GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu
maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütç e
uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna ıklayacakları hükme
bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile, kamu hiz
metlerinin yürütülmesind e ve
bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve
kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim
fonksiyonunun gereğişekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
arasında yer al
an Başkanlığımızca, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe
uygulamaları,ikincialtıayailişkinbeklentilervehedeflerilefaaliyetlerininyer
aldığıkapsamlıbirraporoluşturulmuşvehazırlanan“2011YılıKurumsalMali
Durum ve Beklen
tiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine
sunulmuştur.
1
I‐OCAKHAZİRAN2011DÖNEMİBÜTÇEUYGULAMASONUÇLARI
Bilindiği üzere, 2011 yılıMerkezi YönetimBütçeKanunu31Aralık 2010
tarih ve 27802 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2011
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. SayıştayBaşkanlığına MerkeziYönetim
Bütçe Kanunu ile 2011 yılında Perso
nel Giderleri için81.861.900 TL., Sosyal
GüvenlikKurumlarınaDevletPrimiGiderleriiçin10.324.000TL.,MalveHizmet
AlımGiderleriiçin23.304.900TL.,CariTransferleriçin525.700TL.veSermaye
Giderleri için 12.819.000 TL. olmak üzere toplam 128.835.500 TL. başlangıç
ödeneğitahsiledilmişti.
Ancak,6085sayılıSayışta
yKanunununGeçici4üncümaddesigereğince
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (devredilen) bütçesinin Başkanlığımıza
devredilmesiile13.383.428TLödenekBaşkanlığımızbütçesineeklenmiştir.Söz
konusu ödeneğin eklenmesiyle birlikte Sayıştay Başkanlığının toplam ödeneği
142.218.
928 TL.olmuştur.SayıştayBaşkanlığının 2010 ve 2011yıllarınailişkin
bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle
dağılımıvedeğişimoranlarıaşağıdakigrafiktebelirtildiğişekildedir.
Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin
2010-2011 Yılları
İtibariyle Dağılımı
27.671
10.990
462
9.584
71.655
570
90.104
11.470
25.286
14.788
26%
20%
-9%
23%
35%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Giderleri
2010 Yılı Başlangıç Ödeneği(1000 TL) 2011 Yılı Toplam Ödeneği (1000 TL)
Artış Oranı %
2
2010 ve 2011 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Sayıştay
BaşkanlığınatahsisedilenödeneklerinOcakHazirandönemisonuitibariylefiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda belirtilmiştir. (EK:1) Söz
konusu tabloda 2011 yılı Ocak‐ Haziran dönemi harcamasının, 2010 yılına
oranla %35,70 artarak 58.489.034 TL. ye ulaştığı görülmektedir. Harcamalar
bazındais
e2011yılıilkaltıaylıkbütçeuygulamasonuçlarıaşağıdabelirtilmiştir.
Personel giderleri, 2010 yılının ilk altı ayının gerçekleşme ra
kamlarına göre %
34,69 artı şla 43.449.313 TL. ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleride%27,33artışla5.216.360TL.olarakgerçekleşmiştir.MalveHizmet
AlımGiderleribiröncekiyılınaynıdöneminegöre% 28,09artarak8.142.563TL.
olmuş, Cari Transferler % 16,33 oranında artarak 274.888 TL.’ye ulaşmıştır.
Sermaye Giderleri ise % 321,21 ora
nında artışla 1.765.910 TL. olarak
gerçekleşmiştir.
Sayıştay Başkanlığına 2010 ve 2011 yıllarında tahsis edilen başlangıç
ödenekleri ve bu ödeneklerden ilk al
tışar aylık dönemlerde gerçekleşen
harcamatutarlarıveoranlarıaşağıdakigrafiklerdegösterilmiş.
2010 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
9.584
27.671
462
10.990
236
419
71.665
32.259
4.097
6.357
45%
43%
23%
51%
4%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Gid. ve
Sermaye Trans.
Giderleri
2010 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 TL) 2010 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 TL) Gerçekleşme Oranı
3
2011 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
25.286
570
14.788
11.470
90.104
275
43.449
5.216
8.143
1.766
48%
45%
32%
48%
12%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.
Dev Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye
Giderleri
2011 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 TL) 2011 Yılı İlk Altı Ay Gerçekleşme (1000TL)
Tahmini Gerçekleşme Oranı
Başkanlığımız harcama birimlerinin, 2011 yılının ilk altı ayında
gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme
oranlarıiseaşağıdakitablodagösterildiğişekildedir.
HarcamaBirimleri
ToplamÖdenek
(TL)
OcakHaziran
Gerçekleşme
Tutarı(TL)
Gerçekleşme
Oranı(%)
ÖzelKalemMüdürlüğü 3.631.700,00 883.268,00 24
Daireler‐Kurullar 16.782.400,00 7.707.043,00 46
GenelSekreterlik 45.424.728,00 16.034.255,00 35
DenetimBirimleri 76.380.100,00 34.224.467,00 45
GENELTOPLAM 142.218.928,00 58.849.033,00 41
II‐OCAKHAZİRAN2011DÖNEMİNDEYÜRÜTÜLENFAALİYETLER
Sayıştay Başkanlığınca OcakHaziran 2011 döneminde yürütülen
faaliyetlereaşağıdayerverilmiştir.
4
Budönemde,Başkanlığımızanahizmetbinasındaotoparkyapılmasıiçin
ihaleyeçıkılmışveyapımınabaşlanmıştır.
Yinebunemiçinde,ihalesigerçekleştirilenpersoneltaşımailetemizlik
ve güvenlik hizmetlerinin alımına başlanmış, mevcut ma
kine ve teçhizatın
bakımveonarımlarıgerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, Bilgiİşlem Merkezinde bulunan yazılımların güncellenmesi
yapılmış, Sayıştay Başkanlığına alınan personelin ihtiyacı doğrultusunda masa,
sandalye,koltuk,dolap,etajerv.b.büromefruşatalımıya
pılmıştır.
Yapımı tamamlanan Gölbaşı Eğitim Tesisinde ihtiyaç duyulan büro
mefruşat alımı ile sahne ve konferans için ses ve ışıklandırma sistemi alım ı
gerçekleştirilmiştir.
Sayıştay Başkanlığı nın yargılama ve denetim faaliyetle
ri, kanunların
verdiği yetki ve planlamalar doğrultusunda düzenli bir biçimde devam
etmektedir.

III‐TEMMUZARALIK2011DÖNEMİNEİLİŞKİNBEKLENTİLERVEHEDEFLER
A‐BütçeUygulamaBeklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2011 Yılında Sayıştay Başkanlığına
tahsis edilen ödeneklerin yıl son
u itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tabloda
belirtildiğişekildeolacağıtahminedilmektedir.(EK:1)Tahsisedilenödeneklerin
gidertürleriitibariyledağılımıve2011yılısonuitibariylegerçekleşmetahmini
veoranıaşağıdakigrafiktegösterilmiştir.
B‐GiderlerinGelişimineİlişkinDeğerlendirme
PersonelGid
eri:
Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu
itibariyle%98’ininkullanılacağıtahminedilmektedir.
5
MalveHizmetAlım ıGiderleri:
2011 yılı sonu itibariyle, mal ve hizmet al ı m giderlerine ait bütçe
başlangıçödeneklerinin%93’ununkullanılacağıtahminedilmektedir.
SosyalGüvenlikKurumlarınaDevletPrimiGiderleri
2011 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderlerinin, 2011 yılı bütçe başlangıç öd
eneklerinin % 93’ü olarak
gerçekleşeceğitahminedilmektedir.
2011 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Yıl Sonu
Gerçekleşme Tahmini
25.386
11.470
14.788
570
90.104
14.039
550
88.646
10.694
23.613
98%
93%
93%
96%
95%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Personel
Gideri
Sosyal Güv.
Kur. Dev Prim
Gid.
Mal ve Hiz.
Alım Gideri
Cari
Transferler
Sermaye Gid.
ve Sermaye
Trans.
Giderleri
2011 Yılı Başlangıç Ödeneği(1000 TL) 2011 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme (1000 TL)
Gerçekleşme Oranı (%)
DiğerGiderlerveTransferler:
2011 Yılı sonu itibariyle, cari transferler bütçe başlangıç ödeneğinin
%96’sının, sermaye giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin ise %95’inin
kullanılacağıtahminedilmektedir.
6
7
IVTEMMUZARALIK2011DÖNEMİNDEYÜRÜTÜLECEKFAALİYETLER
A‐LojmanBakımveOnarımı:
Sayıştay Başkanlığının mevcut lojmanlarında ihtiyaç duyulan bakım ve
onarımların2011yılınınikinciyarısındadayapılmasıplanlanmaktadır.
B‐HizmetBinasıBakımOnarım ı:
Sayıştay Başkanlığı hiz
met binasının mantolama ve boya işi iha les inin
tamamlanarakyapımınabaşlanmasıplanlanmaktadır.
C‐BilgisayarYazılımlarınınGüncellenmeişi:
SayıştayBaşkanlığı bilgisayarlarınınyazılımlarınıng
üncellenmesi
doğrultusundaihalesiyapılarakgerçekle şmesisağlanacaktır.
DDiğerFaaliyetler:
SayıştayBaşkanlığınınhizmetbinasıilemevcutmakineveteçhizatınrutin
bakım ve onarımlarına devam edilecek, süreklilik arz eden işle
rin ihaleleri
gerçekleştirilecektir. Sayıştay Başkanlığının yargılama ve denetim faaliyetleri,
kanunların verdiği yetki ve planlamalar doğrultusunda düzenli bir biçimde
devam edecektir. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Başkanlığımız
ihtiyaçları bütçe imkanları dahilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık
genelge
lerineuygunolarakkarşılanmayadevamedecektir.
ARTIŞ ORANI
* (%)
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
TÇE GİDERLERİ TOPLAMI
94.475.058 142.218.928 8.440.446 10.241.832 6.852.335 9.173.962 6.947.701 8.927.761 6.964.285 10.759.971 6.758.245 8.707.997 7.404.949 11.037.512 43.367.961 58.849.034 35,70 45,90 41,38 137.541.513
01 - PERSONEL GİDERLERİ
60.445.262 90.103.900 7.356.271 8.756.761 4.974.597 6.943.689 5.119.846 6.184.608 4.928.087 8.160.277 4.914.995 6.236.376 4.964.735 7.167.602 32.258.532 43.449.313 34,69 53,37 48,22 88.645.510
MEMURLAR
59.328.213 86.896.900 7.231.329 8.577.649 4.874.992 6.775.763 5.017.668 6.051.419 4.833.863 7.992.666 4.824.746 6.129.834 4.874.485 7.030.959 31.657.083 42.558.290 34,44 53,36 48,98 86.818.911
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.117.049 1.860.000 124.942 150.365 99.605 142.129 102.178 109.277 94.224 129.980 90.250 106.251 90.250 116.897 601.448 754.900 25,51 53,84 40,59 1.547.545
İŞÇİLER
0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL
0 1.325.000 0 28.746 0 25.797 0 23.911 0 37.631 0 291 0 19.746 0 136.124 0,00 0,00 10,27 279.053
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
7.783.411 11.470.000 848.146 1.127.598 653.002 844.154 657.458 803.785 646.128 793.314 644.715 787.084 647.289 860.425 4.096.738 5.216.360 27,33 52,63 45,48 10.693.539
MEMURLAR
7.598.735 11.046.000 827.691 1.103.133 635.861 819.937 642.328 790.410 630.998 775.682 629.585 770.948 632.159 844.289 3.998.622 5.104.398 27,65 52,62 46,21 10.464.017
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
184.675 420.000 20.455 24.465 17.141 24.218 15.130 13.375 15.130 17.631 15.130 16.136 15.130 16.136 98.115 111.962 14,11 53,13 26,66 229.522
İŞÇİLER
0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
18.357.019 25.285.900 236.029 187.380 1.061.236 1.386.118 1.140.013 1.487.124 1.288.620 1.711.510 1.055.338 1.684.536 1.575.911 1.685.895 6.357.148 8.142.563 28,09 34,63 32,20 23.613.432
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
9.318 16.000 0 0 979 910 142 0 0 0 0 0 437 802 1.558 1.712 9,91 16,72 10,70 4.965
KETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2.834.269 3.632.000 195.637 113.278 184.575 277.672 294.055 193.890 245.791 236.316 158.515 238.799 103.594 190.288 1.182.166 1.250.243 5,76 41,71 34,42 3.625.704
YOLLUKLAR
3.648.703 5.094.900 6.829 15.302 14.458 6.891 5.450 43.132 97.982 192.856 20.268 116.330 49.707 155.946 194.695 530.457 172,46 5,34 10,41 1.538.325
GÖREV GİDERLERİ
541.580 60.000 0 660 228 661 264 66 1.409 3.723 114 336 2.558 968 4.571 6.414 40,32 0,84 10,69 18.601
HİZMET ALIMLARI
9.152.545 14.053.000 32.395 52.511 676.474 972.965 690.093 1.004.661 746.333 1.042.286 759.313 1.105.488 764.785 1.068.265 3.669.393 5.246.176 42,97 40,09 37,33 15.213.911
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
152.362 350.000 0 555 985 1.929 4.174 76.622 523 23.120 43.789 46.105 10.567 42.100 60.037 190.431 217,19 39,40 54,41 552.250
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
850.886 1.480.000 696 0 158.916 85.537 88.085 90.492 117.973 53.393 72.986 92.939 98.955 115.861 537.611 438.222 -18,49 63,18 29,61 1.270.845
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
650.047 600.000 472 5.074 24.622 39.553 57.751 78.261 78.609 159.816 354 84.539 34.381 111.665 196.189 478.907 144,10 30,18 79,82 1.388.831
TED AVİ VE CENAZE GİDERLERİ
517.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.928 0 510.928 0 0,00 98,77 0,00
04 - FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAMU KURUMLARIN A ÖD ENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İSKONTO GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
05 - CARİ TRANS FERLER
464.946 570.700 0 2.388 111.250 0 0 136.250 0 0 0 0 125.047 136.250 236.297 274.888 16,33 50,82 48,17 550.050
GÖREV ZARARLARI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
HAZİNE YARDIMLARI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU ŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
445.000 545.000 0 2.388 111.250 0 0 136.250 0 0 0 0 111.250 136.250 222.500 274.888 23,55 50,00 50,44 550.050
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
788 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPIL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞIN A YAPILAN TRAN SFERLER
19.159 24.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.797 0 13.797 0 0,00 72,01 0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ
7.424.421 14.788.428 0 167.706 52.250 0 30.384 315.993 101.449 94.870 143.197 0 91.967 1.187.340 419.247 1.765.910 321,21 5,65 11,94 14.038.983
MAMUL MAL ALIMLARI
1.033.761 2.150.000 0 0 0 0 30.384 106.658 61.931 0 125.497 0 91.967 89.539 309.778 196.198 -36,67 29,97 9,13 1.559.771
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİ MADD İ HAK ALIMLARI
115.607 400.000 0 0 52.250 0 0 81.125 28.898 0 0 0 0 0 81.149 81.125 -0,03 70,19 20,28 644.944
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
1.905.206 3.879.428 0 167.706 0 0 0 128.210 10.620 94.870 17.700 0 0 1.097.801 28.320 1.488.587 5.156,31 1,49 38,37 11.834.268
MENKUL MALLARINK ONARIM GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKULK ONARIM GİDERLERİ
4.369.847 8.359.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
STOK ALIMLARI ( SAVUN MA D IŞINDA)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI S ERMAYE TRANSFERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
08 - BORÇ VERME
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
HAZİRAN GERÇEKLEŞMEŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME
OCAK- HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2011 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
OCAK- HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
2010
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2011 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
8