2016 Yılı
Faalyet Raporu
ubat 2017
T.C. Sayıtay Bakanlığı
T.C. Sayıtay Bakanlığı
Sunu
Sayıştay, Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevler
çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli çalışmasına
katkı sağlanmasına ve hukuka uygunluğun temin edilmesine
yönelik olarak, hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları
kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapmakta,
mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş
bildirmekte, kamu idarelerinin kurumsal amaç, hedef ve planlara
uygunluk ile faaliyet sonuçlarını ölçmekte ve performans bakımından
değerlendirmektedir. Ayrıca, sorumluların hesap ve işlemlerini
yargılama yoluyla kesin hükme bağlamaktadır.
Sayıştay, görevlerini yerine getirirken ulusal ve uluslararası
gelişmeleri sürekli takip ederek, kurumsal kapasitesini geliştirmek suretiyle, kurumsal güvenirliliğini
yüksek tutmayı önemsemekte, görevlerini bu anlayış içerisinde yerine getirmektedir. Sayıştay,
kamu mali yönetiminin önemli etkenlerinden stratejik yönetim uygulamaları çerçevesinde; kamu
hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine, kaynak kullanımında etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin
sağlanmasına yönelik olarak, hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine, bu
amaçla stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme çalışmalarına önem vermektedir.
2014-2018 Stratejik Planımız; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kamu mali
yönetim sisteminin geliştirilmesi ve hukuka uygunluğun teminiyle kamu kaynaklarının doğru
yönetimine katkı sağlamayı amaçlamakta olup Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla,
2016 Yılı Performans Programı hazırlanarak uygulanmış, gerçekleştirilen faaliyetlerin, performans
göstergelerine göre gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin açıklandığı,
kurumumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren 2016 Yılı Faaliyet Raporu şeffaflık, mali saydamlık
ve hesap verebilirlik çerçevesinde hazırlanmıştır.
Raporda kurumsal kapasite, denetim, görüş verme ve yargılama faaliyetleri ile 15 Temmuz 2016
tarihinde milletimize yönelik menfur darbe ve işgal girişimi sonrasında gerçekleştirilen faaliyetlere ve
bunların etkilerine detaylı olarak yer verilmiştir.
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetim faaliyetlerine ilişkin olarak, 2015 Yılı Denetim Programı kapsamında 626 adet
denetim raporu düzenlenmiş olup;
- 6’sı genel rapor olmak üzere,
- 472’si genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine
- 75’i kamu işletmelerine
- 39’u mahalli idare şirketlerine,
- 26’sı kalkınma ajanslarına
- 8’i diğer kamu idarelerine
ilişkindir. Ayrıca sulama birliklerine ilişkin 15 adet rapor hazırlanmıştır.
2015 Yılı Denetim Programı kapsamında kamu idarelerinin performans denetimine ilişkin
olarak düzenlenen 287 adet rapor, ilgili kamu idaresi raporu ile birleştirilmiştir.
Genel raporlar, Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet
Genel Değerlendirme Raporu, Kamu İşletmeleri Genel Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme
Raporu ve Kalkınma Ajansları Genel Değerlendirme Raporundan oluşmaktadır.
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe ve işgal girişimi sırasında, aziz
milletimiz devletine, demokrasisine ve sahip olduğu değerlerine sarsılmaz bir iradeyle bağlılığını
net bir şekilde ortaya koymuş olup hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin korunması, huzur ve
güvenin sağlanması hususunda gösterdiği hassasiyet ve kararlı irade her türlü takdirin üstündedir.
Söz konusu menfur darbe girişimi nedeniyle 2016 yılı mali işlemlerinin denetimlerine ilişkin olarak
hazırlanmış olan 2016 Yılı Denetim Programının uygulaması kısa bir süre ertelenmiş, ertelenen
2016 Yılı Denetim Programı, 2016 yılı Ekim ayının sonu itibarıyla revize edilerek uygulamaya
konulmuştur.
Sunu
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Yargılama faaliyetleri kapsamında; 2016 yılında Sayıştay yargılama dairelerine 898 adet
yargılamaya esas rapor intikal etmiş, bunlardan 567 adedinin yargılaması yapılarak ilamı
düzenlenmiştir. Temyiz Kuruluna 2464 dosya gelmiş, bunlardan 1258'i yargılanarak 1206 dosya
2017 yılına devretmiştir. Başsavcılık tarafından 596 rapor için görüş verilmiş, 1.380 temyiz
karşılaması gerçekleştirilmiştir.
Görüş ve karar bildirme faaliyetleri kapsamında; Genel Kurulda 31, Rapor Değerlendirme
Kurulunda 625, Daireler Kurulunda 269 ve dairelerde 577 olmak üzere toplam 1502 adet görüş ve
karar bildirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
2014-2018 Stratejik Planı kapsamında hazırlanan 2016 Yılı Performans Programında 5
stratejik amaç, 11 stratejik hedef, 11 performans hedefi ve 53 gösterge yer almış olup izleme
sonuçlarına Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. Sayıştay hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren
2016 Yılı Faaliyet Raporu şeffalık, mali saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde hazırlanmıştır.
Köklü bir geçmişe sahip olan Kurumumuzun, sürekli gelişim kültürüyle kurumsal kapasitesini
artırarak kamu yönetiminde şeffaflığın, hukuka uygunluğun ve hesap verme sorumluluğunun
gelişimine destek verme anlayışıyla uygulamaya koyduğu, 2016 Yılı Performans Programının
izleme sonuçlarına, 2016 Yılı Faaliyet Raporunda yer verilmiş olup Kurumumuzun genel ve mali
bilgilerini içeren işbu Rapor şeffaflık, mali saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde hazırlanmış
ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Seyt Ahmet BA
Sayıtay Bakanı
Sunu
Genel Bilgiler
F
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
G
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
I- GENEL BİLGİLER
A- Vizyon, Misyon ve Temel Değerler ..............................................................................................................................................................................................3
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .........................................................................................................................................................................................................5
C- İdareye İlişkin Bilgiler ............................................................................................................................................................................................................................ 9
1- Fiziksel Yapı ...........................................................................................................................................................................................................................................9
2- Örgüt Yapısı .......................................................................................................................................................................................................................................10
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ................................................................................................................................................................................................... 12
4- İnsan Kaynakları ............................................................................................................................................................................................................................. 21
5- Sunulan Hizmetler ........................................................................................................................................................................................................................ 25
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ................................................................................................................................................................................................53
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri .......................................................................................................................................................................................................... 59
B- Temel Politika ve Öncelikler ........................................................................................................................................................................................................... 68
III- FAALİYETLERE İLİKİN BİLVE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler ..............................................................................................................................................................................................................................................73
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ......................................................................................................................................................................................................73
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ..........................................................................................................................................................................74
3- Mali Denetim Sonuçları.............................................................................................................................................................................................................80
B- Performans Bilgileri .............................................................................................................................................................................................................................81
1- Performans Sonuçları Tablosu ............................................................................................................................................................................................... 81
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ..............................................................................................................................................................103
3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ........................................................................................................................................................105
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler ............................................................................................................................................................................................................................................109
B- Zayıflıklar .................................................................................................................................................................................................................................................111
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
İçndekler
Genel Bilgiler
H
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
1
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Blgler
Genel Bilgiler
2
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
3
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER
MİSYON
• Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı sağlamak üzere, uluslararası
standartlarla uyumlu denetimler yapmak, adına denetim yaptığı TBMM ve kamuoyuna
raporlar sunmak,
• Kamu kurumlarının mali yönetim, performans yönetimi ve 5018 sayılı Kanun’un
raporlama gerekliliklerine uygun hareket etmesini ve kamu kaynaklarının ekonomik,
verimli, etkin kullanımına kanıt oluşturacak şekilde güvenilir, zamanlı, bilgi verici mali
düzenlemelere uygun mali tablolar ile diğer raporlar sunmasını sağlamak,
• Genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının mali işlemlerinden kamu zararına
yol açan hususları sağlam bilgi ve analizlere dayanarak ve zamanlı şekilde kesin hükme
bağlamaktır.
VİZYON
Kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü ve kurumsal yönetimde diğer kamu
kurumlarına örnek bir kurum olmaktır.
Genel Bilgiler
4
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
TEMEL DEĞERLER
Bağımsızlık ve Tarafsızlık
Bağımsızlık, Sayıştayın bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak varlığının ve tarafsız hizmetler
sunabilmesinin ön koşuludur. Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi ve
mesleki etik kurallarına uyulması kurumsal güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle Sayıştay
Kanunu bu temel değeri 3’üncü maddesi ile güvence altına almıştır.
İyi Yönetiim ve Beklentilere Duyarlılık
Kurum yönetiminde hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik, katılımcılık, eşitlik, adil olmak,
tutarlılık, hukukun üstünlüğü, bilimsellik gibi iyi yönetişim ilkelerini gözetmek ve uygulamak temel
prensiplerimizdendir. Bu ilkeler ışığında, Parlamento ve kamuoyu ile diğer iç ve dış paydaşların beklenti ve
ihtiyaçlarına duyarlı olunması, daha iyi bir kamu yönetimini hedefleyen ortak bir anlayış içinde çözümler
üretilmesi son derece önemlidir.
Yenlğe Açıklık
Günümüz dünyasındaki hızlı gelişim ve buna bağlı olarak oluşan sorunlara genelde kamu
yönetiminin, özelde denetim kurumlarının zamanında ve etkin cevaplar bulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu
nedenle; sürekli gelişim anlayışıyla yeniliklerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulanların hayata geçirilmesi önem
taşımaktadır.
Meslek Yetknlk ve Çalıanların En Değerl Varlık Olarak Kabulü
Denetimde kalitenin sağlanması; mesleki bağımsızlığa sahip, yaratıcı ve analitik düşünen, ekip
çalışmasına ve işbirliğine yatkın, denetim kültürünü özümsemiş mensupların varlığıyla mümkün olacaktır.
Bu inançla çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Genel Bilgiler
5
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
Anayasanın Yargı bölümünün "Sayıtay" balıklı 160’ıncı maddesnde;
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini
kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla
görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir
kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna
başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.
Anayasanın Mal Hükümler bölümünün "Kesnhesap" balıklı 164’üncü maddesnde;
"Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları malî
yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en
geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır.
Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel
Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar.
Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması,
ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara
bağlandığı anlamına gelmez.
Anayasanın Mal Hükümler bölümünün "Kamu ktsadî teebbüslernn denetm"
balıklı 165’nc maddesnde;
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir.
Genel Bilgiler
6
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Anayasanın Syas Haklar ve Ödevler bölümünün "Syasî partlern uyacakları esaslar"
balıklı 69’uncu maddesnde;
Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun
tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir.
Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin
bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.
5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu’nun 68’nc maddesnde;
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin;
kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük
Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve
doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi,
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına
karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.
6085 sayılı Sayıtay Kanunu’nun 4’üncü maddesnde;
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları,
diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
Genel Bilgiler
7
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da
dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri,
yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve
bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve
yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az
olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının
denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas
alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı
raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
6085 sayılı Sayıtay Kanunu’nun 5’nc maddesnde;
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler
ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden
kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.
Genel Bilgiler
8
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6085 sayılı Sayıtay Kanunu’nun 6’ncı maddesnde;
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu
idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları
aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili
memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer
gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri
ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında
incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı
olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da
denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve
uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
6216 sayılı Anayasa Mahkemesnn Kurulu ve Görevler Hakkında Kanun’un 55’nc
maddesnde;
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi
için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti
merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna
kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine
gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen
incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.
hükümleri yer almaktadır.
Kamu İktsad Teebbüsler le Fonların Türkye Büyük Mllet Meclsnce Denetlenmes
6085 sayılı Kanun'un 4’üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen kamu işletmelerinin, aynı Kanun'un
43’üncü maddesi gereği denetlenerek raporlanması hükmü getirilmiştir. Anılan Kanun kapsamındaki kamu
işletmelerinin 3346 sayılı Kanun da belirtilen usul esaslar dikkate alınarak denetim sonucu düzenlenen
raporlar TBMM'nin denetimine esas olmak üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmaktadır.
Genel Bilgiler
9
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
C- İDAREYE İLİKİN BİLGİLER
1FİZİKSEL YAPI
Kurumumuz, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 m² kullanım alanına sahip Ankara/Balgat
semtindeki merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca Ankara’nın muhtelif yerlerinde 57.808 m² arşiv
alanına sahiptir.
Personelimizin kullanımına tahsis edilen 725 adet lojman ile Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisi ve
Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisi mevcuttur. Hizmet binasında kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu,
yemekhane, kantin, kreş ve PTT ile banka şubesi bulunmaktadır.
Ayrıca 41 binek otosu olmak üzere toplam 52 aracımız bulunmaktadır.
Genel Bilgiler
10
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2-ÖRGÜT YAPISI
Sayıştay; Başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur. Denetim ve
denetim destek grupları ile yönetim birimleri Başkanlığa bağlı olarak görev yapan birimlerdir. Denetim ve
denetim destek grupları bir başkan ve yeterli sayıda denetçiden oluşur.
Yargı ve karar organları; Daireler, Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler
Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu, Denetim, Planlama ve
Koordinasyon Kurulu ile Başsavcılıktır.
Daireler; sekiz adet olup bir daire başkanı ve altı üyeden oluşur.
Genel Kurul; Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden
oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her
daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Temyiz Kurulu; Genel Kurul tarafından Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler dışında kalan daire
başkanları ile üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı üyeden oluşur.
Daireler Kurulu; Rapor Değerlendirme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanları ve
üyelerin dışında kalan daire başkanları ve üyelerden oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek beş daire başkanı ve her
daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından
seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile denetimden sorumlu başkan
yardımcısından oluşur.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm
başkanlarından oluşur.
Başsavcılık; Başsavcı ve savcılardan oluşur.
Genel Bilgiler
11
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Yönetim birimleri; yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve Genel Kurulun kararı ile
kurulmakta olup Kurumumuzun taşra teşkilatı bulunmamaktadır.
6085 sayılı Kanun’un 32’nci maddesine göre, Başkanın teklifi ve Genel Kurulun kararı ile gerek
görülen illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilir.
Başkan
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Başsavcılık
Başkan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Yönetimden Sorumlu
Kurullar
• Genel Kurul
• Rapor Değerlendirme Kurulu
• Temyiz Kurulu
• Daireler Kurulu
• Yüksek Disiplin Kurulu
• Meslek Mensupları Yükseltme ve
Disiplin Kurulu
• Denetim, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu
Daireler
• Birinci Daire
• İkinci Daire
• Üçüncü Daire
• Dördüncü Daire
• Beşinci Daire
• Altıncı Daire
• Yedinci Daire
• Sekizinci Daire
Genel Bilgiler
12
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Kurumumuzda bilgi teknolojileri kullanımı 1956 yılında veri kayıt sistemi kurulması ile başlamış
olup sürekli yenilenmekte ve gelişim göstermektedir.
Kurumumuzun genişleyen denetim alanı ve sürekli artış gösteren veri büyüklükleri; bilgiyi üretme,
saklama, işleme, raporlama ve karar alma süreçlerinde bilişim teknolojilerinden yararlanma gereğini
beraberinde getirmektedir. Bu amaçla Kurumumuz denetim, yargı ve yönetimin her aşamasında bilişim
teknolojilerini kullanmak ve etkinliğini arttırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
3.1 Ağ Altyapısı ve Donanımlar
Birimlerin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak için kullanılan bilgi ve teknolojik kaynak
envanterleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Donanım Envanter
2015 2016
Masaüstü Kşsel Blgsayar
1702 1658
Dzüstü Blgsayar
1239 1197
Yazıcı
417 424
Fotokop Maknes
42 37
Faks Chazı
23 22
Baskı Maknes
6 6
Projeksyon Chazı
61 58
Telefon
1914 1906
Tablet
153 154
Genel Bilgiler
13
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Fzksel Sunucu Envanter
2015 2016
Ver Tabanı Sunucusu 1 Sanal Sunucu 3 Sanal Sunucu
Mal Sunucu 2 Sanal Sunucu 2 Sanal Sunucu
Vrüs Koruma 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
Dosya Sunucu 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
Frewall (Secure Platform) 2 (Box) 9 (Box)
Actve Drectory 2 Sanal Sunucu 1 Fzksel Sunucu, 2 Sanal Sunucu
Backup Server 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 100 mbps 100 mbps
Sanal platform 7 Fzksel Sunucu, 1 Storage 20 Fzksel Sunucu, 3 Storage
Doman Backup (Yedekleme Sstem) 1 Fzksel Sunucu, 1 Storage 1 Fzksel Sunucu, 1 Storage
Doküman Yönetm Sstem 4 Sanal Sunucu 4 Sanal Sunucu
Denetm Yönetm Sstem 2 Fzksel Sunucu, 1 Sanal Sunucu 2 Sanal Sunucu
Ver Alma ve Analz İşlemler 5 Fzksel Sunucu, 2 Storage 1 Sanal Sunucu
Loglama Sstem 1 Fzksel Sunucu 2 Fzksel Sunucu, 3 Sanal Sunucu
FKM 1 Sunucu, 1 Storage 1 Sunucu, 1 Storage
Çağrı Merkezi 1 (Box) 1 (Box)
3.2 Yazılımlar
Sistem altyapısının performans ve güvenliğin artırılması için, sunucu, disk sistemi ve ağ güvenliği
alanlarında; Saldırı Tespit ve Engelleme, Yeni Nesil Güvenlik Duvarı, DDOS Koruma, Merkezi Kayıt, Sıfırıncı
Gün Saldırı Engelleme ve Uygulama Güvenlik Duvarı cihazları, yeni sunucu alımı ve lisans teminine
yönelik alımlar gerçekleştirilmiştir.
Sunucu bilgisayarlarında; veri tabanı, sistem yönetimi, güvenlik yönetimi ve yazılım geliştirme
araçlarıyla, kullanıcı bilgisayarlarında işletim sistemi ve temel ofis yazılımları sağlanmıştır. İhtiyaçlar
çerçevesinde kurum içinde geliştirilmiş ya da satın alınmış lisanslı yazılımlar kullanılmaktadır.
İç ağda, merkezi veri tabanlarını kullanan ve sadece ilgili birimlerce kullanılabilen iş yazılımları
bulunmaktadır. Söz konusu veri tabanlarının ve yazılımların güncellenmesi, geliştirilmesi ve iş ihtiyaçları
doğrultusunda yeni yazılımların geliştirilmesi bilgi işlem merkezince ya da dış kaynak kullanımı yoluyla
ortak projelerle gerçekleştirilmektedir.
Genel Bilgiler
14
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kullanıcılar dosya sunucusu ve dosya paylaşım sunucusu ile bilgi kaynaklarına erişilebilme ve ortak
dosyalar üzerinde çalışabilme imkanına sahiptirler.
Ayrıca yıl içerisinde doküman yönetimi yazılımı çalışmalarına devam edilmiş olup sistemin insan
kaynakları, hizmet içi eğitim, izin vb. modülleri kullanılmaktadır. Elektronik imza temini ve bazı idari
düzenlemelerin yapılması gibi ek süreçlerin tamamlanmasını takiben tümüyle kullanıma alınacaktır.
2016 yılı içinde tamamlanan ve geliştirilmekte olan yazılımlara ilişkin çalışmalar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tamamlanan Yazılımlar Gelşmekte olan Yazılımlar
EUROSAI (Konferans Web Projesi) Beledye verler aktarım sstem (Plot Çalışma)
Teşklat Şemasından Arama Duyuru Modülü (Plot Çalışma)
SayDATA Ver Aktarım Projes EBYS (Elektronk Belge Sstem Yönetm) (Plot Çalışma)
Teknk Hzmetler Modülü V.2 İlam İnfazı Blg Formu
Parola Yönetm Modülü
3.3 Yardım Masası
, donanım ve yazılımlara ilişkin teknik destek bilgi işlem merkezi tarafından verilmektedir.
Yardım masası aynı zamanda çağrı merkezi olarak yapılandırılmıştır. Destek hizmetinin organizasyon ve
yönetiminde kurumca geliştirilen bir yazılım kullanılmaktadır.
3.4 Sber Güvenlk
15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi, bilişim alanında bilgi sistemlerinin güvenliğini en önemli
stratejik hedef haline getirmiştir. Darbe teşebbüsünü takip eden dönemde yürütülen çok yönlü çalışmalarla
kurumsal sistem ve yazılım altyapımız detaylı bir şekilde incelenmiş; sızma testleri, yazılım kaynak kod
analizleri yaptırılarak güvenlikle ilgili riskler tespit edilmiştir. Tespit edilen zaafların süratle giderilmesi için
çalışmalar başlatılmış, kritik olarak belirlenen risklerin kısa vadede çözümü sağlanmıştır. Kurumumuz bu
çerçevede bilgi güvenliğine yönelik yatırımlarını artırmıştır.
Ulusal stratejik eylem planının hedeflerinde de yer alan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
(BGYS) kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatılmış olup 2017 yılında kurum çapında yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir.
Genel Bilgiler
15
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
3.5 Denetm Yönetm Sstem (SayCAP)
Denetim süreçlerinin uluslararası standartlara uygun yürütülebilmesi, belgelenmesi ve yönetimi
için SayCAP platformu kullanılmaktadır.
SayCAP, denetim süreçlerinin otomasyonu, yönetimi ve raporlamasında kullanılmak üzere risk
değerlendirmesine dayalı planlama, belgeleme, onaylama, bilgi kaynaklarına erişim, arşivleme, kalite
kontrol, iletişim, yönlendirme ve raporlama gibi ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmiş ve denetim
rehberleriyle Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda sürekli olarak
güncellenmekte ve geliştirilmektedir. SayCAP, denetim ekiplerine uzaktan erişim imkanı da sunmaktadır.
SayCAP, denetim süreçlerinin uluslararası denetim standartlarına ve denetim rehberlerine uygun
şekilde yürütülmesini ve belgelenmesini güvence altına almaktadır.
SayCAP yazılımı ile denetimin her aşaması izlenebilmekte ve denetim süreçlerine ilişkin bilgiler
yönetim ekranları vasıtasıyla eş zamanlı olarak üst yönetime raporlanabilmektedir.
Genel Bilgiler
16
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ayrıca,
- Talep Arıza Bildirim,
- Personel Kayıt/Güncelle,
- Birim Kayıt / Güncelle,
- Sicil Kayıt Formu,
- Hitap Gönderim Sayfası,
- Meslek Mensupları Gizli Sicil Formları,
- Denetçi Yardımcısı ve Aday Gizli Sicil Formları,
- Sicil Bilgileri ve Hizmet Dökümü,
- Birim/Yıl Tablosu,
- Terfi Atama Kayıt Formu,
- Terfi Atama Rapor Sayfasında
geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.
3.6 SayNET
SayNET, kurum süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesi ve raporlanmasını sağlamak
amacıyla iş akışı projelerinin yayımlandığı bir portaldır. SayNET ile iş ve doküman akışının sistematik bir
şekilde gerçekleştirilmesini, süreçlerin daha etkin ve daha hızlı yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak
amaçlanmaktadır.
Siber güvenlik tedbirleri çerçevesinde sistemin kullanıcı yetkileri, yönetimsel süreçler ve veri
yönetimi yeniden yapılandırılmıştır. Buna ek olarak KEP altyapısıyla entegrasyon çalışmaları tamamlanmış
ve e-imza altyapısı oluşturulmuştur.
SayNET çerçevesinde;
- Teşkilat Şeması,
- Vekaleten Görevlendirme,
- Aile Durum Bildirimi,
- İletişim Bilgi Giriş/Güncelleme,
- İletişim Görüntüleme Formu,
- Organizasyon Katılım Formu,
- Organizasyon Katılım Raporu,
- Birim Listesi,
- Elektronik İmza Raporu,
- Aile Durum Bildirim Raporu,
- Kariyer Veri Tabanı Formu,
- Kariyer Veri Tabanı Raporu,
- Güvenlik Şirketi Personel Modülü,
- Temizlik Şirketi Personel Modülü,
- Yayın Takip Modülü,
- Yetkilendirme Modülü,
-Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS)
yönelik olarak teknik altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Genel Bilgiler
17
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Ayrıca,
- Talep Arıza Bildirim,
- Personel Kayıt/Güncelle,
- Birim Kayıt / Güncelle,
- Sicil Kayıt Formu,
- Hitap Gönderim Sayfası,
- Meslek Mensupları Gizli Sicil Formları,
- Denetçi Yardımcısı ve Aday Gizli Sicil Formları,
- Sicil Bilgileri ve Hizmet Dökümü,
- Birim/Yıl Tablosu,
- Terfi Atama Kayıt Formu,
- Terfi Atama Rapor Sayfasında
geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.
Genel Bilgiler
18
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3.7 İnternet ve İntranet Sayfaları
Kurumumuz faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşılabilmesi için internet
sitesi Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle yeniden tasarlanmış, yönetim süreçleri ve roller yeniden
yapılandırılmıştır.
İnternet sitemizde, kurumsal bilgilere, strateji belgelerine, Sayıştay kararlarına, kamuoyuna
duyurulan raporlara, denetim alanı ile ilgili yayınlara ve akademik çalışmalara yer verilmektedir.
Ayrıca internet sitemizde diğer kurum ve kuruluşların eğitim taleplerini iletebilecekleri bir bölüm
mevcuttur.
Kurumumuzda bilgi kaynakları, iş yazılımları ve veri tabanlarına erişimde iç ağda yayımlanan
SaybiS portalı kullanılmaktadır. Sayfada duyuru, genelge vb. yönetim talimatlarına, bilgi kaynaklarına,
Kurumumuzun otomasyon sistemine dahil modüllere ve kurum içi iletişim kanallarına yer verilmektedir.
Genel Bilgiler
19
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
20
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3.8 Kütüphane
Kütüphanemiz kurum çalışanlarının yanı sıra kurum dışından gelen okuyucuların da eğitim ve
araştırma çalışmalarına katkı sağlamakta, her tür ve her ortamdaki bilgi ve belge ihtiyacını karşılayarak ulusal
ve uluslararası ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve transferine destek olmaktadır. Özellikle denetim konusundaki
yerli ve yabancı kaynakları ile son yıllarda konusunda “Referans Kütüphanesi” olma özelliğini taşımaktadır.
Temel konusu denetim olan kütüphanemizin koleksiyonunda; hukuk, ekonomi, muhasebe, maliye,
işletme, uluslararası ilişkiler, yönetim vs. ilgili disiplinlere ait bilgi kaynakları bulunmaktadır.
Kütüphane koleksiyonumuzda Türkçe ve yabancı basılı kitapların yanında dergiler, tezler, DVD-VCD’ler
ve elektronik veri tabanları bulunmaktadır.
Koleksiyondaki 24.827'den fazla bu bilgi kaynağının organizasyonu için Otomasyon Programı ve Onlu
Sınıflama Sistemi kullanılmaktadır.
EBSCHO ve Kazancı Hukuk Mevzuat Bilgi Bankası veri tabanlarının aboneliği bulunmaktadır.
Başkanlığımız ile ODTÜ, Hacettepe, Bilkent ve Gazi Üniversitesi arasında yapılan protokollerle,
kütüphaneler arası işbirliği ve mensuplarımızın anılan üniversite kütüphanelerinden kolaylıkla faydalanma
imkanı sağlanmaktadır.
Genel Bilgiler
21
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
4 İNSAN KAYNAKLARI
İnsan kaynaklarımız; meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönetim mensuplarından
oluşmaktadır.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir.
Sayıştay Başkanı, 6085 sayılı Kanun’a göre TBMM Genel Kurulu tarafından seçilmektedir.
Daire başkanları, üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Sayıştay Başkanı tarafından
görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, 6085 sayılı Kanun’a göre Genel Kurul ve TBMM tarafından seçilmektedir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim
itibarıyla bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya yurt dışındaki en az
dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından, ÖSYM tarafından yapılan eleme
sınavı ve yazılı sınav ile Sayıştay tarafından yapılan mülakat sınavı sonucuna göre Sayıştay Başkanı tarafından
atanmaktadır.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca
yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanmaktadır.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sayıştay Başkanı tarafından
atanmaktadır.
Bunların dışında, güvenlik ve temizlik alanında hizmet alımı yoluyla personel istihdam edilmektedir.
15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı veyahut irtibatı gerekçesiyle 21.07.2016 tarihinde 108 personelimiz, 01.09.2016 tarihinde 116
personelimiz hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Kurumumuz personelinden 672 sayılı KHK ile 84, 675 sayılı KHK ile 69 olmak üzere toplam 153 (151
meslek mensubu, 2 yönetim mensubu) kişi kamu görevinden çıkarılmıştır.
Genel Bilgiler
22
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 8 Daire Başkanı, 47
Üye, 8 Savcı, 759 Denetçi, 583 Yönetim Mensubu ve 6
Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 1414 personel
görev yapmaktadır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Üye (%4)
Başsavcı, Savcı (%1)
Denetçi (%53)
Yönetim Mensubu (%41)
Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 8 Daire Başkanı, 47 Üye, 419
Uzman Denetçi, 210 Başdenetçi, 89 Denetçi ve 41 Denetçi
Yardımcısı olmak üzere toplam 817 Meslek Mensubu görev
yapmaktadır. 672 ve 675 sayılı KHK'lar ile 151 meslek
mensubu kamu görevinden çıkartılmıştır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Üye (%7)
Uzman Denetçi (%52)
Başdenetçi (%25)
Denetçi (%11)
Denetçi Yardımcısı (%5)
Genel Blgler
22
Genel Blgler
23
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
583 Yönetim Mensubunun; 11’i Sağlık Hizmetleri, 431’i
Genel İdari Hizmetler, 60’ı Teknik Hizmetler ve 81’i
Yardımcı Hizmetler sınıfındandır. 672 ve 675 sayılı KHK'lar
ile 2 yönetim mensubu kamu görevinden çıkartılmıştır.
Sağlık Hizmetleri (%2)
Genel İdari Hizmetleri (%74)
Teknik Hizmetler (%10)
Yardımcı Hizmetler (%14)
21-30 yaş aralığında 154, 31-40 yaş aralığında 406, 41-50
yaş aralığında 410, 51-60 yaş aralığında 371 ve 61-65 yaş
aralığında ise 73 personel görev yapmaktadır.
21-30 Yaş Aralığı (%11)
31-40 Yaş Aralığı (%29)
41-50 Yaş Aralığı (%29)
51-60 Yaş Aralığı (%26)
61-65 Yaş Aralığı (%5)
Genel Blgler
23
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Blgler
24
Personelinin 18'inin doktora derecesi bulunmakta olup 338'i
yükseklisans, 710'u lisans ve 96’sı yüksekokul mezunudur.
Yükseköğrenim (%75)
Lisans (%50)
Yüksek Lisans (%24)
Doktora (%1)
Yüksek Okul (%7)
Diğer (%18)
1414 personelin 1043'ü erkek, 371’i ise kadındır.
Erkek (%74)
Kadın (%26)
Genel Bilgiler
25
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
5-SUNULAN HİZMETLER
Sayıştay, bütçe hakkının kullanılmasını temin etmek üzere TBMM adına denetim yapan yargı yetkisini
haiz bir yüksek denetim kurumudur. Sayıştay mevzuat ile kendisine verilen denetim, raporlama, yargılama
ve görüş bildirme fonksiyonlarını yerine getirirken kamu mali yönetimde iyi yönetim ilkelerini yerleştirmeyi,
yönetimde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun işleyişine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
5.1 Sayıtay Denetm ve Denetm Raporları
6085 sayılı Kanun’un öngördüğü takvim uyarınca 2016 yılında, 2015 Yılı Denetim Programı
kapsamında 2015 yılında başlatılan denetim faaliyetleri sonuçlandırılarak denetim raporları hazırlanmıştır.
Denetim faaliyetleri denetimden sorumlu Başkan Yardımcısına bağlı 5 bölüm başkanı, 25 denetim
grubu, 11 kamu işletmeleri grubu, 236 denetim ekibi, 730 denetçi tarafından Denetim Yönetim Sistemi
(SayCAP) kullanılarak yerine getirilmiştir. 6085 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi kapsamında 4 adet bilirkişi
görevlendirilmesi yapılmıştır.
2015 Yılı Denetim Programı, kalkınma planları ve yıllık programlardaki öncelikler, kamuoyu ve
denetlenen kamu idarelerinin beklentileri, faaliyetlerinin nitelik ve niceliği, bütçe büyüklükleri, denetlenme
sıklığı, ihbar ve şikayetler, geçmiş yıl denetim sonuçları dikkate alınarak ve risk değerlendirmesi yapılarak
6085 sayılı Kanun uyarınca Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu kararı ile hazırlanmış ve yürürlüğe
konulmuştur.
2015 yılına ilişkin denetimler, kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve
işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali
yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce
belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarını ölçmek amaçlarıyla yürütülmüştür.
Kamu idarelerinin mali tabloları ve bunları oluşturan hesap ve işlemler ile faaliyet raporunda yer alan
performans bilgilerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere
risk odaklı denetim yaklaşımına göre yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin
uygulanması ve risk değerlendirmesi yapılması suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Genel Bilgiler
26
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2015 Yılı Denetim Programı dahilinde 5018 sayılı Kanun’a tabi genel yönetim kapsamında;
- 45 genel bütçeli idare,
- 147 özel bütçeli idare,
- 9 düzenleyici ve denetleyici kurum,
- 2 sosyal güvenlik kurumu,
- 51 il özel idaresi,
- 30 büyükşehir belediyesi
- 33 büyükşehir belediyesi bağlı idaresi,
- 51 il belediyesi,
- 104 ilçe belediyesi,
- 39 mahalli idare şirketi ile
- 5018 sayılı Kanun’a tabi olmayan ancak Sayıştayın denetim kapsamında bulunan 26 kalkınma
ajansı
- 8 diğer kamu idaresi (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı, Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Sportoto Teşkilat Başkanlığı, Başbakanlık
Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı)
olmak üzere toplam 545 kamu idaresinde denetim yapılmıştır. 2015 Yılı Denetim Programı
kapsamında 287 kamu idaresi için düzenlenen performans denetimi raporu, toplam 545 kamu idaresi
raporu ile birleştirilerek yayımlanmıştır.
2015 Yılı Denetim Programı kapsamında yürütülen denetimler sonucunda bütçe büyüklükleri
itibarıyla; genel bütçeli idareler, yüksek öğrenim kurumları, özel bütçeli diğer idareler, düzenleyici ve
denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri , büyükşehir belediyeleri, büyükşehir
belediyeleri bağlı idaresi, il belediyeleri, kalkınma ajansları ve diğer 8 kamu idaresinin tamamı denetlenmiştir.
Ayrıca, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu çerçevesinde 15 adet (AYDIN OVASI, ESKİŞEHİR Battalgazi,
ESKİŞEHİR Seyitgazi, ISPARTA Gelendost, MANİSA Üzüm , MANİSA Ahmetli, MANİSA Bağ, MANİSA Gediz,
MANİSA Gökkaya, MANİSA Mesir, MANİSA Salihli, MANİSA Sarıgöl, MANİSA Sarıkız, MANİSA Turgutlu,
BALIKESİR Manyas) sulama birliği denetimi gerçeleştirilmiş olup hazırlanan raporlar yargılama dairelerine
ve ilgili kurumlara gönderilmiştir.
Genel Bilgiler
27
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Kamu İdarelernn Bütçe Büyüklükler İtbarıyla Denetlenme Oranı
SEKTÖR ADI BÜTÇE TÜRÜ
KAMU
İDARESİ
SAYISI
2015 YILI BÜTÇE
GİDERİ /BİLANÇO
BÜYÜKLÜĞÜ TUTARI
(BİN TL)
DENETLENEN
KAMU
İDARESİ
DENETLENEN KAMU
İDARESİ BÜTÇE
GİDERİ /BİLANÇO
BÜYÜKLÜĞÜ TUTARI
(BİN TL)
BÜTÇE
GİDERİNE GÖRE
DENETLENME
ORANI (%)
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe 45
(*)
433.425.158,00 45 433.425.158,00 100,00
Özel Bütçe - A 106
(**)
18.656.726,00 106 18.656.726,00 100,00
Özel Bütçe - B 41 46.699.313,00 41 46.699.313,00 100,00
Düzenleyc ve
Denetleyc Kurumlar
9 2.962.157,00 9 2.962.157,00 100,00
TOPLAM 201 501.743.354,00 201 501.743.354,00 100,00
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARI
SGK 1 109.279.976,59 1 109.279.976,59 100,00
İŞ-KUR 1 224.267.634,61 1 224.267.634,61 100,00
TOPLAM 2 333.547.611,20 2 333.547.611,20 100,00
MAHALLİ İDARELER
(***)
İl Özel İdaresi 51 14.408.365,37 51 14.408.365,37 100,00
Büyükşehr Beledyes 30 155.187.636,22 30 155.187.636,22 100,00
Büyükşehr Beledyes
Bağlı İdares
33 41.496.247,44 33 41.496.247,44 100,00
İl Belediyesi 51 14.358.424,79 51 14.358.424,79 100,00
TOPLAM 165 225.450.673,82 165 225.450.673,82 100,00
DİĞER
Kalkınma Ajansı 26 1.412.289,90 26 1.412.289,90 100,00
Dğer 8 483.401.964,06 8 483.401.964,06 100,00
TOPLAM 34 484.814.253,96 14 484.814.253,96 100,00
GENEL TOPLAM 402 1.545.555.892,98 402 1.545.555.892,98 100,00
(*)
5018 sayılı Kanun'un I sayılı cetvelinde yer alan 48 kamu idaresinden denetime tabi olanların tamamı denetlenmiş, Sayıştay
denetimi dışında olan 2 kamu idaresi kendi mevzuatlarına göre denetime tabi tutulmuş, söz konusu Kanun'a ekli listede yer alan
Başkakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 6085 sayılı Kanun'la mülga olmuştur.
(**)
2015 yılında yeni kurulan 5 adet üniversite, kamu idaresi sayısına dahil edilmemiştir.
(***)
Ayrıca 2015 Yılı Denetim Programı kapsamında 104 ilçe belediyesi, 27 belediye şirketi ve 12 il özel idare şirketi denetlenmiştir.
Genel Bilgiler
28
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
2015 Yılı Denetm Programı Kapsamında Denetlenen Kamu İletmeler
SEKTÖR
ADI
BÜTÇE YAPI ADI
KAMU İŞLETMESİ
SAYISI
DENETİM PROGRAMINA
ALINAN KAMU
İŞLETMESİ SAYISI
HAZIRLANAN
RAPOR SAYISI
KAMU İŞLETMELERİ
İktisadi Devlet Teşekkülü 22 22 22
İktisadi Devlet Teşekkülü (Bağlı Ortaklık) 4 4 4
İktisadi Devlet Teşekkülü (Müessese) - - -
Kamu İktsad Kuruluşu 2 2 2
3346 sy. Kanun Uyarınca Denetlenen Kurumlar 16 16 16
4046 sy. Özelleştrme Kanunu Kapsamındak Kurumlar 22 22 22
Özel Kanunlarına Göre Denetlenen Kurum ve Kuruluşlar 9 9 9
GENEL TOPLAM 75 75 75
Kamu İşletmelerinin denetimi, 6085 ve 3346 sayılı Kanunlar kapsamında yürütülmüştür.
Denetlenen kuruluşların yıllık raporları, işlem, bilanço, sonuç hesapları ve yönetim kurullarının ibra
edilmesi-edilmemesi veya genel görüşmeye sunulmasına esas olacak görüşleri içerecek şekilde, gerekçeli
ve karşılaştırmalı olarak TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmuştur. 2015 Yılı Denetim
Programı çerçevesinde Kamu İşletmelerinin tamamı denetlenmiştir.
Genel Bilgiler
29
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetmler Sonucunda Düzenlenen Raporlar
2015 yılı denetimleri sonucunda düzenlenen raporlar ve bu raporlar ile ilgili olarak yapılan işlemler;
Düzenlenen Rapor
Rapor
Aded
Yapılan İşlem
Genel Uygunluk Bildirimi 1
8 Eylül 2016 tarihinde TBMM'ye sunulmuş ve Sayıştay internet sitesinde
yayımlanmıştır.
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu 1
8 Eylül 2016 tarihinde TBMM'ye sunulmuş ve Sayıştay internet sitesinde
yayımlanmıştır.
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu 1
Eylül 2016 tarihinde TBMM'ye sunulmuş, Maliye Bakanlığı ile İçişleri
Bakanlığına gönderilmiş ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu 1
8 Eylül 2016 tarihinde TBMM'ye sunulmuş, Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve
Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
Kamu İdarelerine İlişkin Sayıştay Denetim
Raporları
211
Kamu idaresine ilişkin 211 adet Sayıştay Denetim Raporu TBMM'ye
sunulmuş, ilgili kamu idarelerine gönderilmiş ve Sayıştay internet sitesinde
yayımlanmıştır.
308
Mahalli idarelere ilişkin toplam 308 adet Sayıştay Denetim Raporu
meclislerinde görüşülmek üzere ilgili kamu idarelerine gönderilmiş ve Sayıştay
internet sitesinde yayımlanmıştır.
Kalkınma Ajansları Genel Denetm Raporu 1
TBMM'ye sunulmuş, Kalkınma Bakanlığına gönderlmş ve Sayıştay nternet
stesnde yayımlanmıştır.
Kalkınma Ajanslarına İlşkn Sayıştay
Denetm Raporları
26
26 adet kalkınma ajansı Sayıştay Denetm Raporu Kalkınma Bakanlığına ve lgl
kalkınma ajanslarına gönderlmş, Sayıştay nternet stesnde yayımlanmıştır.
Kamu İşletmeler Genel Denetm Raporu 1
6085 sayılı Kanun'un 43’üncü maddesnn son fıkrası hükmü gereğ denetlenen
kuruluşların yıllık faalyet sonuçlarını çeren Genel Rapor kamuoyunu
blglendrmek amacıyla her yıl duyurulur. Bu kapsamda 2015 yılı kamu
şletmeler genel raporu Sayıştay nternet stesnde yayımlanmıştır.
Kamu İşletmeler Denetm Raporları 75 75 adet kamu şletmes raporu lgl kurumlara ve TBMM'ye gönderlmştr.
Sulama Brlkler 15 Raporlar yargılama darelerne ve lgl kurumlarına gönderlmştr.
Genel Bilgiler
30
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
-2015 yılı Yargılamaya Esas Raporlar
6085 sayılı Kanun'un 48’inci maddesi ve Sayıştay Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre 2016 yılı
Kasım ayı sonuna kadar hazırlanması gereken kamu idarelerinin 2015 yılı Yargılamaya Esas Raporları, hüküm
tesis edilmek üzere Sayıştay yargılama dairelerine sunulmuştur. Yargılamaya Esas Raporların sonucuna
göre düzenlenen ve kişisel mali sorumlulukla ilgili olan ilamlar, Tebligat Kanunu hükümlerine göre
ilgililerine tebliğ edilmektedir. Yargı kararları mevzuat çerçevesinde internet sitemizde yayımlanmaktadır.
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sekiz yargılama dairesine;
- 301 adedi geçmiş yıllar denetimleri
- 597 adedi ise 2015 yılı denetimlerine ilişkin
olmak üzere toplam 898 adet yargılamaya esas rapor intikal etmiş ve bu raporların 567 adedinin
yargılaması yapılarak ilamı düzenlenmiştir.
-Siyasi Partilerin Mali Denetim Raporları
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre siyasi partilerin
mali denetimine yardımcı olmak üzere, Sayıştay tarafından mali denetime ilişkin rapor hazırlanmakta,
Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmaktadır.
Genel Bilgiler
31
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2016 Yılı Sayıtay Denetm Programı
6085 sayılı Kanun'un 31’inci maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kamuoyunun ve
denetlenen kamu idarelerinin beklentilerini de dikkate alarak yapılan risk analizleri doğrultusunda 2016
Yılı Denetim Programı hazırlanmıştır. Ancak ülkemizde yaşanan 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimize
karşı düzenlenen menfur işgal girişimi nedeniyle programın uygulanması ertelenmiş olup Ekim 2016
sonu itibarıyla Program, revize edilerek uygulamaya konulmuştur.
2016 Yılı Denetim Programında yer alan kamu idarelerine ilişkin denetim raporları 2017 yılında
ilgili idarelere gönderilecek ve TBMM’ye sunulacaktır.
2016 Yılı Denetim Programında denetim alanımızdaki kamu idarelerinden;
- 44 genel bütçeli idare,
- 73'ü üniversiteler olmak üzere 111 özel bütçeli idare,
- 9 denetleyici ve düzenleyici kurum,
- 2 sosyal güvenlik kurumu,
- 31 il özel idaresi,
- 30 büyükşehir belediyesi,
- 16 büyükşehir belediyesi bağlı idaresi,
- 35 il belediyesi,
- 55 ilçe belediyesi,
- 2 belediye şirketi,
- 1 il özel idare şirketi, ,
- 1 diğer mahalli idare ile 8 diğer kamu idaresi
olmak üzere 345 kamu idaresi denetim kapsamına alınmıştır.
73 Kamu İşletmesinin 2016 yılı faaliyetleri yıllık denetim programına alınmıştır.
Ayrıca ilgili kurumlardan gelen talepler üzerine 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu çerçevesinde
sulama birliklerinin denetimi yapılmaktadır.
Genel Bilgiler
32
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2016 Yılı Denetm Programına Alınan Genel Yönetm Kapsamındak Kamu İdareler
SEKTÖR ADI BÜTÇE TÜRÜ KAMU İDARESİ SAYISI
DENETİM PROGRAMINA
ALINAN KAMU İDARESİ SAYISI
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe 47 44
Özel Bütçe-A (Yükseköğretm Kurumları) 113 73
Özel Bütçe-B (Dğer Kurumlar) 41 38
Düzenleyc ve Denetleyc Kurum 10 9
TOPLAM 204 164
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
SGK 1 1
İŞ-KUR 1 1
TOPLAM 2 2
MAHALLİ İDARELER
İl Özel İdaresi 51 31
Büyükşehr Beledyes 30 30
Büyükşehr Beledyes Bağlı İdares 33 16
İl Belediyesi 51 35
TOPLAM 165 112
DİĞER
Kalkınma Ajansı 26 -
Dğer 8 8
TOPLAM 34 8
GENEL TOPLAM 405 286
Ayrıca 55 ilçe belediyesi, 1 il özel idare şirketi, 2 belediye şirketi ve 1 diğer mahalli idare 2016 Yılı
Denetim Programı kapsamına alınmıştır.
Genel Bilgiler
33
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Syas Partlern Mal Denetm
6216 sayılı Kanun çerçevesinde Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetiminde Sayıştaydan
yardım almaktadır. Bu denetim (inceleme) partilerin kesin hesapları üzerinden yapılmakta olup partiler,
kesin hesap cetvellerini hazırlayıp Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine göndermekte, Anayasa
Mahkemesi de bu kesin hesap cetvellerini incelenmek üzere Kurumumuza göndermektedir.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre 2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar
Anayasa Mahkemesine teslim edilmesi gereken siyasi partilerin 2015 yılına ilişkin mali denetim belgeleri
Başkanlığımıza 07/10/2016 tarihinde intikal etmiştir. Bu nedenle 2015 yılına ilişkin mali denetimine
söz konusu tarihten itibaren başlanmıştır. Bu çerçevede 83 siyasi partinin 24 tanesinin ilk incelemeleri
sonuçlanmış olup geri kalan 59 siyasi partinin incelemeleri devam etmektedir.
Genel Bilgiler
34
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
5.2 Yargılama Faalyetler
Sayıştay, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap
ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler. Denetimler
sırasında bulunan kamu zararına ilişkin uygunsuzlukların yer aldığı yargılamaya esas raporlar birer hesap
mahkemesi olan yargılama dairelerince hükme bağlanır. Dairelerce verilen ilamların son hüküm mercii ise
Sayıştay Temyiz Kuruludur. Sayıştay Başsavcılığı da yargılama sürecinde yer almaktadır.
Sayıştay yargılama dairelerinin 2016 yılında verdikleri yargı kararlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Dareler İtbarıyla Verlen Yargısal Kararlar
DAİRELER
GEÇMİŞ YILLAR
DENETİMLERİNE
İLİŞKİN RAPOR
SAYISI
2015 YILI
DENETİMLERİNE
İLİŞKİN RAPOR
SAYISI
YARGILANAN
RAPOR SAYISI
YARGILAMA ÖNCESİ
SORGU ÜZERİNE
YAPILAN TAHSİLAT
(TL)
YARGILAMA
SONRASI TAZMİNİNE
HÜKMEDİLEN TOPLAM
KAMU ZARARI (TL)
YARGILAMA SONRASI
BERAAT HÜKMEDİLEN
TUTAR (TL)
SUÇ
TEŞKİL
EDEN
FİİLLER
1. DAİRE 37 83 73 5.283.073,87 3.516.831,44 9.060.718,11 -
2. DAİRE 37 83 82 2.068.367,82 17.521.622,64 17.314.855,85 1
3. DAİRE 9 27 22 38.015,24 190.227,36 6.599.038,78 -
4. DAİRE 12 34 38 745.621,57 534.181,74
26.871.905,70
88.208,61 $
-
5. DAİRE 50 77 69 3.491.332,80 13.573.294,54 139.550.597,56 10
6. DAİRE 72 136 147 15.914.190,49 258.309.099,00 156.599.553,60 8
7. DAİRE 63 110 83 10.697.279,49 11.998.997,82 139.323.628,09 2
8. DAİRE 21 47 53 563.376,19 3.688.784,87 14.256.859,32 -
TOPLAM 301 597 567 38.801.257,47 309.333.039,41
509.577.157,01
88.208,61 $
21
2016 yılında Sayıştay yargılama dairelerine, 301 adedi geçmiş yıllar denetimlerine ilişkin, 597 adedi
ise 2015 yılı denetimlerine ilişkin olmak üzere toplam 898 adet yargılamaya esas rapor intikal etmiş ve
bu raporların 567 adedinin yargılaması yapılarak ilamı düzenlenmiştir. 331 rapor sonraki yıla devretmiştir.
Yargılanan raporlarda gösterilen kamu zararı tutarlarından 38.801.257,47 TLsi yargılama öncesi sorgu
üzerine sorumlular tarafından tahsil edilmiş, geriye kalan kamu zararından 309.333.039,41 TLsi için
yargılama sonrası tazmin kararı, 509.577.157,01 TL ve 88.208,61 $ için beraat kararı verilmiştir.
Genel Bilgiler
35
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 21
konunun ilgili kamu idarelerine ve/veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir.
Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 2016 yılında Temyiz Kuruluna yapılan başvurulardan
1.258 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiştir.
Temyz Kurulu Faalyetler
2015 Yılından Devreden Dosya Sayısı 1.216
2016 Yılında Gelen Dosya Sayısı 1.248
TOPLAM 2.464
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (İlamı düzenlenen) 1.258
2017 Yılına Devreden Dosya Sayısı 1.206
Temyiz Kurulunca 2016 yılında yargılanan 1.258 dosya için verilen 2.109 karar, konu başlıkları
itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Konular İtbarıyla Temyz Kurulu Kararları
KONU BAŞLIKLARI İTİBARIYLA KARARLAR SAYISI
Tasdk 570
Düzelterek Tasdk 16
Kaldırma 58
Bozma 1079
Yapılacak İşlem Yok 386
TOPLAM 2.109
Genel Bilgiler
36
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Başsavcılık tarafından 2016 yılında, dairelerden gelen 254 rapor ve 342 ek rapor için görüş yazılmış,
1.380 temyiz karşılaması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüş ve temyiz karşılamalarının bilgileri daireler
itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Basavcılığın Görü ve Temyz Karılamaları
DAİRELER RAPOR GÖRÜŞLERİ EK RAPOR GÖRÜŞLERİ TEMYİZ KARŞILAMALARI TOPLAM
1. DAİRE 28 55 217 300
2. DAİRE 46 35 169 250
3. DAİRE 9 21 24 54
4. DAİRE 9 22 38 69
5. DAİRE 41 37 328 406
6. DAİRE 43 96 296 435
7. DAİRE 64 43 197 304
8. DAİRE 14 33 111 158
TOPLAM 254 342 1.380 1.976
Genel Bilgiler
37
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
5.3. Görü Bldrme Faalyetler
6085 sayılı Kanun’un 25 ve 62’nci maddeleri uyarınca, Sayıştay Genel Kurulunun Sayıştaya ilişkin
kanun tasarısı ve teklifleri ile Sayıştay Kanunu gereğince hazırlanacak yönetmelikler ve çeşitli konular
hakkında görüş bildirme ve karar alma görevi bulunmaktadır.
2016 yılında Genel Kurul tarafından yapılan toplantılarda 31 adet karar alınmıştır.
Sayıtay Genel Kurulunun Görü Bldrme ve Karar Alma Faalyetler
KONU BAŞLIKLARI SAYISI
Kurum İç İşleyş ve İşlevlerle İlgl Kararlar 27
Mevzuat Yorumu le İlgl Kararlar -
Genel Uygunluk Bldrm Kararları 1
Sayıştay le İlgl Yönetmelkler Hakkında Kararlar 1
Yükseköğretm Denetleme Kurulu Üyelğ Seçmler le İlgl Kararlar -
Sayıştay Üye Seçmler Hakkında Kararlar 2
TOPLAM 31
6085 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi uyarınca Daireler Kurulu, genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerince mali konuda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenlemeler hakkında
görüş vermektedir.
Daireler Kurulunca 2016 yılında belirtilen konular itibarıyla 269 görüş verilmiştir.
Sayıtay Dareler Kurulunun Görü Bldrme Faalyetler
KONU BAŞLIKLARI SAYISI
Yen Yönetmelk Taslakları Hakkında 201
Yönetmelk Değşklkler Hakkında 62
Döner Sermayel İşletmeler Yönetmelkler Hakkında 6
TOPLAM 269*
*Toplam 269 kararın; 12’si yeni yönetmelik taslağı, 4’ü yönetmelik değişikliği ve 3 Döner Sermayeler Yönetmeliği olmak üzere
toplam 19 adedi adli tatil döneminde Nöbetçi 1. Daire tarafından alınmıştır.
Genel Bilgiler
38
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Daireler tarafından 2016 yılında 545'i denetim raporlarına ilişkin olmak üzere toplam 577 görüş
bildirme faaliyeti gerçekleştirilmiş olup dağılımı aşağıdaki gibidir.
Darelern Görü Bldrme Faalyetler
DAİRELER GÖRÜŞ VERİLEN RAPOR SAYISI MÜZEKKERE VE GÖRÜŞ BİLDİRME
1. DAİRE 99 3
2. DAİRE 70 -
3. DAİRE 40 -
4. DAİRE 23 -
5. DAİRE 80 11
6. DAİRE 82 7
7. DAİRE 83 4
8. DAİRE 68 7
TOPLAM 545 32
Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından 2016 yılında 625 karar verilmiş olup dağılımı aşağıdaki
gibidir.
Rapor Değerlendrme Kurulu Faalyetler
KONU SAYISI
2015 Yılı Kamu İşletmeler Genel Raporu 1
Kamu İşletmeler Denetm Raporları 75
2015 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetm Raporu 1
2015 Yılı Mal İstatstkler Değerlendrme Raporu 1
2015 Yılı Faalyet Genel Değerlendrme Raporu 1
2015 Yılı Dış Denetm Genel Değerlendrme Raporu 1
Kamu İdares Sayıştay Denetm Raporları 545
TOPLAM 625
Genel Bilgiler
39
5.4 Dğer Faalyetler
Uluslararası Faalyetler
Kurumumuz, Uluslararası Yüksek denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) Asya Yüksek denetim
Kurumları Teşkilatı (ASOSAI), Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) üyesidir. Ayrıca
Kurumumuz Ekonomik İşbirliği Örgütü Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ECOSAI)’nin kurucu üyesidir.
Bunun yanında Kurumumuz, söz konusu teşkilatlardan ASOSAI’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini,
EUROSAI’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini ve 2. Başkanlığını, ECOSAI’nin ise Başkanlığını yürütmektedir.
Kurumumuz, uluslararası kuruluşların çalışma grupları ve görev güçlerinde yer almaktadır. Üyesi
olunan çalışma grupları şunlardır:
- INTOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA)
- EUROSAI Afetlerde Kullanılan Kaynakların Denetimi Çalışma Grubu (WGAFADC)
- EUROSAI Bilişim Teknolojileri (BT) Çalışma Grubu (ITWG)
- EUROSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA)
- EUROSAI Denetim ve Etik Görev Gücü (TFA&E)
- EUROSAI Belediye Denetimi Görev Gücü (TFMA)
- ASOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (WGEA)
2016 yılı içerisinde uluslararası etkinlik ve ziyaretlere ev sahipliği yapılmış, meslek mensuplarının yurt
dışında çeşitli platformlarda gerçekleştirilen toplantılar ile kurs, seminer, çalıştay gibi eğitim etkinliklerine
ve staj programlarına katılımı sağlanmıştır.
Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi sonrasında, darbeye girişen FETÖ/PDY
terör yapılanması ve darbe sürecinin yabancı otoriteler tarafından da bilinmesi amacıyla, Kurumumuz
tarafından tüm INTOSAI üyesi ülke Sayıştaylarına mektup ve Yargıtayın hazırladığı kitapçık gönderilmiştir.
Genel Bilgiler
40
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Uluslararası Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (INTOSAI) Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR
INTOSAI Yolsuzluk ve Karaparanın
Aklanmasıyla Mücadele Çalışma Grubu 10.
Toplantısı
27–29 Eylül 2016
Bonn-Almanya;
Almanya Sayıştayı
2 Denetç
22. INTOSAI Kongres (INCOSAI) 5-11 Aralık 2016
Abu Dab; Brleşk Arap
Emrlkler; BAE Sayıştayı
Başkanımız
Bölüm Başkanı
2 Denetç
Avrupa Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (EUROSAI) Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
X. EUROSAI Kongres hazırlıkları görüşmes 7 Mart 2016
Ankara;
Kurumumuz
EUROSAI Başkanı Hollanda
Sayıştayı Başkanı le EUROSAI
2. Başkan Yardımcısı Fnlandya
Sayıştayı Başkanı
BT Denetm Öz Değerlendrme (ITASA)
Toplantısı
15-17 Mart 2016
Bern-İsvçre;
İsvçre Sayışta
2 Denetç
EUROSAI Denetm ve Etk Görev Gücü (TFA &
E) 7. Toplantısı
19-20 Mayıs 2016
Madrd-İspanya;
İspanya Sayıştayı
1 Denetç
EUROSAI Blşm Teknolojler Çalışma Grubu
11. Toplantısı
1–3 Hazran 2016
Prag-Çekya;
Çekya Sayıştayı
3 Denetç
EUROSAI “Meslek Standartlar Çalışma
Ekb (Goal Team 2) yıllık toplantısı
3-4 Kasım 2016
Bonn-Almanya;
Almanya Sayıştayı
1 Denetç
EUROSAI Goal Team 1 (GT1) Kapaste
Gelştrme Ekb 9. Toplantısı
11-12 Nsan 2016
Budapeşte-Macarstan;
Macarstan Sayıştayı
2 Denetç
EUROSAI Stratejk Planı Paydaş Konferansı 18-19 Nsan 2016
Lahey-Hollanda;
Hollanda Sayıştayı
2 Denetç
EUROSAI Yönetşm ve İletşm Çalışma
Ekb (Goal Team 4)” 10. Toplantısı
20-21 Nsan 2016
Lahey-Hollanda;
Hollanda Sayıştayı
2 Denetç
EUROSAI 44. Yönetm Kurulu Toplantısı 13-14 Hazran 2016
Lüksemburg;
AB Sayıştayı
2 Denetç
UluslararasıDiğerKuruluşlarKapsamındakiFaaliyetler
UluslararasıEğitimFaaliyetlerineKatılım
Genel Bilgiler
41
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
EUROSAI Başkanlar Toplantısı 27 Eylül 2016
Lahey-Hollanda;
Hollanda Sayıştayı
Hollanda, Türkye, Fnlandya ve
İspanya Sayıştay Başkanları
EUROSAI “Sayıştaylarda Etk ve Dürüstlüğün
Önem” Konferansı ve Kapaste Gelştrme
Çalışma Ekb 10. Toplantısı
14–16 Eylül 2016
Budapeşte-Macarstan;
Macarstan Sayıştayı
1 Denetç
EUROSAI Afetlerde Kullanılan Kaynakların
Denetm Çalışma Grubu (WGAFADC) 2.
Toplantısı
5-7 Nsan 2016
Bakü-Azerbaycan;
Azerbaycan Sayıştayı
2 Denetç
EUROSAI GT3 Toplantısı 15-16 Kasım 2016
Hradec-Çekya;
Çekya Sayıştayı
1 Denetç
Asya Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (ASOSAI) Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
50. ASOSAI Yönetm Kurulu Toplantısı 12-20 Şubat 2016
Chang Ma-Tayland;
Tayland Sayıştayı
Başkanımız
2 Denetç
Ekonomk İbrlğ Örgütü Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (ECOSAI) Kapsamındak
Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
ECOSAI “Çevre Denetm” Eğtm Programı 9-19 Mayıs 2016
Tahran-İran;
İran Sayıştayı
2 Denetç
ECOSAI “Çevre Denetm” Eğtm Programı 9-19 Mayıs 2016
Tahran-İran;
İran Sayıştayı
2 Denetç
ECOSAI Stratejk Plan Toplantısı
29 Mayıs-
1 Hazran 2016
Ankara;
Kurumumuz
Pakstan Heyet ve
Kurumumuzdan
1 Denetç
ECOSAI 7. Genel Kurulu Toplantısı 19 Ekm 2016
Ankara;
Kurumumuz
* ECOSAI Üyes Ülke Heyetler
ECOSAI 21. Yönetm Kurulu Toplantısı 18 Ekm 2016
Ankara;
Kurumumuz
ECOSAI Üyes Ülke Heyetler
ECOSAI 16. Eğtm Komtes Toplantısı 17 Ekm 2016
Ankara;
Kurumumuz
ECOSAI Üyes Ülke Heyetler
“Performans Denetm” Eğtm Programı 5-16 Aralık 2016
Lahor-Pakstan;
Pakstan Sayıştayı
1 Denetç
Genel Bilgiler
42
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Avrupa Sayıtayı (ECA), Avrupa Brlğ Üyes Ülke Sayıtayları ve Avrupa Brlğne Aday ve
Adaylığa Yakın Ülke Sayıtayları le İlkler Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
IT Denetmne Grş Kursu 18-20 Nsan 2016
Lüksemburg;
AB Sayıştayı
1 Denetç
Avrupa Brlğ Standartlarında Denetm
Uygulama Programı
01 Mart – 31
Temmuz 2016
Lüksemburg;
AB Sayıştayı
2 Denetç
Avrupa Brlğ Sayıştayları İrtbat Görevller
Toplantısı
7 Nsan 2016
Rga-Letonya;
Letonya Sayışta
1 Denetç
Avrupa Brlğ’ne Aday ve Adaylığa Yakın
Ülke Sayıştayları ve Avrupa Sayıştayı (ECA)
İrtbat Görevller Toplantısı
3 Şubat 2016
Saraybosna-Bosna Hersek;
Bosna-Hersek Sayıştayı
2 Denetç
Genel Bilgiler
43
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
“Paralel Performans Denetm Projes-2”
Başlangıç Toplantısı
25 Şubat 2016
Lüksemburg;
AB Sayıştayı
1 Denetç
1 Tercüman
“Denetm Fkrler Çalışta 13-14 Nsan 2016
Belgrad-Sırbstan;
Sırbstan Sayıştayı
2 Denetç
“Paralel Performans Denetm Projes-2” 1.
Çalıştayı
25-27 Nsan 2016
Podgorca-Karadağ;
Karadağ Sayıştayı
1 Denetç
4. Blmsel Konferans 20-21 Hazran 2016
Tran-Arnavutluk;
Arnavutluk Sayışta
1 Denetç
“Paralel Performans Denetm Projes-2” 2.
Çalıştayı
28-30 Hazran 2016
Prştne- Kosova;
Kosova Sayıştayı
2 Denetç
“Sayıştayların Bağımsızlığı” konulu Toplantı Eylül 2016
Saraybosna-Bosna Hersek;
Bosna-Hersek Sayıştayı
Başkan Yardımcısı
1 Denetç
AB Sayıştay Başkanları Temas Komtes
Toplantısı
20-21 Ekm 2016
Bratslava-Slovakya;
Slovakya Sayıştayı
Başkan Yardımcısı
1 Denetç
İkl İlkler Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
OECD SIGMA çalışma zyaret 10 Ocak 2016 Ankara;
Kurumumuz
OECD-SIGMA Başkanı le Türkye
Ülke Koordnatörü
Türkye-Katar Hükümetler Yüksek İzleme
Komtes Toplantısı-MoU İmzalama
Tören
18 Aralık 2016 Trabzon;
Cumhurbaşkanlığımız
Başkanımız
Katar Sayıştay Başkanı
Azerbaycan Sayıştayının 15. Kuruluş
Yıldönümü kutlamaları
14-16 Aralık 2016 Bakü-Azerbaycan;
Azerbaycan Sayıştayı
Başkanımız ve beraberndek
Heyet
Dğer ülke Sayıştayları le blg ve
tecrübe paylaşımı amacıyla üye, savcı ve
denetçlerden oluşan heyetler
4-6 Nsan 2016 İslamabad-Pakstan;
Pakstan Sayıştayı
Dare Üyeler
10-14 Mayıs 2016 Tahran-İran;
İran Sayıştayı
16-18 Mayıs 2016
Bşkek-Kırgızstan;
Kırgızstan Sayışta
23-27 Mayıs 2016 Bakü-Azerbaycan;
Azerbaycan Sayıştayı
31 Mayıs-4 Hazran
2016
Astana-Kazakstan;
Kazakstan Sayıştayı
Genel Bilgiler
44
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
“Sayıştay ve Parlamento İlşkler”
Konferansı
8-9 Kasım 2016 Ankara;
Kurumumuz ve OECD-SIGMA
şbrlğ
İlgl taraar
Kurumumuzun 154. kuruluş kutlamaları 29-30 Mayıs 2016 Ankara;
Kurumumuz
Azerbaycan, KKTC, Suud
Arabstan, Katar Sayıştay
başkanları
Kurumumuza çalışma zyaret ve
Mutabakat Zaptı (MoU) mzalanması
18-20 Nsan 2016 Ankara;
Kurumumuz
Flstn Sayıştay Başkanı Iyad
TAYYEM ve beraberndek heyet
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
“Etkl Denetmn ve Etkn Denetm
Sonuçlarının Sağlanması” Semner
17-21 Ekm 2016
Seul-Kore;
Kore Sayıştayı
2 Denetç
“ŞİÖ Üyes Ülkelerde Kamu Denetçlernn
Sertfkasyonu Tecrübeler” Semner
20-21 Ekm 2016
Astana-Kazakstan;
Kazakstan Sayıştayı
2 Denetç
“ŞİÖ Üyes Ülkeler Kamu Alımlarının
Denetmnde Metodoloj ve Uygulama
Semner”
15-16 Kasım 2016
Moskova-Rusya;
Rusya Sayıştayı
2 Denetç
Genel Bilgiler
45
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Uluslararası Dğer Kurulular Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
İslam İşbrlğ Teşklatı (İİT) Mal Kontrol
Organı (MKO) 37. Toplantısı (MKO)
Toplantısı
24 Nsan- 5 Mayıs
2016
Cdde-S.Arabstan;
İslam İşbrlğ Teşklatı
Sekretaryası
1 Denetç
NATO üyes ülkelern Yetkn Ulusal
Denetm Kurumları (CNAB) temslcler
yıllık toplantısı
9-10 Mayıs 2016
Brüksel-Belçka;
NATO Sekretaryası NATO
Uluslararası Denetçler Kurulu
(IBAN)
1 Denetç
Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projes
Yüksek Denetm Kurumları 12. Konferansı
19-21 Eylül 2016
Oslo- Norveç;
JSF Sekretaryası
2 Denetç
İslam İşbrlğ Teşklatı (İİT) 45. Dam
Mal Komte (DMK) Toplantısı
5-9 Aralık 2016
Cdde-S.Arabstan;
İslam İşbrlğ Teşklatı
Sekretaryası
Bölüm Başkanı
1 Denetç
Şangay İşbrlğ Örgütü Üyes ve Gözlemc
Ülkeler Sayıştayları 1. Semner
19-21 Nsan 2016
Nanjng-Çn;
Çn Sayıştayı
2 Denetç
Mültecler ve Yerlernden Olmuş
Kmselere Yapılan Yardımların Denetm
ve Hesap Verleblrlğ” konulu toplantı
20 Nsan 2016
İstanbul;
Dünya Bankası
1 Denetç
EUROSAI-ECIIA İşbrlğ Toplantısı 28-29 Nsan 2016
Madrd-İspanya;
Avrupa İç Denetm Ensttüler
Konfederasyonu (ECIIA )
1 Denetç
Genel Bilgiler
46
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Uluslararası Eğtm Faalyetlerne Katılım
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
Meslek Mensuplarının Yurt Dışında
Yabancı Dl Eğtm Programı
27 Nsan-25 Temmuz
2016
Londra-İngltere
Kurumumuz
30 Denetç
Avrupa Brlğ Sayıştayında (ECA)
denetm uygulama programı
29 Şubat-01 Ağustos
2016
Lüksemburg;
AB Sayıştayı
2 Denetç
Performans Denetm Eğtm Programı 18 Ocak – 12 Şubat
2016
Lahor-Pakstan;
Pakstan Sayıştayı
1 Denetç
Uluslararası Blşm Sstemler ve
Denetm Merkez (The Internatonal
Centre For Informaton Systems & Audt
– CISA)” tarafından düzenlenen eğtm
programı
15 Şubat–11 Mart 2016
“Çevre Denetm”
Noda-Hndstan;
Hndstan Sayıştayı
1 Denetç
8 Ağustos – 2 Eylül 2016
Hükümet Hesaplarının
Denetm Eğtm
Programı”
2 Denetç
12 Eylül – 7 Ekm 2016
BT Denetm
2 Denetç
21 Kasım – 16 Aralık
2016
Performans Denetm
1 Denetç
2016 yılında Saştay tarafından verilen uluslararası eğitim faaliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
EĞİTİMİN ADI YERİ TARİHİ
Arnavutluk Sayışta“Kamu Denetm ANKARA 18-22.01.2016
KKTC Sayıştayı "Tecrübe Paylaşımı (SayCAP)" KKTC-LEFKOŞA 15-19.02.2016
ECOSAI “İler Düzey Denetm Standartları" ANKARA 14-26.03.2016
BT Denetm ANKARA 23-27.05.2016
Genel Bilgiler
47
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Hzmetç Eğtm Faalyetler
2016 yılında yürütülen hizmetiçi eğitim-konferans-seminer-çalıştay faaliyetleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
Eğtmn Konusu
Eğtm
Metodu
Gerçekleşme Tarh ve
Eğtmn Süres
Katılımcılar
Sınıf Eğtm
“Sayıştay Denetm Yönetm Sstem-SayCAP I.Dönem” Sınıf Eğtm 06-08.01.2016 18 saat
Kamu İşletmeler Denetm Grupları
2 sınıf (26 kş)
“Sayıştay Denetm Yönetm Sstem-SayCAP II.Dönem” Sınıf Eğtm 12-14.01.2016 18 saat
Kamu İşletmeler Denetm Grupları
2 sınıf (27 kş)
“Sayıştay Denetm Yönetm Sstem-SayCAP III.Dönem” Sınıf Eğtm 19-21.01.2016 18 saat
Kamu İşletmeler Denetm Grupları
2 sınıf (26 kş)
“Sayıştay Denetm Yönetm Sstem-SayCAP IV.Dönem” Sınıf Eğtm 26-28.01.2016 18 saat
Kamu İşletmeler Denetm Grupları
2 sınıf (25 kş)
Oce Uygulamaları (Word-Excel-Powerpont) I.Dönem Sınıf Eğtm
25-28.01.2016
01-03.02.2016 21 saat
Yönetm Mensupları (25 kş)
EBYS Brm Sorumluları Eğtm(1) Sınıf Eğtm 03.02.2016 2 saat Yönetm Mensupları (7 kş)
Oce Uygulamaları (Word-Excel-Powerpont) II.Dönem Sınıf Eğtm
08-11.02.2016
11-17.02.2016 21 saat
Yönetm Mensupları (25 kş)
Oce Uygulamaları (Word-Excel-Powerpont) III.Dönem Sınıf Eğtm 22.02-02.03.2016 21 saat Yönetm Mensupları (24 kş)
İş Sağlığı ve Güvenlğ Telaf Eğtm-I.Dönem Sınıf Eğtm 07.03.2016 4 saat Yönetm Mensupları (82 kş)
Oce Uygulamaları (Word-Excel-Powerpont) IV.Dönem Sınıf Eğtm 07-16.03.2016 21 saat Yönetm Mensupları (24 kş)
İş Sağlığı ve Güvenlğ Telaf Eğtm-II.Dönem Sınıf Eğtm 15.03.2016 4 saat Meslek Mensupları (52 kş)
İş Sağlığı ve Güvenlğ Telaf Eğtm-III.Dönem Sınıf Eğtm 21.03.2016 4 saat Meslek Mensupları (52 kş)
Oce Uygulamaları (Word-Excel-Powerpont) V.Dönem Sınıf Eğtm 21-30.03.2016 21 saat Yönetm Mensupları (25 kş)
EBYS Brm Sorumluları Eğtm (2) Sınıf Eğtm 08.04.2016 4 saat Yönetm Mensupları (6 kş)
“Photoshop Kursu I.Dönem Sınıf Eğtm 04-25.04.2016 48 saat Yönetm Mensupları (25 kş)
“Photoshop Kursu II.Dönem Sınıf Eğtm 02-23.05.2016 48 saat Yönetm Mensupları (25 kş)
Genel Bilgiler
48
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
“Kamu İhale Mevzuatı” Sınıf Eğtm 11-14.07.2016 25 saat Yönetm Mensupları (30 kş)
“Kamu İhale Mevzuatı” Sınıf Eğtm 24-30.07.2016 25 saat Yönetm Mensupları (26 kş)
“Dare ve Kurulların Çalışma Usul ve Esasları” Sınıf Eğtm 01-05.08.2016 25 saat Yönetm Mensupları (25 kş)
“Personel Mevzuatı “ Sınıf Eğtm 08-12.08.2016 25 saat Yönetm Mensupları (27 kş)
“Kşsel Gelşm” Sınıf Eğtm 15-19.08.2016 25 saat Yönetm Mensupları (25 kş)
“Kşsel Gelşm” Sınıf Eğtm 22-26.08.2016 25 saat Yönetm Mensupları (22 kş)
“Kşsel Gelşm” Sınıf Eğtm 29.08-03.09.2016 25 saat Yönetm Mensupları (28 kş)
“Etk ve Dspln Mevzuatı” Sınıf Eğtm 05-09.09.2016 25 saat Yönetm Mensupları (32 kş)
AutoCAD Programını Kullanma (Proje Okuma) Sınıf Eğtm 11-13.10.2016 6 saat Sayıştay Denetçler (33 kş)
Mal Tablolar Analz ve Hesaplar Arası İlşkler Sınıf Eğtm 18-20.10.2016 6 saat Sayıştay Denetçler (60 kş)
Mal Tablolar Analz ve Hesaplar Arası İlşkler Sınıf Eğtm 25-27.10.2016 6 saat Sayıştay Denetçler (60 kş)
Hüküm Tess Etme ve Karar Yazma teknkler Sınıf Eğtm 25-27.10.2016 6 saat Sayıştay Denetçler (33 kş)
Etkl İletşm ve Stres Yönetm Sınıf Eğtm 2-4.11.2016 6 saat Sayıştay Denetçler (30 kş)
Teblgat Kanunu Sınıf Eğtm 8-9.11.2016 4 saat Yönetm Mensupları (30 kş)
İnglzce Dplomatk Yazışma Sınıf Eğtm 14.12.2016 2 saat Sayıştay Mensupları (30 kş)
Kamu-Özel İşbrlğ Projeler Sınıf Eğtm 14.12.2016 2 saat Denetm-04,05,06 Grupları (40 kş)
Mal Tablolar Analz ve Denetm- Hesaplar Arası İlşkler Sınıf Eğtm 19-23.12.2016 10 saat Sayıştay Denetçler (30 kş)
Mal Tablolar Analz ve Denetm- Hesaplar Arası İlşkler Sınıf Eğtm 26-30.12.2016 10 saat Sayıştay Denetçler (30 kş)
Konferans
“EUROSAI Çerçevesnde Yüksek Denetm Kurumları” Konferans 07.03.2016 Sayıştay Mensupları
“Kamu Yönetmnde Etk” Konferans 16.03.2016 Sayıştay Mensupları
Genel Bilgiler
49
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
“Ombudsmanlık” Konferans 23.03.2016 Sayıştay Mensupları
“KGK ve Bağımsız Denetm” Konferans 30.03.2016 Sayıştay Mensupları
“Stresle Başa Çıkma Yöntemler” Konferans 22.06.2016 Sayıştay Mensupları
“Can Veren Pervaneler- Şrden hayata Bakış” Konferans 09.09.2016 Sayıştay Mensupları
Çalıştay
Denetm Görüşü Çalıştayı Çalıştay 26-27.09.2016 14 saat Sayıştay Denetçler (70 kş)
Semner
“Hukuk Muhakemeler Kanunu Semner 24-25.02.2016 4 saat Sayıştay Dare Başkanı ve Üyeler
2016 yılı içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Sayıştay internet sitesi üzerinden talep formu
vasıtasıyla ve yazılı talebi üzerine Sayıştay Denetimi ve ilgili konularda 40 adet eğitim verilmiştir.
Eğtmn Konusu Kamu İdares Tarh
“Kamu Harcamalarının Dış Denetm” Malye Bakanlığı 06.01.2016
“Türk İdare Yapısında Sayıştay ve Mal Denetm Blm, Sanay ve Teknoloj Bakanlığı 15.01.2016
“Sayıştay Tanıtımı” Ekonom Bakanlığı 15.02.2016
“Coğraf Blg Sstemler le En İdeal Yer ve Hat Seçm” İller Bankası 19.02.2016
“Protokol Kuralları” Anayasa Mahkemes 13.02.2016
“Kamu Zararı” Pols Akadems 26.02.2016
“Kamu Zararı ve Sorumluluk” Vlayetler Hzmet Brlğ 01.03.2016
“Sayıştay Tanıtımı” Hazne Müsteşarlığı 16.03.2016
“5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu
“Sayıştay Kanunu Mevzuatı”
“Harcırah Mevzua
Sağlık Bakanlığı
23-30.03.2016
“Dış Denetm”
Malye Bakanlığı
BÜMKO
29.03.2016
“Blg Teknolojler Denetm”
Ankara Ünverstes
Sosyal Blmler Ensttüsü
2015-2016 II.Yarıyılı
“Yerel Yönetmlerde Mal Dış Denetm” TODAİE 06.04.2016
Genel Bilgiler
50
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
“Dış Denetm”
Malye Bakanlığı
BÜMKO
07.04.2016
“5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu
“6085 sayılı Sayıştay Kanunu
Ardahan Ünverstes 13-14.04.2016
“Dış Denetm”
Malye Bakanlığı
BÜMKO
14.04.2016
“Dış Denetm”
Malye Bakanlığı
BÜMKO
21.04.2016
“Sayıştay Tecrübe Paylaşımı
Kara Kuvvetler Komutanlığı
İkmal Malye Okulu ve Eğtm Merkez Komutanlığı
27.04.2016
“Dış Denetm”
Malye Bakanlığı
BÜMKO
28.04.2016
“Dış Denetm”
Başbakanlık
Stratej Gelştrme Başkanlığı
02-07.05.2016
“5018 sayılı Kanun Kapsamında Merkez Yönetm Harcama
Belgeler Yönetmelğ
İçşler Bakanlığı
İller İdares Genel Müdürlüğü
04.05.2016
“Kamu Mal Yönetm ve Sayıştay Mevzua
Çevre ve Şehrclk Bakanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
09-13.05.2016
“Sayıştay Denetm” Sağlık Bakanlığı 13.05.2016
“İç Kontrol Sstem” Mll Eğtm Bakanlığı 13-15.04.2016
“Sayıştay Kanunu ve Kanun çerçevesnde Beledye ve
Şrketlern Denetm”
Yerel Yönetmler Kamu İşverenler Sendkası 20-21.04.2016
“5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu ve
Harcırah Kanunu
Adalet Bakanlığı 31.05-02.06.2016
“Kamu Alanında Dış Denetm ve 6085 sayılı Sayıştay
Kanunu”
Mll Savunma Bakanlığı 02.06.2016
“5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu Svl Havacılık Genel Müdürlüğü 13.07.2016
“Taşınır Mal Yönetmelğ” Svl Havacılık genel Müdürlüğü 14.07.2016
“Kamu Alanında Dış Denetm ve 6085 sayılı Sayıştay
Kanunu”
Mll Savunma Bakanlığı SATEM Komutanlığı 26.09.2016
“Hzmet Alımı İhale Uygulamaları” Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 05.10.2016
“Kamu İhale Kanunu” Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı 17-18.10.2016
“Taşınır Mal Yönetmelğ” Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı 19-20.10.2016
Genel Bilgiler
51
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
“Harcırah Kanunu Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanlığı 21.10.2016
“Sayıştay Kanunu TODAİE 2016-2017 eğtm yılı
“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu” Türkye Adalet Akadems 8-10.11.2016
“5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu Türkye Adalet Akadems
10.11.2016
01.12.2016
“Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbrler” Kültür ve Turzm Bakanlığı 15.12.2016
“5018 sayılı Kamu Mal Yönetm Kontrol Kanunu TODAİE
28.11.2016
28-30.11.2016
“Dış Denetm ve Sayıştay Kanunu Malye Bakanlığı 09.12.2016
Sertfka ve Mühür Tören
Mesleki eğitim ve stajın tamamlanmasını takiben yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek
denetçiliğe atanan 2014 girişli denetçilerin Sertifika ve Mühür Töreni 24.06.2016 tarihinde konferans
salonunda gerçekleştirilmiştir.
Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ, Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinde “Denetim Mesleği” konulu konferans verdi.
Genel Bilgiler
52
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Blg Ednme le İlgl Faalyetler
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Kurumumuzun 2016 yılı bilgi edinme hakkının
kullanımıyla ilgili verileri aşağıdaki gibidir.
Blg Ednme İle İlgl Faalyetler
KONULAR TOPLAM
İş Başvurusu-Nakl-Staj
29
İhbar-Şikayet
128
Sayıştay Sınavı
26
Blg-Belge Taleb
14
Karar-Rapor-İlam Taleb
39
Kurum Zyaret-Semner Taleb
13
Mütalaa-Tavsye Taleb
53
Scl Taleb
49
Syas Part Denetm
1
Soru Önergeler
13
İtiraz Dilekçeleri-Dilekçe Akibeti
56
Görev Alanı Dışı-İlgsz Başvuru
22
Ön Lsans Mezunları Tavsye
2
Sayıştay Denetm Hakkında
12
Mükerrer
37
Dğer
3
TOPLAM
497
2016 yılında 497 adet bilgi edinme başvurusu olmuş bunlardan; 25 adedine mükerrer, hatalı ve
talep içermeyen başvuru olması nedeniyle cevap verilmemiş, 244 adedinin başvuru talepleri karşılanırken,
84 adedi yasal gerekçelerle reddedilmiştir. Ayrıca 144 başvuru ilgili birimlere havale edilmiştir.
Genel Bilgiler
53
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
İç kontrol, kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmek için ilerlerken önlerine
çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. İç kontrol, kurumların sürekli
değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit
unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir. Diğer bir
ifadeyle iç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere
ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve
kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.
Misyonu kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı sağlamak olan Sayıştayda, mali
işlemlere ilişkin bütün süreçlerin kontrol edilmesi, mali mevzuat ile uyumluluk, iş süreçlerinin tam ve
zamanında gerçekleşmesi ve mali programa uygun çalışma anlayışı önem taşımaktadır.
26/12/2014 tarihli Başkanlık oluru ile uygulamaya konulan 2015-2016 dönemi Sayıştay Başkanlığı
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler
üçer aylık periyotlarla izlenmiş, izleme sonuçları İç Kontrol ve Risk Yönlendirme Kurulunca (İKRYK)
değerlendirildikten sonra Başkanlığa raporlanmıştır.
Ayrıca Eylem Planındaki faaliyetlerin ilk altı aylık ve ikinci altı aylık gerçekleşme sonuçlarının
İKRYK’de değerlendirilmesinden sonra değerlendirme sonuçları Başkanlığa sunulmuş ve bir örneği Maliye
Bakanlığına gönderilmiştir.
2015-2016 yılı Sayıştay Başkanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve 2014-2018 Stratejik
Planındaki amaç ve hedefler doğrultusunda, Sayıştay Risk Kütüğü ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya
konulmuştur.
Yargı, denetim ve yönetim birimlerine ilişkin tamamlanan teşkilat şemaları, iş akış süreç şemaları,
süreç bilgi kartları, paydaş analizleri gibi tüm çalışmalar birimlerce değerlendirilmek üzere intranet
sayfasında paylaşıma açılmış ve gelen görüşler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.
Genel Bilgiler
54
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
5018 sayılı Kanun'un 58'inci maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ve
Sayıştay Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi'nde belirtilen usuller ile ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde 2016 yılında görev alanına giren harcama birimlerinden gelen 4.649 adet dokümanın ve
eklerin ön mali kontrolü gerçekleştirilmiştir.
2016 Yılı Ön Mal Kontrol Faalyetler
BİRİM AÇIKLAMALAR ADET
Teknk ve Mal İşler Brm
Başkanlığı
Ödeme Emri Belgesi (Avans/Kredi/Mahsup) 129
Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı (Mal/Hzmet/Yapım) 59
Ödeme Emri Belgesi (Diğer) 1.020
TOPLAM 1.208
İnsan Kaynakları Birim
Başkanlığı
Ödeme Emr Belges-Geçc Görev Yolluğu (Avans) 1.694
Ödeme Emr Belges-Sürekl/Geçc Görev Yolluğu (Mahsup) 1.704
Ödeme Emr Belges-Yurt İç/Yurt Dışı Eğtm
19
Ödeme Emri Belgesi (Diğer) 24
TOPLAM 3.441
GENEL TOPLAM 4.649
Ayrıca kadro dağılım cetvelleri, seyahat kartı listeleri, yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel sayı
ve sözleşmeleri mevzuata uygunluk yönünden kontrol edilmiştir.
Genel Bilgiler
55
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç ve Hedeer
Genel Bilgiler
59
DENETİM
AMAÇ 1
HEDEF 1.1
Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe
sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans
programı-faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyiletirilmesine katkı
sağlamak
Uluslararası denetim standartlarına uygun ekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde
hesap verme sorumluluğunun ve eaığın yerletirilmesi ile 5018 sayılı Kanun
gereğince gerekli altyapının oluturulmasına katkı sağlamak
5018 sayılı Kanun ve Sayıtay Kanunu çerçevesnde kamu darelernde hesap verme sorumluluğu ve eaığın
geltrlmes ve etkn denetm yapmanın olanaklı hale gelmesnn en öneml ayaklarından br, denetlenecek
kurumlarda kurum bazında kurulmu uluslararası standartlara uygun, muhasebe sstem bata olmak üzere
tüm sstem gereksnmlern düzgün br eklde karılayacak mekanzmaların yerlem olmasıdır. Bu nedenle,
Sayıtayın görev kapsamına gren bütün darelerde etkn br kamu mal yönetm anlayıının yerlem olması ve
ç kontrol süreç ve mekanzmalarının kurulup geltrlmes gerekmektedr.
Kamu darelernde kamu mal yönetm sstemnn kurulması ve yerletrlmes; kalkınma planlarında öngörülen
amaçlardan balayarak kurumsal stratejk planların, yıllık performans programlarının ve faalyet raporlarının
yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp sonuçlandırılmasını gerektrr. Kamu darelernde y leyen br ç
kontrol sstemnn kurulmu olması;
• Kamu kaynaklarının etkn, etkl, ekonomk ve darenn amaçlarına uygun br eklde kullanılması,
• İ ve lemlern mevzuata uygunluğu,
• Faalyetler hakkında düzenl, zamanında ve güvenlr blg üretlmes,
• İdarenn varlıklarının korunması,
Yolsuzluk ve usulsüzlüklern önlenmes konularında yeterl ve makul güvence sağlanması
hususlarında lerleme kaydedlmesne katkı sağlayacaktır.
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
60
DENETİM
AMAÇ 2
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek
için denetim anlayı, yaklaım ve kapasitesini
gelitirmek
HEDEF 2.1
Denetim anlayı ve yaklaımını değitirmek
6085 sayılı Kanun Sayıtayın düzenllk ve performans denetmler yapmasını öngörmektedr.
Kanun düzenllk denetmnn üç unsurunu u eklde sıralamaktadır:
- Kamu darelernn gelr, gder ve malları le bunlara lkn hesap ve lemlernn kanunlara ve
dğer hukuk düzenlemelere uygun olup olmadığının tespt,
- Kamu darelernn mal rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluturan ve htyaç duyulan
her türlü belgelern değerlendrlerek, bunların güvenlrlğ ve doğruluğu hakkında görü
bldrlmes,
- Mal yönetm ve ç kontrol sstemlernn değerlendrlmes.
Bu doğrultuda Sayıtayın, kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm
anlayı, yaklaım ve kapastesn geltrme htyacı doğmutur.
Sayıtayın, kamu darelernn amaç ve hedeerne lkn uygulamalarını değerlendrecek
olması da yen denetm yaklaımlarını geltrmey ön plana çıkarmaktadır.
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
61
HEDEF 2.3
Modern denetim metodolojilerinin gelitirilmesi için
ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili diğer kurulular
ile etkin ibirliği yapmak
HEDEF 2.2
Mesleki yeterliliği artırmak
Denetm anlayı ve yaklaımını
değtrmek amacıyla denetm
çalımaları yürütülecek, denetm
teknk altyapısı sürekl geltrlecek ve
meslektaların meslek yeterllğnn
artırılması sağlanacaktır.
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek
çn denetm anlayı, yaklaım ve kapastesn
geltrme amacı doğrultusunda; modern
denetm metodolojlernn geltrlmes çn
çalımalar yürütülecek, ulusal ve uluslararası
meslek ve lgl dğer kurulular le brlğ
yapılacaktır.
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
62
YARGI
AMAÇ 3
Adil, hızlı, eaf ve etkin ileyen bir yargı için süreç ve
altyapıyı gelitirmek
HEDEF 3.1
Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve eaf
ilemesini sağlayacak biliim altyapısını gelitirmek
Sayıtay, Anayasanın “Yargı” balıklı bölümünde düzenlenm olup kendsne denetmn
yanı sıra yargılama yetk ve görev verlen br kurumdur. Sayıtay yargısının etkn ve hızlı
leyeblmesn adl yargılanma hakkı çersnde değerlendrmek gerekmektedr. Yargı
kararlarının kamuoyuyla paylaılması eaf br yargının olumasına katkı sağlayacaktır.
Kolaylıkla ulaılablecek br kararlar küllyatının konu veya dğer esaslar açısından tasnfnn
yapılarak yargı darelernn kullanımına sunulması br çthat olumasına da destek
verecektr. Yerlem çthatların varlığı adl yargılamaya olan güven pektrecektr. Sayıtay
darelernn ve kurullarının kararlarını zamanında yayınlayacak br yönetm anlayıının
benmsenmes ve hayata geçrlmes önem arz etmektedr. Bu amaç doğrultusunda;
yargı fonksyonunun daha etkn, hızlı ve eaf lemesn sağlayacak blm altyapısı
geltrlecektr.
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
63
HEDEF 3.2
İlamların infazının etkinliğini artırmak
Sayıtay yargısal faalyet alanında etknlk çn mahkeme kararlarının uygulama sonuçlarının
zlenmesne lkn sağlıklı br takp yöntemnn kurulması gerekldr. Sayıtay yargısının
etknlğ ancak lamların nfazının güvence altına alınması le mümkündür. Sayıtay
Kanunu lamların nfazı konusunda sorumlulukları açık ve net olarak belrlem ve zleme
görevn Sayıtay Basavcılığına vermtr. Bu görevn etkn br eklde yerne getrlmes
çn hukuk ve teknk altyapının kurulması önem arz etmektedr. Bu amaç doğrultusunda
lamların nfazının önündek engellern belrlenerek bunların ortadan kaldırılmasına
yönelk önlemler alınacak ve lamların nfaz sonuçlarının sorumlular tarafından düzenl
olarak Sayıtaya raporlanması sağlanacaktır.
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
64
AMAÇ 4
Sayıtay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal
yönetim kapasitesini ve insan kaynakları yönetimini
güçlendirmek
HEDEF 4.1
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim
bilgi sistemi oluturmak
Br kurumdan beklenen vermn en üst düzeyde elde edlmes çn kurumsal yönetm
kapastesnn güçlendrlp geltrlmes gerekmektedr. Bu hususta yönetme yardımcı
olacak en öneml araç üphesz k kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak br
yönetm blg sstemnn oluturulmu olmasıdır. Sayıtay Kanunu le Sayıtayın görev alanı
genlemtr. Bu durum Sayıtay açısından gerçekletrlen lem sayısı ve sahp olunan
blgy artırmaktadır. Bununla brlkte lemlern daha hızlı yapılması ve kararların daha hızlı
alınması konusundak Sayıtaya yönelk beklentnn de artması doğal kabul edlmektedr.
Yönetm levlernn gerektrdğ blgnn güvenlr, doğru ve zamanında elde edleblmes
ve yönetleblmes çn süratl ve doğru kararlar alablmey kolaylatıracak br yönetm blg
sstemnn kurulması ve lemes gerekmektedr.
KURUMSAL
YÖNETİM
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
65
HEDEF 4.2
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Br kurum veya kuruluun etkn çalıma durumunu belrleyen temel faktörlerden br kurum
çalıanlarıdır. İnsan kaynakları br kuruluun en değerl varlığıdır. İnsan kaynakları yönetm
le faalyetler Sayıtay çn en etkl  gücünü geltrmek ve bunun sürekllğn sağlamak
amacına dönük gerçekleeblecektr. Personelden etkn eklde yararlanmak çn personel
değerlendrmes, karyer gelm ve yönetmne odaklanan br nsan kaynakları yönetm
planı geltrlmektedr. İnsan kaynakları yönetm le “nsan öğesn Sayıtay faalyetlernn
merkeznde gören, onu ön plana çıkaran br yaklaım benmsenmektedr.
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
66
İLETİİM
AMAÇ 5
Hesap verme sorumluluğu ve eaık ilkelerinin
gelitirilmesine katkı sağlamak amacıyla Sayıtayın
kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalımalar yapmak
HEDEF 5.1
TBMM ile ilikileri gelitirmek ve Sayıtay faaliyetlerine
ilikin farkındalığı artırmak
İletm, Sayıtayın faalyetlernn y lemesne kayda değer derecede katkıda bulunan
en öneml araçlardan brdr. Kamu kaynaklarının etkn, ekonomk ve verml kullanımının
sağlanmasında önde gelen kamu kurumu olarak Sayıtayın majının yaygınlatırılmasında
letm öneml hale gelmtr.
Yüksek denetm kurumları çn se letm, temel levlern ve denetmler sonucu
düzenledğ raporları doğru ve stenlen br eklde lgllere leteblmesdr. Yüksek denetm
kurumu olarak Sayıtay, görev ve sorumluluklarını gereğ gb yerne getrrken TBMM,
kamuoyu ve denetlenen kamu dareler le sürekl letm halnde olmalıdır. Sayıtayın
sayılan paydalarla letmnn güçlendrlmes, kamu mal yönetmnn toplum çndek
güvenlrlğ ve etknlğnn arttırılmasına, eaık ve hesap verleblrlğn yerletrlmesne
ve güçlendrlmesne katkı sağlayacaktır.
İLETİİM
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
67
HEDEF 5.3
Sayıtayı ve faaliyetlerini kamuoyu,
medya, sivil toplum ve akademik çevreler
nezdinde tanıtmak
HEDEF 5.2
Denetlenen kurumlarla etkin iletiimi
gelitirmek
Sayıtay Kanunu’nda yapılan değklkten
bu yana Sayıtay denetm metodolojler ve
denetm yaklaımı da değmtr. Denetlenen
kurumlar bu değmden doğrudan etklenenler
olarak değm konusunda blglendrlmes
gereken en öneml paydalardır. Denetlenen
kurumların denetmn amacı kapsamı ve
metotları hakkında farkındalıklarının artırılması
değm yönetm sürecn olumlu anlamda
etkleyen faktörlerden brdr.
Kamu kaynaklarının etkn, ekonomk
ve verml kullanımının sağlanmasında
önde gelen kamu kurumu olarak
Sayıtay, raporlarını kamuoyuyla
paylamak durumundadır. Sayıtay
TBMM ve dolayısıyla vatandalar adına
denetm yapmaktadır. Halk, medya,
svl toplum ve akademk çevreler
Sayıtayın fonksyonları, faalyetler ve
raporları konusunda blglendrlmeldr.
Bu hususu göz önünde bulundurarak
Sayıtay basın toplantıları veya
konferanslar gb faalyetler yürütecektr.
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
68
B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
TEMEL POLİTİKA BELGELERİ
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Onuncu Kalkınma Planı 06/07/2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Planda
Sayıştayın denetim alanının tüm kamu kaynaklarını kapsayacak şekilde genişletildiğinden bahsedilmiş
ve stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetiminin Sayıştay tarafından yapılacağı
vurgulanmıştır.
Orta Vadel Program (2015-2017)
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında, bütçe çalışmalarını başlatan ve belirli makroekonomik amaç,
hedef ve politikalara yer verilen Orta Vadeli Program 08/10/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Üç yıllık bir bakış açısına sahip olan Orta Vadeli Programda Sayıştay ile ilgili olarak “Kamu Mali Yönetimi ve
Denetim” bölümünde şu hususlar öngörülmüştür;
“Kurum bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecek ve çok yıllı
bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesi sağlanacaktır.
Kamu mali yönetimi reformuyla amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere
uygulama etkinliği artırılacak, reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna hükümleri
ve uygulamalardan kaçınılacaktır.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması
sağlanacaktır.
Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.”
Amaç ve Hedeer
68
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
69
Katılım Önces Ekonomk Program (2014-2016)
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Katılım Öncesi
Ekonomik Programda Sayıştay ile ilgili olarak Kamu Mali Yönetimi ve Denetim bölümünde şu hususlar
öngörülmüştür;
“Stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisi güçlendirilecek, iç ve dış denetimin etkin
ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanacak ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği artırılacaktır. Kamu idarelerinin
faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.
Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
Amaç ve Hedeer
69
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Faalyetlere
İlkn Blg ve
Değerlendrmeler
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
73
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- MALİ BİLGİLER
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2016 Yılı Sayıştay Başkanlığı bütçesi 225.656.500 TL olarak kanunlaşmış, yılı içerisinde 203.645.740
TLsi harcanmış olup 22.010.760 TL ödenek iptal edilmiştir. Harcama gerçekleşme oranı % 90,25’dir.
Bütçe Gderlernn Ekonomk Sınıandırması
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2014 2015 2016
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 PERSONEL GİDERLERİ 107.911.800 101.931.105 121.771.000 121.180.579 146.792.000 135.178.566
01 Memurlar 105.405.800 100.380.808 119.795.000 119.430.071 143.642.000 133.872.946
02 Sözleşmel Personel 696.000 305.923 466.000 325.521 640.000 361.208
04 Geçc Personel 10.000 0,00 10.000 0,00 10.000 0,00
05 Dğer Personel 1.800.000 1.244.374 1.500.000 1.424.987 2.500.000 944.412
02 SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 14.235.000 13.612.394 15.345.000 14.726.543 17.122.000 16.917.578
01 Memurlar 14.115.000 13.562.539 15.220.000 14.676.758 16.992.000 16.858.643
02 Sözleşmel Personel 120.000 49.855 125.000 49.785 130.000 58.935
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 42.582.000 28.431.270 37.400.000 32.441.434 43.381.000 36.097.953
02 Tüketme Yönelk Mal ve Hzmet Alımları 4.162.000 2.813.202 4.092.000 3.395.739 4.184.000 3.600.454
03 Yolluklar 10.622.000 6.255.845 8.453.000 6.375.003 9.076.000 4.341.696
04 Görev Gderler 90.000 34.289 120.000 79.433 60.000 15.703
05 Hzmet Alımları 25.143.000 17.702.042 22.165.000 20.514.334 27.216.000 25.978.520
06 Temsl ve Tanıtma Gderler 400.000 92.699 300.000 132.057 400.000 203.143
07
Menkul Mal, Gayr Madd Hak Alım, Bakım
ve Onarım Gderler
1.215.000 904.552 1.320.000 1.021.953 1.495.000 1.104.201
08
Gayrmenkul Mal Bakım ve Onarım
Gderler
950.000 628.641 950.000 922.915 950.000 854.236
05 CARİ TRANSFERLER 684.500 675.735 726.500 705.736 761.500 737.314
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
630.000 630.000 650.000 650.000 675.000 675.000
04 Hane Halkına Yapılan Transferler 1.500 252 1.500 252 1.500 252
06 Yurt Dışına Yapılan Transferler 53.000 45.483 75.000 55.484 85.000 62.062
06 SERMAYE GİDERLERİ 10.080.000 6.510.604 11.130.000 6.045.124 17.600.000 14.714.329
01 Mamul Mal Alımları 5.030.000 4.481.916 1.400.000 761.312 2.950.000 2.504.673
03 Gayr Madd Hak Alımları 2.350.000 1.340.247 2.700.000 1.499.457 6.200.000 5.535.557
05 Gayrmenkul Sermaye Üretm Gderler - - 300.000 0,00 1.650.000 1.490.937
07 Gayrmenkul Büyük Onarım Gderler 2.700.000 688.441 6.730.000 3.784.355 6.800.000 5.183.162
GENEL TOPLAM 175.493.300 151.161.108 186.372.500 175.099.416 225.656.500 203.645.740
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
74
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİKİN AÇIKLAMALAR
Ekonomik sınıflandırma açısından Sayıştayın 2014, 2015 ve 2016 yılları bütçesinde yer alan
ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ekonomk Sınıandırmaya Göre Karılatırmalı Bütçe Gderler
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN
TÜRÜ
2014 2015 2016
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 Personel Gderler 107.911.800 101.931.105 121.771.000 121.180.579 146.792.000 135.178.566
02
Sosyal Güv.Kur. Devlet
Prm Gider.
14.235.000 13.612.394 15.345.000 14.726.543 17.122.000 16.917.578
03 Mal ve Hzmet Alım Gder. 42.582.000 28.431.270 37.400.000 32.441.434 43.381.000 36.097.953
05 Car Transferler 684.500 675.735 726.500 705.736 761.500 737.314
06 Sermaye Gderler
10.080.000 6.510.604 11.130.000 6.045.124 17.600.000 14.714.329
TOPLAM 175.493.300 151.161.108 186.372.500 175.099.416 225.656.500 203.645.740
“01- Personel Giderleri için 146.792.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin %92,09’u
harcanmıştır.
“02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 17.122.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve
söz konusu ödeneğin %98,81'i harcanmıştır.
“03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için 43.381.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin
%83,21’i harcanmıştır.
“05- Cari Transferler için 761.500 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin %96,83’ü
harcanmıştır.
“06- Sermaye Giderleri” için 17.600.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve söz konusu ödeneğin % 83,60'ı
harcanmıştır.
2016 yılında Kurumumuza tahsis edilen toplam 225.656.500 TL ödeneğin % 90,25'i harcanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
75
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Kurumsal Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler
KURUMSAL KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.00.00.02 Özel Kalem 6.212.000 3.434.407 55,29
06.01.00.00 Dareler ve Kurullar 25.772.000 23.384.011 90,73
06.02.00.00 Başkan Yardımcılığı 64.347.500 60.425.610 93,91
06.02.00.20 Denetm Brmler 129.325.000 116.401.712 90,00
TOPLAM 225.656.500 203.645.740 90,25
Fonksyonel Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler
KODU AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01 Genel Kamu Hzmetler 25.477.500 24.107.823 94,62
02 Savunma Hzmetler 32.000 21.460 67,06
03 Kamu Düzen ve Güvenlk Hzmetler 196.897.000 178.368.551 90,58
09 Eğtm Hzmetler 3.250.000 1.147.906 35,32
TOPLAM 225.656.500 203.645.740 90,25
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
76
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Bütçe gideri türü açısından iptal edilen ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2016 Yılı Bütçe Gderler ve Harcama Oranları
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2016(TL)
HARCAMA ORANI
(%)
TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERLERİ İPTAL EDİLEN
01 Personel Gderler 146.792.000 135.178.566 11.613.434 92,09
02 Sosyal Güv.Kur. Devlet Prm 17.122.000 16.917.578 204.422 98,81
03 Mal ve Hzmet Alım Gderler 43.381.000 36.097.953 7.283.047 83,21
05 Car Transferler 761.500 737.314 24.186 96,83
06 Sermaye Gderler 17.600.000 14.714.329 2.885.671 83,60
TOPLAM 225.656.500 203.645.740 22.010.760 90,25
“01- Personel Giderleri için 146.792.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 135.178.566
TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin %7,91'i iptal edilmiştir.
“02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 17.122.000 TL ödenek tahsis edilmiş,
söz konusu ödeneğin 16.917.578 TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin %1,19’u iptal edilmiştir.
“03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için 43.381.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin
36.097.953 TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin % 16,79’u iptal edilmiştir.
“05- Cari Transferler için 761.500 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 737.314 TLsi
harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin % 3,18’i iptal edilmiştir.
“06- Sermaye Giderleri” için 17.600.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin 14.714.329
TLsi harcanmış ve yılsonu itibarıyla ödeneğin % 16,40’ı iptal edilmiştir.
2016 yılında harcamaların %66,38’i personel giderlerine, %8,31’i sosyal güvenlik kurumları devlet
primi giderlerine, %17,72’si mal ve hizmet alım giderlerine, %0,36’sı cari transferlere ve %7,23’ü de sermaye
giderlerine harcanmıştır.
2016 yılında Kurumumuza tahsis edilen toplam 225.656.500 TL ödeneğin % 9,75'i iptal edilmiştir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
77
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2016 yılı yatırım harcamaları ve bütçe işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2016 Yılı Yatırım Harcamaları
PROJE ADI ÖDENEK HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
Blg Sstemler 9.150.000 8.040.230 87,87
Muhtelf İşler 3.350.000 2.453.308 73,23
Bna Bakım Onarım 3.600.000 2.790.742 77,52
Eğtm Merkez Kapaste Artırımı 1.500.000 1.430.049 95,33
TOPLAM 17.600.000 14.714.329 83,60
2016 yılı yatırım harcamaları gerçekleşme oranı %83,60 olmuştur.
2014, 2015, ve 2016 yıllarına ait bütçe giderlerinin gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Toplam bütçe ödeneğinin; 2014 yılında %86,13’ü, 2015 yılında %93,95’i ve 2016 yılında %90,25'i bütçe
gideri olarak gerçekleşmiştir.
Son Üç Yıl Ödenek Harcama Durumu
UYGULAMA SONUÇLARI BİRİM 2014 2015 2016
Toplam Ödenek TL
175.493.300 186.372.500
225.656.500
Harcama TL
151.161.108 175.099.416
203.645.740
Gerçekleşme Oranı %
86,13 93,95 90,25
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
78
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıştayın faaliyetlerini yürütürken kullanmış olduğu elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet
erişimine ait giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Faaliyetlere İlikin Maliyet Tablosu
2014 2015 2016
HİZMET BİNASI
Kullanım Alanı (m²) 153.808 153.808 153.808
Personel* Başına Düşen Kullanım Alanı (m²/kş) 101 100 109
Personel Başına Kapalı Alan(m²/kş) 63 62 64
ELEKTRİK TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (kw/saat) 3.607.575 3.346.681 3.734.466
Tüketm Gder (TL) 1.187.198 1.228.182 1.145.647
Personel Başına Elektrk Aydınlanma Gder (TL) 769 777 810
SU TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (m³) 24.480 37.083 24.996
Tüketm Gder (TL) 163.021 307.918 570.216
Personel Başına Su Gder (TL) 105 195 403
DOĞALGAZ TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (m³) 533.264 636.309 642.551
Tüketm Gder (TL) 501.340 682.116 785.422
Personel Başına Isınma Gder (TL) 325 432 555
TELEFON VE İNTERNET
ERİŞİMİ
Telefon ve İnternet Erşm Gder (TL) 323.692 327.876 340.765
Personel Başına Telefon ve İnternet Erşm Gder 209 208 241
*Personel sayısı (yıl sonları itibarıyla): 2014 yılı: 1544 kişi; 2015 yılı: 1580 kişi ; 2016 yılı: 1414 kişi
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
79
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Hizmet alımı suretiyle istihdam edilen personel sayısı, taşıt kullanımı ile yurt içi ve yurt dışı
görevlendirmelere ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Hzmet Alımları Tablosu
2014 2015 2016
TEMİZLİK HİZMETİ
Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Edilen Personel Sayısı 334 331 335
Temzlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Başına Düşen
Ortalama Alan (m²/kş)
461 465 459
Temzlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Malyet (TL) 10.049,490 11.867,834 11.367,197
GÜVENLİK HİZMETİ
Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Edilen Personel Sayısı 111 111 108
Güvenlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Başına Düşen
Ortalama Alan (m²/kş)
1.386 1.386 1.424
Güvenlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Malyet (TL) 3.226,351 4.133,164 3.961,099
TAŞIT KULLANIMI
Kralanan Taşıt Sayısı 78 76 78
Satın Alınma Suretyle Ednlen Taşıt Sayısı 4 - -
Taşıtların Toplam Malyet (Personel Servs Kralama, Akaryakıt,
Bakım-Onarım, Trafk Sgortası, vs.) (TL)
2.927,906 3.123,793 3.582,993
Personel Başına Ulaşım Gder (TL) 1.896 1.977 2.534
HARCIRAH
Yurt İç Görevlendrme Sayısı 1782 2068 1868
Yurt İç Görevlendrme Malyet (TL) 5.941.425 5.307.445 3.536.005
Yurt Dışı Görevlendrme Sayısı 349 231 158
Yurt Dışı Görevlendrme Malyet (TL) 314.420 1.034.065 805.692
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
80
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3- SAYITAYIN MALİ DENETİM SONUÇLARI
Kurumumuzun 2015 yılı harcamalarına ilişkin dış denetimi, 5018 sayılı Kanun’un 69’uncu maddesi
gereğince TBMM Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen komisyonca yapılmıştır. Komisyonun
hazırlamış olduğu 2015 Yılı Sayıştay Başkanlığı Dış Denetim Raporunun sonuç bölümünde;
Sayıştay Başkanlığının ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerine dayalı olarak tahakkuk
ettirdiği ödemeleri ile banka hesap özetlerinin mutabık olduğu,
Kesin hesap cetvellerinde gösterilen gelir-gider rakamlarının doğru ve denk olduğu, ödenek üstü
harcama yapılmadığı,
Sayıştay Başkanının üst yönetici olarak, bütçe ile verilen kamu kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin edecek mali tedbirlerin alınmasında, 5018 sayılı Kanunda
öngörülen mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinde, görev ve sorumlulukların yerine
getirilmesinde üstün gayret gösterdiği,
Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, mali hizmetler birim yöneticisi ve muhasebe yetkilisinin,
mali mevzuatın uygulanmasında ve gerekli tedbirlerin alınmasında azami çaba sarf ettikleri,
İdarenin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü
belirtilmiştir.
Komisyonun hazırlamış olduğu 2015 Yılı Sayıştay Başkanlığı Dış Denetim Raporu 18.10.2016
tarihinde TBMM Başkanlık Divanında görüşülmüştür. TBMM Başkanlık Divanınca kabul edilen rapor
06.12.2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulmuştur.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
81
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Sayıştayın 2016 yılı performans bilgileri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Performans Göstergeler Gerçekleme Sonuçları Tablosu
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2016
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 1: Uluslararası denetm standartlarına uygun şeklde denetm yapılarak Türkye Büyük Mllet Mecls tarafından
bütçe hakkının kullanılablmes çn kamu darelernde hesap verme sorumluluğunun ve şeaığın yerleştrlmes le
5018 sayılı Kanun gereğnce gerekl altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
Hedef 1: Kamu darelernde 5018 sayılı Kanun gereğnce kurulması gereken muhasebe sstem, ç kontrol sstem,
performans yönetm sstem (stratejk plan-performans programı-faalyet raporu) gb sstemlernn kurulmasına ve
yleştrlmesne katkı sağlamak
Denetm programlarının uygulanma oranı
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
ü
Kamu dareler tarafından benmsenen
ve uygulanan muhasebe ve ç kontrol
sstemleryle lgl Sayıştay önerlernn
uygulanma oranı (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 35 35 100
ü
Olumlu denetm görüşü verlen kamu dares
yüzdes (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 60 43 72
v
Kamu darelernn muhasebe sstem, ç
kontrol sstem, performans yönetm sstem
gb sstemlern kurmuş olduklarının
değerlendrlmes (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 40 40 100
ü
Genel Raporların tamamının yayımlanması
ve TBMM’ye sunulması (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
ü
üTamamlandı
vKısmen Tamamlandı
Tamamlanmadı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
82
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2016
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 2: Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve kapastesn gelştrmek
Hedef 1: Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek
Uluslararası denetm standartlarını yeterl
şeklde uygulayan denetm ekb sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 177 236 100
ü
Uluslararası denetm standartlarına uygun
denetm raporu sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 619 620 100
ü
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk
Vermllk Denetm, Blşm Sstemler
Denetm, Mal İstatstkler Değerlendrme,
Syas Part Denetm, Düzenllk Denetm,
Faalyet Raporları Değerlendrme, Genel
Uygunluk Bldrm Hazırlama rehberlernn
yayımlanması ve güncellenmes (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Uygulama Sonuçları ve İzleme Raporunda
kalte kontrol ncelemeler sonucu tespt
edlen uygunsuzlukların sayısında azalma
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 40 40 100
ü
Rskl alan sektör raporu doğrultusunda
hazırlanmış Yıllık Denetm Programı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Meslektaş Değerlendrmes Raporları (Adet) DESTEK GRUBU 01 3 0 0
Yolsuzlukla mücadele le lgl düzenlenen
konferans/panel sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım
sağlanan toplantı sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 2 2 100
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
83
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2016
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 2: Meslek yeterllğ artırmak
Yıllık eğtm programlarının uygulanma oranı
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 06 60 60 100
ü
Genel Eğtm Planının uygulanma oranı
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 06 60 60 100
ü
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm
yönetm, proje/zaman yönetm, letşm,
blgsayar becerler, vs. gb konularda verlen
eğtm sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 30 47 157
ü
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından
denetm planlarına uygun yürütülen denetm
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 950 1022 107,57
ü
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb
sayısı (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
ü
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn
(BDDT) etkn şeklde kullanıldığı denetm
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 950 1022 107,57
ü
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn
şeklde kullanan denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 650 730 100
ü
Blşm Sstemler Yönetm Stratejs (Adet) DESTEK GRUBU 02 1 0 0
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 2 3 150
ü
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl
kurumlarda görevlendrlen meslek mensubu
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 4 3 75
v
İnceleme Raporunun güncellenmes (Adet) DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 49 49 100
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
84
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2016
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 3: Modern denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası meslek ve lgl dğer kuruluşlar
le etkn şbrlğ yapmak
Uluslararası örgütler ve dğer ülke sayıştayları
le yürütülen ortak denetm sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay,
konferans ya da sempozyum sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06
4 5 125
ü
Denetme lşkn y uygulama örneklernn
paylaşılması amacıyla düzenlenen
uluslararası çalıştay sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 2 3 150
ü
Denetm metodolojsnn gelştrlmes
amacıyla hazırlanan ve yürütülen araştırma
projes sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay,
konferans ya da sempozyum sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Kamu darelernde eğtm çn görevlendrlen
denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 20 50 250
ü
Amaç 3: Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
Hedef 1: Yargı fonksyonunun daha etkn, adl , hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm altyapısını gelştrmek
Blşm altyapısının tamamlanması (Yüzde) DESTEK GRUBU 02 80 80 100
ü
Yargılama sürecnde görevl meslek
mensuplarının blg ve deneymlernn
artırılmasına yönelk yurt ç ve yurt dışı
eğtm sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 5 5 100
ü
Sayıştay yargısına lşkn uygulamanın Hukuk
Muhakemeler Kanunu ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmes paralelnde gelştrlmes
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 02 100 100 100
ü
Yargı kararları arasındak farklılıkların
tesptne lşkn yıllık Değerlendrme Raporu
(Adet)
YARGISAL FAAL.
GELİŞ.KOM.
1 1 100
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
85
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2016
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme
raporu (Adet)
BAŞSAVCILIK 1 1 100
ü
İlamların izlenme oranında artış sağlanması
(Yüzde)
BAŞSAVCILIK 65 65 100
ü
Amaç 4: Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve nsan kaynakları
yönetmn güçlendrmek
Hedef 1: Kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak yönetm blg sstem oluşturmak
Yönetm Blg Sstemnn htyaçlar
doğrultusunda gelştrlmes (Yüzde)
DESTEK GRUBU 02 30 30 100
ü
Malyet hesaplanan denetm çalışması sayısı
(Adet)
DESTEK GRUBU 01 950 1022 107,57
ü
Hedef 2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
İnsan kaynakları yönetm stratejs
uygulanma oranı (Yüzde)
İKBB 25 25 100
ü
İdarenin insan kaynakları konusunda
personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 2 2 100
ü
İdarenn personelle yaptığı görüşme
sonuçlarına dar rapor (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının
olumlu değerlendirme yüzdesi (Yüzde)
İKBB 89 84,28 94,69
v
Personel Değerlendrme Sstemnn
kurulması ve uygulanması (Yüzde)
İKBB 20 20 100
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
86
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2016
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 5:Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak amacıyla Sayıştayın
kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
Hedef 1:TBMM le lşklern gelştrlmes ve Sayıştay faalyetlerne lşkn farkındalığı artırmak
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan
toplantıların sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Hedef 2: Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek
Denetlenen kurumlarca doldurulan denetm
farkındalık anketlernden alınan olumlu
sonuç yüzdes (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 40 0 0
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle
yapılan toplantı sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 2 2 100
ü
Denetlenen kurumlarla letşm konularına
yönelk değerlendrme raporunun
hazırlanması (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Hedef 3: Sayıştayın ve faalyetlernn kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler nezdnde tanıtılması
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen
basın toplantılarının sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06
2 2 100
ü
Tanıtım ktapçığı yoluyla blglendrlen
kurum sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 100 100 100
ü
Düzenlenen ulusal sempozyum sayısı (Adet) DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında
yleşme (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 50 0 0
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
87
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Performans Gösterges Sonuçları Tablosu
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
1
Denetlenen kurumların muhasebe sstem, ç kontrol sstem, performans yönetm sstem gb
sstemlern değerlendrmek üzere br model gelştrlerek, lgl sstemlern yleştrlmesne zemn
hazırlanacaktır
1 Denetm programlarının uygulanma oranı (Yüzde) 100 100
ü
2
Kamu dareler tarafından benmsenen ve uygulanan
muhasebe ve ç kontrol sstemleryle lgl Sayıştay
önerlernn uygulanma oranı (Yüzde)
35 35
ü
3
Olumlu denetm görüşü verlen kamu dares yüzdes
(Yüzde)
60 43
v
4
Kamu darelernn muhasebe sstem, ç kontrol
sstem, performans yönetm sstem gb sstemlern
kurmuş olduklarının değerlendrlmes (Yüzde)
40 40
ü
5
Genel Raporların tamamının yayımlanması ve
TBMM’ye sunulması (Yüzde)
100 100
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
88
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
2
Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetm
rehberler hazırlanarak uygulamaya konulacaktır
6
Uluslararası denetm standartlarını yeterl şeklde
uygulayan denetm ekb sayısı (Adet)
177 236
ü
7
Uluslararası denetm standartlarına uygun denetm
raporu sayısı (Adet)
619 620
ü
8
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk
Vermllk Denetm, Blşm Sstemler Denetm,
Mal İstatstkler Değerlendrme, Syas Part
Denetm, Düzenllk Denetm, Faalyet Raporları
Değerlendrme, Genel Uygunluk Bldrm Hazırlama
rehberlernn yayımlanması ve güncellenmes (Adet)
1 1
ü
9
Uygulama Sonuçları ve İzleme Raporunda
kalte kontrol ncelemeler sonucu tespt edlen
uygunsuzlukların sayısında azalma (Yüzde)
40 40
ü
10
Rskl alan sektör raporu doğrultusunda hazırlanmış
Yıllık Denetm Programı (Adet)
1 1
ü
11 Meslektaş Değerlendrmes Raporları (Adet) 3 0
12
Yolsuzlukla mücadele le lgl düzenlenen konferans/
panel sayısı (Adet)
1 1
ü
13
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım sağlanan
toplantı sayısı (Adet)
2 2
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
89
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
3 Meslek yeterllğn artırılması sağlanacaktır
14
Yıllık eğtm programlarının uygulanma oranı
(Yüzde)
60 60
ü
15 Genel Eğtm Planının uygulanma oranı (Yüzde) 60 60
ü
16
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm yönetm,
proje/zaman yönetm, letşm, blgsayar becerler,
vs. gb konularda verlen eğtm sayısı (Adet)
30 47
ü
17
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetm
planlarına uygun yürütülen denetm sayısı (Adet)
950 1022
ü
18
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb sayısı
(Yüzde)
100 100
ü
19
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn (BDDT)
etkn şeklde kullanıldığı denetm sayısı (Adet)
950 1022
ü
20
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn şeklde
kullanan denetç sayısı (Adet)
650 730
ü
21 Blşm Sstemler Yönetm Stratejs (Adet) 1 0
22
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
2 3
ü
23
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl kurumlarda
görevlendrlen meslek mensubu sayısı (Adet)
4 3
v
24 İnceleme Raporunun güncellenmes (Adet) 1 1
ü
25
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu sayısı
(Adet)
49 49
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
90
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
4 Denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası düzeyde şbrlğ yapılacaktır
26
Uluslararası örgütler ve dğer ülke sayıştayları le
yürütülen ortak denetm sayısı (Adet)
1 1
ü
27
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans
ya da sempozyum sayısı (Adet)
4 5
ü
28
Denetme lşkn y uygulama örneklernn
paylaşılması amacıyla düzenlenen uluslararası
çalıştay sayısı (Adet)
2 3
ü
29
Denetm metodolojsnn gelştrlmes amacıyla
hazırlanan ve yürütülen araştırma projes sayısı
(Adet)
1 1
ü
30
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da
sempozyum sayısı (Adet)
1 1
ü
31
Kamu darelernde eğtm çn görevlendrlen
denetç sayısı (Adet)
20 50
ü
5 Yargılama süreçlerne lşkn blşm altyapısı tamamlanacaktır
32 Blşm altyapısının tamamlanması (Yüzde) 80 80
ü
33
Yargılama sürecnde görevl meslek mensuplarının
blg ve deneymlernn artırılmasına yönelk yurt ç
ve yurt dışı eğtm sayısı (Adet)
5 5
ü
34
Sayıştay yargısına lşkn uygulamanın Hukuk
Muhakemeler Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmes paralelnde gelştrlmes (Yüzde)
100 100
ü
35
Yargı kararları arasındak farklılıkların tesptne
lşkn yıllık Değerlendrme Raporu (Adet)
1 1
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
91
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
6 İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır
36
İlamların izlenmesne lşkn değerlendrme raporu
(Adet)
1 1
ü
37 İlamların izlenme oranında artış sağlanması (Yüzde) 65 65
ü
7
Kurum faalyetlernn etkn yönetmne katkı sağlamak üzere süreç yönetm çerçeve belges
tamamlanacaktır
38
Yönetm Blg Sstemnn htyaçlar doğrultusunda
gelştrlmes (Yüzde)
30 30
ü
39 Malyet hesaplanan denetm çalışması sayısı (Adet) 950 1022
ü
8 İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır
40
İnsan kaynakları yönetm stratejs uygulanma oranı
(Yüzde)
25 25
ü
41
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle
yaptığı görüşmelerin sıklığı (Adet)
2 2
ü
42
İdarenn personelle yaptığı görüşme sonuçlarına
dar rapor (Adet)
1 1
ü
43
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının olumlu
değerlendirme yüzdesi (Yüzde)
89 84,28
v
44
Personel Değerlendrme Sstemnn kurulması ve
uygulanması (Yüzde)
20 20
ü
9 Türkye Büyük Mllet Mecls le lşkler gelştrlecektr
45
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan toplantıların
sayısı (Adet)
1 1
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
92
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
10 Denetlenen kurumlarla etkn letşm çn İletşm Stratejs uygulamaya konulacaktır
46
Denetlenen kurumlarca doldurulan denetm
farkındalık anketlernden alınan olumlu sonuç
yüzdes (Yüzde)
40 0
47
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle yapılan
toplantı sayısı (Adet)
2 2
ü
48
Denetlenen kurumlarla letşm konularına yönelk
değerlendrme raporunun hazırlanması (Adet)
1 1
ü
11
Kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler le lşkler İletşm Stratejs çerçevesnde
gelştrlecektr
49
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen basın
toplantılarının sayısı (Adet)
2 2
ü
50
Tanıtım ktapçığı yoluyla blglendrlen kurum sayısı
(Adet)
100 100
ü
51
Düzenlenen ulusal sempozyum sayısı (Adet)
1 1
ü
52
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı
(Adet)
1 1
ü
53
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında yleşme
(Yüzde)
50 0
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
93
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Performans Göstergeler Sonuçları
AMAÇ - 1
Uluslararası denetm standartlarına uygun şeklde denetm yapılarak Türkye Büyük
Mllet Mecls tarafından bütçe hakkının kullanılablmes çn kamu darelernde hesap
verme sorumluluğunun ve şeaığın yerleştrlmes le 5018 sayılı Kanun gereğnce
gerekl altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
HEDEF - 1
Kamu darelernde 5018 sayılı Kanun gereğnce kurulması gereken muhasebe sstem,
ç kontrol sstem, performans yönetm sstem (stratejk plan-performans programı-
faalyet raporu) gb sstemlernn kurulmasına ve yleştrlmesne katkı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ
Denetlenen kurumların muhasebe sstem, ç kontrol sstem, performans yönetm
sstem gb sstemlern değerlendrmek üzere br model gelştrlerek, lgl sstemlern
yleştrlmesne zemn hazırlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Denetm programlarının uygulanma oranı
Tamamlandı
Kamu dareler tarafından benmsenen
ve uygulanan muhasebe ve ç kontrol
sstemleryle lgl Sayıştay önerlernn
uygulanma oranı
Tamamlandı
Olumlu denetm görüşü verlen kamu
dares yüzdes
Kısmen Tamamlandı
2015 Yılı Denetm Programı hazırlanırken öncek yıl programında
yer almayan kamu darelerne de yer verlmes sonucu olumlu
görüş oranı hedefn altında gerçekleşmştr. Ancak, olumlu ve
şartlı denetm görüşü verlen kamu dareler brlkte dkkate
alındığında bu oran %97,5’e ulaşmaktadır.
Kamu darelernn muhasebe sstem,
ç kontrol sstem, performans yönetm
sstem gb sstemlern kurmuş
olduklarının değerlendrlmes
Tamamlandı
Genel Raporların tamamının
yayımlanması ve TBMM’ye sunulması
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
2016 yılında denetm programı %100 oranında uygulanmıştır.
Yürütülen denetmler ve hazırlanan denetm raporları le denetlenen kamu
kurumları tarafından benmsenen ve uygulanan önerlern oranı %35 olmuştur.
Denetmler sonucunda hazırlanan denetm raporları le 5 adet genel rapor TBMM'ye sunulmuş
ve Kurumumuz nternet stesnde yayımlanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
94
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve
kapastesn gelştrmek
HEDEF - 1 Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek
PERFORMANS HEDEFİ
Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun
denetm rehberler hazırlanarak uygulamaya konulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Uluslararası denetm standartlarını yeterl
şeklde uygulayan denetm ekb sayısı
Tamamlandı
Denetmlern daha etkn ve verml yürütülmesn sağlamak
üzere yıllık denetm programının hazırlanması aşamasında
bazı ekplern daha az sayıda denetçden oluşturulmasına
karar verldğnden toplam denetm ekb sayısı kamu
şletmelern de dahl edlmesyle bu sayıya ulaşmıştır.
Uluslararası denetm standartlarına
uygun denetm raporu sayısı
Tamamlandı
2015 Yılı Denetm Programına103 lçe beledyes alınmıştır.
Ancak 104 lçe beledyes denetlenmştr.
Performans Denetm, Etkllk
Ekonomklk Vermllk Denetm, Blşm
Sstemler Denetm, Mal İstatstkler
Değerlendrme, Syas Part Denetm,
Düzenllk Denetm, Faalyet Raporları
Değerlendrme, Genel Uygunluk Bldrm
Hazırlama rehberlernn yayımlanması ve
güncellenmes
Tamamlandı
Uygulama Sonuçları ve İzleme Raporunda
kalte kontrol ncelemeler sonucu tespt
edlen uygunsuzlukların sayısında azalma
Tamamlandı
Rskl alan sektör raporu doğrultusunda
hazırlanmış Yıllık Denetm Programı
Tamamlandı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
95
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Meslektaş Değerlendrmes Raporları Tamamlanmadı
Meslektaş değerlendrmes çalışmasının 2016 yılı çnde
gerçekleştrlmes planlandığı halde, ülkemzde yaşanan
han darbe grşmnn Kurum faalyetlern aksatması
nedenyle söz konusu çalışma tamamlanamamıştır.
Raporların tamamının kalte kontrol değerlendrmes
okuma komsyonları, yargı dareler ve Rapor Değerlendrme
Kurulu tarafından gerçekleştrlmştr.
Yolsuzlukla mücadele le lgl düzenlenen
konferans/panel sayısı
Tamamlandı
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım
sağlanan toplantı sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Yıllık Denetm Programı %100 oranında uygulanmıştır. Faalyet Raporları Değerlendrme
Rehber güncellenmştr.
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve
kapastesn gelştrmek
HEDEF - 2 Meslek yeterllğ artırmak
PERFORMANS HEDEFİ Meslek yeterllğn artırılması sağlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Yıllık eğtm programlarının uygulanma
oranı
Tamamlandı
Genel Eğtm Planının uygulanma oranı Tamamlandı
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm
yönetm, proje/zaman yönetm, letşm,
blgsayar becerler, vs. gb konularda
verlen eğtm sayısı
Tamamlandı Taleplern yoğunluğu Başkanlığımızın onayıyla karşılandı.
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından
denetm planlarına uygun yürütülen
denetm sayısı
Tamamlandı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
96
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb
sayısı
Tamamlandı
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn
(BDDT) etkn şeklde kullanıldığı denetm
sayısı
Tamamlandı
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn
şeklde kullanan denetç sayısı
Tamamlandı
Blşm Sstemler Yönetm Stratejs
Tamamlanmadı
BT Stratejs hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Ancak 15
Temmuz darbe grşmn takben sber güvenlkle lgl yapılan
analzler sonucunda Kurumumuzun yazılım ve donanım
altyapısının yenden yapılandırılması gerektğ belrlenmş
olduğundan BT stratejsnn tamamlanması 2017 yılına
bırakılmıştır.
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı
Tamamlandı
Meslek mensuplarına, araştırma çalışmaları, staj vb. yapmak
çn dğer ülke sayıştaylarından, uluslararası örgütlerden ve
lgl kurumlardan gelen davetler üzerne görevlendrme
yapılmaktadır.
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl
kurumlarda görevlendrlen meslek
mensubu sayısı
Kısmen Tamamlandı
İnceleme Raporunun güncellenmes Tamamlandı
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu
sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Yıllık eğtm programları %100 oranında uygulanmıştır. Blşm teknolojler sstemn
denetçlermz %100 oranında kullanmıştır. Denetmde başarılı olan ekp çalışması
%100 oranında olmuştur.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
97
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve
kapastesn gelştrmek
HEDEF - 3
Modern denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası meslek ve lgl
dğer kuruluşlar le etkn şbrlğ yapmak
PERFORMANS HEDEFİ
Denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası düzeyde şbrlğ
yapılacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Uluslararası örgütler ve dğer ülke
sayıştayları le yürütülen ortak denetm
sayısı
Tamamlandı
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay,
konferans ya da sempozyum sayısı
Tamamlandı
Uluslararası düzeyde 17 Mart-8 Kasım 2016 tarhler arasında
5 faalyet düzenlenmştr: “EUROSAI Çerçevesnde Yüksek
Denetm Kurumları Konferansı", "ECOSAI İler Düzey Denetm
Standartları Çalıştayı", "7. ECOSAI Semner: Uluslararası
Denetm Standartlarının (ISSAI) Uygulanması Sırasında
Karşılaşılan Güçlüklern Aşılması", "Denetm Görüşü Çalıştayı"
ve "YDK ve Parlamentolar Arasında Etkn Çalışma İlşklernn
Gelştrlmes Konferansı".
Denetme lşkn y uygulama örneklernn
paylaşılması amacıyla düzenlenen
uluslararası çalıştay sayısı
Tamamlandı
Denetme lşkn y uygulama örneklernn paylaşılması
amacıyla 14 Mart-27 Ekm 2016 tarhler arasında 3 faalyet
düzenlenmştr: “ECOSAI İler Düzey Denetm Standartları
Çalıştayı”, “BT Denetm Eğtm” ve "Denetm Görüşü Çalıştayı".
Denetm metodolojsnn gelştrlmes
amacıyla hazırlanan ve yürütülen
araştırma projes sayısı
Tamamlandı
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay,
konferans ya da sempozyum sayısı
Tamamlandı
Kamu darelernde eğtm çn
görevlendrlen denetç sayısı
Tamamlandı
Kamu kurumlarından gelen talepler üzerne planlanandan
daha fazla eğtm verlmştr.
DEĞERLENDİRME
Uluslararası örgütler ve dğer ülke sayıştayları le yürütülen ortak denetm le ulusal
düzeyde çalıştay %100 oranında gerçekleşmştr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
98
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 3 Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
HEDEF - 1
Yargı fonksyonunun daha etkn, adl, hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm
altyapısını gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ Yargılama süreçlerne lşkn blşm altyapısı tamamlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Blşm altyapısının tamamlanması Tamamlandı
Yargılama sürecnde görevl meslek
mensuplarının blg ve deneymlernn
artırılmasına yönelk yurt ç ve yurt dışı
eğtm sayısı
Tamamlandı
Sayıştay yargısına lşkn uygulamanın
Hukuk Muhakemeler Kanunu ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmes paralelnde
gelştrlmes
Tamamlandı
Yargı kararları arasındak farklılıkların
tesptne lşkn yıllık Değerlendrme
Raporu
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Yargılama sürecnde görevl meslek mensuplarının blg ve deneymlernn artırılmasına
yönelk olarak (İran, Pakstan, Kırgızstan, Azerbaycan ve Kazakstan) yurdışı eğtm
%100 oranında gerçekleşmştr. Yargısal Faalyetler Gelştrme Komsyonu tarafından
yargı kararları arasındak farklılıkların tesptne lşkn yıllık Değerlendrme Raporu
hazırlanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
99
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 3 Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
HEDEF - 2
Yargı fonksyonunun daha etkn, adl, hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm
altyapısını gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ İlamların nfazının etknlğn artırmak üzere zleme mekanzmaları oluşturulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
İlamların izlenmesine ilişkin
değerlendirme raporu
Tamamlandı
İlamların izlenme oranında artış
sağlanması
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Yargısal Falyetler Gelştrme Komsyonu tarafından yıllık Değerlendrme Raporu
hazırlanmıştır.
AMAÇ - 4
Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve nsan
kaynakları yönetmn güçlendrmek
HEDEF - 1 Kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak yönetm blg sstem oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ
Kurum faalyetlernn etkn yönetmne katkı sağlamak üzere yönetm blg sstemler
gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Yönetm Blg Sstemnn htyaçlar
doğrultusunda gelştrlmes
Tamamlandı
Malyet hesaplanan denetm çalışması
sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Yönetm Blg Sstemnn htyaçlar doğrultusunda gelştrlmes tamamlanmış olup,
bütünleşk yönetc taleplerne hızlı cevap veren br alt yapıya geçrlmes hedeenmektedr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
100
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 4
Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve
nsan kaynakları yönetmn güçlendrmek
HEDEF - 2 İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
PERFORMANS HEDEFİ İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
İnsan kaynakları yönetm stratejs
uygulanma oranı
Tamamlandı
İdarenin insan kaynakları konusunda
personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı
Tamamlandı
İdarenn personelle yaptığı görüşme
sonuçlarına dar rapor
Tamamlandı
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının
olumlu değerlendirme yüzdesi
Kısmen Tamamlandı
15 Temmuz han darbe ve şgal grşm çalışanların
moral ve motvasyonunu etklemştr.
Personel Değerlendrme Sstemnn
kurulması ve uygulanması
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle yaptığı görüşme ve görüşmeye
ilişkin rapor %100 oranında gerçekleşmiştir. Personel Değerlendrme Sstemnn
araştırılmasına lşkn ön çalışmalar yapılmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
101
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 1 TBMM le lşklern gelştrlmes ve Sayıştay faalyetlerne lşkn farkındalığı artırmak
PERFORMANS HEDEFİ Türkye Büyük Mllet Mecls le lşkler gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan
toplantıların sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Plan ve Bütçe Komsyonu le Sayıştayın yürütmekte olduğu denetm, yargılama
ve raporlama faalyetler, kapsamında gerekl görülen zamanlarda toplantılar
yapılmaktadır.
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 2 Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ Denetlenen kurumlarla etkn letşm çn İletşm Stratejs uygulamaya konulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Denetlenen kurumlarca doldurulan
denetm farkındalık anketlernden alınan
olumlu sonuç yüzdes
Tamamlanmadı
Denetm Farkındalık Anket hazırlanmış olup
2016 yılı denetmler kapsamında uygulanması
planlanmaktadır.
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle
yapılan toplantı sayısı
Tamamlandı
Denetlenen kurumlarla letşm
konularına yönelk değerlendrme
raporunun hazırlanması
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
102
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 3
Sayıştayın ve faalyetlernn kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler
nezdnde tanıtılması
PERFORMANS HEDEFİ
Kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler le lşkler İletşm Stratejs
çerçevesnde gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen
basın toplantılarının sayısı
Tamamlandı
Tanıtım ktapçığı yoluyla blglendrlen
kurum sayısı
Tamamlandı
Düzenlenen ulusal sempozyum sayısı Tamamlandı
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan
toplantı sayısı
Tamamlandı
Kurumsal tanınırlık anketnn
sonuçlarında yleşme
Tamamlanmadı
Kurumsal Tanınırlık Anket 2015 yılı
çersnde lk kez uygulanmış olup
sonuçlarındak yleşme anketn 2016
yılında uygulanması netcesnde
değerlendrlecektr.
DEĞERLENDİRME
TBMM’ye sunulan raporlar mevzuat çerçevesnde Kurumumuz nternet stesnde
kamuoyuna duyurulmuştur. Yıl çersnde svl toplum kuruluşlarıyla 1 toplantı yapılmış,
100 tanıtım ktapçığı yoluyla kamu dareler Sayıştay ve Sayıştay Denetm hakkında
blglendrlmştr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
103
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2-PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayıştay Başkanlığı 2014-2018 Stratejik Planının uygulanması sonucunda; kamu mali yönetim
sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin iyileştirilmesi yoluyla kamu mali yönetiminde
şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetimine
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
2014-2018 dönemini kapsayan Denetim Stratejik Planı ve eki Eylem Planı hazırlanmış ve uygulamaya
konulmuştur. Denetim Stratejik Planı, Sayıştayın Genel Stratejik Planını desteklemekte ve bu planda yer
alan denetim alanına ilişkin faaliyetleri detaylandırmakta, Sayıştayın denetim fonksiyonunun daha etkin
bir şekilde yerine getirilmesini amaçlamakta ve devam etmekte olan geliştirme çalışmaları için bir yol
haritası ortaya koymaktadır. Sayıştay, Genel Stratejik Planının eki niteliğinde olan Denetim Stratejik Planını
uygulamaya koyarak Genel Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini bir anlamda
güvenceye almış olmaktadır.
Bu doğrultuda yıl içerisinde;
Denetim programları, kalkınma planları ve yıllık programlardaki öncelikler, kamuoyu ve denetlenen
kamu idarelerinin beklentileri, faaliyetlerinin nitelik ve niceliği, bütçe büyüklükleri, denetlenme sıklığı,
ihbar ve şikayetler, geçmiş yıl denetim sonuçları dikkate alınarak ve risk değerlendirmesi yapılarak
hazırlanmaktadır. Riskli alan/sektör raporu 2016 yılı için hazırlanmış ve 2016 Yılı Denetim Programı
hazırlanmasında dikkate alınmıştır. 2015 Yılı Denetim Programı tam olarak uygulanmıştır.
Denetim programları kapsamında yürütülen denetimler ve hazırlanan denetim raporları, kamu
idarelerinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğu ile mali rapor ve
tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığının
tespit edilmesini ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirmesini, idarelerce belirlenen hedef
ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini mümkün kılmış, bu suretle denetlenen kamu
idareleri mali tabloları hakkında denetim görüşü verilmiş ve 2015 Yılı Denetim Programı uygulamasında
olumlu denetim görüşü verilen kamu idaresi mali tabloları denetlenen kamu idarelerinin yüzde kırk üçü
olmuştur. Ancak, olumlu ve şartlı denetim görüşü verilen kamu idareleri birlikte dikkate alındığında bu
oran %97,5’e ulaşmaktadır.
INTOSAI tarafından yayımlanan yüksek denetim kurumları için küresel düzeyde kabul görmüş
kurallar ve denetim standartlarına uygun olarak hazırlanmış olan rehberlere göre denetim raporları ve
genel raporlar tamamlanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
104
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2015 Yılı Denetim Programı kapsamında denetim yapan 236 denetim ekibi tarafından, 2015 Yılı
Denetim Programı dahilinde 5018 sayılı Kanun’a tabi genel yönetim kapsamında; 45 genel bütçeli idare,
147 özel bütçeli idare, 9 düzenleyici ve denetleyici kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu,
51 il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi ve bunlara bağlı 33 idare, 51 il belediyesi, 104 ilçe belediyesi, 39
mahalli idare şirketi ile 5018 sayılı Kanun’a tabi olmayan ancak Sayıştayın denetim kapsamında bulunan 26
kalkınma ajansı ve 8 diğer kamu idaresi olmak üzere toplam 545 Sayıştay Denetim Raporu düzenlenmiştir.
2015 Yılı Denetim Programı kapsamında 287 kamu idaresi için düzenlenen performans denetimi raporu,
toplam 545 kamu idaresi raporu ile birleştirilerek yayımlanmıştır. Bu raporların ilaveten 5 adet genel rapor
hazırlanmıştır. 545 kamu idaresine ilişkin Sayıştay Denetim Raporları hazırlanırken denetim süreci SayCAP
denetim yönetimi programı üzerinden yürütülmüş ve yapılan denetimlerin her birinde farklı düzeylerde
bilgisayar destekli denetim teknikleri kullanılmıştır.
75 adet kamu işletmesinin denetimi, 6085 ve 3346 sayılı Kanunlar kapsamında yürütülmüştür.
Denetlenen kuruluşların yıllık raporları, işlem, bilanço, sonuç hesapları ve yönetim kurullarının ibra
edilmesi-edilmemesi veya genel görüşmeye sunulmasına esas olacak görüşleri içerecek şekilde, gerekçeli
ve karşılaştırmalı olarak hazırlanmıştır. Ayrıca Kamu İşletmeleri Genel Raporu düzenlenmiştir.
Mesleki yeterliliğin artırılması için hizmet içi eğitim kapsamında “Sayıştay Denetim Yönetim Sistemi,
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Daire ve Kurulların Çalışma Usul ve Esasları, Mali Tablolar Analizi ve Hesaplar
Arası İlişkiler, Hüküm Tesis Etme ve Karar Yazma Teknikleri, Yurt Dışı Yabancı Dil Eğitimi, Yönetim Mensubu
Personeli Geliştirme Kursları gibi çeşitli konularda eğitimler düzenlenmiştir.
Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği çalışmaları
yapılmıştır. Yurt dışı ilişkiler kapsamında üç adet ortak denetim faaliyeti yürütülmüş ayrıca yargılama
sürecinde görev alan meslek mensupları tarafından çeşitli ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve
tecrübe paylaşımında bulunulmuştur. Yurt dışı eğitimler kapsamında on adet uluslararası eğitim faaliyeti
gerçekleştirilmiştir. Yurt içinde ise kamu kurumlarına yönelik olarak Sayıştayın ev sahipliğinde iki çalıştay
düzenlenmiş olup kamu kurumlarına yönelik olarak 40 adet eğitim verilmiştir.
Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için, süreç ve altyapıyı geliştirme amacı kapsamında,
bilişim altyapısını tamamlama hedefine ulaşılmış ve bu sayede tüm ilgililerin yargısal kararlara erişimi
%100 oranında sağlanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
105
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Hazırlanmış olan stratejiler doğrultusunda; Plan ve Bütçe Komisyonu ile bir toplantı, Sayıştay
denetimleri öncesi denetlenen kurumların üst yönetimi ile toplantılar yapılmıştır. Denetlenen kurumların
üst yönetimleriyle, denetim metodolojisi ve yaklaşımları hakkında görüşme ve değerlendirmeler
gerçekleştirilmiştir. Sayıştay Başkanlığınca TBMM’ye sunulan raporlar kanunların açıklanmasını yasakladığı
durumlar hariç Sayıştay internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca yıl içerisinde sivil toplum
kuruluşlarıyla tanıtım toplantıları gerçekleştirilmiş, 100 üniversite tanıtım kitapçığı yoluyla Sayıştay ve
Sayıştay denetimi hakkında bilgilendirilmiştir.
Stratejik yönetim anlayışıyla hazırlanan 2014-2018 Stratejik Planında 4 ana tema, 5 stratejik amaç
ve bu amaçlara ulaşmak için 11 stratejik hedef ile bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 51 gösterge
belirlenmiştir. 2016 Yılı Performans Programına da 5 stratejik amaç, 11 stratejik hedef, 11 performans hedefi
ve 53 gösterge alınmıştır. Mevcut amaç ve hedefler kapsamında belirlenmiş olan 53 göstergenin tamamı
izlenerek sonuçlarına Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.
53 performans göstergesinin; 45'inde hedeflenen düzeye ulaşılmış, 3'ünde hedeflenen düzeye
kısmen ulaşılmış ve 5'inde de hedeflenen düzeye ulaşılamamıştır.
2016 Yılı Performans Programında yer alan proje/faaliyetler ile bütçe ilişkisi çerçevesinde,
Başkanlığımızın 2016 yılı bütçe ödeneği 225.656.500 TL'nin %76,60’ını oluşturan 172.849.660 TLsi
göstergelerle ilişkilendirilmiştir.
3-PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanma aşamasında kullanılmak üzere; performans
bilgisinin analizi, değerlendirilmesi ve raporlanmasının yapılabilmesinin ön koşulu, düzenli ve sürekli
izlemeyi de kapsayan, etkin bir performans bilgi sisteminin varlığıdır. Etkin bir bilgi sistemi, performans
bilgisine dayalı karar alma süreçlerinin işletilmesinde de önem arzetmektedir.
Stratejik hedeflere yönelik performans göstergeleri, Strateji Geliştirme Birimi tarafından periyodik
olarak izlenmekte, performansa dayalı karar alma süreçlerinde gerekli olan bilgiler toplanmakta, analiz
edilmekte, performans denetimi kriterlerine uygunluk bakımından değerlendirilmekte ve faaliyet/projeler
ile performans göstergelerinin gerçekleşme durumu hakkında Başkanlığa her üç ayda bir Değerlendirme
Raporu sunulmaktadır.
İzlemelerin, analizlerin ve değerlendirmelerin etkin ve gelişmeye yönelik olması için, sistemin aktif
olarak kullanılması yönündeki çalışmalar devam etmektedir.
Kurumsal Kablyet
ve Kapastenn
Değerlendrlmes
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
109
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- ÜSTÜNLÜKLER
GÜÇLÜ YÖNLER
Yargısal yetkler bulunan köklü ve bağımsız anayasal br kurum olması
Sayıştay; kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel
ve kurumsal bağımsızlığı olan anayasal bir kurumdur. Bu konum Sayıştaya görevlerini yerine getirmede
bağımsız ve etkin karar alma imkânı vermektedir.
Tarafsız ve güvenlr br kurum majına sahp olması
Sayıştay dış denetim ve yargı kurumu olarak faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız olarak yerine
getirmektedir. Kamu kurumları ve vatandaş nezdinde ön plana çıkan bu özelliği Sayıştayın görüş, öneri ve
yargı kararlarını verirken bunların gerekçeleri ve dayanaklarına yansıtılmaktadır. Sayıştay kendisine güven
duyulan bir kurum imajını güçlendirerek sürdürmeye devam edecektir.
Kamu kurumları hakkında blg brkm ve hukuka uygunluk denetm deneymnn
yükseklğ
Sayıştay kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede kamu kurumlarının uygunluk denetimlerini
yürütmüş ve bunu yaparken özellikle kamu harcamalarının bütçe disiplinine ve hukuka uygun olarak
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda bilgi ve tecrübe kazanmıştır. Hem merkezi yönetim hem
de yerel idareler nezdinde yürüttüğü denetimler sırasında denetlenen kurumların kültürüne, işleyişine ve
yapılarına ilişkin olarak önemli bir birikim elde edilmiştir.
Güçlü br kurum kmlğnn bulunması
Sayıştayın yargısal fonksiyonu denetimde ve yargılamada kurallara bağlılığın ve teamüllerin
önemsenmesini artırarak kurum kültürünü şekillendirmiştir. Kurallara bağlılığın ve mesleki geleneğin
gücü, kurumda işlerin daha fazla sorumluluk duygusu ile ve özen gösterilerek yapılmasını desteklemiş,
çalışanlara çalışma disiplini ve ciddiyeti açısından önemli kazanımlar sağlamıştır.
Meslek mensuplarının işe alınması ve yetiştirilmesi sürecinde aldıkları eğitim, usta-çırak ilişkisinin
varlığı, mesleki kanaatlerine müdahale edilmemesi, işlerin somut bir şekilde ve belirlenen sürelerde
sonuçlandırılması, karar ve kanaatlerin hukuki dayanakları ile ortaya konulması gibi nesnelliğin ve rasyonel
düşüncenin yapılan işlere yansıtılmasını sağlayan pek çok unsur köklü bir geçmişi olan Sayıştayın güçlü
kurum kültürünün öne çıkan yönleridir.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
110
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Meslek mensuplarının bağımsız ve tarafsız görev yapmalarını sağlayacak temnatlara
sahp olması
Denetim ve yargı faaliyetlerinin gereği olan tarafsızlık ve bağımsızlık meslek mensuplarının işlerini
yaparlarken temel dayanaklarıdır. Tarafsız ve bağımsızlığın sürdürülmesi ise ancak mesleki teminatın
kanunlarla sağlanması ve güven vermesi ile mümkün olabilmektedir.
Kanunlarla düzenlenen teminatların varlığı kurumun saygınlığını ve faaliyetlerine olan güveni
artırmaktadır.
FIRSATLAR
Yen Sayıtay Kanununun öngördüğü kurumsal değm sürec
6085 sayılı Kanun’un kabul edilmesi, Sayıştayın kurumsal yapısının, işlevlerinin ve uygulamalarının
birçok yönü ile yeniden ele alınmasına ve geliştirilmesine imkân tanıyarak, doğal bir atmosferin oluşmasını
sağlamıştır. Bu atmosfer Sayıştayın, TBMM ve kamuoyunun beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak
şekilde, denetim, yargı fonksiyonları ile kurumsal yapı ve insan kaynakları yönetimi alanlarında gerekli
düzenlemeleri yapabileceği uygun bir ortam oluşturmuştur.
Denetm alanı ve kapsamının genlemes
6085 sayılı Kanun ile Sayıştayın denetim kapsamı Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği fonları
ve kamu işletmelerini içerecek şekilde genişletilmiştir. Ayrıca Sayıştay, yapılan yasal değişikliklerle yeni
denetim yöntem ve yaklaşımlarını, genişleyen tüm yetki alanında hayata geçirmede eskisine nazaran
çok daha güçlü bir duruma gelmiştir. Böylelikle Sayıştay, uluslararası standartlara uygun olarak yapacağı
denetimler ile TBMM’yi ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirerek kamuda hesap verebilirliğin ve
saydamlığın sağlanmasına ve kamu yönetiminin iyileştirilmesine daha fazla katkı sağlayabilecektir.
Uluslararası alanda blg paylaımına, brlğne ve ortak çalımalara elverl ortamın
oluması
INTOSAI, EUROSAI, ASOSAI ve ECOSAInin üyesi olan Sayıştay aynı zamanda birçok ülke sayıştayları
ile de yakın işbirliği içerisindedir. Bu işbirlikleri ve Avrupa Birliğine uyum süreci Sayıştayın yeniden
yapılanma çalışmaları kapsamında kurum kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak adına ciddi potansiyel
oluşturmaktadır.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
111
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıtay denetmne lkn parlamento ve kamuoyu beklentlernn artması
Sayıştay raporlarının TBMM ve ilgili kamu idarelerine sunulmasının yanı sıra kamuoyuna da
duyurulması yeni Kanun ile zorunlu hale gelmiştir. Sayıştay raporlarının kamuoyuna duyurulması, mali
saydamlığın ve şeffaflığın sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.
Raporlarda dile getirilen hususlar, vatandaşların kamu kaynaklarının kullanılmasına ilişkin
duyarlılıklarının artması ve kamuoyunda hesap sorma kültürünün ve bilincinin gelişmesine de yardımcı
olacaktır. Bu bilincin gelişmesi ve denetim sonuçlarına duyarlı vatandaşların varlığı, denetimlerin daha
etkin olması yönünde motive edici olacaktır.
Kamu yönetm anlayıındak yen yaklaımlar
Ülkemizde kamu yönetimindeki değişimin yasal altyapısı 5018 sayılı Kanun başta olmak üzere
diğer birçok kanun ile kurulmuştur. Kamu yönetiminde modern yönetim anlayışının gelişmesi, kamuda
şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artmasının yanı sıra Sayıştayın etkinliğine de olumlu katkılar sağlayacaktır.
B- ZAYIFLIKLAR
ZAYIF YÖNLER
Dı paydalarla ve medya le lkler
5018 sayılı Kanun'dan önceki kamu mali yönetim sistemi ve 6085 sayılı Kanun'dan önceki denetim
sistemi denetim sonuçlarının TBMM ve kamuoyu ile paylaşılmasını zorunlu kılmadığı için dış paydaşlar ve
medya ile ilişkilerin zayıf kalmasına neden olmuştur.
Yeni mali sistem, kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğu ve şeffaflığın geliştirilmesini
zorunlu kılmaktadır. Bunun aracı da denetim çıktılarının TBMM ve kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Bu nedenle
yeni dönemde, dış paydaşlar ve medya ile gerekli ilişkilerin kurulması önem arz etmektedir.
Geleneksel denetm yöntemlerne yatkınlık nedenyle değm sürecnn yava lemes
Sayıştayın köklü bir kurum kültürüne sahip olması, çalışmalarımızda kökleşmiş bir geleneğin
oluşmasına yol açmıştır. Yerleşmiş olan bu mesleki gelenekler değişim sürecinde, yeniliklerin benimsenmesi
ve uygulanması hususunda zafiyetler oluşturmakta hatta dirençlere sebep olabilmektedir. Bu zayıflığın
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
112
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
olumsuz etkilerinin azaltılması için değişim yönetimine odaklanan iyi yönetime yönelik yeni bir yaklaşım
benimsenecektir. Değişim yönetiminin iyi uygulanmasını sağlamak için Sayıştay insan kaynakları yönetimi
ve eğitim konularındaki yaklaşımını değiştirmeyi planlamaktadır. İnsan kaynakları alanındaki bu sorunu
çözmek üzere Sayıştay insan kaynakları yönetim stratejisi hazırlanmış, bu kapsamda eğitim ihtiyaç analızı
yapılarak etkin ve yeterli bir eğitim stratejisinin uygulanması benimsenmiştir. Personelin politika ve plan
geliştiren çalışma gruplarına dâhil edilmesi, değişikliğin gerçekleştirilmesinde personele sorumluluk
verilmesi ve çalışanlara geri bildirim sağlanması için etkin mekanizmalar oluşturulması da bu zayıflıkla
mücadele etmek için kullanılabilecek yollar arasındadır.
Yen denetm teknklernn uygulanmasıçn gerekl blm altyapısının yeterl eklde
kullanılamaması
6085 sayılı Kanun uluslararası standartlarda öngörülen tüm denetim tekniklerinin uygulanmasını
zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan tüm kamu kurum ve kaynaklarını kapsayacak şekilde genişleyen
denetim alanında tüm denetim tekniklerinin uygulanabilmesi, bilişim teknolojisinin kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır.
TEHDİTLER
5018 sayılı Kanun'un öngördüğü sstemlern kurumlar nezdnde yeterl düzeyde
kurulmamı olması
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerinin kamu idaresi bazında Sayıştaya
sunabilmelerini sağlayacak mali yapılanmanın yeni başlamış olması Sayıştayın ilgili kamu idaresinde
mali denetim yapmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca kurumlar genel olarak 5018 sayılı Kanun'un öngördüğü
sistemin bir gereği olarak iç kontrol mekanizmalarını, stratejik plan uygulamalarını ve bilişim altyapılarını
yeterince geliştirememişlerdir. Bu durumlar, Sayıştay denetiminin uluslararası standartlar çerçevesinde
yapılmasının önünde diğer engeller olarak görülmektedir.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
113
Denetlenme kültürünün yeterl düzeyde olmaması
Denetlenme kültürünün kurumlarda yeterince yerleşmemiş olması, denetimin yapıcı ve olumlu
sonuçlar doğurmasını engelleyebilmektedir. Denetlenen kurumların Sayıştay denetiminden tam olarak
istifade edebilmeleri için karşılıklı bir denetim dil ve kültürünün geliştirilmesi yararlı olacaktır. Denetim
öncesinde ilgili kamu kurumları tarafından her türlü bilgi ve belgenin belirli bir sistematik içerisinde
hazırlanması, denetimi kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması denetim ekiplerinin zaman kazanmasına ve
böylece denetimin etkisinin artmasına ve nihai olarak da Sayıştayın kamu yönetimine sağladığı katkının
en üst seviyeye çıkmasına yardımcı olacaktır.
Öner ve Tedbrler
Öneri ve Tedbirler
117
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
ÖNERİ VE TEDBİRLER
Sayıştay denetimi kamu kaynaklarının elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılmasında hukuka
uygunluğu sağlamanın yanı sıra kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun ve mali saydamlığın
yerleştirilmesine destek vermeyi amaçlamaktadır.
Sayıştay bu amaçla;
Kamu idarelerinin faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna sunduğu bilginin doğruluk ve
güvenilirliğinin denetimler yoluyla değerlendirilmesine,
Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve
diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespitine,
Denetim metodolojilerinin kamu mali yönetim sisteminin ihtiyaçlarına uygun şekilde
geliştirilmesi ve güncellenmesine,
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi ve performans yönetimi
sistemlerinin kurulmasını-iyileştirilmesini sağlamak üzere yol gösterici olunmasına,
Yargının adil ve hızlı bir şekilde yürütülerek ilamların infazının etkin şekilde takip edilmesine
ilişkin alt yapının oluşturulmasına,
Bilişim sistemleri yönetimini etkin ve verimli şekilde yürütülmesine,
odaklanacaktır.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin
yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler ile sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
ANKARA
28/02/2017
Seyt Ahmet BA
Sayıtay Bakanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimlerimize tahsis edilmiş
kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler
ile sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
ANKARA
28/02/2017
Fkr ÖZKÖK
Bakan Yardımcısı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2016 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
ANKARA
28/02/2017
Süleyman KARAGÖZ
Strateji Gelitirme Birim Bakanı