T. C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2007 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu
Temmuz 2007
1
GİRİŞGİRİŞ
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim
kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama
sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları
hükme bağlanmıştır.
Sözkonusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin
yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve
hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu
idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim
fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin
sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri arasında yer alan Baş
kanlığımızca, yılın ilk
altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya
ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı
kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2007 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle
birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
2
I- OCAK-HAZİRAN 2006 ve 2007 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
Bilindiği üzere, 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006
tarih ve 26391 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2007 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmiştir. Sayıştay Başkanlığına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
ile 2007 yılında Personel Giderleri için 50.357.100 YTL., Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 15.114.000 YTL., Mal ve Hizmet Alım
Giderleri için 15.574.000 YTL., Cari Transferler için 388.000 YTL. ve Sermaye
Giderleri için 3.692.000 YTL. olmak üzere toplam 85.125.000 YTL. ödenek tahsis
edilmiştir.
Sayıştay Başkanlığının 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin başlangıç bütçe
ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve
değişim oranları aşağıdaki grafikte belirtildiği şekildedir.
Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2006-2007 Yılları İtibariyle
Dağılımı (1000 YTL)
17.351
388
3.692
32.208
3.561
361
950
15.574
15.114
50.357
288,63%
7,48%
-10,24%
324,43%
56,35%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Giderleri
2006 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2007 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) Artış Oranı
3
2006 ve 2007 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Sayıştay
Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda belirtilmiştir. (EK:1)
Sözkonusu tabloda 2007 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamasının, 2006
yılına oranla %47,85 artarak 30.150.512 YTL. ye ulaştığı görülmektedir.
Harcamalar bazında ise 2007 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları
aşağıdaki şekildedir.
Personel giderleri, 2006 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre
%56,99 artışla 23.488.199 YTL. ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri de %16,52 artışla 2.017.367 YTL. olarak gerçekle
şmiştir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,04
artmış ve 4.471.587 YTL. ye ulaşmıştır.
Cari Transferler, %7,14 oranında artarak 93.750 YTL. olarak gerçekleşmiş,
Sermaye Giderleri ise %117,77 oranında artarak 79.609 YTL. ye ulaşmıştır.
Sayıştay Başkanlığına 2006 ve 2007 yıllarında tahsis edilen başlangıç
ödenekleri ve bu ödeneklerden ilk altışar aylık dönemlerde gerçekleşen harcama
tutarları ve oranları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
2006 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
3.561
17.351
361
950
88
37
32.208
14.961
1.731
3.576
46%
49%
21%
24%
4%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Gid. ve
Sermaye Trans.
Giderleri
2006 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2006 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 YTL)
Gerçekleşme Oranı
4
2007 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
15.114
15.574
388
3.692
94 80
50.537
23.488
2.017
4.472
46%
13%
29%
24%
2%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Giderleri
2007 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2007 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 YTL)
Gerçekleşme Oranı
Başkanlığımız harcama birimlerinin, 2007 yılının ilk altı ayında
gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme
oranları ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.
Harcama Birimleri
Başlangıç
Ödeneği
(YTL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
Tutarı (YTL)
Gerçekleşme
Oranı(%)
Özel Kalem Müdürlüğü 2.199.800 999.730 45,45
Daireler - Kurullar 11.645.000 4.847.078 41,62
Genel Sekreterlik 23.690.300 6.960.834 29,38
Denetim Birimleri 47.590.000 17.342.867 36,44
GENEL TOPLAM 85.125.100 30.150.509 35,42
5
II- OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
A- Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
İngiltere Sayıştay'ı ile birlikte yürütülen Sayıştayın Denetim Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi (TR302.05 No.lu Twinning Projesi) 23 Şubat
2005 tarihinde Avrupa Komisyonu "Yönlendirme Komitesi" tarafından onaylanmış
ve 30 Mart 2005 tarihi itibariyle başlamıştır. Sayıştay Başkanlığının bir dış denetim
kurumu olarak, uluslararası standartlar ve önde gelen AB uygulamaları paralelinde
görevini tam olarak yapabilmesi amacına yönelik olan ve Avrupa Birliğince
karşılanan projenin tutarı 1.349.787 Euro’dur.
Bu dönem içinde Proje kapsamında öngörülen etkinlikler gerçekleştirilmiş ve
projenin kapanış çalışmalarına başlanmıştır.
B- Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Dil Eğitimi
Sayıştayın denetim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak meslek
mensuplarının ileri düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilgi ve pratiğine sahip olmalarını
sağlamak amacıyla, “Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilme
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 26 meslek mensubu 3 ay
süreyle İngiltere’ye gönderilmiştir.
C- Bilişim Sisteminin Geliştirilmesi
Bilgi İşlem Merkezinde bulunan bilgisayar ve diğer teçhizatların yazılım
lisansları güncellenmiştir.
Bütçe ile ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere bütçe harcama programına
ilişkin yazılım alınmıştır.
D- Yapım İşleri
Başkanlığımızın eğitim faaliyetlerinin düzenli, verimli ve kurumda çalışan
herkesi kapsayacak bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulması
6
şünülen eğitim tesisinin ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözkonusu tesisin yapımına
başlanmıştır.
Ayrıca, Sayıştayın arşiv binası ihtiyacını karşılamak amacıyla, arşiv binası
yapımı ihalesi yapılarak sonuçlandırılmıştır.
Sayıştay Başkanlığı hizmet binası yağmurlama sisteminin gerçekleştirilmesi
için ihaleye çıkılmış ve bu dönem içinde ihalesi sonuçlandırılarak yapımına
başlanmış
tır.
E- Temsil-Ağırlama Faaliyetleri
Başkanlığımızın 145 inci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde temsil
ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirilmiş, “Çevre Denetimi ve Sayıştaylar” konulu
uluslararası sempozyum tertip edilmiştir.
F- Mefruşat Alımı
Başkanlığımızın artan iş hacmi göz önünde bulundurularak meslek mensubu
alımı yapılması nedeniyle, büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap,
etajer v.b. büro mefruşat alımı yapılmıştır.
G- Diğer Faaliyetler
Başkanlığımız yargılama ve denetim faaliyetleri, kanunların verdiği yetki ve
planlamalar doğrultusunda düzenli bir biçimde devam etmektedir.
III- TEMMUZ ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A- Bütçe Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2007 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis
edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tabloda belirtildiği
şekilde olacağı tahmin edilmektedir. (EK:1)
Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2007 yılı sonu
itibariyle gerçekleşme tahmini ve oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
7
2007 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Yıl Sonu Tahmini
15574
388
3692
388
50.537
15114
3692
15018
3964
48.846
100%
100%
96%
26%
97%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye
Giderleri
2007 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2007 Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (1000 YTL)
Tahmini Gerçekleşme Oranı
B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme
Personel Gideri:
Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu
itibariyle, 2007 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin % 97 sinin kullanılacağı tahmin
edilmektedir.
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:
2007 yılı sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde 2007 yılı bütçe
başlangıç ödeneklerinin % 96 sının kullanılacağı tahmin edilmektedir.
8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2007 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin,
2007 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin % 26 sı olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. 2007 yılının ilk altı ayında, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderleri ödeneğinden 1.370.000 YTL, tedavi ve cenaze giderlerinde kullanılmak
üzere mal ve hizmet alım giderlerine aktarılmış olup, 2007 yılının ikinci altı ayında
da yine tedavi ve cenaze giderlerinde kullanılmak üzere sözkonusu miktar kadar bir
ödenek aktarımı olacağışünülmektedir.
Diğer Giderler ve Transferler:
2007 Yılı sonu itibariyle cari transfer giderleri ve sermaye giderlerinde 2007
yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanı
lacağı tahmin edilmektedir.
IV-TEMMUZ-ARALIK 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
A- Eğitim Tesisi:
Başkanlığımızın eğitim faaliyetlerinin düzenli, verimli ve kurumda çalışan
herkesi kapsayacak bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulması
şünülen eğitim tesisinin kalan kısmı için ihale yapılarak 2007 yılı içinde
tamamlanmasışünülmektedir.
B- Arşivlere Raf Alımı :
İhalesi yapılan 3 adet arşiv hangarında kullanılmak üzere raf ihalesi yapılacak
ve arşivlerin faaliyete geçmesi temin edilecektir.
C-
Bilişim Kapsamında Alımlar:
Sayıştay denetimine giren kurumların denetiminin bilgisayar aracılığıyla
yapılabilmesi ve Maliye Bakanlığının SAY200i ve VEDOP projeleri ile diğer
9
kurumlardan gelecek yevmiye, bordro vb. verilerin sorgulanabilmesi için
Başkanlığımızda depolanması ve yedeklenmesi işlemlerinde kullanılmak üzere
ihtiyaç duyulan Server (sunucu) bilgisayar ve disk ünitesi ile yazılımları, ihale
yapılarak temin edilecektir.
D- Mefruşat Alımı:
Başkanlığımızın, personel alımı nedeniyle ihtiyaç duyacağı masa, sandalye,
koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımına devam edilecektir.
E- Diğer Faaliyetler:
Başkanlığımız yargılama ve denetim faaliyetleri, kanunların verdiği yetki ve
planlamalar doğrultusunda düzenli bir biçimde devam edecektir. Bu dönem içinde
ECOSAI Genel Kurul toplantısı yapılacak, Başkanlığımızın 2007 yılı denetim
faaliyetleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
yurt dışı teşkilatlarının denetimi gerçekleştirilecektir.
Sayıştay ile TÜBİTAK arasında “Bilişim Sistemleri Denetimi” konusunda
imzalanan protokol kapsamında hizmet alımları yapılmasışünülmektedir.
Ayrıca, diğer kurumlarla yap
ılan protokoller çerçevesinde eğitim faaliyetleri
alımı sürdürülecektir.
Başkanlık hizmet binası ile mevcut makine ve teçhizatın rutin bakım ve
onarımlarına devam edilecek, süreklilik arz eden işlerin ihaleleri gerçekleştirilecektir.
Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Başkanlığımız ihtiyaçları bütçe
imkanları dahilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun
olarak karşılanmaya devam edecektir.
Kurum Kodu - 06 SAYIŞTAY
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
48.411.023
85.125.100 3.621.767 5.735.370 3.259.664 4.516.156 3.318.390 5.083.048 3.604.556 4.968.095 3.288.789 4.727.674 3.299.881 5.120.169 20.393.047 30.150.512
47,85% 42,12% 35,42% 71.908.300
01 - PERSONEL GİDERLERİ
33.146.882 50.357.100 3.200.845 5.119.887 2.238.227 3.512.807 2.230.960 4.028.449 2.625.134 3.576.914 2.274.063 3.594.064 2.392.256 3.656.078 14.961.485 23.488.199
56,99% 45,14% 46,64% 48.846.300
MEMURLAR 32.268.806 48.974.100 3.135.939 5.050.455 2.194.525 3.461.035 2.184.183 3.719.915 2.364.205 3.530.527 2.230.179 3.529.067 2.257.997 3.531.964 14.367.028 22.822.963
58,86% 44,52% 46,60%
47.504.100
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 570.630 911.000 64.906 69.433 43.702 51.772 46.777 67.178 43.110 46.387 43.884 64.997 44.634 47.383 287.013 347.150
20,95% 50,30% 38,11%
883.670
İŞÇİLER 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00%
22.000
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL 307.445 450.000 0 0 0 0 0 241.356 217.819 0 0 0 89.625 76.731 307.444 318.087
3,46% 100,00% 70,69%
436.530
02 - SOS. GüV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. 3.350.551 15.114.000 385.257 446.268 269.913 313.467 267.578 318.901 268.950 313.754 268.274 312.020 271.388 312.957 1.731.360 2.017.367
16,52% 51,67% 13,35%
3.964.000
MEMURLAR 3.233.509 13.700.000 371.303 432.258 260.517 302.953 257.521 309.147 259.682 304.379 258.840 302.879 261.792 303.386 1.669.655 1.955.002
17,09% 51,64% 14,27%
3.838.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 117.042 1.410.000 13.954 14.010 9.396 10.514 10.057 9.754 9.268 9.375 9.434 9.141 9.596 9.571 61.705 62.365
1,07% 52,72% 4,42%
122.000
İŞÇİLER 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00%
4.000
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.446.718 15.574.000 35.665 169.215 715.558 689.882 732.352 689.129 709.882 983.677 746.452 821.590 636.237 1.118.094 3.576.146 4.471.587
25,04% 31,24% 28,71%
15.018.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.583.266 2.236.000 0 126.035 156.140 191.838 140.121 77.737 70.572 150.675 111.600 175.846 164.421 123.846 642.854 845.977
31,60% 40,60% 37,83%
1.901.000
YOLLUKLAR 2.258.403 3.598.000 1.908 6.361 37.687 14.012 34.093 34.101 19.122 31.011 1.721 26.208 27.122 90.532 121.653 202.225
66,23% 5,39% 5,62%
3.058.000
GÖREV GİDERLERİ 40.790 115.000 277 700 152 2.216 3.528 28.199 2.212 550 729 80 220 31.745 7.118
-77,58% 77,83% 6,19%
97.750
HİZMET ALIMLARI 4.541.634 7.175.000 31.116 354.660 346.421 375.443 393.837 411.984 460.747 341.221 399.700 335.708 394.484 1.819.016 2.026.305
11,40% 40,05% 28,24%
6.098.750
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 38.369 500.000 0 726 1.113 3.954 589 3.940 3.056 16.067 15.040 2.208 319.372 26.895 339.170
1161,09% 70,10% 67,83%
425.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONR. GİD. 338.846 1.250.000 5.426 4.883 3.884 15.677 26.851 21.285 43.795 49.916 17.372 17.199 8.959 108.960 106.287
-2,45% 32,16% 8,50%
1.062.500
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 826.193 700.000 0 618
42 8.128 27.708 4.984 11.861 27.940 14.791 729 453 42.399 54.855
29,38% 5,13% 7,84%
595.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.819.217 0 33.757 0 160.144 132.420
152.720 124.778 149.796 280.320 197.437 171.904 88.770 180.228 782.624 889.650
13,68% 43,02% 0,00%
1.780.000
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%
0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
İSKONTO GİDERLERİ
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER 360.224 388.000 0 0 0 0 87.500 0 0 93.750 0 0 0 0 87.500 93.750
7,14% 24,29% 24,16%
388.000
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS. 350.000 375.000 0 0 87.500 0 93.750 0 0 87.500 93.750
7,14% 25,00% 25,00%
375.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
DEVLET SOS.GÜV.KURM. HANE HALK. YAP.FAYDA ÖDM.
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 10.224 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%
13.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
06 - SERMAYE GİDERLERİ 106.648 3.692.000 0 0 35.966 0 0 46.569 590 0 0 0 0 33.040 36.556 79.609
117,77% 34,28% 2,16%
3.692.000
MAMUL MAL ALIMLARI 600.000 0
0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%
600.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0,00%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 106.648 250.000 0 35.966 0 46.569 590 0 0 0 36.556 46.569
27,39% 18,63%
250.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.492.000 0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00%
2.492.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 350.000 0 0 0 0 33.040 33.040
0,00% 9,44%
350.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
08 - BORÇ VERME
YURTİÇİ BORÇ VERME
YURTDIŞI BORÇ VERME
09 - YEDEK ÖDENEKLER
* =(2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2006 yılı için =2006 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2006 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2007 yılı için =2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2007 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
Bütçe Yılı - 2007 (EK 1 ) BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ ORANI
*
ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME
2007 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2007 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
2006 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
1