SUNUŞ
T.C. Sayıştay Başkanlığı 2011 yılı Faaliyet Raporunu
hazırlayarak kamuoyuna sunmak dönemsel olarak önemli
ve nitelikli bir hal almıştır. Zira 2011 yılı, Sayıştayın 150
yıllık yaşamında bir dönüm noktasını ve yeni bir dönemin
başlangıcını ifade etmektedir.
Sayıştay 2011 yılı Performans Programını ve 2011 yılı
Bütçe Teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduktan
sonra, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 19.12.2010 gün ve
27790 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak aynı tarihte
yürürlüğe girdi. Yeni kanunun uygulanması ile ilgili tüm hazırlık çalışmalarının bir yıllık süre
içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Bu yüzden 2011 yılı yeni Sayıştay Kanununun
yürütümü ile ilgili çalışmalar ile geçti.
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu paralel
çalışmaktaydılar. Aynı mantık gereği 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 24.12.2003 gün ve 25326 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanması ile birlikte
yeni Sayıştay Kanunu teklifi hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştu.
Yeni Sayıştay Kanunu teklifinin ne zaman gerçekleşeceği hususu belli değildi. Bu yüzden
Sayıştay mevcut 832 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekteydi. 2011
yılına ait Performans Programı ve Bütçe Teklifi Yüce Meclise sunulduktan sonra 6085
sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Yeni Kanun uygulaması ile ilgili çalışmaların 2011 yılında da
gerçekleştirilmesinin zorunlu olması nedeniyle 2011 yılı Performans Programı açısından
planlanan ile gerçekleşen arasında farklılık oluştu.
2011 yılı Faaliyet Raporunun böylesine anlamlı, önemli, değişimi içeren ve yöneten
yıla ait olduğunu vurgulamak istiyorum. Ayrıca, böylesine önemli bir dönemde Sayıştay
Başkanı olmanın onurunu ve sevincini yaşadığımı ifade etmek istiyorum.
Doç.Dr. Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
İÇİNDEKİLER
I-GENEL BİLGİLER .................................................................................................................1
A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER ......................................................................... 1
1- Misyon .................................................................................................................................. 1
2- Vizyon ................................................................................................................................... 1
3- Temel Değerler ...................................................................................................................... 1
B- YETKİ VE GÖREVLER ......................................................................................................... 2
C- İDAREYE İLIŞKIN BILGILER ............................................................................................... 6
1- Fiziksel Yapı .......................................................................................................................... 6
2- Örgüt Yapısı .......................................................................................................................... 7
3- İnsan Kaynakları ................................................................................................................. 10
4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ..............................................................................................11
4.1 Bilişim Sistemi ................................................................................................................... 11
4.2 Kütüphane ........................................................................................................................ 15
5- Sunulan Hizmetler .............................................................................................................. 15
5.1 Başkanlık ile Yarve Karar Organlarının Görev ve Yetkileri ............................................. 15
5.2 6085 Sayılı Sayıştay Kanununun Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Yapılan Çalışmalar .......17
5.3 Denetim Faaliyetleri .......................................................................................................... 20
5.4 Yargı ve Görüş Bildirme Faaliyetleri .................................................................................. 30
5.5 Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar ............................................................ 34
5.6 Uluslararası İlişkiler............................................................................................................ 34
5.7 Yurtiçi Bilgi ve Deneyim Paylaşımı .................................................................................... 44
5.8 Yayın Faaliyetleri................................................................................................................ 45
5.9 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri ve Konferanslar .................................................................. 47
5.10 Bilgi Edinme İle İlgili Faaliyetler ....................................................................................... 47
5.11 Yönetim Birimlerinin Faaliyetleri ..................................................................................... 48
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ............................................................................................ 58
II- AMAÇ VE HEDEFLER ......................................................................................................59
A-İDARENIN AMAÇ VE HEDEFLERI ...................................................................................... 59
B-TEMEL POLITIKA VE ÖNCELIKLER .................................................................................. 60
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .........................................61
A-MALI BILGILER ................................................................................................................... 61
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ................................................................................................ 61
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ............................................................................. 63
3- Sayıştayın Mali Denetimi Sonuçları .................................................................................... 68
B- PERFORMANS BİLGİLERİ ................................................................................................ 69
1- Performans Sonuçları Tablosu ........................................................................................... 69
2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ....................................................................... 79
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .........................81
A-GÜÇLÜ YÖNLER ................................................................................................................ 81
B-ZAYIF YÖNLER ................................................................................................................... 81
C- FIRSATLAR ........................................................................................................................ 81
D- TEHDİTLER ........................................................................................................................ 82
E- DEĞERLENDİRME ............................................................................................................. 82
TABLO VE GRAFİKLER LİSTESİ
Tablo 1: 2010–2011 Donanım Envanteri ................................................................................12
Tablo 2: 2010–2011 Fiziksel Sunucu Envanteri ..................................................................... 12
Tablo 3: 2010–2011 Kütüphane Envanteri ............................................................................15
Tablo 4: Kamu İdare Hesapları İncelenme Bilgileri (Genel İcmal) ......................................... 20
Tablo 5: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdare Hesapları İncelenme Bilgileri .................. 21
Tablo 6: Özel Bütçeli İdare Hesapları İncelenme Bilgileri ...................................................... 22
Tablo 7: Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Hesabı İncelenme Bilgileri ................................ 22
Tablo 8: Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabı İncelenme Bilgileri ............................................ 23
Tablo 9: İl Özel İdare Hesabı İncelenme Bilgileri .................................................................... 23
Tablo 10: Belediye Hesapları İncelenme Bilgileri ................................................................... 24
Tablo 11: Diğer İdare Hesaplarının İncelenme Bilgileri .......................................................... 25
Tablo 12: Genel Yönetim Sektörü Kapsamındaki Denetime Tabi Kamu İdareleri ................ 27
Tablo 13: Kamu İşletmeleri Sektörü Kapsamındaki Denetime Tabi Kamu İdareleri ............. 28
Tablo 14: Diğer Kurum, Kuruluş, İdare Kapsamındaki Denetime Tabi Kamu İdareleri ......... 28
Tablo 15: Dairelerin Yargısal Kararları ..................................................................................... 30
Tablo 16: Dairelerin İdari Nitelikteki Kararları ......................................................................... 31
Tablo 17: Konular İtibariyle Genel Kurul Kararları .................................................................. 31
Tablo 18: Temyiz Kurulu Faaliyetleri ....................................................................................... 32
Tablo 19: Konular İtibariyle Temyiz Kurulu Kararları .............................................................. 32
Tablo 20: Konular İtibariyle Daireler Kurulu Kararları ............................................................. 33
Tablo 21: Rapor Değerlendirme Kurulu Faaliyetleri ............................................................... 33
Tablo 22: Başsavcılığın Görüş ve Temyiz Karşılamaları ........................................................ 33
Tablo 23: 2011 Yılı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımına İlişkin Veriler .................................... 48
Tablo 24: Yayın İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri .......................................................................... 53
Tablo 25: 2011 Yılı Gelen-Giden Evrak Sayısı ....................................................................... 54
Tablo 26: 2010–2011 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıandırılması ................................... 62
Tablo 27: 2010–2011 Yılları Ekonomik Sınıandırmaya Göre
Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri ................................................................................................ 63
Tablo 28: 2011 Yılı Harcama Oranları .................................................................................... 64
Tablo 29: 2011 Yılı Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri ................................................................. 65
Tablo 30: Faaliyetlere İlişkin Maliyet Tablosu ...................................................................... ...66
Tablo 31: Hizmet Alımları Tablosu .......................................................................................... 67
GRAFİKLER
Grafik 1: Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu……..………………….….…..……….10
Grafik 2: Öğrenim Durumlarına Göre Sayıştay Mensupları…………………………….……11
Grafik 3: Cinsiyete Göre Sayıştay Mensupları .…………………....................................11
Grafik 4: 2010-2011 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıandırılması……………………..64
1
GENEL BİLGİLER
I-GENEL BİLGİLER
A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
1- Misyon
Sayıştayın Misyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını kullanmasına
yönelik olarak, kamu idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyet
göstermesini, kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olarak elde edilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını sağlamak için
denetim yaparak raporlar üretmek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla
kesin hükme bağlamaktır.
2- Vizyon
Sayıştayın Vizyonu; kamu yönetiminin saydamlığını ve hesap verebilirliğini
sağlamaktır.
3- Temel Değerler
Tarafsızlık ve Objektiik:
Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi kurumsal
güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur.
Bağımsızlık:
Bağımsızlık, Sayıştayın bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak varlığının ve
tarafsız hizmet sunabilmesinin ön koşuludur.
Kalite:
Denetimlerin genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun şekilde planlanıp
yürütülmesi ve izlenmesi esastır.
Mesleki Yetkinlik:
Mesleki yetkinlik, yaratıcı ve analitik düşünen, ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın,
denetim kültürünü özümsemiş, mesleki sorumluluklarını yerine getirebilmek için sahip
olmaları gereken bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeyi hedeeyen mensuplarımızla
denetim çalışmalarını sürdürmektir.
Yeniliğe Açıklık:
Sürekli gelişim anlayışıyla denetim dünyasındaki gelişmelerin izlenmesi ve Sayıştayın
ihtiyaç duyduğu yeniliklerin gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
İhtiyaçlara ve Beklentilere Duyarlılık:
Parlamento ve kamuoyu ile denetlenen kurumların ve kuruluşların beklentilerine
ve ihtiyaçlarına duyarlı olunması ve karşılıklı anlayış içinde çözümler üretilmesine yönelik
çaba gösterilmesi önemlidir.
Mesleki Gizlilik:
Elde edilen bilgilerin görev sınırları dışında üçüncü şahıslara ifşa edilmemesi esastır.
Çalışanların En Değerli Varlık Olarak Kabulü:
2
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Çalışanların verimli ve huzurlu bir şekilde görev yapacakları uygun bir çalışma
ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi önemlidir.
Katılımcı ve Paylaşımcı Yönetim:
Sayıştayın katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla yönetilmesi, mensuplarımızın
motivasyonunu artırmada ve performansını yükseltmede önemli faktörlerden biridir.
Öncülük ve Rehberlik:
Hizmet alanında öncülük ve rehberlik görevini üstlenmek önemli değerlerimizdendir.
B- YETKİ VE GÖREVLER
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler şunlardır:
•T.C. Anayasasının 160 ıncı maddesi
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla
verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın
kesin hükümleri hakkında, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde
bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar
dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları
arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması
Sayıştay tarafından yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları,
ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin
teminatı kanunla düzenlenir.”
•T.C. Anayasasının 164 üncü maddesi
“Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise,
ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu
kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe
Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap
kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını,
yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet
Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap
yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.”
3
GENEL BİLGİLER
•T.C. Anayasasının 165 inci maddesi
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait
olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları
kanunla düzenlenir.”
•5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesi:
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî
faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların
güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve
mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup
olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar,
talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda
düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine
verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği
dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal
düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda
düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak
% 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini
(kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı
veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları
her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri ,
4
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi,
borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine
garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak
aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan
diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil
tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası
kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi
kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince
denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine
getirilir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli,
zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin
hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını
denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin
hükme bağlar.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge,
defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere
getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu
idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile
bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları,
işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından
yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu,
yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
5
GENEL BİLGİLER
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya
faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi
sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman
görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle
belirlenir.”
•6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55
inci maddesi
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğunun denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak
birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller
teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820
sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme
kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına
gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere
mahkemeye gönderilir.”
•3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı
Kanunla, kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlenmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme
bağlanmıştır.
6
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 kullanım alanına sahip Balgat
semtindeki merkez binada ve 7143 m² kullanım alanına sahip Kavaklıdere semtindeki ek
binada hizmet vermektedir. Gölbaşı, ODTÜ, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Susuzköy’de
arşiv binaları mevcuttur. Söz konusu arşiv binalarının kullanım alanı, Gölbaşı Arşiv
Binalarında 13.000 m², ODTÜ Arşiv Binalarında 13.600 m², Afet İşleri Arşiv Binalarında
9000 m² ve Susuzköy Arşiv Binalarında 22.208 m² olmak üzere, toplam 57.808 m²’dir.
Sayıştay Hizmet Binası
Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 4 adet yemekhane,
kantin, PTT ve banka şubesi ile 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır.
Kurumun hizmetlerinde kullanılan 37 adet binek taşıt, 2 adet otobüs, 2 adet kamyon,
3 adet minibüs ve 3 adet kamyonet olmak üzere toplam 47 adet taşıt mevcuttur.
7
GENEL BİLGİLER
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 720 adet lojman ile Manavgat ve
Gölbaşı’nda toplam 2 adet eğitim ve sosyal tesisi mevcuttur.
Gölbaşı Sosyal ve Eğitim Tesisi
2- Örgüt Yapısı
Sayıştayın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun
32 nci maddesine göre, Sayıştay Başkanının teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile
gerek görülen illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilecektir.
Sayıştay; başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Denetim ve denetim destek grup başkanlıkları, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi
ile yönetim birimleri, başkanlığa bağlı olarak görev yapan birimlerdir. Denetim ve denetim
destek grup başkanlıkları ile Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi, bir başkan ve yeterli
sayıda denetçiden oluşur.
Yargı ve karar organları; daireler, genel kurul, temyiz kurulu, daireler kurulu, rapor
değerlendirme kurulu, yüksek disiplin kurulu, meslek mensupları yükseltme ve disiplin
kurulu, denetim planlama ve koordinasyon kurulu ile başsavcılıktır.
8
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Daireler, sekiz adet olup, bir başkan ve altı üyeden oluşur.
Genel Kurul, Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları
ve üyelerden oluşur
Temyiz Kurulu, Genel Kurulca, Rapor Değerleme Kuruluna seçilenler dışında kalan
daire başkanları ile üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı üyeden oluşur.
Daireler Kurulu, Rapor Değerleme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanı
ve üyelerin dışında kalan daire başkanı ve üyelerden oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire
başkanı ve her daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek beş
daire başkanı ve her daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Genel Kurul
tarafından seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile
denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları
ve bölüm başkanlarından oluşur.
Başsavcılık, bir başsavcı ve savcılardan oluşur.
Yönetim birimleri, Sayıştayın yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve
Genel Kurulun kararı ile kurulur.
9
GENEL BİLGİLER
10
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
3- İnsan Kaynakları
Sayıştayın insan kaynakları, meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönetim
mensuplarından oluşur.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir.
Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan görevlerde
çalışmış olanlardan TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir.
Daire başkanları üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sayıştay Başkanı
tarafından görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar
arasından Genel Kurul ve TBMM tarafından seçilir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri
veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt
içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş
olanlar arasından ÖSYM tarafından yapılacak giriş sınav sonucuna göre Sayıştay Başkanı
tarafından atanır.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle
Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sayıştay Başkanı
tarafından atanmaktadır.
Sayıştayda bir Başkan, iki başkan yardımcısı, sekiz daire başkanı, 45 üye, 826
denetçi, bir Başsavcı, 10 savcı ve 579 yönetim mensubu görev yapmaktadır.
Grak 1: Genel Olarak Mensupların Kompozisyonu
11
GENEL BİLGİLER
Grak 2: Öğrenim Durumuna Göre Sayıştay Mensupları
Sayıştay mensuplarının cinsiyetine göre dağılımı ise aşağıda gösterilmektedir.
Grak 3: Cinsiyete Göre Sayıştay Mensupları
4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4.1 Bilişim Sistemi
Sayıştay Elektronik Bilgi İşlem Merkezinde firewall yazılım ve donanımı, gerçek
zamanlı saldırı denetim sistemi, internet içerik güvenlik sistemi, internet siteleri erişim
denetim sistemleri, gerçek zamanlı virüs koruma, tanıma, temizleme sistemleri kurulmuş
olup sürekli olarak güncellenmektedir.
12
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayıştay birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak için kullanılan
bilgi ve teknolojik kaynak envanteri 2010-2011 yılsonları itibariyle aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.
Tablo 1: 2010–2011 Donanım Envanteri
2010 2011
Masaüstü Kişisel Bilgisayar 1687 1994
Dizüstü Bilgisayar 973 1197
Sunucu 15 27
Yazıcı 341 524
Tarayıcı 37 38
Faks Cihazı 31 33
Baskı Makinesi 5 7
Projektör Cihazı 16 36
Elektronik Daklo 9 7
Tablo 2: 2010–2011 Fiziksel Sunucu Envanteri
2010 2011
Web Sunucusu 1 1
Uygulama Sunucusu 1 1
Veri Tabanı Sunucusu 2 2
Mail Sunucu 1 1
URL Filtreleme & Virüs Koruma
(Websense ve Trend Micro)
1 2
Gateway-An Spam (E-SAFE) 1 1
Firewall(Secure Plaorm) 1 1
Firewall Management 1 1
Acve Directory 2 2
Web Security Gateway (Connectra) 1 1
FTP Server 1 1
Backup Server 0 1
Desteklenen Protokoller TCP/IP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlansı 25 mbps 100 mbps
13
GENEL BİLGİLER
Sayıştay İnternet Sitesi, Sayıştayın gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında tanıtımını
sağlamak, kuruma ilişkin yararlı bilgileri ve haberleri elektronik ortamda kurum ve kişilerin
istifadesine sunmak ve şeffaığı sağlamak amacıyla Aralık 1999 tarihinde kurulmuştur.
İnternet sitesi “Sayıştay Hakkında”, “Sayıştay Raporları”, “Sayıştay Kararları”, “Sayıştay
Yayınları” ve “Haber-Duyuru” başlıklarından oluşmaktadır.
Sayıştay Web Sayfası
14
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayıştay mensupları intranetle yerel ağa bağlı aynı anda 1000 kişisel bilgisayar
üzerinden internete çıkabilmekte, e-posta sunucusu üzerinden kurum içi, kurum dışı
elektronik haberleşme yapabilmektedir.
Sayıştay İntraneti
15
GENEL BİLGİLER
4.2 Kütüphane
Sayıştay kütüphanesinin envanteri 2010-2011 yılsonları itibariyle aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 3: 2010–2011 Kütüphane Envanteri
KÜTÜPHANE MATERYALLERİ
MATERYAL ÇEŞİTLERİ
YILLAR
2010 2011
Kitaplar 9.249 12.175
Süreli Yayınlar 6.980 6.350
Abone Olunan Süreli Yayınlar 34 26
Edebi Yayınlar (Roman, hikâye, vb.) 1.019 1.019
Resmi Gazeteler-Tutanak Dergileri- Kanunlar Dergisi-
Düsturlar- Kazancı ve Başbakanlık Kanunlar Külliyatları
3.926 3.926
Genel Kurul ve Daireler Kurulu Kararları 159 165
Sayıştay Yayınları (Sayıştay Dergileri hariç) 597 597
Raporlar 110 110
Tezler 36 36
Kitap Dışı Materyaller (CD vb.) 230 230
5- Sunulan Hizmetler
5.1 Başkanlık ile Yargı ve Karar Organlarının Görev ve Yetkileri
Sayıştay Başkanı, Sayıştayı yönetir ve temsil eder. Kurumun en üst yöneticisi olup,
genel işleyişten sorumludur. Kanunlarla verilen görevlerin iyi yapılması ve yönetimin düzenli
bir surette yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır. Genel kurula ve gerekli gördüğünde temyiz
kurulu ile daireler kuruluna başkanlık eder. Sayıştayın faaliyetleri ile ilgili olarak yılda en az
iki defa TBMM Plan Bütçe Komisyonuna bilgi verir. Daire başkanları ve üyelerin dairelerini
belirler, ihtisas dairelerini tespit eder, işleri dairelere dağıtır, denetim ve denetim destek
grup başkanlıklarını oluşturur, meslek mensuplarını görev yerleri ile yönetim mensuplarının
görevlerini ve görev yerlerini tespit eder. Rapor Değerlendirme Kurulunun da başkanıdır.
Başkan Yardımcıları, Sayıştay Başkanına kanunla verilmiş denetim ve yönetim ile
ilgili işlerde kendisine yardımcı olur.
Bölüm Başkanı, Başkan yardımcılarına verilmiş görevlerin yerine getirilmesinde
kendilerine yardımcı olur.
Grup Başkanları, Sayıştaya 6085 sayılı Kanunla ve diğer kanunlarla verilen
görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Sayıştay Başkanı tarafından gruplara
verilen denetim ve inceleme görevlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, standart, genelge ve
rehberlerdeki esas ve usuller dairesinde yerine getirir ve sonucunu bir raporla Başkanlığa
bildirir.
16
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Yönetim Birimleri, Sayıştayın yönetim işlerini yürütür.
Daireler, hesap mahkemesi olarak sorumluların hesap ve işlemlerine ilişkin
düzenlenen yargılamaya esas raporlarda yer alan kamu zararına ilişkin hususları hükme
bağlar ve denetim raporları hakkında görüş bildirir.
Genel Kurul, genel uygunluk bildirimlerini görüşür, içtihadın birleştirilmesi kararı alır.
Sayıştaya ilişkin kanun tasarısı ve teklieri ile 6085 sayılı Kanun gereğince hazırlanacak
yönetmelikler hakkında görüş bildirir.
Genel Kuruldan bir görüntü
Temyiz Kurulu, Sayıştay dairelerince verilen ilamların son hüküm mercidir.
Daireler Kurulu, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda
düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler hakkında
görüş bildirir.
Rapor Değerlendirme Kurulu, Sayıştay raporları ile Sayıştay Başkanı tarafından
incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirir.
Yüksek Disiplin Kurulu, Sayıştay Başkanı, daire başkanı ve üyeler hakkındaki
disiplin soruşturmalarına bakar.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu, Sayıştay Başkanı, daire
başkanı ve üyeler dışındaki meslek mensupları hakkındaki yükseltme işleri ile disiplin
soruşturmalarını ve ceza kovuşturmalarını yürütür.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, kurumun stratejik planını, performans
programını, denetim stratejik planlarını ve yıllık denetim programlarını, faaliyet raporu ile
17
GENEL BİLGİLER
denetime ilişkin yönetmelik, standart ve rehberleri hazırlar, mesleki etik kurallarını belirler.
Görev alanlarına ilişkin konuların görüşülmesi sırasında denetim ve denetim destek grup
başkanları kurul toplantılarına çağrılabilir. Kurul toplantılarına kurum stratejik planlarının
hazırlanması ve izlenmesi ile yıllık programların hazırlanmasına ilişkin hususların
görüşülmesi sırasında Sayıştay Başkanı tarafından her daireden görevlendirilecek üye ile
denetim ve denetim grup başkanları da katılır.
Başsavcılık, ilamların temyizini, ilamların infazını ve bu hususlarla ilgili gerekli
işlemleri yapar.
5.2 6085 Sayılı Sayıştay Kanununun Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Yapılan
Çalışmalar
5.2.1 Önceki Yıllarda Başlayan Denetim Çalışmaları Tamamlanmıştır:
Bütçe yılı geçtikten sonra geçmiş yıl hesapları üzerinden yapılan denetimden cari yıl
esaslı denetime geçilmiştir. Bunun için önceki yıl denetim programları gereği denetçilerin
üzerinde olan denetim faaliyetleri 6085 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi gereği 832
sayılı Kanun hükümlerine göre 2011 yılının haziran ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır.
5.2.2 Denetim Alanı Kütüğü Güncellenmiştir:
Saymanlık esasına göre oluşturulan mevcut denetim kütüğü, yeni denetim
anlayışına göre güncellenmiştir. Güncellemede sektörel ve kurumsal bazda kamu idaresi
üst yöneticisinin kullanım yetkisinde olan bütçe ile birlikte döner sermaye, fon, işletme,
sosyal tesis, kantin, kamp, kreş ve gündüz bakımevi gibi bütün kaynaklar bütçe türlerine
bakılmaksızın tek bir hesap birimi olarak değerlendirilmiş; bu anlayışla denetim kütüğü
oluşturulmuştur. Böylece 5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği üst yöneticinin
kurumsal hesap verme sorumluluğunun sağlattırılması hedeenmiştir.
5.2.3 Teşkilatlanma Çalışmaları Tamamlanmıştır:
Birden fazla kamu idaresinin işlem ve faaliyetlerini muhasebeleştiren “saymanlık”
odaklı ve yalnızca yarraporu üretmeyi hedeeyen bir çalışma sisteminden; 6085 sayılı
Kanunun verdiği yeni görev anlayışı nedeniyle sektörel ve kurumsal bazlı denetime geçiş
süreci başlatılmış, bu çerçevede hem “üst yönetici” odaklı bir düzenlilik denetimi raporu
hem de her bir kamu idaresi için tek bir muhasebe birimi üzerinden yargı raporu üretmeyi
hedeeyen kurumsal dönüşüm çalışmaları tamamlanmış, 16’Kamu İşletmeleri olmak
üzere 40 denetim grubu, 6 denetim destek grubu ve Denetim Geliştirme Eğitim Merkezi
oluşturularak denetçiler yeni gruplarında görevlendirilmiştir.
Genel Kurul kararıyla, 6 birim başkanlığı ve 22 yönetim birimi oluşturularak yönetim
mensupları yeni birimlerinde çalışmaya başlamışlardır.
5.2.4 Denetim Rehberleri Hazırlanmıştır:
Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak Düzenlilik Denetim Rehberi, Bilişim
Sistemleri Denetim Rehberi, Performans Denetim Rehberi, Mali İstatistikleri Değerlendirme
Rehberi ve Verimlilik Etkililik Ekonomiklik (VET) Denetimi Rehberi hazırlanmış, bunlardan
18
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Düzenlilik Denetim Rehberi uygulamaya konulmuştur. Ayrıca Kamu İktisadi Teşebbüsleri
de dâhil şirketlerin denetimine ilişkin rehber, siyasi partilerin denetimine ilişkin rehber ve
kesin hesap kanunu uygunluk bildirimine ilişkin rehber hazırlıkları da devam etmektedir.
5.2.5 6085 sayılı Kanunun Öngördüğü İkincil Mevzuat Çalışmaları
Tamamlanmıştır:
6085 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi gereği, 2011 yılı sonuna kadar çıkarılması
gereken yönetmelik ile usul ve esaslar Genel Kurulun görüşü de alınarak Denetim,
Planlama Koordinasyon Kurulu tarafından yasal süresi içerisinde hazırlanarak Resmi
Gazete de yayımlanmıştır.
6085 sayılı Kanuna göre çıkarılan yönetmelik ile usul ve esaslar aşağıda yer
almaktadır.
•Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları
•Sayıştay Denetim Yönetmeliği
•Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin
Yönetmelik
•Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar
•Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği
•Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcılarının Mesleki
Eğitim, Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliği
•Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar
•Sayıştay Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği
•Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve
Esasları
•Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına Ait Sicil Yönetmeliği
•Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilmesi Hakkında
Yönetmelik
•Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
Yönetmelik
•Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
•Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği
•Sayıştayca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Ayrıca, Sayıştay meslek mensuplarının birinci sınıfa ayrılma şart ve yöntemlerine ilişkin
ilkeler ile Yüksek Denetleme Kurulundan Sayıştaya devredilen personelin intibaklarına
ilişkin düzenlemeler genel kurul kararı ile tamamlanmıştır.
19
GENEL BİLGİLER
5.2.6 Uluslararası Denetim Standartlarının Türkçeye Çevirisine Başlanmıştır:
Hem 5018 sayılı hem de 6085 sayılı Kanunlar gereği denetimler uluslararası
denetim standartlarına göre yürütüleceğinden, uluslararası denetim standartları Türkçeye
çevrilmektedir.
5.2.7 Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmiştir:
6085 sayılı Kanun çerçevesinde yeni uygulamalar ile ilgili olarak üyelere, denetçilere
ve savcılara değişik konularda eğitim programları düzenlenmiştir.
Meslek mensuplarına, “6085 sayılı Kanun Çerçevesinde Dış Denetim”, “Düzenlilik
Denetimi”, “Düzenlilik Denetiminde Planlama”, “Hesap Alanlarının Ayrıştırılması ve
Örnekleme”, başlangıç ve ileri düzey ACL konularında eğitimler verilmiştir.
Ayrıca, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonunda, “Yeni Mali Yönetim Sistemi
İçerisinde Sayıştay’ın Değişen Rolü ve Performans Denetimi” ile “Performans Denetimi”
konularında sunum gerçekleştirilmiştir.
5.2.8 Bilişim Altyapı Çalışmalarına Başlanmıştır:
İş süreçleri incelenerek Sayıştayın amaç ve hedeeri doğrultusunda, aşağıda
belirtilen yazılım projeleri üzerinde çalışmalara başlanmıştır.
Bilgisayar Destekli Denetim Yazılımı Projesi
TÜBİTAK tarafından finansmanı sağlanan ve denetim verileri üzerinde bilgisayar
aracılığıyla analiz yapılmasını sağlayacak olan Bilgisayar Destekli Denetim Yazılımı
projesinin yazılım çalışmaları halen devam etmekte olup 2013 yılının ikinci yarısından
itibaren pilot kullanım çalışmalarına başlanması beklenmektedir.
Denetim Yönetimi Yazılımı Projesi
Yeni mali mevzuatın öngördüğü denetim uygulamalarının yönetimi ve takibini
kolaylaştırmak ve etkinliğini artırmak amacıyla, denetim yönetimi konusunda yazılım
kullanımı hususu değerlendirilmiş olup, bu konuda dünyada kullanılan örnekleriyle
karşılaştırılmak suretiyle yerli bir yazılım firmasının ürettiği paket yazılımın kurumumuza
uyarlanması konusunda proje çalışması başlatılmıştır.
Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı Projesi
Halen kurumumuzda kullanılmakta olan basit evrak takip modülü yerine, bütün
doküman yönetim süreçlerinin elektronik ortama aktarılması konusunda bir proje çalışması
başlatılmış olup, projenin geliştirilmesi çalışmaları iş süreci analizi yazılım projesiyle
eşzamanlı olarak yürütülmektedir. Yazılım ve çalışma ekibi ortak çalışmayla sistemin
kurulumu ve belge üretim ve dolaşım süreçlerini analiz etmekte ve yazılıma aktarmaktadır.
20
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
5.2.9 Sayıştay Kanunu Tercüme Edilmiştir:
6085 sayılı Kanun İngilizce, Fransızca ve Arapçaya tercüme edilerek Sayıştay web
sayfasında yayımlanmıştır.
5.3 Denetim Faaliyetleri
5.3.1 2010 Yılı Denetim Programına İlişkin Çalışmalar:
2010 yılı denetim programı kapsamında toplam 1258 muhasebe birimi hesabı
incelenmiştir. İncelenen bu hesapların bütçe büyüklüğü itibariyle incelenme oranları
değerlendirildiğinde;
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Sosyal Güvenlik Kurum hesapları %100
ile ilk sırada, İl Özel İdareleri %99 ile ikinci sırada, Özel Bütçeli İdareler %91 ile üçüncü
sırada, Belediyeler %86 ile dördüncü sırada, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
ise %76 ile beşinci sırada yer almıştır.
Tablo 4: Kamu İdare Hesapları İncelenme Bilgileri (Genel İcmal)
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE GÖRE)
2010 -2011
DÖNEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN TOPLAM
BÜTÇE GİDERİ
TUTARI (TL)
(2009 Yılı Bütçe Kesin
Hesap)
İNCELENEN
HESAPLARIN TOPLAM
BÜTÇE GİDERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe Kesin
Hesap)
İNCELEME
ORANI(%) (BÜTÇE
GİDERİNE GÖRE)
Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu
İdareleri
105 255.596.280.657 193.121.878.684 76
Özel Bütçeli İdareler 155 17.344.271.950 15.719.032.499 91
Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumlar
8 1.819.209.938 1.819.209.938 100
Sosyal Güvenlik
Kurumları
2 107.178.068.117 107.178.068.117 100
İl Özel İdareleri 80 7.338.577.328 7.281.606.191 99
Belediyeler 610 30.294.467.489 26.168.241.224 86
Diğer İdare Hesapları 298 253.246.567 86.191.026 34
TOPLAM 1258 419.824.122.046 351.374.227.679 84
2010 yılı denetim programı kapsamında incelenen 1.258 adet hesaptan, sayısal
olarak incelenen hesap sıralamasında 610 adet hesapla belediyeler ilk sırada, 155
adet hesapla Özel Bütçeli İdareler ikinci sırada ve 105 adet hesapla Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu İdare hesapları üçüncü sırada yer almaktadır.
21
GENEL BİLGİLER
Bütçe büyüklükleri esas alındığında 419.824.122.046 TL bütçe giderinin
351.374.227.679 TL’lik kısmının incelendiği, dolayısıyla toplamda %84 gibi önemli bir
orana ulaşıldığı görülmektedir.
2010 yılı yerinde inceleme programı ve merkezi inceleme programı çerçevesinde
incelenen saymanlık hesaplarının listesi aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. İncelenen
saymanlık hesaplarının büyük çoğunluğu 2009 yılı hesapları olmakla birlikte, acur
olarak 2010 yılı hesabı incelenen 76 adet saymanlık hesabı da bulunmaktadır.
a) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin İncelenme Bilgileri
İncelemeye alınan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdare hesaplarının kurumsal
özelliklerine bakıldığında; Bakanlık Merkez Hesapları, Hazine Hesapları, DSİ merkez
hesabı ile Diğer Merkez hesaplarının tamamı incelenmiştir. DSİ-TCK Bölge Müdürlük
hesaplarının %99’u, Askeri hesapların %89’u incelenmiştir.
Tablo 5: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdare Hesapları İncelenme Bilgileri
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE GÖRE)
2010 -2011
DÖNEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN TOPLAM
BÜTÇE GİDERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe Kesin
Hesap)
İNCELENEN HESAPLARIN
TOPLAM BÜTÇE GİDERİ
TUTARI (TL)
(2009 Yılı Bütçe Kesin
Hesap)
İNCELEME
ORANI(%)
(BÜTÇE
GİDERİNE
GÖRE)
Bakanlık Merkez Hesabı 16 108.136.663.171 108.136.663.171 100
Hazine Hesabı 3 63.510.479.721 63.510.479.721 100
DSİ G.M. Hesabı 1 2.834.745.334 2.834.745.334 100
Diğer Merkez Hesabı 2 527.238.705 527.238.705 100
DSİ ve TCK Bölge Md.
Hesabı
24 5.405.242.904 5.333.316.644 99
Diğer Taşra Hesabı 9 1.238.461.430 1.157.099.343 93
Askeri Kurum Hesapları 23 6.716.584.915 5.987.277.266 89
Sağlık Kurumları Hesabı 1 2.586.823.240 847.590.524 33
İl Deerdarlık Hesabı 9 35.410.339.234 3.488.347.851 10
İlçe mal Müdürlüğü
Hesabı
17 29.229.702.003 1.299.120.125 4
TOPLAM 105 255.596.280.657 193.121.878.684 76
Kurulu düzenleri ve uzmanlaşan çalışanlarının varlığı ve geçmiş inceleme
dönemlerinde saptanan sorunların ihmal edilebilecek düzeyde olması nedeniyle, 2010-
2011 inceleme döneminde, daha az sayıda Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü hesabı inceleme
programına alınarak incelenmiştir.
22
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
b) Özel Bütçeli İdarelerin İncelenme Bilgileri
Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; toplam 155 özel bütçeli idare incelenmiştir.
Bu hesaplardan Özel Bütçeli Diğer İdare Merkez Hesapları %100 oranında incelenerek
ilk sırada yer almıştır. İkinci sırada yer alan Üniversite hesaplarında bu oran %98 olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 6: Özel Bütçeli İdare Hesapları İncelenme Bilgileri
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE GÖRE)
2010-2011
DÖNEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN TOPLAM
BÜTÇE GİDERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe Kesin
Hesap)
İNCELENEN
HESAPLARIN TOPLAM
BÜTÇE GİDERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe Kesin
Hesap)
İNCELEME
ORANI(%)
(BÜTÇE
GİDERİNE
GÖRE)
Üniversite Hesabı 89 9.191.884.412 9.038.227.350 98
Özel Bütçeli Diğer İdare
Merkez hesabı
30 4.112.085.786 4.112.085.786 100
Özel Bütçeli Diğer İdare
Taşra Hesabı
36 4.040.301.752 2.568.719.363 64
TOPLAM 155 17.344.271.950 15.719.032.499 91
c) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların İncelenme Bilgileri
2010-2011 inceleme döneminde, toplam 8 adet Düzenleyici ve Denetleyici Kurum
Hesabının tamamı incelenmiştir.
Tablo 7: Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Hesabı İncelenme Bilgileri
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE GÖRE)
2010 -2011
DÖNEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN TOPLAM
BÜTÇE GİDERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe Kesin
Hesap)
İNCELENEN
HESAPLARIN TOPLAM
BÜTÇE GİDERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe Kesin
Hesap)
İNCELEME
ORANI(%) (BÜTÇE
GİDERİNE GÖRE)
Düzenleyici ve
Denetleyici Kurum
Hesabı
8 1.819.209.938 1.819.209.938 100
TOPLAM 8 1.819.209.938 1.819.209.938 100
23
GENEL BİLGİLER
d) Sosyal Güvenlik Kurumu Hesaplarının İncelenme Bilgileri
Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kurumu Merkez hesapları incelenerek, inceleme oranı
%100 olarak gerçekleştirilmiştir.
Tablo 8: Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabı İncelenme Bilgileri
BÜTÇE
TÜRÜ HESABIN ÇEŞİDİ
TOPLAM
HESAP
SAYISI
2010 -2011
DÖNEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
HESAP
SAYISINA
GÖRE
İNCELEME
ORANI (%)
Sosyal
Güvenlik
Kurumları
Sosyal Güvenlik Kurum Merkez Hesabı
1 1 100
İş Kurumu Merkez Hesabı
1 1 100
TOPLAM 2 2 100
e) İl Özel İdare Hesaplarının İncelenme Bilgileri
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılarak İl Özel İdarelerine devredilmesi
nedeniyle, yeni teşkilatlanma faaliyetlerinin doğurabileceği riskleri değerlendirmek
amacıyla, il özel idare hesaplarının incelenmesine önem verilmiş ve İl Özel İdare hesabının
80 adedi incelenmiştir. Dolayısıyla, %99 oranında bir inceleme gerçekleştirilmiştir.
Tablo 9: İl Özel İdare Hesabı İncelenme Bilgileri
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE GÖRE)
2010 -2011
DÖNEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN
TOPLAM BÜTÇE
GİDERİ TUTARI (TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELENEN
HESAPLARIN TOPLAM
BÜTÇE GİDERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe Kesin
Hesap)
İNCELEME
ORANI(%)
(BÜTÇE
GİDERİNE
GÖRE)
Özel İdare Hesabı 80 7.338.577.328 7.281.606.191 99
TOPLAM 80 7.338.577.328 7.281.606.191 99
f) Belediye Hesaplarının İncelenme Bilgileri
Toplam 16 adet Büyükşehir Belediye hesabı incelenmiştir. 61 adet İl Belediye
hesabı incelenerek, % 98 oranında bir inceleme yapılmıştır. Büyükşehir Belediyelerine
bağlı ilçe belediyelerinin %87’si incelenmiştir.
24
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; 2010-2011 döneminde tüm belediye
hesaplarının %86’Sayıştay incelemesine tabi tutulmuştur. Bütçe rakamları itibariyle
düşük oranda risk arz etmeleri nedeniyle, belde belediyelerinin incelenmesi %27
oranında kalmıştır.
Tablo 10: Belediye Hesapları İncelenme Bilgileri
HESABIN ADI
(TÜRLERİNE GÖRE)
2010 -2011
DÖNEMİNDE
İNCELENEN
HESAP SAYISI
DENETİME TABİ
İDARELERİN TOPLAM
BÜTÇE GİDERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe Kesin
Hesap)
İNCELENEN
HESAPLARIN
TOPLAM BÜTÇE
GİDERİ TUTARI
(TL)
(2009 Yılı Bütçe
Kesin Hesap)
İNCELEME
ORANI(%) (BÜTÇE
GİDERİNE GÖRE)
Büyükşehir Belediye
Hesabı
16 13.662.594.751 13.662.594.751 100
İl Belediye Hesabı
61 3.184.023.604 3.121.808.794 98
Büyükşehire Bağlı
İlçe Belediye Hesabı
97 6.826.212.577 5.912.047.389 87
İlçe Belediye Hesabı
285 4.422.166.053 2.872.144.619 73
Belde Belediye
Hesabı
151 2.199.470.504 599.645.671 27
TOPLAM 610 30.294.467.489 26.168.241.224 86
g) Diğer İdare Hesaplarının İncelenme Bilgileri
Yukarıda ifade edilen idareler dışında, 41 adet Mahalli İdare Birliği, 10 adet Fon,
Sandık vb. hesabı, 119 adet Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelere ait Döner Sermaye
Hesabı, 118 adet Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere ait Döner Sermaye Hesabı ile
yine 10 adet Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere ait diğer hesap 2010-2011 inceleme
döneminde incelenmiştir.
25
GENEL BİLGİLER
Tablo 11: Diğer İdare Hesaplarının İncelenme Bilgileri
BÜTÇE TÜRÜ HESABIN ÇEŞİDİ
2010 -2011
DÖNEMİNDE
İNCELENEN HESAP
SAYISI
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
Belediye Birlik Hesabı 40
Özel İdare Birlik Hesabı 1
Toplam 41
FON, SANDIK vb.
Fon, Sandık, vb Hesabı 10
Toplam 10
GENEL BÜTÇE
KAPSAMINDAKİ KAMU
İDARELERİNE AİT DÖNER
SERMAYE HESAPLARI
Sağlık Kurumları Döner Sermaye Hesabı 56
Milli Eğim Döner Sermaye Hesabı 25
Askeri Kurum Döner Sermaye Hesapları 11
Tarım Döner Sermaye Hesabı 10
Diğer Döner Sermaye Hesabı 17
Toplam 119
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE AİT
DÖNER SERMAYE HESAPLARI
Üniversite Döner Sermaye Hesabı 59
Özel Bütçeli Diğer İdareler Döner Sermaye Hesabı 59
Toplam 118
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AİT
DİĞER HESAPLAR
-İş Yurdu
Özel Bütçeli Diğer İdareler İş Yurdu Hesabı 10
Toplam 10
GENEL TOPLAM 298
5.3.2 2011 Yılı Denetim Programı:
6085 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereği Stratejik denetim planları ve yıllık
denetim programları, TBMM’nin kamuoyunun ve denetlenen kamu idarelerinin beklentileri
de dikkate alınarak yapılan risk analizleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
2011 yılı denetim programının hazırlanmasında, öncelikle 6085 sayılı Sayıştay
Kanununun yeni yürürlüğe girmesi ve buna paralel olarak ikincil mevzuat çalışmalarının
tamamlanma zorunluluğu, bazı bakanlıkların yapılanmasında meydana gelen değişiklikler,
bakanlıkların kapatılması, kaldırılması, birleştirilmesi ve kullandığı kamu kaynağı büyüklüğü
gibi hususlar dikkate alınarak; üniversiteler, il özel idareleri ve hiçbir ayrım yapılmaksızın
büyükşehir belediyelerinin tamamı öncelikli olarak denetim programına alınmıştır.
26
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Temmuz ayı başında yeni anlayışla 2011 yılı mali işlemleri üzerinden cari yıl
esasına göre denetim programı başlatılmış ve devam etmektedir. Bu denetimlerin
Kanunda öngörülen takvim gereği 2012 yılının Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması
hedeenmektedir.
Sayıştay Başkanı SGK denetim grubunu dinlerken
2011 yılı denetim programı haziran sonu itibariyle yapılmış olduğundan buradaki
verilerde programın yapıldığı tarihteki 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller esas alınmıştır.
Ancak, program yapıldıktan sonra 6223 sayılı yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan Kanun
Hükmünde Kararnamelerle 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde ve kamu idarelerinin
teşkilatlarında ciddi değişiklikler olduğundan programa alınan idarelerin sayısı ile fiilen
incelenen idarelerin sayısında farklılıklar oluşmuştur.
27
GENEL BİLGİLER
Tablo 12: Genel Yönetim Sektörü Kapsamındaki Denetime Tabi Kamu İdareleri
SEKTÖR ADI ALT SEKTÖR ADI BÜTÇE YAPI ADI
DENETİM
KAPSAMINDAKİ
KAMU İDARE
SAYISI
DENETİM
PROGRAMINA ALINAN
KAMU İDARE SAYISI
GENEL YÖNETİM
SEKTÖRÜ
MERKEZİ
YÖNETİM ALT
SEKTÖRÜ
GENEL BÜTÇE
49 37
ÖZEL BÜTÇE-A
(Üniversiteler)
104 44
ÖZEL BÜTÇE-B
(Diğer Kurumlar)
36 30
DÜZENLEYİCİ VE
DENETLEYİCİ KURUM
9 8
MAHALLİ
İDARELER ALT
SEKTÖRÜ
İL ÖZEL İDARE
81 70
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
16 16
BYŞ BAĞLI KURULUŞ
19 8
BYŞ BAĞLI İLÇE BELEDİYE
143 16
İL BELEDİYE
65 57
İLÇE BELEDİYE
752 4
KALKINMA AJANSI
26 7
SOSYAL
GÜVENLİK ALT
SEKTÖRÜ
SGK
1 1
TC İŞ KURUMU
1 1
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 2011 yılı denetim programında 37 adet genel
bütçeli idare, 74 adet özel bütçeli idare, 8 adet düzenleyici ve denetleyici kurum, 70 adet
il özel idaresi, 16 adet büyükşehir belediyesi, 8 adet büyükşehir bağlı kuruluş, 16 adet
büyükşehir ilçe belediyesi, 57 adet il belediyesi, 7 adet kalkınma ajansı ile Sosyal Güvenlik
Kurumu ve Türkiye İş Kurumu yer almaktadır.
Ayrıca, alınan ek onayla 2011 yılı programı sürecinde tamamlanmak üzere 15
adet büyükşehir belediyesi, 15 adet büyükşehir statüsündeki il özel idaresi ve 12
adet üniversitenin 2010 yılı hesapları, 2011 yılı uygunluğa ilişkin bulgular esas alınarak
incelenmek ve yargı raporu yazmak amacıyla denetime alınmış olup, bunların denetimleri
de devam etmektedir.
28
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Tablo 13: Kamu İşletmeleri Sektörü Kapsamındaki Denetime Tabi Kamu İdareleri
SEKTÖR ADI
ALT SEKTÖR
ADI BÜTÇE YAPI ADI
KAMU
İDARE
SAYISI
DENETİM
PROGRAMINA
ALINAN KAMU
İDARE SAYISI
DENETİMİ
TAMAMLANAN
KAMU İDARE
SAYISI
KAMU
İŞLETMELERİ
SEKTÖRÜ
KAMU
İŞLETMELERİ
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ
24 24 24
KAMU İKTİSADİ KURULUŞU
4 4 4
İKTİSADİ DEVLET
TEŞEKKÜLLERİNE BAĞLI
ORTAKLIKLAR
4 4
4
KAMU İKTİSADİ
KURULUŞLARINA BAĞLI
ORTAKLIKLAR
3 3
3
ÖZEL KANUNLARINA GÖRE
DENETLENEN KURUM VE
KURULUŞLAR
11 11
11
3346 SY. KANUN UYARINCA
DENETLENEN KURUMLAR
26 26
26
ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE
PROGRAMINA ALINARAK
ÖZELLEŞTİRME İDARE
BAŞKANLIĞINA DEVREDİLEN
KURUMLAR
26 26
26
GENEL TOPLAM
98 98 98
Yine Kanunla denetimi Sayıştaya verilen kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi
2011 yılında; 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlarının
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna
göre yürütülmüştür. Bu kapsamda 98 kamu kurum, kuruluş ve ortaklığının 2010 yılı iş ve
işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi yapılmıştır. Bu raporlar Sayıştay Rapor
Değerlendirme Kurulunda görüşülmüş olup TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
Tablo 14: Diğer Kurum, Kuruluş, İdare Kapsamındaki Denetime Tabi Kamu İdareleri
SEKTÖR ADI ALT SEKTÖR ADI BÜTÇE YAPI ADI
KAMU İDARE
SAYISI
DENETİM PROGRAMINA
ALINAN KAMU İDARE
SAYISI
DİĞER 13 6
29
GENEL BİLGİLER
5.3.3 Performans Denetimleri:
832 sayılı Mülga Sayıştay Kanununda 1996 yılında yer alan Ek 10 uncu madde
verimlilik ve etkinlik değerlendirmesini düzenlemiştir. Söz konusu maddeye göre Sayıştay,
denetime tabi kurum ve kuruluşların kaynakları ne ölçüde verimli, etkin ve tutumlu
kullandıklarını incelemeye yetkilidir. Bu inceleme sonuçları Sayıştay Başkanı tarafından bir
değerlendirme raporuyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulurdu.
Daha önce başlatılan 6 Performans Denetim Raporu ilgili Dairesi ve Genel Kurulca
verilen kararlar ile 2011 yılında sonuçlandırılmıştır.
1) “Doğu Karadeniz Sahil Yolu” başlıklı Performans Denetim Raporu 8. Daire
kararı gereğince; aşağıda yer alan Performans Değerlendirme Raporları ise
2) Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesi başlıklı Performans
Denetim Raporu
3) Dış Kredili Hafif Raylı Sistem Projeleri (Adana, Bursa, Kayseri ve Samsun)
başlıklı Performans Denetim Raporu
4) İçme Suyu Yönetimi başlıklı Performans Denetim Raporu
5) Gıda Güvenliği başlıklı Performans Denetim Raporu
6) TÜBİTAK’ın akademik çevrelere uyguladığı AR-GE Destekleri başlıklı
Performans Denetim Raporu
Genel Kurul kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesine gerek olmadığına
karar verilmiştir. Denetim gruplarınca hazırlanan 6 Performans Denetim Raporu kalite
kontrol aşamasında Daire ve Genel Kurul kararları ile TBMM’ye gönderilmemiştir.
5.3.4 Uluslararası Ortak Denetim Faaliyetleri:
Bu kapsamda;
•Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) Kongresinde alınan kararlar gereğince
Karadenize kıyısı olan Rusya, Ukrayna, Romanya ve Gürcistan Sayıştayları ile birlikte
Karadenizin kirliliğe karşı korunmasına yönelik politikalar, stratejiler, proje ve faaliyetler
esas alınarak 2010 yılında başlayan ortak ve paralel performans denetim çalışması 2011
yılında tamamlanmıştır. Çalışmalar sonucunda, her ülke sayıştayının ulaştığı ortak bulgu,
sonuç ve önerileri içeren ortak rapor, uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu
rapor Sayıştay web sitesinde yayınlanmıştır.
•Dünya Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) bünyesinde oluşturulan “INTOSAI Afet
Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma Grubu”nun bir üyesi olarak
“Afet Hazırlıklarının Denetimi” konusunda rehber hazırlama görevini üstlenen Sayıştay,
söz konusu rehberi oluşturma konusunda paralel denetim çalışmalarını koordine etmiştir.
•Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI) tarafından Polonya Sayıştay Başkanlığının
başkanlığında yürütülen “Özürlülerin Kamu Kesiminde İstihdamına İlişkin Performans
Denetimi” çalışması kapsamında ulusal denetimi gerçekleştiren Sayıştay bu konudaki
30
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
bulgularını ortak nihai raporu hazırlayacak koordinatör ülke olan Polonya Sayıştayına
göndermiş ve Nisan 2011’deki Varşova toplantısında ortak nihai rapor imzalanmıştır. Söz
konusu rapor Sayıştay web sitesinde yayınlanmıştır.
5.3.5 Siyasi Partilerin Mali Denetimi:
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile siyasi
partilerin mali denetimi Sayıştaya, yargılanması ise Anayasa Mahkemesine bırakılmış
bulunmaktadır. Bu bağlamda 2011 yılında siyasi partilerin mali denetimine ilişkin olarak
bir denetim ekibi oluşturulmuş ve siyasi partilerin kesin hesaplarının incelenmesine
başlanmıştır. 31 Aralık 2011 tarihine kadar toplam 36 siyasi partinin 2010 yılı kesin
hesaplarının ilk incelemeleri tamamlanmış ve düzenlenen raporlar Anayasa Mahkemesi
Başkanlığına gönderilmiştir.
5.4 Yargı ve Görüş Bildirme Faaliyetleri
5.4.1 Daireler
Sekiz yargılama dairesine, 2011 yılında önceki denetim programlarından toplam 2914
yarraporu intikal etmiş, raporların 2123’ünün yargılaması yapılarak ilâmı düzenlenmiştir.
2011 yılında, suç teşkil eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 30 konunun
ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir.
Sekiz yargılama dairesinin 2011 yılında verdikleri yar kararlarına ilişkin bilgiler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 15: Dairelerin Yargısal Kararları
DAİRELER
Toplam
Rapor
Sayısı
Yargılanan
Rapor Sayısı
Tazminine Hükmedilen
Toplam Kamu Zararı (TL)
Suç Teşkil Eden Fiiller
1. DAİRE 291 185
9.253.727
12
2. DAİRE 369 307
40.951.531
-
3. DAİRE 412 304
43.606.148
1
4. DAİRE 408 348 -
5. DAİRE 330 189
14.392.744
-
6. DAİRE 356 273
22.489.062
13
7. DAİRE 290 213
18.055.573
1
8. DAİRE 458 304
57.484.258
3
TOPLAM 2.914 2.123
221.253.624
30
* Dolar kuru 1,799 olarak hesaplanmıştır.
15.020.581*
31
GENEL BİLGİLER
Dairelerce 2011 yılında verilen idari nitelikteki kararların konularına ilişkin özet bilgiler
de şöyledir:
Tablo 16: Dairelerin İdari Nitelikteki Kararları
DAİRELER Yönetmelik
Müzekkere ve
Görüş Bildirme
Diğer (Belge İs.
İade. Muh.)
1. DAİRE 8 14 8
2. DAİRE 27 73 141
3. DAİRE 22 26 50
4. DAİRE 37 1 47
5. DAİRE 12 16 7
6. DAİRE 20 4 33
7. DAİRE 16 14 18
8. DAİRE 20 15 41
TOPLAM 162 163 345
5.4.2 Genel Kurul
Genel Kurul, 2011 yılında intikal eden 113 değişik konudaki dosyayı inceleyerek
sonuçlandırmıştır. Konular itibariyle Genel Kurul kararları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 17: Konular İtibariyle Genel Kurul Kararları
Konu Sayısı
Kurum İçi İşleyiş ve İşlevlerle İlgili Kararlar 15
2547 Sayılı Yasanın 56/d Maddesi Uyarınca Verilen Görüş Kararları 63
Mevzuat Yorumu İle İlgili Kararlar 6
Genel Uygunluk Bildirimi Kararları 1
Sayıştay ile ilgili yönetmelikler hakkında kararlar 17
İçhadı Birleşrme Kararı 1
Yükseköğrem Denetleme Kurulu üyeliği seçimleri ile ilgili kararlar 1
Sayıştay Genel Kurulu İlke Kararı 2
Sayıştay Üye Seçimleri Hakkında Kararlar 2
Performans Denemi Raporlarıyla ilgili kararlar 5
TOPLAM 113
32
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
5.4.3 Temyiz Kurulu
Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 2011 yılında Temyiz Kuruluna yapılan
başvurulardan 1458 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiştir.
Tablo 18: Temyiz Kurulu Faaliyetleri
2010 Yılından Devreden Dosya Sayısı 2215
2011 Yılında Gelen Dosya Sayısı 1937
Toplam Dosya Sayısı 4152
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (İlamı Düzenlenen) 1458
2012 Yılına Devreden Dosya Sayısı 2694
Temyiz Kurulunca verilen kararlar, sonuçları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 19: Konular İtibariyle Temyiz Kurulu Kararları
Tasdik 1006
Düzelterek Tasdik 98
Kaldırma 287
Bozma 179
Yapılacak İşlem Yok 655
(6009 sayılı Kanun Gereğince) İşlemden Kaldırılmasına 519
Toplam 2744
5.4.4 Daireler Kurulu
Daireler Kurulu 2011 yılında 123 adet mali nitelikte yönetmelik taslağı hakkında görüş
bildirmiştir. Buna ilave olarak 2011 yılı adli tatil döneminde ise, nöbetçi Daire tarafından
7 yeni yönetmelik taslağı, 5 yönetmelik değişikliği ve 3 Döner Sermaye İşletmeleri
Yönetmeliği olmak üzere 15 yönetmelik hakkında 15 karar alınmıştır. Daireler Kurulunun
kararları konu başlıkları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
33
GENEL BİLGİLER
Tablo 20: Konular İtibariyle Daireler Kurulu Kararları
Kararlar Sayısı
Yeni Yönetmelik Taslakları Hakkında 63
Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında 55
Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmelikleri Hakkında 20
TOPLAM 138
5.4.5 Rapor Değerlendirme Kurulu
Kurul tarafından, 2011 yılında, 18 adet toplantı gündemi ile 17 adet karar alınmış,
bu toplantılarda, 1 adet “2008 Yılı KİT Genel Raporu” ile 97 adet “2010 yılı KİT Denetim
Raporu” görüşülerek son şekli verilmiştir.
Tablo 21: Rapor Değerlendirme Kurulu Faaliyetleri
Konu Adet
2008 Yılı KİT Genel Raporu 1
2010 yılı KİT Denem Raporu 97
5.4.6 Başsavcılık
Başsavcılık tarafından 2011 yılında, dairelerden gelen 1369 rapor, 425 ek rapor ve 7
teftiş layihası için görüş yazılmış, 2718 temyiz karşılaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 4 adet
dosya için temyiz talebinde bulunulmuştur. Söz konusu görüş ve temyiz karşılamalarının
bilgileri daireler itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 22: Başsavcılığın Görüş ve Temyiz Karşılamaları
DAİRELER
Rapor
Görüşleri
Ek Rapor
Görüşleri
Teiş Layihası
Görüşleri
Temyiz
Karşılamaları
Toplam
1 164 50 2 133 349
2 154 82 0 528 764
3 176 57 0 422 655
4 177 39 0 317 533
5 178 42 0 112 332
6 178 40 0 366 584
7 138 52 4 334 528
8 204 63 1 506 774
TOPLAM 1369 425 7 2718 4519
34
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
5.5 Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Raporlar
5.5.1 Genel Uygunluk Bildirimleri ve Bütçe Uygulama Sonuçları Raporları
“2010 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Raporu ve Genel Uygunluk
Bildirimi Taslağı” ile “2010 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları Raporu”,
yasal süreler içerisinde düzenlenerek Sayıştay Genel Kurulunda görüşülmüş ve Başkanlık
Makamınca TBMM’ye sunulmuştur.
Genel uygunluk bildirimlerinde ve bağlı cetvellerde, ödenek durumu, iptal edilen ve
ertesi yıla devredilen ödenekler ile gelir tahmin ve tahsilat miktarları gösterilmiştir.
Ayrıca ödenek dışı giderlerin; personel, yasal dayanağı olmayan ve yasalar gereği
yapılan ödenek dışı giderler olarak ayrımları ekli cetvellerde gösterilmiştir.
Bunun yanında ödeneklerin veriliş amaçları, gerçekleşme durumları ile iptal oranları
yüksek olanlardan açıklamaları yetersiz bulunanlar bir liste halinde belirtilmiştir.
Uygulama sonuçları raporlarında; bütçe başlangıç ödeneği, yılsonu ödeneği,
gerçekleşen gider sapma oranları, gelir tahmin ve tahsilat sapma oranları, bütçe açıkları
sapma oranları, yıllar itibariyle (2008-2009-2010) karşılaştırmalı başlangıç ödeneği, yılsonu
ödeneği, gider miktarı ve sapma oranları irdelenmiştir.
Bu raporlar üretilirken 1787 adet yönetim dönemi hesabının bilgi girişleri kontrol
edilmiş, hatalı yönetim dönemi hesapları düzeltilmiş ve bu konudaki çalışmalar sağlıklı bir
şekilde tamamlanmıştır.
Merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarı ve ekleri, 52 adet Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu İdareleri Kesin Hesabı, 131 adet Özel Bütçeli İdare Kesin Hesabı ve
8 adet Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Kesin Hesabı incelenmiştir.
5.5.2 2010 Yılı Hazine İşlemleri Raporu
Sayıştay, 1995 yılından bu yana kamu borç yönetimi ve denetimi sonuçlarını
Hazine İşlemleri Raporları ile değerlendirmektedir. Hazine İşlemleri Raporlarıyla, Hazine
Müsteşarlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve işlemlerden, Devlet Borçları ve İç Ödemeler
Muhasebe Birimlerince muhasebeleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler, denetim bulguları ve
öneriler her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Hazine Müsteşarlığında yapılan denetimler sonucunda hazırlanan 2010 Yılı Hazine
İşlemleri Raporu, Sayıştay Genel Kurulunca kabul edilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulması uygun bulunmuştur.
5.6 Uluslararası İlişkiler
Diğer ülke sayıştayları ve bunların organizasyonlarıyla 2011 yılı içerisinde
gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetle sıralanmıştır.
35
GENEL BİLGİLER
5.6.1 Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI)
Bileşmiş Milletler ile INTOSAI’nin ortak düzenlediği Sempozyum 13–15 Temmuz
2011 tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenmiş olup, anılan sempozyuma
Sayıştay Başkanı ve bir denetçiden oluşan heyet iştirak etmiştir.
XX. INTOSAI Genel Kurulunda kabul edilen “ISSAI 40” standartlarının uygulamalarına
ilişkin problemlerin değerlendirildiği “Denetim Kalitesinin Arttırılması” konulu seminere
hazırlık toplantısı 02 Eylül 2011 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te yapılmış olup, söz
konusu toplantıya Kurumumuzdan bir denetçi iştirak etmiştir.
INTOSAI Özelleştirme Denetimi Çalışma Grubu (WGAP) Semineri 12–14 Eylül 2011
tarihlerinde Brezilya’nın başkenti Brasilia’da yapılmış olup, anılan seminere Kurumumuzu
temsilen iki üye ve bir denetçi iştirak etmiştir.
INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma grubunun
2008 yılında Lüksemburg’da yaptığı ilk toplantıda yapılan işbölümü sonucunda “Afet
hazırlıklarının denetimi” bağlamında yürütülecek çalışmaların ülkemiz sayıştayı liderliğinde
gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu çalışmanın temel amacı, afet hazırlıklarının nasıl
denetleneceğine ilişkin bir çerçeve çizmek ve sayıştayların bu alanı nasıl denetleyeceğine
ilişkin rehberlik yapmaktır.
Kurumumuzun üstlendiği görev çerçevesinde, (taslak) “INTOSAI Afet Hazırlıklarının
Denetimi Rehberi” hazırlanmış ve INTOSAI Çalışma Grubunca benimsenen taslak rehber,
Güney Afrika’da yapılan XX. INTOSAI toplantısında takdim edilmiştir. INTOSAI Afet
Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma Grubunun yıllık toplantısı
23–26 Ekim 2011 tarihlerinde Ülkemizin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilmiş olup,
paralel denetime katılan ülke temsilcileriyle bir başlangıç toplantısı yapılarak denetim
süreci başlatılmıştır. Söz konusu toplantıya üye sayıştaylardan toplam 46 kişi katılmıştır.
36
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi Çalışma Grubu (WGAADA) Yıllık Toplantısı
5.6.2
Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
(EUROSAI)
EUROSAI Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu (IT-WG) Yıllık Toplantısı 21–22 Şubat
2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiş olup, anılan toplantıya Kurumumuzdan bir
bölüm başkanı ve beş denetçi katılmıştır.
EUROSAI “Karadeniz’in Çevre Kirliliğinden Korunması” konulu uluslararası çevre
denetimi projesine ilişkin son Uzman Ekipler Toplantısı, 12 Nisan 2011 tarihinde Romanya
Sayıştayının ev sahipliğinde Bükreş’te yapılmış olup, anılan toplantıya Kurumumuzu
temsilen üç denetçi katılmıştır.
“Engellilerin İşgücüne Kazandırılmasına Yönelik Sosyal Programların Performans
Denetimi” konulu EUROSAI semineri, 18–19 Nisan 2011 tarihlerinde Polonya Sayıştayının
ev sahipliğinde Varşova’da düzenlenmiş olup, anılan seminere Kurumumuzu temsilen bir
daire başkanı ile üç denetçiden müteşekkil bir heyet katılmıştır.
37
GENEL BİLGİLER
EUROSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA) tarafından düzenlenen “Atık
Yönetiminin Denetimi” konulu seminer, 03–04 Mayıs 2011 tarihlerinde Norveç’in başkenti
Oslo’da gerçekleştirilmiş olup, seminere Kurumumuzu temsilen bir üye ve iki denetçi
katılmıştır.
“Sayıştayların Medya Aracılığıyla Kamuoyu ile İletişimi” konulu seminer 10–11
Mayıs 2011 tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenmiş olup, söz konusu
seminere Kurumumuzu temsilen bir üye ve bölüm başkanından oluşan bir heyet katılmıştır.
Portekiz Sayıştayının ev sahipliğinde 30 Mayıs-03 Haziran 2011 tarihlerinde
düzenlenen VIII. EUROSAI Genel Kurulu ile buna bağlı uluslararası etkinliklere Kurumumuzu
temsilen Sayıştay Başkanı ve iki denetçi katılmıştır.
EUROSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA) 9. Yıllık Toplantısı 10–13 Ekim
2011 tarihlerinde İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıya
Kurumumuzu temsilen bir üye ve bir denetçi katılmıştır.
5.6.3
Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI)
ASOSAI 43. Yönetim Kurulu Toplantısı 17-21 Eylül 2011 tarihlerinde Kurumumuzun
ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmış olup, anılan toplantıya ASOSAI Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu Üyesi Sayıştaylar ile INTOSAI Geliştirme İnisiyatifi (IDI)’nden toplam 62
kişi iştirak etmiştir.
“Etik ve Dürüstlük Değerleri Yüksek Denetim Kurumlarının Denetim Uygulamalarına
Nasıl Dahil Edilir?” konulu ASOSAI semineri, 11–14 Ekim 2011 tarihlerinde Kore
Sayıştayının ev sahipliğinde Seul’de yapılmış olup, anılan toplantıya Kurumumuzdan bir
denetçi iştirak etmiştir.
“Kamu Borçlarının Denetimi” konulu ASOSAI çalıştayı 07–08 Kasım 2011 tarihlerinde
Çin’in başkenti Pekin’de yapılmış olup, anılan çalıştaya Kurumumuzu temsilen bir denetçi
iştirak etmiştir.
38
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
5.6.4 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Sayıştayları Birliği
(ECOSAI)
16. ECOSAI Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurulu, 04–06 Ekim 2011
tarihlerinde Kurumumuz ev sahipliğinde Ankara’da yapılmış olup; anılan toplantılara 7
ülkeden toplam 27 kişi katılmıştır.
16. ECOSAI Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurulu
5.6.5 Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği Üyesi Ülke Sayıştayları ve Avrupa
Birliği’ne Aday Ülke Sayıştayları ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler
Avrupa Birliği Sayıştayı ile Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı’nın (EUROSAI)
09-11 Şubat 2011 tarihlerinde Almanya/Bonn’da müşterek düzenlediği “Kamu-Özel
Ortaklıklarının Denetimi” konulu seminere Kurumumuzdan iki denetçi katılmıştır.
Avrupa Birliği’ne Aday ve Adaylığa Yakın Ülke Sayıştay Başkanları Toplantısı,
Kurumumuzun ev sahipliğinde 7–9 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş
olup, toplantıya 13 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan toplam 43 kişi katılmıştır. Toplantı
sonucunda İstanbul Memorandumu yayınlanmıştır.
39
GENEL BİLGİLER
Avrupa Birliği’ne Aday ve Adaylığa Yakın Ülke Sayıştay Başkanları Toplantısı
Avrupa Birliği’ne Aday ve Adaylığa Yakın Ülke Sayıştayları ve Avrupa Birliği Sayıştayı
İrtibat Memurları Toplantısı, 11 Mayıs 2011 tarihinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da
gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantıda Kurumumuzu bir üye ve üç denetçiden
oluşan bir heyet temsil etmiştir.
Avrupa Birliği Üyesi Ülke Sayıştayları İrtibat Memurları Toplantısı, 12–13 Mayıs 2011
tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantıda
Kurumumuzu bir üye ve üç denetçiden oluşan bir heyet temsil etmiştir.
Avrupa Birliği Sayıştayı (ECA) tarafından düzenlenen ve 01 Mart - 31 Temmuz 2011
dönemini kapsayan 5 aylık staj programına Kurumumuzdan iki denetçi katılmıştır.
Avrupa Birliği Sayıştayı (ECA) tarafından düzenlenen ve 01 Ekim 2011–29 Şubat
2012 dönemimi kapsayan 5 Aylık staj programına Kurumumuzdan iki denetçi katılmıştır.
Avrupa Birliği Sayıştayları Temas Komitesi Sayıştay Başkanları Toplantısı, 13–
14 Ekim 2011 tarihlerinde Avrupa Birliği Sayıştayının ev sahipliğinde Lüksemburg’da
gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıya Sayıştay Başkanı ve bir denetçiden oluşan bir
heyet katılmıştır.
40
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
5.6.6 İstanbul Anlaşması
22–23 Eylül 2011 tarihlerinde 1. ASOSAI-EUROSAI Ortak Konferansı Kurumumuzun
ev sahipliğinde İstanbul’da ASOSAI ve EUROSAI Yönetim Kurulu üyesi sayıştaylardan
toplam 89 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Konferansta bir araya gelen EUROSAI
ve ASOSAI Yönetim Kurulları, aralarındaki işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaşmasını
sağlayarak sürekli kılmak amacıyla ‘İstanbul Anlaşması’nı imzalamışlardır.
Anlaşma ile; eğitim, bilgi ve deneyimlerin paylaşımı, kapasite geliştirme, uzmanlar
ağı, veri tabanları, ortak denetim çalışmaları, iletişim araçları, bilgi teknolojileri ve denetime
ilişkin diğer alanlarda Yüksek Denetim Kurumları (sayıştaylar) tarafından gerçekleştirilecek
ortak etkinlikler aracılığıyla, Asya ve Avrupa Sayıştayları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi
için bir çerçeve oluşturulmuştur.
5.6.7 Sayıştaylar ile İkili İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler
09–13 Mart 2011 tarihinde Gürcistan Sayıştay Başkanı ve beraberindeki heyet
ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
14 Mart–15 Nisan 2011 tarihlerinde KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da düzenlenen
“Kesin Hesap Uygunluk Bildirimi ve Mali Denetim Eğitim Çalışmaları” konulu eğitim
programına Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıştır.
25–27 Nisan 2011 tarihlerinde Suudi Arabistan Sayıştay Başkanı başkanlığındaki 4
kişilik heyet Kurumumuza bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
23–24 Haziran 2011 tarihlerinde Astana’da düzenlenen Kazakistan Sayıştayının
15. Kuruluş Yılı Kutlamalarına Sayıştay Başkanı, bir başkan yardımcısı ve bir bölüm
başkanından oluşan bir heyet katılmıştır.
17–23 Temmuz 2011 tarihlerinde Kazakistan Sayıştayından 22 kişilik heyet “Etkinlik
Denetimi” konulu kurs kapsamında Kurumuza bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
15 Eylül 2011 tarihinde Kırgızistan Sayıştayının 15. Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarına
ve bu çerçevede 16–17 Eylül 2011 tarihlerinde düzenlenen “Bütçe Sisteminde Saydamlığa
İlişkin Sorunlar ve Devlet Denetimine Düşen Görevler” konulu konferansa Kurumumuzu
temsilen bir başkan yardımcısı ve bir bölüm başkanı katılmıştır.
17–21 Ekim 2011 tarihlerinde Kazakistan Sayıştayından 22 kişilik bir heyet
“Etkinlik Denetimi” konulu kursun ikinci aşaması kapsamında Kurumumuza bir ziyaret
gerçekleştirmiştir.
02–03 Kasım 2011 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen
“Azerbaycan Sayıştayının 10. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği ve Konferansı”na Sayıştay
Başkanı ve bir denetçi iştirak etmiştir.
12–18 Kasım 2011 tarihlerinde Ürdün Sayıştayından 4 kişilik bir heyet Kurumumuzu
ziyaret etmiştir.
41
GENEL BİLGİLER
01–02 Aralık 2011 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta yapılan “Bütçe
Hesapları ve Konsolide Mali Tabloların Denetimi Çalıştayı” na Kurumumuzdan iki denetçi
katılmıştır.
5.6.8 Avrupa Birliği ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler
Avrupa Birliği Üyesi Ülke Sayıştayları ile bilgi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla
03–04 Mart 2011 tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de “AB Fonlarının Kullanımı
(TEN-T) ve Sonuçlarının Bildirilmesi Üzerine Ortak Performans Denetimi Çalışmaları”
konulu çalıştay düzenlenmiş olup, söz konusu çalıştaya Kurumumuzu temsilen bir üye ve
iki denetçiden oluşan heyet katılmıştır.
OECD-SIGMA Kıdemli Başdanışmanı başkanlığındaki iki kişilik SIGMA Heyeti,
Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği’ne Aday Ülkeler hakkında her yıl yayınlanan
İlerleme Raporlarına katkı sağlamak üzere değerlendirmeler yapmak amacıyla 22–23 Mart
2011 tarihlerinde Kurumumuza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.
SIGMA Heyeti’nin Sayıştay Ziyareti
42
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
24 Mart 2011 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen EUROCONTROL
Denetim Kurulu 1. Toplantısına Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıştır.
27–29 Nisan 2011 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen
EUROCONTROL Denetim Kurulu 2. Toplantısına Kurumumuzu temsilen iki denetçi
katılmıştır.
08–09 Haziran 2011 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen
EUROCONTROL Denetim Kurulu 3. Toplantısına Kurumumuzu temsilen iki denetçi
katılmıştır.
22–23 Eylül 2011 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan
EUROCONTROL Teşkilatına Kurumumuzdan üç denetçi çalışma ziyaretinde bulunmuştur.
22–25 Eylül 2011 tarihlerinde İsviçre’nin başkenti Bern’de düzenlenen
EUROCONTROL Denetim Kurulu 4. Toplantısına Kurumumuzu temsilen bir denetçi
katılmıştır.
09–11 Kasım 2011 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen
EUROCONTROL Denetim Kurulu 5. Toplantısına Kurumumuzu temsilen iki denetçi
katılmıştır.
15 Aralık 2011 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen EUROCONTROL
Denetim Kurulu 6. Toplantısına Kurumumuzu temsilen iki denetçi katılmıştır.
Avrupa Komisyonu’nun ev sahipliğinde 30 Kasım–01 Aralık 2011 tarihlerinde
Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan “Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Kaçakçılığı
ve Kara Paranın Aklanması” konulu 8 no’lu Alt Komite Toplantısına Kurumumuzu temsilen
bir başkan yardımcısı ve iki denetçi iştirak etmiştir.
5.6.9 Uluslararası Eğitim Programlarına Katılım Kapsamındaki Faaliyetler
14 Şubat 19 Mart 2011 tarihlerinde, Pakistan Sayıştayı tarafından düzenlenen
Performans Denetimi Yoğun Eğitim Programı (ITP), Pakistan’ın Lahor kentinde
gerçekleştirilmiş olup, bu programa Kurumumuzdan dört denetçi katılmıştır.
Hindistan Hükümeti burslarına dayalı olarak Hindistan Sayıştayı tarafından
düzenlenen eğitim programlarından “Denetim Kalite Yönetimi” konulu 2 haftalık eğitim
programı, 21 Şubat 04 Mart 2011 tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de
gerçekleştirilmiş olup, bu programa Kurumumuzdan iki denetçi katılmıştır.
Hollanda Sayıştayı tarafından 18–24 Eylül 2011 tarihlerinde Hollanda’nın Lahey
kentinde düzenlenen “Moderatörler İçin IntoSAINT Eğitim Kursu”na Kurumumuzu
temsilen iki denetçi katılmıştır.
Hindistan Hükümeti burslarına dayalı olarak Hindistan Sayıştayı tarafından
düzenlenen eğitim programlarından “Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin Denetimi” konulu 4
haftalık eğitim programı, 12 Eylül 07 Ekim 2011 tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni
Delhi’de gerçekleştirilmiş olup, bu programa Kurumumuzdan iki denetçi katılmıştır.
43
GENEL BİLGİLER
5.6.10 Uluslararası Diğer İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler
Kırgızistan Sayıştayında Dünya Bankası desteğiyle yürütülen projenin ikinci kısmı 28
Şubat – 25 Mart 2011 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilmiş olup,
anılan etkinliğe danışman sıfatıyla Kurumumuzdan bir denetçi katılmıştır.
TBMM’yi ziyaretleri nedeniyle ülkemizde bulunan, otuz beş kişilik Tayland Yüksek
İdare Mahkemesi Heyeti, 15 Mart 2011 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmiştir.
İslam Konferansı Örgütü Daimi Mali Komitesi Mali Kontrol Organı 32. Toplantısı
18-31 Mart 2011 tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde yapılmış olup, anılan
toplantıya Kurumumuzdan bir denetçi iştirak etmiştir.
Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) ve Arap Ülkeleri Yüksek
Denetim Kurumları Teşkilatı (ARABOSAI) arasında 29–30 Mart 2011 tarihlerinde üçüncüsü
düzenlenen müşterek konferans, Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dhabi’de
düzenlenmiş olup, anılan konferansta Kurumumuz Sayıştay Başkanı başkanlığındaki üç
kişilik bir heyetle temsil edilmiştir.
OECD-SIGMA tarafından 19–20 Nisan 2011 tarihlerinde Ürdün’ün başkenti
Amman’da düzenlenen “Kamu Sektöründeki Mali Kontrol ve Denetim Reformu” konulu
seminere Kurumumuzu temsilen bir denetçi katılmıştır.
Her yıl yapılan ve bir önceki yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği NATO Uluslararası
Denetçiler Kurulunun (CNABs) 2011 yılı toplantısı, 17 Mayıs 2011 tarihinde Belçika’nın
başkenti Brüksel’de gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıya Kurumumuzu temsilen bir
üye ve iki denetçi katılmıştır.
Dünya Bankası Projesi kapsamında 19–21 Mayıs 2011 tarihlerinde Kırgızistan
Sayıştayının ev sahipliğinde tarihi Issyk-Kul kasabasında düzenlenen uluslararası
konferansa Kurumumuzu temsilen Sayıştay Başkanı ve bir denetçi katılmıştır.
Ülkemizin de ortağı olduğu Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesine ortak ülke
sayıştayları tarafından düzenlenen “Müşterek Taarruz Uçağı Sayıştaylar Projesi”nin,
13–15 Eylül 2011 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayının ev sahipliğinde
Washington’da düzenlenen konferansa ve 12 Eylül 2011 tarihinde Dallas’ta F-35 Projesinin
ana yüklenicisi olan Dallas merkezli Lockheed Martin şirketine yapılan çalışma ziyaretine
Kurumumuzu temsilen bir denetçi katılmıştır.
25–26 Eylül 2011 tarihlerinde IDI-ASOSAI Stratejik Planlama Toplantısı Kurumumuzun
ev sahipliğinde İstanbul’da IDI temsilcileri ile 8 Güney Asya Ülkesi Sayıştayından toplam
21 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Kırgızistan Sayıştayında Dünya Bankası desteğiyle yürütülen projenin ikinci kısmı
15–29 Ekim 2011 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilmiş olup,
anılan etkinliğe danışman sıfatıyla Kurumumuzdan bir denetçi katılmıştır.
Kırgızistan Sayıştayında Dünya Bankası desteğiyle yürütülen projenin ikinci kısmı
12–26 Kasım 2011 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilmiş olup,
44
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
anılan etkinliğe danışman sıfatıyla Kurumumuzdan bir denetçi katılmıştır.
11–22 Aralık 2011 tarihlerinde Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen “INTOSAI
Geliştirme İnisiyatifi (IDI) ve ASOSAI Ortak Programı” nda Kurumumuzdan bir denetçi
eğitim uzmanı olarak görevlendirilmiştir.
Avrupa Birliği Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, OECD, SIGMA ve İç Denetim
Koordinasyon Kurulu’nun katkılarıyla 13-14 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen
‘’Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kamu Sektöründe İç Denetim ve Dış Denetim İşbirliği
Konferansı’’ na Kurumumuzu temsilen üç denetçi katılmıştır.
11 kişiden oluşan Kosova Cumhuriyeti Meclisi Kamu Maliyesi Denetleme Komisyonu
Heyeti, 26–27 Aralık 2011 tarihlerinde Kurumumuza ziyarette bulunmuştur.
5.7 Yurtiçi Bilgi ve Deneyim Paylaşımı
Sayıştay Başkanlığınca görevlendirilen mensuplarımızın 2011 yılında bilgi ve deneyim
paylaşımı çerçevesinde yurtiçinde katıldığı çeşitli çalışma, faaliyetler ve toplantılar aşağıda
sıralanmıştır:
Vilayetler Birliği tarafından 13-16 Ocak 2011 tarihlerinde düzenlenen eğitim
semineri,
On sekiz Mart Üniversitesi tarafından 08-10 Şubat 2011 tarihlerinde düzenlenen ve
“Kamu İhale Mevzuatı” konulu eğitim semineri,
Devlet Personel Başkanlığı tarafından 11 Şubat 2011 tarihinde düzenlenen ve
“İhale Mevzuatı” konulu eğitim semineri,
Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği tarafından 16 Şubat 2011 tarihinde
düzenlenen “Yolsuzlukla Mücadele ve Teftiş Kurulları” konulu toplantı,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 26-29 Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen
“Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk Denetimi” konulu toplantı,
•Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 02 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen “Devlet
Malını Koruma, Tasarruf Tedbirleri” konulu seminer,
•Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı tarafından 02-07 Mayıs 2011 tarihlerinde
düzenlenen “5018 Sayılı Kanun ve Taşınır Mevzuatı” konulu toplantı,
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 03-05 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen
“Kentsel Su Yönetimi” konulu seminer,
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 09-10 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen
“İnşaat, Emlak ve NATO Güvenlik Konularında Sayıştay Denetimleri” konulu toplantı,
Genel Kurmay Başkanlığı Milli Güvenlik Akademisi tarafından 06 Haziran 2011
tarihinde düzenlenen ve “6085 sayılı Sayıştay Kanunu” konulu eğitim semineri,
• Hazine Müsteşarlığı tarafından 26-27 Kasım 2011 tarihlerinde düzenlenen IV.
Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu,
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen ve
45
GENEL BİLGİLER
6085 sayılı Kanun hakkındaki bilgilendirme toplantısı,
• Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen “İç Denetim Türleri ve Teknikleri” konulu
toplantı,
• Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenen ve “Sayıştayın Tanıtımı” konulu
seminer,
• Kırıkkale Üniversitesi İktisat Topluluğu tarafından düzenlenen “Sayıştayın
Tanıtılması” konulu toplantı,
• Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen “5018 Sayılı Kanunda Dış Denetim
ve Sayıştay Kanunu” konulu toplantı,
• Ufuk Üniversitesinde “Sayıştayın Tanıtılması” konulu toplantı,
• Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen “5018 sayılı Kanunda Dış Denetim ve
Sayıştay Kanunu” konulu toplantı,
• Harran Üniversitesi tarafından düzenlenen Maliye Sempozyumu,
• Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Kamu İhale Kanunu ve
Elektronik Kamu Alımları Platformu(EKAP)” konulu toplantı,
• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Doğrudan Temin Yönetimi
ve İhale Öncesi ve Sonrası İşlemler” konulu toplantı.
5.8 Yayın Faaliyetleri
Sayıştay, yayınları ve bültenleriyle mensuplarına bir yandan gerekli bilgileri aktarmayı
amaçlamakta, bir yandan da kurum içi iletişimin etkinleşmesine ve kurumsal sahiplenme
kültürünün gelişmesine katkıda bulunmayı arzulamaktadır. Bu yayınların birçoğu internet
sayfası aracılığıyla veya basılı olarak dağıtılmak suretiyle ilgililerin kullanımına sunulmaktadır.
5.8.1 Uluslararası Yayınlar
Yeni düzenlemeler sonucunda Sayıştayda gerçekleşen değişim konusunda
bilgilendirme yapmak amacıyla “Reform Process at Turkish Court of Accounts (Türk
Sayıştayındaki Reform Süreci)” başlıklı bir makale hazırlanmış ve ECOSAI Dergisi (ECOSAI
Circular)’nin 2011 yılı baskısında yer almıştır.
Yıllık olarak yayımlanan EUROSAI Dergisi (EUROSAI Magazine)’nin 2011 yılı
sayısı için “I. Conference EUROSAI-ASOSAI: Challenges for Ensuring Transparency and
Accountability in Public Financial Management and the Role of SAIs (1. EUROSAI-ASOSAI
Konferansı: Kamu Mali Yönetiminde Saydamlık ve Hesap Verebilirliğin Sağlanmasındaki
Güçlükler ve Sayıştayların Rolü)” başlıklı bir makale hazırlanmış ve söz konusu dergide
yayımlanması sağlanmıştır.
ASOSAI Dergisi (ASOSAI Journal)’nin 2011 yılı Ekim sayısı için “Need for Effective
Cooperation Among Asian SAIs and the Role of ASOSAI (Asya Sayıştayları Arasında
Etkin İşbirliği İhtiyacı ve ASOSAI’nin Rolü)” başlıklı bir makale hazırlanmış ve bu dergide
yayımlanmıştır.
46
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
5.8.2 Sayıştay Dergisi
Üç ayda bir yayımlanan ve başta denetim ve yargı olmak üzere sosyal bilimler
alanına ilişkin mesleki ve bilimsel araştırma ve incelemeleri içeren, aynı zamanda Sayıştay
Kararları, Sayıştay Raporları ve Sayıştayın diğer faaliyetleri ile yüksek denetim alanında
dünyada yaşanan temel gelişmeleri ve etkinlikleri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan
Sayıştay Dergisi “Hakemli Dergi” olarak 2011 yılında da düzenli bir şekilde yayımlanmıştır.
Dergimizin TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Endeksi’nde taranması için gerekli
prosedürler tamamlanmış ve Sayıştay Dergisi ULAKBİM’de taranmaya başlamıştır.
Dergimizin uluslararası indekslerden EBSCO Host’ta taranması için başlatılan girişimler
sonucunda ilgili prosedürler tamamlanmış olup anlaşmanın imzalanması sürecinin en kısa
zamanda sonlandırılması beklenmektedir.
Dergimizin ulusal ve uluslararası veritabanlarında yer alması ve bilimsel niteliğinin
güçlendirilmesi, Sayıştayın köklü birikimini daha iyi yansıtabilmesi ve dünyada yaşanan
gelişmeleri daha etkin iletebilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çalışmaların
bir ürünü olarak, kamu kurumlarının, üniversitelerin ve akademik çevrenin dergimize olan
ilgisi her geçen gün artmıştır.
Sayıştay Dergisinin güncelliğini ve kalitesini artırmak amacıyla yazarlar ve
akademisyenlerle iletişimin güçlendirilmesine çalışılmış; Akademik Danışma Kurulu’nun
üye sayısı, uzmanlık alanını da genişletecek şekilde artırılmıştır.
5.8.3 Sayıştay Haber Bülteni
5.8.4 Yayın Altyapısının Güçlendirilmesi
Sayıştay yayını olarak yayımlanacak eserler için ISSN (Uluslararası Standart Süreli
Yayın Numarası) ve ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) alınabilmesi ve yasal
prosedürlere uygun yayın yapılabilmesi için Kültür Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde
bulunularak, Sayıştay adına yayımcı sertifikası alınmıştır.
Kamu İşletmeleri 2008 Yılı Genel Raporu için Kültür Bakanlığından ISSN ve
ISBN tahsisi sağlanarak baskı işlemleri ve baskı sonrası işlemler (Raporun yasal olarak
gönderilmesi zorunlu olan kütüphanelere, Cumhuriyet Savcılığına ve Kültür Bakanlığı’na
iletilmesi vb.) koordine edilmiştir.
Aylık olarak çıkarılan “Sayıştay Haber
Bülteni”nin ilk sayısı Temmuz 2005 tarihinde
yayınlanmıştır. 2011 yılında da aylık olarak basılıp
dağıtımı yapılan Sayıştay Haber Bülteni, kurum içi
iletişim sağlamada önemli bir işlev görmektedir.
47
GENEL BİLGİLER
5.9 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri ve Konferanslar
İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Eğitim Planı (2007-2011) ve birimlerin eğitim
talepleri dikkate alınarak 2011 yılına ilişkin Hizmet İçi Eğitim Programı hazırlanmıştır.
Söz konusu program sınıf eğitimleri ve konferanslar şeklinde yürütülmüştür. Yıl içinde
yapılan değerlendirmelerin bir sonraki yıl programının hazırlanmasında temel oluşturması
öngörülmüştür.
‘Kamu İç Kontrol Sistemi ve Değerlendirilmesi’ konulu konferanstan bir görüntü.
Bu çerçevede 2011 yılı içerisinde “Kamu Sektöründe İç Denetim ve Dış Denetim
İşbirliği”, “Kamu İç Kontrol Sistemi ve Değerlendirmesi”, “Kendine ve Başkalarına
Liderlik”, “İşte Zaman Yönetimi”, “Etkili İletişim ve Beden Dili”, “Zaman ve Toplantı
Yönetimi”, “İletişim Ailede Başlar”, “Yeni Mali Yönetim Sistemi İçinde Sayıştayın Değişen
Rolü ve Performans Denetimi”, “Stratejik Yönetim”, “Adli Muhasebe” konulu konferanslar
verilmiştir. Ayrıca, “Dosya Yönetimi ve MS Word Programı Kullanımı”, “On Parmak Klavye
Eğitimi”, “TÜBİTAK-Ulakbim Ürünleri Kullanıcı Eğitimi” düzenlenmiştir.
5.10 Bilgi Edinme İle İlgili Faaliyetler
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Sayıştay Başkanlığına 2011
yılında bilgi edinme hakkının kullanımıyla ilgili 634 başvuru olmuştur. Konuya ilişkin verilere
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:
48
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Tablo 23: 2011 Yılı Bilgi Edinme Hakkının Kullanımına İlişkin Veriler
VERİLER SAYISI
Bilgi Edinme Başvurusu
634
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan bşv. 338
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan bşv. -
Diğer Kurumlara ve birimlere yönlendirilen bşv.
77
Reddedilen başvurular toplamı
- 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin issnalarına girdiği için olumsuz cevaplanan bşv.
- Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirlen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulmayan bşv.
- 4982 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca bilgi edinme kapsamına girmeyen tavsiye ve mütalaa talepleri
219
51
38
130
Cevaplanan başvuru sayısı 634
Başvurusu reddedilenlerden iraz edenlerin toplam sayısı 3
Başvuru irazı kabul edilenlerin toplam sayısı 2
5.11 Yönetim Birimlerinin Faaliyetleri
5.11.1 İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığına bağlı olarak çalışan müdürlükler ve faaliyetleri
aşağıda belirtilmiştir:
Personel ve Eğitim Müdürlüğü;
Sayıştayın insan gücü planlamasının gerektirdiği çalışmaları yerine getirmiştir.
Kadroların ihdası, iptali, değişikliği, dağıtımı ve tahsisine ilişkin çalışmaları yapmıştır.
Mensupların atama, arşiv veya güvenlik soruşturması, intibak, terfi, sicil, disiplin,
izin, görevde yükselme, görevden çekilme, emeklilik, hizmet içi eğitim ve diğer özlük
işlemlerini yapmış, mensuplara ilişkin askerlik işlemlerini gerçekleştirmiştir. Müdürlüğün
görev alanıyla ilgili belge ve formlarda gerekli düzenleme, kontrol ve tasdik işlemlerini
yapmıştır. Yükselme ve disiplin kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmüştür.
Yönetim mensuplarının üyesi bulundukları sendikalar ile yazışma ve diğer işlemleri
yapmıştır.
Personel ve Ödemeler Müdürlüğü;
Sayıştay personel giderlerine ilişkin bütçe önerilerini hazırlamış, maaş ve yolluklar
ile diğer personel ödemelerine ilişkin gerçekleştirme işlemlerini yapmıştır. Personel
ödemeleri ile ilgili gerekli kesinti işlemlerini yapmış, mensuplara yapılan ödemelere konu
kesenek ya da primlere ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile mutabakat işlemlerini
gerçekleştirmiştir. Personele yapılacak ön ödemelere ilişkin işlemleri yapmış, ilgili mevzuat
hükümlerine göre personel ödemelerini yerine getirmiştir.
49
GENEL BİLGİLER
Kütüphane Müdürlüğü;
2011 yılı içinde kütüphane koleksiyonunun güncelleşmesi ve zenginleşmesi
açısından üniversite kütüphaneleri, kitabevleri ve yayınevleri ile görüşülerek Sayıştayın
ihtiyaç duyduğu alanlarda 400 güncel kitap satın alınmış ve mevcut kitap sayısı 12.175
olmuştur. Saybis’e yayın istek butonu koyulmuş olup, “Kütüphane Sorgulama” linki
açılarak elektronik ortamda hizmet verilmeye başlanmıştır. Ayrıca üniversite ve araştırma
kütüphanelerinin en uygun fiyatla en fazla e-bilgi kaynağına erişim sağlayan Anadolu
Üniversiteleri Konsorsiyumu (ANKOS) ile yapılan görüşmeler sonrası sayılı birkaç kamu
kuruluşundan biri olarak üyelik sağlanmıştır.
ProQuest ABI/INFORM, Hukuk Türk, E-library Academic Complete;E-Kitap, OECD
iLibrary, Westlaw International, EBSCO veri tabanları hakkında sunum alınmış ve deneme
erişimine açılmıştır.
5.11.2 Teknik ve Mali İşler Birim Başkanlığı
Teknik ve Mali İşler Birim Başkanlığına bağlı olarak çalışan müdürlükler ve faaliyetleri
aşağıda belirtilmiştir:
Mali İşler Müdürlüğü;
2011 yılında gelen ve giden evrak sayısı 2611 olup, yapılan yazışmaların 120 adedi
Başkanlık Makamına, 25 adedi Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Geliştirme Başkanlığına
ve 60 adedi de çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. 2011 yılı faaliyetleri çerçevesinde
gerçekleşen ve işlemlerle ilgili olarak 1267 adet ödeme emri ve 71 adet muhasebe işlem
fişi (iş avansları, mihmandar avansları v.b) düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi
Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiş ve ilgililere ödemeler gerçekleştirilmiştir.
Yine ilgili birimlerden gelen müzekkere ve teknik şartnameler doğrultusunda, 2011 yılı
içerisinde 27 adet ihale gerçekleştirilmiş ve bu ihaleler sonucunda sözleşme düzenleme,
uygulama ve ödeme sürecinin gerektirdiği iş ve işlemler yürütülmüştür.
Teknik Hizmetler Müdürlüğü;
Sayıştay Başkanlığı ana hizmet binası ve Kavaklıdere ek hizmet binası telefon, elektrik,
su, ısıtma, soğutma, marangoz, pis su giderleri ve inşaat işleri, Sayıştay Başkanlığına ait
muhtelif adreslerde bulunan arşiv ve lojman binaları, Başkanlık konutunun ve Gölbaşı
Sosyal ve Eğitim Tesisinin tamir ve bakım işleri ile lojman binalarında yaptırılan inşaat
işlerinin kontrollük işlemlerini yapmaya devam etmiştir.
50
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
2011 yılında Sayıştay Başkanlığına ait;
- Gölbaşı Sosyal ve Eğitim Tesisi ;
2010 yılının Ekim ayında başlayan çevre düzenleme projesinin geçici kabul işlemleri
2011 Ekim ayında sonuçlandırılmış, 2011 Aralık ayında iskân ruhsatı alınmıştır.
Kapalı mekânlarında ve mutfaklarında kullanılacak her türlü mefruşat, mobilya,
malzeme, makine, cihaz ve ekipmanın temini işi ihalesi yapılarak tamamlanmıştır.
2010 yılında başlanan dekorasyona yönelik inşaat çalışması 2011 Mart ayında
tamamlanmış olup eksik kalan veya kullanıcı birim tarafından talep edilen çok sayıda özel
imalatlar Teknik Hizmetler Müdürlüğü personelince yerine getirilmiştir.
Tesis balkonunun üstü dört mevsim kullanıma uygun hareketli tente ile kapatılmış ve
cephesi cam kaplama ile kaplanmıştır.
Tesisin düğün alanına gösteri sahnesi yapılmış ve gölgelik temini maksadıyla büyük
şemsiyeler ile kapatılmıştır.
-Başkanlık Ana Hizmet Binası;
Dış cephesinde ısı yalıtımı yapılması işi Eylül 2011’de başlamış olup 2011 yılı sonu
itibariyle işin yaklaşık %80’lik kısmı tamamlanmış bulunmaktadır.
Açık otoparkın yetersiz olması nedeniyle ana hizmet binasının ikinci bodrum katının
kapalı otoparka dönüştürülmesi işi projelendirilmiştir. Yaklaşık 200 araçlık otopark imkânı
sağlayacak projeye fiilen Eylül 2011’de başlanmış ve 2011 yılsonu itibariyle işin %90’lık
kısmı tamamlanmış bulunmaktadır.
Mevcut bulunan 8 adet yargılama salonunun dekorasyon işi projelendirilerek
ihaleye çıkarılmış, normal süresinde tamamlanmış ve kasım ayında geçici kabul işlemleri
yapılarak hizmete açılmıştır.
Denetçi yardımcılarının sürekli eğitim alanı olarak kullanılan açık mekânlar
ihtiyaç üzerine duvarlar örülmek suretiyle çalışma odalarına dönüştürülmüştür. Yapılan
çalışmalarda 25 adet yeni oda inşa edilerek gerek denetçi yardımcılarına gerekse denetim
gruplarına çalışma ortamları olarak sunulmuştur.
Ana hizmet binasında mevcut matbaanın, yeni alınacak cihazlarla birlikte yeniden
yapılandırılmak üzere birinci bodrum katta bulunan mekâna taşınması işi projelendirilmiş
ve tamamlanmıştır.
Toplam 100 adet denetçi mobilyası takımı alımı için ihale yapılmış ve aralık
ortasında sonuçlandırılmıştır.
Denetim ve yönetim birimlerindeki ihtiyaçlara yönelik olarak, mevcut personel
tarafından çok sayıda mekânda düzenlemeler yapılarak yeni çalışma odaları, toplantı
odaları vs. inşa edilmiş ve toplantı odalarının donanımları ikmal edilmiştir.
51
GENEL BİLGİLER
-Lojman Binaları;
Muhtelif adreslerde bulunan toplam 320 lojman dairesinin su tesisatı ile mutfak
dolaplarının yenilenmesi işine eylül ayında başlanılmış olup yılsonu itibariyle yaklaşık %70
oranında tamamlanmış bulunmaktadır.
Keçiören’de 80 daireden oluşan lojman binasının büyük onarımına (pvc doğrama,
çelik kapı ve mantolama) Eylül ayında başlanılmış olup yıl sonu itibariyle işin %95’i
tamamlanmış bulunmaktadır.
Bahçelievler ve Maltepe’de bulunan üç ayrı lojman binasında sıcak ve soğuk ana su
boruları tamamen değiştirilmiştir.
-Elektrik ve Mekanik Sistemler ;
Hizmet binası yüksek gerilim sistemleri, 2 adet 1050 KVA jeneratör, 1 adet 400 KVA
UPS kesintisiz güç kaynağı, A.G. sistemleri, 11 adet asansör, otomasyon-koruma-güvenlik
sistemleri ile hizmet binasıyla beraber 4 adet arşiv alanında bulunan yaklaşık 70 binada
ve Gölbaşı Sosyal ve Eğitim Tesisindeki yangın algılama ve söndürme sistemleri, çevre
aydınlatmaları, su kuyuları, su pompaları, hidrofor, genleşme tankları, ısıtma, soğutma
ve havalandırma sistemleri ve otomasyonunun periyodik bakım, işletme ve arızalarının
giderilmesi işlemleri yapılmıştır.
Yaklaşık 47 bina ve 700 konuttan oluşan lojman elektrik sistemlerinin, ısıtma
sistemlerinin ve asansörlerin kontrolü yapılmış ve arızaları giderilmiştir.
Taşınır Mal ve Malzeme Müdürlüğü;
Taşınır mal mevzuatı çerçevesinde gerekli ve işlemleri yürütmüş, ambar sayımını ve
stok kontrolünü yapmış, stok miktarı azalan veya birimlerce talep edildiği halde stoklarda
bulunmayan taşınırların zamanında tedariki için Başkanlığı bilgilendirmek görevlerini ifa
etmiş olup, 2011 yılında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda taşınır hesapları tutulmuş
ve dayanıklı taşınır ve ambar sayım raporu düzenlenmiştir.
Lojman Tahsis ve Emlak Müdürlüğü;
2011 yılı içerisinde birime verilen görevler yerine getirilmiş ve 10 lojman dağıtımında
99 mensubumuza lojman tahsisi sağlanmıştır.
5.11.3 Sosyal İşler Birim Başkanlığı
Sosyal İşler Birim Başkanlığına bağlı olarak çalışan müdürlükler ve faaliyetleri
aşağıda belirtilmiştir:
Eğitim ve Sosyal Tesisler Müdürlüğü;
2011 yılında açılan Gölbaşı Sosyal ve Eğitim Tesisi ile Manavgat Eğitim ve Dinlenme
Tesislerinde 1601 katılımcıya hizmet verilmiş olup; ana hizmet binamızdaki lokal, kantin ve
spor salonunun işletilmesine devam edilmiştir.
52
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Yemekhane Müdürlüğü;
2011 yılı içinde 4 yemekhanede günlük ortalama 1450 kişiye öğle yemeği hizmeti
verilmiş olup, çay, kahve ve sıcak içecek hizmeti de yürütülmüştür.
Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü;
Kurumumuza ait 50 çocuk kapasiteli kreşte, 2011 yılında 3 öğretmen ve 3 bakıcı
annenin gözetiminde 40 çocuğa eğitim verilmiş ve dışarıdan temin edilen öğretmenler
yardımıyla da çocukların müzik, bale, jimnastik, drama, resim-seramik, yabancı dil (İngilizce)
ve satranç branşlarında eğitim görmeleri temin edilmiş, sosyal etkinlikler yapılmış ve ayda
bir defa tiyatro gösterileri düzenlenmiştir.
Kreş ve Gündüz Bakım Evi
5.11.4 Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı
Destek Hizmetleri Birim Başkanlığına bağlı olarak çalışan müdürlükler ve faaliyetleri
aşağıda belirtilmiştir:
53
GENEL BİLGİLER
Yayın İşleri Müdürlüğü;
2011 yılı içinde, hizmet binasında mevcut matbaanın modernizasyonu kapsamında
temel cihazlar olan baskı makinesi ve kağıt kesme makinesi yenilenerek baskı kalitesi
ve kapasitesi arttırılmıştır. Yeni alınan cihazlarla, özel matbaalara yaptırılan baskı işleri
kendi personelimiz vasıtasıyla yapılabilir hale gelmiştir. Yılın son aylarında yeni cihazların
alınmasıyla daha da güçlenen matbaamızda yıl boyunca yapılan çeşitli baskı işlerini
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 24: Yayın İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri
Konu Baskı Adedi Sayfa sayısı
KİT raporu basımı 9.722 1.563.090
Rapor basımı 19.575 283.600
Ders kitabı basımı 287 48.617
Rehber basımı 1.274 460.900
Kitap basımı 820 251.760
Forma basımı 48.483 289.700
Bütçe kanunlarına ilişkin basım 287 12.460
Cilt basımı 2.074 2.074
Kapak basımı 44.006 44.006
Diğer basım 651.641 1.645.478
İdari İşler Müdürlüğü;
Sayıştay’ın 96.000 kullanım alanına sahip merkez binasının temizliği temizlik
firmasının 304 elemanı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Başkanlığımıza ait binalarda (merkez
bina, ek bina, arşivler ve Gölbaşı Sosyal ve Eğitim Tesisleri) ısıran ve kemirgenlere karşı 18
defa ilaçlama yapılmıştır.
54
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Evrak Müdürlüğü;
Sayıştay Başkanlığının 2011 yılına ilişkin gelen ve giden evrakların sayısı, türüne
göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 25: 2011 Yılı Gelen-Giden Evrak Sayısı
EVRAK TÜRÜ ADET
Merkez Gelen 7.736
Merkez Giden 9.170
Taşra Gelen 31.934
Taşra Giden 2.757
Temyiz Gelen 1.937
Temyiz Giden 5.185
Dilekçe 17.305
Kanun Kararlar 143
Müzekkere 5.335
Gizli 259
Rapor 835
TOPLAM 82.596
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü;
Sayıştay ana merkez binası, ek hizmet binası, arşiv binaları, sosyal tesis ve çevresinin
güvenliğini sağlamaktadır. Sayıştaya gelen ziyaretçilerin kimlik bilgilerinin sorgulanması ve
yönlendirilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Kurum dışından gelen misafirlerin ve misafir
araçlarının kontrolü ve takibinin yanı sıra, tüm personelin giriş-çıkış kayıtlarının yapılması,
görüntülü kayıt sisteminin kullanımı, yangın algılama sistemlerinin takibi ve kontrolü ve
özel güvenlik görevlilerin eğitimi söz konusu müdürlük tarafından yürütülmüştür.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü;
Sayıştay Başkanlığı bünyesinde bulunan 47 adet taşıt ile hizmet vermekte olup,
ayrıca personelin işe gidiş gelişlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle kiralanan
76 adet taşıtın da kontrolünü yapmaktadır.
Sivil Savunma Uzmanlığı;
2011 yılı içerisinde toplam 173 kişiye sivil savunma eğitimi verilmiş, ayrıca önemli
görülen birimlerin personeli ile güvenlik görevlileri ve temizlik elemanlarından oluşan 199
kişiye yangın ve kurtarma eğitimi verilmiştir. Yine yıl içinde yangın söndürme cihazlarının
bakımları yaptırılmış, Kurumumuz ile Afet Acil Durum Başkanlığı ve İl Afet Acil Durum
Müdürlüğü arasındaki koordinasyon, söz konusu birim tarafından yerine getirilmiştir.
55
GENEL BİLGİLER
5.11.5 Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Strateji Geliştirme Birim Başkanlığına bağlı olarak çalışan müdürlükler ve faaliyetleri
aşağıda belirtilmiştir:
Bütçe ve Performans Müdürlüğü;
6091 Sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde Başkanlık
bütçesine tahsis edilmiş olan ödenekler, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama
Tebliğinin Maliye Bakanlığınca yayımlanmasıyla birlikte Ayrıntılı Harcama Programı (AHP),
aylık harcama oranları dikkate alınıp, tertip düzeyinde hazırlanarak üst yöneticinin onayına
sunulmuştur. Onaylanan AHP, Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiş ve
kullanılabilir hale getirilmiştir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile “Strateji
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” in 25 inci
maddesi uyarınca, Kalkınma Bakanlığından yapılan duyuru üzerine harcama birimlerinden
istenen bilgi ve belgeler ışığında, 2010 yılı sonu kesin yatırım gerçekleşme ve uygulama
sonuçlarına ilişkin 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış
ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
2011 Yılı Yatırım Programı kapsamında yürütülen kamu yatırım projelerinin üçer aylık
dönemler halinde izlemeye tabi tutulması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda
Başkanlığımızın 2011 yılı yatırım projeleriyle ilgili olarak düzenlediği I.Dönem (Ocak-Mart)
ve II.Dönem (Nisan-Haziran) yatırım uygulamalarını izleme tabloları 2011 Temmuz ayı
içinde III. Dönem yatırım uygulamalarını izleme tablosu ise 2011 Ekim ayı içinde Kalkınma
Bakanlığına gönderilmiştir.
2011 yılı sosyal tesislere (kamp, eğitim tesisi, kantin, kreş, lokal ve yemekhane)
ilişkin mizan raporları konsolide edilerek Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine
(KBS) girişi yapılmıştır.
Ayrıca her üç ayın sonunda sosyal tesislerin mizan konsolideleri ile yatırım izleme ve
değerlendirme raporlarının Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığının ilgili sitelerine girişi
yapılmıştır.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Kesin Hesap Hazırlama Tebliğinin
yayımlanmasından sonra, bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak
Sayıştay Başkanlığı 2010 Yılı Kesin Hesabı hazırlanmış ve Kesin Hesap Kanun Tasarısına
eklenmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
5018 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile diğer ilgili mevzuat gereğince, ilk altı
aylık harcama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeer ile faaliyetlerini
kapsayan “2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” temmuz ayı içerisinde
hazırlanmıştır.
Sayıştay Başkanlığının 2010 yılına ait taşınır kesin hesap cetveli ve taşınır kesin hesap
icmal cetveli hazırlanarak Maliye Bakanlığına ve TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığına
56
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
gönderilmiştir. Yine, Sayıştay Başkanlığının 2011 yılına ait taşınmazlarına ilişkin kayıt ve
tapuları konsolide edilerek icmal cetvelleri düzenlenmiştir.
Sayıştay Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçe Teklifi hazırlanarak eylül ayının son haftasında
TBMM’ye sunulmuştur. Başkanlık bütçe teklifinin bir örneği Maliye Bakanlığına, yatırım
bütçe teklifi ise Kalkınma Bakanlığına aynı süre içerisinde gönderilmiştir.
2011 yılı performans programı Başkanlığımızın web sitesinde yayınlanarak
kamuoyuna duyurulmuş ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 2012
yılı Performans Programı ise, Sayıştay Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçe Teklifi ile birlikte Eylül
ayının son haftasında TBMM”ye sunulmuş, Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığına bir
örneği gönderilmiştir.
Başkanlığımız harcama birimlerinden ödeneklerle ilgili 5 adedi tertipler arası, 1 adedi
projeler arası ve 4 adedi de 2012 yılına devredilen taahhüt artıkları olmak üzere toplam 10
adet aktarma talebi gelmiş, Bütçe ve Performans Müdürlüğü ile İç Kontrol Müdürlüğünün
incelenmesinden sonra uygun bulunarak işleme konulmuştur. Ayrıca, aktarma talepleriyle
ilgili olarak Maliye Bakanlığına, TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığına ve Kalkınma
Bakanlığına bilgi verilmiştir.
İç Kontrol Müdürlüğü;
2011 yılı içerisinde Mali İşler Müdürlüğünden ön mali kontrolü yapılmak üzere
gönderilen 1338 adet ödeme evrakı incelenmiş ve bunlardan 20 adet ödeme evrakı
eksiklikleri giderilmek üzere ilgili müdürlüğe geri gönderilmiş, eksiklikleri tamamlandıktan
sonra uygun görülmüştür. İnsan Kaynakları Birim Başkanlığından gönderilen ön mali
kontrole tabi 2658 adet ödeme evrakı incelenmiş ve uygun görülmüştür.
Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü;
Sayıştay Başkanlığı Stratejik Planı yenileme çalışmaları koordine edilmiş, Stratejik
Plan Çalışma Komisyonu kurulması ile ilgili gerekli çalışmalar ve yazışmalar yapılmış,
stratejik plan zaman çizelgesi oluşturulmuş ve komisyonun sekretarya işleri yürütülmüştür.
Başkanlığımız birimlerinden gelen bilgiler ve veriler esas alınarak, Sayıştay Başkanlığı
2010 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
5.11.6 Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim Başkanlığı
Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim Başkanlığına bağlı olarak çalışan müdürlükler ve
faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir:
Genel Yazı İşleri Müdürlüğü;
2011 yılı içinde 60.674 adet dosya işlem görmüş olup, havale edilen evrak,
özelliklerine göre en az 1 ve en fazla 8 defa işleme tabi tutulmuştur.
57
GENEL BİLGİLER
Arşiv Müdürlüğü;
2011 yılı merkezde ve yerinde incelemeye alınan Sayıştaya hesap vermekle yükümlü
kamu idarelerinin gelir-gider belgeleri, idare hesapları ve taşınır işlem cetvelleri (yaklaşık
27.000 adet) teslim alınmış, zarandırılmış, numaralandırılmış ve defter kayıtlarına alınarak
arşivlenmiştir. Saklama süreleri biten saymanlık hesaplarının (774.240 kg) imha listeleri
çıkarılarak, komisyon marifetiyle, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmek
suretiyle imhası sağlanmıştır.
Başkanlığımızda bulunan 2009-2010 yıllarına ait sarf belgeli merkez hesaplarının
tamamının Gölbaşı Arşivimize nakledilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.
Arşiv Binası
Yazı İşleri Müdürlüğü;
Başkanlıkça birime havale edilen kurum içi ve kurum dışı yazıları kaleme almış,
müsvedde halinde gelen rapor, sorgu ve müzekkereleri bilgisayar ortamında yazmış,
kurumda ihtiyaç duyulan fotokopi hizmetlerini yürütmek görevlerini yerine getirmiştir.
İlam Müdürlüğü;
2011 yılı içinde, dairelerden gelen 2085 adet ilam ve Temyiz Kurulundan gelen 2410
adet temyiz ilamına ilişkin olarak işlemler yapılmıştır. Toplam 4495 adet ilamda belirtilen
sorumlu ve sorumluların bağlı olduğu kamu idarelerine 67425 adet ilam gönderilerek
tebliğleri sağlanmış ve sorumlular kurumları itibariyle ilam izleme defterinde tek tek
kayıt altına alınmıştır. İlamlar tebliğ edilmek üzere ilgili saymanlıklara ve sorumlularına
gönderilmiş, üç ay içinde tebliğ kâğıdı gelmeyen sorumlulara tekit yazısı yazılarak tebliğleri
58
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
sağlanmıştır. Tebliğ için mahalline gönderilen 4495 adet ilama sorumlular tarafından yasal
süresi içinde 2358 adet temyiz başvurusunda bulunulmuş olup böylece 2358 sorumlunun
talebi Temyiz Kuruluna havale edilmiştir. 4495 adet ilam için 1132 adet yargılamanın iadesi
ve ek ilam talebi olmuş, bu talepler ilgili dairelerine iletilmiştir. Mahkemelerden ilamla ilgili
gelen 11 adet talep İlam Müdürlüğünce cevaplandırılmıştır.
5.11.7 Birim Başkanlığı ile İlişkilendirilmeyen Birimler
Özel Kalem Müdürlüğü;
Başkanlık duyuruları yayınlanmış, basın açıklamaları yapılmış, web sayfası haberleri
hazırlanarak yayıma sunulmuştur. Katılım olmayan davetlere 209 adet telgraf gönderilmiş.
Ayrıca 91 adet geçmiş olsun ve başsağlığı mesajı ile 309 adet kutlama mesajı gönderilmiştir.
Baştabiplik;
2011 yılında, 2 diş doktoru ile diş polikliniğinde 1.784 hastaya ve 4 doktor ile poliklinikte
8.307 hastaya bakılmış, mevcut laboratuvarda ise toplam 2042 tahlil gerçekleştirilmiştir.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Sayıştay Başkanlığında, 2011 yılı bütçesi kapsamında alınan mal ve hizmetler ile
yapım işleri; gerçekleştirme görevlileri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasını sağlayacak şekilde temin edilmiştir. “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin
Usul ve Esaslar” ile bu esaslar uyarınca alınan makam onayı çerçevesinde yürütülmesi
gereken ve işlemler, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı tarafından ön mali kontrole tabi
tutulmuştur. Sayıştay Başkanlığının kontrol sisteminin oluşturulması kapsamında,
kontrol ortamının belirlenmesi, risk evreninin oluşturulması, amaç ve hedeerin belirlenmesi,
her bir alt birim için akış süreçlerinin çıkarılması, risklerin değerlendirilmesi, raporlama
ve izleme çalışmalarının, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı tarafından yürütülmesine
2011 yılında da devam edilmiştir.
59
AMAÇ VE HEDEFLER
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
AMAÇ 1: Sayıştay denetiminde, çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini
yaygınlaştırarak etkinliği artırmak.
HEDEFLER:
1.1. Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim
standartlarımızı oluşturmak.
1.2. Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
1.3. Denetimi standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
1.4. Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
1.5. Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
1.6. Denetim altyapısını geliştirmek.
1.7. Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
1.8. TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini artırmak.
1.9. İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
AMAÇ 2: Sayıştay Yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya
kavuşturmak.
HEDEFLER:
2.1. Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik çalışmalar-
da bulunmak.
2.2. Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik
tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
AMAÇ 3: Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
HEDEFLER:
3.1. Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi
eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
3.2. Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem
planına dayalı olarak geliştirmek
3.3. Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını güvence
altına alacak bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
3.4. Kurumda iç kontrol sistemi ve risk yönetimini geliştirmek.
60
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
3.5. İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin
ve verimli bir şekilde işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
3.6. İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme sistemini kurmak
ve geliştirmek.
B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu mali yönetim sisteminde
önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin yapı
ve işleyişindeki bu değişim, Sayıştayın geleneksel işlevlerine yeni açılımlar getirmiş,
gerek hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesinde gerekse kamu yönetiminde etkinliğin
artırılmasında Sayıştaya kilit bir konum kazandırmıştır.
Avrupa Birliği Müktesebatının Kabulüne İlişkin Ulusal Programın 28.3 Mali Kontrol
bölümünde, “Dış Denetimin AB ve Uluslararası Standartlara Uygun Bir Şekilde Geliştirilmesi
İçin Mevzuat Değişikliği” ve “Sayıştayın Dış Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi”
konuları “öncelikler” tasnifi altında yer almış, ayrıca 2011-2013 Dönemi Orta Vadeli
Programda da, idari ve mali sorumlulukların gereği gibi yerine getirilmesi için 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda oluşturulan yeni mali yönetim ve
denetim anlayışının tüm unsurlarıyla hayata geçirilebilmesi için Başkanlığımıza önemli
görevler yüklenmiştir.
Bu çerçevede; Sayıştayın genişleyen rol ve sorumluluklarına paralel olarak,
organizasyon yapısını yeniden şekillendirmek, uluslararası standartlarla uyumlu olarak
çağdaş denetim tekniklerinin daha yaygın olarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak,
kamu fonlarının kullanıldığı tüm alanların Sayıştay denetimine tabi olmasını sağlamak,
Sayıştay yargısını, günün koşulları doğrultusunda daha etkin kılmak gibi amaçlarla
hazırlanan “Sayıştay Kanunu” 19.12.2010 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe girmiştir.6085
sayılı Sayıştay Kanununun uygulamasına ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları da 2011 yılında
tamamlanmıştır.
Bu aşamada, 5018 sayılı Kanunla uyum sağlayacak şekilde etkin bir dış denetimin
sağlanması için Sayıştayın yasal ve insan kaynakları altyapısının güçlendirilmesi ve
Sayıştayın denetim faaliyetlerinin kamuda yaygınlaştırılarak, kontrol ve denetim
sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yönelik Sayıştayın daha fazla katkı vermesinin
sağlanması, temel önceliklerimiz arasındadır.
61
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Sayıştay Başkanlığına, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 128.835.500 TL
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde, 2010 yılı bütçesinden taahhüt artığı olan 1.819.428 TL
bütçeye ödenek kaydedilmiştir. Diğer taraftan, 19.12.2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun Geçici 4 üncü
maddesi gereğince devredilen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 11.564.000 TL
bütçe ödeneği Başkanlığımız bütçesine eklenmiştir. Söz konusu ödeneklerin eklenmesiyle
Başkanlığımızın toplam ödeneği 142.218.928 TL olmuştur. Yıl içerisinde 120.950.823 TLsi
harcanmış, 1.237.343 TL taahhüt artığı olarak 2012 yılına devredilmiş ve 21.268.105 TL
ödenek iptal edilmiştir.
Bütçe ödeneğinin bir kısmının harcanamamasının başlıca nedenleri; kurumun yeni
yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun uygulanması ile ilgili mevzuat ve rehber
hazırlanması konularına yoğunlaşması, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin
ihalelerde beklenenin çok altında sözleşme imzalanmış olması, yapılması planlanan bir
takım ulusal ve uluslararası eğitim, toplantı, organizasyon gibi faaliyetlerin yapılamamış
olması, denetim birimlerinin denetim programlarını daha çok merkezde inceleme şeklinde
planlamaları nedeniyle yurtiçi yerinde denetim çalışmalarına katılımın yeterli düzeyde
gerçekleşmemesi, YDK ile birleşme nedeniyle Sayıştay bütçesine devredilen ödeneğin
harcanamamış olması şeklinde sıralanabilir.
62
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Tablo 26: 2010–2011 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıandırılması
Ekonomik
Kod
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2010 2011
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
1 PERSONEL GİDERLERİ 76.113.065 60.445.262 90.103.900 80.964.131
1 1 Memurlar
73.224.460 59.328.213 86.896.900 79.768.331
1 2 zleşmeli Personel
1.615.360 1.117.049 1.860.000 964.034
1 3 İşçiler
22.000 0,00 22.000 0,00
1 5 Diğer Personel
1.251.245 0,00 1.325.000 231.767
2 SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 9.611.712 7.783.411 11.470.000 9.798.553
2 1 Memurlar 9.202.712 7.598.735 11.046.000 9.653.980
2 2 zleşmeli Personel 405.000 184.675 420.000 144.573
2 3 İşçiler 4.000 0,00 4.000 0,00
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 28.270.369 18.357.019 25.283.500 20.131.068
3 1 Üreme Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
10.000 9.318 16.000 6.489
3 2 Tükeme Yönelik Mal ve Hizmet Alımları 3.594.522 2.834.269 3.239.600 2.774.488
3 3 Yolluklar 9.130.010 3.648.703 5.094.900 1.577.887
3 4 Görev Giderleri 640.541 541.580 60.000 13.999
3 5 Hizmet Alımları 12.051.631 9.152.544 13.963.000 13.356.679
3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 350.000 152.362 480.000 451.102
3 7
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım
ve Onarım Giderleri 1.256.168 850.886 1.530.000 1.067.072
3 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 702.007 650.046 900.000 883.352
3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 535.490 517.310 - -
5 CARİ TRANSFERLER 468.733 464.946 573.100 563.642
5 3
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler 448.155 445.000 547.400 547.388
5 4 Hane Halkına Yapılan Transferler 788,00 787,50 1.500 709
5 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler
19.790 19.159 24.200 15.545
6 SERMAYE GİDERLERİ 11.436.175 7.424.421 14.788.428 9.493.429
6 1 Mamul Mal Alımları 1.803.560 1.033.761 3.300.000 3.236.347
6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 350.000 115.607 400.000 295.187
6 5 Gayrimenkul Sermaye Ürem Giderleri
4.364.615 1.905.206 3.029.428 2.751.889
6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 4.918.000 4.369.847 8.059.000 3.210.006
GENEL TOPLAM 125.900.054 94.475.059 142.218.928 120.950.823
63
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
“Ekonomik sınıandırma” açısından Sayıştay Başkanlığının 2010 ve 2011 yılları
bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri şöyledir:
Tablo 27: 2010–2011 Yılları Ekonomik Sınıandırmaya Göre Karşılaştırmalı Bütçe
Giderleri
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2010 2011
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
1
PERSONEL GİDERLERİ
76.113.065 60.445.262 90.103.900 80.964.131
2
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİD.
9.611.712 7.783.411 11.470.000 9.798.553
3
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
28.270.369 18.357.019 25.283.500 20.131.068
5
CARİ TRANSFERLER
468.733 464.946 573.100 563.642
6
SERMAYE GİDERLERİ
11.436.175 7.424.421 14.788.428 9.493.429
TOPLAM
125.900.054 94.475.059 142.218.928 120.950.823
“01- Personel Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2010 yılı ödeneğine göre
%18,4 artışla 90.103.900 TL ödenek tahsis edilmiş ve anılan gidere ilişkin 80.964.131 TL
harcama gerçekleşmiştir.
“02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı
bütçesine 11.470.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin %85,4’ü
harcanmıştır.
“03- Mal ve Hizmet Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine 2010 yılı ödeneğine
göre %10,6 azalışla 25.283.500 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin %
79,6’sı harcanmıştır.
“05- Cari Transferler” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 2010 yılsonu harcamasına
göre %22,2 artışla 573.100 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin %98’i
harcanmıştır.
“06- Sermaye Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 14.788.428 TL ödenek
tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin % 64’ü harcanmıştır.
Sayıştay Başkanlığının 2011 yılı bütçesinden, 2010 yılsonu harcamalarına göre %28
artışla 120.950.823 TL harcama gerçekleşmiştir.
64
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
Ödenek 2010 Harcam a 2010 Ödenek 2011 Harcam a 2011
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Grafik 4: 2010-2011 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıandırılması
Bütçe giderlerinin türü açısından, Sayıştay Başkanlığının 2011 yılındaki harcamaları
ve toplam harcama miktarına göre harcama oranları ise şöyle gerçekleşmiştir:
Tablo 28: 2011 Yılı Harcama Oranları
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
HARCAMA
HARCAMA
ORANI
1
PERSONEL GİDERLERİ
80.964.131
%66,95
2
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV. PRİMİ GİD.
9.798.553
%8,10
3
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
20.131.068
%16,65
5
CARİ TRANSFERLER
563.642
%0,46
6
SERMAYE GİDERLERİ
9.493.429
%7,84
TOPLAM 120.950.823 %100
Buna göre, Sayıştay Başkanlığının 2010 yılında harcamalarının %67’si personel
giderlerine, %17’si mal ve hizmet alım giderlerine, %8’i sermaye giderlerine, %8’i sosyal
güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ve %0,5’i de cari transferlere harcanmıştır.
65
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Bütçe gideri türü açısından, Sayıştay Başkanlığının iptal edilen ödenek ve ertesi yıla
devredilen ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 29: 2011 Yılı Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE
GİDERİNİN
TÜRÜ
2011 (TL)
TOPLAM ÖDENEK
BÜTÇE
GİDERLERİ
İPTAL EDİLEN
ÖDENEK
ERTESİ YILA DEV.
ÖDENEK
1
PERSONEL
GİDERLERİ
90.103.900 80.964.131 9.139.769
0,00
2
SOSYAL GÜV.
KUR. DEV.
PRİMİ GİD. 11.470.000 9.798.553 1.671.447 0,00
3
MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ 25.283.500 20.131.068 5.152.431 0,00
5
CARİ
TRANSFERLER
573.100 563.642 9.459 0,00
6 SERMAYE GİD.
14.788.428 9.493.429 5.295.000 1.237.343
TOPLAM
142.218.928 120.950.823 21.268.106 1.237.343
“01- Personel Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 90.103.900 TL ödenek
tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 80.964.131 TLsi harcanmış ve yılsonu itibariyle
ödeneğin %10’u iptal edilmiştir.
“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı
bütçesine 11.470.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 9.798.553 TLsi
harcanmış ve yılsonu itibariyle ödeneğin %15’i iptal edilmiştir.
“03-Mal ve Hizmet Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine 25.283.500 TL
ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin 20.131.068 TLsi harcanmış ve yılsonu
itibariyle ödeneğin % 20’si iptal edilmiştir.
“05-Cari Transferler” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine 573.100 TL ödenek tahsis
edilmiş, söz konusu ödeneğin 563.642 TLsi harcanmış ve yılsonu itibariyle ödeneğin %
0,2’si iptal edilmiştir.
“06- Sermaye Giderleri” için Sayıştay Başkanlığı bütçesine, 14.788.428 TL ödenek
tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 9.493.429 TLsi harcanmış ve yılsonu itibariyle
ödeneğin % 27’si iptal edilmiş, 1.237.343 TL ödenek ise 2011 yılı bütçesine ödenek
kaydedilmiştir.
66
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Sayıştay Başkanlığının faaliyetlerini yürütürken kullanmış olduğu elektrik, su,
doğalgaz, telefon ve internet erişimine ait giderlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
6085 sayılı Sayıştay Kanununun Geçici 4 üncü maddesi gereğince Başbakanlık
Yüksek Denetleme Kurulu, çalışan personeli, araç, gerve her türlü taşınır ve taşınmaz
malları Sayıştaya devredilmişti. Bu kapsamda, personel sayısında ve hizmet binası
yüzölçümünde bir artış olması nedeniyle tüketim giderlerinde de bir miktar artış olmuştur.
Ancak, yapılan tasarruf tedbirleri ve uygulamaları ile, özellikle su ve doğalgaz giderlerinde
önemli ölçüde bir azalış sağlanmıştır. Yine, kullanılmakta olan akkor amanlı lambalar
tasarruu ampullerle değiştirilerek elektrik tüketiminde tasarrufa gidilmiştir. Ayrıca,
doğalgaz kullanımı maliyetini düşürebilmek için, Sayıştay Başkanlığı ana hizmet binasının
dış cephesine ısı yalıtımı yaptırılması işine başlanmıştır.
Tablo 30: Faaliyetlere İlişkin Maliyet Tablosu
2009 2010 2011
Hizmet Binası
Kullanım Alanı (m²) 96.000 103.143 104.893
Personel* Başına Düşen
Kullanım Alanı (m²/kişi)
73,73 71,33 71,31
Elektrik Tükemi
Tükem Miktarı (kw/saat) 2.938.324 3.296.490 3.235.304
Tükem Gideri (TL) 909.542 1.041.445 1.097.298
Personel Başına Elektrik
Aydınlanma Gideri (TL) 698,57 720,22 745,95
Su Tükemi
Tükem Miktarı (m³) 30.937 34.268 33.707
Tükem Gideri (TL) 153.652 360.308 61.142
Personel Başına Su Gideri
(TL)
118,01 249,18 41,56
Doğalgaz Tükemi
Tükem Miktarı (m³) 681.034 675.009 821.307
Tükem Gideri (TL) 765.811 716.444 525.805
Personel Başına Isınma
Gideri (TL)
588,18 495,47 357,45
67
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Telefon ve İnternet Erişimi
Telefon ve İnternet Erişim
Gideri (TL)
203.092 217.667 335.104
Personel Başına Telefon ve
İnternet Erişim Gideri
155,98 150,53 227,81
*Personel Sayısı 2009 Yılı: 1302 kişi, 2010 Yılı: 1446 kişi, 2011 yılı:1471 kişi
Temizlik hizmeti alımı ve güvenlik hizmet alımı suretiyle çalıştırılan şirket elemanı
sayısı ile taşıt kullanımına ilişkin maliyet bilgilerine ise aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo 31: Hizmet Alımları Tablosu
2009 2010 2011
Temizlik Hizme
Şirket Elemanı Sayısı 240 263 304
Temizlik Hizmende
Çalışrılan Eleman
Başına Düşen
Ortalama Alan (m²/
kişi)
400 365 345
Güvenlik Hizme
Şirket Elemanı Sayısı
60 100 107
Güvenlik Hizmende
Çalışrılan Eleman
Başına Düşen
Ortalama Alan (m²/
kişi)
1600 960 980
Taşıt Kullanımı
Kiralanan Taşıt Sayısı 60 68 76
San Alınma Sureyle
Edinilen Taşıt Sayısı
43 41 47
Taşıtların Toplam
Maliye (Akaryakıt,
Bakım-Onarım, Trak
Sigortası, vs.) (TL)
232.730 255.091 352.885
68
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
3- Sayıştayın Mali Denetimi Sonuçları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca 5018 sayılı Kanunun 69 uncu
maddesi uyarınca Sayıştayın dış denetimini yapmak üzere görevlendirilen komisyon
tarafından “2010 Mali Denetim Raporu” hazırlanmış ve TBMM Başkanlık Divanına
sunulmuştur. Söz konusu raporun sonuç bölümünde;
- Sayıştay Başkanlığının ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerine dayalı
olarak tahakkuk ettirilen ve ilgililerin hesabına aktarılan ödemelerinin banka hesap özetleri
ile mutabık olduğu,
- Kesin hesap cetvellerinde gösterilen gelir-gider rakamlarının doğru ve denk olduğu,
kullanılabilir bütçe ödenekleriyle uyumlu bulunduğu, ödenek üstü harcama yapılmadığı,
- Sayıştay Başkanlığınca, bütçe ile temin edilen ödeneklerin Kurumun amaç ve
planlanmış hedeeri doğrultusunda, iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı,
harcamalarda tasarruf sağlandığı, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütüldüğü,
- Üst yönetici olarak Sayıştay Başkanının; bütçe ile verilen kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin edecek tedbirlerin alınmasında, mali
yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinde, 5018 sayılı Kanunda belirtilen
görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde üstün gayret gösterdiği,
- Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, mali hizmetler birim yöneticisi ve
gerçekleştirme görevlilerinin mali mevzuat ile tedbirlerin uygulanması yönünde azami
çaba sarf ettikleri,
- İdarenin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuata uygun olduğu
belirtilmiştir.
69
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1- Performans Sonuçları Tablosu
Sayıştayın 2011 yılı performans bilgilerine aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
Amaç A1 - Çağdaş denem yöntem ve tekniklerini yaygınlaşrarak
denemde etkinliği arrmak
Hedef H1 - Uluslararası denem standartlarına uygunluk sağlanarak
kendi dış denem standartlarımızı oluşturmak.
Performans Hede Dış denem standartlarımız 2011 yılında hazırlanmış olacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-Standartlar konusunda çalışacak ekiplerin, 2011
yılının ilk yarısında kurularak çalışmalara başlaması. Gerçekleş
2-Denem standartlarımıza ilişkin taslağın 2011
yılının ikinci yarısı ibariyle hazırlanması Kısmen gerçekleş Çalışmalar devam etmektedir
Amaç A1 - Çağdaş denem yöntem ve tekniklerini yaygınlaşrarak
denemde etkinliği arrmak
Hedef H2-Denem rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik
olarak güncellemek.
Performans Hede Denem Rehberlerimiz 2011 yılının ilk yarısı ibariyle
uygulanmaya hazır hale gerilecekr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-Gelişrilmiş ve güncellenmiş denem
rehberlerinin 2011 yılının ilk yarısı ibariyle
yayınlanması.
Kısmen gerçekleş
Düzenlilik denemi rehberi
yayınlandı, performans denemi
rehberi henüz yayınlanmadı. Bu
konuda Avrupa Birliği ile yürütülen
projenin tamamlanmasından
sonra hazırlanan taslak rehberin
uygulamada test edilmesi için pilot
denemler yapılmış olup rehbere
nihai şekiller verilmek üzere komisyon
oluşturulmuştur.
70
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Amaç A1 - Çağdaş denem yöntem ve tekniklerini yaygınlaşrarak
denemde etkinliği arrmak
Hedef H3-Denemi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
Performans Hede Yapılan denemlerin tamamı 2011 yılının ikinci yarısı ibariyle
hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-TBMM’ye sunulan performans
denem rapor sayısında bir önceki yıla
göre arş sağlanması.
Gerçekleşmedi
6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu
ile performans denemi tanımı
değişğinden, bu tanım gereği
yeni metodolojinin gelişrilmesi
ve yeni bir rehber hazırlanması
gereği ortaya çıkmışr. Yeni
rehberin uygulanması ile
birlikte ve yasal gereklilik olarak
bu raporların sayısında arş
sağlanacakr.
2-Denetlenen kurumlar tarandan
kendilerine yönellen denem
önerilerinin en az %75’inin uygulamaya
geçirilmesi.
Gerçekleşmedi
Sayıştay raporları yeni yasamız
gereği sayı ve nitelik olarak
farklılaşmışr. 2011 yılı ikincil
mevzuamızı hazırlama yılı
olduğundan bu çalışmaların
tamamlanmasına ağırlık
verilmiş olup sonrasında yeni
yasal düzenlemelere uygun
olarak raporlama faaliyetleri
gerçekleşecekr.
3-Sayıştay internet sayfasında
yayımlanan denem raporlarının
görülme sayısında bir önceki yıla göre
arş olması.
Gerçekleşmedi
4-Denem raporları hakkında basında
çıkan haber sayısında bir önceki yıla
göre arş olması.
Gerçekleşmedi
71
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Amaç A1 - Çağdaş denem yöntem ve tekniklerini yaygınlaşrarak
denemde etkinliği arrmak
Hedef H4-Bilgisayar destekli denem (BDD) tekniklerinin kullanımını
yaygınlaşrmak.
Performans Hede Bilgisayar Destekli Denem (BDD) tekniklerini kullanabilen
denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15’ine ulaşacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-Bilgisayar destekli denem eğimi
alan denetçi sayısında ve kişi başına
verilen eğim süresinde bir önceki yıla
göre arş sağlanması.
Gerçekleş
2-Bilgisayar destekli denem teknikleri
kullanılarak yapılan denem sayısında
bir önceki yıla göre %10 oranında arş
sağlanması.
Gerçekleş
Amaç A1 - Çağdaş denem yöntem ve tekniklerini yaygınlaşrarak
denemde etkinliği arrmak
Hedef H5-Denem alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini
denetlemek.
Performans Hede 2011 yılının ikinci yarısı ibariyle, denem alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denemler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor
olacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-BSD Rehberinin 2011 yılının ilk yarısı
ibariyle yayımlanması. Gerçekleşmedi Çalışmalar devam etmektedir.
2-BSD gerçekleşrilen kurum ve sistem
sayısında bir önceki yıla göre arş
sağlanması.
Gerçekleş
72
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Amaç A1 - Çağdaş denem yöntem ve tekniklerini yaygınlaşrarak
denemde etkinliği arrmak
Hedef H6-Denem altyapısını gelişrmek.
Performans Hede Denem altyapısının gelişrilmesi amacıyla Denem
Yönem Sistemi kurulacak ve ihyaç duyulan düzenlemeler
gerçekleşrilecekr
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
Denem iş akış şemalarının 2011
yılı içinde hazırlanmış olması. Gerçekleşmedi
Bu hede gerçekleşrmek
üzere başlalan Denem
Yönemi Projesi devam
etmektedir.
Amaç A1 - Çağdaş denem yöntem ve tekniklerini yaygınlaşrarak
denemde etkinliği arrmak
Hedef H7-Denemde kalite güvence sistemini gelişrmek.
Performans Hede 2011 yılı sonu ibariyle, yapılan denemlerin %25’i
belirlenecek olan kalite güvence süreçlerinden geçirilecekr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
Kalite güvence sisteminin
işleyişine ilişkin süreçlerin
2011 yılının ilk yarısı ibariyle
açıklanması
Gerçekleşmedi
Kalite güvence sisteminin
işleyişine ilişkin süreçler
açıklanmamakla birlikte
Düzenlilik Denemi
Rehberinde deneme ilişkin
kalite süreçleri yer almaktadır.
73
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Amaç A1 - Çağdaş denem yöntem ve tekniklerini yaygınlaşrarak denemde
etkinliği arrmak
Hedef H8-TBMM ile ilişkileri gelişrerek Sayıştay raporlarının etkisini
arrmak.
Performans Hede Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak, kamuoyuna
açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine gerilmesi izlenecekr.
Sorumlu Birim Destek 1
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-Denem sonuçlarına ilişkin TBMM’ye
sunulan raporların sayısında önceki yıla
göre arş sağlanması.
Gerçekleşmedi 2011 yılında TBMM’ye sunulan
raporlar Genel Uygunluk Bildirimi
ve Hazine İşlemleri Raporu ile
sınırlı kalmış olup bu dönemde
TBMM’nin Sayıştaydan denem
talebi de olmamışr.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu
19.02.2010 tarihinde yürürlüğe
girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla
2011 yılında Kanun gereğince
çıkarılması gereken ikincil
mevzuat çalışmaları yapılmış ve
bu çalışmalar 19.12.2011 tarihi
ibariyle tamamlanmışr.
6085 sayılı Kanuna göre oluşturulan
2011 yılı denem programı
kapsamında yürütülen denem
çalışmaları, 2012 yılı Mayıs ayı
sonu ibariyle tamamlanacak olup;
TBMM’ye raporlama faaliye 2011
yılı denem çalışmalarına ilişkin
olarak yapılabilecekr.
2-TBMM ve kamuoyunun bilgilenmesini
sağlamaya yönelik toplan, panel, vb.
düzenlenmesi.
Gerçekleşmedi 2011 yılında TBMM ve kamuoyuna
yönelik çalışmalar, yeni Sayıştay
Kanunu ve ikincil mevzuat
hazırlıkları ve çalışmaları nedeniyle
ertelenmişr.
74
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Amaç A1 - Çağdaş denem yöntem ve tekniklerini yaygınlaşrarak denemde
etkinliği arrmak
Hedef H9-İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
Performans Hede Denem alanındaki kamu idarelerinin Sayıştaydan beklenlerinin
karşılanma oranı, bir önceki yıla göre %25 oranında arrılacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-Dış denem uygulama ve sonuçlarının
değerlendirilmesi ve gelişrilmesine yönelik
olarak kamu idareleri ile mülakat, anket,
toplan, panel, vs. çalışmaların yürütülmesi.
Gerçekleş
2-İlgili kurumların eğim programlarına
katkı sağlanması. Gerçekleş
Amaç A2-Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya
kavuşturmak.
Hedef H1-Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik
çalışmalarda bulunmak.
Performans Hede Yargılama sürecinde mevzuaan ve uygulamadan kaynaklanan
gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 2011 yılının ilk yarısı
ibariyle tamamlanmış olacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-Yargı raporlarının düzenlenmeleri ve
bu raporların ilama bağlanmaları için
geçen sürelerde dönemsel olarak azalma
sağlanması.
Gerçekleş
2-Yargı raporlarının formaile yargı raporu
eki olan formların düzenlenmesini sağlayan
yönetmelik değişiklikleri ile genelgelerin
2011 yılının ilk yarısı ibariyle çıkarlmış
olması.
Gerçekleş
75
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Amaç A2-Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya
kavuşturmak.
Hedef H2-Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını
sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını
takip edecek mekanizmalar kurmak
Performans Hede Sayıştay ilamlarının yerine gerilme oranında bir önceki yıla göre
%20 oranında arş sağlanacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-Sayıştay ilamlarının infazını olumsuz etkileyen
unsur ve düzenlemeleri ortadan kaldırmaya
yönelik düzenlemelerin 2011 yılının ilk yarısı
ibariyle tamamlanmış olması.
Gerçekleş
2-Dönemsel olarak Sayıştay ilamlarının
infazında %20 oranında arş sağlanması. Gerçekleşmedi
İlamların infazını takip etmek
Başsavcılığın görevi olmakla birlikte
bunun takibine yönelik bir sistem
henüz kurulmamışr.
Amaç A3-Etkin bir yönem sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Hedef H1-Kurum içi ve dışındaki beklenleri karşılayan, süreklilik arz eden
bir hizmet içi eğim polikası oluşturmak ve uygulamak.
Performans Hede Eğim Yönem Sistemi kurularak planlanan eğimlerin 2011 yılı
ibariyle etkin bir şekilde uygulanması sağlanacakr.
Sorumlu Birim DESTEK 7
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-Mensuplara verilen hizmet içi eğim sayısı ve
süresinde bir önceki yıla göre arş sağlanması Gerçekleş
2-Mensuplarımızın verdiği hizmet içi eğim,
seminer vb. faaliyetlerin sayısında bir önceki
yıla göre arş sağlanması.
Gerçekleş
3-Çalışanların verilen eğimler hakkında
memnuniyet düzeylerinin %70’e ulaşması. Gerçekleş
76
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Amaç A3-Etkin bir yönem sistemi kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
Hedef H2-Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönemini sürdürülebilir
bir strateji ve eylem planına dayalı olarak gelişrmek.
Performans Hede Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
deneminin gelişrilmesi, yargısının desteklenmesi,
kurumsal işleyişinin güçlendirilmesi, ileşim kapasitesinin
gelişrilmesi; bilişim sistemleri altyapısının gelişrilmesi,
hizmet yönemi, eğim, güvenlik, Bilişim Sistemleri
yönemine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı ibariyle
tamamlanmış olacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-Eylem Planının 2011 yılı sonu
ibariyle güncellenmiş olması. Gerçekleşmedi
Bilişim Sistemleri Stratejisi
(2007-2011) onaylanmadığı
için eylem planı
güncellenmemişr.
2-Mensupların İntranet sistemi
hakkında memnuniyet düzeylerinin
%70’e ulaşması.
Gerçekleşmedi
Bilişim Sistemleri Stratejisi
uygulanmadığı için bu
konuda herhangi bir faaliyet
ya da değerlendirme
yapılmamışr.
3-İnternet sayfasının görüntülenme
sayısında bir önceki yıla göre arş
olması.
Gerçekleş
77
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Amaç A3-Etkin bir yönem sistemi kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
Hedef H3-Üst yöneme doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi
sunulmasını güvence alna alacak bir yönem bilgi sistemi
kurmak.
Performans Hede Yönem Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık
yönem raporlarının ürelmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının
ikinci yarısı ibariyle tamamlanmış olacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-Yönlendirme kurulu ve çalışma
ekipleri görevlendirilmelerinin 2011
yılının ilk yarısı ibariyle yapılması.
Gerçekleşmedi
Yönem Bilgi Sistemi Çerçeve
Belgesi onaylanmamışr.
2-Sistem uygunluk ve güvenlik test ve
izleme raporlarının hazırlanması. Gerçekleşmedi
Amaç A3-Etkin bir yönem sistemi kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
Hedef H4-Kurumda iç kontrol ve risk yönemini gelişrmek.
Performans Hede 2011 yılı sonu ibariyle tüm birimlerde risk yönemi sistemi ve
iç kontrol sistemleri kurulmuş olacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-Kurumsal risk yönemi
değerlendirme raporlarının al ayda bir
yayınlanması.
Gerçekleşmedi
Risk Yönemi Rehberi ve
Risk Kütüğü uygulamaya
konmadığı için bu raporlar
hazırlanmamaktadır.
2-İç Kontrol Sistemleri Değerlendirme
Raporunun ve Risk Yönem ve
Değerlendirme Raporunun Başkanlığa
yıllık olarak sunulması.
Gerçekleşmedi
78
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
Amaç A3-Etkin bir yönem sistemi kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
Hedef H5-İnsan kaynakları yönemi ve personel gelişimi
stratejisini uygulayarak etkin ve verimli bir şekilde işleyen
insan kaynakları yapısını oluşturmak.
Performans Hede İnsan Kaynakları Yönemi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki
eğim ve gelişim, performans değerlendirme sistemi,
kurum içi yükselme mekanizmaları, çalışma ortamının
iyileşrilmesi ve movasyon, organizasyon yapısının
gelişrilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına
ilişkin çalışmalar, 2011 yılının sonu ibariyle sonuçlanma
aşamasına gerilmiş olacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-İnsan kaynakları biriminin 2011
yılının ilk yarısı ibariyle kurulmuş
olması.
Gerçekleş
2-İnsan kaynakları veritabanının
2011 yılı sonu ibariyle
oluşturulması.
Gerçekleşmedi
Çalışmalar devam ediyor.
3-Görev tanımları ve süreçlerinin
2011 yılı sonu ibariyle belirlenmiş
olması.
Gerçekleşmedi
79
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Amaç A3-Etkin bir yönem sistemi kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
Hedef H6-İnsan kaynakları yöneminde performans değerlendirme
sistemini kurmak ve gelişrmek.
Performans Hede Performans değerlendirme sistemi 2011 yılının sonu ibariyle
pilot olarak uygulamaya başlanmış olacakr.
Sorumlu Birim Destek 3
Performans Göstergeleri Sonucu Gerçekleşmeme Nedeni
1-İş tanımlarının 2011 yılı başı ibariyle
oluşturulmuş olması. Gerçekleşmedi
İnsan Kaynakları Yönemi
Belgesi onaylanmadı.
2-Personel ödüllendirme
mekanizmalarının 2011 yılı başı
ibariyle belirlenmiş olması.
Gerçekleşmedi
3-Yetkinlik tanımlarına ilişkin
performans göstergelerinin 2011 yılı
sonu ibariyle belirlenmiş olması.
Gerçekleşmedi
2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sayıştay Başkanlığının stratejik plan ve performans programı uyarınca 2011 yılında
yürüttüğü faaliyet ve projeler ile bunların gerçekleşme durumlarına yukarıdaki tablolarda
yer verilmiştir. Söz konusu tablolar incelendiğinde, çoğu faaliyet ve projelerin gerçekleştiği
anlaşılmaktadır. Ayrıca gerçekleşmeyen faaliyet ve projelerin gerçekleşmeme nedeninin,
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 19.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunması nedeniyle
2011 yılının yeni bir denetim anlayışına geçiş yılı olması, denetim gruplarının yeniden
oluşturulması, denetim alanı kütüğü güncelleme çalışmalarının yapılması mensuplar için
eğitim programları düzenlenmesi ve kanun gereğince çıkarılması gereken ikincil mevzuat
çalışmalarına ağırlık verilmesi olduğu görülmektedir.
81
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A-GÜÇLÜ YÖNLER
• Sayıştay’ın 150 yıllık köklü bir geçmişe sahip olması,
• Sayıştay’ın anayasal ve yasal bağımsızlığa sahip olması,
• 6085 sayılı Sayıştay Kanununun yayımlanmış olması,
• İyi eğitim almış, deneyimli ve konusunda uzman meslek mensubu kadrosuna
sahip olması,
• Meslek mensuplarının yeterli teminatı bulunması,
• Yargı yetkisine sahip olması,
• Denetim alanının kamunun neredeyse tamamını kapsıyor olması,
• Güvenilir, tecrübeli ve saygın bir kurum olması,
• Uluslararası ilişkilerin gelişmiş olması,
• Geniş bir faaliyet alanına sahip olması nedeniyle elde edilen bilgi birikimi,
• Süreklilik arz eden bir eğitim anlayışının benimsenmiş olması.
B-ZAYIF YÖNLER
• Ekip çalışması anlayışının yaygınlaşmamış olması,
• Hazırlanan raporların kalite güvencesine sahip olmasına yönelik mekanizmaların
yeterince etkin olmaması,
• Köklü bir kurum olması ve uzun yıllar mevzuatında değişiklik yapılmaması nedeniyle
yeniliklere anında uyum sağlama konusunda güçlük yaşanması.
C- FIRSATLAR
•6085 sayılı Kanun ve 5018 sayılı Kanun ile uluslararası standartlara uygun denetim
yapma imkânı getirilmesi,
• Sayıştayın Türkiye’nin tek dış denetim kurumu olarak kabul edilmesi ve Sayıştaya
büyük önem verilmesi,
• Toplumun tüm katmanlarında Sayıştay denetimine atfedilen büyük değerin var
olması,
• Uluslararası standartlarla ve Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu yeni bir kamu
mali yönetim sisteminin varlığı,
•Kamu mali yönetiminde hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanmasında
Sayıştaya önem verilmesi,
• Bilgi edinme uygulamalarının toplumda yaygınlık kazanmasıyla birlikte kamuoyu
duyarlılığının gelişmesi.
82
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU
D- TEHDİTLER
• Sayıştay tarafından parlamentoya sunulacak raporların parlamentoda
görüşülmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmemiş olması,
• Parlamento ile Sayıştay ilişkilerinin denetimin etkinliğini arttıracak düzeyde
gelişmemiş olması,
• Kamu idarelerinde kamu mali yönetim ve kontrol sistemine uyumlu alt yapının
yeterince oluşturulamaması.
E- DEĞERLENDİRME
Günümüzde, demokratik yönetim sisteminin, “stratejik” bir unsuru olarak kabul
edilen yüksek denetim, kamu yönetiminde şeffaığın ve kamu görevlilerinin hesap verme
sorumluluklarının güçlendirilmesinde kilit bir faktör konumundadır.
Çağdaş yüksek denetim, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden her geçen gün
daha fazla etkilenmekte, yeni bilgi ve iletişim teknolojileri denetime farklı boyutlar
kazandırmaktadır. Yüksek denetim, hata bulma ve sorumluları cezalandırmanın çok
ötesine geçerek, denetlenen kurumlara yol gösterme, rehberlik yapma ve genel olarak
yönetime değer katma amacına odaklanmaktadır.
Denetimde parlamentonun yanı sıra kamuoyunun duyarlılıkları büyük ölçüde göz
önünde bulundurulmakta ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Bu nedenle, çağdaş ve etkin bir denetime olan ihtiyaç yoğunlaşmakta ve yüksek
denetim ve yarkurumu olarak Sayıştay, diğer kurumlardan daha çok bu talep ve ihtiyaç
doğrultusunda kendisini yenileme ve geliştirme zorunluluğuyla karşı karşıya bulunmaktadır.
Tüm dünyada, kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni
uygulamalar, ülkemizde de yansımasını bulmuş ve yasal düzenlemeler başta olmak üzere
pek çok konuda temel değişiklikler hayata geçirilmiştir.
29 Mayıs 1862 yılında kurulan Sayıştayın tarihsel birikimleri ve mevcut sistemini
güçlü bir dayanak olarak kabullenmenin yanı sıra çağdaş dünyanın kabul ettiği uluslararası
standartlarda denetim yapması ve bu denetimlerin beklenen etkiyi doğurmasını sağlayacak
mekanizmaları bir an önce kurması gerekmektedir. Bu süreç ciddi bir yapı ve anlayış
değişikliğini gerektirmektedir.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu 19.12.2010 tarihinde yürürlüğe girerek mali
sistemimizdeki önemli boşluklardan biri daha giderilmiştir. Yeni kanunla Sayıştayın
yetkileri ve denetim alanı önemli ölçüde genişlemiş, denetim ile birlikte metodolojilerinde
büyük yenilikler öngörülmüş; işlem yerine sistem bazlı denetim yöntemleri uygulanarak,
denetim ve yargılama faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun, daha kapsayıcı, hızlı
ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanmıştır. 6085 sayılı Sayıştay Kanununun
uygulamasına ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır.
83
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ
150 yıllık geçmişinde olduğu gibi, bundan sonra da Sayıştay, Anayasa ve kanunların
verdiği görevleri, deneyimli ve yetişmiş kadrolarıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde
yürüterek, kamu yönetiminin vazgeçilmez unsuru olmaya devam edecektir.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş
kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine
uygun olarak kullanıldığını ve kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve
düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler,
iç kontroller gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi
bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
ANKARA
……./..…../2012
Doç.Dr.Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama
birimlerimize tahsis edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari
ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde sürkontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, kontroller gibi bilgim dâhilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi
bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
ANKARA
……./..…../2012
Fehmi BAŞARAN
Başkan Yardımcısı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer
mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere kontrol süreçlerinin
işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde
yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
ANKARA
……./..…../2012
Süleyman KARAGÖZ
Strateji Geliştirme
Birim Başkanı