T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Temmuz 2016
ANKARA
2016 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ .............................................................................................................................1
I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ...................................3
Bütçe Giderleri ................................................................................................................... 3
01- Personel Giderleri ........................................................................................................5
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .................................................... 6
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ...................................................................................... 7
05- Cari Transferler ............................................................................................................8
06- Sermaye Giderleri ........................................................................................................9
II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ..................................11
III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ...................12
Bütçe Giderleri Uygulama Beklenleri ............................................................................ 12
01- Personel Giderleri ......................................................................................................13
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .................................................13
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ................................................................................... 13
05- Cari Transferler ..........................................................................................................13
06- Sermaye Giderleri ......................................................................................................13
IV-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ...........................14
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU ...................................................................... 15
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenler Raporu
1
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönemi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, genel
yönem kapsamındaki idarelerin, ilk al aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci al aya
ilişkin beklenler ve hedeer ile faaliyetlerini Temmuz aiçinde kamuoyuna açıklayacakları
hükme bağlanmışr.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arrılması ve kamuoyunun
kamu idareleri üzerindeki genel denem ve zem fonksiyonunun gerekrdiği şekilde
gerçekleşrilmesinin sağlanması amaçlanmışr.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan
Başkanlığımızın yılın ilk al aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci al
aya ilişkin beklenler ve hedeer ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2016 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve Beklenler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenler Raporu
3
I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bütçe Giderleri
16 Mart 2016 tarih ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönem Bütçe Kanunu ile Sayıştay Başkanlığına
225.656.500,00 TL ödenek tahsis edilmişr.
2015 yılında 186.372.500,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmişr. 2016 yılı için
öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılı başlangıç ödeneğine göre % 21,08 arş
olmuştur.
Sayıştay Başkanlığının 2015 ve 2016 yılı başlangıç ödeneklerinin, analik bütçe
sistemine uygun gider türleri ibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grak 1’de
gösterildiği gibidir.
Tablo-1 2015 ile 2016 Yılı Başlangıç Ödenekleri
Bütçe Terbi
2015
Başlangıç Ödeneği
2016
Başlangıç Ödeneği
Arş Oranı
%
01-Personel Giderleri 121.771.000,00 146.792.000,00 20,55
02-SGK Devlet Primi Giderleri 15.345.000,00 17.002.000,00 10,80
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 37.400.000,00 46.751.000,00 25,00
05-Cari Transferler 726.500,00 761.500,00 4,81
06-Sermaye Giderleri 11.130.000,00 14.350.000,00 28,93
TOPLAM 186.372.500,00 225.656.500,00 21,08
T.C. Sayıştay Başkanlığı
4
2015 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de görüldüğü
gibi 86.253.530 TL olarak gerçekleşmişr.
2015 yıl sonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 49,26’ Ocak-Haziran döneminde
gerçekleşmişr. 2016 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk al aylık bütçe giderleri toplamı
ise 102.863.442 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %
45,58 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu ibarıyla
karşılaşrıldığında %19,26 oranında bir arş olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları
Merkezi Yönem Bütçe Kanunu ile Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-
Haziran dönemi sonu ibarıyla ili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrınlı veriler Tablo 2’de,
Grak 2’de ve sayfa 15’te yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi Tablosunda gösterildiği şekildedir.
Tablo-2 2015 ve 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Terbi
2015
Gider
Gerçekleşmeleri
2016
Başlangıç
Ödeneği
Gider Gerçekleşmeleri
Arş
Oranı
%
Ocak-Haziran Dönemi Oran %
2015 2016 2015 2016
01-Personel
Giderleri
121.180.578,85 146.792.000,00 63.412.016 73.001.699 52,33 49,73 15,12
02-SGK Prim
Giderleri
14.726.542,76 17.002.000,00 7.617.644 9.163.621 51,73 53,89 20,29
03-Mal ve
Hizmet Alımları
32.441.434,36 46.751.000,00 14.508.083 18.370.499 44,72 39,29 26,62
05-Cari
Transferler
705.736,20 761.500,00 380.484 399.563 53,91 52,47 5,01
06-Sermaye
Giderleri
6.045.123,82 14.350.000,00 335.303 1.928.060 5,84 13,44 475,02
TOPLAM 175.099.415,99 225.656.500,00 86.253.530 102.863.442 49,26 45,58 19,26
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenler Raporu
5
01- Personel Giderleri
Personel Giderleri için 2016 yılı başında 146.792.000 TL ödenek ayrılmışr.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 63.412.016 TL olan Personel Giderleri, 2016
yılı Ocak-Haziran döneminde 9.589.683 TL arşla 73.001.699 TL olmuştur. Personel
Giderlerindeki arş oranı % 15,12 olarak gerçekleşmişr. 2015 2016 yılları Ocak-Haziran
dönemi Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grak
3’te gösterildiği şekildedir.
Tablo-3 2015-2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı
Arş Oranı
%
Ocak 14.515.577 16.677.638 2.162.061 14,89
Şubat 9.647.106 11.160.923 1.513.817 15,69
Mart 9.673.261 11.123.767 1.450.506 14,99
Nisan 9.701.497 11.193.859 1.492.362 15,38
Mayıs 10.050.187 11.730.933 1.680.746 16,72
Haziran 9.824.387 11.114.579 1.290.192 13,13
Toplam 63.412.016 73.001.699 9.589.683 15,12
T.C. Sayıştay Başkanlığı
6
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı başında 17.002.000
TL ödenek ayrılmışr.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.617.644 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.545.977 TL arşla 9.163.621
TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ki arş oranı % 20,29
olarak gerçekleşmişr. 2015 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grak 4’de
gösterildiği şekildedir.
Tablo-4 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Arş Oranı %
Ocak 1.743.583 2.069.196 325.613 18,67
Şubat 1.173.031 1.413.128 240.097 20,47
Mart 1.176.654 1.412.680 236.026 20,06
Nisan 1.175.185 1.435.154 259.969 22,09
Mayıs 1.175.441 1.415.914 240.473 20,46
Haziran 1.173.750 1.417.549 243.799 20,77
Toplam 7.617.644 9.163.621 1.545.977 20,29
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenler Raporu
7
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2016 yılı başında 46.751.000 TL ödenek ayrılmışr.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.508.083 TL olan Mal ve Hizmet Alımı Giderleri,
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.862.416 TL arşla 18.370.499 TL olmuştur. Mal ve
Hizmet Alımı Giderlerindeki arş oranı % 26,62 olarak gerçekleşmişr. 2015 2016 yılları
Ocak-Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 5 ile Grak 5’te gösterildiği şekildedir.
Tablo-5 2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Arş Oranı %
Ocak 1.875.741 2.461.059 585.318 31,20
Şubat 2.332.746 2.914.203 581.457 24,93
Mart 2.895.153 4.128.198 1.233.045 42,59
Nisan 2.753.862 2.963.212 209.350 7,60
Mayıs 2.272.686 2.898.745 626.059 27,55
Haziran 2.377.895 3.005.081 627.186 26,38
Toplam 14.508.083 18.370.499 3.862.416 26,62
T.C. Sayıştay Başkanlığı
8
05- Cari Transferler
Cari Transfer Harcamaları için 2016 yılı başında 761.500 TL ödenek ayrılmışr.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 380.484 TL olan Cari Transfer Harcamaları,
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.079 TL. arşla 399.563 TL olmuştur. Cari Transfer
Harcamalarındaki arş oranı % 5,01 olarak gerçekleşmişr. 2015 2016 yılları Ocak-Haziran
dönemi Cari Transfer Harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile
Grak 6’da gösterildiği şekildedir.
Tablo-6 2015-2016 Cari Transferler Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Arş Oranı %
Ocak --- --- --- ---
Şubat --- --- --- ---
Mart 162.500 200.552 38.052 23,42
Nisan 55.484 30.260 -25.224 -45,46
Mayıs --- --- --- ---
Haziran 162.500 168.750 6.250 3,85
Toplam 380.484 399.563 19.079 5,01
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenler Raporu
9
06- Sermaye Giderleri
Sermaye Giderleri için 2016 yılı başında 14.350.000 TL ödenek ayrılmışr.
2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 335.303 TL olan sermaye giderleri, 2016 yılı Ocak-
Haziran döneminde 1.592.757 TL arşla 1.928.060 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki
değişim oranı %575,02 olarak gerçekleşmişr. 2015 - 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi
sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grak 7’de
gösterildiği şekildedir.
Tablo-7 2015-2016 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Arş Oranı %
Ocak --- 303.176 303.176 ---
Şubat 27.154 252.630 225.476 830,36
Mart 27.020 111.889 84.869 314,09
Nisan 88.450 101.864 13.414 15,16
Mayıs 74.019 487.223 413.204 558,24
Haziran 118.660 671.277 552.617 465,71
Toplam 335.303 1.928.060 1.592.757 475,02
T.C. Sayıştay Başkanlığı
10
Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2016 döneminde gerçekleşrdikleri
bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları Tablo 8 ile Grak 8’de
gösterilmişr.
Tablo-8 Harcama Birimleri Giderleri Gerçekleşmeleri
Toplam Ödenek (TL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme Tutarı
(TL)
Arş Oranı
(%)
Özel Kalem Müdürlüğü 7.332.000 2.156.626 29,41
Daireler - Kurullar 25.792.000 12.458.767 48,30
Başkan Yardımcılığı 62.795.500 27.229.443 43,36
Denem Birimleri 129.737.000 61.018.606 47,03
GENEL TOPLAM 225.656.500 102.863.442 45,58
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenler Raporu
11
II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Uluslararası Yüksek Denem Kurumları Standartlarının Türkçeye tercümesi ile ilgili
çalışmalara devam edilmektedir.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili eğim faaliye kapsamında çalışmalar
gerçekleşrilmektedir.
Standartlara uygunluğun tamamlanmış denemler üzerinden değerlendirilmesi
çalışmaları devam etmektedir.
Denem raporları temelinde riskli alanlar belirlenmiş ve yıllık denem programlarında
bu alanlara öncelik verilmişr.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların veya
örgütlerin düzenlediği denem çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplanlarına kalım
sağlanması faaliye ilgili çalışmalara devam edilmektedir.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğim Planı
hazırlanmışr.
Personele denem metodolojisi, uluslararası denem standartları, ekip çalışması,
proje/zaman yönemi, ileşim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi konularda
eğimler verilmişr.
Etkin bir denem gerçekleşrilebilmek için Bilgisayar Destekli Denem Tekniklerinden
faydalanılmaktadır.
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanmış ve
gerekli eğitimler verilmiştir.
Denem Yönem Sistemi(SayCAP) ve Bilgisayar Destekli Denem Tekniklerine ilişkin
eğimler ve bringler düzenlenmiştir.
Bilişim Sistemleri Yönem Stratejisine ilişkin olarak hazırlık çalışmalarına başlanmışr.
Mesleki bilgi ve becerilerin gelişrilmesi ile mesleki konularda inceleme, araşrma ve
kıyaslama yapılması amacıyla mensuplar yurtdışına gönderilmişr.
Uluslararası geçerliliği olan denem serkalarının mensuplarımıza kazandırılmasını
teminen zibilite çalışmasına devam edilmektedir.
Denetlenen Kurumların eğim ihyaçlarının giderilmesine katkı sağlanmışr.
Bilişim alt yapısı aracılığıyla ilgililerin yargısal süreçlere ve kararlara ulaşabilmesi
sağlanmışr.
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına dahil edilmişr.
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa raporlamışr.
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin arrılmasına
yönelik yurçi ve/veya yurtdışı eğim verilmişr.
Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içhadın birleşrilmesi için çalışmalar
yapılmaktadır.
İlamların infazına ilişkin engellerle ilgili bilgi notu düzenlenmiş ve Başkanlığa
sunulmuştur.
Yönem Bilgi Sistemi ihyaçlar doğrultusunda gelişrilmektedir.
Denem maliyetlerinin ölçülebilir hale gerilebilmesi için grup başkanlıkları tarandan
stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de içeren yıllık
plan hazırlanmışr.
Toplanlar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay raporları ve denem metotları
hakkında bilgilendirilmişr.
Bu dönemde Gölbaşında bulunan arşiv binalarının isnat duvarı yapımı, muhtelif
adreslerde bulunan lojmanların çeşitli tadilat ihaleleri, ve muhtelif kırtasiye ,hırdavat,
büro mobilyaları ihaleleri gerçekleşrilmişr.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
12
III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe Giderleri Uygulama Beklenleri
Merkezi Yönem Bütçe Kanunu ile 2016 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen
ödeneklerin yıl sonu ibarıyla gerçekleşme tutarları sayfa 15’te yer alan Bütçe Giderleri
Gelişimi Tablosunda belirldiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin
gider türleri ibarıyla dağılımı ve 2016 yıl sonu ibarıyla tahmini gerçekleşmeleri ve oranları
Tablo 9 ile Grak 9’da gösterilmişr.
Tablo-9 2016 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
Bütçe Terbi
2016
Başlangıç Ödeneği
Ocak-Haziran
Harcamaları
Temmuz-Aralık
Dönemi
(Tahmini)
Arş
Oranı
%
01-Personel Giderleri 146.792.000 73.001.699 65.919.723 94,64
02-SGK Prim Giderleri 17.002.000 9.163.621 7.777.524 99,64
03-Mal ve Hizmet Alımları 46.751.000 18.370.499 24.795.501 92,33
05-Cari Transferler 761.500 399.563 358.937 99,61
06-Sermaye Giderleri 14.350.000 1.928.060 11.571.940 94,07
TOPLAM 225.656.500 102.863.442 110.423.625 94,52
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenler Raporu
13
01- Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2016 döneminde 73.12.016 TL olan personel Giderlerinin, Temmuz-
Aralık 2016 döneminde yaklaşık 138.921.422 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel
Giderlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı başlangıç ödeneğinin %94,64’ü olacağı
tahmin edilmektedir.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2016 döneminde 9.163.621 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 16.941.145 TL’yi
bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yıl
sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,64’ü olacağı tahmin
edilmektedir.
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Ocak-Haziran 2016 döneminde 18.370.499 TL olan Mal Ve Hizmet Alımı Giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 43.166.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve
Hizmet Alımı Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
%92,33’ü olacağı tahmin edilmektedir.
05- Cari Transferler
Ocak-Haziran 2016 döneminde 399.563 TL olan Cari Transfer Harcamalarının,
Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 758.500 TLyi bulması beklenmektedir. Cari
Transfer Harcamalarında yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
% 99,61’i olacağı tahmin edilmektedir.
06- Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.928.060 TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz-
Aralık 2016 döneminde yaklaşık 13.500.000 TLyi bulması beklenmektedir. Sermaye
Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,07’si
olacağı tahmin edilmektedir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
14
IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bu yıl içinde ilk al ayda yürüüğümüz ve önümüzdeki al ay içinde yürüteceğimiz;
plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıda belirlmişr.
TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Yıllık denem programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin
iyileşrilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin gelişrilmesine katkı
sağlanacakr.
Genel Raporların tamamı yayımlanacak ve TBMM’ye sunulacakr.
Performans Denemi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denemi, Bilişim Sistemleri
Denemi, Mali İstaskleri Değerlendirme, Siyasi Par Denemi Rehberi, Düzenlilik
Denemi Rehberi, Faaliyet Raporları Değerlendirme Rehberi, Genel Uygunluk Bildirimi
Hazırlama rehberleri ihyaçlar doğrultusunda hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına
göre güncellenecekr.
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi uygulanacak, uygulama
sonuçları izlenecek ve değerlendirilecekr.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak raporların
rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla incelenecekr.
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın arrılması için en az bir
sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecekr.
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacakr.
Meslek mensuplarının uluslararası serka almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili
eğimler düzenlenecekr.
Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile işbirliği alanlarının gelişrilmesine
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Denem metodolojisinin gelişrilmesi amacıyla bir araşrma projesi hazırlanacak ve
yürütülecekr.
Kamu mali yönem sisteminin iyileşrilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında
bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecekr.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulaması izlenecekr.
Üst yönetim ve personel arasında toplanlar düzenlenecekr.
Çalışan memnuniye anke düzenlenecekr.
Çalışanların iş verimini ve movasyonlarını arrıcı sosyal faaliyetler yürütülecekr.
İş ortamı iyileştirilecekr.
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için TBMM ile birlikte
çalışacak bir çalışma grubu kurulacakr.
Denem Farkındalık Anke hazırlanacak ve düzenli olarak uygulanacaktır.
Denetlenen Kurumlarla İleşim Değerlendirme Raporu hazırlanacakr.
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında basın toplanları düzenlenecekr.
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını anlatan
broşürler basılarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplan düzenlenecekr.
Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecekr.
Kurumsal tanınırlık anke hazırlanacak ve uygulanacakr.
Bu dönemde, Başkanlığımızın muhtelif lojmanlarında ihyaç duyulan bakım ve
onarımları, Hizmet binasında bulunan tuvaletlerin yenilenmesi, Hizmet binasına; sabit
telefon hizme alımı, mevcut makine ve teçhizan run bakım ve onarımları, elektrik,
akaryakıt alımları ve muhtelif tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ihaleleri
gerçekleştirilecektir.
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenler Raporu
15
Bütçe Yıl: 2016
Kurum Kod:
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
175.099.416 225.656.500 18.134.900 21.511.070 13.180.038 15.740.883 13.934.588 16.977.086 13.774.479 15.724.350 13.572.333 16.532.816 13.657.193 16.377.237 86.253.530 102.863.442 19,26 49,26 45,58 213.287.067
01 - PERSONEL GİDERLERİ
121.180.579 146.792.000 14.515.577 16.677.638 9.647.106 11.160.923 9.673.261 11.123.767 9.701.497 11.193.859 10.050.187 11.730.933 9.824.387 11.114.579 63.412.016 73.001.699
15,12 52,33 49,73
138.921.422
MEMURLAR 119.430.071 143.642.000 14.408.592 16.590.101 9.552.393 11.091.657 9.576.195 11.055.485 9.603.451 11.088.508 9.614.023 11.139.685 9.568.356 11.084.986 62.323.009 72.050.422
15,61 52,18 50,16
136.796.422
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
325.521 640.000 42.158 44.015 26.266 29.371 26.266 29.371 26.266 29.371 26.266 29.371 26.266 29.371 173.490 190.870
10,02 53,30 29,82
360.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL
0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 1.424.987 2.500.000 64.827 43.522 68.447 39.895 70.800 38.911 71.780 75.981 409.899 561.877 229.764 222 915.517 760.408
-16,94 64,25 30,42
1.765.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
14.726.543 17.002.000 1.743.583 2.069.196 1.173.031 1.413.128 1.176.654 1.412.680 1.175.185 1.435.154 1.175.441 1.415.914 1.173.750 1.417.549 7.617.644 9.163.621
20,29 51,73 53,90
16.941.145
MEMURLAR 14.676.757 16.872.000 1.739.952 2.062.017 1.168.751 1.408.335 1.172.375 1.407.887 1.170.905 1.430.361 1.171.161 1.411.121 1.169.470 1.412.756 7.592.614 9.132.477
20,28 51,73 54,13
16.870.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
49.785 130.000 3.631 7.179 4.280 4.793 4.280 4.793 4.280 4.793 4.280 4.793 4.280 4.793 25.031 31.144
24,42 50,28 23,96
71.145
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
32.441.434 46.751.000 1.875.741 2.461.059 2.332.746 2.914.203 2.895.153 4.128.198 2.753.862 2.963.212 2.272.686 2.898.745 2.377.895 3.005.081 14.508.083 18.370.499
26,62 44,72 39,29
43.166.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3.395.739 4.172.000 13.826 300.870 186.155 52.493 275.510 466.993 271.196 360.129 235.889 220.041 303.857 243.206 1.286.433 1.643.732
27,77 37,88 39,40
3.794.000
YOLLUKLAR 6.375.003 11.446.000 156.293 336.268 476.082 617.470 812.905 1.228.066 513.720 321.846 209.882 352.003 287.311 335.633 2.456.193 3.191.286
29,93 38,53 27,88
9.992.000
GÖREV GİDERLERİ
79.433 60.000 353 0 503 233 44.534 500 101 273 21.350 106 0 109 66.842 1.221
-98,17 84,15 2,04
50.000
HİZMET ALIMLARI
20.514.334 28.358.000 1.698.656 1.652.182 1.601.946 2.182.089 1.672.444 2.329.897 1.797.679 2.157.139 1.634.814 2.127.684 1.569.633 2.202.593 9.975.172 12.651.584
26,83 48,63 44,61
27.000.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
132.056 400.000 1.953 11.628 3.292 13.329 2.561 4.165 6.048 21.569 9.157 10.684 14.974 14.802 37.985 76.176
100,54 28,76 19,04
180.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.021.953 1.365.000 2.448 96.273 34.117 41.885 77.875 66.861 111.489 85.714 72.181 78.726 155.510 123.593 453.620 493.053
8,69 44,39 36,12
1.250.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
922.915 950.000 2.213 63.838 30.652 6.705 9.322 31.715 53.629 16.543 89.413 109.501 46.610 85.145 231.839 313.447
35,20 25,12 32,99
900.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
04 - FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
İSKONTO GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
05 - CARİ TRANSFERLER
705.736 761.500 0 0 0 0 162.500 200.552 55.484 30.260 0 0 162.500 168.750 380.484 399.563
5,01 53,91 52,47
758.500
GÖREV ZARARLARI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
HAZİNE YARDIMLARI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
650.000 675.000 0 0 0 0 162.500 168.750 0 0 0 0 162.500 168.750 325.000 337.500
3,85 50,00 50,00
675.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
252 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
500
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
55.484 85.000 0 0 0 0 0 31.802 55.484 30.260 0 0 0 0 55.484 62.063
11,86 100,00 73,01
83.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ
6.045.124 14.350.000 0 303.176 27.154 252.630 27.020 111.889 88.450 101.864 74.019 487.223 118.660 671.277 335.303 1.928.060
475,02 5,55 13,44
13.500.000
MAMUL MAL ALIMLARI
761.312 900.000 0 129.110 0 0 0 49.879 0 0 0 0 0 0 0 178.988
0,00 0,00 19,89
850.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
1.499.457 5.000.000 0 174.066 27.154 37.716 27.020 62.010 88.450 101.864 74.019 487.223 118.660 611.392 335.303 1.474.273
339,68 22,36 29,49
4.750.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
1.600.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
3.784.355 6.800.000 0 0 0 214.914 0 0 0 0 0 0 0 59.885 0 274.799
0,00 0,00 4,04
6.300.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
08 - BORÇ VERME
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
06 - SAYIŞTAY
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI *
(%)
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2015 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2016
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
2016 YILSONU
GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
e-bütçe "" aşaması raporudur. (12.07.2016 10:54:13)