2015 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2015 Yılı
Kurumsal Mali Durum
Ve
Beklentiler Raporu
Temmuz 2015 - ANKARA
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ………………………………………...............................…………………………………. 1
I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI …...........................… 3
Bütçe Giderleri …………………………………………....…................................…....………… 3
01- Personel Giderleri …………………………………………................................….………… 5
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……......................….….........……… 6
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ……………...............…………...………..….................……. 7
05- Cari Transferler ……………………….............………………………….....................…… 8
06- Sermaye Giderleri……………............………………………………....…............……….... 9
II - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER….......................…. 11
III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER…...............12
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri …………………..........…………………………….. 12
01- Personel Giderleri………………………………..............……………………………… 13
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……………...........………………. 13
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ……...............................................................………….. 13
05- Cari Transferler................................………….....................……………………………… 13
06- Sermaye Giderleri ……………..............………………………………………………….. 13
IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER…….................14
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu…………………..................…………………………….. 17
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, genel
yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedeer ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme
bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamaların-
da mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerin-
deki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan
Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya
ilişkin beklentiler ve hedeer ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2015 Yılı Kurum-
sal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
3
I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bütçe Giderleri
26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2015
tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6583 sayılı “2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile
Sayıştay Başkanlığına 186.372.500 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2014 yılında 175.493.300 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2015 yılı için öngörülen
başlangıç ödeneklerinde 2014 yılı başlangıç ödeneğine göre % 6,20 artış olmuştur.
Sayıştay Başkanlığının 2014 yılı ve 2015 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sis-
temine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösteril-
diği gibidir.
Tablo-1 2014 Yılı ile 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği
Bütçe Tertibi
2014 2015
Artış
Oranı
Başlangıç Ödeneği Başlangıç Ödeneği %
01-Personel Giderleri
107.911.800 114.771.000 6,36
02-SGK Devlet Primi Giderleri
14.235.000 15.345.000 7,80
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
42.582.000 44.400.000 4,27
05-Cari Transferler
684.500 726.500 6,13
06-Sermaye Giderleri
10.080.000 11.130.000 10,42
TOPLAM 175.493.300 186.372.500 6,20
Grak - 1 2014 Yılı ile 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
4
2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de de görül-
düğü gibi 75.130.510 TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılsonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 49,70’i Ocak-Haziran döneminde ger-
çekleşmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise
86.253.530 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 46,28 ol-
muştur. 2014 ve 2015 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldı-
ğında %14,80 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 Yılları Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunuyla Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu
itibariyle fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2’de ve sayfa 20’de yer alan
Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda gösterilmiştir.
Tablo-2 2014 ve 2015 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2014
Gider
Gerçekleşmeleri
2015
Başlangıç
Ödeneği
Gider Gerçekleşmeleri
Artış
Oranı
%
Ocak-Haziran Dönemi Oran %
2014 2015 2014 2015
01-Personel Giderleri
101.931.106,33 114.771.000 54.503.719 63.412.016 53,47 55,25 16,34
02-SGK Prim Giderleri
13.612.393,88 15.345.000 7.276.307 7.617.644 53,45 49,64 4,69
03-Mal ve Hizmet
Alımları
28.431.269,83 44.400.000 12.294.281 14.508.083 43,24 32,68 18,01
05-Cari Transferler
675.734,84 726.500 360.448 380.484 53,34 52,37 5,55
06-Sermaye Giderleri
6.510.604,18 11.130.000 695.755 335.303 10,69 3,01 -51,81
TOPLAM
151.161.108,06 186.372.500 75.130.510 86.253.530 49,70 46,28 14,80
Grak - 2 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi
T.C. Sayıştay Başkanlığı
5
01- Personel Giderleri
Personel giderleri için 2015 yılı başında 114.771.000 TL ödenek ayrılmıştır.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 54.503.719 TL olan personel giderleri, 2015 yılı
Ocak-Haziran döneminde 8.908.297 TL artışla 63.412.016 TL olmuştur. Personel giderlerin-
deki artış oranı % 16,34 olarak gerçekleşmiştir. 2014 – 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi per-
sonel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği
şekildedir.
Tablo-3 2014 - 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
12.376.533 14.515.577 2.139.044
17,28
Şubat
8.217.735 9.647.106 1.429.371
17,39
Mart
8.269.752 9.673.261 1.403.509
16,97
Nisan
8.380.365 9.701.497 1.321.132
15,76
Mayıs
8.624.726 10.050.187 1.425.461
16,52
Haziran
8.634.608 9.824.387 1.189.779
13,78
Toplam 54.503.719 63.412.016 8.908.297 16,34
Grak - 3 2014 - 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
6
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2015 yılı başında 15.345.000 TL
ödenek ayrılmıştır.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.276.307 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 341.337 TL artışla 7.617.644 TL
olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış oranı % 4,69 olarak
gerçekleşmiştir. 2014 – 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği
şekildedir.
Tablo-4 2014 - 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Gerçekleşmeleri
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak
1.648.825 1.743.583 94.758 5,74
Şubat
1.123.068 1.173.031 49.963 4,44
Mart
1.130.349 1.176.654 46.305 4,09
Nisan
1.126.949 1.175.185 48.236 4,28
Mayıs
1.120.063 1.175.441 55.378 4,94
Haziran
1.127.054 1.173.750 46.696 4,14
Toplam 7.276.307 7.617.644 341.337 4,69
Grafik - 4 2014 - 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Gerçekleşmeleri
T.C. Sayıştay Başkanlığı
7
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Mal ve hizmet alımı giderleri için 2015 yılı başında 44.400.000 TL ödenek ayrılmıştır.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.294.281 TL. olan mal ve hizmet alımı giderleri,
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.213.801 TL artışla 14.508.083 TL olmuştur.Mal ve hizmet
alımı giderlerindeki artış oranı % 18,44 olarak gerçekleşmiştir. 2014 2015 yılları Ocak-Hazi-
ran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5
ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-5 2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
540.457 1.875.741 1.335.284 247,06
Şubat
2.200.139 2.332.746 132.607 6,02
Mart
2.534.091 2.895.153 361.062 14,24
Nisan
2.787.202 2.753.862 33.340 -1,19
Mayıs
2.183.070 2.272.686 89.616 4,10
Haziran
2.049.323 2.377.895 328.572 16,03
Toplam 12.294.281 14.508.083 2.213.801 18,01
Grak - 5 2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
8
05- Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 726.500 TL. ödenek ayrılmıştır.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 360.448 TL. olan cari transfer harcamaları, 2015
yılı Ocak-Haziran döneminde 20.036 TL. artışla 380.484 TL. olmuştur.Cari transfer harcama-
larındaki artış oranı % 5,55 olarak gerçekleşmiştir. 2014 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi
cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da
gösterildiği şekildedir.
Tablo-6 2014 - 2015 Cari Transferler
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
--- --- --- ---
Şubat
--- --- --- ---
Mart
202.948 162.500 -40.448 -19,93
Nisan
--- 55.484 55.484 100
Mayıs
--- --- --- ---
Haziran
157.500 162.500 5.000 3,17
Toplam 360.448 380.484 20.036 5,55
Grak - 6 2014 - 2015 Cari Transferler
T.C. Sayıştay Başkanlığı
9
06- Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 11.130.000 TL ödenek ayrılmıştır.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 695.755 TL olan sermaye giderleri, 2015 yılı Ocak-
Haziran döneminde 360.452 TL azalışla 335.303 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki deği-
şim oranı % -51,81 olarak gerçekleşmiştir. 2014 - 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği
şekildedir.
Tablo-7 2014 - 2015 Sermaye Giderleri
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
--- --- --- ---
Şubat
49.560 27.154 -22.406 -45,21
Mart
41.617 27.020 -14.597 -35,07
Nisan
158.410 88.450 -69.960 -44,16
Mayıs
195.146 74.019 -121.127 -62,07
Haziran
251.022 118.660 -132.362 -52,73
Toplam 695.755 335.303 360.452 -51,81
Grafik - 7 2014 - 2015 Sermaye Giderleri
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
10
Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2015 döneminde gerçekleştirdikleri
bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo 8 ile Gra-
fik 8’de gösterilmiştir.
Tablo - 8 2015 Harcama Birimleri Gerçekleşmesi
Toplam Ödenek
(TL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
Tutarı (TL)
Gerçekleşme Oranı
(%)
Özel Kalem Müdürlüğü
6.738.000 2.289.672 33,98
Daireler - Kurullar
20.404.000 11.076.015 54,28
Başkan Yardımcılığı
56.237.500 21.828.406 38,81
Denetim Birimleri
102.993.000 51.059.437 49,57
GENEL TOPLAM 186.372.500 86.253.530 46,28
Grafik - 8 2015 Harcama Birimleri Gerçekleşmesi
T.C. Sayıştay Başkanlığı
11
II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Faaliyetler
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartlarının Türkçeye tercümesi ile ilgili çalışmalara de-
vam edilmektedir.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili eğitim faaliyeti kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmek-
tedir.
Standartlara uygunluğun tamamlanmış denetimler üzerinden değerlendirilmesi çalışmaları devam
etmektedir.
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenmiş ve yıllık denetim programlarında bu alanlara
öncelik verilmiştir.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların veya örgütlerin
düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına katılım sağlanması faaliyeti ilgili
çalışmalara devam edilmektedir.
Personele denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman
yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilmiştir.
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinden faydalanıl-
maktadır.
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanmış ve gerekli eğitimler
verilmiştir.
Denetim Yönetim Sistemi(SayCAP) ve Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerine ilişkin eğitimler ve
brifingler düzenlenmiştir.
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisine ilişkin olarak hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme, araştırma ve kıyaslama
yapılması amacıyla mensuplar yurtdışına gönderilmiştir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza kazandırılmasını teminen fizi-
bilite çalışmasına devam edilmektedir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında bir sempoz-
yum/çalıştay/konferans düzenlenmiştir.
Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanmıştır.
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik
yurtiçi ve/veya yurtdışı eğitim verilmiştir.
Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
İlamların infazına ilişkin engellerle ilgili bilgi notu düzenlenmiş ve Başkanlığa sunulmuştur.
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir.
Sayıştayın faaliyetlerine ilişkin Kurumsal Risk Kütüğü ve Risk Azaltma Planı hazırlama çalışmaları
devam etmektedir.
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenmektedir.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay raporları ve denetim metotları hakkında bilgi-
lendirilmiştir.
Uluslararası düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenmiştir.
Bu dönemde hizmet binasındaki mutfak, depo ve dinlenme odalarının tadilatı, hizmet binasına
yangın dolabı yapımları, muhtelif adreslerde bulunan lojmanların çeşitli tadilat ihaleleri ve muhtelif
kırtasiye, hırdavat, büro mobilyaları ihaleleri gerçekleştirilmiştir.
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
12
III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2015 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen
ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları sayfa 17’de yer alan Bütçe Giderleri Gelişi-
mi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider
türleri itibariyle dağılımı ve 2015 yıl sonu itibariyle tahmini gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda
Tablo 9 ile Grafik 9’de gösterilmiştir.
Tablo - 9 2015 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
Bütçe Tertibi
2015 Başlangıç
Ödeneği
Ocak -
Haziran
Harcamaları
Temmuz-
Aralık Dönemi
(Tahmini)
Gerçekleşme
Oranı %
01-Personel Giderleri
114.771.000 63.412.016 58.032.984 105,82
02-SGK Prim Giderleri
15.345.000 7.617.644 6.759.031 93,69
03-Mal ve Hizmet Alımları
44.400.000 14.508.083 18.188.817 73,64
05-Cari Transferler
726.500 380.484 343.716 99,68
06-Sermaye Giderleri
11.130.000 335.303 9.414.697 87,60
TOPLAM 186.372.500 86.253.530 92.739.245 96,04
Grafik - 9 2015 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
T.C. Sayıştay Başkanlığı
13
01- Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2015 döneminde 63.412.016 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Ara-
lık 2015 döneminde 12.12.2014 tarih ve 29203 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6572 Sayılı “Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesinde hakim ve savcıların özlük
haklarında yapılan iyileştirmeden dolayı 121.445.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel
giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105,82 ola-
cağı, Başlangıç ödeneğini aşan kısmın kurum içi bütçe aktarmaları ile karşılanacağı tahmin
edilmektedir.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2015 döneminde 7.617.644 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 14.376.675 TL’yi bulması beklen-
mektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin
2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,69 olacağı tahmin edilmektedir.
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Ocak-Haziran 2015 döneminde 14.508.083 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 32.696.900 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve
hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %
73,64 olacağı tahmin edilmektedir.
05- Cari Transferler
Ocak-Haziran 2015 döneminde 380.484 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz-
Aralık 2015 döneminde yaklaşık 724.200 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harca-
malarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,68 olacağı
tahmin edilmektedir.
06- Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2015 döneminde 335.303 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Ara-
lık 2014 döneminde yaklaşık 9.750.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde
yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,60 olacağı tahmin edil-
mektedir.
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
14
IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bu yıl içinde ilk altı ayda yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürüteceğimiz;
plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.
TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Faaliyetler
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin iyileştirilmesine, mali
saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Genel Raporların tamamı yayımlanacak ve TBMM’ye sunulacaktır.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri Denetimi, Mali
İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi Rehberi, Düzenlilik Denetimi Rehberi, Faaliyet Ra-
porları Değerlendirme Rehberi, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve uygu-
lama sonuçlarına göre güncellenecektir.
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi uygulanacak, uygulama sonuçları izlene-
cek ve değerlendirilecektir.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak raporların rehberlere
uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla incelenecektir.
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın artırılması için en az bir sempozyum/
çalıştay/konferans düzenlenecektir.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı hazırlanacaktır.
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili eğitimler dü-
zenlenecektir.
Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışma-
lar yapılacaktır.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak ve yürütülecektir.
Bilişim alt yapısı aracılığıyla ilgililerin yargısal süreçlere ve kararlara ulaşabilmesi sağlanacaktır.
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına dahil edilecektir.
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa raporlayacaktır.
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları tarafından stratejik plana
uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulaması izlenecektir.
Çalışan memnuniyeti anketi düzenlenecektir.
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
İş ortamı iyileştirilecektir.
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için TBMM ile birlikte çalışacak bir çalışma
grubu kurulacaktır.
Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek konferanslar düzenlenecektir.
Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak uygulanacaktır.
Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında basın toplantıları düzenlenecektir.
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını anlatan broşürler
basarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
15
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Bu dönemde, Başkanlığımızın muhtelif lojmanlarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları, Hizmet
binasına; sabit telefon hizmeti alımı, mevcut makine ve teçhizatın rutin bakım ve onarımları, temizlik,
güvenlik , personel taşıma hizmetleri, elektrik, akaryakıt alımları ve muhtelif üketime yönelik mal ve
malzeme alımları ihaleleri gerçekleştirilecektir.
2014
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2015 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
ARTIŞ ORANI
(%)
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2015 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 100 186.372.500 14.565.814 18.134.900 11.590.502 13.180.038 12.178.757 13.934.588 12.452.926 13.774.479 12.123.005 13.572.333 12.219.507 13.657.193 75.130.511 86.253.530 14,80 75.130.510,69 46,28 178.992.775
01 - PERSONEL GİDERLERİ 101.931.105 114.771.000 12.376.533 14.515.577 8.217.735 9.647.106 8.269.752 9.673.261 8.380.365 9.701.497 8.624.726 10.050.187 8.634.608 9.824.387 54.503.719 63.412.016 16,34 53,47 55,25 121.445.000
MEMURLAR 100.380.809 111.845.000 12.318.251 14.408.592 8.168.631 9.552.393 8.221.276 9.576.195 8.222.901 9.603.451 8.373.310 9.614.023 8.272.382 9.568.356 53.576.750 62.323.009 16,32 53,37 55,72 119.220.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 305.923 616.000 38.160 42.158 25.501 26.266 25.501 26.266 25.501 26.266 25.501 26.266 25.501 26.266 165.666 173.490 4,72 54,15 28,16 325.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
GEÇİCİ PERSONEL 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
DİĞER PERSONEL 1.244.374 2.300.000 20.122 64.827 23.603 68.447 22.975 70.800 131.963 71.780 225.915 409.899 336.725 229.764 761.303 915.517 20,26 61,18 39,81 1.900.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 13.612.394 15.345.000 1.648.825 1.743.583 1.123.068 1.173.031 1.130.349 1.176.654 1.126.949 1.175.185 1.120.063 1.175.441 1.127.054 1.173.750 7.276.307 7.617.644 4,69 53,45 49,64 14.376.675
MEMURLAR 13.562.539 15.220.000 1.642.600 1.739.952 1.118.912 1.168.751 1.126.193 1.172.375 1.122.794 1.170.905 1.115.908 1.171.161 1.122.899 1.169.470 7.249.306 7.592.614 4,74 53,45 49,89 14.327.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 49.855 125.000 6.225 3.631 4.155 4.280 4.155 4.280 4.155 4.280 4.155 4.280 4.155 4.280 27.001 25.031 -7,30 54,16 20,02 49.675
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 28.431.270 44.400.000 540.457 1.875.741 2.200.139 2.332.746 2.534.091 2.895.153 2.787.202 2.753.862 2.183.070 2.272.686 2.049.323 2.377.895 12.294.281 14.508.083 18,01 43,24 32,68 32.696.900
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.813.202 4.032.000 77.369 13.826 208.373 186.155 297.043 275.510 242.536 271.196 221.474 235.889 157.063 303.857 1.203.858 1.286.433 6,86 42,79 31,91 3.235.180
YOLLUKLAR 6.255.845 11.053.000 368.414 156.293 342.409 476.082 657.509 812.905 678.984 513.720 273.923 209.882 194.874 287.311 2.516.113 2.456.193 -2,38 40,22 - 7.194.220
GÖREV GİDERLERİ 34.289 70.000 148 353 895 503 231 44.534 618 101 237 21.350
19.630 0 21.757 66.842 207,22 63,45 95,49 39.500
HİZMET ALIMLARI 17.702.042 26.675.000 39.537 1.698.656 1.579.165 1.601.946 1.529.186 1.672.444 1.728.613 1.797.679 1.577.596 1.634.814 1.488.253 1.569.633 7.942.349 9.975.172 25,59 44,87 37,40 20.358.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 92.699 300.000 3.132 1.953 2.225 3.292 2.341 2.561 7.768 6.048 5.966 9.157 24.640 14.974 46.071 37.985 -17,55 49,70 12,66 107.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 904.551 1.320.000 49.085 2.448 49.241 34.117 18.108 77.875 105.741 111.489 71.319 72.181 133.834 155.510 427.328 453.620 6,15 47,24 34,37 1.040.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 628.641 950.000 2.773 2.213 17.830 30.652 29.674 9.322 22.944 53.629 32.556 89.413 31.029 46.610 136.806 231.839 69,47 21,76 24,40 723.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
05 - CARİ TRANSFERLER 675.735 726.500 0 0 0 0 202.948 162.500 0 55.484 0 0 157.500 162.500 360.448 380.484 5,56 53,34 52,37 724.200
GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 630.000 650.000 0 0 0 0 157.500 162.500 0 0 0 0 157.500 162.500 315.000 325.000 3,17 50,00 50,00 650.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 252 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1.200
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 45.483 75.000 0 0 0 0 45.448 0 0 55.484 0 0 0 0 45.448 55.484 22,08 99,92 73,98 73.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06 - SERMAYE GİDERLERİ 6.510.604 11.130.000
0 0 49.560 27.154 41.617 27.020 158.410 88.450 195.146 74.019 251.022 118.660 695.755 335.303 -51,81 10,69 3,01 9.750.000
MAMUL MAL ALIMLARI 4.481.916 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 102.596 0 149.386 0 251.981 0 - 5,62 - 1.300.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.340.247 2.700.000 0 0 49.560 27.154 41.617 27.020 158.410 88.450 92.550 74.019 101.636 118.660 443.773 335.303 -24,44 33,11 12,42 2.500.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 688.441 6.730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 5.950.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl : 2015
Kurum Kod : 06 SAYIŞTAY