T.C. Sayıştay Başkanlığı
2015 Yılı
Faaliyet Raporu
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı 06520 Balgat / Ankara
Tel: 0 (312) 295 30 00
Fax: 0 (312) 295 48 00
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
2015 Yılı
Faalyet Raporu
Şubat 2016
T.C. Sayıştay Başkanlığı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sunuş
Sayıştay, kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları
çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak
çalışması için Türkiye Büyük Millet Meclisi adına inceleme ve denetleme yapmakta,
sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlamaktadır.
Bu amaçla Sayıştay denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin
hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup
olmadığının tespiti, kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarına dayanak oluşturan
ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, güvenilirliği ve doğruluğu
hakkında görüş bildirilmesi ve kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk ile
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.
Sayıştay, Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirirken kurumsal kapasitesini
geliştirmeyi, mensuplarının mesleki yeterliliklerini artırmayı, uluslararası standartları kabul ve ulusal tercihleri
önemsemeyi, değişimleri sürekli takip etmeyi ve kamuoyu önünde kurumsal güvenirliliğini yüksek tutmayı
önemsemektedir.
Sayıştay, görevlerini stratejik yönetim anlayışı içerisinde yerine getirmektedir. Bu bilinçle 2014-2018
Stratejik Planı hazırlanmış ve yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Sayıştay bu planın uygulanması
sonucunda; kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin iyileştirilmesi
yoluyla kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının doğru
yönetimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Sayıştay, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla Anayasa ve kanunlarla kendisine
verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme azmi ve gayreti içerisindedir. Bu yaklaşımla hazırladığı 2015
Yılı Performans Programını uygulamaya koymuştur. Uygulama sonuçları bütçe ile kendisine tahsis edilen
kaynakların kullanımı ve bunun sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler Faaliyet Raporuna
yansıtılarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereğince kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Sayıştay, köklü geçmişinden edindiği tecrübeye stratejik yönetim anlayışını katarak, kamu yönetiminde
şeffaflığın, hesap verme sorumluluğunun ve iyi yönetimin yerleşmesine destek vermeye devam edecektir.
Sayıştay Başkanlığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Doç.Dr. Reca AKYEL
Sayıştay Başkanı
Genel Bilgiler
D
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
E
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler ..............................................................................................................................................................................................3
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .........................................................................................................................................................................................................5
C- İdareye İlişkin Bilgiler ............................................................................................................................................................................................................................ 9
1- Fiziksel Yapı ...........................................................................................................................................................................................................................................9
2- Örgüt Yapısı ....................................................................................................................................................................................................................................... 10
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ...................................................................................................................................................................................................12
4- İnsan Kaynakları ............................................................................................................................................................................................................................. 19
5- Sunulan Hizmetler ........................................................................................................................................................................................................................ 23
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ................................................................................................................................................................................................45
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri .......................................................................................................................................................................................................... 51
B- Temel Politika ve Öncelikler ...........................................................................................................................................................................................................60
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLVE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler ..............................................................................................................................................................................................................................................65
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ......................................................................................................................................................................................................65
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .......................................................................................................................................................................... 66
3- Mali Denetim Sonuçları............................................................................................................................................................................................................. 72
B- Performans Bilgileri .............................................................................................................................................................................................................................73
1- Performans Sonuçları Tablosu ...............................................................................................................................................................................................73
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ................................................................................................................................................................ 94
3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi .......................................................................................................................................................... 97
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler ............................................................................................................................................................................................................................................101
B- Zayıflıklar .................................................................................................................................................................................................................................................103
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
İçndekler
Genel Bilgiler
F
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
1
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Blgler
Genel Bilgiler
2
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
3
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
MİSYON
• Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı sağlamak üzere, uluslararası
standartlarla uyumlu denetimler yapmak, adına denetim yaptığı TBMM ve kamuoyuna
raporlar sunmak,
• Kamu kurumlarının mali yönetim, performans yönetimi ve 5018 sayılı Kanun’un
raporlama gerekliliklerine uygun hareket etmesini ve kamu kaynaklarının ekonomik,
verimli, etkin kullanımına kanıt oluşturacak şekilde güvenilir, zamanlı, bilgi verici mali
düzenlemelere uygun mali tablolar ile diğer raporlar sunmasını sağlamak,
• Genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının mali işlemlerinden kamu zararına
yol açan hususları sağlam bilgi ve analizlere dayanarak ve zamanlı şekilde kesin hükme
bağlamaktır.
VİZYON
Kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü ve kurumsal yönetimde diğer kamu
kurumlarına örnek bir kurum olmaktır.
Genel Bilgiler
4
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
TEMEL DEĞERLER
Bağımsızlık ve Tarafsızlık
Bağımsızlık, Sayıştayın bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak varlığının ve tarafsız hizmetler
sunabilmesinin ön koşuludur. Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi ve
mesleki etik kurallarına uyulması kurumsal güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle Sayıştay
Kanunu bu temel değeri 3’üncü maddesi ile güvence altına almıştır.
İyi Yönetişim ve Beklentilere Duyarlılık
Kurum yönetiminde hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik, katılımcılık, eşitlik, adil olmak,
tutarlılık, hukukun üstünlüğü, bilimsellik gibi iyi yönetişim ilkelerini gözetmek ve uygulamak temel
prensiplerimizdendir. Bu ilkeler ışığında, Parlamento ve kamuoyu ile diğer iç ve dış paydaşların beklenti ve
ihtiyaçlarına duyarlı olunması, daha iyi bir kamu yönetimini hedefleyen ortak bir anlayış içinde çözümler
üretilmesi son derece önemlidir.
Yenlğe Açıklık
Günümüz dünyasındaki hızlı gelişim ve buna bağlı olarak oluşan sorunlara genelde kamu
yönetiminin, özelde denetim kurumlarının zamanında ve etkin cevaplar bulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu
nedenle; sürekli gelişim anlayışıyla yeniliklerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulanların hayata geçirilmesi önem
taşımaktadır.
Meslek Yetknlk ve Çalışanların En Değerl Varlık Olarak Kabulü
Denetimde kalitenin sağlanması; mesleki bağımsızlığa sahip, yaratıcı ve analitik düşünen, ekip
çalışmasına ve işbirliğine yatkın, denetim kültürünü özümsemiş mensupların varlığıyla mümkün olacaktır.
Bu inançla çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Genel Bilgiler
5
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.
T.C. Anayasası’nın 160’ıncı maddes
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini
kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla
görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir
kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna
başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.
T.C. Anayasası’nın 164’üncü maddes
“Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali
yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en
geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır.
Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel
Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların
karara bağlandığı anlamına gelmez.
T.C. Anayasası’nın 165’nc maddes
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir.
Genel Bilgiler
6
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
T.C. Anayasası’nın 69’uncu maddes
Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun
tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir.
Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin
bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.
5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanununun 68’nc maddes
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin;
kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük
Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve
doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi,
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına
karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddes
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları,
diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
Genel Bilgiler
7
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da
dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri,
yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve
bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve
yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az
olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının
denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas
alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı
raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 5’nc maddes
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler
ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden
kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.
Genel Bilgiler
8
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 6’ncı maddes
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu
idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları
aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili
memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer
gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri
ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında
incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı
olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da
denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve
uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
6216 sayılı Anayasa Mahkemesnn Kuruluş ve Görevler Hakkında Kanun’un 55’nc
maddes
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi
için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti
merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna
kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine
gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen
incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.
3346 sayılı Kamu İktsad Teşebbüsler le Fonların Türkye Büyük Mllet Meclsnce
Denetlenmesnn Düzenlenmes Hakkında Kanun
Anayasanın 165’inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi
teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller
belirlenmiş 6085 sayılı Kanun'un 4’üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından
yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Genel Bilgiler
9
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1FİZİKSEL YAPI
Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 m² kullanım alanına sahip Ankara/Balgat semtindeki
merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca Ankara’nın muhtelif yerlerinde 57.808 m² arşiv alanına sahiptir.
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 725 adet lojman ile Manavgat Eğitim ve Dinlenme
Tesisi ve Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisi mevcuttur. Hizmet binasında kütüphane, sağlık merkezi, konferans
salonu, yemekhane, kantin, kreş ve PTT ile banka şubesi bulunmaktadır.
Mevcut Araç Sayısı
ARAÇ TÜRÜ SAYISI
Bnek Oto 41
Otobüs 3
Kamyon 2
Kamyonet 4
Mnbüs 2
TOPLAM 52
Genel Bilgiler
10
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2-ÖRGÜT YAPISI
Sayıştay; Başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur. Denetim ve
denetim destek grupları ile yönetim birimleri Başkanlığa bağlı olarak görev yapan birimlerdir. Denetim ve
denetim destek grupları bir başkan ve yeterli sayıda denetçiden oluşur.
Yargı ve karar organları; Daireler, Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler
Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu, Denetim, Planlama ve
Koordinasyon Kurulu ile Başsavcılıktır.
Daireler; sekiz adet olup bir daire başkanı ve altı üyeden oluşur.
Genel Kurul; Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden
oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her
daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Temyiz Kurulu; Genel Kurul tarafından Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler dışında kalan daire
başkanları ile üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı üyeden oluşur.
Daireler Kurulu; Rapor Değerlendirme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanları ve
üyelerin dışında kalan daire başkanları ve üyelerden oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek beş daire başkanı ve her
daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından
seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile denetimden sorumlu başkan
yardımcısından oluşur.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm
başkanlarından oluşur.
Başsavcılık; Başsavcı ve savcılardan oluşur.
Genel Bilgiler
11
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Yönetim birimleri; Sayıştayın yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve Genel Kurulun
kararı ile kurulur. Sayıştayın taşra teşkilatı bulunmamaktadır.
6085 sayılı Kanun’un 32’inci maddesine göre, Başkanın teklifi ve Genel Kurulun kararı ile gerek
görülen illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilir.
Başkan
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Başsavcılık
Başkan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Yönetimden Sorumlu
Kurullar
• Genel Kurul
• Rapor Değerlendirme Kurulu
• Temyiz Kurulu
• Daireler Kurulu
• Yüksek Disiplin Kurulu
• Meslek Mensupları Yükseltme ve
Disiplin Kurulu
• Denetim, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu
Daireler
• Birinci Daire
• İkinci Daire
• Üçüncü Daire
• Dördüncü Daire
• Beşinci Daire
• Altıncı Daire
• Yedinci Daire
• Sekizinci Daire
Genel Bilgiler
12
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Sayıştayda bilgi teknolojileri kullanımı 1956 yılında veri kayıt sistemi kurulması ile başlamış olup
sürekli yenilenmekte ve gelişim göstermektedir.
Sayıştayın genişleyen denetim alanı ve sürekli artış gösteren veri büyüklükleri; bilgiyi üretme,
saklama, işleme, raporlama ve karar alma süreçlerinde bilişim teknolojilerinden yararlanma gereğini
beraberinde getirmektedir. Bu amaçla Sayıştay denetim, yargı ve yönetimin her aşamasında bilişim
teknolojilerini kullanmak ve etkinliğini arttırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
3.1 Ağ Altyapısı ve Donanımlar
Sayıştay birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak için kullanılan bilgi ve teknolojik
kaynak envanterleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Donanım Envanter
2014 2015
Masaüstü Kşsel Blgsayar
1550 1702
Dzüstü Blgsayar
1025 1239
Yazıcı
352 417
Fotokop Maknes
34 42
Faks Chazı
27 23
Baskı Maknes
5 6
Projeksyon Chazı
55 61
Telefon
1845 1914
Tablet
150 153
Genel Bilgiler
13
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Fzksel Sunucu Envanter
2014 2015
Ver Tabanı Sunucusu 0 (1 sanal) 0 (1 sanal)
Mal Sunucu 0 (2 sanal) 0 (2 sanal)
Vrüs Koruma 0 (1 sanal) 0 (1 sanal)
Dosya Sunucu 0 (1 sanal) 0 (1 sanal)
Frewall (Secure Platform) 2 (Box) 2 (Box)
Actve Drectory 0 (2 sanal) 0 (2 sanal)
Backup Server 1 1
Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 100 mbps 100 mbps
Sanal platform 7 sunucu, 1 Storage 7 sunucu, 1 Storage
Doman Backup (Yedekleme Sstem) 1 sunucu, 1 Storage 1 sunucu, 1 Storage
Doküman Yönetm Sstem 0 ( 4 Sanal) 0 ( 4 Sanal)
Denetm Yönetm Sstem 2 Sunucu, 1 Sanal 2 Sunucu, 1 Sanal
Ver Alma ve Analz İşlemler 5 Sunucu, 2 Storage 5 Sunucu, 2 Storage
Loglama Sstem 1 sunucu 1 sunucu
FKM 1 Sunucu, 1 Storage 1 Sunucu, 1 Storage
Çağrı Merkezi 1 (Box) 1 (Box)
3.2 Yazılımlar
Sunucu bilgisayarlarında; veri tabanı, sistem yönetimi, güvenlik yönetimi ve yazılım geliştirme
araçlarıyla, kullanıcı bilgisayarlarında işletim sistemi ve temel ofis yazılımları sağlanmıştır. Kullanıcılar,
işlerinin gerektirdiği kurum içinde geliştirilmiş ya da satın alınmış lisanslı yazılımları kullanırlar. Lisanssız
yazılım kurulmamakta ve kullanıcılara yazılım kurma yetkisi verilmemektedir.
İç ağda, merkezi veri tabanlarını kullanan ve sadece ilgili birimlerce kullanılabilen çok sayıda iş
yazılımı bulunmaktadır. Söz konusu veri tabanlarının ve yazılımların güncellenmesi, geliştirilmesi ve iş
ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılımların geliştirilmesi bilgi işlem merkezince ya da dış kaynak kullanımı
yoluyla ortak projelerle gerçekleştirilmektedir.
Genel Bilgiler
14
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kullanıcılar dosya sunucusu ve dosya paylaşım sunucusu ile bilgi kaynaklarına erişilebilme ve ortak
dosyalar üzerinde çalışabilme imkanına sahiptirler.
Ayrıca yıl içerisinde doküman yönetimi yazılımı çalışmalarına devam edilmiş olup sistemin insan
kaynakları, hizmet içi eğitim, izin vb. modülleri kullanılmaktadır. Elektronik imza temini ve bazı idari
düzenlemelerin yapılması gibi ek süreçlerin tamamlanmasını takiben tümüyle kullanıma alınacaktır.
3.3 Yardım Masası
Sayıştayda ağ, donanım ve yazılımlara ilişkin teknik destek bilgi işlem merkezi tarafından verilir.
Yardım masası aynı zamanda çağrı merkezi olarak yapılandırılmıştır. Destek hizmetinin organizasyon ve
yönetiminde kurumca geliştirilen bir yazılım kullanılmaktadır.
Genel Bilgiler
15
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
3.4 Denetm Yönetm Sstem (SayCap)
Denetim süreçlerinin uluslararası standartlara uygun yürütülebilmesi, belgelenmesi ve yönetimi
için SayCap platformu kullanılmaktadır.
SayCap, denetim süreçlerinin otomasyonu, yönetimi ve raporlamasında kullanılmak üzere risk
değerlendirmesine dayalı planlama, belgeleme, onaylama, bilgi kaynaklarına erişim, arşivleme, kalite
kontrol, iletişim, yönlendirme ve raporlama gibi ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmiş ve denetim
rehberleriyle Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda sürekli olarak
güncellenmekte ve geliştirilmektedir. SayCap, denetim ekiplerine uzaktan erişim imkanı da sunmaktadır.
SayCap, denetim süreçlerinin uluslararası denetim standartlarına ve denetim rehberlerine uygun
şekilde yürütülmesini ve belgelenmesini güvence altına almaktadır.
SayCap yazılımı ile denetimin her aşaması izlenebilmekte ve denetim süreçlerine ilişkin bilgiler
yönetim ekranları vasıtasıyla eş zamanlı olarak üst yönetime raporlanabilmektedir.
Genel Bilgiler
16
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3.5 SayNET
SayNET, kurum süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesi ve raporlanmasını sağlamak amacıyla
iş akışı projelerinin yayımlandığı bir portaldır. SayNET ile Sayıştayın iş ve doküman akışının sistematik bir
şekilde gerçekleştirilmesini, süreçlerin daha etkin ve daha hızlı yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak
amaçlanmaktadır.
SayNET çerçevesinde Personel Kayıt/Güncelleme, Personel Sicil, Personel Terfi/Atama, Personel
İletişim, İzinler, Eğitim, Araç Tahsis, Bilgi Edinme, Çalışan Memnuniyet Anketi, E-Posta Bildirim, BT Envanter
uygulamaları tamamlanmış ve bu kapsamda 47 form ve 85 rapor tasarlanarak kullanıma açılmıştır. Ayrıca
Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) yönelik olarak teknik altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.
3.6 İnternet ve İntranet Sayfaları
Sayıştayda bilgi kaynakları, iş yazılımları ve veri tabanlarına erişimde iç ağda yayımlanan Saybis
portalı kullanılmaktadır. Sayfada duyuru, genelge vb. yönetim talimatlarına, bilgi kaynaklarına, Sayıştay
otomasyon sistemine dahil modüllere ve kurum içi iletişim kanallarına yer verilmektedir.
Genel Bilgiler
17
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıştay faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşılabilmesi için internet sitesi Türkçe
ve İngilizce dil seçenekleriyle tasarlanmıştır.
Sayıştay internet sitesinde, kurumsal bilgilere, strateji belgelerine, Sayıştay kararlarına, kamuoyuna
duyurulan raporlara, denetim alanı ile ilgili yayınlara ve akademik çalışmalara yer verilmektedir.
Ayrıca Sayıştay internet sitesinde diğer kurum ve kuruluşların eğitim taleplerini iletebilecekleri bir
bölüm mevcuttur.
TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN Meslek
Mensuplarına Sertika ve Mühür Verme Törenine
Katıldı
Genel Bilgiler
18
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3.7 Kütüphane
Sayıştay kütüphanesi çalışanların yanı sıra kurum dışından gelen okuyucuların da eğitim ve araştırma
çalışmalarına katkı sağlamakta, her tür ve her ortamdaki bilgi ve belge ihtiyacını karşılayarak ulusal ve
uluslararası ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve transferine destek olmaktadır. Özellikle denetim konusundaki
yerli ve yabancı kaynakları ile son yıllarda konusunda “Referans Kütüphanesi” olma özelliğini taşımaktadır.
Temel konusu denetim olan kütüphanemizin koleksiyonunda; hukuk, ekonomi, muhasebe, maliye,
işletme, uluslararası ilişkiler, yönetim vs. ilgili disiplinlere ait bilgi kaynakları bulunmaktadır.
Kütüphane koleksiyonumuzda Türkçe ve yabancı basılı kitapların yanında dergiler, tezler, DVD-VCD’ler
ve elektronik veri tabanları bulunmaktadır.
Koleksiyondaki 21.000’den fazla bu bilgi kaynağının organizasyonu için Milas Otomasyon Programı ve
Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılmaktadır.
Başkanlığımız ile ODTÜ, Bilkent ve Gazi Üniversiteleri ile yapılan protokollerle, kütüphaneler arası işbirliği
ve mensuplarımızın anılan üniversite kütüphanelerinden kolaylıkla faydalanma imkanı sağlanmıştır.
Kütüphanemiz, okuyucuların bilgi kaynaklarına ulaşması için her türlü elektronik donanım ve rahat bir
ortamda çalışılması için gerekli tüm fiziksel şartlara uygun olarak yeniden yapılandırılmıştır.
Genel Bilgiler
19
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
4 İNSAN KAYNAKLARI
Sayıştayın insan kaynakları; meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönetim mensuplarından
oluşur.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir.
Sayıştay Başkanı, 6085 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar arasından
aynı Kanun’un 13’üncü maddesine göre TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir.
Daire başkanları üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sayıştay Başkanı tarafından
görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, 6085 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar arasından Genel Kurul
ve TBMM tarafından seçilir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim
itibarıyla bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya yurt dışındaki en az
dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından, Sayıştay Başkanlığı ile imzalanacak
protokole göre ÖSYM tarafından yapılacak eleme sınavı ve yazılı sınav ile Sayıştay tarafından yapılacak
mülakat sınavı sonucuna göre Sayıştay Başkanı tarafından atanır.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca
yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanır.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sayıştay Başkanı tarafından atanır.
Bunların dışında, güvenlik ve temizlik alanında hizmet alımı yoluyla personel istihdam edilmektedir.
Genel Bilgiler
20
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıştayda; Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 8 Daire
Başkanı, 46 Üye, Başsavcı ve 9 Savcı, 922 Denetçi,
ve 591 Yönetim Mensubu olmak üzere toplam 1580
personel görev yapmaktadır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Üye (%4)
Başsavcı, Savcı (%1)
Denetçi (%58)
Yönetim Mensubu (%37)
Sayıştayda; Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 8 Daire Başkanı,
46 Üye, 450’si Uzman Denetçi, 216’sı Başdenetçi, 166’
Denetçi ve 90’ı Denetçi Yardımcısı olmak üzere toplam 979
Meslek Mensubu görev yapmaktadır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Üye (%6)
Uzman Denetçi (%46)
Başdenetçi (%22)
Denetçi (%17)
Denetçi Yardımcısı (%9)
Genel Blgler
20
Genel Blgler
21
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıştayda görev yapmakta olan 591 Yönetim Mensubunun;
11’i Sağlık Hizmetleri, 433’ü Genel İdari Hizmetleri, 56’
Teknik Hizmetler ve 91’i Yardımcı Hizmetler sınıfındandır.
Sağlık Hizmetleri (%2)
Genel İdari Hizmetleri (%73)
Teknik Hizmetler (%10)
Yardımcı Hizmetler (%15)
Sayıştayda; 18-29 yaş aralığında 181, 30-39 yaş aralığında
493, 40-49 yaş aralığında 429, 50-59 yaş aralığında 385 ve
60-65 yaş aralığında ise 92 personel görev yapmaktadır.
18-29 Yaş Aralığı (%12)
30-39 Yaş Aralığı (%31)
40-49 Yaş Aralığı (%27)
50-59 Yaş Aralığı (%24)
60-65 Yaş Aralığı (%6)
Genel Blgler
21
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Blgler
22
Sayıştay personelinin 19'unun doktora derecesi bulunmakta
olup 394’ü yükseklisans, 800’ü lisans ve 98’i yüksekokul
mezunudur.
Doktora (%1)
Yüksek Lisans (%25)
Lisans (%51)
Yüksek Okul (%6)
Diğer (%17)
Sayıştayda görev yapmakta olan 1580 personelin 1209’u
erkek, 371’i ise kadındır.
Erkek (%77)
Kadın (%23)
Genel Bilgiler
23
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
5-SUNULAN HİZMETLER
Sayıştay, bütçe hakkının kullanılmasını temin etmek üzere TBMM adına denetim yapan yargı yetkisini
haiz bir yüksek denetim kurumudur. Sayıştay mevzuat ile kendisine verilen denetim, raporlama, yargılama
ve görüş bildirme fonksiyonlarını yerine getirirken kamu mali yönetimde iyi yönetim ilkelerini yerleştirmeyi,
yönetimde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun işleyişine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
5.1 Sayıştay Denetm ve Denetm Raporları
6085 sayılı Kanun’un öngördüğü takvim uyarınca 2015 yılında, 2014 yılı denetim programı
kapsamında 2014 yılında başlatılan denetim faaliyetleri sonuçlandırılarak denetim raporları hazırlanmıştır.
2014 yılı Sayıştay Denetim Programı, kalkınma planları ve yıllık programlardaki öncelikler, kamuoyu
ve denetlenen kamu idarelerinin beklentileri, faaliyetlerinin nitelik ve niceliği, bütçe büyüklükleri,
denetlenme sıklığı, ihbar ve şikayetler, geçmiş yıl denetim sonuçları dikkate alınarak ve risk değerlendirmesi
yapılarak 6085 sayılı Kanun’un 31’inci maddesi uyarınca Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu kararı
ile hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.
2014 yılına ilişkin denetimler, kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve
işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali
yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce
belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarını ölçmek amaçlarıyla yürütülmüştür.
Kamu idarelerinin mali tabloları ve bunları oluşturan hesap ve işlemler ile faaliyet raporunda yer alan
performans bilgilerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere
risk odaklı denetim yaklaşımına göre yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin
uygulanması ve risk değerlendirmesi yapılması suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Genel Bilgiler
24
2014 yılı denetim programı dahilinde 5018 sayılı Kanun’a tabi genel yönetim kapsamında; 43
genel bütçeli idare, 147 özel bütçeli idare, 9 düzenleyici ve denetleyici kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu
ve Türkiye İş Kurumu, 51 il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi ve bunlara bağlı 19 idare, 51 il belediyesi,
88 ilçe belediyesi, 28 mahalli idare şirketi ile 5018 sayılı Kanun’a tabi olmayan ancak Sayıştayın denetim
kapsamında bulunan 7 kalkınma ajansı ve 7 diğer kamu idaresi olmak üzere toplam 482 Sayıştay Denetim
Raporu düzenlenmiştir. 2014 yılı denetim programı kapsamında 140 kamu idaresi için düzenlenen
performans denetimi raporu, toplam 482 kamu idaresi raporu ile birleştirilerek yayımlanmıştır.
2014 yılı denetim programı kapsamında yürütülen denetimler sonucunda bütçe büyüklükleri
itibarıyla; genel bütçeli idareler %99.79, özel bütçeli idarelerden yüksek öğrenim kurumları %100, özel
bütçeli diğer idareler %100, düzenleyici ve denetleyici kurumlar %100, sosyal güvenlik kurumları %100,
il özel idareleri %100, büyükşehir belediyeleri %100, büyükşehir bağlı idareleri %94, il belediyeleri %100,
kalkınma ajansları %34 ve diğer idareler %99,96 oranında denetlenmiştir.
Genel Bilgiler
25
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Kamu İdarelernn Bütçe Büyüklükler İtbarıyla Denetlenme Oranı
SEKTÖR ADI BÜTÇE YAPI ADI
KAMU
İDARESİ
SAYISI
2014 YILI BÜTÇE
GİDERİ TUTARI
(BİN TL)
DENETLENEN
KAMU
İDARESİ
DENETLENEN KAMU
İDARESİ BÜTÇE
GİDERİ TUTARI
(BİN TL)
BÜTÇE
GİDERİNE GÖRE
DENETLENME
ORANI (%)
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe 47 397.275.132 43 396.431.704 99,79
Özel Bütçe - A 106 16.556.077 106 16.556.077 100,00
Özel Bütçe - B 41 40.534.658 41 40.534.658 100,00
Düzenleyc ve Denetleyc
Kurumlar
9 2.430.917 9 2.430.917 100,00
TOPLAM 203 456.796.784 199 455.953.356 99,82
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARI
SGK 1 198.492.932 1 198.492.932 100,00
İŞ-KUR 1 95.628.636 1 95.628.636 100,00
TOPLAM 2 294.121.568 2 294.121.568 100,00
MAHALLİ İDARELER
İl Özel İdaresi 51 12.512.522 51 12.512.522 100,00
Büyükşehr Beledyes 30 140.747.159 30 140.747.159 100,00
Büyükşehr Bağlı İdares 33 13.635.013 19 12.771.787 94,00
İl Belediyesi 51 12.832.040 51 12.832.040 100,00
TOPLAM 165 179.726.734 151 178.863.508 99,52
DİĞER
Kalkınma Ajansı 26 501.900 7 172.819 34,00
Dğer 8 378.284.861 7 378.146.214 99,96
TOPLAM 34 378.786.761 14 378.319.033 99,88
GENEL TOPLAM 404 1.309.431.847 366 1.307.257.465 99,83
Ayrıca 2014 yılı denetim programı kapsamında 88 ilçe belediyesi, 24 belediye şirketi ve 4 il özel
idare şirketi denetlenmiştir.
Genel Bilgiler
26
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2015 Yılı Denetm Programı le 2014 Yılı Hesap ve İşlemler Denetlenen Kamu İşletmeler
SEKTÖR
ADI
BÜTÇE YAPI ADI
KAMU İŞLETMESİ
SAYISI
DENETİM PROGRAMINA
ALINAN KAMU
İŞLETMESİ SAYISI
HAZIRLANAN
RAPOR SAYISI
KAMU İŞLETMELERİ
İktisadi Devlet Teşekkülü 16 16 16
İktisadi Devlet Teşekkülü (Bağlı Ortaklık) 4 4 4
İktisadi Devlet Teşekkülü (Müessese) 7 7 7
Kamu İktsad Kuruluşu 2 2 2
3346 sy. Kanun Uyarınca Denetlenen Kurumlar 16 16 18
4046 sy. Özelleştrme Kanunu Kapsamındak Kurumlar 19 19 19
Özel Kanunlarına Göre Denetlenen Kurum ve Kuruluşlar 10 10 10
GENEL TOPLAM 74 74 76
Kamu İşletmelerinin denetimi, 6085 ve 3346 sayılı Kanunlar kapsamında yürütülmüştür. Denetlenen
kuruluşların yıllık raporları, işlem, bilanço, sonuç hesapları ve yönetim kurullarının ibra edilmesi-edilmemesi
veya genel görüşmeye sunulmasına esas olacak görüşleri içerecek şekilde, gerekçeli ve karşılaştırmalı
olarak hazırlanmıştır. 3346 sayılı Kanun uyarınca denetlenen kurumlara ait 2 adet 2013 yılı denetim
raporu 2015 yılı denetim programı kapsamında düzenlenmiştir. Kamu işletmelerinin %100’ü denetlenmiş
bulunmaktadır.
Denetmler Sonucunda Düzenlenen Raporlar
2014 yılı denetimleri sonucunda düzenlenen raporlar ve bu raporlar ile ilgili olarak yapılan işlemler;
-2014 yılı Genel Uygunluk Bildirimi
10 Eylül 2015 tarihinde TBMM'ye sunulmuş ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
-2014 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu
10 Eylül 2015 tarihinde TBMM'ye sunulmuş ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
-2014 yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu
10 Eylül 2015 tarihinde TBMM'ye sunulmuş, Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına gönderilmiş ve
Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
Genel Bilgiler
27
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
-2014 yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu
10 Eylül 2015 tarihinde TBMM'ye sunulmuş, Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Sayıştay internet
sitesinde yayımlanmıştır.
-2014 yılı Kamu İdarelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporları
43 genel bütçeli idare, 147 özel bütçeli idare, 9 düzenleyici denetleyici kurum, 2 sosyal güvenlik
kurumu ve 7 diğer kamu idaresi olmak üzere 208 adet kamu idaresine ilişkin Sayıştay Denetim Raporu
TBMM'ye sunulmuş, ilgili kamu idarelerine gönderilmiş ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır. 51
il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi, 19 büyükşehir bağlı idaresi, 51 il belediyesi, 88 ilçe belediyesi,
28 mahalli idare şirketi olmak üzere mahalli idarelere ilişkin toplam 267 adet Sayıştay Denetim Raporu
meclislerinde görüşülmek üzere ilgili kamu idarelerine gönderilmiş ve Sayıştay internet sitesinde
yayımlanmıştır.
-2014 yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu
Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu TBMM'ye sunulmuş, Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş
ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Reca AKYEL tarafından 2014 Yılı Genel Uygunluk Bldrmnn 10 Eylül 2015 tarhnde TBMM Başkanı
İsmet YILMAZ'a sunulması.
Genel Bilgiler
28
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
-2014 yılı Kalkınma Ajanslarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporları
7 adet kalkınma ajansı Sayıştay Denetim Raporu Kalkınma Bakanlığına ve ilgili kalkınma ajanslarına
gönderilmiş, Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
-2014 yılı Kamu İşletmeleri Denetim Raporları
Kamu İşletmelerinin denetimi sonucunda düzenlenen 76 adet Yıllık Denetim Raporundan, 74 adedi
29 Aralık 2015 tarihinde TBMM'ye sunulmuş ve Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.
Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğüne ait rapor ilgili Kanunu gereği söz konusu Banka’ya, Hazine Müsteşarlığı
Adına Alınan Tütünlerin Hesap ve İşlemleri Raporu Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.
-2014 yılı Kamu İşletmeleri Genel Raporu
Kamu İşletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarını içeren Kamu İşletmeleri Genel Raporu TBMM’ye
sunulmuş ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
-2014 yılı Yargılamaya Esas Raporlar
6085 sayılı Kanun'un 48’inci maddesi ve Sayıştay Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre 2015 yılı
Kasım ayı sonuna kadar hazırlanması gereken kamu idarelerinin 2014 yılı Yargılamaya Esas Raporları, hüküm
tesis edilmek üzere Sayıştay yargılama dairelerine sunulmuş olup hüküm sonucu düzenlenecek ilamlar,
Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililerine tebliğ edilecektir. Yargılamaya Esas Raporların sonucuna
göre düzenlenen ve kişisel mali sorumlulukla ilgili olan ilamlar, Tebligat Kanunu hükümlerine göre
ilgililerine tebliğ edilmektedir. Bu raporlar TBMM'ye sunulmamakta ve kamuoyuna duyurulmamaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sekiz yargılama dairesine; 293 adedi geçmiş yıllar denetimlerine ilişkin, 618
adedi ise 2014 yılı denetimlerine ilişkin olmak üzere toplam 911 adet yargılamaya esas rapor intikal etmiş
ve bu raporların 586 adedinin yargılaması yapılarak ilamı düzenlenmiştir.
-Siyasi Partilerin Mali Denetim Raporları
6216 sayılı Kanun ile siyasi partilerin mali denetimi Sayıştay tarafından yapılmakta, Anayasa
Mahkemesi tarafından karara bağlanmaktadır. Bu çerçevede toplam 77 adet siyasi partinin kesin hesabı, ilk
incelemeleri yapılmak üzere Anayasa Mahkemesinden teslim alınmış olup düzenlenen raporlar Anayasa
Mahkemesine Başkanlığına sunulmuştur.
Genel Bilgiler
29
2015 Yılı Sayıştay Denetm Programı
Sayıştay, 2015 yılında 6085 sayılı Kanun’un 31’inci maddesi doğrultusunda TBMM’nin, kamuoyunun
ve denetlenen kamu idarelerinin beklentilerini de dikkate alarak yapılan risk analizleri çerçevesinde yıllık
denetim programını hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur.
2015 yılı denetim programında yer alan kamu idarelerine ilişkin denetim raporları 2016 yılında
ilgili idarelere gönderilecek ve TBMM’ye sunulacaktır.
2015 yılı denetim programında denetim alanımızdaki kamu idarelerinden 45 genel bütçeli idare,
106’sı üniversiteler olmak üzere 147 özel bütçeli idare, 9 denetleyici ve düzenleyici kurum, Sosyal Güvenlik
Kurumu ve Türkiye İş Kurumu, 51 il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi, 33 büyükşehir bağlı idaresi, 51
il belediyesi, 103 ilçe belediyesi, 27 belediye şirketi, 12 il özel idare şirketi, 26 kalkınma ajansı ile 8 diğer
kamu idaresi olmak üzere 544 kamu idaresi denetim kapsamına alınmıştır. Ayrıca 75 Kamu İşletmesinin
2015 yılı faaliyetleri yıllık denetim programına alınmıştır.
2015 yılında Dışişleri Bakanlığı 14 misyon şefliğinin mali işlem ve prosedürleri, yurt dışı teşkilatlarının
yerinde incelenmesine dair program kapsamında incelenmiştir.
Genel Bilgiler
30
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2015 Yılı Denetm Programına Alınan Genel Yönetm Kapsamındak Kamu İdareler
SEKTÖR ADI BÜTÇE YAPI ADI KAMU İDARESİ SAYISI
DENETİM PROGRAMINA
ALINAN KAMU İDARESİ SAYISI
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe 47 45
Özel Bütçe-A (Ünversteler) 111 106
Özel Bütçe-B (Dğer Kurumlar) 42 41
Düzenleyc ve Denetleyc Kurum 9 9
TOPLAM 209 201
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
SGK 1 1
İŞ-KUR 1 1
TOPLAM 2 2
MAHALLİ İDARELER
İl Özel İdaresi 51 51
Büyükşehr Beledyes 30 30
Büyükşehr Bağlı İdares 33 33
İl Belediyesi 51 51
TOPLAM 165 165
DİĞER
Kalkınma Ajansı 26 26
Dğer 8 8
TOPLAM 34 34
GENEL TOPLAM 410 402
Ayrıca 103 ilçe belediyesi, 12 il özel idare şirketi ve 27 belediye şirketi 2015 yılı denetim programı
kapsamına alınmıştır.
Genel Bilgiler
31
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Syas Partlern Mal Denetm
6216 sayılı Kanun ile siyasi partilerin mali denetimi Sayıştaya, karara bağlanması ise Anayasa
Mahkemesine bırakılmıştır. Siyasi partilerin mali denetimi Sayıştaya 2010 yılı kesin hesapları itibarıyla
verilmiştir. Bu denetim (inceleme) partilerin kesin hesapları üzerinden olup partiler, kesin hesap cetvellerini
hazırlayıp haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunarlar. Anayasa Mahkemesi, bu kesin hesap
cetvellerini incelemek üzere Sayıştaya gönderir.
2015 yılında 77 partinin (2014 yılı kesin hesapları) ilk ve esas incelemesi yapılmak üzere Anayasa
Mahkemesi tarafından Sayıştaya gönderilmiştir.
Bu kapsamda 2015 yılında;
• 2010 yılı kesin hesaplarından kalan 1 partinin esas incelemesi,
• 2011 yılı kesin hesaplarından kalan 2 partinin esas incelemesi,
• 2012 yılı kesin hesaplarından kalan 11 partinin esas incelemesi,
• 2013 yılı kesin hesaplarından 59 partinin esas incelemesi,
• 2014 yılı kesin hesaplarından da 77 partinin ilk incelemesi yapılıp Anayasa Mahkemesi Başkanlığına
sunulmuştur.
Genel Bilgiler
32
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
5.2 Yargılama Faalyetler
Sayıştay, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların
hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları bir hesap mahkemesi olarak kesin hükme bağlar.
Denetimler sırasında bulunan kamu zararına ilişkin uygunsuzlukların yer aldığı yargılamaya esas raporlar
birer hesap mahkemesi olan Sayıştay dairelerine gönderilir. Dairelerce verilen ilamların son hüküm mercii
ise Sayıştay Temyiz Kuruludur. Sayıştay Başsavcılığı da yargılama sürecinde yer almaktadır. Sayıştay Başkanı,
aynı konu hakkında dairelerce veya Temyiz Kurulunca verilen ilamlar birbirine aykırı ise bu ilamları içtihadın
birleştirilmesi için Genel Kurula gönderir.
Sayıştay dairelerinin 2015 yılında verdikleri yargı kararlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Dareler İtbarıyla Verlen Yargısal Kararlar
DAİRELER
GEÇMİŞ YILLAR
DENETİMLERİNE
İLİŞKİN RAPOR
SAYISI
2014 YILI
DENETİMLERİNE
İLİŞKİN RAPOR
SAYISI
YARGILANAN
RAPOR
SAYISI
YARGILAMA ÖNCESİ
SORGU ÜZERİNE
YAPILAN TAHSİLAT
(TL)
YARGILAMA SONRASI
TAZMİNİNE HÜKMEDİLEN
TOPLAM KAMU ZARARI
(TL)
SUÇ
TEŞKİL
EDEN
FİİLLER
1. DAİRE 59 99 118 3.499.502,25 13.012.688,58 -
2. DAİRE 32 89 84 2.553.500,46 3.485.935,38 2
3. DAİRE 16 46 38 282.912,85 642.041.631,59 -
4. DAİRE 12 35 34 2.056.021,58 2.499.247,02 2
5. DAİRE 42 66 58 1.900.364,74 17.959.210,87 -
6. DAİRE 102 134 164 32.000.417,73 148.608.837,09 -
7. DAİRE 19 93 43 4.049.540,41 6.259.785,00 1
8. DAİRE 11 56 47 24.500,42 1.815.265,53 1
TOPLAM 293 618 586 46.366.760,44 835.682.601,06 6
2015 yılı içinde Sayıştay dairelerine, 293 adedi geçmiş yıllar denetimlerine ilişkin, 618 adedi ise
2014 yılı denetimlerine ilişkin olmak üzere toplam 911 adet yargılamaya esas rapor intikal etmiş ve bu
raporların 586 adedinin yargılaması yapılarak ilamı düzenlenmiştir. 325 rapor sonraki yıla devretmiştir.
Yargılanan raporlarda gösterilen kamu zararı tutarlarından 46.366.760,44 TLsi yargılama öncesi sorgu
Genel Bilgiler
33
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
üzerine sorumlular tarafından tahsil edilmiş, geriye kalan kamu zararından 835.682.601,06 TLsi için
yargılama sonrası tazmin kararı verilmiştir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 6
konunun ilgili kamu idarelerine veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir.
Sayıştay dairelerince düzenlenen ilamlar ilgililerce başvurulması halinde Sayıştay Temyiz Kurulunca
görüşülerek karara bağlanır.
Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 2015 yılında Temyiz Kuruluna yapılan başvurulardan
1.425 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiştir.
Temyz Kurulu Faalyetler
2014 Yılından Devreden Dosya Sayısı 1.526
2015 Yılında Gelen Dosya Sayısı 1.115
TOPLAM 2.641
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (İlamı düzenlenen) 1.425
2016 Yılına Devreden Dosya Sayısı 1.216
Temyiz Kurulunca 2015 yılında yargılanan 1.425 dosya için verilen 2.325 karar, konu başlıkları
itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Konular İtbarıyla Temyz Kurulu Kararları
KONU BAŞLIKLARI İTİBARIYLA KARARLAR SAYISI
Tasdk 1.096
Düzelterek Tasdk 34
Kaldırma 183
Bozma 507
Yapılacak İşlem Yok 500
İşlemden Kaldırılmasına Karar Verlen* 5
TOPLAM 2.325
* 6009 sayılı Kanun’un geçici 8’inci maddesi gereğince işlemden kaldırılmasına karar verilenler.
Genel Bilgiler
34
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Başsavcılık tarafından 2015 yılında, dairelerden gelen 265 rapor ve 357 ek rapor için görüş yazılmış,
1.345 temyiz karşılaması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüş ve temyiz karşılamalarının bilgileri daireler
itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Başsavcılığın Görüş ve Temyz Karşılamaları
DAİRELER RAPOR GÖRÜŞLERİ EK RAPOR GÖRÜŞLERİ TEMYİZ KARŞILAMALARI TOPLAM
1. DAİRE 37 62 298 397
2. DAİRE 39 52 233 324
3. DAİRE 7 39 65 111
4. DAİRE 8 28 28 64
5. DAİRE 39 27 134 200
6. DAİRE 49 85 434 568
7. DAİRE 53 40 96 189
8. DAİRE 33 24 57 114
TOPLAM 265 357 1.345 1.967
Genel Bilgiler
35
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
5.3. Görüş Bldrme Faalyetler
6085 sayılı Kanun’un 25 ve 62’nci maddeleri uyarınca, Sayıştay Genel Kurulunun Sayıştaya ilişkin
kanun tasarısı ve teklifleri ile Sayıştay Kanunu gereğince hazırlanacak yönetmelikler ve çeşitli konular
hakkında görüş bildirme ve karar alma görevi bulunmaktadır.
2015 yılında Genel Kurul tarafından 19 toplantı yapılmış, bu toplantılarda 27 adet karar alınmıştır.
Sayıştay Genel Kurulunun Görüş Bldrme ve Karar Alma Faalyetler
KONU BAŞLIKLARI SAYISI
Kurum İç İşleyş ve İşlevlerle İlgl Kararlar 19
Mevzuat Yorumu le İlgl Kararlar 4
Genel Uygunluk Bldrm Kararları 1
Sayıştay le İlgl Yönetmelkler Hakkında Kararlar 1
Yükseköğretm Denetleme Kurulu Üyelğ Seçmler le İlgl Kararlar 1
Sayıştay Üye Seçmler Hakkında Kararlar 1
TOPLAM 27
6085 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi uyarınca Daireler Kurulu, genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerince mali konuda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenlemeler hakkında
görüş vermektedir.
Daireler Kurulunca 2015 yılında belirtilen konular itibarıyla 283 görüş verilmiştir.
Sayıştay Dareler Kurulunun Görüş Bldrme Faalyetler
KONU BAŞLIKLARI SAYISI
Yen Yönetmelk Taslakları Hakkında 213
Yönetmelk Değşklkler Hakkında 68
Döner Sermayel İşletmeler Yönetmelkler Hakkında 2
TOPLAM 283
*
*Toplam 283 kararın; 24’ü yeni yönetmelik taslağı ve 14’ü yönetmelik değişikliği olmak üzere toplam 38 adedi adli tatil döneminde
Nöbetçi 8. Daire tarafından alınmıştır.
Genel Bilgiler
36
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Daireler tarafından 2015 yılında 482’si denetim raporlarına olmak üzere toplam 527 görüş bildirme
faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Darelern Görüş Bldrme Faalyetler
DAİRELER GÖRÜŞ VERİLEN RAPOR SAYISI MÜZEKKERE VE GÖRÜŞ BİLDİRME
1. DAİRE 91 1
2. DAİRE 70 -
3. DAİRE 38 -
4. DAİRE 22 1
5. DAİRE 67 2
6. DAİRE 75 -
7. DAİRE 70 -
8. DAİRE 49 41
TOPLAM 482 45
Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından 2015 yılında 563 karar verilmiştir.
Rapor Değerlendrme Kurulu Faalyetler
KONU SAYISI
2014 Yılı Kamu İşletmeler Genel Raporu 1
Kamu İşletmeler Denetm Raporları 76
2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetm Raporu 1
2014 Yılı Mal İstatstkler Değerlendrme Raporu 1
2014 Yılı Faalyet Genel Değerlendrme Raporu 1
2014 Yılı Dış Denetm Genel Değerlendrme Raporu 1
Kamu İdares Sayıştay Denetm Raporları 482
TOPLAM 563
Genel Bilgiler
37
5.4 Dğer Faalyetler
Uluslararası Faalyetler
Sayıştay, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının (INTOSAI) üyesidir. INTOSAI bünyesinde
oluşturulan Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI) Yönetim Kurulu üyeliği, Avrupa Yüksek
Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) Yönetim Kurulu üyeliği ve 2014 Haziran ayından itibaren EUROSAI
Birinci Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Sayıştayın üyesi olduğu bir diğer uluslararası kuruluş ise Ekonomik İşbirliği Örgütü Yüksek Denetim
Kurumları Teşkilatıdır (ECOSAI). Sayıştay bu kuruluşun kurucu üyesidir ve 2013 Aralık ayından itibaren
ECOSAI Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Sayıştay uluslararası kuruluşların çalışma grupları ve görev güçlerinde yer almaktadır. Üyesi olunan
çalışma grupları şunlardır:
INTOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA)
EUROSAI Afetlerde Kullanılan Kaynakların Denetimi Çalışma Grubu (WGAFADC)
EUROSAI Bilişim Teknolojileri (BT) Çalışma Grubu (ITWG)
EUROSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA)
EUROSAI Denetim ve Etik Görev Gücü (TFA&E)
ASOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA)
2015 yılı içerisinde bir dizi uluslararası etkinlik ve ziyarete ev sahipliği yapılmış, meslek mensuplarının
yurt dışında çeşitli platformlarda gerçekleştirilen toplantılar ile kurs, seminer, çalıştay gibi eğitim
etkinliklerine ve staj programlarına katılımı sağlanmıştır.
Genel Bilgiler
38
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
ASOSAI 13’üncü Genel Kurulu, 48’inci ve 49’uncu Yönetim Kurulu Toplantıları ile 6’ncı Sempozyumu
7–13 Şubat 2015 tarihleri arasında Malezyanın başkenti Kuala Lumpurda gerçekleştirilmiştir. ASOSAI’nin
2012–2014 mali yıllarına ilişkin denetim raporu ASOSAI Denetim Komitesi üyesi Ürdün Sayıştayı ve Türk
Sayıştayı tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Ayrıca ECOSAInin faaliyetleri hakkında
sunum yapılmıştır.
23’üncü BM/INTOSAI Sempozyumunun, “Birleşmiş Milletler 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi:
Sayıştayların Rolü ve Sürdürülebilir Kalkınma için Uygulama Araçları” konusunda 24 Mart 2015 tarihlerinde
BM Viyana Uluslararası Merkezinde gerçekleştirilmiş olan etkinliğe Sayıştaydan bir heyet katılmıştır.
43’üncü EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı 10 Mart 2015’te Finlandiya'nın başkenti Helsinkide
gerçekleştirilmiş ve Sayıştaydan bir heyet katılmıştır.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve İİT Alt Kuruluşlarına ait hesapların denetimi amacıyla
15–26 Mart 2015 tarihleri arasında Suudi Arabistanın Cidde şehrinde düzenlenen 36'ncı Mali Kontrol
Organı (MKO) Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Genel Bilgiler
39
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
INTOSAI’nin kapasite geliştirme sekretaryası olma görevini yürüten ve merkezi Norveç'in başkenti
Osloda bulunan INTOSAI Geliştirme Girişimi (IDI) tarafından gerçekleştirilen “Sayıştayların Performanslarını
Değerlendirme Çerçevesi (SAI PMF) Bilgi Paylaşımı ve Kalite Güvencesi Çalıştayı” Sayıştay ev sahipliğinde
27–30 Nisan 2015 tarihlerinde Ankarada gerçekleştirilmiştir.
12 Mayıs 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen 2014 yılına ilişkin NATO Uluslararası Denetçiler
Kurulu (IBAN) faaliyet raporunun değerlendirildiği ve mesleki konuların görüşüldüğü NATO üyesi ülkelerin
Yetkin Ulusal Denetim Kurumları (CNAB) temsilcileri yıllık toplantısına katılım sağlanmıştır.
Arnavutluk Sayıştayı’nın kuruluşunun 90’ıncı yıldönümü töreni 26 Mayıs 2015 tarihinde
Arnavutluk'un başkenti Tiranda düzenlenmiş ve törene Sayıştaydan bir heyet katılmıştır.
Avrupa Birliği Sayıştay Başkanları Temas Komitesi Toplantısı 18–19 Haziran 2015 tarihleri arasında
Letonyanın başkenti Rigada düzenlenmiş ve toplantıya Sayıştaydan bir heyet katılmıştır.
8’inci EUROSAI–OLACEFS Ortak Konferansı 24–26 Haziran 2015 tarihleri arasında Ekvador’un
başkenti Kitoda gerçekleştirilmiş ve toplantıya Sayıştaydan bir heyet katılmıştır.
Genel Bilgiler
40
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
INTOSAI Yolsuzluk ve Karaparanın Aklanmasıyla Mücadele Çalışma Grubu Alt Grup–1 ve Alt Grup–2
Ortak Toplantısı 28–30 Temmuz tarihleri arasında Sayıştay ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
20’nci ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısı ve 15’inci ECOSAI Eğitim Komitesi Toplantısı 21–22 Eylül
2015 tarihlerinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbede gerçekleştirilmiştir. Sayıştayın başkanlığını yaptığı 20’nci
ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 15’inci ECOSAI Eğitim Komitesi Toplantısı'nda öngörülen hususlar
karara bağlanmış ve 2016–2018 dönemini kapsayan ECOSAI Stratejik Planının hazırlık çalışmalarının
yapılması kararı da kabul edilmiştir.
ECOSAI bünyesinde ve Sayıştayın ev sahipliğinde düzenlenen “ISSAI´lerin Uygulaması” konulu
eğitim programı 28 Eylül–9 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Komisyonunda Profesyonel Eğitimdeki Ulusal Uzman Kadrosunda (NEPT) istihdam edilmek
üzere bir meslek mensubu 16 Ekim 2015–15 Mart 2016 tarihlerinde Brüksel’de görevlendirilmiştir.
EUROSAI Afetlerde Kullanılan Kaynakların Denetimi Çalışma Grubu (WGAFADC) “ISSAI 5500
Afet Yardımları Denetimi Rehberlerinin Geliştirilmesindeki Tecrübeler ve Sayıştaylar Tarafından
Uygulanabilirliği” temalı eğitim semineri 20–21 Ekim 2015 tarihleri arasında Sayıştay ev sahipliğinde
Ankarada gerçekleştirilmiştir.
Ulusal Gönüllü Katkı (VNC) kapsamında NATO Uluslararası Denetçiler Kurulu (IBAN) tarafından
yürütülen 2015 yılı güz dönemi performans denetimi çalışmalarına katılmak üzere bir meslek mensubu
1 Kasım 2015–30 Ocak 2016 tarihleri arasında görevlendirilmiştir.
INTOSAI Yargı Tipi Sayıştaylar Forumu ve Başsavcılar Ağı Toplantısı 13 Kasım 2015 tarihinde Fransa’nın
başkenti Paris’te gerçekleştirilmiş etkinliğe Sayıştaydan bir heyet katılmıştır.
Genel Bilgiler
41
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
7’nci EUROSAI Etik Görev Gücü Toplantısı 2627 Kasım 2015 tarihleri arasında Sayıştay ev sahipliğinde
Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
5’inci EUROSAI–ARABOSAI Ortak Konferansı “Kamusal Kurtarma Planlarının Gözetiminde
Sayıştayların Rolü” temasıyla 79 Aralık 2015 tarihleri arasında Katarın başkenti Dohada gerçekleştirilmiş
ve Sayıştaydan bir heyet katılmıştır.
27–29 Aralık 2015 tarihlerinde Suudi Arabistanın Cidde kentinde gerçekleştirien İslam İşbirliği
Teşkilatı 44'üncü Daimi Mali Komite (DMK) Toplantısına katılım sağlanmıştır.
INTOSAI Geliştirme Girişimi ile Sayıştay arasında ortak çalışma alanları belirlenmiş ve bu alanlarda
işbirliğini geliştirmeye yönelik “Mutabakat Zaptı” imzalanmıştır.
Romanya Sayıştayı ile kamu dış denetim metodolojisi ve yöntemleriyle ilgili deneyimlerin
paylaşılması ve her iki ülke mevzuatları çerçevesinde diğer ortak çalışma alanlarında işbirliğini desteklemek
amacıyla bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
Genel Bilgiler
42
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Eğtm Faalyetler
Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısını artırmak
ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasiteyi oluşturmak amacıyla Jean
Monnet Burs Programı kapsamında 2015 yılında 3 meslek mensubu yurt dışına gönderilmiştir.
Meslek Mensuplarının Yurt Dışında Yabancı Dil Eğitimi Programı kapsamında 30 meslek mensubu
yurt dışına gönderilmiştir.
Staj/mesleki eğitim programı kapsamında 2015 yılında Avrupa Birliği Sayıştayı’nda denetim
uygulama programına 2 meslek mensubu katılmıştır.
Hindistan Sayıştayı tarafından düzenlenen “Çevre Denetimi” konulu eğitim programına 1 meslek
mensubu, “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi” konulu eğitim programına 1 meslek mensubu, “BT
Ortamında Denetim konulu programa 2 meslek mensubu ve “Performans Denetimi” konulu Pakistan
Sayıştayı eğitim programına 1 meslek mensubu katılmıştır.
2015 yılı içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Sayıştay internet sitesi üzerinden talep formu
vasıtasıyla ve yazı ile eğitim talebi üzerine Sayıştay Denetimi ve ilgili konularda 66 adet eğitim verilmiştir.
2015 yılında Sayıştay tarafından verilen uluslararası eğitim faaliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Uluslararası Eğtmler
EĞİTİMİN ADI YERİ TARİHİ
Afganstan Sayışta“BT Denetm” ANKARA 20-30.04.2015
KKTC Sayıştayı Tecrübe Paylaşımı ANKARA 07-13.05.2015
KKTC Sayıştayı “Kamu Denetm” ANKARA 01-05.06.2015
KKTC Sayıştayı “Kamu Denetm” ANKARA 08-11.06.2015
Moğolstan Sayıştayı VET Denetm” ULANBATOR 01-14.07.2015
Arnavutluk Sayışta“Kamu Denetm ANKARA 24-28.08.2015
ECOSAI "ISSAI'lern Uygulanması" ANKARA 28.09-09.10.2015
Moğolstan Sayıştayı VET Denetm” İSTANBUL 18-25.10.2015
Oman Sayıştayı “Mal Denetm ve Uygunluk Denetm” ANKARA 02-06.11.2015
Arnavutluk Sayışta“Kamu Denetm ANKARA 16-20.11.2015
Genel Bilgiler
43
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Yeterllğ alan denetçlere sertfka ve mühür verme tören programı
23 Aralık 2015 Çarşamba günü Sayıştay Konferans Salonunda düzenlenen yeterllğn alan denetçlere sertfka
ve mühür verme törenne; TBMM Başkanı İsmal KAHRAMAN, TBMM Plan Bütçe Komsyonu Başkanı Süreyya Sad
BİLGİÇ ve TBMM Kamu İktsad Teşebbüsler Komsyonu Başkanı Fath ŞAHİN katılmışlardır.
Genel Bilgiler
44
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Blg Ednme le İlgl Faalyetler
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Sayıştayın 2015 yılı bilgi edinme hakkının
kullanımıyla ilgili verileri aşağıda sunulmuştur.
Blg Ednme İle İlgl Faalyetler
KONULAR TOPLAM
İş Başvurusu-Nakl-Staj
23
İhbar-Şikayet
105
Sayıştay Sınavı
26
Blg-Belge Taleb
11
Karar-Rapor-İlam Taleb
39
Kurum Zyaret-Semner Taleb
12
Mütalaa-Tavsye Taleb
100
Scl Taleb
47
Soru Önergeler
1
İtiraz Dilekçeleri-Dilekçe Akibeti
21
Görev Alanı Dışı-İlgsz Başvuru
47
Ön Lsans Mezunları Tavsye
33
Sayıştay Denetm Hakkında
8
Mükerrer
8
Dğer
48
TOPLAM
529
2015 yılında 529 adet bilgi edinme başvurusu olmuş bunlardan; 81 adedine mükerrer, hatalı ve
talep içermeyen başvuru olması nedeniyle cevap verilmemiş, kalan 448 başvuruya ilişkin olarak ise 206
adedinin başvurusu olumlu olup talepleri karşılanırken, 118 adedi yasal gerekçelerle reddedilmiştir. Ayrıca
124 başvuru ilgili birimlere havale edilmiştir.
Genel Bilgiler
45
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Kamu yönetimi anlayışı, iç kontrol merkezli stratejik yönetime dayanır. Gerek 5018 sayılı Kanun
gerekse 6085 sayılı Kanun, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesini amaçlayan iç kontrol
sisteminin temel çıkış noktası olup bu sistem ile kurumsal yönetim daha güçlü ve daha ilkeli hale gelmiştir.
Kamuda hesap verme sorumluluğunu ve mali saydamlığı sağlamak misyonu olan Sayıştay için
harcama belgelerinin oluşum anından son kullanım anına kadar kontrolden geçmesi, mali mevzuat ile
uyumluluk, iş süreçlerinin tam ve zamanında gerçekleşmesi ve mali programa uygun çalışma anlayışı
önem taşımaktadır.
İç kontrol sistemi ile öngörülen ve kamu mali yönetimi yaklaşımında reform olarak nitelendirilebilecek
faaliyetler zinciri ile idarelere; kalite, güvenilirlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik, mevzuata uygunluk ve planlı
hareket gibi imkanlar doğmaktadır.
Ön mali kontrol faaliyetini de içinde barındıran iç kontrol sistemi, plan ve programlara dayalı bir
altyapı gerektirir. İç kontrol, kurumun bütün iş süreçlerini kapsayan ve tüm personeli ilgilendiren bir
süreç ve yönetim modelidir. Kurumsal kültür, organizasyon yapısı, planlama ve programlama faaliyetleri,
çalışanların performansı, etik değerler, misyon ve vizyon çerçevesinde stratejik amaç ve hedeflerin
belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda olası risklerin tespiti ile risklere karşı kontrol faaliyetlerinin
geliştirilmesi, kayıt ve dosyalama sistemi ile ilgili bilgi güvenliği politikaları, kurum içi ve kurum dışı iletişim
düzeyi ve raporlama faaliyetleri ve iç denetim faaliyetleri de iç kontrol sistemi içerisinde yer alır.
26/12/2014 tarihli Başkanlık oluru ile uygulamaya konulan 2015-2016 dönemi Sayıştay Başkanlığı
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler
üçer aylık periyotlarla izlenmiş, izleme sonuçları İç Kontrol ve Risk Yönlendirme Kurulunca (İKRYK)
değerlendirildikten sonra Başkanlığa raporlanmıştır. Ayrıca Eylem Planındaki faaliyetlerin ilk altı aylık ve
ikinci altı aylık gerçekleşme sonuçlarının İKRYK’de değerlendirilmesinden sonra değerlendirme sonuçları
Başkanlığa sunulmuş ve bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
2015-2016 yılı Sayıştay Başkanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve 2014-2018
Stratejik Planındaki amaç ve hedefler doğrultusunda risk kütüğü hazırlanmış olup tespit edilen her risk
için kontrol faaliyetleri önerilmiş ve bu faaliyetleri takip etmekle sorumlu birim koordinatörü ile sorumlu
personel belirlenmtir. İç kontrol faaliyetleri çerçevesinde Sayıştay Başkanlığı İç Kontrol Sistemi Yönergesi
hazırlanmıştır. İmza Yetkileri Yönergesi Taslağı Başkanlığa sunulmuştur. Hata ve Usulsüzlüklerin Önlenmesine
Dair Yönergenin hazırlanmasına devam edilmektedir.
Genel Bilgiler
46
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Yargı, denetim ve yönetim birimlerine ilişkin tamamlanan teşkilat şemaları, iş akış süreç şemaları,
süreç bilgi kartları, paydaş analizleri gibi tüm çalışmalar birimlerce değerlendirilmek üzere intranet
sayfasında paylaşıma açılmıştır.
5018 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ve
Sayıştay Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen usuller ile ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde 2015 yılında görev alanına giren harcama birimlerinden gelen 5.615 adet dokümanın ve
eklerin ön mali kontrolü gerçekleştirilmiştir.
2015 Yılı Ön Mal Kontrol Faalyetler
BİRİM AÇIKLAMALAR ADET
Teknk ve Mal İşler Brm
Başkanlığı
Ödeme Emri Belgesi (Avans/Kredi/Mahsup) 257
Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı (Mal/Hzmet/Yapım) 69
Ödeme Emri Belgesi (Diğer) 885
TOPLAM 1.211
İnsan Kaynakları Birim
Başkanlığı
Ödeme Emr Belges-Geçc Görev Yolluğu (Avans) 2.306
Ödeme Emr Belges-Sürekl/Geçc Görev Yolluğu (Mahsup) 2.010
Ödeme Emr Belges-Yurt ç/Yurt dışı Eğtm 80
Ödeme Emri Belgesi (Diğer) 8
TOPLAM 4.404
GENEL TOPLAM 5.615
Ayrıca kadro dağılım cetvelleri, seyahat kartı listeleri, yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel sa
ve sözleşmeleri mevzuata uygunluk yönünden kontrol edilmiştir.
Başkanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında 2015 yılına ilişkin öngörülen 77 adet
eylemin uygulama çalışmaları yapılmıştır.
Genel Bilgiler
47
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç ve Hedeer
Genel Bilgiler
51
DENETİM
AMAÇ 1
HEDEF 1.1
Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe
sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans
programı-faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı
sağlamak
Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde
hesap verme sorumluluğunun ve şeaığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun
gereğince gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesnde kamu darelernde hesap verme sorumluluğu ve şeaığın
gelştrlmes ve etkn denetm yapmanın olanaklı hale gelmesnn en öneml ayaklarından br, denetlenecek
kurumlarda kurum bazında kurulmuş uluslararası standartlara uygun, muhasebe sstem başta olmak üzere
tüm sstem gereksnmlern düzgün br şeklde karşılayacak mekanzmaların yerleşmş olmasıdır. Bu nedenle,
Sayıştayın görev kapsamına gren bütün darelerde etkn br kamu mal yönetm anlayışının yerleşmş olması ve
ç kontrol süreç ve mekanzmalarının kurulup gelştrlmes gerekmektedr.
Kamu darelernde kamu mal yönetm sstemnn kurulması ve yerleştrlmes; kalkınma planlarında öngörülen
amaçlardan başlayarak kurumsal stratejk planların, yıllık performans programlarının ve faalyet raporlarının
yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp sonuçlandırılmasını gerektrr. Kamu darelernde y şleyen br ç
kontrol sstemnn kurulmuş olması;
• Kamu kaynaklarının etkn, etkl, ekonomk ve darenn amaçlarına uygun br şeklde kullanılması,
• İş ve şlemlern mevzuata uygunluğu,
• Faalyetler hakkında düzenl, zamanında ve güvenlr blg üretlmes,
• İdarenn varlıklarının korunması,
Yolsuzluk ve usulsüzlüklern önlenmes konularında yeterl ve makul güvence sağlanması
hususlarında lerleme kaydedlmesne katkı sağlayacaktır.
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
52
DENETİM
AMAÇ 2
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek
için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
geliştirmek
HEDEF 2.1
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
6085 sayılı Kanun Sayıştayın düzenllk ve performans denetmler yapmasını öngörmektedr.
Kanun düzenllk denetmnn üç unsurunu şu şeklde sıralamaktadır:
- Kamu darelernn gelr, gder ve malları le bunlara lşkn hesap ve şlemlernn kanunlara ve
dğer hukuk düzenlemelere uygun olup olmadığının tespt,
- Kamu darelernn mal rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve htyaç duyulan
her türlü belgelern değerlendrlerek, bunların güvenlrlğ ve doğruluğu hakkında görüş
bldrlmes,
- Mal yönetm ve ç kontrol sstemlernn değerlendrlmes.
Bu doğrultuda Sayıştayın, kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm
anlayış, yaklaşım ve kapastesn gelştrme htyacı doğmuştur.
Sayıştayın, kamu darelernn amaç ve hedeerne lşkn uygulamalarını değerlendrecek
olması da yen denetm yaklaşımlarını gelştrmey ön plana çıkarmaktadır.
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
53
HEDEF 2.3
Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için
ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili diğer kuruluşlar
ile etkin işbirliği yapmak
HEDEF 2.2
Mesleki yeterliliği artırmak
Denetm anlayış ve yaklaşımını
değştrmek amacıyla denetm
çalışmaları yürütülecek, denetm
teknk altyapısı sürekl gelştrlecek ve
meslektaşların meslek yeterllğnn
artırılması sağlanacaktır.
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek
çn denetm anlayış, yaklaşım ve kapastesn
gelştrme amacı doğrultusunda; modern
denetm metodolojlernn gelştrlmes çn
çalışmalar yürütülecek, ulusal ve uluslararası
meslek ve lgl dğer kuruluşlar le şbrlğ
yapılacaktır.
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
54
YARGI
AMAÇ 3
Adil, hızlı, şeaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve
altyapıyı geliştirmek
HEDEF 3.1
Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeaf
işlemesini sağlayacak bilişim altyapısını geliştirmek
Sayıştay, Anayasanın Yargı” başlıklı bölümünde düzenlenmş olup kendsne denetmn
yanı sıra yargılama yetk ve görev verlen br kurumdur. Sayıştay yargısının etkn ve hızlı
şleyeblmesn adl yargılanma hakkı çersnde değerlendrmek gerekmektedr. Yargı
kararlarının kamuoyuyla paylaşılması şeaf br yargının oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Kolaylıkla ulaşılablecek br kararlar küllyatının konu veya dğer esaslar açısından tasnfnn
yapılarak yargı darelernn kullanımına sunulması br çthat oluşmasına da destek
verecektr. Yerleşmş çthatların varlığı adl yargılamaya olan güven pekştrecektr. Sayıştay
darelernn ve kurullarının kararlarını zamanında yayınlayacak br yönetm anlayışının
benmsenmes ve hayata geçrlmes önem arz etmektedr. Bu amaç doğrultusunda;
yargı fonksyonunun daha etkn, hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm altyapısı
gelştrlecektr.
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
55
HEDEF 3.2
İlamların infazının etkinliğini artırmak
Sayıştay yargısal faalyet alanında etknlk çn mahkeme kararlarının uygulama sonuçlarının
zlenmesne lşkn sağlıklı br takp yöntemnn kurulması gerekldr. Sayıştay yargısının
etknlğ ancak lamların nfazının güvence altına alınması le mümkündür. Sayıştay
Kanunu lamların nfazı konusunda sorumlulukları açık ve net olarak belrlemş ve zleme
görevn Sayıştay Başsavcılığına vermştr. Bu görevn etkn br şeklde yerne getrlmes
çn hukuk ve teknk altyapının kurulması önem arz etmektedr. Bu amaç doğrultusunda
lamların nfazının önündek engellern belrlenerek bunların ortadan kaldırılmasına
yönelk önlemler alınacak ve lamların nfaz sonuçlarının sorumlular tarafından düzenl
olarak Sayıştaya raporlanması sağlanacaktır.
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
56
AMAÇ 4
Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal
yönetim kapasitesini ve insan kaynakları yönetimini
güçlendirmek
HEDEF 4.1
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim
bilgi sistemi oluşturmak
Br kurumdan beklenen vermn en üst düzeyde elde edlmes çn kurumsal yönetm
kapastesnn güçlendrlp gelştrlmes gerekmektedr. Bu hususta yönetme yardımcı
olacak en öneml araç şüphesz k kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak br
yönetm blg sstemnn oluşturulmuş olmasıdır. Sayıştay Kanunu le Sayıştayın görev alanı
genşlemştr. Bu durum Sayıştay açısından gerçekleştrlen şlem sayısı ve sahp olunan
blgy artırmaktadır. Bununla brlkte şlemlern daha hızlı yapılması ve kararların daha hızlı
alınması konusundak Sayıştaya yönelk beklentnn de artması doğal kabul edlmektedr.
Yönetm şlevlernn gerektrdğ blgnn güvenlr, doğru ve zamanında elde edleblmes
ve yönetleblmes çn süratl ve doğru kararlar alablmey kolaylaştıracak br yönetm blg
sstemnn kurulması ve şlemes gerekmektedr.
KURUMSAL
YÖNETİM
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
57
HEDEF 4.2
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Br kurum veya kuruluşun etkn çalışma durumunu belrleyen temel faktörlerden br kurum
çalışanlarıdır. İnsan kaynakları br kuruluşun en değerl varlığıdır. İnsan kaynakları yönetm
le faalyetler Sayıştay çn en etkl ş gücünü gelştrmek ve bunun sürekllğn sağlamak
amacına dönük gerçekleşeblecektr. Personelden etkn şeklde yararlanmak çn personel
değerlendrmes, karyer gelşm ve yönetmne odaklanan br nsan kaynakları yönetm
planı gelştrlmektedr. İnsan kaynakları yönetm le “nsan öğesn Sayıştay faalyetlernn
merkeznde gören, onu ön plana çıkaran br yaklaşım benmsenmektedr.
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
58
İLETİŞİM
AMAÇ 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık ilkelerinin
geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Sayıştayın
kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
HEDEF 5.1
TBMM ile ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine
ilişkin farkındalığı artırmak
İletşm, Sayıştayın faalyetlernn y şlemesne kayda değer derecede katkıda bulunan
en öneml araçlardan brdr. Kamu kaynaklarının etkn, ekonomk ve verml kullanımının
sağlanmasında önde gelen kamu kurumu olarak Sayıştayın majının yaygınlaştırılmasında
letşm öneml hale gelmştr.
Yüksek denetm kurumları çn se letşm, temel şlevlern ve denetmler sonucu
düzenledğ raporları doğru ve stenlen br şeklde lgllere leteblmesdr. Yüksek denetm
kurumu olarak Sayıştay, görev ve sorumluluklarını gereğ gb yerne getrrken TBMM,
kamuoyu ve denetlenen kamu dareler le sürekl letşm halnde olmalıdır. Sayıştayın
sayılan paydaşlarla letşmnn güçlendrlmes, kamu mal yönetmnn toplum çndek
güvenlrlğ ve etknlğnn arttırılmasına, şeaık ve hesap verleblrlğn yerleştrlmesne
ve güçlendrlmesne katkı sağlayacaktır.
İLETİŞİM
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
59
HEDEF 5.3
Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu,
medya, sivil toplum ve akademik çevreler
nezdinde tanıtmak
HEDEF 5.2
Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi
geliştirmek
Sayıştay Kanunu’nda yapılan değşklkten
bu yana Sayıştay denetm metodolojler ve
denetm yaklaşımı da değşmştr. Denetlenen
kurumlar bu değşmden doğrudan etklenenler
olarak değşm konusunda blglendrlmes
gereken en öneml paydaşlardır. Denetlenen
kurumların denetmn amacı kapsamı ve
metotları hakkında farkındalıklarının artırılması
değşm yönetm sürecn olumlu anlamda
etkleyen faktörlerden brdr.
Kamu kaynaklarının etkn, ekonomk
ve verml kullanımının sağlanmasında
önde gelen kamu kurumu olarak
Sayıştay, raporlarını kamuoyuyla
paylaşmak durumundadır. Sayıştay
TBMM ve dolayısıyla vatandaşlar adına
denetm yapmaktadır. Halk, medya,
svl toplum ve akademk çevreler
Sayıştayın fonksyonları, faalyetler ve
raporları konusunda blglendrlmeldr.
Bu hususu göz önünde bulundurarak
Sayıştay basın toplantıları veya
konferanslar gb faalyetler yürütecektr.
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
60
B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
TEMEL POLİTİKA BELGELERİ
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Onuncu Kalkınma Planı 06/07/2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Planda
Sayıştayın denetim alanının tüm kamu kaynaklarını kapsayacak şekilde genişletildiğinden bahsedilmiş
ve stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetiminin Sayıştay tarafından yapılacağı
vurgulanmıştır.
Orta Vadel Program (2015-2017)
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında, bütçe çalışmalarını başlatan ve belirli makroekonomik amaç,
hedef ve politikalara yer verilen Orta Vadeli Program 08/10/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Üç yıllık bir bakış açısına sahip olan Orta Vadeli Programda Sayıştay ile ilgili olarak “Kamu Mali Yönetimi ve
Denetim” bölümünde şu hususlar öngörülmüştür;
“Kurum bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecek ve çok yıllı
bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesi sağlanacaktır.
Kamu mali yönetimi reformuyla amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere
uygulama etkinliği artırılacak, reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna hükümleri
ve uygulamalardan kaçınılacaktır.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması
sağlanacaktır.
Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.”
2015 Yılı Programı
Orta vadeli programın ilk yıl detaylı yansıması olan 2015 Yılı Programı 17/10/2014 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Programa göre Sayıştayın uygulayacağı politika öncelikleri ve tedbirler şöyledir;
“Öncelik; Kaynak tahsis sürecinin stratejik planlar ve performans esaslı bütçeleme sistemiyle ilişkisi
güçlendirilerek, sürecin planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, izleme ve değerlendirme etkinliği
artırılacaktır.
Amaç ve Hedeer
60
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
61
Tedbir; Kamu mali yönetimi bilgi sistemlerinin etkinliği artırılacaktır.
Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sayıştay tarafından işletilen bilgi
sistemlerinin birbirleriyle entegre ve etkin şekilde işlemesini sağlamaya yönelik kurumlararası protokol
yapılacaktır.
Katılım Önces Ekonomk Program (2014-2016)
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Katılım Öncesi
Ekonomik Programda Sayıştay ile ilgili olarak “Kamu Mali Yönetimi ve Denetim” bölümünde şu hususlar
öngörülmüştür;
“Stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisi güçlendirilecek, iç ve dış denetimin etkin
ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanacak ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği artırılacaktır. Kamu idarelerinin
faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.
Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
Amaç ve Hedeer
61
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Faalyetlere
İlşkn Blg ve
Değerlendrmeler
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
65
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- MALİ BİLGİLER
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2015 yılı bütçesi 186.372.500 TL olarak kanunlaşmış, yıl içerisinde 175.099.416 TLsi harcanmış,
11.273.084 TL ödenek iptal edilmiştir. Harcama gerçekleşme oranı %93,95 olmuştur.
Bütçe Gderlernn Ekonomk Sınıandırması
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2013 2014 2015
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 PERSONEL GİDERLERİ 103.849.700 93.523.571 107.911.800 101.931.105 121.771.000 121.180.579
01 Memurlar 101.523.700 92.611.775 105.405.800 100.380.808 119.795.000 119.430.071
02 Sözleşmel Personel 816.000 321.701 696.000 305.923 466.000 325.521
04 Geçc Personel 10.000 0,00 10.000 0,00 10.000 0,00
05 Dğer Personel 1.500.000 590.095 1.800.000 1.244.374 1.500.000 1.424.987
02 SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 14.170.000 12.120.614 14.235.000 13.612.394 15.345.000 14.726.543
01 Memurlar 14.050.000 12.066.320 14.115.000 13.562.539 15.220.000 14.676.758
02 Sözleşmel Personel 120.000 54.294 120.000 49.855 125.000 49.785
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 38.073.000 27.840.125 42.582.000 28.431.270 37.400.000 32.441.434
02 Tüketme Yönelk Mal ve Hzmet Alımları 4.448.000 3.472.572 4.162.000 2.813.202 4.092.000 3.395.739
03 Yolluklar 8.058.000 5.476.520 10.622.000 6.255.845 8.453.000 6.375.003
04 Görev Gderler 201.000 134.391 90.000 34.289 120.000 79.433
05 Hzmet Alımları 22.506.000 16.888.336 25.143.000 17.702.042 22.165.000 20.514.334
06 Temsl ve Tanıtma Gderler 350.000 90.628 400.000 92.699 300.000 132.057
07
Menkul Mal, Gayr Madd Hak Alım, Bakım
ve Onarım Gderler
1.410.000 1.302.555 1.215.000 904.552 1.320.000 1.021.953
08
Gayrmenkul Mal Bakım ve Onarım
Gderler
1.100.000 475.123 950.000 628.641 950.000 922.915
05 CARİ TRANSFERLER 644.500 638.111 684.500 675.735 726.500 705.736
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
602.000 602.000 630.000 630.000 650.000 650.000
04 Hane Halkına Yapılan Transferler 1.500 378 1.500 252 1.500 252
06 Yurt Dışına Yapılan Transferler 41.000 35.733 53.000 45.483 75.000 55.484
06 SERMAYE GİDERLERİ 7.850.000 6.880.510 10.080.000 6.510.604 11.130.000 6.045.124
01 Mamul Mal Alımları 3.745.000 3.713.141 5.030.000 4.481.916 1.400.000 761.312
03 Gayr Madd Hak Alımları 1.950.000 1.798.880 2.350.000 1.340.247 2.700.000 1.499.457
05 Gayrmenkul Sermaye Üretm Gderler 200.000 0,00 - - 300.000 0,00
07 Gayrmenkul Büyük Onarım Gderler 1.955.000 1.368.489 2.700.000 688.441 6.730.000 3.784.355
GENEL TOPLAM 164.587.200 141.002.931 175.493.300 151.161.108 186.372.500 175.099.416
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
66
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Ekonomik sınıflandırma açısından Sayıştayın 2013, 2014 ve 2015 yılları bütçesinde yer alan
ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ekonomk Sınıandırmaya Göre Karşılaştırmalı Bütçe Gderler
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2013 2014 2015
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 Personel Gderler 103.849.700 93.523.571 107.911.800 101.931.105
121.771.000 121.180.579
02
Sosyal Güv.Kur. Devlet Prm
Giderleri
14.170.000 12.120.614 14.235.000 13.612.394
15.345.000 14.726.543
03 Mal ve Hzmet Alım Gderler 38.073.000 27.840.125 42.582.000 28.431.270
37.400.000 32.441.434
05 Car Transferler 644.500 638.111 684.500 675.735
726.500 705.736
06 Sermaye Gderler 7.850.000 6.880.510 10.080.000 6.510.604
11.130.000 6.045.124
TOPLAM 164.587.200 141.002.931 175.493.300 151.161.108
186.372.500 175.099.416
“01- Personel Giderleri için 121.771.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin %99,52’si
harcanmıştır.
“02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 15.345.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve
söz konusu ödeneğin %95,97’si harcanmıştır.
“03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için 37.400.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin
%86,74’ü harcanmıştır.
“05- Cari Transferler için 726.500 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin %97,14’ü
harcanmıştır.
“06- Sermaye Giderleri” için 11.130.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin % 54,32’si
harcanmıştır.
2015 yılı bütçesinden, 2014 yılsonu harcamalarına göre %15,83 artışla 175.099.416 TL harcama
gerçekleşmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
67
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Kurumsal Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler
KURUMSAL KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.00.00.02 Özel Kalem 4.838.000 4.009.768 82,88
06.01.00.00 Dareler ve Kurullar 21.634.000 21.118.776 97,62
06.02.00.00 Başkan Yardımcılığı 53.337.500 48.362.531 90,67
06.02.00.20 Denetm Brmler 106.563.000 101.608.341 95,35
TOPLAM 186.372.500 175.099.416 93,95
Fonksyonel Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler
KODU AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01 Genel Kamu Hzmetler 21.762.500 21.238.433 97,59
02 Savunma Hzmetler 20.000 9.617 48,08
03 Kamu Düzen ve Güvenlk Hzmetler 162.240.000 151.847.036 93,59
09 Eğtm Hzmetler 2.350.000 2.004.330 85,29
TOPLAM 186.372.500 175.099.416 93,95
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
68
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Bütçe gideri türü açısından iptal edilen ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2015 Yılı Bütçe Gderler ve Harcama Oranları
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2015 (TL)
HARCAMA ORANI
(%)
TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERLERİ İPTAL EDİLEN
01 Personel Gderler 121.771.000 121.180.579 590.421 99,52
02 Sosyal Güv.Kur. Devlet Prm 15.345.000 14.726.543 618.457 95,97
03 Mal ve Hzmet Alım Gderler 37.400.000 32.441.434 4.958.566 86,74
05 Car Transferler 726.500 705.736 20.764 97,14
06 Sermaye Gderler 11.130.000 6.045.124 5.084.876 54,31
TOPLAM 186.372.500 175.099.416 11.273.084 93,95
“01- Personel Giderleri için 121.771.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 121.180.579
TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin %0,48’i iptal edilmiştir.
“02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 15.345.000 TL ödenek tahsis edilmiş,
söz konusu ödeneğin 14.726.543 TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin %4,03’ü iptal edilmiştir.
“03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için 37.400.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin
32.441.434 TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin % 13,26’sı iptal edilmiştir.
“05- Cari Transferler için 726.500 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 705.736 TLsi
harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin % 2,86’sı iptal edilmiştir.
“06- Sermaye Giderleri” için 11.130.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 6.045.124
TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin % 45,69’u iptal edilmiştir.
2015 yılında harcamaların %69,21’i personel giderlerine, %8,41’i sosyal güvenlik kurumları devlet
primi giderlerine, %18,52’si mal ve hizmet alım giderlerine, %0,41’i cari transferlere ve %3,45’i de sermaye
giderlerine harcanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
69
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2015 yılı yatırım harcamaları ve bütçe işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2015 Yılı Yatırım Harcamaları
PROJE ADI ÖDENEK HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
Sayıştay Blg Sstemler 4.100.000 2.260.769 55,14
Muhtelf İşler 3.800.000 1.027.740 27,05
Lojman Bakım Onarım 3.230.000 2.756.615 85,34
TOPLAM 11.130.000 6.045.124 54,31
2015 yılı yatırım harcamaları gerçekleşme oranı %54,31 olmuştur. Bunun gerekçeleri ise: 2015
yılında ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerle iptal edilen, yenilenmesi için de süre kalmayan ihaleler ile
planlaması yapılıp da teknik gerekçelerle ihale sürecinin uzamasından dolayı bir sonraki yıla bırakılan
ihaleler ve bilişim altyapısının yenilenmesi projesinin 2016 yılına ertelenmesidir.
2013, 2014, ve 2015 yıllarına ait bütçe giderlerinin gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Toplam bütçe ödeneğinin; 2013 yılında %85,67’si, 2014 yılında %86,13’ü ve 2015 yılında %93,95’i bütçe
gideri olarak gerçekleşmiştir.
Son Üç Yıl Ödenek Harcama Durumu
UYGULAMA SONUÇLARI BİRİM 2013 2014 2015
Toplam Ödenek TL
164.587.200 175.493.300 186.372.500
Harcama TL
141.002.931 151.161.108 175.099.416
Gerçekleşme Oranı %
85,67 86,13 93,95
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
70
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıştayın faaliyetlerini yürütürken kullanmış olduğu elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet
erişimine ait giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Maliyet Tablosu
2013 2014 2015
HİZMET BİNASI
Kullanım Alanı (m²) 153.808 153.808 153.808
Personel* Başına Düşen Kullanım Alanı (m²/kş) 101 100 97
Personel Başına Kapalı Alan(m²/kş) 63 62 61
ELEKTRİK TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (kw/saat) 3.170.313 3.607.575 3.346.681
Tüketm Gder (TL) 1.187.599 1.187.198 1.228.182
Personel Başına Elektrk Aydınlanma Gder (TL) 778 769 777
SU TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (m³) 32.250 24.480 37.083
Tüketm Gder (TL) 361.000 163.021 307.918
Personel Başına Su Gder (TL) 236 105 195
DOĞALGAZ TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (m³) 654.999 533.264 636.309
Tüketm Gder (TL) 509.717 501.340 682.116
Personel Başına Isınma Gder (TL) 334 325 432
TELEFON VE İNTERNET
ERİŞİMİ
Telefon ve İnternet Erşm Gder (TL) 345.851 323.692 132.039
Personel Başına Telefon ve İnternet Erşm Gder 226 209 84
*Personel sayısı: 2013 yılı: 1527, 2014 yılı: 1544, 2015 yılı: 1580 kişi
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
71
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Hizmet alımı suretiyle istihdam edilen personel sayısı, taşıt kullanımı ile yurt içi ve yurt dışı
görevlendirmelere ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Hzmet Alımları Tablosu
2013 2014 2015
TEMİZLİK HİZMETİ
Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Edilen Personel Sayısı 336 334 331
Temzlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Başına Düşen
Ortalama Alan (m²/kş)
458 461 465
Temzlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Malyet (TL) 9.940.905 10.049.490 11.867.834
GÜVENLİK HİZMETİ
Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Edilen Personel Sayısı 113 111 111
Güvenlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Başına Düşen
Ortalama Alan (m²/kş)
1361 1386 1386
Güvenlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Malyet (TL) 3.519.643 3.226.351 4.133.164
TAŞIT KULLANIMI
Kralanan Taşıt Sayısı 79 78 76
Satın Alınma Suretyle Ednlen Taşıt Sayısı 6 4 -
Taşıtların Toplam Malyet (Personel Servs Kralama, Akaryakıt,
Bakım-Onarım, Trafk Sgortası, vs.) (TL)
3.113.447 2.927.906 3.123.793
Personel Başına Ulaşım Gder (TL) 2.039 1.896 1.977
HARCIRAH
Yurt İç Görevlendrme Sayısı 1944 1782 2068
Yurt İç Görevlendrme Malyet (TL) 4.889.799 5.941.425 5.307.445
Yurt Dışı Görevlendrme Sayısı 96 349 231
Yurt Dışı Görevlendrme Malyet (TL) 586.721 314.420 1.034.065
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
72
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3- MALİ DENETİM SONUÇLARI
Sayıştayın 2014 yılı harcamalarına ilişkin dış denetimi, 5018 sayılı Kanun’un 69’uncu maddesi
gereğince TBMM Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen komisyonca yapılmıştır. Komisyonun
hazırlamış olduğu 2014 Yılı Sayıştay Başkanlığı Dış Denetim Raporunun sonuç bölümünde;
Sayıştay Başkanlığının ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerine dayalı olarak tahakkuk
ettirdiği ödemeleri ile banka hesap özetlerinin mutabık olduğu,
Kesin hesap cetvellerinde gösterilen gelir-gider rakamlarının doğru ve denk olduğu, ödenek üstü
harcama yapılmadığı,
Sayıştay Başkanının üst yönetici olarak, bütçe ile verilen kamu kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin edecek mali tedbirlerin alınmasında, 5018 sayılı Kanunda
öngörülen mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinde, görev ve sorumlulukların yerine
getirilmesinde üstün gayret gösterdiği,
Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, mali hizmetler birim yöneticisi ve muhasebe yetkilisinin,
mali mevzuatın uygulanmasında ve gerekli tedbirlerin alınmasında azami çaba sarf ettikleri,
İdarenin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü
belirtilmiştir.
Komisyonun hazırlamış olduğu 2014 Yılı Sayıştay Başkanlığı Dış Denetim Raporu 27.01.2016
tarihinde TBMM Başkanlık Divanında görüşülmüştür. TBMM Başkanlık Divanınca kabul edilen rapor
23.02.2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulmuştur.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
73
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Sayıştayın 2015 yılı performans bilgileri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Performans Göstergeler Gerçekleşme Sonuçları Tablosu
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2015
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 1: Uluslararası denetm standartlarına uygun şeklde denetm yapılarak Türkye Büyük Mllet Mecls tarafından
bütçe hakkının kullanılablmes çn kamu darelernde hesap verme sorumluluğunun ve şeaığın yerleştrlmes le
5018 sayılı Kanun gereğnce gerekl altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
Hedef 1: Kamu darelernde 5018 sayılı Kanun gereğnce kurulması gereken muhasebe sstem, ç kontrol sstem,
performans yönetm sstem (stratejk plan-performans programı-faalyet raporu) gb sstemlernn kurulmasına ve
yleştrlmesne katkı sağlamak
Denetm programlarının uygulanma oranı
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
ü
Kamu dareler tarafından benmsenen
ve uygulanan muhasebe ve ç kontrol
sstemleryle lgl Sayıştay önerlernn
uygulanma oranı (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 20 20 100
ü
Olumlu denetm görüşü verlen kamu dares
yüzdesnde artış (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 55 63 115
w
Genel Raporların tamamının yayımlanması
ve TBMM’ye sunulması (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
ü
üTamamlandı
wAşıldı
vKısmen Tamamlandı
Tamamlanmadı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
74
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2015
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 2: Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve kapastesn gelştrmek
Hedef 1: Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek
Uluslararası denetm standartlarını yeterl
şeklde uygulayan denetm ekb sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 188 177 100
*
ü
Uluslararası denetm standartlarına uygun
denetm raporlarının sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 556 558 101
w
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk
Vermllk Denetm, Blşm Sstemler
Denetm, Mal İstatstkler Değerlendrme,
Syas Part Denetm Rehber, Düzenllk
Denetm Rehber, Faalyet Raporları
Değerlendrme Rehber, Genel Uygunluk
Bldrm Hazırlama rehberlernn
yayımlanması ve güncellenmes (Adet)
DESTEK GRUBU 01 3 3 100
ü
Meslektaş Değerlendrmes Raporları (Adet) DESTEK GRUBU 01* 3 0 0
Yolsuzlukla mücadele le lgl düzenlenen
konferans/panel sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım
sağlanan toplantı sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 2 2 100
ü
* Denetmlern daha verml ve etkn yürütülmesn sağlamak üzere, denetm programlarının hazırlanması aşamasında sektörel analzler yapılarak bazı
sektörlerde çalışan denetm ekplernn brlkte çalışmasına karar verldğnden toplam ekp sayısı 188’den 177’ye düşürülmüştür. 177 ekbn tamamı
uluslararası denetm standartlarına uygun olarak denetmler yürütmüşlerdr. Bu nedenle hedefe %100 ulaşılmıştır.
*2015 Yılı Performans Programında bu gösterge çn sorumlu brm Destek Grubu 06 olarak yer almaktadır. Ancak yıl çersnde alınan kararla sorumlu
brm Destek Grubu 01 olmuştur.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
75
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2015
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 2: Meslek yeterllğ artırmak
Yıllık eğtm programlarının uygulanma
oranı (Yüzde)
DESTEK GRUBU 06 50 63 126
w
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm
yönetm, proje/zaman yönetm, letşm,
blgsayar becerler, vs. gb konularda
verlen eğtm sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 20 20 100
ü
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından
denetm planlarına uygun yürütülen
denetm sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 556 835 150
w
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb
sayısı (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
ü
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn
(BDDT) etkn şeklde kullanıldığı denetm
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 190 835 440
w
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn
şeklde kullanan denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 600 600 100
ü
Blşm Sstemler Yönetm Stratejs (Adet) DESTEK GRUBU 02 1 0 0
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 5 2 40
v
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl
kurumlarda görevlendrlen meslek mensubu
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 5 4 80
v
İnceleme Raporu (Adet) DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 55 49 89
v
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
76
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2015
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 3: Modern denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası meslek ve lgl dğer kuruluşlar
le etkn şbrlğ yapmak
Uluslararası örgütler ve dğer ülke
sayıştayları le yürütülen ortak denetm
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 3 300
w
Denetm metodolojsnn gelştrlmes
amacıyla hazırlanan ve yürütülen araştırma
projes sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 0 0
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay,
konferans ya da sempozyum sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 2 200
w
Kamu darelernde eğtm çn
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 50 80 160
w
Amaç 3: Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
Hedef 1: Yargı fonksyonunun daha etkn, adl , hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm altyapısını gelştrmek
Blşm altyapısının tamamlanması (Yüzde) DESTEK GRUBU 02 70 70 100
ü
Tüm lgllern yargısal süreç ve kararlara
erşm oranı (Yüzde)
DESTEK GRUBU 02 90 90 100
ü
Yargılama sürecnde görevl meslek
mensuplarının blg ve deneymlernn
artırılmasına yönelk yurt ç ve yurt dışı
eğtm sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 5 6 120
w
Sayıştay yargısına lşkn uygulamanın Hukuk
Muhakemeler Kanunu ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmes paralelnde gelştrlmes
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 02 100 100 100
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
77
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2015
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme
raporu (Adet)
BAŞSAVCILIK 1 1 100
ü
İlamların izlenme oranında artış sağlanması
(Yüzde)
BAŞSAVCILIK 60 60 100
ü
Amaç 4: Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve nsan kaynakları
yönetmn güçlendrmek
Hedef 1: Kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak yönetm blg sstem oluşturmak
Yönetm Blg Sstemnn kurulması (Adet) DESTEK GRUBU 02 1 1 100
ü
Kurumsal Rsk Kütüğü ve Rsk Azaltma
Planının tamamlanması (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Malyet hesaplanan denetm çalışması sayısı
(Adet)
DESTEK GRUBU 01 556 835 150
w
Hedef 2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
İdarenin insan kaynakları konusunda
personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 2 2 100
ü
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının
olumlu değerlendirme yüzdesi (Yüzde)
İKBB 88 90 102
w
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
78
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2015
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 5:Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak amacıyla Sayıştayın
kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
Hedef 1:TBMM le lşklern gelştrlmes ve Sayıştay faalyetlerne lşkn farkındalığı artırmak
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan
toplantıların sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Mlletvekllernn katılımıyla düzenlenen
konferans sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 3 300
w
Hedef 2: Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek
Denetlenen kurumlarca doldurulan denetm
farkındalık anketlernden alınan olumlu
sonuç sayısında artış (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01* 40 0 0
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle
yapılan toplantı sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 2 2 100
ü
Denetlenen kurumlarla letşm konularına
yönelk değerlendrme raporunun
hazırlanması (Adet)
DESTEK GRUBU 01* 1 0 0
*2015 Yılı Performans Programında bu göstergeler çn sorumlu brm Destek Grubu 06 olarak yer almaktadır. Ancak yıl çersnde alınan kararla sorumlu
brm Destek Grubu 01 olmuştur.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
79
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2015
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 3: Sayıştayın ve faalyetlernn kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler nezdnde tanıtılması
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen
basın toplantılarının sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 2 2 100
ü
Tanıtım ktapçığı yoluyla blglendrlen
kurum sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 100 100 100
ü
Düzenlenen uluslararası sempozyum sayısı
(Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 2 200
w
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 3 3 100
ü
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında
yleşme (Yüzde)
DESTEK GRUBU 06 30 0 0
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
80
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Performans Gösterges Sonuçları Tablosu
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
1
Denetlenen kurumların muhasebe sstem, ç kontrol sstem, performans yönetm sstem gb
sstemlern değerlendrmek üzere br model gelştrlerek, lgl sstemlern yleştrlmesne zemn
hazırlanacaktır
1 Denetm programlarının uygulanma oranı (Yüzde) 100 100
ü
2
Kamu dareler tarafından benmsenen ve uygulanan
muhasebe ve ç kontrol sstemleryle lgl Sayıştay
önerlernn uygulanma oranı (Yüzde)
20 20
ü
3
Olumlu denetm görüşü verlen kamu dares
yüzdesnde artış (Yüzde)
55 63
w
4
Genel Raporların tamamının yayımlanması ve
TBMM’ye sunulması (Yüzde)
100 100
ü
2
Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetm
rehberler hazırlanarak uygulamaya konulacaktır
5
Uluslararası denetm standartlarını yeterl şeklde
uygulayan denetm ekb sayısı (Adet)
188 177
ü
6
Uluslararası denetm standartlarına uygun denetm
raporlarının sayısı (Adet)
556 558
w
7
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk Vermllk
Denetm, Blşm Sstemler Denetm, Mal
İstatstkler Değerlendrme, Syas Part Denetm
Rehber, Düzenllk Denetm Rehber, Faalyet
Raporları Değerlendrme Rehber, Genel Uygunluk
Bldrm Hazırlama rehberlernn yayımlanması ve
güncellenmes (Adet)
3 3
ü
8 Meslektaş Değerlendrmes Raporları (Adet) 3 0
9
Yolsuzlukla mücadele le lgl düzenlenen konferans/
panel sayısı (Adet)
1 1
ü
10
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım sağlanan
toplantı sayısı (Adet)
2 2
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
81
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
3 Meslek yeterllğn artırılması sağlanacaktır
11 Yıllık eğtm programlarının uygulanma oranı (Yüzde) 50 63
w
12
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm yönetm, proje/
zaman yönetm, letşm, blgsayar becerler vs. gb
konularda verlen eğtm sayısı (Adet)
20 20
ü
13
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetm
planlarına uygun yürütülen denetm sayısı (Adet)
556 835
w
14
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb sayısı
(Yüzde)
100 100
ü
15
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn (BDDT)
etkn şeklde kullanıldığı denetm sayısı (Adet)
190 835
w
16
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn şeklde
kullanan denetç sayısı (Adet)
600 600
ü
17 Blşm Sstemler Yönetm Stratejs (Adet) 1 0
18
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
5 2
v
19
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl kurumlarda
görevlendrlen meslek mensubu sayısı (Adet)
5 4
v
20 İnceleme Raporu (Adet) 1 1
ü
21
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu sayısı
(Adet)
55 49
v
4 Denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası düzeyde şbrlğ yapılacaktır
22
Uluslararası örgütler ve dğer ülke sayıştayları le
yürütülen ortak denetm sayısı (Adet)
1 3
w
23
Denetm metodolojsnn gelştrlmes amacıyla
hazırlanan ve yürütülen araştırma projes sayısı
(Adet)
1 0
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
82
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
24
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da
sempozyum sayısı (Adet)
1 2
w
25
Kamu darelernde eğtm çn görevlendrlen denetç
sayısı (Adet)
50 80
w
5 Yargılama süreçlerne lşkn blşm altyapısı tamamlanacaktır
26 Blşm altyapısının tamamlanması (Yüzde) 70 70
ü
27
Tüm lgllern yargısal süreç ve kararlara erşm oranı
(Yüzde)
90 90
ü
28
Yargılama sürecnde görevl meslek mensuplarının
blg ve deneymlernn artırılmasına yönelk yurt ç
ve yurt dışı eğtm sayısı (Adet)
5 6
w
29
Sayıştay yargısına lşkn uygulamanın Hukuk
Muhakemeler Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmes paralelnde gelştrlmes (Yüzde)
100 100
ü
6 İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır
30
İlamların izlenmesne lşkn değerlendrme raporu
(Adet)
1 1
ü
31 İlamların izlenme oranında artış sağlanması (Yüzde) 60 60
ü
7
Kurum faalyetlernn etkn yönetmne katkı sağlamak üzere süreç yönetm çerçeve belges
tamamlanacaktır
32 Yönetm Blg Sstemnn kurulması (Adet) 1 1
ü
33
Kurumsal Rsk Kütüğü ve Rsk Azaltma Planının
tamamlanması (Adet)
1 1
ü
34 Malyet hesaplanan denetm çalışması sayısı (Adet) 556 835
w
8 İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır
35
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle
yaptığı görüşmelerin sıklığı (Adet)
2 2
ü
36
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının olumlu
değerlendirme yüzdesi (Yüzde)
88 90
w
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
83
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
9 Türkye Büyük Mllet Mecls le lşkler gelştrlecektr
37
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan toplantıların
sayısı (Adet)
1 1
ü
38
Mlletvekllernn katılımıyla düzenlenen konferans
sayısı (Adet)
1 3
w
10 Denetlenen kurumlarla etkn letşm çn İletşm Stratejs uygulamaya konulacaktır
39
Denetlenen kurumlarca doldurulan denetm
farkındalık anketlernden alınan olumlu sonuç
sayısında artış (Yüzde)
40 0
40
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle yapılan
toplantı sayısı (Adet)
2 2
ü
41
Denetlenen kurumlarla letşm konularına yönelk
değerlendrme raporunun hazırlanması (Adet)
1 0
11
Kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler le lşkler İletşm Stratejs çerçevesnde
gelştrlecektr
42
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen basın
toplantılarının sayısı (Adet)
2 2
ü
43
Tanıtım ktapçığı yoluyla blglendrlen kurum sayısı
(Adet)
100 100
ü
44 Düzenlenen uluslararası sempozyum sayısı (Adet) 1 2
w
45
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı
(Adet)
3 3
ü
46
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında yleşme
(Yüzde)
30 0
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
84
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Performans Göstergeler Sonuçları
AMAÇ - 1
Uluslararası denetm standartlarına uygun şeklde denetm yapılarak Türkye Büyük
Mllet Mecls tarafından bütçe hakkının kullanılablmes çn kamu darelernde hesap
verme sorumluluğunun ve şeaığın yerleştrlmes le 5018 sayılı Kanun gereğnce
gerekl altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
HEDEF - 1
Kamu darelernde 5018 sayılı Kanun gereğnce kurulması gereken muhasebe sstem,
ç kontrol sstem, performans yönetm sstem (stratejk plan-performans programı-
faalyet raporu) gb sstemlernn kurulmasına ve yleştrlmesne katkı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ
Denetlenen kurumların muhasebe sstem, ç kontrol sstem, performans yönetm
sstem gb sstemlern değerlendrmek üzere br model gelştrlerek, lgl sstemlern
yleştrlmesne zemn hazırlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Denetm programlarının uygulanma oranı Tamamlandı
Kamu dareler tarafından benmsenen
ve uygulanan muhasebe ve ç kontrol
sstemleryle lgl Sayıştay önerlernn
uygulanma oranı
Tamamlandı
Olumlu denetm görüşü verlen kamu
dares yüzdesnde artış
Aşıldı
Denetlenen kamu kurumları tarafından benmsenen ve
uygulanan önerlerdek artış dolayısıyla olumlu denetm görüşü
verlen kamu dares sayısı artmıştır.
Genel Raporların tamamının yayımlanması
ve TBMM’ye sunulması
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
2015 yılında denetm programı %100 oranında uygulanmıştır. Bu denetmler sonucunda
392 olumlu görüş (619 toplam denetm görüşü çnden) verlmş olup olumlu görüş verlen
denetm oranı hedeenen %55 oranını aşarak %63 olmuştur.
Yürütülen denetmler ve hazırlanan denetm raporları le denetlenen kamu kurumları
tarafından benmsenen ve uygulanan önerlern oranı %20 olmuştur.
Denetmler sonucunda hazırlanan 6 adet Genel Raporun tamamı TBMM'ye sunulmuş ve
Sayıştay nternet stesnde yayımlanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
85
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve
kapastesn gelştrmek
HEDEF - 1 Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek
PERFORMANS HEDEFİ
Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun
denetm rehberler hazırlanarak uygulamaya konulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Uluslararası denetm standartlarını yeterl
şeklde uygulayan denetm ekb sayısı
Tamamlandı
Uluslararası denetm standartlarına uygun
denetm raporlarının sayısı
Aşıldı
Denetm raporu sayısı k kurumun 2013 yılından kalma
hesaplarının 2015 yılı çersnde raporlanmasından dolayı
artış göstermştr.
Performans Denetm, Etkllk
Ekonomklk Vermllk Denetm, Blşm
Sstemler Denetm, Mal İstatstkler
Değerlendrme, Syas Part Denetm
Rehber, Düzenllk Denetm Rehber,
Faalyet Raporları Değerlendrme
Rehber, Genel Uygunluk Bldrm
Hazırlama rehberlernn yayımlanması ve
güncellenmes
Tamamlandı
Meslektaş Değerlendrmes Raporları Tamamlanmadı
2015 yılı denetm programı kapsamında denetm ekplernn
yoğunluğu göz önünde bulundurularak örnekleme
yoluyla belrlenmş olan denetmler değerlendrecek
komsyon üyelernn tespt edlememes nedenyle rapor
hazırlanamamıştır.
Yolsuzlukla mücadele le lgl düzenlenen
konferans/panel sayısı
Tamamlandı
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım
sağlanan toplantı sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Ev sahplğn yaptığımız INTOSAI Yolsuzluk ve Karaparanın Aklanmasıyla Mücadele
Çalışma Grubu Alt Grup–1 ve Alt Grup–2 Ortak Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
86
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve
kapastesn gelştrmek
HEDEF - 2 Meslek yeterllğ artırmak
PERFORMANS HEDEFİ Meslek yeterllğn artırılması sağlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Yıllık eğtm programlarının uygulanma oranı Aşıldı
Hzmet ç eğtm kapsamında 35 konu belrlenmş, konuların
22's le lgl eğtm düzenlenmştr.
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm yönetm,
proje/zaman yönetm, letşm, blgsayar
becerler, vs. gb konularda verlen eğtm
sayısı
Tamamlandı
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından
denetm planlarına uygun yürütülen denetm
sayısı
Aşıldı
Denetm verlernn blgsayar sstemne aktarılması
netcesnde hedeenen düzeyden daha fazla denetmn
hesaplaması yapılmıştır.
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb
sayısı
Tamamlandı
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn
(BDDT) etkn şeklde kullanıldığı denetm
sayısı
Aşıldı
Ver elde etme yöntemlernde meydana gelen yleşmeler
ve denetm verlernn blgsayar sstemne aktarılması
netcesnde hedeenen düzeyden daha fazla denetmde
BDDT'nn etkn şeklde kullanıldığı blgsne ulaşılmıştır.
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn
şeklde kullanan denetç sayısı
Tamamlandı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
87
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Blşm Sstemler Yönetm Stratejs Tamamlanmadı
2015 yılı ve sonrası çn uygulanmak üzere BT Stratejs hazırlık
çalışmaları başlatılmıştır.
Bununla brlkte, Sayıştayın Blg Teknolojler Brmnn
yenden yapılandırılması çalışmaları çerçevesnde, Havelsan
tarafından gerçekleştrlecek analzler sonucunda hem
yazılımsal hem donanımsal süreçlern yenden dzayn edlmes
gerekebleceğnden, BT Stratejsnn kaleme alınması ve
uygulanması ancak bahse konu analz çalışmaları sonrasında
yapılablecektr.
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı
Kısmen Tamamlandı
Meslek mensuplarına, araştırma çalışmaları, staj vb. yapmak
çn dğer ülke sayıştaylarından, uluslararası örgütlerden ve
lgl kurumlardan gelen davetler üzerne görevlendrme
yapılmaktadır. Yıl çersnde yeterl davet olmamıştır.
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl kurumlarda
görevlendrlen meslek mensubu sayısı
Kısmen Tamamlandı
İnceleme Raporu Tamamlandı
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu
sayısı
Kısmen Tamamlandı Herhang br sertfka alımına lşkn br bldrm olmamıştır.
DEĞERLENDİRME
Eğtm htyaçları esas alınarak çıkarılan yıllık eğtm programında hzmet ç eğtm
kapsamında 35 konu başlığı belrlenmş, yıl çersnde 22 konu başlığı le lgl eğtm
düzenlenmştr. Bu 22 konu başlığında “Performans Denetm, Düzenllk Denetm,
Blgsayar Destekl Denetm Teknkler, Taşınmaz Mal Denetm, Döner Sermaye
İşletmelernn Verglendrlmes, Muhasebe Yönetmelğ, Yurt Dışı Yabancı Dl Eğtm,
EBYS Kullanıcı Eğtm” gb çeştl konular yer almaktadır.
2014 yılında denetm programı kapsamında toplam 619 adet düzenllk denetm
(482 adet kamu dares ve 137 adet bu kamu darelerne bağlı kamu kaynağı ve
dğerler) le 140 adet performans denetm ve 76 adet kamu şletmes denetm
çalışması yapılmıştır. Bu denetmlern her brnde farklı düzeyde (Excel, Access vb.
programlar) denetm teknkler kullanılmış ve bu blgler lgl brmn sstemnde kayıt
altına alınmıştır. Dolayısıyla Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn etkn şeklde
kullanıldığı denetm sayısı 835 olmuştur.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
88
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve
kapastesn gelştrmek
HEDEF - 3
Modern denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası meslek ve
lgl dğer kuruluşlar le etkn şbrlğ yapmak
PERFORMANS HEDEFİ
Denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası düzeyde şbrlğ
yapılacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Uluslararası örgütler ve dğer ülke
sayıştayları le yürütülen ortak denetm
sayısı
Aşıldı
Uluslararası örgütler ve dğer ülke sayıştaylarından gelen
davetler netcesnde yıl çersnde daha çok ortak denetm
faalyet gerçekleşmştr.
Denetm metodolojsnn gelştrlmes
amacıyla hazırlanan ve yürütülen
araştırma projes sayısı
Tamamlanmadı
İlgl brm bünyesnde yeterl nsan kaynağının
bulunmaması ve denetm gruplarında görevl denetçlern
dahl olduğu genş katılımlı proje faalyetlernn
yürütülmesndek güçlükler nedenyle metodoloj
gelştrmeye yönelk araştırma projes faalyetlerne öncelk
verlmemştr.
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay,
konferans ya da sempozyum sayısı
Aşıldı
Kamu kurumlarından gelen yoğun talep üzerne k defa
çalıştay yapılmıştır.
Kamu darelernde eğtm çn
görevlendrlen denetç sayısı
Aşıldı
Kamu kurumlarından gelen talepler üzerne planlanandan
daha fazla eğtm verlmştr.
DEĞERLENDİRME
Uluslararası ortak denetmler kapsamında;
-ASOSAI Denetm Komtesnce ASOSAI 2012-2014 mal yıl hesaplarının dış denetm
yapılmıştır.
-İslam İşbrlğ Teşklatı Genel Sekreterlğ ve İİT Alt Kuruluşlarına at hesapların denetm
yapılmış, Mal Kontrol Organına üye ülke denetm ekpler tarafından düzenlenen ve
müzakere edlen raporları çeren Genel Rapor 27–29 Aralık 2015 tarhlernde 44'üncü
Dam Mal Komte Toplantısı'nda sunulmuştur.
-Ulusal Gönüllü Katkı kapsamında NATO Uluslararası Denetçler Kurulu tarafından
yürütülen 2015 yılı güz dönem performans denetm çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
Ulusal düzeyde se kamu kurumların üst yönetcleryle Ankara'da k adet çalıştay
yapılmış olup kamu kurumlarının talepler üzerne 80 meslek mensubu eğtm vermştr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
89
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 3 Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
HEDEF - 1
Yargı fonksyonunun daha etkn, adl, hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm
altyapısını gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ Yargılama süreçlerne lşkn blşm altyapısı tamamlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Blşm altyapısının tamamlanması Tamamlandı
Tüm lgllern yargısal süreç ve kararlara
erşm oranı
Tamamlandı
Yargılama sürecnde görevl meslek
mensuplarının blg ve deneymlernn
artırılmasına yönelk yurt ç ve yurt dışı
eğtm sayısı
Aşıldı
Avrupa Sayıştayı le lşklern gelştrmes amacıyla
planlanandan daha fazla çalışma zyaret gerçekleştrlmştr.
Sayıştay yargısına lşkn uygulamanın
Hukuk Muhakemeler Kanunu ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmes paralelnde
gelştrlmes
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Yargılama sürecnde görevl meslek mensuplarının blg ve deneymlernn artırılmasına
yönelk olarak çalışma zyaretler gerçekleştrlmştr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
90
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 3 Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
HEDEF - 2
Yargı fonksyonunun daha etkn, adl, hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm
altyapısını gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ İlamların nfazının etknlğn artırmak üzere zleme mekanzmaları oluşturulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
İlamların izlenmesine ilişkin
değerlendirme raporu
Tamamlandı
İlamların izlenme oranında artış
sağlanması
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Yargısal Falyetler Gelştrme Komsyonu tarafından yıl çersnde değerlendrme raporu
hazırlanmıştır.
AMAÇ - 4
Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve nsan
kaynakları yönetmn güçlendrmek
HEDEF - 1 Kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak yönetm blg sstem oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ
Kurum faalyetlernn etkn yönetmne katkı sağlamak üzere yönetm blg sstemler
gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Yönetm Blg Sstemnn kurulması Tamamlandı
Kurumsal Rsk Kütüğü ve Rsk Azaltma
Planının tamamlanması
Tamamlandı
Malyet hesaplanan denetm çalışması
sayısı
Aşıldı
Denetm verlernn blgsayar sstemne aktarılması
netcesnde hedeenen düzeyden daha fazla denetmn
malyet hesaplaması yapılmıştır.
DEĞERLENDİRME
Yönetm Blg Sstem stenen düzeyde gelştrlmş olmamakla brlkte SayCap, SayNET
ve EBYS gb sstemler amaca hzmet etmektedr ve gelştrme çalışmaları devam
etmektedr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
91
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 4
Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve
nsan kaynakları yönetmn güçlendrmek
HEDEF - 2 İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
PERFORMANS HEDEFİ İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
İdarenin insan kaynakları konusunda
personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı
Tamamlandı
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının
olumlu değerlendirme yüzdesi
Aşıldı
Kurumun kamuoyu nezdnde tanınırlığı le hzmet ç
eğtm ve sosyal faalyetlerdek gelşmeler sonucunda
memnunyet artışı olmuştur.
DEĞERLENDİRME
Üst yönetm yıl çersnde personelle nsan kaynakları konusunda k adet görüşme
yapmıştır. Kurum mensubyet le htmet ç eğtm ve sosyal faalyetlere lşkn memnunyet
yüzdesnde artış meydana gelmştr.
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 1 TBMM le lşklern gelştrlmes ve Sayıştay faalyetlerne lşkn farkındalığı artırmak
PERFORMANS HEDEFİ Türkye Büyük Mllet Mecls le lşkler gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan
toplantıların sayısı
Tamamlandı
Mlletvekllernn katılımıyla düzenlenen
konferans sayısı
Aşıldı TBMM le olan lşkler gelşme göstermştr.
DEĞERLENDİRME
Plan ve Bütçe Komsyonu le Sayıştayın yürütmekte olduğu denetm, yargılama
ve raporlama faalyetler, kapsamında gerekl görülen zamanlarda toplantılar
yapılmaktadır. 2015 yılında geçc bütçe görüşmeler önces 1 toplantı yapılmıştır.
Türkye Büyük Mllet Mecls Başkanı Sayın İsmet YILMAZ, Mll Savunma Bakanı Dr.
Mehmet Vecd GÖNÜL, Kültür ve Turzm Esk Bakanı Atlla KOÇ konferans salonunda
Sayıştay Denetç Yardımcısı adaylarına htap etmşlerdr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
92
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 2 Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ Denetlenen kurumlarla etkn letşm çn İletşm Stratejs uygulamaya konulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Denetlenen kurumlarca doldurulan
denetm farkındalık anketlernden alınan
olumlu sonuç sayısında artış
Tamamlanmadı
Denetlenen kurumlarca doldurulacak olan denetm
farkındalık anketlernn hazırlanmasına yönelk
çalışmalar tamamlanmamıştır.
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle
yapılan toplantı sayısı
Tamamlandı
Denetlenen kurumlarla letşm
konularına yönelk değerlendrme
raporunun hazırlanması
Tamamlanmadı
Denetm farkındalık anketler yapılamadığından
denetlenen kurumlarla letşm konularına yönelk
değerlendrme raporu hazırlanamamıştır.
DEĞERLENDİRME Denetlenen kurumların üst yönetmleryle k toplantı yapılmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
93
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 3
Sayıştayın ve faalyetlernn kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler
nezdnde tanıtılması
PERFORMANS HEDEFİ
Kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler le lşkler İletşm Stratejs
çerçevesnde gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen
basın toplantılarının sayısı
Tamamlandı
Tanıtım ktapçığı yoluyla blglendrlen
kurum sayısı
Tamamlandı
Düzenlenen uluslararası sempozyum
sayısı
Aşıldı
INTOSAI bünyesnde “Sayıştayların
Performanslarını Değerlendrme Çerçeves
Blg Paylaşımı ve Kalte Güvences
Çalıştayı” le ECOSAI bünyesnde
“ISSAI´lern Uygulaması” eğtm programı
düzenlenmştr.
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan
toplantı sayısı
Tamamlandı
Kurumsal tanınırlık anketnn
sonuçlarında yleşme
Tamamlanmadı
Kurumsal tanınırlık anketnn
hazırlanmasına yönelk çalışmalar
tamamlanmamıştır.
DEĞERLENDİRME
INTOSAI’nn kapaste gelştrme sekretaryası olma görevn yürüten INTOSAI Gelştrme
Grşm tarafından “Sayıştayların Performanslarını Değerlendrme Çerçeves Blg
Paylaşımı ve Kalte Güvences Çalıştayı” le ECOSAI bünyesnde düzenlenen “ISSAI´lern
Uygulaması” konulu eğtm programı düzenlenmştr.
TBMM’ye sunulan raporlar kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar harç
Sayıştay nternet stesnde kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca yne nternet stesnden
k adet basın açıklaması yapılmıştır.
Yıl çersnde svl toplum kuruluşlarıyla 3 toplantı yapılmış, 100 ünverste tanıtım
ktapçığı yoluyla Sayıştay ve Sayıştay Denetm hakkında blglendrlmştr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
94
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2-PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayıştay Başkanlığı 2014-2018 Stratejik Planının uygulanması sonucunda; kamu mali yönetim
sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin iyileştirilmesi yoluyla kamu mali yönetiminde
şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetimine
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
2014-2018 dönemini kapsayan Denetim Stratejik Planı ve eki Operasyonel Plan hazırlanmış ve
uygulamaya konulmuştur. Denetim Stratejik Planı, Sayıştayın Genel Stratejik Planını desteklemekte ve bu
planda yer alan denetim alanına ilişkin faaliyetleri detaylandırmakta, Sayıştayın denetim fonksiyonunun
daha etkin bir şekilde yerine getirilmesini amaçlamakta ve devam etmekte olan geliştirme çalışmaları
için bir yol haritası ortaya koymaktadır. Sayıştay, Genel Stratejik Planının eki niteliğinde olan Denetim
Stratejik Planını uygulamaya koyarak Genel Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini
bir anlamda güvenceye almış olmaktadır.
Bu doğrultuda yıl içerisinde;
Denetim programları, kalkınma planları ve yıllık programlardaki öncelikler, kamuoyu ve denetlenen
kamu idarelerinin beklentileri, faaliyetlerinin nitelik ve niceliği, bütçe büyüklükleri, denetlenme sıklığı,
ihbar ve şikayetler, geçmiş yıl denetim sonuçları dikkate alınarak ve risk değerlendirmesi yapılarak
hazırlanmaktadır. Riskli alan/sektör raporu 2015 yılı için hazırlanmış ve 2014 yılı denetim programı tam
olarak uygulanmıştır.
Denetim programları kapsamında yürütülen denetimler ve hazırlanan denetim raporları, kamu
idarelerinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğu ile mali rapor ve
tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığının
tespit edilmesini ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirmesini, idarelerce belirlenen hedef
ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini mümkün kılmış, denetimler sonucunda
olumlu denetim görüşü verilen kamu idaresi sayısında artış sağlanmıştır.
INTOSAI yüksek denetim kurumları için küresel düzeyde kabul görmüş kurallar ve denetim
standartları belirlemektedir. INTOSAInin üyesi olan Sayıştay uluslararası standartlara uygun şekilde
hazırlanan rehberleri yayımlamıştır. Denetim raporları, uluslararası denetim standartlarına uygun olarak
hazırlanmış olan rehberlere göre yürütülen denetim ve raporlama faaliyetleri sonucunda hazırlanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
95
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2014 yılı denetim programı kapsamında denetim yapan 177 denetim ekibi tarafından hazırlanan
rehberlere uygun olarak denetimler yürütülmüş ve yürütülen 835 denetim (482 adet kamu idaresi ve
137 adet bu kamu idarelerine bağlı kamu kaynağı olmak üzere toplam 619 düzenlilik denetimi; 140 adet
performans denetimi ve 76 adet kamu işletmesi denetimi) sonucunda 558 denetim raporu hazırlanmıştır.
Bu raporların yanı sıra 6 adet Genel Rapor hazırlanmıştır. 482 kamu idaresine ilişkin Sayıştay Denetim
Raporları hazırlanırken denetim süreci SayCap denetim yönetimi programı üzerinden yürütülmüş ve
yapılan denetimlerin her birinde farklı düzeylerde bilgisayar destekli denetim teknikleri kullanılmıştır.
Mesleki yeterliliğin artırılması için hizmet içi eğitim kapsamında “Performans Denetimi, Düzenlilik
Denetimi, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, Taşınmaz Mal Denetimi, Döner Sermaye İşletmelerinin
Vergilendirilmesi, Muhasebe Yönetmeliği, Yurt Dışı Yabancı Dil Eğitimi, EBYS Kullanıcı Eğitimi” gibi çeşitli
konularda eğitimler düzenlenmiştir.
Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği çalışmaları
yapılmıştır. Yurt dışı ilişkiler kapsamında üç adet ortak denetim faaliyeti yürütülmüş ayrıca yargılama
sürecinde görev alan meslek mensupları tarafından çeşitli ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve
tecrübe paylaşımında bulunulmuştur. Yurt dışı eğitimler kapsamında on adet uluslararası eğitim faaliyeti
gerçekleştirilmiştir. Yurt içinde ise kamu kurumlarına yönelik olarak Sayıştayın ev sahipliğinde iki çalıştay
düzenlenmiş olup kamu kurumlarına yönelik olarak 66 adet eğitim verilmiştir.
Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirme amacı kapsamında Sayıştay,
bilişim altyapısını tamamlama hedefine ulaşmış ve bu sayede tüm ilgililerin yargısal kararlara ulaşımını
%90 oranında sağlamıştır. Aynı amaç doğrultusunda ilamların izlenmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerileri hakkında Yargısal Faaliyetleri Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu
ilamların izlenmesinde artış sağlanmasına yardımcı olmuştur.
Hazırlanmış olan stratejiler doğrultusunda; Plan ve Bütçe Komisyonu ile bir toplantı, Sayıştay
denetimleri öncesi denetlenen kurumların üst yönetimi ile iki toplantı yapılmıştır. Denetlenen kurumların
üst yönetimleriyle, denetim metodolojisi ve yaklaşımları hakkında görüşme ve değerlendirmeler
gerçekleştirilmiştir. Sayıştay Başkanlığınca TBMM’ye sunulan raporlar kanunların açıklanmasını yasakladığı
durumlar hariç Sayıştay internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca yıl içerisinde sivil toplum
kuruluşlarıyla tanıtım toplantıları gerçekleştirilmiş, 100 üniversite tanıtım kitapçığı yoluyla Sayıştay ve
Sayıştay denetimi hakkında bilgilendirilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
96
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde düzenlenen faaliyet raporları, kurumların stratejik
planlarında hedefledikleri yolda nasıl ve ne kadar ilerlediklerini göstermesi açısından önemli belgelerdir.
Kamu kurumlarının, faaliyet raporlarında kendilerine tahsis edilen kaynakların kullanımını gösteren mali
bilgiler bölümünü ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kamuoyuyla paylaşıldığı performans bilgileri bölümünü
mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde oluşturmaları gerekir.
Stratejik yönetim anlayışıyla hazırlanan 2014-2018 Stratejik Planında 4 ana tema, 5 stratejik amaç ve
bu amaçlara ulaşmak için 11 hedef ile bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 51 gösterge belirlenmiştir.
2015 yılı Performans Programına da 5 stratejik amaç, 11 stratejik hedef, 11 performans hedefi ve 46
gösterge alınmıştır. Mevcut amaç ve hedefler kapsamında belirlenmiş olan 46 göstergenin tamamı
izlenerek sonuçlarına Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.
Yılsonu gerçekleşme düzeyleri değerlendirildiğinde;
Denetim amacı kapsamında yer alan 25 göstergenin; 11’inde hedeflenen düzeye ulaşıldığı, 8'inde
hedeflenen düzeyin aşıldığı, 3'ünde hedeflenen düzeye kısmen ulaşıldığı ve 3'ünde hedeflenen düzeye
ulaşılamadığı,
Yargı amacı kapsamında yer alan 6 göstergenin; 5’inde hedeflenen düzeye ulaşıldığı ve 1'inde
hedeflenen düzeyin aşıldığı,
Kurumsal Yönetim amacı kapsamında yer alan 5 göstergenin; 3’ünde hedeflenen düzeye ulaşıldığı
ve 2'sinde hedeflenen düzeyin aşıldığı,
İletişim amacı kapsamında yer alan 10 göstergenin; 5'inde hedeflenen düzeye ulaşıldığı, 2'sinde
hedeflenen düzeyin aşıldığı ve 3'ünde hedeflenen düzeye ulaşılamadığı
görülmektedir.
Sonuç olarak mevcut 46 performans göstergesinin; 24’ünde hedeflenen düzeye ulaşıldığı, 13’ünde
hedeflenen düzeyin aşıldığı, 3'ünde hedeflenen düzeye kısmen ulaşıldığı ve 6'sında hedeflenen düzeye
ulaşılamadığı görülmektedir.
2015 Yılı Performans Programında yer alan proje/faaliyetler ile bütçe ilişkisi çerçevesinde, 2015 yılı
bütçesi 186.372.500 TL olan Sayıştay Başkanlığının 2015 yılında bütçe ödeneğinin %51,95’ini oluşturan
96.827.500 TLsi göstergelerle ilişkilendirilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
97
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
3-PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanma aşamasında kullanılmak üzere; performans
bilgisinin analizi, değerlendirilmesi ve raporlanmasının yapılabilmesinin ön koşulu düzenli ve sürekli
izlemeyi de kapsayan etkin bir performans bilgi sisteminin varlığıdır. Etkin bir bilgi sistemi, performans
bilgisine dayalı karar alma süreçlerinin işletilmesinde de önem taşımaktadır.
Stratejik hedeflere yönelik performans göstergeleri, Strateji Geliştirme Birimi tarafından periyodik
olarak izlenmekte, performansa dayalı karar alma süreçlerinde gerekli olan bilgiler toplanmakta, analiz
edilmekte, performans denetimi kriterlerine uygunluk bakımından değerlendirilmekte ve faaliyet/projeler
ile performans göstergelerinin gerçekleşme durumu hakkında Başkanlığa her üç ayda bir Değerlendirme
Raporu sunulmaktadır.
İzlemelerin, analizlerin ve değerlendirmelerin etkin ve ilerlemeye yönelik olması için sistemin aktif
olarak kullanılması yönündeki çalışmalar devam etmektedir.
Kurumsal Kablyet
ve Kapastenn
Değerlendrlmes
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
101
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- ÜSTÜNLÜKLER
GÜÇLÜ YÖNLER
Yargısal yetkler bulunan köklü ve bağımsız anayasal br kurum olması
Sayıştay; kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel
ve kurumsal bağımsızlığı olan anayasal bir kurumdur. Bu konum Sayıştaya görevlerini yerine getirmede
bağımsız ve etkin karar alma imkânı vermektedir.
Tarafsız ve güvenlr br kurum majına sahp olması
Sayıştay dış denetim ve yargı kurumu olarak faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız olarak yerine
getirmektedir. Kamu kurumları ve vatandaş nezdinde ön plana çıkan bu özelliği Sayıştayın görüş, öneri ve
yargı kararlarını verirken bunların gerekçeleri ve dayanaklarına yansıtılmaktadır. Sayıştay kendisine güven
duyulan bir kurum imajını güçlendirerek sürdürmeye devam edecektir.
Kamu kurumları hakkında blg brkm ve hukuka uygunluk denetm deneymnn
yükseklğ
Sayıştay kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede kamu kurumlarının uygunluk denetimlerini
yürütmüş ve bunu yaparken özellikle kamu harcamalarının bütçe disiplinine ve hukuka uygun olarak
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda bilgi ve tecrübe kazanmıştır. Hem merkezi yönetim hem
de yerel idareler nezdinde yürüttüğü denetimler sırasında denetlenen kurumların kültürüne, işleyişine ve
yapılarına ilişkin olarak önemli bir birikim elde edilmiştir.
Güçlü br kurum kmlğnn bulunması
Sayıştayın yargısal fonksiyonu denetimde ve yargılamada kurallara bağlılığın ve teamüllerin
önemsenmesini artırarak kurum kültürünü şekillendirmiştir. Kurallara bağlılığın ve mesleki geleneğin
gücü, kurumda işlerin daha fazla sorumluluk duygusu ile ve özen gösterilerek yapılmasını desteklemiş,
çalışanlara çalışma disiplini ve ciddiyeti açısından önemli kazanımlar sağlamıştır.
Meslek mensuplarının işe alınması ve yetiştirilmesi sürecinde aldıkları eğitim, usta-çırak ilişkisinin
varlığı, mesleki kanaatlerine müdahale edilmemesi, işlerin somut bir şekilde ve belirlenen sürelerde
sonuçlandırılması, karar ve kanaatlerin hukuki dayanakları ile ortaya konulması gibi nesnelliğin ve rasyonel
düşüncenin yapılan işlere yansıtılmasını sağlayan pek çok unsur köklü bir geçmişi olan Sayıştayın güçlü
kurum kültürünün öne çıkan yönleridir.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
102
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Meslek mensuplarının bağımsız ve tarafsız görev yapmalarını sağlayacak temnatlara
sahp olması
Denetim ve yargı faaliyetlerinin gereği olan tarafsızlık ve bağımsızlık meslek mensuplarının işlerini
yaparlarken temel dayanaklarıdır. Tarafsız ve bağımsızlığın sürdürülmesi ise ancak mesleki teminatın
kanunlarla sağlanması ve güven vermesi ile mümkün olabilmektedir.
Kanunlarla düzenlenen teminatların varlığı kurumun saygınlığını ve faaliyetlerine olan güveni
artırmaktadır.
FIRSATLAR
Sayıştay Kanununun yol açtığı kurumsal değşm sürec
6085 sayılı Kanun’un kabul edilmesi, Sayıştayın kurumsal yapısının, işlevlerinin ve uygulamalarının
birçok yönü ile yeniden ele alınmasına ve geliştirilmesine imkân tanıyarak, doğal bir atmosferin oluşmasını
sağlamıştır. Bu atmosfer Sayıştayın, TBMM ve kamuoyunun beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak
şekilde, denetim, yargı fonksiyonları ile kurumsal yapı ve insan kaynakları yönetimi alanlarında gerekli
düzenlemeleri yapabileceği uygun bir ortam oluşturmuştur.
Denetm alanı ve kapsamının genşlemes
6085 sayılı Kanun ile Sayıştayın denetim kapsamı Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği fonları
ve kamu işletmelerini içerecek şekilde genişletilmiştir. Ayrıca Sayıştay, yapılan yasal değişikliklerle yeni
denetim yöntem ve yaklaşımlarını, genişleyen tüm yetki alanında hayata geçirmede eskisine nazaran
çok daha güçlü bir duruma gelmiştir. Böylelikle Sayıştay, uluslararası standartlara uygun olarak yapacağı
denetimler ile TBMM’yi ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirerek kamuda hesap verebilirliğin ve
saydamlığın sağlanmasına ve kamu yönetiminin iyileştirilmesine daha fazla katkı sağlayabilecektir.
Uluslararası alanda blg paylaşımına, şbrlğne ve ortak çalışmalara elverşl ortamın
oluşması
INTOSAI, EUROSAI, ASOSAI ve ECOSAI’nin üyesi olan Sayıştay aynı zamanda birçok ülke sayıştayları
ile de yakın işbirliği içerisindedir. Bu işbirlikleri ve Avrupa Birliğine uyum süreci Sayıştayın yeniden
yapılanma çalışmaları kapsamında kurum kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak adına ciddi potansiyel
oluşturmaktadır.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
103
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıştay denetmne lşkn parlamento ve kamuoyu beklentlernn artması
Sayıştay raporlarının TBMM ve ilgili kamu idarelerine sunulmasının yanı sıra kamuoyuna da
duyurulması yeni Kanun ile zorunlu hale gelmiştir. Sayıştay raporlarının kamuoyuna duyurulması, mali
saydamlığın ve şeffaflığın sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.
Raporlarda dile getirilen hususlar, vatandaşların kamu kaynaklarının kullanılmasına ilişkin
duyarlılıklarının artması ve kamuoyunda hesap sorma kültürünün ve bilincinin gelişmesine de yardımcı
olacaktır. Bu bilincin gelişmesi ve denetim sonuçlarına duyarlı vatandaşların varlığı, denetimlerin daha
etkin olması yönünde motive edici olacaktır.
Kamu yönetm anlayışındak yen yaklaşımlar
Ülkemizde kamu yönetimindeki değişimin yasal altyapısı 5018 sayılı Kanun başta olmak üzere
diğer birçok kanun ile kurulmuştur. Kamu yönetiminde modern yönetim anlayışının gelişmesi, kamuda
şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artmasının yanı sıra Sayıştayın etkinliğine de olumlu katkılar sağlayacaktır.
B- ZAYIFLIKLAR
ZAYIF YÖNLER
Dış paydaşlarla ve medya le lşklern yeterszlğ
5018 sayılı Kanun'dan önceki kamu mali yönetim sistemi ve 6085 sayılı Kanun'dan önceki denetim
sistemi denetim sonuçlarının TBMM ve kamuoyu ile paylaşılmasını zorunlu kılmadığı için dış paydaşlar ve
medya ile ilişkilerin zayıf kalmasına neden olmuştur.
Yeni mali sistem, kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğu ve şeffaflığın geliştirilmesini
zorunlu kılmaktadır. Bunun aracı da denetim çıktılarının TBMM ve kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Bu nedenle
yeni dönemde, dış paydaşlar ve medya ile gerekli ilişkilerin kurulması önem arz etmektedir.
Geleneksel denetm yöntemlerne yatkınlık nedenyle değşme drenç
Sayıştayın köklü bir kurum kültürüne sahip olması, çalışmalarımızda kökleşmiş bir geleneğin
oluşmasına yol açmıştır. Yerleşmiş olan bu mesleki gelenekler değişim sürecinde, yeniliklerin benimsenmesi
ve uygulanması hususunda zafiyetler oluşturmakta hatta dirençlere sebep olabilmektedir. Bu zayıflığın
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
104
2015 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
olumsuz etkilerinin azaltılması için değişim yönetimine odaklanan iyi yönetime yönelik yeni bir yaklaşım
benimsenecektir. Dişim yönetiminin iyi uygulanmasını sağlamak için Sayıştay insan kaynakları yönetimi
ve eğitim konularındaki yaklaşımını değiştirmeyi planlamaktadır. İnsan kaynakları alanındaki bu sorunu
çözmek üzere Sayıştay insan kaynakları yönetim stratejisi hazırlanmış, bu kapsamda eğitim ihtiyaç analızı
yapılarak etkin ve yeterli bir eğitim stratejisinin uygulanması benimsenmiştir. Personelin politika ve plan
geliştiren çalışma gruplarına dâhil edilmesi, değişikliğin gerçekleştirilmesinde personele sorumluluk
verilmesi ve çalışanlara geri bildirim sağlanması için etkin mekanizmalar oluşturulması da bu zayıflıkla
mücadele etmek için kullanılabilecek yollar arasındadır.
Yen denetm teknklernn uygulanması çn gerekl blşm altyapısının yeterl şeklde
kullanılamaması
6085 sayılı Kanun uluslararası standartlarda öngörülen tüm denetim tekniklerinin uygulanmasını
zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan tüm kamu kurum ve kaynaklarını kapsayacak şekilde genişleyen
denetim alanında tüm denetim tekniklerinin uygulanabilmesi, bilişim teknolojisinin kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır.
TEHDİTLER
5018 sayılı Kanun'un öngördüğü sstemlern kurumlar nezdnde henüz tam olarak
kurulmamış olması
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerinin kamu idaresi bazında Sayıştaya
sunabilmelerini sağlayacak mali yapılanmanın bugüne kadar gerçekleştirilememiş olması Sayıştayın
ilgili kamu idaresinde mali denetim yapmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca kurumlar genel olarak 5018 sayılı
Kanun'un öngördüğü sistemin bir gereği olarak iç kontrol mekanizmalarını, stratejik plan uygulamalarını
ve bilişim altyapılarını yeterince geliştirememişlerdir. Bu durumlar, Sayıştay denetiminin uluslararası
standartlar çerçevesinde yapılmasının önünde diğer engeller olarak görülmektedir.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
105
Denetm kültürünün mevcut durumu
Denetim kültürünün kurumlarda yeterince yerleşmemiş olması, denetimin yapıcı ve olumlu
sonuçlar doğurmasını engelleyebilmektedir. Denetlenen kurumların Sayıştay denetiminden tam olarak
istifade edebilmeleri için karşılıklı bir denetim dil ve kültürünün geliştirilmesi yararlı olacaktır. Denetim
öncesinde ilgili kamu kurumları tarafından her türlü bilgi ve belgenin belirli bir sistematik içerisinde
hazırlanması, denetimi kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması denetim ekiplerinin zaman kazanmasına ve
böylece denetimin etkisinin artmasına ve nihai olarak da Sayıştayın kamu yönetimine sağladığı katkının
en üst seviyeye çıkmasına yardımcı olacaktır.
Öner ve Tedbrler
Öneri ve Tedbirler
109
2015 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
ÖNERİ VE TEDBİRLER
Sayıştay denetimi kamu kaynaklarının elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılmasında hukuka
uygunluğu sağlamanın yanı sıra kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun ve mali saydamlığın
yerleştirilmesine destek vermeyi de amaçlamaktadır.
Köklü geçmişinin ve anayasal bir kurum olmasının verdiği önemin ve değişimdeki rolünün
bilincinde olan Sayıştay bu amaçla;
• Hesap verme sorumluluğunu ve mali saydamlığı sağlamak için gerekli alt yapının geliştirilmesine,
• İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesine,
• Bilgi edinme uygulamalarının toplumda yaygınlık kazanmasıyla birlikte kamuoyuna doğru,
zamanlı ve güvenilir bilgi sunulmasına,
• Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin
geliştirilmesine
odaklanacaktır.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin
yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller gibi bilgim
dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
ANKARA
26/02/2016
Doç. Dr. Reca AKYEL
Sayıştay Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimlerimize tahsis edilmiş
kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
ANKARA
26/02/2016
Mkdat ÖZKAN
Başkan Yardımcısı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
ANKARA
26/02/2016
Süleyman KARAGÖZ
Strateji Geliştirme Birim Başkanı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2015 Yılı
Faaliyet Raporu
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı 06520 Balgat / Ankara
Tel: 0 (312) 295 30 00
Fax: 0 (312) 295 48 00
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr