T
T
T
.
.
.
C
C
C
.
.
.
S
S
S
A
A
A
Y
Y
Y
I
I
I
Ş
Ş
Ş
T
T
T
A
A
A
Y
Y
Y
B
B
B
A
A
A
Ş
Ş
Ş
K
K
K
A
A
A
N
N
N
L
L
L
I
I
I
Ğ
Ğ
Ğ
I
I
I
2
2
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
Y
Y
Y
ı
ı
ı
l
l
l
ı
ı
ı
K
K
K
u
u
u
r
r
r
u
u
u
m
m
m
s
s
s
a
a
a
l
l
l
M
M
M
a
a
a
l
l
l
i
i
i
D
D
D
u
u
u
r
r
r
u
u
u
m
m
m
v
v
v
e
e
e
B
B
B
e
e
e
k
k
k
l
l
l
e
e
e
n
n
n
t
t
t
i
i
i
l
l
l
e
e
e
r
r
r
R
R
R
a
a
a
p
p
p
o
o
o
r
r
r
u
u
u
T
T
T
e
e
e
m
m
m
m
m
m
u
u
u
z
z
z
2
2
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim
kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama
sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları
hükme bağlanmıştır.
Sözkonusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin
yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve
hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu
idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim
fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin
sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızca, yılın ilk
altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya
ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı
kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 2010 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle
birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
1
I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bilindiği üzere, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009
tarih ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2010 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmiştir.
Sayıştay Başkanlığına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında
Personel Giderleri için 71.665.400 TL., Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri için 9.584.000 TL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 27.670.920 TL.,
Cari Transferler için 462.290 TL. ve Sermaye Giderleri için 10.990.000 TL. olmak
üzere toplam 120.372.610 TL. ödenek tahsis edilmiştir.
Sayıştay Başkanlığının 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin başlangıç bütçe
ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve
değişim oranları aşağıdaki grafikte belirtildiği şekildedir.
Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2009-2010 Yılları İtibariyle
Dağılımı
17.963
412
9.992
462
6.829
63.676
71.665
9.584
27.671
10.990
12,55%
40,34%
54,04%
12,14%
9,99%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye
Giderleri
2009 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 TL) 2010 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 TL) Artış Oranı
2
2009 ve 2010 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Sayıştay
Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda belirtilmiştir. (EK:1)
Sözkonusu tabloda 2010 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamasının, 2009
yılına oranla %12,97 artarak 43.367.961 TL. ye ulaştığı görülmektedir.
Harcamalar bazında ise 2010 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçla
aşağıda belirtilmiştir.
Personel giderleri, 2009 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre
%9,03 artışla 32.258.532 TL. ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri de %66,53 artışla 4.096.738 TL. olarak gerçekleşmiştir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,06
artarak 6.357.148 TL. olmuş, Cari Transferler %10,94 oranında artarak 236.297
TL.’ye ulaşmıştır. Sermaye Giderleri ise %59,93 oranında azalmış ve 419.247 TL.
olarak gerçekleşmiştir.
Sayıştay Başkanlığına 2009 ve 2010 yıllarında tahsis edilen başlangıç
ödenekleri ve bu ödeneklerden ilk altışar aylık dönemlerde gerçekleşen harcama
tutarları ve oranları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
2009 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
6.829
17.963
412
9.992
213
63.676
1.046
5.083
2.460
29.587
10%
52%
28%
36%
46%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Giderleri
2009 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 TL) 2009 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 TL) Gerçekleşme Oranı
3
2010 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
9.584
27.671
462
10.990
236
419
71.665
32.259
4.097
6.357
45%
43%
23%
51%
4%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Gid. ve
Sermaye Trans.
Giderleri
2010 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 TL) 2010 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 TL) Gerçekleşme Oranı
Başkanlığımız harcama birimlerinin, 2010 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdikleri
bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları ise aşağıdaki
tabloda gösterildiği şekildedir.
Harcama Birimleri
Başlangıç
Ödeneği
(TL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
Tutarı (TL)
Gerçekleşme
Oranı(%)
Özel Kalem Müdürlüğü
3.475.040
380.803
Daireler - Kurullar
15.713.870
6.907.979
Genel Sekreterlik
39.195.400
11.568.769
Denetim Birimleri
61.988.300
24.510.410
GENEL TOPLAM
120.372.610
43.367.961
36,03
4
II- OCAK-HARAN 2010 NEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Sayıştay Başkanlığınca Ocak-Haziran 2010 döneminde yürütülen faaliyetlere
aşağıda yer verilmiştir.
Bu dönemde, Başkanlığımıza ait lojmanlarının dış kapıları ile pencerelerinin
yenilenmesi ve ş cephelerinin ısı yalıtımlarının yapılması için ihaleye çıkılmış ve
sözkonusu işlerin yapımlarına başlanmıştır.
Başkanlığımızca ihtiyaç duyulan 3 adet binek, 1 adet minibüs ve 1 adet çift
kabinli aracın alımı gerçekleştirilmiştir.
Yine bu dönem içinde, içme suyu, personel taşıma, temizlik ve güvenlik
hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilerek hizmetlerin alımına başlanmış, mevcut
makine ve teçhizatın bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, Bilgi İşlem Merkezinde bulunan bilgisayar ve diğer teçhizatların
yazılım lisansla güncellenmiş, Sayıştay Başkanlığına alınan personelin ihtiyacı
doğrultusunda bilgisayar alımı ile büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk,
dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımı yapılmıştır.
Sayıştay Başkanlığının yargılama ve denetim faaliyetleri, kanunların verdiği
yetki ve planlamalar doğrultusunda düzenli bir biçimde devam etmektedir. Bu
dönem içinde, TİKA ile işbirliği çerçevesinde ECOSAI Çevre Denetimi Kursu
düzenlenmiştir.
III- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
A- tçe Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2010 lında Sayıştay Başkanlığına tahsis
edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tabloda belirtildiği
şekilde olacağı tahmin edilmektedir. (EK:1)
Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2010 yılı sonu
itibariyle gerçekleşme tahmini ve oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
5
2010 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Yıl Sonu
Gerçekleşme Tahmini
27.671
462
10.990
458
9.584
71.665
65.807
8.603
27.394
9.891
92%
90%
99%
99%
90%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye
Giderleri
2010 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 TL) 2010 Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme (1000 TL)
Tahmini Gerçekleşme Oranı
B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Derlendirme
Personel Gideri:
Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu
itibariyle % 92’sinin kullanılacağı tahmin edilmektedir.
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:
2010 sonu itibariyle, mal ve hizmet alım giderlerine ait bütçe başlangıç
ödeneklerinin % 99unun kullanılacağı tahmin edilmektedir.
6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2010 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin,
2010 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin % 90’ı olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
Diğer Giderler ve Transferler:
2010 Yılı sonu itibariyle, cari transferler bütçe başlangıç ödeneğinin
%99’unun, sermaye giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin ise %90’ının kullanılacağı
tahmin edilmektedir.
IV-TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
A- Lojman Bakım ve Onarımı:
Sayıştay Başkanlığının mevcut lojmanlarında ihtiyaç duyulan bakım ve
onamların 2010 yılının ikinci yarısında da yapılması planlanmaktadır.
B- Hizmet Binası Bakım Onarımı:
Sayıştay Başkanlığı hizmet binasının cephe boyalarının ihalesinin
tamamlanarak yapımına başlanması planlanmaktadır.
C- Bilgisayar Alımı:
Sayıştay Başkanlığı personelinin ihtiyacı doğrultusunda bilgisayar alımı ihalesi
yapılarak alımı gerçekleştirilecektir.
D- Mefruşat Alımı:
Başkanlığımızın, personel alımı nedeniyle ihtiyaç duyacağı masa, sandalye,
koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşat alımına devam edilecektir.
7
E- Arşivlerin Bakım ve Onarımı
Sayıştay Başkanlığının yapımı biten arşiv binalarında ihtiyaç duyulan bakım ve
onarımlar gerçekleştirilecektir.
F- Hizmet İçi Eğitim ve Sosyal Tesisin Bakım ve Onarımı
Sayıştay Başkanlığının Gölbaşında bulunan Hizmet İçi Eğitim ve Sosyal
Tesisinin ihtiyaç duyulan eksiklikleri için ihale yapılacak ve yapımına başlanacaktır.
F- Der Faaliyetler:
Sayıştay Başkanğının hizmet binası ile mevcut makine ve teçhizatın rutin
bakım ve onarımlarına devam edilecek, süreklilik arz eden işlerin ihaleleri
gerçekleştirilecektir.
Sayıştay Başkanlığının yargılama ve denetim faaliyetleri, kanunların verdiği
yetki ve planlamalar doğrultusunda düzenli bir biçimde devam edecektir.
Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Başkanlığımız ihtiyaçları bütçe
imkanları dahilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun
olarak karşılanmaya devam edecektir.
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
85.573.591 120.372.610 7.355.863 8.440.446 5.987.341 6.852.335 6.324.593 6.947.701 5.970.818 6.964.285 5.702.717 6.758.245 7.047.924 7.404.949 38.389.256 43.367.961 12,97 44,86 36,03
112.153.432
01 - PERSONEL GİDERLERİ 56.065.587 71.665.400 6.575.307 7.356.271 4.619.749 4.974.597 4.662.224 5.119.846 4.600.268 4.928.087 4.553.443 4.914.995 4.575.583 4.964.735 29.586.573 32.258.532
9,03 52,77 45,01
65.807.405
MEMURLAR 55.163.353 68.833.400 6.471.940 7.231.329 4.548.187 4.874.992 4.591.426 5.017.668 4.529.420 4.833.863 4.479.509 4.824.746 4.499.368 4.874.485 29.119.850 31.657.083 8,71 52,79 45,99 64.580.450
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 902.235 1.560.000 103.367 124.942 71.561 99.605 70.798 102.178 70.848 94.224 73.934 90.250 76.215 90.250 466.723 601.448 28,87 51,73 38,55
1.226.954
İŞÇİLER 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0
DİĞER PERSONEL 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0
02 - SOS.GÜV.KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.680.276 9.584.000 541.805 848.146 370.562 653.002 397.352 657.458 383.003 646.128 382.990 644.715 384.400 647.289 2.460.112 4.096.738
66,53 52,56 42,75
8.603.150
MEMURLAR 4.454.868 9.180.000 524.632 827.691 358.698 635.861 385.611 642.328 371.263 630.998 370.889 629.585 371.946 632.159 2.383.039 3.998.622 67,80 53,49 43,56
8.397.107
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 225.408 400.000 17.172 20.455 11.864 17.141 11.741 15.130 11.741 15.130 12.102 15.130 12.453 15.130 77.073 98.115 27,30 34,19 24,53
206.042
İŞÇİLER 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 15.207.261 27.670.920 238.752 236.029 935.541 1.061.236 1.165.892
1.140.013 987.546 1.288.620 766.283 1.055.338 989.175 1.575.911 5.083.190 6.357.148
25,06 33,43 22,97
27.394.211
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.689 10.000 0 0 0 979 0 142 0 0 0 0 0 437 0 1.558 0,00 0,00 15,58 9.900
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.518.664 3.562.000 128.901 195.637 229.015 184.575 254.519 294.055 121.842 245.791 98.447 158.515 197.287 103.594 1.030.011 1.182.166 14,77 40,90 33,19 3.526.380
YOLLUKLAR 3.274.827 9.117.920 500 6.829 11.193 14.458 16.944 5.450 38.943 97.982 11.904 20.268 51.884 49.707 131.367 194.695 48,21 4,01 2,14
9.026.741
GÖREV GİDERLERİ 170.576 640.000 118 0 0 228 31.505 264 122.253 1.409 174 114 702 2.558 154.752 4.571 -97,05 90,72 0,71
633.600
HİZMET ALIMLARI 6.220.754 12.571.000 26.376 32.395 496.160 676.474 550.619 690.093 508.412 746.333 475.691 759.313 498.038 764.785 2.555.297 3.669.393 43,60 41,08 29,19
12.445.290
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 34.339 350.000 422 0 104 985 1.806 4.174 2.285 523 1.158 43.789 1.744 10.567 7.520 60.037 698,38 21,90 17,15 346.500
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 735.088 1.070.000 1.933 696 45.814 158.916 80.265 88.085 26.893 117.973 41.955 72.986 63.970 98.955 260.830 537.611 106,12 35,48 50,24
1.059.300
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 353.215 350.000 1.050 472 2.892 24.622 34.765 57.751 17.544 78.609 2.596 354 5.303 34.381 64.149 196.189 205,83 18,16 56,05
346.500
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.892.109 0 79.452 0 150.362 0 195.470 0 149.374 0 134.359 0 170.245 510.928 879.263 510.928 -41,89 46,47 0,00
0
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0
05 - CARİ TRANSFERLER 411.244 462.290 0 0 0 111.250 99.125 0 0 0 0 0 113.869 125.047 212.994 236.297
10,94 51,79 51,11
457.667
GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 396.500 445.000 0 0 0 111.250 99.125 0 0 0 0 0 99.125 111.250 198.250 222.500 12,23 50,00 50,00 440.550
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DEVLET SOS.GÜV. KUR.HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 14.744 17.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.744 13.797 14.744 13.797 -6,42 100,00 79,80 17.117
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 - SERMAYE GİDERLERİ 9.209.222 10.990.000 0 0 61.490 52.250 0 30.384 0 101.449 0 143.197 984.899 91.967 1.046.389 419.247
-59,93 11,36 3,81
9.891.000
MAMUL MAL ALIMLARI 1.578.352 1.860.000 0 0 0 0 0 30.384 0 61.931 0 125.497 0 91.967 0 309.778 0,00 0,00 16,65 1.674.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 95.351 350.000 0 0 61.490 52.250 0 0 0 28.898 0 0 25.370 0 86.860 81.149 -6,58 91,09 23,19 315.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 7.424.009 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 10.620 0 17.700 959.529 0 959.529 28.320 -97,05 12,92 1,01 2.520.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLE 111.510 5.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5.382.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0,00 0,00 0,00
0
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
* =(2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2009 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2010 yılı için =2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2010 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ (EK:1)
2009
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2010
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
2010 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI
** (%)
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI *
(%)
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME