2014 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2014 Yılı
Kurumsal Mali Durum
Ve
Beklentiler Raporu
Temmuz 2014 - ANKARA
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ………………………………………………………………………………….................. 1
I - OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI …………...……… 3
Bütçe Giderleri ……………………………………………………………………….............. 3
01- Personel Giderleri ……………………………………………………………………........ 5
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……………………………......... 6
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ……………………………………………………............. 7
05- Cari Transferler ……………………………………………………………………...……. 8
06- Sermaye Giderleri ………………………………………………………………………….. 9
II - OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER …………..………. 11
III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ……. 12
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri …………………………………………..........…….. 12
01- Personel Giderleri ………………………………………………………………...………. 13
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……………………....………. 13
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ………………………………………………........…….. 13
05- Cari Transferler ………………………………………………………………….....……… 13
06- Sermaye Giderleri …………………………………………………………………….. 13
IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER …......………….14
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu ………………………………………………….. 17
T.C. Sayıştay Başkanlığı
1
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel
yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedeer ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme
bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamaların-
da mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerin-
deki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan
Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya
ilişkin beklentiler ve hedeer ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2014 Yılı Kurumsal
Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
3
I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bütçe Giderleri
27 Aralık 2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2014
tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6512 sayılı “2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile
Sayıştay Başkanlığına 175.493.300,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2013 yılında bütçe gerçekleşmesi 141.002.930,93 TL olmuştur. 2014 yılı için öngörülen
başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 24,46 artış olmuş-
tur.
Sayıştay Başkanlığının 2013 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2014 yılı başlangıç bütçe
ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları
Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo-1 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi ile 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği
Bütçe Tertibi
2013 2014 Değişim Oranı
Gider Gerçekleşmesi Başlangıç Ödeneği %
01-Personel Giderleri
93.523.571,03 107.911.800,00 15,38
02-SGK Devlet Primi Giderleri
12.120.614,00 14.235.000,00 17,44
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
27.840.124,90 42. 582.000,00 52,95
05-Cari Transferler
638.111,28 684.500,00 7,27
06-Sermaye Giderleri
6.880.509,72 10.080.000,00 46,50
TOPLAM 141.002.930,93 175.493.300,00 24,46
Grak - 1 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi ile 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
4
2013 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de görüldüğü
gibi 67.921.942 TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yıl sonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 48,17’si Ocak-Haziran döneminde
gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı
ise 75.130.511 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 42,81
olmuştur. 2013 ve 2014 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıl-
dığında % 10,61 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 Yılları Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunuyla Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu
itibariyle fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2, Tablo 10 ve Grafik 2’de gös-
terilmiştir.
Tablo-2 2013 ve 2014 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi
Bütçe Tertibi
2013 2014 Gider Gerçekleşmesi
Değişim
Oranı
%
Gider
Gerçekleşmesi
Başlangıç
Ödeneği
Ocak-Haziran Dönemi Oran %
2013 2014 2013 2014
01-Personel
Giderleri
93.523.571 107.911.800 49.028.373 54.503.719 47,21 50,50 11,17
02-SGK Prim
Giderleri
12.120.614 14.235.000 6.353.486 7.276.307 44,84 51,11 14,52
03-Mal ve Hizmet
Alımları
27.840.125 42. 582.000 11.455.710 12.294.281 30,08 28,87 7,32
05-Cari Transferler
638.111 684.500 334.707 360.448 52,59 52,66 7,69
06-Sermaye
Giderleri
6.880.510 10.080.000 749.667 695.755 9,55 6,90 -0,93
TOPLAM 141.002.931 175.493.300 67.921.942 75.130.511 41,27 42,81 10,61
Grafik-2 2013 ve 2014 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi
T.C. Sayıştay Başkanlığı
5
01 - Personel Giderleri
Personel giderleri için 2014 yılı başında 107.911.800 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Hazi-
ran ayı sonunda bu ödeneğin %50,51’i olan 54.503.719 TLsi kullanılmıştır.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 49.028.373 TL olan personel giderleri, 2014 yılı
Ocak-Haziran döneminde 5.475.346 TL artışla 54.503.719 TL olmuştur. Personel giderlerin-
deki artış oranı % 11,17 olarak gerçekleşmiştir. 2013 – 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi per-
sonel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği
şekildedir.
Tablo-3 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar 2013 2014
Değişim Oranı
%
Ocak
11.314.233 12.376.533 9,39
Şubat
7.547.928 8.217.735 8,87
Mart
7.536.005 8.269.752 9,74
Nisan
7.586.520 8.380.365 10,46
Mayıs
7.514.862 8.624.726 14,77
Haziran
7.528.825 8.634.608 14,69
Toplam 49.028.373 54.503.719 11,17
Grafik-3 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
6
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2014 yılı başında 14.235.000
TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı sonunda bu ödeneğin %51,12’si olan 7.276.307 TLsi
kullanılmıştır.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.353.486 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi giderleri, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 922.821 TL artışla 7.276.307 TL
olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış oranı % 14,52 olarak
gerçekleşmiştir. 2013 – 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği
şekildedir.
Tablo-4 2013-2014 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar 2013 2014 Değişim Oranı %
Ocak
1.448.875 1.648.825 13,80
Şubat
978.283 1.123.068 14,80
Mart
981.215 1.130.349 15,20
Nisan
981.937 1.126.949 14,77
Mayıs
981.327 1.120.063 14,13
Haziran
981.850 1.127.054 14,79
Toplam 6.353.486 7.276.307 14,52
Grafik-4 2013-2014 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi
T.C. Sayıştay Başkanlığı
7
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Mal ve hizmet alımı giderleri için 2014 yılı başında 42.582.000 TL ödenek ayrılmıştır.
2014 Haziran ayı sonunda bu ödeneğin %28,87’si olan 12.294.281 TLsi kullanılmıştır.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.455.710 TL olan mal ve hizmet alımı giderleri,
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 838.571 TL artışla 12.294.281 TL olmuştur. Mal ve hizmet
alımı giderlerindeki artış oranı % 7,32 olarak gerçekleşmiştir. 2013 – 2014 yılları Ocak-Haziran
dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile
Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-5 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar 2013 2014
Değişim Oranı
%
Ocak
549.984 540.457 -1,76
Şubat
1.979.516 2.200.139 11,14
Mart
2.711.483 2.534.091 -7
Nisan
2.176.561 2.787.202 28,05
Mayıs
2.008.020 2.183.070 8,72
Haziran
2.030.146 2.049.323 1
Toplam 11.455.710 12.294.281 7,32
Grafik-5 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
8
05- Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 684.500 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Ha-
ziran ayı sonunda bu ödeneğin %52,66’sı olan 360.448 TLsi kullanılmıştır.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 334.707 TL olan cari transfer harcamaları, 2014 yılı
Ocak-Haziran döneminde 25.741 TL artışla 360.448 TL olmuştur. Cari transfer harcamaların-
daki artış oranı % 7,69 olarak gerçekleşmiştir. 2013 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi cari
transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da göste-
rildiği şekildedir.
Tablo-6 2013-2014 Cari Transferler Gerçekleşmesi
Aylar 2013 2014 Değişim Oranı %
Ocak
--- --- ---
Şubat
--- --- ---
Mart
150.500 202.948 34,85
Nisan
33.695 --- ---
Mayıs
--- --- ---
Haziran
150.513 157.500 4,64
Toplam 334.707 360.448 7,69
Grafik-6 2013-2014 Cari Transferler Gerçekleşmesi
T.C. Sayıştay Başkanlığı
9
06- Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 10.080.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran
ayı sonunda bu ödeneğin %6,90’ı olan 695.755 TLsi kullanılmıştır.
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 749.667 TL olan sermaye giderleri, 2014 yılı Ocak-
Haziran döneminde 53.912 TL azalışla 695.755 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki deği-
şim oranı % -7,19 olarak gerçekleşmiştir. 2013 - 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği
şekildedir.
Tablo-7 2013-2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar 2013 2014 Değişim Oranı %
Ocak
43.136
---
Şubat
--- 49.560
---
Mart
547.195 41.617 -1314,8
Nisan
45.743 158.410 346,30
Mayıs
90.976 195.146 214,83
Haziran
22.617 251.022 1010,09
Toplam 749.667 695.755 -7,19
Grafik-7 2013-2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
10
II - OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE BİRİMLERİMİZCE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Faaliyetler
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetim sistemi gibi
sistemlerini değerlendirmek üzere bir model geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.
llık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin iyileştirilmesine, mali
saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanması için çalışmalara devam edilmiştir.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili eğitimler verilmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uygun performans bilgisi denetimi rehberi, bilişim sistemleri
değerlendirme rehberi ve mali istatistikleri değerlendirme rehberi yayımlanmıştır.
Yolsuzlukla mücadele stratejisi belgesi taslağı hazırlanarak Başkanlığa sunulmuştur.
Her yıl personelin en az % 20’sine denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip
çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi konularda
eğitimler verilmiştir.
Üretilen bilişim sistemleri yazılımlarının kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanmıştır.
SayCap ve Saydap yazılım programlarına ilişkin eğitim düzenlenmiştir.
Bilişim teknolojileri stratejisi taslağı hakkında bir yazım planı oluşturulmuştur.
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme, araştırma ve kıyaslama
yapılması amacıyla mensuplar yurtdışına gönderilmiştir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza kazandırılmasını teminen
fizibilite çalışmasına devam edilmiştir.
Meslek mensuplarının uluslararası denetim sertifikası almaları desteklenmiş ve bu amaçla ilgili
eğitimler düzenlenmiştir
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi hazırlanmıştır.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği kapsamında bir
toplantı düzenlenmiştir.
Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanmıştır.
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik
yurtiçi ve yurtdışı eğitimler verilmiştir.
İlamların infazına ilişkin engellerle ilgili bilgi notu düzenlenmiş ve Başkanlığa sunulmuştur.
İç kontrol süreçleri, süreç haritaları, iş akışları vb. kapsayan süreç yönetiminin hazırlanmasına
ilişkin komisyon oluşturulmuştur.
İç kontrol süreçleri, süreç haritaları, iş akışları vb. kapsayan süreç yönetimine ilişkin doküman
hazırlanması çalışmalarına devam edilmiştir.
Sayıştayın “İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi”ni hazırlamak üzere bir komisyon kurulmuştur.
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenmiştir.
Çalışan memnuniyeti anketinin düzenlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay raporları ve denetim metotları hakkında
bilgilendirilmiştir.
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını anlatan broşürler
basarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Sivil toplum örgütleri ile toplantılar yapılmıştır.
Bu dönemde serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı, kırtasiye, teknik ve bahçe malzemeleri alımı
ihaleleri ve DMO’dan 5 adet kara taşıt alımı yapılmıştır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
11
Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2014 döneminde gerçekleştirdikleri
bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıda Tablo 8 ile Grafik
8’de gösterilmiştir.
Tablo-8 2014 Harcama Birimleri Gerçekleşmesi
Toplam Ödenek (TL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme Tutarı
(TL)
Gerçekleşme Oranı
(%)
Özel Kalem
6.559.800 1.761.280 26,85
Daireler - Kurullar
19.417.000 9.276.462 47,77
Başkan Yardımcılığı
50.838.500 19.372.906 38,10
Denetim Birimleri
98.678.000 44.719.863 45,32
GENEL TOPLAM 175.493.300 75.130.511 42,81
Grafik-8 2014 Harcama Birimleri Gerçekleşmesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
12
III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2014 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen
ödeneklerin yıl sonu itibariyle gerçekleşme tutarları bütçe giderlerinin gelişimini gösteren Tablo
10’da belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri
itibariyle dağılımı ve 2014 yıl sonu itibariyle tahmini gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda Tablo
9 ile Grafik 9’de gösterilmiştir.
Tablo-9 2014 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
Bütçe Tertibi
2014 Başlangıç
Ödeneği
Ocak -Haziran
Harcamaları
Temmuz -
Aralık
Dönemi (Tahmini)
Gerçekleşme
Oranı %
01-Personel Giderleri
107.911.800,00 54.503.719 49.120.923 96,02
02-SGK Prim Giderleri
14.235.000,00 7.276.307 6.373.793 95,89
03-Mal ve Hizmet Alımları
42.582.000,00 12.294.281 22.939.719 82,74
05-Cari Transferler
684.500,00 360.448 322.552 99,78
06-Sermaye Giderleri
10.080.000,00 695.755 9.384.245 100
TOPLAM 175.493.300,00 75.130.511 88.141.232 93,04
Grafik-9 2014 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
T.C. Sayıştay Başkanlığı
13
01- Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2014 döneminde 54.503.719 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Ara-
lık 2014 döneminde yaklaşık 103.624.642 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde
yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,02 olacağı tahmin edil-
mektedir.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2014 döneminde 7.276.307 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2014 döneminde yaklaşık 13.650.100 TL’yi bulması beklen-
mektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin
2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,89 olacağı tahmin edilmektedir.
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Ocak-Haziran 2014 döneminde 12.294.281 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2014 döneminde yaklaşık 35.234.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve
hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %
82,74 olacağı tahmin edilmektedir.
05- Cari Transferler
Ocak-Haziran 2014 döneminde 360.448 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz-
Aralık 2014 döneminde yaklaşık 683.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harca-
malarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,78 olacağı
tahmin edilmektedir.
06- Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2014 döneminde 695.755 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Ara-
lık 2014 döneminde yaklaşık 10.080.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde
yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edil-
mektedir.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
14
IV-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE BİRİMLERİMİZCE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bu yıl içinde ve önümüzdeki altı ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde
yer alan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.
Faaliyetler
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları hazırlanacaktır.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları Türkçeye tercüme edilecek ve güncel tutu-
lacaktır.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
TBMM’ye gönderilecek raporların formatları oluşturulacaktır.
Raporlama Rehberi hazırlanacaktır.
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi yayımlanacaktır.
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim programlarında bu alan-
lara öncelik verilecektir.
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın artırılması için konferans, panel,
eğitim, vb. düzenlenecektir.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların veya örgüt-
lerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına katılım sağlanacaktır.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı ve Programları
hazırlanacaktır.
Eğitimlerin Eğitim Kalitesi Değerlendirme Aracı hazırlanacaktır.
Eğitimler, Eğitim Kalitesi Değerlendirme Aracına göre değerlendirilecektir.
Ekip çalışması değerlendirme formu hazırlanacaktır.
Etkin bir denetim gerçekleştirebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi Yazılımı tamam-
lanacak ve uygulamaya konulacaktır.
Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Kullanıcı Formu hazırlanacak ve formların sonuçları de-
ğerlendirilecektir.
Uluslararası İşbirliği Değerlendirme Anketi hazırlanacaktır.
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına dahil edilecektir.
Yarkararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için çalışmalar yapıla-
caktır.
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa raporlayacaktır.
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları, stratejik plana uy-
gun olarak grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de içeren yıllık planlar hazırlayacaktır.
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
İş ortamı iyileştirilecektir.
TBMM ile iletişim stratejisi hazırlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
15
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için TBMM ile birlikte çalışacak bir
çalışma grubu kurulacaktır.
Denetlenen kurumlarla iletişim stratejisi hazırlanacaktır.
Kamuoyu, medya, sivil toplum, akademik ve uluslararası çevreler ile iletişim stratejisi hazırlana-
caktır.
İlgili kurumları ve irtibat kişilerini belirleyen iletişim listesi hazırlanacaktır.
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında basın toplantıları düzenlenecektir.
Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Bu dönemde; Başkanlığımızın muhtelif lojmanlarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları, ana
hizmet binasına kamera güvenlik sistemi, sabit telefon hizmeti alımı, ve hizmet binası ile mevcut
makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımlarına ait ihaleler gerçekleştirilecektir.
Bütçe Yıl:
2014
Kurum Kod:
06- SAYIŞTAY
2013 Gerçekleşme
Toplamı
2014 Başlangıç
Ödeneği
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME
O C A K- H A Zİ R A N
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ ORANI
* (%)
O C A K- H A Zİ R A N
GERÇEK. ORANI ** (%)
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
141.002.931 175.493.300 13.356.227 14.565.814 10.505.726 11.590.502 11.926.399 12.178.757 10.824.455 12.452.926 10.595.185 12.123.005 10.713.950 12.219.507 67.921.942 75.130.511 10,61 48,17 42,81 162.441.742
01 - PERSONEL GİDERLERİ
93.523.571 107.911.800 11.314.233 12.376.533 7.547.928 8.217.735 7.536.005 8.269.752 7.586.520 8.380.365 7.514.862 8.624.726 7.528.825 8.634.608 49.028.373 54.503.719 11,17 52,42 50,51 103.624.642
MEMURLAR
92.611.775 105.405.800 11.270.777 12.318.251 7.518.287 8.168.631 7.506.433 8.221.276 7.556.806 8.222.900 7.485.139 8.373.310 7.498.989 8.272.382 48.836.431 53.576.750 9,71 52,73 50,83 101.528.720
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
321.701 696.000 40.654 38.160 27.053 25.501 27.053 25.501 27.053 25.501 27.053 25.501 27.053 25.501 175.918 165.666 -5,83 54,68 23,80 305.922
İŞÇİLER
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL
0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL
590.095 1.800.000 2.802 20.122 2.588 23.603 2.519 22.975 2.661 131.963 2.670 225.915 2.783 336.725 16.023 761.303 4.651,28 2,72 42,29 1.790.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
12.120.614 14.235.000 1.448.875 1.648.825 978.283 1.123.068 981.215 1.130.349 981.937 1.126.949 981.327 1.120.063 981.850 1.127.054 6.353.486 7.276.307 14,52 52,42 51,12 13.650.100
MEMURLAR
12.066.320 14.115.000 1.441.988 1.642.600 973.688 1.118.912 976.621 1.126.193 977.342 1.122.794 976.732 1.115.908 977.255 1.122.899 6.323.627 7.249.306 14,64 52,41 51,36 13.600.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
54.294 120.000 6.887 6.225 4.594 4.155 4.594 4.155 4.594 4.155 4.594 4.155 4.594 4.155 29.859 27.001 -9,57 54,99 22,50 50.100
İŞÇİLER
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
27.840.125 42.582.000 549.984 540.457 1.979.516 2.200.139 2.711.483 2.534.091 2.176.561 2.787.202 2.008.020 2.183.070 2.030.146 2.049.323 11.455.710 12.294.281 7,32 41,15 28,87 35.234.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3.472.572 4.162.000 216.792 77.369 262.544 208.373 287.809 297.043 191.066 242.536 192.038 221.474 236.872 157.063 1.387.121 1.203.858 -13,21 39,95 28,92 3.400.000
YOLLUKLAR
5.476.520 10.622.000 291.164 368.414 300.605 342.409 911.929 657.509 440.551 678.984 256.099 273.923 282.671 194.874 2.483.020 2.516.113 1,33 45,34 23,69 8.200.000
GÖREV GİDERLERİ
134.392 65.000 111 148 113 895 126.351 231 286 618 0 237 0 19.630 126.861 21.757 -82,85 94,40 33,47 59.000
HİZMET ALIMLARI
16.888.336 25.288.000 36.429 39.537 1.366.254 1.579.165 1.324.640 1.529.186 1.453.157 1.728.613 1.357.393
1.577.596 1.379.263 1.488.253 6.917.135 7.942.349 14,82 40,96 31,41 21.500.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
90.628 400.000 1.272 3.132 2.526 2.225 9.247 2.341 9.756 7.768 24.584 5.966 5.112 24.640 52.497 46.071 -12,24 57,93 11,52 155.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
1.302.555 1.095.000 1.902 49.085 27.713 49.241 42.254 18.108 75.974 105.741 154.419 71.319 50.132 133.834 352.394 427.328 21,26 27,05 39,03 1.050.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
475.123 950.000 2.314 2.773 19.761 17.830 9.254 29.674 5.771 22.944 23.486 32.556 76.096 31.029 136.683 136.806 0,09 28,77 14,40 870.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
04 - FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İSKONTO GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
05 - CARİ TRANSFERLER
638.111 684.500 0 0 0 0 150.500 202.948 33.695 0 0 0 150.513 157.500 334.707 360.448 7,69 52,45 52,66 683.000
GÖREV ZARARLARI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
HAZİNE YARDIMLARI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
602.000 630.000 0 0 0 0 150.500 157.500 0 0 0 0 150.500 157.500 301.000 315.000 4,65 50,00 50,00 630.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
378 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
35.733 53.000 0 0 0 0 0 45.448 33.695 0 0 0 13 0 33.707 45.448 34,83 94,33 85,75 52.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ
6.880.510 10.080.000 43.136 0 0 49.560 547.195 41.617 45.743 158.410 90.976 195.146 22.617 251.022 749.667 695.755 -7,19 10,90 6,90 10.080.000
MAMUL MAL ALIMLARI
3.713.141 4.630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.596 0 149.386 0 251.981 0,00 0,00 5,44 4.630.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
1.798.880 2.750.000 43.136 0 0 49.560 547.195 41.617 45.743 158.410 90.976 92.550 22.617 101.636 749.667 443.773 -40,80 41,67 16,14 2.750.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
1.368.489 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.700.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
08 - BORÇ VERME
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
T.C. Sayıştay Başkanlığı
17
Tablo-10 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu