Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
3
SUNUŞ
Anayasamıza göre Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına Devletin gelir, gider ve mallarını denetleyen, sorumluların
hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlayan bir
kurumdur. Sayıştay ayrıca, kesin hesap kanunu tasarılarına
ilişkin genel uygunluk bildirimlerinin hazırlanması ve Devlete ait
olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına denetlenmesi işlevlerini de yerine getirmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda,
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kamu idarelerinin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin;
kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının
Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanması amacıyla, kamu kurumlarının harcama sonrası dış
denetiminin Sayıştay tarafından yapılması öngörülmüş bulunmaktadır.
Bu haliyle Sayıştay, kamu mali sistemimizin temelini oluşturan "saydamlık", "hesap verme
sorumluluğu", "kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı" gibi temel ilkelerin
hayata geçirilmesi konusunda önemli bir rol üstlenmiş bulunmaktadır.
Yeni Sayıştay Kanunu 19.12.2010 tarihinde yürürlüğe girerek mali sistemimizdeki önemli
boşluklardan biri daha giderilmiştir. 6085 sayılı Kanunla Sayıştay’ın yetkileri ve denetim alanı
önemli ölçüde genişlemiş, denetim metodolojilerinde büyük yenilikler öngörülmüş; işlem yerine
sistem bazlı denetim yöntemleri uygulanarak, denetim ve yargılama faaliyetlerinin uluslar arası
standartlara uygun, daha kapsayıcı, hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanmıştır. Yeni
Kanunumuzun öngördüğü “düzenlilik denetimi” ve “performans denetimi” uygulamalarının ilk
sonuçları 2012 yılında alınacaktır.
149 yıllık geçmişinde olduğu gibi, bundan sonra da Sayıştayımız, Anayasa ve kanunların
verdiği görevleri, deneyimli ve yetişmiş kadrolarıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürüterek,
kamu yönetiminin vazgeçilmez unsuru olmaya devam edecektir.
Sayıştay, temel strateji ve politikaları, amaç ve hedefleri ile bu amaç ve hedeflere
ulaşabilmek için planlanan faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili bilgileri düzenli, anlaşılabilir ve güvenilir
biçimde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla, 2010 yılı bütçesi ile tahsis edilen kaynakların kullanımı
ve bunun sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgileri içeren bu faaliyet raporunu
hazırlamışr. Raporun kamuoyu açısından bilgilendirici ve faydalı olmasını temenni ediyor,
raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
Dr. Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
İçindekiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
4
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ............................................................................................................................................... 3
İÇİNDEKİLER...................................................................................................................................... 4
TABLO VE GRAFİKLER LİSTESİ............................................................................................................ 6
I-GENEL BİLGİLER.............................................................................................................................. 7
A- Misyon Ve Vizyon...................................................................................................................... 7
1.- Misyon.................................................................................................................................. 7
2- Vizyon.................................................................................................................................... 7
3- Temel değerler....................................................................................................................... 7
B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.................................................................................................. 8
C- İdareye İlişkin Bilgiler............................................................................................................... 13
1- Fiziksel Yapı.......................................................................................................................... 13
2- Örgüt Yapısı.......................................................................................................................... 14
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar................................................................................................ 16
3.1 Bilişim Sistemi................................................................................................................. 16
3.2 tüphane...................................................................................................................... 22
4- İnsan Kaynakları................................................................................................................... 23
5- Sunulan Hizmetler ............................................................................................................... 24
5.1 Sayıştay Yargı ve Karar Organların Görev ve Yetkileri.................................................. 24
5.2 Sayıştay Mensupların Görev ve Yetkileri ..................................................................... 28
5.3 Denetim ve Yargılama Faaliyetleri.................................................................................. 29
5.4 Diğer Faaliyetler.............................................................................................................. 30
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.............................................................................................. 30
II- AMAÇ VE HEDEFLER ................................................................................................................... 31
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri..................................................................................................... 31
B-Temel Politika ve Öncelikler..................................................................................................... 32
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER................................................................ 34
A-Mali Bilgiler.............................................................................................................................. 34
1- Bütçe Uygulama Sonuçları................................................................................................... 34
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.............................................................................. 36
3- Sayıştayın Mali Denetimi Sonuçları...................................................................................... 39
B- Faaliyet ve Proje Bilgileri......................................................................................................... 40
1- Denetim Faaliyetleri............................................................................................................. 40
1.1. Kamu İdaresi Hesapların İncelenmesi......................................................................... 40
1.2 TBMM’den Gelen Taleplere İlişkin Gerçekleştirilen Denetimler .................................... 47
1.3 Performans Denetimi Çalışmaları................................................................................... 48
1.4 Yurt Dışındaki Misyon Şefliklerinin Denetimi.................................................................. 50
1.5 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (Devredilen) Tarafından Gerçekleştirilen
Denetimler........................................................................................................................... 51
2- Yargı ve Karar Organlarının Faaliyetleri................................................................................ 55
2.1 Genel Kurul..................................................................................................................... 55
2.2 Daireler Kurulu ............................................................................................................... 55
2.3 Temyiz Kurulu................................................................................................................. 56
2.4 Daireler........................................................................................................................... 56
İçindekiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
5
3- Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar ............................................................... 58
3.1 Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama Sonuçları Raporları............................. 58
3.2 2009 Yılı Hazine İşlemleri Raporu ................................................................................... 59
4- Uluslar arası ilişkiler ............................................................................................................. 59
4.1 Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI)........................................... 59
4.2 Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI)................................................ 60
4.3 Asya ksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI) ...................................................... 61
4.4 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Sayıştayları Birliği (ECOSAI)................................... 61
4.5 Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Sayıştayı, Avrupa Birliğine Aday
Ülkeler Sayıştayları ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler...................................................... 61
4.6 Sayıştaylar ile İkili İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler....................................................... 62
4.7 Avrupa Birliği ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler......................................................... 63
4.8 Uluslararası Eğitim Programlarına Katılım Şeklindeki Faaliyetler ................................... 63
4.9 Uluslararası Diğer İlişkiler ............................................................................................... 64
4.10 Diğer Faaliyetler............................................................................................................ 65
5- Yurtiçi Bilgi ve Deneyim Paylaşımı ....................................................................................... 65
6- Yayın Faaliyetleri.................................................................................................................. 67
6.1 Sayıştay Kararları Dizisi................................................................................................... 68
6.2 Sayıştay Dergisi............................................................................................................... 68
6.3 ltenler......................................................................................................................... 68
6.4 Denetime Yardımcı Diğer Dokümanlar........................................................................... 69
7 - Yürütülen Projeler............................................................................................................... 69
8- Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri................................................................................................ 70
9- Yönetim Birimlerinin Faaliyetleri ......................................................................................... 71
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ................................................. 78
A-Güçlü Yönler ............................................................................................................................ 78
B-Zayıf Yönler .............................................................................................................................. 78
C- Fırsatlar ................................................................................................................................... 78
D- Tehditler ................................................................................................................................. 79
E- Değerlendirme ........................................................................................................................ 80
Tablo ve Grafikler Listesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
6
TABLO VE GRAFİKLER LİSTESİ
TABLOLAR
Tablo 1: 2009-2010 Donanım Envanteri………………………………..…………………………………………….16
Tablo 2: 2009-2010 Fiziksel Sunucu Envanteri ...………………………………………………………………….17
Tablo 3: 2009-2010 Kütüphane Materyalleri……………………………………………………………………….22
Tablo 4: 2009-2010 e Giderlerinin Ekonomik Sıflandılması………………………………………35
Tablo 5: 2009-2010 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaşrmalı Bütçe Giderleri ....36
Tablo 6: 2010 Yılı Harcama Oranları …………………………………………………………………………………...38
Tablo 7: 2010 Yılı Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri……………………………………...............................38
Tablo 8: Kamu İdare Hesapları İncelenme Bilgileri (Genel icmal)…..……………………….41
Tablo 9: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdare Hesapları İncelenme Bilgileri………..…………..42
Tablo 10: Özel Bütçeli İdare Hesapları İncelenme Bilgileri ……………………………….……………….43
Tablo 11: Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Hesabı İncelenme Bilgileri….…………..…………………44
Tablo 12: Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabı İncelenme Bilgileri…………….……….….…….44
Tablo 13: İl Özel İdare Hesabı İncelenme Bilgileri………………..…………….……….….………………….45
Tablo 14: Belediye Hesapları İncelenme Bilgileri.…………..…………….………….….………………….46
Tablo 15: Diğer İdare Hesaplarının İncelenme Bilgileri...…………….………..……….46
Tablo 16: Başbakanlık YDK (Devredilen) Tarafından Gerçekleştirilen Denetimler…………………51
Tablo 17: Konular İtibariyle Genel Kurul Kararları……………………..…………………………………...55
Tablo 18: Konular İtibariyle Daireler Kurulu Kararları………………………………………………………..56
Tablo 19: Temyiz Kurulu Faaliyetleri ……………………………………………………………………………………56
Tablo 20: Konular İtibariyle Temyiz Kurulu Kararları…………………………………………………………….56
Tablo 21: Dairelerin Yargısal Kararları…………………………………………………………………………….57
Tablo 22: Dairelerin İdari Nitelikteki Kararları ………………………………………................................58
Tablo 23: 2010 Yılı Gelen-Giden Evrak Sayısı ..…………………………………..................................76
GRAFİKLER
Grafik 1: Öğrenim Durumlarına Göre Mensuplar ….……………………………………………………………23
Grafik 2: Cinsiyete Göre Mensuplar………………………………………………....................................24
Grafik 3: 2009-2010 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması…………………………………….37
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
7
I-GENEL BİLGİLER
A- MİSYON VE VİZYON
1.- Misyon
Türkiye yük Millet Meclisinin bütçe hakkını kullanmasına yönelik olarak,
kamu idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyet
göstermesini, kamu kaynaklarının öngölen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olarak elde edinilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını
sağlamak için denetim yaparak raporlar üretmek ve sorumluların hesap ve
lemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlamaktır.
2- Vizyon
Hesap veren ve saydam kamu yönetiminin teminatı Sayıştay.
3- Temel değerler
Tarafsızlık ve Objektiflik: Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir
biçimde yürütülmesi kurumsal güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur.
Bağımsızlık: Bağımsızlık, Sayıştayın bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak
varlığın ve tarafsız hizmetler sunabilmesinin ön koşuludur.
Kalite: Denetimlerin genel kabul görş denetim standartlarına uygun şekilde
planlanıp yütülmesi ve izlenmesi esastır.
Mesleki Yetkinlik: Yaratıcı ve analitik şünen, ekip çalışmasına ve işbirliğine
yatkın, denetim kültürünü özümsemiş, mesleki sorumluluklarını yerine getirmek
için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeyi hedefleyen
mensuplarızla denetim çalışmaları sürdürülecektir.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
8
Yeniliğe ıklık: Sürekli gelişim anlayışıyla denetim nyasındaki gelişmelerin
izlenmesi ve Sayıştayın ihtiyaç duyduğu yeniliklerin gerçekleştirilmesi büyük önem
taşımaktadır.
İhtiyaçlara ve Beklentilere Duyarlılık: Parlamento ve kamuoyu ile, denetlenen
kurumların ve kuruluşların beklentilerine ve ihtiyaçlarına duyarlı olunması ve
karşılıklı anlayış içinde çözümler üretilmesine yönelik çaba gösterilmesi son derece
önemlidir.
Mesleki Gizlilik: Elde edilen bilgilerin görev sınırları dışında üçüncü şahıslara
ifşa edilmemesi esastır.
Çalışanların En Değerli Varlık Olarak Kabulü: Çalışanların verimli ve huzurlu bir
şekilde görev yapacakları uygun bir çalışma ortamının oluşturulması ve
rlmesi oldukça önemlidir.
Katılımcı ve Paylaşımcı Yönetim: Sayıştayın katılımcı ve paylaşımcı yönetim
anlayışıyla yönetilmesi, mensuplarımızın motivasyonunu arttırmada ve
performansını yükseltmede en önemli faktörlerden birisidir.
Öncülük ve Rehberlik: Hizmet alanında önk ve rehberlik görevini
üstlenmek en önemli değerlerimizdendir.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler şunlardır:
· Anayasanın 160, 164 ve 165 inci maddeleri,
· 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
· 3346 sayı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların TBMM’ce
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
9
Sayıştay, yaptığı denetimler sonucunda yargılama yoluyla kesin hükme
bağlama ve TBMMye rapor sunma görevlerini yürütmek üzere kurulmuş anayasal
bir kurumdur.
Anayasamızın Sayıştayı düzenleyen değişik 160 ıncı maddesi şu hükümleri
içermektedir:
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal
güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile malları Türkiye Büyük Millet
Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin kme
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini
yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim
tarihinden itibaren onbeş gün inde bir kereye mahsus olmak üzere karar
düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna
başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay
kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması
Sayıştay tarafından yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri,
atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan
ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştayın kuruluşu, görev ve yetkileri, yargı ve
karar organları ile mensuplarına ilişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Sayıştayın revleri” başlıklı 5 inci
maddesinde;
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Bük Millet
Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
10
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına
ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup
olmadığı denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan
hususları kesin hükme bağlar.” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, “Sayıştayın Yetkileri” başlıklı 6 ıncı maddesinde de;
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine
getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli
gördüğü belge, defter ve kayıtlarındereceği mensupları aracılığıyla görmeye,
mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan
ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türbilgi ve belgeyi, kamu
idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve
malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler
tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir.
Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap
veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle
denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman
görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller
yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir.
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi, Sayıştayın denetim alanı,
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumları, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı
olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları (% 50’den
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
11
az olması halinde ortaklık hakları yönüyle), diğer kamu idarelerini (kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) (a) bendinde sayılan idarelere bağ veya bu idarelerin kurdukları veya
doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş,
müessese, birlik, işletme ve şirketleri (kamu payının yarıdan az olması halinde
ortaklık hakları yönüyle),
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her rlü iç ve dış borçlanma, borç
verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanı, hibe
verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer
hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt
içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar
dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan andlaşma veya zleşmedeki esaslar çerçevesinde
uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci
maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük
Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
şeklinde belirlemiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesinde ise,
Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış denetimin çerçevesi aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde,
yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
12
planlara uygunluk nünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet
Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate
alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığın belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans
bakından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen
raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili
kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak
düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili
lemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili
kanununda düzenlenir.”
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
13
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Sayıştay Başkanlığı, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 kullanım alanına
sahip 12 katlı 1610 odalı Balgat semtindeki merkez binada ve 7143 m² kullanım
alanına sahip Kavaklıdere semtindeki ek binada hizmet vermektedir. Ayrıca,
lbaşı, ODTÜ, Afet İşleri Genel Müdürğü ve Susuzköy yakınlarında arşiv binaları
mevcuttur. z konusu arşiv binalarının kullanım alanı, Gölbaşı Arşiv Binalarında
13.000 m², ODTÜ Arşiv Binalarında 13.600 m², Afet İşleri Arşiv Binalarında 9000 m²
ve Susuzköy Arşiv Binalarında 22.208 m² olmak üzere, toplam 57.808 m²’dir.
Merkez binada, kütüphane, sağk merkezi, konferans salonu, 4 adet
yemekhane ve 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır. Ayrıca, Sayıştay
Başkanlığında, 30 adet binek taşıt, 2 adet otobüs, 2 adet kamyon, 3 adet minibüs, 2
adet ambulans ve 2 adet kamyonet olmak üzere 41 adet taşıt mevcut olup, 68 adet
taşıt da personelin işe gidiş gelişlerinde kullanılmak üzere hizmet alı suretiyle
kiralanmıştır. Sayıştay Başkanlığı personelinin kullanımına tahsis edilen 720 adet
lojman ve Manavgat ve Gölbaşında toplam 2 adet eğitim ve dinlenme tesisi
mevcuttur.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
14
2- Örgüt Yapısı
Sayıştay Başkanlığı sadece merkez teşkilattan oluşmakta olup taşra teşkilatı
bulunmamaktadır. Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32 nci maddesi ile
Sayıştay Başkanının teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen
illerde denetim grup başkanlıkların kurulabileceği belirtilmiştir.
Sayıştayın yargı ve karar organları; Başkanlık, Daireler, Genel Kurul, Temyiz
Kurulu, Daireler Kurulu, Rapor Değerlendirme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu,
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu, Denetim, Planlama ve
Koordinasyon Kurulu ve Başsavcılık olarak zenlenmiştir.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından
oluşur.
Sayıştay Başkanı, Sayıştayı yönetir ve temsil eder. Sayıştay Başkanı, Kurumun
en üst yöneticisi olup genel işleyişten sorumludur; kanunlarla verilen görevlerin iyi
yapılması ve netimin düzenli bir surette yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
Sayıştay Başkanı, aynı zamanda Genel Kurulun başkanı olup gerekli gördükçe
Temyiz Kurulu ve Daireler Kuruluna da başkanlık eder; bu kurullara verilecek işleri
düzenler ve görüşmeleri yönetir. Sayıştay Başkanı, Sayıştayın faaliyetleri ile ilgili
olarak yılda en az iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu
ve gerektiğinde diğer ilgili komisyonları bilgilendirir. Sayıştay raporların Türkiye
Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında Sayıştay Başkanı veya
görevlendireceği başkan yardımcısı hazır bulunur. Sayıştay Başkanı; daire başkanları
ve üyelerin dairelerini belirler, ihtisas dairelerini tespit eder, işleri dairelere dağıtır,
denetim ve denetim destek grup başkanlıklarını oluşturur, meslek mensuplarının
görev yerlerini, yönetim mensuplarının görevlerini ve görev yerlerini tayin ve tespit
eder. Sayıştay Başkanı, gerekli görğü durumlarda, en çok beş denetçiyi ilgililerin
muvafakati ile Başkanlık danışmanı olarak görevlendirebilir.
Sayıştay Başkanı görevinde bulunamayacağı zaman başkan yardımcılarından
birine vekâlet verir. Vekil tayin etmemiş olduğu veya görevinde bulunamayacağı
hallerde başkan yardımcılarından kıdemli olanı, Sayıştay Başkanlığının ık
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
15
bulunduğu hallerde ise en kıdemli daire başkanı Sayıştay Başkanlığına vekâlet eder.
demde esas, üyeliğe veya daire başkanlığına seçilmedir.
Sayıştay Başkanı, biri denetim diğeri yönetim ile ilgili işlerde kendisine
yardımcı olmak üzere üyeler arasından iki başkan yardımcısı görevlendirir. Başkan
yardımcıları daire başkanı statüsündedir. Denetimle ilgili başkan yardımcısı,
denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesinden
sorumlu olup, denetim ve denetim destek grup başkanlıklarının çalışmaları
Sayıştay Başkanı adına netir. Denetimle ilgili başkan yardımcısına verilmiş
görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Sayıştay Başkanının onayı ile
birinci sıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl çalışmış meslek mensupları arasından en
çok beş bölüm başkanı görevlendirilir. netimle ilgili başkan yardımcısı, yönetim
birimlerini Sayıştay Başkanı adına yönetir. Yönetimle ilgili başkan yardımcısına
verilmiş görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Sayıştay Başkanının
onayı ile bir ila dördüncü derecelerdeki meslek mensuplarından en çok üç bölüm
başkanı görevlendirilir.
Sayıştay Teşkilat Şeması
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
16
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1 Bilişim Sistemi
Sayıştay Başkanlığı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak,
bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi
İşlem Merkezi görev yapmaktadır.
Sayıştay Başkanlığının 2009 ve 2010 yıllarındaki donanım envanteri yılsonu
itibariyle şu şekildedir:
Tablo 1: 2009–2010 Donanım Envanteri
2009 2010
Masaüstü Kişisel Bilgisayar 828 1687
Dizüstü Bilgisayar 724 973
Sunucu 13 15
Yazıcı 298 341
Tarayıcı 40 37
Çok Fonksiyonlu Tarayıcı 2 2
Yük Dengeleyici Yönlendirici 1 2
Faks Cihazı 31 31
Baskı Makinesi 4 5
Projektör Cihazı 14 16
Kurulu Güç 400 KVA 400 KVA
Elektronik Daktilo 9 9
Sayıştay Başkanlığın 2009 ve 2010 yıllarındaki fiziksel sunucu envanteri ise
lsonu itibariyle şu şekildedir:
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
17
Tablo2: 2009–2010 Fiziksel Sunucu Envanteri
2009 2010
Web Sunucusu 1 1
Uygulama Sunucusu 1 1
Veri Tabanı Sunucusu 2 2
Mail Sunucu 1 1
URL Filtreleme & Virüs Koruma
(Websense ve Trend Micro)
1 2
Gateway-Anti Spam (E-SAFE) 1 1
Firewall(Secure Platform) 1 1
Firewall Management 1 1
Active Directory 2 2
Web Security Gateway (Connectra) 1 1
FTP Server 1 1
Backup Server 0 1
Desteklenen Protokoller TCP/IP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 25 mbps 100 mbps
İş süreçleri incelenerek Sayıştayın amaç ve hedefleri doğrultusunda, aşağıda
belirtilen yazılım projeleri hayata geçirilmiş ve personelin kullanına sunulmuştur:
Kesin Hesap İşlemleri: Ortalama 1.728 muhasebe biriminin gelir, gider, kesin
mizan, geçici mizan idare hesabı cetvelleri ile bunlara ilişkin olarak muhasebe
yetkililerince ortalama 2-3 kez yapılan değişiklikler işlenmekte; yaklaşık 20.000
sayfa tutan bu işlemler hatalarından arındırılıp Genel Kurul ve TBMM'ye sunuma
hazır hale getirilmektedir.
Bordro İşlemleri: Her ay yaklaşık 1.300 kişinin özlük bilgileri ile yemek, telefon,
sendika, ilaç bedeli, emekli keseneği, nafaka, icra, kira gibi kesintileri işlenmek
suretiyle maaşları hesaplanıp maaş bordroları hazırlanmakta ve bordro bilgilerine
ilişkin çeşitli listelerin dökümleri alınmaktadır.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
18
Sayıştay İnternet Sitesi: Sayıştayın gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında
tanıtımı sağlamak, Kuruma ilişkin yararlı bilgileri ve haberleri elektronik ortamda
kurum ve kişilerin istifadesine sunmak ve şeffaflığı sağlamak amacıyla Aralık 1999
tarihinde kurulan internet sitesi, “Sayıştay Hakkında”, “Sayıştay Raporları,
“Sayıştay Kararları”, “Sayıştay Yayınlarıve “Haber-Duyurubaşlıklarından
oluşmaktadır.
Sayıştay Bilgi İşlem Merkezi ve Sayıştay İntraneti: Bilgi İşlem Merkezinde
firewall yazım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı denetim sistemi, internet içerik
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
19
güvenlik sistemi, internet siteleri erişim denetim sistemleri, gerçek zamanlı virüs
koruma, tanıma, temizleme sistemleri kurulmuş olup, sürekli olarak
güncellenmektedir. Sayıştay mensupları yerel ağa bağlı aynı anda 1000 kişisel
bilgisayar üzerinden internete çıkabilmekte, e-posta sunucusu üzerinden kurum içi,
kurum dışı elektronik haberleşme yapabilmektedir.
Bilgi işlem merkezindeki sunuculardan
bir tanesi Sayıştay İntraneti (SAYBİS)
olarak hizmet vermektedir. SAYBİS’te
yoğun biçimde kurum içi bilgi paylaşımı
yürütülmektedir.
Ayniyat Otomasyonu:
Demirbaşlar ile ilgili sunucu/istemci
tabanlı Ayniyat Otomasyonu Sistemi
kullanılmaya başlanmıştır. Ayniyat ve
demirbaş modüllerinin kayıt ve
sorgulama sistemi tek bir çatı altında
toplanmış ve esnek sorgulama
seçenekleri sunularak güncel demirbaş
kayıtlarına ve ilgili demirbaşların
tarihçesine hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi sağlanmışr.
Arşiv Otomasyonu: Sayıştay arşiv alt sisteminin bilgi giriş, güncelleme ve
sorgulama modülleri Arşiv Birimi personeli tarafından kullanılmaya başlanmış,
muhasebe hizmetleri birimi kütüğü ve hesap defteri kayıtları, SAYBİS üzerinden ilgili
personele ılmışr. Meslek mensupların arşivden aldığı hesapları ve hangi
tarihler arasında bu hesaplar üzerinde çalıştığını Grup Şeflerinin ve ilgili personelin
takip etmesi sağlanmıştır.
Evrak Otomasyonu: Evrak otomasyonu SAYBİS bilgi-form sistemiyle entegre
edilmiş ve gerçekleştirilen evrak akışın takibi sağlanmıştır. Personel kendini
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
20
ilgilendiren, birim amirleri ise; birimleri dahilindeki tüm personele ait evrak akışını
anlık olarak takip edebilmektedir.
Genel Kurul Kararları Programı: Sayıştay Genel Kurulu tarafından alınan
kararların, karar no, karar tarihi, geldiği kurum (Sayıştay içi ya da dışı) gibi kriterlere
göre sorgulanması imkanı sunan bir programdır.
Daire Otomasyonu: Daire otomasyonu yazılı ile Sayıştay Yargılama
Dairelerinde işlem gören yargı dosyalarının ve daire evrakının takibi
yapılabilmektedir. Yargılama sürecindeki dosyaların durumları ve dosyalarla ilgili
genel bilgiler çeşitli sorgu kriterlerine göre listelenebilmektedir.
Sorgu, Müzekkere ve Raporlarının Takibi (Yazı İşleri): Bu alt sistem ile
denetçilerin yazılması için yazı işleri birimine gönderdiği sorgu, rapor, müzekkere ve
diğer evrak bilgisayar ortamına aktarılmakta, denetçisi gerektiğinde bu program
aracılığı ile gönderdiği dokümanın çeşitli aşamalarını, kim tarafından yazıldığı, son
durumunu kendi bilgisayarından izleyebilmekte, sorgulayabilmektedir.
Savcılık Otomasyonu: Bu uygulama ile Sayıştay Savcılık biriminde işlem gören
dosyaların, domanların takibi, güncellenmesi, sorgulanması ve arşivlenmesi
yapılmaktadır. Uygulama ile Savcılık birimi personeli tarafından kayıtların bilgi girişi,
güncellenmesi yapılmakta, savcılar tarafından aynı veritabanı üzerinde sorgulama
ve gerekli değiklikler yapılabilmektedir.
İzin Takip Programı: Personele ait yıllık izin, mazeret izni, sağk raporlarına
ilişkin bilgiler bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bunlara ait her türlü sorgulama
yapılmakta, ilgili bilgilere cari yıl ve geçmiş yıllar itibari ile ulaşılabilmektedir. Artık
izin talebinde bulunan personelin ve onaylayan amirlerin imzaları elektronik imza
ile alınmakta, belgeye gerek kalmamaktadır.
Sayıştay Mensupları Kıdem–Terfi Programı: Bu program ile Personel ve
itim Birimi tarafından, Sayıştay meslek mensupları ve netim mensupları terfi
bilgilerinin güncellemeleri yapılmakta, sistem bu bilgileri değerlendirerek kıdem
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
21
ralamalarını yapmakta, sonuçlar ve çeşitli istatistikî bilgiler mensuplar tarafından
SAYBİS ekranından sorgulanabilmektedir.
Personel Sicil İşlemleri: Personel ve Eğitim Müdürğünde kullanılan bu
yazılım ile Sayıştay personelinin sicil bilgileri bilgisayar ortamına aktarılmakta ve
istendiğinde dökümü alınmaktadır.
Personel Harcırah Programı: Bu program ile personelin yerinde inceleme
(turne), yurtiçi ve yurtdışı harcırahların kayıt ve takibi yapılmaktadır.
Genel Yazı İşleri Otomasyonu: Bu program ile ilgili birimde muhasebe
müdürlükleri ile yapılan evrak akışın kontrolü sağlanmakta, muhasebe
müdürlüklerinden gelen evraklardaki eksikliklerin takibi, eksik evrak bildirimlerinin
hazırlanması yapılabilmektedir. Aynı program dahilinde tebliğ zarf çıktıları
yazdırılabilmekte, muhasebe müdürlükleri ve yıllık denetim programları ile ilgili
bilgiler takip edilebilmektedir.
İlam Programı: Bu program daire otomasyonu ile entegre çalışmaktadır. Yargı
raporlarından çıkan ilamların kayıt ve takibi yapılmaktadır.
Daireler Kurulu Kararları Programı: Bu program ile Daireler Kurulu
kararlarının kayıt ve takibi yapılmakta ve bu programın verileri Sayıştay’ın web
sayfasında da yayınlanmaktadır.
Sağlık Hizmetleri Programı: Personelin tedavi beyanları bilgisayar ortamına
aktarılmış olup, bakmakla kellef bulunduğu, tedavi yardımından faydalanacak
aile fertlerinin takibi yapılmaktadır.
nav Hizmetleri Programı: Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınavına
başvuran adayların bilgi girişleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılmakta olup, bu
bilgiler disket ve listeler halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine teslim
edilmektedir.
Seçim Hizmetleri Programı: Sayıştay Daire Başkanlığı ve üye adayı
seçimlerinde oy tasnif ve listeleme işleri için mikro bilgisayarlar hizmete
sunulmuştur.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
22
Yemekhane Otomasyonu: z konusu program ile yemekhaneye girişlerde
yemek fişi yerine, halen kurum girişıkışlarında kullanılmakta olan turnike giriş
kartların kullanılması sağlanmıştır.
Lojman Otomasyonu: Bu program ile kurum personelinin, lojman tahsis talep
beyannamelerini elektronik ortamda doldurması imkânı getirilmiştir.
Haber Yönetim Modülü: Web sitesinin mevcut altyapı korunarak, resimli
haber girişlerinin yapılmasına olanak sunmaktadır. Yerleşik resim editörü
içermektedir.
Forum: Kurum içi sosyal paylaşım platformu olarak hizmete sunulmuştur.
Teknik Hizmetler Modülü: Kod yazım altyapısı, gerekli kütüphaneler ve temel
bazı standartlar oluşturularak, teknik hizmetler ile EBİM tarafından teknik
sorunların tespit ve giderilmesine ilişkin süreci yönetmek üzere geliştirilmiştir.
Dinamik Veri Aktarım Projesi: Muhasebat verilerinin herhangi bir formatta
herhangi bir şemada sisteme aktarılabilmesi için Microsoft’un Veri Alma aracında
olmayan özellikleri içeren bir yazılım tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
3.2 Kütüphane
Sayıştay Başkanlığı phanesi, Sayıştay mensuplarının ve Kurum dışından
gelen okuyucuların taleplerini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç
doğrultusunda 2010 yılında 16.917 kişiye hizmet verilmiş olup, kütüphaneler arası
birliği çerçevesinde Sayıştay mensuplarıin çeşitli üniversite kütüphanelerinden
materyal temin edilmiştir.
Sayıştay Başkanlığının 2009 ve 2010 yıllarındaki kütüphane materyal envanteri
lsonu itibariyle şu şekildedir:
Tablo 3: 2009–2010 Kütüphane Materyalleri
PHANE MATERYALLERİ
YILLAR
MATERYAL ÇEŞİTLERİ
2009 2010
Kitaplar 8482 9249
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
23
Süreli Yayınlar 6635 6980
Abone Olunan Süreli Yayınlar 34 34
Edebi Yayınlar (Roman, hikâye, vb.) 886 1019
Resmi Gazeteler-Tutanak Dergileri- Kanunlar
Dergileri- Düsturlar- Kazancı ve Başbakanlık
Kanunlar Külliyatları
3813 3926
Genel Kurul ve Daireler Kurulu Kararları 155 159
Sayıştay Yayınları (Sayıştay Dergileri hariç) 582 597
Raporlar 109 110
Tezler 30 36
Kitap Dışı Materyaller (CD vb.) 215 230
4- İnsan Kaynakları
2010 yılı sonu itibariyle Sayıştay Başkanlığı merkez teşkilatına tahsis edilmiş
olan toplam 2501 adet kadrodan 1446 adedi dolu, 1055 adedi ise boş durumda
olup, tahsis edilen kadronun %58’i kullanılmıştır. Başkanlığımızda görev yapan 37
zleşmeli personel ile birlikte toplam personel sayısı 1483’e ulaşmaktadır.
Başkanlığımızda görev yapan 1446 kadrolu personelin 894’ü meslek mensubu,
541’i netim mensubu ve 11’i savcıdır. Meslek mensubunun 53’ü “Başkan, daire
başkanı ve üyelerdenve 841'i uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denei
yardımcılarından” oluşmaktadır. 841 denetçinin 423’ü uzman denetçi, 138’i
başdenetçi, 215’i denetçi ve 65’i denetçi yardımcısı kadrosunda bulunmaktadır.
Yönetim mensuplarızdan 405’i genel idare hizmetleri sınıfında, 9’u sağlık
hizmetleri sınıfında, 29’u teknik hizmetler sınıfında, 98’i yardımcı hizmetler
sınıfındadır. Ayrıca, çeşitli branşlarda toplam 37 kişi, sözleşmeli personel olarak
istihdam edilmektedir.
Sayıştay mensupların öğrenim durumları aşağıdaki grafikte belirtilmektedir.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
24
4
70
94
139
96
963
108
9
0
200
400
600
800
1000
1200
İlkokul
Mezunu
Orta Okul
Mezunu
Meslek
Lisesi
Mezunu
Lise
Mezunu
Yüksek
Okulu
Mezunu
Lisans
Mezunu
Yüksek
Lisans
Doktora
Grafik 1: Öğrenim Durumuna Göre Sayıştay Mensupları
Sayıştay mensupların cinsiyetine göre dağılı ise aşağıda gösterilmektedir.
1121
362
0 200 400 600 800 1000 1200
Bay
Bayan
Grafik 2: Cinsiyete Göre Sayıştay Mensupları
5- Sunulan Hizmetler
5.1 Sayıştay Yargı ve Karar Organlarının Görev ve Yetkileri
Sayıştay Daireleri, bir başkan ve altı üyeden oluşan hesap mahkemeleridir.
Daire, bir başkan ve dört üye ile toplanır, hüküm ve kararlar oy çokluğuyla verilir.
Hesap mahkemesi olarak sorumluların hesap ve işlemlerine ilişkin düzenlenen
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
25
yargılamaya esas raporlarda yer alan kamu zararına ilişkin hususları hükme bağlar;
denetim raporları hakkında görüş bildirir. Sayıştay Başkanı tarafından görüşülmesi
istenilen konular hakkında göş bildirir veya karar verir.
Genel Kurul, Genel Kurul Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan
yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden oluşur. Genel Kurul;
a) Genel uygunluk bildirimlerini göşür.
b) İçtihadın birleştirilmesi kararı alır.
c) 6085 sayılı Kanun gereğince hazırlanacak yönetmelikler hakkında görüş
bildirir.
ç) Sayıştaya ilişkin kanun tasarısı ve teklifleri hakkında göş bildirir.
d) Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenilen diğer konular hakkında
görüş bildirir veya karar verir.
e) 6085 sayı Kanunla verilen diğer görevleri yapar.
Başsavcı oy hakkı olmamak üzere Genel Kurul toplantılarına katılır ve
görüşünü açıklar. Genel Kurul mevcut üye sayısının en az üçte ikisi ile toplanır,
mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Sayıştay Başkanın
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayır. Başkanın katılamadığı hallerde Genel
Kurula, Kurula katılan başkan yardımcılarından kıdemli olanı başkanlık eder.
Temyiz Kurulu; Sayıştay Genel Kurulunca, Rapor Değerlendirme Kuruluna
seçilenler dışında kalan daire başkanları ile üyeler arasından dört yıl için seçilecek
dört daire başkanı ve her daireden seçilecek ikişer üyenin katılımı ile kurulur. Her yıl
Kurul üyelerinin dörtte biri yenilenir. Üyeliği sona erenler dört yıl geçmeden tekrar
seçilemez. Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder. Kurul üye tamsayısın
en az üçte ikisi ile toplanır. Kanuni izin ve boş üyelik sebebiyle toplantı yeter
sayısının sağlanamadığı hallerde, dairelerden Kurula silmiş bulunan üye sayısı
mamak ve o toplantıya münhasır olmak kaydıyla Kurul Başkanı tarafından
katılamayan üyelerin yerine her daireden bir üyeyi aşmamak koşuluyla kıdem
esasına göre yeter sayı sağlayacak kadar üye toplantıya davet edilebilir. Kurul,
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
26
mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kararı temyiz edilen daire başkan ve
üyelerinin oy hakkı yoktur. Savcı, duruşmalı oturumlarda doğrudan, diğer
oturumlarda ise Kurulun daveti üzerine toplantıya katılarak görüşünü ıklar.
Temyiz Kurulu Sayıştay dairelerince verilen ilamların son hüküm merciidir.
Daireler Kurulu, Rapor Değerlendirme Kurulu ile Temyiz Kuruluna seçilen
daire başkanı ve üyelerin dışında kalan daire başkanı ve üyelerden kurulur. En
kıdemli daire başkanı Kurula başkanlık eder. Kurul mevcut üye sayısının en az üçte
ikisi ile toplanır. Kanuni izin ve boş üyelik sebebiyle toplantı yeter sayısın
sağlanamadığı hallerde, o toplantıya münhasır olmak kaydıyla Kurul Başkanı
tarafından katılamayan üyelerin yerine her daireden bir üyeyi aşmamak koşuluyla
dem esasına göre yeter sayıyı sağlayacak kadar üye toplantıya davet edilebilir.
Kurul, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Daireler Kurulu;
a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda
düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler,
b) Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular,
hakkında görüş bildirir ve 6085 sayılı Kanunla kendisine verilmiş olan diğer
görevleri yapar. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda
zenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler,
Sayıştayın istişari görüşü alınarak rürlüğe konulur. Sayıştay, görüşüistemin
yapılması tarihinden itibaren çalışmaya ara verilme resi hariç en geç otuz gün
içinde bildirir. Bu sürenin aşıldığı haller, Sayıştay faaliyet raporunda gerekçeli olarak
yer alır.
Rapor Değerlendirme Kurulu; Sayıştay Genel Kurulu tarafından iki yıl için
seçilen iki daire başkanı ve her daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan
yardımcısından oluşur. Kurulun başkanı Sayıştay Başkanıdır. Başkanın katılamadığı
durumlarda Kurula denetimden sorumlu başkan yardımcısı başkanlık eder.
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
27
Kurul, üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır, mevcudun salt çoğunluğu
ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış
sayılır. Rapor Değerlendirme Kurulu, Sayıştay raporları ile Sayıştay Başkanı
tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirir. Sayıştay raporlarının
Kurulda görüşülmesi sırasında ilgili grup başkanı veya raporun denetçisi katılarak
görüşünü ıklar. Sayıştay raporlarının görüşülmesi sırasında ıklamalarda
bulunmasıin ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya görevlendireceği yardımcısı
da Kurula çağrılabilir.
Yüksek Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Sayıştay
Genel Kurulunca seçilecek beş daire başkanı ve her daireden seçilecek birer üye ile
kurulur. Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder. Kurul, üye tamsayısı ile
toplanır. Disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası verilmesine ilişkin
kararlar üçte iki çoğunlukla verilir. Kurul, Sayıştay Başkanı, daire başkanı ve üyeler
hakkındaki disiplin soruşturmalarına bakar.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Genel
Kurulca seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile
denetimden sorumlu başkan yardımcısından kurulur. Aynı şekilde birer yedek üye
seçilir. Kurula daire başkanı başkanlık eder. Kurul, Sayıştay Başkanı, daire başkanı ve
üyeler dışındaki meslek mensupları hakkındaki yükseltme işleri ile disiplin
soruşturmalarını ve ceza kovuşturmalarını yürütür.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Sayıştay Başkanı, başkan
yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur. Sayıştay Başkanının katılamadığı
hallerde Kurula, Kurula katılan başkan yardımcılarından kıdemli olanı başkanlık
eder.
Başsavcılık, Başsavcı ve 11 savcıdan oluşur. Sayıştay Başsavcısı ve savcıları,
Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif
üzerine ortak kararname ile atanırlar. Başsavcı; Başsavcılığa intikal eden
yargılamaya esas raporları, temyiz konusu dosyaları ve diğer işleri savcılara havale
eder. İlama ilişkin yargılamaya esas raporları hazırlayan denetçiler tarafından
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
28
yapılan temyiz istemini gerçekleştirir veya temyiz isteminde bulunmama
gerekçesini, ilgili denetçiye bildirilmek üzere Başkanlık makamına sunar. İlamların
infazı izler ve bu hususla ilgili gerekli işlemleri yapar. Hakkında sduyurusunda
bulunulan sorumluların ve diğer ilgililerin durumlarını izler. Sayıştayca belirtilen
süreler içerisinde verilmeyen hesapları takip eder, hesabı ve istenilen bilgi ve
belgeleri vermeyen sorumlular ve diğer ilgililer hakkında bu Kanunda belirtilen
gerekli işlemleri yapar. Kanunlarla ve Sayıştay Başkanı tarafından verilen diğer
görevleri yerine getirir. Savcı; Kendisine havale edilen yargılamaya esas raporları,
temyiz konusu dosyaları ve diğer işleri inceleyerek şüncesini gerekçeli olarak
bildirir. Oy hakkı bulunmamak üzere hesap yargılamasına katır ve görüşünü
ıklar. Başsavcı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
5.2 Sayıştay Mensuplarının Görev ve Yetkileri
Sayıştay Başkanı, Sayıştayı yönetir ve temsil eder. Sayıştay Başkanı, Kurumun
en üst yöneticisi olup genel işleyişten sorumludur; kanunlarla verilen görevlerin iyi
yapılması ve netimin düzenli bir surette yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
Genel Kurulun Başkanıdır. Gerekli gördükçe temyiz ve daireler kuruluna da
başkanlık eder. Bu kurullara verilecek işleri düzenler ve görüşmeleri yönetir.
Başkan yardımcıları, Sayıştay Başkanı tarafından, biri denetim diğeri yönetim
ile ilgili işlerde kendisine yardımcı olmak üzere görevlendirilir. Üyeler arasından
seçilebilen Başkan yardımcıları, daire başkanı statüsündedir.
Daire başkanları, dairelerine ayrılan hesapların yargılama ve bunlara ilişkin
tutanak ve ilâmlarını düzenlenme ve sonuçlandılması işleriyle ve diğer işlerin
yapılması sağlamakla görevlidir.
Üyeler, bulundukları dairelerde daire başkanı ya da dahil bulundukları kurulda
kurul başkanı tarafından kendilerine verilen dosyaları ve raporları geciktirmeden
inceleyerek görevli daire veya kurullara gerekli ıklamaları yapar, görüş ve
şüncelerini gerekçeleri ile yazılı olarak bildirir, dairelerin ve üyesi bulundukları
kurulların toplantılarına katır, oylarını verir, karar ve görüşlerde azınlıkta kalanlar
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
29
karşı oy gerekçelerini yazılı olarak bildirir, daire ve kurullarla ilgili olmak üzere
verilen diğer işleri yapar.
Bölüm Başkanları, başkan yardımcılarına verilmiş görevlerin yerine
getirilmesine yardımcı olmak üzere, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl
çalışmış meslek mensupları arasından; denetimle ilgili başkan yardımcısına verilmiş
görevlerin yerine getirilmesi için en çok beş bölüm başkanı, yönetimle ilgili başkan
yardımcısına verilmiş görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere ise en
çok üç bölüm başkanı Sayıştay Başkanının onayı ile görevlendirilir.
Raportörler, Daire ve kurullarca verilen karar ve görüşler dairesinde karar,
tutanak, ilam ve daire görüşüdüzenleyerek bunların gerektirdiği diğer işlemleri
yapmakla görevlidirler.
Denetim ve Denetim Destek Grup Başkanlıkları, bir grup başkanı ile yeterli
sayıda denetçiden oluşur. Denetim grup başkanlıkları, Sayıştayın denetim
alanındaki bütün kamu idarelerinin sekr ve faaliyet bütünğünü kapsayacak ve
kalkınma planları, yıllık programlar ile stratejik planları izlemeye imkan verecek
şekilde Sayıştay Başkanının onayı ile kurulur.
Yönetim Birimleri; evrak, özlük işleri, kütüphane, yayın işleri, arşivleme, satın
alma, mali işler gibi destek hizmetlerini yürütür. Bu birimlerde Devlet Memurları
Kanununa tabi personel çalışır.
5.3 Denetim ve Yargılama Faaliyetleri
Anayasa, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu uyarınca Sayıştay, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama
yoluyla kesin hükme bağlama ve TBMM’ye yargılama daireleri veya Temyiz Kurulu
tarafından düzenlenen ilamlar şeklinde Sayıştayın yargılama faaliyetini
oluşturmaktadır. tçe uygulama sonuçları ile ilgili kesin raporlar üretme
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yargı raporu, Sayıştay hesap kanun tasarısına ilişkin
olarak düzenlenen genel uygunluk bildirimi, Parlamentonun bütçe hakkının etkili
bir biçimde kullanılmasına Sayıştayın katkısı sağlayan önemli bir belgedir.
Sayıştayın denetim alanı ile ilgili konularda mali yönetim sisteminin etkinliğinin
Genel Bilgiler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
30
arttırılması ve kamu kaynakların daha ekonomik, etkili ve verimli bir biçimde
kullanılmasına ilişkin ş ve önerilerini kapsayan diğer raporlar da Sayıştayın
önemli ürünlerindendir. Sayıştay Kanununa Avrupa Birliği uyum paketleri
çerçevesinde eklenen bir madde ile Parlamentodan gelen taleplerin Sayıştay
denetimi yoluyla sonuçlandırılması yine Parlamento adına yapılan önemli bir
görevdir.
5.4 Diğer Faaliyetler
Sayıştayın denetim ve yargılama faaliyetlerinin bir uzantışeklinde
görülebilecek diğer faaliyetler ise bu asli fonksiyonların daha etkili bir biçimde
yerine getirilmesinde ve denetim yolu ile kamunun etkinliğinin artırılmasında
önemli araçlardandır. Sayıştayın mali konularda hazırlanacak yönetmelikler ve
değer diğer yasal düzenlemeler hakkında istişari görüş vermesi kamu mali
yönetiminin amacına uygun çalışmasına önemli katkı sağlamaktadır. Çeşitli konular
hakkında Maliye Bakanlığından gelen talep üzerine Sayıştay tarafından verilen
istişari görüşler de, mali mevzuatın uygulanması konusunda kamu idarelerine
yardımcı olmaktadır.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Sayıştay Başkanlığında, 2010 yılı bütçesi kapsamında alınan mal ve hizmetler,
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde, harcama
yetkilisinin onayıyla gerçekleştirme görevlileri tarafından temin edilmiştir. İç
Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”a dair Yönetmelik ile bu
Yönetmelik uyarınca alınan Makam Onayı çerçevesinde yürütülmesi gereken iş ve
lemler, Mali İşler dürğünce ön mali kontrole tabi tutulmuştur. Sayıştay
Başkanlığının iç kontrol sisteminin oluşturulması kapsamında, İç kontrol ortamının
belirlenmesi, Risk evreninin oluşturulması, Amaç ve hedeflerin belirlenmesi, Her bir
alt birim için iş akışreçlerinin çıkarılması, Risklerin değerlendirilmesi, Raporlama
ve İzleme çalışmalarının, Mali İşler Müdürğünde yürütülmesine 2010 yılında da
devam edilmiştir.
Amaç ve Hedefler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
31
AMAÇ 2: Sayıştay Yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya
kavuşturmak.
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
HEDEFLER:
1.1. Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış
denetim standartlarımızı oluşturmak.
1.2. Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak
güncellemek.
1.3. Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yütmek.
1.4. Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
1.5. Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
1.6. Denetim altyapısı geliştirmek.
1.7. Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
1.8. TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini artırmak.
1.9. İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
HEDEFLER:
2.1. Yargılama recinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal
düzenlemeler hakkında çalışmalarda bulunmak.
AMAÇ 1: Sayıştay denetiminde, çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini
yaygınlaştırarak etkinliği artırmak.
Amaç ve Hedefler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
32
2.2. Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya
yönelik tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek
mekanizmalar kurmak.
HEDEFLER:
3.1. Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir
hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
3.2. Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve
eylem planına dayalı olarak geliştirmek
3.3. Üst netime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını
güvence altına alacak bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
3.4. Kurumda iç kontrol sistemi ve risk yönetimini geliştirmek.
3.5. İnsan kaynaklarınetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak
etkin ve verimli bir şekilde işleyen insan kaynakları yapısı
oluşturmak.
3.6. İnsan kaynakları netiminde performans değerlendirme sistemini
kurmak ve geliştirmek.
B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu mali yönetim
sisteminde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kamu mali yönetim ve kontrol
sisteminin yapı ve işleyişindeki bu değişim, Sayıştay’ın geleneksel işlevlerine yeni
ılımlar getirmiş, gerek hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesinde gerekse kamu
yönetiminde etkinliğin artırılmasında Sayıştay’a kilit bir konum kazandırmıştır.
AMAÇ 3: Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Amaç ve Hedefler
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
33
Avrupa Birliği Müktesebatının Kabulüne İlişkin Ulusal Programın (28.3 Mali
Kontrol) lümünde, “Dış Denetimin AB ve Uluslararası Standartlara Uygun Bir
Şekilde Geliştirilmesi İçin Mevzuat Değişikliği” ve “Sayıştayın Dış Denetim
Kapasitesinin Güçlendirilmesi” konuları “öncelikler” tasnifi altında yer almış, ayrıca
2011-2013 Dönemi Orta Vadeli Programda da, idari ve mali sorumlulukların gereği
gibi yerine getirilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
kamuda oluşturulan yeni mali netim ve denetim anlayışın tüm unsurlarıyla
hayata geçirilebilmesi için Başkanlığımıza önemli görevler yüklenmiştir.
Bu çerçevede; Sayıştay’ın genişleyen rol ve sorumluluklarına paralel olarak,
organizasyon yapısını yeniden şekillendirmek, uluslararası standartlarla uyumlu
olarak çağdaş denetim tekniklerinin daha yaygın olarak uygulamaya geçirilmesini
sağlamak, kamu fonlarının kullanıldığı m alanların Sayıştay denetimine tabi
olmasını sağlamak, Sayıştay yargısı, nün koşulları doğrultusunda daha etkin
lmak gibi amaçlarla hazırlanan “Sayıştay Kanunu” 19.12.2010 tarihinde
yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. 6085 sayılı Sayıştay Kanununun uygulamasına
ilişkin ikincil mevzuat çalışmalarına hızla devam edilmektedir.
Bu aşamada, 5018 sayılı Kanunla uyum sağlayacak şekilde etkin bir dış
denetimin sağlanması için Sayıştay’ın yasal ve insan kaynakları altyapısın
güçlendirilmesi ve Sayıştay’ın denetim faaliyetlerinin kamuda yaygınlaştırılarak, iç
kontrol ve denetim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yönelik Sayıştay’ın
daha fazla katkı vermesinin sağlanması, temel önceliklerimiz arasındadır.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
34
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Sayıştay Başkanlığına, 2010 yılı bütçesiyle 120.372.610 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Bu rakam 2009 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekle karşılaştırıldığında
%22 oranında bir artışa tekabül etmektedir.
l içinde, Maliye Bakanlığının Kamu Personelinin Sağk Hizmetlerinin Sosyal
Güvenlik Kurumuna devrine ilişkin tebliğ hükümleri doğrultusunda 531.004 TL ek
ödenek alınmış, ayrıca bağış ve yardımlar kapsamında alınan 307.614,97 TL bütçeye
ödenek kaydedilmiştir.
Diğer taraftan, 19.12.2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6085 sayı Sayıştay Kanununun Geçici 4 üncü maddesi gereğince
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (devredilen) bütçesinin Başkanlığıza
devredilmesi ile 4.688.825 TL ödenek Başkanlığımız bütçesine eklenmiştir. Söz
konusu ödeneklerin eklenmesiyle Başkanlığımızın toplam ödeneği 125.900.053,97
TL olmuştur. 2010 yı bütçe giderlerinde, 2009 yı harcamasına göre %12 oranında
bir artış gerçekleşmiştir.
Bütçe ödeneğinin bir kısmın harcanamamasının başlıca nedenleri; mal ve
hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde beklenenin çok altında sözleşme
imzalanmış olması, hizmet binasının dış cephesinin boyanması ile ilgili olarak
planlanan ihalenin teknik nedenlerden dolayı yapılamamış olması, yeni Sayıştay
Kanununun yıl içindeki yasalaşma sürecinin gecikmesi nedeniyle, yapılması
planlanan bir takım ulusal ve uluslar arası eğitim, toplantı, organizasyon gibi
faaliyetlerin yapılamamış olması, denetim birimlerinin denetim programları daha
çok merkezde inceleme şeklinde planlamaları nedeniyle yurt içi yerinde denetim
çalışmalarına katılın yeterli düzeyde gerçekleşmemesi, yıl sonunda YDK ile
birleşme nedeniyle Sayıştay bütçesine devredilen ödeneğin harcanamamış olması,
şeklinde sıralanabilir.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
35
Tablo4: 2009–2010 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
2009
(1000 YTL)
2010
(1000 TL)
Ekonomik
Kod
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HARCAMA
TOPLAM
ÖDENEK
HARCAMA
1 PERSONEL GİDERLERİ
63.676,30
56.065,59
76.113,07
60.445,26
1 1 Memurlar
62.274,30
55.163,35
73.224,46
59.328,21
1 2 Sözleşmeli Personel
1.230,00
902,24
1.615,36
1.117,05
1 3 İşçiler
22,00
0,00
22,00
0,00
1 5 Diğer Personel
150,00
0,00
1.251,25
0,00
2 SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.
6.829,00
4.680,28
9.611,71
7.783,41
2 1 Memurlar
6.425,00 4.454,87
9.202,71 7.598,74
2 2 Sözleşmeli Personel
400,00
225,41
405,00
184,68
2 3 İşçiler
4,00
0,00
4,00
0,00
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
17.962,58
15.207,27
28.270,37
18.357,02
3 1
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
9,00 7,69 10,00 9,32
3 2
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet
Alımları 2.586,60
2.518,66
3.594,52
2.834,27
3 3 Yolluklar
4.087,58
3.274,83
9.130,01
3.648,70
3 4 Görev Giderleri
85,50
170,58
640,54
541,58
3 5 Hizmet Alımları
6.930,90
6.220,75
12.051,64
9.152,54
3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri
315,00 34,34
350,00 152,36
3 7
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri 783,00
735,09
1.256,17
850,89
3 8
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri 540,00
353,22
702,01
650,05
3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri
2.625,00
1.892,11 535,50
517,31
5 CARİ TRANSFERLER
411,70
411,24
468,73
464,95
5 3
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler 396,50
396,50
448,16
445,00
5 4 Hane Halkına Yapılan Transferler
0,00 0,00 788,00
787,50
5 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler
15,20 14,74 19,79 19,16
6 SERMAYE GİDERLERİ
9.992,00
9.162,61
11.436,17
7.424,42
6 1 Mamul Mal Alımları
0
1.578,35
1.803,56
1.033,76
6 3 Gayrimaddi Hak Alımları
142,00
95,35
350,00
115,61
6 5
Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri 9.550,00
7.377,40
4.364,61
1.905,21
6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
300,00
111,51
4.918,00
4.369,85
TOPLAM 98.871,58 85.526,99
125.900,05
94.475,06
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
36
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
“Ekonomik sıflandırma” açısından Sayıştay Başkanlığının 2009 ve 2010 yılları
bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri şöyledir:
Tablo5: 2009–2010 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri
2009
(1000 YTL)
2010
(1000 TL)
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
1
PERSONEL GİDERLERİ
63.676,30 56.065,59 76.113,07 60.445,26
2
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİ
D.
6.829,00 4.680,28 9.611,71 7.783,41
3
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
17.962,58 15.207,27 28.270,37 18.357,02
5
CARİ TRANSFERLER
411,70 411,24 468,73 464,95
6
SERMAYE GİDERLERİ
9.992,00 9.162,61 11.436,17 7.424,42
TOPLAM
98.871,58 85.526,99 125.900,05 94.475,06
· “01- Personel Giderleriiçin Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2009 yılı
ödeneğine göre %19,5 artışla 76.113.065,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve anılan
gidere ilişkin 60.445.261,50 TL harcama gerçekleşmiştir.
· “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Sayıştay
Başkanlığı bütçesine 9.611.712,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve z konusu
ödeneğin %81’i harcanmıştır.
· “03- Mal ve Hizmet Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine 2009 yılı
ödeneğine göre %57,4 artışla 28.270.369,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve z
konusu ödeneğin % 65’i harcanmıştır.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
37
· “05- Cari Transferler” in Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2009 yılsonu
harcamasına göre %14 artışla 468.733,00 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu
ödeneğin %99’u harcanmıştır.
· “06- Sermaye Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 11.436.174,97 TL
ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin % 65’i harcanmıştır.
· Sayıştay Başkanlığının 2010 yılı bütçesinden, 2009 yılsonu harcamalarına
göre %10 artışla 94.475.057,64 TL harcama gerçekleşmiştir.
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
Ödenek 2009 Harcama 2009 Ödenek 2010 Harcama 2010
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Bütçe giderlerinin türü ısından, Sayıştay Başkanlığının 2010 yılındaki
harcamaları ve toplam harcama miktarına göre harcama oranları ise şöyle
gerçekleşmiştir:
Grafik3: 2009-2010 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
38
Tablo6: 2010 Yılı Harcama Oranları
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
HARCAMA
( 1000 TL)
HARCAMA
ORANI
1 PERSONEL GİDERLERİ
60.445,26
%63,98
2
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV. PRİMİ GİD.
7.783,41
%8,23
3
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
18.357,02
%19,43
5
CARİ TRANSFERLER
464,95
%0,49
6
SERMAYE GİDERLERİ
7.424,42
%7,87
TOPLAM
94.475,06 %100
Buna göre, Sayıştay Başkanlığının 2010 yında harcamaların %64’ü personel
giderlerine, %19’u mal ve hizmet alım giderlerine, %8’i sermaye giderlerine, %8’i
sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ve %0,5’i de cari transferlere
harcanmıştır.
Bütçe gideri türü açısından, Sayıştay Başkanlığının iptal edilen ödenek ve ertesi
la devredilen ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo7: 2010 Yılı Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri
2010 (TL)
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE
DERİNİN
TÜRÜ
TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERLERİ
İPTAL EDİLEN
ÖDENEK
ERTESİ YILA DEV.
ÖDENEK
1
PERSONEL
DERLERİ
76.113.065,00 60.445.261,50 15.667.803,50 0,00
2
SOSYAL GÜV.
KUR. DEV.
PRİ GİD.
9.611.712,00 7.783.410,58 1.828.301,42 0,00
3
MAL VE
ZMET ALIM
DERLERİ
28.270.369,00 18.357.018,95 9.913.350,05 0,00
5
CARİ
TRANSFERLER
468.733,00 464.946,03 3.786,97 0,00
6
SERMAYE
D.
11.436.174,97 7.424.420,58 4.011.754,39 1.819.428,37
TOPLAM 125.900.053 94.475.057,64 31.424.996,33 1.819.428,37
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
39
· “01- Personel Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 76.113.065,00 TL
ödenek tahsis edilmiş, z konusu ödeneğin 60.445.261,50 TL’si harcanmış ve
lsonu itibariyle ödeneğin %21’i iptal edilmiştir.
· “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Sayıştay
Başkanlığı bütçesine 9.611.712,00 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin
7.783.410,58 TL’si harcanmış ve yılsonu itibariyle ödeneğin %19’u iptal edilmiştir.
· “03-Mal ve Hizmet Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine
28.270.369,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve z konusu ödeneğin % 35’i iptal
edilmiştir.
· “05-Cari Transferler” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine 468.733,00 TL ödenek
tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin % 0,1’i iptal edilmiştir.
· “06- Sermaye Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 11.436.174,97 TL
ödenek tahsis edilmiş, z konusu ödeneğin % 35’i iptal edilmiş, 1.819.428,37 TL
ödenek ise 2011 yılı bütçesine ödenek kaydedilmiştir.
3- Sayıştayın Mali Denetimi Sonuçları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca 5018 sayı Kanunun 69’uncu
maddesi uyarınca Sayıştayın dış denetimini yapmak üzere görevlendirilen
Komisyon tarafından “2009 Mali Denetim Raporuhazırlanmış ve TBMM Başkanlık
Divanına sunulmuştur. Söz konusu raporun sonuç bölümünde;
- Sayıştay Başkanlığının ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerine
dayalı olarak tahakkuk ettirilen ve ilgililerin hesabına aktarılan ödemelerinin banka
hesap özetleri ile mutabık olduğu,
- Kesin hesap cetvellerinde gösterilen gelir-gider rakamların doğru ve denk
olduğu, kullanılabilir bütçe ödenekleriyle uyumlu bulunduğu, ödenek üstü harcama
yapılmadığı,
- Sayıştay Başkanlığınca, bütçe ile temin edilen ödeneklerin Kurumun amve
planlanmış hedefleri doğrultusunda, iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
40
kullanıldığı, harcamalarda tasarruf sağlandığı, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe
politikası yürütüldüğü,
- Üst yönetici olarak Sayıştay Başkanının; bütçe ile verilen kamu kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin edecek tedbirlerin
alınmasında, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinde, 5018
sayılı Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde üstün
gayret gösterdiği,
- Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, mali hizmetler birim neticisi ve
gerçekleştirme görevlilerinin mali mevzuat ile tedbirlerin uygulanması yönünde
azami çaba sarf ettikleri,
- İdarenin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuata uygun olduğu,
belirtilmiştir.
B- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
1- Denetim Faaliyetleri
1.1. Kamu İdaresi Hesaplarının İncelenmesi
2010 yılı denetim programı kapsamına alınacak kamu idaresi hesaplarının
belirlenmesinde; idarelerin e gideri rakamların büyüklüğü, önceki denetim
bulguları, iç denetim raporları, yazılı ve görsel yayınlar gibi çeşitli kaynaklardan elde
edilen bilgiler, ihbarlar, incelenmesinde yarar görülen riski yüksek konular, hesabın
önceki inceleme nemlerinde programa alınmış olup olmadığı gibi hususlar
dikkate alınmışr.
2010 İnceleme döneminde toplam 1545 Muhasebe birimi hesabı
incelenmiştir. İncelenen bu hesapların bütçe büyüklüğü ve hesap sayıları itibariyle
incelenme oranları değerlendirildiğinde;
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Sosyal Güvenlik Kurum hesaplarının
incelenme oranları itibariyle %100 ile ilk sırada yer aldığı, İl Özel İdarelerinin hem
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
41
bütçe büyüklüğü hem de hesap sayısı bakından %99 ile ikinci sırada, Özel Bütçeli
İdarelerin bütçe büyükğünde %88 ve hesap sayısında %46 ile üçüncü sırada,
Belediyelerin bütçe büklüğünde %87 ve hesap sayısında %21 ile dördüncü sırada,
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin ise bütçe büklüğünde %76, hesap
sayısında %12 ile beşinci sırada yer aldığı görülmektedir.
Tablo 8: Kamu İdare Hesapları İncelenme Bilgileri (Genel icmal)
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE RE)
TOPLAM
HESAP SAYISI
2010
NEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI (TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELENEN
HESAPLARIN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELEME
ORANI(%)
(BÜTÇE
DERİNE
GÖRE)
Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu
İdareleri
1.534 180 262.137.347.561
199.662.945.590
76
Özel Bütçeli İdareler 324 148 17.368.169.726
15.210.019.908
88
Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumlar
8 8 1.819.209.938
1.819.209.938
100
Sosyal Güvenlik
Kurumları
189 189
111.167.708.009
111.167.708.009
100
İl Özel İdareleri 81 80
7.338.577.328
7.281.606.190
99
Belediyeler 2.968 627
30.294.467.489
26.352.333.162
87
Diğer İdare Hesapları
2.215 313 253.246.567
86.191.026
34
TOPLAM 7.319 1.545
430.378.726.618
361.580.013.823
84
2010 İnceleme Programı kapsamında 1545 adet hesap incelenmiştir.
Sayısal olarak incelenen hesap sıralamasında 627 adet hesapla belediyeler ilk
rada, 189 adet hesapla Sosyal venlik Kurum hesapları ikinci sırada, 180
adet hesapla Genel Bütçe Kapsamındaki İdare hesapları üçüncü sırada yer
almaktadır.
Yukarıdaki tabloda, her ne kadar 7.319 adet hesaptan 1.545 adedinin
incelendiği görülse de; bütçe büklükleri esas alındığında 430.378.726.618 TL
bütçe giderinin 361.580.013.823 TL kısmının incelendiği, dolayısıyla bütçe
büyüklüğü itibariyle toplamda ortalama olarak %84 gibi önemli bir orana
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
42
ulaşıldığı görülmektedir. Bunda, bütçe büyüklükleri itibariyle diğer hesaplara
nazaran son derece küçük olan ve bu nedenle daha az riskli olan hesapların
önemli bir kısmın (mahalli idare birlikleri, döner sermayeler gibi), mevcut
denetim kapasitesinin ekonomik kullanın temin edilmesi amacıyla,
denetim kapsamına alınmaması rol oynamaktadır.
1.1.1. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin İncelenme Bilgileri
İncelemeye alınan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdare hesaplarının
kurumsal özelliklerine bakıldığında; Bakanlık Merkez Hesapları, Hazine Hesapları,
DSİ ve TCK merkez hesapları ile Diğer Merkez hesaplarının tamamı incelenmiştir.
DSİ-TCK lge Müdürk hesapların büe büyükğü olarak %99’u hesap sayısı
olarak %96’sı, Askeri hesapların bütçe büyüklüğü olarak %89’u hesap sayısı olarak
%74’ü incelenmiştir.
Tablo 9: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdare Hesapları İncelenme Bilgileri
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE RE)
TOPLAM
HESAP SAYISI
2010
NEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI (TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELENEN
HESAPLARIN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELEME
ORANI(%)
(BÜTÇE
DERİNE
GÖRE)
Bakanlık Merkez Hesabı 16 16 108.136.663.171 108.136.663.171 100
Hazine Hesabı 3 3 63.510.479.721 63.510.479.721 100
DSİ İşleri G.M. Hesabı 1 1 2.834.745.334 2.834.745.334 100
Karayolları G.M. Hesabı 1 1 5.476.167.459
5.476.167.459
100
Diğer Merkez Hesabı 3 3 527.238.705
527.238.705
100
DSİ ve TCK Bölge Müd.
Hesabı
28 27 6.470.142.349
6.398.216.090
99
Diğer Taşra Hesabı 25 9
1.238.461.430
1.157.099.343
93
Askeri Kurum Hesapları 31 23 6.716.584.915
5.987.277.266
89
Sağlık Kurumları Hesabı 4 1 2.586.823.240
847.590.524
33
İl Defterdarlık Hesabı 81 9 35.410.339.234
3.488.347.851
10
İlçe mal Müdürğü
Hesabı
892 17 29.229.702.004
1.299.120.125
4
TOPLAM 1.534 180 262.137.347.561
199.662.945.590
76
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
43
Kurulu düzenleri ve uzmanlaşan çalışanlarının varlığı ve geçmiş inceleme
dönemlerinde saptanan sorunların ihmal edilebilecek düzeyde olması nedeniyle,
2010 inceleme döneminde, daha az sayıda Defterdarlık ve Mal müdürlüğü hesabı
inceleme programına alınarak incelenmiştir.
1.1.2. Özel Bütçeli İdarelerin İncelenme Bilgileri
ağıdaki tablodan da görüleceği üzere; toplam 324 özel bütçeli idarenin
148’i incelenmiştir. Bu hesaplardan Üniversite hesapları, bütçe büyüklüğü olarak
%99u hesap sayısı olarak %94ü oranında incelenerek ilk sırada yer almıştır. İkinci
sırada yer alan Özel Bütçeli Diğer İdare Merkez Hesaplarında bu oranlar, bütçe
büyüklüğünde %81 hesap sayısında %73 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 10: Özel Bütçeli İdare Hesapları İncelenme Bilgileri
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE RE)
TOPLAM
HESAP SAYISI
2010
NEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI (TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELENEN
HESAPLARIN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELEME
ORANI(%)
(BÜTÇE
DERİNE
GÖRE)
Üniversite Hesabı 96 90 9.191.884.412 9.066.158.439 99
Özel Bütçeli Diğer İdare
Merkez hesabı
30 22 4.112.085.786 3.338.234.396 81
Özel Bütçeli Diğer İdare
Taşra Hesabı
198 36 4.064.199.528 2.805.627.073 69
TOPLAM 324 148 17.368.169.726
15.210.019.908
88
1.1.3. zenleyici ve Denetleyici Kurumların İncelenme Bilgileri
2010 yılı inceleme döneminde, toplam 8 adet Düzenleyici ve Denetleyici
Kurum Hesabın tamamı incelenmiştir.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
44
Tablo 11: Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Hesabı İncelenme Bilgileri
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE RE)
TOPLAM
HESAP SAYISI
2010
NEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI (TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELENEN
HESAPLARIN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELEME
ORANI(%)
(BÜTÇE
DERİNE
GÖRE)
Düzenleyici ve
Denetleyici Kurum
Hesabı
8 8 1.819.209.938 1.819.209.938 100
TOPLAM 8 8 1.819.209.938 1.819.209.938 100
1.1.4. Sosyal Güvenlik Kurumu Hesaplarının İncelenme Bilgileri
Toplam 189 adet Sosyal Güvenlik Kurumu hesabın tamamı incelenerek,
inceleme oranı %100 olarak gerçekleştirilmiştir.
Tablo 12: Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabı İncelenme Bilgileri
BÜTÇE
TÜRÜ HESABIN ÇEŞİDİ
TOPLAM
HESAP
SAYISI
2010
NEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
HESAP
SAYISINA
GÖRE
İNCELEME
ORANI (%)
Sosyal Güvenlik Kurum Merkez Hesabı
1 1 100
Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Hesabı
106 106 100
İş Kurumu Merkez Hesabı
1 1 100
İş Kurumu Taşra Hesabı
81 81 100
Sosyal
Güvenlik
Kurumları
TOPLAM 189 189 100
1.1.5. İl Özel İdare Hesaplarının İncelenme Bilgileri
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılarak İl Özel İdarelerine
devredilmesi nedeniyle, yeni teşkilatlanma faaliyetlerinin doğurabileceği
riskleri değerlendirmek amacıyla, il özel idare hesaplarının incelenmesine
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
45
önem verilmiş ve toplamda 81 adet İl Özel İdare hesabın 80 adedi
incelenmiştir. Dolayısıyla, hem hesap sayısı hem de bütçe büyükğü olarak
%99 oranında bir inceleme gerçekleştirilmiştir.
Tablo 13: İl Özel İdare Hesabı İncelenme Bilgileri
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE RE)
TOPLAM
HESAP SAYISI
2010
NEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI (TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELENEN
HESAPLARIN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELEME
ORANI(%)
(BÜTÇE
DERİNE
GÖRE)
Özel İdare Hesabı 81 80 7.338.577.328 7.281.606.190 99
TOPLAM 81 80 7.338.577.328 7.281.606.190 99
1.1.6. Belediye Hesaplarının İncelenme Bilgileri
Toplam 16 adet Büyükşehir Belediye hesabının tamamı incelenmiştir. 65
adet İl Belediye hesabın 60 adeti incelenerek, hem bütçe büyüklüğü hem de
hesap sayısı bakımından % 92 oranında bir inceleme yapılmışr. kşehir
Belediyelerine bağlı ilçe belediyelerinin bütçe büyükğü olarak %87’si hesap
sayısı olarak %68’i; Büyükşehir Belediyelerine bağlı kuruluşların (ASKİ, İSKİ vb.)
hesap sayısı olarak %95’i incelenmiştir. 2010 yında rürlükte olan 832 sayı
Sayıştay Kanununun kapsamında bulunmaması nedeniyle, belediyelere bağlı
şirketler denetlenmemiştir.
ağıdaki tablodan da görüleceği üzere; 2010 döneminde tüm belediye
hesapların toplam bütçe büyüklüğünün %87’si Sayıştay incelemesine tabi
tutulmuştur. Bütçe rakamları itibariyle şük oranda risk arz etmeleri
nedeniyle, belde belediyelerinin inceleme oranı düşük kalmışr (%28).
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
46
Tablo 14: Belediye Hesapları İncelenme Bilgileri
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE RE)
TOPLAM
HESAP SAYISI
2010
NEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI (TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELENEN
HESAPLARIN
TOPLAM TÇE
DERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELEME
ORANI(%)
(BÜTÇE
DERİNE
GÖRE)
Büyükşehir Belediye Hesabı
16 16
13.662.594.751 13.662.594.751
100
İl Belediye Hesabı
65 60
3.184.023.604 2.920.743.957
92
Büyükşehire Bağ İe
Belediye Hesabı
143 97
6.826.212.577 5.912.047.389
87
İlçe Belediye Hesabı
749 285
4.422.166.053 3.244.649.935
73
Belde Belediye Hesabı
1.976 151
2.199.470.503 612.297.129
28
Büyükşehir Belediye
Kuruluşu Hesabı
19 18
95
TOPLAM 2.949 609 30.294.467.489
26.352.333.162
87
1.1.7. Diğer İdare Hesaplarının İncelenme Bilgileri
Yukarıda ifade edilen idareler dışında, 544 adet Mahalli İdare Birliğinin 41
adeti, 16 adet Fon, Sandık vb. hesabın 10 adeti, 1133 adet Genel tçe
Kapsamındaki İdarelere ait ner Sermaye Hesabın 133 adeti, 321 adet Özel
Bütçe Kapsamındaki İdarelere ait Döner Sermaye Hesabın 119’ u ile yine 201
adet Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere ait diğer hesabın 10 adeti 2010
inceleme neminde incelenmiştir. Bu bölümdeki hesapların inceleme
oranlarının düşük olmasının en önemli nedeni, bu hesapların diğer kısımlarda
zikredilen hesaplara nazaran bütçe büyüklüğü ve taşıdığı risk itibariyle daha
şük önem arz etmesinden kaynaklanmıştır.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
47
Tablo 15: Diğer İdare Hesaplarının İncelenme Bilgileri
BÜTÇE
TÜRÜ HESABIN ÇEŞİDİ
TOPLAM
HESAP
SAYISI
2010
NEMİNDE
İNCELENEN
HESAP
SAYISI
HESAP
SAYISINA
GÖRE
İNCELEME
ORANI (%)
Belediye Birlik Hesabı
443 40 9
Özel İdare Birlik Hesabı
101 1 1
MAHALLİ İDARE
RLİKLERİ
Toplam 544 42 7
Fon, Sandık, vb Hesabı 16 10 63
FON, SANDIK vb.
Toplam 16 10 63
Sağlık Kurumları Döner Sermaye Hesabı 212 69 33
Milli Eğitim Döner Sermaye Hesabı 507 26 5
Askeri Kurum Döner Sermaye Hesapları 60 11 18
Tarım Döner Sermaye Hesabı 188 10 5
Diğer Döner Sermaye Hesabı 166 17 10
GENEL BÜTÇE
KAPSAMINDAKİ
KAMU İDARELERİNE
T DÖNER SERMAYE
HESAPLARI
Toplam 1.133 133 12
Üniversite Döner Sermaye Hesabı 71 59 83
Özel Bütçeli Diğer İdareler Döner Sermaye
Hesabı
250 60 24
ÖZEL BÜTÇELİ
İDARELERE AİT
DÖNER SERMAYE
HESAPLARI
Toplam 321 119 37
Özel Bütçeli Diğer İdareler İş Yurdu
Hesabı
201 10 5
ÖZEL BÜTÇELİ
İDARELER AİT DİĞER
HESAPLAR
ş Yurdu
Toplam 201 10 5
Genel Toplam 2.215 313 14
1.2 TBMMden Gelen Taleplere İlişkin Gerçekleştirilen Denetimler
30.7.2003 tarih ve 4963 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile 832 sayılı Sayıştay
Kanununa eklenen ek 12nci madde hükmü ile Sayıştaya; Türkiye Büyük Millet
Meclisi araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararına istinaden Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine, talep edilen konuyla sınırlı olmak
kaydıyla, denetimine tabi olup olmadığına bakmaksızın özelleştirme, teşvik, bove
kredi uygulamaları dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ve
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
48
lemleri ile aynı usule bağ olarak, kullanılan kamu kaynak ve imkânlarından
yararlanma çerçevesinde her türlü kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif,
birlik, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerini denetleme
yetkisi verilmişti. Denetim sonuçları, ilgili komisyonlarda değerlendirilmek üzere
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 2010 yılında “Aksaz Deniz Üs
Komutanlığının güvenliği gerekçe gösterilerek, 2 nci derece kara askeri yasak bölge
kapsamında bulunan Muğla İli Köyceğiz İlçesi Sultaniye Köyü Büyükkaraağaç
Mahallesinin boşaltılmasına ilişkin uygulamalara son verilmesi” konulu denetim
talebinde bulunulmuş olup, z konusu talebe ilişkin gerek merkezde gerekse
yerinde yürütülen çalışmalar tamamlanarak hazırlanan rapor, 21.07.2010 tarihinde
TBMM’ye sunulmuştur.
1.3 Performans Denetimi Çalışmaları
Performans Denetimi; “INTOSAI Standartları Performans Denetimi Uygulama
Rehberi” tanımına göre, devlet faaliyetleri, programları veya organizasyonların
verimliliğinin ve etkinliğinin, ekonomiklik ve iyileştirmelere yol ma amacı
gözetilerek bağımsız bir biçimde incelenmesidir.
832 sayılı Sayıştay Kanununa 4179 sayılı Yasayla eklenen Ek 10’uncu madde ile
Sayıştaya, 1996 yılından itibaren performans denetimi yapma görev ve yetkisi
verilmiştir.
Performans Denetimi çalışmaları, 18.05.1999 tarihli Sayıştay Başkanlığı onayı
ile oluşturulan “Performans Denetimi Grubu Çalışma Rehber”inde belirtilen
esaslara göre sürdürülmüştür.
Sayıştay, performans denetimi alanında 15 yıllık birikimiyle önemli bir teorik
ve uygulama birikimi elde etmiştir. 1996 yılında, İngiltere Sayıştayının eğitim,
rehberlik ve desteğiyle başlanılan çalışmalar, bu alandaki diğer gelişmiş ülkelerin iyi
uygulama örneklerinin de izlenmesi, teori ve pratiğin geliştirilmesiyle performans
denetimi alanında Sayıştayın yetkin bir konuma gelmesini sağlamışr. Sayıştay,
kendisinden daha deneyimli ülke Sayıştayların denetim konularına kıyasla,
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
49
kapsamlı ve kompleks konularda yürüttüğü başarılı çalışmalarla, uluslararası alanda
saygın bir yer edinmiştir. Performans denetimi raporlarız konuyla ilgili
kurumlarda, sivil toplum örgütlerinde, üniversitelerde ve yazılı ve görsel medyada
büyük ilgi uyandırmaktadır.
1.3.1 Devam Eden Performans Denetimi Çalışmaları:
İçme Suyu Yönetimi: İçme suyu yönetiminin vatandaşların yeterli miktarda ve
kaliteli içme suyu elde etmelerini sağlayabilecek şekilde, planlı ve maliyet etkin
biçimde yürütülmesine ve AB katılım sürecinde, mevzuat alanındaki uyum amaçlı
düzenlemelere ilişkin problemlerin ortaya konması ile yakın bir gelecekte
TBMM’nin gündemine geleceği muhtemel yasal mevzuatın hazırlanmasına katkıda
bulunması amacıyla İçme Suyu Yönetimi konusunda başlatılan çalışmalar, konuyla
ilgili görev ve yetkileri olan; Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, DSİ, İller
Bankası, Büyükşehir ve İl Belediyeleri ile bunlara bağlı su ve kanalizasyon idareleri
ile il özel idarelerinde gerçekleştirilmiş olup; taslak raporun kurum içindeki
görüşülme süreci devam etmektedir.
da Denetim Faaliyetleri: Ülkemizde yeterli seviyeye ulaşmamış olan gıda
denetimi konusundaki faaliyetlerin koordineli, eksiksiz ve uluslararası standartlara
uygun olarak yapılması yönünde sorumlu kurumlara katkı sağlanması ve bu konuda
kamuoyundaki duyarlılığın artılması amacıyla başlatılan Gıda Denetim Faaliyetleri
konusunda başlatılan çalışma, konuyla ilgili asli faaliyetleri rdüren, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler
ve il özel idarelerinde gerçekleştirilmiş olup; taslak raporun kurum içindeki
görüşülme süreci devam etmektedir.
TÜBİTAK’ın Akademik Çevrelere Uyguladığı Ar-Ge Destekleri: Ar-Ge
faaliyetleri, desteklenen projeler ve proje desteklerinin uygulanma ntemleri
konusunda daha adil hizmet sunumunun sağlanmasına, proje seçimi ve destek
faaliyetlerinde verimliliği artıran iyileştirmeler yapılmasına katkı verilmesi amacıyla
başlatılan TÜBİTAK’ın Akademik Çevrelere Uyguladığı Ar-Ge Destekleri” konulu
çalışma devam etmektedir. Tamamlanan denetim çalışmalarına ilişkin taslak
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
50
raporlarla ilgili olarak denetlenen kurum üst yönetimlerinden yazılı görüşleri
alınarak gereken değerlendirmeler ve revizyonlar yapılmış olup, taslak raporun
kurum içindeki göşülme süreci devam etmektedir.
“Deriner Barajı ve HES Projesi”, Hafif Raylı Taşıma Sistemleri” ve “Doğu
Karadeniz Sahil Yolu Projeleri” kapsamında gerçekleştirilen performans denetim
çalışmaları sonuçlandırılmış ve ilgili Kurum görüşleri de eklenerek hazırlanan taslak
raporlar Başkanlığa sunulmuştur. Raporların kurum içindeki görüşülme süreci
devam etmektedir.
1.3.2 Uluslararası Performans Denetimi Çalışmaları
- EUROSAI tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Polonya Sayıştayının
koordinatörlüğünde yürütülen özürlerin istihdamının artırılmasına yönelik
programların denetimi çalışması kapsamında, kamu kurumlarında özürlülerin
istihdamı ile ilgili faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen proje ve işlemler hakkında
taslak rapor hazırlanmış ve Başkanlık Makamına sunulmuştur.
- Sayıştay, INTOSAI Afet Yardımların denetimi ve hesap verme sorumluluğu
çalışma grubunda, “Afet Hazırlıklarının Denetimi” konusunda INTOSAI rehberini
hazırlama görevini üstlenmiştir. Söz konusu rehberin amacı, afet hazırlıklarının nasıl
denetleneceğine ilişkin bir çerçeve çizmek ve sayıştayların bu alanı nasıl
denetleyeceğine ilişkin rehberlik yapmaktır. Bu çerçevede, “INTOSAI Afet
Hazırlıklarının Denetimi” rehberi hazırlanmış ve çalışma grubunun benimsediği
taslak, XX. INTOSAI toplantısında takdim edilmiştir. Söz konusu toplantıda, çalışma
grubunun süresinin 3 yıl uzatılması ve çalışma grubunun 2011 yılındaki toplantısına
Türkiye’nin ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştır.
1.4 Yurt Dışındaki Misyon Şefliklerinin Denetimi
24 Kasım – 11 Aralık 2010 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı ile Diğer Kamu
Kurum ve Kuruluşların Yurtdışı Teşkilatları denetlenmiştir. Bu faaliyet kapsamında
toplam 19 Ülkede bulunan 30 Misyon Şefliğimiz denetlenmiş ve bu denetime 53
Denetçi iştirak etmiştir.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
51
1.5 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (Devredilen) Tarafından
Gerçekleştirilen Denetimler
19.12.2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 6085 sayı Kanunun Gici 4 üncü maddesi gereğince Sayıştaya devredilen
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 2010 yılı denetim faaliyetleri; 1 Başkan,
17 Üye, 88 Başdenetçi, 12 Denetçi ve 10 Denetçi Yardımcısı olmak üzere 128
denetim personeliyle yürütülşr.
2010 Yında 101 kuruluşun 2009 yılı hesap ve işlemleri denetime tabi
tutularak raporları düzenlenmiş ve ilgili mercilere gönderilmiştir.
2010 yılı erisinde, 2007 Yı Genel Rapor’u Üyeler Kurulunda görüşülerek
kabul edilmiştir. Ayrıca aynı yıl içerisinde Üyeler kurulunun istemi üzerine 3 adet
Özel İnceleme Raporu ile denetlemeler sırasında karşılaşılan ve ivedi olarak
incelemesi, teftişi, tetkiki gereken hususlar ile alınması gereken önlemleri kapsayan
2 adet İvedi Durum Raporu düzenlenerek ilgili mercilere gönderilmiştir.
Tablo 16: Başbakanlık YDK (Devredilen) Tarafından Gerçekleştirilen Denetimler
2010 Yılında Hesap Ve İşlemleri Denetlenen Kuruluşlar Listesi
İktisadi Devlet Teşekkülleri
1-Devlet Malzeme Ofisi
2- Et Ve Balık Kurumu
3- Eti Maden İşletmeleri
4- Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu
5-Toprak Mahsulleri Ofisi
6- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
7- Ege Linyitleri İşletmesi Müessesi
8- Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi
9- Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi
10- Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK)
11- TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
12- TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
13- TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
52
14- TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
15- TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
16- Türkiye Petrolleri A.O.
17- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
18- Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt A.Ş.
19- Elektrik Üretim A.Ş.
20- Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.
21- Türkiye Elektrik İletişim A.Ş
22- Çay İşletmeleri Kurumu
23- Tarım İşletmeleri
24- Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi
Kamu İktisadi Kuruluşları
1- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi
2- T.C. Posta Ve Telgraf Teşkilatı
3- Devlet Hava Meydanları İşletmesi
4- Kıyı Emniyeti
İktisadi Devlet Teşekküllerine Bağlı Ortaklıklar
1- Hamitabat Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.
2- Kemerköy Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.
3- Soma Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.
4- Yeniköy Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.
Kamu İktisadi Kuruluşlarına Bağlı Ortaklıklar
1- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.
2- Türkiye Lokomotif Ve Motor Sanayi A.Ş.
3- Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.
Özel Kanunlarına Göre Denetlenen Kurum Ve Kuruluşlar
1- İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Ve Düzenleme Kurulu
2- Atatürk Orman Çiftliği
3- Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
4- Ekici Tütünleri Satış Piyasalarının Desteklenmesi İşleri
5- Milli Piyango İdaresi
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
53
6- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
7- Türkiye Vakıflar Bankası A.O.
8-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
9- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı
10- 5. Dünya Su Forumu Organizasyonu
11- Şeker Kurumu Başkanlığı
3346 Sayılı Kanun Uyarınca Denetlenen Kuruluşlar
1- T.H. Türkiye Emlak Bankası A.Ş.
2- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
3- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
4- İller Bankası
5- Acıpayam Selüloz Sanayii Ve Tic.A.Ş.
6- Arıcak Turizm Ve Ticaret A.Ş.
7- Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
8- Ziraat Finansal Kiralama Hizmetleri A.Ş.
9- Ziraat Yatım Menkul Değerler A.Ş.
10-Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sist. A.Ş.
11- Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
12- Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
13- Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV Ve İşletme A.Ş.
14- Birlik Sigorta A.Ş.
15- Birlik Hayat Sigorta A.Ş.
16- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
17- İstanbul Altın Borsası
18- Vakıf İnşaat Restorasyon Ve Ticaret A.Ş.
19- Türk İhracat Kredi Bankası A.Ş.
20- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
21- Tübitak Marmara Teknokent A.Ş.
22- TSE-Sojuztest Metroloji Ve Kalibrasyon Ltd. Şti.
23- Başkent Doğalgaz A.Ş.
24- Ziraat Sigorta A.Ş.
25- Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
54
Özelleştirme Kapsam Ve Programına Alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Devredilen
Kuruluşlar
1- T.H. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.
2- Sümer Holding A.Ş.
3- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.
4- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
5- Türkiye Şeker Fabrikaları Aş.
6- Sümer Halıcılık El Sanatları Sanayi Ve Tic. A.Ş.
7- Ankara Doğal Elektrik Ticaret A.Ş.
8- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
9- Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.
10- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.
11- Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.
12- İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.
13- Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.
14- Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.
15- Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.
16- Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
17- Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.
18- Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.
19- Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
20- Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.
21- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.
22- Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş
23- Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş
24- Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş
25- Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş
26- Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş
27- Tütün, Tütün Mamulleri Tuz Ve Alkol İşletmeleri
28- Sigara Pazarlama Ve Dağıtım A.Ş
29- Sigara Sanayi İşletmeleri Ve Ticaret A.Ş.
30- Doğusan Boru Sanayi Ve Tic. A.Ş.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
55
2- Yargı ve Karar Organlarının Faaliyetleri
2.1 Genel Kurul
Genel Kurul, 01 Ocak 2010-31 Aralık 2010 tarihleri arasında intikal eden 126
değişik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıştır. Konular itibariyle Genel
Kurul kararları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 17: Konular İtibariyle Genel Kurul Kararları
Konu Sayısı
Kurum İçi İşleyiş ve İşlevlerle İlgili Kararlar 27
Kanun ve KHK taslakları hakkında görüş bildirme ile ilgili kararlar 1
2547 Sayılı Yasanın 56/d Maddesi Uyarınca Verilen Görüş Kararları 85
Mevzuat Yorumu İle İlgili Kararlar 6
Genel Uygunluk Bildirimi Kararları 1
Sayıştayla ilgili yönetmelikler hakkında kararlar 1
Hesapların Denetlenmesi İle İlgili Kararlar 1
Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliği seçimleri ile ilgili kararlar 1
Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimleri hakkında karar 1
Sayıştay Üye Seçimleri Hakkında Kararlar 2
TOPLAM 126
2.2 Daireler Kurulu
Daireler Kurulu 1 Ocak 2010-31 Aralık 2010 tarihleri arasında 115 adet mali
nitelikte yönetmelik taslağı hakkında görüş bildirmiştir. Buna ilave olarak 2010 yılı
adli tatil döneminde ise, nöbetçi Daire tarafından 24 adet mali nitelikte yönetmelik
taslağı hakkında görüş bildirilmiştir. Daireler Kurulunun kararları konu başlıkları
itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 18: Konular İtibariyle Daireler Kurulu Kararları
Kararlar Sayısı
Yeni Yönetmelik Taslakları Hakkında 54
Yönetmelik Değiklikleri Hakkında 41
Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmelikleri Hakkında 20
TOPLAM 115
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
56
2.3 Temyiz Kurulu
Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010
tarihleri arasında Temyiz Kuruluna yapılan başvurulardan 1670 dosya temyizen
incelenerek hüküm tesis edilmiştir.
Tablo 19: Temyiz Kurulu Faaliyetleri
2009 Yılından Devreden Dosya Sayısı 1638
2010 Yılında Gelen Dosya Sayısı 2247
Toplam Dosya Sayısı 3885
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (İlamı Düzenlenen) 1670
2011 Yılına Devreden Dosya Sayısı 2215
Temyiz Kurulunca verilen kararlar, sonuçları itibariyle aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 20: Konular İtibariyle Temyiz Kurulu Kararları
Tasdik 638
Düzelterek Tasdik 21
Kaldırma 182
Bozma 183
Yapılacak İşlem Yok 906
6009 sayılı Kanun Gereğince İşlemden Kaldırılması 911
Toplam 2841
2.4 Daireler
Sekiz yargılama dairesine, 2010 yında toplam 3201 yargı raporu intikal
etmiştir. Dairelerde raporların 1908’inin yargılaması yapılarak ilâmı düzenlenmiştir.
1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arası bir yıllık dönem içerisinde, suç teşkil
eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 28 konunun ilgili dairelere veya
savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir. Sekiz yargılama dairesinin 2010 yılında
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
57
verdikleri yargı kararlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda toplu biçimde
gösterilmiştir.
Tablo 21: Dairelerin Yargısal Kararları
DAİRELER
Toplam
Rapor
Sayısı
Yargılanan
Rapor Sayısı
Tahsilat
Miktarı
(TL)
Tazmin
Miktarı
(TL)
Suç
Teşkil
Eden
Fiiller
1. DAİRE
451 270
5.933.001,19 15.312.985,98
19
2. DAİRE
442 306
8.919.929,90 65.997.676,27
-
3. DAİRE
403 217
10.640.156,20
30.170.550,82
6
4. DAİRE
422 229
3.775.747,46 TL
18.717.923,91 TL-
4.088.271,28 $
5.009,45 €
-
5. DAİRE
312 163 8.394.168,67 10.647.832,55 1
6. DAİRE
388 249
5.232.245,68 15.975.690,69
-
7. DAİRE
297 200
7.011.516,16 55.178.949,41
1
8. DAİRE
486 274
14.916.484,17 533.126.129,49
1
TOPLAM
3.201 1.908
64.823.249,43
745.127.739,12 TL-
4.088.271,28 $
5.009,45 €
28
Dairelerce 2010 yılında verilen idari nitelikteki kararların konularına ilişkin özet
bilgiler de şöyledir:
Tablo 22: Dairelerin İdari Nitelikteki Kararları
DAİRELER
Yönetmelik
Müzekkere ve
Görüş Bildirme
Diğer (Belge İs.
İade. Muh.)
1. DAİRE 6 5 14
2. DAİRE 36 23 182
3. DAİRE 41 16 31
4. DAİRE 15 40 39
5. DAİRE 17 11 13
6. DAİRE 16 3 19
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
58
7. DAİRE 15 15 14
8. DAİRE 17 49 17
TOPLAM 163 162 329
3- Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar
3.1 Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama Sonuçları Raporları
2009 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Raporu ve Genel
Uygunluk Bildirimi Taslağıile “2009 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama
Sonuçları Raporu”, yasal süreler içerisinde düzenlenerek Sayıştay Genel Kurulunda
görüşülmüş ve Başkanlık Makamınca TBMMye sunulmuştur.
Genel uygunluk bildirimlerinde ve bağlı cetvellerde, ödenek durumu, iptal
edilen ve ertesi yıla devredilen ödenekler ile gelir tahmin ve tahsilat miktarları
gösterilmiştir.
Ayrıca ödenek dışı giderlerin; personel, yasal dayanağı olmayan ve yasalar
gereği yapılan ödenek dışı giderler olarak ayrımları ekli cetvellerde gösterilmiştir.
Bunun yanında ödeneklerin veriliş amaçları, gerçekleşme durumları ile iptal
oranları yüksek olanlardan ıklamaları yetersiz bulunanlar bir liste halinde
belirtilmiştir.
Uygulama sonuçları raporlarında; bütçe başlangıç ödeneği, yılsonu ödeneği,
gerçekleşen gider sapma oranları, gelir tahmin ve tahsilat sapma oranları, bütçe
ıkları sapma oranları, yıllar itibariyle (2007-2008-2009) karşılaştırmalı başlangıç
ödeneği, yıl sonu ödeneği, gider miktarı ve sapma oranları irdelenmiştir.
Bu raporlar üretilirken 1783 adet netim dönemi hesabın bilgi girişleri
kontrol edilmiş, hatalı yönetim dönemi hesapları düzeltilmiş ve bu konudaki
çalışmalar sağklı bir şekilde tamamlanmışr.
Merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarı ve ekleri, 50 adet Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu İdareleri Kesin Hesabı, 126 adet Özel Bütçeli İdare Kesin
Hesabı ve 8 adet Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Kesin Hesabı incelenmiştir.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
59
Kesin hesaplar ve yönetim dönemi hesapları karşılaştırılarak raporlar
zenlenmiş ve yasal süre içerisinde tamamlanarak Başkanlık Makamına
sunulmuştur.
3.2 2009 Yı Hazine İşlemleri Raporu
Sayıştay, 1995 yılından bu yana kamu bonetimi ve denetimi sonuçlarını
Hazine İşlemleri Raporları ile değerlendirilmektedir. Hazine İşlemleri Raporlarıyla,
Hazine Müsteşarlığı bünyesinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerden, Devlet Borçları ve
İç Ödemeler Muhasebe Birimlerince muhasebeleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler,
denetim bulguları ve öneriler her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve kamuoyunun
bilgisine sunulmaktadır.
Hazine Müsteşarlığında yapılan denetimler sonucunda hazırlanan 2009 Yı
Hazine İşlemleri Raporu, Sayıştay Genel Kurulunun 06.09.2010 tarih ve 5286/1
sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması uygun
bulunmuştur.
4- Uluslar arası ilişkiler
Diğer ülke sayıştayları ve bunların organizasyonlarıyla 2010 yılı içerisinde
gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetle sıralanmışr.
4.1 Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI)
· INTOSAI Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubunun (ITWG) 12-17 Nisan 2010
tarihlerinde Çin-Pekin’de zenlediği 6. Performans Denetimi Seminerine
katım;
· INTOSAI Özelleştirme Denetimi Çalışma Grubunun (WGAP) 10-11 Mayıs
2010 tarihlerinde İngiltere-Londra’da yapılan Yıllık Toplantısına katılım;
· 26-27 Mayıs 2010 tarihlerinde, Avusturya-Viyana’da yapılan “Kamu Dış
Denetiminin Güçlendirilmesi” konulu INTOSAI Konferansına Sayıştay Başkanı
başkanlığında iki kişilik bir heyet ile katılım;
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
60
· INTOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubunun (WGEA) 07-11 Haziran 2010
tarihlerinde, Çin-Guillin’de düzenlediği Yıllık Toplantısına katılım;
· INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi Çalışma Grubunun (WGAADA) 12-14
Temmuz 2010 tarihlerinde, Peru-Lima’da düzenlediği Yıllık Toplantısı katılım;
· 22-27 Kasım 2010 tarihlerinde Güney Afrika-Johannesburg’da yapılan
INTOSAI 20. Genel Kurulu (INCOSAI) toplantısına Sayıştay Başkanı
başkanlığında iki kişilik bir heyet ile katılım sağlanmıştır.
4.2 Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI)
· 13-15 Ocak 2010 tarihlerinde Polonya-Varşova’da düzenlenen “Engellilerin
İşgücüne Kazandırılmasına Yönelik Sosyal Programların Performans Denetimi
konulu EUROSAI Seminerine;
· 14-15 Ocak 2010 tarihlerinde Polonya-Varşova’da düzenlenen “Kamu
Sektöründe Engellilerin İstihdamın Arttırılmasına Yönelik Programlar” konulu
EUROSAI Uluslararası Ortak Denetimi Birinci Toplantısına;
· Danimarka-Kopenhag’da 23-24 Mart 2010 tarihlerinde düzenlenen EUROSAI
“İklim Değikliğinin Denetimi” konulu seminere;
· 23-25 Haziran 2010 tarihlerinde Ukrayna-Kiev’de yapılmış olan EUROSAI
“Karadeniz’in Çevre Kirliliğinden KorunmasıOrtak Paralel Denetimi
Toplantısına;
· 16-17 Eylül 2010 tarihlerinde Polonya-Varşova’da düzenlenen Kamu
Sektöründe Engellilerin İstihdamın Arttırılmasına Yönelik Programlar” konulu
EUROSAI Uluslararası Ortak Denetimi İkinci Toplantısına;
· Hollanda-Texel şehrinde 04-07 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen
EUROSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA) 7. Toplantısına;
· Sayıştay Başkanı başkanlığındaki iki kişilik heyet ile 04-05 Kasım 2010
tarihlerinde İspanya-Madrid’de yapılan EUROSAI 36. netim Kurulu
toplantısına;
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
SAYIŞTAY BKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU
61
Çeşitli seviyelerde katılım sağlanmışr. Ayrıca, “Karadeniz’in Kirliliğe Karşı
Korunmasıkonulu 2. Uzmanlar Toplantısı, 20-21 Ekim 2010 tarihlerinde
Kurumumuzun ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup, anılan
Toplantıya 5 Ülkeden 17 katımcı iştirak etmiştir.
4.3 Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI)
· 04-05 Ağustos 2010 tarihilerinde Vietnam-Hanoi’de yapılan ASOSAI 42.
Yönetim Kurulu Toplantısına Sayıştay Başkanı başkanlığındaki iki kişilik bir
heyet ile katılım sağlanmıştır.
· “Çevre Denetimi” konulu ASOSAI Eğitim Programı 01-13 Kasım 2010
tarihlerinde, Kurumumuzun ev sahipliğinde İstanbul’da geekleştirilmiş olup,
anılan Programa 33 Ülkeden 43 katımcı iştirak etmiştir.
· “ASOSAI Bölgelerinde Kamu Dış Denetiminin Güçlendirilmesi” konulu
ASOSAI Semineri, 13-18 Aralık 2010 tarihlerinde Kore-Seul’de yapılmış olup,
anılan toplantıya iştirak edilmiştir.
4.4 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Sayıştayları Birliği (ECOSAI)
· “Çevre Denetimi” konulu ECOSAI Eğitim Programı, 05-16 Nisan 2010
tarihlerinde, Kurumumuzun ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilmiş olup,
anılan etkinliğe 9 Ülkeden 26 katımcı iştirak etmiştir.
· 15. ECOSAI Genel Kurulu, 12-13 Ekim 2010 tarihlerinde Kazakistan-Astana’da
yapılmışr.
4.5 Avrupa Birliği Sayıştayı,