T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2012 Yılı
Kurumsal Mali Durum
Ve
Beklentiler Raporu
Temmuz 2012 - ANKARA
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 1 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ……………………………………………………………………………………………. 2
I - OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ………………… 3
Bütçe Giderleri …………………………………………………………………………………… 3
01- Personel Giderleri ……………………………………………………………………………… 5
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri …………………………… 7
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ……………………………………………………………. 8
05- Cari Transferler ……………………………………………………………………………………. 9
06- Sermaye Giderleri ……………………………………………………………………………….. 11
II - OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER …………………. 12
III- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ……. 13
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri ……………………………………………….. 13
01- Personel Giderleri ………………………………………………………………………………. 14
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……………………………. 15
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri …………………………………………………………….. 15
05- Cari Transferler …………………………………………………………………………………… 15
06- Sermaye Giderleri ……………………………………………………………………………….. 15
IV- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ………….. 16
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 2 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu
maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe
uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini
Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu zenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve
kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim
fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
arasında yer alan Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe
uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması
planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 3 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
I- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bütçe Giderleri
29 Aralık 2011 tarih ve 28157 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu” ile Sayıştay Başkanlığına 142.162.130 TL. ödenek tahsis
edilmiştir. 2011 yılı bütçesinden taahhüt artığı olarak 1.237.343 TL. 2012 yılı
bütçesine eklenerek Başkanlığımızın toplam ödeneği 143.399.473 TL. olmuştur.
2011 yılında 120.950.823 TL. bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2012 yılı için
öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2011 yılında gerçekleşen harcama tutarına
göre % 18,56 artış olmuştur.
Sayıştay Başkanlığının 2011 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2012 yılı başlangıç
bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı
ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo-1 2012 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2012 Yılı Başlangıç Ödeneği
Bütçe Tertibi
2011
2012
Artış
Oranı
Gider Gerçekleşmeleri
Başlangıç Ödeneği
%
01-Personel Giderleri
80.964.131
91.261.710
12,72
02-SGK Devlet Primi Giderleri
9.798.553
11.595.500
18,34
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
20.131.069
29.649.500
47,28
05-Cari Transferler
563.642
600.420
6,53
06-Sermaye Giderleri
9.493.428
10.292.343
8,42
TOPLAM
120.950.823
143.399.473
18,56
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 4 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2011 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri, Bütçe Giderleri
Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi 58.849.034 TL. olarak
gerçekleşmiştir.
2011 yılsonu gerçekleşmelerinin % 48,66’sı Ocak-Haziran döneminde
gerçekleşmiştir. 2012 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe
giderleri toplamı ise 64.499.786 TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde
bütçenin kullanım oranı % 44,98 olmuştur. 2011 ve 2012 yılları Haziran sonu
itibariyle bütçe gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, % 9,60 oranında bir artış
olduğu görülmektedir. 2011 ve 2012 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla
Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu
itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de ve EK-
1’de gösterilmiştir.
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 5 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Bütçe Tertibi
2011
2012
Gider Gerçekleşmeleri
Artış
Oranı
Gider
Gerçekleşmeleri
Başlangıç
Ödeneği
Ocak-Haziran Dönemi
Oran %
%
2011
2012
2011
2012
01-Personel Giderleri
80.964.131
91.261.710
43.449.313
45.821.596
53,66
50,21
5,46
02-SGK Prim Giderleri
9.798.553
11.595.500
5.216.360
5.790.553
53,24
49,94
11,01
03-Mal ve Hizmet
Alımları
20.131.069
29.649.500
8.142.563
10.518.537
40,45
35,48
29,18
05-Cari Transferler
563.642
600.420
274.888
292.570
48,77
48,73
6,43
06-Sermaye Giderleri
9.493.428
10.292.343
1.765.910
2.076.530
18,60
20,18
17,59
TOPLAM
120.950.823
143.399.473
58.849.034
64.499.786
48,66
44,98
9,60
01- Personel Giderleri
Personel giderleri için 2012 yılı başında 91.261.710 TL. ödenek ayrılmıştır.
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 6 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 43.449.313 TL. olan personel giderleri,
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.372.283 TL. artışla 45.821.596 TL. olmuştur.
Personel giderlerindeki artış oranı % 5,46 olarak gerçekleşmiştir. 2011 – 2012
yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-3 2011-2012 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2011
2012
Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
8.756.761
10.091.275
1.334.514
15,24
Şubat
6.943.689
6.688.928
-254.761
-3,81
Mart
6.184.608
6.683.199
498.591
8,06
Nisan
8.160.277
6.686.669
-1.473.608
-22,03
Mayıs
6.236.376
7.166.277
929.901
14,91
Haziran
7.167.602
8.505.247
1.337.645
18,66
Toplam
43.449.313
45.821.596
2.372.283
5,46
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 7 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2012 yılı başında
11.595.500 TL. ödenek ayrılmıştır.
2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.216.360 TL. olan Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 574.193 TL.
artışla 5.790.553 TL. olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
giderlerindeki artış oranı % 11,01 olarak gerçekleşmiştir. 2011 2012 yılları Ocak-
Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık
gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-4 2011-2012 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2011
2012
Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
1.127.598
1.267.624
140.026
12,42
Şubat
844.154
849.428
5.274
0,62
Mart
803.785
849.993
46.208
5,75
Nisan
793.314
853.622
60.308
7,61
Mayıs
787.084
887.128
100.044
12,71
Haziran
860.425
1.082.758
222.333
25,84
Toplam
5.216.360
5.790.553
574.193
11,01
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 8 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Mal ve hizmet alımı giderleri için 2012 yılı başında 29.649.500 TL. ödenek
ayrılmıştır.
2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.142.563 TL. olan mal ve hizmet alımı
giderleri, 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.375.974 TL. artışla 10.518.537 TL.
olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış oranı % 29,18 olarak
gerçekleşmiştir. 2011 2012 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de
gösterildiği şekildedir.
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 9 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Tablo-5 2011-2012 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar
2011
2012
Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
187.380
144.285
-43.095
-29,87
Şubat
1.386.118
2.035.396
649.278
47,84
Mart
1.487.124
2.490.913
1.003.789
67,5
Nisan
1.711.510
1.642.916
-68.594
-4,18
Mayıs
1.684.536
1.888.209
203.673
12,09
Haziran
1.685.895
2.316.819
630.924
37,42
Toplam
8.142.563
10.518.537
2.375.974
29,18
05- Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2012 yılı başında 600.420 TL. ödenek
ayrılmıştır.
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 10 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 274.888 TL. olan cari transfer
harcamaları, 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.862 TL. artışla 292.570 TL.
olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış oranı % 6,43 olarak
gerçekleşmiştir. 2011 2012 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer
harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da
gösterildiği şekildedir.
Tablo-6 2011-2012 Cari Transferler
Aylar
2011
2012
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
Ocak
2.388
6.570
4.182
175,13
Şubat
---
---
---
---
Mart
136.250
143.000
6.750
4,95
Nisan
---
---
---
---
Mayıs
---
---
---
---
Haziran
136.250
143.000
6.750
4,95
Toplam
274.888
292.570
17.682
6,43
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 11 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
06- Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2012 yılı başında 9.055.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2011 yılı bütçesinden taahhüt artığı olarak 1.237.343 TL. 2012 yılı bütçesine
eklenerek sermaye giderlerinin toplam ödeneği 10.292.343 TL. olmuştur.
2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.765.910 TL. olan sermaye giderleri,
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 310.620 TL. artışla 2.076.530 TL. olmuştur.
Sermaye giderlerindeki artış oranı % 17,59 olarak gerçekleşmiştir. 2011 - 2012
yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-7 2011-2012 Sermaye Giderleri
Aylar
2011
2012
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
Ocak
167.706
---
---
Şubat
---
687.313
---
Mart
315.993
696.130
380.137
120,30
Nisan
94.870
---
---
Mayıs
---
435.914
----
Haziran
1.187.340
257.172
-930.168
361,69
Toplam
1.765.910
2.076.530
310.620
17,59
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 12 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
II- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Sayıştay Başkanlığınca Ocak-Haziran 2012 döneminde yürütülen faaliyetlere
aşağıda yer verilmiştir.
Sayıştayın kuruluşunun 150 nci Yıldönümü kutlamaları kapsamında
konferanslar, panel ve uluslararası sempozyum ile çeşitli etkinlikler
gerçekleştirilmiştir.
Bu dönemde, Başkanlığımıza ait lojmanlarda yapılacak bakım ve onarımlar
için ihaleye çıkılmış ve tadilatlara başlanmıştır.
Sayıştay Başkanlığının yargılama ve denetim faaliyetleri, kanunların verdiği
yetki ve planlamalar doğrultusunda devam etmektedir.
Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2012 döneminde
gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme
oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 13 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Toplam Ödenek
(TL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
Tutarı (TL)
Gerçekleşme
Oranı
(%)
Özel Kalem Müdürlüğü
4.857.480
998.117
20,55
Daireler - Kurullar
16.637.740
8.132.446
48,88
Başkan Yardımcılığı
44.553.043
18.386.359
41,27
Denetim Birimleri
77.351.210
36.982.863
47,81
GENEL TOPLAM
143.399.473
64.499.786
44,98
III- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2012 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis
edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tabloda (EK-1)
belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider
türleri itibariyle dağılımı ve 2012 yılı sonu itibariyle tahmini gerçekleşmeleri ve
oranları aşağıda Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterilmiştir.
Tablo-8 2012 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
Bütçe Tertibi
2012
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Artış Oranı
Başlangıç Ödeneği
Harcamaları
Dönemi
%
(Tahmini)
01-Personel Giderleri
91.261.710
45.821.596
49.828.404
104,81
02-SGK Prim Giderleri
11.595.500
5.790.553
6.359.447
104,78
03-Mal ve Hizmet Alımla
29.649.500
10.518.537
15.481.462
87,69
05-Cari Transferler
600.420
292.570
297.430
98,26
06-Sermaye Giderleri
10.292.343
2.076.530
4.923.470
68,01
TOPLAM
143.399.473
64.499.786
76.890.213
98,60
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 14 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
01- Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2012 döneminde 45.821.596 TL. olan personel giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2012 döneminde yaklaşık 49.828.404 TL. yi bulması
beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe
başlangıç ödeneğinin % 104,81 olacağı tahmin edilmektedir.
01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere personel aylıklarına
uygulanacak artışlar ile terfi ve intibaklar nedeniyle personel giderlerinde yılsonu
gerçekleşme tutarlarının, tahsis edilen ödeneğin üzerine çıkalacağı tahmin
edilmektedir.
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 15 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2012 döneminde 5.790.553 TL. olan Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2012 döneminde yaklaşık
6.359.447 TL. yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
% 104,78 olacağı tahmin edilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşme
tutarlarının, tahsis edilen ödeneğin üzerine çıkalacağı tahmin edilmektedir.
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Ocak-Haziran 2012 döneminde 10.518.537 TL. olan mal ve hizmet alımı
giderlerinin, Temmuz-Aralık 2012 döneminde yaklaşık 15.481.462 TL. yi bulması
beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2012
yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,69 olacağı tahmin edilmektedir.
05- Cari Transferler
Ocak-Haziran 2012 döneminde 292.570 TL. olan Cari transfer
harcamalarının, Temmuz-Aralık 2012 döneminde yaklaşık 297.430 TL. yi bulması
beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı
bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,26 olacağı tahmin edilmektedir.
06- Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2012 döneminde 2.076.530 TL. olan Sermaye giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2012 döneminde yaklaşık 4.923.470 TL. yi bulması
beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2012 yılı bütçe
başlangıç ödeneğinin % 68,01 olacağı tahmin edilmektedir.
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 16 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
IV-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürütmeyi planladığımız;
plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyet aşağıda belirtilmiştir.
2012 Yılı Performans Programında Öngörülen Faaliyetler
Yasal yapılanma sürecinin etkin ve zamanında tamamlanabilmesi için "Kurum
Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya konacaktır.
Stratejik amaçlarımıza uygun olarak denetim organizasyon yapısı gözden
geçirilecektir.
Denetim Yönetimi Sistemi kurularak geliştirilecektir.
Denetlenen kurumlar ve denetim sonuçlarına ilişkin grup arşivleme sistemi
kurulacak ve geliştirilecektir.
5018 sayılı Kanuna uygun olarak denetim alanına ilişkin kütük güncellenecektir.
İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
Denetlenen kurum/birim verilerinin elektronik ortamda alınması, işlenmesi ve
saklanmasına yönelik teknik altyapı oluşturulacaktır.
Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesine yönelik temel
yaklaşımlar belirlenecek ve bu ilişkilerin eşgüdüm içinde yürütülmesi
sağlanacaktır.
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM'ye sunulacak, kamuoyuna
açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha sağlıklı yürütülmesini teminen TBMM'de
Sayıştay temsilciliğinin bulundurulması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Personel eğitimlerinin etkin bir şekilde planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
"Eğitim Yönetim Sistemi" kurulacaktır.
Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecek ve yayınlanacaktır.
Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının etkinleştirilmesine yönelik faaliyetler
planlanacaktır.
T.C Sayıştay Başkanlığı Sayfa 17 / 19
2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Meslek mensuplarına yönelik mesleki gelişim eğitimleri planlanacak ve
uygulanacaktır.
Meslek mensuplarının, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs, seminer v.b.
eğitim programlarına katılımı teşvik edilecektir.
Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs, seminer v.b. faaliyetler
düzenlenecektir.
Bilgi ve görgü arttırma ve incelemelerde bulunma bağlamında meslek
mensuplarının yurtdışına gönderilmeleri sağlanacaktır.
Mensupların, Sayıştay denetimini ilgilendiren konularda yurt içindeki ve yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarına katılımları teşvik
edilecektir.
Performans ve motivasyonun yüksek düzeyde sağlanabilmesi için; personelin
sosyal imkanları geliştirilecek ve yönetim personelinin statüsü belirlenerek, özlük
haklarının iyileştirilmesine ilişkin gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Bütçe Yıl: 2012
Kurum Kod:
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
120.950.823 143.399.473 10.241.832 11.509.754 9.173.962 10.261.066 8.927.761 10.863.235 10.759.971 9.183.206 8.707.997 10.377.528 11.037.512 12.304.996 58.849.034 64.499.786 9,60 48,66 44,98 141.390.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ 80.964.131 91.261.710 8.756.761 10.091.275 6.943.689 6.688.928 6.184.608 6.683.199 8.160.277 6.686.669 6.236.376 7.166.277 7.167.602 8.505.247 43.449.313 45.821.596
5,46 53,66 50,21
95.650.000
MEMURLAR
79.768.331 89.538.960 8.577.649 10.052.429 6.775.763 6.667.480 6.051.419 6.661.678 7.992.666 6.664.498 6.129.834 7.145.451 7.030.959 8.478.660 42.558.290 45.670.195 7,31 53,35 51,01 95.324.940
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 964.034 585.750 150.365 32.141 142.129 21.448 109.277 21.521 129.980 22.171 106.251 20.827 116.897 26.588 754.900 144.697
-80,83 78,31 24,70
311.110
İŞÇİLER
0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
GEÇİCİ PERSONEL 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DİĞER PERSONEL
231.767 1.100.000 28.746 6.704 25.797 0 23.911 0 37.631 0 291 0 19.746 0 136.124 6.704 -95,07 58,73 0,61 13.950
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 9.798.553 11.595.500 1.127.598 1.267.624 844.154 849.428 803.785 849.993 793.314 853.622 787.084 887.128 860.425 1.082.758 5.216.360 5.790.553
11,01 53,24 49,94
12.150.000
MEMURLAR
9.653.980 11.491.000 1.103.133 1.262.249 819.937 845.843 790.410 846.407 775.682 850.699 770.948 882.881 844.289 1.078.245 5.104.398 5.766.324 12,97 52,87 50,18 12.099.604
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 144.573 100.000 24.465 5.375 24.218 3.585 13.375 3.585 17.631 2.923 16.136 4.247 16.136 4.513 111.962 24.229
-78,36 77,44 24,23
50.396
İŞÇİLER
0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DİĞER PERSONEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 20.131.069 29.649.500 187.380 144.285 1.386.118 2.035.396 1.487.124 2.490.913 1.711.510 1.642.916 1.684.536 1.888.209 1.685.895 2.316.819 8.142.563 10.518.538
29,18 40,45 35,48
26.000.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
6.489 0 0 0 910 0 0 0 0 0 0 0 802 0 1.712 0 0,00 26,38 0,00 -1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.774.488 4.562.000 113.278 29.340 277.672 388.483 193.890 352.690 236.316 229.598 238.799 271.682 190.288 384.609 1.250.243 1.656.401
32,49 45,06 36,31
4.350.000
YOLLUKLAR
1.577.887 5.278.500 15.302 27.608 6.891 249.658 43.132 865.969 192.856 269.360 116.330 273.716 155.946 366.419 530.457 2.052.730 286,97 33,62 38,89 5.128.000
GÖREV GİDERLERİ 13.999 350.000 660 0 661 240.198 66 408 3.723 164 336 117 968 460 6.414 241.347
3.662,68 45,82 68,96
300.000
HİZMET ALIMLARI
13.356.679 16.564.000 52.511 74.993 972.965 1.080.929 1.004.661 1.139.723 1.042.286 1.084.861 1.105.488 1.139.104 1.068.265 1.136.569 5.246.176 5.656.179 7,82 39,28 34,15 13.517.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 451.102 1.100.000 555 2.298 1.929 5.852 76.622 878 23.120 6.797 46.105 17.330 42.100 217.592 190.431 250.746
31,67 42,21 22,80
1.040.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.067.072 1.195.000 0 8.606 85.537 32.258 90.492 52.813 53.393 22.471 92.939 74.829 115.861 48.275 438.222 239.252 -45,40 41,07 20,02 1.065.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 883.352 600.000 5.074 1.440 39.553 38.017 78.261 78.432 159.816 29.666 84.539 111.431 111.665 162.895 478.907 421.881
-11,91 54,21 70,31
600.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
05 - CARİ TRANSFERLER 563.642 600.420 2.388 6.570 0 0 136.250 143.000 0 0 0 0 136.250 143.000 274.888 292.570
6,43 48,77 48,73
590.000
GÖREV ZARARLARI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
547.388 572.000 2.388 0 0 0 136.250 143.000 0 0 0 0 136.250 143.000 274.888 286.000 4,04 50,22 50,00 572.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 709 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
1.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 15.545 26.920 0 6.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.570
0,00 0,00 24,41
17.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
06 - SERMAYE GİDERLERİ 9.493.428 10.292.343 167.706 0 0 687.313 315.993 696.130 94.870 0 0 435.914 1.187.340 257.172 1.765.910 2.076.530
17,59 18,60 20,18
7.000.000
MAMUL MAL ALIMLARI
3.236.347 2.285.000 0 0 0 168.373 106.658 166.852 0 0 0 85.904 89.539 0 196.198 421.129 114,65 6,06 18,43 2.375.372
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
295.187 1.470.000 0 0 0 141.246 81.125 0 0 0 0 0 0 0 81.125 141.246 74,11 27,48 9,61 1.124.628
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
2.751.889 1.200.000 167.706 0 0 0 128.210 0 94.870 0 0 0 1.097.801 0 1.488.587 0 0,00 54,09 0,00 -1
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
3.210.006 5.337.343 0 0 0 377.694 0 529.278 0 0 0 350.010 0 257.172 0 1.514.155 0,00 0,00 28,37 3.500.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
08 - BORÇ VERME
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTDIŞI BORÇ VERME
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
06 - SAYIŞTAY
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI *
(%)
MART GERÇEKLEŞME
NİSAN GERÇEKLEŞME
MAYIS GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2011 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2012
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
2012 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
ŞUBAT GERÇEKLEŞME