Kurumsal Mali Durum
ve Beklentiler Raporu
2013
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2013 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu
Temmuz 2013 - ANKARA
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ……………………………………………………………………………………………………..………. 2
I-OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI…………………… 3
Bütçe Giderleri …………………………………………………………………………………….……… 3
01- Personel Giderleri ……………………………………………………………………………… 5
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri …………………………… 7
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ……………………………………………………………. 8
05- Cari Transferler ……………………………………………………………………………………. 9
06- Sermaye Giderleri ……………………………………………………………………………….. 11
II - OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER …………………. 12
III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ……. 13
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri …………………………………………………..…….. 13
01- Personel Giderleri ………………………………………………………………………………. 15
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……………………………. 15
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri …………………………………………………………….. 15
05- Cari Transferler …………………………………………………………………………………… 15
06- Sermaye Giderleri ……………………………………………………………………………….. 16
IV- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER …………….16
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu …………………………………………………………..20
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu
maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe
uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini
Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve
kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim
fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
arasında yer alan Başkanlığımızın yılın ilk alt
ı aylık dönemine ilişkin bütçe
uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması
planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3
I- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bütçe Giderleri
31 Aralık 2012 tarih ve 28514 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
01.01.2013 tarihinde itibaren yürürlüğe giren 6363 sayılı “2013 Yı lı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu” ile Sayıştay Başkanlığına 164.587.200,00 TL. ödenek
tahsis edilmiştir.
2012 yılında 130.495.385 TL. bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2013 yılı için
öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen harcama tutarına
göre % 26,12 artış olmuştur.
Sayıştay Başkanlığının 2012 yı lı bütçe gerçekleşmeleri ile 2013 yılı başlangıç
bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağı
lımı
ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo-1 2012 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2013 Yılı Başlangıç Ödeneği
Bütçe Tertibi
2012 2013
Artış
Oranı
Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği %
01-Personel Giderleri 86.418.913 103.849.700 20,17
02-SGK Devlet Primi Giderleri 10.996.919 14.170.000 28,85
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 24.512.056 38.081.000 55,36
05-Cari Transferler 601.648 636.500 5,79
06-Sermaye Giderleri 7.965.849 7.850.000 -1,45
TOPLAM 130.495.385 164.587.200 26,12
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4
2012 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri, Bütçe Giderleri
Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi 64.499.786 TL. olarak
gerçekleşmiştir.
2012 yılsonu gerçekleşmelerinin % 49,43 Ocak-Haziran döneminde
gerçekleşmiştir. 2013 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe
giderleri toplamı ise 67.921.942 TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde
bütçenin kullanım oranı % 41,27 olmuştur. 2012 ve 2013 yılları Haziran sonu
itibariyle bütçe gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, % 5,31 oranında bir artış
olduğu görülmektedir. 2012 ve 2013 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla
Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu
itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrınt
ılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de ve EK-
1’de gösterilmiştir.
86.418.913
10.996.919
24.512.056
601.648
7.965.849
103.849.700
14.170.000
38.081.000
636.500
7.850.000
20,17%
28,85%
55,36%
5,79%
-1,45%
-20.000.000
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
01-Personel Gid 02-SGK.Prim Gid. 03-Mal ve Hiz.Alım
Gid.
05-Cari Transferler 06-Sermaye
Giderleri
TL
Bütçe Tertibi
Grafik - 1 2012 Gider Gerçekleşme - 2013 Başlangıç Ödeneği
2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı %
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5
Tablo-2 2012 ve 2013 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2012 2013 Gider Gerçekleşmeleri
Artış
Oranı
Gider
Gerçekleşmeleri
Başlangıç
Ödeneği
Ocak-Haziran Dönemi Oran %
%
2012 2013 2012 2013
01-Personel Giderleri 86.418.913 103.849.700 45.821.596 49.028.373 53,02 47,21
7,00
02-SGK Prim Giderleri 10.996.919 14.170.000 5.790.553 6.353.486 52,66 44,84
9,72
03-Mal ve Hizmet
Alımları
24.512.056 38.081.000 10.518.538 11.455.710 42,91 30,08
8,91
05-Cari Transferler 601.648 636.500 292.570 334.707 48,63 52,59
14,40
06-Sermaye Giderleri 7.965.849 7.850.000 2.076.530 749.667 26.07 9,55
-63,90
TOPLAM 130.495.385 164.587.200 64.499.786 67.921.942 49,43 41,27
5,31
01- Personel Giderleri
Personel giderleri için 2013 yılı başında 103.849.700 TL. ödenek ayrılmıştır.
45.821.596
5.790.553
10.518.538
292.570
2.076.530
49.028.373
6.353.486
11.455.710
334.707
749.667
7,00
9,72
8,91
14,40
-63,90
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
01-Personel
Giderleri
02-SGK Prim
Giderleri
03-Mal ve Hizmet
Alımları
05-Cari
Transferler
06-Sermaye
Giderleri
TL
Bütçe Tertibi
Grafik - 2 2012 - 2013 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
2012 İlk Altı aylık Gerçekleşme 2013 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Artış Oranı %
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 45.821.596 TL. olan personel giderleri,
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.206.777 TL. artışla 49.028.373 TL. olmuştur.
Personel giderlerindeki artış oranı % 7,00 olarak gerçekleşmiştir. 2012 – 2013
yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-3 2012-2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak 10.091.275 11.314.233 1.222.958 12,12
Şubat 6.688.928 7.547.928 859.000 12,84
Mart 6.683.199 7.536.005 852.806 12,76
Nisan 6.686.669 7.586.520 899.851 13,46
Mayıs 7.166.277 7.514.862 348.585 4,86
Haziran 8.505.247 7.528.825 -976.422 -11,48
Toplam 45.821.596 49.028.373 2.372.283 7,00
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
TL
Aylar
Grafik 3- 2012-2013 Personel Giderleri
2012 2013
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2013 yılı başında
14.170.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.790.553 TL. olan Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 562.933 TL.
artışla 6.353.486 TL. olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
giderlerindeki artış oranı % 9,72 olarak gerçekleşmiştir
. 2012 – 2013 yılları Ocak-
Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık
gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-4 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak 1.267.624 1.448.875 181.251 14,30
Şubat 849.428 978.283 128.855 15,17
Mart 849.993 981.215 131.222 15,44
Nisan 853.622 981.937 128.313 15,03
Mayıs 887.128 981.327 94.199 10,62
Haziran 1.082.758 981.850 -100.908 -9,32
Toplam 5.790.553 6.353.486 562.933 9,72
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 8
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Mal ve hizmet alımı giderleri için 2013 yılı başında 38.081.000 TL. ödenek
ayrılmıştır.
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.518.538 TL. olan mal ve hizmet alımı
giderleri, 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 937.172 TL. artışla 11.455.710 TL.
olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış oranı % 8,91 olarak
gerçekleşmiştir. 2012 – 2013 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de
gösterildiği şekildedir.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
TL
Aylar
Grafik - 4 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
2012 2013
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9
Tablo-5 2012-2013 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak 144.285 549.984 405.699 81,18
Şubat 2.035.396 1.979.516 -55.880 -2,75
Mart 2.490.913 2.711.483 220.570 8,85
Nisan 1.642.916 2.176.561 533.645 32,48
Mayıs 1.888.209 2.008.020 119.811 6,34
Haziran 2.316.819 2.030.146 -286.673 -12,37
Toplam 10.518.538 11.455.710 937.172 8.91
05- Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında 636.500 TL. ödenek
ayrılmıştır.
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 292.570 TL. olan cari transfer
harcamaları, 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 42.137 TL. artışla 334.707 TL.
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
TL
Aylar
Grafik - 5 2012-2013 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
2012 2013
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 10
olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış oranı % 14,40 olarak
gerçekleşmiştir. 2012 – 2013 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer
harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da
gösterildiği şekildedir.
Tablo-6 2012-2013 Cari Transferler
Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 6.570 --- --- ---
Şubat --- --- --- ---
Mart 143.000 150.500 7.500 5,24
Nisan --- 33.695 --- ---
Mayıs --- --- --- ---
Haziran 143.000 150.513 7.513 5,25
Toplam 292.570 334.707 17.682 14,40
6.570
0
143.000
00
143.000
0
0
150.500
33.695
0
150.513
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
TL
Aylar
Grafik - 6 2012 - 2013 Cari Transferler
2012 2013
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 11
06- Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2013 yılı başında 7.850.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.076.530 TL. olan sermaye giderleri,
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.326.863 TL. azalışla 749.667 TL. olmuştur.
Sermaye giderlerindeki değişim oranı % -63,90 olarak gerçekleşmiştir. 2012 - 2013
yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-7 2012-2013 Sermaye Giderleri
Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak --- 43.136 --- ---
Şubat 687.313 --- --- ---
Mart 696.130 547.195 -148.935 -21,39
Nisan --- 45.743 --- ---
Mayıs 435.914 90.976 -344.938 -79,12
Haziran 257.172 22.617 -234.555 -91,21
Toplam 2.076.530 749.667 -1.326.863 -63,90
0
687.313
696.130
0
435.914
257.172
43.136
0
547.195
45.743
90.976
22.617
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
TL
Aylar
Grafik - 7 2012 - 2013 Sermaye Giderleri
2012 2013
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 12
II- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Sayıştay Başkanlığının Ocak-Haziran 2013 döneminde yürüttüğü faaliyetlere
aşağıda yer verilmiştir.
Sayıştay Başkanlığının denetim ve yargılama faaliyetleri, kanunların verdiği
yetki ve görevler doğrultusunda sürdürülmüştür. Ayrıca 6 adet yurtdışı
temsilciliğin denetimi ve kurs, seminer, toplantı, sempozyum gibi 47 adet
uluslararası etkinlik gerçekleştirilmiştir.
Başkanlığımız hizmet içi eğitim kapsamında meslek mensupları için SAYCAP
Denetim Yönetim Sistemi, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Denetim
Standartları eğitimleri ile Kamu Yönetiminde Sorumluluk ve Kamu Zararı çalıştay
ı
ve yönetim mensupları için temel bilgisayar ve ileri düzeyde Word-Excel eğitimleri
gerçekleştirilmiştir.
Bu dönemde, Bilgi Sistemleri Projesi kapsamında Sayıştay’ın denetim
kapasitesinin arttırı lması amacıyla bilgisayar destekli denetim tekniklerinin
geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik teknik altyapının oluşturulması için gerekli
malzeme ve hizmet temini sağlanmıştır. Aynı proje kapsamında Başkanlığımız
doküman ve süreç yönetimi yazılım lisanslarının güncellenmesi, kullanıcı
lisanslarının artırılması ve destek hizmetlerinin sağlanması ihalesi yapılmıştır.
Ba
şkanlığımıza ait lojmanların iyileştirilmesine yönelik bakım ve onarımları
için ihaleye çıkılmış ve tadilatlara başlanmıştır.
Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet binek aracı satın
alınmıştır.
Başkanlığımız hizmet binasında kullanılmak üzere; kesintisiz güç kaynağına
akü alımı, büro mefruşatı alımı, kapı isimliği alımı ihaleleri ile kırtasiye ve teknik
malzeme alımı ihalesi ve temizlik ka
ğıt malzemesi alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 13
Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2013 döneminde
gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme
oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Toplam Ödenek
(TL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
Tutarı (TL)
Gerçekleşme
Oranı
(%)
Özel Kalem Müdürlüğü 5.371.700 842.138 15,68
Daireler - Kurullar 18.797.000 8.737.923 46,49
Başkan Yardımcılığı 49.812.500 18.155.293 36,45
Denetim Birimleri 90.606.000 40.186.588 44,35
GENEL TOPLAM 164.587.200 67.921.942 41,27
III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2013 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis
edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tabloda (EK-1)
belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider
türleri itibariyle dağılımı ve 2013 yılsonu itibariyle tahmini gerçekleşmeleri ve
oranları aşağıda Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterilmiştir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 14
Tablo-8 2013 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
Bütçe Tertibi
Temmuz-Aralık
Gerçekleşme
2013 Ocak-Haziran Dönemi
Oranı
Başlangıç Ödeneği Harcamaları (Tahmini)
%
01-Personel Giderleri
103.849.700 49.028.373 49.822.300 95,19
02-SGK Prim Giderleri
14.170.000 6.353.486 7.035.747 94,49
03-Mal ve Hizmet Alımları
38.081.000 11.455.710 24.528.800 94,49
05-Cari Transferler
636.500 334.707 301.793 100,00
06-Sermaye Giderleri
7.850.000 749.667 6.943.333 98,00
TOPLAM
164.587.200 67.921.943 88.631.973 95,12
01- Personel Giderleri
103.849.700
14.170.000
38.081.000
636.500
7.850.000
49.028.373
6.353.486
11.455.710
334.707
749.667
49.822.300
7.035.747
24.528.800
301.793
6.943.333
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
01-Personel
Giderleri
02-SGK Prim
Giderleri
03-Mal ve
Hizmet Alımları
05-Cari
Transferler
06-Sermaye
Giderleri
TL
Bütçe Tertibi
Grafik - 8 2013 Yılı Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
Başlangıç Ödeneği Ocak- Haziran Temmuz - Aralık
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 15
Ocak-Haziran 2013 döneminde 49.028.373 TL olan personel giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2013 döneminde yaklaşık 49.822.300 TL’yi bulması
beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe
başlangıç ödeneğinin % 95,19 olacağı tahmin edilmektedir.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2013 döneminde 6
.353.486 TL olan Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2013 döneminde yaklaşık
7.035.747 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
% 94,49 olacağı tahmin edilmektedir.
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Ocak-Haziran 2013 döneminde 11.455.710 TL olan mal ve hizmet alımı
giderlerinin, Temmuz-Aralık 2013 döneminde yaklaşık 24.528.800 TL’yi bulması
beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013
yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,49 olacağı tahmin edilmektedir.
05- Cari Transferler
Ocak-Haziran 2013 döneminde 334.707 TL olan cari transfer
harcamalarının, Temmuz-Aralık 2013 döneminde yaklaşık 301.793 TL’yi bulması
beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleş
melerinin 2013 yılı
bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16
06- Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2013 döneminde 749.667 TL olan sermaye giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2013 döneminde yaklaşık 6.943.333 TL’yi bulması
beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe
başlangıç ödeneğinin % 98 olacağı tahmin edilmektedir.
IV-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bu yıl içinde ilk altı ayda yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde
yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıda
belirtilmiştir.
2013 Yılı Performans Programında Öngörülen Faaliyetler
Uluslararası denetim standartları ve politikalarıyla uyumlu Sayıştay’a özgü
denetim standartlarımız ve politikalarımızla ilgili hizmet içi eğitimler verilecektir.
Standartlar izlenerek güncellenecektir.
Taslak denetim rehberleri uygulanabilir hale getirilecek ve yayınlanacaktır.
Denetim rehberleri, kurumumuzun yapısı, işleyişi ülkemizin şartları ve ihtiyaçları
ile uluslararası standartlar paralelinde geliştirilip güncellenecektir.
Yasal düzenlemeler, uluslararası denetim standartları ve iyi uygulama örnekleri
esas alınarak düzenlilik denetim uygulamaları yapılacak ve yaygınlaştırılacaktır.
Denetim faaliyetlerinin kaliteli, sürekli ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini
güvence altına almak amacıyla kalite güvencesi ve gözden geçirme süreçleri
oluşturulacaktır.
Yeni denetim metodolojileri ve tekniklerinin tanıtımına yönelik eğitim v.b.
faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Denetim sonuçlarını gösteren raporlar etkin ve zamanlı bir şekilde TBMM’ye
sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporun gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Bilgisayar destekli denetim (BDD) tekniklerinin uygulanmasında sık kullanılan
analizlerin otomatikleştirilmesine yönelik denetim metodolojileri ve yazılımları
geliştirilecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 17
BDD tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak doğacak eğitim ihtiyacı
karşılanacaktır.
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin denetimde yaygın olarak kullanılması
amacıyla her yıl yeterli sayıda yazılım satı n alınacaktır.
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmasına yönelik
uygulamalı eğitim programları düzenlenecektir.
Bilişim sistemleri denetimleri uluslararası standartlara uygun olarak yürütülecek
ve yaygınlaştırılacaktır.
Bilişim sistemleri taslak denetim rehberi geliştirilip güncellenecektir.
Temel düzeyde ve uzmanlık düzeyinde bilişim sistemleri denetim eğitimleri
verilecektir.
Bilgisayar destekli denetimde ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlar
karşılanacaktır.
Bilişim sistemleri denetimi (BSD) konusunda ulusal ve uluslararası
organizasyonlar ve Sayıştaylarla işbirliği geliştirilecektir.
BS güvenliği ve denetimi konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacaktır.
Stratejik amaçlarımıza uygun olarak denetim organizasyon yapısı gözden
geçirilecektir.
Denetim Yönetimi Sistemi kurularak geliştirilecektir.
Her Grubun denetim alanıyla ilgili Daire ve Temyiz Kurulu Kararlarının birer
örneğinin gruplara gönderilerek arşivlenmesi sağlanacaktır.
Denetlenen kurumlar ve denetim sonuçlarına ilişkin grup arşivleme sistemi
kurulacak ve geliştirilecektir.
5018 sayılı Kanuna uygun olarak denetim alanına ilişkin kütük güncellenecektir.
İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
Sayıştay’ın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin
alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek
denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecektir.
Kalite güvence süreçleri belirlenerek uygulamaya konacaktır.
Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesine yönelik temel
yaklaşımlar belirlenecek ve bu ilişkilerin eşgüdüm içinde yürütülmesi
sağlanacaktır.
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM'ye sunulacak, kamuoyuna
ıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha sağlıklı yürütülmesini teminen TBMM'de
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 18
Sayıştay temsilciliğinin bulundurulması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Sayıştay, dış denetim amaçlarının gerçekleşmesi, yöntem ve yaklaşımlarının
anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili idarelerin hizmet içi eğitim programlarına
destek sağlayacaktır.
Sayıştay’ca yürütülen faaliyetlere ilişkin sonuç ve bilgilere kamu idareleri ve
kamuoyunun erişim kanalları arttırılacak ve geliştirilecektir.
Yargı ve kurul faaliyetlerindeki süreçler gözden geçirilecektir.
Uygulamaya yön verecek nitelikte olan ilamları n Sayıştay internet sayfasında
yayınlanması sağlanacaktır.
Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecek ve yayınlanacaktır.
Mensuplarımızın bilgisayar kullanımı alanındaki deneyim ve becerileri
geliştirilecektir.
Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının etkinleştirilmesine yönelik faaliyetler
planlanacaktır.
Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler
planlanacak ve uygulanacaktır.
Meslek mensuplarına yönelik mesleki gelişim eğitimleri planlanacak ve
uygulanacaktır.
Meslek mensuplarının, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs, seminer vb.
eğitim programlarına katılımı teşvik edilecektir.
Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs, seminer vb.
faaliyetler düzenlenecektir.
Bilgi ve görgü arttırma ve incelemelerde bulunma bağlamında meslek
mensuplarının yurtdışına gönderilmeleri sağlanacaktır.
Mensupların, Sayıştay denetimini ilgilendiren konularda yurt içindeki ve yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarına katılımları teşvik
edilecektir.
Yönetici, teknik eleman, büro ve sekreterlik ve diğer uzmanlık hizmetlerinde
çalışan yönetim mensuplarına uzmanlık alanlarına uygun bilgi ve becerilerin
kazandırılması ve gelişmelere adapte edilmeleri amacıyla görevleri süresince
sürekli eğitim verilecektir.
Başkanlıkça onaylanan Bilişim Sistemleri Stratejisinde yer alan "Eylem Planı"
güncellenerek uygulanacaktır.
Kurum içi iletişimin en önemli unsuru olan İntranet, daha kapsamlı ve işlevsel
hale getirilecektir.
Sayıştay’ın dışa açılan en önemli pencerelerinden birisi olan internet sitesi, daha
kapsamlı ve işlevsel hale getirilecektir.
Kurum içerisinde Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi,
Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim
Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 19
Kurum otomasyon sistemleri modernize edilecektir.
Çalışma ekipleri ve bilişim yönlendirme kurulu görevlendirilecektir.
Yönetim Bilgi Sistemi Eylem Planı güncellenecek ve ihtiyaçlar
önceliklendirilecektir.
Çalışma planı, prensipler ve belgeleme prosedürleri belirlenecektir.
Sistem bileşenleri projelendirilecektir.
Sistem donanım ve yazılım ihtiyaçları temin edilecek ve kurumca geliştirilecektir.
Kurumsal risk yönetim yapısı yargı fonksiyonu dahil edilerek gözden geçirilecektir
Kurumsal risk yönetiminin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için
birimlerde eğitim ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.
İç kontrol sistemi gözden geçirilerek tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde
oluşturulacaktır.
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisinde yer alan "Eylem
Planı" güncellenerek uygulanacaktır.
Mevcut insan kaynağı yapısını tanımlamak üzere kapsamlı bir "İnsan Kaynakları
Veritabanı" geliştirilecektir.
Performans ve motivasyonun yüksek düzeyde sağlanabilmesi için; yönetim
personelinin statüsü belirlenerek, özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin gerekli
girişimlerde bulunulacaktır.
İnsan kaynakları yönetimi için gerekli ikincil mevzuat düzenlemelerine ilişkin
hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
Bir proje kapsamında çalışanların performansının izlenmesini ve geliştirilmesini
hedef alan, ehliyet ve liyakat esaslarına göre işleyen, başarıyı teşvik eden, adil
muamele esasına dayalı, şeffaf bir performans değerlendirme çerçevesi
belirlenecektir.
Çalışanların görev ve sorumluluklarını gösteren unvan, pozisyon ve birim bazında
iş tanımları oluşturulacaktır
Pozisyon bazında yetkinlikler, performans göstergeleri belirlenecektir.
Seçilecek denetim ve yönetim birimlerinde performans değerlendirmesi pilot
uygulamaları yürütülecektir.
Sicil sistemi performans değerlendirmesi yaklaşı mına göre yapılandırılacaktır.
Beklenen performansı gösteren kurum mensuplarının teşvik edilmesini
amaçlayan ödüllendirme mekanizmaları oluşturulacaktır.
Bütçe Yıl: 2013
Kurum Kod:
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
TÇE GİDERLERİ TOPLA MI 130.495.385 164.587.200 11.509.754 13.356.227 10.261.066 10.505.726 10.863.235 11.926.399 9.183.206 10.824.455 10.377.528 10.595.185 12.304.996 10.713.950 64.499.786 67.921.942 5,31 49,43 41,27 156.553.916
01 - PERSONEL G İDERLERİ 86.418.913 103.849.700 10.091.275 11.314.233 6.688.928 7.547.928 6.683.199 7.536.005 6.686.669 7.586.520 7.166.277 7.514.862 8.505.247 7.528.825 45.821.596 49.028.373 7,00 53,02 47,21 98.850.673
MEMURLAR 86.082.180 101.523.700 10.052.429 11.270.777 6.667.480 7.518.287 6.661.678 7.506.433 6.664.498 7.556.806 7.145.451 7.485.139 8.478.660 7.498.989 45.670.195 48.836.431 6,93 53,05 48,10 98.237.349
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 322.054 816.000 32.141 40.654 21.448 27.053 21.521 27.053 22.171 27.053 20.827 27.053 26.588 27.053 144.697 175.918 21,58 44,93 21,56 351.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
GEÇİCİ PERSONEL 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
DİĞER PERSONEL 14.679 1.500.000 6.704 2.802 0 2.588 0 2.519 0 2.661 0 2.670 0 2.783 6.704 16.023 139,00 45,67 1,07 262.324
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 10.996.919 14.170.000 1.267.624 1.448.875 849.428 978.283 849.993 981.215 853.622 981.937 887.128 981.327 1.082.758 981.850 5.790.553 6.353.486 9,72 52,66 44,84 13.389.233
MEMURLAR 10.950.711 14.050.000 1.262.249 1.441.988 845.843 973.688 846.407 976.621 850.699 977.342 882.881 976.732 1.078.245 977.255 5.766.324 6.323.627 9,66 52,66 45,01 13.275.233
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 46.208 120.000 5.375 6.887 3.585 4.594 3.585 4.594 2.923 4.594 4.247 4.594 4.513 4.594 24.229 29.859 23,23 52,44 24,88 114.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
03 - M A L VE HİZM ET A LIM GİDERLERİ 24.512.056 38.081.000 144.285 549.984 2.035.396 1.979.516 2.490.913 2.711.483 1.642.916 2.176.561 1.888.209 2.008.020 2.316.819 2.030.146 10.518.538 11.455.710 8,91 42,91 30,08 35.984.510
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
TÜKETİME YÖNEL
İK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.249.759 4.418.000 29.340 216.792 388.483 262.544 352.690 287.809 229.598 191.066 271.682 192.038 384.609 236.872 1.656.401 1.387.121 -16,26 50,97 31,40 4.197.100
YOLLUKLAR 4.572.372 8.058.000 27.608 291.164 249.658 300.605 865.969 911.929 269.360 440.551 273.716 256.099 366.419 282.671 2.052.730 2.483.020 20,96 44,89 30,81 7.816.260
GÖREV GİDERLERİ 252.494 75.000 0 111 240.198 113 408 126.351 164 286 117 0 460 0 241.347 126.861 -47,44 95,59 169,15 69.750
HİZMET ALIMLARI 14.069.719 22.960.000 74.993 36.429 1.080.929 1.366.254 1.139.723 1.324.640 1.084.861 1.453.157 1.139.104 1.357.393 1.136.569 1.379.263 5.656.179 6.917.135 22,29 40,20 30,13 21.582.400
TEM SİL V E TANITMA GİDERLERİ 720.576 350.000 2.298 1.272 5.852 2.526 878 9.247 6.797 9.756 17.330 24.584 217.592 5.112 250.746 52.497 -79,06 34,80 15,00 210.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 763.845 1.120.000 8.606 1.902 32.258 27.713 52.813 42.254 22.471 75.974 74.829 154.419 48.275 50.132 239.252 352.394 47,29 31,32 31,46 1.064.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 883.290 1.100.000 1.440 2.314 38.017 19.761 78.432 9.254 29.666 5.771 111.431 23.486 162.895 76.096 421.881 136.683 -67,60 47,76 12,43 1.045.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
04 - FA İZ G İDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLER
İ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
05 - CA Rİ TRANSFERLER 601.648 636.500 6.570 0 0 0 143.000 150.500 0 33.695 0 0 143.000 150.513 292.570 334.707 14,40 48,63 52,59 636.500
GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 572.000 602.000 0 0 0 0 143.000 150.500 0 0 0 0 143.000 150.500 286.000 301.000 5,24 50,00 50,00 602.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 677 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 793
DEV LET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 28.970 33.000 6.570 0 0 0 0 0 0 33.695 0 0 0 13 6.570 33.707 413,05 22,68 102,14 33.707
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
06 - SERM A YE G İDERLERİ 7.965.849 7.850.000 0 43.136 687.313 0 696.130 547.195 0 45.743 435.914 90.976 257.172 22.617 2.076.530 749.667 -63,90 26,07 9,55 7.693.000
MAMUL MAL ALIMLARI 2.758.477 3.150.000 0 0 168.373 0 166.852 0 0 0 85.904 0 0 0 421.129 0 0,00 15,27 0,00 3.100.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.646.605 1.200.000 0 43.136 141.246 0 0 547.195 0 45.743 0 90.976 0 22.617 141.246 749.667 430,75 8,58 62,47 1.153.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 720.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.560.767 2.750.000 0 0 377.694 0 529.278 0 0 0 350.010 0 257.172 0 1.514.155 0 0,00 42,52 0,00 2.720.000
STOK ALIMLARI (SAV UNM A DIŞIND A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
YURTDI
ŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
YURTDIŞI BORÇ V ERM E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
06 - SAYIŞTAY
OCAK
-
HA ZİRAN
GERÇEK. ORA NI **
(%)
HA ZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRA N
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI *
(%)
MART GERÇEKLEŞME NİSA N GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2012 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2013
BAŞLA NG IÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
2013 YILSONU
GEEKLEŞME
TAHMİNİ
ŞUBA T GERÇEKLEŞME