T
T
T
.
.
.
C
C
C
.
.
.
S
S
S
A
A
A
Y
Y
Y
I
I
I
Ş
Ş
Ş
T
T
T
A
A
A
Y
Y
Y
B
B
B
A
A
A
Ş
Ş
Ş
K
K
K
A
A
A
N
N
N
L
L
L
I
I
I
Ğ
Ğ
Ğ
I
I
I
2
2
2
0
0
0
0
0
0
9
9
9
Y
Y
Y
ı
ı
ı
l
l
l
ı
ı
ı
K
K
K
u
u
u
r
r
r
u
u
u
m
m
m
s
s
s
a
a
a
l
l
l
M
M
M
a
a
a
l
l
l
i
i
i
D
D
D
u
u
u
r
r
r
u
u
u
m
m
m
v
v
v
e
e
e
B
B
B
e
e
e
k
k
k
l
l
l
e
e
e
n
n
n
t
t
t
i
i
i
l
l
l
e
e
e
r
r
r
R
R
R
a
a
a
p
p
p
o
o
o
r
r
r
u
u
u
T
T
T
e
e
e
m
m
m
m
m
m
u
u
u
z
z
z
2
2
2
0
0
0
0
0
0
9
9
9
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim
kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama
sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları
hükme bağlanmıştır.
Sözkonusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin
yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve
hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu
idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim
fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin
sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızca, yılı
n ilk
altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya
ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı
kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2009 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle
birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
1
I- OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bilindiği üzere, 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008
tarih ve 27097 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2009 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmiştir.
Sayıştay Başkanlığına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2009 yılında
Personel Giderleri için 63.676.300 YTL., Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri için 6.829.000 YTL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 17.962.575
YTL., Cari Transferler için 411.700 YTL. ve Sermaye Giderleri için 9.992.000 YTL.
olmak üzere toplam 98.871.575 YTL. ödenek tahsis edilmiştir.
Sayıştay Başkanlığının 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin başlangıç bütçe
ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve
değişim oranları aşağıdaki grafikte belirtildiği şekildedir.
Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2008-2009 Yılları İtibariyle
Dağılımı
17860
382
9366
412
6274
56.321
63.676
6829
17963
9992
13,06%
8,85%
0,58%
7,85%
6,68%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye
Giderleri
2008 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2009 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 TL) Artış Oranı
2
2008 ve 2009 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Sayıştay
Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda belirtilmiştir. (EK:1)
Sözkonusu tabloda 2009 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamasının, 2008
yılına oranla %14,29 artarak 37.440.348 TL. ye ulaştığı görülmektedir.
Harcamalar bazında ise 2009 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları
aşağıdaki şekildedir.
Personel giderleri, 2008 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre
%16,15 artışla 29.586.573 TL. ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri de %11,41 artış
la 2.460.112 TL. olarak gerçekleşmiştir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,51
artarak 5.083.189 TL. olmuş, Cari Transferler %8,59 oranında artarak 212.994
TL.’ye ulaşmıştır. Sermaye Giderleri ise %79,79 oranında azalmış ve 97.480 TL.
olarak gerçekleşmiştir.
Sayıştay Başkanlığına 2008 ve 2009 yıllarında tahsis edilen başlangıç
ödenekleri ve bu ödeneklerden ilk altışar aylık dönemlerde gerçekleşen harcama
tutarları ve oranları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
2008 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
6.274
17.860
382
9.366
196
482
56.321
25.472
2.208
4.400
45%
35%
25%
51%
5%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Gid. ve
Sermaye Trans.
Giderleri
2008 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 YTL)
Gerçekleşme Oranı
3
2009 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
6.829
17.963
412
9.992
213
97
63.676
5.083
2.460
29.587
1%
52%
28%
36%
46%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Giderleri
2009 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 TL) 2009 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 TL) Gerçekleşme Oranı
Başkanlığımız harcama birimlerinin, 2009 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdikleri
bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları ise aşağıdaki
tabloda gösterildiği şekildedir.
Harcama Birimleri
Başlangıç
Ödeneği
(TL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
Tutarı (TL)
Gerçekleşme
Oranı(%)
Özel Kalem Müdürlüğü 1.574.156 304.814 19,36
Daireler - Kurullar 13.131.219 5.619.529 42,80
Genel Sekreterlik 23.458.200 9.409.129 40,11
Denetim Birimleri 60.708.000 22.106.876 36,42
GENEL TOPLAM 98.871.575 37.440.348 37,87
4
II- OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Sayıştay Başkanlığınca Ocak-Haziran 2009 döneminde yürütülen faaliyetlere
aşağıda yer verilmiştir.
Bu dönemde, Sayıştay Başkanlığının Gölbaşında bulunan Hizmet İçi Eğitim
ve Sosyal Tesisinin ihtiyaç duyulan eksiklikleri için ihale yapılmış ve yapımına
başlanmıştır.
Sayıştay Başkanlığının hizmet binasında bulunan arşivi ile Ulus arşivinde
mevcut çelik rafların sökülerek Gölbaşında bulunan arşivlere montajı işi, ihale
usulüyle gerçekleştirilmiş ve montajına ba
şlanmıştır.
Yine bu dönem içinde, içme suyu, personel taşıma, temizlik ve güvenlik
hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilerek hizmetlerin alımına başlanmış, mevcut
makine ve teçhizatın bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, Bilgi İşlem Merkezinde bulunan bilgisayar ve diğer teçhizatların
yazılım lisansları güncellenmiş, Sayıştay Başkanlığına alınan personelin ihtiyacı
doğrultusunda, büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b.
büro mefruşat alımı yapılmıştır.
Sayıştay Başkanlı
ğının yargılama ve denetim faaliyetleri, kanunların verdiği
yetki ve planlamalar doğrultusunda düzenli bir biçimde devam etmektedir.
III- TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A- Bütçe Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2009 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis
edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tabloda belirtildiği
şekilde olacağı tahmin edilmektedir. (EK:1)
Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2009 yılı sonu
itibariyle gerçekleşme tahmini ve oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
5
2009 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Yıl Sonu
Gerçekleşme Tahmini
17963
412
9992
403
6829
63.676
60.652
5166
16526
9692
95%
76%
92%
98%
97%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye
Giderleri
2009 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 TL) 2009 Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (1000 TL)
Tahmini Gerçekleşme Oranı
B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme
Personel Gideri:
Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu
itibariyle % 95’inin kullanılacağı tahmin edilmektedir.
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:
2009 yılı sonu itibariyle, mal ve hizmet alım giderlerine ait bütçe başlangıç
ödeneklerinin % 92’sinin kullanılacağı tahmin edilmektedir.
6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2009 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin,
2009 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin % 76’sı olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
Diğer Giderler ve Transferler:
2009 Yılı sonu itibariyle, cari transferler bütçe başlangıç ödeneğinin
%98’inin, sermaye giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin ise %97’sinin kullanılacağı
tahmin edilmektedir.
IV-TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
A- Lojman Bakım ve Onarımı:
Sayıştay Başkanlığının mevcut lojmanlarında ihtiyaç duyulan bakım ve
onarımların 2009 yılının ikinci yarısında yapılması planlanmaktadır.
B- Arşivlere Raf Alımı :
Sayıştay Başkanlığının yapımı biten arşiv binalarında kullanılmak üzere raf
ihalesi yapılacak ve arşivlerin faaliyete geçmesi temin edilecektir.
C- Bilgisayar Alımı:
Sayıştay Başkanlığı personelinin ihtiyacı doğrultusunda bilgisayar alımı ihalesi
yapılarak alımı gerçekleştirilecektir.
D- Mefruşat Alımı:
Başkanlığımızın, personel alımı nedeniyle ihtiyaç duyacağı masa, sandalye,
koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımına devam edilecektir.
7
E- Diğer Faaliyetler:
Sayıştay Başkanlığının hizmet binası ile mevcut makine ve teçhizatın rutin
bakım ve onarımlarına devam edilecek, süreklilik arz eden işlerin ihaleleri
gerçekleştirilecektir.
Sayıştay Başkanlığının yargılama ve denetim faaliyetleri, kanunların verdiği
yetki ve planlamalar doğrultusunda düzenli bir biçimde devam edecektir.
Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Başkanlığımız ihtiyaçları bütçe
imkanları dahilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun
olarak karşılanmaya devam edecektir.
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 76.204.471 98.871.575 6.508.083 7.355.863 5.154.129 5.987.340 5.375.324 6.324.594 5.030.841 5.970.818 5.129.393 5.702.718 5.561.603 6.099.014 32.759.425 37.440.348 14,29 42,99 37,87 92.439.985
01 PERSONEL GİDERLERİ
48.759.471 63.676.300 5.723.192 6.575.307 3.869.650 4.619.748 4.034.609 4.662.224 3.931.127 4.600.268 3.919.472 4.553.443 3.994.206 4.575.583 25.472.257 29.586.573 16,15 52,24 46,46 60.652.475
01 1
MEMURLAR
48.040.115 62.274.300 5.641.118 6.471.940 3.811.707 4.548.187 3.980.724 4.591.426 3.877.242 4.529.420 3.865.587 4.479.509 3.940.321 4.499.368 25.116.699 29.119.850
15,94 52,28 46,76 59.695.693
01 2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
719.356 1.230.000 82.074 103.367 57.943 71.561 53.885 70.798 53.885 70.848 53.885 73.934 53.885 76.215 355.558 466.723
31,26 49,43 37,94 956.782
01 3
İŞÇİLER
0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0
01 4
GEÇİCİ PERSONEL
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00 0
01 5
DİĞER PERSONEL
0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
4.155.789 6.829.000 500.144 541.804 340.300 370.562 345.693 397.352 340.536 383.004 339.348 382.991 342.142 384.399 2.208.162 2.460.112
11,41 53,13 36,02
5.166.235
02 1
MEMURLAR
4.022.170 6.425.000 483.710 524.632 328.684 358.698 334.925 385.611 329.768 371.263 328.580 370.889 331.374 371.946 2.137.040 2.383.039
11,51 53,13 37,09
5.004.382
02 2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
133.618 400.000 16.434 17.172 11.616 11.864 10.768 11.741 10.768 11.741 10.768 12.102 10.768 12.453 71.122 77.073
8,37 53,23 19,27
161.853
02 3
İŞÇİLER
0 4.000 0 0 0 00 00 0 00 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
02 4
GEÇİCİ PERSONEL
0 0000 00 00 0 00 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
02 5
DİĞER PERSONEL
0 00000000 00000 0
0,00 0,00 0,00
0
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
14.023.183 17.962.575 284.747 238.752 840.363 935.540 903.272 1.165.893 759.178 987.546 746.764 766.284 866.121 989.173 4.400.497 5.083.189
15,51 31,38 28,30
16.525.569
03 1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
1.468 9.000 0 0 0 0 819 0 0 0 0 0 0 0 819 0
-100,00 55,79 0,00
8.280
03 2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
1.989.134 2.586.600 120.624 128.901 170.417 229.015 209.220 254.519 85.766 121.842 103.187 98.447 193.552 197.287 882.766 1.030.011
16,68 44,38 39,82
2.379.672
03 3
YOLLUKLAR
2.434.312 4.087.575 2.549 500 10.508 11.193 23.561 16.944 15.697 38.943 51.702 11.904 22.773 51.884 126.790 131.367
3,61 5,21 3,21
3.760.569
03 4
GÖREV GİDERLERİ
10.255 85.500 0 118 82 0 237 31.505 174 122.253 567 174 0 702 1.061 154.752
14485,49 10,35 181,00
78.660
03 5
HİZMET ALIMLARI
5.672.838 6.930.900 87.093 26.376 440.498 496.160 474.841 550.619 430.557 508.412 426.568 475.691 459.269 498.038 2.318.826 2.555.297
10,20 40,88 36,87
6.376.428
03 6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
21.388 315.000 944 422 1.471 104 610 1.806 775 2.285 443 1.158 2.477 1.744 6.770 7.520
11,08 31,65 2,39
289.800
03 7
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.660.515 783.000 5.382 1.933 5.627 45.814 19.048 80.265 16.716 26.893 36.480 41.955 11.760 63.970 95.014 260.830
174,52 5,72 33,31
720.360
03 8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
341.670 540.000 951 1.050 758 2.892 2.875 34.765 3.657 17.544 11.671 2.596 6.068 5.303 25.981 64.149
146,91 7,60 11,88
496.800
03 9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
1.891.603 2.625.000 67.204 79.452 211.002 150.362 172.061 195.470 205.836 149.374 116.146 134.359 170.222 170.245 942.470 879.263
-6,71 49,82 33,50
2.415.000
04 FAİZ GİDERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
04 1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
04 2
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
04 3
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
04 4
İSKONTO GİDERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
04 5
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
05 CARİ TRANSFERLER
379.639 411.700 0 0 0 0 91.750 99.125 0 0 0 0 104.389 113.869 196.139 212.994
8,59 51,66 51,74
403.466
05 1
GÖREV ZARARLARI
0 0000 00 00 00 00 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
05 2
HAZİNE YARDIMLARI
0 000000 0 0 0 0 0 0 0 00
0,00 0,00 0,00
0
05 3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
367.000 396.500 0 0 0 0 91.750 99.125 0 0 0 0 91.750 99.125 183.500 198.250
8,04 50,00 50,00
388.570
05 4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
05 5
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
05 6
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
12.639 15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.639 14.744 12.639 14.744
16,65 100,00 97,00
14.896
05 8
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
06 SERMAYE GİDERLERİ
8.886.390 9.992.000 0 0 103.816 61.490 0 0 0 0 123.809 0 254.745 35.990 482.370 97.480
-79,79 5,43 0,98
9.692.240
06 1
MAMUL MAL ALIMLARI
375.651 0 0 0 103.816 0 0 0 0 0 81.420 0 60.658 0 245.894 0
-100,00 65,46 0,00
0
06 2
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
06 3
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
49.105 142.000 0 0 0 61.490 0 0 0 0 42.389 0 0 25.370 42.389 86.860
104,91 86,32 61,17
137.740
06 4
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
06 5
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
8.279.413 9.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.087 10.620 194.087 10.620
-94,53 2,34 0,11
9.263.500
06 6
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
06 7
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
182.222 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
291.000
06 8
STOK ALIMLARI
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
06 9
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
07 SERMAYE TRANSFERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
07 1
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
07 2
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
08 BORÇ VERME
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
08 1
YURTİÇİ BORÇ VERME
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
08 2
YURTDIŞI BORÇ VERME
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
09 YEDEK ÖDENEKLER
0 00000000000000 0
0,00 0,00 0,00
0
* =(2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2009 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
MAYIS
GERÇEKLEŞME
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
OCAK
-
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI *
(%)
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
MART GERÇEKLEŞME
NİSAN
GERÇEKLEŞME
2008
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
BÜTÇE GİDERLERİ
2009 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2009
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
OCAK
-
HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)