2012 YILI
FAALİYET RAPORU
2012 YILI
FAALİYET RAPORU
NİSAN 2013
Sunuş
2012 yılında 150. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Sayıştayımız,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu idarelerinin gelir, gider ve
mallarını denetleyen, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama
yoluyla kesin hükme bağlayan bir kurumdur. Sayıştay ayrıca, kesin
hesap kanunu tasarılarına ilişkin genel uygunluk bildirimlerinin
hazırlanması ve devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi işlevlerini de yerine
getirmektedir.
19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6085 sayılı Kanunla birlikte Sayıştayın yetkileri ve
denetim alanı önemli ölçüde genişlemiş, denetim teknik ve metodolojilerinde büyük yenilikler
öngörülmüştür.
Sayıştay açısından 2012 yılı, bir taraftan yeni Kanunun getirdiği sistemin oturması için alt
mevzuat çalışmalarına ve yeni sisteme adaptasyonun bir an önce sağlanması için yoğun bir
şekilde hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmiş olması, diğer taraftan da yeni sistemin uygulanarak
denetimin yapıldığı ve yeni sistemde ilk sonuçların alınmaya başlanmış olması nedeniyle yoğun
ve önemli bir yıl olmuştur.
Sayıştay 2012 yılında yeni denetim sistem ve tekniklerini kullanarak denetime tabi olan
toplam 662 kamu idaresinden 489’unu denetim programına alarak denetlemiştir. Bu kapsamda
toplam 551 Genel Yönetim kapsamındaki kamu idaresinden 386’sını, Kamu İşletmeleri sektörü
kapsamındaki toplam 97 kamu idaresinin tamamını, diğer kurum, kuruluş, idare kapsamındaki
toplam 14 kamu idaresinden ise 6’sını denetim programına alarak denetlemiştir.
2012 yılında yargılama faaliyeti olarak önceki yıllardan gelenler de dahil olmak üzere 8
yargılama dairesine intikal eden yargı raporu sayısı 1497 olarak gerçekleşmiş ve bu raporlardan
1191’i yargılanarak ilama bağlanmıştır.
TBMM’nin bütçe hakkını kullanmasında en önemli aktörlerden biri olan ve yeni yapılanma
ile birlikte yeni fonksiyonlar yüklenen ve denetim kapsamı genişletilen Sayıştayımız,150 yıllık
geçmişinde olduğu gibi, bundan sonra da Anayasa ve kanunların verdiği görevleri, en iyi şekilde
yerine getirerek kamu yönetiminin vazgeçilmez aktörlerinden birisi olmaya devam edecektir.
Sayıştayın 2012 yılı bütçesi ile kendisine tahsis edilen kaynakların kullanımı ve bunun
sonucunda Anayasa ve yasalarla verilen görevlerine ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlerin kamuoyuyla
paylaşılması amacıyla hazırlanan Sayıştay 2012 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği
geçen bütün mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
SayıştayBaşkanı
Doç. Dr. Recai AKYEL

I-GENELBİLGİLER ............................................................................................................. 1
A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER .................................................................. 1
1- Misyon .................................................................................................................... 1
2- Vizyon ..................................................................................................................... 1
3- Temel Değerler ........................................................................................................ 1
B- YETKİ VE GÖREVLER ................................................................................................ 2
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER........................................................................................ 6
1- Fiziksel Yapı ............................................................................................................ 6
2- Örgüt Yapısı ............................................................................................................ 7
3- İnsan Kaynakları ...................................................................................................... 9
4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .................................................................................... 12
4.1 Ağ Altyapısı ve Donanımlar ................................................................................ 12
4.2 Kütüphane ........................................................................................................ 1 8
5- Sunulan Hizmetler ................................................................................................... 19
5.1 Başkanlık ile Yargı ve Karar Organlarının Görev ve Yetkileri ................................. 19
5.2 Denetim Faaliyetleri ........................................................................................... 21
5.3 Yargı ve Görüş Bildirme Faaliyetleri .................................................................... 2 7
5.4 Destek Grup Başkanlıkları Faaliyetleri ................................................................ 3 1
5.5 Yönetim Birimlerinin Faaliyetleri ......................................................................... 5 4
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ................................................................................. 6 2
II- AMAÇ VE HEDEFLER .................................................................................................... 64
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ ................................................................................ 6 4
B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ............................................................................. 6 5
III-FAALİYETLEREİLİŞKİNBİLGİVEDEĞERLENDİRMELER ............................................ 68
A-MALİ BİLGİLER ............................................................................................................ 6 8
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ...................................................................................... 6 8
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .................................................................... 6 9
3- Sayıştayın Mali Denetimi Sonuçları .......................................................................... 7 5
B- PERFORMANS BİLGİLERİ .......................................................................................... 7 6
1- Performans Sonuçları Tablosu ................................................................................. 7 6
2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi .............................................................. 7 8
IV-KURUMSALKABİLİYETVEKAPASİTENİNDEĞERLENDİRİLMESİ ............................. 79
A-GÜÇLÜ YÖNLER ......................................................................................................... 7 9
B-ZAYIF YÖNLER ............................................................................................................ 7 9
C- FIRSATLAR ................................................................................................................ 7 9
D- TEHDİTLER ................................................................................................................ 8 0
E- DEĞERLENDİRME ...................................................................................................... 8 0

Tablo1:2011–2012DonanımEnvanteri .................................................................... 13
Tablo2:2011–2012FizikselSunucuEnvanteri .......................................................... 13
Tablo3:2011–2012KütüphaneEnvanteri ................................................................. 18
Tablo4:GenelYönetimSektörüKap.DenetimeTabiKamuİdareleri. .......................2 1
Tablo5:KamuİşletmeleriSektörüKap.DenetimeTabiKamuİdareleri. ....................2 2
Tablo6:MerkeziYönetimAltSektörüİncelemeBilgileri ............................................2 3
Tablo7:SosyalGüvenlikKurumlarıAltSektörüİncelemeBilgileri ............................2 3
Tablo8:GenelYönetimSektörüKap.Den.Prog.AlınanKamuİdareleri ...................2 4
Tablo9:KamuİşletmeleriSektörüKap.Den.Prog.AlınanKamuİdareleri ................2 5
Tablo10:DiğerKur.Kuruluş,İd.Kap.Den.Prog.AlınanKamuİdareleri ...................2 5
Tablo11:DairelerinYargısalKararları .........................................................................2 8
Tablo12:DairelerinİdariNiteliktekiKararları .............................................................2 8
Tablo13:KonularİtibariyleGenelKurulKararları ......................................................2 9
Tablo14:TemyizKuruluFaaliyetleri ...........................................................................2 9
Tablo15:KonularİtibariyleTemyizKuruluKararları ...................................................3 0
Tablo16:KonularİtibariyleDairelerKuruluKararları ..................................................3 0
Tablo17:RaporDeğerlendirmeKuruluFaaliyetleri ....................................................3 0
Tablo18:BaşsavcılığınGörüşveTemyizKarşılamaları ............................................. 31
Tablo19:2012YılıBilgiEdinmeHakkınınKullanımınaİlişkinVeriler ......................... 47
Tablo20:BaşkanlıkHarcamaBirimlerinceDüzenlenenTİFMiktarı ...........................5 5
Tablo21:YayınFaaliyetleri .........................................................................................5 6
Tablo22:2012YılıGelen-GidenEvrakSayısı ............................................................5 7
Tablo23:2012YılıÖnMaliKontrolTablosu ..............................................................6 0
Tablo24:2011–2012BütçeGiderlerininEkonomikSınıandırılması ......................... 68
Tablo25:2011–2012YıllarıEko.Snf.GöreKarşılaştırmalıBütçeGiderleri ............... 69
Tablo26:KurumsalSınıandırmayaGöreBütçeGiderleri .........................................7 0
Tablo27:FonksiyonelSınıandırmayaGöreBütçeGiderleri .....................................7 0
Tablo28:2012YılıBütçeGİderleri ............................................................................. 71
Tablo29:2012YılıHarcamaOranları .........................................................................7 2
Tablo30:2012YılıYatırımHarcamaları .....................................................................7 2
Tablo31:2012YılıBütçeİşlemleri ............................................................................. 73
Tablo32:SonDörtYılÖdenekHarcamaDurumu ..................................................... 73
Tablo33:HizmetAlımlarıTablosu .............................................................................. 73
Tablo34:FaaliyetlereİlişkinMaliyetTablosu ............................................................. 74

Grafik1:GenelOlarakMensuplarınDağılımı ............................................................. 9
Grafik2:DenetçilerinDağılımı ....................................................................................1 0
Grafik3:YönetimMensuplarınınDağılımı ..................................................................1 0
Grafik4:DoğumTarihiAralığınaGöreMensuplarınDağılımı .....................................1 0
Grafik5:CinsiyeteGöreMensuplarınDağılımı ..........................................................1 0
Grafik6:EğitimDurumlarınaGöreMensuplarınDağılımı ........................................... 11

INTOSAI-UluslararasıYüksekDenetimKurumlarıTeşkilatı
EUROSAI-AvrupaYüksekDenetimKurumlarıTeşkilatı
TİDE-TürkiyeİçDenetimEnstitüsü
SIGMA-YönetişimveYönetiminGeliştirilmesiİçinDestek
ISSAI-UluslararasıYüksekDenetimKurumlarıStandartları
ASOSAI-AsyaYüksekDenetimKurumlarıTeşkilatı
ECOSAI-EkonomikİşbirliğiTeşkilatıÜlkeleriSayıştaylarıBirliği
ECA-AvrupaSayıştayı
OECD-EkonomikİşbirliğiveKalkınmaÖrgütü
DEGEM-DenetimGeliştirmeveEğitimMerkezi
SayCAP-DenetimYönetimSistemi
Saydap-BilgisayarDestekliDenetim
1
2012 Yılı Faaliyet Raporu



Sayıştayın Misyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını kullanmasına
yönelikolarak,kamuidarelerininetkin,verimli,ekonomikvehukukauygunbiçimdefaaliyet
göstermesini, kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki
düzenlemelereuygunolarakeldeedilmesini,saklanmasınıvekullanılmasınısağlamakiçin
denetimyaparakraporlarüretmekvesorumlularınhesapveişlemleriniyargılamayoluyla
kesinhükmebağlamaktır.

SayıştayınVizyonu;kamuyönetimininsaydamlığınıvehesapverebilirliğinisağlamaktır.

TarafsızlıkveObjektiik:
Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi kurumsal
güvenilirliğinvazgeçilmezbirunsurudur.
Bağımsızlık:
Bağımsızlık,Sayıştayınbiryüksekdenetimveyargıkurumuolarakvarlığınınvetarafsız
hizmetsunabilmesininönkoşuludur.
Kalite:
Denetimlerin genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun şekilde planlanıp
yürütülmesiveizlenmesiesastır.
MeslekiYetkinlik:
Meslekiyetkinlik,yaratıcıveanalitikdüşünen,ekipçalışmasınaveişbirliğineyatkın,
denetim kültürünü özümsemiş, mesleki sorumluluklarını yerine getirebilmek için sahip
olmalarıgerekenbilgivebecerilerinisürekligeliştirmeyihedeeyenmensuplarımızladenetim
çalışmalarınısürdürmektir.
YeniliğeAçıklık:
SürekligelişimanlayışıyladenetimdünyasındakigelişmelerinizlenmesiveSayıştayın
ihtiyaçduyduğuyenilikleringerçekleştirilmesibüyükönemtaşımaktadır.
İhtiyaçlaraveBeklentilereDuyarlılık:
Parlamento ve kamuoyu ile denetlenen kurumların ve kuruluşların beklentilerine ve
ihtiyaçlarınaduyarlıolunmasıvekarşılıklıanlayışiçindeçözümlerüretilmesineyönelikçaba
gösterilmesiönemlidir.
2
Sayıştay Başkanlığı
MeslekiGizlilik:
Eldeedilenbilgileringörevsınırlarıdışındaüçüncüşahıslaraifşaedilmemesiesastır.
ÇalışanlarınEnDeğerliVarlıkOlarakKabulü:
Çalışanlarınverimlivehuzurlubirşekildegörevyapacaklarıuygunbirçalışmaortamının
oluşturulmasıvesürdürülmesiönemlidir.
KatılımcıvePaylaşımcıYönetim:
Sayıştayın katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla yönetilmesi, mensuplarımızın
motivasyonunuartırmadaveperformansınıyükseltmedeönemlifaktörlerdenbiridir.
ÖncülükveRehberlik:
Hizmetalanındaöncülükverehberlikgöreviniüstlenmekönemlideğerlerimizdendir.

Sayıştayınyetkivegörevlerineilişkintemelyasaldüzenlemelerşunlardır:
•T.C.Anayasasının160ıncımaddesi:
“Sayıştay,merkezîyönetimbütçesikapsamındakikamuidareleriilesosyalgüvenlik
kurumlarınınbütüngelirvegiderleriilemallarınıTürkiyeBüyükMilletMeclisiadınadenetlemek
vesorumlularınhesapveişlemlerinikesinhükmebağlamakvekanunlarlaverileninceleme,
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri
hakkında, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus
olmaküzerekarar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idariyargı
yolunabaşvurulamaz.
Vergi,benzerimaliyükümlülüklerveödevlerhakkındaDanıştayileSayıştaykararları
arasındakiuyuşmazlıklardaDanıştaykararlarıesasalınır.
MahallîidarelerinhesapveişlemlerinindenetimivekesinhükmebağlanmasıSayıştay
tarafındanyapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları,
ödevveyetkileri,haklarıveyükümlülüklerivediğerözlükişleri,Başkanveüyelerininteminatı
kanunladüzenlenir.”
•T.C.Anayasasının164üncümaddesi:
“Kesinhesapkanunutasarıları,kanundadahakısabirsürekabuledilmemişise,ilgili
olduklarımaliyılınsonundanbaşlayarak,engeçyediaysonraBakanlarKuruluncaTürkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin
hesapkanunutasarısınınverilmesindenbaşlayarakengeçyetmişbeşgüniçindeTürkiye
BüyükMilletMeclisinesunar.
3
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Kesinhesapkanunutasarısı,yeniyılbütçekanunutasarısıylabirlikteBütçeKomisyonu
gündeminealınır.BütçeKomisyonu,bütçekanunutasarısıylakesinhesapkanunutasarısını
GenelKurulabirliktesunar,GenelKurul,kesinhesapkanunutasarısını,yeniyılbütçekanunu
tasarısıylaberabergörüşerekkararabağlar.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet
Meclisineverilmişolması,ilgiliyılaaitSayıştaycasonuçlandırılamamışdenetimvehesap
yargılamasınıönlemezvebunlarınkararabağlandığıanlamınagelmez.”
•T.C.Anayasasının165incimaddesi:
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait
olankamukuruluşveortaklıklarınınTürkiyeBüyükMilletMeclisincedenetlenmesiesasları
kanunladüzenlenir.”
•5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanununun68incimaddesi:
“Sayıştaytarafındanyapılacakharcamasonrasıdışdenetiminamacı,genelyönetim
kapsamındakikamu idarelerinin hesapvermesorumluluğu çerçevesinde,yönetimin malî
faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönündenincelenmesivesonuçlarınınTürkiyeBüyükMilletMeclisineraporlanmasıdır.
Dışdenetim,genelkabulgörmüşuluslararasıdenetimstandartlarıdikkatealınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların
güvenilirliğivedoğruluğunailişkinmalîdenetimilekamuidareleriningelir,gidervemallarına
ilişkinmalîişlemlerininkanunlaravediğerhukukidüzenlemelereuygunolupolmadığının
tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının
belirlenmesi,faaliyetsonuçlarınınölçülmesiveperformansbakımındandeğerlendirilmesi,
suretiylegerçekleştirilir.
Dışdenetimsırasında,kamuidarelerininiçdenetçileritarafındandüzenlenenraporlar,
talepedilmesihalindeSayıştaydenetçilerininbilgisinesunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda
düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine
verilereküstyöneticitarafındancevaplandırılır.
Sayıştay,denetimraporlarıvebunlaraverilencevaplarıdikkatealarakdüzenleyeceği
dışdenetimgeneldeğerlendirmeraporunuTürkiyeBüyükMilletMeclisinesunar.
Sayıştaytarafındanhesaplarınhükmebağlanması;genelyönetimkapsamındakikamu
idareleriningelir,gidervemalhesaplarıilebuhesaplarlailgiliişlemlerininyasaldüzenlemelere
uygunolupolmadığınakararverilmesidir.
Dışdenetimvehesaplarınhükmebağlanmasınailişkindiğerhususlarilgilikanununda
düzenlenir.”
4
Sayıştay Başkanlığı
•6085sayılıSayıştayKanununun4üncümaddesi:
“Sayıştay;
a)Merkeziyönetimbütçesikapsamındakikamuidareleriilesosyalgüvenlikkurumlarını,
mahallîidareleri,sermayesindekikamupayıdoğrudanveyadolaylıolarak%50’denfazla
olanözelkanunlarilekurulmuşanonimortaklıkları,diğerkamuidarelerini(kamukurumu
niteliğindekimeslekkuruluşlarıhariç),
b)Kamupayı%50’denazolmamakkaydıyla(a)bendindesayılanidarelerebağlıveya
buidarelerinkurduklarıveyadoğrudandoğruyayadadolaylıolarakortakolduklarıherçeşit
idare,kuruluş,müessese,birlik,işletmeveşirketleri,
c)Kamuidareleritarafındanyapılanhertürlüiçvedışborçlanma,borçverilmesi,borç
geriödemeleri,yurtdışındanalınanhibelerinkullanımı,hibeverilmesi,Hazinegarantileri,
Hazinealacakları,nakityönetimivebunlarlailgilidiğerhususları;tümkaynakaktarımlarıve
kullanımlarıileAvrupaBirliğifonlarıdahilyurtiçiveyurtdışındansağlanandiğerkaynakların
vefonlarınkullanımını,
ç)Kamuidareleribütçelerindeyeralıpalmadığınabakılmaksızınözelhesaplardahil
tümkamuhesapları,fonları,kaynaklarıvefaaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası
kuruluşveörgütlerinhesapveişlemlerinidedenetler.
2.4.1987tarihlive3346sayılıKamuİktisadiTeşebbüsleriileFonlarınTürkiyeBüyük
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi
kapsamına girenkamu kurum, kuruluşve ortaklıklarınınTürkiye Büyük Millet Meclisince
denetlenmesi,buKanunvediğerkanunlardabelirtilenusulveesaslarçerçevesindeyerine
getirilir.”
•6085sayılıSayıştayKanununun5incimaddesi:
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu
çerçevesindedenetlervesonuçlarıhakkındaTürkiyeBüyükMilletMeclisinedoğru,yeterli,
zamanlıbilgiveraporlarsunar.
b)Genelyönetimkapsamındakikamuidarelerinin;gelir,gidervemallarınailişkinhesap
veişlemlerininkanunlaravediğerhukukidüzenlemelereuygunolupolmadığınıdenetler,
sorumlularınhesapveişlemlerindenkamuzararınayolaçanhususlarıkesinhükmebağlar.”
•6085sayılıSayıştayKanununun6ncımaddesi:
“Sayıştay, bu Kanunla veyadiğerkanunlarlayüklendiğigörevlerinyerine getirilmesi
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge,
deftervekayıtlarıgöndereceğimensuplarıaracılığıylagörmeye,mallarhariçdilediğiyere
5
2012 Yılı Faaliyet Raporu
getirtmeye,sözlübilgialmaküzereherderecevesınıftanilgilimemurlarıçağırmaya,kamu
idarelerindentemsilciistemeyeyetkilidir.
Sayıştay,denetiminegirenişlemlerleilgilihertürlübilgivebelgeyi,kamuidareleriile
bankalardâhildiğergerçekvetüzelkişilerdenisteyebilir.
Sayıştay,denetiminegirenkamuidarelerininişlemleriyleilgilikayıtları,eşyavemalları,
işleri,faaliyetlerivehizmetlerigörevlendireceğimensuplarıveyabilirkişilertarafındanyerinde
veişlemveolayınhersafhasındaincelemeyeyetkilidir.Bilirkişininhukukidurumu,yetkisive
sorumluluğugenelhükümleretabidir.
Sayıştay,kamuidarelerininhesap,işlemvefaaliyetleriilemallarını,hesapveyafaaliyet
dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör,
program,projevekonubazındadadenetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman
görevlendirilebilir.Bilirkişiveuzmangörevlendirilmesineilişkinesasveusulleryönetmelikle
belirlenir.”
•6216sayılıAnayasaMahkemesininKuruluşveGörevleriHakkındaKanunun55inci
maddesi:
Mahkemesiyasipartilerinmaledinimleriilegelirvegiderlerininkanunauygunluğunun
denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş
bulunankesinhesapileparti merkez vebağlıilçeleridekapsayaniller teşkilatının kesin
hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun
olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş
olanbubelgeleriincelenmeküzereSayıştayBaşkanlığınagönderir.Sayıştaycadüzenlenen
incelemeyeilişkinraporlarkararabağlanmaküzeremahkemeyegönderilir.”
•3346sayılıKamuİktisadiTeşebbüsleriileFonlarınTürkiyeBüyükMilletMeclisince
DenetlenmesininDüzenlenmesiHakkındaKanun:
Anayasanın165incimaddesinedayanılarakçıkarılmışbulanan3346sayılıKanunla,
kamuiktisaditeşebbüsleriilefonlarınTürkiyeBüyükMilletMeclisiadınadenetlenmesine
ilişkinesasveusullerbelirlenmiş;6085sayılıKanunun4üncümaddesininsonfıkrasıylada
budenetiminSayıştaytarafındanyapılacağıhükmebağlanmıştır.
6
Sayıştay Başkanlığı


Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 m² kullanım alanına sahip Balgat
semtindekimerkezbinadahizmetvermektedir.Gölbaşı,ODTÜ,AfetİşleriGenelMüdürlüğü
ve Susuzköy’de arşiv binaları mevcut olup söz konusu arşiv binalarının kullanım alanı
toplamı57.808m²’dir.
Sayıştay Hizmet Binası
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 720 adet lojman ile Manavgat ve
Gölbaşı’ndatoplam2adeteğitimvesosyaltesisimevcuttur.
Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 4 adet yemekhane,
kantin,PTTvebankaşubesiile50çocukkapasitelikreşbulunmaktadır.
Kurumunhizmetlerindekullanılan37adetbinekaraç,2adetotobüs,2adetkamyon,
3adetminibüsve3adetkamyonetolmaküzeretoplam47adettaşıtmevcuttur.
7
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayıştay;başkanlık,yargıvekararorganlarındanoluşmaktadır.
Başkanlık;SayıştayBaşkanı,başkanyardımcılarıvebölümbaşkanlarındanoluşur.
Denetimvedenetimdestekgrupları,DenetimGeliştirmeveEğitimMerkezi(DEGEM)
ileyönetimbirimleri,başkanlığabağlıolarakgörevyapanbirimlerdir.Denetimvedenetim
destek grupları ile Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi, bir başkan ve yeterli sayıda
denetçidenoluşur.
Yargı ve karar organları; daireler, genel kurul, temyiz kurulu, daireler kurulu, rapor
değerlendirme kurulu, yüksek disiplin kurulu, meslek mensupları yükseltme ve disiplin
kurulu,denetimplanlamavekoordinasyonkuruluilebaşsavcılıktır.
Daireler;sekizadetolup,birbaşkanvealtıüyedenoluşur.
GenelKurul;SayıştayBaşkanınınbaşkanlığındabaşkanyardımcıları,dairebaşkanları
veüyelerdenoluşur
Temyiz Kurulu; Genel Kurulca, Rapor Değerleme Kuruluna seçilenler dışında kalan
dairebaşkanlarıileüyelerarasındanseçilendörtdairebaşkanıveonaltıüyedenoluşur.
DairelerKurulu;RaporDeğerlemeKuruluveTemyizKurulunaseçilendairebaşkanıve
üyelerindışındakalandairebaşkanıveüyelerdenoluşur.
RaporDeğerlendirmeKurulu;GenelKurultarafındanikiyıliçinseçilenikidairebaşkanı
veherdairedenbirerüyeiledenetimdensorumlubaşkanyardımcısındanoluşur.
YüksekDisiplinKurulu;hertakvimyılıiçinGenelKurultarafındanseçilecekbeşdaire
başkanıveherdairedenseçilecekbirerüyedenoluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul
tarafından seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile
denetimdensorumlubaşkanyardımcısındanoluşur.
Denetim,PlanlamaveKoordinasyonKurulu;SayıştayBaşkanı,başkanyardımcılarıve
bölümbaşkanlarındanoluşur.
Başsavcılık;birbaşsavcıvesavcılardanoluşur.
Yönetimbirimleri;SayıştayınyönetimişleriniyürütmeküzereBaşkanınteklifiveGenel
Kurulunkararıilekurulur.
Sayıştayıntaşra teşkilatıbulunmamaktadır. Ancak,6085 sayılıSayıştay Kanununun
32ncimaddesinegöre,SayıştayBaşkanınınteklifiveSayıştayGenelKurulununkararıile
gerekgörülenillerdedenetimgrupbaşkanlıklarıkurulabilecektir.
8
Sayıştay Başkanlığı
9
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayıştayın insan kaynakları, meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönetim
mensuplarındanoluşur.
Meslekmensupları;SayıştayBaşkanı,dairebaşkanlarıveüyeleriledenetçilerdir.
SayıştayBaşkanı,SayıştayKanununun12ncimaddesindesayılangörevlerdeçalışmış
olanlardanTBMMGenelKurulutarafındanseçilir.
Daire başkanları üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sayıştay Başkanı
tarafındangörevlendirilenbaşkanyardımcılarıdadairebaşkanıstatüsündedir.
Üyeler,SayıştayKanununun12ncimaddesindesayılanniteliklerihaizolanlararasından
GenelKurulveTBMMtarafındanseçilir.
Denetçiler, hukuk,siyasalbilgiler, iktisat,işletme,iktisadiveidaribilimler fakülteleri
veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt
içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş
olanlararasındanÖSYMtarafındanyapılacakgirişsınavsonucunagöreSayıştayBaşkanı
tarafındanatanır.
SayıştayBaşsavcısıvesavcıları,SayıştayBaşkanınıngörüşüalınmaksuretiyleMaliye
Bakanlığıncayapılacakteklifüzerineortakkararnameileatanırlar.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göreSayıştay Başkanı
tarafındanatanmaktadır.
SayıştaydabirBaşkan,ikibaşkanyardımcısı,sekizdairebaşkanı,45üye,842denetçi,
birBaşsavcı,9savcıve596yönetimmensubugörevyapmaktadır.
Başkan 1
BaşkanYardımcısı 2
DaireBaşkanı 8
Üye 45
BölümBaşkanı  8
Denetçi 834
Başsavcı 1
Savcı 9
YönetimMensubu 596
Grafik1:GenelOlarakMensuplarınDağılımı
10
Sayıştay Başkanlığı
Grafik2:DenetçilerinDağılımı
Grafik3:YönetimMensuplarınınDağılımı
Grafik4:DoğumTarihiAralığınaGöre
MensuplarınDağılımı
Grafik5:CinsiyeteGöreMensuplarınDağılımı
11
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Grafik6:EğitimDurumlarınaGöreMensuplarınDağılımı
Başkanlığımız Müzesi
12
Sayıştay Başkanlığı


Sayıştay 100 Mbit’lik bir internet erişimine sahiptir. Gölbaşı Eğitim Tesisleri kendi
interneterişiminesahiptir.
Sayıştay ağında güvenli alanlar oluşturulmuş ve ağ erişim yönetimi ve izleme
sistemleri,güvenlikduvarları,saldırıtespitsistemleriveiçerikfiltrelemegibigüvenlikaraçları
kullanılmaktadır.
Sistemodasıalarmveiklimlendirmesistemleriiledonatılmışvesistemodasınaerişim
ekgüvenlikönlemleriilesınırlandırılmıştır.Sistemodasındaanaomurgacihazları,sunucu
bilgisayarlar, depolama üniteleri ve yedekleme sistemleri bulunmaktadır. Ağ ve internet
trafiğiyasalgerekliliklereuygunolarakkayıtaltındatutulmaktadır.
Sunucularve omurga cihazları bağlantılarındafiber kablolamakullanılmıştır.Ağdaki
bütün aktif cihazlar “IPv6” teknolojisine uyumludur. Kullanıcı bilgisayarları omurgaya
doğrudanbağlıdırvekullanıcıuçlarındançoklandırmayapılmamaktadır.
Kablosuzağerişimiiçinkablosuzerişimnoktalarıkurulmuştur.Kullanıcılarınyerelağ
kaynaklarınadışarıdanerişimiiçingüvenlierişimaltyapısıkurulmuştur.
Sayıştayda, bütün çalışanlar için masaüstü bilgisayar tahsis edilmektedir. Bütün
yargıvedenetimpersoneliileyönetimmensuplarınınbirkısmınaayrıcadizüstübilgisayar
verilmiştir.Kullanıcıbilgisayarlarıişamaçlarınauyguntekniközellikleresahiptir.Bilgisayarlar
teknolojiveperformansgereklerideğerlendirilerekyenilenmektedir.
Sayıştay demirbaşlarına kayıtlı tüm cihazlar gerekli kimlik doğrulaması ile Sayıştay
yerelağınavekablosuzağınaerişebilirler.Bütünpersonel,aktifdizindekayıtlıdırvekurumca
verilenbire-postahesabınasahiptir.Gerekduyulanbirimlerdeayrıcabirimeözele-posta
hesapları tanımlanmıştır. Kurum e-posta hesapları kurum dışından ve mobil cihazlardan
erişilebilecekşekildeyapılandırılmıştır.
Sayıştaydabütün personeliçinsabit telefon bulunmakta,birimlerdefaxcihazı,ağ
yazıcısı,tarayıcı,kişiselyazıcıvefotokopicihazları,eğitimvetoplantısalonlarındaprojeksiyon
cihazlarıbulunmaktadır.Gölbaşıeğitimtesislerindebulunanvekurumiçivedışıeğitimlerde
kullanılaneğitimsalonlarındadagerekliteknolojikaltyapısağlanmaktadır.
Sayıştay birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak için kullanılan
bilgi ve teknolojik kaynak envanteri 2011–2012 yılsonları itibariyle aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.
13
2012 Yılı Faaliyet Raporu

 
MasaüstüKişiselBilgisayar 1994 1991
DizüstüBilgisayar 1197 1421
Yazıcı 443 425
Tarayıcı 38 38
FaksCihazı 33 33
BaskıMakinesi 7 6
ProjektörCihazı 36 52
Telefon 2151 1943

 
WebSunucusu 1 0(1Sanal)
UygulamaSunucusu 1 0(1Sanal)
VeriTabanıSunucusu 2 1(+1Sanal)
MailSunucu 1 3
URLFiltreleme&VirüsKoruma
(WebsenseveTrendMicro)
2 0(1Sanal)
Gateway-AntiSpam(E-SAFE) 1 0
Firewall(SecurePlatform) 2+1(YDK) 1(Box)
FirewallManagement 1 0
ActiveDirectory 2 2
WebSecurityGateway(Connectra) 1 0
FTPServer 1 1
BackupServer 1 1
DesteklenenProtokoller TCP/IP,UDP TCP/IP,UDP
İnternetBağlantısı 100mbps 100mbps
Sanalplatform 0 4sunucu,1Storage
14
Sayıştay Başkanlığı

Sunucu bilgisayarlarında veri tabanı, sistem yönetimi, güvenlik yönetimi ve yazılım
geliştirme araçlarıyla, kullanıcı bilgisayarlarında işletim sistemi ve temel ofis yazılımları
sağlanmıştır.Kullanıcılar,işleriningerektirdiğikurumiçindegeliştirilmişyadasatınalınmış
lisanslıyazılımlarıkullanırlar.Lisanssızyazılımkurulmamaktavekullanıcılarayazılımkurma
yetkisiverilmemektedir.
İçağdamerkeziveritabanlarınıkullananvesadeceilgilibirimlercekullanılabilençok
sayıdaişyazılımıbulunmaktadır.Sözkonusuveritabanlarınınveyazılımlarıngüncellenmesi,
geliştirilmesi ve iş ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılımların geliştirilmesi bilgi işlem
merkezinceyadadışkaynakkullanımıyoluylaortakprojelerlegerçekleştirilmektedir.
Kullanıcılar dosya sunucusu ve dosya paylaşım sunucusu ile bilgi kaynaklarına
erişilebilmekteveortakdosyalarüzerindeçalışabilmeimkanınasahiptirler.
İş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasında ilerleme kaydedilmiş; dağınık ve
birbirlerindenbağımsızolmalarısebebiyleverimlikullanılamayaneskiyazılımlarınortakbir
platformataşınmasınıdaiçerendokümanyönetimiprojesinde geliştirilen modüllerin test
çalışmalarınabaşlanmıştır.
YardımMasası
Sayıştayda ağ, donanım ve yazılımlara ilişkin teknik destek bilgi işlem merkezi
tarafındanverilir.Yardımmasasıaynızamandaçağrımerkeziolarakyapılandırılmıştır.Destek
hizmetinin organizasyon ve yönetiminde, kurumca geliştirilen yazılım kullanılmaktadır.
YardımmasasınınITILuyumlubirdestekyazılımıileuluslararasıstandartlarauygunhale
getirilmesiiçinçalışmalardevametmektedir.
İntranetveİnternetSayfaları
Kurumumuzda bilgi kaynakları, iş yazılımları ve veri tabanlarına erişimde, iç ağda
yayımlanan “Saybis” portalı kullanılmaktadır. Sayfada duyuru, genelge vb. yönetim
talimatlarına,bilgikaynaklarına,Sayıştayotomasyonsisteminedahilmodüllerevekurumiçi
iletişimkanallarınayerverilmektedir.
İçağdaStratejiGeliştirmeBirimBaşkanlığınaveSayıştayDenetimYönetimineilişkin
intranetsayfalarıdayayımlanmaktadır.MensuplarımızSayıştayDenetimYönetimSistemi
(SayCAP)içinhazırlananportalaracılığıylayazılımailişkineğitimmateryallerineerişebilmekte,
denetimyönetimineilişkintalimatlaraulaşabilmektevedestektalepleriniiletebilmektedirler.
StratejiBirimBaşkanlığıiçinhazırlananintranetsayfası,birimfaaliyetlerininsunumunave
şeffaığınakatkısağlamaktadır.
Kurum faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaşılması için Sayıştay web sayfası
yayımlanmaktadır. Web sayfasında, Sayıştay kararlarına, TBMM’ye gönderilen raporlara,
denetimalanıileilgiliyayınlaravebilimselçalışmalaraulaşılabilmektedir.
SayıştayfaaliyetlerininvehizmetlerininkamuoyuylapaylaşılmasıveSayıştaylailgiliiş
veişlemlerleilgilielektronikerişimkanallarınınarttırılmasıçalışmalarınadevamedilmektedir.
15
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Sayıştay İntraneti
16
Sayıştay Başkanlığı
DenetimYönetimSistemi(SayCAP)
Denetimsüreçlerininuluslararasıstandartlarauygunyürütülebilmesi,belgelenmesive
yönetimiiçinSayCAPkullanılmaktadır.Yazılım,denetimsüreçlerininotomasyonu,yönetimi
veraporlamasındakullanılmaküzereplanlama,belgeleme,onaylar,bilgikaynaklarınaerişim,
arşivleme, kalite kontrol, iletişim, yönlendirme ve raporlama gibi ihtiyaçları karşılayacak
şekilde geliştirilmiş ve denetim rehberleriyle Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu
Kararlarıdoğrultusundasürekliolarakgüncellenmektevegeliştirilmektedir.Yazılım,kurum
sunucularıüzerindeçalıştığındandenetimekiplerininsanalolarakbirlikteçalışmasınaimkan
sağlamaktadır.
Denetim süreçlerininolması gerekenşekilde ilerlediği ve bu süreçlerde elde edilen
bilgivebulgularınilgilibütüntaraarcamutabıkkalınandayanaklarasahipolduğuSayCAP
yazılımı sayesinde belgelenebilmektedir. Bu durum Sayıştay denetiminin uluslararası
standartlarauyumunuyüksekbirseviyeyetaşımaktadır.
17
2012 Yılı Faaliyet Raporu
BilgisayarDestekliDenetim(Saydap)
Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri kullanımı, denetim çalışmasının niteliğini
arttırmasıaçısındanbütündünyadadenetimçalışmalarınınenönemliunsurlarındanbirini
oluşturmaktadır.
Merkeziolaraktutulanmuhasebeverileri,elektronikortamdailgilikurumlardantemin
edilmektevedenetimpersonelininkullanımınasunulmaktadır.Denetimpersonelimuhasebe
verileriüzerindegereklianalizleriofis,veritabanıvedenetimamaçlıyazılımlarkullanarak
yapmaktadır.
Bilgisayar ortamında denetimin geliştirilmesi amacıyla yürütülen Bilgisayar Destekli
Denetim Yazılımı Projesinde son aşamaya gelinmiş ve yazılım testlerinin bir kısmı
tamamlanaraktestamaçlıkullanılmayabaşlanmıştır.ProjesayesindeSayıştay,verianalizi
vemadenciliğindekendigeliştirdiğidenetimyazılımınıkullanmayabaşlamış,denetimlerde
yazılım kullanım oranı arttıkça Sayıştay denetimlerinin niteliği ve etkinliğinin de artması
beklenmektedir.
Proje kapsamında denetlenen idarelerin Sayıştaya gönderdikleri verilerin elektronik
ortamdagönderilmesineimkântanıyanbirportaldayeralmaktadır.
18
Sayıştay Başkanlığı

Sayıştaykütüphanesininenvanteri2011-2012yılsonlarıitibariyleaşağıdakitabloda
gösterilmiştir.




 
Kitaplar 12.175 13.243
SüreliYayınlar 6.350 6640
AboneOlunanSüreliYayınlar 26 50
EdebiYayınlar(Roman,hikâye,vb.) 1.019 1134
ResmiGazeteler-TutanakDergileri-KanunlarDergisi-Düsturlar-Kazancıve
BaşbakanlıkKanunlarKülliyatları
3.926 3.977
GenelKurulveDairelerKuruluKararları 165 171
SayıştayYayınları(SayıştayDergilerihariç) 597 597
Raporlar 110 110
Tezler 36 36
KitapDışıMateryaller(CDvb.) 230 230
19
2012 Yılı Faaliyet Raporu


Sayıştayıyönetirvetemsileder.Kurumunenüstyöneticisiolup,
genelişleyiştensorumludur.Kanunlarlaverilengörevleriniyiyapılmasıveyönetimindüzenli
birsuretteyürütülmesiiçingereklitedbirlerialır.GenelKurulavegerekligördüğündeTemyiz
KuruluileDairelerKurulunabaşkanlıkeder,RaporDeğerlendirmeKurulunundabaşkanıdır.
SayıştayınfaaliyetleriileilgiliolarakyıldaenazikidefaTBMMPlanBütçeKomisyonuna
bilgi verir. Daire başkanları ve üyelerin dairelerini belirler, ihtisas dairelerini tespit eder,
işleri dairelere dağıtır, denetim ve denetim destek grup başkanlıklarını oluşturur, meslek
mensuplarını görev yerleri ile yönetim mensuplarının görevlerini ve görev yerlerini tespit
eder.
  Sayıştay Başkanına kanunla verilmiş denetim ve yönetim ile
ilgiliişlerdekendisineyardımcıolur.
  Başkan yardımcılarına verilmiş görevlerin yerine getirilmesinde
kendilerineyardımcıolur.
Sayıştaya6085sayılıKanunvediğerkanunlarlaverilengörevlerin
etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere Başkanlıkça verilen görevleri yapar.
SayıştayBaşkanıtarafındangruplaraverilendenetimveincelemegörevlerini,kanun,tüzük,
yönetmelik,standart,genelgeverehberlerdekiesasveusullerdairesindeyerinegetirirve
sonucunubirraporlaBaşkanlığabildirir.
Sayıştayınyönetimişleriniyürütür.
hesapmahkemesiolaraksorumlularınhesapveişlemlerineilişkindüzenlenen
yargılamaya esas raporlarda yer alan kamu zararına ilişkin hususları hükme bağlar ve
denetimraporlarıhakkındagörüşbildirir.
geneluygunlukbildirimlerinigörüşür,içtihadınbirleştirilmesikararıalır.
Sayıştaya ilişkin kanun tasarısı ve teklieri ile 6085 sayılı Kanun gereğince hazırlanacak
yönetmeliklerhakkındagörüşbildirir.
,Sayıştaydairelerinceverilenilamlarınsonhükümmercidir.
  genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda
düzenlenecekyönetmeliklerileyönetmelikniteliğindekidüzenleyiciişlemlerhakkındagörüş
bildirir.
   Sayıştay raporları ile Sayıştay Başkanı tarafından
incelenmesiistenenkonularhakkındagörüşbildirir.
SayıştayBaşkanı,dairebaşkanıveüyelerhakkındakidisiplin
soruşturmalarınabakar.
20
Sayıştay Başkanlığı
SayıştayBaşkanı,dairebaşkanı
veüyelerdışındakimeslekmensuplarıhakkındakiyükseltmeişleriiledisiplinsoruşturmalarını
vecezakovuşturmalarınıyürütür.
kurumunstratejikplanını,performans
programını,denetim stratejikplanlarını ve yıllıkdenetim programlarını,faaliyet raporuile
denetimeilişkinyönetmelik,standartverehberlerihazırlar,meslekietikkurallarınıbelirler.
Görevalanlarınailişkinkonularıngörüşülmesisırasındadenetimvedenetimdestekgrup
başkanları kurul toplantılarına çağrılabilir. Kurul toplantılarına kurum stratejik planlarının
hazırlanmasıveizlenmesiileyıllıkprogramlarınhazırlanmasınailişkinhususlarıngörüşülmesi
sırasında Sayıştay Başkanı tarafından her daireden görevlendirilecek üye ile denetim ve
denetimgrupbaşkanlarıdakatılır.
ilamlarıntemyizini,ilamlarıninfazınıvebuhususlarlailgiligerekliişlemleri
yapar.
Genel Kuruldan Bir Görüntü
21
2012 Yılı Faaliyet Raporu
5.2

2011 yılı denetim programında Genel Yönetim Sektörü kapsamında 23 adet genel
bütçeliidare,34adetözelbütçeliidare,7adetdüzenleyicivedenetleyicikurum,22adet
il özel idaresi, 16 adet büyükşehir belediyesi, 2 adet büyükşehire bağlı kuruluş, 2 adet
büyükşehirilçebelediyesi,13adetilbelediyesiileSosyalGüvenlikKurumuveTürkiyeİş
Kurumuyeralmaktadır.


















GenelBütçe 44 23
ÖzelBütçe-A
(ÜniversitelerVeYök)
105 14
ÖzelBütçe-B
(DiğerKurumlar)
40 20
DüzenleyiciVe
DenetleyiciKurum
9 7


198 64


İlÖzelİdaresi 81 22
BüyükşehirBelediyesi 16 16
ByşBağlıKuruluş 19 2
ByşBağlıİlçeBelediyesi 143 2
İlBelediyesi 65 13


324 55


SGK 1 1
İŞ-KUR 1 1


2 2
 524 121
2011 yılı denetim programında Genel Yönetim Sektörü kapsamında incelenen
121 kurumun, 64 adediMerkezi YönetimAlt Sektöründen,55 adedi Mahalli İdarelerAlt
Sektöründenve2adedideSosyalGüvenlikAltSektöründenoluşmaktadır.
22
Sayıştay Başkanlığı

  












İktisadiDevletTeşekkülü 15 15
İktisadiDevletTeşekkülü
BağlıOrtaklık
4 4
İktisadiDevletTeşekkülü
Müessese
9 9
KamuİktisadiKuruluşu 4 4
KamuİktisadiKuruluşu
BağlıOrtaklık
3 3
3346Sy.KanunUyarınca
DenetlenenKurumlar
24 24
4046Sy.ÖzelleştirmeKanunu
KapsamındakiKurumlar
21 21
ÖzelKanunlarınaGöre
DenetlenenKurumVeKuruluşlar
16 16
DiğerKurumlar 1 1
 97 97
KamuİşletmeleriSektörüKapsamındaBağlıOrtaklıkveMüesseselerdedahilolmak
üzeretoplam28adetİktisadiDevletTeşekkülüile7adetKamuİktisadikuruluşu,24adet
3346sayılı Kanunuyarınca denetlenenkurum, 21adet 4046sayılı ÖzelleştirmeKanunu
kapsamındakikurum,16adetözelkanunlarınagöredenetlenenkurumvekuruluşlarile1
adetdiğerkurumolmaküzeretoplam97adetkamukurumvekuruluşudenetlenmiştir.
GenelyönetimSektöründebütçebüyüklükleriesasalındığındaMerkeziYönetimAlt
Sektöründe330.234.814.000TLbütçegiderinin312.486.409.000TL’likkısmınınincelendiği,
dolayısıylatoplamda%95gibiönemlibiroranaulaşıldığıgörülmektedir.
23
2012 Yılı Faaliyet Raporu

























GenelBütçe 44 283.628.210.000 23 275.950.962.000 %97
ÖzelBütçe-A
(ÜniversitelerVe
Yök)
105 13.375.429.000
14 4.663.301.000
%35
ÖzelBütçe-B
(DiğerKurumlar)
40 31.386.309.000 20 31.236.471.000 %100
Düzenleyici
VeDenetleyici
Kurum
9 1.844.866.000 7 635.675.000 %34
 198  64  %95
BuhesaplardanÖzelBütçelidiğerkurumlar%100oranındaincelenerekilksıradayer
almıştır. İkincisırada ise%97oranla GenelBütçeli kurumlar yeralmaktadır. Daha sonra
isesırasıyla%35ileÜniversitelerveYÖKileardından%34ileDüzenleyiciveDenetleyici
Kurumlargelmektedir.
SosyalGüvenlikAltSektöründeisedenetlemeoranı%100olmuştur.

























SGK 1 138.654.864.811 1 138.654.864.811 %100
İŞ-KUR 1 592.380.240
1 592.380.240 %100
 2  2  
24
Sayıştay Başkanlığı
 
6085sayılıKanunun31incimaddesigereğistratejikdenetimplanlarıveyıllıkdenetim
programları,TBMM’ninkamuoyununvedenetlenenkamuidarelerininbeklentileridedikkate
alınarakyapılanriskanalizleridoğrultusundahazırlanmıştır.
















Merkezi
YönetimAlt
Sektörü
GenelBütçe 44 43
ÖzelBütçe-A
(Üniversiteler)
105 55
ÖzelBütçe-B
(DiğerKurumlar)
41 37
DüzenleyiciVeDenetleyici
Kurum
9 8
TOPLAMMERKEZİYÖNETİMALTSEKTÖRÜ 199 143
Mahalliİdareler
AltSektörü
İlÖzelİdaresi 81 81
BüyükşehirBelediyesi 16 16
ByşBağlıKuruluş 19 15
ByşBağlıİlçeBelediyesi 143 46
İlBelediyesi 65 63
KalkınmaAjansı 26 20
TOPLAMMAHALLİİDARELERALTSEKTÖRÜ 350 241
SosyalGüvenlik
AltSektörü
SGK 1 1
İŞ-KUR 1 1
TOPLAMSOSYALGÜVENLİKALTSEKTÖRÜ 2 2
 551 386
25
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 2012 yılı denetim programında 43 adet genel
bütçeliidare,92adetözelbütçeliidare,8adetdüzenleyicivedenetleyicikurum,81adet
ilözelidaresi,16adetbüyükşehirbelediyesi,15adetbüyükşehirebağlıkuruluş,46adet
büyükşehirilçebelediyesi,63adetilbelediyesi,20adetkalkınmaajansıileSosyalGüvenlik
KurumuveTürkiyeİşKurumuyeralmaktadır.



















İktisadiDevletTeşekkülü 15 15
İktisadiDevletTeşekkülü
BağlıOrtaklık
4 4
İktisadiDevletTeşekkülü
Müessese
9 9
KamuİktisadiKuruluşu 4 4
KamuİktisadiKuruluşu
BağlıOrtaklık
3 3
3346Sy.KanunUyarınca
DenetlenenKurumlar
24 24
4046SayılıÖzelleştirmeKanunu
KapsamındakiKurumlar
21 21
ÖzelKanunlarınaGöre
DenetlenenKurumVeKuruluşlar
16 16
DiğerKurumlar 1 1
 97 97















Diğer 14 6
26
Sayıştay Başkanlığı

INTOSAIAfetYardımlarınınDenetimiveHesapVermeSorumluluğuÇalışmaGrubu’nun
“Afet Hazırlıklarının Denetimi” kapsamındaki çalışmaları Türkiye Sayıştayı liderliğinde
yürütülmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı, afet hazırlıklarının nasıl denetleneceğine ilişkin bir
çerçeveçizerek,dünya sayıştaylarınabu alanda rehberlikyapmak,performans denetimi
genel metodolojisi çerçevesinde konuya özgün bir perspektif ve yaklaşım oluşturmaktır.
Çalışmanın sonucundan bütün sayıştayların, özellikle de afet olasılığının yüksek olduğu
sayıştaylarınyararlanmasıbeklenmektedir.
Afet Hazırlıkları Konulu Paralel Denetim Çalışmasının 2. Toplantısı
Kurumumuzca hazırlanan (taslak)“INTOSAI Afet Hazırlıklarının Denetimi Rehber”i,
Endonezya Sayıştayının ev sahipliğinde 04-05 Haziran 2012 tarihlerinde Yogjakarta’da
yapılantoplantıertesindeINTOSAIMeslekiStandartlarKomitesindekabulediliponaylanmış,
ISSAI 5510 olarak INTOSAI Bilgi Paylaşım Komitesine (Knowledge Sharing Committee-
KSC)takdimedilmiştir.
27
2012 Yılı Faaliyet Raporu
ISSAI5510,INTOSAIBilgiPaylaşımKomitesindeonaylandıktansonra,Ekim2012’de,
onaylanmış taslak olarak INTOSAI internet sitesinde yayımlanarak http://www.issai.org/
composite-280.htmadresindeüyesayıştaylarıngörüşüneaçılmıştır.
Sözkonusurehberdeyeralandenetimprogramınasonşeklininverilmesiamacıyla,
TürkiyeSayıştayınınliderliğindevekoordinasyonundaparalelperformansdenetimiçalışması
gerçekleştirilmiştir.
TürkiyeliderliğindekiparaleldenetimçalışmasınaAzerbaycan,Endonezya,Filipinler,
Hindistan,Hollanda,Pakistan,Romanya,ŞiliveUkraynaSayıştaylarıkatılmıştır.
Paraleldenetimçalışmasınailişkinolarak25-26Nisan2012tarihlerindegerçekleştirilen
AnkaraToplantısı’nda,ParalelDenetimekatılanülkelerindenetimekiptemsilcileritarafından;
denetimtemelvealtsoruları,denetimkriterleri,denetimyaklaşımveyöntemleriniiçerenbirer
sunumgerçekleştirilmiştir.ToplantıdaTürkiyeSayıştayıadına;Türkiye’deyürütülendenetim
çalışmasıve“AfetHazırlıkları”konuludenetimrehberineilişkinilerlemelerçerçevesindeiki
ayrısunumyapılmıştır.Toplantı,denetimplanlamaçerçevesiveülkeyaklaşımlarıileparalel
denetimingelecekadımlarınıntartışılmasıylasonlanmıştır.
AfetHazırlıklarınıkonualançalışma;katılımcıülkelertarafından,TürkiyeSayıştayınca
hazırlananTaslakRehberışığındaplanlanmışveraporlamaaşamasınagelinmiştir.
AynıÇalışmaGrubufaaliyetlerikapsamında,INTOSAIAfetYardımlarınınDenetimive
HesapVerme SorumluluğuÇalışmaGrubu’nunEndonezyaSayıştayıkoordinatörlüğünde
yürütülen faaliyetler çerçevesinde Ağustos 2012 tarihinde başlatılan “İyileştirme ve
Yeniden Yapılanma” konulu paralel denetimçalışması Türkiye Sayıştayının dakatılımıyla
sürdürülmekteolupçalışmanıntasarımı2012Aralık’tatamamlanmıştır.


Sekizyargılamadairesine,2012yılındaöncekidenetimprogramlarındantoplam1497
yargıraporuintikaletmiş,raporların1191’ininyargılamasıyapılarakilâmıdüzenlenmiştir.
2012yılında,suçteşkiledenfiillereilişkinolarak,gereğiyapılmaküzere27konunun
ilgilidairelereveyasavcılıklaragönderilmesinekararverilmiştir.
Sekiz yargılama dairesinin 2012 yılında verdikleri yargı kararlarına ilişkin bilgiler
aşağıdakitablodagösterilmiştir.
28
Sayıştay Başkanlığı











1.DAİRE 189 124 16.476.425,11 13
2.DAİRE 176 139 43.172.512,22 1
3.DAİRE 204 170 15.808.896,27 2
4.DAİRE 132 101 9.663.602,23 -
5.DAİRE 172 137 8.818.517,45 1
6.DAİRE 177 128 14.812.998,28 3
7.DAİRE 164 140 17.260.529,53 7
8.DAİRE 283 252 20.102.542,09 -
 1.497 1.191  27
Dairelerce2012yılındaverilenidariniteliktekikararlarınkonularınailişkinözetbilgiler
deşöyledir:

 




1.DAİRE - 5 6
2.DAİRE - 22 241
3.DAİRE - 17 61
4.DAİRE - 15 19
5.DAİRE 42 23 7
6.DAİRE - 9 38
7.DAİRE - - 19
8.DAİRE - 21 71
 42 112 462
29
2012 Yılı Faaliyet Raporu

GenelKurul,2012yılındamuhtelifkonulardaki24dosyayıinceleyereksonuçlandırmıştır.
KonularitibariyleGenelKurulkararlarıaşağıdakitablodagösterilmiştir:

 
KurumİçiİşleyişveİşlevlerleİlgiliKararlar 15
2547SayılıYasanın56/dMaddesiUyarıncaVerilenGörüşKararları 1
MevzuatYorumuİleİlgiliKararlar 1
GenelUygunlukBildirimiKararları 1
Sayıştayileilgiliyönetmeliklerhakkındakararlar 2
SayıştayGenelKuruluİlkeKararı 1
SayıştayDenetçilerininsınıarıileSayıştayUzmanDenetçileriveSavcılarınBirinciSınıfa
AyrılmaŞartveYöntemlerininTespitineDairSayıştayGenelKuruluİlkeKararıHakkında
1
SayıştayÜyeSeçimleriHakkındaKararlar 2
 24

Sayıştaydairelerinceverilenhükümleraleyhine2012yılındaTemyizKurulunayapılan
başvurulardan1842dosyatemyizenincelenerekhükümtesisedilmiştir.

2011YılındanDevredenDosyaSayısı 2.694
2012YılındaGelenDosyaSayısı 2.650
ToplamDosyaSayısı 5.344
KurulcaYargılananDosyaSayısı(İlamıDüzenlenen) 1.842
2013YılınaDevredenDosyaSayısı 3.502
30
Sayıştay Başkanlığı
TemyizKuruluncaverilenkararlar,sonuçlarıitibariyleaşağıdakitablodagösterilmiştir.

Tasdik 1.287
DüzelterekTasdik 69
Kaldırma 338
Bozma 348
YapılacakİşlemYok 882
(6009sayılıKanunGereğince)İşlemdenKaldırılmasınaKararVerilen 359
 3.283

DairelerKurulu2012yılında103adetmalinitelikteyönetmeliktaslağıhakkındagörüş
bildirmiştir.Bunailaveolarak2012yılıadlitatildönemindeise,nöbetçiDairetarafından26
yeniyönetmeliktaslağı,10yönetmelikdeğişikliğive6DönerSermayeİşletmeleriYönetmeliği
olmaküzere42yönetmelikhakkında42kararalınmıştır.DairelerKurulununkararlarıkonu
başlıklarıitibariyleaşağıdakitablodagösterilmiştir:

 
YeniYönetmelikTaslaklarıHakkında 103
YönetmelikDeğişiklikleriHakkında 46
DönerSermayeliİşletmelerYönetmelikleriHakkında 14
 163

Kurultarafından,2012yılında,26adettoplantıgündemiile25adetkararalınmış,bu
toplantılarda,1adet“2009YılıKamuİşletmeleriGenelRaporu”,1adet“2010YılıKamu
İşletmeleriGenelRaporu”ile98adet“KİTRaporu”görüşülereksonşekliverilmiştir.

 
2009yılıKamuİşletmeleriGenelRaporu 1
2010yılıKamuİşletmeleriGenelRaporu 1
KİTRaporu 98
31
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Başsavcılıktarafından2012yılında,dairelerdengelen303raporve459ekraporiçin
görüşyazılmış,3150temyizkarşılamasıgerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüş ve temyiz
karşılamalarınınbilgileridaireleritibariyleaşağıdakitablodagösterilmiştir:

   
Toplam
1 54 56 223 333
2 41 74 501 616
3 27 67 579 673
4 39 41 310 390
5 24 32 162 218
6 41 53 302 396
7 36 57 615 708
8 41 79 458 578
TOPLAM 303 459 3.150 3.912

Denetim,PlanlamaveKoordinasyonKurulutarafından2012yılında;
Sayıştay Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği, 2012 yılı Denetim
Programıve6085sayılıSayıştayKanunu’nun6353sayılıBazıKanunveKanunHükmünde
KararnamelerdeDeğişiklikYapılmasınaDairKanuniledeğişik“DenetiminGenelEsasları”
başlıklı 35 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince düzenlenmesi gereken yönetmelik
taslaklarıgündemealınmışvekararabağlanmıştır.

2011yılındaKamuİdarelerininyapılarındakideğişikliklersonucundahemDenetimAlanı
Kütüğümüzdedeğişiklikyapılmasıhemdedenetimgruplarımızıngörevalanlarınınyeniden
belirlenmesiihtiyacıortayaçıkmıştır.Buçerçevedeortayaçıkangelişmelerdoğrultusunda
denetim gruplarının görev alanları ile denetim destek grupları ve 2012 yılında kurulan
DEGEM’ingörevlerivefonksiyonları2012/5sayılıGenelgeilebelirlenmiştir.

Destek 1 Grup Başkanlığının görevleri; denetim stratejik planı ve yıllık denetim
programınailişkinönhazırlıkçalışmalarınıyürütmek,TBMMBaşkanlığındangelendenetim
taleplerinin Sayıştayca karşılanmasına ilişkin ön hazırlık çalışmalarını yürütmek, Rapor
DeğerlendirmeKurulununve Denetim, PlanlamaveKoordinasyonKurulununraportörlük
görevlerini yürütmek ve Sayıştaya verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesini
sağlamaküzereBaşkanlıkçaverilendiğergörevleriyapmakolarakbelirlenmiştir.
32
Sayıştay Başkanlığı
Sayıştaytarafındanyıllıkdenetimprogramıkapsamındadenetlenenvedenetlenmeyen
kamuidarelerineilişkinbilgileriüretmeyeyönelikolarakSayıştaydenetimalanıkütüğünüde
içerecekşekildebilgisayarortamındahazırlanandenetimprogramınagrubahavaleedilen
yazılar esasalınarak veri girişi yapılmıştır. Bu programile denetime alınan ve alınmayan
kamuidareleriilebunlarailişkinistatistikibilgilerdeeldeedilmiştir.
Denetim programı kapsamında yerinde denetim görevine giden denetçiler ve
görevlendirme tarihleri ile yerinde denetime gidilen kamu idarelerine ilişkin bilgilerin veri
girişleriyapılmıştır.
Dünya Bankası finansörlüğünde, KOSI ve ECORYS Group danışmanlık desteği ile
Şubat-Mayıs2012tarihleriarasındayürütülenSayıştayDenetimininGüçlendirilmesiProjesi
kapsamında,RaporlamaTeknikleriEkibitarafından6085sayılıSayıştayKanunugereğince
TBMM’yesunulacakraporlarailişkintaslakraporformatlarıhazırlanmıştır.
2011yılıdenetimçalışmalarısonucundahazırlanan127adettaslakrapor26Mart-9
Nisan2012tarihleriarasındaincelenmişveraporlarbazındadeğerlendirmelerideiçeren,
taslakraporlarailişkingenelbirdeğerlendirmeraporuhazırlanarakBaşkanlığasunulmuştur.
2012 yılı Denetim Programının hazırlanmasına yönelik olarak denetim grup
başkanlıklarınıngörüşveönerilerideğerlendirilerekBaşkanlığasunulmuştur.
DenetimYönetmeliği’nin“DışDenetimGenelDeğerlendirmeRaporu”başlıklı36’ncı
maddesi gereğince, denetim grup başkanlıklarının Dış Denetim Genel Değerlendirme
Raporundayeralmasınıistediklerikonularailişkinolarak2012Haziranayındagönderdikleri
taslaklaranalizedilerekkonularitibariylehazırlanantaslakçalışmaBaşkanlığasunulmuştur.

Destek2GrupBaşkanlığınıngörevleri;Sayıştayındenetimfaaliyetleriyleilgilibilgisayar
desteklidenetim,bilişimsistemleridenetimivebilişimsistemlerineilişkindestekçalışmalarını
yürütmek,Sayıştayınbilişimaltyapıveişletim hizmetlerini yürütmekveSayıştayaverilen
görevlerinetkinbirşekilde yerinegetirilmesini sağlamak üzereBaşkanlıkçaverilendiğer
görevleriyapmakolarakbelirlenmiştir.
Sistem odasında data ve enerji kablolamasının yenilenmesi ve iklimlendirme
sistemindekiiyileştirmelerlesistemgüvenliğineyönelikrisklerazaltılmıştır.
Sunucularveağaktifcihazlarıarasıbağlantılar,fiberkablolamaileyenilenerekiçağ
erişimhızıarttırılmışveağperformansıiyileştirilmiştir.
Kenar anahtarlama cihazları ile kullanıcı bilgisayarları arasındaki data bağlantıları
yenilenmiş ve kullanılabilecek bütün ortamlarda kullanıcı kablolaması yapılarak iç ağ
performansıvebilgigüvenliğialtyapısıgeliştirilmiştir.
Mevcut sunucuların büyük bir kısmı sanal platforma aktarılarak sistem yönetiminin
kolaylaştırılmasıvesunucumaliyetlerininkontrolaltınaalınmasısağlanmışveperformans
zafiyetlerigiderilmiştir.
33
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Ağ izleme ve ağ erişim yönetimi yapılandırma çalışmaları tamamlanarak iç ağdan
kaynaklanabilecektehditlerekarşıdahagüvenlibirmüdahalealtyapısıoluşturulmuşgüvenlik
ihlallerivegüvenlikolaylarınamüdahaleetkinliğiarttırılmıştır.
Kablosuzağaltyapısıgenişletilerekkablosuzağyayınınabaşlanmıştır.
Meslek mensuplarının kullanımındaki 5-8 yaşını dolduran dizüstü bilgisayarları
yenilenerekdenetimdekullanılanyazılımlarailişkinperformanssorunlarıgiderilmiştir.
Lisanslı kullanım yükümlülükleri çerçevesinde sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarında
kullanılanişletimsistemi,ofisyazılımlarıveprogramgeliştiricipersonelinkullandığıtemel
yazılımlarınlisanslamasıgerçekleştirilmiştir.
Bilişim teknolojileri envanterinde yazılan tüm donanım ve yazılımlara ilişkin bakım,
onarımvekullanıcıdesteğifaaliyetleriileyürütülmüştür.
DEGEM koordinatörlüğünde yürütülen hizmet içi eğitim programlarında Bilgisayar
DestekliDenetimEğitimlerineeğiticidesteğisağlanmıştır.
SayCAP geliştirilmesi ve test çalışmaları tamamlanarak yazılımın kullanımına
başlanmıştır.SayCAPyazılımıile,SayıştayDenetimyönetimsistemininönemlibirunsuru
tamamlanmış ve denetim programlarının planlanması, belgelenmesi, yönetilmesi, kalite
kontrolü, izlenmesi ve raporlanmasında uluslararası standartların ve Sayıştay denetim
rehberleriningerektirdiğisüreçlerinolmasıgerektiğigibiişlemesi,denetimbulgularınınuygun
şekildebelgelenmesiveyönetimbilgisiraporlarınınsağlanmasımümkünhalegelmiştir.
SayCAPyazılımınınteknikyönetimiileSayıştayınyıllıkdenetimprogramınınizlenmesi,
yönetilmesiveraporlanmasındaDestek1grubuçalışmalarınakatkısağlanmıştır.
SayCAPkullanımındagerekduyulankullanıcıteknikdesteğiprojeyönetimiçerçevesinde
sağlanmıştır.
DEGEM koordinatörlüğünde gerçekleştirilen SayCAP Programı kullanıcı eğitimleri
kapsamındabütündenetimpersonelineprojeyönetimiçerçevesindeeğitimsağlanmıştır.
DenetimYönetimiyazılımıSayCAPingüncellenmesiveekgeliştirmeleriiçingerek
duyulananaliz,metodolojigeliştirmeveteknikeğitimçalışmalarıprojeyönetimiçerçevesinde
sağlanmıştır.
İç denetim–dış denetim işbirliği çerçevesinde İç Denetim Koordinasyon Kurulu
tarafından yürütülen Denetim Yönetim Yazılımı Geliştirme Projesi çalışmalarında bilgi ve
tecrübepaylaşımındabulunulmuştur.
EUROSAI-IT Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında Çek Cumhuriyetinde
gerçekleştirilen,denetimdeyazılımaraçlarınıngeliştirilmesivekullanımıkonuluuluslararası
çalıştaydakurumumuzdageliştirilenvekullanılmayabaşlananDenetimYönetimiYazılımının
tanıtımıyapılmıştır.
34
Sayıştay Başkanlığı
EUROSAI Bilişim Teknolojileri (BT) Çalışma Grubu Heyetinin Kurumumuzu Ziyareti
TİDEtarafındandüzenlenenDeğişimtemalıİçDenetimKongresindeDenetimYönetimi
YazılımıSayCAPıntanıtımıyapılmıştır.
UygunlukBildirimihazırlanmasıçalışmalarındagörevlidestekgrubuncatalepedilen
saymanlıkmuhasebeverigirişlerivegereklibilgisayarkontrolleritamamlanarakuygunluk
bildirimiçalışmalarınakatkısağlanmıştır.
Merkeziolaraktutulan muhasebe verilerininSayıştayaverilmesineyönelik kurumlar
arası ilişkiler yürütülmüş, bilgisayar destekli denetim tekniklerinin gerektirdiği verilerin
alınmasısağlanmıştır.
YerelyönetimlerinSayıştayaelektronikortamdaverigönderebilmesineyönelikrisklerin
vegüçlüklerinortadankaldırılabilmesiamacıylahizmetsağlayıcıyazılımfirmalarınezdinde
girişimlerdebulunulmuş,idarelerinverisağlamadagüçlükyaşamamasınayöneliktedbirler
geliştirilmiştir.
Denetim grup başkanlıklarının ihtiyacı olan idare verilerinin, denetime hazır hale
getirilmesivetemelanalizlerininyapılmasıçalışmalarıBilgisayarDestekliDenetimProjesi
çerçevesindeyürütülmüştür.
Saydapyazılımıgeliştirilmesiçalışmalarındasontestlerinyapılmasıveteslimaşamasına
geçilmiştir.
35
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Düzenlilikdenetimirehberininyenilenmesiçalışmalarınakatkıverilmiştir.
Diğer hizmet birimlerince düzenlenen eğitim, seminer konferans gibi kurumiçi ve
kurumdışı organizasyonlarda talep edilen yazılım donanım ve teknik destek ihtiyaçları
karşılanmıştır.
Denetimmetodolojisigeliştirmeçalışmalarıkapsamındagörevlibirimlercetalepedilen
organizasyonveçalışmalarakatılımsağlanmıştır.
EUROSAIITÇalışmaGrubukapsamındayürütülenfaaliyetlerdenbiriolarakEUROSAI
uzmanlarınezaretindebirBilişimTeknolojileriÖzDeğerlendirmeçalıştayıyapılmıştır.COBIT
temelliseçmekontrollertemelinde yürütülen çalışma sonrasındaSayıştayiçinbirbilişim
teknolojilerieylemplanıdahazırlanmıştır.
Düzenlilikdenetimirehberininyenilenmesiçalışmalarınakatkıverilmiştir.
Diğer hizmet birimlerince düzenlenen eğitim, seminer konferans gibi kurumiçi ve
kurumdışı organizasyonlarda talep edilen yazılım donanım ve teknik destek ihtiyaçları
karşılanmıştır.
Denetimmetodolojisigeliştirmeçalışmalarıkapsamındagörevlibirimlercetalepedilen
organizasyonveçalışmalarakatılımsağlanmıştır.
EUROSAIITÇalışmaGrubukapsamındayürütülenfaaliyetlerdenbiriolarakEUROSAI
uzmanlarınezaretindebirBilişimTeknolojileriÖzeDeğerlendirmeçalıştayıyapılmıştır.COBIT
temelliseçmekontrollertemelindeyürütülençalışmasonrasındaSayışytayiçinbirbilişim
teknolojilerieylemplanıdahazırlanmıştır.
Bilişim Teknolojileri Öz Değerlendirme Çalıştayı
Uluslararasımülakat,sınav,telekonferansvbçalışmalarakatılacakbirimvemensupların
talepleriüzerineihtiyaçduyduğuyazılımvedonanımaltyapısıileteknikdesteksağlanmıştır.
SayıştayınYolsuzluklaMücadeleStratejisiçalışmasınakatkısağlanmıştır.
UlusalMuhasebeStandartlarıgeliştirilmesiçalışmalarınakurumumuzadınatemsilve
katılımsağlanmıştır.
36
Sayıştay Başkanlığı

Destek 3 Grup Başkanlığının görevleri; Sayıştay denetimi ile ilgili yöntemleri
geliştirmeküzereinceleme,araştırmafaaliyetleriniyürütmekveikincilmevzuatınhazırlanma
faaliyetlerine katkıda bulunmak, Daire ve Kurullarda görevli denetçiler tarafından tasnif
edilenveözetlenerekBaşkanlığasunulankararlarıdeğerlendirerekyayımlamakveiçtihadın
birleştirilmesiveyadeğiştirilmesinigerektirenkonularvarsabunlarıbelirleyerekBaşkanlığa
sunmakveSayıştayaverilengörevlerinetkinbirşekildeyerinegetirilmesinisağlamaküzere
Başkanlıkçaverilendiğergörevleriyapmakolarakbelirlenmiştir.
Bukapsamda2012yılında;araştırma-geliştirmefaaliyetlerikapsamındauluslararası
kuruluşlarla çalışmalar yapılmış, konferans ve eğitim çalışmalarına destek verilmiş ve
Başkanlık tarafından verilen görevler yerine getirilmiştir. Ayrıca, araştırma-geliştirme
faaliyetlerine yönelik çeviri çalışmaları yapılmış, uluslararası denetim standartlarının
geliştirilmesiveSayıştaydauygulanabilmesineyönelikgörevlendirmelerekatılımsağlanmıştır.
Sayıştay mevzuatının ve idari kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bazı çalışmalara
katkısağlanmıştır.
AB Mali Kontrol faslı Sayıştay ve Dış Denetim çalışmalarının ve Ulusal Programın
izlenmesine yönelik çalışmalara, İlerleme Raporu Sayıştay katkısının hazırlanması ve
takibine,Gümrükler,Vergilendirme,UyuşturucuveKaraParanınAklanmasıkonulu8nolualt
komitetoplantısına,ABprojelerininhazırlanmasıveyürütülmesifaaliyetlerine,Azerbaycan
Sayıştayı’nın denetim kapasitesini güçlendirmeye yönelik uluslararası proje çalışmasına,
DünyaBankasıileSayıştaydenetimkapasitesiningüçlendirilmesineyönelikmalidenetim
kursudüzenlenmesine,OECD-SIGMAiledenetimkapasitesiningüçlendirilmesineyönelik
İç-Dış Denetim Konferansının düzenlenmesi ve Denetim Stratejisinin düzenlenmesine
yönelikçalışmalaraveFransaSayıştayıiledenetimalanındaprotokolyürütülmesineyönelik
çalışmalarakatılımsağlanmıştır

Destek 4 Grup Başkanlığının görevleri; Uluslararası ilişkileri yürütmek ve Sayıştaya
verilengörevlerinetkinbirşekildeyerinegetirilmesinisağlamaküzereBaşkanlıkçaverilen
diğergörevleriyapmakolarakbelirlenmiştir.
       

İlgili denetim birimleri tarafından yürütülen INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi ve
HesapVermeSorumluluğuÇalışmaGrubu(AADA)faaliyetlerikapsamında,ülkemizdeve
Endonezya’nınYogjakartakentindeyapılantoplantılaramensuplarımızınkatılımıkoordine
edilmiştir. 05–06Kasım2012tarihlerindeNorveç’inbaşkentiOslo’dagerçekleştirilen
IntoSAINTModeratörlüğüÇalışmaSeminerineKurumumuzdanbirdenetçikatılmıştır.
37
2012 Yılı Faaliyet Raporu
HollandaSayıştayınınevsahipliğinde26–27Kasım2012tarihlerindeHollanda’nın
Laheykentindegerçekleştirilen“KamuÖzelOrtaklıklarınınDenetimi:ÇalışmaDevamEdiyor”
konuluseminerdeKurumumuzubirüyevebirdenetçidenoluşanheyettemsiletmiştir.


Kurumumuz,150.KuruluşYıldönümüKutlamaEtkinliklerikapsamında28Mayıs2012
tarihinde39.EUROSAIYönetimKuruluToplantısınaevsahipliğiyapmıştır.Anılantoplantı,
sekiziYönetimKuruluÜyesi(Belçika,Hollanda,İspanya,Polonya,Portekiz,Türkiye,Ukrayna
SayıştaylarıveAvrupaSayıştayı),beşigözlemci(Avusturya,İngiltere,Macaristan,Norveç
veRusyaSayıştayları)statüsündevedördükonuk(Almanya,ÇekCumhuriyeti,Fransave
İsviçreSayıştayları)olmaküzeretoplamonyediülkeSayıştayınınkatılımıylagerçekleşmiştir.
VII. Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) – Latin Amerika ve
KarayiplerYüksekDenetimKurumlarıTeşkilatı(OLACEFS)OrtakKonferansı,17–19Eylül
2012 tarihlerinde Gürcistan Sayıştayının ev sahipliğinde Tiis’te gerçekleştirilmiş olup,
sözkonusukonferanstaKurumumuzuaynızamandaEUROSAIYönetimKuruluÜyesive
EUROSAI2.BaşkanıolanSayıştayBaşkanıilebirüyevebirdenetçidenoluşanheyettemsil
etmiştir.Anateması“KamuSektöründeİyiYönetişim:YüksekDenetimKurumlarınınRolü”
olankonferansta,SayıştayBaşkanıtarafından“PaydaşlarınGüvenininArtırılması:Denetim
YönetimininGüvenilirliği, Hesap VerebilirlikveYönetimin Tutumu” konusundabirsunum
yapılmış,konferanssonundaise“TiisBildirisi”kabuledilmiştir.
VII EUROSAI-OLACEFS Ortak Konferansı
38
Sayıştay Başkanlığı
       

XII. ASOSAI Genel Kurulu ile ASOSAI 44. ve 45. Yönetim Kurulu Toplantıları, 27
Şubat–04Mart2012tarihlerindeHindistanSayıştayınınevsahipliğindeJaipurkentinde
gerçekleştirilmişolup,sözkonusutoplantılardaKurumumuzubirbaşkanyardımcısıvebir
denetçidenoluşanheyettemsiletmiştir.
JaponyaUluslararasıİşbirliğiAjansının(JICA)malidesteğiile27Mayıs–07Haziran
2012tarihlerindeTokyo’dadüzenlenen“ÜstDüzeyGörevlilerİçinKamuDenetimi”konulu
ASOSAIseminerineKurumumuzdanbirdenetçi“eğitici”olarakiştiraketmiştir.
18–19Eylül2012tarihlerinde,Malezya’nınPenangşehrindegerçekleştirilen4.ASOSAI
ÇevreDenetimiSemineriveseminerinsonoturumundayapılan3.ASOSAIÇevreDenetimi
Çalışma Grubu Toplantısına Kurumumuzu temsilen bir daire başkanı ve iki denetçiden
oluşanheyetiştiraketmiştir.
12–17Kasım2012tarihlerindeFilipinler’inbaşkentiManila’dayapılan“Sahtecilikve
YolsuzluklaMücadele”konuluASOSAIçalıştayınabirdenetçikatılmıştır.
11–13Aralık2012tarihlerindeÇin’inShenzhenkentintegerçekleştirilen“Sahtecilik
veYolsuzluğunOrtayaÇıkarılmasınaYönelikDenetim:YolsuzlukveKaraParaAklamaile
MücadeleninDeğerlendirilmesi”isimli10.ASOSAIAraştırmaProjesiBirinciToplantısınaiki
denetçikatılmıştır.
ASOSAI ve INTOSAI Geliştirme Girişimi arasındaki stratejik plan geliştirilmesi ve
uygulamayakonulmasıalanlarındakiişbirliğiçerçevesinde;
19 – 26 Nisan 2012 tarihlerinde Vietnam’ın başkenti Hanoi’de yapılan Stratejik
PlanlamaİhtiyaçAnaliziÇalıştayıilebuçalıştayöncesindeeğiticileriçindüzenlenenhazırlık
toplantısına,
30Ağustos–06Eylül2012tarihlerindeMoğolistan’ınbaşkentiUlanbator’dayapılan
Stratejik Planlama Çalıştayı ile bu çalıştay öncesinde eğiticiler için düzenlenen hazırlık
toplantısına,
10–14Aralık2012tarihlerindeKamboçya’nınbaşkentiPhnomPenh’tedüzenlenen
eğiticileriçinhazırlıktoplantısı,müteakipdeğerlendirmetoplantısıve17–21Aralık2012
tarihlerindekiStratejikPlanınGözdenGeçirilmesiveOperasyonelPlanlamaÇalıştayına,
birdenetçimiz“eğitici”olarakkatılmıştır.
39
2012 Yılı Faaliyet Raporu
       

XVII. ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısı, 06 – 10 Kasım 2012 tarihlerinde İran
SayıştayınınevsahipliğindeTahran’dagerçekleştirilmişolup,anılantoplantıdaKurumumuzu
SayıştayBaşkanıileikidenetçidenoluşanheyettemsiletmiştir.Ayrıcabuziyaretesnasında
Kurumumuz ile İran Sayıştayı arasında işbirliğini geliştirmeyi öngören bir anlaşma
imzalanmıştır.
XVII. Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ECOSAI) Yönetim Kurulu Toplantısı


İtalyaSayıştayınınevsahipliğindeRoma’da18Nisan2012tarihindeyapılanAvrupa
Birliği’neAdayveAdaylığaYakınÜlkeSayıştaylarıveAvrupaSayıştayı(ECA)İrtibatGörevlileri
Toplantısıile19–20Nisan2012tarihlerindedüzenlenenAvrupaBirliğiSayıştaylarıTemas
KomitesiİrtibatGörevlileriToplantısınaKurumumuzutemsilenikidenetçikatılmıştır.
18–19Ekim2012tarihlerindePortekizSayıştayınınevsahipliğindeEstoril’deyapılan
Avrupa Birliği Sayıştayları Temas Komitesi Toplantısında, Kurumumuz bir üye ve bir
denetçidenoluşanheyettarafındantemsiledilmiştir.
40
Sayıştay Başkanlığı
AvrupaSayıştayıtarafındandüzenlenen5aylıkstajprogramına;
01Mart–31Temmuz2012tarihlerindekibahardönemindeKurumumuzdanikidenetçi
katılmışolup,
01Ekim2012–28Şubat2013tarihlerindekigüzdönemindeisebirdenetçiiştirak
etmiştir.
Avrupa Sayıştayından üç kişilik bir denetim ekibi, 2012 yılına ilişkin mali denetim
yapmakamacıyla19–23Kasım2012tarihlerindeülkemiziziyaretetmişolup,Kurumumuzdan
bir meslek mensubu da söz konusu denetim faaliyetleri kapsamında ECA Ekibine eşlik
etmiştir.
Hollanda Sayıştayının ev sahipliğinde 06 – 07 Aralık 2012 tarihlerinde Lahey’de
gerçekleştirilen“AvrupaBirliği’ndeEğilimDeğerlendirmeEtkinliği:10YıllıkABRaporlarının
GenelSonuçlarıveBuNoktadanSonraYapılabilecekler”konuluseminerdeKurumumuzu
birüyeveikidenetçidenoluşanheyettemsiletmiştir.

04 – 08 Şubat 2012 tarihlerinde Sayıştay Başkanı ile bir denetçi Suudi Arabistan
Sayıştayınaziyarettebulunmuşlardır.
Arnavutluk Sayıştayı Heyeti Ziyareti
41
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sayıştayında göreve başlayan 19 denetçi
adayına,KurumumuzileKKTCSayıştayıarasındaimzalanan05Ekim2010tarihliProtokol
uyarınca,16 –20 Nisan2012 tarihlerinde ikidenetçimiz tarafındanmali denetimeğitimi
verilmiştir.
Kosova Sayıştay Başkanı, 16 Mayıs 2012 günü, Denetimde Uluslararası Tecrübe
PaylaşımıÇalıştayıkapsamındaKurumumuzuziyaretetmiştir.
04–15Haziran2012tarihlerindeKurumumuzagelenveüstdüzeyyöneticilerilekıdemli
denetçilerdenoluşan9kişilikMoğolistanSayıştayıHeyetine,TürkİşbirliğiveKoordinasyon
Ajansı Başkanlığının (TİKA) da mali katkısı ile etkililik, ekonomiklik ve verimlilik denetimi
konusundaeğitimverilmiştir.
AzerbaycanSayıştayÜyesibaşkanlığındakidörtkişidenoluşanAzerbaycanSayıştay
Heyeti,16–20Temmuz2012tarihlerinde“KesinHesapSüreciveGenelUygunlukBildirimleri,
TürkiyeKamuMuhasebeSistemi,MaliDenetim,KamuMaliYapısıveMaliKontrol”konularını
kapsayaneğitimprogramınakatılmaküzereKurumumuzuziyaretetmiştir.
Moğolistan Sayıştayı Heyeti Ziyareti
03–07Eylül2012tarihlerindeKazakistan’ınbaşkentiAstana’daKazakistanSayıştayı
bünyesindefaaliyetgösteren“MaliİhlallerAraştırmaMerkezi”tarafındandüzenlenen“Kamu
Mali Denetimine Geçişte Yaşanabilecek Uygulamaya Dönük Sorunlar” konulu seminere,
anılanSayıştayındavetiüzerine,ikidenetçimiz“eğitici”olarakkatılmıştır.
42
Sayıştay Başkanlığı
Arnavutluk SayıştayBaşkanı başkanlığındabeş kişidenoluşan Arnavutluk Sayıştay
Heyeti16Kasım2012tarihindeKurumumuzuziyaretetmiştir.Sözkonusuziyaretsırasında,
başta etkililik, ekonomiklik, verimlilik denetimi, mali denetim ve IT denetimi konuları
olmaküzereikikurumarasındaişbirliğifaaliyetleri ve eğitimprogramları düzenlenmesini
hedeeyenbirİşbirliğiAnlaşmasıimzalanmıştır.AnılanAnlaşmaçerçevesinde,17–21Aralık
2012tarihlerindeKurumumuzagelen16kişilikArnavutlukSayıştayHeyetine,Türkİşbirliği
veKoordinasyonAjansıBaşkanlığınındamalikatkısıileetkililik,ekonomiklikveverimlilik
denetimikonusundaeğitimverilmiştir.
Arnavutluk Sayıştay Başkanının daveti üzerine, 27 – 28 Kasım 2012 tarihlerinde
Arnavutluk’unbaşkentiTiranveVlora’dayapılan“Arnavutluk’unBağımsızlığıveArnavutluk
Devletinin Kuruluşunun 100. Yıldönümü Törenleri”ne Kurumumuzu temsilen bir üye, bir
denetçivebirsavcıdanoluşanheyetiştiraketmiştir.
ÜlkemizileAzerbaycanCumhuriyetiarasındaidareninvekamupersonelyönetiminin
geliştirilmesi ve desteklenmesi alanlarında işbirliğinin sağlanması amacıyla imzalanan
protokolçerçevesinde,10–14Aralık2012tarihlerindeKurumumuzdanbirbölümbaşkanı,
Bakü’dedüzenlenençalışmaziyaretinekatılmıştır.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği’nin ortak girişimi
olanSIGMAkıdemlidanışmanıveuzmanındanoluşanikikişilikheyet,17–19Ocak2012
tarihlerindeKurumumuzabirziyaretgerçekleştirmiştir.
İkikişiliküstdüzeybirSIGMAHeyeti,03Nisan2012günüKurumumuzabirçalışma
ziyaretigerçekleştirmişolup,buziyaretsırasındaöncelikleBaşkanlığımızStratejikPlanıve
ekiEylemPlanınınhazırlanmasıveuygulanmasınadesteksağlanmasıhususundaanlaşmaya
varılmıştır.
Sigma Heyeti Ziyareti
43
2012 Yılı Faaliyet Raporu
20Haziran2012tarihindeBrüksel’dedüzenlenenMaliKontrolFaslıPozitifGündem
ÇalışmaGrubuToplantısınabirbölümbaşkanıvebirdenetçidenoluşanheyetiştiraketmiştir.
09 Ekim 2012 tarihinde, Ankara’da Kurumumuza ait Gölbaşı Eğitim ve Dinlenme
TesislerindeSIGMA’nındesteği,PortekizveLetonyaSayıştaylarındanuzmanlarınkatılımı
ile “Denetimde Kalitenin Sağlanması” konulu seminer düzenlenmiş olup, söz konusu
seminere Kurumumuzdan üst düzeyde katılım sağlanmıştır. Bu seminerin ardından, 17
Aralık2012tarihindebirSIGMAUzmanıtarafındanKurumumuzaizlemeamaçlıbirziyaret
gerçekleştirilmiştir.
AvrupaBirliğiBakanlığınıngirişimiyle06–07Kasım2012tarihlerindeAnkara’daAvrupa
KomisyonuTeknikDestekveBilgiDeğişimiOfisi(TAIEX)’nindedesteğiyle“MalvarlığıGeri
Alımı: Yeni Zorluklarla Mücadele”konulu bir seminer düzenlenmiş olup,anılan seminere
Kurumumuzdanikidenetçikatılmıştır.

TürkiyeveOrtaDoğuAmmeİdaresiEnstitüsü(TODAİE)ileÇinHalkCumhuriyetiİnsan
KaynaklarıveSosyalGüvenlikBakanlığıarasındayapılananlaşmasonucu,TODAİE2009–
2010akademikyılıYüksekLisansProgramıöğrencilerineyönelikolarak06–17Ocak2012
tarihlerindeÇinHalkCumhuriyeti’nde“KamuYönetimiTeknikleriveUygulamaları”konulu
eğitimsemineridüzenlenmişolup,anılanseminere2009–2010akademikyılıöğrencisiolan
üçmeslekmensubumuzkatılmıştır.
01 Mart – 05 Nisan 2012 tarihlerinde Pakistan Sayıştayının ev sahipliğinde Lahor
kentindedüzenlenen“Etkililik,EkonomiklikveVerimlilikDenetimi”konulueğitimprogramına
Kurumumuzdanüçdenetçikatılmıştır.
INTOSAIGeliştirmeGirişiminin,BirleşmişMilletlerEğitimveAraştırmaEnstitüsünün
(UNITAR)işbirliğiyledüzenlediği“MaliDenetimdeRiskTabanlıYaklaşım”konulue-öğrenme
kursuna2012yılındatoplamsekizmeslekmensubumuzkatılmıştır.
Çek Cumhuriyeti Sayıştayı ev sahipliğinde; OECD – SIGMA, Avrupa Sayıştayı ve
DenetimFaaliyetleriOrtakÇalışmaGrubu(JWGAA)desteğiyle23–27Nisan2012tarihlerinde
Prag’da düzenlenen “Denetimde Kalitenin Sağlanması” konulu eğitim seminerine dört
denetçiiştiraketmiştir.
30 Haziran – 11 Temmuz 2012 tarihlerinde İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen
“Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetimi” konulu ECOSAI eğitim programına
Kurumumuzdanikidenetçikatılmıştır.
YeniDelhi’debulunanveHindistanSayıştayıbünyesindefaaliyetgösteren“Uluslararası
BilişimSistemleriveDenetimMerkezi(InternationalCentreForInformationSystems&Audit
–ICISA)”adlıEğitimMerkezinde;
06 – 31 Ağustos 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “IT Denetimi” konulu eğitim
programınabirdenetçi,
44
Sayıştay Başkanlığı
10 Eylül – 05 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “Kamu İşletmeleri / Sermaye
YatırımlarınınAzaltılmasınınDenetimi”konulueğitimprogramınabirdenetçi,
13 Ekim – 10 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “Sosyal Sektör Planlarının
Denetimi”konulueğitimprogramınaikidenetçi,
17 Kasım – 18 Aralık 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “Etkililik, Ekonomiklik ve
VerimlilikDenetimi”konulueğitimprogramınaikidenetçi,
katılmıştır.
AvrupaBirliğitarafındanfinanseedilen2012–2013AkademikYılıJeanMonnetBurs
Programınabaşvuruda bulunan meslek mensuplarımızdan bir kişi, anılan burs programı
kapsamında İngiltere’de bulunan Essex Üniversitesi Maliye ve İşletme (Finance and
Management)bölümündebiryılsüreliYüksekLisansProgramınakatılmayahakkazanmıştır.
Program04Ekim2012tarihindebaşlamışolup,02Ekim2013tarihindesonaerecektir.
ISSAI uygulamalarının desteklenmesi amacıyla IDI, ilgili INTOSAI komisyonları
ve bölgeleri ile birlikte “ISSAI Implementation Initiative – 3i Programme” (INTOSAI
Uygulama Girişimi) adıyla kapsamlı bir kapasite geliştirme programı başlatmış olup, bu
kapsamda ISSAI eğiticileri havuzu oluşturulması amacıyla “mali denetim, performans
denetimiveuygunlukdenetimi”alanlarında2012–2013yıllarınıkapsayanüçayrıISSAI
SertifikaProgramıdüzenlenmiştir. Sözkonusu programlaraKurumumuzdan yedimeslek
mensubumuzkatılmaktaolup,programlarınilkaşaması22Ekim–07Aralık2012tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir.
ECOSAI tarafından 22 – 26 Ekim 2012 tarihlerinde Kazakistan Sayıştayının ev
sahipliğinde Astana’da düzenlenen “Kalkınma Projelerinin Uygulanmasında Etkinliğin
Denetimi”konulueğitimprogramınaKurumumuzutemsilenbirüyeveikidenetçidenoluşan
heyetiştiraketmiştir.
18–28Kasım2012tarihlerindeHollanda’nınLaheykentindegerçekleştirilen“Kamu
FinansalYönetimi”konulueğitimprogramınaKurumumuzdandörtdenetçikatılmıştır.

İslamİşbirliği Teşkilatı(İİT) GenelSekreterliğiveİİT AltKuruluşlarının 2011 maliyılı
hesaplarını incelemek üzere 03 – 14 Mart 2012 tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde
kentindeyapılanİslamİşbirliğiTeşkilatıMaliKontrolOrganı33.ToplantısınaKurumumuzu
temsilenbirbölümbaşkanıiştiraketmiştir.
NATO Uluslararası Denetçiler Kurulunun (IBAN), NATO üyesi ülkelerin Yüksek
DenetimKurumlarıtemsilcilerininkatılımıyla,15Mayıs2012tarihindeBelçika’nınbaşkenti
Brüksel’dekiNATOKarargahındagerçekleştirilenyıllıkolağantoplantısınaKurumumuzdan
ikidenetçiiştiraketmiştir.
45
2012 Yılı Faaliyet Raporu
24Ocak2012tarihindeDünyaBankasıileimzalananprotokoluyarınca,15–18Mayıs
2012 tarihlerinde, Kurumumuza ait Gölbaşı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde, Sayıştay
DenetimiveUluslararasıTecrübePaylaşımıÇalıştayıdüzenlenmiştir.
Sayıştayın150nciKuruluşYıldönümü29Mayıs2012tarihindekutlanmıştır.Kuruluş
Yıldönümü vesilesiyleSheraton Ankara Otel’de yapılan törene SayınCumhurbaşkanımız
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın yanı sıra çok sayıda üst düzey yerli ve
yabancıkonukkatılmıştır.Kutlamaetkinliklerikapsamında,birdeUluslararasıSempozyum
düzenlenmiş olup, söz konusu sempozyumda INTOSAI Başkanı ve Genel Sekreteri,
INTOSAI’ninBölgeselÇalışmaGrubutemsilcileriileçeşitliülkeSayıştaylarındanüstdüzey
yetkililersunumlaryapmıştır.
İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Mali Komite / Hükümetlerarası Uzmanlar Grubu 2.
Toplantısı,02–06Haziran2012tarihlerindeSuudiArabistan’ınCiddekentindeyapılmış
olup,anılantoplantıyaKurumumuzutemsilenbirdenetçikatılmıştır.
“Rio+20 Konferansı” olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı (UNCSD), 17 – 20 Haziran 2012 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro
kentindegerçekleştirilmişolup,sözkonusukonferansınhemenöncesindedüzenlenenBM
Sürdürülebilir Çevre İçin Adalet, Yönetişim ve Hukuk Dünya Kongresinde Kurumumuzu
SayıştayBaşkanıilebirdenetçidenoluşanheyettemsiletmiştir.Dünyanınbirçokülkesinden
YüksekYargıKurumuBaşkanları,BaşsavcılarveSayıştayBaşkanlarıileçevreninkorunması
alanında mücadele eden sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren kongrede,
“SürdürülebilirÇevreİçinAdalet,YönetişimveHukukRio+20Bildirisi”kabuledilmiştir.
46
Sayıştay Başkanlığı
16 – 18 Eylül 2012 tarihlerinde, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilen
İslamİşbirliğiTeşkilatı41.DaimiMaliKomite(DMK)ToplantısınaKurumumuzutemsilenbir
denetçikatılmıştır.
MüşterekTaarruzUçağı(JointStrikeFighter–JSF)SayıştaylarProjesi8.Konferansı
17–19Eylül2012tarihlerindeDanimarka’nınbaşkentiKopenhag’dagerçekleştirilmişolup,
anılankonferanstaKurumumuz,birdairebaşkanıveikidenetçidenoluşanheyettarafından
temsiledilmiştir.
NATO’nundışdenetiminingüçlendirilmesikonusundabir“olurlukincelemesi”yapmak
amacıyla oluşturulan Çalışma Grubunun 16 Ekim 2012 ve 27 Kasım 2012 tarihlerinde
Belçika’nınbaşkentiBrüksel’degerçekleştirilenbirinciveikincitoplantılarınaKurumumuzu
temsilenbirdenetçikatılmıştır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu Demokratik Yönetişim Tematik Grup Toplantısı,
29 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıya bir başkan
yardımcısıileikiüyekatılmıştır.
Türkiye’deUlusalYolsuzluklaMücadeleStratejisininEtkinBirŞekildeUygulanmasına
Destek Projesi kapsamında, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı(UNDP)ortaklığındadüzenlenenGüçlendirilmişBütünlükSistemleriİçinŞeffaık
veHesapVerebilirliğinGeliştirilmesiUluslararasıKonferansı,05–06Aralık2012tarihlerinde
Ankara’dayapılmışolup,sözkonusukonferansaSayıştayBaşkanıileüçdenetçidenoluşan
birheyetiştiraketmiştir.
Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu
47
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Destek 5 Grup Başkanlığı görevleri; 24/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme
HakkıKanunuhükümleriçerçevesindebilgiedinmehakkınınetkinolarakkullanılabilmesi,
bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi için gerekli tedbirleri almak ya
da aldırmak; bilgi edinme müracaatlarını etkin, süratli ve doğru olarak sonuçlandırmak;
Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderilecek yıllık raporları hazırlamak, Başkanlık
tarafından intikal ettirilen hukuki, mali, idari ve cezai sonuç doğurabilecek tüm konular
hakkındagörüşbildirmek,kurumadınaakdedileceksözleşmeveanlaşmaların,hukukiihtilaf
doğurmayacakşekildevekurummenfaatleridoğrultusundayapılmasınayardımcıolmak,
kurumlehvealeyhindekihertürlüdavaveicratakipişlemleriniyürütmesindeBaşkanlığa
yardımcıolmakveSayıştayaverilengörevlerinetkinbirşekildeyerinegetirilmesinisağlamak
üzereBaşkanlıkçaverilendiğergörevleriyapmakolarakbelirlenmiştir.
BukapsamdaAralık2012sonuitibariyle;Başkanlığımızcatakipedilip,devametmekte
olan305adetdavabulunmaktadır.Budavalardan62adediilkdereceaşamasında,243
adediisetemyizaşamasındadır.Yıliçerisinde52yenidavaaçılmış,78davanınilkderece
aşaması sona ermiştir. Ayrıca, yıl içerisinde Başkanlık tarafından hukuki görüş istemiyle
havaleedilenhususlardanolmaküzere41adethukukigörüşbildirimindebulunulmuştur.

4982sayılıBilgiEdinmeHakkıKanunuçerçevesindeKurumumuza2012yılındabilgi
edinmehakkınınkullanımıylailgili682başvuruolmuştur.Konuyailişkinverilereaşağıdaki
tablodayerverilmiştir:

 
 682
Olumlucevaplanarakbilgiveyabelgelereerişimsağlananbaşvuru 275
Gizliyadasırniteliğindekibilgilerçıkarılarakveyaayrılarakbilgivebelgelereerişimsağlanan
başvuru
-
DiğerKurumlaravebirimlereyönlendirilenbaşvuru 34
Reddedilenbaşvurulartoplamı 373
- 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için olumsuz cevaplanan başvuru
- Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulmayan
başvuru
- 4982 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca bilgi edinme kapsamına girmeyen tavsiye ve
mütalaa talepleri
176
66
131
 682
Başvurusureddedilenlerdenitirazedenlerintoplamsayısı 4
Başvuruitirazıkabuledilenlerintoplamsayısı 2
48
Sayıştay Başkanlığı

Destek 6 Grup Başkanlığının görevleri; Genel Uygunluk Bildirimi taslaklarının
hazırlanması sürecinde gerekli dokümanları oluşturmak, ortak biçimleri belirlemek,
gerektiğindegüncellemek,denetimgrupbaşkanlıklarıylabusüreçteeşgüdümüsağlamak,
denetimgrupbaşkanlıklarıncahazırlananGenelUygunlukBildirimitaslaklarınıbirleştirerek
tek bir taslak haline getirmek, siyasi partilerin denetimine ilişkin işlemleri yürütmek ve
SayıştayaverilengörevlerinetkinbirşekildeyerinegetirilmesinisağlamaküzereBaşkanlıkça
verilendiğergörevleriyapmakolarakbelirlenmiştir.Bukapsamda;

“2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Raporu ve Genel Uygunluk
BildirimiTaslağı”ile“2011MaliYılıMerkeziYönetimBütçeUygulamaSonuçlarıRaporu”,
yasalsüreleriçerisindedüzenlenerekSayıştayGenelKurulundagörüşülmüşveBaşkanlık
MakamıncaTBMM’yesunulmuştur.
Geneluygunlukbildirimlerindevebağlıcetvellerde,ödenekdurumu,iptaledilenve
ertesiyıladevredilenödeneklerilegelirtahminvetahsilatmiktarlarıgösterilmiştir.Ayrıca
ödenekdışıgiderlerin;personel,yasaldayanağıolmayanveyasalargereğiyapılanödenek
dışıgiderlerolarakayrımlarıeklicetvellerdegösterilmiştir.Bununyanındaödeneklerinveriliş
amaçları,gerçekleşmedurumlarıileiptaloranlarıyüksekolanlardanaçıklamalarıyetersiz
bulunanlarbirlistehalindebelirtilmiştir.
Uygulama sonuçları raporlarında; bütçe başlangıç ödeneği, yılsonu ödeneği,
gerçekleşengidersapmaoranları,gelir tahmin vetahsilatsapmaoranları,bütçeaçıkları
sapmaoranları,yıllaritibariyle(2009–2010–2011)karşılaştırmalıbaşlangıçödeneği,yılsonu
ödeneği,gidermiktarıvesapmaoranlarıirdelenmiştir.
Bu raporlar üretilirken 1816 adet yönetim dönemi hesabının bilgi girişleri kontrol
edilmiş,hatalıyönetimdönemihesaplarıdüzeltilmişvebukonudakiçalışmalarsağlıklıbir
şekildetamamlanmıştır.
Merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısı ve ekleri, 59 adet Genel Bütçe
KapsamındakiKamuİdareleriKesinHesabı,141adetÖzelBütçeliİdareKesinHesabıve8
adetDüzenleyiciveDenetleyiciKurumKesinHesabıincelenmiştir.

6216sayılı AnayasaMahkemesininKuruluş veGörevleriHakkındaKanun ilesiyasi
partilerin mali denetimi Sayıştaya, yargılanması ise Anayasa Mahkemesine bırakılmış
bulunmaktadır.Bubağlamda2012yılındasiyasipartilerinmalidenetimineilişkinolarakbir
denetimekibioluşturulmuşvesiyasipartilerinkesinhesaplarınınincelenmesinebaşlanmıştır.
31Aralık2012tarihinekadar18adet2010yılıhesaplarınailişkinilkincelemeraporu,6adet
2010yılıhesaplarınailişkinesasincelemeraporu,34adet2011yılıhesaplarınailişkinilk
incelemeraporu,3adet2011yılıhesaplarınailkveesasincelemeninbirlikteyapıldığırapor
tamamlanmışveAnayasaMahkemesiBaşkanlığınagönderilmiştir.
49
2012 Yılı Faaliyet Raporu

DEGEM’ingörevleri;yüksekdenetimkurumlarıvebunlarınoluşturduklarıuluslararası
teşkilatlarcayapılançalışmaveyayınlarıtakipederekSayıştayileilgiliolabilecekhususları
Başkanlığa sunmak ve Başkanlıkça gerekli görülenleri meslek mensuplarına duyurmak,
Sayıştaymeslekmensuplarınınyabancıülkeleregönderilmesiileilgilimevzuatıngerektirdiği
çalışmaları yaparak Başkanlığa sunmak, denetimlerin etkinlik ve verimliliğini sağlamak
amacıyla Sayıştay mensuplarının eğitim, mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerine ilişkin
veri tabanı oluşturmak, yayımlanmış standart ve rehberlerin güncellenmesi çalışmalarını
yürütmek,SayıştayDenetimGeliştirmeveEğitimMerkeziYönetmeliğindebelirtilenişleri
yapmakveSayıştayaverilengörevlerinetkinbirşekildeyerinegetirilmesinisağlamaküzere
Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak olarak belirlenmiştir. DEGEM bünyesinde,
“Eğitim, Yayın, Denetim Standartları ve Denetçi Yardımcılarının Eğitimi” olmak üzere 4
ProgramYöneticiliğibulunmaktadır.

Eğitim Program Yöneticiliği tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri özetle; mesleki
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sayıştay mensuplarına verilen hizmet içi eğitimleri,
Sayıştayıngörevalanınagirenkonulardakamuidarelerineyönelikeğitimleri,kamukurumve
kuruluşlarına yönelik tanıtım faaliyetlerini, üniversitelerle işbirliği çerçevesinde düzenlenen
üniversitekariyergünleriniveuluslararasıalandadenetimeilişkinkonulardaeğitimprogramları,
seminer ve konferansları kapsamaktadır. Eğitim ProgramYöneticiliği aynızamanda yabancı
ülkelerin yüksek denetim kurumları ve uluslararası kuruluşlarla kapasite geliştirme ve teknik
yardımprogramları,projevebenzerietkinliklerindüzenlenmesiveSayıştaymeslekmensuplarının
yabancıülkeleregönderilmesiileilgilimevzuatıngerektirdiğiçalışmalarınyapılmasındadaaktif
rolalmaktadır.
Kurumumuzcagörevlendirilenmensuplarımızın2012yılındabilgivedeneyimpaylaşımı
çerçevesinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşların eğitim talebi üzerine verilmiş olan
eğitimleraşağıdasıralanmıştır:
•AvrupaGüvenlikAraştırmalarıMerkezitarafından13-16Marttarihlerinde“Güvenlik
SektörününDenetimi”konulueğitim,
50
Sayıştay Başkanlığı
•VakıarGenelMüdürlüğütarafından15-19Marttarihlerinde“5018sayılıKamuMali
YönetimiveKontrolKanunuçerçevesindegörev,yetkivesorumluluklar”konulueğitim,
•BozokÜniversitesitarafından20-24Marttarihlerinde“4734sayılıKamuİhaleKanunu,
5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunu,6111sayılıBazıAlacaklarınYeniden
YapılandırılmasıileSosyalSigortalarveGenelSağlıkSigortasıKanunuveDiğerBazıKanun
veKanunHükmündeKararnamelerdeDeğişiklikYapılmasıHakkındaKanunileElektronik
KamuAlımlarıPlatformu(EKAP)”konulueğitimler,
•Adalet Bakanlığı tarafından 09-12 Nisan tarihlerinde “İhale, Muhasebe ve Mali
Mevzuat”konulueğitim,
•MaliyeBakanlığıtarafından09-12Nisantarihlerinde“İlÖzelİdarelerindeMaliYönetim
veİçKontrolSistemineİlişkinDışDenetim”konuluve14,21Eylül,16,13Kasımtarihlerinde
düzenlenen“DışDenetimveSayıştayKanunu”konulueğitimler,
•MarmaraBelediyelerBirliğitarafından16-20Nisantarihinde“ŞartnameHazırlamave
EKAPUygulamaları”konulueğitim,
•Kalkınma Bakanlığı tarafından 26 Nisan tarihinde “6085 sayılı Sayıştay Kanunun
GetirdikleriveİçkontroleilişkinSayıştayBaşkanlığınınYaklaşımları”konulueğitim,
•MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tokat Merkez Öğretmenevi ve A.S.O.
Müdürlüğütarafından28Nisanve09-11Mayıstarihlerinde“SayıştayKanunuUygulamaları
veSayıştayYargısı”konulueğitimler,
•TÜBİTAK-TÜSSİDE tarafından 02-04 Mayıs tarihlerinde “Harcama Yetkilisi ve
SorumlulukKavramı,DışDenetimUygulanmasıveSonuçları”ile8-10Temmuzve14-16
Temmuztarihlerindedüzenlenen“SayıştayKanunuveKamuZararı”konulueğitimler,
•İçişleriBakanlığıtarafından11Mayısve20-26Mayıstarihlerinde“SayıştayKanunu
veDenetimTürleriile6245sayılıHarcırahKanunuveUygulamaları”konulueğitimler,
•KültürveTurizmBakanlığıtarafından16Mayıstarihinde,ÇalışmaveSosyalGüvenlik
Bakanlığı tarafından 14 Haziran tarihinde “Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri”
konulueğitimler,
•GiresunİlÖzelİdaresitarafından22-26Mayıstarihlerinde“5018sayılıKamuMali
YönetimveKontrolKanunu,6085sayılıSayıştayKanunukapsamındaSorumluluk,Harcama
YetkisiveYetkilisi,İçKontrolveÖnMaliKontroleİlişkinUsulveEsaslar,StratejikPlanlama
vePerformansProgramıileTaşınırMalYönetmeliği”konulueğitimler,
•Abdullah Gül Üniversitesi tarafından 04-08Hazirantarihlerinde“5018sayılıKamu
MaliYönetimveKontrolKanunu,4734sayılıKamuİhaleKanunu,4735sayılıKamuİhale
SözleşmeleriKanunuileİkincilMevzuat”konulueğitim,
•TPOAAdıyamanBölgeMüdürlüğütarafından05-08Eylültarihlerinde“MalAlımıve
Hizmetalımı”konulueğitim,
51
2012 Yılı Faaliyet Raporu
•Milli Savunma Bakanlığı tarafından 12, 18 Eylül tarihlerinde “Kamu Alanında Dış
Denetimve6085sayılıSayıştayKanunu,PerformansEsaslıDenetimAnlayışınınUsulve
İlkeleri”konulueğitimler,
•KOSGEBtarafından04-05,11Ekimtarihlerinde“KamuPersonelininMaliSorumluluğu
veKamuZararınınTahsili,KamuMaliYönetimiveKontrolKanunuveİlgiliMevzuat,Harcırah
Mevzuatıve”konulueğitimler,
•SAYED tarafından 17-21 Ekim tarihlerinde “Sağlık Kurumlarının Denetimi” konulu
eğitim,
•RTÜKtarafından07-09,22,29Kasımve06-07Aralıktarihlerinde“KamudaMalve
HizmetAlımı,HarcırahUygulamaları,5018sayılıKanun,SayıştayKanunuveUygulamaları”
konulueğitimler,
•Hazine Müsteşarlığı tarafından 30 Kasım tarihinde “Sayıştayın Görev ve Yetkileri”
konulueğitim,
•Ordu İl Özel İdaresi tarafından 24-26 Aralık tarihlerinde “5018 sayılı Kamu Mali
YönetimiveKontrolKanunu,6245sayılıHarcırahKanunu”konulueğitimler,
düzenlenmiştir.
İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Eğitim Planı ve birimlerin eğitim talepleri dikkate
alınarak2012yılınailişkinHizmetİçiEğitimProgramıhazırlanmıştır.Sözkonusuprogram
sınıfeğitimlerivekonferanslarşeklindeyürütülmüştür.Yıliçindeyapılandeğerlendirmelerin
birsonrakiyılprogramınınhazırlanmasındatemeloluşturmasıöngörülmüştür.
Buçerçevede2012yılıiçerisinde“6102sayılıYeniTürkTicaretKanunuveDenetim”,
“660sayılıKamuGözetimi,MuhasebeveDenetimStandartlarıKurumu’nunKurulmasınaİlişkin
KHK’ninSayıştayDenetimineveDenetimAlanınaEtkileri”,“UluslararasıFinansalRaporlama
Sistemi(UFRS)”,“MuhasebeEğitimi”,“ArşivBelgeleriIşığındaOsmanlı’danCumhuriyete
Sayıştay(Divan-ıMuhasebat”,“BankacılıkDenetimi”,“YeniYatırımTeşviksistemi”,“Enerji
Piyasalarında Gelişmeler ve EPDK”,“Kalkınma Ajanslarıve DestekProgramları”,“Kamu
TeşebbüsleriveRekabetHukuku”,“UluslararasıMuhasebeStandartları(UMS)”,“Uluslararası
FinansalRaporlamaStandartları”,“VergiHukukuAçısındanDönemSonuİşlemleri”,“Vergi
Revizyonu”,“YeniTTK(ŞirketlerHukuku)”ve“ProtokolYönetimiveDenetimdeEtkinİletişim”
konulukonferanslar,“ModeratörEğitimi”,“SayCAP”ve“İleriDüzeySayCAP”sınıfeğitimleri
ile“KamuZararı”konulupaneldüzenlenmiştir.Ayrıcabunlarınyanısıra180mensubumuzun
katılımıyla07-11MayıstarihlerindeAfyon’da“RehberGeliştirmeÇalıştayı”düzenlenmiştir.
52
Sayıştay Başkanlığı

YayınProgramYöneticiliği;süreliyayınişlerininyürütülmesi,denetim,yönetim,muhasebe
ve hukuk başta olmak üzere mesleki konularda yapılmış araştırma, inceleme ve çeviri gibi
alanlarda kitap basımlarının gerçekleştirilmesi ve Başkanlıkça gerçekleştirilen faaliyetler
kapsamındakonunungerektirdiğiözelliklerdikkatealınarakçeşitlikonuşmametinleri,makaleler
ve bilgi notlarının hazırlanması alanlarında görevlidir. Bununla birlikte; Başkanlık tarafından
basındaçıkanbazıhaberlerekarşılıkolarakSayıştayinternetsayfasındanyayımlanmaküzere
BasınAçıklamasımetinlerininhazırlanmasındadagörevalmaktadır.
Yayın Program Yöneticiliğinin sorumluluğundaki süreli yayınlar; ULAKBİM tarafından
taranan ve yazar olarak Sayıştay mensuplarının, akademisyenlerin ve kamu kurumlarının
yöneticiveuzmanlarınınağırlıklıbirşekilde yer aldığıüçaylıkhakemliSayıştay Dergisi,aylık
dönemlerhalindeyayınlananvekurummensuplarınıilgilendireneğitim,seminervekonferanslar,
yeniyayınlar,basındanseçmehaberler,sosyalhaberlerveuluslararasıetkinliklerinderlenerek
yerverildiğiSayıştay Haber Bülteni veSayıştayveyadenetimilealakalıolarakyazılıvegörsel
basındaçıkanhaberlerdenderlenenveBaşkanlığagönderilenBilgi Notlarıdır.
2012yılıiçerisindeYayınProgramYöneticiliğitarafındanbasımıgerçekleştirilenyayımlar
şunlardır:Sayıştay Kanunu, Umumi Murakabe Heyeti’nden Sayıştaya Yüksek Denetleme Kurulu
(1938 - 2010), Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (I), Sayıştay 150 Yaşında, Kamu
Zararı (Panel), Geçmişten Günümüze Sayıştay Yayınları (1862-2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
Sayıştay (Divan-I Muhâsebât) ve Kuruluşundan Cumhuriyet’e Sayıştay Tarihi (1862-1923).
53
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Denetim Standartları Program Yöneticiliğinin temel görevi, tercümanlar tarafından
Türkçe’ye tercüme edilen INTOSAI Denetim Standartlarının gözden geçirilmesi, çevirilerin
Kurum mensuplarınca en iyi şekilde anlaşılabilmesi ve özümsenebilmesi için denetim bakış
açısıyladilimizeuyarlanması,revizegerektirendurumlardatercümelerintekrarelealınmasıve
basımahazırhalegetirilmesineilişkinçalışmalarıyürütmektir.DenetimStandartlarıEkipüyeleri
dışındadiğerSayıştaymensuplarınındaiştirakettiğiUluslararasıYüksekDenetimKurumları
Standartlarının(ISSAI’ler)tercümeçalışmaları,sözkonusubelgelerinileriderecedeteknikbir
dillevekavranmasızorbirİngilizceileyazılmışolmasısebebiyleçokaşamalıbirincelemeve
gözdengeçirmesürecinetabitutulmaktadır.
Denetim Standartları Program Yöneticiliğinin 2012 yılı içerisinde; 1-3. Seviye ISSAI’ler
tercümeedilmişvebasımahazırhalegetirilmiştir.TercümeKomisyonuÇalıştaylarıdüzenlenmiş,
INTOSAIDenetim Standartları Taslaklarınagörüşverilmiş veTercümanAlımıKomisyonunda
görevalınmıştır.

Denetçi Yardımcılarının Eğitimi Program Yöneticiliği tarafından denetçi yardımcılarının
meslekieğitimivestajıkapsamındaçeşitlifaaliyetleryürütülmektedir.
Meslekieğitimfaaliyetleriiçerisinde;Sayıştayın malisistemiçindekiyeri,yapısı,işleyişi,
işlevlerive diğerkurumlarlailişkileri yönündendenetçi yardımcısıadaylarına tanıtmak,ilerde
görev alacakları birimler, sahip olacakları mali ve sosyal haklar ile kurum içi ve dışında
uygulanmasıgerekendavranışlarve etikkurallarhakkındabilgiverilmesiamacıylaOryantasyon
kursu, Türk Kamu Yönetimi, Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol, Denetim Teknikleri (Mali
denetim,performansdenetimi,raporyazmateknikleri)veMuhasebeBilgisiveUygulamaları
(Kamumuhasebesi)gibiderslerinyeraldığıTemel Mesleki EğitimileKonferans ve Seminerlere
aktifkatılımınteşvikiveEtüt Çalışmalarıyeralmıştır.
Staj kapsamında ise kurum tanıma faaliyetleri ile uygunluk denetimi ve mali denetim
çerçevesinde eğitici denetçiler refakatinde hesap incelemesi gibi faaliyetler yürütülmektedir.
Eğitici denetçiler tarafından adaylara; hesapların incelenme usulü, mevzuatı kullanma ve
yorumlamakabiliyetleriningeliştirilmesi,sosyaldavranışkurallarınariayetinsağlanması,teorik
derslerin uygulamasının hesaplar üzerinde gösterilmesi ve ders olarak anlatılmayan fakat
hesaplardageçenbirçokspesifikkonuhakkındabilgiverilmişveuygulamasıgösterilmiştir.
54
Sayıştay Başkanlığı


2012yılınaaitBaşkanlığımızmensuplarınıngizlisicilformlarıveyerindeincelemesicil
formlarının tanzimi yapılmıştır. Mal bildirim değişikliği olanların bildirimleri dosyalanmış,
MeslekveYönetimmensuplarınınözlükdosyalarıhazırlanmışvetakibiyapılmıştır.
İptal ve İhdas işlemlerine ilişkin 3 ve 4 sayılı cetveller düzenlenmiş; Resmi
Gazetedeyayımlanmasındansonra76ncımaddeuyarınca7adetkadrokaydırmaişlemi
gerçekleştirilmiştir.
YukarıdabelirtilenkadrohareketleriMaliyeBakanlığınıninternetsayfasındae-bütçe
sistemiiçerisindegüncelleştirilmiş,ayrıcaDevletPersonelBaşkanlığınıninternetsayfasında
“DPB e-Uygulama” başlıklı bölümüne verilen yetkiler ölçüsünde kadro ve pozisyonlar
girilerekoluşturulanraporlarüçeraylıkdönemseldökümleriMart,Haziran,EylülveAralık
aylarınınsongünüitibariyledüzenlenerekanılanaylarınyirmisiitibariylegönderilmiştir.
Başkanlığımız personelinden 111 adet Meslek Mensubu ile 63 adet Yönetim
mensubununyerdeğişikliği76ncımaddegereğinceyapılmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sendika üye sayılarının bildirilmesi ile ilgili
biradetyazışma,yetkilisendikayatoplantıtarihlerininbildirilmesiileilgili2adet,toplantı
sonucunun bildirilmesi ile ilgili 2 adet yazışma yapılmış ve Yönetim Mensupları Disiplin
Kurullarıtemsilcilerine2adettebligatyazılmıştır.
AyrıcaBilgiEdinmeKanununagöre66adetbaşvurucevaplanmıştır.
1988mensubumuzatoplam43.608günYurtiçiGeçiciGörevYolluğu,99kişiyetoplam
1.552günYurtdışıGeçiciGörevYolluğu,
6DaireBaşkanı-Üye,34UzmanDenetçi,5YönetimPersoneliiçinemeklilikharcırahı,
olmaküzereçeşitliharcırahödemeleriyazılmıştır.

2012 yılında bakım ve onarım işleri ile ilgili 17 adet sözleşmeli hizmet alımı
gerçekleştirilmişveödemeleriyapılmıştır.Ayrıca,2012yılıiçerisinde18adediaçıkihale2
adedidepazarlıkusulüihaleolmaküzere20adetihaleyapılmıştır.
Kütüphaneye abone olması düşünülen 48 adet süreli yayın ve 19 adet gazetenin
aboneliğiyapılmıştır.EBSCOveritabanlarıhakkındasunumalınmışveaboneliğisağlanmıştır.
Her gün günlük gazetelere tam sayfa orijinal gazete baskısıyla ulaşım sağlayan
elektronikveritabanı“LibraryPresDisplay”45günlükdenemeerişimineaçılmıştır.
Bilkent,ODTÜveGaziÜniversiteKütüphaneleriileprotokolyapılmışvemensuplarımızın
anılankütüphanelerdenüyeolarakyararlanmasıimkanısağlanmıştır.
55
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Kurum kütüphanesi elektronik ortamda hizmet vermeye başlamış, Saybis’de
“KütüphaneSorgulama”linkiaçılmıştır.
Kütüphane koleksiyonunun güncelleşmesi açısından üniversite kütüphaneleri,
kitabevleriveyayınevleriilegörüşülerek,Kurumumuzunihtiyaçduyduğualanlarda161adet
Türkçe,53adet yabancı güncelkitapsatın alınarakverigirişleri tamamlanmıştır. Böylece
mevcutkitapsayısı13.243olmuştur.
2012 yılında hizmet binamız, DEGEM eğitim binamız, arşiv binalarımız ve lojman
binalarımızdaçoksayıdairiliufaklıonarımveinşaişleriyaptırılmıştır.Bukapsamdahizmet
binamızdaaçıkotoparkınyetersizolmasınedeniyle,2011yılındaprojelendirilenveyapımına
başlanananahizmetbinasının2.Bodrumkatınınkapalıotoparkadönüştürülmesiişi2012
yılınınilkaylarındatamamlanarakhizmetegirmiştir.
Hizmetbinamızınyine2.Bodrumkatındabulunanasansörlerinönüneepoksizemin
kaplamayaptırılması,1.Bodrumkattakihavalandırmasistemlerininkapasitesininartırılması,
başkanlıkprotokolgirişinelogolutabelayaptırılmasıgibiçalışmalaryaptırılmıştır.
Ortalama 25-30 yıllık ömürleri bulunan Ankara’nın farklı bölgelerinde lojman
binalarımızda,mevcut yapı vetesislerinaşırı derecede yıpranmışolmasındandolayı çok
sık tadilat ihtiyaçları ortaya çıkmaktaydı. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde yaklaşık 200
lojmanınmutfakdolapları,sutesisatıvefayanslarıyenilenmiştir.

  
ÖzelKalem 72 222.895
DairelerveKurullar 12 9.300
BaşkanYardımcılığı 341 2.113.140
DenetimBirimleri 56 1.808.676
 481 
Taşınırların giriş ve çıkışına ait kayıtlar tutulmuş, bunlara ilişkin belge ve cetveller
düzenlenerektaşınıryönetimhesapcetvellerihazırlanmış,2012vedahaöncekiyıllardasatın
alınandayanıklıtaşınırlarasicilnumaralarıverilerekbarkotlamaişlemiyapılmışvekullanıma
verilendayanıklıtaşınırlariçinzimmetformudüzenlenerekilgililereteslimedilmiştir.
Ambarsayımıvestokkontrolüyapılarakharcamayetkilisinebilgiverilmişvekullanımda
bulunan dayanıklı taşınırlar bulundukları yerde kontrol edilerek 2012 yılı için oluşturulan
sayımkomisyonuncasayımlarıyapılarakgereklicetvelvebelgelerdüzenlenmiştir.
Boşalanlojmanlarınmensuplarımızatahsisisağlanmıştır.
Hizmetbinamızdakimevcutmatbaaünitesindetoplam48.131kitapbaskısıyapılarak
5.486.770sayfakağıtkullanılmışolup,32.997kitapkapağıyapılmıştır.Yılboyuncayapılan
baskıişleritablodagösterilmiştir.
56
Sayıştay Başkanlığı

  
SayıştayDergisi 10.400 468.000
Kamuİşletmeleri2009/2010YılıGenelRaporu 850 238.000
Kamuİşletmeleri2010YılıDenetimRaporları 10.340 2.274.800
SayıştayDenetimRaporları 2.016 221.760
4DildeSayıştayKanunuKitabı 1.500 396.000
YDKTarihçesi 800 192.000
UluslararasıYDKStandartları 1.200 204.000
SayCAPDenetimProgramıElKitapçığı 1.200 144.000
SayıştayHaberBülteni(12Aylık) 14.400 115.200
PanelKamuZararı 1.200 84.000
Diğerbasım(Başkanlık,KesinHesapGrubu,DEGEM,StratejiGeliştirme
BirimBaşkanlığıiçinyapılanbaskılar,Oy Pusulası,Sertifika,Teşekkür
Belgesi,CenazeYakaKartı,ArşivRaporKartı,PersonelAraçGirişKartı,
RaporSorguKartıvs.)
4.225 1.149.010

2012yılındaManavgatEğitimveDinlenmeTesislerindedönemdetoplam1.170kişiye
hizmetverilmiştir.
GölbaşıSosyalveEğitimTesisinde 41adetSeminerdüzenlenmiştir.
Ana hizmet binamızda gerçekleştirilen konferans, toplantı ve seminerlerde ikramlar
yapılmışolup,kantinvesporsalonununişletilmesinedevamedilmişveyıliçerisindeoto
yıkamabölümüaçılmıştır.
2012 yılı içinde 4 yemekhanede günlük ortalama 1450 kişiye öğle yemeği hizmeti
verilmişolup,merkezbinadakiçayocağıhizmetlerideyürütülmüştür.
KreşveGündüzBakımevi56çocukkapasiteliolup,2012-2013eğitimöğretimyılında
toplam31çocukileeğitimedevamedilmektedir.Çocuklarımızınsosyalvekültürelyönden
gelişiminekatkıdabulunacağıdüşünülerek,Resim-Seramik,Jimnastik,Dramaveİngilizce
olmaküzeretoplam(4)branştaekdersverilmiştir.
57
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Kurumumuzun96.000m²kullanımalanınasahipmerkezbinasınıntemizliğitemizlik
firmasının327elemanıilegerçekleştirilmiştir.Ayrıca,Başkanlığımızaaitbinalarda(arşivlerve
GölbaşıSosyalveEğitimTesisleri)ısıranvekemirgenlerekarşı18defailaçlamayapılmıştır.
Kurumumuzun2012yılınailişkingelenvegidenevraklarınsayısı,türünegöreaşağıdaki
tablodagösterilmiştir.

 
MerkezGelen 8.299
MerkezGiden 9.363
TaşraGelen 59.659
TaşraGiden 2.523
TemyizGelen 2.138
TemyizGiden 6.152
Dilekçe 8.027
KanunKararlar 204
Müzekkere 5.846
Gizli 245
Rapor 100
PostaYoluylaGönderilenEvrak 27.010
KurumlaraEldenTeslimEdilenEvrak 4.830
 134.396
Başkanlığımız hizmet binası, arşiv binaları, sosyal tesis ve çevresinin güvenliği
sağlanmıştır.Sayıştayagelenziyaretçilerinkimlikbilgilerininsorgulanmasıveyönlendirilmesi
hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Kurum dışından gelen misafirlerin ve misafir araçlarının
kontrolüve takibinin yanı sıra, tüm personelingiriş-çıkışkayıtlarınınyapılması,görüntülü
kayıtsistemininkullanımı,yangınalgılamasistemlerinintakibivekontrolüveözelgüvenlik
görevlilerinineğitimiyürütülmüştür.
58
Sayıştay Başkanlığı
Başkanlığımız bünyesindeki 47 adet taşıt ile hizmet verilmiş personelin işe gidiş
gelişlerindekullanılmaküzerehizmetalımısuretiyle kiralanan78adettaşıtındakontrolü
yapılmıştır.
Birimpersonelleriilegüvenlikgörevlilerivetemizlikelemanlarındanoluşan120kişiye
yangın ve kurtarma eğitimi verilmiştir. Hizmet binamız ile Gölbaşı Eğitim ve Dinlenme
Tesislerinin olağanüstüdurumlarda kullanılacak“Tahliye Planları” yapılarak ilgilibirimlere
verilmiştir.Yineyıliçindeyangınsöndürmecihazlarınınbakımlarıyaptırılmış,Kurumumuz
ileAfetAcilDurumBaşkanlığıveİlAfetAcil Durum Müdürlüğü arasındakikoordinasyon
sağlanmıştır.

AyrıntılıHarcamaProgramı(AHP),hazırlanaraküstyöneticininonayınasunulmuştur.
Onaylanan AHP,Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiş ve kullanılabilir hale
getirilmiştir.
2012YılıPerformansProgramı2012OcakayınınilkhaftasındaBaşkanlığımızınweb
sitesindeyayınlanarakkamuoyunaduyurulmuşveMaliyeBakanlığıileKalkınmaBakanlığına
gönderilmiştir.
Gerçekleşmeve uygulamasonuçlarını içeren 2012Yılı Yatırım Programı Raporuile
2012bütçesiningerçekleşmerakamlarıveoranlarıhazırlanarakBaşkanlığasunulmuştur.
2011 yılı sonu kesin yatırım gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin 2011 Yılı
YatırımProgramıİzlemeveDeğerlendirmeRaporuhazırlanarak,KalkınmaBakanlığına2012
Martayıiçindegönderilmiştir.
2012YılıYatırımProgramıkapsamındayürütülenkamuyatırımprojelerininüçeraylık
dönemlerhalindeizlemeyetabitutulmasıileilgiliBaşkanlığımızın2012yılıyatırımprojelerine
ilişkinyatırımuygulamalarınıizlemetablolarıherüçayınsonundadüzenlenerekKalkınma
Bakanlığınagönderilmiştir.
BaşkanlığımızınsorumluolduğuYıllıkProgramdayeralanTedbirlerininizlenmesive
koordinasyonuylailgiliçalışmalaryürütülmüştür.
BütçeuygulamasınaesasmuhasebekayıtlarıdikkatealınarakhazırlananBaşkanlığımız
2011YılıKesinHesabı,KesinHesapKanunTasarısınaeklenmeküzereMaliyeBakanlığına
gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca TBMM’ye sunulan Kesin Hesap Kanun Tasarısı
CumhurbaşkanınınonayındansonraResmiGazetedeyayımlanarakkanunlaşmıştır.
5018SayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanununun30uncumaddesiilediğerilgili
mevzuatgereğince,ilgilibirimlerdenistenenveMaliyeBakanlığıe-bütçesistemindenalınan
ilkaltıaylıkharcamasonuçları,ikincialtıayailişkinbeklentilervehedeeriilefaaliyetlerini
kapsayan“2012YılıKurumsalMaliDurumveBeklentilerRaporu”Temmuzayıiçerisinde
hazırlanmış ve Başkanlığımız web sayfasında yayınlanarak kamuoyuna duyurulmuş ve
MaliyeBakanlığınagönderilmiştir.
59
2012 Yılı Faaliyet Raporu
5018SayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanununun44.maddesinegörehazırlanan
“Taşınır Mal Yönetmeliği” ile “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkındaki Yönetmeliğin” 19.maddesi çerçevesinde Başkanlığın 2011 yılına ait Taşınır
KesinHesapCetveliveTaşınırKesinHesapİcmalCetvelihazırlanarakMaliyeBakanlığına
veTBMM-StratejiGeliştirmeBaşkanlığınagönderilmiştir.
5018SayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanununun44.ve48.maddeleriile“Strateji
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin” 19.maddesi
çerçevesindeBaşkanlığımızın2012yılınaaitTaşınmazlarınailişkinkayıtvetapularıkonsolide
edilerekİcmalCetvelleridüzenlenmiştir.
2012yılındaSosyalTesislere(kamp,eğitimtesisi,kantin,lokalilekreşveyemekhane)
ilişkinmizanraporlarıkonsolideedilerekKamuHarcamaveMuhasebeBilişimSistemine
(KBS)herüçayınsonundagirişiyapılmıştır.
Harcamabirimlerinceçokyıllıbütçeanlayışıdoğrultusundahazırlanancariveyatırım
bütçeteklieri;OrtaVadeliProgram,OrtaVadeliMaliPlan,BütçeÇağrısıveBütçeHazırlama
Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlanarak,
Başkanlığın2013MaliYılıBütçeTeklifiEylülayınınsonhaftasındaTBMM’ye(5018s.KMYK
18.md)sunulmuştur.BaşkanlıkbütçeteklifininbirörneğiMaliyeBakanlığına,yatırımbütçe
teklifiiseKalkınmaBakanlığınaaynısüreiçerisindegönderilmiştir.
2013 yılı Performans Programı; Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli
Program, Orta Vadeli Mali Plan ile Sayıştay Stratejik Planı kapsamında hazırlanarak,
SayıştayBaşkanlığı2013MaliYılıBütçeTeklifiilebirlikteEylülayınınsonhaftasındaTBMM
sunulmuş,MaliyeBakanlığıileKalkınmaBakanlığınabirörneğigönderilmiştir.
BaşkanlığımızHarcamaBirimlerindenödeneklerleilgili8adeditertiplerarası,1adedi
projeler arası olmak üzere toplam 9 adet aktarma talebi gelmiş, Bütçe ve Performans
Müdürlüğü ile İç Kontrol Müdürlüğünün incelemesinden sonra uygun bulunarak işleme
konulanaktarmatalepleriyleilgiliMaliyeBakanlığına,TBMM-StratejiGeliştirmeBaşkanlığına
veKalkınmaBakanlığınabilgiverilmiştir.
KamuZararlarınınTahsilineilişkinUsulveEsaslarHakkındakiYönetmelikgereğidoğan
kamuzararlarınailişkinalacaktakipişlemleriyürütülmüştür.
BaşkanlığımızDenetimBirimlerininharcamalarınailişkinolarakherikiaydabirGider
TablolarıoluşturularakSGBBaşkanlığıwebsayfasındayayınlanmıştır.
SGB-NET Sisteminin erişimi, kullanımı ve uygulamaları ile ortaya çıkan sorunların
giderilmesigibihususlardaMaliyeBakanlığıilekoordinasyonsağlanmış,Başkanlığımızda
SGB-NETSisteminikullananbirimleregereklidesteksağlanmıştır.
TeknikveMaliİşlerBirimBaşkanlığındanönmalikontrolüyapılmaküzeregönderilen
1384adetödemeevrakıincelenmişvebunlardan20adetödemeevrakıeksikliklerigiderilmek
üzereilgili birimegerigönderilmiş,eksiklikleritamamlandıktansonrauygungörülmüştür.
İnsanKaynaklarıBirimBaşkanlığındanönmalikontroletabi,gönderilen2057adetödeme
evrakıincelenmiş35adediiptaledilmişvediğerleriuygungörülmüştür.
60
Sayıştay Başkanlığı
2012 yılı içerisinde Mali İşler Müdürlüğünden, sözleşme öncesi ön mali kontrolü
yapılmaküzeregönderilen37adetTaahhütDosyasıincelenmişvebunlarınhepsineuygun
görüşyazısıyazılmıştır.


  
ÖnMaliKontroleTabiEvrak 37 3.441
UygunGörüşVerilen 37 3.386
UygunGörüşVerilmeyen 0 55
İç Kontrol Yönlendirme Komisyonu İç Kontrol Müdürlüğü Eylem Planı uygulama
çalışmalarınadevametmektedir.
2009–2013SayıştayStratejikPlanıizlenmiştir.
2014–2018 Sayıştay Stratejik Plan çalışmaları tamamlanarak taslak hazırlanmıştır.
HazırlanantaslakOcak2013’deKalkınmaBakanlığınagönderilmiştir.
Başkanlığımızbirimlerindengelenbilgilerveverileresasalınarak,Başkanlığımız2011
yılıİdareFaaliyetRaporuhazırlanmışveSayıştaywebsitesindeyayınlanarakkamuoyuna
duyurulmuşveMaliyeBakanlığınagönderilmiştir.

2012yılıiçinde;43.085adetdosyaişlemgörmüşolup,havaleedilenevrak,özelliklerine
göreenaz1veenfazla8defaişlemetabitutulmuştur.
Merkezde ve yerinde incelemeye alınan Sayıştaya hesap vermekle yükümlü kamu
idarelerinin gelir-gider belgeleri, idare hesapları ve taşınır işlem cetvelleri (32.884 adet)
teslimalınmış,zarandırılmış,numaralandırılmışvedefterkayıtlarınaalınarakarşivlenmiştir.
Saklama süreleri biten saymanlık hesaplarının (861.910 kg) imha listeleri çıkarılarak,
komisyonmarifetiyle,DevletArşivleriGenelMüdürlüğüneteslimedilmeksuretiyleimhası
sağlanmıştır.
Birime havale edilen kurum içi ve kurum dışı yazılar yazılmış, müsvedde halinde
gelenrapor,sorguvemüzekkereleribilgisayarortamındayazmış,kurumdaihtiyaçduyulan
fotokopihizmetleriniyürütülmüştür.
Dairelerden gelen1.144adet ilamveTemyiz Kurulundangelen1.643 adettemyiz
ilamına ilişkin olarak işlemleryapılmıştır. Toplam2.787 adet ilamdabelirtilen sorumluve
sorumlularınbağlıolduğukamuidarelerine22.296adetilamgönderilerektebliğlerisağlanmış
vesorumlularkurumlarıitibariyleilamizlemedefterindetektekkayıtaltınaalınmıştır.İlamlar
tebliğedilmeküzereilgilisaymanlıklaravesorumlularınagönderilmiş,üçayiçindetebliğ
61
2012 Yılı Faaliyet Raporu
kâğıdıgelmeyensorumlularatekityazısıyazılaraktebliğlerisağlanmıştır.Tebliğiçinmahalline
gönderilen2.787adetilamasorumlulartarafından yasal süresiiçinde 2.205 adettemyiz
başvurusunda bulunulmuş, 2205 sorumlunun talebi Temyiz Kuruluna havale edilmiştir.
2.787adetilamiçin1.072adetyargılamanıniadesiveekilamtalebiolmuş,butaleplerilgili
dairelerineiletilmiştir.Mahkemelerdenilamlailgiligelen7adettalepcevaplandırılmıştır.

ÖzelKalemMüdürlüğü,
Başkanlıkduyurularıyayınlanmış,basınaçıklamalarıyapılmış,websayfasıhaberleri
hazırlanarakyayımasunulmuştur.Katılımolmayandavetlere357adettelgrafgönderilmiş.
Ayrıca107adetgeçmişolsunvebaşsağlığımesajıile319adetkutlamamesajıgönderilmiştir.
Baştabiplik,
İkidişdoktoruiledişpolikliniğinde1.716hastayave4doktorilepoliklinikte7.474
hastayabakılmış,mevcutlaboratuvardaisetoplam1990kişiyetahlilyapılmıştır.
Başkanlığımız Korosu
62
Sayıştay Başkanlığı

5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunuylakamuyönetimindeetkinbiriç
kontrolsistemininoluşturulmasıamaçlanmıştır.İçkontrolkamukaynaklarınınetkin,etkili,
ekonomikveidareninamaçlarınauygunbirşekildekullanılması,işveişlemlerinmevzuata
uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, idarenin
varlıklarınınkorunması,yolsuzlukveusulsüzlüklerinönlenmesikonularındayeterlivemakul
güvencesağlayanbiryönetimaracıdır.
İçkontrolsistemininoluşturulması,uygulanması,izlenmesivegeliştirilmesiamacıyla
gereklistandartlarKamuİçKontrolStandartlarıtebliğiilebelirlenmiştir.Kamuidarelerimali
vemaliolmayantümişlemlerindebustandartlarauymalarıvegereğiniyerinegetirmeleri
gerekmektedir.
KamuİçKontrolStandartlarıTebliğiveStandartlaraUyumPlanıRehberiuyarıncakamu
idarelerininiçkontrolsistemlerininbustandartlarauyumunusağlamaküzereBaşkanlığımızda
içkontrolsisteminioluşturmak,uygulamakveizlemeküzereKamuİçKontrolStandartları
EylemPlanıhazırlanmıştır.
EylemPlanıuygulamaçalışmalarıkapsamında;
YönetimBirimlerinin,
Birimunvanbazındagörev,yetkivesorumluluklarınınbelirlenmesi,işakışsüreçlerinin
oluşturulması ve iş tanımlarının yapılması, imza ve onay mercilerinin belirlenmesi, birim
teşkilat şemalarının hazırlanması ve fonksiyonel görev dağılımlarının yapılması, hassas
niteliktekigörevlerintanımlanmasıvebugörevlereilişkinprosedürlerintespitedilmesi,Hizmet
EnvanteriveHizmetStandartlarınınçıkarılması,risklerintanımlanması,değerlendirilmesive
önceliklendirilmesiçalışmalarının;
İçKontrolYönlendirmeKomisyonukurularakyapılmasınabaşlanmıştır.
İçKontrolYönlendirmeKomisyonu;
Denetim ve yönetimden sorumlu Başkan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Birim
Başkanlarıveamirlereçeşitlisunumlargerçekleştirmiştir.
Strateji Geliştirme Birim Başkanlığında daha önce yapılan çalışmalar da dikkate
alınarak,
Birim teşkilat şemasını, birim başkanlığının bünyesindeki müdürlüklerin paydaş
analizlerini,bumüdürlüklerinyaptıklarıişlistesinigösterengörevkartlarını,işinhangisırayla,
hangiunvanlartarafından,hangiimzaveonayaşamalarındangeçerekbaşlayıpbitirildiğini
gösteren30 adet iş akış süreç şemasını, süreceilişkin bilgileri (her bir sürecin amacını,
süreçtensorumlubirim,süreçkodu,sürecintamamlanmasüresi,sürecinsahibi,kullanılan
kaynaklar, süreç girdileri ve çıktıları ile bu sürece ilişkin riskler ve kontrol faaliyetlerini)
içeren30adetsüreçbilgikartını,9adetiştanımını,3adetpersonelgörevdağılımcetvelini
hazırlamıştır.
63
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Süreçleilgilirisklerivekontrolfaaliyetlerinibelirlerken;
Gerçekleşmesi halinde Sayıştayın bütün faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek
kurumsal riskleri, gerçekleşmesi halinde birim/müdürlüğün faaliyetlerini/itibarını olumsuz
etkileyebilecek birim risklerini, varsa insan kaynakları yönetimi/bilgi güvenliği risklerini,
muhtemel kontrol ve raporlama risklerini ve bunlara ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerini
dikkatealmıştır.
Komisyonbuçalışmalarailavetendiğerbirimbaşkanlıklarıbünyesindekimüdürlükler
ilemüstakilmüdürlüklereilişkinolarak;
22adetpaydaşanalizformu,22adetmüdürlükgörevkartı,herbirmüdürlüğebiradet
örnekişakışsüreçşemasıdüzenlenerektoplam22adetişakışsüreçşemasıilebunlara
ait süreç bilgi kartları geliştirilmiş, İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı Personel ve Eğitim
Müdürlüğüileilgiliolarakayrıca2adetişakışsüreçşemasıvesüreçbilgikartıgeliştirmiş,
İnsanKaynaklarıBirimBaşkanlığıPersonelÖdemeleriMüdürlüğüileilgiliolarakayrıca4
adetişakışsüreçşemasıvesüreçbilgikartıgeliştirmişolup,İçkontrolEylemPlanıuygulama
çalışmalarınadevamedilmektedir.
İç Kontrol Çalışmalarından Bir Görünüm
64
Sayıştay Başkanlığı


         


 Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim
standartlarımızıoluşturmak.
 Denetimrehberleriniuygulamayakoymakveperiyodikolarakgüncellemek.
 Denetimistandartverehberlereuygunolarakyürütmek.
 Bilgisayardesteklidenetimtekniklerininkullanımınıyaygınlaştırmak.
 Denetimalanınagirenkamuidarelerininbilişimsistemlerinidenetlemek.
 Denetimaltyapısınıgeliştirmek.
 Denetimdekalitegüvencesisteminigeliştirmek.
 TBMMileilişkilerigeliştirerekSayıştayraporlarınınetkisiniartırmak.
 İlgilikamuidareleriilekoordineliçalışmak.


 Yargılamasürecininadil ve kısa süredetamamlanmasına yönelik çalışmalarda
bulunmak.
 Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik
tedbirlerialmakvebuuygulamalarınsonuçlarınıtakipedecekmekanizmalarkurmak.


 Kurumiçivedışındaki beklentileri karşılayan,süreklilikarzedenbirhizmet içi
eğitimpolitikasıoluşturmakveuygulamak.
 Bilgiteknolojilerikullanımıveyönetiminisürdürülebilirbirstratejiveeylemplanına
dayalıolarakgeliştirmek
 Üstyönetimedoğru,tutarlı,zamanındaveuygunbilgisunulmasınıgüvencealtına
alacakbiryönetimbilgisistemikurmak.
65
2012 Yılı Faaliyet Raporu
 Kurumdaiçkontrolsistemiveriskyönetiminigeliştirmek.
 İnsankaynaklarıyönetimivepersonelgelişimistratejisiniuygulayaraketkinve
verimlibirşekildeişleyeninsankaynaklarıyapısınıoluşturmak.
 İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme sistemini kurmak ve
geliştirmek.

KATILIMÖNCESİEKONOMİKPROGRAM2012–2014
KamuMaliYönetimiveDenetim
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısı
güçlendirilecekvedenetimfaaliyetleriyaygınlaştırılacaktır.
Kamuidarelerindeiçkontrolsistemininsağlıklıbirşekildeişletilmesi,içvedışdenetimin
etkinvekoordinelibirşekildeçalışmasısağlanacaktır.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin kamu iç kontrol ve denetim standartlarına uyum
düzeyininartırılmasısağlanacaktır.
Kamuidarelerindeyönetimsorumluluğunungüçlendirilmesiiçinkamumaliyönetiminin
insankaynaklarıaltyapısınitelikvenicelikaçısındangüçlendirilecektir.
AVRUPAKOMİSYONUTÜRKİYE2012YILIİLERLEMERAPORU
KamuYönetimi
Revize edilmiş olan SayıştayKanununa ilişkin olarak hemen hementüm uygulama
mevzuatı kabul edilmiştir. Bu dış denetimi güçlendirmiştir. Ancak, Sayıştay Kanununun
uygulanmasınailişkindahafazlaçabayaihtiyaçduyulmaktadır.ÖzellikleTBMM,Sayıştay’ın
denetimraporlarınınizlenmesinisağlamalıdır.SayıştayKanununaTemmuz2012tarihinde
getirilendeğişikliklerSayıştay’ınyetkileriniciddibiçimdekısıtlamıştırveSayıştaydenetimve
kontrolününbağımsızlığınıveetkililiğinitehlikeyeatmaktadır.
Sonuçolarak,………dışdenetimvekamumaliyönetimivekontrolügüçlendirilmiştir,
ancak Sayıştay Kanununda yapılan son değişiklikler, Sayıştay denetimi ve kontrolünün
bağımsızlıkveetkililiğineilişkinciddiendişeleryaratmaktadır.
GüvenlikGüçlerininSivilDenetimi
Güvenlikgüçlerinindışdenetimineilişkinolarak,askeriharcamalarsonrasıdenetimi
öngörenSayıştayKanunuçerçevesindeilerlemekaydedilmiştir.Ağustosayındakabuledilen
biryönetmelikle,Sayıştay’ın,güvenlik,savunmaveistihbaratkurumlarınailişkindışdenetim
raporlarınınyayımlanmasınınTBMMonayınatabiolmasıöngörülmüştür.Yönetmelikayrıca,
buraporlarınyayımlanmasınagizlilikgerekçesiylesınırlamalardagetirmektedir.
66
Sayıştay Başkanlığı
Yolsuzluklamücadelepolitikası
Siyasipartilerinfinansmanınınteknikaçıdanmali denetiminin yapılmasıvedenetim
raporlarınınnihaikarariçinAnayasaMahkemesinegönderilmesikonusundaSayıştayayetki
veren Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda 2011
yılındayapılandeğişiklik,siyasipartilerinfinansmanıileilgiliolarakmalidenetimkapasitesini
güçlendirmiştir.
MaliKontrol
Dışdenetimkonusundadüzensizilerlemekaydedilmiştir.2010tarihligözdengeçirilmiş
SayıştayKanunukapsamındakiuygulamamevzuatınınneredeysetamamıyayımlanmıştır.
Sayıştay,DüzenlilikDenetimiElKitabınıonaylamışvetaslakhaldekiPerformansDenetimi
vePerformansGöstergelerininDenetimineilişkinelkitaplarıhazırlamıştır.SayıştayDenetim
Geliştirmeve Eğitim Merkezinikurmuştur.Ancak, Sayıştay’ın kanununuygulanmasınıve
yeni denetim teknikleri ve kavramlarının kendi denetim kadrosu tarafından kabul edilip
anlaşılmasınısağlamasıgerekecektir.DenetimraporlarınınTBMM’detakibiningeliştirilmesi
veMeclis’teraporlarıinceleyecekteknikuzmanlığasahipgereklikurumsalyapınınkurulması
gerekmektedir.
TemmuzayındaSayıştayKanunundayapılandeğişiklik,Sayıştay’ınyetkilerinioldukça
kısıtlamakta ve uyum düzeyini yeniden Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
veen iyi ABuygulamalarıstandartlarının altınaçekerekyukarıdakigelişmelerinbazılarını
geçersizkılmaktadır.
Sonuç
SayıştayKanunundayapılansondeğişikliklerdışdenetimkonusundadahaönceden
kaydedilengelişmeleridegeçersizkılmaktadır.
ORTAVADELİPROGRAM2012–2014
KamuMaliYönetimiveDenetim
KamuMaliYönetimiveKontrolKanunubaştaolmaküzere,SayıştayKanunuvediğer
hukukidüzenlemelerleoluşturulanyenimaliyönetimvedenetimanlayışının,tümunsurlarıyla
hayatageçirilmesibüyükönemarzetmektedir.Bukapsamda,
Kamuidarelerindestratejikamaçvehedeerinhayatageçirilmesineyönelikolarak,iç
vedışdenetiminetkinvekoordinelibirşekildeçalışmasıveiçkontrolsistemininsağlıklıbir
şekildeişletilmesisağlanacaktır.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısı
güçlendirilerekdenetimfaaliyetleriyaygınlaştırılacaktır.
Kamu idarelerinde yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için; iç kontrol ve iç
denetimfaaliyetleridahaetkinbirşekildeyürütülecek,kamumaliyönetiminininsankaynakları
altyapısınitelikvenicelikolarakgüçlendirilecektir.
67
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin kamu iç kontrol ve denetim standartlarına uyum
düzeyininartırılmasısağlanacaktır.
Kamuidarelerinekaynaktahsissürecindestratejikplanlarveperformansprogramları
esasalınacaktır.
2012YILIPROGRAMI
Tedbirler
Öncelik4.6085sayılıSayıştayKanunuçerçevesindeetkinveyaygınbirdışdenetimin
sağlanmasıiçinSayıştayınuygulamaaltyapısıgüçlendirilecektir.
Tedbir15.6085sayılıSayıştayKanunuçerçevesindeetkinveyaygınbirdışdenetimin
sağlanmasıiçingereklidüzenlemeleryapılacaktır.6085sayılıSayıştayKanunuçerçevesinde,
Sayıştayın AB uygulamaları ve uluslararası denetim standartları ile uyumlu bir denetim
yapması için gerekli ikincil düzenlemeler tamamlanacak ve yeni dış denetim anlayışına
yönelikuygulamalarbaşlatılacaktır.
Öncelik5.Dışdenetimin,içkontrolveiçdenetimsistemininyapısınınveişsüreçlerinin
iyileştirilmesinedahafazlakatkıvermesisağlanacaktır.
Tedbir16. Kamukesiminde iç kontrolsistemlerive iç denetiminsağlıklı birşekilde
işlemesiyönündeSayıştaytarafındangerekliçalışmalaryürütülecektir.Sayıştayındenetim
faaliyetlerindenbeklenenveriminsağlanabilmesiiçintümkamudaiçkontrolsistemlerinin
uluslararasıstandartlardakurulmuşveiçdenetimindeişlerlikkazanmışolmasıgerekmektedir.
Bu çerçevede kamu kesiminde iç kontrol sistemleri ve iç denetimin sağlıklı bir şekilde
işlemesiyönündeSayıştaytarafındangerekliçalışmalaryürütülecektir.
SAYDAMLIĞINARTIRILMASIVEYOLSUZLUKLAMÜCADELENİNGÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİSİ(2010–2014)
Kamudasaydamlığıengelleyenveyolsuzluğanedenolanfaktörlerinortadankaldırılması
suretiyledahaadil,hesapverebilir,saydamvegüvenilirbiryönetimanlayışınıngeliştirilmesi
çerçevesinde hükümet tarafından hazırlanan “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla
MücadeleninGüçlendirilmesiStratejisi”Sayıştayileilgiliolarakşuhususlarıöngörmektedir;
Yeni Sayıştay Kanununun yasalaşma sürecinin tamamlanması (yasa çıkarılmış
durumda)
Denetimbirimlerininkapasitesiningüçlendirilmesi
Denetimraporlarındanhareketleyolsuzluğaaçıkriskalanlarınınbelirlenmesivegerekli
tedbirlerinalınması
Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçları ile Devlet Personel Başkanlığında
disiplincezasıalankamugörevlilerihakkındaoluşturulanveritabanlarındanyararlanılarak
riskalanlarınınbelirlenmesi
temelpolitikaveönceliklerimizdir.
68
Sayıştay Başkanlığı



2012 Yılı Başkanlığımız bütçesi 142.162.130 TL olarak kanunlaşmış, 2011 yılı
bütçesinden taahhüt artığı olarak 1.237.343 TL ödenek eklenmesi ile ödenek toplamı
143.399.473TLolmuştur.Bütçeödeneğinin2012yılıiçerisinde130.495.385TLsiharcanmış
olup,12.904.089TLödenekiptaledilmiştir.




 
   
1     86.418.913
1 1 Memurlar 86.896.900 79.768.331 89.538.960 86.082.180
1 2 SözleşmeliPersonel 1.860.000 964.034 585.750 322.054
1 3 İşçiler 22.000 0,00 17.000 0,00
1 4 GeçiciPersonel - - 20.000 0,00
1 5 DiğerPersonel 1.325.000 231.767 1.100.000 14.679
2   9.798.553  
2 1 Memurlar 11.046.000 9.653.980 11.491.000 10.950.711
2 2 SözleşmeliPersonel 420.000 144.573 100.000 46.208
2 3 İşçiler 4.000 0,00 4.500 0,00
3     
3 1 ÜretimeYön.MalveMalz.Alımları 16.000 6.489 - -
3 2 Tük.YönelikMalveHizmetAlımları 3.239.600 2.774.488 4.542.000 3.249.759
3 3 Yolluklar 5.094.900 1.577.887 5.278.500 4.572.372
3 4 GörevGiderleri 60.000 13.999 350.000 252.494
3 5 HizmetAlımları 13.963.000 13.356.679 16.233.000 14.069.719
3 6 TemsilveTanıtmaGiderleri 480.000 451.102 1.100.000 720.576
3 7
MenkulMal,GayriMaddiHakAlım,
BakımveOnarımGiderleri
1.530.000 1.067.072 1.215.000 763.845
3 8
GayrimenkulMalBakımveOnarım
Giderleri
900.000 883.352 925.000 883.290
5   563.642  
5 3
KarAmacıGütmeyenKuruluşlara
YapılanTransferler
547.400 547.388 572.000 572.000
5 4 HaneHalkınaYapılanTransferler 1.500 709 1.500 677
5 6 YurtDışınaYapılanTransferler 24.200 15.545 32.920 28.970
6  14.788.428 9.493.429  7.965.849
6 1 MamulMalAlımları 3.300.000 3.236.347 3.160.000 2.758.477
6 3 GayriMaddiHakAlımları 400.000 295.187 1.695.000 1.646.605
6 5 GayrimenkulSerm.ÜretimGiderleri 3.029.428 2.751.889 100.000 0,00
6 7 GayrimenkulBüyükOnarımGiderleri 8.059.000 3.210.006 5.337.343 3.560.767
 142.218.928  143.399.473 
69
2012 Yılı Faaliyet Raporu

“Ekonomiksınıandırma”açısındanBaşkanlığımızın2011ve2012yıllarıbütçesinde
yeralanödeneklerindağılımıveyılsonugerçekleşmelerişöyledir:






 
   
1
PersonelGiderleri 90.103.900 80.964.131 91.261.710 86.418.913
2
SosyalGüvenlik
KurumlarınaDevletPrimi
Gid.
11.470.000 9.798.553 11.595.500 10.996.919
3
MalVeHizmetAlım
Giderleri
25.283.500 20.131.068 29.643.500 24.512.056
5
CariTransferler 573.100 563.642 606.420 601.648
6
SermayeGiderleri 14.788.428 9.493.429 10.292.343 7.965.849
 142.218.928  143.399.473 
“01-PersonelGiderleri” içinBaşkanlığımızbütçesine 91.261.710 TLödenektahsis
edilmişvesözkonusuödeneğin%94,6’sıharcanmıştır.
“02-SosyalGüvenlikKurumlarınaDevletPrimiGiderleri”içinBaşkanlığımızbütçesine
11.595.500TLödenektahsisedilmişvesözkonusuödeneğin%94,8’iharcanmıştır.
“03- Mal ve Hizmet Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 29.643.500 TL ödenek
tahsisedilmişvesözkonusuödeneğin%82,7’siharcanmıştır.
“05-CariTransferler”içinBaşkanlığımızbütçesine606.420TLödenektahsisedilmiş,
sözkonusuödeneğin%99,2’siharcanmıştır.
“06-SermayeGiderleri”içinBaşkanlığımızbütçesine 10.292.343 TLödenektahsis
edilmiş,sözkonusuödeneğin%77,4’üharcanmıştır.
70
Sayıştay Başkanlığı
Kurumsal ve fonksiyonel sınıandırmaya göre bütçe giderleri aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.

    

06.00.00.02 ÖzelKalem 4.808.480 2.182.281 45,38
06.01.00.00 Daireler
Kurullar
16.437.740 15.338.249 93,31
06.02.00.00 Başkan
Yardımcılığı
44.963.043 39.918.210 88,78
06.02.00.20 Denetim
Birimleri
77.190.210 73.056.644 94,64
 143.399.473  91

  

 

01 GenelKamu
Hizmetleri
18.218.700 17.675.707 97
02 Savunma
Hizmetleri
35.000 5.079 14,5
03 KamuDüzenive
Güvenlik
Hizmetleri
123.245.773 112.799.920 91,5
09 Eğitim
Hizmetleri
1.900.000 14.679 0,77
 143.399.473  91
71
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Bütçegideritürüaçısından,Başkanlığımızıniptaledilenödenekmiktarlarıaşağıdaki
tablodagösterilmiştir.












1 PersonelGiderleri 91.261.710 86.418.913 4.842.797
2
SosyalGüv.Kur.Dev.
PrimiGid.
11.595.500 10.996.919 598.581
3
MalveHizmetAlım
Giderleri
29.643.500 24.512.056 5.131.444
5 CariTransferler 606.420 601.648 4.772
6 SermayeGid. 10.292.343 7.965.849 2.326.494
 143.399.473  
“01-PersonelGiderleri”içinBaşkanlığımızbütçesine,91.261.710TLödenektahsis
edilmiş,söz konusuödeneğin 86.418.913TLsi harcanmışveyılsonu itibariyleödeneğin
%5,3’üiptaledilmiştir.
“02-SosyalGüvenlikKurumlarınaDevletPrimiGiderleri”içinBaşkanlığımızbütçesine
11.595.500TLödenektahsisedilmiş,sözkonusuödeneğin10.996.919TLsiharcanmışve
yılsonuitibariyleödeneğin%5’iiptaledilmiştir.
“03-Mal ve Hizmet Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 29.643.500 TL ödenek
tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin 24.512.056 TLsi harcanmış ve yılsonu itibariyle
ödeneğin%17’siiptaledilmiştir.
“05-CariTransferler”içinBaşkanlığımızbütçesine606.420TLödenektahsisedilmiş,
sözkonusuödeneğin601.648TLsiharcanmışveyılsonuitibariyleödeneğin%0,7’siiptal
edilmiştir.
“06-SermayeGiderleri”içinBaşkanlığımızbütçesine 10.292.343 TLödenektahsis
edilmiş,sözkonusuödeneğin7.965.849TLsiharcanmışveyılsonuitibariyleödeneğin%
22,6’sıiptaledilmiştir.
72
Sayıştay Başkanlığı
Başkanlığımızın2012yılıbütçesinden,2011yılsonuharcamalarınagöre%7,9artışla
130.495.385TLharcamagerçekleşmiştir.
Bütçegiderlerinintürüaçısından,SayıştayBaşkanlığının2012yılındakiharcamalarıve
toplamharcamamiktarınagöreharcamaoranlarıiseşöylegerçekleşmiştir:



 


1 PersonelGiderleri 86.418.913 %66,22
2 SosyalGüvenlikKurumlarınaDev.PrimiGid. 10.996.919 %8,42
3 MalveHizmetAlımGiderleri 24.512.056 %18,80
5 CariTransferler 601.648 %0,46
6 SermayeGiderleri 7.965.849 %6,10
  
Bunagöre,Başkanlığımızın2012yılındaharcamalarının%66’sıpersonelgiderlerine,
%8,5’i sosyal güvenlik kurumları devlet primi giderlerine, %19’u mal ve hizmet alım
giderlerine,%0,5’icaritransferlereve%6’sıdasermayegiderlerineharcanmıştır.
2012yılıyatırımharcamalarıvebütçeişlemleriiseşöyledir;









  







Arşi̇v
Binası
1.200.000 - - 1.100.000 100.000 - -
Denetim
Tek.Alt.
Projesi
3.120.000 - 1.100.000 - 4.220.000 3.789.287 89,8
Muhtelif
İşler
635.000 - - - 635.000 615.794 96,9
HizmetB.
Bak.
Onarım
1.500.000 333.549 - - 1.833.549 918.681 50,1
Lojman
Bak.
Onarım
2.600.000 903.794 - - 3.503.794 2.642.085 75,4
  1.237.343    7.965.849 
73
2012 Yılı Faaliyet Raporu






 





 
1.237.343 142.162.130 2.331.000 2.331.000 143.399.473 130.495.385 12.904.089
2009-2012yıllarınaaitbütçegiderleriningerçekleşmelerialttakitablodayeralmaktadır.
Bütçegiderleritoplambütçeödeneğinin2009yılında%86,42,2010yılında%75,04,2011
yılında%85,05ve2012yılnda%91olarakgerçekleşmiştir.



    


TL
99.021.530 125.900.054 142.218.928 143.399.473

TL
85.573.591 94.475.058 120.950.823 130.495.385


%
   91
Temizlikhizmetialımıvegüvenlikhizmetalımısuretiyleçalıştırılanşirketelemanısayısı
iletaşıtkullanımınailişkinmaliyetbilgilerineiseaşağıdakitablodayerverilmiştir.

  

ŞirketElemanıSayısı 263 304 327
TemizlikHizmetindeÇalıştırılanEleman
BaşınaDüşenOrtalamaAlan(m²/kişi)
365 345 315

ŞirketElemanıSayısı 100 107 113
GüvenlikHizmetindeÇalıştırılanEleman
BaşınaDüşenOrtalamaAlan(m²/kişi)
960 980 913

KiralananTaşıtSayısı 68 76 78
SatınAlınmaSuretiyleEdinilenTaşıtSayısı 41 47 47
TaşıtlarınToplamMaliyeti(Akaryakıt,Bakım-
Onarım,TrafikSigortası,vs.)(TL)
255.091 352.885 418.589
74
Sayıştay Başkanlığı
Kurumumuzunfaaliyetleriniyürütürkenkullanmışolduğuelektrik,su,doğalgaz,telefon
veinterneterişimineaitgiderlereaşağıdakitablodayerverilmiştir.

  

KullanımAlanı(m²) 103.143 104.893 103.143
Personel*BaşınaDüşen
KullanımAlanı(m²/kişi)
71,33 71,31 68,58

TüketimMiktarı(kw/saat) 3.296.490 3.235.304 3.563.573
TüketimGideri(TL) 1.041.445 1.097.298 1.165.998
PersonelBaşınaElektrik
AydınlanmaGideri(TL)
720,22 745,95 775,26

TüketimMiktarı(m³) 34.268 33.707 30.980
TüketimGideri(TL) 360.308 61.142 325.905
PersonelBaşınaSuGideri
(TL)
249,18 41,56 216,69

TüketimMiktarı(m³) 675.009 821.307 734.000
TüketimGideri(TL) 716.444 525.805 757.403
PersonelBaşınaIsınma
Gideri(TL)
495,47 357,45 503,59


TelefonveİnternetErişim
Gideri(TL)
217.667 335.104 363.540
PersonelBaşınaTelefonve
İnternetErişimGideri
150,53 227,81 241,71
*Personel Sayısı 2010 Yılı: 1446 kişi, 2011 yılı: 1471 kişi, 2012 yılı: 1504
75
2012 Yılı Faaliyet Raporu

TürkiyeBüyükMilletMeclisiBaşkanlıkDivanınca5018sayılıKanunun69uncuve6085
sayılıSayıştay Kanununun 79 uncu maddesi uyarınca Sayıştayındış denetiminiyapmak
üzere görevlendirilen komisyon tarafından “2011 Mali Denetim Raporu” hazırlanmış ve
TBMMBaşkanlıkDivanınasunulmuştur.Sözkonusuraporunsonuçbölümünde;
- Sayıştay Başkanlığının ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerine dayalı
olaraktahakkukettirilenveilgililerinhesabınaaktarılanödemelerininbankahesapözetleri
ilemutabıkolduğu,
-Kesinhesapcetvellerindegösterilengelir-giderrakamlarınındoğruvedenkolduğu,
ödeneküstüharcamayapılmadığı,
-ÜstyöneticiolarakSayıştayBaşkanının;bütçeileverilenkamukaynaklarınınetkili,
ekonomikveverimlibirşekildekullanılmasınıteminedecektedbirlerinalınmasında,mali
yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinde, 5018 sayılı Kanunda belirtilen
görevvesorumluluklarınyerinegetirilmesindeüstüngayretgösterdiği,
-Harcamayetkilisi,muhasebeyetkilisi,malihizmetlerbirimyöneticisivegerçekleştirme
görevlilerininmalimevzuatiletedbirlerinuygulanmasıyönündeazamiçabasarfettikleri,
-İdareninmalifaaliyet,kararveişlemlerininKamuMaliYönetimveKontrolKanunuve
ilgilidiğermevzuatçerçevesindeyürütüldüğü
belirtilmiştir.
76
Sayıştay Başkanlığı


Kurumumuzun2012yılıperformansbilgilerineaşağıdakitablolardayerverilmiştir.

A1-Çağdaşdenetimyöntemveteknikleriniyaygınlaştırarakdenetimde
etkinliğiarttırmak

H6-Denetimaltyapısınıgeliştirmek.

DenetimaltyapısınıngeliştirilmesiamacıylaDenetimYönetimSistemi
kurulacakveihtiyaçduyulandüzenlemelergerçekleştirilecektir

DEGEM



Denetimalanındaarşivleme,DenetimYönetimSistemi(SayCAP)içinde
yapılmaktadır. Bu nedenle, SayCAP’in kullanımı ile birlikte denetim
arşivlemesistemidekurulmuşolmaktadır.


2012yılıiçinde,17adetSayCAPeğitimidüzenlenerek39sınıfaeğitim
verilmiştir.BirsınıfadaileridüzeySayCAPeğitimidüzenlenmiştir.

A1-Çağdaşdenetimyöntemveteknikleriniyaygınlaştırarakdenetimde
etkinliğiarttırmak

H8-TBMMileilişkilerigeliştirerekSayıştayraporlarınınetkisiniarttırmak.

SayıştayraporlarızamanlıbirşekildeTBMM’yesunulacak,kamuoyuna
açıklanacakveraporlarıngereklerininyerinegetirilmesiizlenecektir.

Destek1





2012yılındaTBMM’yeGenelUygunlukBildirimisunulmuştur.
2012yılındaTBMM’ninSayıştaydandenetimtalebiolmamıştır.
2012yılında94adetKİTRaporuTBMM’yesunulmuştur.
Kamu idarelerine ilişkin raporlar ve Genel Raporlar 6353 sayılı
Kanunla Sayıştay Kanununda yapılan değişiklik nedeniyle TBMM’ye
sunulamamıştır.



2012yılındaTBMMvekamuoyunayönelikçalışmalar,ikincilmevzuat
vedenetimrehberlerihazırlıkçalışmalarıyanısıra;
-PlanBütçeKomisyonundaSayıştayınçalışmalarıhakkındaSayıştay
Başkanıtarafındanbilgiverildi.
-150.Yılkutlamalarıçerçevesindeuluslararasıniteliktepaneldüzenlendi,
-Websitesi,kitaplar,aylıkbülten,akademikdergivs.hazırlandı.
77
2012 Yılı Faaliyet Raporu

A3-Etkinbiryönetimsistemikurarakkurumsalyapıyıgüçlendirmek.

H1-Kurumiçivedışındakibeklentilerikarşılayan,süreklilikarzeden
birhizmetiçieğitimpolitikasıoluşturmakveuygulamak.

Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan eğitimlerin 2012 yılı
itibariyleetkinbirşekildeuygulanmasısağlanacaktır.

DEGEM




2012yılıiçinde,1çalıştay,20eğitimvekurs,20konferans,seminer,
panel, sempozyum vb. olmak üzere 41 adet hizmet içi eğitim
faaliyetigerçekleştirilmiştir.
2011yılısonuitibariyletoplameğitimfaaliyetisayısı39dur.




2012yılıiçindemensuplarımızcaverilenhizmetiçieğitim,seminer
vb.faaliyetlerinsayısı25tir.
2011yılıiçinde,mensuplarımızcaverilenhizmetiçieğitim,seminer
vb.faaliyetlerinsayısı22dir.



2012 yılında düzenlenen eğitimler sonunda katılımcılar için anket
düzenlenmiştir. Anket sonuçları değerlendirildiğinde, memnuniyet
düzeylerinin%70’inüzerindeolduğugörülmüştür.

A3-Etkinbiryönetimsistemikurarakkurumsalyapıyıgüçlendirmek.

H5-İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini
uygulayaraketkinveverimlibirşekildeişleyeninsankaynaklarıyapısını
oluşturmak.

İnsanKaynaklarıYönetimivePersonel GelişimiStratejisiBelgesinde
öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performansdeğerlendirmesistemi,kurumiçiyükselmemekanizmaları,
çalışmaortamınıniyileştirilmesivemotivasyon,organizasyonyapısının
geliştirilmesi,insankaynaklarıbirimininkurulmasınailişkinçalışmalar,
2012yılınınsonuitibariylesonuçlanmaaşamasınagetirilmişolacaktır.

DEGEM

   
    

İnsanKaynaklarıBirimBaşkanlığı2012yılıitibariylekurulmuştur.
   

İnsankaynaklarıveritabanıoluşturulmasınailişkinçalışmalarbaşlamış
olup,2013yılındadabuçalışmalaradevamedilecektir.
    
    

GörevtanımlarıveişsüreçlerininbelirlenmesiiçinİçKontrolYönlendirme
Komisyonukurulmuştur.
Komisyonyönetimbirimlerininişsüreçlerivegörevtanımlarıüzerindeki
çalışmalarını bitirmek üzere olup müteakiben denetim ve yargı
birimlerinegeçilecektir.
78
Sayıştay Başkanlığı

Başkanlığımızın Stratejik Plan ve Performans Programında 2012 yılında yürüttüğü
faaliyet ve projeler ile performans hedeeri ve bu hedeer için belirlenen performans
göstergelerine ve bunların gerçekleşme durumlarına yukarıdaki tablolardayer verilmiştir.
Performanshedeeriveperformansgöstergeleriyıliçerisindedönemleritibariyleizlenmiş
vebirimlertarafındanperformansgöstergeleriningerçekleşmesonuçlarıbildirilmiştir.
Sözkonusutablolarincelendiğinde,faaliyetveprojeleringerçekleştiğianlaşılmaktadır.
AncakdenetimsonuçlarınailişkinTBMM’yesunulanraporlarınsayısındaöncekiyılagöre
artışsağlanmasınailişkinhedefingerçekleşmediğigörülmektedir.SayıştayraporlarıSayıştay
KanunundayapılandeğişikliknedeniyleMeclisegönderilememiştir.
79
2012 Yılı Faaliyet Raporu


•Sayıştay’ın150yıllıkköklübirgeçmişesahipolması,
•Sayıştay’ınanayasalveyasalbağımsızlığasahipolması,
•6085sayılıSayıştayKanunununyayımlanmışolması,
•İyieğitimalmış,deneyimlivekonusundauzmanmeslekmensubukadrosunasahip
olması,
•Meslekmensuplarınınyeterliteminatıbulunması,
•Yargıyetkisinesahipolması,
•Denetimalanınınkamununneredeysetamamınıkapsıyorolması,
•Güvenilir,tecrübelivesaygınbirkurumolması,
•Uluslararasıilişkileringelişmişolması,
•Genişbirfaaliyetalanınasahipolmasınedeniyleeldeedilenbilgibirikimi,
•Süreklilikarzedenbireğitimanlayışınınbenimsenmişolması.

•Ekipçalışmasıanlayışınınyaygınlaşmamışolması,
•Hazırlananraporlarınkalitegüvencesinesahipolmasınayönelikmekanizmaların
yeterinceetkinolmaması,
•Köklübirkurumolmasıveuzunyıllarmevzuatındadeğişiklikyapılmaması
nedeniyleyeniliklereanındauyumsağlamakonusundagüçlükyaşanması.

•6085sayılıKanunve5018sayılıKanunileuluslararasıstandartlarauygundenetim
yapmaimkânıgetirilmesi,
•SayıştayınTürkiye’nintekdışdenetimkurumuolarakkabuledilmesiveSayıştaya
büyükönemverilmesi,
•ToplumuntümkatmanlarındaSayıştaydenetimineatfedilenbüyükdeğerinvar
olması,
•UluslararasıstandartlarlaveAvrupaBirliğiuygulamalarıileuyumluyenibirkamu
maliyönetimsistemininvarlığı,
•Kamumaliyönetimindehesapverilebilirliğinvesaydamlığınsağlanmasında
Sayıştayaönemverilmesi,
•Bilgiedinmeuygulamalarınıntoplumdayaygınlıkkazanmasıylabirliktekamuoyu
duyarlılığınıngelişmesi.
80
Sayıştay Başkanlığı

•Sayıştaytarafındanparlamentoyasunulacakraporlarınparlamentoda
görüşülmesineilişkinesasveusullerinbelirlenmemişolması,
•ParlamentoileSayıştayilişkilerinindenetiminetkinliğiniarttıracakdüzeyde
gelişmemişolması,
•Kamuidarelerindekamumaliyönetimvekontrolsistemineuyumlualtyapının
yeterinceoluşturulamaması.

Dünyaileparalelolarakülkemizdedeyaşananhızlıvekapsamlıdeğişimsürecindegörev
vesorumluluklarısürekliartanSayıştayın,dahaadil,şeffaf,hukukabağlı,demokrasinintüm
kurumvekurallarıileişletildiği,yönetimvehizmetkalitesisürekliyükselen,dahamodernve
dahamüreffehbirTürkiyeiçintaşıdığıönemhergeçengündahaiyianlaşılmaktadır.
2012yılında150.YılınıkutlayanSayıştayımız,150yıllıktarihiboyuncadenetim,yargıve
diğerfonksiyonlarınıçağdaşyaklaşımlarvegününkoşullarıçerçevesindesürekligeliştirerek
enetkinşekildeyürütürkenyenidüzenlemelerlekendisineverilengörevvesorumluluklarıda
eniyişekildeyerinegetirmekiçinyoğunçabagöstermektedir.
Kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin
iyileştirilmesiyoluylakamumaliyönetimindeşeffaıkvehesapverebilirliğinyerleşmesive
kamukaynaklarınındoğruyönetiminekatkısağlanmasıamaçlanmaktadır.
Bubağlamda;KamuidarelerininetkindenetiminiyapabilmekiçinSayıştayındenetim
kapasitesiningeliştirilmesi,kamuidarelerinde5018sayılıKanungereğincekurulmasıgereken
altyapınınoluşturulmasınakatkısağlanması,adil,hızlı,şeffafveetkinişleyenbiryargıiçin
süreçvealtyapınıngeliştirilmesi,Sayıştayfonksiyonlarınınetkinveverimliyürütülebilmesiiçin
kurumsalyönetimkapasitesiningüçlendirilmesiveiletişimingeliştirilmesihedeenmektedir.
Başkanlığımız,stratejikplanlamaçalışmalarıkapsamındaoluşturulankurumunmisyonu
vevizyonudoğrultusunda,kurumunstratejikamaçlarıvehedeeriışığındabelirlenenprojeve
faaliyetlerigerçekleştirerekönümüzdekidönemde;denetimveyargıhizmetlerinibeklentileri
karşılayacakşekildedahaetkinbirbiçimdesunacaktır.
81
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Üstyöneticiolarakyetkimdâhilinde;
Burapordayeralanbilgileringüvenilir,tamvedoğruolduğunubeyanederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığınıveiçkontrolsistemininişlemlerinyasallıkvedüzenliliğineilişkinyeterli
güvenceyisağladığınıbildiririm.
Bugüvence,üstyöneticiolaraksahipolduğumbilgivedeğerlendirmeler,iç
kontrollergibibilgimdâhilindekihususlaradayanmaktadır.
Buradaraporlanmayan,idareninmenfaatlerinezararverenherhangibirhusus
hakkındabilgimolmadığınıbeyanederim.
ANKARA
……./..…../2013


82
Sayıştay Başkanlığı

Harcamayetkilisiolarakyetkimdâhilinde;
Burapordayeralanbilgileringüvenilir,tamvedoğruolduğunubeyanederim.
Burapordaaçıklananfaaliyetleriçinidarebütçesindenharcamabirimlerimize
tahsisedilmişkaynakların,etkili,ekonomikveverimlibirşekildekullanıldığını,görev
veyetkialanımçerçevesindeiçkontrolsistemininidarivemalikararlarilebunlara
ilişkinişlemlerinyasallıkvedüzenliliğihususundayeterligüvenceyisağladığınıve
harcamabirimlerimizdesüreçkontrolününetkinolarakuygulandığınıbildiririm.
Bugüvence,harcamayetkilisiolaraksahipolduğumbilgivedeğerlendirmeler,
içkontrollergibibilgimdâhilindekihususlaradayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husushakkındabilgimolmadığınıbeyanederim.
ANKARA
……./..…../2013


83
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Malihizmetlerbirimyöneticisiolarakyetkimdâhilinde;
Buidarede,faaliyetlerinmaliyönetimvekontrolmevzuatıilediğermevzuata
uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini,
izlendiğinivegereklitedbirlerinalınmasıiçindüşünceveönerileriminzamanında
üstyöneticiyeraporlandığınıbeyanederim.
İdaremizin2011yılıFaaliyetRaporunun“III/A-MaliBilgiler”bölümündeyer
alanbilgileringüvenilir,tamvedoğruolduğunuteyitederim.
ANKARA
……./..…../2013



2012 YILI
FAALİYET RAPORU