T. C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2008 Yılı
Faaliyet Raporu
Nisan 2009
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
3
Sunuş
Dünyada Parlamentolar adına kamu
kaynaklarının denetim ve gözetim
yükümlülüğünü yerine getiren Sayıştaylar;
bağımsız ve egemen her ülkede kamu
yönetiminin vazgeçilmez unsuru
durumundadır. Vatandaşların ödedikleri
vergilerin karşılığı olarak devletten
bekledikleri hizmetlerin etkin ve verimli bir
şekilde kendilerine sunulması isteği,
demokratikleşme ve şeffaflaşma
alanlarındaki gelişmeler, Sayıştayların
demokratik rejimlerdeki önemini giderek artırmaktadır.
Anayasa ve kanunlar ile Sayıştay, devletin gelir, gider ve
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bağımsız ve tarafsız olarak
denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin
hükme bağlamak ve denetim sonuçlarını Parlamento’ya
raporlamakla görevlendirilmiş yüksek denetim ve yargı
organıdır.
Sayıştay bu görevlerini yerine getirirken, kamu mali yönetiminin
Türk Halkının refah ve mutluluğuna daha fazla hizmet edecek şekilde
geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yaptığı
denetimlerle ve uygulamaları ile “Saydamlık”, “Hesap verme
sorumluluğu”, “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde
kullanılması” gibi kamu mali sistemimizin temelini oluşturan
kavramların, hayata geçirilmesini sağlama ve geliştirilmesine yardımcı
olma gayreti içerisindedir.
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
4
5018 sayılı Kanun ile kamu idarelerine stratejik plan ve uzun
vadeli bütçe yapma gibi önemli görevler verilmiştir. Bu kanunun kamu
idarelerine verdiği önemli görevler; örgütsel analiz yapmak, kurum
içinde bilgi üretmek ve bu bilgileri yeni kararlar için kullanmak suretiyle
faaliyet raporları hazırlamayı zorunlu hale getirmiş, ayrıca iç kontrol
sisteminin kurulmasını sağlamıştır.
Sayıştay olarak 2008 yılı içinde Stratejik Planımızı hazırlamış
bulunmaktayız. Stratejik Planımız, belirlediğimiz vizyon ışığında,
önümüzdeki beş yıllık süreçte Sayıştay’ın misyonunu nasıl
gerçekleştireceğine ilişkin temel stratejileri ortaya koymaktadır.
Stratejik amaç ve hedeflerimiz incelendiğinde, hedefimizin,
daha etkin bir Sayı
ştay olduğu anlaşılacaktır. Zira etkin bir Sayıştay,
hukuk devletinin, çağdaş demokrasinin ve güçlü Türkiye’nin temel
güvencelerinden birisini oluşturacaktır.
Sayıştay, temel strateji ve politikaları, amaç ve hedefleri ile
bunlara ulaşabilmek için planlanan faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili
bilgileri düzenli, anlaşılabilir ve güvenilir biçimde kamuoyuyla
paylaşmak amacıyla bu faaliyet raporunu hazırlamıştır.
Sayıştay’a, 2008 yılı bütçesi ile tahsis edilen kaynakların kullanımı
ve bunun sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin idare faaliyet
raporunu kamuoyuna sunarken raporun hazırlanmasında emeği
geçen bütün mensuplarımıza teşekkür ederim.
Mehmet DAMAR
Sayıştay Başkanı
İçindekiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
5
İçindekiler
Sunuş .........................................................................................................................................3
İçindekiler .................................................................................................................................5
Tablo ve Grafikler Listesi.........................................................................................................7
I-Genel Bilgiler..........................................................................................................................8
A- Misyon ve Vizyon............................................................................................................8
Misyon ................................................................................................................................8
Vizyon ................................................................................................................................. 8
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.......................................................................................8
C- İdareye İlişkin Bilgiler...........................................................................................14
1- Fiziksel Yapı ..................................................................................................................14
2- Örgüt Yapısı.................................................................................................................15
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ....................................................................................18
3.1 Bilişim Sistemi..........................................................................................................18
3.2 Kütüphane ............................................................................................................25
4- İnsan Kaynakları .........................................................................................................25
5- Sunulan Hizmetler ......................................................................................................27
5.1 Sayıştay Yargı ve Karar Organlarının Görev ve Yetkileri ..............................27
5.2 Sayıştay Mensuplarının Görev ve Yetkileri ......................................................29
5.3 Denetim ve Yargılama Faaliyetleri ..................................................................30
5.4 Diğer Faaliyetler ...................................................................................................31
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ..................................................................................31
II- Amaç ve Hedefler............................................................................................................33
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri .......................................................................................33
B-Temel Politika ve Öncelikler.........................................................................................35
III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler ...............................................................36
A-Mali Bilgiler ................................................................................................................
......36
1- Bütçe Uygulama Sonuçları......................................................................................36
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar................................................................37
3- Mali Denetim Sonuçları ............................................................................................42
B- Performans Bilgileri ........................................................................................................43
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ...........................................................................................43
1.1 Denetim Faaliyetleri .............................................................................................43
1.1.1 Kamu İdaresi Hesaplarının İncelenmesi ....................................................43
1.1.2 TBMM’den Gelen Taleplere İlişkin Gerçekleştirilen Denetimler ............46
1.1.3 Performans Denetimi Raporları ...................................................................48
1.2 Yargılama Faaliyetleri..........................................................................................56
1.2.1 Genel Kurul......................................................................................................56
1.2.2 Daireler Kurulu.................................................................................................57
1.2.3 Temyiz Kurulu...................................................................................................57
1.2.4 Daireler.............................................................................................................58
1.3 Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar……………………………..60
1.3.1 Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama Sonuçları Raporları..60
İçindekiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
6
1.3.2 Hazine Müsteşarlığında Yapılan Denetimler Sonucunda Hazırlanan
2007 Yılı Hazine İşlemleri Raporu ..........................................................................61
1.4 Dünya Sayıştayları ve Bunların Organizasyonlarıyla Bilgi ve Deneyim
Paylaşımı.......................................................................................................................61
1.4.1 Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI)......................62
1.4.2 Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Birliği (EUROSAI) ...............................62
1.4.3 Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI) .................................64
1.4.4 Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Ülkeleri Sayıştayları Birliği (ECOSAI)..65
1.4.5 Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Sayıştayı Avrupa
Birliğine Aday Ülkeler Sayıştayları ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler..........66
1.4.6 Sayıştaylar ile İkili İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler..................................67
1.4.7 Avrupa Birliği ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler....................................68
1.4.8 Uluslararası Eğitim Programlarına Katılım Kapsamındaki Faaliyetler ...70
1.4.9 Uluslararası Diğer İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler .................................71
1.5 Yayın Faaliyetleri...................................................................................................72
1.6 Yürütülen Projeler .................................................................................................73
1.6.1 Sayıştay Başkanlığı ve Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi
Başkanlığı İşbirliği Protokolü Çerçevesinde TİKA Başkanlığı’nın Faaliyette
Bulunduğu Ülkelerin Yüksek Denetim Kurumlarının Kurumsal Kapasitesinin
Geliştirilmesi ve Eğitimi Projesi................................................................................73
1.6.2 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bütçe sürecindeki Rolünün
Güçlendirilmesine Yönelik MATRA-FLEX Projesi ................................................74
1.7 Eğitim Faaliyetleri ..................................................................................................75
1.7.1 Meslek Mensuplarının Eğitimi.......................................................................75
1.7.2 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri ........................................................................76
1.8 Yönetim Birimlerinin Faaliyetleri..........................................................................81
2- Performans Sonuçları Tablosu .................................................................................88
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ..........................................................88
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.......................................................88
IV- Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi..............................................89
A- Güçlü nler..................................................................................................................89
B- Zayıf Yönler....................................................................................................................89
C- Fırsatlar............................................................................................................................90
D- Tehditler..........................................................................................................................91
E- Değerlendirme ..............................................................................................................91
V- Öneri ve Tedbirler ............................................................................................................92
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
7
Tablo ve Grafikler Listesi
TABLOLAR
Tablo 1: 2007-2008 Donanım Envanteri………………………………………………18
Tablo 2: 2007-2008 Fiziksel Sunucu Envanteri ...……………………………………..18
Tablo 3: 2007-2008 Kütüphane Materyalleri…………………………………………25
Tablo 4: 2007-2008 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması………………..36
Tablo 5: 2007-2008 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Bütçe
Giderleri………………………..…………………………………………………………...37
Tablo 6: 2008 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama
Oranları……………………………………………………………………………………..39
Tablo 7: 2008 Yılı Harcama Oranları …………………………………………………..40
Tablo 8: 2008 Yılı Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri……………………………………...40
Tablo9: İncelenen Hesapların Türleri ve Sayıları……………………………………..44
Tablo 10: Konular İtibariyle Genel Kurul Kararları…………………………………...56
Tablo 11: Konular İtibariyle Daireler Kurulu Kararları………………………………..57
Tablo 12: Temyiz Kurulu Faaliyetleri……………………………………………………57
Tablo 13: Konular İtibariyle Temyiz Kurulu Kararları…………………………………58
Tablo 14: Dairelerin Yargısal Kararları…………………………………………………59
Tablo 15: Dairelerin İdari Nitelikteki Kararları………………………………………...59
Tablo 16: 2008 Yılı Gelen-Giden Evrak Sayısı………………………………………...83
GRAFİKLER
Grafik 1: Öğrenim Durumlarına Göre Mensuplar ….……………………………….26
Grafik 2: Cinsiyete Göre Mensuplar…………………………………………………...27
Grafik 3: 2007-2008 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması……………….39
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
8
I-Genel Bilgiler
A- MİSYON VE VİZYON
Misyon
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını kullanmasına yönelik
olarak, kamu idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun
biçimde faaliyet göstermesini, kamu kaynaklarının öngörülen amaç,
hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde
edinilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını sağlamak için denetim
yaparak raporlar üretmek ve sorumluların hesap ve işlemlerini
yargılama yoluyla kesin hükme bağlamaktır.
Vizyon
Hesap veren ve saydam kamu yönetiminin teminatı Sayıştay.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştay’ın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler
şunlardır:
Anayasanın 160 ve 164’üncü maddeleri,
832 sayılı Sayıştay Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
Başta Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve
Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik olmak üzere çok sayıdaki
Yönetmelik, Yönerge, Esas, Talimat ve Genelge.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
9
Sayıştay, yaptığı denetimler sonucunda yargılama yoluyla kesin
hükme bağlama ve TBMM’ye rapor sunma görevlerini yürütmek
üzere kurulmuş anayasal bir kurumdur.
Anayasamızın Sayıştay’ı düzenleyen değişik 160’ıncı maddesi şu
hükümleri içermektedir:
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri
ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.
Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden
itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar
düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı
yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay
ile Say
ıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas
alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme
bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.
Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının
nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve
diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.”
832 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştay’ın kuruluşu, görev ve
yetkileri, yargı ve karar organları ile mensuplarına ilişkin hususlar ayrıntılı
olarak düzenlenmiştir.
832 sayılı Sayıştay Kanun’unun “Sayıştay’ın Görevleri” başlıklı
28’inci maddesinde;
“Madde 28 – Sayıştay aşağıda gösterilen görevleri yerine getirir:
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
10
I - A) Genel ve katma bütçeli dairelerin,
B) (A) bendinde yazılı daireler tarafından sermayesinin yarısı veya
yarısından fazlasına katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli
veya fon şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslerin,
C) Kanunlarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer kurumların
bütün gelir, gider ve mallarıyla nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin
(Emanet niteliğinde olanlar dahil) alınıp verilmesini, saklanma ve
kullanılmasını denetler. Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak
kesin hükme bağlar.
II - Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan
bağış ve yardım suretiyle elde edilen nakdi veya ayni kıymetleri,
Hazine bonolarını, bütün kefalet, kredi ve Hazine avanslarını kaydedip
denetler.
III - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/2 md.) Genel ve katma bütçelere
ilişkin genel uygunluk bildirimlerini, Anayasada belirtilen süre içerisinde
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
IV - Gerektiğinde mali işlere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk
sistemlerine dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir.
V - Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi
sonucunda gerekli gördüğü hususlara dair Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisine rapor verir.
VI - Sayıştay, kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yerine
getirir.” denilmektedir.
832 sayılı Sayıştay Kanununun “Kısmi Denetim” başlıklı Ek 9 uncu
maddesinde (Ek:26/6/1996–4149/8 md.); “Sayıştay, denetimine tabi
kurum ve kuruluşların hesap, işlem ve faaliyetlerini, idare hesabı
dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle, Sayıştay
Başkanının işin aciliyeti ve gecikmede sakınca bulunması halleriyle
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
11
sınırlı olarak vereceği onayla, kısmi inceleme ve denetime tabi
tutabilir. Bunlardan hangilerinin merkezde veya yerinde
inceleneceğine Birinci Başkan karar verir. Bu inceleme ve denetim
sonuçları Dairelerce öncelikle hükme bağlanır. İlgili hesabın bilahare
yargılanması halinde, önceden yargılanmış olan söz konusu işlemler
tespit edilerek geriye kalanlar için hüküm tesis edilir.” hükmüne yer
verilmiştir.
“832 sayılı Sayıştay Kanun’unun “Verimlilik ve etkinlik
değerlendirmesi” başlıklı Ek 10 uncu maddesinde (Ek: 26/6/1996 -
4149/8 md.);
“Sayıştay, denetimine tabi kurum ve kuruluşların kaynakları ne
ölçüde verimli, etkin ve tutumlu kullandıklarını incelemeye yetkilidir. Bu
inceleme sonuçları Sayıştay Birinci Başkanı tarafından bir
değerlendirme raporuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na
sunulur.” denilmektedir.
832 sayılı Sayıştay Kanun’unun Ek 12 nci maddesinde (Ek:
30/7/2003-4963/7 md.);
“Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma, soruşturma ve ihtisas
komisyonlarının kararına istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığının talebi üzerine Sayıştay, talep edilen konuyla sınırlı olmak
kaydıyla denetimine tâbi olup olmadığına bakılmaksızın özelleştirme,
teşvik, borç ve kredi uygulamaları dahil olmak üzere tüm kamu kurum
ve kuruluşlarının hesap ve işlemleri ile aynı usule bağlı olarak, kullanılan
kamu kaynak ve imkânlarından yararlanma çerçevesinde her türlü
kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler
ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerini denetleyebilir. Denetim
sonuçları, ilgili komisyonlarda değ
erlendirilmek üzere Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.” denilmektedir.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
12
832 sayılı Sayıştay Kanun’unun “Mali konularla ilgili tüzükler ve
yönetmelikler hakkında istişari mütalaa” başlıklı 105 inci maddesinde;
“Bakanlıklar ve Sayıştay’ın denetimine giren diğer idare ve
kurumlarca mali konularda düzenlenecek yönetmeliklerle tüzükler,
Sayıştay’ın istişari mütalaası alındıktan sonra yürürlüğe konulabilir.
Sayıştay bu mütalaayı, istemin yapılması tarihinden başlayarak iki
ay içinde bildirir.” denilmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’unun 68 inci
maddesinde ise, Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış denetimin
çerçevesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin
amac
ı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve
işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine
raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları
dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak,
malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile
kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının
tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve
performans bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
13
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından
düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin
bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide
edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından
cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate
alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları
ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup
olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer
hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
Anayasa, 832 sayılı Sayı
ştay Kanunu ve 5018 sayılı Kanun
hükümlerine göre Sayıştay;
1- Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin,
a- Genel bütçeli idareler
b- Özel bütçeli idareler
c- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
2- Sosyal güvenlik kurumlarının
3- Mahalli idarelerin
dış denetimini yapmak ve sorumluların hesap ve işlemlerini
yargılama yoluyla kesin hükme bağlamak yetki ve görevi ile
donatılmıştır.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
14
Sayıştay’ın denetim ve hükme bağlama görevi dolayısıyla ortaya
koyacağı ürünler yargı kararları ve Sayıştay raporları olacaktır. Yargıya
ilişkin süreç Sayıştay içerisinde kesinleşerek sorumlular açısından yerine
getirilmesi zorunlu hükümler haline gelmekte, Sayıştay raporlarına
ilişkin süreç ise hazırlanan raporların TBMM’ye sunulması suretiyle
tamamlanmaktadır.
5018 sayılı Kanun’da denetimin genel kabul görmüş uluslararası
denetim standartlarına uygun olarak yapılacağı öngörülmüş ve
denetim kalitesi güvence altına alınmıştır.
Sayıştay’ın organizasyon yapısı, çalış
ma usulleri ve iş süreçlerine
ilişkin düzenlemeler Sayıştay Kanunu ve bu kanuna uygun olarak
çıkarılan ikincil mevzuatta yer almaktadır.
Yeni Sayıştay Kanun’unun yürürlüğe girmesi tüm iş, işlem ve
uygulama prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesini, denetim ve
yargılama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesini beraberinde
getirecektir.
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Sayıştay Başkanlığı, mülkiyeti Hazineye ait olan, 28.517 m2
yüzölçümüne ve 96.000 m² kullanım alanına sahip 12 katlı 1610 odalı
merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca, Gölbaşı, ODTÜ, Afet İşleri
ile Susuzköy’de Arşiv binaları mevcuttur. Sözkonusu Arşiv binalarının
kullanım alanı, Gölbaşı Arşiv Binalarında 13.000 m², ODTÜ Arşiv
Binalarında 13.600 m², Afet İşleri Arşiv Binalarında 9000 m² ve Susuzköy
Arşiv Binalarında 22.208 m² olmak üzere, toplam 57.808 m²’dir.
Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 3 adet
yemekhane ve 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
15
Sayıştay Başkanlığında, 30 adet binek taşıt, 2 Adet otobüs, 2 adet
kamyon, 3 adet ambulans, 3 adet minibüs ve 3 adet kamyonet
olmak üzere 43 adet taşıt mevcut olup, 59 adet taşıt da personelin işe
gidiş gelişlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle temin
edilmiştir.
Ayrıca, Sayıştay Başkanlığı personelinin kullanımına tahsis edilen
561 adet lojman ve Manavgat’ta 1 adet eğitim ve dinlenme tesisi
mevcuttur.
2- Örgüt Yapısı
Sayıştay Başkanlığı Teşkilatı, merkez teşkilattan oluşmakta ve taşra
teşkilatı bulunmamaktadır.
Sayıştay’ın yargı ve karar organları, Daireler, Daireler Kurulu,
Temyiz Kurulu, Genel Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu, Memurlar Seçim ve
Disiplin Kurulundan oluşmakta olup, Hazine temsilcisi sıfatıyla Savcılık
da örgüt yapısına dahildir.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
16
Birinci Başkan; Sayıştay’ın en büyük amiri olup Sayıştay’ın genel
işleyişinden sorumludur. Genel Kurulun başkanıdır. Gerekli gördükçe
temyiz ve daireler kuruluna da başkanlık eder. Bu kurullara verilecek
işleri düzenler ve görüşmeleri yönetir. Birinci Başkan, Sayıştay’a düşen
bütün görevlerin iyi yapılmasını ve iç yönetimin düzenli bir surette
yürütülmesini sağlamak için gereken tedbirleri alır. Daire başkanlarının
ve üyelerin dairelere ayrılması, işlerin dairelere dağıtılması, denetçilerin
ve personelin görevleri ve görev yerlerinin tayin ve tespit olunması,
denetleme gruplarının kurulması, hesapların merkezde veya
yerlerinde incelenmelerine ilişkin programların yapılması Birinci
Başkana aittir.
Birinci Başkan görevinde bulunamayacağ
ı zaman daire
başkanlarından birini yerine vekil bırakır. Vekil tayin etmemiş olduğu
veya Birinci Başkanlığın açık bulunduğu hallerde daire başkanlarının
en kıdemlisi vekillik yapar.
Üyeler arasından Birinci Başkan tarafından atanan Genel Sekreter
yönetim işlerinde Birinci Başkanın yardımcısıdır. Birinci Başkan,
kendisine 832 sayılı Kanun’la verilmiş yönetime ilişkin görevlerden bir
kısmını Genel Sekretere verebilir. Genel Sekreter, denetim guruplarıyla
şubelerini ve idari şubeleri Birinci Başkan adına yönetir ve denetler.
Mesleki araştırma, inceleme ve yayın işlerini düzenler. Genel Sekreter
Genel Kurula ve Daireler Kuruluna üye sıfatıyla katıl
ır.
Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile dördüncü ve daha
yukarı derecelerdeki meslek mensuplarından en çok üç yardımcı
verilir. Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekretere verilmiş görevlerin
yerine getirilmesinde yardımcı olurlar. Bunlar arasındaki iş bölümü
Genel Sekreterce yapılır.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
17
SAYIŞTAY TEŞKİLAT ŞEMASI
BAŞKAN
Y
Y
Ü
Ü
K
K
S
S
E
E
K
K
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
M
M
E
E
M
M
U
U
R
R
L
L
A
R
R
S
S
E
E
Ç
Ç
İ
İ
M
M
V
V
E
E
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
T
T
E
E
M
M
Y
Y
İ
İ
Z
Z
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
(
(
8
8
)
)
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
S
S
A
A
V
V
C
C
I
I
L
L
I
I
K
K
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
Y
Y
A
R
R
D
D
I
I
M
M
C
C
I
I
L
L
A
R
R
I
I
GENEL BÜTÇE KAP.
KAMU İD. DENETİM
GRUPLARI
ÖZEL BÜTÇELİ İD.
DENETİM GRUPLARI
BELEDİYELER
DENETİM GRUPLARI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
DENETÇİLER GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞT. MET.
GELŞ. GRUBU
DIŞ İLİŞKİLER GRUBU
TBMM İLE İLİŞKİLER
GRUBU
EĞİTİM GRUBU
PERFORMANS
DENETİMi GRUPLARI
SOSYAL GÜVENLİK KUR.
DENETİM GRUBU
DENETİM PLANLAMA
VE RAPOR GRUBU
PERSONEL VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KREŞ VE GÜNDÜZ B. EVİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YEMEKHANE
MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA
UZMANLIĞI
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞTABİPLİK
TEKNİK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
KORUMA VE GÜVENLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İLAM MÜDÜRLÜĞÜ
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
YAYIN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZEN. DENET.
DENETİM GRUBU
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN VE HALKLA İLİŞ.
ŞAVİRLİĞİ
İL ÖZEL İDARELERİ
DENETİM GRUPLARI
KESİN HESAP GRUBU
GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
18
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1 Bilişim Sistemi
Sayıştay Başkanlığı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını
karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere
destek vermek üzere Bilgi İşlem Merkezi görev yapmaktadır.
Sayıştay Başkanlığının 2007 ve 2008 yıllarındaki donanım envanteri
yılsonu itibariyle şu şekildedir:
Tablo 1: 2007-2008 Donanım Envanteri
2007 2008
Masaüstü Kişisel Bilgisayar 896 821
Dizüstü Bilgisayar 662 662
Sunucu 13 11
Yazıcı 309 294
Tarayıcı 38 38
Çok Fonksiyonlu Tarayıcı 2 2
Yük Dengeleyici Yönlendirici 1 1
Faks Cihazı 28 29
Baskı Makinesi 3 4
Projektör Cihazı 11 11
Kurulu Güç 400 kVA 400 kVA
Elektronik Daktilo 12 9
Sayıştay Başkanlığının 2007 ve 2008 yıllarındaki fiziksel sunucu
envanteri ise yılsonu itibariyle şu şekildedir:
Tablo2: 2007-2008 Fiziksel Sunucu Envanteri
2007 2008
Web Sunucusu 1 1
Uygulama Sunucusu 1 1
Veri Tabanı Sunucusu 1 2
Mail Sunucu 1 1
URL Filtreleme & Virüs Koruma 1 1
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
19
(Websense ve Trend Micro)
Gateway-Anti Spam (E-SAFE) 1 1
Firewall(Secure Platform) 1 1
Mainframe 1 -
Veri Giriş Sunucu (Mainframe) 2 -
Active Directory 2 2
Desteklenen Protokoller TCP/IP TCP/IP
İnternet Bağlantısı 10 mbps 10 mbps
İş süreçleri incelenerek Sayıştay’ın amaç ve hedefleri
doğrultusunda, aşağıda belirtilen yazılım projeleri hayata geçirilmiş ve
personelin kullanımına sunulmuştur:
Kesin Hesap İşlemleri: Ortalama 1.728 muhasebe biriminin 47, 48
ve 49 örnek numaralı idare hesabı cetvelleri ile bunlara ilişkin olarak
muhasebe yetkililerince ortalama 2-3 kez yapılan değişiklikler işlenmiş;
yaklaşık 40.000 sayfa tutan bu işlemler hatalarından arındırılıp Genel
Kurul ve TBMM'ye sunumuna hazır hale getirilmiştir. Ana Bilgisayar
ortamındaki 2007 yılı Sayıştay ve Maliye Bakanlığı bilgileri, kişisel
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Sayış
tay İnternet Sitesi: Sayıştayın gerek yurtiçinde gerekse
yurtdışında tanıtımını sağlamak, Kuruma ilişkin yararlı bilgileri ve
haberleri elektronik ortamda kurum ve kişilerin istifadesine sunmak ve
şeffaflığı sağlamak amacıyla Aralık 1999 tarihinde kurulan internet
sitesi, “Sayıştay Hakkında”, “Sayıştay Raporları”, “Sayıştay Kararları”,
“Sayıştay Yayınları” ve “Haber-Duyuru” başlıklarından oluşmaktadır.
Sitenin İngilizce bölümünde, Sayıştay Kanunu, tanıtım broşürü, Sayıştay
tarafından uluslararası konferanslarda sunulan bildiriler ve çeşitli
dokümanlar yer almaktadı
r.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
20
Bordro İşlemleri: Her ay yaklaşık 1.300 kişinin terfi değişiklikleri ile
yemek, telefon, sendika, ilaç bedeli, emekli keseneği, nafaka, icra,
kira gibi kesintileri işlenmek suretiyle maaşları hesaplanıp maaş
bordroları hazırlanmakta ve bordro bilgilerine ilişkin çeşitli listelerin
dökümleri alınmaktadır.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
21
Sayıştay Bilgi İşlem Merkezi ve Sayıştay İntraneti: Bilgi İşlem
Merkezinde firewall yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı
denetim sistemi, internet içerik güvenlik sistemi, internet siteleri erişim
denetim sistemleri, gerçek zamanlı virüs koruma, tanıma, temizleme
sistemleri kurulmuş olup, sürekli olarak güncellenmektedir. Sayıştay
mensupları yerel ağa bağlı yaklaşık 1000 kişisel bilgisayar üzerinden
internete çıkabilmekte, e-posta sunucusu üzerinden kurum içi, kurum
dışı elektronik haberleşme yapabilmektedir.
Bilgi işlem merkezindeki sunuculardan bir tanesi Sayıştay İntraneti
(SAYBİS) olarak hizmet vermektedir. SAYBİS’te kurum içi bilgi paylaşımı
yoğun biçimde yürütülmektedir.
Ayniyat Otomasyonu: Demirbaşlar ile ilgili sunucu/istemci tabanlı
Ayniyat Otomasyonu Sistemi kullanılmaya başlanm
ıştır. Ayniyat ve
demirbaş modüllerinin kayıt ve sorgulama sistemi tek bir çatı altında
toplanmış ve esnek sorgulama seçenekleri sunularak güncel
demirbaş kayıtlarına ve ilgili demirbaşların tarihçesine hızlı bir şekilde
ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Verilerin bilgisayar ortamında tutulması giriş,
doğrulama ve sorgulama süresini kısaltmıştır. Ayrıca, ayniyat personeli
tarafından tespit edilen Sayıştay personelinin oda ve telefon
değişiklikleri bir arayüz vasıtasıyla ilgili bilgi işlem merkezi personeline
doğrudan iletilmekte ve SAYBİS’te Sayıştay personelinin bu bilgileri
güncel tutulabilmektedir. Sayım işlemleri, otomasyon ile entegre
olarak daha kolay yapılabilmektedir.
Arşiv Otomasyonu: Say
ıştay arşiv alt sisteminin bilgi giriş,
güncelleme ve sorgulama modülleri Arşiv Birimi personeli tarafından
kullanılmaya başlanmış, muhasebe hizmetleri birimi kütüğü ve hesap
defteri kayıtları, kurum içi yerel ağ web sistemi (SAYBİS) üzerinden ilgili
personele açılmıştır. Meslek Mensuplarının arşivden aldığı hesapları ve
hangi tarihler arasında bu hesaplar üzerinde çalıştığını Grup Şeflerinin
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
22
ve ilgili personelin takip etmesi sağlanmıştır. Sistem dahilinde tutulan
ve Denetim Planlama Grubu tarafından güncellenen muhasebe
hizmetleri birimleri listesine esnek sorgu kriterleri yardımıyla
erişilebilmektedir.
Evrak Otomasyonu: Evrak otomasyonu SAYBİS bilgi-form sistemiyle
entegre edilmiş ve gerçekleştirilen evrak akışının takibi sağlanmıştır.
Personel kendini ilgilendiren, birim amirleri ise; birimleri dahilindeki tüm
personele ait evrak akışını anlık olarak takip edebilmektedir. Evrak
biriminde verimi artıracak şekilde yapılan bu düzenlemede veriler tek
bir merkezde tutulmakta ve kayıt işleri birden fazla bilgisayarda hızlı bir
şekilde yapılabilmektedir. Birimin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
yapılan eklemeler ile defter üzerinden takip edilen işler büyük oranda
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Genel Kurul Kararları Program
ı: Sayıştay Genel Kurulu tarafından
alınan kararların, karar no, karar tarihi, geldiği kurum (Sayıştay içi ya
da dışı) gibi kriterlere göre sorgulanması imkanını sunan bir
programdır. Bu programda her bir Genel Kurul Kararının dayanağı
olan konu ve mevzuat da bilgisayarda tutulur.
Daire Otomasyonu: Daire otomasyonu yazılım ile Sayıştay
Yargılama Dairelerinde işlem gören yargı dosyalarının ve daire
evraklarının takibi yapılabilmektedir. Yargılama sürecindeki dosyaların
durumları ve dosyalarla ilgili genel bilgiler çeşitli sorgu kriterlerine göre
listelenebilmektedir.
Sorgu, Müzekkere ve Raporlarının Takibi (Yazı İşleri - Tebyiz
Birimi): Bu alt sistem ile denetçilerin yazılması için yazı işleri birimine
gönderdiği sorgu, rapor, müzekkere ve di
ğer evrak bilgisayar
ortamına aktarılmakta, denetçisi gerektiğinde bu program aracılığı ile
gönderdiği dokümanın çeşitli aşamalarını, kim tarafından yazıldığını,
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
23
son durumunu kendi bilgisayarından izleyebilmekte,
sorgulayabilmektedir.
Savcılık Otomasyonu: Bu uygulama ile Sayıştay Savcılık biriminde
işlem gören dosyaların, dokümanların takibi, güncellenmesi,
sorgulanması ve arşivlenmesi yapılmaktadır. Uygulama ile Savcılık
birimi personeli tarafından kayıtların bilgi girişi, güncellenmesi
yapılmakta, savcı ve savcı yardımcıları tarafından aynı veritabanı
üzerinde sorgulama ve gerekli değişiklikler yapılabilmektedir.
İzin Takip Programı: Personele ait yıllık izin, mazeret izni, sağlık
raporlarına ilişkin bilgiler bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bunlara
ait her türlü sorgulama yapılmakta, ilgili bilgilere cari yıl ve geçmiş y
ıllar
itibari ile ulaşılabilmektedir. Kişi isterse, kullanmak istediği yıllık izin için,
izinin süresini, başlangıç tarihini ve izni nerede geçireceğini yazmak
suretiyle, yıllık izin istek formunu otomatik olarak doldurup
dökmektedir. Birim amirleri personelin izin durumlarını bu program
vasıtasıyla takip edebilmektedirler.
Sayıştay Mensupları Kıdem–Terfi Programı: Bu program ile,
Personel ve Eğitim Birimi tarafından, Sayıştay meslek mensupları ve
yönetim mensupları terfi bilgilerinin güncellemeleri yapılmakta, sistem
bu bilgileri değerlendirerek kıdem sıralamalarını yapmakta, sonuçlar
ve çeşitli istatistiki bilgiler mensuplar tarafından SAYBİS ekranından
sorgulanabilmektedir.
Personel Sicil İşlemleri: Personel ve Eğitim Müdürlüğünde
kullanılan bu yazılım ile Sayış
tay personelinin sicil bilgileri bilgisayar
ortamına aktarılmakta ve istendiğinde dökümü alınmaktadır.
Personel Harcırah Programı: Bu program ile personelin yerinde
inceleme (turne), yurtiçi ve yurtdışı harcırahlarının kayıt ve takibi
yapılmaktadır.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
24
Yemekhane Otomasyonu: Bu yazılımlarla, Yemekhane
Müdürlüğünün gelir ve giderlerinin tutulduğu muhasebesi,
yemekhaneye alınan ve kullanılan ürünlerin stok takibi, günlük yemek
listesinin hazırlanması ve sorgulanması işlemi yapılmaktadır.
Denetlenen Hesapları İzleme İşlemleri: Denetlenen yaklaşık 4560
hesabın kaydının tutulması, değişikliklerin izlenmesi ve kodlama
işlemleri doğru ve güncel olarak izlenmekte ve bu bilgilerden ödenek
vize, kadro vize ve kesin hesap işlemlerinde yararlanılmaktadır.
Sağlık Hizmetleri Programı: Personelin tedavi beyanları bilgisayar
ortamına aktarılmış olup, bakmakla mükellef bulunduğu, tedavi
yardımından faydalanacak aile fertlerinin takibi yapılmaktadır. Aynı
zamanda personel ve aile fertlerinin göz muayeneleri sonucunda
gözlük, çerçeve, gözlük cam
ı alım ve değişikleri izlenmektedir.
Sınav Hizmetleri Programı: Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı
sınavına başvuran adayların bilgi girişleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından
yapılmakta olup, bu bilgiler disket ve listeler halinde Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezine teslim edilmektedir. Her aday için aday
bilgilerini, kendi el yazılarıyla öz geçmişlerini ve dersler itibariyle aldıkları
puanları gösteren resimli özel form geliştirilerek, sözlü sınavda
kullanıma sunulmuştur. Ayrıca hem yazılı hem de sözlü sınav
sonuçlarından çeşitli istatistiki sonuç ve grafikler oluşturulmuştur. Bu
sonuç ve istatistikler Sayıştay haber bültenlerinde ve web sitesinde
yayımlanmaktadır.
Seçim Hizmetleri Programı: Sayıştay Daire Başkanlığı ve üye adayı
seçimlerinde oy tasnif ve listeleme işleri için mikro bilgisayarlar hizmete
sunulmuştur.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
25
3.2 Kütüphane
Sayıştay Başkanlığı Kütüphanesi, Sayıştay mensuplarının ve Kurum
dışından gelen okuyucuların taleplerini karşılamak amacıyla
kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda 2008 yılında 18.952 kişiye hizmet
verilmiş olup, kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde Sayıştay
mensuplarıin çeşitli üniversite kütüphanelerinden materyal temin
edilmiştir.
Sayıştay Başkanlığının 2007 ve 2008 yıllarındaki kütüphane
materyal envanteri yılsonu itibariyle şu şekildedir:
Tablo 3: 2007-2008 Kütüphane Materyalleri
KÜTÜPHANE MATERYALLERİ
YILLAR
MATERYAL ÇEŞİTLERİ
2007 2008
Kitaplar 6900 7040
Süreli Yayınlar 5762 6092
Abone Olunan Süreli Yayınlar 35 34
Edebi Yayınlar (Roman, hikaye, vb.) 744 850
Resmi Gazeteler-Tutanak Dergileri-
Kanunlar Dergileri- Düsturlar- Kazancı ve
Başbakanlık Kanunlar Külliyatları
3547 3672
Genel Kurul ve Daireler Kurulu Kararları 141 149
Sayıştay Yayınları (Sayıştay Dergileri hariç) 565 578
Raporlar 91 96
Tezler 20 27
Kitap Dışı Materyaller (CD vb.) 181 205
4- İnsan Kaynakları
2008 yılı sonu itibariyle Sayıştay Başkanlığı merkez teşkilatına tahsis
edilmiş olan 1717 kadrodan 1264 adedi dolu, 453 adedi ise boş
durumda olup, tahsis edilen kadronun %74’ü kullanılmıştır.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
26
2008 yılında Başkanlığımız merkez teşkilatı 1264 kadrolu ve 33
sözleşmeli personel olmak üzere 1297 personelle görev yapmıştır.
Başkanlığımızda görev yapan 1297 personelin 745’i meslek
mensubu, 541’i yönetim mensubu ve 11’i savcı ve savcı yardımcısıdır.
745 meslek mensubunun 56’sı “Birinci Başkan, daire başkanı ve
üyelerden”, 8’i “raportörlerden” ve 681'i “uzman denetçi, başdenetçi,
denetçi ve denetçi yardımcılarından” oluşmaktadır. 681 denetçinin
347’si uzman denetçi, 69’u başdenetçi, 148’i denetçi ve 117’si
denetçi yardımcısı ve denetçi yardımcısı adayı kadrosunda
bulunmaktadır.
541 yönetim mensuplarımızdan 356’sı genel idare hizmetleri
s
ınıfında, 8’i sağlık hizmetleri sınıfında, 27’si teknik hizmetler sınıfında,
117’si yardımcı hizmetler sınıfında olup, 33’ü sözleşmeli personel
statüsünde çalışmaktadır.
Mensuplarımızın öğrenim durumları ise aşağıdaki grafikte
belirtilmektedir.
911
3
72
95
128
88
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
İlkokul Mezunu
Orta Okul Mezunu
Meslek Lisesi
Lise Mezunu
Yüksek Okulu Mezunu
Lisans Mezunu
Grafik 1: Öğrenim Durumuna Göre Mensuplar
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
27
Mensuplarımızın cinsiyetine göre dağılımı aşağıda
gösterilmektedir.
958
339
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Bay
Bayan
5- Sunulan Hizmetler
5.1 Sayıştay Yargı ve Karar Organlarının Görev ve Yetkileri
Genel Kurul, Birinci Başkanın başkanlığı altında tüm daire
başkanlarıyla üyelerden oluşur. Mevcut üye sayısının en az üçte ikisi ile
toplanır, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Genel Kurul genel
uygunluk bildirimlerine son şeklini verir, Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulacak diğer raporları müzakere eder, 832 sayılı Kanunla kendisine
verilmiş olan görevleri yapar ve Birinci Başkan tarafından incelenmesi
istenilen diğer konu ve işlemleri görüşerek karara bağlar.
Grafik 2: Cinsiyete Göre Mensuplar
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
28
Temyiz Kurulu, 4 yıl için Genel Kurulca daire başkanları arasından
seçilecek 4 daire başkanı ile her daireden seçilecek 2 üyeden oluşur.
Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder. Kurul üye tam sayısının
en az üçte ikisi ile toplanır, mevcudun çoğunluğu ile karar verir.
Temyiz Kurulu Sayıştay dairelerince verilen ilâmların son hüküm
merciidir.
Daireler Kurulu, Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanları ile
üyelerin dışında kalan daire başkanları ve üyelerden oluşur. En kıdemli
daire başkanı Kurula başkanlık eder. Kurul üye tam sayısının en az
üçte ikisi ile toplanır, mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Daireler
Kurulu, mali konuları içeren yönetmelikler hakkındaki Sayıştay
mütalâasını
tespit eder, 832 sayılı Kanunla kendisine verilmiş olan diğer
görevleri yapar ve Birinci Başkan tarafından incelenmesi istenen
konularla işlemleri görüşerek karara bağlar.
Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Sayıştay Genel
Kurulunca her daireden seçilecek birer üye ile daire başkanları
arasından seçilecek beş daire başkanından kurulur. Kurul yasada
belirlenen görevleri yerine getirir.
Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu, iki takvim yılı için Genel
Kurulca seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi veya
raportör, bir başdenetçi ve Genel Sekreterden kurulur. Kurul yasada
belirlenen görevleri yürütür.
Sayıştay Daireleri, bir başkan ve altı üyeden oluşan hesap
mahkemeleridir. Daire, bir başkan ve dört üye ile toplanır, hüküm ve
kararlar oy çokluğuyla verilir. Sorumluların hesap ve işlemlerini
yargılamak ve Birinci Başkan tarafından havale edilen konuları karara
bağlamak dairelerin görevidir.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
29
Savcılık, Hazine temsilcisi sıfatıyla örgüt yapısına dahildir. Sayıştay
Savcı ve yardımcıları, Birinci Başkanın görüşü alındıktan sonra Maliye
Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar.
Savcı, hesapların incelenmesi ve yargılanması safhalarında iddia ve
şüncesini bildirmek ve yasada sayılan diğer görevleri yerine
getirmekle görevlidir.
5.2 Sayıştay Mensuplarının Görev ve Yetkileri
Birinci Başkan, Sayıştay’ın en büyük âmiri olup Sayıştay’ın genel
işleyişinden sorumludur. Genel Kurulun Başkanıdır. Gerekli gördükçe
temyiz ve daireler kuruluna da başkanlı
k eder. Bu kurullara verilecek
işleri düzenler ve görüşmeleri yönetir.
Birinci Başkan, Sayıştay’a düşen bütün ödevlerin iyi yapılmasını ve
iç yönetimin düzenli bir surette yürütülmesini sağlamak için gereken
tedbirleri alır.
Daire başkanları, dairelerine ayrılan hesapların yargılama ve
bunlara ilişkin tutanak ve ilâmların düzenlenme ve sonuçlandırılması
işleriyle ve diğer işlerin yapılmasını sağlamakla görevlidir.
Üyeler, denetçi raporlarını inceler ve düşüncelerini yazılı olarak
belirtir ve ayrıca 832 sayılı Kanunda gösterilen diğer işleri yapar.
Raportörler, bağlı bulundukları daire ve kurullara Sayıştay Kanunu
ile verilen görevlerle ilgili kararları yazmak, tutanak ve ilâmları
düzenlemek ve bunların gerektirdiği diğer işleri yapmakla görevlidirler.
Denetim Grupları, Genel yönetim kapsamındaki idarelerin mali
karar, faaliyet ve işlemlerinin incelendiği ve performans denetimlerinin
yürütüldüğü ve denetçilerin görev yaptığı gruplardır. Bu grupların
sayıları ve görev alanları ilgili yönetmelik ve başkanlık tasarrufu ile
değişen ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenir.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
30
Denetim Destek Grupları, araştırma, planlama, dış ilişkiler, eğitim
ve TBMM ile ilişkiler gibi denetime ve Başkanlığa destek faaliyetlerinin
yürütüldüğü gruplardır.
Kesin Hesap Grubu, uygunluk bildirimleri taslaklarını hazırlamakla
görevlidir.
Yönetim Birimleri, Sayıştay’da evrak, özlük işleri, kütüphane, yayın
işleri, arşivleme, satın alma, mali işler gibi destek hizmetlerini yürütür. Bu
birimlerde Devlet Memurları Kanununa tabi personel çalışır.
5.3 Denetim ve Yargılama Faaliyetleri
Anayasa, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve
832 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay, sorumluların hesap ve
işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlama ve TBMM’ye
raporlar üretme faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Yargı raporu, Sayı
ştay yargılama daireleri veya temyiz kurulu
tarafından düzenlenen ilamlar şeklinde Sayıştay’ın yargılama
faaliyetini oluşturmaktadır.
Bütçe uygulama sonuçları ile ilgili kesin hesap kanun tasarısına
ilişkin olarak düzenlenen genel uygunluk bildirimi, Parlamentonun
bütçe hakkının etkili bir biçimde kullanılmasına Sayıştay’ın katkısını
sağlayan önemli bir çıktıdır.
Sayıştay Kanun’una Avrupa Birliği uyum paketleri çerçevesinde
eklenen bir madde ile Parlamentodan gelen taleplerin Sayıştay
denetimi yoluyla sonuçlandırılması yine Parlamento adına yapılan
önemli bir görevdir.
Sayıştay’ın denetim alanı ile ilgili konularda mali yönetim
sisteminin etkinliğinin arttırılması
ve kamu kaynaklarının daha
ekonomik, etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasına ilişkin görüş ve
önerilerini kapsayan diğer raporlar Sayıştay’ın önemli ürünlerindendir.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
31
5.4 Diğer Faaliyetler
Sayıştay’ın denetim ve yargılama faaliyetlerinin bir uzantısı
şeklinde görülebilecek diğer faaliyetler ise bu asli fonksiyonların daha
etkili bir biçimde yerine getirilmesinde ve denetim yolu ile kamunun
etkinliğinin artırılmasında önemli araçlardandır.
Sayıştay’ın mali konularda hazırlanacak yönetmelikler ve eşdeğer
diğer yasal düzenlemeler hakkında istişari görüş vermesi kamu mali
yönetiminin amacına uygun çalışmasına önemli katkı sağlamaktadır.
Maliye Bakanlığından gelen talep üzerine Sayıştay tarafından
görüş verilmesi yine kamu idarelerinin kaliteli hizmet üretimine katkı
yapmaktadır.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Sayıştay Başkanlığında, 2008 yılı bütçesi kapsamında alınan mal
ve hizmetler, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını
sağlayacak şekilde, harcama yetkilisinin onayıyla gerçekleştirme
görevlileri tarafından temin edilmiştir.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”a dair
Yönetmelik ile bu Yönetmelik uyarınca alınan Makam Onayı
çerçevesinde yürütülmesi gereken iş ve işlemler, Mali İşler
Müdürlüğünce ön mali kontrole tabi tutulmuştur.
Ayrıca, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği hükümleri
doğrultusunda “Sayıştay Başkanlığı İç Kontrol Standartları Eylem Planı
hazırlanmış ve 31.12.2008 tarihi itibariyle yürürlüğ
e girmiştir.
Sayıştay Başkanlığının iç kontrol sisteminin oluşturulması
kapsamında,
İç kontrol ortamının belirlenmesi,
Risk evreninin oluşturulması,
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
32
Amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
Her bir alt birim için iş akış süreçlerinin çıkarılması,
Risklerin değerlendirilmesi,
Raporlama ve
İzleme
çalışmalarının, Mali İşler Müdürlüğünde yürütülmesine 2008 yılında
da devam edilmiştir.
Amaç ve Hedefler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
33
II- Amaç ve Hedefler
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
HEDEFLER:
Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi
dış denetim standartlarımızı oluşturmak.
Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak
güncellemek.
Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını
yaygınlaştırmak.
Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini
denetlemek.
Denetim altyapısını geliştirmek.
Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini artırmak.
İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
AMAÇ 1: Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini
yaygınlaştırarak denetimde etkinliği artırmak.
Amaç ve Hedefler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
34
HEDEFLER:
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına
yönelik yasal düzenlemeler hakkında çalışmalarda bulunmak.
Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını
sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu uygulamaların
sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
HEDEFLER:
Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir
hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve
eylem planına dayalı olarak geliştirmek
Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi
sunulmasını güvence altına alacak bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
Kurumda iç kontrol sistemi ve risk yönetimini geliştirmek.
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini
uygulayarak etkin ve verimli bir şekilde i
şleyen insan kaynakları yapısını
oluşturmak.
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme
sistemini kurmak ve geliştirmek.
AMAÇ 2: Sayıştay Yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir
yapıya kavuşturmak.
AMAÇ 3: Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
Amaç ve Hedefler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
35
B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu mali
yönetim sisteminde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kamu mali
yönetim ve kontrol sisteminin yapı ve işleyişindeki bu değişim,
Sayıştay’ın geleneksel işlevlerine yeni açılımlar getirmiş, gerek hukuk
devleti ilkesinin güçlendirilmesinde gerekse kamu yönetiminde
etkinliğin artırılmasında Sayıştay’a kilit bir konum kazandırmıştır.
Gerçekleştirilen anayasal, yasal düzenlemeler ve gelişmeler
karşısında, yeni bir Sayıştay Kanunu hazırlanması ve yürürlüğe konması
önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Bu çerçevede; Sayıştay’ın genişleyen rol ve sorumluluklarına
paralel olarak, organizasyon yapısını yeniden
şekillendirmek,
uluslararası standartlarla uyumlu olarak çağdaş denetim tekniklerinin
daha yaygın olarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak, kamu
fonlarının kullanıldığı tüm alanların Sayıştay denetimine tabi olmasını
sağlamak, Sayıştay yargısını, günün koşulları doğrultusunda daha
etkin kılmak gibi amaçlarla hazırlanan “Sayıştay Kanunu Teklifi” Şubat
2005 tarihinde TBMM’ne sunulmuştur.
Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan Sayıştay
Kanunu Teklifinin en kısa sürede yasalaşması Kurumumuzun en büyük
temennisidir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
36
III-Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve
Değerlendirmeler
A-MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Sayıştay Başkanlığına, 2008 yılı bütçesiyle 90.202.000 YTL ödenek
tahsis edilmiştir. Bu rakam 2007 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekle
karşılaştırıldığında %6 oranında bir artışa tekabül etmektedir. Toplam
ödeneğin % 84’ü olan 76.204.000 YTL harcanmıştır. 2008 yılı bütçe
giderlerinde, 2007 yılı harcamasına göre %21 oranında bir artış
gerçekleşmiştir.
Tablo4: 2007-2008 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
2007
(1000 YTL)
2008
(1000 YTL)
Ekonomik
Kod
BÜTÇE GİDERİNİN TÜ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HARCAMA
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HARCAMA
1 PERSONEL GİDERLERİ
50.357,00 43.914,00 56.321,00 48.759,00
1 1 Memurlar
48.974 ,00 42.948,00 54.928,00 48.040,00
1 2 Sözleşmeli Personel
911,00 648,00 1.221,00 719,00
1 3 İşçiler
22,00 0,00 22,00 0,00
1 5 Diğer Personel
450,00 319,00 150,00 0,00
2
SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
15.114,00 3.809,00 6.274,00 4.156,00
2 1 Memurlar
13.700,00 3.686,00 5.920,00 4.022,00
2 2 Sözleşmeli Personel
1.410,00 123,00 350,00 134,00
2 3 İşçiler
4,00 0,00 4,00 0,00
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
15.574,00 11.649,00 17.860,00 14.023,00
3 1
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
0,00 0,00 10,00 1,00
3 2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları
2.236,00 1580,00 2.140,00 1.989,00
3 3 Yolluklar
3.598,00 2.340,00 3.939,00 2.434,00
3 4 Görev Giderleri
115,00 15,00 115,00 10,00
3 5 Hizmet Alımları
7.175,00 4.644,00 7.201,00 5.673,00
3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri
500,00 426,00 350,00 21,00
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
37
3 7
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri 1.250,00 655,00 910,00 1.661,00
3 8
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri 700,00 265,00 700,00 342,00
3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri
0,00 1.725,00 2.495,00 1.892,000
5 CARİ TRANSFERLER
388,00 385,00 382,00 380,00
5 3
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler 375,00 375,00 367,00 367,00
5 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler
13,00 10,00 15,00 13,00
6 SERMAYE GİDERLERİ
3.692,00 3.165,00 9.366,00 8.886,00
6 1 Mamul Mal Alımları
600,00 343,00 790,00 376,00
6 3 Gayri maddi Hak Alımları
250,00 72,00 250,00 49,00
6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
2.492,00 2.718,00 7.976,00 8.279,00
6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
350,00 33,00 350,00 182,00
TOPLAM
85.125,00 62.923,00 90.202,00 76.204,00
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
“Ekonomik sınıflandırma” açısından Sayıştay Başkanlığının 2007 ve
2008 yılları bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yıl sonu
gerçekleşmeleri şöyledir:
Tablo5: 2007-2008 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri
2007
(1000 YTL)
2008
(1000 YTL)
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN
TÜRÜ
ÖDENEK
HARCAMA
ÖDENEK
HARCAMA
1
PERSONEL
GİDERLERİ
50.357,00 43.914,00 56.321,00 48.759,00
2
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİD.
15.114,00 3.809,00 6.274,00 4.156,00
3
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
15.574,00 11.649,00 17.860,00 14.023,00
5
CARİ TRANSFERLER
388,00 385,00 382,00 380,00
6
SERMAYE GİDERLERİ
3.692,00 3.165,00 9.366,00 8.886,00
TOPLAM
85.125,00 62.923,00 90.202,00 76.204,00
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
38
“01- Personel Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2007
yıl sonu harcamasına göre %28 artışla 56.320.600 YTL ödenek
tahsis edilmiş ve anılan gidere ilişkin 48.759.471 YTL harcama
gerçekleşmiştir.
“02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için
Sayıştay Başkanlığı bütçesine 6.274.000 YTL ödenek tahsis edilmiş
ve söz konusu ödeneğin %66’sı harcanmıştır.
“03- Mal ve Hizmet Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine
2007 yılı ödeneğine göre % 15 artışla 17.859.750 YTL ödenek tahsis
edilmiş, 2008 yıl sonu itibariyle söz konusu ödeneğin % 79’u
harcanmıştır.
“05- Cari Transferler” için Sayıştay Baş
kanlığı bütçesine, 2007 yıl
sonu harcamasına göre %2 azalışla 382.000 YTL ödenek tahsis
edilmiş, söz konusu ödeneğin % 99’u harcanmıştır.
“06- Sermaye Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine,
9.366.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin % 87’si
harcanmıştır.
Sayıştay Başkanlığı, 2008 yılı bütçesinden, 2007 yıl sonu
harcamalarına göre %21 artışla 76.204.000 YTL harcama
gerçekleşmiştir. Söz konusu artışın önemli bir kısmı sermaye
harcamalarından kaynaklanmaktadır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
39
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
Ödenek 2007 Harcama 2007 Ödenek 2008 Harcama 2008
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri kapsamında ikinci düzey ekonomik
kodlarda yer alan ödenekler ile harcama oranları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo6: 2008 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları
AÇIKLAMA TOPLAM
ÖDENEK(YTL)
HARCAMA
(YTL)
HARCAMA
ORANI
Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları
10.000,00 1.467,92 %15
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları
2.540.000,00 1.989.134,35 %78
Yolluklar
3.438.750,00 2.434.312,38 %71
Görev Giderleri
115.000,00 10.254,60 %9
Hizmet Alımları
6.166.000,00 5.672.838,10 %92
Temsil ve Tanıtma Giderleri
350.000,00 21.388,33 %6
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım Gid.
2.095.000,00 1.660.515,01 %79
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
650.000,00 341.669,86 %53
Tedavi ve Cenaze Giderleri
2.495.000,00 1.891.602,64 %76
Grafik3: 2007-2008 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
40
Diğer taraftan bütçe giderlerinin türü açısından, Sayıştay
Başkanlığının 2008 yılındaki harcamaları şöyle gerçekleşmiştir:
Tablo7: 2008 Yılı Harcama Oranları
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
HARCAMA
(YTL)
HARCAM
A ORANI
1 PERSONEL GİDERLERİ 48.759.470,75 %63,9
2
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEV. PRİMİ GİD.
4.155.788,57 %5,5
3
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 14.023.183,19 %18,4
5
CARİ TRANSFERLER 379.638,91 %0,5
6
SERMAYE GİDERLERİ 8.886.390,15 %11,7
TOPLAM 76.204.471,57 %100
Sayıştay Başkanlığının 2008 yılında harcamalarının %63,9’u
personel giderlerine, %18,4’ü mal ve hizmet alım giderlerine, %11,7’si
sermaye giderlerine, %5,5’i sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderlerine ve %0,5’i de cari transferlere harcanmıştır.
Bütçe gideri türü açısından, Sayıştay Başkanlığının iptal edilen
ödenek ve ertesi yıla devredilen ödenek miktarları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo8: 2008 Yılı Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri
2008(YTL)
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE
GİDERİNİN
TÜRÜ
BÜTÇE
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
TOPLAM
ÖDENEK
BÜTÇE
GİDERLERİ
İPTAL EDİLEN
ÖDENEK
ERTESİ
YILA DEV.
ÖDENEK
1
PERSONEL
GİDERLERİ
56.320.600,00 56.320.600,00 48.759.470,75 7.561.129,25 0,00
2
SOSYAL GÜV. KUR.
DEV. PRİMİ GİD.
6.274.000,00 6.274.000,00 4.155.788,57 2.118.211,43 0,00
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
41
3
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
17.859.750,00 17.859.750,00 14.023.183,19 3.836.566,81 0,00
5
CARİ
TRANSFERLER
382.000,00 382.000,00 379.638,91 2.361,09 0,00
6 SERMAYE GİD.
9.366.000,00 10.196.186,93 8.886.390,15 1.295.522,63 14.274,15
TOPLAM
90.202.350 91.032.536,93 76.204.471,57
14.813.791,21
14.274,15
“01- Personel Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine,
56.320.600 YTL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 48.759.471
YTL’si harcanmış ve yıl sonu itibariyle ödeneğin %13’ü iptal edilmiştir.
“02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için
Sayıştay Başkanlığı bütçesine 6.274.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, söz
konusu ödeneğin 4.155.789 YTL’si harcanmış ve yıl sonu itibariyle
ödeneğin %34’ü iptal edilmiştir.
“03- Mal ve Hizmet Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine
17.859.750 YTL ödenek tahsis edilmiş ve sözkonusu ödeneğin % 21’i
iptal edilmiştir.
“05- Cari Transferler” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine 382.000
YTL ödenek tahsis edilmiş, sözkonusu ödeneğin % 0,6’sı iptal edilmiştir.
“06- Sermaye Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine,
9.366.000 YTL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde yapılan aktarmalarla
10.196.187 YTL olan sözkonusu ödeneğin % 13’ü iptal edilmiş, 14.274
YTL ödenek ise 2009 yılı bütçesine ödenek kaydedilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
42
3- Mali Denetim Sonuçları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca 5018 sayılı
Kanunun 69’uncu maddesi uyarınca Sayıştay’ın dış denetimini
yapmak üzere görevlendirilen Komisyon tarafından “2007 Mali
Denetim Raporu” hazırlanmış ve TBMM Başkanlık Divanına
sunulmuştur. Söz konusu raporun sonuç bölümünde,
- Sayıştay Başkanlığının ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem
fişleriyle tahakkuk ettirilen ödemelerinin banka hesap özetleri ile
mutabık olduğu,
- Kesin hesap cetvellerinde gösterilen gelir-gider rakamlarının
doğru ve denk olduğu, kullanılabilir bütçe ödenekleriyle uyumlu
bulunduğu,
- Sayıştay Başkanlığınca, bütçe ile temin edilen ödeneklerin
Kurumun amaç ve planlanmış hedefleri doğrultusunda, iyi mali
yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı
, harcamalarda tasarruf
sağlandığı, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütüldüğü,
- Üst yönetici olarak Sayıştay Başkanının; bütçe ile verilen kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin
edecek tedbirlerin alınmasında, mali yönetim ve kontrol sisteminin
işleyişinin gözetilmesinde, 5018 sayılı Kanunda belirtilen görev ve
sorumlulukların yerine getirilmesinde üstün gayret gösterdiği,
- Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, mali hizmetler birim
yöneticisi ve gerçekleştirme görevlilerinin bahsedilen tedbirlerin
uygulanması yönünde azami çaba sarfettikleri,
- İdarenin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuata
uygun olduğu,
belirtilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
43
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1 Denetim Faaliyetleri
1.1.1 Kamu İdaresi Hesaplarının İncelenmesi
2008 yılı denetim programında; önceki yıllardan devam eden ve
izlenmesinde yarar görülen konuların yer aldığı hesapların tercih
edilmesine, iç denetim raporları, ihbarlar, çeşitli yayınlar gibi
kaynaklardan elde edilen bilgiler ile önceki denetim bulgularına göre
riski yüksek olduğu düşünülen hesaplara öncelik verilmesine, önceki
inceleme dönemlerinde programa alındığı halde hesabın
zamanında alınamaması, eksik alınması veya hiç alınamaması gibi
nedenlerden dolayı revizyonla programdan çıkarılan hesapların yeni
yıl hesaplarının alınmasına, denetim kapsamı dışında hesap
bırakılmaması için mümkün olduğu ölçüde, önceki inceleme
programlarına alınamamış
değişik türdeki kamu idaresi hesapları
arasından da tercihte bulunulmasına gayret gösterilmiştir.
2008 yılı denetim döneminde 1322 adet hesap incelenmiş olup,
bunun 235’i genel bütçe, 210’u genel bütçeli idarelere ait döner
sermaye, 69’u özel bütçe(üniversite), 50’si özel bütçeli
idarelere(üniversitelere) ait döner sermaye, 99’u özel bütçeli diğer
idare, 35’i özel bütçeli diğer idarelere ait döner sermaye, 8’i
düzenleyici ve denetleyici kurum, 20’si sosyal güvenlik, 81’i özel idare,
515’i belediye hesabından oluşmuştur.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
44
BÜTÇE TÜRÜ
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE GÖRE)
MEVCUT
HESAP
SAYISI
2008
DÖNEMİNDE
İNCELENEN
HESAP
SAYISI
DENETİME
TABİ
HESAPLARIN
2007 BÜTÇE
GİDERİ
TOPLAMI
(1000 YTL)
2008
DÖNEMİNDE
İNCELENEN
HES. BÜTÇE
GİDERİ
TOPLAMI (2007)
(1000 YTL)
İNCELEME
ORANI(%)
(BÜTÇE
GİDERİNE
GÖRE)
Hazine Hesabı 3 3 54,066,657.00 54,066,657.00 100
Bakanlık Merkez Hesabı 16 16 78,271,416.00 78,271,416.00 100
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Hesabı
1 1 1,933,958.00 1,933,958.00 100
Karayolları Gen. Müd.Hes. 1 1 3,156,766.00 3,156,766.00 100
DSİ ve TCK Bölge Müd.
Hesabı
28 26 4,410,116.00 4,284,180.00 97
İl Defterdarlık Hesabı 81 38 27,943,381.00 11,724,795.00 42
İlçe Malmüdürlüğü Hesabı 892 71 20,435,647.00 3,642,957.00 18
Sağlık Kurumları Hes. 4 3 2,114,451.00 1,588,657.00 75
Askeri Hesabı 31 20 5,952,002.00 3,810,097.00 64
Vergi Dairesi Hesabı 449 36
Diğer Merkez Hesabı 3 2 390,552.00 30,460.00 8
Diğer Taşra Hesabı 24 18 989,418.00 973,222.00 98
Milli Eğitim Döner Sermaye
Hesabı
490 86 382,575.00 296,718.00 78
Sağlık Kurumları Döner
Sermaye Hesabı
213 86 11,907,177.00 5,369,236.00 45
Tarım Döner Sermaye
Hesabı
185 11 84,052.00 7,348.00 9
Askeri Döner Sermaye
Hesabı
58 3 99,737.00 36,295.00 36
Diğer Döner Sermaye
Hesabı
163 24 717,911.00 525,604.00 73
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
TOPLAM
2,642
445
212,855,816.00
169,718,366.00
80
Tablo 9: İncelenen Hesapların Türleri ve Sayıları
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
45
Üniversite Hesabı 75 69 6,620,963.00 6,595,968.00 100
Üniversite Döner Sermaye
Hesabı
60 50 3,193,290.00 3,127,771.00 98
Özel Bütçeli Diğer İdare
Merkez Hesabı
30 28 2,878,488.00 2,856,649.00 99
Özel Bütçeli Diğer İdare
Taşra Hesabı
191 71 3,158,025.00 2,515,139.00 80
Özel Bütçeli Diğer İdareler
Döner Sermaye Hesabı
429 35 1,270,526.00 1,212,388.00 95
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
TOPLAM 785 253 17,121,292.00 16,307,915.00 95
Düzenleyici ve Denetleyici
Kurum Hesabı
8 8 1,473,749.00 1,473,749.00 100
DÜZ. DEN. KUR.
TOPLAM 8 8 1,473,749.00 1,473,749.00 100
Özel İdare Hesabı 81 81 5,568,810.00 5,568,810.00 100
ÖZEL
İDAR.
TOPLAM 81 81 5,568,810.00 5,568,810.00 100
Büyükşehir Belediye
Hesabı
16 16 10,460,852.00 10,460,852.00 100
Büyükşehir Belediye
Kuruluşu Hesabı
24 22 7,377,218.00 7,320,827.00 99
Büyükşehire Bağlı İlçe
Belediye Hesabı
120 111 5,838,048.00 5,773,166.00 99
İl Belediye Hesabı 65 64 2,408,871.00 2,395,638.00 99
İlçe Belediye Hesabı 762 277 3,587,390.00 2,324,832.00 65
İlk Kademe Belediye Hes. 227 12 805,805.00 155,822.00 19
Belde Belediye Hesabı 2,053 13 3,538,312.00 46,864.00 1
BELEDİYELER
TOPLAM 3,267 515 34,016,496.00 28,478,001.00 84
GENEL TOPLAM 6,783 1,302 271,036,163.00 221,546,841.00 82
Ayrıca, aynı dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez
hesabı ile 16 adet taşra hesabı, İş Kurumunun merkez hesabı ile 2
adet taşra hesabı, 7 adet Fon ve sandık benzeri hesap ile 59 adet
belediye ile özel idare birliği hesabı incelenmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
46
Belediye hesaplarının bütçe büyüklükleri olarak önemli bir
bölümünü oluşturan büyükşehir belediyelerinin tamamı, büyükşehire
bağlı kuruluşların 22’si, il belediyelerinin 64’ü, büyükşehire bağlı ilçe
belediyelerinin 111’i ve diğer ilçe belediyelerinin 277’si incelenmiştir.
1.1.2 TBMM’den Gelen Taleplere İlişkin Gerçekleştirilen Denetimler
30.7.2003 tarih ve 4963 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile 832 sayılı
Sayıştay Kanunu’na eklenen ek 12’nci madde hükmü ile Sayıştaya;
Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma, soruşturma ve ihtisas
komisyonlarının kararına istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığının talebi üzerine, talep edilen konuyla sınırlı olmak kaydıyla,
denetimine tabi olup olmadığına bakmaksızın özelleştirme, teşvik,
borç ve kredi uygulamaları dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının hesap ve işlemleri ile aynı usule bağlı olarak, kullanılan
kamu kaynak ve imkânlarından yararlanma çerçevesinde her türlü
kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler
ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerini denetleme yetkisi
verilmiş
tir. Denetim sonuçları, ilgili komisyonlarda değerlendirilmek
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından gelen denetim
taleplerini karşılamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlişkiler Grubu
oluşturulmuştur.
1.1.2.1 Kamu Kurumları Bünyesinde Kurulan Vakıf, Dernek ve
Sandıklarca, Sermayesinin Asgari %30’una Ayrı Ayrı veya Birlikte İştirak
Edilen Şirket/İştirak ve İşletmelerin İncelenmesi;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 12.11.2004 tarih ve 25655
sayılı yazısı ekinde yer alan (10/12,28) esas numaralı Meclis Araştırma
Komisyonunun 27.10.2004 tarih ve 328 sayılı kararına istinaden; Kamu
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
47
kurumları bünyesinde kurulan vakıf, dernek ve sandıklarca,
sermayesinin asgari %30’una ayrı ayrı veya birlikte iştirak edilen
şirket/iştirak ve işletmelerden mali tabloları değerlendirmeye esas
alınacak şekilde büyük olanların;
Ortaklık yapılarının,
Gelir kaynakları ve bu kaynakların vakıf, dernek, sandık ve
bunların bünyelerinde kurdukları kamu kurumu ile ilişkilerinin,
Harcamalarının kendi yöneticileri, vakıf, dernek, sandık ve
bunların bünyelerinde kurdukları kamu kurumu görevlileri ile olan
bağlantılarının,
Kamu kurumları bünyesinde kurulan vakıf, dernek ve sandıklarca
aktarılan sermayeler ve bu sermayeler karşılı
ğında alınan temettü
miktarlarının,
Tasfiyesi
yapılan ve yapılacak olanlarının,
Aktarılan kamu kaynağının verimli kullanılmaması sonucunda
oluşan ciddi kamu zararlarının,
incelenmesi konularını içeren denetim talebinde bulunulmuştur.
Sözkonusu talebe yönelik olarak görevlendirilen denetçiler tarafından
yerinde inceleme ve tespitler sonucu elde edilen veriler sonucunda
hazırlanan ve Sayıştay Başkanlığı Genel Kurulunun onayından çıkan
İnceleme Raporu ve ekleri, 26.12.2008 tarihinde TBMM Başkanlığına
sunulmuştur.
1.1.2.2 Sulama Birlikleri, Sulama Kooperatifleri ve Sulama
İşlemleriyle Sınırlı Olmak Üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin
İncelenmesi;
TBMM Başkanlığının 09.01.2008 tarih ve 2869 sayılı yazısı
ekinde yer
alan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun 03.01.2008 tarih
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
48
ve 3 sayılı kararına istinaden; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait
sulama işletmelerinin su dağıtımı, kullanımı, bakım ve onarım gibi bazı
kamusal hakların sulama birlikleri ile sulama kooperatiflerine
devredilmesi sonucunda kendilerine tahsis edilen bu kaynakları ne
ölçüde verimli ve hukuka uygun kullandıkları ile sözkonusu
hizmetlerdeki performanslarının tespiti amacıyla denetim talebinde
bulunulmuştur.
Sözkonusu talebe yönelik olarak hazırlanan ve Sayıştay Başkanlığı
Genel Kurulunun onayından çıkan İnceleme Raporu ve ekleri,
20.10.2008 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
1.1.3 Performans Denetimi Raporları
Performans Denetimi; “INTOSAI Standartları Performans Denetimi
Uygulama Rehberi” tanımına göre, devlet faaliyetleri, programları
veya organizasyonlarının verimliliğinin ve etkinliğinin, ekonomiklik ve
iyileştirmelere yol açma amacı gözetilerek bağımsız bir biçimde
incelenmesidir.
832 sayılı Sayıştay Kanununa 4179 sayılı Yasayla eklenen Ek
10’uncu madde ile Sayıştaya, 1996 yılından itibaren performans
denetimi yapma görev ve yetkisi verilmiştir.
Performans Denetimi Grubu, çalışmalarını, 18.05.1999 tarihli
Sayıştay Başkanlığı onayı ile oluşturulan “Performans Denetimi Grubu
Çalışma Rehber”inde belirtilen esaslara göre sürdürmekte olup, 2008
yılı sonuna kadar on altı performans denetimi raporu tamamlanmıştır.
Sayıştay, performans denetimi alanında 12 yıll
ık birikimiyle önemli
bir teorik ve uygulama birikimi elde etmiştir. 1996 yılında, İngiltere
Sayıştayının eğitim, rehberlik ve desteğiyle başlanılan çalışmalar, bu
alandaki diğer gelişmiş ülkelerin iyi uygulama örneklerinin de
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
49
izlenmesi, teori ve pratiğin geliştirilmesiyle performans denetimi
alanında Sayıştay’ın yetkin bir konuma gelmesini sağlamıştır. Sayıştay,
kendisinden daha deneyimli ülke Sayıştaylarının denetim konularına
kıyasla, kapsamlı ve kompleks konularda yürüttüğü başarılı
çalışmalarla, uluslararası alanda saygın bir yer edinmiştir. Performans
denetimi raporlarımız konuyla ilgili kurumlarda, sivil toplum
örgütlerinde, üniversitelerde ve yazılı ve görsel medyada büyük ilgi
uyandırmaktadır.
2008 Yılında tamamlanarak TBMM’ye sunulan ve sürdürülen
performans denetimi çalışmalarımız aşağıda belirtilmiştir:
1.3.1.1 TBMM’ye Sunulan Performans Denetimi Çalışmaları:
Trafik Kazalar
ının Önlenme Faaliyetleri:
Ülkemizde trafik kazaları her yıl binlerce insanın hayatını
kaybetmesine ve on binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına
neden olmaktadır. Diğer yandan yetişmiş insan gücünün kaybı,
yaralıların tedavi süreçleri ve maliyetleri, yaşamını engelli olarak
sürdürmek durumunda kalanlar, yok olan ve parçalanan aileler ve
ülke servetinin yok oluşu, ülkemizin önemli bir tahribatla karşı karşıya
olduğunun göstergesidir.
Son 10 yıllık verilere bakıldığında 2001 ve 2002 yılları hariç kaza
sayılarında belirgin bir artış gözlenmektedir. Özellikle 2006 yılındaki
kaza sayısı, 2003 yılına göre % 60 dolayında artış göstermiş
tir. Bazı
OECD ülkelerinde meydana gelen trafik kazaları ile ülkemizdeki
durum karşılaştırıldığında sorunun büyüklüğü net bir şekilde ortaya
çıkmaktadır. Trafik kazalarında 100.000 araca düşen ölü sayısı 2003 yılı
itibariyle değerlendirildiğinde, söz konusu sayının OECD ülkelerinde
ortalama 15,9 iken ülkemizde 44 olduğu görülmektedir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
50
Denetimin konusu, “Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetlerinin
Yeterliliği”dir. Bu faaliyetler;
-Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik ulusal stratejiler,
- Trafik eğitim faaliyetleri,
- Trafik denetim faaliyetleri,
- Trafik işaretleme faaliyetleri,
temel konuları çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda, trafik
kazalarını önlemeye yönelik amaç, hedef ve öncelikleri içeren
planlama çalışmaları, genel eğitim planı ve uygulamaları, okul
çağında çocuklara verilen trafik eğitimi, sürücü kurslarında verilen
eğitim ve denetim, ulusal ve yerel radyo ve TV kuruluşlarında trafik
eğitimi, trafik denetimleri, eğitim, personel ve araç-gereç planlama
çalışmaları, psikoteknik değerlendirme faaliyetleri, trafik para cezaları
uygulamaları ile trafik işaretleme çalışmalarının standartlara
uygunluğu konuları değerlendirilmiştir.
Denetim, inceleme alanlarındaki asli faaliyetleri gerçekleştiren,
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Gelir İdaresi Başkanlığı,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda yürütülmüştür.
Söz konusu performans denetimi çalışmasına ilişkin rapor
tamamlanarak TBMM’ne sunulmuştur.
Büyükşehir Belediyelerinde Alt yapı Faaliyetlerinin
Koordinasyonu:
Büyükşehir statüsü verilen ve toplam nüfusun yaklaşık üçte birini
Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının (BŞB) sınırları içerisinde barındıran
16 ilimizdeki hızlı nüfus artışı, yoğun ve düzensiz yapılaşmaya bağlı
olarak altyapı hizmetlerine talebi artırmaktadır. Altyapı sistemlerinin
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
51
kurulması, bakım ve onarımında kaynakların verimli ve ekonomik bir
şekilde kullanılarak hizmetlerin gerçekleştirilmesi, etkin bir planlama ve
koordinasyon gerektirmektedir.
Dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde, yerel yönetimlerin
yetkilerinin genişletilmesine yönelik politikaların bir yansıması olarak;
1984’te 3030 sayılı Kanunla kurulan BŞB’lere altyapı faaliyetlerini
koordine etme görevi verilmiş ve Altyapı Koordinasyon Merkezleri
(AYKOME) kurulması öngörülmüştür.
Denetim çalışmamızın konusu, “Büyükşehir belediyelerinin altyapı
faaliyetlerinin koordinasyonu” dur. 16 BŞB’de yürütülen altyapı
koordinasyon faaliyetleri,
-Büyükşehir belediyelerinde altyapı faaliyetlerinin
koordinasyonunu sağlayan uygun bir yapı kurulmuş mudur?
-Büyükşehir belediyelerinde altyapı faaliyetleri maliyet etkinliğini
sağlayacak şekilde koordine ediliyor mu?
soruları çerçevesinde incelenmiştir:
Bu kapsamda;
- BŞB’lerde altyapı
koordinasyon faaliyetlerinin nasıl planlandığı,
yürütüldüğü ve izlendiği,
- İmar planları ve değişikliklerinin altyapı faaliyetlerinin
koordinasyonuna etkileri,
- Kazı izinlerinin koordinasyon faaliyetlerinin kontrolünde
etkinliği,
- Bilgi sistemlerinin altyapı faaliyetlerinin koordinasyonunu ne
ölçüde kolaylaştırdığı,
- Koordinasyon faaliyetlerinde maliyet etkinliğinin sağlanıp
sağlanmadığı,
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
52
irdelenerek, faaliyetlerin verimli, etkin ve ekonomik şekilde
yürütülüp yürütülmediği değerlendirilmiştir.
Söz konusu performans denetimi çalışmasına ilişkin rapor
tamamlanarak, TBMM’ne sunulmuştur.
1.3.1.2 Sürdürülen Performans Denetimi Raporları:
Yurtdışı Kredili Projeler:
Hazine garantili 185 adet proje ön incelemeye tabi tutulmuştur.
Bu inceleme, analiz ve değerlendirmeler ışığında, denetim etkisi en
yüksek 30 proje belirlenmiştir.
Yurtdışı kredili projelerin verimli ve etkin yürütülmesine risk teşkil
eden; yüksek kamu borç stoku, yönetim yapısı karmaşıklığı, rekabetçi
olmayan sözleşmeler, yüksek maliyet artışları ve projelere ilişkin
güvenilir/güncel bilgilere ulaşım güçlüğü gibi faktörler tespit edilmiştir.
Bu faktörler göz önüne alınarak yapılan analizler sonucunda,
muhtemel denetime konu olacak proje sayısı 30’dan 8’e indirilmiştir.
Sözkonusu 8 proje, performans riskleri, denetimin muhtemel etkisi, mali
önemlilik, meclis ve kamuoyu ilgisi ile denetlenebilirlik seçim kriterlerine
göre sıralamaya tabi tutularak Başkanlık Makamının onayına
sunulmuştur.
Başkanlık Makamından alınan onay ile Deriner Barajı ve
Hidroelektrik Santrali, Hafif Raylı Taşıma Sistemleri ve Doğu Karadeniz
Sahil Yolu Projelerinin denetimine başlanmıştır. Hazine Müsteşarlığı, DPT
Müsteşarlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü,
Elektrik İşleri Etüt İdaresi genel Müdürlüğü ile ilgili belediyelerde
çalışmalar yapılarak her üç denetim konusuyla ilgili ön çalışma
raporları hazırlanmıştır. Adı geçen Kurumlarda alan çalışması ve taslak
rapor kapsamındaki çal
ışmalar devam etmektedir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
53
İçme Suyu Yönetimi:
Su, doğal yaşam için en temel ihtiyaçlardan biridir. Ancak, su
kaynaklarının artan nüfusla birlikte tükenmeye başlaması, kullanılabilir-
içilebilir-temiz suya erişimde yaşanan sorunlar, küresel iklim değişikliği,
toprakların yanlış kullanımı, atıklarla kirletilmiş su kaynakları, su
yoksulluğu olarak tarif edilen bir olgunun ortaya çıkması, uluslararası
su politikalarının ülkemiz dahil pek çok ülkeyi ilgilendiren yansımaları,
su konusunun önemini artıran gelişmeler olarak özetlenebilir. Bu
noktada, su politikası ve su yönetimi, gerek küresel ölçekte gerekse
de ulusal ölçekte büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada;
- Ülkemizde içme suyu yönetimi faaliyetleri, bütüncül bir yaklaşım
içinde koordineli bir şekilde planlanarak yürütülmekte midir?
- Ülkemizde su kaynakları ve bu konuda kullanılan mali kaynaklar
etkin bir
şekilde kullanılmakta mıdır?
Soruları, çalışmanın temel soruları olarak tasarlanmıştır.
Denetim, konuyla ilgili asli faaliyetleri yürüten; Büyükşehir ve İl
Belediyeleri,DSİ, Su-Kanalizasyon İdareleri, Çevre Bakanlığı, Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı
ve İller Bankası kurumlarında sürdürülecektir.
Bu denetimin;
- Su yönetim faaliyetlerinde, kurumlar arası koordineli bir çalışma
ortamı oluşturulmasına,
- Su yönetim planlamasının, nüfus artışları ve kent gelişimleri de
dikkate alınarak bütüncül bir şekilde ve su potansiyelini etkin bir
şekilde kullanılmasını sağlayacak biçimde yapılmasına,
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
54
- Su kaynaklarının ve bu konuda ayrılan mali kaynakların daha
verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına,
katkıda bulunması amaçlanmaktadır.
Gıda Denetim Faaliyetleri:
Gıda Güvenliği FAO/VVHO Codex Alimentarius Uzmanlar
Komisyonu tarafından "sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak
amacıyla gıdaların; üretim, işleme, muhafaza ve dağıtımları sırasında
gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması" olarak
tanımlanmıştır. Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından büyük bir ülke
olması, sıcak iklim kuşağında yer alıyor olması, özellikle küçük çaplı
üretim yapan kayıt ve kontrol dışı işletmelerin sayısının fazla olması,
gıda kontrol hizmetlerinin yetersiz oluşu gıda güvenliğini etkileyen
olumsuzluklar arasında yer almaktadır. 2008 yılı Yıllık Programında
izlenecek Tarım Politikalarında, gıda güvencesinin sağlanması
çerçevesinde, artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesi ile kaliteli
ve güvenli gıdaya ulaşılmasının ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan
sürdürülebilir, örgütlü, rekabet gücü yüksek ve AB ile uyumlu bir
tarımsal yapının oluşturulmasının ve doğal kaynakların etkin
kullanılması ve geliştirilmesinin temel amaç olduğu belirtilerek, AB
müktesebatına uygun şekilde; kamunun, bitki ve hayvan sağlığ
ı ile
gıda güvenliği konularında sunduğu hizmetlerin bütüncül bir
çerçevede yürütülmesi esas alınacağı da ifade edilmiştir.
Bu çalışmada;
- Ülkemizde gıda denetim faaliyetlerini ilişkin uygun bir
yetkilendirme ve kontrol yapısı oluşturulmuş mudur ?
sorusu, çalışmanın temel denetim sorusu olarak tasarlanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
55
Çalışma, konuyla ilgili asli faaliyetleri sürdüren, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve
Belediyelerde sürdürülmektedir.
Denetim sonucunda, ülkemizde yeterli seviyeye ulaşmamış olan
gıda denetimi konusundaki faaliyetlerin koordineli, eksiksiz ve uluslar
arası standartlara uygun olarak yapılması yönünde sorumlu kurumlara
katkı sağlanması ve bu konuda kamuoyundaki duyarlılığın artırılması
amaçlanmaktadır.
TÜBİTAK’ın Akademik Çevrelere Uyguladığı Ar-Ge Destekleri:
Bir ülkenin teknoloji düzeyini sanayii, kamu araştırma kurumları ve
üniversiteleri tarafından yürütülen ARGE faaliyetinin hacim ve düzeyi
belirler. Uluslararası arenada rekabet üstünlüğü kazanılmasında, bu
üçlüden sanayinin, kendi ARGE’sine dayalı teknolojik inovasyon
yeteneğinin önemli bir rolü olduğ
u bilinmektedir. Ülkemizde son
yıllarda Ar-Ge konusuna özel bir önem verilmekte ve TÜBİTAK ön
plana çıkmaktadır. TÜBİTAK’ın teşkilat kanununda 2005 ve 2008
yıllarında kapsamlı değişiklikler yapılmış, yetkileri ve mali kaynaklarında
genişlemeler olmuştur. Bunun dışında 2008 yılında Ar-Ge faaliyetlerinin
desteklenmesi konusunda 5746 sayılı ayrı bir kanun yürürlüğe girmiştir.
Yapılan Ar-Ge harcamaları, ülkelerin teknoloji düzeyini belirlediğinden
ülkelerin bilim ve teknoloji seviyelerinin kıyaslanmasında araç olarak
da kullanılmaktadır.
TÜBİTAK’ın Ar-Ge harcamaları temelde ikiye ayrılarak
incelenebilmektedir. Bunlardan ilk bölümü bu çalışma kapsamı
dışında kalan TÜBİTAK’ı
n kendi bünyesindeki enstitü veya
laboratuarları vasıtasıyla yapmış olduğu harcamalardır. İkinci kısım ise
TÜBİTAK’ın kendi bünyesi dışında yürütülen Ar-GE çalışmalarına verdiği
desteklerdir. Bu destekler üç daire başkanlığı tarafından
yürütülmektedir. Daire başkanlıklarından TEYDEB sanayi projelerine,
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
56
ARDEB akademik projelere, BİDEB ise araştırmacılara (ilköğretimden
doktora sonrası döneme kadar) destek sağlamaktadır.
Çalışmanın;
- Akademik çevrelere verilen destekler veriliş amacına ulaşılmasını
sağlayacak şekilde yürütülmekte midir?
temel sorusu çerçevesinde ve TÜBİTAK, Ar-Ge çalışması yapan ve
destek alan birimlerde yürütülmesi planlanmıştır.
Bu denetim ile Ar-Ge faaliyetleri, desteklenen projeler ve proje
desteklerinin uygulanma yöntemleri konusunda daha adil hizmet
sunumunun sağlanmasına, proje seçimi ve destek faaliyetlerinde
verimliliği artıran iyileştirmeler yapılmasına katkı verilmesi
amaçlanmaktadır.
1.2 Yargılama Faaliyetleri
1.2.1 Genel Kurul
Genel Kurul, 01 Ocak 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasında intikal
eden 114 değişik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıştır.
Konular itibariyle Genel Kurul kararları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 10: Konular İtibariyle Genel Kurul Kararları (*)
Konu Sayısı
Kurum İçi İşleyiş ve İşlevlerle İlgili Kararlar 11
2547 Sayılı Yasanın 56/d Maddesi Uyarınca Verilen Görüş
Kararları
84
Mevzuat Yorumu İle İlgili Kararlar 4
Genel Uygunluk Bildirimi Kararları 1
Sayıştayla İlgili Yönetmelikler Hakkındaki Kararlar 2
Hesapların Denetlenmesi İle İlgili Kararlar 2
İçtihadı Birleştirme Kararları 1
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
57
Sayıştayın Denetim Alanı İle İlgili Kararlar 3
Sayıştay İlamlarının İnfazı İle İlgili Kararlar 1
TBMM'ye Sunulan Raporlarla İlgili Kararlar 5
TOPLAM 114
(*)01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası
1.2.2 Daireler Kurulu
Daireler Kurulu 1 Ocak 2008 - 31 Aralık 2008 tarihleri içinde 133
adet mali nitelikte yönetmelik taslağı hakkında görüş bildirmiştir. 2008
Yılı Adli Tatil Döneminde ise, Nöbetçi 1. Daire tarafından 22 adet mali
nitelikte yönetmelik taslağı hakkında görüş bildirilmiştir. Daireler
Kurulunun kararları konu başlıkları itibariyle aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
Tablo 11: Konular İtibariyle Daireler Kurulu Kararları (*)
Kararlar Sayısı
2008 Adli Tatil
1. Daire Kararları
Yeni Yönetmelik Taslakları Hakkında 77 12
Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında 42 7
Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmelikleri 14 3
TOPLAM 133 22
(*) 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası
1.2.3 Temyiz Kurulu
Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 1 Ocak 2008 –
31 Aralık 2008 tarihleri arasında Temyiz Kuruluna yapılan
başvurulardan 690 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiştir.
Tablo 12: Temyiz Kurulu Faaliyetleri (*)
2007 Yılından Devreden Dosya Sayısı 709
2008 Yılında Gelen Dosya Sayısı 746
Toplam Dosya Sayısı 1455
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (İlamı Düzenlenen) 690
(*) 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
58
Temyiz Kurulunca verilen kararlar, sonuçları itibariyle aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 13: Konular İtibariyle Temyiz Kurulu Kararları (*)
Tasdik 317
Düzelterek Tasdik 24
Kaldırma 206
Bozma 143
Yapılacak İşlem Yok 614
Toplam 1304
(*) 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası
1.2.4 Daireler
Sekiz yargılama dairesine 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, geçen
yıldan devreden 926 ve 2008 yılında düzenlenen 1480 adet olmak
üzere toplam 2406 yargı raporu intikal etmiştir. Bu raporların 1293’ünün
yargılaması yapılarak ilâmı düzenlenmiştir.
Yargılamalar sonucunda ilâm düzenlenmiş 1293 yargı raporu ile
8971 değişik konu ele alınarak karara bağlanmıştır. Bu yargılamalar
sonucunda, yersiz ödemelere karşılık olarak yapılan 513.921.079 YTL
ve 288.628,35 $ tutarındaki tahsilat ilâmlara dercedilmiş olup,
73.103.329 YTL ve 12.969.524,86 $ tazmin hükmü verilmiştir.
1 Ocak 2008 - 31 Aralık 2008 tarihleri arası bir yıllık dönem
içerisinde, suç teşkil eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 24
konunun ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar
verilmiştir.
Sekiz yargılama dairesinin verdikleri yargı
kararlarına ilişkin bilgiler
aşağıdaki tabloda toplu biçimde gösterilmiştir:
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
59
Tablo 14: Dairelerin Yargısal Kararları (*)
DAİRELER
Toplam
Rapor
Sayısı
Yargılanan
Rapor
Sayısı
Tahsilat
Miktarı
(YTL)
Tazmin
Miktarı
(YTL)
Suç
Teşkil
Eden
Fiiller
1. DAİRE 250 156 1.960.598 11.709.309 16
2. DAİRE 430 214
5.259.214 13.357.227
1
3. DAİRE 280 126
6.005.755
10.736.471
1
4. DAİRE 309 161
2.302.147,47-
258.909,93$
9.629.806,37-
12.896.073,06$
2
5. DAİRE 306 145
1.912.273 5.938.979
1
6. DAİRE 250 160
969.702 5.096.589
-
7. DAİRE 262 175 8.218.547 19.001.380 -
8. DAİRE 319 156
1.250.381 2.320.510
3
TOPLAM 2406 1293
27.878.617,47YTL-
258.909,93 $
77.790.271,37YTL-
12.896.073,06$
24
(*) 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası
Dairelerce verilen idari nitelikteki kararların konularına ilişkin özet
bilgiler de şöyledir:
Tablo 15: Dairelerin İdari Nitelikteki Kararları (*)
DAİRELER
Yönetmelik
Müzekkere ve
Görüş Bildirme
Diğer (Belge
İs.
İade. Muh.)
1. DAİRE 30 43 5
2. DAİRE 29 16 57
3. DAİRE 21 25 24
4. DAİRE 26 8 26
5. DAİRE 15 15 11
6. DAİRE 25 5 15
7. DAİRE 13 44 10
8. DAİRE 19 9 23
TOPLAM 178 165 171
(
*
)
01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arası
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
60
1.3 Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar
1.3.1 Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama Sonuçları
Raporları
“2007 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Raporu ve
Genel Uygunluk Bildirimi Taslağı” ile “2007 Mali Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Uygulama Sonuçları Raporu”, yasal süreler içerisinde
düzenlenerek Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmüş ve son şeklini
almak üzere Başkanlık Makamına sunulmuştur.
Genel uygunluk bildirimlerinde ve bağlı cetvellerde, ödenek
durumu, iptal edilen ve ertesi yıla devredilen ödenekler ile gelir
tahmin ve tahsilat miktarlarısterilmiştir.
Ayrıca ödenek dışı giderlerin; personel, yasal dayanağı olmayan
ve yasalar gereği yapılan ödenek dışı giderler olarak ayrımları ekli
cetvellerde gösterilmiştir.
Bunun yanında ödeneklerin veriliş amaçları, gerçekleşme
durumları ile iptal oranları yüksek olanlardan açıklamaları yetersiz
bulunanlar bir liste halinde belirtilmiştir.
Uygulama sonuçları raporları
nda; bütçe başlangıç ödeneği,
yılsonu ödeneği, gerçekleşen gider sapma oranları, gelir tahmin ve
tahsilat sapma oranları, bütçe açıkları sapma oranları, yıllar itibariyle
(2005-2006-2007) karşılaştırmalı başlangıç ödeneği, yıl sonu ödeneği,
gider miktarı ve sapma oranları irdelenmiştir.
Bu raporlar üretilirken 1728 adet yönetim dönemi hesabının bilgi
girişleri kontrol edilmiş, hatalı yönetim dönemi hesapları düzeltilmiş ve
bu konudaki çalışmalar sağlıklı bir şekilde tamamlanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
61
50 adet Genel Bütçe Kesin hesabı, 105 adet Özel Bütçe Kesin
hesabı ve 8 adet Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Kesin Hesabı
incelenmiştir.
Kesin hesaplar ve yönetim dönemi hesapları karşılaştırılarak
raporlar düzenlenmiş ve yasal süre içerisinde tamamlanarak Başkanlık
Makamına sunulmuştur.
1.3.2 Hazine Müsteşarlığında Yapılan Denetimler Sonucunda
Hazırlanan 2007 Yılı Hazine İşlemleri Raporu
Sayıştay, 1995 yılından bu yana kamu borç yönetimi ve denetimi
sonuçlarını Hazine İşlemleri Raporları ile parlamentonun bilgisine
sunmaktadır. Hazine İşlemleri Raporlarımızla, Hazine Müsteşarlığı
bünyesinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerden, Devlet Borçları ve İç
Ödemeler Muhasebe Birimlerince muhasebeleştirilen işlemlere ilişkin
bilgiler, denetim bulguları ve öneriler her yıl Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Hazine Müsteşarlığında yapılan denetimler sonucunda hazırlanan
2007 Yılı Hazine İşlemleri Raporu, Sayıştay Genel Kurulunun 09.09.2008
tarih ve 5226/1 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulması uygun bulunmuştur.
1.4 Dünya Sayıştayları
ve Bunların Organizasyonlarıyla Bilgi ve
Deneyim Paylaşımı
Sayıştay’ın denetim alanında öncü rol oynayabilmesi, başka bir
deyişle, Türk denetim sistemini etkileyebilecek ve yönlendirebilecek
konuma gelmesi, dünyaya açılmasına, ikili ve çok taraflı ilişkiler
kurmasına bağlıdır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
62
Bu çerçevede Sayıştay, dünyadaki çağdaş gelişmeleri yakından
izlemek için, dış ilişkilere daha fazla önem vermeye başlamıştır.
Böylece, gerek uluslararası kuruluşlar ve gerekse diğer Sayıştaylarla
gerçekleştirilen ikili ilişkiler yoluyla, ciddi bir bilgi ve deneyim birikimi
elde etmiştir.
Sayıştay, diğer ülke Sayıştayları ve uluslararası organizasyonlarla
kurmuş olduğu ilişkileri; denetim dünyasının zenginliklerini paylaşmanın
bir aracı ve çağdaş gelişmeleri yakalamanın bir imkanı olarak
değerlendirmektedir.
2008 yılı içerisinde bu çerçevede gerçekleştirilen faaliyetler
aşağıda özetle s
ıralanmıştır.
1.4.1
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
(INTOSAI)
01-02 Temmuz 2008 tarihlerinde Lüksemburg’da yapılan Afet
Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma
Grubu’nun (WGAADA) toplantısına, kurumumuzdan bir üye ve bir
denetçiden oluşan heyet katılmıştır.
1.4.2 Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
(EUROSAI)
05-06 Şubat 2008 tarihlerinde Kuveyt’te gerçekleştirilen ve Arap
Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı ve EUROSAI tarafından
ortaklaşa düzenlenen “Kuveyt Sayıştayının Kamu Fonlarının Kontrol ve
Korunmasındaki Rolü” ile éSayıştayların Çevre Denetimindeki Rolü ve
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
63
Tecrübeleri” konulu konferansa, Kurumumuzu temsilen bir üye
katılmıştır.
EUROSAI Bilişim Teknolojileri (IT) Çalışma Grubunun 5. Toplantısı,
19-20 Şubat 2008 Tarihlerinde Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da
gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıya Kurumumuzdan iki denetçi
katılmıştır.
EUROSAI tarafından düzenlenen “Bir Sayıştayın Yönetilmesi”
konulu seminer, 09-11 Nisan 2008 tarihlerinde Almanya’nın başkenti
Berlin’de gerçekleştirilmiş olup, anılan seminere Kurumumuzu temsilen
Sayıştay Başkanı başkanlığındaki iki kişilik bir heyet katılmıştır.
EUROSAI 7. Genel Kurul Toplantısı 02-05 Haziran 2008 tarihlerinde
Polonya’nın baş
kenti Krakow kentinde yapılmıştır. Kurumumuzun
Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiği bu toplantıda Kurumumuzu Sayıştay
Başkanı başkanlığında dört kişilik bir heyet temsil etmiştir.
02-03 Ekim 2008 tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’da
düzenlenen “Mali Denetim Standartları” konulu EUROSAI seminerine
Kurumumuzdan iki Denetçi katılmıştır.
07-09 Ekim 2008 tarihlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de
gerçekleştirilen EUROSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA) 6.
Toplantısı ile “Balıılık” ve “Sürdürülebilir Enerji” konulu Çevre
Denetimi Seminerlerine Kurumumuzdan bir Denetçi katılmıştır.
EUROSAI Eğitim Komitesi ve Bilişim Teknolojileri (IT) Çalışma Grubu
tarafından düzenlenen “EUROSAI IT Semineri” 09-10 Ekim 2008
tarihlerinde Estonya’nın başkenti Tallin’de gerçekle
ştirilmiş olup, anılan
etkinliğe Kurumumuzdan iki Denetçi katılmıştır.
EUROSAI Eğitim Komitesi tarafından 10-12 Kasım 2008
tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da, “Sosyal Güvenlik
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
64
Sistemlerinin Denetimi” konulu bir seminer düzenlenmiş olup, anılan
seminere Kurumumuzu temsilen iki Denetçi katılmıştır.
1.4.3
Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
(ASOSAI)
ASOSAI tarafından Teşkilata üye Sayıştay denetçilerine yönelik
olarak 18-29 Ağustos 2008 tarihlerinde Malezya’nın başkenti Kuala
Lumpur’da “Performans Denetimi” konusunda bir çalıştay
düzenlenmiştir. IDI (INTOSAI Geliştirme Girişimi) Eğitim Uzmanı bir
meslektaşımızın da eğitici olarak katıldığı çalıştaya, Kurumumuzdan bir
Denetçi katılmıştır.
ASOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA) 2. Toplantısı ve
“Çevre Denetimi” konulu ASOSAI semineri 14-23 Ekim 2008
tarihlerinde, Çin’in Hangzhou şehrinde yapılmış olup, anılan
etkinliklere Kurumumuzdan bir Denetçi katılmıştır.
INTOSAI Kalkınma Girişimi (IDI) ile ASOSAI tarafından ortaklaşa
düzenlenen ve ASOSAI bölgesinde faaliyette bulunmak üzere 40 yeni
Eğitim Uzmanı yetiştirilmesini hedefleyen E-destekli Karma Eğitim
Programı kapsamında bir Meslek Mensubumuz;
11 Eylül – 10 Ekim 2008
tarihlerinde gerçekleştirilen Online Hazırlık Eğitimi Aşaması (LPP) ve 20
Ekim – 07 Kasım 2008 tarihlerinde Vietnam’ın başkenti Hanoi’de
yapılan Kurs Tasarımı ve Geliştirilmesi Çalıştayı (CDDW) aşamalarını
başarıyla tamamlamıştır. Meslek mensubumuzun bu kapsamda
katılacağı programlar 2009 yılı Haziran’ına kadar devam edecektir.
ASOSAI 39. Yönetim Kurulu Toplantısı 18-20 Kasım 2008
tarihlerinde Pakistan’ın Lahor kentinde yapılmış olup, anılan
toplantıda Kurumumuzu Sayıştay Başkanı başkanlığında dört kişilik bir
heyet temsil etmi
ştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
65
12-15 Şubat 2007 tarihlerinde ASOSAI tarafından Hindistan'ın
başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirilen “Denetim Sonuçlarının
Yönetimi” konulu seminere, Kurumumuzu temsilen bir denetçi
katılmıştır.
25-30 Haziran 2007 tarihlerinde, ASOSAI tarafından Güney
Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirilen “Sistem Tabanlı Denetim”
konulu seminere, Kurumumuzu temsilen bir denetçi katılmıştır.
ASOSAI 38. Yönetim Kurulu Toplantısı 03-05 Eylül 2007 tarihlerinde
Kuveyt’te yapılmış olup, anılan toplantıda Kurumumuzu Sayıştay
Başkanı başkanlığında dört kişilik bir heyet temsil etmiştir.
03-14 Aralık 2007 tarihlerinde ASOSAI tarafından Pakistan’ın
Lahor şehrinde düzenlenen “Bilişim Teknolojisi Ortamında Mali
Denetim” konulu atölye çal
ışmasına, Kurumumuzu temsilen bir
denetçi katılmıştır.
1.4.4
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Sayıştayları Birliği
(ECOSAI)
ECOSAI 13. Yönetim Kurulu Toplantısı ve bu toplantı
çerçevesinde düzenlenmiş olan etkinlikler 02-04 Temmuz 2008
tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda Kurumumuz, Sayıştay Başkanı başkanlığındaki üç kişilik bir
heyet tarafından temsil edilmiştir.
ECOSAI tarafından 18-23 Ekim 2008 tarihlerinde İran’ın başkenti
Tahran’da düzenlenen “Mali Denetimde Gerekli Kabiliyetler” konulu
eğitim programına Kurumumuzdan bir Denetçi katılmıştır.
24-26 Ekim 2007 tarihleri arasında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Ülkeleri Sayıştaylar Birliği (ECOSAI) 4. Genel Kurul Toplantısı, 12.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
66
Yönetim Kurulu Toplantısı ve “Gelişmekte Olan Ekonomilerde
Sayıştayların Rolü” konulu 4. Uluslararası ECOSAI sempozyumu
Kurumumuzun ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olup, anılan etkinliklere
8 ülke temsilcisi katılmıştır.
1.4.5 Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Sayıştayı,
Avrupa Birliğine Aday Ülkeler Sayıştayları ile İlişkiler Kapsamındaki
Faaliyetler
Avrupa Birliği Sayıştayı tarafından Lüksemburg’da düzenlenen 5
aylık staj programının 01 Mart – 31 Temmuz 2008 tarihleri arasını
kapsayan dönemine Kurumumuzdan iki Denetçi katılmıştır.
Avrupa Birliği’ne Aday ve Adaylığa Yakın Ülkeler Sayıştayları
İrtibat Memurları Toplantısı, 14 Mayıs 2008 tarihinde Slovakya’nın
başkenti Bratislava’da gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantıda
Kurumumuzu iki Meslek Mensubumuzdan oluşan bir heyet temsil
etmiştir.
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Sayıştayları İrtibat Memurları
Toplantısı, 15-16 Mayıs 2008 tarihlerinde Slovakya’nın başkenti
Bratislava’da gerçekle
ştirilmiş olup, söz konusu toplantıda
Kurumumuzu iki Meslek Mensubumuzdan oluşan bir heyet temsil
etmiştir.
İngiltere ve Hollanda Sayıştayları tarafından ortaklaşa olarak, AB
Sayıştayları Temas Komitesi (Contact Committee) kapsamında, 12
Eylül 2008 tarihinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da “Üye
Ülkeler Sayıştayları Tarafından Yayınlanan Rapor, Bildiri ve
Deklarasyonlar” konulu bir seminer düzenlenmiş olup anılan seminere
Kurumumuzdan bir Denetçi katılmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
67
25-26 Eylül 2008 tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da
düzenlenen, AB Sayıştayları Temas Komitesi kapsamındaki “AB Mali
Yönetimi Hakkında Ülke Sayıştay Raporları Çalışma Grubu”
Toplantısına, Kurumumuzdan iki Denetçi iştirak etmiştir.
Avrupa Sayıştayı tarafından Lüksemburg’da düzenlenen 5 aylık
staj programının 01 Ekim 2008 -28 Şubat 2009 tarihleri arasını kapsayan
dönemine Kurumumuzdan bir Denetçi katılmıştır.
Avrupa Birliği’ne Aday ve Adaylığa Yakın Ülkeler Sayıştayları
İrtibat Memurları Toplantısı, 08 Ekim 2008 tarihinde Lüksemburg’da
gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantıda Kurumumuzu iki Meslek
Mensubumuz temsil etmiştir.
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Sayıştayları İrtibat Memurları
Toplantısı, 08–09 Ekim 2008 tarihlerinde Lüksemburg’da
gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantıda Kurumumuzu iki Meslek
Mensubumuz temsil etmiştir.
01-02 Aralık 2008 tarihlerinde Lüksemburg’da Avrupa
Sayıştayı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği Sayıştay
Başkanları toplantısında Kurumumuzu Sayıştay Başkanı başkanlığında
üç kişilik bir heyet temsil etmiştir.
1.4.6 Sayıştaylar ile İkili İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler
Sayıştay Başkanının başkanlığında üç kişilik bir heyet 1316
Ocak 2008 tarihlerinde İsrail Sayıştayını ziyaret etmiştir.
13-19 Ocak 2008 tarihlerinde Ürdün Sayıştay Başkan Yardımcısı
başkanlığındaki dört kişilik Ürdün Sayıştayı Heyeti Kurumumuzu ziyaret
etmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
68
31 Temmuz 2008 tarihinde Çin Sayıştay Başkanı adına
Başdanışman başkanlığındaki iki kişilik heyet Kurumumuzu ziyaret
etmiştir.
02-09 Eylül 2008 tarihlerinde Azerbaycan Sayıştayından iki kişilik
bir heyet, devlet borçları, dış yatırımların ve mali-kredi kuruluşlarının
denetimi gibi konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere
Kurumumuzu ziyaret etmiştir.
23-24 Eylül 2008 tarihlerinde Kore Sayıştayı Komisyon Üyesi
başkanlığındaki üç kişilik heyet Kurumumuzu ziyaret etmiştir.
1.4.7 Avrupa Birliği ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler
“Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bütçe Sürecindeki Rolünün
Güçlendirilmesine Yönelik MATRA-FLEX Projesi” çerçevesinde TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı başkanlığında 6 Milletvekili, 5 Kamu
Görevlisinden oluşan bir heyet, Hollanda Krallığı Temsilciler Meclisi
Başkanının davetlisi olarak anılan ülkeye 19-20 Mart 2008 tarihlerinde
bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Heyete, Kurumumuzdan aynı
Projede görevli bir Denetçi katılmıştır.
Ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım süreci kapsamında, “Katılım
Öncesi Mali İşbirliği Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması” taslak metnine
ilişkin değişiklik önerilerimizi AB Komisyonu yetkilileri ile görüşmek için 28
Nisan 2008 tarihinde Brüksel’de bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya
Kurumumuzu temsilen bir Denetçi katılm
ıştır.
Avrupa Komisyonu tarafından her yıl yayınlanan İlerleme
Raporları’na esas oluşturmak üzere OECD-SIGMA’dan iki kişilik bir
heyet Kurumumuzun yapısı ve işleyişi hakkında araştırma yapmak
üzere 17-20 Mart 2008 ve 14-18 Nisan 2008 tarihlerinde Kurumumuza
çalışma ziyaretinde bulunmuşlardır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
69
Avrupa Birliğine Aday ve Adaylığa Yakın Ülke Sayıştayları
Çalışma Grubunun faaliyetleri için mali ve teknik destek sağlayan
kurumlardan biri olan OECDSIGMA tarafından, 26-27 Haziran 2008
tarihlerinde Parisde düzenlenen Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol
(KMYMK) Reformunun temel unsurlarından olan “hesap verebilirlik”
konusunun ülkemizde geliştirilmesi ve yerleştirilmesine katkıda
bulunmak amacıyla “zihin egzersizi” yapılmasını da içeren çalışma
toplantısına Kurumumuzu temsilen bir Üye katılmıştır.
OECD-SIGMA ve Avrupa Sayıştayının (ECA) koordinatörlüğünde,
08-09 Temmuz 2008 tarihlerinde Ankara’da, Kurumumuzun ev
sahipliğinde “Kamu İç Mali Kontrolü” konulu bir çalıştay
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, Avrupa Birliğine Aday ve Adaylığa Yakın
Ülkelerle, aktif gözlemci statüsüyle Karadağ olmak üzere toplam 6
ülkeden Sayıştay ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin katılımı ve
konuşmacı ve koordinatör olarak Avrupa Komisyonu, Avrupa
Sayıştayı ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Sayıştay ve Maliye
Bakanlıklarının temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
70
ış konuşması Sayıştay Başkanı tarafından yapılmış ve
Kurumumuzdan beş Meslek Mensubunun da katılımcı olarak yer
aldığı çalıştay kapsamında bir Üyemiz tarafından “Kamu İç Mali
Kontrolünün Dış Denetimi” konusunda sunum yapılmıştır.
OECD-SIGMA’nın Türkiye Masası Şefi ve Kıdemli Danışmanı’ndan
oluşan heyet 18-20 Kasım 2008 tarihlerinde ülkemize yaptıkları çalışma
ziyareti kapsamında, SIGMA ile Kurumumuz arasında
gerçekleştirilebilecek muhtemel işbirliği konularının görüş
ülmesi
amacıyla 19 Kasım 2008 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmiştir.
Avrupa Komisyonu’ndan üç kişilik bir heyet “Yargı Sistemi” ve
“Yolsuzlukla Mücadele” konularında “Peer Based Mission” (Eşit
Düzeyde Uzman İncelemesi Görevi) çerçevesinde 19 Kasım 2008
tarihinde Kurumumuza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Toplantı
sırasında konu hakkında bir Denetçimiz tarafından sunum yapılmıştır.
1.4.8 Uluslararası Eğitim Programlarına Katılım Kapsamındaki
Faaliyetler
Hindistan Hükümeti burslarına dayalı olarak Hindistan Sayıştayı
tarafından düzenlenen Eğitim Programlarından “Bilgi Teknolojileri
Denetimi” konulu 4 haftalık eğitim programı, 26 Şubat – 27 Mart 2008
tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirilmiş olup,
bu programa Kurumumuzdan bir Denetçi katılmıştır.
12 Şubat – 15 Mart 2008 tarihleri arasında, Pakistan Sayıştayı
tarafından düzenlenen Performans Denetimi Yoğun Eğitim Programı
(ITP), Pakistan’ın Lahor kentinde gerçekleştirilmiş olup, bu programa,
Kurumumuzdan iki Denetçi katılmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
71
Malezya Ulusal Denetim Akademisi tarafından ASOSAI üyesi
Sayıştayların denetçilerine yönelik olarak 16-27 Haziran 2008
tarihlerinde Malezya Negeri Sembilan’da “Performans Denetimi”
konusunda bir kurs düzenlenmiş olup, anılan kursa Kurumumuzdan bir
Denetçi katılmıştır.
1.4.9 Uluslararası Diğer İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler
Her yıl yapılan ve bir önceki yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği
NATO Uluslararası Denetçiler Kurulu’nun 2008 yılındaki toplantısı,
06 Mayıs 2008 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de
gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıya Kurumumuzu temsilen bir
Denetçi katılmıştır.
Katar Ulusal Dürüstlük ve Şeffaflık Kurulu (NCIT) tarafından 09-11
Haziran 2008 tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da “Yolsuzluktan
Arınmış Asya: Uzun Vadeli Bir Yaklaşım” konulu uluslararası bir
konferans düzenlemiştir. Konferansa Kurumumuzu temsilen Sayıştay
Başkanı başkanlığındaki iki kişilik bir heyet katılmıştır.
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci kapsamındaki
ilk Sayıştay Başkanları Toplantısı 18-19 Eylül 2008 tarihlerinde Moldova
Sayıştayı’nın ev sahipliğinde, Mayıs 2008 – Mayıs 2009 döneminde
Süreç’in dönem başkanlığını yürüten Moldova’nın başkenti Kişinev’de
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Kurumumuzu Sayıştay Başkanı
başkanlığındaki üç kişilik bir heyet temsil etmiştir.
23-24 Eylül 2008 tarihlerinde Norveç'in başkenti Oslo’da Ülkemizin
de ortağı olduğu Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesine ortak ülke
Sayıştayları tarafından düzenlenen "Müş
terek Taarruz Uçağı
Sayıştaylar Projesi" dördüncü toplantısına Kurumumuzu temsilen iki
Meslek Mensubumuz katılmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
72
Dünya Bankası’ndan üç kişilik bir heyet kamu mali yönetim
sistemi ve muhtemel işbirliği konularının görüşülmesi amacıyla 20
Kasım 2008 tarihinde Kurumumuza bir çalışma ziyareti
gerçekleştirmiştir.
1.5 Yayın Faaliyetleri
Sayıştay, yayınları ve bültenleriyle mensuplarına bir yandan
gerekli bilgileri aktarmayı amaçlamakta, bir yandan da kurum içi
iletişimin etkinleşmesine ve kurumsal sahiplenme kültürünün
gelişmesine katkıda bulunmayı arzulamaktadır. Bu yayınların birçoğu
internet sayfası aracılığıyla veya basılı olarak dağıtılmak suretiyle,
Sayıştay mensupları dışında kalan ilgililerin kullanımına da
sunulmaktad
ır. 2008 yılında basımı yapılarak dağıtılan süreli yayınlar
şunlardır:
Sayıştay Kararları Dizisi
Her yıl bir önceki yıla ilişkin Sayıştay Genel Kurulu, Daireler Kurulu
ve Temyiz Kurulu Kararları ile Dairelerce verilen kararların seçme
özetlerinin bulunduğu “Sayıştay Kararları Dizisi” yayımlanmaktadır.
2008 yılında da, “2007 Yılı Sayıştay Kararları (1.1.2007-31.12.2007)”
kitabı basılarak Sayıştay mensuplarına dağıtılmıştır.
Sayıştay Dergisi
Sayıştay denetimi ve yargısı başta olmak üzere, kamu maliyesi ve
kamu yönetimi alanındaki mesleki ve bilimsel makale, araştırma,
inceleme ve çeviriler aracılığıyla Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin
izlenmesi, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve Sayıştayın yargı
kararlarının ve raporlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla üç aylık
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
73
periyotlarla yılda dört kez yayımlanan Sayıştay Dergisi’nin yayını, 2008
yılında da düzenli olarak sürdürülmüştür.
Bültenler
Kurum içi iletişimi sağlamayı hedefleyen ve aylık olarak çıkarılan
Sayıştay Haber Bülteni”, mensuplarımızın mevzuat hakkında
bilgilendirilmesini amaçlayan ve aylık olarak çıkarılanResmi Gazete
Bülteni” ile kütüphaneye yeni alınan yayınları tanıtan ve yılda iki kez
çıkarılan “Kütüphane Bülteni” nin 2008 yılında da basılıp dağıtımı
yapılmıştır.
Denetime Yardımcı Diğer Dokümanlar
2007 Yılı Denetim Bilgileri Kitabı” denetimlerde yararlanılan özet
bilgileri ve yılı mevzuat değişikliklerini içermektedir.
Sayıştay Kararları Dizisi
Her yıl bir önceki yıla ait Sayıştay Genel Kurulu, Daireler Kurulu ve
Temyiz Kurulu Kararları ile Dairelerce verilen kararların seçme
özetlerinin bulunduğu “Sayıştay Kararları Dizisi” yayımlanmakta olup,
2008 yılında da “Sayıştay Kararları” kitabı basılarak mensuplarımıza
dağıtımı yapılmıştır.
1.6 Yürütülen Projeler
1.6.1 Sayıştay Başkanlığı ve Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığı İşbirliği Protokolü Çerçevesinde TİKA Başkanlığı’nın
Faaliyette Bulunduğu Ülkelerin Yüksek Denetim Kurumlarının Kurumsal
Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Eğitimi Projesi
Kurumumuz ile Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi
Başkanlığı (TİKA) arasında 2005 yılında imzalanan “İşbirliği Protokolü”
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
74
çerçevesinde TİKA Başkanlığının faaliyette bulunduğu ülkelerin Yüksek
Denetim Kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve yüksek denetim
alanındaki ülkemiz deneyimlerinin aktarılması amacıyla; eğitim
verilmesi, danışmanlık hizmeti sağlanması, ekipman ihtiyacının
karşılanması, seminer ve sempozyumlar düzenlenmesinin hedeflendiği
“Sayıştay Başkanlığı ve Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi
Başkanlığı İşbirliği Protokolü Çerçevesinde TİKA Başkanlığının Faaliyette
Bulunduğu Ülkelerin Yüksek Denetim Kurumlarının Kurumsal
Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Eğitimi Projesi” başlatılmıştır.
Projenin durum analizi safhasında, ilgili ülkelerde yüksek denetim
kurumlarının mevcut durumunun ve teşkilat yapısının tespiti ve Proje ile
ilgili faaliyetlerin ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla Nisan ve Mayıs
aylarında yedi ülkede (Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kazakistan,
K.K.T.C., Kırgızistan, Moğolistan ve Türkmenistan) gerçekleştirilen
inceleme faaliyetleri çerçevesinde Grubumuz mensubu Uzman
Denetçiler görevlendirilmişlerdir.
1.6.2 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bütçe sürecindeki Rolünün
Güçlendirilmesine Yönelik MATRA-FLEX Projesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile
Kurumumuzun artan yükümlülükleri çerçevesinde hazırlayacağı
raporların Parlamento ve kamuoyuna etkin bir biçimde sunulmasını
temin için Türkiye ve Hollanda Sayıştaylarının işbirliği yapmasını
öngören MATRA-FLEX Projesi çerçevesinde, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanının başkanlığındaki bir heyet, Hollanda Krallığı
Temsilciler Meclisi’ne 19-20 Mart 2008 tarihlerinde bir çalışma
ziyaretinde bulunmuştur. Heyette, Kurumumuzu temsilen bir Uzman
Denetçi yer almıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
75
1.7 Eğitim Faaliyetleri
1.7.1 Meslek Mensuplarının Eğitimi
Mesleğe yeni girmiş olan denetçi yardımcısı adayları ve denetçi
yardımcıları için tasarlanmış olan hazırlık eğitimleri, “oryantasyon
kursu” ve “temel mesleki eğitim” unsurlarından oluşmaktadır.
Hazırlık eğitimi kapsamında düzenlenen oryantasyon kursunda,
denetçi yardımcısı adaylarına, Sayıştayı; mali sistem içindeki yeri,
yapısı, işleyişi, işlevleri ve diğer kurumlarla ilişkileri yönünden tanıtmak;
ilerde görev alacakları birimler, sahip olacakları mali ve sosyal haklar
ile kurum içi ve dışında uygulanması gereken davranış ve ahlak
kuralları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
25.02.2008 tarihinde göreve başlayan denetçi yardımcılarıin
2008 yılı içinde verilen oryantasyon kursu tamamlanmıştır.
“Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı
ve Denetçi
Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilme ve Meslek
Sınavınetmeliği” hükümleri gereğince, denetçi yardımcısı adayları
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
76
için yetiştirme kursları, denetçi yardımcıları için ise meslek kursları
verilmektedir.
Ayrıca, denetçi yardımcıları ve denetçi yardımcısı adaylarının
kurslarda aldıkları teorik eğitimlerini pekiştirmeleri, denetim tekniklerini
öğrenmelerini ve bunları uygulama becerilerini geliştirmeleri amacıyla
uygulama eğitimleri yapılmaktadır. Bu çerçevede, eğitici denetçiler
gözetim ve rehberliğinde incelenmek üzere her bir denetçi
yardımcısına belediye hesabı, denetçi yardımcı adaylarına ise
muhasebe birimi hesabı verilmiştir.
1.7.2 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Eğitim Planı (2007-2011) ve
birimlerin eğitim talepleri dikkate alınarak 2008 yılına ilişkin Hizmet İçi
Eğitim Programı hazırlanmıştır. Söz konusu Program sınıf eğitimleri,
konferanslar ve brifingler şeklinde yürütülmüştür. Yıl içinde yapılan
değerlendirmelerin bir sonraki yıl Programının hazırlanmasında temel
oluşturması öngörülmüştür.
1.7.2.1 Eğitimler
Mali Denetim Eğitimi
Grubumuz tarafından hazırlanan, yürütülen ve dört dönem
olarak planlanan Sayıştay meslek mensuplarına yönelik Mali Denetim
Kurslarının dördüncü ve son dönemi 21 Ocak-8 Şubat 2008 tarihleri
arasında düzenlenmiştir. Kurs, üç haftalık süre ile tam gün üzerinden
yürütülmüştür. Uzman Denetçilerin eğitici olarak görev aldığı Kursa 62
mensubumuz iştirak etmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İkincil
Mevzuat Eğitimi
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
77
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Mali İşler Müdürlüğü,
Personel Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, Ayniyat Saymanlığı, Sosyal
İşler Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli yönetim
mensuplarımıza yönelik olarak 8-9 Mayıs 2008 tarihleri arasında 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İkincil Mevzuat Eğitimi
verilmiştir.
Analitik Bütçe Sınıflandırılması Eğitimi
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Personel ve Eğitim
Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Ayniyat Saymanlığı, Yemekhane
Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kreş ve Gündüz Bakımevi
Müdürlüğ
ü’nde görevli yönetim mensuplarımıza yönelik olarak 22-23
Mayıs 2008 tarihlerinde Analitik Bütçe Sınıflandırılması Eğitimi verilmiştir.
Temel Bilgisayar Eğitimi
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında mensuplarımıza yönelik
olarak Temel Bilgisayar Eğitimi düzenlenmiştir. 26 Mayıs-12 Haziran
2008 tarihleri arasında düzenlenen Kursa 13 meslek mensubumuz, 26
Mayıs-12 Haziran 2008 ve 23 Haziran-9 Temmuz 2008 tarihleri arasında
iki dönem olarak düzenlenen kurslara 30 yönetim mensubumuz
katılmıştır.
İleri Düzey Excel Eğitimi
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında meslek mensuplarımıza
yönelik olarak İleri Düzey Excel Eğitimi düzenlenmiştir. 26 Mayıs-6
Haziran 2008 tarihleri arasında düzenlenen Kursa, Bilgisayar Bilgi
Seviyesi Tespit Formu’nun değerlendirilmesi sonucunda seviye ve
talebi uygun görülen 22 mensubumuz katılmıştır. 24 Kas
ım-5 Aralık
2008 tarihleri arasında düzenlenen Kursa ise, Sosyal Güvenlik
Kurumu’nu denetleyen 18 meslek mensubu iştirak etmiştir.
Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (ACL Programı) Eğitimi
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
78
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin kullanılması,
yaygınlaşması ve denetim kapasitesinin arttırılması amacıyla ACL
programının kullanımına yönelik olarak 2-20 Haziran 2008 tarihleri
arasında düzenlenen uygulamalı kurslara Mali Denetim Ekibi’nde
görev yapmakta olan 9 meslek mensubumuz iştirak etmiştir. Teorik ve
uygulamalı eğitimlere katılan meslek mensuplarının Bilgisayar Destekli
Denetim Tekniklerini pilot denetimlerinde kullanmaları sağlanmıştır.
Türkçe Dilbilgisi ve Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Mali İşler Müdürlüğü,
Personel ve Eğitim Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ile Genel Yazı
İşleri Müdürlüğü’nde görevli yönetim mensuplarımıza yönelik olarak 3
Haziran 2008 tarihinde Milli E
ğitim Bakanlığı mensupları tarafından
Türkçe Dilbilgisi ve Resmi Yazışma Kuralları eğitimi verilmiştir.
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Mali İşler Müdürlüğü,
Yemekhane Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kreş ve Gündüz
Bakımevi Müdürlüğü’nde görevli yönetim mensuplarımıza yönelik
olarak 9-11 Haziran 2008 tarihleri arasında Kamu İhale Mevzuatı
eğitimi verilmiştir.
Performans Denetimi Eğitimi
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Daire Raportörlüklerinde
görevli meslek mensuplarımıza yönelik olarak 21-31 Ekim 2008 tarihleri
arasında Performans Denetimi Kursu düzenlenmiştir. Tam gün
üzerinden yürütülen Kursa 13 mensubumuz iştirak etmiştir.
Yönetici Sekreterliği ve Büro Yönetimi Eğ
itimi
Sekreterlik ve büro yönetimi hizmetlerinde görevlendirilen yönetim
mensuplarımızın hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
24 Kasım-5 Aralık 2008 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi öğretim
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
79
görevlileri tarafından "Yönetici Sekreterliği ve Büro Yönetimi" konulu bir
kurs düzenlenmiştir. Toplam 30 saat eğitimin verildiği Kursa 36
mensubumuz katılmıştır.
Görevde Yükselme Eğitimleri
Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ilan edilen kadrolar için
talepte bulunan yönetim mensuplarımız Görevde Yükselme Eğitimi’ne
alınmıştır. 15 Aralık 2008-16 Ocak 2009 tarihleri arasındaki Eğitimlere
toplam 87 mensubumuz katılmıştır.
1.7.2.2 Sunumlar ve Konferanslar
Kamu Taşınır Mallarının Yönetimi Konulu Sunum
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında 25-26 Mart 2008 tarihinde,
Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonunda, 10. Grup Şefi Uzman
Denetçi Necip Turguter’in konuşmacı olarak katıldığı “Kamu Taşınır
Mallarının Yönetimi” konulu uygulamalı bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Kamu İhale Kanunu Uygulamaları Konulu Sunum
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında 14 Mayıs 2008 tarihinde,
Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonunda, 2. Grup Şefi Uzman Denetçi
Hüseyin Gürhan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Kamu İ
hale Kanunu
Uygulamaları” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Protokol Kuralları Konulu Konferans
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında 28 Mayıs 2008 tarihinde,
Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonunda, Dışişleri Bakanlığı Protokol
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murat Onart’ın konuşmacı olarak
katıldığı “Protokol Kuralları” konulu bir konferans gerçekleştirilmiştir.
Kamu İhale Sözleşmeleri ve Sözleşme Uygulamalarının
Sayıştay’ca Denetlenmesi Konulu Sunum
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
80
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında 2 Haziran 2008 tarihinde,
Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonunda, Uzman Denetçi Yaşar
Gök’ün konuşmacı olarak katıldığı “Kamu İhale Sözleşmeleri ve
Sözleşme Uygulamalarının Sayıştay’ca Denetlenmesi” konulu bir
sunum gerçekleştirilmiştir.
Mahalli İdareler Mevzuatı Konulu Sunum
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında 6 Haziran 2008 tarihinde,
Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonunda, Mahalli İdareler Genel
Müdürü Vali Ercan Topaca’nın konuşmacı olarak katıldığı “Mahalli
İdareler Mevzuatı” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Etik Davranı
ş İlkeleri Konulu Sunum
Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında 25 Haziran 2008 tarihinde,
Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonunda, Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Başkan Vekili Erdoğan Kesim’in konuşmacı olarak katıldığı “Etik
Davranış İlkeleri” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.
1.7.2.3 Brifingler
Performans Denetimi Konulu Brifing
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında 9-11 Haziran 2008
tarihlerinde, 4. Kat Konferans Salonunda, Daire Başkanı ve Üyelerimiz
ile Savcımıza yönelik olarak “Performans Denetimi” konulu bir brifing
verilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Konulu Brifing
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında 14-16-21 Temmuz 2008
tarihlerinde, 4. Kat Konferans Salonunda, Daire Başkanı ve Üyelerimiz
ile Savcımıza yönelik olarak “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”
konulu bir brifing verilmiştir.
Kamu İhale Kanunu Uygulamaları Konulu Brifing
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
81
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında 13 Ekim 2008 tarihinde,
4. Kat Konferans Salonunda, Daire Başkanı ve Üyelerimiz ile
Savcımıza yönelik olarak “Kamu İhale Kanunu Uygulamaları” konulu
bir brifing verilmiştir.
Kamu İhale Sözleşmeleri ve Sözleşme Uygulamalarının
Sayıştay’ca Denetlenmesi
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında 15-20-22-27 Ekim 2008
tarihlerinde, 4. Kat Konferans Salonunda, Daire Başkanı ve Üyelerimiz
ile Savcımıza yönelik olarak “Kamu İhale Sözleşmeleri ve Sözleşme
Uygulamalarının Sayıştay’ca Denetimi” konulu bir brifing verilmiştir.
Mali Denetim Konulu Brifing
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında 17-19-21 Kasım 2008
tarihlerinde, 4. Kat Konferans Salonunda, Daire Başkanı ve Üyelerimiz
ile Savcımıza yönelik olarak “Mali Denetim” konulu bir brifing
verilmiştir.
1.8 Yönetim Birimlerinin Faaliyetleri
Yönetim Birimleri,
Sayıştayda evrak, özlük işleri, kütüphane, yayın
işleri, arşivleme, satınalma, mali işler gibi destek hizmetlerini yürütür. Bu
birimlerde Devlet Memurları Kanununa tabi personel çalışmaktadır.
Mali İşler Müdürlüğünce, 2008 yılında; izleyen iki yılın bütçe
tahminlerini de içeren 2009 yılı Sayıştay Bütçesi hazırlanmış, mevzuatı
uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı
harcama programı hazırlanmış, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin
veriler toplanarak değerlendirilmiş ve buna ilişkin mali istatistikler
hazırlanmış, Sayıştayın yatırım programlarını
n hazırlanması koordine
edilerek uygulama sonuçları izlenmiş ve buna ilişkin yatırım
değerlendirme raporu hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatına
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
82
gönderilmiş, Sayıştayın diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş
ve işlemleri yürütülerek sonuçlandırılmış, Mali konularda ilgili diğer
mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkilisine gerekli bilgiler sağlanarak danışmanlık yapılmış, Ön mali
kontrol faaliyeti yürütülş, Sayıştay Başkanlığının harcamalarına ilişkin
ödeme emri belgeleri düzenlenerek TBMM Muhasebe Müdürlüğüne
gönderilmiş, Sayıştay Başkanlığının ihtiyaçlarının ihale ve doğrudan
teminle satın alınması işleri yürütülmüş, ayrıca ihalelere ilişkin kontrol
komisyonlar
ının kurulması ve sözleşme işlemlerinin yapılması sağlanmış,
Avans ve kredilerin açılması ile sonuçlandırılması işlemleri yapılmıştır.
Personel ve Eğitim Müdürlüğünce, Sayıştay Başkanlığının insan
gücü planlamasına yönelik personel ihtiyacına göre sınav ve atama
işlemleri, Sayıştay Başkanlığının ihtiyacı olan unvanlardaki personelin
diğer kurumlardan naklen ve açıktan atanmaları, naklen veya
ıktan atanan personelin güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırmasına ili
şkin işlemleri, personelin sınıf ve kadrolarına göre görev
kıdem sırası, intibak işlemleri, hizmet değerlendirmeleri, personelin
özlük haklarına ait disiplin, terfi, emeklilik, kimlik kartı, pasaport, izin,
rapor işlemleri, 190 sayılı kadro usulü hakkında KHK gereğince
kadrolarla ilgili iptal, ihdas ve değişiklik işlemleri yapılmıştır.
Ayrıca, Sayıştay mensuplarının maaş ve ücretlerini tahakkuk
ettirmek, personelin açık ve gizli sicil dosyaları tutmak, tedavi
giderlerini tahakkuk ettirerek ödemek, disiplin kurullarının
raportörlüğünü yapmak, Sayıştay Başkanlığı aleyhine açılan idari
davaları takip etmek, davalarda Sayıştay Başkanlığını
temsil etmek,
Sayıştay mensuplarının geçici ve sürekli görevlendirme olurlarını
almak, yolluklarını ödemek ve Başkanlıkça verilen diğer görevleri
yapmak, Personel ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri arasında yer
almaktadır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
83
Evrak Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığında evrak geliş ve çıkışlarının
işleme tabi tutulduğu birim olup, Sayıştay Başkanlığı bünyesinde
kurulan Kurum Arşiv Bürosu da söz konusu Müdürlük tarafından
yürütülmektedir. Sayıştay Başkanlığının 2008 yılına ilişkin gelen ve giden
evrakların sayısı, türüne göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 16: 2007 Yılı Gelen-Giden Evrak Sayısı
EVRAK TÜRÜ ADET
Merkez Gelen 7.587
Merkez Giden 6.537
Taşra Gelen 37.542
Taşra Giden 4.199
Temyiz 2.269
Dilekçe 7.792
Kanun Kararlar 521
Müzekkere 4.078
Gizli 133
Rapor 785
TOPLAM 71.443
Yemekhane Müdürlüğü tarafından 2008 yılı içinde Sayıştay
mensuplarına, mevcut 3 yemekhanede günlük ortalama 1.100 kişiye
öğle yemeği hizmeti verilmiş olup, çay, kahve ve sıcak içecek hizmeti
de söz konusu Müdürlük tarafından yürütülmüştür.
Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 2008 yılı içinde 1588 adet yazışma
yapılmış olup, ayrıca 916 adet rapor, 261 adet sorgu ve 144 adet
müzekkerenin de yazımı gerçekleştirilmiştir.
Teknik Hizmetler Müdürlüğünce, Sayıştay Başkanlığı ana hizmet
binası, arşiv binaları ve lojmanların işletim sistemleri, demirbaş eşya ve
malzemelerin her türlü arıza giderme ve bakım onarımları
ile badana
işleri, mühendis, tekniker ve teknisyen kadrosunda bulunan personel
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
84
tarafından mevcut marangoz, tesisat ve elektrik atölyelerinde
yapılmaya devam edilmiştir.
İlam Müdürlüğünce, 2008 yılıinde, Dairelerden gelen 2.175 adet
ilam ve Temyiz Kurulundan gelen 791 temyiz ilamı olmak üzere toplam
2.966 adet ilama ilişkin olarak işlemler yapılarak, tebliğ edilmek üzere
ilgili saymanlıklara ve sorumlularına gönderilmiş, üç ay içinde tebliğ
kağıdı gelmeyen sorumlulara tekit yazısı yazılmış ve tebliğ
edilemeyenler için de Resmi Gazete ilanları yapılmıştır. Temyiz
başvurusunda bulunanların talepleri Temyiz Kurulu Başkanlığına
gönderilmiş, yargılamanın iadesi talebinde bulunanların talepleri de
ilgili Dairelere iletilmiştir. 2008 mali yılında kesinleşen Sayıştay ilamların
ın
tazmin miktarlarını gösterir 5 sayfalık liste Maliye Bakanlığına
gönderilmiştir. 30 yılını dolduran 1977 yılına ait 3398 adet asıl ve ek
ilamlar, listesi çıkarılarak imha edilmek üzere Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, Sayıştayla ilgili haberler yazılı
basından izlenerek Başkanlık başta olmak üzere ilgili birimlere
iletilmekte, olumsuz görüş içeren söz konusu haberlere Başkanlık onayı
doğrultusunda açıklamalar yapılmakta, Sayıştay faaliyetlerine yönelik
basın duyuruları gerçekleştirilmektedir.
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Sayıştay merkez binası, ar
şiv
binaları, dinlenme tesisi ve çevresinin güvenliğini sağlamaktadır.
Sayıştaya 2008 yılında 100.000 civarında ziyaretçi gelmiş olup bunların
kimlik bilgilerinin sorgulanması ve yönlendirilmesi hizmetleri
gerçekleştirilmiştir. Kurum dışından gelen misafirlerin ve misafir
araçlarının kontrolü ve takibinin yanı sıra, tüm personelin girişıkış
kayıtlarının yapılması, görüntülü kayıt sisteminin kullanımı, yangın
algılama sistemlerinin takibi ve kontrolü söz konusu Müdürlük
tarafından yürütülmektedir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
85
Arşiv Müdürlüğünce, 2008 yılı içinde, Sayıştaya hesap vermekle
yükümlü kamu idarelerinin; 2007 yılına ait gelir-gider belgelerinin teslim
alınarak arşivlenmesi, 2007 yılına ait idare hesaplarının (yaklaşık 10.000
adet) teslim alınarak arşivlenmesi, 2007 yılına ait gelir gider ve idare
hesaplarıyla ilgili yazışmaların evrak girişıkış kayıtlarının (yaklaşık
45.000 kayıt) yapılması faaliyetlerinde bulunulmuştur. Ayrıca, saklama
süreleri biten 1997 yılına ait saymanlık hesaplarının (241 ton) imha
listeleri çıkarılarak, komisyon marifetiyle, Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğüne teslim edilmek suretiyle imhası sağ
lanmıştır.
İdari İşler Müdürlüğü, Sayıştayın 96.000 m² kullanım alanına sahip
merkez binasının temizliğini temizlik firmasının 160 elemanı ile
gerçekleştirmekte olup, hizmetli personelle de Sayıştay mensuplarının
evrak işleri gibi hizmetlerini sağlamıştır. Başkanlık konutu ve hizmet
binasının bahçe bakımı hizmeti, çamaşırhane hizmeti, her türlü
toplantı ve tören için konferans salonunun hazırlanması hizmetleri söz
konusu Müdürlük tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca, Sayıştay
Başkanlığındaki temizlik firmasının elemanlarının, 2008 yılı içinde üçer
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU
86
aylık dönemler halinde temizlik ve hijyen konusunda eğitim almaları
sağlanmıştır.
Kütüphane Müdürlüğü, 2008 yılı içinde 18.952 okuyucuya hizmet
vermiş olup, okuyucular tarafından 29.600 adet materyalden
yararlanılmıştır. Kütüphane materyalinden 6.435 adedi kullanıcılar
tarafından ödünç alınmış, ayrıca kütüphaneler arası işbirliği
çerçevesinde 37 adet kitap da diğer kütüphanelerden temin edilerek
Sayıştay mensuplarının kullanımına sunulmuştur. Yine, kullanıcıların