T.C
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2009 Yılı
Faaliyet Raporu
Nisan 2010
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLI 2009 YILI FAALİYET RAPORU
3
Sun
bir yamda, kamu netiminin durağan ve değişmez olma düşünülemez.
Kamu netiminin geltirilmesinin yönetiminde kullanılacak araçlardan biri,
belki de en önemlisi Denetimdir. Geek ve gerli bir denetim, hem kamu
netiminin işletilmesinde; hem de kamu yönetiminin geliştirilmesinde hayati bir
öneme haizdir.
nyada Parlamentolar ana kamu kaynaklarının denetim ve gözetim
kümğünü yerine getiren Sayıştaylar; bımsız ve egemen her ülkede kamu
netiminin vazgeçilmez unsuru durumundar. Vatandaşların ödedikleri vergilerin
karşığı olarak devletten bekledikleri hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde
kendilerine sunulma isteği, demokratiklme ve şeffaflma alanlarındaki
gelişmeler, Saştayların demokratik rejimlerdeki önemini giderek arrmaktadır.
Bir Anayasal kurum olan Saştay, 148 llık tecbe ve bilgi birikimiyle,
uluslararası düzeyde kanıtlanmış, takdir edilmiş denetim kapasitesiyle, yetkin insan
kaynağıyla düzenledi denetim raporları ile kamu netimine yol göstermekte,
ayca, yargısal kararlayla da, usulsüzk ve yolsuzlukla cadelede etkin rol
almaktar.
nyan giderek küçülğü ve küreselleşti
günümüzde, sonsuz fırsatlarla birlikte ağır risklerle
de kaı karşıyayız. Bu risklerin iyi yönetilmesi ve
tehditlerin fırsatlara ştülmesi için
dünyadaki gelişmeleri iyi izlememiz ve kendimizi
rekli yenilememiz gerekmektedir. Her şeyin
dtiği ve geliştiği; dmeyenin sadece, “her
şeyin dmekte olması” kuran geek oldu
Sunuş
SAYIŞTAY BKANLI 2009 YILI FAAYET RAPORU
4
Saştay görevlerini yerine getirirken, kamu mali yönetiminin rk Halkının
refah ve mutluluğuna daha fazla hizmet edecek şekilde geliştirilmesine katkıda
bulunmayı amlamaktar. Yapğı denetimlerle ve uygulamaları ile “Saydamk”,
“Hesap verme sorumluluğu”, “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde
kullalması” gibi kamu mali sistemimizin temelini oluşturan kavramların, hayata
girilmesini sağlama ve geliştirilmesine yardım olma gayreti içerisindedir.
Saştay, temel strateji ve politikala, am ve hedefleri ile ilgili bilgileri
düzenli, anlılabilir ve venilir biçimde kamuoyuyla paylmak amayla bu
faaliyet raporunu hazırlaştır.
Saştay’a 2009 büesi ile tahsis edilen kaynaklan kullanı ve bunun
sonucunda geekleştirilen faaliyetlere ilkin bilgilerieren idare faaliyet raporunu
kamuoyuna sunarken, raporun kamuoyu ısından bilgilendirici ve yön gösterici
olmasını temenni ediyor, raporun hazırlanmanda emeği geçen bütün
mensuplarımıza tekkürlerimi sunuyorum.
Dr. Recai AKYEL
Saştay Başka
İçindekiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
5
İçindekiler
Sunuş.......................................................................................................................................................3
İçindekiler................................................................................................................................................ 5
Tablo ve Grafikler Listesi........................................................................................................................ 7
I-Genel Bilgiler ........................................................................................................................................ 8
A- Misyon ve Vizyon ........................................................................................................................... 8
Misyon............................................................................................................................................. 8
Vizyon ..............................................................................................................................................8
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.......................................................................................................8
C- İdareye İlişkin Bilgiler..........................................................................................................14
1- Fiziksel Yapı ...............................................................................................................................14
2- Örgüt Yapısı...............................................................................................................................14
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar....................................................................................................17
3.1 Bilişim Sistemi......................................................................................................................17
3.2 Kütüphane ..........................................................................................................................23
4- İnsan Kaynakla........................................................................................................................24
5- Sunulan Hizmetler ....................................................................................................................26
5.1 Saştay Yargı ve Karar Organlanın Görev ve Yetkileri ................................................... 26
5.2 Saştay Mensuplan rev ve Yetkileri ........................................................................27
5.3 Denetim ve Yargılama Faaliyetleri .....................................................................................28
5.4 Diğer Faaliyetler ..................................................................................................................29
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ..................................................................................................29
II- Am ve Hedefler.............................................................................................................................31
A-İdarenin Am ve Hedefleri..........................................................................................................31
B-Temel Politika ve Öncelikler .........................................................................................................33
III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Derlendirmeler.................................................................................34
A-Mali Bilgiler....................................................................................................................................34
1- Bütçe Uygulama Sonları .......................................................................................................34
2- Temel Mali Tablolara İlişkin ıklamalar .................................................................................35
3- Mali Denetim Sonla............................................................................................................39
B- Performans Bilgileri......................................................................................................................40
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri...........................................................................................................40
1.1 Denetim Faaliyetleri............................................................................................................40
1.1.1 Kamu İdaresi Hesaplarının İncelenmesi......................................................................40
1.1.2 TBMM’den Gelen Taleplere İlişkin Gerçekltirilen Denetimler ...............................44
1.1.3 Performans Denetimi Raporları...................................................................................44
1.2 Yargı ve Karar Organlan Faaliyetleri..............................................................................47
1.2.1 Genel Kurul ...................................................................................................................47
1.2.2 Daireler Kurulu..............................................................................................................48
1.2.3 Temyiz Kurulu ...............................................................................................................48
1.2.4 Daireler..........................................................................................................................49
1.3 rkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar……………………………………………………50
1.3.1 Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama Sonuçları Raporla .......................50
İçindekiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
6
1.3.2 Hazine starğında Yapılan Denetimler Sonucunda Hazırlanan 2008 Hazine
İşlemleri Raporu ....................................................................................................................51
1.4 nya Sayıştayları ve Bunlan Organizasyonlarıyla Bilgi ve Deneyim Paylaşı.............51
1.4.1 Uluslararası ksek Denetim Kurumla Teşkilatı (INTOSAI)......................................52
1.4.2 Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Birli (EUROSAI).................................................52
1.4.3 Asya Yüksek Denetim Kurumla Teşkilatı (ASOSAI) ...................................................53
1.4.4 Ekonomik İşbirli Organizasyonu Ülkeleri Saştayları Birli (ECOSAI).....................54
1.4.5 Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Saştayı Avrupa Birline Aday
Ülkeler Saştayları ile İlkiler Kapsandaki Faaliyetler.....................................................54
1.4.6 Sayıştaylar ile İkili İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler...................................................55
1.4.7 Avrupa Birli ile İlkiler Kapsamındaki Faaliyetler.....................................................56
1.4.8 Uluslararası itim Programlarına Kam Şeklindeki Faaliyetler ..............................57
1.4.9 Uluslararası Diğer İlkiler Faaliyetler...........................................................................57
1.5 Yayın Faaliyetleri..................................................................................................................58
1.6 rütülen Projeler ..............................................................................................................60
1.6.1 Saştay Bkanlığı ve Başbakank Türk İşbirli ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
İşbirli Protokolü Çerçevesinde KA Bkanlığı’nın Faaliyette Bulunduğu Ülkelerin
ksek Denetim Kurumlarının Kurumsal Kapasitesinin Geltirilmesi ve itimi Projesi...60
1.6.2 Türkiye k Millet Meclisinin Bütçe sürecindeki Rolünün Güçlendirilmesine
nelik MATRA-FLEX Projesi ................................................................................................60
1.6.3 Sayıstay Başkanğı Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi Ya Projesi...................61
1.7 itim Faaliyetleri................................................................................................................62
1.8 netim Birimlerinin Faaliyetleri........................................................................................62
IV- Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi ..................................................................69
A- Güç nler .................................................................................................................................69
B- Zayıfnler..................................................................................................................................69
C- Fırsatlar .........................................................................................................................................70
D- Tehditler .......................................................................................................................................70
E- Derlendirme..............................................................................................................................71
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
7
Tablo ve Grafikler Listesi
TABLOLAR
Tablo 1: 2008-2009 Donanım Envanteri………………………………..………………………………………….17
Tablo 2: 2008-2009 Fiziksel Sunucu Envanteri ...…………………………………………………………………18
Tablo 3: 2008-2009 Kütüphane Materyalleri……………………………………………………………………….24
Tablo 4: 2008-2009 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması………………………………………34
Tablo 5: 2008-2009 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri ....35
Tablo 6: 2009 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları……..37
Tablo 7: 2009 Yılı Harcama Oranları …………………………………………………………………………………...37
Tablo 8: 2009 Yılı Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri……………………………………...............................38
Tablo9: İncelenen Hesapların Türleri ve Sayıları…………………………………………………………………..41
Tablo 10: Konular İtibariyle Genel Kurul Kararları…………………………..…………………………………...47
Tablo 11: Konular İtibariyle Daireler Kurulu Kararları…………………………………………………………..48
Tablo 12: Temyiz Kurulu Faaliyetleri ……………………………………………………………………………………48
Tablo 13: Konular İtibariyle Temyiz Kurulu Kararları…………………………………………………………….48
Tablo 14: Dairelerin Yargısal Kararları………………………………………………………………………………….49
Tablo 15: Dairelerin İdari Nitelikteki Kararları ………………………………………................................49
Tablo 16: 2008 Yılı Gelen-Giden Evrak Sayısı ..……………………………………..................................66
GRAFİKLER
Grafik 1: Öğrenim Durumlarına Göre Mensuplar ….……………………………………………………………25
Grafik 2: Cinsiyete Göre Mensuplar…………………………………………………....................................25
Grafik 3: 2007-2008 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması…………………………………….36
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
8
I-Genel Bilgiler
A- SYON VE VĐZYON
Misyon
rkiye k Millet Meclisinin büe hak kullanmasına nelik olarak,
kamu idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyet
göstermesini, kamu kaynaklarının öngörülen am, hedef, kanunlar ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olarak elde edinilmesini, saklanmasını ve kullalmasını
sağlamak in denetim yaparak raporlar üretmek ve sorumlulan hesap ve
lemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlamakr.
Vizyon
Hesap veren ve saydam kamu yönetiminin teminatı Saştay.
B- YETKĐ,REV VE SORUMLULUKLAR
Saştan yetki ve revlerine ilkin temel yasal zenlemeler şunlardır:
Anayasan 160 ve 164’ün maddeleri,
832 sayılı Saştay Kanunu,
5018 sa Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
Başta Sayıştay Denetçi ve Raporrlerinin Denetim ve Çaşma Usulleri
Haknda netmelik olmak üzere çok sadaki netmelik, Yönerge, Esas, Talimat
ve Genelge.
Saştay, yapğı denetimler sonucunda yargılama yoluyla kesin kme
blama ve TBMM’ye rapor sunma revlerini yürütmek üzere kurulmuş anayasal
bir kurumdur.
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
9
Anayasan Sayıştay’ı düzenleyen dik 160’ıncı maddesi şukümleri
ermektedir:
“Sayıştay, merke yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal
güvenlik kurumlarının n gelir ve giderleri ile malla rkiye k Millet
Meclisi ana denetlemek ve sorumluların hesap ve lemlerini kesin hükme
blamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kme bağlama lerini
yapmakla revlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim
tarihinden itibaren onb n inde bir kereye mahsus olmak üzere karar
düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolasıyla idari yar yoluna
bvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler haknda Danıştay ile Sayıştay
kararla arasındaki uymazklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve lemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması
Saştay tarafından yapılır.
Saştayın kuruluşu, leyi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri,
atanmaları, ödev ve yetkileri, hakla ve yükümlülükleri ve diğer özlük leri, Başkan
ve üyelerinin temina kanunla düzenlenir.”
832 sa Sayıştay Kanunu ile Saştayın kuruluşu, rev ve yetkileri, yar ve
karar organları ile mensuplarına ilişkin hususlar ayrıntılı olarak zenlenmiştir.
832 sa Sayıştay Kanununun “Sayıştayın revleri başklı 28’inci
maddesinde;
“Madde 28 Saştay ıda gösterilen görevleri yerine getirir:
I - A) Genel ve katma bütçeli dairelerin,
B) (A) bendinde yazılı daireler tarandan sermayesinin yarısı veya yarısından
fazlana katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan
kurum ve tebslerin,
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
10
C) Kanunlarla Saştay denetimine tabi tutulan der kurumlan n gelir,
gider ve mallarıyla nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin (Emanet niteliğinde olanlar
dahil) alınıp verilmesini, saklanma ve kullanılmasını denetler. Sorumluların hesap ve
lemlerini yargılayarak kesin hükme bağlar.
II - Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan bağış ve
yardım suretiyle elde edilen nakdi veya ayni kıymetleri, Hazine bonola, n
kefalet, kredi ve Hazine avansla kaydedip denetler.
III - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/2 md.) Genel ve katma tçelere ilişkin genel
uygunluk bildirimlerini, Anayasada belirtilen re erisinde rkiye k Millet
Meclisine sunar.
IV - Gerektiğinde mali lere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk sistemlerine
dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir.
V - Denetimine tabi kuruluşların hesap ve lemlerinin incelenmesi sonucunda
gerekli gördüğü hususlara dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor
verir.
VI - Saştay, kanunlarla kendisine verilen der revleri yerine getirir.
denilmektedir.
832 sayılı Saştay Kanununun “Kısmi Denetim” blıklı Ek 9 uncu maddesinde
(Ek:26/6/1996–4149/8 md.); “Sayıştay, denetimine tabi kurum ve kuruluşların
hesap, lem ve faaliyetlerini, idare hesabı dönemine b olmaksızın lı inde
veya yıllar itibariyle, Sayıştay Başkan işin aciliyeti ve gecikmede sanca
bulunması halleriyle sınır olarak vereceği onayla, kısmi inceleme ve denetime tabi
tutabilir. Bunlardan hangilerinin merkezde veya yerinde inceleneceğine Birinci
Başkan karar verir. Bu inceleme ve denetim sonla Dairelerce öncelikle kme
blar. İlgili hesabın bilahare yargılanması halinde, önceden yargılanmış olan z
konusu lemler tespit edilerek geriye kalanlar in m tesis edilir.” kne
yer verilmiştir.
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
11
“832 sayılı Saştay KanunununVerimlilik ve etkinlik değerlendirmesi” bklı
Ek 10 uncu maddesinde (Ek: 26/6/1996 - 4149/8 md.);
“Sayıştay, denetimine tabi kurum ve kuruluşların kaynakla ne öüde verimli,
etkin ve tutumlu kullandıklarını incelemeye yetkilidir. Bu inceleme sonuçla
Saştay Birinci Başka tarandan bir değerlendirme raporuyla rkiye Bük
Millet Meclisi Bkanğına sunulur.denilmektedir.
832 sayılı Saştay Kanununun Ek 12 nci maddesinde (Ek: 30/7/2003-4963/7
md.);
“Türkiye Bük Millet Meclisi araştırma, sorturma ve ihtisas komisyonlan
kararına istinaden Türkiye k Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine
Saştay, talep edilen konuyla nır olmak kayyla denetimine bi olup
olmadığına bakılmaksızın özelleştirme, teşvik, bo ve kredi uygulamaları dahil
olmak üzere m kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ve lemleri ile aynı usule
b olarak, kullanılan kamu kaynak ve imnlarından yararlanma çeevesinde her
tür kurum, kurul, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik, vaf ve dernekler ile
benzeri teşekllerin hesap ve lemlerini denetleyebilir. Denetim sonuçları, ilgili
komisyonlarda değerlendirilmek üzere Türkiye k Millet Meclisi Başkanğına
sunulur.” denilmektedir.
832 salı Saştay Kanununun “Mali konularla ilgili kler ve yönetmelikler
haknda istişari talaabaşlıklı 105 inci maddesinde;
“Bakanlıklar ve Saştan denetimine giren diğer idare ve kurumlarca mali
konularda zenlenecek netmeliklerle zükler, Saştayın istişari talaası
alındıktan sonra yürürlüğe konulabilir.
Saştay bu talaayı, istemin yalması tarihinden başlayarak iki ay inde
bildirir.denilmektedir.
5018 saKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesinde ise,
Saştay tarafından gerçekltirilen ş denetimin çerçevesi ıdaki şekilde
belirlenmiştir:
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
12
“Sayıştay tarandan yapılacak harcama sonrası ş denetimin amacı, genel
netim kapsandaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çeevesinde,
netimin malî faaliyet, karar ve lemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve
planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlan Türkiye Bük Millet
Meclisine raporlanmasıdır.
ş denetim, genel kabul rmüş uluslararası denetim standartla dikkate
alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilkin belgeler esas anarak, malî
tablolan güvenilirli ve doğruluğuna ilkin ma denetim ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallana ilkin malî lemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullap
kullalmadığın belirlenmesi, faaliyet sonuçlanın ölçülmesi ve performans
bakımından derlendirilmesi,
suretiyle geekleştirilir.
ş denetim sırasında, kamu idarelerinin iç deneileri tarafından zenlenen
raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci kranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
hususlarda zenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili
kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplanr.
Saştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapla dikkate alarak
düzenleyeci ş denetim genel değerlendirme raporunu rkiye k Millet
Meclisine sunar.
Saştay tarafından hesaplan hükme bağlanması; genel yönetim
kapsandaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapla ile bu hesaplarla ilgili
lemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir.
ş denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin der hususlar ilgili
kanununda zenlenir.
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
13
Anayasa, 832 sayı Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı Kanun kümlerine re
Saştay;
1- Merkezi yönetim büesi kapsandaki kamu idarelerinin,
a- Genel tçeli idareler
b- Özel büeli idareler
c- zenleyici ve denetleyici kurumlar
2- Sosyal güvenlik kurumlarının
3- Mahalli idarelerin
dış denetimini yapmak ve sorumlulan hesap ve işlemlerini yarlama yoluyla
kesin hükme bağlamak yetki ve revi ile donalmıştır.
Saştan denetim ve kme blama revi dolasıyla ortaya koyacağı
ünler yargı kararla ve Sayıştay raporla olacakr. Yargıya ilişkin reç Sayıştay
erisinde kesinlerek sorumlular ısından yerine getirilmesi zorunlu hükümler
haline gelmekte, Saştay raporlarına ilkin reç ise harlanan raporların
TBMM’ye sunulması suretiyle tamamlanmaktadır.
5018 sayılı Kanunda denetimin genel kabul görş uluslarara denetim
standartlarına uygun olarak yalacı önlmüş ve denetim kalitesi vence
altına alınşr.
Saştan organizasyon ya, çaşma usulleri ve reçlerine ilkin
düzenlemeler Sayıştay Kanunu ve bu Kanuna uygun olarak çıkarılan ikincil
mevzuatta yer almaktar.
Yeni Sayıştay Kanununun rlüğe girmesi m iş, işlem ve uygulama
prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesini, denetim ve yargılama faaliyetlerinin
daha etkin yürütülmesini beraberinde getirecektir.
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
14
C- ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER
1- Fiziksel Yapı
Saştay Başkanğı, mülkiyeti Hazineye ait olan, 28.517 m2 yüzöümüne ve
96.000 m² kullanım alanına sahip 12 kat 1610 odalı merkez binada hizmet
vermektedir. Ayca, lbı, OD, Afet İşleri ve Susuzköy yanlanda arşiv
binaları mevcuttur. zkonusu arşiv binalanın kullanım alanı, lbaşı Arşiv
Binalarında 13.000 m², OD Arşiv Binalarında 13.600 m², Afet İşleri Arşiv
Binalarında 9000 m² ve Susuzy Arşiv Binalarında 22.208 m² olmak üzere, toplam
57.808 dir.
Merkez binada, tüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 4 adet
yemekhane ve 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır. Ayrıca, Sayıştay
Başkanlığında, 30 adet binek tıt, 2 adet otobüs, 2 adet kamyon, 3 adet ambulans,
4 adet minibüs ve 2 adet kamyonet olmak üzere 43 adet taşıt mevcut olup, 60 adet
taşıt da personelin e gid gelişlerinde kullalmak üzere hizmet a suretiyle
kiralanştır. Saştay Başkanğı personelinin kullanımına tahsis edilen 561 adet
lojman ve Manavgat ve lbı’nda toplam 2 adet itim ve dinlenme tesisi
mevcuttur.
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
15
2- Örgüt Yapısı
Saştay Başkanlığı Teşkilatı, merkez teşkilattan oluşmakta ve taşra teşkila
bulunmamaktar.
Saştan yargı ve karar organla; Daireler, Daireler Kurulu, Temyiz Kurulu,
Genel Kurul, ksek Disiplin Kurulu ile Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu olup,
Hazine temsilcisi fatıyla Savcılık da örgüt yasına dahildir.
Birinci Başkan, Sayıştan en büyük amiri olup Saştayın genel leyişinden
sorumludur. Genel Kurulun başkanıdır ve gerekli rdükçe Temyiz ve Daireler
Kuruluna da başkanlık eder. Bu kurullara verilecek leri zenler ve şmeleri
netir. Birinci Başkan, Saştay’a düşen tün görevlerin iyi yapılma ve iç
netimin zenli bir surette yürütülmesini sağlamak in gereken tedbirleri alır.
Daire başkanlarının ve üyelerin dairelere ayrılması, işlerin dairelere dıtılması,
denetçilerin ve personelin revleri ve görev yerlerinin tayin ve tespit olunması,
denetim gruplarının kurulma, hesapların merkezde veya yerlerinde
incelenmelerine ilkin programların yapılmaBirinci Bkana aittir.
Birinci Başkan görevinde bulunamayacağı zaman daire bkanlandan birini
yerine vekil bırakır. Vekil tayin etmem olduğu veya Birinci Başkanlığın ık
bulundu hallerde daire başkanlarının en kıdemlisi vekillik yapar.
Üyeler arandan Birinci Başkan tarandan atanan Genel Sekreter yönetim
lerinde Birinci Başkan yarmcısıdır. Birinci Başkan, kendisine 832 sayılı Kanunla
verilmiş netime ilişkin revlerden bir kıs Genel Sekretere devredebilir.
Genel Sekreter, denetim guruplarıyla şubelerini ve idari şubeleri Birinci Başkan
adına netir ve denetler. Mesleki arrma, inceleme ve yan lerini düzenler.
Genel Sekreter Genel Kurula ve Daireler Kuruluna üye fayla kalır.
Genel Sekretere, Birinci Bkan ona ile dördün ve daha yukarı
derecelerdeki meslek mensuplandan en çok üç yardımcı verilir. Genel Sekreter
Yardımcıları, Genel Sekretere verilmiş görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı
olurlar. Bunlar arasındaki bölümü Genel Sekreterce yar.
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
16
SAYIŞTAY TLAT ŞEMASI
BAŞKAN
Y
Y
Ü
Ü
K
K
S
S
E
E
K
K
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
M
M
E
E
M
M
U
U
R
R
L
L
A
A
R
R
S
S
E
E
Ç
Ç
İ
İ
M
M
V
V
E
E
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
T
T
E
E
M
M
Y
Y
İ
İ
Z
Z
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
(
(
8
8
)
)
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
S
S
A
A
V
V
C
C
I
I
L
L
I
I
K
K
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
Y
Y
A
A
R
R
D
D
I
I
M
M
C
C
I
I
L
L
A
A
R
R
I
I
GENEL BÜTÇE KAP.
KAMU İD. DENETİM
GRUPLARI
ÖZEL BÜTÇELİ İD.
DENETİM GRUPLARI
BELEDİYELER
DENETİM GRUPLARI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
DENETÇİLER GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞT. MET.
GELŞ. GRUBU
DIŞ İLİŞKİLER GRUBU
TBMM İLE İLİŞKİLER
GRUBU
EĞİTİM GRUBU
PERFORMANS
DENETİMi GRUPLARI
SOSYAL GÜVENLİK KUR.
DENETİM GRUBU
DENETİM
PLANLAMA
VE RAPOR GRUBU
PERSONEL VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KREŞ VE GÜNDÜZ B. E
MÜDÜRLÜĞÜ
YEMEKHANE
MÜDÜRLÜĞÜ
LOJMAN MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞTABİPLİK
TEKNİK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL YAZI İŞLE
MÜDÜRLÜĞÜ
KORUMA VE GÜVENLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İLAM
MÜDÜRLÜĞÜ
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
YAYIN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZEN. DENET.
DENETİM GRUBU
EĞİTİM VE SOSYAL
TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN VE HALKLA İLİŞ.
MÜŞAVİRLİĞİ
İL ÖZEL İDARELERİ
DENETİM GRUPLARI
KESİN HESAP GRUBU
GAR
AJ MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
17
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1 Bilişim Sistemi
Saştay Başkanlığı birimlerinin bilgi lem ve otomasyon ihtiyanı kaılamak,
bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi
İşlem Merkezi rev yapmaktadır.
Saştay Bkanğın 2008 ve 2009 llarındaki donanım envanteri lsonu
itibariyle şu şekildedir:
Tablo 1: 2008-2009 Donanım Envanteri
2008 2009
Masaüstü Kişisel Bilgisayar 821 828
Dizüs Bilgisayar 662 724
Sunucu 11 12
Yazıcı 294 298
Tarayıcı 38 40
Çok Fonksiyonlu Tarayıcı 2 2
k Dengeleyici nlendirici 1 1
Faks Ciha 28 31
Baskı Makinesi 4 4
Projektör Ciha 11 14
Kurulu ç 400 kVA 400 kVA
Elektronik Daktilo 9 9
Saştay Başkanlığının 2008 ve 2009 yıllarındaki fiziksel sunucu envanteri ise l
sonu itibariyle şu şekildedir:
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
18
Tablo2: 2008-2009 Fiziksel Sunucu Envanteri
2008 2009
Web Sunucusu 1 1
Uygulama Sunucusu 1 1
Veri Taba Sunucusu 2 2
Mail Sunucu 1 1
URL Filtreleme & Virüs Koruma
(Websense ve Trend Micro)
1 1
Gateway-Anti Spam (E-SAFE) 1 1
Firewall(Secure Platform) 1 1
Firewall Management 1 1
Active Directory 2 2
Web Security Gateway
(Connectra)
- 1
Active Directory 2 2
Desteklenen Protokoller TCP/IP TCP/IP
İnternet Blantısı 10 mbps 25mbps
İş reçleri incelenerek Sayıştan amaç ve hedefleri drultusunda, aşağıda
belirtilen yazılım projeleri hayata geçirilmiş ve personelin kullanımına sunulmtur:
Kesin Hesap İşlemleri: Ortalama 1.728 muhasebe biriminin gelir, gider, kesin
mizan, gici mizan idare hesabı cetvelleri ile bunlara ilkin olarak muhasebe
yetkililerince ortalama 2-3 kez yapılan dişiklikler lenmiş; yaklık 20.000 sayfa
tutan bu lemler hatalandan arındırılıp Genel Kurul ve TBMM'ye sunuma hazır
hale getirilmiştir.
Sayıştay İnternet Sitesi: Saştayın gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında
tanıtımını sağlamak, Kuruma ilişkin yarar bilgileri ve haberleri elektronik ortamda
kurum ve kişilerin istifadesine sunmak ve şeffafğı sağlamak amayla Aralık 1999
tarihinde kurulan internet sitesi, Saştay Hakkında”, Saştay Raporla,
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
19
“Sayıştay Kararları”, “Sayıştay Yayınla ve “Haber-Duyuru bklarından
olmaktadır. Sitenin İngilizce bölümünde, Sayıştay Kanunu, tam brü,
Saştay tarafından uluslararası konferanslarda sunulan bildiriler ve çeşitli
dokümanlar yer almaktadır.
Bordro İşlemleri: Her ay yaklaşık 1.300 kişinin özk bilgileri ile yemek, telefon,
sendika, il bedeli, emekli keseni, nafaka, icra, kira gibi kesintileri işlenmek
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
20
suretiyle maaşları hesaplanıp maaş bordroları harlanmakta ve bordro bilgilerine
ilkin çitli listelerin mleri anmaktadır.
Sayıştay Bilgi İşlem Merkezi ve Saştay İntraneti: Bilgi İşlem Merkezinde
firewall yazılım ve donanımı, geek zamanlı salrı denetim sistemi, internet erik
güvenlik sistemi, internet siteleri erim denetim sistemleri, geek zaman vis
koruma, tanıma, temizleme sistemleri kurulmuş olup, rekli olarak
güncellenmektedir. Saştay mensupla yerel a bağlı yaklaşık 1000 kişisel
bilgisayar üzerinden internete çıkabilmekte, e-posta sunucusu üzerinden kurumi,
kurum dışı elektronik haberleşme yapabilmektedir.
Bilgi işlem merkezindeki sunuculardan bir tanesi Sayıştay İntraneti (SAYS)
olarak hizmet vermektedir. SAYS’te yoğun biçimde kurum i bilgi paylaşımı
rütülmektedir.
Ayniyat Otomasyonu: Demirbaşlar ile ilgili sunucu/istemci tabanlı Ayniyat
Otomasyonu Sistemi kullanılmaya blanmıştır. Ayniyat ve demirbaş modüllerinin
kayıt ve sorgulama sistemi tek bir ça altında toplanş ve esnek sorgulama
seçenekleri sunularakncel demirbaş kayıtlarına ve ilgili demirbların tarihçesine
hız bir şekilde ulılabilmesi sağlanmışr. Verilerin bilgisayar ortamında tutulma
giriş, doğrulama ve sorgulama resini kısaltmıştır. Ayca, ayniyat personeli
tarafından tespit edilen Saştay personelinin oda ve telefon değişiklikleri bir arayüz
vatasıyla ilgili bilgi lem merkezi personeline doğrudan iletilmekte ve SAYS’te
Saştay personelinin bu bilgileri ncel tutulabilmektedir. Sam lemleri,
otomasyon ile entegre olarak daha kolay yapılabilmektedir.
Arşiv Otomasyonu: Saştay arşiv alt sisteminin bilgi giriş, ncelleme ve
sorgulama modülleri Arşiv Birimi personeli tarafından kullanılmaya blanmış,
muhasebe hizmetleri birimi kütüğü ve hesap defteri kayıtla, SAYS üzerinden ilgili
personele ılşr. Meslek mensuplarının arşivden alğı hesapla ve hangi
tarihler arasında bu hesaplar üzerinde çalıştığını Grup Şeflerinin ve ilgili personelin
takip etmesi sağlanştır. Sistem dahilinde tutulan ve Denetim Planlama Grubu
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
21
tarafından güncellenen muhasebe hizmetleri birimleri listesine esnek sorgu
kriterleri yardıyla erişilebilmektedir.
Evrak Otomasyonu: Evrak otomasyonu SAYS bilgi-form sistemiyle entegre
edilm ve geekltirilen evrak akışın takibi sağlanmışr. Personel kendini
ilgilendiren, birim amirleri ise; birimleri dahilindeki m personele ait evrak aşını
anlık olarak takip edebilmektedir. Evrak biriminde verimi arracak şekilde yalan
bu zenlemede veriler tek bir merkezde tutulmakta ve kat işleri birden fazla
bilgisayarda hız bir şekilde yalabilmektedir. Birimin ihtiyla kaılayacak
şekilde yapılan eklemeler ile defter üzerinden takip edilenler büyük oranda
bilgisayar ortamına aktarılştır.
Genel Kurul Kararları Progra: Sayıştay Genel Kurulu tarandan alınan
kararlan, karar no, karar tarihi, geldiği kurum (Saştayi ya da dışı) gibi kriterlere
göre sorgulanma imkanını sunan bir programr. Bu programda her bir Genel
Kurul Kararının dayanı olan konu ve mevzuat da bilgisayarda tutulur.
Daire Otomasyonu: Daire otomasyonu ya ile Sayıştay Yargılama
Dairelerinde lem gören yar dosyalarının ve daire evran takibi
yapılabilmektedir. Yarlama recindeki dosyalan durumları ve dosyalarla ilgili
genel bilgiler çitli sorgu kriterlerine göre listelenebilmektedir.
Sorgu, zekkere ve Raporlarının Takibi (Yazı İşleri - Tebyiz Birimi): Bu alt
sistem ile denetçilerin yazılma için ya leri birimine gönderdiği sorgu, rapor,
müzekkere ve diğer evrak bilgisayar ortamına aktalmakta, denetçisi gerektiğinde
bu program aralığı ile nderdi doküman çeşitli aşamalarını, kim tarafından
yazıldığı, son durumunu kendi bilgisayandan izleyebilmekte,
sorgulayabilmektedir.
Savk Otomasyonu: Bu uygulama ile Saştay Savk biriminde işlem ren
dosyalan, dokümanların takibi, ncellenmesi, sorgulanması ve arşivlenmesi
yapılmaktadır. Uygulama ile Savcılık birimi personeli tarandan kayıtlan bilgi giri,
güncellenmesi yapılmakta, sav ve sav yardımla tarafından aynı veritabanı
üzerinde sorgulama ve gerekli değişiklikler yapılabilmektedir.
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
22
İzin Takip Programı: Personele ait llık izin, mazeret izni, sağlık raporlana
ilkin bilgiler bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bunlara ait her tür sorgulama
yapılmakta, ilgili bilgilere cari l ve geçmiş llar itibari ile ulılabilmektedir. Artık
izin talebinde bulunan personelin ve onaylayan amirlerin imzala elektronik imza
ile alınmakta, belgeye gerek kalmamaktadır. Kişi bilgi form sayfasındaki izin formları
ve izin durumumünden kendisine ait kullandığı ve kalan izinleri ile sk
raporla rebilmektedir. Birim amirleri de personelin izin durumla bu
program vasıtayla takip edebilmektedirler.
Sayıştay Mensupları dem–Terfi Programı: Bu program ile, Personel ve
Eğitim Birimi tarafından, Saştay meslek mensupları ve netim mensupla terfi
bilgilerinin ncellemeleri yalmakta, sistem bu bilgileri derlendirerek kıdem
ralamalarını yapmakta, sonlar ve çeşitli istatistiki bilgiler mensuplar tarandan
SAYS ekranından sorgulanabilmektedir.
Personel Sicil İşlemleri: Personel ve itim rğünde kullalan bu
yazılım ile Sayıştay personelinin sicil bilgileri bilgisayar ortana aktalmakta ve
istendiğinde dökümü anmaktadır.
Personel Harcırah Programı: Bu program ile personelin yerinde inceleme
(turne), yurtiçi ve yurtdışı harcırahlarının kayıt ve takibi yapılmaktadır.
Genel Ya İşleri Otomasyonu: Bu program ile ilgili birimde muhasebe
müdürkleri ile yapılan evrak akışın kontrolü sağlanmaktadır. Muhasebe
müdürklerinden gelen evraklardaki eksikliklerin takibi, eksik evrak bildirimlerinin
hazırlanması yalabilmektedir. Aynı program dahilinde tebl zarf çıkları
yazlabilmekte, muhasebe mürlükleri ve yılk denetim programları ile ilgili
bilgiler takip edilebilmektedir.
İlam Programı: Bu program daire otomasyonu ile entegre çalışmaktar. Yar
raporlandan çıkan ilamların kayıt ve takibi yapılmaktar.
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
23
Daireler Kurulu Kararla Programı: Bu program ile Daireler Kurulu
kararlan kayıt ve takibi yapılmakta ve bu programın verileri Saştay’ın web
sayfanda da yanlanmaktadır.
Slık Hizmetleri Programı: Personelin tedavi beyanla bilgisayar ortamına
aktarılmış olup, bakmakla kellef bulunduğu, tedavi yardımından faydalanacak
aile fertlerinin takibi yalmaktadır. Ay zamanda personel ve aile fertlerinin z
muayeneleri sonucunda gözlük, çeeve, zlük camı alım ve dikleri
izlenmektedir.
Sınav Hizmetleri Programı: Saştay denetçi yardımcısı adaylığı navına
bvuran adayların bilgi girleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılmakta olup, bu
bilgiler disket ve listeler halinde Öğrenci Sme ve Yerltirme Merkezine teslim
edilmektedir. Her aday in aday bilgilerini, kendi el yalarıyla öz geçmişlerini ve
dersler itibariyle aldıkla puanları steren resimli özel form geliştirilerek, söz
navda kullama sunulmtur. Ayrıca hem yazılı hem de zlü nav sonuçlandan
çitli istatistiki sonuç ve grafikler oluşturulmuştur. Bu sonuç ve istatistikler Saştay
haber bültenlerinde ve web sitesinde yamlanmaktar.
Sim Hizmetleri Programı: Sayıştay Daire Başkanğı ve üye adayı
seçimlerinde oy tasnif ve listeleme işleri in mikro bilgisayarlar hizmete
sunulmuştur.
Yemekhane Otomasyonu: zkonusu program ile, yemekhaneye girişlerde
yemek fişi yerine, halen kurum giriş-çışlanda kullanılmakta olan turnike giriş
kartlarının kullanılması sağlanmışr.
Lojman Otomasyonu: Bu program ile, kurum personelinin, lojman tahsis talep
beyannamelerini elektronik ortamda doldurma imka getirilmtir.
3.2 Kütüphane
Saştay Başkanğı tüphanesi, Saştay mensuplarının ve Kurum şından
gelen okuyuculan taleplerini kaılamak amacıyla kurulmuştur. Bu am
drultusunda 2009 yılında 19.420 kiye hizmet verilm olup, kütüphaneler arası
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
24
birliği çeevesinde Saştay mensupları in çeşitli üniversite phanelerinden
materyal temin edilmiştir.
Saştay Başkanğının 2008 ve 2009llarındaki kütüphane materyal envanteri
lsonu itibariyle şu şekildedir:
Tablo 3: 2008-2009 tüphane Materyalleri
PHANE MATERYALLERİ
YILLAR
MATERYAL ÇİTLE
2008 2009
Kitaplar 7040 8482
reli Yanlar 6092 6635
Abone Olunan Süreli Yayınlar 34 34
Edebi Yayınlar (Roman, hikaye, vb.) 850 886
Resmi Gazeteler-Tutanak Dergileri- Kanunlar
Dergileri- sturlar- Kazan ve Başbakanlık
Kanunlar lliyatları
3672 3813
Genel Kurul ve Daireler Kurulu Kararla 149 155
Saştay Yayınla (Sayıştay Dergileri hariç) 578 582
Raporlar 96 109
Tezler 27 30
Kitap Dışı Materyaller (CD vb.) 205 215
4- İnsan Kaynakları
2009 yılı sonu itibariyle Sayıştay Başkanğı merkez tkilatına tahsis edilmiş
olan 1717 kadrodan 1302 adedi dolu, 415 adedi ise boş durumda olup, tahsis
edilen kadronun %76’sı kullanılmışr.
2009 nda Başkanğımız merkez teşkila 1302 kadrolu ve 37 zlmeli
personel olmak üzere 1339 personelle görev yapştır.
Başkanlığımızda rev yapan 1302 personelin 787’si meslek mensubu, 504’ü
netim mensubu ve 11’i savcı ve sav yarmcısıdır. Meslek mensubunun 57’si
“Birinci Başkan, daire başkanı ve üyelerden”, 8’i “raportörlerden”, 3’ü Kurul
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
25
Başraportörlerinden” ve 719'u “uzman denei, bdenei, denetçi ve denetçi
yardımcılarından olmaktadır. 719 denetçinin 331’i uzman denetçi, 96’
bdenei, 176’sı denei ve 116’ denetçi yardımsı ve denetçi yarmcısı adayı
kadrosunda bulunmaktar.
netim mensuplarımızdan 376’ genel idare hizmetleri nıfında, 8’i sağlık
hizmetleri nıfında, 27’si teknik hizmetler sınında, 93’ü yardım hizmetler
nıfında olup, 37’si sözleşmeli personel statüsünde çaşmaktar.
Mensuplarımın öğrenim durumlaaşağıdaki grafikte belirtilmektedir.
MENSUPLARIMIZIN ÖĞRENİM DURUMLARI
911
3
72
63
128
88
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
İlkokul
Mezunu
Orta Okul
Mezunu
Meslek Lisesi
Mezunu
Lise Mezunu Yüksek
Okulu
Mezunu
Lisans
Mezunu
Mensuplarımın cinsiyetine göre dılımı ise ıda sterilmektedir.
992
347
0 200 400 600 800 1000 1200
Bay
Bayan
Grafik 2: Cinsiyete Göre Mensuplar
Grafik 1: Öğrenim Durumuna Göre Mensuplar
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
26
5- Sunulan Hizmetler
5.1 Sayıştay Yar ve Karar Organlarının rev ve Yetkileri
Genel Kurul, Birinci Başkanın başkanlığı alnda m daire bkanlarıyla
üyelerden olur. Mevcut üye sanın en az üçte ikisi ile toplanır, mevcudun salt
çunluğu ile karar verir. Genel Kurul genel uygunluk bildirimlerine son şeklini verir,
rkiye k Millet Meclisine sunulacak der raporla müzakere eder, 832 sayı
Kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yapar ve Birinci Başkan tarandan
incelenmesi istenilen der konu ve lemleri görüşerek karara bağlar.
Temyiz Kurulu, 4 l in Genel Kurulca daire başkanları arandan silecek 4
daire bka ile her daireden silecek 2 üyeden oluşur. Kurula en demli daire
bka başkanlık eder. Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplar,
mevcudun çunluğu ile karar verir. Temyiz Kurulu Sayıştay dairelerince verilen
ilâmların son m merciidir.
Daireler Kurulu, Temyiz Kuruluna silen daire bkanları ile üyelerin dışında
kalan daire bkanla ve üyelerden oluşur. En kıdemli daire başkanı Kurula
bkanlık eder. Kurul üye tam san en az üçte ikisi ile toplar, mevcudun
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
27
çunluğu ile karar verir. Daireler Kurulu, mali konuları eren netmelikler
hakndaki Saştay talâa tespit eder, 832 sayılı Kanunla kendisine verilmiş
olan diğer görevleri yapar ve Birinci Bkan tarafından incelenmesi istenen
konularla işlemleri görüşerek karara blar.
ksek Disiplin Kurulu, her takvim yı in Sayıştay Genel Kurulunca her
daireden silecek birer üye ile daire bkanla arandan seçilecek beş daire
bkandan kurulur. Kurul yasada belirlenen görevleri yerine getirir.
Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu, iki takvim yıin Genel Kurulca seçilecek
bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denei veya raportör, bir başdenei ve Genel
Sekreterden kurulur. Kurul yasada belirlenen görevleri yürür.
Sayıştay Daireleri, bir başkan ve al üyeden oluşan hesap mahkemeleridir.
Daire, bir başkan ve rt üye ile toplar, hüküm ve kararlar oy çokluğuyla verilir.
Sorumlulan hesap ve lemlerini yargılamak ve Birinci Bkan tarafından havale
edilen konuları karara bağlamak dairelerin revidir.
Savk, Hazine temsilcisi fayla ört yapısına dahildir. Saştay Sav ve
yardımcıları, Birinci Başkan göşü alındıktan sonra Maliye Bakanğınca yapılacak
teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar. Savcı, hesapların incelenmesi ve
yargılanması safhalanda iddia ve şüncesini bildirmek ve yasada salan diğer
görevleri yerine getirmekle revlidir.
5.2 Sayıştay Mensuplan rev ve Yetkileri
Birinci Başkan, Saştan en büyük âmiri olup Saştayın genel işleyişinden
sorumludur. Genel Kurulun Başkanır. Gerekli rdükçe temyiz ve daireler
kuruluna da başkanlık eder. Bu kurullara verilecek leri zenler ve görüşmeleri
netir.
Birinci Başkan, Sayıştaya düşentün ödevlerin iyi yapılmasını venetimin
düzenli bir surette rütülmesini sağlamak için gereken tedbirleri ar.
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
28
Daire başkanları, dairelerine ayrılan hesapların yarlama ve bunlara ilkin
tutanak ve ilâmların zenlenme ve sonuçlandırılma leriyle ve diğer işlerin
yapılma sağlamakla revlidir.
Üyeler, denetçi raporlarını inceler ve düşüncelerini ya olarak belirtir ve
ayrıca 832 sayılı Kanunda gösterilen diğer leri yapar.
Raporrler, bağbulundukla daire ve kurullara Saştay Kanunu ile verilen
görevlerle ilgili kararları yazmak, tutanak ve ilâmları zenlemek ve bunların
gerektirdi der işleri yapmakla görevlidirler.
Denetim Grupla, Genel yönetim kapsandaki idarelerin mali karar, faaliyet
ve lemlerinin incelendiği ve performans denetimlerinin yürütülğü ve
denetçilerin rev yaptığı gruplarr. Bu grupların sayıları ve rev alanla ilgili
netmelik ve başkanlık tasarrufu ile den ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenir.
Denetim Destek Grupları, araşrma, planlama, dış ilişkiler, itim ve TBMM
ile ilişkiler gibi denetim birimlerine ve Başkanğa destek faaliyetlerinin yürütüldüğü
gruplarr.
Kesin Hesap Grubu, uygunluk bildirimleri taslaklarını harlamakla görevlidir.
netim Birimleri; evrak, özlük işleri, tüphane, yan işleri, aivleme, satın
alma, mali işler gibi destek hizmetlerini yürür. Bu birimlerde Devlet Memurları
Kanununa tabi personel çaşır.
5.3 Denetim ve Yargılama Faaliyetleri
Anayasa, 5018 sayılı Kamu Mali netimi ve Kontrol Kanunu ve 832 sayılı
Saştay Kanunu uyanca Saştay, sorumlulan hesap ve işlemlerini yargılama
yoluyla kesin hükme blama ve TBMM’ye raporlar üretme faaliyetlerinde
bulunmaktar.
Yargı raporu, Saştay yargılama daireleri veya temyiz kurulu tarandan
düzenlenen ilamlar şeklinde Saştayın yargılama faaliyetini olturmaktadır.
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
29
tçe uygulama sonla ile ilgili kesin hesap kanun tasana ilkin olarak
düzenlenen genel uygunluk bildirimi, Parlamentonun bütçe hakkının etkili bir
bimde kullanılmana Saştayın katkısını slayan önemli bir çıkr.
Saştan denetim ala ile ilgili konularda malinetim sisteminin etkinlinin
arttılması ve kamu kaynaklarının daha ekonomik, etkili ve verimli bir biçimde
kullalmasına ilkin görüş ve önerilerini kapsayan diğer raporlar Sayıştayın önemli
ünlerindendir.
Saştay Kanununa Avrupa Birli uyum paketleri çerçevesinde eklenen bir
madde ile Parlamentodan gelen taleplerin Sayıştay denetimi yoluyla
sonuçlandırılması yine Parlamento adına yapılan önemli bir görevdir.
5.4 Der Faaliyetler
Saştan denetim ve yarlama faaliyetlerinin bir uzantısı şeklinde
görülebilecek der faaliyetler ise bu asli fonksiyonlan daha etkili bir bimde
yerine getirilmesinde ve denetim yolu ile kamunun etkinliğinin artırılmanda
önemli arlardandır.
Saştan mali konularda harlanacak yönetmelikler ve değer der yasal
düzenlemeler hakkında istişari ş vermesi kamu mali netiminin amacına
uygun çaşmasına önemli katkı sağlamaktar.
Çitli konular hakkında Maliye Bakanlığından gelen talep üzerine Sayıştay
tarafından görüş verilmesi yine kamu idarelerinin kaliteli hizmet üretimine kat
yapmaktadır.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Saştay Bkanlığında, 2009 esi kapsamında alınan mal ve hizmetler,
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullalmasını slayacak şekilde, harcama
yetkilisinin onayla gerçekltirme görevlileri tarafından temin edilmiştir.
Genel Bilgiler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
30
“İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlkin Usul ve Esaslar”a dair Yönetmelik ile bu
netmelik uyanca alınan Makam Onayı çerçevesinde rütülmesi gereken ve
lemler, Mali İşler Mürlüğünce ön mali kontrole tabi tutulmuştur.
Ayrıca, Kamu İç Kontrol Standartları Tebli mleri doğrultusunda
hazırlanan Saştay Başkanlığı İç Kontrol Standartları Eylem Planı” yürürlüğe
girerek uygulanmaya blanmıştır.
Saştay Başkanlığının kontrol sisteminin oluşturulma kapsamında,
İç kontrol ortamının belirlenmesi,
Risk evreninin oluşturulması,
Am ve hedeflerin belirlenmesi,
Her bir alt birim in aş reçlerinin çıkarılması,
Risklerin değerlendirilmesi,
Raporlama ve
İzleme
çalışmalan, Mali İşler Müdürğünderütülmesine 2009nda da devam
edilmtir.
Amaç ve Hedefler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
31
II- Amaç ve Hedefler
ADAREN AMAÇ VE HEDEFLE
HEDEFLER:
Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim
standartlarımızı oluşturmak.
Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak ncellemek.
Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak tmek.
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kulla yaygınlaştırmak.
Denetim alana giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
Denetim altyapısını geltirmek.
Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
TBMM ile ilkileri geliştirerek Sayıştay raporlan etkisini artırmak.
İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
AMAÇ 1: Çağdaş denetim ntem ve tekniklerini yaygınlaşrarak
denetimde etkinli artırmak.
Amaç ve Hedefler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
32
HEDEFLER:
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal
düzenlemeler hakkında çalışmalarda bulunmak.
Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik
tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar
kurmak.
HEDEFLER:
Kurumi ve şındaki beklentileri kaılayan,reklilik arz eden bir hizmet içi
eğitim politikası olturmak ve uygulamak.
Bilgi teknolojileri kulla ve netimini rlebilir bir strateji ve eylem
plana dayaolarak geltirmek
Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanda ve uygun bilgi sunulmasını güvence
altına alacak bir netim bilgi sistemi kurmak.
Kurumda iç kontrol sistemi ve risk yönetimini geltirmek.
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelimi stratejisini uygulayarak etkin
ve verimli bir şekilde leyen insan kaynakla ya oluşturmak.
İnsan kaynakları netiminde performans değerlendirme sistemini kurmak
ve geliştirmek.
AMAÇ 2: Sayıştay Yar hızlı, adil ve etkin son üreten bir yaya
kavturmak.
AMAÇ 3: Etkin bir netim sistemi kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
Amaç ve Hedefler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
33
B-TEMEL POKA VE ÖNCELĐKLER
nya ile paralel olarak ülkemizde de yaşanan zlı ve kapsamlı dim
recinde görev ve sorumlulukları rekli artarken Saştayın; daha temiz, adil,
şeffaf, hukuka bağ, demokrasinin m kurum ve kuralları ile işletildi, netim ve
hizmet kalitesi rekli kselen, daha modern ve daha müreffeh bir Türkiye in
taşıdığı önem her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.
Saştay, 150 yıla yaklan tarihi boyunca denetim, yar ve diğer
fonksiyonlanı çdaş yaklaşımlar ve nün koşulları çeevesinde sürekli
geliştirerek en etkin şekilde rken, yeni düzenlemelerle kendisine verilen
görev ve sorumlulukla da en iyi şekilde yerine getirmek in yoğun çaba
göstermektedir.
Kamu mali netim sistemimizin yeniden yalandırılmasına yönelik
düzenlemeler çeevesinde kurumlaz halkın talep ve beklentilerine daha
duyar, katımcı, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir bir yaklaşımla faaliyetlerini
rdürken, sonuçları hakkında da rkiye k Millet Meclisini ve kamuoyunu
bilgilendirmekle mrler. Kamuoyuna açıklanan bilgilerin venilirliğinin
derlendirilmesi gibi birçok alanda Sayıştaya önemli görev ve sorumluluklar
düşmektedir.
Bu çeevede; Sayıştay’ın genişleyen rol ve sorumluluklana paralel olarak,
organizasyon yapı yeniden şekillendirmek, uluslararası standartlarla uyumlu
olarak çdaş denetim tekniklerinin daha yayn olarak uygulamaya geçirilmesini
sağlamak, kamu fonlarının kullaldığı tüm alanlan Saştay denetimine tabi
olmasını sağlamak, Saştay yargısı, nün koşulları drultusunda daha etkin
kılmak gibi amaçlarla hazırlanan “Sayıştay Kanunu Teklifi” Şubat 2010 tarihinde
TBMM’ye sunulmtur.
Nisan 2010 itibariyle TBMM Plan ve Büe Komisyonunda rüşmeleri devam
eden Sayıştay Kanunu Teklifinin en kısarede yasalaşması Kurumumuzun en
büyük temennisidir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
34
III-Faaliyetlere İlkin Bilgi ve Değerlendirmeler
A-MALĐ BĐLLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Saştay Başkanlığına, 2009 esiyle 98.871.575 TL ödenek tahsis
edilmtir. Bu rakam 2008 esiyle tahsis edilen ödenekle kaılrıldığında
%10 oranında bir arşa tekal etmektedir. Toplam ödeneğin % 87’si olan
85.526.586 TL harcanmışr. 2009 yılı bütçe giderlerinde, 2008 yı harcamana re
%12 oranda bir artış geekleşmiştir.
Tablo4: 2008-2009* e Giderlerinin Ekonomik Sıflanlması
2008
(1000 YTL)
2009
(1000 TL)
Ekonomik
Kod
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HARCAMA
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HARCAMA
1 PERSONEL GİDERLERİ
56.321,00 48.759,00 63.676,30 56.065,59
1 1 Memurlar
54.928,00 48.040,00 62.274,30 55.163,35
1 2 Sözleşmeli Personel
1.221,00 719,00 1.230,00 902,24
1 3 İşçiler
22,00 0,00 22,00 0,00
1 5 Diğer Personel
150,00 0,00 150,00 0,00
2 SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
6.274,00 4.156,00 6.829,00 4.680,28
2 1 Memurlar
5.920,00 4.022,00 6.425,00 4.454,87
2 2 Sözleşmeli Personel
350,00 134,00 400,00 225,41
2 3 İşçiler
4,00 0,00 4,00 0,00
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
17.860,00 14.023,00 17.962,58 15.207,27
3 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
10,00 1,00 9,00 7,69
3 2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları
2.140,00 1.989,00 2.586,60 2.518,66
3 3 Yolluklar
3.939,00 2.434,00 4.087,58 3.274,83
3 4 Görev Giderleri
115,00 10,00 85,50 170,58
3 5 Hizmet Alımları
7.201,00 5.673,00 6.930,90 6.220,75
3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri
350,00 21,00 315,00 34,34
3 7
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
910,00 1.661,00 783,00 735,09
3 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
700,00 342,00 540,00 353,22
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
35
3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri
2.495,00 1.892,000 2.625,00 1.892,11
5 CARİ TRANSFERLER
382,00 380,00 411,70 411,24
5 3
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler 367,00 367,00 396,50 396,50
5 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler
15,00 13,00 15,20 14,74
6 SERMAYE GİDERLERİ
9.366,00 8.886,00 9.992,00 9.162,61
6 1 Mamul Mal Alımları
790,00 376,00 0 1.578,35
6 3 Gayrimaddi Hak Alımları
250,00 49,00 142,00 95,35
6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
7.976,00 8.279,00 9.550,00 7.377,40
6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
350,00 182,00 300,00 111,51
TOPLAM
90.202,00 76.204,00 98.871,58 85.526,99
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
“Ekonomik nıflanrma” açından Sayıştay Başkanlığının 2008 ve 2009 yılları
bütçesinde yer alan ödeneklerin dağımı ve yıl sonu gerçekleşmeleri şöyledir:
Tablo5: 2008-2009 Yılla Ekonomik Sınıflandırmaya re Karşılaştırma Büe Giderleri
2008
(1000 YTL)
2009
(1000 TL)
EKONOMİK
KODU
EDEN
TÜRÜ
ÖDENEK
HARCAMA
ÖDENEK
HARCAMA
1
PERSONEL GİDERLERİ
56.321,00 48.759,00 63.676,30 56.065,59
2
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ D.
6.274,00 4.156,00 6.829,00 4.680,28
3
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
17.860,00 14.023,00 17.962,58 15.207,27
5
CARİ TRANSFERLER
382,00 380,00 411,70 411,24
6
SERMAYE DERLE
9.366,00 8.886,00 9.992,00 9.162,61
TOPLAM
90.202,00 76.204,00 98.871,58 85.526,99
“01- Personel Giderleri”in Saştay Başkanlığı esine, 2008 l sonu
harcamana re %31 arşla 63.676.300,00 TL ödenek tahsis edilm ve
anılan gidere ilkin 56.065.587,29 TL harcama gerçeklmtir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
36
“02- Sosyal venlik Kurumlana Devlet Primi Giderleri” in Saştay
Başkanlığı esine 6.829.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve sözkonusu
ödeneğin %69’u harcanmıştır.
“03- Mal ve Hizmet Giderleri” in Sayıştay Başkanlığı bütçesine 2008 yılı
ödeneğine göre % 1 arşla 17.962.575,00 TL ödenek tahsis edilm ve
zkonusu ödenin % 85’i harcanştır.
“05- Cari Transferler in Sayıştay Başkanlığı esine, 2008 l sonu
harcamana re % 8 artışla 411.700,00 TL ödenek tahsis edilmiş, sözkonusu
ödeneğin % 99,9’u harcanmıştır.
“06- Sermaye Giderleri” in Saştay Başkanlığı esine, 9.992.000 TL
ödenek tahsis edilmiş, zkonusu ödeneğin % 92’si harcanştır.
Saştay Bkanlığın 2009 yılı tçesinden, 2008 l sonu harcamalana
göre %12 artışla 85.526.980,75 TL harcama gerçekleşmtir. Sözkonusu arşın
önemli bir s personel giderlerinden kaynaklanmaktar.
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
Ödenek 2008 Harcama 2008 Ödenek 2009 Harcama 2009
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Grafik3: 2008-2009 e Giderlerinin Ekonomik Sınıflanlması
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
37
Mal ve hizmet am giderleri kapsamında ikinci düzey ekonomik kodlarda yer
alan ödenekler ile harcama oranları ağıdaki tabloda sterilmtir.
Tablo6: 2009 Yılı Mal ve Hizmet Am Giderleri Kapsanda Ödenek Harcama Oranla
AÇIKLAMA
KESİNTİ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ(TL)
AKTARMA (TL)
HARCAMA
(TL)
HARCAMA
ORANI
Üretime Yönelik Mal ve Hizmet
Alımları
9.000,00
7.689,24 %85,44
Tüketime nelik Mal ve Hizmet
Alımları
2.586.600,00
(+) 60.000,00
2.518.663,66 %95,17
Yolluklar
4.087.575,00 3.274.826,75 %80,12
Görev Giderleri
85.500,00 (+) 125.000,00 170.575,90 %81,03
Hizmet Amları
6.930.900,00
(+) 60.000,00
(-) 155.000
6.220.754,42 %91
Temsil ve Tanıtma Giderleri
315.000,00 34.338,64 %10,90
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak
Alım, Bam ve Onam Gid.
783.000,00
(+) 50.000,00
735.088,05 %88,25
Gayrimenkul Mal Bam ve
Onarım Giderleri
540.000,00
(-) 140.000,00
353.215,34 %88,30
Tedavi ve Cenaze Giderleri
2.625.000,00 1.892.109,44 %72,08
tçe giderlerinin ısından, Sayıştay Bkanlığın 2009 yılındaki
harcamaları ve toplam harcama miktana göre harcama oranları ise şöyle
gerçeklmiştir:
Tablo7: 2009 Harcama Oranla
EKONOK KODU TÇE GİDERİN
HARCAMA
( 1000 TL)
HARCAMA
ORANI
1 PERSONEL DERLE
56.065,59
%65,56
2
SOSYAL VENK KURUMLARINA DEV.
PRİ GİD.
4.680,28
%5,47
3
MAL VE ZMET ALIM GİDERLERİ
15.207,27
%17,78
5
CARİ TRANSFERLER
411,24
%0,48
6
SERMAYE GİDERLERİ
9.162,61
%10,71
TOPLAM
85.526,99
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
38
Buna re, Sayıştay Başkanlığının 2009 lında harcamalarının %65,56’sı
personel giderlerine, %17,78’i mal ve hizmet alım giderlerine, %10,71’i sermaye
giderlerine, %5,47’si sosyal güvenlik kurumlana devlet primi giderlerine ve %0,48’i
de cari transferlere harcanmıştır.
tçe gideri açından, Sayıştay Başkanlığının iptal edilen ödenek ve ertesi
la devredilen ödenek miktarları ağıdaki tabloda sterilmtir.
Tablo8: 2009 Yılı Kaılaştırma Bütçe Giderleri
2009 (TL)
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE
GİDERİNİN
TÜRÜ
BÜTÇE
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
TOPLAM
ÖDENEK
BÜTÇE
GİDERLERİ
İPTAL
EDİLEN
ÖDENEK
ERTESİ YILA
DEV.
ÖDENEK
1
PERSONEL
GİDERLERİ
63.676.300,00 63.676.300,00 56.065.587,29 7.610.712,71 0,00
2
SOSYAL GÜV.
KUR. DEV. PRİMİ
GİD.
6.829.000,00 6.829.000,00 4.680.276,26 2.148.723,74 0,00
3
MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
17.962.580,00 17.962.580,00 15.207.261,44 2.755.313,56 0,00
5
CARİ
TRANSFERLER
411.700,00 411.700,00 411.243,77 456,23 0,00
6
SERMAYE
GİD.
9.992.000,00 10.141.955,07 9.162.611,99 829.388,01 103.345,07*
TOPLAM
98.871.575,00 99.021.530,07 76.204.471,57 13.344.989,01 103.345,07
* 2008 yılı tçesinden 2009 büesine devredilen 149.955,07 TL ödenin harcanmayan
103.345,07 TLsi 2010 tçesine devredilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
S
AYIŞTAY
B
KANLI
2
009
Y
ILI
F
AAYET
R
APORU
39
“01- Personel Giderleriin Sayıştay Başkanlığı esine, 63.676.300,00 TL
ödenek tahsis edilm, zkonusu ödeneğin 56.065.587,29 TL’si harcanmış ve l
sonu itibariyle ödenin %12’si iptal edilmtir.
“02- Sosyal venlik Kurumlana Devlet Primi Giderleri” in Saştay
Başkanlığı tçesine 6.829.000,00 TL ödenek tahsis edilm, zkonusu ödenin
4.680.276,26 TL’si harcanmış ve l sonu itibariyle ödenin %32’si iptal edilmtir.
“03- Mal ve Hizmet Giderleri in Sayıştay Bkanğı bütçesine
17.962.575,00 TL ödenek tahsis edilm ve sözkonusu ödeneğin % 15i iptal
edilmtir.
“05- Cari Transferler in Saştay Başkanlığı bütçesine 411.700,00 TL
ödenek tahsis edilmiş, zkonusu ödeneğin % 0,1’i iptal edilmtir.
“06- Sermaye Giderleri” in Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 9.992.000,00 TL
ödenek tahsis edilmiş, l inde yalan aktarmalarla 10.141.955,07 TL olan
zkonusu ödeneğin % 8’i iptal edilmiş, 103.343,07 TL ödenek ise 2009
bütçesine ödenek kaydedilmiştir.
3- Mali Denetim Sonuçları
rkiye k Millet Meclisi Başkanlık Divanınca 5018 salı Kanunun 69’uncu
maddesi uyarınca Saştan ş denetimini yapmak üzere revlendirilen
Komisyon tarafından “2008 Mali Denetim Raporu” harlanş ve TBMM Başkank
Divanına sunulmuştur. Sözkonusu raporun sonuç nde,
- Saştay Başkanğının ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerine
dayalı olarak tahakkuk ettirilen ve ilgililerin hesana aktalan ödemelerinin banka
hesap özetleri ile mutak olduğu,
- Kesin hesap cetvellerinde sterilen gelir<