerinde inceleme vetespitler
sonucuelde
edilenverilerdenetimekibineteslimedilmişolup,bahsekonuveriler
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
43
halen denetim ekibince incelenmekte ve talebe yönelik çalışmalar devam
etmektedir.
1.1.3PerformansDenetimiRaporları
Performans Denetimi; “INTOSAI Standartları Performans Denetimi
Uygulama Rehberi” tanımına göre, devlet faaliyetleri, programlar ı veya
organizasyonlarınınverimliliğinin veetkinliğinin,ekonomiklikveiyileştirmelereyol
açmaamacıgözetilerekbağımsızbirbiçimdeincelenmesidir.
832sayılıSayıştayKanununa4179sayılı
YasaylaeklenenEk10’uncumadde
ileSayıştaya,1996yılındanitibarenperformansdenetimiyapmagörevveyetkisi
verilmiştir.
Performans Denetimi Grubu, çalışmalar ını, 18.05.1999 tarihli Sayıştay
Başkanlığıonayıileoluşturulan“PerformansDenetimiGrubuÇalışmaRehber”inde
belirtilen esaslara
göre sürdürmekte olup, 2007 yılı sonuna kadar on dört
performansdenetimiraporutamamlanmıştır.
Sayıştay,performansdenetimialanında10yıllıkbirikimiyleönemlibirteorik
ve uygulama birikimi elde etmiştir. 1996 yılında,İngiltere Sayıştayının eğitim,
rehberlikve
desteğiylebaşlanılançal ışmalar,bualandakidiğergelişmişülkeleriniyi
uygulamaörneklerinindeizlenmesi,teorivepratiğingeliştirilmesiyleperformans
denetimi alanında Sayıştayın yetkin bir konuma gelmesini sağlamıştır. Sayıştay,
kendisinden daha deneyimli ülke Sayıştaylar
ının denetim konularına kıyasla,
kapsamlı ve kompleks konularda yürüttüğü başarılıçalışmalarla,uluslararası
alanda saygın bir yer edinmiştir. Performans denetimi raporlarımız konuyla ilgili
kurumlarda,siviltoplumörgütlerinde,üniversitelerdeveyazılıvegörselmedyada
büyükilgiuyandırmaktad
ır.
2007 Yılında tamamlanarak TBMM’ye sunulan ve sürdürülen performans
denetimiçalışmalarımızaşağıdabelirtilmiştir:
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
44
HastaneEnfeksiyonlarıİleMücadele:
“Değişiknedenlerlehastaneyeyatanbirhastada,hastaneyebaşvurduğunda
kuluçkadönemindeolmayanvehastaneyeyattıktan4872saatgeçtiktensonra
gelişen veya taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya çıkan enfeksiyonlar”
olarak tanımlanan hastane enfeksiyonları, hastanede kalı
ş süresini, tedavi
maliyetiniveişgücükaybınıartırmakta,has talarıolduğukadarsağlıkçalışanlarınıda
tehdit etmektedir.İleri vakalarda ise, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan
hastalarda (yeni doğan, prematüre bebekler, kanser ve AIDS hastaları, yaşl
ı
hastalar,vb.)ölümleredeyolaçabilmektedir.
Tümdünyadaolduğugibi ülkemizdedehastane enfeksiyonları önemli bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastane enfeksiyonları için %44,5 kabul
edilebilirbiroranolarak değerlendirilmesinekarşın,yeterliönlemalınmadığındabu
oranı
n%1015’lereçıkabildiğibilinmektedir.Sağlıkl ıverilereulaşılmas ındabirtakım
sıkıntılarbulunmaklabirlikte,Türkiye’degünümüzdehastaneenfeksiyonuoranının
%515aras ındadeğiştiğikabuledilmektedir.
Söz konusu performans denetimi çalışmasında, hastane enfeksiyonları ile
mücadelefaaliyetleri;
- Hastane enfeksiyonları ile mücadele faaliyetlerinin planlanması ve
organizasyonyap ısınınyeterliliği,
- Hastaneenfeksiyonlarınıizlemeveönlemeçalışmalarınınetkinliği
temel konular ıışığındaincelenmiştir.
Bu bağlamda; Sağlık Bakanlığının
merkezinde ve kamu hastanelerinde
oluşturulanörgütyapısı,enfeksiyonkontrolkomitelerininhastaneiçindekietkinliği,
hastanelerinfizikiyapıları,hastaneenfeksiyonlarıilemücadeledekullanılacakmal
ve hizmetlerin alım faaliyetleri, hijyen çalışmaları, hastane enfeksiyonları kayıt
sistemi (sürveyans), antibiyotik kullanım politikaları,
hastane enfeksiyonları ile
mücadele konusundaki eğitim çalışmalar ı gibi konular incelenerek
değerlendirilmiştir.
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
45
Denetimçalışmasıkapsamına,SağlıkBakanlığınabağlıyaklaşık770adetve
Devlet Üniversitelerine bağlı 42 adet olmak üzere toplam 812 kamu hastanesi
girmektedir.
SözkonusuPerformansDenetimiRaporununTürkiyeBüyükMilletMeclisine
sunulması, Sayıştay Genel Kurulunun 30.11.2007 tarih
ve 5205/1 sayılı kararıyla
uygunbulunmuştur.
TrafikKazalarınınÖnlenmeFaaliyetleri:
Ülkemizdetrafikkazalar ıheryılbinlerceinsanınhayatınıkaybetmesineveon
binlercevatandaşımızındayaralanmas ınanedenol maktadır.Diğeryandanyetişmiş
insan gücünün
kaybı, yaralıların tedavi süreçleri ve maliyetleri, yaşamını engelli
olarak sürdürmek durumunda kalanlar, yok olan ve parçalanan aileler ve ülke
servetinin yok oluşu, ülkemizin önemli bir tahribatla karşı karşıya olduğunun
göstergesidir.
Son10yıllıkverilerebakıldığında2001
ve2002yıllarıhariçkazasayılarında
belirgin bir artış gözlenmektedir. Özellikle 2006 yılındaki kaza sayısı, 2003 yılına
göre%60dolayındaartışgöstermiştir.BazıOECDülkelerindemeydanagelentrafik
kazalarıileülkemizdekidurumkarşılaştı
rıldığındasorununbüyüklüğünetbirşekilde
ortaya çıkmaktad ır. Trafik kazalarında 100.000 araca şen ölü sayısı 2003 yılı
itibariyledeğerlendirildiğinde,sözkonususayınınOECDülkelerindeortalama15,9
ikenülkemizde44olduğugörülmektedir.
Denetiminkonusu,“TrafikKazalar
ınıÖnlemeFaaliyetlerininYeterliliği”dir.Bu
faaliyetler;
Trafikgüvenliğininsağlanmasınayönelikulusalstratejiler,
‐Trafikeğitimfaaliye tleri,
‐Trafikdenetimfaaliyetleri,
‐Trafikişaretlemefaaliyetleri,
temel konuları çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda, trafik kazalarını
önlemeye yönelik amaç, hedef ve öncelikleri içeren planlama çalış
maları, genel
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
46
eğitimplanıveuygulamaları,okulçağındaçocuklaraverilentrafik eğitimi,sürücü
kurslarındaverileneğitimvedenetim, ulusalveyerelradyoveTVkuruluşlarında
trafik eğitimi, trafik denetimleri, eğitim, personel ve araçgereç planlama
çalışmaları,psikoteknikdeğerlendirme
faaliyetleri,trafikparacezalarıuygulamaları
ile trafik işaretleme çalışmalarının standartlara uygunluğu konuları
değerlendirilmiştir.
Denetim, incelemealanlarındakiasli faaliyetleri gerçekleştiren, Milli Eğitim
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel
Müdürlüğü,
Belediyeler, Gelirİdaresi Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu’ndayürütülmüştür.
Söz konusu performans denetimi çalışmasına ilişki n taslak rapor
tamamlanarak,denetlenenfaaliyetleriyürütenkurumlara, raporlailgiligö rü şlerinin
alınması amacıyla gönderilmiştir. Sayıştay içi kalite kontrol süreçlerini takiben,
raporTBM M’ne
sunulacaktır.
BüyükşehirBelediyelerindeAltyapıFaaliyetlerininKoordinasyonu:
BüyükşehirstatüsüverilenvetoplamnüfusunyaklaşıküçtebiriniBüyükşehir
Belediye Başkanlıklarının (BŞB)sınırları içerisinde barındıran 16 ilimizdeki hızlı
nüfusartışı,yoğunve
düzensizyapılaşmayabağlıolarakaltyapıhizmetlerinetalebi
artırmaktadır. Altyapı sistemlerinin kurulması, bakım ve onarımında kaynakların
verimliveekonomikbirşekildekullanılarakhizmetleringerçekle ştirilmesi,etkinbir
planlamavekoordinasyongerektirmektedir.
Dünyada ve bunaparalel olarak ülkemizde, yerel yönetimlerin
yetkilerinin
genişletilmesine yönelik politikaların bir yansıması olarak; 1984’te 3030 sayılı
Kanunla kurulan BŞB’lere altyapı faaliyetlerini koordine etme görevi verilmiş ve
AltyapıKoordinasyonMerkezleri(AYKOME)kurulmasıöngörülmüştür.
Denetim çalışmamızın konusu, “Büyükşeh ir belediyelerinin altyapı
faaliyetlerinin koordinasyonu” dur. 16 B
ŞB’de yürütülen altyapı koordinasyon
faaliyetleri,
FaaliyetlereİlişkinBilgiveDeğerlendirmeler
SAYI ŞTAYBAŞKANLIĞI2007YILIFAALİYETRAPORU
47
‐ Büyükşehir belediyelerinde altyapı faaliyetlerinin koordinasyonunu
sağlayanuygunbiryapıkurulmuşmudur?
‐ Büyükşehir belediyelerinde altyapı faaliyetleri maliyet etkinliğini
sağlayacakşekildekoordineediliyormu?
sorularıçerçevesindeincelenmiştir :
Bukapsamda;
- BŞB’lerde altyapı koordinasyon faaliyetlerinin nasıl planlandığı,
yürütüldüğüve
izlendiği,
- İmar planları ve değişikliklerinin altyapı faaliyetlerinin
koordinasyonunaetkileri,
- Kazıizinlerininkoordinasyonfaaliyetlerininkontrolündeetkinliği,
- Bilgi sistemlerinin altyapı faaliyetlerinin koordinasyonunu ne
ölçüdekolaylaştırdığı,
- Koordinasyon faaliyetlerinde maliyet etkinliğininsağlanıp
sağlanmadığı,
irdelenerek,
faaliyetlerin verimli, etkin ve ekonomikşekilde yürütülüp
yürütülmediğideğerlendirilmiştir.
Söz konusu performans denetimi çalışmasına ilişki n taslak rapor
tamamlanarak, denetlenen faaliyetleri yürüten kurumlara,raporla ilgili
görüşlerininalınmasıamacıylagönderilmiştir.Sayıştay içikalitekontrolsüreçlerini
takiben,raporTBMM’nesunulacaktır.
YurtdışıKrediliProjeler:
Hazine garantili 185 adet proje ön incelemeye tabi tutulmuştur. Bu