T. C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2008 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu
Temmuz 2008
1
GİRİŞGİRİŞ
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim
kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama
sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları
hükme bağlanmıştır.
Sözkonusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin
yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve
hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu
idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim
fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin
sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri arasında yer alan Baş
kanlığımızca, yılın ilk
altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya
ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı
kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2008 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle
birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
2
I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bilindiği üzere, 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007
tarih ve 26740 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2008 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmiştir.
Sayıştay Başkanlığına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2008 yılında
Personel Giderleri için 56.320.600 YTL., Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri için 6.274.000 YTL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 17.859.750
YTL., Cari Transferler için 382.000 YTL. ve Sermaye Giderleri için 9.366.000 YTL.
olmak üzere toplam 90.202.350 YTL. ödenek tahsis edilmiştir.
Sayıştay Başkanlığının 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin başlangıç bütçe
ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve
değişim oranları aşağıdaki grafikte belirtildiği şekildedir.
Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2007-2008 Yılları İtibariyle
Dağılımı (1000 YTL)
382
9.366
15.574
50.357
15.114
388
3.692
17.860
6.274
56.321
153,68%
-1,55%
14,68%
-58,49%
11,84%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye
Giderleri
2007 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2008 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) Artış Oranı
3
2007 ve 2008 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Sayıştay
Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda belirtilmiştir. (EK:1)
Sözkonusu tabloda 2008 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamasının, 2007
yılına oranla %8,65 artarak 32.759.424 YTL. ye ulaştığı görülmektedir.
Harcamalar bazında ise 2008 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları
aşağıdaki şekildedir.
Personel giderleri, 2007 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre
%8,45 artışla 25.472.257 YTL. ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri de %9,46 artışla 2.208.162 YTL. olarak gerçekle
şmiştir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,59
azalarak 4.400.496 YTL. olmuştur.
Cari Transferler, %109,21 oranında artarak 196.139 YTL. olarak
gerçekleşmiş, Sermaye Giderleri ise %505,93 oranında artarak 482.370 YTL. ye
ulaşmıştır.
Sayıştay Başkanlığına 2007 ve 2008 yıllarında tahsis edilen başlangıç
ödenekleri ve bu ödeneklerden ilk altışar aylık dönemlerde gerçekleşen harcama
tutarları ve oranları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
2007 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
15.114
15.574
388
3.692
94 80
50.357
23.488
2.017
4.472
47%
13%
29%
24%
2%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Giderleri
2007 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2007 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 YTL)
Gerçekleşme Oranı
4
2008 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
6.274
17.860
382
9.366
196
482
56.321
25.472
2.208
4.400
45%
35%
25%
51%
5%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Gid. ve
Sermaye Trans.
Giderleri
2008 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 YTL)
Gerçekleşme Or anı
Başkanlığımız harcama birimlerinin, 2008 yılının ilk altı ayında
gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme
oranları ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.
Harcama Birimleri
Başlangıç
Ödeneği
(YTL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
Tutarı (YTL)
Gerçekleşme
Oranı(%)
Özel Kalem Müdürlüğü 1.583.750 283.516 17,90
Daireler - Kurullar 12.396.000 5.013.337 40,44
Genel Sekreterlik 29.209.500 8.039.434 27,52
Denetim Birimleri 47.013.100 19.423.137 41,31
GENEL TOPLAM 90.202.350 32.759.424 36,32
5
II- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Sayıştay Başkanlığınca Ocak-Haziran 2008 döneminde yürütülen faaliyetlere
aşağıda yer verilmiştir.
Bu dönemde, Sayıştay Başkanlığının Gölbaşı’nda bulunan arsası üzerine
yapılacak arşiv hangarı için uygulama projesi çizdirilmesi ve ihale dokümanının
hazırlanması işinin ihalesi gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, Sayıştayın arşiv binası ihtiyacını karşılamak amacıyla, Başkanlığımızın
Susuzköy’de bulunan arsası üzerine ar
şiv binası yapımı işinin ihalesi yapılmıştır.
Sayıştay Başkanlığı Hizmet Binası çevresine metal korkuluklu betonarme
çevre duvarı ve giriş bölümüne bekçi kulübesi yapılması işi için ihaleye çıkılmış ve
sözkonusu işin yapımına başlanmıştır.
Bilgi İşlem Merkezinde bulunan bilgisayar ve diğer teçhizatların yazılım
lisansları güncellenmiştir.
Sayıştay Başkanlığı hizmet binasında kullanılan kartlı geçiş kontrol ve
güvenlik sistemlerinin yazılım ve panellerinin yenilenmesi ve ilave donanı
mların
yapılması işi, ihale yapılarak sonuçlandırılmıştır.
Ayrıca, Sayıştay Başkanlığınca ihtiyaç duyulan baskı makinesi alımı ile 2 adet
ambulans alımı gerçekleştirilmiştir.
Yine, Sayıştay Başkanlığı hizmet binasında kullanılmak üzere X-Ray Cihazı
alımı yapılmış ve kullanımına başlanmıştır.
Sayıştay Başkanlığının artan iş hacmi göz önünde bulundurularak meslek
mensubu alı
mı yapılması nedeniyle, büroların donanımları için masa, sandalye,
koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımı yapılmıştır.
Sayıştay Başkanlığının yargılama ve denetim faaliyetleri, kanunların verdiği
yetki ve planlamalar doğrultusunda düzenli bir biçimde devam etmektedir.
6
III- TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A- Bütçe Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2008 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis
edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tabloda belirtildiği
şekilde olacağı tahmin edilmektedir. (EK:1)
Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2008 yılı sonu
itibariyle gerçekleşme tahmini ve oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
2008 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Yıl Sonu Tahmini
17860
382
9366
382
56.321
6274
9366
16967
4593
55.194
100%
100%
95%
73%
98%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye
Giderleri
2008 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2008 Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (1000 YTL)
Tahmini Gerçekleşme Oranı
7
B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme
Personel Gideri:
Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu
itibariyle % 98 inin kullanılacağı tahmin edilmektedir.
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:
2008 yılı sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde, 2008 yılı bütçe
başlangıç ödeneklerinin % 95 inin kullanılacağı tahmin edilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2008 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin,
2008 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin % 73 ü olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
Diğer Giderler ve Transferler:
2008 Yılı sonu itibariyle cari transfer giderleri ve sermaye giderlerinde, 2008
yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.
IV-TEMMUZ-ARALIK 2006 DÖNEM
İNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
A-Arşiv Yapımı:
Sayıştay Başkanlığının Gölbaşında bulunan arsası üzerine arşiv hangarı
yapımı için ihale yapılması ve sözkonusu arşivin yapımının 2008 yı lı içinde
tamamlanmasışünülmektedir.
B- Arşivlere Raf Alımı :
Sayıştay Başkanlığının Susuzköy’de bulunan arsası üzerine yapımı
tamamlanacak olan arşiv binasında kullanılmak üzere raf ihalesi yapılacak ve arşivin
faaliyete geçmesi temin edilecektir.
8
C- Mefruşat Alımı:
Başkanlığımızın, personel alımı nedeniyle ihtiyaç duyacağı masa, sandalye,
koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımına devam edilecektir.
D- Diğer Faaliyetler:
Sayıştay Başkanlığının yargılama ve denetim faaliyetleri, kanunların verdiği
yetki ve planlamalar doğrultusunda düzenli bir biçimde devam edecektir.
Sayıştay ile TÜBİTAK arasında “Bilişim Sistemleri Denetimi” konusunda
imzalanan protokol kapsamında hizmet alımları yapılmasışünülmektedir.
Sayıştay Başkanlığının hizmet binası, lojmanları ile mevcut makine ve
teçhizatın rutin bakım ve onarımlarına devam edilecek, süreklilik arz eden işlerin
ihaleleri gerçekleştirilecektir.
Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Başkanlığımız ihtiyaçları bütçe
imkanları dahilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun
olarak karşılanmaya devam edecektir.
Bütçe Yıl: 2008
Kurum Kod:
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
62.922.745 90.202.350 5.735.370 6.508.134 4.549.092 5.154.131 5.050.111 5.375.323 5.082.117 5.030.842 4.648.006 5.129.393 5.085.812 5.561.602 30.150.509 32.759.424 8,65 47,92 36,32 86.501.928
01 - PERSONEL GİDERLERİ 43.914.469 56.320.600 5.119.887 5.723.192 3.512.808 3.869.650 4.028.449 4.034.609 3.576.914 3.931.127 3.595.828 3.919.472 3.654.314 3.994.206 23.488.199 25.472.257
8,45 53,49 45,23
55.194.188
MEMURLAR 42.947.756 54.927.600 5.050.455 5.641.118 3.461.035 3.811.707 3.719.915 3.980.724 3.530.527 3.877.242 3.530.831 3.865.587 3.530.200 3.940.321 22.822.962 25.116.699
10,05 53,14 45,73
53.829.048
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 614.576 1.221.000 69.433 82.074 51.772 57.943 67.178 53.885 46.387 53.885 64.997 53.885 47.383 53.885 347.150 355.558
2,42 56,49 29,12
1.196.580
İŞÇİLER 0 22.000 0 0 0 00000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
21.560
GEÇİCİ PERSONEL 0 0000 00000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
DİĞER PERSONEL 319.137 150.000 0 0 0 0 241.356 0 000076.731 0 318.088 0
0,00 99,67 0,00
147.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.808.821 6.274.000 446.268 500.144 313.467 340.300 318.901 345.692 313.754 340.535 312.197 339.348 312.780 342.142 2.017.367 2.208.162
9,46 52,97 35,20
4.592.977
MEMURLAR 3.685.641 5.920.000 432.258 483.710 302.953 328.684 309.147 334.925 304.379 329.768 303.056 328.580 303.209 331.374 1.955.001 2.137.040
9,31 53,04 36,10
4.445.044
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 123.180 350.000 14.010 16.434 10.514 11.616 9.754 10.768 9.375 10.768 9.141 10.768 9.571 10.768 62.366 71.122
14,04 50,63 20,32
147.933
İŞÇİLER 0 4.000 0 0 0 000 00000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
GEÇİCİ PERSONEL 0 0000 00000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
DİĞ
ER PERSONEL 0 0000 00000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.649.463 17.859.750 169.215 284.797 722.817 840.364 656.193 903.271 1.097.699 759.180 739.981 746.764 1.085.678 866.120 4.471.583 4.400.496
-1,59 38,38 24,64
16.966.763
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 10.000 0 0 0 0 0 819 00000 0 0819
0,00 0,00 8,19
9.500
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.579.554 2.140.000 126.035 120.624 191.938 170.417 77.637 209.220 211.621 85.766 117.736 103.187 121.010 193.552 845.977 882.766
4,35 53,56 41,25
2.033.000
YOLLUKLAR 2.339.670 3.938.750 6.361 2.549 19.878 10.508 28.234 23.561 31.011 15.697 26.208 51.702 90.532 22.773 202.224 126.790
-37,30 8,64 3,22
3.741.813
GÖREV GİDERLERİ 14.766 115.000 277 0 152 82 3.528 237 2.212 174 784 567 165 0 7.117 1.061
-85,10 48,20 0,92
109.250
HİZMET ALIMLARI 4.643.569 7.201.000 31.116 87.093 360.574 440.498 379.684 474.841 511.101 430.557 361.233 426.568 382.596 459.269 2.026.305 2.318.826
14,44 43,64 32,20
6.840.950
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 426.391 350.000 0 994 1.113 1.471 589 610 3.056 775 15.040 443 319.372 2.477 339.169 6.770
-98,00 79,54 1,93
332.500
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 655.117 910.000 5.426 5.382 16.642 5.627 14.093 19.048 43.795 16.716 17.372 36.480 8.959 11.760 106.287 95.014
-10,61 16,22 10,44
864.500
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 265.205 700.000 0 951 42 758 27.708 2.875 11.861 3.657 14.791 11.671 453 6.068 54.855 25.981
-52,64 20,68 3,71
665.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.725.191 2.495.000 0 67.204 132.477 211.002 124.720 172.061 283.042 205.836 186.818 116.146 162.591 170.222 889.649 942.470
5,94 51,57 37,77
2.370.250
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0000 00000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
İSKONTO GİDERLERİ 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
05 - CARİ TRANSFERLER 385.006 382.000 0 0 0 0 0 91.750 93.750 0 0 0 0 104.389 93.750 196.139
109,21 24,35 51,35
382.000
GÖREV ZARARLARI 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
HAZİNE YARDIMLARI 0 0000 00000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 375.000 367.000 0 0 0 0 0 91.750 93.750 0 0 0 0 91.750 93.750 183.500
95,73 25,00 50,00
367.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0000 00000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 10.006 15.000 0 0 0 0 000000012.639 0 12.639
0,00 0,00 84,26
15.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
06 - SERMAYE GİDERLERİ 3.164.986 9.366.000 0 0 0 103.816 46.569 0 0 0 0 123.809 33.040 254.745 79.609 482.370
505,93 2,52 5,15
9.366.000
MAMUL MAL ALIMLARI 342.731 790.000 0 0 0 103.816 0 0 0 0 0 81.420 0 60.658 0 245.894
0,00 0,00 31,13
790.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 71.700 250.000 0 0 0 0 46.569 0 0 0 0 42.389 0 0 46.569 42.389
-8,98 64,95 16,96
250.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.717.515 7.976.000 0 0 0 00000000194.087 0 194.087
0,00 0,00 2,43
7.976.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0000 00000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 33.040 350.000 0 0 0 000000033.040 0 33.040 0
0,00 100,00 0,00
350.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0000 0 0 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
08 - BORÇ VERME 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
0
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 000 0 00 000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
0
EK:1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2007 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2008
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
2008 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
06 - SAYIŞTAY
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI *
(%)
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME