2013 Yılı
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı 06100 Balgat / Ankara
Tel: 0 (312) 295 30 00
Fax : 0 (312) 295 40 94
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyet Raporu
Nisan • 2014
2013 Yılı
Faaliyet Raporu
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sunuş
Saydam, hesap verebilir ve etkin bir
yönetim ve denetim anlayışının yerleşmesini
hede eyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi
yapılandırılmış, kamu kaynaklarının hukuka
uygun olarak kullanılması güvence altına
alınmıştır.
Bu kapsamda üst yönetimin bütçe ilkeleri
ile kurumsal amaç, hedef ve planlara uygun
faaliyette bulunması, mali yıl sonunda bu
faaliyetlere ilişkin gerçekleşmeleri yansıtan,
mali ve performans bilgilerini içeren bir
rapor hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması hesap verme sorumluluğu ve saydamlığın
bir gereği olarak kabul edilmiştir.
Kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizin yapı ve işleyişindeki bu anlayı ş,
kamu yönetiminde etkinliğin artırılmasında Sayış
taya önemli görev ve sorumluluklar
yüklemiştir.
19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6085 sayılı Kanunla birlikte Sayıştayın yetkileri
ve denetim alanı önemli ölçüde genişlemiş, denetim teknik ve metodolojilerinde büyük
yenilikler öngörülmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, kanunlara uygunluk denetimi yanında, kamu
idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali rapor ve tabloları nın, kurumun mali durumunu
ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir biçimde gösterip
göstermediği, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk ile faaliyet sonuçlarının
ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi Sayıştay tarafından
gerçekleştirilen Sayıştay denetiminin amaçları arasına girmiştir.
Bu bilinçle, 2009-2013 dönemini kapsayan Stratejik Planımız hazırlanmış, bu planla
uyumlu olarak hazırlanan Performans Programı uygulamaya konulmuş; uygulama
sonuçları 2013 yılı Faaliyet Raporuna yansı
tılarak raporlanmıştır.
2013 yılında, bir taraftan 6085 Sayılı Sayıştay Kanununun getirdiği sisteme uygun
denetim kapasite ve alt yapısının oluşturulması için hizmet içi eğitimlere ve uygulanan
denetim yöntemlerinin geliştirilmesine ağırlık verilirken, diğer taraftan da yürütülen
denetim çalışmaları ile kamu mali yönetim sisteminin durumu değerlendirilmiş ve 2012
yılı uygulama sonuçları TBMM’ye raporlanmıştır.
TBMM’nin bütçe hakkını kullanmasında önemli bir yeri olan Sayıştay, 152 yıllık
geçmişinden edindiği tecrübeye stratejik yönetim anlayışını katarak, kamu yönetiminde
şeffa ığın, hesap verme sorumluluğunun ve iyi yönetimin yerleşmesine destek vermeye
devam edecektir.
Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğ
u çerçevesinde, 2013 yılı bütçesi ile
kendisine tahsis edilen kaynakların kullanımı ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kamuoyuyla
paylaşılması amacıyla hazırlanan Sayıştay 2013 yılı Faaliyet Raporunu kamuoyuna
saygıyla sunuyorum.
Sayıştay Başkanı
Doç. Dr. Recai AKYEL
İçindekiler
GENEL BİLGİLER
A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler ................................................................................................................. 3
B- Yetki ve Görevler ..................................................................................................................................7
C- İdareye İlişkin Bilgiler ....................................................................................................................................13
1- Fiziksel Yapı ....................................................................................................................................13
2- Örgüt Yapısı ....................................................................................................................................13
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .............................................................................................................16
4- İnsan Kaynakları .....................................................................................................................................22
5- Sunulan Hizmetler ...................................................................................................................................26
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ..................................................................................................................54
AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hede eri ..................................................................................................................59
B-Temel Politika ve Öncelikler .................................................................................................................60
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler ..........................................................................................................................................65
1- Bütçe Uygulama Sonuçları .....................................................................................................................65
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .....................................................................................................66
3- Mali Denetim Sonuçları ............................................................................................................................71
B- Performans Bilgileri ............................................................................................................................73
1- Performans Sonuçları .............................................................................................................................73
2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi .............................................................................................89
KURUMSAL KABİ
LİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Güçlü Yönler .......................................................................................................................................92
2-Zayıf Yönler .........................................................................................................................................92
3-Fırsatlar ...............................................................................................................................................93
4-Tehditler ..............................................................................................................................................93
Kısaltmalar
ARABOSAI
Arap Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
ASOSAI
Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
BDDT
Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri
BSD
Bilişim Sistemleri Denetimi
DEGEM
Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi
DYS
Doküman Yönetim Sistemi
ECA
Avrupa Sayıştayı
ECOSAI
Ekonomik İşbirliği Örgütü Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
EUROSAI
Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
INCOSAI
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Kongresi
INTOSAI
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
İİT
İslam İşbirliği Teşkilatı
KİMK
Kamu İç Mali Kontrol
SayCAP
Denetim Yönetim Sistemi
ULAKBİM
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
Genel Bi̇lgi̇ler
Genel Bilgiler
Misyon
Vizyon
3
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını kullanmasına yönelik
olarak, kamu idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun
biçimde faaliyet göstermesini, kamu kaynaklarının öngörülen amaç,
hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde
edilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını sağlamak için denetim
yaparak raporlar üretmek ve sorumluların hesap ve işlemlerini
yargılama yoluyla kesin hükme bağlamaktır.
Kamu yönetiminin saydamlığını ve hesap verebilirliğini
sağlamaktır.
A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
4
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
Tarafsızlık ve Objekti ik
Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi kurumsal
güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur.
Bağımsızlık
Bağımsızlık, Sayıştayın bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak varlığının ve
tarafsız hizmet sunabilmesinin ön koşuludur.
Kalite
Denetimlerin genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun şekilde planlanıp
yürütülmesi ve izlenmesi esastır.
Mesleki Yetkinlik
Mesleki yetkinlik, yaratıcı ve analitik düşünen, ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın,
denetim kültürünü özümsemiş, mesleki sorumluluklarını yerine getirebilmek için sahip
olmaları gereken bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeyi hede eyen mensuplarımızla
denetim çalışmalarını sürdürmektir.
Yeniliğe Açıklık
Sürekli gelişim anlayışıyla denetim dünyasındaki gelişmelerin izlenmesi ve Sayıştayın
ihtiyaç duyduğu yeniliklerin gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Temel Değerler
5
2013 Yılı Faaliyet Raporu
İhtiyaçlara ve Beklentilere Duyarlı lık
Parlamento ve kamuoyu ile denetlenen kurumların ve kuruluşların beklentilerine ve
ihtiyaçlarına duyarlı olunması ve karşılıklı anlayış içinde çözümler üretilmesine yönelik
çaba gösterilmesi önemlidir.
Mesleki Gizlilik
Elde edilen bilgilerin görev sınırları dışında üçüncü şahıslara ifşa edilmemesi esastır.
Çalışanların En Değerli Varlık Olarak Kabulü
Çalışanların verimli ve huzurlu bir şekilde görev yapacakları uygun bir çalışma
ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi önemlidir.
Katılımcı ve Paylaşımcı Yönetim
Sayıştayı
n katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla yönetilmesi, mensuplarımızın
motivasyonunu artırmada ve performansını yükseltmede önemli faktörlerden biridir.
Öncülük ve Rehberlik
Hizmet alanında öncülük ve rehberlik görevini üstlenmek önemli değerlerimizdendir.
Genel Bilgiler
7
2013 Yılı Faaliyet Raporu
B- Yetki ve Görevler
Sayıştay Anayasal bir kurumdur. Konumu, yetki ve görevleri Anayasa ve yasalarla
belirlenmiştir.
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel düzenlemeler şunlardır;
T.C. Anayasasının 160’ıncı maddesi:
“Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla
verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın
kesin hükümleri hakkında, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde
bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar
dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları
arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması
Sayıştay tarafından yap
ılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları,
ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin
teminatı kanunla düzenlenir.”
T.C. Anayasasının 164’üncü maddesi:
“Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise,
ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin
olduğu kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş
gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe
Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin
hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu
tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar.
8
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet
Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve
hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.”
T.C. Anayasasının 165’inci maddesi:
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete
ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi
esasları kanunla düzenlenir.”
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68’inci maddesi:
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde,
yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve
planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine
raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloları n
güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve
mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup
olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının be-
lirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, su-
retiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen
raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay Denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda
düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine
verilerek üst yönetici tarafından cevaplandı rılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği
dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
9
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal
düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili
kanununda düzenlenir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4’üncü maddesi:
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı
olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu
idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı
veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları
her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi,
borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine
garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm
kaynak aktarı
mları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil
tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası
kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
02.04.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun
2’inci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıkları nın Türkiye Büyük
Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yerine getirilir.”
10
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
6085 sayı lı Sayıştay Kanununun 5’inci maddesi:
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru,
yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin
hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını
denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin
hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.”
6085 sayı lı Sayıştay Kanununun 6’ıncı maddesi:
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli görğü belge,
defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç d ilediği yere
getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sı nıftan ilgili memurları çağırmaya,
kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri
ile bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayı tları, eşya ve
malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler
tarafından yerinde ve işlem ve olay
ın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin
hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya
faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi
sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman
görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller
yönetmelikle belirlenir.”
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun
55’inci maddesi:
Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğunun denetimi için Sayıştaydan yardı m sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak
birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller
teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820
sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme
kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayı ştay Başkanlığına
gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere
mahkemeye gönderilir.”
3346 sayı lı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun:
Anayasanın 165’inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla,
kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine
ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin son fıkrasıyla
da bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Genel Bilgiler
13
2013 Yılı Faaliyet Raporu
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 m² kullanım alanına sahip
Balgat semtindeki binada hizmet vermektedir. Ayrıca Ankaranın muhtelif yerlerinde
57.808 m² arşiv alanına sahiptir.
Sayıştayın, personelinin kullanımına tahsis edilen 720 adet lojmanı ile Manavgat ve
Gölbaşı’nda toplam 2 adet eğitim ve sosyal tesisi mevcuttur.
Hizmet binasında; kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 4 adet yemekhane,
kantin, PTT ve banka şubesi ile kreş bulunmaktadır.
Araç Sayısı
ARAÇ TÜRÜ SAYISI
Binek Oto 37
Otobüs 3
Kamyon 2
Minibüs 2
Kamyonet 3
TOPLAM 47
2- Örgüt Yapısı
Sayıştay; başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Denetim ve denetim destek grupları, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi
(DEGEM) ile yönetim birimleri, Başkanlığa bağlı olarak görev yapan birimlerdir. Denetim
ve denetim destek grupları ile Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi, bir başkan ve
yeterli sayıda denetçiden oluşur.
14
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
Yargı ve karar organları; Daireler, Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu,
Rapor Değerlendirme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme
ve Disiplin Kurulu, Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile Başsavcı lıktır.
Daireler; sekiz adet olup, bir başkan ve altı üyeden oluşur.
Genel Kurul; Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardı mcıları, daire
başkanları ve üyelerden oluşur
Temyiz Kurulu; Genel Kurulca, Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler dışında
kalan daire başkanları ile üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı üyeden
oluşur.
Daireler Kurulu; Rapor Değerlendirme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire
başkanları ve üyelerin dışında kalan daire başkanları ve üyelerden oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul taraf
ından iki yıl için seçilen iki daire
başkanı ve her daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardı mcısından
oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek beş
daire başkanı ve her daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul
tarafından seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile
denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları
ve bölüm başkanlarından oluşur.
Başsavcılık; Başsavcı ve savcılardan oluşur.
Yönetim birimleri; Sayıştayın yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve
Genel Kurulun kararı ile kurulur. Sayıştayın taşra teşkilatı bulunmamaktadır.
Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32’inci maddesine göre, Sayıştay
Başkanının teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen illerde denetim
grup başkanlıkları kurulabilecektir.
Başkan
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Başsavcılık
Başkan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Yönetimden Sorumlu
Kurullar
• Genel Kurul
• Temyiz Kurulu
• Daireler Kurulu
• Rapor Değerlendirme Kurulu
• Yüksek Disiplin Kurulu
• Meslek Mensupları Yükseltme ve
Disiplin Kurulu
• Denetim, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu
Daireler
• Birinci Daire
• İkinci Daire
• Üçüncü Daire
• Dördüncü Daire
• Beşinci Daire
• Altıncı Daire
• Yedinci Daire
• Sekizinci Daire
16
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Sayıştayda bilgi teknolojileri kullanımı 1956 yılında veri kayıt sistemi kurulması ile
başlamış olup, sürekli yenilenmekte ve gelişim göstermektedir.
Kurumun genişleyen denetim alanı ve sürekli artış gösteren veri büyüklükleri; bilgiyi
üretme, saklama, işleme, raporlama ve karar alma süreçlerinde bilişim teknolojilerinden
yararlanma gereğini beraberinde getirmektedir. Bu amaçla kurumumuz denetim ve
yönetimin her aşamasında bilişim teknolojilerini kullanmak ve etkinliğini arttırmak için
çalışmalarını sürdürmektedir.
3.1 Ağ Altyapısı ve Donanımlar
Sayıştay birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak için kullanılan
bilgi ve teknolojik kaynak envanterleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Donanım Envanteri
2011 2012 2013
Masaüstü Kişisel Bilgisayar 1511 1544 1565
Dizüstü Bilgisayar 996 1071 1142
Yazıcı 443 425 502
Tarayıcı 38 38 38
Faks Cihazı 33 33 33
Baskı Makinesi 7 6 6
Projektör Cihazı 36 52 51
Telefon 1630 1664 1686
17
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Fiziksel Sunucu Envanteri
2011 2012 2013
Veri Tabanı Sunucusu 2 1 (+1 Sanal) 0 (1 Sanal)
Mail Sunucu 1 3 0 (2 Sanal)
Virüs Koruma 2 0 (1 Sanal) 0 (1 Sanal)
Dosya Sunucu 0 0 0 (1 Sanal)
Gateway-Anti Spam (E-SAFE) 1 0 0
Firewall (Secure Platform) 2+1 (YDK) 1 (Box) 1 (Box)
Firewall Management 1 0 0
Active Directory 2 2 0 (2 Sanal)
Web Security Gateway (Connectra) 1 0 0
FTP Server 1 1 0
Backup Server 1 1 1
Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 100 mbps 100 mbps 100 mbps
Sanal platform 0 4 sunucu, 1 Storage 5 sunucu, 1 Storage
Domain Backup (Yedekleme Sistemi) 0 0 1 Storage
Doküman Yönetim Sistemi 0 0 0 (4 Sanal)
Denetim Yönetim Sistemi 0 0 2 Sunucu
FKM 0 0 1 Sunucu 1 Storage
Çağrı Merkezi 0 0 1 (Box)
18
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
Yazılımlar
Sunucu bilgisayarlarında; veri tabanı, sistem yönetimi, güvenlik yönetimi ve yazılım
geliştirme araçlarıyla, kullanıcı bilgisayarlarında işletim sistemi ve temel ofis yazılımları
sağlanmıştır. Kullanıcılar, işlerinin gerektirdiği kurum içinde geliştirilmiş ya da satın
alınmış lisanslı yazılımları kullanırlar. Lisanssız yazılım kurulmamakta ve kullanıcılara
yazılım kurma yetkisi verilmemektedir.
İç ağda, merkezi veri tabanlarını kullanan ve sadece ilgili birimlerce kullanı labilen
çok sayıda iş yaz
ılımı bulunmaktadır. Söz konusu veri tabanlarının ve yazılımların
güncellenmesi, geliştirilmesi ve iş ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılımların
geliştirilmesi bilgi işlem merkezince ya da dış kaynak kullanımı yoluyla ortak projelerle
gerçekleştirilmektedir.
Kullanıcılar dosya
sunucusu ve dosya paylaşım sunucusu ile bilgi kaynaklarına
erişilebilmekte ve ortak dosyalar üzerinde çalışabilme imkanına sahiptirler.
İş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasında ilerleme kaydedilmiş olup, dağınık
ve birbirlerinden bağımsız olmaları sebebiyle verimli kullanılamayan eski yazılımların
ortak bir platforma taşınmasını da içeren doküman yönetimi projesi çalışmalarına
devam edilmektedir.
Yardım Masası
Sayıştayda ağ, donanım ve yazılımlara ilişkin teknik destek bilgi işlem merkezi
tarafından verilir. Yardım masası aynı zamanda çağrı merkezi olarak yapılandırılmıştır.
Destek hizmetinin organizasyon ve yönetiminde, kurumca geliştirilen bir yazılım
kullanılmaktadır. Yardım masasının Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi (ITIL) uyumlu
bir destek yazılımı ile uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
19
2013 Yılı Faaliyet Raporu
3.2 İnternet ve İntranet Sayfaları
Kurumumuzda bilgi kaynakları, iş yazılımları ve veri tabanlarına erişimde, iç ağda
yayımlanan Saybis portalı kullanılmaktadır. Sayfada duyuru, genelge vb. yönetim
talimatlarına, bilgi kaynaklarına, Sayıştay otomasyon sistemine dahil modüllere ve
kurum içi iletişim kanallarına yer verilmektedir.
İç ağda Strateji Geliştirme Birim Başkanlığına ve Sayıştay Denetim Yönetimine
ilişkin intranet sayfaları da yayımlanmaktadır. Mensuplarımız Sayıştay Denetim Yönetim
Sistemi (SayCAP) için hazırlanan portal aracılığıyla yazılıma ilişkin eğitim materyallerine
erişebilmekte, denetim yönetimine ilişkin talimatlara ulaşabilmekte ve destek taleplerini
iletebilmektedirler. Strateji Geliştirme Birim Başkanlığ
ı için hazırlanan intranet sayfası,
birim faaliyetlerinin sunumuna ve şeffa ığına katkı sağlamaktadır.
Kurum faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşılabilmesi için Sayıştay
web sayfası Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle dizayn edilmiştir.
Sayıştay web sayfasında, kurumsal bilgilere, strateji belgelerine, Sayı ştay
kararlarına, TBMM’ye gönderilen raporlara, denetim alanı ile ilgili yayınlara ve akademik
çalışmalara yer verilmektedir.
20
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
3.3 Denetim Yönetim Sistemi (SayCAP)
Denetim süreçlerinin uluslararası standartlara uygun yürütülebilmesi, belgelenmesi
ve yönetimi için SayCAP platformu kullanılmaktadır.
SayCAP, denetim süreçlerinin otomasyonu, yönetimi ve raporlamasında
kullanılmak üzere risk değerlendirmesine dayalı planlama, belgeleme, onaylama bilgi
kaynaklarına erişim, arşivleme, kalite kontrol, iletişim, yönlendirme ve raporlama gibi
ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmiş ve denetim rehberleriyle Denetim Planlama
ve Koordinasyon Kurulu Kararları doğrultusunda sürekli olarak güncellenmekte ve
geliştirilmektedir. SayCAP, denetim ekiplerine uzaktan erişim imkanı da sunmaktadır.
SayCAP, denetim süreçlerinin uluslararası denetim standartlarına ve denetim
rehberlerine uygun şekilde yürütülmesini ve belgelenmesini güvence altı na almaktadır.
SayCAP yazılımı ile denetimin her aşaması izlenebilmekte ve denetim süreçlerine
ilişkin bilgiler yönetim ekranları vasıtasıyla eş zamanlı olarak üst yönetime
raporlanabilmektedir.
3.4 Kütüphane
Sayıştay, mesleki literatürde zenginliği ile dikkat çeken yetkin bir ihtisas kütüp-
hanesine sahiptir. 47 adet süreli yayına aboneliği bulunan Sayıştay kütüphanesinde,
mensuplarımıza ve dışardan gelen kullanı cılara hizmet verilmektedir.
Bilkent, ODTÜ ve Gazi Üniversitesi kütüphaneleri ile protokol yapılmı ş ve
mensuplarımıza bu kütüphanelerde üye olarak yararlanma imkanı sağlanmış
bulunmaktadır.
Başkanlığımız kütüphanesinin daha geniş kullanıcı kitlesine hizmet verebilmesi için;
elektronik veri tabanları kapsamı nda, EBSCHO “Business Source Complete”, EBSCHO
“Regional Business News”, Ulakbim Ulusal Veri Tabanı’na abone olunmuş; Library
Press Display, Kazancı Elektronik Hukuk Yayınları erişime açılmıştır. Kütüphanemizdeki
tüm süreli yayınlara Milas Kütüphane Programı’ndan erişilmektedir.
Kütüphane koleksiyonunun güncellenmesi açısından üniversite kütüphaneleri,
kitabevleri ve yay
ınevleri ile görüşülmüş, Sayıştayın ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli
görülen eserler kütüphane envanterine eklenmiş ve mevcut kitap sayısı 2012 yılına
göre 964 adet artırılarak 14.207 adede çı karılmıştır.
22
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
4- İnsan Kaynakları
Sayıştayın insan kaynakları; meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönetim
mensuplarından oluşur.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir.
Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanununun 12’inci maddesinde sayılan görevlerde
çalışmış olanlardan TBMM Genel Kurulu tarafı ndan seçilir.
Daire başkanları, üyeler arasından Sayı ştay Genel Kurulu tarafından seçilir. Sayıştay
Başkanı tarafından görevlendirilen başkan yardı mcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, Sayıştay Kanununun 12’inci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar
arasından Sayı
ştay Genel Kurulu ve TBMM tarafından seçilir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler
fakültelerinden veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya
yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından ÖSYM tarafından yapı lacak giriş
sınav sonucuna göre Sayıştay Başkanı tarafından atanı r.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle
Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sayı ştay Başkanı
tarafından atanmaktadır.
Bunların dışında, güvenlik ve temizlik alanında hizmet alımı yoluyla personel
istihdam edilmektedir.
23
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Genel Olarak Mensupların Dağılımı
Kurumumuzda; Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 8 Daire Başkanı,
43 Üye, 865 Denetçi, Başsavcı, 10 Savcı ve 597 Yönetim Mensubu
olmak üzere toplam 1527 personel görev yapmaktadır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Üye (%4)
Başsavcı, Savcı (%1)
Denetçi (%56)
Yönetim Mensubu (%39)
Meslek Mensuplarının Dağılımı
Kurumumuzda; Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 8 Daire Başkanı 43
Üye, 430’u Uzman Denetçi, 175’i Başdenetçi, 170’i Denetçi ve
90’ı Denetçi Yardımcısı olmak üzere 919 Meslek Mensubu görev
yapmaktadır.
Uzman Denetçi (%47)
Başdenetçi (%19)
Denetçi (%18)
Denetçi Yardımcısı (%10)
Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı ve Üye (%6)
24
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
Mensupların Cinsiyete Göre Dağılımı
Kurumumuzda görev yapmakta olan 1527 kadrolu personelin
1149’u erkek, 378’i ise kadındır.
Erkek (%75)
Kadın (%25)
Yönetim Mensuplarının Dağılımı
Kurumumuzda görev yapmakta olan 597 yönetim mensubunun;
436’sı Genel İdari Hizmetler, 95’i Yardımcı Hizmetler, 53’ü
Teknik Hizmetler ve 13’ü Sağlık Hizmetleri sınıfındandır.
Genel İdari Hizmetler (%74)
Sağlık Hizmetleri (%2)
Yardımcı Hizmetler (%15)
Teknik Hizmetler (%9)
25
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Mensupların Yaşlarına Göre Dağılımı
Kurmumuzda; 18-34 yaş aralığında 316, 35-44 yaş aralığında
408, 45-54 yaş aralığında 499 ve 55-64 yaş aralığında ise 304
mensubumuz görev yapmaktadır.
18-34 Yaş Aralığı (%21)
35-44 Yaş Aralığı (%27)
45-54 Yaş Aralığı (%33)
55-64 Yaş Aralığı (%19)
Mensupların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı
Mensuplarımızın 96’sı yüksekokul, 811’i lisans, 312’si yüksek
lisans mezunudur, 17’sinin ise doktora derecesi bulunmaktadır.
Doktora (%1)
Yüksek Lisans (%21)
Lisans (%53)
Yüksek Okul (%6)
Diğer (%19)
Genel Bilgiler
5- Sunulan Hizmetler
Sayıştay, bütçe hakkının kullanılmasını temin etmek üzere TBMM adına denetim
yapan yargı yetkisini haiz bir yüksek denetim kurumudur. Sayıştay mevzuat ile kendisine
verilen denetim, raporlama, yargılama ve görüş bildirme fonksiyonlarını yerine getirirken
kamu mali yönetimde iyi yönetim ilkelerini yerleştirmeyi, yönetimde şeffa ık ve hesap
verme sorumluluğunun işleyişine katkı sağlamayı hede emektedir.
5.1 Denetim Faaliyetleri
Sayıştay, 2013 yılında 6085 sayılı Kanunun 31’inci maddesi doğrultusunda
TBMM’nin, kamuoyunun ve denetlenen kamu idarelerinin beklentilerini de dikkate
alarak yapılan risk analizleri çerçevesinde yıllık denetim programını hazırlamış ve
yürürlüğe koymuştur.
2013 yılı denetim programında yer alan kamu idarelerine ilişkin denetim raporları
2014 yılında ilgili idarelere gönderilecek ve TBMM’ye sunulacaktır.
Tablolarda denetim kapsamı na alınan kamu idaresi ve işletmelere ilişkin bilgilere
yer verilmektedir.
27
2013 Yılı Faaliyet Raporu
2013 Yılı Denetim Programına Alınan Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri
SEKTÖR ADI BÜTÇE YAPISI KURUM SAYISI
DENETİM PROGRAMINA ALINAN
KAMU İDARELERİ
MERKEZİ
YÖNETİM
Genel Bütçe 44 44
Özel Bütçe-A (Üniversiteler) 105 75
Özel Bütçe-B (Diğer Kurumlar) 41 39
Düzenleyici ve Denetleyici Kurum 9 9
MERKEZİ YÖNETİM TOPLAMI 199 167
MAHALLİ
İDARELER
İl Özel İdaresi 81 81
Büyükşehir Belediyesi 16 16
Büyükşehir Bağlı İdaresi 19 19
Büyükşehir İlçe Belediyesi 143 42
İl Belediyesi 65 65
MAHALLİ İDARELER TOPLAMI 324 223
SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARI
SGK 1 1
İŞ-KUR 1 1
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI TOPLAMI 2 2
GENEL TOPLAM 525 392
Yukarıdaki tablodan genel bütçeli kamu idarelerinin, düzenleyici ve denetleyici
kurumların, büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin, il özel idarelerinin ve sosyal
güvenlik kurumlarının tamamının sonuçları 2014 yılında raporlanmak üzere denetim
programına alındığı görülmektedir.
Genel Bilgiler
2013 Yılı Denetim Programına Alınan Diğer Kurum, Kuruluş Kapsamındaki Kamu İdareleri
SEKTÖR ADI BÜTÇE YAPISI
TOPLAM KURUM
SAYISI
DENETİM PROGRAMINA ALINAN
KAMU İDARELERİ
DİĞER KURUM, KURULUŞ Diğer 15 6
Diğer kurum, kuruluş kapsamında Sayıştay denetimine tabi tutulan kamu idarelerinden
T.C. Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği,
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2013 yılında denetim programına alınmıştı r.
29
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi, 6085 sayılı Kanunun 43’üncü maddesi ve
3346 sayılı Kanun kapsamında yürütülmektedir. Denetlenen kuruluşların yıllık raporları,
işlem, bilanço, sonuç hesapları ve yönetim kurullarının ibra edilmesi-edilmemesi veya
genel görüşmeye sunulmasına esas olacak görüşleri içerecek şekilde, gerekçeli ve
karşılaştırmalı olarak hazırlanır.
Rapor Değerlendirme Kurulunda son şekli verilen yıllık raporlar, Türkiye Büyük
Millet Meclisi KİT Komisyonuna sunulur. Bu raporlar aynı zamanda Kalkınma Bakanlığı
ile Hazine Müsteşarlığına gönderilir. Denetlenen kuruluşların yıllık faaliyet sonuçlarını
içeren genel rapor hazırlanı
r ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her yıl duyurulur.
2013 Yılı Denetim Programına Alınan Kamu İşletmeleri
SEKTÖR ADI BÜTÇE YAPISI
TOPLAM KURUM
SAYISI
DENETİM PROGRAMINA
ALINAN KAMU İŞLETMELERİ
KAMU İŞLETMELERİ
İktisadi Devlet Teşekkülü
15 15
İktisadi Devlet Teşekkülü (Bağlı Ortaklık)
44
İktisadi Devlet Teşekkülü (Müessese)
99
Kamu İktisadi Kuruluşu
44
Kamu İktisadi Kuruluşu Bağlı Ortaklık
33
3346 sayılı Kanun Uyarınca Denetlenen Kurumlar
22 22
4046 sayılı Özelleştirme Kanunu Kapsamındaki Kurumlar
24 24
Özel Kanunlarına Göre Denetlenen Kurum ve Kuruluşlar
99
Diğer Kurumlar
11
TOPLAM
91 91
Yukarıdaki tablodan kamu işletmeleri sektöründe yer alan kuruluşların tamamının
denetim kapsamına alındığı görülmektedir.
30
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
Siyasi Partilerin Mali Denetimi
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile siyasi
partilerin mali denetimi Sayıştaya, karara bağlanması ise Anayasa Mahkemesine
bırakılmış bulunmaktadır. Siyasi partilerin mali denetimi Sayıştaya 2010 yılı kesin
hesapları itibariyle verilmiş bulunmaktadır. Bu denetim (inceleme) partilerin kesin
hesapları üzerinden olup partiler, kesin hesap cetvellerini hazırlayıp Haziran ayı
sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunarlar. Anayasa Mahkemesi, bu kesin hesap
cetvellerini incelemek üzere Sayıştaya gönderir.
Bu kapsamda 2013 yılında;
2012 yılı kesin hesaplarına ilişkin 78 siyasi partinin ilk incelemesi tamamlanmış
ve hazırlanan ilk inceleme raporları Anayasa Mahkemesine gönderilmiştir.
2012 yılı öncesine ait toplam 104 ilk ve esas inceleme raporu hazırlanarak
Anayasa Mahkemesine gönderilmiştir.
5.2 Raporlama Faaliyetleri
Sayıştay Kanunu gereğince Sayıştay tarafından yürütülen denetim çalışmaları
sonucunda elde edilen bulgulara; Sayıştay denetim raporlarında, yargılamaya esas
raporlarda ve genel raporlarda yer verilmektedir.
Sayıştay Denetim Raporları
Sayıştay denetim raporunda, denetlenen kurumun gelir, gider ve malları ile
bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin mevzuata uygunluğu, mali yönetim ve iç kontrol
sistemlerinin amacına uygun olarak kurulup kurulmadığı ve kurumun mali tablolarının
doğru ve güvenilir olup olmadığı hususları değerlendirilmektedir.
Sayıştay denetim raporlama süreci yandaki şemada gösterilmiştir.
Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup
başkanlıkları tarafından taslak denetim raporlarının hazırlanması
Taslak denetim raporlarının Rapor Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilmesi
Denetim raporlarına ilişkin kamu idareleri cevaplarının alınması
Denetim Grup Başkanlıklarınca kamu idareleri tarafından gönderilen cevaplar da dikkate
alınarak Sayıştay Denetim Taslak Raporlarının düzenlenmesi
Sayıştay Denetim Taslak Raporlarına ilişkin Sayıştay dairelerinin görüşlerinin alınması
Sayıştay Denetim Taslak Raporlarına ilişkin Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşünün
alınması
Sayıştay Denetim Raporlarının hazırlanması
Sayıştay Denetim Raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ilgili kamu idarelerine;
mahalli idarelere ait olan denetim raporlarının ise mahalli idarelerin meclislerine
gönderilmesi ve kamuoyuna duyurulması
Rapor Değerlendirme Komisyonları değerlendirmeleri sonrasında Denetim Grup Başkanlıkları
tarafından son şekli verilen taslak denetim raporlarının ilgili kamu idaresine gönderilmesi
DENETİM RAPORLARI
32
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
2012 yılı denetim programı kapsamında denetlenen ve 2013 yılında denetim raporları
tamamlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile söz konusu kamu idarelerinin
bütçe büyüklükleri itibariyle denetlenme oranı aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Kamu İdarelerinin 2012 Yılı Bütçe Büyüklükleri İtibariyle Denetlenme Oranı
SEKTÖR ADI BÜTÇE YAPISI
TOPLAM
KURUM
SAYISI
2012 YILI BÜTÇE GİDERİ
TUTARI
2012 YILINDA
DENETLENEN
KAMU
İDARELERİ
2012 YILINDA
DENETLENEN
KURUMLARIN BÜTÇE
GİDERİ TUTARI
BÜTÇE GİDERİNE
GÖRE DENETLENME
ORANI (%)
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe
44 352.941.441.465,63 42 352.802.247.171,63 99,96
Özel Bütçe - A 105 14.946.812.939,86 53 11.281.963.532,37 75,48
Özel Bütçe - B 41 36.194.059.014,57 35 34.584.082.514,41 95,55
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 9 2.193.643.124,38 8 2.181.790.961,43 99,46
MERKEZİ YÖNETİM TOPLAMI 199 406.275.956.544,44 138 400.850.084.179,84 98,66
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARI
SGK
1 158.858.844.758,00 1 158.858.844.758,00 100,00
İŞ-KUR 1 1.404.584.383,85 1 1.404.584.383,85 100,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI TOPLAMI 2 160.263.429.141,85 2 160.263.429.141,85 100,00
MAHALLİ İDARELER
İl Özel İdare
81 11.519.567.577,52 64 9.578.694.989,86 83,15
Müstakil Özel İdare 2 1.349.421,96 0 0,00 0,00
Büyükşehir Belediye 16 16.837.432.815,95 16 16.837.432.815,95 100,00
Büyükşehir Bağlı İdaresi 19 9.527.801.802,61 14 8.760.673.181,61 91,95
Büyükşehir İlçe Belediyesi 143 13.784.549.650,93 41 6.266.278.703,16 45,46
İl Belediye 65 5.608.211.238,80 61 5.294.384.966,15 94,40
İlçe Belediye 749 7.415.807.900,76 0 0,00 0,00
Belde Belediye 1977 3.466.594.316,25 0 0,00 0,00
Mahalli İdare Birliği 355 440.676.492,58 0 0,00 0,00
Sulama Birliği 366 267.529.317,24 0 0,00 0,00
Kalkınma Ajansı 26 591.720.565,85 19 418.914.321,58 70,80
MAHALLİ İDARELER TOPLAMI 3799 69.461.241.100,45 215 47.156.378.978,31 67,88
GENEL TOPLAM 4000 636.000.626.786,74 355 608.269.892.300,00 95,63
33
2013 Yılı Faaliyet Raporu
2012 yılında denetimi yapılan ve raporları hazırlanan kamu işletmeleri aşağıdaki tabloda
görülmektedir.
2012 Yılında Denetlenen Kamu İşletmeleri
SEKTÖR ADI BÜTÇE YAPISI
TOPLAM
KURUM SAYISI
2012 YILINDA DENETLENEN
KAMU İŞLETMELERİ
KAMU İŞLETMELERİ
İktisadi Devlet Teşekkülü 15 15
İktisadi Devlet Teşekkülü (Bağlı ortaklık) 4 4
İktisadi Devlet Teşekkülü (Müessese) 9 9
Kamu İktisadi Kuruluşu 4 4
Kamu İktisadi Kuruluşu (Bağlı ortaklık) 3 3
3346 Sayılı Kanun Uyarınca Denetlenen Kurumlar 24 24
4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu Kapsamındaki Kurumlar 21 21
Özel Kanunlarına Göre Denetlenen Kurum Ve Kuruluşlar 16 16
Diğer Kurumlar 1 1
TOPLAM 97 97
2013 yılında merkezi yönetim kapsamında yer alan kurumlara ait 138 adet, sosyal güvenlik
kapsamında yer alan kurumlara ait 2 adet ve kamu işletmelerine ait 97 adet denetim raporu
ile diğer kurumlara ait 6 adet rapor tamamlanarak TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Bunların
dışında mahalli idarelere ait 215 adet denetim raporu hazırlanmış ve yerel meclisine sunulmuştur.
Kalkınma ajanslarına ait 19 adet rapor hazırlanmış ve ilgili kuruluşlara sunulmuştur.
Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
Kamu idarelerine ve kamu işletmelerine ait mevzuatları gereğince kamuoyuna duyurulması
gereken tüm raporlar Sayıştay web sayfasında yayımlanmıştır.
34
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
Yargılamaya Esas Raporlar
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi
sırasında; kanun ve diğer hukuki düzenlemelere aykırı kamu zararı na yol açan bir
husus tespit edildiğinde, sorumluların yazılı savunmaları alınarak mali yıl sonu itibari ile
Yargılamaya Esas Rapor düzenlenmektedir.
Hesap ve İşlemlerin Denetimi
Kamu Zararının Tespiti
Sorumluların Yazılı Savunmalarının Alınması
Yargılamaya Esas Raporun Düzenlenmesi
Yargılamaya Esas Raporun Başkanlığa Sunulması
Yargılamaya Esas Raporun Dairelere Gönderilmesi ve Yargılanması
YARGILAMAYA
ESAS RAPORLAR
35
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Genel Raporlar
Sayıştay tarafından hesap verme sorumluluğu çerçevesinde TBMM’ye sunmak ve
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan genel nitelikli raporlar şöyledir;
Genel Uygunluk Bildirimi
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu
Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu
KİT Genel Raporu
Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai AKYEL tarafından 2012 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi’nin TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK’e Sunulması
36
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ
Genel Uygunluk Bildiriminde; kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi
yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçlarının kamu idare hesapları esasa alınarak
saptanan sonuçlarla karşılaştırılması sonucu tespit edilen uygunluk derecesi, kamu
idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tablolar ile kesin hesap kanunu tasarısı ekinde
yer alan cetvel ve belgelerin güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmeler ile
TBMM’ye sunulması gereken diğer hususlara yer verilir.
Genel Uygunluk Bildiriminin hazırlanma süreci:
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Denetim Grup Başkanlıklarınca
denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate alınarak genel uygunluk bildirimi
taslaklarının hazırlanması.
Genel uygunluk bildirimi taslaklarının ilgili destek grubu tarafından birleştirilerek
Genel Uygunluk Bildirimi Taslağının hazırlanması.
Genel Uygunluk Bildirimi taslağına Sayıştay Genel Kurulunda son şeklinin
verilmesi.
Genel Uygunluk Bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve
kamuoyuna duyurulması.
37
2013 Yılı Faaliyet Raporu
DIŞ DENETİM
GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunda; Sayıştay dairelerince görüş
bildirilen denetim raporları ile Sayıştayca mali konularda belirtilmesi uygun görülen
diğer hususlara yer verilir.
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun hazırlanma süreci:
Denetim Grup Başkanlıkları tarafından Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunda
yer almasını istedikleri konulara ilişkin hazırlanan taslakların ilgili destek grubuna ve
yazılı olarak Başkanlığa gönderilmesi.
Destek grubu tarafından Denetim Grup Başkanlıklarınca bildirilen konuların analiz
edilerek Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporuna konu olmasışünülen
hususların tespit edilmesi.
• Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporuna esas olmak üzere destek grubu
tarafından hazırlanan analiz raporunun Rapor Değerlendirme Kuruluna sunulmas
ı.
• Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşünün alınarak Dış Denetim Genel
Değerlendirme Raporuna alınması öngörülen konuların belirlenmesi.
Destek grubu tarafından Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu Taslağının
hazırlanması.
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu Taslağına ilişkin Rapor Değerlendirme
Kurulunun görüşünün alınması.
• Destek grubu tarafından Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporuna
son şeklinin verilmesi.
• Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulması ve kamuoyuna duyurulması.
38
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
FAALİYET GENEL
DEĞERLENDİRME RAPORU
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunda; Kamu idareleri tarafından gönderilen
idare faaliyet raporları, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan mahalli idareler genel
faaliyet raporu ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan genel faaliyet raporu denetim
sonuçları da dikkate alınarak, ilgili mevzuat ve rehberlerde yer alan esaslar çerçevesinde
değerlendirilir.
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun hazırlanma süreci:
Kamu idareleri tarafından gönderilen idare faaliyet raporlarının İçişleri Bakanlığı tarafından
hazırlanan mahallî idareler genel faaliyet raporu ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan genel
faaliyet raporunun ilgili Grup Başkanlıklarınca değerlendirilmesi.
Denetim Grup Başkanlıklarınca hazırlanan faaliyet değerlendirme raporlarının Başkanlığa
gönderilmesi.
• Faaliyet değerlendirme raporları esas alınarak ilgili destek grubu tarafından Faaliyet Genel
Değerlendirme Rapor Taslağının hazırlanması.
• Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu Taslağına ilişkin Rapor Değerlendirme Kurulunun
görüşünün alınması.
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporuna son şeklinin verilmesi.
Faaliyet Genel Değ
erlendirme Raporunun Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulması, bir örneğinin Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve kamuoyuna
duyurulması.
Mahallî idarelerin idare faaliyet raporları hakkındaki Sayıştay
değerlendirmesinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına bir örneğinin
de ilgili mahallî idarenin meclisine gönderilmesi ve kamuoyuna
duyurulması.
39
2013 Yılı Faaliyet Raporu
MALİ İSTATİSTİKLERİ
DEĞERLENDİRME RAPORU
Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunda, Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir
yıla ait mali istatistikler hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ile önceden
belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından değerlendirilir.
Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun hazırlanma süreci:
• Maliye Bakanlığının denetimini yapan Grup Başkanlığı tarafından Mali İstatistikleri
Değerlendirme Raporu Taslağının hazırlanması.
• Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu Taslağına ilişkin Rapor Değerlendirme
Kurulunun görüşünün alınması.
• Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun hazırlanması.
• Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulması, bir örneğinin Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve kamuoyuna
duyurulması.
40
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ GENEL RAPORU
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Raporunda; Kamu iktisadi teşebbüslerinin yıllık
faaliyet sonuçları, Türkiye ekonomisi içindeki yeri ile genel ve ortak sorunları birlikte
ele alınmaktadır.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Raporunun hazırlanma süreci:
• Yıllık raporlardan genel rapora alınacak bilgilerin, yıllık raporun ilgili bölümlerini
hazırlayan denetçilerce veri sistemine girilmesi.
Genel Rapor Taslağının ilgili grup tarafından hazırlanması.
Genel Raporun, grup başkanları toplantısında görüşülmesi ve Rapor Değerlendirme
Kurulunda görüşülmek üzere Başkanlığa sunulması.
Genel Raporun Rapor Değerlendi̇rme Kurulunda görüşülmesi ve rapora son şeklinin
verilmesi.
Genel Raporun Başkanlık web sayfasında yayımlanması.
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi
Genel Uygunluk Bildirimi Sayıştay Genel
Kurulunun görüşü doğrultusunda; 2012 Yılı
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu,
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu,
Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu
Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü
doğrultusunda 12 Eylül 2013 tarihinde
TBMM Başkanlığına sunulmuş ve Sayıştayın
web sayfasında kamuoyuna duyurulmuştur.
Kamu İşletmeleri 2012 Yılı Genel Raporu
ile Kalkınma Ajansları Genel Denetim Rapo-
ru, Rapor Değerlendirme Kurulunun kararı
doğrultusunda kabul edilmiş, ilgili kurumla-
ra gönderilmiş ve Sayıştayın web sayfası nda
kamuoyuna duyurulmuştur.
42
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
5.3 Yargılama Faaliyetleri
Denetimler sırasında bulunan kamu zararına ilişkin uygunsuzlukların yer aldığı
yargılamaya esas raporlar birer hesap mahkemesi olan Sayı ştay dairelerine gönderilir.
2013 yılı içinde Sayıştay dairelerine 960 adet yargılamaya esas rapor intikal etmiş
ve bu raporların 567’sinin yargılaması yapılarak ilamı düzenlenmiştir.
2013 yılında, suç teşkil eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 7 konunun
ilgili kamu idarelerine veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir.
Sayıştay dairelerinin 2013 yılında verdikleri yargı kararlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Daireler İtibari ile Verilen Yargısal Kararlar
DAİRELER
TOPLAM
RAPOR
SAYISI
YARGILANAN
RAPOR SAYISI
TAZMİNİNE HÜKMEDİLEN
TOPLAM KAMU ZARARI
(TL)
TAHSİLAT MİKTARI
(TL)
SUÇ TEŞKİL
EDEN FİİLLER
1. Daire 151 91 34.652.425,42 2.694.891,74 3
2. Daire 162 94 28.311.215,92 5.571.323,25 1
3. Daire 121 92 9.996.351,33 871.780,79 -
4. Daire 78 51 534.385,04 11.709.634,17 -
5. Daire 106 26 3.863.846,04 4.316.390,77 -
6. Daire 180 97 94.015.421,55 5.179.281,96 1
7. Daire 66 50 1.363.874,65 11.743.793,24 -
8. Daire 96 66 8.522.020,91 4.681.988,50 2
TOPLAM 960 567 181.259.540,86 46.769.084,42 7
Sayıştay dairelerince 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen yargılamalar neticesinde
181.259.540,86 TL tutarında tazmin hükmü verilmiş olup aynı yıl içerisinde 46.769.084,42 TL
turarında tahsilat gerçekleştirilmiştir.
43
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Sayıştay dairelerince çıkarılan ilamlar ilgililerce başvurulması halinde Sayıştay
Temyiz Kurulunca görüşülerek karara bağlanı r.
Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 2013 yılında Temyiz Kuruluna
yapılan başvurulardan 2097 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiştir.
Sayıştay Başkanı, aynı konu hakkında dairelerce veya Temyiz Kurulunca verilen
ilamlar birbirine aykırı ise, bu ilamları içtihadın birleştirilmesi için Genel Kurula gönderir.
Bu kapsamda 2013 yılı içeresinde Sayı ştay Genel Kurulunca iki adet içtihadı birleştirme
kararı verilmiştir.
5.4 Görüş Bildirme Faaliyetleri
Sayıştay Genel Kurulunun Sayıştaya ilişkin kanun tasarısı ve tekli eri ile Sayıştay
Kanunu gereğince hazırlanacak yönetmelikler hakkında görüş bildirme görevi
bulunmaktadır. Sayıştay Daireler Kurulunun ise genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki
düzenleyici işlemler hakkında görüş bildirme görevi bulunmaktadı r.
Sayıştay Genel Kurulunun Görüş Bildirme Faaliyetleri
ADET
Kurum İçi İşleyiş ve İşlevlerle İlgili Kararlar 23
Sayıştay İle İlgili Yönetmelikler Hakkında Kararlar 4
Kanun ve KHK Taslakları Hakkında Görüş Bildirme Kararları 1
TOPLAM 28
Sayıştay Daireler Kurulunun Görüş Bildirme Faaliyetleri
ADET
Yeni Yönetmelik Taslakları Hakkında 87
Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında 39
Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmelikleri Hakkında 9
Diğer 4
TOPLAM 139
Genel Bilgiler
5.5 Diğer Faaliyetler
Uluslararası Faaliyetler
Sayıştay, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının (INTOSAI) aktif bir
üyesidir. INTOSAI bünyesinde oluşturulan Asya Sayıştayları Birliğinde (ASOSAI) Denetim
Komitesi üyeliği, Avrupa Sayıştayları Birliğinde (EUROSAI) Yönetim Kurulu üyeliği ile
2011 Haziran ayından itibaren EUROSAI İkinci Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Üyesi olduğumuz bir diğer uluslararası kuruluş ise Ekonomik İşbirliği Örgütü Yüksek
Denetim Kurumları Teşkilatı’dır (ECOSAI). Kurumumuz, Afganistan, Azerbaycan, İran,
Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye ve Özbekistan
Sayıştaylarının bir araya gelerek oluşturdukları bu kuruluşun kurucu üyesidir ve Yönetim
Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte iken Aralık 2013’te Tahran’da gerçekleştirilen VI.
ECOSAI Genel Kurulunda üç yıl süre ile ECOSAI Baş
kanlığına seçilmiştir.
INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma
Grubu (AADA) faaliyetleri kapsamında, kurumumuzun sorumluluk ve liderliğinde
yürütülen “Afet Hazırlıkları” konulu uluslararası paralel performans denetimi çalışmasının
üçüncü toplantısı 07–08 Şubat 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma
Grubu faaliyetleri kapsamında kurumumuzca hazırlanan “ISSAI 5510-Afet Risklerinin
Azaltılmasının Denetimi” rehberi, INTOSAI Mesleki Standartlar Komitesi ve Bilgi
Paylaşım Komitesinde onaylandıktan sonra, 159 ülke sayıştayının katıldığı XXI.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Kongresinde (INCOSAI) kabul edilerek INTOSAI
Uluslararası Denetim Standartları arasına girmiştir.
Kurumsal Ahlakilik Öz Değerlendirme Metodolojisi (IntoSAINT) Moderatör Eğitimi
Programı kapsamında EUROSAI üyelerine yönelik olarak düzenlenen moderatör
eğitimi kurumumuz ev sahipliğinde 7 konuk ülke sayıştayının temsilcilerinin katılımıyla
27–31 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı sonunda
katılımcılara sertifika verilmiştir.
Genel Bilgiler
16–18 Nisan 2013 tarihlerinde Azerbaycan Sayıştayının ev sahipliğinde Bakü’de
düzenlenen IV. EUROSAI – ARABOSAI Ortak Konferansı nda kurumumuz aynı zaman-
da EUROSAI Yönetim Kurulu Üyesi ve EUROSAI 2. Başkanı olan Sayıştay Başkanı
başkanlığındaki bir heyet tarafından temsil edilmiştir. Ana teması, “Sayıştayların Ka-
pasite Geliştirme Faaliyetlerinde Yeni Zorluklar” olan konferansta Sayıştay Başkanı
tarafından “Kamu Mali Yönetiminin Geliştirilmesinde Sayıştayların Rolü” konusunda bir
sunum gerçekleştirilmiş ve konferans sonunda “Bakü Bildirisi” kabul edilmiştir.
IV. EUROSAI – ARABOSAI Ortak Konferansı
47
2013 Yılı Faaliyet Raporu
XXI. INCOSAI 22–27 Ekim 2013 tarihlerinde Çin Sayıştayının ev sahipliğinde
Pekin’de düzenlenmiş, kurumumuz anılan kongrede Sayıştay Başkanı başkanlığındaki
bir heyet tarafından temsil edilmiştir. Kongre sonunda, iyi yönetişimin geliştirilmesi ve
mali politikaların sürdürülebilirliğinin sağlanması nda Sayıştayların rolünün vurgulandığı
“Pekin Bildirisi” kabul edilmiştir.
18–20 Kasım 2013 tarihlerinde Karadağ Sayıştayının ev sahipliğinde Przno’da
düzenlenen Sayıştay Parlamento İlişkileri Konferansı ile Avrupa Birliğine Aday ve
Adaylığa Yakın Ülke Sayıştayları ve Avrupa Sayıştayı (ECA) Çalışma Grubu Başkanlar
Toplantısına Sayıştay Başkanı iki denetçi ile birlikte katılmıştır. Anılan konferansa
TBMM’yi temsilen iki milletvekili ile bir yasama uzman yardımcı sı da iştirak etmiştir.
Konferans sonunda bir Karar Belgesi yayımlanmıştır.
2013 yılı içinde muhtelif tarihlerde, kurumumuz ev sahipliğinde, Arnavutluk
Sayıştayından gelen katılımcılara mali denetim ve uygunluk denetimi alanında,
Moğolistan Sayıştayı heyetine performans denetimi alanında eğitim seminerleri
verilmiştir.
Kurumumuzun iki ülke sayıştayı arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve
Arnavutluk Sayıştayının kapasite geliştirme ve modernizasyon çalışmalarına yaptığı
katkılara atıfta bulunularak Arnavutluk Sayıştay Başkanının teklifi üzerine Arnavutluk
Cumhurbaşkanı tarafından T.C. Sayıştay Başkanına Arnavutluk Devlet Nişanı verilmiştir.
Kurumumuz, “Azerbaycan Kamu Sektöründe Hesap Verebilirlik Projesi’
kapsamında Azerbaycan Sayıştayına Stratejik Gelişim Planının Uygulanmasında
destek sağlamak üzere, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren aktif olarak danışmanlık
hizmeti vermektedir.
Kazakistan Sayıştayının, mensupları nın mesleki gelişimine katkı sağlamak üzere
Astana’da organize ettiği seminerler kapsamında Kamu Kurumlarının Mali Denetimi
ve Performans Denetimi konularında eğitim verilmiştir.
Kırgızistan Sayıştayı ile kurumumuz arasında 2010 yılında imzalanan İşbirliği
Anlaşması ile 2011 yılında imzalanan Türk Dilinin Öğrenilmesi ve Denetim Staj Programı
Mutabakat Zaptı çerçevesinde Kırgızistan Sayıştayından üç denetçi 29 Eylül – 29
Kasım 2013 tarihleri arasında staj yapmak üzere kurumumuzda bulunmuştur.
Genel Bilgiler
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve İİT Alt Kuruluşlarının 2012 mali
yılı hesaplarını incelemek üzere 02–13 Mart 2013 tarihlerinde Suudi Arabistan’ı n Cidde
kentinde yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Mali Kontrol Organı 34’üncü Toplantısına iştirak
edilmiştir.
BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (YMS) Uygulamanın Gözden Geçirilmesi
Grubu toplantılarına düzenli olarak iştirak edilmektedir.
Sayıştay Parlamento İlişkileri Konferansı ile Avrupa Birliği’ne Aday ve Adaylığa Yakın
Ülke Sayıştayları ve Avrupa Sayıştayı (ECA) Çalışma Grubu Başkanlar Toplantısı
49
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Eğitim Faaliyetleri
Sayıştayın eğitim faaliyetleri; mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sayıştay
mensuplarına verilen hizmet içi eğitimleri, denetçi yardımcı ları ve denetçi yardımcısı
adaylarının eğitimini, kamu idarelerine yönelik eğitimleri, kamu kurum ve kuruluşlarına
yönelik tanıtım faaliyetlerini, üniversitelerle işbirliği çerçevesinde düzenlenen üniversite
kariyer günlerini ve uluslararası alanda denetime ilişkin konularda eğitim programlarını,
seminerleri ve konferansları kapsamaktadır.
2013 yılında hizmet içi eğitimler kapsamında “Kamu Yönetiminde Sorumluluk
ve Kamu Zararı” konusuna ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda ilk olarak Sayıştay
daire başkanları ve üyelerine, daha sonra da dönemler halinde denetim ve destek
gruplarında görevli olan denetçiler ile savcı lara yönelik çalıştay organizasyonları
gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen çalıştaylarda kamu zararı kavramı, kamu hukuku ve
özel hukuk çerçevesinde tartışılarak Sayıştay uygulaması yönünden değerlendirmeler
yapılmıştır.
Dünya Bankası tarafından finanse edilen “Sayıştayın Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Projesi” kapsamında Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarına (IPSAS)
göre hazırlanan mali tabloları n analizi konusunda yabancı uzmanlar tarafından
mensuplarımıza eğitim verilmiştir.
Bu çerçevede gerçekleştirilen diğer eğitimler; Muhasebe Eğitimleri, Performans
Bilgisi Denetimi Eğitimleri, Düzenlilik Denetimi Raporlarının Hazırlanması
, Bilgisayar
Eğitimleri, SayCAP Eğitimi ve çeşitli Kişisel Gelişim Eğitimleridir.
Bilgi ve deneyim paylaşımı çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik
etmek amacıyla Sayıştayın görev alanına giren konularda kurumumuzca görevlendirilen
mensuplarımız tarafından eğitim ve seminerler verilmiştir.
24 Nisan 2013 tarihinde Başkanlığımız Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesislerinde
genel bütçeli kurumların katılımıyla Strateji Geliştirme Başkanları İstişare Toplantısı
yapılmıştır. Toplantı da Başkan Yardımcısı Erol AKBULUT tarafı
ndan “Sayıştay Kanunu
ve Dış Denetim” konulu sunum yapılmıştır.
Genel Bilgiler
2013 yılı içinde gerçekleştirilen uluslararası eğitim faaliyetleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Uluslararası Eğitimler
EĞİTİMİN ADI YERİ TARİHİ
Arnavutluk Sayıştayı “Mali Denetim” Ankara 25.02-01.03.2013
Arnavutluk Sayıştayı “Uygunluk Denetimi ve Kamu Alımları Alanındaki Uygulamaları” Ankara 06-10.05.2013
Moğolistan Sayıştayı “Performans Denetimi” Ankara-İstanbul 10-21.06.2013
Arnavutluk Sayıştayı “Kamu Mali Yapısında Sayıştayın Fonksiyonu” Ankara 25-27.06.2013
Kamu Kurumlarının Mali Denetimi Kazakistan 23-27.09.2013
Performans Denetimi Kazakistan 30.09-04.10.2013
Kırgızistan Sayıştayı Staj Eğitimi Ankara 29.09-29.11.2013
Strateji Geliştirme Başkanları İstişare Toplantısı
51
2013 Yılı Faaliyet Raporu
2013 yılı içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim talebi üzerine verilen
eğitimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Kamu İdarelerine Yönelik Eğitimler
EĞİTİMİN KONUSU KAMU İDARESİ TARİHLER
İç Denetçi Adaylarına “Dış Denetim” Maliye Bakanlığı
08.01.2013
05.02.2013
İç Denetçi Adaylarına “İç Denetim Türleri ve Teknikleri
(Performans Denetimi)”
Maliye Bakanlığı
16.01.2013
13.02.2013
Etik Eğiticilerine “Eğitici Eğitimi” Kamu Görevlileri Etik Kurulu 15.02.2013
Kamu İhale Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile Sayıştay Kanunu
Sağlık Bakanlığı
09.01.2013
10.02.2013
11.01.2013
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Rekabet Kurumu 25.01.2013
Uluslararası Denetim Standartları, Risk Değerlendirmesi,
Raporlama, İzleme
Milli Eğitim Bakanlığı 15.02.2013
Sayıştay Kanunu ve Kefalet Kanunu Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 7-16.03.2013
Dış Denetim Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 25-31.03.2013
Sayıştayın Görev ve Sorumlulukları ile Sayıştay Hazine
Denetimleri
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 27.03.2013
Bilimsel Araştırma Projesi Çalıştayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 28-30.03.2013
Sayıştay Kanunu Uygulamaları
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
02-04.04. 2013
Örnek Olaylar/Yargı Kararları Kapsamında Pastanelerde
Temizlik-Yemek-Otomasyon Hizmet Alımlarında Yolsuzluk Türleri
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
03.04.2013
Sayıştayın Görev ve Yetkileri Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 15.04.2013
Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Dış Denetim
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Kulübü
24.04.2013
Hastane İşleyişiyle İlgili Konular ve Mevzuat Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8-9-10.05.2013
İç Kontrolün Değerlendirilmesinde Dış Denetimin Rolü Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
09-10.05.2013
15-19.05.2013
İhale Mevzuatı-İhale Süreçleri ve Uygulamaları ile Sayıştay
Denetimi
İZAYDAŞ 19-22.05.2013
52
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
EĞİTİMİN KONUSU KAMU İDARESİ TARİHLER
Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu Kapsamında Düzenlenen Yolsuzlukla Mücadele
Hükümleri
Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü 16.05.2013
28. Maliye Sempozyumu “Küresel Kriz ve Maliye Politikaları” Gaziosmanpaşa Üniversitesi 22-26.05.2013
Kamu Hastaneleri Birliklerinde Satın Alma Uygulamaları Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 27-31.05.2013
Sayıştay Denetimi Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 04.06.2013
Yolsuzlukla Mücadele Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu 06.06.2013
Kamu Harcamalarının Dış Denetimi Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı 24-25.06.2013
Sayıştay Kanunu ve Kefalet Kanunu Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 15-18.07.2013
Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Programı Hazine Müsteşarlığı 26.08.2013
Kamu Alanında Dış Denetim ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu ile
Performans Esaslı Denetim Anlayışının Usul ve İlkeleri
Milli Savunma Bakanlığı
16.09.2013-
17.09.2013
Yolsuzlukla Mücadele Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu 19.09.2013
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Genel
Hükümler, Kamu Zararı Kamu Zararının Belirlenmesi ve Faizi,
Zamanaşımı ile Kamu Zararından Kaynaklı Alacak Davaları
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 30.9-5.10.2013
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
10.10.2013
İç Kontrol Sistemleri Hitit Üniversitesi 9-10.10.2013
Sayıştayın Yeni Denetim Sistemi ve İç Kontrolün Önemi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
24.10.2013
Sayıştay Kanunu Devlet Personel Başkanlığı 24.10.2013
Dış Denetim Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı
5-6.11.2013-
12-13.11.2013
Yeni Fiyat Farkı Kararnamesi Paneli
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü
14.11.2013
Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar Ankara Barosu Başkanlığı 15.11.2013
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Kültür ve Turizm Bakanlığı 13.11.2013
Kantin ve İhalelere İlişkin Mevzuat Uygulaması Milli Savunma Bakanlığı
06.11.2013-
04.12.2013
EĞİTİMİN KONUSU KAMU İDARESİ TARİHLER
Etik-Hukuk ve Yolsuzlukla Mücadele Sempozyumu Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 01.11.2013
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Bütçe
Kanunu ve Mevzuatı ile Taşınır Mal Yönetmeliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
12-14.11.2013
Akademik Değişim Programları Semineri Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 14-15.11.2013
Uygulamalı İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi İstanbul Teknik Üniversitesi 25-29.11.2013
Kamu İhale Usulü ve Örnek Uygulamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
03.12.2013-
06.12.2013
Sayıştay Kanunu ve Kamu Zararı Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 28.11.2013
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Rekabet Kurumu 06.12.2013
Sayıştay Denetimi ve Mali Sorumluluk TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06.12.2013
Yeni Sayıştay Denetimi Gümüşhane Üniversitesi 11.12.2013
Kamu Yönetiminde Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 13.12.2013
İç Denetçi Adaylarına “Dış Denetim” Maliye Bakanlığı 26.12.2013
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
Tebliğler, Yönetmelikler, KİK Kararları
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESHOT Genel Müd.lüğü 13-17.12 2013
54
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu kaynaklarının
tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını
sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler olarak tanımlanan kamu mali yönetimi,
hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamayı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını amaçlamaktadır. Öngörülen
amaçlara ulaşabilmesi, kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin varlığına ve etkin
olarak tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine bağlıdır.
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Standartlara Uyum Planı Rehberi uyarınca
Başkanlığımızda iç kontrol sistemini oluşturmak, uygulamak ve izlemek üzere İç Kontrol
Standartları Eylem Planı haz
ırlanmıştır.
Eylem Planı uygulama çalışmaları kapsamında;
Sayıştayın iç kontrol sistemiyle ilgili tüm iş ve süreçlerin yürütülebilmesi, çalı şmaların
planlanması ve risklerin değendirilmesi amacıyla istişari karar almakla görevli Sayıştay
İç Kontrol ve Risk Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur.
İç kontrol sistemine yönelik olarak İç Kontrol Sistemi Yönergesi hazı rlanarak
değerlendirilmeye sunulmuştur. Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
İmza Yetkilileri Yönergesi, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı Görevleri ile Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönergesi, Sayıştay Başkanlığ
ı Bütçe ve Performans Programı
ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi, Sayıştay Başkanlığı Ön Mali Kontrol
İşlemleri Yönergesi, İmza ve Yetki Devri Yönergesi, Stratejik Yönetim ve Planlama
Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi yayımlanmıştır.
İç Kontrol Yönlendirme Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı iç kontrol sistemi
kurulumunu yönetim birimleri, denetim birimleri ve yargı birimleri olmak üzere üç
bölüme ayırarak çalışmalarını devam ettirmiştir.
Birim İş Süreçleri ve SürŞemaları Hazırlama Kılavuzu, Birim İş Tanımları Hazırlama
Kılavuzu yayımlanmıştır.
İç Kontrol Yönlendirme Komisyonu, İç Kontrol Standartları Eylem Planı uygulama
çalış
malarına denetim ve yargı birimleri için devam etmektedir.
İç Kontrol Yönlendirme Komisyonu yönetim birimlerine ilişkin olarak;
Birim teşkilat şemalarını, birim başkanlıkları bünyesindeki müdürlüklerin paydaş
analizlerini, bu müdürlüklerin iş listesini gösteren görev kartlarını, işin hangi sırayla,
hangi unvanlar tarafından, hangi imza ve onay aşamalarından geçerek başlayıp
bitirildiğini gösteren 400 adet iş akış temel sürecini ve alt süreç şemasını, sürece
ilişkin bilgileri, her bir sürecin amacını, süreçten sorumlu birim, süreç kodu, sürecin
tamamlanma süresi, sürecin sahibi, kullanılan kaynaklar, süreç girdileri ve çıktıları ile bu
sürece ilişkin riskler ve kontrol faaliyetlerini içeren 400 adet süreç bilgi kartını, 103 adet
iş tanımını, 25 adet personel görev dağılım cetvelini, 25 adet paydaş analiz formunu,
25 adet müdürlük görev kartını haz
ırlamıştır.
İç Kontrol Yönlendirme Komisyonu Toplantısı
Amaç ve
Hede er
Amaç ve Hede er
AMAÇ 1: Sayıştay denetiminde, çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini
yaygınlaştırarak etkinliğini artırmak.
HEDEFLER:
Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim
standartlarımızı oluşturmak.
Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
Denetimi standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
Denetim altyapısını geliştirmek.
Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayı ştay raporlarının etkisini artırmak.
İlgili kamu idareleri ile koordineli çalı şmak.
AMAÇ 2: Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
HEDEFLER:
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik çalı şmalarda
bulunmak.
Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirleri
almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
AMAÇ 3: Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
HEDEFLER:
Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi eğitim
politikası oluşturmak ve uygulamak.
Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem planına
dayalı olarak geliştirmek
Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını güvence altına
alacak bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
Kurumda iç kontrol sistemi ve risk yönetimini geliştirmek.
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin ve verimli
bir şekilde işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme sistemini kurmak ve
geliştirmek.
A-İdarenin Amaç ve Hede eri
60
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç ve Hede er
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Orta Vadeli Program 2013–2015
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) kapsamında, üç yıl boyunca takip edilecek
ekonomik ve sosyal politikalara temel teşkil eden Orta Vadeli Program (2013-2015)
09.10.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Programda Sayıştay ile ilgili olarak
Kamu Mali Yönetim ve Denetim bölümünde şu hususlar öngörülmüştür;
“Hukuki altyapısı önemli ölçüde oluşturulan mali yönetim, kontrol ve denetim
anlayışı tüm unsurlarıyla uygulanacaktır. Bu kapsamda,
Kamu idarelerinde iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışması ve iç
kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktı r.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı
güçlendirilecektir.”
2013 Yılı Programı
Orta Vadeli Programı n ilk yıl detaylı yansıması olan 2013 Yılı Programı 23.10.2012
tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Programa göre Sayıştayın uygulayacağı politika
öncelikleri ve tedbirler şöyledir;
“Öncelik 1. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde etkin ve yaygın bir dış
denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
Tedbir 1. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde etkin ve yaygın bir dış
denetimin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktı r.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde, Sayıştayın AB uygulamaları ve
uluslararas
ı denetim standartları ile uyumlu bir denetim yapması için gerekli ikincil
düzenlemeler tamamlanacak ve yeni dış denetim anlayışına yönelik uygulamalar
başlatılacaktır.
Öncelik 2. Dış denetimin, iç kontrol ve iç denetim sisteminin yapısının ve iş
süreçlerinin iyileştirilmesine daha fazla katkı vermesi sağlanacaktır.
Tedbir 2. Kamu kesiminde iç kontrol sistemleri ve iç denetimin sağlı klı bir şekilde
işlemesi yönünde Sayıştay tarafından gerekli çalı şmalar yürütülecektir.
Sayıştayın denetim faaliyetlerinden beklenen verimin sağlanabilmesi için tüm
kamuda iç kontrol sistemlerinin uluslararası standartlarda kurulmuş ve iç denetimin
61
2013 Yılı Faaliyet Raporu
de işlerlik kazanmış olması gerekmektedir. Bu çerçevede kamu kesiminde iç kontrol
sistemleri ve iç denetimin sağlıklı bir şekilde işlemesi yönünde Sayıştay tarafından
gerekli çalışmalar yürütülecektir.”
Katılım Öncesi Ekonomik Program (2013– 2015)
Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsamında Orta Vadeli Program ve 2013 Yılı Programı
esas alınarak hazırlanan Katılım Öncesi Ekonomik Programında (2013-2015) Sayıştay
ile ilgili olarak Kamu Mali Yönetimi ve Denetim bölümünde şu hususlar öngörülmüştür;
“Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı
güçlendirilecektir.
Kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin sağlı klı bir şekilde işletilmesi, iç ve dış
denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalı şması sağlanacaktır.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin kamu iç kontrol ve iç denetim standartları na uyum
düzeyinin artırılması sağlanacaktır.
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi
Stratejisi (2010–2014)
Kamuda saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğa neden olan faktörlerin ortadan
kaldırılması suretiyle daha adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim
anlayışının geliştirilmesi çerçevesinde hükümet tarafından hazırlanarak 22.02.2010
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin
Güçlendirilmesi Stratejisinde Sayıştay ile ilgili olarak şu hususlar öngörülmüştür;
“Yeni Sayıştay Kanunu’nun yasalaşma sürecinin tamamlanması,
Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi,
Denetim raporlarından hareketle yolsuzluğa açık risk alanları nın belirlenmesi ve
gerekli tedbirlerin alınması,
Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçları ile Devlet Personel Başkanlığında
disiplin cezası alan kamu görevlileri hakkı nda oluşturulan veri tabanlarından
yararlanılarak risk alanların
ın belirlenmesi,
Kamu idarelerinde yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için kamu mali
yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.”
Faali̇yetlere
İli̇şki̇n Bi̇lgi̇ ve
Değerlendi̇rmeler
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
65
2013 Yılı Faaliyet Raporu
A-Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2013 Yılı Başkanlığımız bütçesi 164.587.200 TL olarak kanunlaşmış, yıl içerisinde
141.002.931 TLsi harcanmış olup, 23.584.269 TL ödenek iptal edilmiştir.
2012–2013 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2012 2013
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 PERSONEL GİDERLERİ 91.261.710 86.418.913 103.849.700 93.523.571
01 1 Memurlar 89.538.960 86.082.180 101.523.700 92.611.775
01 2 Sözleşmeli Personel 585.750 322.054 816.000 321.701
01 3 İşçiler 17.000 0,00 - -
01 4 Geçici Personel 20.000 0,00 10.000 0,00
01 5 Diğer Personel 1.100.000 14.679 1.500.000 590.095
02
SOSYAL GÜV.KUR. DEV. PR. GİDERLERİ 11.595.500 10.996.919 14.170.000 12.120.614
02 1 Memurlar 11.491.000 10.950.711 14.050.000 12.066.320
02 2 Sözleşmeli Personel 100.000 46.208 120.000 54.294
02 3 İşçiler 4.500 0,00 - -
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 29.643.500 24.512.055 38.073.000 27.840.125
03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları 4.542.000 3.249.759 4.448.000 3.472.572
03 3 Yolluklar 5.278.500 4.572.372 8.058.000 5.476.520
03 4 Görev Giderleri 350.000 252.494 201.000 134.391
03 5 Hizmet Alımları 16.233.000 14.069.719 22.506.000 16.888.336
03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 1.100.000 720.576 350.000 90.628
03 7
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım
ve Onarım Giderleri
1.215.000 763.845 1.410.000 1.302.555
03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 925.000 883.290 1.100.000 475.123
05 CARİ TRANSFERLER 606.420 601.647 644.500 638.111
05 3
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
572.000 572.000 602.000 602.000
05 4 Hane Halkına Yapılan Transferler 1.500 677 1.500 378
05 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler 32.920 28.970 41.000 35.733
06 SERMAYE GİDERLERİ 10.292.343 7.965.849 7.850.000 6.880.510
06 1 Mamul Mal Alımları 3.160.000 2.758.477 3.745.000 3.713.141
06 3 Gayri Maddi Hak Alımları 1.695.000 1.646.605 1.950.000 1.798.880
06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 100.000 0,00 200.000 0,00
06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 5.337.343 3.560.767 1.955.000 1.368.489
GENEL TOPLAM 143.399.473 130.495.385 164.587.200 141.002.931
66
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Ekonomik sınıfl andırma açısından Başkanlığımızın 2012 ve 2013 yılları bütçesinde
yer alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2012–2013 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2012 2013
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 PERSONEL GİDERLERİ 91.261.710 86.418.913 103.849.700 93.523.571
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
11.595.500 10.996.919 14.170.000 12.120.614
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 29.643.500 24.512.056 38.073.000 27.840.125
05 CARİ TRANSFERLER 606.420 601.648 644.500 638.111
06 SERMAYE GİDERLERİ 10.292.343 7.965.849 7.850.000 6.880.510
TOPLAM 143.399.473 130.495.385 164.587.200 141.002.931
“01- Personel Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 103.849.700 TL ödenek tah-
sis edilmiş ve söz konusu ödeneğin %90,05’i harcanmıştı r.
“02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Başkanlığımız büt-
çesine 14.170.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin %85,53’ü har-
canmıştır.
“03- Mal ve Hizmet Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 38.073.000 TL ödenek
tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin %73,12’si harcanmı ştır.
“05- Cari Transferler” için Başkanlığımız bütçesine 644.500 TL ödenek tahsis edil-
miş, söz konusu ödeneğin %99,08’i harcanmıştı r.
“06- Sermaye Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 7.850.000 TL ödenek tahsis
edilmiş, söz konusu ödeneğin % 87,64’ü harcanmıştı r.
67
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Kurumsal ve fonksiyonel sınıfl andırmaya göre bütçe giderleri aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.
Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri
KURUMSAL KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI %
06.00.00.02 ÖZEL KALEM 5.379.700 2.168.091 40,30
06.01.00.00 DAİRELER KURULLAR 18.797.000 16.450.876 87,51
06.02.00.00 BAŞKAN YARCIMCILIĞI 49.054.500 40.788.447 83,14
06.02.00.20 DENETİM BİRİMLERİ 91.356.000 81.595.517 89,31
TOPLAM 164.587.200 141.002.931 85,67
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri
KODU AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI %
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 22.382.500 19.023.319 84,99
02 SAVUNMA HİZMETLERİ 30.000 4.024 13,41
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 139.174.700 121.355.048 87,19
09 EĞİTİM HİZMETLERİ 3.000.000 620.540 20,68
TOPLAM 164.587.200 141.002.931 85,67
68
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Bütçe gideri türü açısından, Başkanlığımızın iptal edilen ödenek miktarları aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
2013 Yılı Bütçe Giderleri
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2013 (TL)
TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERLERİ
İPTAL EDİLEN
ÖDENEK
01 PERSONEL GİDERLERİ 103.849.700 93.523.571 10.326.129
02 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ 14.170.000 12.120.614 2.049.386
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 38.073.000 27.840.125 10.232.875
05 CARİ TRANSFERLER 644.500 638.111 6.389
06 SERMAYE GİDERLERİ 7.850.000 6.880.510 969.490
TOPLAM 164.587.200 141.002.931 23.584.269
“01- Personel Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine, 103.849.700 TL ödenek
tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 93.523.571TLsi harcanmış ve yılsonu itibariyle
ödeneğin %9,9’u iptal edilmiştir.
“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Başkanlığımız büt-
çesine 14.170.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 12.120.614 TLsi
harcanmış ve yılsonu itibariyle ödeneğin %14,4’ü iptal edilmiştir.
“03-Mal ve Hizmet Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 38.073.000 TL ödenek
tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin 27.840.125 TLsi harcanmış ve yılsonu itibariyle
ödeneğin % 26,8’i iptal edilmiştir.
“05-Cari Transferler” için Başkanlığımız bütçesine 644.500 TL ödenek tahsis edil-
miş, söz konusu ödeneğin 638.111 TLsi harcanmış ve yılsonu itibariyle ödeneğin %
0,9’u iptal edilmiştir.
“06- Sermaye Giderleri” için Başkanl
ığımız bütçesine 7.850.000 TL ödenek tahsis
edilmiş, söz konusu ödeneğin 6.880.510 TLsi harcanmış ve yılsonu itibariyle ödeneğin
% 12,3’ü iptal edilmiştir.
Başkanlığımızın 2013 yılı bütçesinden, 2012 yılsonu harcamalarına göre %8,05
artışla 141.002.931 TL harcama gerçekleşmiştir.
69
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Bütçe giderlerinin türü açısından, Başkanlığımızın 2013 yılındaki harcamaları ve
toplam harcama miktarına göre harcama oranları ise şöyle gerçekleşmiştir:
2013 Yılı Harcama Oranları
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ HARCAMA
HARCAMA
ORANI %
01 PERSONEL GİDERLERİ 93.523.571 66,32
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV. PRİMİ GİDERLERİ 12.120.614 8,60
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 27.840.125 19,74
05 CARİ TRANSFERLER 638.111 0,46
06 SERMAYE GİDERLERİ 6.880.510 4,88
TOPLAM
141.002.931 100,00
Buna göre, Başkanlığımızın 2013 yılında harcamalarının %66,3’ü personel
giderlerine, %8,6’sı sosyal güvenlik kurumları devlet primi giderlerine, %19,8’i mal
ve hizmet alım giderlerine, %0,5’i cari transferlere ve %4,9’u da sermaye giderlerine
harcanmıştır.
2013 yılı yatırım harcamaları ve bütçe işlemleri ise şöyledir;
2013 Yılı Yatırım Harcamaları
PROJE ADI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
EKLENEN DÜŞÜLEN
TOPLAM
ÖDENEK
YIL SONU
HARCAMASI
GERÇEKLEŞME
ORANI %
ARŞİV BİNASI 750.000 - 550.000 200.000 - -
SAY. BİL. SİS 4.000.000 1.300.000 5.300.000 5.119.870 96,60
MUHTELİF İŞLER 2.350.000 - 750.000 1.600.000 1.010.640 63,16
LOJMAN BAK. ONR. 750.000 - - 750.000 750.000 100,00
TOPLAM 7.850.000 1.300.000 1.300.000 7.850.000 6.880.510 87,64
70
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2010–2013 yıllarına ait bütçe giderlerinin gerçekleşmeleri alttaki tabloda yer
almaktadır. Toplam bütçe ödeneğinin; 2010 yılında %75,04’ü; 2011 yı lında %85,05’i;
2012 yılında %91’i ve 2013 yılında %85,67’si bütçe gideri olarak gerçekleşmiştir.
Son Dört Yıl Ödenek Harcama Durumu
UYGULAMA
SONUÇLARI
BİRİM 2010 2011 2012 2013
Toplam Ödenek TL
125.900.053,97 142.218.928,37 143.399.473,47 164.587.200,00
Harcama TL
94.475.057,64 120.950.823,20 130.495.384,60 141.002.930,93
Gerçekleşme Oranı % 75,04 85,05 91,00 85,67
Başkanlığımızın faaliyetlerini yürütürken kullanmış olduğu elektrik, su, doğalgaz,
telefon ve internet erişimine ait giderlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Maliyet Tablosu
2011 2012 2013
Hizmet Binası
Kullanım Alanı (m²) 153.808 153.808 153.808
Personel* Başına Düşen Kullanım Alanı (m²/kişi) 105 102 101
Elektrik Tüketimi
Tüketim Miktarı (kw/saat) 3.235.304 3.563.573 3.170.313
Tüketim Gideri (TL) 1.097.298 1.165.998 1.187.599
Personel Başına Elektrik Aydınlanma Gideri (TL) 746 775 778
Su Tüketimi
Tüketim Miktarı (m³) 33.707 30.980 32.250
Tüketim Gideri (TL) 61.142 325.905 361.000
Personel Başına Su Gideri (TL) 42 217 236
Doğalgaz Tüketimi
Tüketim Miktarı (m³) 821.307 734.000 654.999
Tüketim Gideri (TL) 525.805 757.403 509.717
Personel Başına Isınma Gideri (TL) 357 504 334
Telefon ve İnternet
Erişimi
Telefon ve İnternet Erişim Gideri (TL) 335.104 363.540 345.851
Personel Başına Telefon ve İnternet Erişim Gideri 228 242 226
*Personel Sayısı: 2011 yılı:1471 kişi, 2012 yılı:1504, 2013 Yılı: 1527 kişi
71
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Hizmet alımı suretiyle istihdam edilen personel sayısı ile taşıt kullanımına ilişkin
maliyet bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Hizmet Alımları Tablosu
2011 2012 2013
Temizlik Hizmeti
Şirket Elemanı Sayısı 304 327 336
Temizlik Hizmetinde Çalıştırılan Eleman Başına Düşen Ortalama
Alan (m²/kişi)
506 470 458
Güvenlik Hizmeti
Şirket Elemanı Sayısı 107 113 113
Güvenlik Hizmetinde Çalıştırılan Eleman Başına Düşen Ortalama
Alan (m²/kişi)
1437 1361 1361
Taşıt Kullanımı
Kiralanan Taşıt Sayısı 76 78 79
Satın Alınma Suretiyle Edinilen Taşıt Sayısı 47 47 47
Taşıtların Toplam Maliyeti (Akaryakıt, Bakım-Onarım, Trafi k
Sigortası, vs.) (TL)
352.885 418.589 298.791
3- Mali Denetim Sonuçları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca 5018 sayılı Kanunun 69’uncu ve
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 79’uncu maddesi uyarınca Sayıştayın dış denetimini
yapmak üzere görevlendirilen komisyon tarafından “2012 Yılı Dış Denetim Raporu”
hazırlanmış ve TBMM Başkanlık Divanına sunulmuştur. Söz konusu raporun sonuç
bölümünde;
Sayıştay Başkanlığının ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerine dayalı
olarak tahakkuk ettirdiği ödemeleri ile banka hesap özetlerinin mutabı k olduğu,
Kesin hesap cetvellerinde gösterilen gelir-gider rakamlarının doğru ve denk oldu-
ğu, ödenek üstü harcama yapılmadığı,
Üst yönetici olarak Sayıştay Başkanı’nın; bütçe ile verilen kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin edecek tedbirlerin alınmasında,
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinde, 5018 sayılı Kanunda
belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde üstün gayret gösterdiği,
Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, mali hizmetler birim yöneticisi ve
gerçekleştirme görevlilerinin mali mevzuat ile tedbirlerin uygulanması yönünde azami
çaba sarf ettikleri,
İdarenin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü belirtilmiştir.
73
2013 Yılı Faaliyet Raporu
B- Performans Bilgileri
1- Performans Sonuçları
Sayıştayın 2013 yılı performans bilgilerine aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
Performans Göstergesi Sonuçları Tablosu
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2013
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
GERÇEKLEŞME
DURUMU
Amaç 1: Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak.
Hedef 1 : Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim standartlarımızı oluşturmak.
1
Denetim standartlarımıza ilişkin taslağın 2013
yılı itibariyle hazırlanması. (Yüzde)
DEGEM 100 50 - Devam Ediyor
Hedef 2: Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
1
Geliştirilmiş ve güncellenmiş denetim
rehberlerinin 2013 yılı itibariyle yayımlanması.
(Adet)
DEGEM 5 5 Evet Tamamlandı
Hedef 3: Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
1
TBMM’ye sunulan performans denetim
rapor sayısında bir önceki yıla göre artış
sağlanması. (Yüzde)
DEGEM 100 50 - Devam Ediyor
2
Denetlenen kurumlar tarafından kendilerine
yöneltilen denetim önerilerinin en az %75’inin
uygulamaya geçirilmesi. (Yüzde)
DEGEM 100 100 Evet Tamamlandı
3
Sayıştay web sayfasında yayımlanan denetim
raporlarının görülme sayısında bir önceki yıla
göre artış olması. (Yüzde)
DEGEM 100 100 Evet Tamamlandı
4
Denetim raporları hakkında basında çıkan
haber sayısında bir önceki yıla göre artış
olması. (Yüzde)
DEGEM 100 100 Evet Tamamlandı
Hedef 4: Bilgisayar destekli denetim (BDD) tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
1
Bilgisayar destekli denetim eğitimi alan
denetçi sayısında ve kişi başına verilen
eğitim süresinde bir önceki yıla göre artış
sağlanması. (Yüzde)
Destek Grubu 2 100 100 Evet Tamamlandı
2
Bilgisayar destekli denetim teknikleri
kullanılarak yapılan denetim sayısında
bir önceki yıla göre %10 oranında artış
sağlanması. (Yüzde)
Destek Grubu 2 100 100 Evet Tamamlandı
74
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2013
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
GERÇEKLEŞME
DURUMU
Hedef 5: Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
1
Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberinin 2013
yılı itibariyle yayımlanması. (Adet)
Destek Grubu 2 1 1 Evet Tamamlandı
2
Bilişim sistemleri denetimi gerçekleştirilen
kurum ve sistem sayısında bir önceki yıla göre
artış sağlanması. (Yüzde)
Destek Grubu 2 100 50 - Devam Ediyor
Hedef 6: Denetim altyapısını geliştirmek.
1
Denetim iş akış şemalarının 2013 yılı itibariyle
hazırlanmış olması. (Yüzde)
DEGEM 100 80 - Devam Ediyor
2
2013 yılı sonuna kadar grup arşivleme sistemi
kurulacaktır. (Yüzde)
DEGEM 100 100 Evet Tamamlandı
Hedef 7: Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
1
Kalite güvence sisteminin işleyişine ilişkin
süreçlerin 2013 yılı itibariyle açıklanması.
(Yüzde)
DEGEM 100 100 Evet Tamamlandı
2
Kalite güvence sürecinden geçen rapor sayısı.
(Adet)
DEGEM 400 452 Evet Tamamlandı
Hedef 8: TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini arttırmak.
1
Denetim sonuçlarına ilişkin TBMM’ye sunulan
raporların sayısında önceki yıla göre artış
sağlanması. (Adet)
Destek Grubu 1 150 150 Evet Tamamlandı
2
TBMM ve kamuoyunun bilgilenmesini
sağlamaya yönelik toplantı, panel, vb.
düzenlenmesi. (Adet)
Destek Grubu 1 1 1 Evet Tamamlandı
Hedef 9: İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
1
İlgili kurumların eğitim programlarına katkı
sağlanması. (Adet)
DEGEM 30 49 Evet Tamamlandı
Amaç 2: Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
Hedef 1: Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal düzenlemeler hakkında çalışmalarda
bulunmak.
1
2013 yılı itibariyle yargı ve kurul
faaliyetlerindeki süreçlere ilişkin raporlar
oluşturulacaktır. (Yüzde)
DEGEM 100 50 - Devam Ediyor
75
2013 Yılı Faaliyet Raporu
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2013
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
GERÇEKLEŞME
DURUMU
Hedef 2: Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu
uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
1
Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında
bir önceki yıla göre %20 oranında artış
sağlanacaktır.
DEGEM 100 0 - Tamamlanamadı
Amaç 3: Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Hedef 1: Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak
ve uygulamak.
1
Mensuplara verilen hizmet içi eğitim sayısı
ve süresinde bir önceki yıla göre artış
sağlanması. (Adet)
DEGEM 30 30 Evet Tamamlandı
2
Mensuplarımızın verdiği hizmet içi eğitim,
seminer vb. faaliyetlerin sayısında bir önceki
yıla göre artış sağlanması. (Adet)
DEGEM 50 55 Evet Tamamlandı
3
Çalışanların verilen eğitimler hakkında
memnuniyet düzeylerinin %70’e ulaşması.
(Yüzde)
DEGEM 100 100 Evet Tamamlandı
Hedef 2: Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem planına dayalı olarak
geliştirmek.
1
Eylem Planının 2013 yılı sonu itibariyle
güncellenmiş olması. (Yüzde)
Destek Grubu 2 100 0 - Tamamlanamadı
2
Mensupların İntranet sistemi hakkında
memnuniyet düzeylerinin %70’e ulaşması.
(Yüzde)
Destek Grubu 2 100 100 Evet Tamamlandı
3
İnternet sayfasının görüntülenme sayısında bir
önceki yıla göre artış olması. (Yüzde)
Destek Grubu 2 100 100 Evet Tamamlandı
Hedef 3: Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını güvence altına alacak bir yönetim bilgi
sistemi kurmak.
1
Yönlendirme Kurulu ve çalışma ekipleri
görevlendirilmelerinin yapılması. (Yüzde)
Destek Grubu 2 100 100 Evet Tamamlandı
2
Hazırlanan çalışma ve güvenlik talimat ve
prosedürlerinin sayısı. (Adet)
Destek Grubu 2 2 0 - Tamamlanamadı
3 Proje çalışması ilerleme yüzdeleri.(Yüzde) Destek Grubu 2 80 100 Evet Tamamlandı
76
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2013
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
GERÇEKLEŞME
DURUMU
4
Düzenli aylık yönetim bilgisi raporlarının
sayısı (Adet)
Destek Grubu 2 12 12 Evet Tamamlandı
5
Sistem uygunluk ve güvenlik test ve izleme
raporlarının sayısı. (Adet)
Destek Grubu 2 2 0 - Tamamlanamadı
6
Kullanıcı eğitimlerine katılan personel sayısı.
(Adet)
Destek Grubu 2 30 0 Tamamlanamadı
7
Kullanıcı değerlendirme anketi memnuniyet
oranı. (Yüzde)
Destek Grubu 2 70 0 - Tamamlanamadı
Hedef 4: Kurumda iç kontrol ve risk yönetimini geliştirmek.
1
Kurumsal risk yönetimi değerlendirme
raporlarının altı ayda bir yayınlanması. (Adet)
DEGEM 2 1 - Devam Ediyor
2
İç Kontrol Sistemleri Değerlendirme
Raporunun ve Risk Yönetim ve Değerlendirme
Raporunun Başkanlığa yıllık olarak sunulması.
(Yüzde)
DEGEM 100 60 - Devam Ediyor
Hedef 5: İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin ve verimli bir şekilde işleyen
insan kaynakları yapısını oluşturmak.
1
İnsan kaynakları veri tabanının 2013 yılı sonu
itibariyle oluşturulması. (Yüzde)
DEGEM 100 80 - Devam Ediyor
2
Görev tanımları ve iş süreçlerinin 2013 yılı
sonu itibariyle belirlenmiş olması. (Yüzde)
DEGEM 100 60 - Devam Ediyor
Hedef 6: İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme sistemini kurmak ve geliştirmek.
1
İş tanımlarının 2013 yılı sonu itibariyle
oluşturulmuş olması. (Yüzde)
DEGEM 100 60 - Devam Ediyor
2
Personel ödüllendirme mekanizmalarının 2013
yılı sonu itibariyle belirlenmiş olması. (Yüzde)
DEGEM 100 0 - Tamamlanamadı
3
Yetkinlik tanımlarına ilişkin performans
göstergelerinin 2013 yılı sonu itibariyle
belirlenmiş olması. (Yüzde)
DEGEM 100 0 - Tamamlanamadı
77
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Performans Göstergeleri Sonuçları
AMAÇ 1:
Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
HEDEF 1: Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim
standartlarımızı oluşturmak.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak
Hedef Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim standartlarımızı oluşturmak.
Performans Hedefi Dış denetim standartlarımız 2013 yılı itibariyle hazırlanmış olacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Denetim standartlarımıza
ilişkin taslağın 2013 yılı
itibariyle hazırlanması
Hedefe kısmen ulaşılmıştır.
Bu hedefe ulaşılması amacıyla uluslararası
işbirliği içerisinde bir proje yürütülmektedir.
2013 yılı sonuna kadar bu proje kapsamında
Sayıştay denetimlerinin uluslararası denetim
standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi
çalışmaları yapılmıştır. Ancak söz konusu
çalışmalar proje kapsamı genişletildiğinden henüz
tamamlanmamıştır.
HEDEF 2: Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak
Hedef Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
Performans Hedefi Denetim Rehberlerimiz 2013 yılı itibariyle uygulanmaya hazır hale getirilecektir.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Geliştirilmiş ve güncellenmiş
denetim rehberlerinin 2013 yılı
itibariyle yayınlanması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Değerlendirme Düzenlilik Denetimi Rehberi, Performans Bilgisi Denetimi Rehberi, Faaliyet Raporları Değerlendirme
Rehberi, Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi yayınlanmıştır.
78
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
HEDEF 3: Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç
Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
Hedef Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
Performans Hedefi
Yapılan denetimlerin tamamı 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle hazırlanan
standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
TBMM’ye sunulan performans denetim rapor sayısında bir
önceki yıla göre artış sağlanması.
Hedefe kısmen ulaşılmıştır.
Yasa değişikliği nedeniyle Sayıştayın
yetki alanı genişlemiş, yeni
sorumluluklarla beraber önceliklerde
değişiklik meydana gelmiştir. Bununla
beraber, 22 kamu idaresinde 2013
yılında Performans Bilgisi Denetimine
başlanmış ve bu denetimler 2014 yılında
raporlanacaktır.
Denetlenen kurumlar tarafından kendilerine yöneltilen
denetim önerilerinin en az %75’inin uygulamaya geçirilmesi.
Hedefe ulaşılmıştır.
Sayıştay web sayfasında yayımlanan denetim raporlarının
görülme sayısında bir önceki yıla göre artış olması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Denetim raporları hakkında basında çıkan haber sayısında bir
önceki yıla göre artış olması.
Hedefe ulaşılmıştır.
79
2013 Yılı Faaliyet Raporu
HEDEF 4: Bilgisayar destekli denetim (BDD) tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
SORUMLU BİRİM DESTEK GRUBU 2
Amaç Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak
Hedef Bilgisayar destekli denetim (BDD) tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen denetçi sayısı toplam denetçi
sayısının %15’ine ulaşacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Bilgisayar destekli denetim eğitimi alan denetçi
sayısında ve kişi başına verilen eğitim süresinde
bir önceki yıla göre artış sağlanması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Bilgisayar destekli denetim teknikleri
kullanılarak yapılan denetim sayısında bir
önceki yıla göre %10 oranında artış sağlanması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Değerlendirme Bütün denetim ekipleri BDDT araçlarını kullanmaktadır. Excell kullanımı %100, ACL
kullanımı %15, SayCAP kullanımı %80 düzeyindedir.
80
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
HEDEF 5: Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
SORUMLU BİRİM DESTEK GRUBU 2
Amaç Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak
Hedef Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
Performans Hedefi 2013 yılı itibariyle, denetim alanına giren kamu idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik
denetimler, uluslararası standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberinin 2013 yılı
itibariyle yayımlanması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Bilişim sistemleri denetim gerçekleştirilen kurum
ve sistem sayısında bir önceki yıla göre artış
sağlanması.
Hedefe kısmen ulaşılmıştır. Denetim programında bağımsız bilişim sistemleri
denetimi yer almamaktadır. Düzenlilik denetimi
yapan grupların bilişim sistemleri denetimi ile
ilgili faaliyetleri de bilişim sistemleri denetimi
kavramına girmektedir. Bununla beraber bu
faaliyetlerin miktar ve derinlik olarak artırılması
ve ölçülmesi gerekmektedir.
HEDEF 6: Denetim altyapısını geliştirmek.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak
Hedef Denetim altyapısını geliştirmek.
Performans Hedefi Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan
düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Denetim iş akış şemalarının 2013 yılı
itibariyle hazırlanmış olması.
Hedefe kısmen ulaşılmıştır. Yönetim birimlerinin iş akış şemaları
tamamlanmış olup, denetim iş akış
şemalarının hazırlanması çalışmaları
devam etmektedir.
2013 yılı sonuna kadar grup arşivleme
sistemi kurulacaktır.
Hedefe ulaşılmıştır.
81
2013 Yılı Faaliyet Raporu
HEDEF 7: Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak
Hedef
Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
Performans Hedefi 2013 yılı sonu itibariyle, yapılan denetimlerin %25’i belirlenecek olan kalite güvence süreçlerinden
geçirilecektir.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Kalite güvence sisteminin işleyişine
ilişkin süreçlerin 2013 yılı itibariyle
açıklanması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Kalite güvence sürecinden geçen rapor
sayısı.
Hedefe ulaşılmıştır.
Değerlendirme 2012 yılı Denetim Programı çerçevesinde kalite güvence sistemine ilişkin süreçler Denetim
Yönetmeliği ve Denetim Rehberi ile açıklanmış ve uygulaması tamamlanmıştır.
2012 yılı Denetim Programı kapsamında hazırlanan 360 adet kamu idaresine ait denetim raporuna
ilişkin kalite kontrol süreçleri tamamlanmıştır. 2012 yılına ilişkin 92 adet KİT raporu ise Eylül 2013
tarihi itibariyle Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.
82
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
HEDEF 8: TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini arttırmak.
SORUMLU BİRİM DESTEK GRUBU 1
Amaç Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak
Hedef TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini arttırmak.
Performans Hedefi Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporların
gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Denetim sonuçlarına ilişkin
TBMM’ye sunulan raporların
sayısında önceki yıla göre artış
sağlanması.
Hedefe ulaşılmıştır.
TBMM ve kamuoyunun
bilgilenmesini sağlamaya
yönelik toplantı, panel, vb.
düzenlenmesi.
Hedefe ulaşılmıştır.
Değerlendirme 2012 yılı Genel Uygunluk Bildirimi TBMM’ ye sunulmuştur.
2012 yılı denetim programı kapsamında yürütülen denetim çalışmaları, 2013 yılı Mart ayı sonu itibariyle
tamamlanarak TBMM’ye sunulmuş ve kamuoyuna duyurulmuştur.
83
2013 Yılı Faaliyet Raporu
HEDEF 9: İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak
Hedef
İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
Performans Hedefi Denetim alanındaki kamu idarelerinin Sayıştay’dan beklentilerinin karşılanma oranı, bir önceki yıla göre
%25 oranında arttırılacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
İlgili kurumların eğitim
programlarına katkı
sağlanması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Değerlendirme 2013 yılsonu itibariyle, 49 kamu idaresinin eğitim programına katkı verilmiştir.
AMAÇ 2: Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
HEDEF 1: Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal
düzenlemeler hakkında çalışmalarda bulunmak.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
Hedef
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal düzenlemeler hakkında
çalışmalarda bulunmak.
Performans Hedefi Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan gecikmeleri ortadan kaldırmaya
yönelik çalışmalar 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
2013 yılı itibariyle yargı ve kurul
faaliyetlerindeki süreçlere ilişkin
raporlar oluşturulacaktır.
Hedefe kısmen ulaşılmıştır. Yönetim birimlerinin iş akış süreçleri
tamamlanmış olup, yargı ve kurul
faaliyetlerindeki iş süreçlerinin analizine
ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
84
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
HEDEF 2: Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik
tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
Hedef
Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu
uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
Performans Hedefi Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında bir önceki yıla göre %20 oranında artış sağlanacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Sayıştay ilamlarının yerine getirilme
oranında bir önceki yıla göre %20
oranında artış sağlanacaktır.
Hedefe ulaşılamamıştır.
İzleme sistemi 2013 yılı itibariyle
kurulduğundan, ölçüm takip eden yıllarda
imkan dahilinde olacaktır.
AMAÇ 3: Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
HEDEF 1: Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet
içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Hedef
Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi eğitim politikası
oluşturmak ve uygulamak.
Performans Hedefi Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir şekilde
uygulanması sağlanacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Mensuplara verilen hizmet içi
eğitim sayısı ve süresinde bir
önceki yıla göre artış sağlanması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Mensuplarımızın verdiği hizmet içi
eğitim, seminer vb. faaliyetlerin
sayısında bir önceki yıla göre artış
sağlanması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Çalışanların verilen eğitimler
hakkında memnuniyet düzeylerinin
%70’e ulaşması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Değerlendirme 23 hizmet içi eğitim, 18 üniversite kariyer günü, 7 uluslararası eğitim ve 49 kamu idarelerine yönelik
eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları değerlendirildiğinde memnuniyet düzeyinin
%85’in üzerinde olduğu görülmüştür.
85
2013 Yılı Faaliyet Raporu
HEDEF 2: Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem
planına dayalı olarak geliştirmek.
SORUMLU BİRİM DESTEK GRUBU 2
Amaç Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Hedef
Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem planına dayalı olarak
geliştirmek.
Performans Hedefi Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay denetiminin geliştirilmesi, yargısının
desteklenmesi, kurumsal işleyişinin güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim
sistemleri altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi, eğitim, güvenlik, BS yönetimine ilişkin
çalışmalar, 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Eylem Planının 2013 yılı sonu
itibariyle güncellenmiş olması.
Hedefe ulaşılamamıştır. Bilgi Teknolojileri alanındaki eylemler
kurumun diğer alanlarındaki faaliyetlere
bağımlıdır.
Eylem planının yenilenmesini gerektiren
bir stratejik değişiklik bulunmadığından
güncelleme yapılmamıştır.
Mensupların İntranet sistemi
hakkında memnuniyet düzeylerinin
%70’e ulaşması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Internet sayfasının görüntülenme
sayısında bir önceki yıla göre artış
olması.
Hedefe ulaşılmıştır.
86
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
HEDEF 3: Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını güvence
altına alacak bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
SORUMLU BİRİM DESTEK GRUBU 2
Amaç Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Hedef
Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını güvence altına alacak bir yönetim
bilgi sistemi kurmak.
Performans Hedefi
Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin
çalışmalar, 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Yönlendirme Kurulu ve çalışma
ekipleri görevlendirilmelerinin
yapılması.
Hedefe ulaşılmıştır.
Hazırlanan çalışma ve güvenlik
talimat ve prosedürlerinin sayısı.
Hedefe ulaşılamamıştır.
Doküman Yönetim Sistemi (DYS) projesi
çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Proje çalışmasının tamamlanmaması göster-
genin ölçümüne engeldir.
Proje çalışması ilerleme yüzdeleri.
Hedefe ulaşılmıştır.
Düzenli aylık yönetim bilgisi rapor-
larının sayısı
Hedefe ulaşılmıştır.
Sistem uygunluk ve güvenlik test ve
izleme raporlarının sayısı.
Hedefe ulaşılamamıştır.
Proje çalışmasının tamamlanmasına bağımlı
bir göstergedir.
Proje çalışmasının tamamlanmaması göster-
genin ölçümüne engeldir.
Kullanıcı eğitimlerine katılan perso-
nel sayısı.
Hedefe ulaşılamamıştır.
Eğitim sayısı, tamamlanan modüllerin
kullanıma açılmasına bağımlıdır.
Proje çalışmasının tamamlanmaması göster-
genin ölçümüne engeldir.
Kullanıcı değerlendirme anketi
memnuniyet oranı.
Hedefe ulaşılamamıştır.
Proje çalışmasının tamamlanmasına bağımlı
bir göstergedir.
Proje çalışmasının tamamlanmaması göster-
genin ölçümüne engeldir.
87
2013 Yılı Faaliyet Raporu
HEDEF 4: Kurumda iç kontrol ve risk yönetimini geliştirmek.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Hedef Kurumda iç kontrol ve risk yönetimini geliştirmek.
Performans Hedefi 2013 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk yönetimi sistemi ve iç kontrol sistemleri kurulmuş
olacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
Kurumsal risk yönetimi değerlendirme
raporlarının altı ayda bir yayınlanması.
Hedefe kısmen ulaşılmıştır. İç Kontrol Yönlendirme Komisyonu iş
süreçlerine ilişkin risk tespiti çalışmalarını
büyük ölçüde tamamlamış ve üçer aylık
dönemler itibariyle raporlamıştır.
İç Kontrol ve Risk Yönlendirme Kurulu 2013
yılında kurulmuş olup, raporlama faaliyetlerini
2014 yılında gerçekleştirecektir.
İç Kontrol Sistemleri Değerlendirme
Raporunun ve Risk Yönetim ve
Değerlendirme Raporunun Başkanlığa yıllık
olarak sunulması.
Hedefe kısmen ulaşılmıştır.
HEDEF 5: İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin
ve verimli bir şekilde işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Hedef
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin ve verimli bir
şekilde işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
Performans Hedefi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi Belgesinde öngörülen işe alma,
görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim, performans değerlendirme sistemi, kurum içi
yükselme mekanizmaları, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon
yapısının geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar, 2013 yılının
ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş olacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
İnsan kaynakları veri tabanının 2013 yılı
sonu itibariyle oluşturulması.
Hedefe kısmen ulaşılmıştır. Altyapı çalışmaları tamamlanmış olup,
veri girişleri devam etmektedir.
Görev tanımları ve iş süreçlerinin 2013 yılı
sonu itibariyle belirlenmiş olması
Hedefe kısmen ulaşılmıştır. Yönetim birimlerinin iş süreçleri ve
görev tanımları 2013 yılı itibariyle
tamamlanmış olup, denetim ve yargı
alanında çalışmalar sürmektedir.
88
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
HEDEF 6: İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme sistemini kurmak
ve geliştirmek.
SORUMLU BİRİM DEGEM
Amaç Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Hedef İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme sistemini kurmak ve geliştirmek.
Performans Hedefi Performans değerlendirme sistemi 2013 yılı sonu itibariyle pilot olarak uygulamaya başlanmış
olacaktır.
Performans Göstergesi Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni
İş tanımlarının 2013 yılı sonu
itibariyle oluşturulmuş olması.
Hedefe kısmen ulaşılmıştır. Yönetim birimlerinin iş tanımları 2013 yılı
itibariyle tamamlanmış olup, denetim ve yargı
alanında çalışmalar sürmektedir.
Personel ödüllendirme
mekanizmalarının 2013 yılı sonu
itibariyle belirlenmiş olması.
Hedefe ulaşılamamıştır.
İnsan kaynakları yönetimi ve iş tanımları
konusundaki çalışmalar tamamlanmadığından,
performansa dayalı insan kaynakları
yönetimine geçiş ertelenmiştir.
Yetkinlik tanımlarına ilişkin
performans göstergelerinin 2013
yılı sonu itibariyle belirlenmiş
olması.
Hedefe ulaşılamamıştır.
89
2013 Yılı Faaliyet Raporu
2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Üst politika belgeleri olan Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve Katılım Öncesi Ekonomik
Program’da, temel politika olarak; “Kamuda etkin bir denetimin sağlanması için Sayıştayın uy-
gulama altyapısının güçlendirilmesi” hedefine ağırlık verilmiştir. Söz konusu belgelerle uyumlu
olarak, 2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planda; Sayıştayın uygulama altyapısının teme-
lini oluşturan denetim, yargı ve yönetim fonksiyonları itibariyle üç stratejik amaç belirlenmiştir:
Sayıştay denetiminde çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak etkinliği
artırmak
Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak
Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
2013 Yılı Performans Programında ise, Stratejik Plan’da yer alan amaç ve hede er için 39
performans göstergesi öngörülmüştür. Performans göstergesi gerçekleşmeleri, yıl içerisinde
ve üçer aylık dönemler itibariyle sorumlu birimlerden gelen veriler doğrultusunda sisteme
girilerek izlenmiştir.
Yılsonunda ulaşılan gerçekleşme düzeyleri değerlendirildiğinde; 39 performans
göstergesinden 21’inde hedefe ulaşıldığı, 10’unda hedefe kısmen ulaşıldığı, 8‘inde ise hedefe
ulaşılamadığı görülmüştür. Hedefe kısmen ulaşılan veya hedefe ulaşılamayan performans
göstergeleri ile ilgili olarak; mevzuat, proje, bilişim vb. alanlarda altyapı çalışmaları devam
etmektedir.
Performans Göstergelerinin Hedefe Ulaşma Düzeyi
Hedefe Tam Ulaşıldı (%54)
Hedefe Ulaşılamadı (%20)
Hedefe Kısmen Ulaşıldı (%26)
Kurumsal Kabi̇li̇yet
ve Kapasi̇teni̇n
Değerlendi̇ri̇lmesi
92
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerendirilmesi
Ekip çalışması anlayışının
yaygınlaşmamış olması,
Hazırlanan raporların kalite
güvencesine sahip olmasına yönelik
mekanizmaların yeterince etkin
olmaması,
Köklü bir kurum olması ve uzun yıllar
mevzuatında değişiklik yapılmaması
nedeniyle yeniliklere anında uyum
sağlama konusunda güçlük yaşanması.
Sayıştayın 150 yıllık köklü bir geçmişe
sahip olması,
Sayıştayın anayasal ve yasal
bağımsızlığa sahip olması,
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun
yayımlanmış olması,
İyi eğitim almış, deneyimli ve
konusunda uzman meslek mensubu
kadrosuna sahip olması,
Meslek mensuplarının yeterli
teminatı bulunması,
Yargı yetkisine sahip olması,
Denetim alanının kamunun
neredeyse tamamını kapsıyor olması,
Güvenilir, tecrübeli ve saygın bir
kurum olması,
Uluslararası ilişkilerin gelişmiş olması,
Geniş bir faaliyet alanına sahip
olması nedeniyle elde edilen bilgi
birikimi,
Süreklilik arz eden bir eğitim
anlayışının benimsenmiş olması.
93
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Sayıştay tarafından parlamentoya
sunulacak raporların parlamentoda
görüşülmesine ilişkin esas ve usullerin
belirlenmemiş olması,
Parlamento ile Sayıştay ilişkilerinin
denetimin etkinliğini arttıracak düzeyde
gelişmemiş olması,
Kamu idarelerinde kamu mali
yönetim ve kontrol sistemine uyumlu alt
yapının yeterince oluşturulamaması.
6085 sayılı Kanun ve 5018 sayılı
Kanun ile uluslararası standartlara uygun
denetim yapma imkânı getirilmesi,
Sayıştayın Türkiye’nin tek dış denetim
kurumu olarak kabul edilmesi ve
Sayıştaya büyük önem verilmesi,
Toplumun tüm katmanlarında
Sayıştay denetimine atfedilen büyük
değerin var olması,
Uluslararası standartlarla ve Avrupa
Birliği uygulamaları ile uyumlu yeni bir
kamu mali yönetim sisteminin varlığı,
Kamu mali yönetiminde hesap
verilebilirliğin ve saydamlığın
sağlanmasında Sayıştaya önem
verilmesi,
Bilgi edinme uygulamalarının
toplumda yaygınlık kazanmasıyla birlikte
kamuoyu duyarlılığının gelişmesi.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin
yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler,
iç kontroller gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
ANKARA
……./..…../2014
Doç.Dr.Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
95
2013 Yılı Faaliyet Raporu
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama
birimlerimize tahsis edilmiş kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari
ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller gibi bilgim dâhilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
ANKARA
……./..…../2014
Fehmi BAŞARAN
Başkan Yardımcısı
96
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerendirilmesi
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata
uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini,
izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında
üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
ANKARA
……./..…../2014
Süleyman KARAGÖZ
Strateji Geliştirme
Birim Başkanı
2013 Yılı
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı 06100 Balgat / Ankara
Tel: 0 (312) 295 30 00
Fax : 0 (312) 295 40 94
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Faaliyet Raporu