Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı 06100 Balgat / Ankara
Tel: 0 (312) 295 30 00
Fax : 0 (312) 295 48 00
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2014 Yılı
Faaliyet Raporu
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Şubat 2015
2014 Yılı
Faalyet Raporu
Genel BilgilerSunuş
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay tarafından yürütülen
denetimlerin amacı; bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet
sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve
yeterli bilgi sunulması, kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi
ve kamu kaynaklarının korunması, kamu idarelerinin performansının
değerlendirilmesi, hesap verme sorumluluğu, mali saydamlığın yerleştirilmesi
ve yaygınlaştırılmasıdır.
Sayıştay, bu amaçlar doğrultusunda kamu idarelerinin mali faaliyet,
karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetleyerek
sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunmaktadır.
Sayıştay, bu kapsamda yürüttüğü tüm faaliyetlerinde;
• Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını; sürekli gelişim anlayışıyla
dünyadaki gelişmeleri de izleyerek en etkin şekilde yürütmek,
• Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yaptığı denetimleri dürüst, önyargıdan uzak, tarafsız bir
biçimde ve aynı zamanda genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun şekilde planlayıp yürütmek,
• Kamu yönetiminin saydamlığını ve hesap verebilirliğini sağlamak,
• Denetimlerinde bilişim teknolojisinden azami ölçüde yararlanmak,
• Denetim ve raporlama kapasitesini sürekli geliştirmek,
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kamuoyu ile denetlenen kurum ve kuruluşların beklenti ve
ihtiyaçlarına yönelik çaba göstermek
amaçlarını gözetmektedir.
Bu bilinçle 2014-2018 Stratejik Planı hazırlanmış, planla uyumlu olarak hazırlanan 2014 Yılı
Performans Programı uygulamaya konulmuş ve uygulama sonuçları 2014 Yılı Faaliyet Raporuna
yansıtılarak raporlanmıştır.
Sayıştay, köklü geçmişinden edindiği tecrübeye stratejik yönetim anlayışını katarak, kamu
yönetiminde şeffaflığın, hesap verme sorumluluğunun ve iyi yönetimin yerleşmesine destek vermeye
devam edecektir.
Doç. Dr. Reca AKYEL
Sayıştay Başkanı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İçindekiler
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon ...................................................................................................................................................................................................................................3
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .........................................................................................................................................................................................................5
C- İdareye İlişkin Bilgiler ............................................................................................................................................................................................................................ 9
1- Fiziksel Yapı ...........................................................................................................................................................................................................................................9
2- Örgüt Yapısı ....................................................................................................................................................................................................................................... 10
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ................................................................................................................................................................................................... 12
4- İnsan Kaynakları ............................................................................................................................................................................................................................. 19
5- Sunulan Hizmetler ........................................................................................................................................................................................................................ 23
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ................................................................................................................................................................................................ 43
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedeeri .......................................................................................................................................................................................................... 49
B- Temel Politika ve Öncelikler ........................................................................................................................................................................................................... 58
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLVE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler .............................................................................................................................................................................................................................................. 63
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ...................................................................................................................................................................................................... 63
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .......................................................................................................................................................................... 64
3- Mali Denetim Sonuçları.............................................................................................................................................................................................................70
B- Performans Bilgileri ............................................................................................................................................................................................................................. 71
1- Performans Sonuçları Tablosu ...............................................................................................................................................................................................71
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ................................................................................................................................................................ 89
3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi .......................................................................................................................................................... 92
IV- KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler .............................................................................................................................................................................................................................................. 97
B- Zayıflıklar ................................................................................................................................................................................................................................................... 99
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
I - Genel Blgler
T.C. Sayıştay Başkanlığı
3
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
A- MİSYON VE VİZYON
MİSYON
Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı sağlamak üzere, uluslararası
standartlarla uyumlu denetimler yapmak, adına denetim yaptığı TBMM ve kamuoyuna
raporlar sunmak,
Kamu kurumlarının mali yönetim, performans yönetimi ve 5018 sayılı Kanun’un
raporlama gerekliliklerine uygun hareket etmesini ve kamu kaynaklarının ekonomik,
verimli, etkin kullanımına kanıt oluşturacak şekilde güvenilir, zamanlı, bilgi verici mali
düzenlemelere uygun mali tablolar ile diğer raporlar sunmasını sağlamak,
Genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının mali işlemlerinden kamu zararına
yol açan hususları sağlam bilgi ve analizlere dayanarak ve zamanlı şekilde kesin hükme
bağlamaktır.
VİZYON
Kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü ve kurumsal yönetimde diğer kamu
kurumlarına örnek bir kurum olmaktır.
4
T.C. Sayıştay Başkanlığı
TEMEL DEĞERLER
Bağımsızlık ve Tarafsızlık
Bağımsızlık, Sayıştayın bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak varlığının ve tarafsız hizmetler
sunabilmesinin ön koşuludur. Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi ve
mesleki etik kurallarına uyulması kurumsal güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle Sayıştay
Kanunu bu temel değeri 3’üncü maddesi ile güvence altına almıştır.
İyi Yönetişim ve Beklentilere Duyarlılık
Kurum yönetiminde hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik, katılımcılık, eşitlik, adil olmak,
tutarlılık, hukukun üstünlüğü, bilimsellik gibi iyi yönetişim ilkelerini gözetmek ve uygulamak temel
prensiplerimizdendir. Bu ilkeler ışığında, Parlamento ve kamuoyu ile diğer ve dış paydaşların beklenti ve
ihtiyaçlarına duyarlı olunması, daha iyi bir kamu yönetimini hedefleyen ortak bir anlayış içinde çözümler
üretilmesi son derece önemlidir.
Yenlğe Açıklık
Günümüz dünyasındaki hızlı gelişim ve buna bağlı olarak oluşan sorunlara genelde kamu
yönetiminin, özelde denetim kurumlarının zamanında ve etkin cevaplar bulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu
nedenle; sürekli gelişim anlayışıyla yeniliklerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulanların hayata geçirilmesi önem
taşımaktadır.
Meslek Yetknlk ve Çalışanların En Değerl Varlık Olarak Kabulü
Denetimde kalitenin sağlanması; mesleki bağımsızlığa sahip, yaratıcı ve analitik düşünen, ekip
çalışmasına ve işbirliğine yatkın, denetim kültürünü özümsemiş mensupların varlığıyla mümkün olacaktır.
Bu inançla çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir.
5
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler şunlardır:
T.C. Anayasası’nın 160’ıncı maddes
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini
kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla
görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir
kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna
başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.
T.C. Anayasası’nın 164’üncü maddes
“Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali
yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en
geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır.
Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel
Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların
karara bağlandığı anlamına gelmez.
T.C. Anayasası’nın 165’nc maddes
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir.
6
T.C. Sayıştay Başkanlığı
T.C. Anayasası’nın 69’uncu maddes
Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun
tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir.
Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin
bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.
5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu’nun 68’nc maddes
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin;
kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük
Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve
doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi,
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına
karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.
7
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddes
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri,
yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve
bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve
yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 5’nc maddes
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler
ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden
kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.”
8
T.C. Sayıştay Başkanlığı
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 6’ncı maddes
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu
idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları
aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili
memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer
gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri
ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında
incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı
olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da
denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve
uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
6216 sayılı Anayasa Mahkemesnn Kuruluş ve Görevler Hakkında Kanun’un 55’nc
maddes
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi
için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti
merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna
kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine
gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen
incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.
3346 sayılı Kamu İktsad Teşebbüsler le Fonların Türkye Büyük Mllet Meclsnce
Denetlenmesnn Düzenlenmes Hakkında Kanun
Anayasanın 165’inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi
teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller
belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından
yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1FİZİKSEL YAPI
Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 kullanım alanına sahip Ankara/Balgat semtindeki
merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca Ankara’nın muhtelif yerlerinde 57.808 m² arşiv alanına sahiptir.
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 725 adet lojmanı ile Manavgat ve Gölbaşında
toplam 2 adet eğitim ve sosyal tesisi mevcuttur. Hizmet binasında kütüphane, sağlık merkezi, konferans
salonu, 4 adet yemekhane, kantin, kreş ve PTT ile banka şubesi bulunmaktadır.
Mevcut Araç Sayısı
ARAÇ TÜRÜ SAYISI
Bnek Oto 41
Otobüs 3
Kamyon 2
Kamyonet 4
Mnbüs 2
TOPLAM 52
10
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2-ÖRGÜT YAPISI
Sayıştay; Başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur. Denetim ve
denetim destek grupları, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi (DEGEM) ile yönetim birimleri, Başkanlığa
bağlı olarak görev yapan birimlerdir. Denetim ve denetim destek grupları ile Denetim Geliştirme ve itim
Merkezi, bir başkan ve yeterli sayıda denetçiden oluşur.
Yargı ve karar organları; Daireler, Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu, Rapor Değerlendirme
Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu, Denetim Planlama ve
Koordinasyon Kurulu ile Başsavcılıktır.
Daireler; sekiz adet olup, bir daire başkanı ve altı üyeden oluşur.
Genel Kurul; Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden
oluşur.
Temyiz Kurulu; Genel Kurulca, Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler dışında kalan daire
başkanları ile üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı üyeden oluşur.
Daireler Kurulu; Rapor Değerlendirme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanları ve
üyelerin dışında kalan daire başkanları ve üyelerden oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her
daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek beş daire başkanı ve her
daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından
seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile denetimden sorumlu başkan
yardımcısından oluşur.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm
başkanlarından oluşur.
Başsavcılık; Başsavcı ve savcılardan oluşur.
11
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Yönetim birimleri; Sayıştayın yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın tekli ve Genel Kurulun
kararı ile kurulur. Sayıştayın taşra teşkilatı bulunmamaktadır.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 32’inci maddesine göre, Sayıştay Başkanının tekli ve Sayıştay
Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilecektir.
Başkan
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Başsavcılık
Başkan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Yönetimden Sorumlu
Kurullar
• Genel Kurul
• Temyiz Kurulu
• Daireler Kurulu
• Rapor Değerlendirme Kurulu
• Yüksek Disiplin Kurulu
• Meslek Mensupları Yükseltme ve
Disiplin Kurulu
• Denetim, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu
Daireler
• Birinci Daire
• İkinci Daire
• Üçüncü Daire
• Dördüncü Daire
• Beşinci Daire
• Altıncı Daire
• Yedinci Daire
• Sekizinci Daire
12
T.C. Sayıştay Başkanlığı
3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Sayıştayda bilgi teknolojileri kullanımı 1956 yılında veri kayıt sistemi kurulması ile başlamış olup,
sürekli yenilenmekte ve gelişim göstermektedir.
Kurumun genişleyen denetim alanı ve sürekli artış gösteren veri büyüklükleri; bilgiyi üretme,
saklama, işleme, raporlama ve karar alma süreçlerinde bilişim teknolojilerinden yararlanma gereğini
beraberinde getirmektedir. Bu amaçla Kurumumuz denetim ve yönetimin her aşamasında bilişim
teknolojilerini kullanmak ve etkinliğini arttırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
3.1 Ağ Altyapısı ve Donanımlar
Sayıştay birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak için kullanılan bilgi ve teknolojik
kaynak envanterleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Donanım Envanter
2013 2014
Masaüstü Kşsel Blgsayar
1565 1550
Dzüstü Blgsayar
1142 1025
Yazıcı
502 352
Fotokop Maknes
34 34
Faks Chazı
33 27
Baskı Maknes
6 5
Projeksyon Chazı
51 55
Telefon
1686 1845
Tablet
- 150
13
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Fzksel Sunucu Envanter
2013 2014
Ver Tabanı Sunucusu 0 (1 Sanal) 0 (1 sanal)
Mal Sunucu 0 (2 Sanal) 0 (2 sanal)
Vrüs Koruma 0 (1 Sanal) 0 (1 sanal)
Dosya Sunucu 0 (1 Sanal) 0 (1 sanal)
Frewall (Secure Platform, VPN, URL Fltreleme, İçerk Fltreleme) 1 (Box) 2 (Box)
Actve Drectory 0 (2 Sanal) 0 (2 sanal)
Backup Server 1 1
Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 100 mbps 100 mbps
Sanal platform 5 sunucu, 1 Storage 7 sunucu, 1 Storage
Doman Backup (Yedekleme Sstem) 1 Storage 1 sunucu, 1 Storage
Doküman Yönetm Sstem 0 (4 Sanal) 0 ( 4 Sanal)
Denetm Yönetm Sstem 2 Sunucu 2 Sunucu, 1 Sanal
Ver Alma ve Analz İşlemler 0 5 Sunucu, 2 Storage
Loglama Sstem 0 1 sunucu
FKM 1 Sunucu, 1 Storage 1 Sunucu, 1 Storage
Çağrı Merkezi 1 (Box) 1 (Box)
3.2 Yazılımlar
Sunucu bilgisayarlarında; veri tabanı, sistem yönetimi, güvenlik yönetimi ve yazılım geliştirme
araçlarıyla, kullanıcı bilgisayarlarında işletim sistemi ve temel ofis yazılımları sağlanmıştır. Kullanıcılar,
işlerinin gerektirdiği kurum içinde geliştirilmiş ya da satın alınmış lisanslı yazılımları kullanırlar. Lisanssız
yazılım kurulmamakta ve kullanıcılara yazılım kurma yetkisi verilmemektedir.
İç ağda, merkezi veri tabanlarını kullanan ve sadece ilgili birimlerce kullanılabilen çok sayıda iş
yazılımı bulunmaktadır. Söz konusu veri tabanlarının ve yazılımların güncellenmesi, geliştirilmesi ve iş
ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılımların geliştirilmesi bilgi işlem merkezince ya da dış kaynak kullanımı
yoluyla ortak projelerle gerçekleştirilmektedir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kullanıcılar dosya sunucusu ve dosya paylaşım sunucusu ile bilgi kaynaklarına erişilebilme ve ortak
dosyalar üzerinde çalışabilme imkanına sahiptirler.
Ayrıca, yıl içerisinde doküman yönetimi yazılımı çalışmalarına devam edilmiş olup sistemin insan
kaynakları, hizmet içi eğitim, izin vb. birçok modülü kullanılmaya başlanmış ve Ağustos ayı itibarıyla
tümüyle tamamlanmıştır. Elektronik imza temini ve bazı idari düzenlemelerin yapılması gibi ek süreçlerin
tamamlanmasını takiben tümüyle kullanıma alınacaktır.
3.3 Yardım Masası
Sayıştayda ağ, donanım ve yazılımlara ilişkin teknik destek bilgi işlem merkezi tarafından verilir.
Yardım masası aynı zamanda çağrı merkezi olarak yapılandırılmıştır. Destek hizmetinin organizasyon ve
yönetiminde, kurumca geliştirilen bir yazılım kullanılmaktadır.
14
T.C. Sayıştay Başkanlığı
15
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
3.4 Denetm Yönetm Sstem (SayCAP)
Denetim süreçlerinin uluslararası standartlara uygun yürütülebilmesi, belgelenmesi ve yönetimi
için SayCAP platformu kullanılmaktadır.
SayCAP, denetim süreçlerinin otomasyonu, yönetimi ve raporlamasında kullanılmak üzere
risk değerlendirmesine dayalı planlama, belgeleme, onaylama, bilgi kaynaklarına erişim, arşivleme,
kalite kontrol, iletişim, yönlendirme ve raporlama gibi ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmiş ve
denetim rehberleriyle Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda sürekli olarak
güncellenmekte ve geliştirilmektedir. SayCAP, denetim ekiplerine uzaktan erişim imkanı da sunmaktadır.
SayCAP, denetim süreçlerinin uluslararası denetim standartlarına ve denetim rehberlerine uygun
şekilde yürütülmesini ve belgelenmesini güvence altına almaktadır.
SayCAP yazılımı ile denetimin her aşaması izlenebilmekte ve denetim süreçlerine ilişkin bilgiler
yönetim ekranları vasıtasıyla eş zamanlı olarak üst yönetime raporlanabilmektedir.
16
T.C. Sayıştay Başkanlığı
3.5 SayNET
SayNET, kurum süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesi ve raporlanmasını sağlamak amacıyla
akışı projelerinin yayımlandığı bir portaldir. SayNET ile Sayıştayın ve doküman akışının sistematik bir
şekilde gerçekleştirilmesini, süreçlerin daha etkin ve daha hızlı yürütülmesi ve yönetilmesini sağlamak
amaçlanmaktadır.
SayNET çerçevesinde Personel Kayıt/Güncelleme, Personel Sicil, Personel Ter/Atama, Personel
İletişim, İzinler, Eğitim, Araç Tahsis, Bilgi Edinme, Çalışan Memnuniyet Anketi, E-Posta Bildirim, BT Envanter
uygulamaları tamamlanmış ve bu kapsamda 47 form ve 85 rapor tasarlanarak kullanıma açılmıştır. Ayrıca,
Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) yönelik olarak teknik alt yapı çalışmaları yapılmıştır.
3.6 İnternet ve İntranet Sayfaları
Kurumumuzda bilgi kaynakları, iş yazılımları ve veri tabanlarına erişimde, ağda yayımlanan Saybis
portalı kullanılmaktadır. Sayfada duyuru, genelge vb. yönetim talimatlarına, bilgi kaynaklarına, Sayıştay
otomasyon sistemine dahil modüllere ve kurum içi iletişim kanallarına yer verilmektedir.
17
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Kurum faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşılabilmesi için Sayıştay web sayfası
Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle dizayn edilmiştir.
Sayıştay web sayfasında, kurumsal bilgilere, strateji belgelerine, Sayıştay kararlarına, TBMM’ye
gönderilen raporlara, denetim alanı ile ilgili yayınlara ve akademik çalışmalara yer verilmektedir.
Ayrıca Sayıştay web sayfasında diğer kurum ve kuruluşların eğitim taleplerini iletebilecekleri bir
bölüm mevcuttur.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
3.7 Kütüphane
Sayıştay kütüphanesi çalışanların yanı sıra kurum dışından gelen okuyucuların da eğitim ve araştırma
çalışmalarına katkı sağlamakta, her tür ve her ortamdaki bilgi ve belge ihtiyacını karşılayarak ulusal ve
uluslararası ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve transferine destek olmaktadır. Özellikle “Denetim konusundaki
yerli ve yabancı kaynakları ile son yıllarda konusunda “Referans Kütüphanesi” olma özelliğini taşımaktadır.
Temel konusu denetim olan kütüphanemizin koleksiyonunda; hukuk, ekonomi, muhasebe, maliye,
işletme, uluslararası ilişkiler, yönetim vs. ilgili disiplinlere ait bilgi kaynakları bulunmaktadır.
Kütüphane koleksiyonumuzda Türkçe ve yabancı basılı kitapların yanında dergiler, tezler, DVD-VCD’ler
ve elektronik veri tabanları bulunmaktadır.
Koleksiyondaki 21.000’den fazla bu bilgi kaynağının organizasyonu için Milas Otomasyon Programı ve
Dewey Onlu Sınıama Sistemi kullanılmaktadır.
Başkanlığımız ile ODTÜ, Bilkent ve Gazi Üniversiteleri ile yapılan protokollerle, kütüphaneler arası işbirliği
ve mensuplarımızın anılan Üniversite Kütüphanelerinden kolaylıkla faydalanma imkânı sağlanmıştır.
Kütüphanemiz, okuyucuların bilgi kaynaklarına ulaşması için her türlü elektronik donanım ve rahat bir
ortamda çalışılması için gerekli tüm ziksel şartlara uygun olarak yeniden yapılandırılmıştır.
19
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
4 İNSAN KAYNAKLARI
Sayıştayın insan kaynakları, meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönetim mensuplarından
oluşur.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir.
Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanunu’nun 12’nci maddesinde sayılan görevlerde çalışmış olanlardan
TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir.
Daire başkanları üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sayıştay Başkanı tarafından
görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, Sayıştay Kanunu’nun 12’nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar arasından Genel
Kurul ve TBMM tarafından seçilir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim
itibarıyla bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya yurt dışındaki en az
dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından ÖSYM tarafından yapılacak giriş
sınav sonucuna göre Sayıştay Başkanı tarafından atanır.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca
yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanır.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sayıştay Başkanı tarafından atanır.
Bunların dışında, güvenlik ve temizlik alanında hizmet alımı yoluyla personel istihdam edilmektedir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
20
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kurumumuzda; Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 8 Daire
Başkanı, 45 Üye, Başsavcı ve 8 Savcı, 893 Denetçi,
ve 586 Yönetim Mensubu olmak üzere toplam 1544
personel görev yapmaktadır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Üye (%4)
Başsavcı, Savcı (%1)
Denetçi (%57)
Yönetim Mensubu (%38)
Kurumumuzda; Başkan, 2 Başkan Yardımcısı,
8 Daire Başkanı, 45 Üye, 447’si Uzman Denetçi, 182’si
Başdenetçi, 174’ü Denetçi ve 90’ı Denetçi Yardımcısı olmak
üzere toplam 949 meslek mensubu görev yapmaktadır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Üye (%6)
Uzman Denetçi (%47)
Başdenetçi (%19)
Denetçi (%18)
Denetçi Yardımcısı (%10)
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
21
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Kurumumuzda görev yapmakta olan 586 Yönetim
Mensubunun; 423’ü Genel İdari Hizmetleri, 12’si Sağlık
Hizmetleri, 64’ü Teknik Hizmetler ve 87’si Yardımcı
Hizmetler sınıfındandır.
Genel İdari Hizmetleri (%72)
Sağlık Hizmetleri (%2)
Teknik Hizmetler (%11)
Yardımcı Hizmetler (%15)
Kurumumuzda; 18-28 yaş aralığında 129, 29-38 yaş
aralığında 484, 39-48 yaş aralığında 429, 49-58 yaş
aralığında 390 ve 59-65 yaş aralığında ise
112 mensubumuz görev yapmaktadır.
18-28 Yaş Aralığı (%9)
29-38 Yaş Aralığı (%31)
39-48 Yaş Aralığı (%28)
49-58 Yaş Aralığı (%25)
59-65 Yaş Aralığı (%7)
22
T.C. Sayıştay Başkanlığı
22
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Mensuplarımızın 373’ü yükseklisans, 757’si lisans, 100’ü
yüksekokul mezunudur. 18 mensubumuzun ise doktora
derecesi bulunmaktadır.
Doktora (%1)
Yüksek Lisans (%24)
Lisans (%49)
Yüksek Okul (%7)
Diğer (%19)
Kurumumuzda görev yapmakta olan 1544 kadrolu
personelin 1175’i erkek, 369’u ise kadındır.
Erkek (%76)
Kadın (%24)
23
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Genel Bilgiler
5-SUNULAN HİZMETLER
Sayıştay, bütçe hakkının kullanılmasını temin etmek üzere TBMM adına denetim yapan yargı yetkisini
haiz bir yüksek denetim kurumudur. Sayıştay mevzuat ile kendisine verilen denetim, raporlama, yargılama
ve görüş bildirme fonksiyonlarını yerine getirirken kamu mali yönetimde iyi yönetim ilkelerini yerleştirmeyi,
yönetimde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun işleyişine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
5.1 Sayıştay Denetm ve Denetm Raporları
6085 sayılı Kanunun öngördüğü takvim uyarınca 2014 yılında;
2013 yılı denetim programı kapsamında, 2013 yılında başlatılan denetim faaliyetleri
sonuçlandırılarak denetim raporları hazırlanmış,
2014 yılı denetim programı yürürlüğe konularak, programda yer alan çalışmalara başlanılmıştır.
2013 yılı Sayıştay Denetim Programı, kalkınma planları ve yıllık programlardaki öncelikler, kamuoyu
ve denetlenen kamu idarelerinin beklentileri, faaliyetlerinin nitelik ve niceliği, bütçe büyüklükleri,
denetlenme sıklığı, ihbar ve şikayetler, geçmiş yıl denetim sonuçları dikkate alınarak ve risk değerlendirmesi
yapılarak Sayıştay Kanunu’nun 31’inci maddesi uyarınca Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu kararı
ile hazırlanmıştır.
2013 yılı denetim programı çerçevesinde 5018 sayılı Kanun’a tabi genel yönetim kapsamında;
43 genel bütçeli idare, 59’u yüksek öğrenim kurumları olmak üzere 97 özel bütçeli idare, 16 büyükşehir
belediyesi ve bunlara bağlı 18 idare, 43 ilçe belediyesi, 62 il belediyesi, 78 il özel idaresi, 8 düzenleyici ve
denetleyici kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu ile 5018 sayılı Kanun’a tabi olmayan
ancak Sayıştayın denetim kapsamında bulunan 26 kalkınma ajansı ve 7 diğer kamu idaresi olmak üzere
400 kamu idaresi hakkında Sayıştay raporu hazırlanmıştır.
24
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 yılı denetim programı kapsamına alınıp 2014 yılında raporları tamamlanan kamu idarelerinin
bütçe büyüklükleri itibarıyla yaklaşık olarak; genel bütçeli idarelerin %99’u, özel bütçeli idarelerden yüksek
öğrenim kurumlarının %91’i, özel bütçeli diğer idarelerin %99’u, düzenleyici ve denetleyici kurumların
%97’si, il özel idarelerinin %98’i, büyükşehir belediyelerinin %100’ü, büyükşehir bağlı idarelerinin %98’i,
il belediyelerinin %97’si, ilçe belediyelerinin %43’ü, sosyal güvenlik kurumlarının %100’ü, kalkınma
ajanslarının %100’ü ve Kamu İşletmelerinin %100’ü denetlenmiş durumdadır.
Kamu İdarelernn Bütçe Büyüklükler İtbaryle Denetlenme Oranı
25
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Denetimler, kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğunun tespit edilmesi, mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin
sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde edilmesi, mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen
hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi amacıyla yürütülmektedir.
Kamu idarelerinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği
ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere risk odaklı denetim yaklaşımına göre yürütülen
denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yapılması
suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Düzenlilik ve performans denetimi sonucunda hazırlanan Sayıştay Denetim Raporları TBMM’ye ve
İlgili kamu idarelerine sunulmuştur.
Bunun yanı sıra 2013 yılı denetimleri sonucunda genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde
tespit edilen kamu zararlarına ilişkin olarak, Sayıştay Kanunu gereğince “yargılamaya esas raporlar
düzenlenerek yargısal hüküm tesis edilmek üzere, dairelere intikal ettirilmiştir.
Kamu İşletmelerinin denetimi, 6085 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesi ve 3346 sayılı Kanun
kapsamında yürütülmektedir. Denetlenen kuruluşların yıllık raporları, işlem, bilanço, sonuç hesapları ve
yönetim kurullarının ibra edilmesi-edilmemesi veya genel görüşmeye sunulmasına esas olacak görüşleri
içerecek şekilde, gerekçeli ve karşılaştırmalı olarak hazırlanmıştır.
Kamu İşletmelerinin denetimi sonucunda düzenlenen 96’Yıllık Denetim Raporu ve KİT Genel
Raporu olmak üzere 97 rapor 6085 sayılı Kanun gereğince TBMM’ye sunulmuş, Kalkınma Bakanlığı ile
Hazine Müsteşarlığına gönderilmiş ve kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç Sayıştay web
sayfasında kamuoyuna duyurulmuştur.
26
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2013 Yılında Denetlenen Kamu İşletmeler
SEKTÖR
ADI
BÜTÇE YAPI ADI
TOPLAM KAMU
İŞLETMESİ SAYISI
DENETİM PROGRAMINA
ALINAN KAMU
İŞLETMESİ SAYISI
HAZIRLANAN
RAPOR SAYISI
KAMU İŞLETMELERİ
İktisadi Devlet Teşekkülü 16 16 16
İktisadi Devlet Teşekkülü (Bağlı Ortaklık) 4 4 4
İktisadi Devlet Teşekkülü (Müessese) 8 8 8
Kamu İktsad Kuruluşu 1 1 2
3346 sy. Kanun Uyarınca Denetlenen Kurumlar 16 16 16
4046 sy. Özelleştrme Kanunu Kapsamındak Kurumlar 37 37 37
Özel Kanunlarına Göre Denetlenen Kurum ve Kuruluşlar 13 13 13
Kamu İşletmeler Genel Raporu - - 1
GENEL TOPLAM 95 95 97
2013 yılı Sayıştay Denetim Raporları ile ilgili olarak yapılan işlemler şöyledir;
TBMM’ ye sunulması gereken Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu,
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve kamu idarelerine ilişkin
157 adet Sayıştay Denetim Raporu 12 Eylül 2014 tarihinde TBMM’ ye sunulmuştur.
Kamu idarelerine ilişkin 157 Sayıştay Denetim Raporu ilgili kamu idarelerine gönderilmiştir.
Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu Maliye Bakanlığına
gönderilmiştir.
Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu TBMM’ye sunulmuş ve Kalkınma Bakanlığına
gönderilmiştir. Kalkınma ajanslarına ilişkin 26 Sayıştay Denetim Raporu ise ilgili kalkınma ajansları ile
Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
139’u belediye ve bağlı idare, 78’i özel idare olmak üzere mahalli idarelere ilişkin toplam 217 Sayıştay
Denetim Raporu, kendi meclislerinde görüşülmek üzere kurumlarına gönderilmiştir.
TBMM’ye sunulan ve ilgili kamu idarelerine gönderilen raporlardan, Genel Uygunluk Bildirimi,
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri
27
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Değerlendirme Raporu, Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ve kamu idarelerine ilişkin Sayıştay
Denetim Raporları, kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar har Sayıştay web sayfasında
kamuoyuna duyurulmuştur.
Yargılamaya esas raporlar, harcama ve gelir toplama sürecinde görevli olanların kamu zararına yol
açan işlem ve eylemlerinin tespit edilmesine yönelik olduğundan ve kişisel mali sorumlulukla ilgili kesin
hüküm verme yetkisi, Sayıştay yargılama dairelerinde olduğundan söz konusu raporlar ayrıca kamuoyuna
duyurulmamaktadır.
2014 Yılı Sayıştay Denetm Programı
Sayıştay, 2014 yılında 6085 sayılı Kanun’un 31’inci maddesi doğrultusunda TBMM’nin, kamuoyunun
ve denetlenen kamu idarelerinin beklentilerini de dikkate alarak yapılan risk analizleri çerçevesinde yıllık
denetim programını hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur.
2014 yılı denetim programında yer alan kamu idarelerine ilişkin denetim raporları 2015 yılında
ilgili idarelere gönderilecek ve TBMM’ye sunulacaktır.
2014 yılı denetim programında denetim alanımızdaki kamu idarelerinden 45 genel bütçeli idare,
106’sı yüksek öğrenim kurumları olmak üzere 147 özel bütçeli idare, 9 denetleyici ve düzenleyici kurum,
51 il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi, 19 büyükşehir bağlı idaresi, 83 ilçe belediyesi, 51 il belediyesi,
24 belediye şirketi, 4 il özel idare şirketi, 7 kalkınma ajansı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu
ile 8 diğer kamu idaresi (Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Tanıtma Fonu, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Akaryakıt İkmal ve NATO
POL Tesisleri) olmak üzere 480 kamu idaresi denetim kapsamına alınmıştır. Ayrıca, 2013 yılı denetim
programında sayıları 95 iken özelleştirme, devir, halka arz ve mevzuattaki değişimler sonucu sayıları 74’
e düşmüş olan Kamu İşletmeleri için 76 denetim raporu ve KİT Genel Raporu hazırlanması denetim
programına alınmıştır.
2014 yılında elçilik, konsolosluk ve daimi temsilcilik olmak üzere 19 misyon şefliğinin denetimi
yapılmıştır.
28
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablolarda denetim kapsamına alınan kamu idaresi ve işletmelere ilişkin bilgilere yer verilmektedir.
2014 Yılı Denetm Programına Alınan Genel Yönetm Kapsamındak Kamu İdareler
SEKTÖR ADI BÜTÇE YAPI ADI
TOPLAM KURUM
SAYISI
DENETİM PROGRAMINA
ALINAN KAMU İDARE SAYISI
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe 47 45
Özel Bütçe-A (Yüksek Öğrenm Kurumları) 106 106
Özel Bütçe-B (Dğer Kurumlar) 41 41
Düzenleyc ve Denetleyc Kurum 9 9
TOPLAM 203 201
MAHALLİ İDARELER
İl Özel İdare 51 51
Şirket (İl Özel İdare) - 4
Büyükşehr Beledyes 30 30
Büyükşehr Bağlı İdares 33 19
Şirket (Belediye) - 24
İl Belediyesi 51 51
İlçe Belediyesi 919 83
TOPLAM 1084 262
SOSYAL GÜVENLİK
SGK 1 1
İŞ-KUR 1 1
TOPLAM 2 2
DİĞER
Kalkınma Ajansı 26 7
Dğer 15 8
TOPLAM 41 15
GENEL TOPLAM 1330 480
29
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
2014 Yılı Denetm Programına Alınan Kamu İşletmeler
SEKTÖR
ADI
BÜTÇE YAPI ADI
TOPLAM KAMU
İŞLETMESİ SAYISI
DENETİM PROGRAMINA
ALINAN KAMU
İŞLETMESİ SAYISI
HAZIRLANACAK
RAPOR SAYISI
KAMU İŞLETMELERİ
İktisadi Devlet Teşekkülü 16 16 16
İktisadi Devlet Teşekkülü (Bağlı Ortaklık) 4 4 4
İktisadi Devlet Teşekkülü (Müessese) 7 7 7
Kamu İktsad Kuruluşu 2 2 2
3346 sy. Kanun Uyarınca Denetlenen Kurumlar 16 16 18
4046 sy. Özelleştrme Kanunu Kapsamındak Kurumlar 19 19 19
Özel Kanunlarına Göre Denetlenen Kurum ve Kuruluşlar 10 10 10
Kamu İşletmeler Genel Raporu - - 1
GENEL TOPLAM 74 74 77
Syas Partlern Mal Denetm
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile siyasi partilerin mali
denetimi Sayıştaya, karara bağlanması ise Anayasa Mahkemesine bırakılmış bulunmaktadır. Siyasi partilerin
mali denetimi Sayıştaya 2010 yılı kesin hesapları itibarıyla verilmiş bulunmaktadır. Bu denetim (inceleme)
partilerin kesin hesapları üzerinden olup partiler, kesin hesap cetvellerini hazırlayıp Haziran ayı sonuna
kadar Anayasa Mahkemesine sunarlar. Anayasa Mahkemesi, bu kesin hesap cetvellerini incelemek üzere
Sayıştaya gönderir.
2014 yılında 79 partinin (2013 yılı kesin hesapları) ilk ve esas incelemesi yapılmak üzere Anayasa
Mahkemesi tarafından Sayıştaya gönderilmiştir.
Bu kapsamda 2014 yılında;
• 2010 yılı kesin hesaplarından kalan 5 partinin esas incelemesi,
• 2011 yılı kesin hesaplarından kalan 9 partinin esas incelemesi,
• 2012 yılı kesin hesaplarından kalan 34 partinin esas incelemesi,
• 2013 yılı kesin hesaplarından da 63 partinin ilk incelemesi yapılıp Anayasa Mahkemesi
Başkanlığına sunulmuştur.
30
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçim faaliyet hesaplarının incelenmesi için Yüksek Seçim Kurulu ilgili
yasa gereği Sayıştaydan yardım talebinde bulunmuştur. Buna istinaden; cumhurbaşkanı adaylarının
hesapları, gelir ve harcama yönüyle incelenerek her bir aday için ayrı ayrı rapor hazırlanıp Yüksek Seçim
Kuruluna sunulmuştur.
5.2 Yargılama Faalyetler
Sayıştay, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap
ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar. Denetimler sırasında bulunan
kamu zararına ilişkin uygunsuzlukların yer aldığı yargılamaya esas raporlar birer hesap mahkemesi olan
Sayıştay dairelerine gönderilir. Dairelerce verilen ilamların son hüküm mercii ise Sayıştay Temyiz Kuruludur.
Sayıştay Başsavcılığı da yargılama sürecinde yer almaktadır.
Yargılamaya esas raporlar, Sayıştay yargılama dairelerinde sonuçlandırılmakta olup 6085 sayılı
Kanun uyarınca TBMM’ye sunulacak ve kamuoyuna duyurulacak raporlar arasında yer almamaktadır.
31
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sayıştay dairelerinin 2014 yılında verdikleri yargı kararlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Dareler İtbar le Verlen Yargısal Kararlar
DAİRELER
TOPLAM
RAPOR
SAYISI
YARGILANAN
RAPOR SAYISI
YARGILAMA ÖNCESİ
SORGU ÜZERİNE
YAPILAN TAHSİLAT
MİKTARI (TL)
YARGILAMA SONRASI
TAZMİNİNE HÜKMEDİLEN
TOPLAM KAMU ZARARI
(TL)
SUÇ TEŞKİL
EDEN FİİLLER
1. DAİRE 271 125 10.809.832,45 3.622.962,02 10
2. DAİRE 154 122 36.229.585,25 14.014.372,94 1
3. DAİRE 100 73 2.348.068,48 5.683.116,03 3
4. DAİRE 67 51 3.198.971,75 14.179.802,66 2
5. DAİRE 123 80 5.998.916,30 31.114.170,24 -
6. DAİRE 251 149 32.214.475,17 22.623.452,17 -
7. DAİRE 56 36 4.270.202,48 2.268.364,48 1
8. DAİRE 85 73 424.651,14 1.149.911,08 -
TOPLAM 1107 709 95.494.703,02 94.656.151,62 17
2014 yılı içinde Sayıştay dairelerine, 2013 ve önceki yıllardan 1107 adet yargılamaya esas rapor
intikal etmiş ve bu raporların 709’unun yargılaması yapılarak ilamı düzenlenmiştir. 398 rapor sonraki yıla
devretmiştir. Yargılanan raporlarda gösterilen kamu zararı tutarlarından 95.494.703,02 TLsi yargılama
öncesi sorgu üzerine sorumlular tarafından tahsil edilmiş, geriye kalan kamu zararından 94.656.151,62
TLsi için yargılama sonrası tazmin kararı verilmiştir.
2014 yılında, suç teşkil eden illere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 17 konunun ilgili kamu
idarelerine veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir.
32
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıştay dairelerince düzenlenen ilamlar ilgililerce başvurulması halinde Sayıştay Temyiz Kurulunca
görüşülerek karara bağlanır.
Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 2014 yılında Temyiz Kuruluna yapılan başvurulardan
1745 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiştir.
Temyz Kurulu Faalyetler
2013’den Devreden Dosya Sayısı 2330
2014’de Gelen Dosya Sayısı 941
TOPLAM DOSYA SAYISI 3271
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (İlamı düzenlenen) 1745
2015 yılına Devreden Dosya Sayısı 1526
Temyiz Kurulunca 2014 yılında yargılanan 1745 dosya için verilen 3327 karar, konu başlıkları
itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Konular İtbaryle Temyz Kurulu Kararları
KONU BAŞLIKLARI İTİBARİYLE KARARLAR SAYISI
Tasdk 1333
Düzelterek Tasdk 94
Kaldırma 498
Bozma 328
Yapılacak İşlem Yok 1023
(6009 sayılı Kanun Gereğnce) İşlemden Kaldırılmasına Karar Verlen 51
TOPLAM 3327
Sayıştay Başkanı, aynı konu hakkında dairelerce veya Temyiz Kurulunca verilen ilamlar birbirine
aykırı ise, bu ilamları içtihadın birleştirilmesi için Genel Kurula gönderir.
33
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
5.3 Görüş Bldrme Faalyetler
6085 sayılı Kanunun 25’inci maddesi uyarınca, Sayıştay Genel Kurulunun Sayıştaya ilişkin
kanun tasarısı ve teklieri ile Sayıştay Kanunu gereğince hazırlanacak yönetmelikler ve genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki
düzenleyici işlemler hakkında görüş bildirme görevi bulunmaktadır.
Genel Kurul, 2014 yılında muhtelif konulardaki 12 dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıştır.
Sayıştay Genel Kurulunun Görüş Bldrme Faalyetler
KONU BAŞLIKLARI İTİBARİYLE KARARLAR SAYISI
Kurum İç İşleyş ve İşlevlerle İlgl Kararlar 9
Mevzuat Yorumu le İlgl Kararlar 1
Genel Uygunluk Bldrm Kararları 1
Sayıştay le İlgl Yönetmelkler Hakkında Kararlar 1
TOPLAM 12
6085 sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca Daireler Kurulu, genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerince mali konuda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenlemeler hakkında
görüş vermektedir.
Daireler Kurulunca 2014 yılında belirtilen konular itibarıyla 187 görüş verilmiştir.
Sayıştay Dareler Kurulunun Görüş Bldrme Faalyetler
KONU BAŞLIKLARI İTİBARİYLE KARARLAR SAYISI
Yen Yönetmelk Taslakları Hakkında 106
Yönetmelk Değşklkler Hakkında 73
Döner Sermayel İşletmeler Yönetmelkler Hakkında 8
TOPLAM 187
34
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Daireler tarafından 2014 yılında 422’si denetim raporlarına olmak üzere toplam 445 görüş bildirme
faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Darelern Görüş Bldrme Faalyetler
DAİRELER GÖRÜŞ VERİLEN RAPOR SAYISI MÜZEKKERE VE GÖRÜŞ BİLDİRME
1. DAİRE 81 12
2. DAİRE 62 -
3. DAİRE 37 -
4. DAİRE 27 -
5. DAİRE 55 9
6. DAİRE 88 1
7. DAİRE 28 1
8. DAİRE 44 -
TOPLAM 422 23
Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından 2014 yılında 544 karar verilmiştir.
Rapor Değerlendrme Kurulu Faalyetler
KONU SAYISI
2012 yılı Kamu İşletmeler Genel Raporu 1
2013 yılı Kamu İşletmeler Genel Raporu 1
Kamu İşletmeler Raporu 96
2012 yılı Kalkınma Ajansları Genel Raporu 1
2013 yılı Kalkınma Ajansları Genel Raporu 1
2013 Yılı Mal İstatstkler Değerlendrme Raporu 1
2013 Yılı Faalyet Genel Değerlendrme Raporu 1
2013 Yılı Dış Denetm Genel Değerlendrme Raporu 1
Performans Denetm Raporu 22
2012 Yılına At Kalkınma Ajansları Raporları 19
Kamu İdares Denetm Raporları 400
TOPLAM 544
35
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
5.4 Dğer Faalyetler
Uluslararası Faalyetler
Sayıştay, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının (INTOSAI) aktif bir üyesidir. INTOSAI
Bölgesel Çalışma Grubu olan Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI) Denetim Komitesi üyeliği
ve Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) Birinci Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Üyesi olduğumuz bir diğer uluslararası kuruluş ise Ekonomik İşbirliği Örgütü Yüksek Denetim
Kurumları Teşkilatıdır (ECOSAI). Kurumumuz, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan,
Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye ve Özbekistan Sayıştaylarının bir araya gelerek oluşturdukları
bu kuruluşun kurucu üyesidir ve 2013 Aralık ayından itibaren ECOSAI Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Kurumumuz başta bölgedeki sayıştaylar olmak üzere ikili ilişkilere önem vermektedir. Bu kapsamda
2014 yılı içerisinde; Kamerun, Afganistan, Letonya, Fransa Sayıştayları ve NATO Uluslararası Denetçiler
Kurulu ile işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.
NATO Uluslararası Denetçler
Kurulu (IBAN) le İşbrlğ Anlaşması
36
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kurumumuz bu yıl içerisinde bir dizi uluslararası etkinlik ve ziyarete ev sahipliği yapmış, ayrıca
meslek mensuplarımızın yurt dışında çeşitli platformlarda gerçekleştirilen toplantılar ile kurs, seminer,
çalıştay gibi eğitim etkinlikleri ve staj programlarına katılımı sağlanmıştır.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) bünyesinde olmak üzere Türk Sayıştayı’nın
sorumluluk ve liderliğinde yürütülen Afet Risklerinin Azaltılması konulu çalışma sonucunda “ISSAI 5510:
Afet Risklerinin Azaltılması Denetimi konulu denetim rehberi 2014 yılının ilk yarısında tamamlanmıştır.
Almanya Sayıştayı’nın 300’üncü kuruluş yıl dönümünün kutlanması faaliyetleri kapsamında, 11-14
Mart 2014 tarihleri arasında Almanyada düzenlenen “Dış Denetimde Bilişim Teknolojisiyle İlgili Zorluklar
konulu Uluslararası Sempozyum ile 9’uncu EUROSAI Bilişim Teknolojisi Çalışma Grubu Toplantısına
Kurumumuzdan bir ekip katılmıştır.
2011–2017 yılları EUROSAI Stratejik Planı kapsamında kurulan ve Başkanlığını EUROSAI başkanlığını
da sürdürmekte olan Portekiz Sayıştayı’nın yürüttüğü Yönetişim ve İletişim Çalışma Ekibi (Goal Team
4) 6. Toplantısı 28–29 Nisan 2014 tarihlerinde Portekizin başkenti Lizbonda gerçekleştirilmiş ve
Kurumumuzdan bir heyet iştirak etmiştir.
16-19 Haziran 2014 tarihleri arasında Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirilen 9. EUROSAI
Kongresinde Kurumumuzu Sayıştay Başkanı başkanlığında bir heyet temsil etmiştir. Kongrede; bir sonraki
kongrenin 2017’de Türkiyede düzenlenmesine, Türk Sayıştayı’nın 2014-2017 yılları arasında EUROSAI
Başkan Yardımcılığını, 2017-2020 tarihleri arasında ise EUROSAI Başkanlığını üstlenmesine karar verilmiştir.
9. EUROSAI Kongres
37
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
“Sahtecilik ve Yolsuzluğun Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Denetim konulu 10.ASOSAI Araştırma
Projesinin 6. Toplantısı Kurumumuzun ev sahipliğinde 26–29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Ankarada
gerçekleştirilmiştir. Ev sahipliği yaptığımız 10. ASOSAI Araştırma Projesinin nihai çıktısı olan Araştırma
Projesi Raporu tamamlanmıştır.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) Yolsuzluk ve Karaparanın Aklanmasıyla
Mücadele Çalışma Grubu Alt Grup-1 tarafından hazırlanan “INTOSAI GOV 9160 Kamu Mallarında İyi
Yönetişimin Geliştirilmesi Rehberi” ve Kurumumuzun da dahil olduğu Alt Grup-2 tarafından hazırlanan
“ISSAI 5700 Kamu Kurumlarında Yolsuzluğun Önlenmesi Denetimi Rehberi taslaklarına ilişkin olarak
“INTOSAI Yolsuzluk ve Karaparanın Aklanmasıyla Mücadele Çalışma Grubu (WGFACML) 1. ve 2. Alt
Grupları Ortak Toplantısı 9-11 Eylül 2014 tarihlerinde Polonya Sayıştayı’nın ev sahipliğinde Varşovada
gerçekleştirilmiş ve Kurumumuzdan bir heyet iştirak etmiştir.
23-26 Eylül 2014 tarihlerinde Rusya Federasyonu Sayıştayı’nın ev sahipliğinde Moskovada
gerçekleştirilen ASOSAI 47. Yönetim Kurulu Toplantısı ile 2. ASOSAI-EUROSAI Ortak Konferansına
Kurumumuzdan bir heyet iştirak etmiştir.
NATO Uluslararası Denetçiler Kurulu (IBAN)A-3 dereceli Denetçi Kadrosu için bir meslek
mensubumuz 3 yıl süreyle IBAN’da görevlendirilmiştir.
27-28 Ekim 2014 tarihlerinde Pakistanın Lahor kentinde düzenlenen ECOSAI 19.Yönetim Kurulu ve
14. Eğitim Kurulu Toplantısı Kurumumuz başkanlığında gerçekleştirilmiştir. ECOSAI üyesi ülke sayıştaylarının
eğitim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve aralarındaki işbirliğinin geliştirilmesi için yapılabileceklerin ele
alındığı toplantıda, Kurumumuzun önerisi ile 2015 yılında Türkiyede ”Uluslararası Standartlar ve Mali
Denetim konulu bir eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve İİT Alt Kuruluşlarının 2013 mali yılı hesaplarını
incelemek üzere Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde yapılan 35. Mali Kontrol Organı (MKO) Toplantısına
iştirak edilmiştir.
Brüksel’de gerçekleştirilen NATO üyesi ülkelerin Yetkin Ulusal Denetim Kurumları (CNAB) temsilcileri
yıllık toplantısına katılım sağlanmıştır. NATO Uluslararası Denetçiler Kurulunun (IBAN) talebi üzerine ilk
defa uygulanmakta olan ulusal gönüllü katkı (VNC) kapsamında IBAN tarafından yürütülecek 2014 yılı
performans denetimi çalışmalarına iştirak etmek üzere bir meslek mensubumuz 3 ay süreyle IBAN’da
görevlendirilmiştir.
38
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Eğtm Faalyetler
Öğrenim görmek ve yabancı dil seviyesini yükseltmek amacıyla yurt dışı eğitim programı
kapsamında 2014 yılında 5 meslek mensubumuz yüksek lisans yapmak için, 30 meslek munsubumuz
genel ingilizce eğitimi için, 15 meslek mensubumuz da yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmiştir.
AB’ye tam üyelik hede çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısını artırmak ve
müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasiteyi oluşturmak amacıyla Jean
Monnet burs programı kapsamında 2014 yılında 5 meslek mensubumuz yurt dışına gönderilmiştir.
Staj/mesleki eğitim programı kapsamında 2014 yılında Avrupa Birliği Sayıştayı’nda denetim
uygulama programına 4 meslek mensubumuz katılmıştır.
Bilgi ve görgülerini artırmak, hazırlanan bir programa göre yabancı ülkelerin mali sistemleri ile
sayıştayların çalışmaları, denetim alanları, gidilecek ülkenin idari yapısı ve kurumları, bu kurumların Sayıştay
ile olan ilişkileri hakkında bilgi edinmek amacıyla 2014 yılında; “Mali Denetim ve Düzenlilik Denetimi”
konulu Hindistan Sayıştayı eğitim programına 2 meslek mensubumuz, “Performans Denetimi” konulu
Pakistan Sayıştayı eğitim programına da 3 meslek mensubumuz katılmıştır. Yıl içerisinde mensuplarımıza
yönelik olarak 20 ayrı konuda hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.
Performans Denetm Hzmet İç Eğtm
39
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
2014 yılında gerçekleştirilen uluslararası eğitim faaliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Uluslararası Eğtmler
EĞİTİMİN ADI YERİ TARİHİ
Arnavutluk Sayışta“Blşm Sstemler Denetm ve Denetmn Yönetm” ANKARA 14–18.04.2014
Moğolstan Sayıştayı “Performans Denetm ve Uygulamaları” ANTALYA 10–20.09.2014
Arnavutluk Sayışta“Kamu Denetm” ANKARA 13-17.10.2014
Arnavutluk Sayışta“Kamu Denetm” ANKARA 08–12.12.2014
2014 yılı içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Sayıştay web sitesi üzerinden talep formu vasıtasıyla
ve yazı ile eğitim talebi üzerine Kurumumuzca verilen eğitimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Kamu İdarelerne Yönelk Eğtmler
EĞİTİMİN KONUSU KAMU İDARESİ TARİHLER
İç Denetçi Adaylarına “Dış Denetm” Malye Bakanlığı (MAYEM) 03-29.01.2014
İç Denetçi Adaylarına “Performans Denetimi” Malye Bakanlığı (MAYEM)
09-16.01.2014
11.02.2014
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
Teblğler, Yönetmelkler, KİK Kararları
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel
Müdürlüğü
12-18.01.2014
Temel Eğtm ve Hazırlayıcı Eğtm (Sayıştayın Görev ve İşlevler) Başbakanlık Hazne Müsteşarlığı 21.01.2014
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbrler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23.01.2014
İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Oluşturulması 19 Mayıs Ünverstes 03-07.02.2014
Performans Denetm
Türkye Tarım Kred Kooperater Merkez Brlğ
Genel Müdürlüğü
16-17.02.2014
Performans Denetm
Ankara Büyükşehr Beledye Başkanlığı İç Denetm
Brm Başkanlığı
17-21.02.2014
Borçlar Hukuku, Temnat Hukuku Gaz Ünverstes Rektörlüğü 2014
İş’te İmaj Faktörü Malye Bakanlığı Verg Denetm Kurulu Başkanlığı 19.02.2014
5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu Uygulaması Blg Teknolojler ve İletşm Kurumu 04-05.03.2014
İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Konularında Sayıştay Denetimleri Mll Savunma Bakanlığı 10.03.2014
İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetimi İzmir B. B. ESHOT Genel Müdürlüğü 10-14.03.2014
6085 sayılı Sayıştay Kanunu Kapsamında Denetleme Esasları Mll Savunma Bakanlığı 11-12.03.2014
40
T.C. Sayıştay Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU KAMU İDARESİ TARİHLER
Sayıştayın Tanıtımı Ekonom Bakanlığı Personel Dares Başkanlığı 12.03.2014
5018 sayılı Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu Mll Savunma Bakanlığı 13.03.2014
Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları
Orman ve Su İşler Bakanlığı DSİ Personel ve
Eğtm Dares Başkanlığı
14.03.2014
Kamu İhale Mevzuatı, 5018 sayılı KMYKK ve Sayıştay Kanunu Sağlık Bakanlığı 16-22.03.2014
Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları Yüksek Öğrenm Kred ve Yurtlar Kurumu G. M. 17-18.03.2014
Kamu İhale Mevzuatı, 5018 sayılı KMYKK ve Sayıştay Kanunu Sağlık Bakanlığı 22–30.03.2014
Muhasebe Yetkls Görev, Yetk ve Sorumlulukları le 6085 sayılı
Sayıştay Kanunu ve İlgl Mevzuat
Sağlık Bakanlığı Türkye Kamu Hastaneler
Kurumu
7–12.04.2014
İç Denetçi Adaylarına “Dış Denetm” Malye Bakanlığı 08 –15.04.2014
4734 ve 4735 sayılı Kanunlar Kapsamınsa Mal ve Hzmet Alımları Mll Savunma Bakanlığı 16.04.2014
Performans Denetm Sağlık Bakanlığı Denetm Hzmetler Dare B. 17–18.04.2014
İş’te Zaman Yönetimi Malye Bakanlığı Verg Denetm Kurulu Başkanlığı 21.04.2014
İç Denetçi Adaylarına “Performans Denetimi” Malye Bakanlığı 21-29.04.2014
Performans Blgs Denetm Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 22.04.2014
Değşen Mal Mevzuata Uyum Mll Savunma Bakanlığı 13–14.05.2014
5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu Tuncel Ünverstes 13–16.05.2014
Kamu Zararı TRT 22–23.05.2014
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu ve İlgl Mevzuatı TBMM 28–29.05.2014
Yerel Yönetmlerde Mal Dış Denetm ve Denetm Raporları Üzerne
Yapılacak İşlemler
TODAIE (Yerel Yönetmler Merkez) 10.06.2014
Performans Denetm
Sağlık Bakanlığı Türkye Kamu Hastaneler
Kurumu
10.06.2014
IT Denetm
Sağlık Bakanlığı
Türkye Kamu Hastaneler Kurumu
11.06.2014
Performans Blgs Denetm Başbakanlık Hazne Müsteşarlığı 11.06.2014
Malye Uzman yardımcılarına “Kamu Harcamalarının Dış Denetm” Malye Bakanlığı (MAYEM) 23–24.06.2014
Blgsayar Destekl Denetm Sağlık Bakanlığı 25.06.2014
IT Denetm Sağlık Bakanlığı 26.06.2014
Performans Denetm Sağlık Bakanlığı 26.06.2014
41
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
EĞİTİMİN KONUSU KAMU İDARESİ TARİHLER
Defterdarlık Uzman yardımcılarına “Kamu Harcamalarının Dış
Denetm”
Malye Bakanlığı (MAYEM)
08.09.2014
15.09.2014
Kamu Alanında Dış Denetm ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Mll Savunma Bakanlığı 24.09.2014
İç Kontrol Nevşehr Hacı Bektaş Vel Ünverstes 24–26.09.2014
Sayıştayın Tanıtımı Ekonom Bakanlığı Personel Dares Başkanlığı 26.09.2014
Mal Hzmetler Uzman yardımcılarına “Dış Denetm ve Sayıştay
Kanunu”
Malye Bakanlığı (MAYEM)
24.09.2014
08.10.2014
12.11.2014
Performans Esaslı Denetm Anlayışının Usul ve İlkeler Mll Savunma Bakanlığı Teftş Hzmetler Eğtm” 26.09.2014
Parlamenter Gözetm TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı 13–17.10.2014
4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı le İlgl Son Değşklkler Marmara Beledyeler Brlğ 04–05.11.2014
Sayıştay Denetm ve Kamu İhale Mevzuatında Yen Değşklkler,
Sorunlar ve Çözümler
Orman ve Su İşler Bakanlığı, DSİ Personel ve
Eğtm Dares Başkanlığı
06–07.11.2014
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbrler
Kültür ve Turzm Bakanlığı Araştırma ve Eğtm
Genel Müdürlüğü
13.11.2014
Hukuk ve Mal Belgelern Saklama Sürelernn Tesptnde Dkkate
Alınması gereken Hususlar le İlgl Mevzuat
Başbakanlık Devlet Arşvler Genel Müdürlüğü 20.11.2014
Performans Denetm Kültür ve Turzm Bakanlığı Teftş Kurulu Başkanlığı 21.11.2014
Sayıştay Kanunu ve Mevzua
Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Dare
Başkanlığı
01-04.12.2014
Kantn ve İhalelere İlşkn Mevzuat Uygulaması Mll Savunma Bakanlığı
02.12.2014
16.12. 2014
3.Yemnl Mal Müşavrlk Denetm ve Tasdk Sempozyumu Yemnl Mal Müşavrler Odası 03–07.12.2014
Sorumluluk ve Kamu Zararı TODAİE 08–12.12.2014
Mahall İdarelern Mal Yönetm ve İç Kontrol Sstem ve
Uygulamalarının Denetm Sonuçları
Malye Bakanlığı BÜMKO
14–16.12.2014
18–20.12. 2014
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel
Müdürlüğü
15–19.12. 2014
Malye uzman yardımcılarına “Kamu Harcamalarının Dış Denetm Malye Bakanlığı (MAYEM) 16.12.2014
Sayıştay Başkanlığı Denetm Esasları Mll Savunma Bakanlığı 16.12. 2014
İç Denetçi Adaylarına “Dış Denetm” Malye Bakanlığı 25.12.2014
42
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Blg Ednme İle İlgl Faalyetler
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Kurumumuzun 2014 yılı bilgi edinme hakkının
kullanımıyla ilgili verileri aşağıda sunulmuştur.
Blg Ednme İle İlgl Faalyetler
KONULAR TOPLAM
Nakl-Staj-İş Başvurusu 22
İhbar 159
Sayıştay Sınavı 22
Blg-Belge Taleb 47
Karar-Rapor Taleb 59
Kurum Zyaret Taleb 2
Mütalaa-Tavsye Taleb 135
Scl Taleb 20
Soru Önergeler 9
İtiraz Dilekçeleri 10
Lojman 2
Syas Partler Denetm 3
Görev Alanı Dışı-Anlaşılamayan Başvuru 42
Dğer 28
TOPLAM 560
Buna göre, 2014 yılında Kurumumuza 560 bilgi edinme başvurusu olmuş, tamamına cevap verilmiş,
ancak bu cevapların 165’i olumlu olup talep karşılanırken, 206’yasal gerekçelerle reddedilmiştir. 189
başvuru ilgili birimlere havale edilmiştir.
43
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması kapsamında yönetime güç katan yasal düzenlemelerden biri olan iç kontrol sistemi, kurumun
bütün süreçlerini ve çalışan tüm personeli kapsayan bir süreç ve yönetim modelidir. Kurumsal kültür,
etik değerler, personel performansı, kurumsal organizasyon yapısı, planlama ve programlama faaliyetleri,
misyon ve vizyon çerçevesinde stratejik amaç ve hedeerin belirlenmesi, bu amaçlara yönelik olası
risklerin tespiti ile risklere karşı kontrol faaliyetleri geliştirilmesi, kayıt ve dosyalama sistemi, bilgi güvenliği
politikaları, kurum içi ve dışı iletişim düzeyi, raporlama faaliyetleri ve iç denetim faaliyetleri de iç kontrol
sistemi içerisinde yer alır.
Sayıştayda iç kontrol sisteminin geliştirilmesi ve kurumsal işleyişin iç kontrol standartları çerçevesinde
yürütülebilmesi amacıyla oluşturulan İç Kontrol ve Risk Yönlendirme Kurulunun çalışmalarına ilişkin Sayıştay
Başkanlığının 06/01/2014 tarihli ve 2014-1 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır. Bu genelge doğrultusunda
Haziran ve Kasım ayları içinde düzenlenen İç Kontrol ve Risk Yönlendirme Kurulu toplantıları yapılmıştır.
İç Kontrol Yönlendrme Komsyonu Toplantısı
44
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Maliye Bakanlığınca yayınlanan, İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi doğrultusunda 2015-
2016 dönemi için hazırlanan Sayıştay Başkanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 26/12/2014
tarihli Başkanlık oluru ile uygulamaya konulmuş ve Sayıştay web sayfasında yayımlanmıştır.
Sayıştay Başkanlığı İç Kontrol Sistemi Yönergesi Taslağına son şekli verilmiş ve Başkanlık onayına
hazır hale getirilmiş, Sayıştay Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi taslak metni hazırlanmıştır.
İç Kontrol Yönlendirme Komisyonunca 2014 yılı içerisinde denetim ve destek gruplarının, dairelerin,
Başsavcılığın, Kurulların ve DEGEM’in teşkilat şemaları, akış süreç şemaları, süreç bilgi kartları, tanım
formları, görev kartları, paydaş analizleri tamamlanmış olup bunlara ilişkin bilgiler Başkanlığa raporlanmıştır.
İç Kontrol Yönlendirme Komisyonunca yönetim, denetim ve yargı birimlerine ilişkin tamamlanan
bütün çalışmalar birimlerce değerlendirilmek üzere intranet sayfasında paylaşıma açılmıştır.
45
Genel Bilgiler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 58’ inci maddesi, “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
İlişkin Usul ve Esaslar ile Sayıştay Başkanlığı “Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi” çerçevesinde harcama
birimlerinden gelen doküman ve ekleri ön mali kontrole tabi tutularak aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterilen
dokümanların ön mali kontrolü gerçekleştirilmiştir;
2014 Yılı Ön Mal Kontrol Tablosu
BİRİM AÇIKLAMALAR ADET
Teknk ve Mal İşler Brm
Başkanlığı
Ödeme Emri Belgesi 1059
Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı (Mal/Hzmet/Yapım) 72
Avans 35
Kred 42
Mahsup 77
TOPLAM 1285
İnsan Kaynakları Birim
Başkanlığı
Avans 1964
Mahsup 2121
Yurt ç/Yurt dışı Eğtm 47
Dğer 13
TOPLAM 4145
GENEL TOPLAM 5430
Ayrıca Kadro Dağılım Cetvelleri, Seyahat KarListeleri, Yan Ödeme Cetvelleri, Sözleşmeli Personel
Sayı ve Sözleşmeleri mevzuata uygunluk yönünden kontrol edilmiştir.
Başkanlığımız İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında makul güvencenin sağlanmasına
yönelik 109 adet eylem planlanmış olup uygulama çalışmalarına devam edilmektedir.
II - Amaç ve Hedefler
Amaç ve Hedeer
DENETİM
AMAÇ 1
HEDEF 1.1
Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması
gereken muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans
yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-
faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve
iyileştirilmesine katkı sağlamak
Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi
için kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğunun ve şeaığın
yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince gerekli altyapının
oluşturulmasına katkı sağlamak
5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesnde kamu darelernde hesap verme sorumluluğu ve şeaığın
gelştrlmes ve etkn denetm yapmanın olanaklı hale gelmesnn en öneml ayaklarından br, denetlenecek
kurumlarda kurum bazında kurulmuş uluslararası standartlara uygun, muhasebe sstem başta olmak üzere
tüm sstem gereksnmlern düzgün br şeklde karşılayacak mekanzmaların yerleşmş olmasıdır. Bu nedenle,
Sayıştayın görev kapsamına gren bütün darelerde etkn br kamu mal yönetm anlayışının yerleşmş olması ve
ç kontrol süreç ve mekanzmalarının kurulup gelştrlmes gerekmektedr.
Kamu darelernde kamu mal yönetm sstemnn kurulması ve yerleştrlmes; kalkınma planlarında öngörülen
amaçlardan başlayarak kurumsal stratejk planların, yıllık performans programlarının ve faalyet raporlarının
yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp sonuçlandırılmasını gerektrr. Kamu darelernde y şleyen br ç
kontrol sstemnn kurulmuş olması;
•Kamukaynaklarınınetkin,etkili,ekonomikveidareninamaçlarınauygunbirşekildekullanılması,
•İşveişlemlerinmevzuatauygunluğu,
•Faaliyetlerhakkındadüzenli,zamanındavegüvenilirbilgiüretilmesi,
•İdareninvarlıklarınınkorunması
•Yolsuzlukveusulsüzlüklerinönlenmesikonularındayeterlivemakulgüvencesağlanması
hususlarında lerleme kaydedlmesne katkı sağlayacaktır.
49
2014 Yılı Faaliyet Raporu
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
DENETİM
AMAÇ 2
Kamu idarelerinin etkin denetimini
yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım
ve kapasitesini geliştirmek
HEDEF 2.1
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
6085 sayılı Kanun Sayıştayın düzenllk ve performans denetmler yapmasını öngörmektedr.
Kanun düzenllk denetmnn üç unsurunu şu şeklde sıralamaktadır:
- Kamu darelernn gelr, gder ve malları le bunlara lşkn hesap ve şlemlernn kanunlara ve
dğer hukuk düzenlemelere uygun olup olmadığının tespt,
- Kamu darelernn mal rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve htyaç duyulan
her türlü belgelern değerlendrlerek, bunların güvenlrlğ ve doğruluğu hakkında görüş
bldrlmes,
- Mal yönetm ve ç kontrol sstemlernn değerlendrlmes.
Bu doğrultuda Kurumumuzun, kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm
anlayış, yaklaşım ve kapastesn gelştrme htyacı doğmuştur.
Sayıştayın, kamu darelernn amaç ve hedeerne lşkn uygulamalarını değerlendrecek
olması da yen denetm yaklaşımlarını gelştrmey ön plana çıkarmaktadır.
50
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç ve Hedeer
HEDEF 2.3
Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi
için ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili diğer
kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
HEDEF 2.2
Mesleki yeterliliği artırmak
Denetm anlayış ve yaklaşımını
değştrmek amacıyla denetm
çalışmaları yürütülecek, denetm
teknk altyapısı sürekl gelştrlecek
ve meslektaşların meslek yeterllğn
artırılması sağlanacaktır.
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek
çn denetm anlayış, yaklaşım ve kapastesn
gelştrme amacı doğrultusunda; modern
denetm metodolojlernn gelştrlmes çn
çalışmalar yürütülecek, ulusal ve uluslararası
meslek ve lgl dğer kuruluşlar le şbrlğ
yapılacaktır.
51
2014 Yılı Faaliyet Raporu
YARGI
AMAÇ 3
Adil, hızlı, şeaf ve etkin işleyen bir yargı
için süreç ve altyapıyı geliştirmek
HEDEF 3.1
Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeaf işlemesini
sağlayacak bilişim altyapısını geliştirmek
Sayıştay, Anayasanın “Yargı” başlıklı bölümünde düzenlenmş olup kendsne denetmn
yanı sıra yargılama yetk ve görev verlen br kurumdur. Sayıştay yargısının etkn ve hızlı
şleyeblmesn adl yargılanma hakkı çersnde değerlendrmek gerekmektedr. Yargı
kararlarının kamuoyuyla paylaşılması şeaf br yargının oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Kolaylıkla ulaşılablecek br kararlar küllyatının konu veya dğer esaslar açısından tasnfnn
yapılarak yargı darelernn kullanımına sunulması br çthat oluşmasına da destek
verecektr. Yerleşmş çthatların varlığı adl yargılamaya olan güven pekştrecektr. Sayıştay
darelernn ve kurullarının kararlarını zamanında yayınlayacak br yönetm anlayışının
benmsenmes ve hayata geçrlmes önem arz etmektedr. Bu amaç doğrultusunda;
yargı fonksyonunun daha etkn, hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm altyapısı
gelştrlecektr.
52
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç ve Hedeer
HEDEF 3.2
İlamların infazının etkinliğini artırmak
Sayıştay yargısal faalyet alanında etknlk çn mahkeme kararlarının uygulama sonuçlarının
zlenmesne lşkn sağlıklı br takp yöntemnn kurulması gerekldr. Sayıştay yargısının
etknlğ ancak lamların nfazının güvence altına alınması le mümkündür. Sayıştay
Kanunu lamların nfazı konusunda sorumlulukları açık ve net olarak belrlemş ve zleme
görevn Sayıştay Başsavcılığına vermştr. Bu görevn etkn br şeklde yerne getrlmes
çn hukuk ve teknk altyapının kurulması önem arz etmektedr. Bu amaç doğrultusunda
lamların nfazının önündek engellern belrlenerek bunların ortadan kaldırılmasına
yönelk önlemler alınacak ve lamların nfaz sonuçlarının sorumlular tarafından düzenl
olarak Sayıştaya raporlanması sağlanacaktır.
53
2014 Yılı Faaliyet Raporu
AMAÇ 4
Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek
için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
HEDEF 4.1
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim
bilgi sistemi oluşturmak
Br kurumdan beklenen vermn en üst düzeyde elde edlmes çn kurumsal yönetm
kapastesnn güçlendrlp gelştrlmes gerekmektedr. Bu hususta yönetme yardımcı
olacak en öneml araç şüphesz k kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak br
yönetm blg sstemnn oluşturulmuş olmasıdır. Sayıştay Kanunu le Kurumumuzun görev
alanı genşlemştr. Bu durum Kurumumuz açısından gerçekleştrlen şlem sayısı ve sahp
olunan blgy artırmaktadır. Bununla brlkte şlemlern daha hızlı yapılması ve kararların
daha hızlı alınması konusundak Kurumumuza yönelk beklentnn de artması doğal kabul
edlmeldr. Yönetm şlevlernn gerektrdğ blgnn güvenlr, doğru ve zamanında elde
edleblmes ve yönetleblmes çn süratl ve doğru kararlar alablmey kolaylaştıracak br
yönetm blg sstemnn kurulması ve şlemes gerekmektedr.
KURUMSAL
YÖNETİM
54
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç ve Hedeer
HEDEF 4.2
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Br kurum veya kuruluşun etkn çalışma durumunu belrleyen temel faktörlerden br
kurum çalışanlarıdır. İnsan kaynakları br kuruluşun en değerl varlığıdır. İnsan kaynakları
yönetm le faalyetler Kurumumuz çn en etkl ş gücünü gelştrmek ve bunun sürekllğn
sağlamak amacına dönük gerçekleşeblecektr. Personelden etkn şeklde yararlanmak çn
personel değerlendrmes, karyer gelşm ve yönetmne odaklanan br nsan kaynakları
yönetm planı gelştrlmektedr. İnsan kaynakları yönetm le “nsan öğesn Kurumumuz
faalyetlernn merkeznde gören, onu ön plana çıkaran br yaklaşım benmsenmektedr.
55
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İLETİŞİM
AMAÇ 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık ilkelerinin
geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Sayıştayın kamuoyu
nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
HEDEF 5.1
TBMM ile ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine
ilişkin farkındalığı artırmak
İletşm, Sayıştayın faalyetlernn y şlemesne kayda değer derecede katkıda bulunan
en öneml araçlardan brdr. Kamu kaynaklarının etkn, ekonomk ve verml kullanımının
sağlanmasında önde gelen kamu kurumu olarak Sayıştayın majının yaygınlaştırılmasında
letşm öneml hale gelmştr.
Yüksek Denetm Kurumları çn se letşm, temel şlevlern ve denetmler sonucu
düzenledğ raporları doğru ve stenlen br şeklde lgllere leteblmesdr. Yüksek Denetm
Kurumu olarak Sayıştay, görev ve sorumluluklarını gereğ gb yerne getrrken Türkye
Büyük Mllet Mecls, kamuoyu ve denetlenen kamu dareler le sürekl letşm halnde
olmalıdır. Sayıştayın sayılan paydaşlarla letşmnn güçlendrlmes, kamu mal yönetmnn
toplum çndek güvenlrlğ ve etknlğnn arttırılmasına, şeaık ve hesap verleblrlğn
yerleştrlmesne ve güçlendrlmesne katkı sağlayacaktır.
İLETİŞİM
56
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç ve Hedeer
HEDEF 5.3
Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu,
medya, sivil toplum ve akademik
çevreler nezdinde tanıtmak
HEDEF 5.2
Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi
geliştirmek
Sayıştay Kanunu’nda yapılan değşklkten
bu yana Sayıştay denetm metodolojler ve
denetm yaklaşımı da değşmştr. Denetlenen
kurumlar bu değşmden doğrudan etklenenler
olarak değşm konusunda blglendrlmes
gereken en öneml paydaşlardır. Denetlenen
kurumların denetmn amacı kapsamı ve
metotları hakkında farkındalıklarının artırılması
değşm yönetm sürecn olumlu anlamda
etkleyen faktörlerden brdr.
Kamu kaynaklarının etkn, verml ve
ekonomk kullanımının sağlanmasında
önde gelen kamu kurumu olarak
Sayıştay, raporlarını kamuoyuyla
paylaşmak durumundadır. Sayıştay
TBMM ve dolayısıyla vatandaşlar adına
denetm yapmaktadır. Halk, medya,
svl toplum ve akademk çevreler
Sayıştayın fonksyonları, faalyetler ve
raporları konusunda blglendrlmeldr.
Bu hususu göz önünde bulundurarak
Sayıştay basın toplantıları veya
konferanslar gb faalyetler yürütecektr.
57
2014 Yılı Faaliyet Raporu
T.C. Sayıştay Başkanlığı
B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
TEMEL POLİTİKA BELGELERİ
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Onuncu Kalkınma Planı 06/07/2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Planda
Sayıştayın denetim alanının tüm kamu kaynaklarını kapsayacak şekilde genişletildiğinden bahsedilmiş
ve stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetiminin Sayıştay tarafından yapılacağı
vurgulanmıştır.
Orta Vadel Program (2014-2016)
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında, bütçe çalışmalarını başlatan ve belirli makroekonomik amaç,
hedef ve politikalara yer verilen Orta Vadeli Program 08/10/2013 tarihli ve 28789 sayılı mükerrer Resmi
Gazete ’de yayımlanmıştır. Üç yıllık bir bakış açısına sahip olan ve her yıl yenilenen Orta Vadeli Programda
Sayıştay ile ilgili olarak Kamu Mali Yönetimi ve Denetim bölümünde şu hususlar öngörülmüştür;
“Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılabilmesini temin etmek üzere
yürürlüğe konulan, özünde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi gibi temel esasları
barındıran kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin temel reformlar önemli ölçüde hayata geçirilmiş
bulunmaktadır. Bununla birlikte, reformlardan amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere
uygulama etkinliğinin artırılması ile reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna
hükümleri ve uygulamalardan kaçınılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, stratejik planların performans
programları ve bütçelerle ilişkisinin güçlendirilmesi, çok yıllı bütçeleme anlayışının yaygınlaştırılması, iç ve dış
denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde
işletilmesi hedeflenmektedir.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması
sağlanacaktır.
Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
58
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç ve Hedeer
2014 Yılı Faaliyet Raporu
2014 Yılı Programı
Orta Vadeli Programın ilk yıl detaylı yansıması olan 2014 Yılı Programı 25/10/2013 tarihli Resmi
Gazete de yayımlanmıştır. Programa göre Sayıştayın uygulayacağı politika öncelikleri ve tedbirler şöyledir;
“Öncelik; Kaynak tahsis sürecinin stratejik planlar ve performans esaslı bütçeleme sistemiyle ilişkisi
güçlendirilerek, sürecin planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, izleme ve değerlendirme etkinliği
artırılacaktır.
Tedbir; Kamu mali yönetimi bilgi sistemlerinin etkinliği artırılacaktır.
Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sayıştay tarafından işletilen bilgi
sistemlerinin birbirleriyle entegre ve etkin şekilde işlemesini sağlamaya yönelik kurumlar arası protokol
yapılacaktır.
Katılım Önces Ekonomk Program (2014-2016)
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Katılım Öncesi
Ekonomik Programında Sayıştay ile ilgili olarak Kamu Mali Yönetimi ve Denetim bölümünde şu hususlar
öngörülmüştür;
“Stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisi güçlendirilecek, iç ve dış denetimin etkin
ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanacak ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği artırılacaktır. Kamu idarelerinin
faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.
Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
59
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Amaç ve Hedeer
III - Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler
63
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
A- MALİ BİLGİLER
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2014 Yılı Başkanlığımız bütçesi 175.493.300 TL olarak kanunlaşmış, yıl içerisinde 151.161.108 TLsi
harcanmış, 24.332.192 TL ödenek iptal edilmiştir. Harcama gerçekleşme oranı %86,13 olmuştur.
Bütçe Gderlernn Ekonomk Sınıandırması
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2012 2013 2014
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 PERSONEL GİDERLERİ 91.261.710 86.418.913 103.849.700 93.523.571 107.911.800 101.931.105
01 Memurlar 89.538.960 86.082.180 101.523.700 92.611.775 105.405.800 100.380.808
02 Sözleşmel Personel 585.750 322.054 816.000 321.701 696.000 305.923
03 İşçiler 17.000 0,00 - - - -
04 Geçc Personel 20.000 0,00 10.000 0,00 10.000 0,00
05 Dğer Personel 1.100.000 14.679 1.500.000 590.095 1.800.000 1.244.374
02 SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 11.595.500 10.996.919 14.170.000 12.120.614 14.235.000 13.612.394
01 Memurlar 11.491.000 10.950.711 14.050.000 12.066.320 14.115.000 13.562.539
02 Sözleşmel Personel 100.000 46.208 120.000 54.294 120.000 49.855
03 İşçiler 4.500 0,00 - - - -
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 29.643.500 24.512.057 38.073.000 27.840.125 42.582.000 28.431.270
02 Tüketme Yönelk Mal ve Hzmet Alımları 4.542.000 3.249.759 4.448.000 3.472.572 4.162.000 2.813.202
03 Yolluklar 5.278.500 4.572.373 8.058.000 5.476.520 10.622.000 6.255.845
04 Görev Gderler 350.000 252.495 201.000 134.391 90.000 34.289
05 Hzmet Alımları 16.233.000 14.069.719 22.506.000 16.888.336 25.143.000 17.702.042
06 Temsl ve Tanıtma Gderler 1.100.000 720.576 350.000 90.628 400.000 92.699
07
Menkul Mal, Gayr Madd Hak Alım, Bk. ve
Onarım Gderler
1.215.000 763.845 1.410.000 1.302.555 1.215.000 904.552
08 Gayrmenkul Mal Bakım ve Onarım Gderler 925.000 883.290 1.100.000 475.123 950.000 628.641
05 CARİ TRANSFERLER 606.420 601.647 644.500 638.111 684.500 675.735
03 Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yapılan Transferler 572.000 572.000 602.000 602.000 630.000 630.000
04 Hane Halkına Yapılan Transferler 1.500 677 1.500 378 1.500 252
06 Yurt Dışına Yapılan Transferler 32.920 28.970 41.000 35.733 53.000 45.483
06 SERMAYE GİDERLERİ 10.292.343 7.965.849 7.850.000 6.880.510 10.080.000 6.510.604
01 Mamul Mal Alımları 3.160.000 2.758.477 3.745.000 3.713.141 5.030.000 4.481.916
03 Gayr Madd Hak Alımları 1.695.000 1.646.605 1.950.000 1.798.880 2.350.000 1.340.247
05 Gayrmenkul Sermaye Üretm Gderler 100.000 0,00 200.000 0,00 - -
07 Gayrmenkul Büyük Onarım Gderler 5.337.343 3.560.767 1.955.000 1.368.489 2.700.000 688.441
GENEL TOPLAM 143.399.473 130.495.385 164.587.200 141.002.931 175.493.300 151.161.108
64
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Ekonomik sınıandırma açısından Başkanlığımızın 2012, 2013 ve 2014 yılları bütçesinde yer alan
ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ekonomk Sınıandırmaya Göre Karşılaştırmalı Bütçe Gderler
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2012 2013 2014
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 Personel Gderler 91.261.710 86.418.913 103.849.700 93.523.571 107.911.800 101.931.105
02
Sosyal Güv.Kur. Devlet Prm
Giderleri
11.595.500 10.996.919 14.170.000 12.120.614 14.235.000 13.612.394
03 Mal ve Hzmet Alım Gderler 29.643.500 24.512.056 38.073.000 27.840.125 42.582.000 28.431.270
05 Car Transferler 606.420 601.648 644.500 638.111 684.500 675.735
06 Sermaye Gderler 10.292.343 7.965.849 7.850.000 6.880.510 10.080.000 6.510.604
TOPLAM 143.399.473 130.495.385 164.587.200 141.002.931 175.493.300 151.161.108
“01- Personel Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 107.911.800 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz
konusu ödeneğin %94,46’sı harcanmıştır.
“02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 14.235.000 TL
ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin %95,63’ü harcanmıştır.
“03- Mal ve Hizmet Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 42.582.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve
söz konusu ödeneğin %66,77’si harcanmıştır.
“05- Cari Transferler için Başkanlığımız bütçesine 684.500 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu
ödeneğin %98,72’si harcanmıştır.
“06- Sermaye Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 10.080.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz
konusu ödeneğin % 64,59’u harcanmıştır.
Başkanlığımızın 2014 yılı bütçesinden, 2013 yılsonu harcamalarına göre %7,2 artışla 151.161.108 TL
harcama gerçekleşmiştir.
65
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Kurumsal ve fonksiyonel sınıandırmaya göre bütçe giderleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Kurumsal Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler
KURUMSAL KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.00.00.02 Özel Kalem 6.559.800 3.230.144 49,2
06.01.00.00 Dareler Kurullar 19.417.000 17.778.000 91,5
06.02.00.00 Başkan Yardımcılığı 50.858.500 40.584.437 79,8
06.02.00.20 Denetm Brmler 98.658.000 89.568.527 90,8
TOPLAM 175.493.300 151.161.108 86.1
Fonksyonel Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler
KODU AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01 Genel Kamu Hzmetler 21.465.500 19.962.057 92,9
02 Savunma Hzmetler 20.000 4.425 22,1
03 Kamu Düzen ve Güvenlk Hzmetler 150.007.800 129.573.345 86,4
09 Eğtm Hzmetler 4.000.000 1.621.281 40,5
TOPLAM 175.493.300 151.161.108 86,1
66
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Bütçe gideri türü açısından, Başkanlığımızın iptal edilen ödenek miktarları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
2014 Yılı Bütçe Gderler
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2014 (TL)
TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERLERİ İPTAL EDİLEN
01 Personel Gderler 107.911.800 101.931.105 5.980.695
02 Sosyal Güv.Kur. Devlet Prm 14.235.000 13.612.394 622.606
03 Mal ve Hzmet Alım Gderler 42.582.000 28.431.270 14.150.730
05 Car Transferler 684.500 675.735 8.765
06 Sermaye Gderler 10.080.000 6.510.604 3.569.396
TOPLAM 175.493.300 151.161.108 24.332.192
“01- Personel Giderleri için Başkanlığımız bütçesine, 107.911.800 TL ödenek tahsis edilmiş, söz
konusu ödeneğin 101.931.105 TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin %5,5’i iptal edilmiştir.
“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 14.235.000 TL
ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 13.612.394 TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin
%4,3’i iptal edilmiştir.
“03-Mal ve Hizmet Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 42.582.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve
söz konusu ödeneğin 28.431.270 TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin % 33,2’si iptal edilmiştir.
“05-Cari Transferler için Başkanlığımız bütçesine 684.500 TL ödenek tahsis edilmiş, z konusu
ödeneğin 675.735 TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin % 1,3’ü iptal edilmiştir.
“06- Sermaye Giderleri” için Başkanlığımız bütçesine 10.080.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz
konusu ödeneğin 6.510.604 TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin % 35,4’ü iptal edilmiştir.
67
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Bütçe giderlerinin türü açısından, Başkanlığımızın 2014 yılındaki harcamaları ve toplam harcama
miktarına göre harcama oranları ise şöyle gerçekleşmiştir.
2014 Yılı Harcama Oranları
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2014
ÖDENEK HARCAMA HARCAMA ORANI
01 Personel Gderler
107.911.800 101.931.105 94,4
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prm
14.235.000 13.612.394 95,6
03 Mal ve Hzmet Alım Gderler
42.582.000 28.431.270 66,7
05 Car Transferler
684.500 675.735 98,7
06 Sermaye Gderler
10.080.000 6.510.604 64,6
TOPLAM 175.493.300 151.161.108 86,1
Buna göre, Başkanlığımızın 2014 yılında harcamalarının %67,4’ü personel giderlerine, %9’u sosyal
güvenlik kurumları devlet primi giderlerine, %18,8’i mal ve hizmet alım giderlerine, %0,4’ü cari transferlere
ve %4,3’ü de sermaye giderlerine harcanmıştır.
2014 yılı yatırım harcamaları ve bütçe işlemleri ise şöyledir.
2014 Yılı Yatırım Harcamaları
PROJE ADI ÖDENEK HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
Sayıştay Blg Sstemler 6.500.000 5.323.925 81,9
Muhtelf İşler 2.780.000 498.238 17,9
Lojman Bakım Onarım 800.000 688.441 86,1
TOPLAM 10.080.000 6.510.604 64,6
68
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait bütçe giderlerinin gerçekleşmeleri alttaki tabloda yer almaktadır.
Toplam bütçe ödeneğinin; 2012 yılında %91’i, 2013 yılında %85,67’si ve 2014 yılında %86,13’ü bütçe gideri
olarak gerçekleşmiştir.
Son Üç Yıl Ödenek Harcama Durumu
UYGULAMA SONUÇLARI BİRİM 2012 2013 2014
Toplam Ödenek TL 143.399.473 164.587.200 175.493.300
Harcama TL 130.495.385 141.002.931 151.161.108
Gerçekleşme Oranı %
91,00 85,67 86,13
Başkanlığımızın faaliyetlerini yürütürken kullanmış olduğu elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet
erişimine ait giderlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Maliyet Tablosu
2012 2013 2014
HİZMET BİNASI
Kullanım Alanı (m²) 153.808 153.808 153.808
Personel* Başına Düşen Kullanım Alanı (m²/kş) 102 101 100
Personel Başına Kapalı Alan(m²/kş) 64 63 62
ELEKTRİK TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (kw/saat) 3.563.573 3.170.313 3.607.575
Tüketm Gder (TL) 1.165.998 1.187.599 1.187.198
Personel Başına Elektrk Aydınlanma Gder (TL) 775 778 769
SU TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (m³) 30.980 32.250 24.480
Tüketm Gder (TL) 325.905 361.000 163.021
Personel Başına Su Gder (TL) 217 236 105
DOĞALGAZ TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (m³) 734.000 654.999 533.264
Tüketm Gder (TL) 757.403 509.717 501.340
Personel Başına Isınma Gder (TL) 504 334 325
TELEFON VE İNTERNET
ERİŞİMİ
Telefon ve İnternet Erşm Gder (TL) 363.540 345.851 323.692
Personel Başına Telefon ve İnternet Erşm Gder 242 226 209
*Personel sayısı: 2012 yılı: 1504, 2013 yılı: 1527, 2014 yılı: 1544 kişi
69
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Hizmet alımı suretiyle istihdam edilen personel sayısı, taşıt kullanımı ile yurt içi ve yurt dışı
görevlendirmelere ilişkin maliyet bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Hzmet Alımları Tablosu
2012 2013 2014
TEMİZLİK HİZMETİ
Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Edilen Personel Sayısı 327 336 334
Temzlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Başına Düşen
Ortalama Alan (m²/kş)
470 458 461
Temzlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Malyet (TL) 8.089.471 9.940.905 10.049.490
GÜVENLİK HİZMETİ
Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Edilen Personel Sayısı 113 113 111
Güvenlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Başına Düşen
Ortalama Alan (m²/kş)
1361 1361 1386
Güvenlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Malyet (TL) 2.876.176 3.519.643 3.226.351
TAŞIT KULLANIMI
Kralanan Taşıt Sayısı 78 79 78
Satın Alınma Suretyle Ednlen Taşıt Sayısı 3 6 4
Taşıtların Toplam Malyet (Akaryakıt, Bakım-Onarım,
Trafk Sgortası, vs.) (TL)
418.589 417.556 430.811
Personel Başına Ulaşım Gder (TL) 278 270 279
HARCIRAH
Yurt İç Görevlendrme Sayısı 1885 1944 1782
Yurt İç Görevlendrme Malyet (TL) 4.217.918 4.889.799 5.941.425
Yurt Dışı Görevlendrme Sayısı 99 96 349
Yurt Dışı Görevlendrme Malyet (TL) 354.455 586.721 314.420
70
T.C. Sayıştay Başkanlığı
3- MALİ DENETİM SONUÇLARI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca 5018 sayılı Kanun’un 69’uncu maddesi ve 6085 sayılı
Sayıştay Kanunu’nun 79’uncu maddesi uyarınca Sayıştayın dış denetimini yapmak üzere görevlendirilen
komisyon tarafından “2013 Yılı Dış Denetim Raporu” hazırlanmış ve TBMM Başkanlık Divanına sunulmuştur.
Söz konusu raporun sonuç bölümünde;
Sayıştay Başkanlığının ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem şlerine dayalı olarak tahakkuk
ettirdiği ödemeleri ile banka hesap özetlerinin mutabık olduğu,
Kesin hesap cetvellerinde gösterilen gelir-gider rakamlarının doğru ve denk olduğu, ödenek üstü
harcama yapılmadığı,
Sayıştay Başkanının üst yönetici olarak, bütçe ile verilen kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılmasını temin edecek tedbirlerin alınmasında, 5018 sayılı Kanunda öngörülen mali
yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinde, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde
üstün gayret gösterdiği,
Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, mali hizmetler birim yöneticisi ve muhasebe yetkilisinin,
mali mevzuatın uygulanmasında ve gerekli tedbirlerin alınmasında azami çaba sarf ettikleri,
İdarenin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü belirtilmiştir.
71
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Sayıştayın 2014 yılı performans bilgilerine aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
Performans Göstergeler Gerçekleşme Sonuçları Tablosu
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2014
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI MI?
Amaç 1: Uluslararası denetm standartlarına uygun şeklde denetm yapılarak Türkye Büyük Mllet Mecls
tarafından bütçe hakkının kullanılablmes çn kamu darelernde hesap verme sorumluluğunun ve şeaığın
yerleştrlmes le 5018 sayılı Kanun gereğnce gerekl altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
Hedef 1: Kamu darelernde 5018 sayılı Kanun gereğnce kurulması gereken muhasebe sstem, ç kontrol sstem,
performans yönetm sstem (stratejk plan-performans programı-faalyet raporu) gb sstemlernn kurulmasına
ve yleştrlmesne katkı sağlamak
Denetlenen Kurum Sstem Değerlendrme
Formunun tamamlanması (Adet)
DESTEK GRUBU
01
1 1 100
Kamu darelernn muhasebe sstem, ç
kontrol sstem, performans yönetm sstem
gb sstemlern kurmuş olduklarının
değerlendrlmes (Yüzde)
DESTEK GRUBU
01
5 5 100
Kamu dareler tarafından benmsenen
ve uygulanan muhasebe ve ç kontrol
sstemleryle lgl Sayıştay önerlernn
uygulanma oranı (Yüzde)
DESTEK GRUBU
01
5 5 100
Olumlu denetm görüşü verlen kamu dares
yüzdesnde artış (Yüzde)
DESTEK GRUBU
01
51 51 100
72
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2014
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI MI?
Amaç 2: Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve kapastesn gelştrmek
Hedef 1: Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek
Uluslararası denetm standartlarını yeterl
şeklde uygulayan denetm ekb sayısında
artış (Adet)
DEGEM 188 188 100
Uluslararası denetm standartlarına uygun
denetm raporlarının sayısında artış (Adet)
DEGEM 496 496 100
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk
Vermllk Denetm, Blşm Sstemler
Denetm, Mal İstatstkler Değerlendrme,
Syas Part Denetm Rehber, Düzenllk
Denetm Rehber, Faalyet Raporları
Değerlendrme Rehber, Genel Uygunluk
Bldrm Hazırlama rehberlernn
yayımlanması ve güncellenmes (Adet)
DESTEK GRUBU
01
5 5 100
Denetm raporlarında tespt edlen
yolsuzluk sayısında azalma
DESTEK GRUBU
01
1 0 0 -
Rskl alan/sektör raporunun tamamlanması
(Yüzde)
DESTEK GRUBU
01
20 20 100
73
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2014
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI MI?
Hedef 2: Meslek yeterllğ artırmak
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm
yönetm, proje/zaman yönetm, letşm,
blgsayar becerler, vs. gb konularda
verlen eğtm sayısı (Adet)
DEGEM 26 26 100
Uluslararası denetm sertfkası sahb meslek
mensubu sayısı (Adet)
DEGEM 49 49 100
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb
sayısında artış (Yüzde)
DESTEK GRUBU
01
20 20 100
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından
denetm planlarına uygun yürütülen
denetm sayısı (Adet)
DEGEM 496 496 100
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn
(BDDT) etkn şeklde kullanıldığı denetm
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU
01
120 120 100
BDDT ve Blşm Teknolojler (BT) sstemlern
etkn şeklde kullanan denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU
01
500 500 100
BDDT Kullanıcı Formunda olumlu görüş
sayısında artış (Yüzde)
DESTEK GRUBU
01
5 0 0 -
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl
kurumlarda görevlendrlen meslek mensubu
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU
04
3 3 100
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke Sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU
04
6 6 100
Genel Eğtm Planının uygulanma oranı
(Yüzde)
DEGEM 35 35 100
74
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2014
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI MI?
Hedef 3: Modern denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası meslek ve lgl dğer kuruluşlar
le etkn şbrlğ yapmak
Kamu darelernde eğtm çn
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
DEGEM 20 85 425
Denetm metodolojsnn gelştrlmes
amacıyla hazırlanan ve yürütülen araştırma
projes sayısı (Adet)
DEGEM 1 1 100
Ulusal düzeyde düzenlenen konferans sayısı
(Adet)
DEGEM 2 2 100
Amaç 3: Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
Hedef 1: Yargı fonksyonunun daha etkn, adl , hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm altyapısını gelştrmek
Yargılama sürecnde görevl meslek
mensuplarının blg ve deneymlernn
artırılmasına yönelk yurt ç ve yurt dışı
eğtm sayısı (Adet)
DEGEM 7 7 100
Sayıştay yargısına lşkn uygulamanın Hukuk
Muhakemeler Kanunu ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmes paralelnde gelştrlmes
(Yüzde)
DESTEK GRUBU
02
100 100 100
Blşm alt yapısının tamamlanması (Yüzde)
DESTEK GRUBU
02
100 50 50 -
Değerlendrme Raporu(Adet)
YARGISAL
FAALİYETLERİ
GELİŞTİRME
KOMİSYONU
1 1 100
75
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2014
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI MI?
Hedef 2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
İlamların izlenme oranında artış sağlanması
(Yüzde)
BAŞSAVCILIK 58 58 100
İlamların infazı oranında artış sağlanması
(Yüzde)
BAŞSAVCILIK 6 6 100
Amaç 4: Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve nsan kaynakları
yönetmn güçlendrmek
Hedef 1: Kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak yönetm blg sstem oluşturmak
Süreç yönetm çerçeve belgesnn
tamamlanması (Adet)
DEGEM 1 1 100
Malyet hesaplanan denetm çalışması sayısı
(Adet)
DESTEK GRUBU
01
496 496 100
Hedef 2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
İdarenin insan kaynakları konusunda
personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı (Adet)
DESTEK GRUBU
01
4 4 100
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının
olumlu değerlendirme yüzdesi (Yüzde)
DEGEM 87 87 100
76
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2014
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI MI?
Amaç 5:Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak amacıyla Sayıştayın
kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
Hedef 1:TBMM le lşklern gelştrlmes ve Sayıştay faalyetlerne lşkn farkındalığı artırmak
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan
toplantıların sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU
01
1 1 100
Hedef 2: Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle
yapılan toplantı sayısı (Adet)
DEGEM 4 4 100
Hedef 3: Sayıştayın ve faalyetlernn kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler nezdnde tanıtılması
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen
basın toplantılarının sayısı (Adet)
DEGEM 2 2 100
Tanıtım ktapçığı yoluyla blglendrlen
kurum sayısı (Adet)
DEGEM 20 20 100
Düzenlenen ulusal ve uluslararası
sempozyum sayısı (Adet)
DEGEM 1 0 0 -
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı
sayısı (Adet)
DEGEM 3 3 100
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında
yleşme (Yüzde)
DEGEM 20 0 0 -
77
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Performans Gösterges Sonuçları Tablosu
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
1
Denetlenen kurumların muhasebe sstem, ç kontrol sstem, performans yönetm sstem gb
sstemlern değerlendrmek üzere br model gelştrlerek, lgl sstemlern yleştrlmesne zemn
hazırlanacaktır.
1
Denetlenen Kurum Sstem Değerlendrme Formunun
tamamlanması (Adet)
1 1
2
Kamu darelernn muhasebe sstem, ç kontrol
sstem, performans yönetm sstem gb
sstemlern kurmuş olduklarının değerlendrlmes
(Yüzde)
5 5
3
Kamu dareler tarafından benmsenen ve uygulanan
muhasebe ve ç kontrol sstemleryle lgl Sayıştay
önerlernn uygulanma oranı (Yüzde)
5 5
4
Olumlu denetm görüşü verlen kamu dares
yüzdesnde artış (Yüzde)
51 51
2
Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetm
rehberler hazırlanarak uygulamaya konulacaktır
5
Uluslararası denetm standartlarını yeterl şeklde
uygulayan denetm ekb sayısında artış (Adet)
188 188
6
Uluslararası denetm standartlarına uygun denetm
raporlarının sayısında artış (Adet)
496 496
7
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk Vermllk
Denetm, Blşm Sstemler Denetm, Mal
İstatstkler Değerlendrme, Syas Part Denetm
Rehber, Düzenllk Denetm Rehber, Faalyet
Raporları Değerlendrme Rehber, Genel Uygunluk
Bldrm Hazırlama rehberlernn yayımlanması ve
güncellenmes (Adet)
5 5
8
Denetm raporlarında tespt edlen yolsuzluk
sayısında azalma (Yüzde)
1 0 -
9 Rskl alan/sektör raporunun tamamlanması (Yüzde) 20 20
78
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
3 Meslek yeterllğn artırılması sağlanacaktır
10
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm yönetm,
proje/zaman yönetm, letşm, blgsayar becerler
vs. gb konularda verlen eğtm sayısı (Adet)
26 26
11
Uluslararası denetm sertfkası sahb meslek
mensubu sayısı (Adet)
49 49
12
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb
sayısında artış (Yüzde)
20 20
13
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetm
planlarına uygun yürütülen denetm sayısı (Adet)
496 496
14
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn (BDDT)
etkn şeklde kullanıldığı denetm sayısı (Adet)
120 120
15
BDDT ve Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn
şeklde kullanan denetç sayısı (Adet)
500 500
16
BDDT Kullanıcı Formunda olumlu görüş sayısında
artış (Yüzde)
5 0 -
17
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl kurumlarda
görevlendrlen meslek mensubu sayısı (Adet)
3 3
18
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke Sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
6 6
19 Genel Eğtm Planının uygulanma oranı (Yüzde) 35 35
4 Denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası düzeyde şbrlğ yapılacaktır
20
Kamu darelernde eğtm çn görevlendrlen
denetç sayısı (Adet)
20 85
21
Denetm metodolojsnn gelştrlmes amacıyla
hazırlanan ve yürütülen araştırma projes sayısı
(Adet)
1 1
22 Ulusal düzeyde düzenlenen konferans sayısı (Adet) 2 2
79
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
5 Yargılama süreçlerne lşkn blşm altyapısı tamamlanacaktır
23
Yargılama sürecnde görevl meslek mensuplarının
blg ve deneymlernn artırılmasına yönelk yurt ç
ve yurt dışı eğtm sayısı (Adet)
7 7
24
Sayıştay yargısına lşkn uygulamanın Hukuk
Muhakemeler Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmes paralelnde gelştrlmes (Yüzde)
100 100
25 Blşm alt yapısının tamamlanması (Yüzde) 100 50 -
26 Değerlendrme Raporu (Adet) 1 1
6 İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır
27 İlamların izlenme oranında artış sağlanması (Yüzde) 58 58
28 İlamların infazı oranında artış sağlanması (Yüzde) 6 6
7
Kurum faalyetlernn etkn yönetmne katkı sağlamak üzere süreç yönetm çerçeve belges
tamamlanacaktır
29
Süreç yönetm çerçeve belgesnn tamamlanması
(Adet)
1 1
30 Malyet hesaplanan denetm çalışması sayısı (Adet) 496 496
8 İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır
31
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle
yaptığı görüşmelerin sıklığı (Adet)
4 4
32
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının olumlu
değerlendirme yüzdesi (Yüzde)
87 87
9 TBMM le lşklern gelştrlmes amacıyla İletşm Stratejs hazırlanacaktır
33
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan toplantıların
sayısı (Adet)
1 1
10 Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek çn İletşm Stratejs hazırlanacaktır
34
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle yapılan
toplantı sayısı (Adet)
4 4
80
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
11
Kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler le lşkler gelştrlecek ve İletşm Stratejs
hazırlanacaktır
35
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen basın
toplantılarının sayısı (Adet)
2 2
36
Tanıtım ktapçığı yoluyla blglendrlen kurum sayısı
(Adet)
20 20
37
Düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum sayısı
(Adet)
1 0 -
38
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı
(Adet)
3 3
39
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında yleşme
(Yüzde)
20 0 -
81
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Performans Göstergeler Sonuçları
AMAÇ - 1
Uluslararası denetm standartlarına uygun şeklde denetm yapılarak Türkye Büyük
Mllet Mecls tarafından bütçe hakkının kullanılablmes çn kamu darelernde hesap
verme sorumluluğunun ve şeaığın yerleştrlmes le 5018 sayılı Kanun gereğnce
gerekl altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
HEDEF - 1
Kamu darelernde 5018 sayılı Kanun gereğnce kurulması gereken muhasebe sstem,
ç kontrol sstem, performans yönetm sstem (stratejk plan-performans programı-
faalyet raporu) gb sstemlernn kurulmasına ve yleştrlmesne katkı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ
Denetlenen kurumların muhasebe sstem, ç kontrol sstem, performans yönetm
sstem gb sstemlern değerlendrmek üzere br model gelştrlerek, lgl sstemlern
yleştrlmesne zemn hazırlanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Denetlenen Kurum Sstem Değerlendrme
Formunun tamamlanması
Tamamlandı
Kamu darelernn muhasebe sstem,
ç kontrol sstem, performans yönetm
sstem gb sstemlern kurmuş
olduklarının değerlendrlmes
Tamamlandı
Kamu dareler tarafından benmsenen
ve uygulanan muhasebe ve ç kontrol
sstemleryle lgl Sayıştay önerlernn
uygulanma oranı
Tamamlandı
Olumlu denetm görüşü verlen kamu
dares yüzdesnde artış
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Yürütülen denetmler ve hazırlanan denetm raporları, denetlenen kamu kurumlarının
muhasebe sstem, ç kontrol sstem, performans yönetm sstem gb sstemler ne
ölçüde oluşturduğunu belrlemey mümkün kılsa da değerlendrmelern sstematk ve
standart şeklde yapılmasını sağlamak üzere “Kurum Sstem Değerlendrme Formu”
uygulamaya konulacaktır.
82
T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve
kapastesn gelştrmek
HEDEF - 1 Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek
PERFORMANS HEDEFİ
Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun
denetm rehberler hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Uluslararası denetm standartlarını
yeterl şeklde uygulayan denetm ekb
sayısında artış
Tamamlandı
Uluslararası denetm standartlarına uygun
denetm raporlarının sayısında artış
Tamamlandı
Performans Denetm, Etkllk
Ekonomklk Vermllk Denetm, Blşm
Sstemler Denetm, Mal İstatstkler
Değerlendrme, Syas Part Denetm
Rehber, Düzenllk Denetm Rehber,
Faalyet Raporları Değerlendrme
Rehber, Genel Uygunluk Bldrm
Hazırlama rehberlernn yayımlanması ve
güncellenmes
Tamamlandı
Denetm raporlarında tespt edlen
yolsuzluk sayısında azalma
Tamamlanmadı
Göstergenn gerçekleşmes
ölçülememştr.
Rskl alan/sektör raporunun
tamamlanması
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Denetm kaltesnn artırılması çn uluslararası denetm standartları tüm denetm
şlemlernde uygulamaya koyulmuş ve buna uygun olarak mevcut 5 rehbern 3’ü
güncellenmştr. Ayrıca standartlara uygun olarak 188 ekp denetm yapmış ve bu
denetmler sonucunda 496 denetm raporu hazırlanmıştır. Bu çalışmalara ek olarak 6
Genel Rapor hazırlanmıştır.
Kamuda tespt edlen yolsuzluk sayısında azalmanın ölçülememş olması yolsuzlukla
mücadelede Sayıştay tarafından gerçekleştrlen faalyetler engellememektedr.
83
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve
kapastesn gelştrmek
HEDEF - 2 Meslek yeterllğ artırmak
PERFORMANS HEDEFİ Meslek yeterllğn artırılması sağlanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm
yönetm, proje/zaman yönetm, letşm,
blgsayar becerler, vs. gb konularda verlen
eğtm sayısı
Tamamlandı
Uluslararası denetm sertfkası sahb meslek
mensubu sayısı
Tamamlandı
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb
sayısında artış
Tamamlandı
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından
denetm planlarına uygun yürütülen denetm
sayısı
Tamamlandı
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn
(BDDT) etkn şeklde kullanıldığı denetm
sayısı
Tamamlandı
BDDT ve Blşm Teknolojler (BT) sstemlern
etkn şeklde kullanan denetç sayısı
Tamamlandı
BDDT Kullanıcı Formunda olumlu görüş
sayısında artış
Tamamlanmadı
BDDT Kullanıcı Formu hazırlanmadığı çn
ölçülememştr.
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl kurumlarda
görevlendrlen meslek mensubu sayısı
Tamamlandı
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke Sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı
Tamamlandı
Genel Eğtm Planının uygulanma oranı Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Yıl çersnde meslek yeterllğn artırılması çn eğtmler verlmş, meslek
mensuplarının uluslararası sertfka ednmes sağlanmış ve meslek araştırma/staj
yapmak üzere görevlendrmeler yapılmıştır. Bu kapsamda;
Gerçekleştrlen Eğtmler;
Hzmet İç Eğtm: 26 - Kamu İdarelerne Yönelk Eğtm: 62 - Uluslararası Eğtm: 4
Uluslararası Sertfkalar ve Dl Eğtm;
CISA: 1 kş - INTOSAI IDI Sertfkaları: 22 kş - Muhasebe Sertfkaları: 15 kş
IntoSAINTModeratör Sertfkaları: 11 kş - Meslek Dl Eğtm: 45 kş
84
T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve
kapastesn gelştrmek
HEDEF - 3
Modern denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası meslek ve
lgl dğer kuruluşlar le etkn şbrlğ yapmak
PERFORMANS HEDEFİ
Denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası düzeyde şbrlğ
yapılacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Kamu darelernde eğtm çn
görevlendrlen denetç sayısı
Tamamlandı
Denetm metodolojsnn gelştrlmes
amacıyla hazırlanan ve yürütülen
araştırma projes sayısı
Tamamlandı
Ulusal düzeyde düzenlenen konferans
sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Hedef kapsamında;
Uluslararası alanda, INTOSAI çerçevesnde Afet Yardımlarının Denetm ve Hesap Verme
Sorumluluğu” paralel denetm, Sayıştay - SIGMA İşbrlğ le Mal Denetm ve Uygunluk
Denetm Çalıştayı ve ISSAI Araştırma Projes; yurt çnde, Muhasebe ve Denetm
Standartları ve Düzenllk Denetm Rehber Gelştrme Çalıştayı düzenlenmştr.
Kamu darelernde görevlendrlen denetç sayısı gösterges gerçekleşme düzey hedef
20 kş olarak belrlenmş olmasına rağmen denetm yöntem ve yaklaşımındak değşm
nedenyle kurumların eğtm taleplernn artması görevlendrlen denetç sayısının 85
olmasına sebep olmuş ve dolayısıyla gerçekleşme düzey aşılmıştır.
85
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
AMAÇ - 3 Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
HEDEF - 1
Yargı fonksyonunun daha etkn, adl , hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm
altyapısını gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ Yargılama süreçlerne lşkn blşm altyapısı tamamlanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ PERFORMANS SONUÇLARININ ANALİZİ SAPMANIN NEDENİ
Yargılama sürecnde görevl meslek
mensuplarının blg ve deneymlernn
artırılmasına yönelk yurt ç ve yurt dışı
eğtm sayısı
Tamamlandı
Sayıştay yargısına lşkn uygulamanın
Hukuk Muhakemeler Kanunu ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmes paralelnde
gelştrlmes
Tamamlandı
Blşm alt yapısının tamamlanması Tamamlanmadı
Yargı alanındak süreçlern modellemes
yapılamadığından, blşm sstemne
aktarılamamıştır.
Değerlendrme Raporu Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Blg ve deneymn arttırılması kapsamında se; yurt çnde “Kamu Zararı ve Sorumluluk”
konusunda tecrübe paylaşımı yapılmış, “Muhasebe ve Denetm Standartları” Çalıştayı
düzenlenmştr. Yurt dışında se Avrupada bulunan 5 Yüksek Denetm Kurumuna çalışma
zyaret yapılmıştır. Bu deneymler de dkkate alınarak Sayıştay yargısına lşkn br
değerlendrme raporu hazırlanmıştır.
AMAÇ - 3 Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
HEDEF - 2
Yargı fonksyonunun daha etkn, adl , hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm
altyapısını gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ Yargılama süreçlerne lşkn blşm altyapısı tamamlanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ PERFORMANS SONUÇLARININ ANALİZİ SAPMANIN NEDENİ
İlamların izlenme oranında artış
sağlanması
Tamamlandı
İlamların infazı oranında artış sağlanması Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Artışların ölçülmesne yönelk olarak kamu dareler nezdnde gerekl yazışmalar
yapılmış olup, tespt edlen 2014 yılı verlernde öncek yıllara göre artış olduğu
görülmüştür.
86
T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 4
Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve
nsan kaynakları yönetmn güçlendrmek
HEDEF - 1 Kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak yönetm blg sstem oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ
Kurum faalyetlernn etkn yönetmne katkı sağlamak üzere süreç yönetm çerçeve
belges tamamlanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Süreç yönetm çerçeve belgesnn
tamamlanması
Tamamlandı
Malyet hesaplanan denetm çalışması
sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Yapılan tüm denetmlern malyetler Denetm Yönetm Sstem aracılığıyla
ölçüleblmektedr.
AMAÇ - 4
Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve
nsan kaynakları yönetmn güçlendrmek
HEDEF - 2 İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
PERFORMANS HEDEFİ İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
İdarenin insan kaynakları konusunda
personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı
Tamamlandı
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının
olumlu değerlendirme yüzdesi
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Yapılan anket çalışması çerçevesnde olumlu değerlendrmenn %87 olduğu
görülmektedr.
87
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 1 TBMM le lşklern gelştrlmes ve Sayıştay faalyetlerne lşkn farkındalığı artırmak
PERFORMANS HEDEFİ TBMM le lşklern gelştrlmes amacıyla İletşm Stratejs hazırlanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan
toplantıların sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
TBMM le İletşm Stratejs yapılmış olup, bu stratej doğrultusunda Plan ve Bütçe
Komsyonu le toplantılar yapılmaktadır.
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 2 Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek çn İletşm Stratejs hazırlanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Denetlenen kurumların üst
yönetmleryle yapılan toplantı sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Sayıştay denetmler önces denetlenen kurumların üst yönetm le denetm
metodolojs ve yaklaşımları hakkında görüşme ve değerlendrmeler yapılmaktadır.
Bunun yanı sıra denetlenen kurumların üst yönetmleryle kurum çnde toplu olarak
k görüşme gerçekleştrlmştr.
88
T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 3
Sayıştayın ve faalyetlernn kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler
nezdnde tanıtılması
PERFORMANS HEDEFİ
Kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler le lşkler gelştrlecek ve İletşm
Stratejs hazırlanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen
basın toplantılarının sayısı
Tamamlandı
Tanıtım ktapçığı yoluyla blglendrlen
kurum sayısı
Tamamlandı
Düzenlenen ulusal ve uluslararası
sempozyum sayısı
Tamamlanmadı
Sempozyum hazırlık çalışmalarına
başlanmış fakat 2014 yılına
yetştrlememştr.
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan
toplantı sayısı
Tamamlandı
Kurumsal tanınırlık anketnn
sonuçlarında yleşme
Tamamlanmadı
Anket sonuçları le lgl başlangıç verler
2015 yılı tbarıyla elde edlecektr.
DEĞERLENDİRME
Sayıştay Başkanlığınca TBMM’ye sunulan raporlar kanunların açıklanmasını yasakladığı
durumlar harç Sayıştay web sayfasında kamuoyuna duyurulmuştur. Bununla beraber
yıl çersnde svl toplum kuruluşlarıyla tanıtım toplantıları gerçekleştrlmş, 20
kurum ve kuruluş tanıtım ktapçığı yoluyla Sayıştay ve Sayıştay denetm hakkında
blglendrlmştr.
89
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
2-PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayıştay Başkanlığı 2014-2018 Stratejik Planının uygulanması sonucunda; kamu mali yönetim
sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin iyileştirilmesi yoluyla kamu mali yönetiminde
şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetimine
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu doğrultuda yıl içerisinde;
Denetim programları, kalkınma planları ve yıllık programlardaki öncelikler, kamuoyu ve denetlenen
kamu idarelerinin beklentileri, faaliyetlerin nitelik ve niceliği, bütçe büyüklükleri, denetlenme sıklığı,
ihbar ve şikayetler, geçmiş yıl denetim sonuçları dikkate alınarak ve risk değerlendirmesi yapılarak
hazırlanmaktadır. Riskli alan/sektör raporunun tamamlanması programların daha sağlıkhazırlanmasına
katkı sağlayacaktır.
2014-2018 dönemini kapsayan Denetim Stratejik Planı ve eki (uygulama faaliyetlerini gösteren)
Operasyonel Plan hazırlanmış ve 2014 yılı itibarıyla uygulamaya konulmuştur. Denetim Stratejik Planı,
Sayıştayın Genel Stratejik Planını desteklemekte ve bu planda yer alan denetim alanına ilişkin faaliyetleri
detaylandırmakta, Sayıştayın denetim fonksiyonunun daha etkin bir şekilde yerine getirilmesini
amaçlamakta ve devam etmekte olan geliştirme çalışmaları için bir yol haritası ortaya koymaktadır.
Sayıştay, Genel Stratejik Planının eki niteliğinde olan Denetim Stratejik Planını uygulamaya koyarak Genel
Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeerin gerçekleşmesini bir anlamda güvenceye almış olmaktadır.
Yürütülen denetimler ve hazırlanan denetim raporları, denetlenen kamu kurumlarının muhasebe
sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetim sistemi gibi sistemleri ne ölçüde oluşturduğunu
belirlemeyi mümkün kılmış ve bu ölçümler sonucunda olumlu denetim görüşü verilen kamu idaresinde
artış sağlanmıştır. Kurum sistem değerlendirme formunun uygulamaya konulması değerlendirmelerin
daha sistematik ve standart şekilde yapılmasını sağlayacaktır.
Denetim kalitesinin artırılması için uluslararası denetim standartları tüm denetim süreçlerinde
uygulamaya konulmuş ve buna uygun olarak mevcut 5 rehberin 3’ü güncellenmiştir. Ayrıca 188 ekip
standartlara uygun olarak denetim yapmış ve bu denetimler sonucunda 496 denetim raporu ve bu
çalışmalara ek olarak 6 genel rapor hazırlanmıştır. Yapılan tüm denetimlerin maliyetleri denetim yönetim
sistemi aracılığıyla ölçülmüştür.
90
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Mesleki yeterliliğin artırılması için eğitimler verilmiş, meslek mensuplarının uluslararası sertika
edinmesi sağlanmış ve mesleki araştırma/staj yapmak üzere görevlendirmeler yapılmıştır. Bilgi ve
deneyimin arttırılması kapsamında ise yurt içinde bir çalıştay düzenlenmiş, yurt dışında çalışma ziyaretleri
yapılmış ve tecrübe paylaşımında bulunulmuştur.
Biri TBMM ile olmak üzere iki İletişim Stratejisi hazırlanmış olup, bu stratejiler doğrultusunda; Plan ve
Bütçe Komisyonu ile bir toplantı yapılmış, Sayıştay denetimleri öncesi denetlenen kurumların üst yönetimi
ile denetim metodolojisi ve yaklaşımları hakkında görüşme ve değerlendirmeler yapılmış, denetlenen
kurumların üst yönetimleriyle kurum içinde toplu olarak iki görüşme gerçekleştirilmiştir. Bunlarla beraber
Sayıştay Başkanlığınca TBMM’ye sunulan raporlar kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç
Sayıştay web sayfasında kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca, yıl içerisinde sivil toplum kuruluşlarıyla
tanıtım toplantıları gerçekleştirilmiş, 20 kurum ve kuruluş tanıtım kitapçığı yoluyla Sayıştay ve Sayıştay
Denetimi hakkında bilgilendirilmiştir.
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere yönetim bilgi sistemi oluşturma
çalışmalarına hız verilmiş, süreç yönetim politikalarını oluşturmak amacıyla süreç yönetim çerçeve
belgesi hazırlanmıştır. İnsan kaynakları konusunda çalışanlarla düzenli görüşmeler gerçekleştirilmiş
olup, çalışanların memnuniyeti yapılan bir anketle ölçülmüş, olumlu değerlendirmenin %87 olduğu
görülmüştür.
Faaliyet raporları, kurumların stratejik planlarında hedeedikleri yolda nasıl ve ne kadar ilerlediklerini
göstermesi açısından önemli belgelerdir. Mali saydamlık ve hesap verme sorumluğu çerçevesinde
kendilerine tahsis edilen kaynakların kullanımı ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması
açısından raporlarda yer alan performans bilgileri bölümü ise faaliyet raporlarının en önemli kısmını
oluşturmaktadır.
2014-2018 Stratejik Planında 4 ana tema, 5 stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için 11 hedef ve
bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 51 gösterge belirlenmiştir. Mevcut amaç ve hedefler kapsamında
belirlenmiş olan bu göstergelerin 39’u 2014 yılı Performans Programına alınmış olup bu göstergelerin
tamamı izlenerek sonuçlarına faaliyet raporunda yer vermiştir.
91
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Yılsonu gerçekleşme düzeyleri değerlendirildiğinde;
Denetim amacı kapsamında yer alan 22 göstergenin 19’unda hedeenen gösterge düzeyine
ulaşıldığı, 2 göstergenin hedeflenen düzeyin altında kaldığı, 1 göstergenin ise hedeflenen düzeyi aştığı,
Yargı amacı kapsamında yer alan 6 göstergenin 5’inde hedeenen gösterge düzeyine ulaşıldığı,
1 göstergenin ise hedeflenen düzeyin altında kaldığı,
Kurumsal Yönetim amacı kapsamında yer alan 4 göstergenin tamamında hedeenen gösterge
düzeyine ulaşıldığı,
İletişim amacı kapsamında yer alan 7 göstergenin ise 5’inde hedeenen gösterge düzeyine
ulaşıldığı, 2 göstergenin ise hedeflenen düzeyin altında kaldığı
görülmektedir.
Sonuç olarak mevcut 39 performans göstergesinin; 33’ünde hedeenen düzeye ulaşıldığı, 1’inde
hedeenen düzeyin aşıldığı ve 5’inde ise hedeenen düzeye ulaşılamadığı görülmektedir.
Hedeenen Düzeyi Aşan (%2)
Hedeenen Düzeye Ulaşılamayan (%13)
Hedeenen Düzeye Ulaşılan (%85)
92
T.C. Sayıştay Başkanlığı
3-PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanma aşamasında kullanılmak üzere; performans
bilgisinin analizi, değerlendirilmesi ve raporlanmasının yapılabilmesinin ön koşulu düzenli ve sürekli
izlemeyi de kapsayan etkin bir performans bilgi sisteminin varlığıdır. Etkin bir bilgi sistemi, performans
bilgisine dayalı karar alma süreçlerinin işletilmesinde de önem taşımaktadır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, performansa dayalı karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere
gereken bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilerek raporlanabilmesine olanak sağlaması
için Strateji Geliştirme Birimi tarafından “Aksiyon Yönetim Sistemi” kullanılmaya başlanmıştır. 2014-2018
Stratejik Planının yayımlanması ile birlikte hazırlanan 2014 yılı Performans Programı doğrultusunda tüm
birimler iş planlarını oluşturmuş ve birimler tarafından oluşturulan bu planları Aksiyon Yönetim Sistemi”
ne dâhil edilerek, faaliyet/projeler ve performans göstergeleri ile birlikte izlenmesi sağlanmıştır.
Stratejik hedeere yönelik performans göstergeleri, Strateji Geliştirme Birimi tarafından periyodik
olarak izlenmekte, Stratejik Planlama ve İç Kontrol Program Yöneticiliği ile birlikte performans denetimi
kriterlerine uygunluk bakımından değerlendirilmekte ve faaliyet/projeler ile performans göstergelerinin
gerçekleşme durumu hakkında Başkanlığa her üç ayda bir Değerlendirme Raporu sunulmaktadır.
Her ne kadar mevcut olan sistem önceki yıllara göre izleme çalışmalarını daha iyi hale getirmiş olsa
dahi yapılan izlemelerin, analizlerin ve değerlendirmelerin etkin ve ilerlemeye yönelik olması için sistemin
aktif olarak kullanılması yönündeki çalışmalar devam etmektedir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
IV - Kurumsal Kabiliyet
ve Kapasitenin
Değerlendirilmesi
97
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
A- ÜSTÜNLÜKLER
GÜÇLÜ YÖNLER
Yargısal yetkler bulunan köklü ve bağımsız anayasal br kurum olması
Sayıştay; kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel
ve kurumsal bağımsızlığı olan anayasal bir kurumdur. Bu konum Sayıştaya görevlerini yerine getirmede
bağımsız ve etkin karar alma imkânı vermektedir.
Tarafsız ve güvenlr br kurum majına sahp olması
Sayıştay dış denetim ve yargı kurumu olarak faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız olarak yerine
getirmektedir. Kamu kurumları ve vatandaş nezdinde ön plana çıkan bu özelliği Sayıştayın görüş, öneri ve
yargı kararlarını verirken bunların gerekçeleri ve dayanaklarına yansıtılmaktadır. Sayıştay kendisine güven
duyulan bir kurum imajını güçlendirerek sürdürmeye devam edecektir.
Kamu kurumları hakkında blg brkm ve hukuka uygunluk denetm deneymnn
yükseklğ
Sayıştay kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede kamu kurumlarının uygunluk denetimlerini
yürütmüş ve bunu yaparken özellikle kamu harcamalarının bütçe disiplinine ve hukuka uygun olarak
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda bilgi ve tecrübe kazanmıştır. Hem merkezi yönetim hem
de yerel idareler nezdinde yürüttüğü denetimler sırasında denetlenen kurumların kültürüne, işleyişine ve
yapılarına ilişkin olarak önemli bir birikim elde edilmiştir.
Güçlü br kurum kmlğnn bulunması
Kurumun yargısal fonksiyonu denetimde ve yargılamada kurallara bağlılığın ve teamüllerin
önemsenmesini artırarak kurum kültürünü şekillendirmiştir. Kurallara bağlılığın ve mesleki geleneğin
gücü, kurumda işlerin daha fazla sorumluluk duygusu ile ve özen gösterilerek yapılmasını desteklemiş,
çalışanlara çalışma disiplini ve ciddiyeti açısından önemli kazanımlar sağlamıştır.
Meslek mensuplarının işe alınması ve yetiştirilmesi sürecinde aldıkları eğitim, usta-çırak ilişkisinin
varlığı, mesleki kanaatlerine müdahale edilmemesi, işlerin somut bir şekilde ve belirlenen sürelerde
sonuçlandırılması, karar ve kanaatlerin hukuki dayanakları ile ortaya konulması gibi nesnelliğin ve rasyonel
düşüncenin yapılan işlere yansıtılmasını sağlayan pek çok unsur köklü bir geçmişi olan Sayıştayın güçlü
kurum kültürünün öne çıkan yönleridir.
98
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Meslek mensuplarının bağımsız ve tarafsız görev yapmalarını sağlayacak temnatlara
sahp olması
Denetim ve yargı faaliyetlerinin gereği olan tarafsızlık ve bağımsızlık meslek mensuplarının işlerini
yaparlarken temel dayanaklarıdır. Tarafsız ve bağımsızlığın sürdürülmesi ise ancak mesleki teminatın
kanunlarla sağlanması ve güven vermesi ile mümkün olabilmektedir.
Kanunlarla düzenlenen teminatların varlığı kurumun saygınlığını ve faaliyetlerine olan güveni
artırmaktadır.
FIRSATLAR
Sayıştay Kanununun yol açtığı kurumsal değşm sürec
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun kabul edilmesi, Sayıştayın kurumsal yapısının, işlevlerinin ve
uygulamalarının birçok yönü ile yeniden ele alınmasına ve geliştirilmesine imkân tanıyarak, doğal
bir atmosferin oluşmasını sağlamıştır. Bu atmosfer Sayıştayın, TBMM ve kamuoyunun beklentilerinin
karşılanmasını sağlayacak şekilde, denetim, yargı fonksiyonları ile kurumsal yapı ve insan kaynakları
yönetimi alanlarında gerekli düzenlemeleri yapabileceği uygun bir ortam oluşturmuştur.
Denetm alanı ve kapsamının genşlemes
6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştayın denetim kapsamı Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği
fonları ve kamu işletmelerini içerecek şekilde genişletilmiştir. Ayrıca Sayıştay, yapılan yasal değişikliklerle
yeni denetim yöntem ve yaklaşımlarını, genişleyen tüm yetki alanında hayata geçirmede eskisine nazaran
çok daha güçlü bir duruma gelmiştir. Böylelikle Sayıştay, uluslararası standartlara uygun olarak yapacağı
denetimler ile TBMM’yi ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirerek kamuda hesap verebilirliğin ve
saydamlığın sağlanmasına ve kamu yönetiminin iyileştirilmesine daha fazla katkı sağlayabilecektir.
Uluslararası alanda blg paylaşımına, şbrlğne ve ortak çalışmalara elverşl ortamın
oluşması
INTOSAI, EUROSAI, ASOSAI ve ECOSAI’nin üyesi olan Sayıştay aynı zamanda birçok ülke Sayıştayları
ile de yakın işbirliği içerisindedir. Bu işbirlikleri ve Avrupa Birliğine uyum süreci Sayıştayın yeniden
yapılanma çalışmaları kapsamında kurum kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak adına ciddi potansiyel
oluşturmaktadır.
99
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sayıştay denetmne lşkn parlamento ve kamuoyu beklentlernn artması
Sayıştay raporlarının parlamento ve ilgili kamu idarelerine sunulmasının yanı sıra kamuoyuna da
duyurulması yeni Kanun ile zorunlu hale gelmiştir. Sayıştay raporlarının kamuoyuna duyurulması, mali
saydamlığın ve şeffaflığın sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.
Raporlarda dile getirilen hususlar, vatandaşların kamu kaynaklarının kullanılmasına ilişkin
duyarlılıklarının artması ve kamuoyunda hesap sorma kültürünün ve bilincinin gelişmesine de yardımcı
olacaktır. Bu bilincin gelişmesi ve denetim sonuçlarına duyarlı vatandaşların varlığı, denetimlerin daha
etkin olması yönünde motive edici olacaktır.
Kamu yönetm anlayışındak yen yaklaşımlar
Ülkemizde kamu yönetimindeki değişimin yasal alt yapısı 5018 sayılı Kanun başta olmak üzere
diğer birçok kanun ile kurulmuştur. Kamu yönetiminde modern yönetim anlayışının gelişmesi, kamuda
şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artmasının yanı sıra, Sayıştayın etkinliğine de olumlu katkılar sağlayacaktır.
B- ZAYIFLIKLAR
ZAYIF YÖNLER
Dış paydaşlarla ve medya le lşklern yeterszlğ
5018 sayılı Kanundan önceki kamu mali yönetim sistemi ve 6085 sayılı Kanundan önceki denetim
sistemi denetim sonuçlarının parlamento ve kamuoyu ile paylaşılmasını zorunlu kılmadığı için dış
paydaşlar ve medya ile ilişkilerin zayıf kalmasına neden olmuştur.
Yeni mali sistem, kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğu ve şeaığın geliştirilmesini zorunlu
kılmaktadır. Bunun aracı da denetim çıktılarının parlamento ve kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Bu nedenle
yeni dönemde, dış paydaşlar ve medya ile gerekli ilişkilerin kurulması önem arz etmektedir.
Geleneksel denetm yöntemlerne yatkınlık nedenyle değşme drenç
Sayıştayın köklü bir kurum kültürüne sahip olması, çalışmalarımızda kökleşmiş bir geleneğin
oluşmasına yol açmıştır. Yerleşmiş olan bu mesleki gelenekler değişim sürecinde, yeniliklerin benimsenmesi
ve uygulanması hususunda zayetler oluşturmakta hatta dirençlere sebep olabilmektedir. Bu zayıığın
100
T.C. Sayıştay Başkanlığı
olumsuz etkilerinin azaltılması için değişim yönetimine odaklanan iyi yönetime yönelik yeni bir yaklaşım
benimsenecektir. Değişim yönetiminin iyi uygulanmasını sağlamak için Sayıştay insan kaynakları yönetimi
ve eğitim konularındaki yaklaşımını değiştirmeyi planlamaktadır. İnsan kaynakları alanındaki bu sorunu
çözmek üzere Sayıştay insan kaynakları yönetim stratejisi hazırlanmış, bu kapsamda eğitim ihtiyaç analızı
yapılarak etkin ve yeterli bir eğitim stratejisinin uygulanması benimsenmiştir. Personelin politika ve plan
geliştiren çalışma gruplarına dâhil edilmesi, değişikliğin gerçekleştirilmesinde personele sorumluluk
verilmesi ve çalışanlara geri bildirim sağlanması için etkin mekanizmalar oluşturulması da bu zayıflıkla
mücadele etmek için kullanılabilecek yollar arasındadır.
Yen denetm teknklernn uygulanması çn gerekl blşm alt yapısının yeterl şeklde
kullanılamaması
6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu uluslararası standartlarda öngörülen tüm denetim tekniklerinin
uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan tüm kamu kurum ve kaynaklarını kapsayacak şekilde
genişleyen denetim alanında tüm denetim tekniklerinin uygulanabilmesi, bilişim teknolojisinin
kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.
TEHDİTLER
5018 sayılı Kanunun öngördüğü sstemlern kurumlar nezdnde henüz tam olarak
kurulmamış olması
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerinin kamu idaresi bazında Sayıştaya
sunabilmelerini sağlayacak mali yapılanmanın bugüne kadar gerçekleştirilememiş olması Sayıştayın
ilgili kamu idaresinde mali denetim yapmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca kurumlar genel olarak, 5018 sayılı
Kanunun öngördüğü sistemin bir gereği olarak kontrol mekanizmalarını, stratejik plan uygulamalarını ve
bilişim altyapılarını yeterince geliştirememişlerdir. Bu durum, Sayıştay denetiminin uluslararası standartlar
çerçevesinde yapılmasının önünde diğer engeller olarak görülmektedir.
101
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Denetm kültürünün mevcut durumu
Denetim kültürünün kurumlarda yeterince yerleşmemiş olması, denetimin yapıcı ve olumlu
sonuçlar doğurmasını engelleyebilmektedir. Denetlenen kurumların Sayıştay denetiminden tam olarak
istifade edebilmeleri için karşılıkbir denetim dil ve kültürünün geliştirilmesi yararlı olacaktır. Denetim
öncesinde ilgili kamu kurumları tarafından her türlü bilgi ve belgenin belirli bir sistematik içerisinde
hazırlanması, denetimi kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması denetim ekiplerinin zaman kazanmasına ve
böylece denetimin etkisinin artmasına ve nihai olarak da Sayıştayın kamu yönetimine sağladığı katkının
en üst seviyeye çıkmasına yardımcı olacaktır.
102
T.C. Sayıştay Başkanlığı
103
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Öneri ve Tedbirler
V - Öneri ve Tedbirler
105
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Öneri ve Tedbirler
ÖNERİ VE TEDBİRLER
Sayıştay denetimi kamu kaynaklarının elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılmasında hukuka
uygunluğu sağlamanın yanı sıra kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun ve mali saydamlığın
yerleştirilmesine destek vermeyi de amaçlamaktadır.
Kök geçmişinin ve anayasal bir kurum olmasının verdiği önemin ve değişimdeki rolünün
bilincinde olan Sayıştay bu amaçla;
Hesap verme sorumluluğunu ve mali saydamlığı sağlamak için gerekli alt yapının
geliştirilmesine,
İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesine,
Bilgi edinme uygulamalarının toplumda yaygınlık kazanmasıyla birlikte kamuoyuna doğru,
zamanlı ve güvenilir bilgi sunulmasına,
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin
geliştirilmesine
odaklanacaktır.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin
yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller gibi bilgim
dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
ANKARA
26/02/2015
Doç. Dr. Reca AKYEL
Sayıştay Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimlerimize tahsis edilmiş
kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller ve
benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
ANKARA
26/02/2015
Mkdat ÖZKAN
Başkan Yardımcısı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
ANKARA
26/02/2015
Süleyman KARAGÖZ
Strateji Geliştirme Birim Başkanı
Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı 06100 Balgat / Ankara
Tel: 0 (312) 295 30 00
Fax : 0 (312) 295 48 00
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2014 Yılı
Faaliyet Raporu
2014 Yılı Faaliyet Raporu