2017
Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı 06520 Balgat / Ankara
Tel: 0 (312) 295 30 00
Fax : 0 (312) 295 40 94
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
2017
Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı 06520 Balgat / Ankara
Tel: 0 (312) 295 30 00
Fax : 0 (312) 295 40 94
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
ubat 2018
T.C. Sayıtay Bakanlığı
Sunu
Sayıtay, Anayasa ve kanunlarla kendsne verlen görevler
çerçevesnde, kamu darelernn etkl, ekonomk, verml
çalımasına katkı sağlanmasına ve hukuka uygunluğun temn
edlmesne yönelk olarak, hesap verme sorumluluğu ve mal
saydamlık esasları kapsamında Türkye Büyük Mllet Mecls
adına denetm yapmakta, mal rapor ve tablolarının güvenlrlğ
ve doğruluğu hakkında görü bldrmekte, kamu darelernn
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk le faalyet sonuçlarını
ölçmekte ve performans bakımından değerlendrmektedr. Ayrıca,
sorumluların hesap ve lemlern yargılama yoluyla kesn hükme
bağlamaktadır.
Sayıtay, görevlern yerne getrrken ulusal ve uluslararası gelmeler sürekl takp ederek,
kurumsal kapastesn geltrmek suretyle, kurumsal güvenlrlğn yüksek tutmayı önemsemekte,
görevlern bu anlayı çersnde yerne getrmektedr. Sayıtay, kamu mal yönetmnn öneml
etkenlernden stratejk yönetm uygulamaları çerçevesnde; kamu hzmetlernn kaltesnn
yükseltlmesne, kaynak kullanımında etkllk, ekonomklk ve vermllğn sağlanmasına yönelk
olarak, hesap verme mekanzmaları le mal saydamlığın geltrlmesne, bu amaçla stratejk
planlama ve performans esaslı bütçeleme çalımalarına önem vermektedr.
2014-2018 Stratejk Planımız; eaık ve hesap vereblrlk lkeler çerçevesnde kamu mal
yönetm sstemnn geltrlmes ve hukuka uygunluğun temnyle kamu kaynaklarının doğru
yönetmne katkı sağlamayı amaçlamakta olup Planda yer alan amaç ve hedeere ulamak
amacıyla, 2017 yılı Performans Programı hazırlanarak uygulanmı; gerçekletrlen faalyetlern,
performans göstergelerne göre gerçekleme durumu le meydana gelen sapmaların nedenlernn
açıklandığı, Kurumumuz hakkında genel ve mal blgler çeren 2017 yılı Faalyet Raporu eaık,
mal saydamlık ve hesap vereblrlk çerçevesnde hazırlanmıtır.
Raporda kurumsal kapaste, denetm, görü verme ve yargılama faalyetler le gerçekletrlen
dğer faalyetlere yer verlmtr.
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetm faalyetlerne lkn olarak, 2016 Yılı Denetm Programı kapsamında 2017
yılında 426 adet denetm raporu düzenlenm olup;
- 6'sı genel rapor olmak üzere,
- 334'ü genel yönetm kapsamındak kamu darelerne,
- 75’ kamu letmelerne,
- 3’ü mahall dare rketne,
- 8’ dğer kamu darelerne
lkndr.
2016 yılı Denetm Programı kapsamında kamu darelernn performans denetmne
lkn olarak düzenlenen 72 adet rapor, lgl kamu dares raporu le brletrlmtr.
Genel raporlar; Genel Uygunluk Bldrm, Dı Denetm Genel Değerlendrme Raporu,
Faalyet Genel Değerlendrme Raporu, Kamu İletmeler Genel Raporu, Mal İstatstkler
Değerlendrme Raporu ve Kalkınma Ajansları Genel Denetm Raporundan olumaktadır.
Yargılama faalyetler kapsamında; 2017 yılında Sayıtay yargılama darelerne 417 adet
yargılamaya esas rapor ntkal etm, öncek yıllardan devredenlerle brlkte toplam 493 adet
raporun yargılaması yapılarak lamı düzenlenmtr. Temyz Kuruluna 2886 dosya gelm,
bunlardan 1370' yargılanarak 1516 dosya 2018 yılına devretmtr. Basavcılık tarafından 412
rapor çn görü verlm, 2203 temyz karılaması gerçekletrlmtr.
Görü ve karar bldrme faalyetler kapsamında; Genel Kurulda 22, Rapor Değerlendrme
Kurulunda 427, Dareler Kurulunda 180 ve darelerde 454 olmak üzere toplam 1083 adet
görü ve karar bldrme faalyet gerçekletrlmtr.
Sunu
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Ayrıca; Genel Kurul 2017 yılında br adet İçthadı Brletrme Kararı almıtır.
2014-2018 Stratejk Planı kapsamında hazırlanan 2017 yılı Performans Programında 5
stratejk amaç, 11 stratejk hedef, 11 performans hedef ve 47 gösterge yer almı olup zleme
sonuçlarına Faalyet Raporunda yer verlmtr. Sayıtay hakkındak genel ve mal blgler
çeren 2017 yılı Faalyet Raporu ealık, mal saydamlık ve hesap vereblrlk çerçevesnde
hazırlanmıtır.
Büyük Selçuklu Devletnn denetm kurumu olan Dvan-ı İraf'tan Dvan-ı Muhasebat'a
ve Sayıtay'a uzanan köklü br geçme sahp olan Kurumumuzun, sürekl gelm kültürüyle
kurumsal kapastesn artırarak kamu yönetmnde eaığın, hukuka uygunluğun ve hesap
verme sorumluluğunun gelmne destek verme anlayııyla uygulamaya koyduğu, 2017 yılı
Performans Programının zleme sonuçlarına, 2017 yılı Faalyet Raporunda yer verlm olup
Kurumumuzun genel ve mal blglern çeren bu Rapor eaık, mal saydamlık ve hesap
vereblrlk çerçevesnde hazırlanmı ve kamuoyu le paylaılmıtır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Seyt Ahmet BA
Sayıtay Bakanı
Sunu
Genel Bilgiler
F
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
G
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
I- GENEL BİLGİLER
A- Vzyon, Msyon ve Temel Değerler ............................................................................................................................................................ 3
B- Yetk, Görev ve Sorumluluklar ...................................................................................................................................................................... 5
C- İdareye İlkn Blgler ....................................................................................................................................................................................10
1- Sayıtayın Tarh ve Kurumsal Gelm ..............................................................................................................................................10
2- Fzksel Yapı .................................................................................................................................................................................................17
3- Teklat Yapısı .............................................................................................................................................................................................. 18
4- Blg ve Teknolojk Kaynaklar ................................................................................................................................................................18
5- İnsan Kaynakları ........................................................................................................................................................................................34
6- Sunulan Hzmetler ....................................................................................................................................................................................40
7- Yönetm ve İç Kontrol Sstem ...............................................................................................................................................................79
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenn Amaç ve Hedeer ........................................................................................................................................................................ 85
B- Temel Poltka ve Öncelkler ........................................................................................................................................................................ 94
III- FAALİYETLERE İLİKİN BİLVE DEĞERLENDİRMELER
A- Mal Blgler ....................................................................................................................................................................................................... 99
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ..................................................................................................................................................................... 99
2- Temel Mal Tablolara İlkn Açıklamalar ........................................................................................................................................ 100
3- Mal Denetm Sonuçları ....................................................................................................................................................................... 106
B- Performans Blgler .................................................................................................................................................................................... 107
1- Performans Sonuçları Tablosu .......................................................................................................................................................... 107
2- Performans Sonuçlarının Değerlendrlmes ............................................................................................................................... 127
3- Performans Blg Sstemnn Değerlendrlmes .......................................................................................................................... 129
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler ................................................................................................................................................................................................... .133
B- Zayııklar ........................................................................................................................................................................................................ 135
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Öner ve Tedbrler.........................................................................................................................................................................................141
İçndekler
Genel Bilgiler
H
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
1
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Blgler
Genel Bilgiler
2
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
3
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER
MİSYON
• Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mal saydamlığı sağlamak üzere, uluslararası
standartlarla uyumlu denetmler yapmak, adına denetm yaptığı TBMM ve
kamuoyuna raporlar sunmak,
• Kamu kurumlarının mal yönetm, performans yönetm ve 5018 sayılı Kanun’un
raporlama gerekllklerne uygun hareket etmesn ve kamu kaynaklarının ekonomk,
verml, etkn kullanımına kanıt oluturacak eklde güvenlr, zamanlı, blg verc mal
düzenlemelere uygun mal tablolar le dğer raporlar sunmasını sağlamak,
• Genel yönetm kapsamındak kamu kurumlarının mal lemlernden kamu zararına
yol açan hususları sağlam blg ve analzlere dayanarak ve zamanlı eklde kesn
hükme bağlamaktır.
VİZYON
Kamu kaynaklarının etkn yönetmnde öncü ve kurumsal yönetmde dğer kamu
kurumlarına örnek br kurum olmaktır.
Genel Bilgiler
4
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
TEMEL DEĞERLER
Bağımsızlık ve Tarafsızlık
Bağımsızlık, Sayıtayın br yüksek denetm ve yargı kurumu olarak varlığının ve tarafsız
hzmetler sunablmesnn ön kouludur. Denetmlern dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız br bçmde
yürütülmes ve meslek etk kurallarına uyulması kurumsal güvenlrlğn vazgeçlmez br unsurudur.
Bu nedenle Sayıtay Kanunu bu temel değer 3’üncü maddes le güvence altına almıtır.
İyi Yönetiim ve Beklentilere Duyarlılık
Kurum yönetmnde hesap vereblrlk, saydamlık, etknlk, katılımcılık, etlk, adl olmak,
tutarlılık, hukukun üstünlüğü, blmsellk gb y yönetm lkelern gözetmek ve uygulamak temel
prensplermzdendr. Bu lkeler ıığında, Parlamento ve kamuoyu le dğer ç ve dı paydaların
beklent ve htyaçlarına duyarlı olunması, daha y br kamu yönetmn hedeeyen ortak br anlayı
çnde çözümler üretlmes son derece önemldr.
Yenlğe Açıklık
Günümüz dünyasındak hızlı gelm ve buna bağlı olarak oluan sorunlara genelde kamu
yönetmnn, özelde denetm kurumlarının zamanında ve etkn cevaplar bulmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu nedenle; sürekl gelm anlayııyla yenlklern zlenmes ve htyaç duyulanların
hayata geçrlmes önem taımaktadır.
Meslek Yetknlk ve Çalıanların En Değerl Varlık Olarak Kabulü
Denetmde kaltenn sağlanması; meslek bağımsızlığa sahp, yaratıcı ve analtk düünen, ekp
çalımasına ve brlğne yatkın, denetm kültürünü özümsem mensupların varlığıyla mümkün
olacaktır. Bu nançla çalıanların blg ve becerlernn sürekl geltrlmes hedeenmektedr.
Genel Bilgiler
5
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıtayın yetk ve görevlerne lkn temel yasal düzenlemelere aağıda yer verlmtr.
Anayasa hükümler:
Yargı bölümü
"IV. Sayıtay
Madde 160–Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve
hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim
tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde
bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından
yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve
yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir."
Mal Hükümler bölümü
"Kesnhesap
Madde 164–Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili
oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarısının
verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine
alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte
sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek
karara bağlar.
Genel Bilgiler
6
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların
karara bağlandığı anlamına gelmez."
"Kamu ktsad teebbüslern denetm
Madde 165– Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete
ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla
düzenlenir.
Syas Haklar ve Ödevler bölümü
"Syasî partlern uyacakları esaslar
Madde 69–Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar
kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım
sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.
5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu
"Dı denetm
Madde 68- Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet,
karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve
sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve
doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi,
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep
edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Genel Bilgiler
7
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen
raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından
cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış
denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun
olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.
6085 sayılı Sayıtay Kanunu
"Denetm alanı
Madde 4- “Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî
idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da
dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri
ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları,
nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği
fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu
hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den
az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı
ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız
denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim
raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve
örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
Genel Bilgiler
8
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş
ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
"Sayıtayın görevler
Madde 5- “Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar
sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların
hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.
"Sayıtayın yetkler
Madde 6-
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu
idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği
mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece
ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil
diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri,
faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın
her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere
tabidir.
Genel Bilgiler
9
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine
bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu
bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi
ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
6216 sayılı Anayasa Mahkemesnn Kurulu ve Görevler Hakkında Kanun
"Syas partlern mal denetm
Madde 55-
Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun
denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin
hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini
haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler.
Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir.
Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.
Kamu İktsad Teebbüsler le Fonların Türkye Büyük Mllet Meclsnce Denetlenmes
6085 sayılı Kanun'un 4’üncü maddesnn son fıkrasında belrtlen kamu letmelernn, aynı
Kanun'un 43’üncü maddes gereğ denetlenerek raporlanması hükmü getrlmtr. Anılan Kanun
kapsamındak kamu letmelernn 3346 sayılı Kanun da belrtlen usul esaslar dkkate alınarak
denetm sonucu düzenlenen raporlar TBMM'nn denetmne esas olmak üzere Kamu İktsad
Teebbüsler Komsyonuna sunulmaktadır.
Genel Bilgiler
10
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
C- İDAREYE İLİKİN BİLGİLER
1 SAYITAYIN TARİHİ VE KURUMSAL GELİİMİ
Osmanlı Devlet Önces Dönem
Bn yılı akın devlet geleneğmz çnde devlet gelrler ve harcamalarına lkn belge, kayıt
düzen ve muhasebe sstematğ le buna bağlı olarak gelr ve harcamaların denetm zaman çnde
değm ve gelm göstermtr. Bugünkü sstematğn oluumunda Dvan-ı Muhasebatın kuruluu
önem arz etmekte olup Osmanlı Devlet teklatının oluumunda Selçukluların, Selçukluların devlet
yapılanmasında se gerek daha öncek Türk devletlernn gerekse çağdaı olan Türk ve İslam devlet-
lernn etks olmutur.
Göktürklerde (552-745) olduğu gb yerlek hayata yeternce geçlemem olması belge, kayıt
ve muhasebe açısından sstematk oluturulmasını gecktrm olmakla brlkte, İpekyolu üzernde
hüküm sürmeler dolayısıyla tcaretn gelm belge ve kayıt düzennn oluumunu hızlandırmıtır.
Bu dönemden kalan el yazmaları le Orhun ve Tonyukuk yazıtlarında yönetenler le yönetlenler
arasındak lklerden, verg kayıtlarından, “kuyudat memurunun” önemnden bahsedlmektedr.
Karahanlı Devlet (840-1211) dönem Türklern İslamla tanıtıkları dönem
olması bakımından önem arz etmektedr. İslamyet öncesndek devlet yapısına
lkn blg vermes bakımından Yusuf Has Hacbn Kutad-gu Blg’ ve Kagarlı
Mahmut’un Dvan-ı Lügat-t Türk’ü önem arz etmektedr. Özellkle Kutadgu
Blg’de devlet örgütü, devlet ve toplumu oluturanların görev ve sorumlulukları
anlatılmaktadır. Devlet teklatının temeln oluturan vezr ve ona bağlı dvanlar
Karahanlı Devletnde mevcut olup, mal lern kontrolü Dvan-ı İraf tarafından yapılmaktaydı.
Uygur Devlet (911-1209) tcaret yolları üzernde olması dolayısıyla gerek devlet kayıtları
(vergler, vakıar, para hareketlerne lkn kayıtlar, taınır, taınmaz ve hayvan
varlıklarına lkn kayıtlar) gerekse özel hukuka lkn kayıt sstem açısından daha
gelm olup çetl sözleme türler geltrlmtr. Bu dönemde verg scl kayıtları
ve tüccarlar tarafından tutulan defterlere ve senet örneklerne rastlanmaktadır.
Gazne Devletnde (963-1187) devlet teklatı çağdaı olan dğer Türk devletlernden
Karahanlılar ve Selçuklulara benzemektedr. Gaznellern devlet yönetmnde lke ve kurallara uymada
gösterdkler ttzlk, o dönemde Selçuklu vezr Nzam-ül Mülk tarafından yazılan “Syasetname”
Genel Bilgiler
11
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
sml esere esn kaynağı olmu, örnek olaylar Gazne Devletnden
verlmtr. Gaznellerde devlet yönetmne lkn olarak be
dvandan Dvan-ı İraf mal lern denetmyle görevlyd.
Selçuklularda (1040-1308) devletn mal yapısını
Gaznellerle brlkte etkleyen dğer br Türk devlet Samanlerdr.
Devlet teklatının baında bulunan vezr ve vezre bağlı görev yapan dvanlar le bu dvanlarda tutulan
defterlere lkn blglerden düzenl br devlet yapısının ve gelm br muhasebe düzennn olduğu
anlaılmaktadır. Selçukluları etkleyen yönlernden br de Dvan-ı İraf kurumu olup
devletn gelr ve gderlernn denetmnn yapıldığı dvandır.
Türk devlet yapısı, Türklern İslamyet kabulünden sonra İslam devletlernden
etklenmtr. Hz. Peygambern amcası Abbas’ın soyundan gelenlerce kurulan ve
750-1258 yılları arasında hüküm süren Abbas Devletnde vezr halfeden sonra en
yüksek devlet görevls olup devlet teklatı vezre bağlı olarak çalıan dvanlardan
olumaktaydı. Dvanı Haraç ve Dvanı Beytül Mal devletn gelrlern toplayan, harcamalarını yapan
varlıklarını yöneten ve bunların kayıtlarını tutan öneml mal örgütlerd. Devletn gelr ve gderlernn
denetm se Dvan-ı İraf tarafından yapılmaktaydı. Bata Büyük Selçuklu Devlet olmak üzere, dğer
Selçuklu devletler de (Krman Selçukluları, Surye Selçukluları, Anadolu Selçukluları) İslam devlet
olan Abbas Devletnn teklat yapısından mal yapıları da dahl olmak üzere çetl yönleryle
etklenmlerdr. Selçuklular gerek daha öncek Türk devletlernden gerekse İslam devletlernden
örnek olarak almı oldukları devlet teklatı yapısını zaman çnde geltrmlerdr. Sultan Melkah’ın
taleb üzerne dönemn vezr Nzamül Mülk tarafından yazılan Syasetname (Syerul Mulûk) sml
eser; melklern, emrlern, vezrlern, kadıların ve çetl devlet yönetclernn ahlak ve davranılarına
lkn lkeler belrlemekte olup gerek çağdaı olan devletlere gerekse daha sonra aynı topraklarda
hüküm sürecek olan devlet yönetclerne esn kaynağı olmutur.
Selçukluların etkledğ devletlern baında İlhanlı Devlet (1256-1353) gelmekte olup asker
ler dıındak dğer devlet ler ba vezr ve ona bağlı dvan tarafından yürütülmektedr. Mal lerle
lgl en yüksek devlet görevlsne, bugün de kullanılan tabr le önceler Defterdarı Memalk denlrken
daha sonra Müstevf Dvanı denlm olup, mal lere lkn defterler bu dvanda tutulmutur. Mal
ve dar lern denetm se dvana bağlı olarak çalıan İrafı Memalk tarafından yürütülmekteyd.
İlhanlılar dönemnn özellklernden brs de devlet muhasebesne lkn dört temel muhasebe
öğret ktabının bu dönemde yazılmı olmasıdır. Bu bakımdan belge, kayıt, muhasebe ve mal düzen
açısından Osmanlıları büyük ölçüde etklemtr.
Genel Bilgiler
12
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Osmanlı Devlet Dönem
Mal sstem açısından Selçuklulardan ve İlhanlılardan öneml derecede etklenen Osmanlı
Devlet'nde mal denetm, 16. yüzyıldan Malye Nezaret'nn kuruluuna kadar geçen süre çnde
Babâkî Kulluğu tarafından yürütülmütür. Kurulu tarh kesn olarak blnmemekle brlkte, br
denetm kuruluu olarak Babâkî Kulluğunun varlığını 250 yıldan fazla sürdürdüğü değerlendrlmekte
ve 19. yüzyılın balarında yern daha çağda kurumlara bıraktığı anlaılmaktadır. 1838 yılında, Malye
Nezaret'nn kurulması sonrasında verg tahslatında yaanan sorunların çözüleblmes, devletn gelr
ve gder kalemlernn ve mal konuların denetlenmes çn çetl mecls ve komsyonlar kurulmutur.
Tanzmat'ın uygulanıını sağlamak amacıyla, merkezde mal konuları denetlemek ve karar verp,
sonuca bağlamak üzere 1840 yılında Mecls- Muhasebe- Malye kurulmutur. Meclsn asıl görev,
Tanzmatın uygulandığı bölgelerde verglern yenden tespt edlmes, tahslyle lgl problemler ve
bu konudak yolsuzlukları ve anlamazlıkları yasal zemn çerçevesnde br çözüme kavuturmaktır.
Bunun yanı sıra bütçe hesaplarının kontrolü de bu meclse verlm olup Hazne- Hassa’nın dıında
kalan nezaret ve darelern yıl çnde yaptıkları harcamaların kesn defterlern ncelemek de meclsn
görevler arasındadır. Meclsn kurulu aamasında görev ve yetk alanlarıyla lgl tam ve kesn br
düzenleme olmadığından, kısa br süre çnde "Mecls- Muhasebe- Malye" her türlü mal konu ve
soruna el atmak durumunda kalmıtır. Mal lerde stenlen vermn alınamaması ve kurulmu olan
meclsn htyaçlara cevap verememes üzerne, mal düzenlemeler gerçekletrmek, blhassa bütçe
le lgl hesapları kontrol etmek ve bütçey hazırlamakla görevl Mecls- Muhasebe adında yen br
mecls kurulmutur.
Mal stkrarın sağlanması, gelrlern ve gderlern kontrol altına alınarak güçlü br kamu
malyesnn tess ve sürdürülmes yönünde çalımalar devam etm olup
bu doğrultuda öneml grmlerden br de, batıdak gelmelere paralel
olarak, 1862 yılında Dvan-ı Al- Muhasebat adıyla Sayıtayın kurulması
olmutur. 1876 Anayasasında yer alarak Anayasal br kurulu halne
gelen Sayıtay, Hazneye tab kurumların gelr ve gderler le muhasebe
kayıtlarının ve dğer lemlernn yıllık olarak denetlenmes ve gderlern
harcamadan önce vze edlmes lern yerne getrmeye balamıtır.
Genel Blgler
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Dvan-ı Muhasebat'ın kuruluuna li
kn 29/5/1862 tarhl Abdülazz Han'ın İrade- Senyyes
Genel Bilgiler
14
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Cumhuryet Dönem
Cumhuryetn kurulması le brlkte, devlet yapımızdak dğer gelmelere paralel olarak Kıta
Avrupası Fransa Model esas alınarak yenden yapılandırılan Dvan-ı Muhasebat’a (Sayıtay), 1924
Anayasasında da yer verlmtr. Cumhuryetn lk yıllarında, yasama ve yürütmenn TBMM bünyesnde
toplanmı olmasının da etksyle, TBMM Dvan-ı Muhasebat lkler karılıklı ve yakın seyretm,
bu dönemde Dvan-ı Muhasebat tarafından hazırlanan raporlar TBMM’de kurulan br komsyon
tarafından ncelenmtr. Kurumun adı Osmanlı dönemnden tbaren Dvan-ı Muhasebat ken, 1967
yılında yürürlüğe gren 832 sayılı Kanun le Sayıtay olarak değtrlmtr.
1929 yılında bütün dünyada yaanan ekonomk krz sonucunda serbest pyasa ekonomsnn
hçbr müdahale olmaksızın kusursuz br eklde lemedğ anlaılmı, devletn ekonomk ve sosyal
yaama daha fazla müdahalesn öngören Keynesyen poltkalar ön plana çıkmıtır. Ülkemzde bu
dönemde kurulmaya balanan kamu ktsad teebbüsler devletn tcar ve sınaî alanda faalyetlere
grmesn sağlamı ve bu kurumları denetlemek üzere 1938 yılında Babakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu kurulmutur.
II. Dünya Savaı sonrası dönemde kamu harcamalarının gderek artması, Sayıtayların denetm
kapsamı ve ntelğnde hızlı ve temel değmlere gtmes zorunluluğunu doğurmutur. Hesap
ve lemlern tek tek ncelenmes yerne kurumların mal sstemlerne güvence veren denetmlere
ağırlık verlmtr. Bu bağlamda, Sayıtayların kurulularından tbaren yaptıkları kamu gelr, gder ve
mallarının mevzuata uygun olarak elde edlmes, harcanması ve saklanmasına lkn denetmlern
yanı sıra, yen br denetm türü olarak performans denetmler ortaya çıkmıtır. 1950’lerde herhang
br metodoloj geltrlmekszn geleneksel denetmn yan ürünü olarak yapılan performans denetm
1970’lern knc yarısından tbaren ülkelern mevzuatında yer almaya balamıtır. Bu çerçevede, 832
sayılı Sayıtay Kanununda 1996 yılında yapılan değklk le Sayıtaya performans denetm yetks
verlmtr. Avrupa Brlğ adaylık sürecnn de etksyle 2000’l yıllarda kamu yönetm reformları vme
kazanmı, dünyadak yen kamu yönetm anlayıı lk kez VIII. Be Yıllık Kalkınma Planında (2001–
2005), kamu hzmetlernn sunumunda vatanda tatmnnn esas alınması olarak fadesn bulmutur.
Balatılan reform çalımaları kapsamında kamu mal yönetm yenden ele alınmı, 2003 yılında
yürürlüğe gren 5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu le fon uygulamasına son verlm,
devletn tüm gelr ve gderler le borçları tamamen bütçe kapsamına alınarak yasama denetmnden
geçmes sağlanmıtır. Kamu dareler nezdnde ç denetçlk müesseses kurulmutur. Sayıtayın tekl
Genel Bilgiler
15
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
lemlere odaklanan br anlayıtan kurumun tüm mal yapısına odaklanan br denetm anlayıına
geçmes ve daha kapsamlı rapor üreten br yapıya dönümes yolunda öneml br adım atılmıtır.
2010 yılında kabul edlen 6085 sayılı Sayıtay Kanunu le kamu kaynağı kullanılan tüm faalyetler
Sayıtayın denetm kapsamına alınmıtır. Yne aynı Kanunla kamu ktsad teebbüslern denetleyen
Babakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Sayıtay bünyesne dâhl edlerek, dı denetmde kl yapıya
son verlmtr.
Büyük Selçuklu Devletnn denetm kurumu olan Dvanı İraf’tan bu yana gelen tarh
brkmn dünya le paylamak ve çağda dünya le paralel olarak kendsn sürekl geltrmek
çn uluslararası brlğne büyük önem veren Sayıtay, Uluslararası Sayıtaylar Organzasyonu -
INTOSAI, Asya Sayıtaylar Teklatı - ASOSAI, Avrupa Sayıtaylar Teklatı - EUROSAI ve kurucu bakanı
olduğu Ekonomk İbrlğ Organzasyonu Ülkeler Sayıtaylar Teklatı - ECOSAI’nn aktf br üyesdr.
Devletmzn öneml br kurumu olarak Sayıtay, alanında küresel br aktör olma yolunda öneml
mesafeler almıtır. Bu çerçevede EUROSAI’nn 2017 – 2020 dönem çn yönetm kurulu bakanlığına
seçlmtr. Aynı eklde ECOSAInn 2016-2019 dönem çn yönetm kurulu bakanlığını ve ASOSAI’nn
2015 – 2018 dönem yönetm kurulu üyelğn yürütmektedr. Dğer taraftan son yıllarda çok sayıda
uluslararası etknlkte aktf katılımcı ve ev sahb olarak öneml roller üstlenmtr. Kurulu yıllarından
tbaren sağlıklı leyen br kamu yönetm sstemnn ve güçlü br kamu malyesnn nasında öneml
görevler üstlenen Sayıtay, Türkye Büyük Mllet Mecls adına üstlendğ denetm görev ve yargı
fonksyonu le günümüzde de Anayasal sstemmzn en temel ve en saygın kurumlarından brsdr.
Genel Bilgiler
16
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Türk Devletlernde Mal Denetm Kurumları
Karahanlılar Dvan-ı İraf
Gazneller Dvan-ı İraf
Büyük Selçuklu Devlet Dvan-ı İraf
Osmanlı Devlet Babak Kulluğu (1838 e kadar)
« «
"Mecls- Muhasebe – Malye
Zmemat Mecls Mecls- Muhasebe
(1839 – 1862) "
« « Dvan-ı Muhasebat (1862 – 1922)
Türkye Cumhuryet Dvan-ı Muhasebat (1923 – 1967)
« « Sayıtay (1967- )
Genel Bilgiler
17
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2 FİZİKSEL YAPI
Kurumumuz, mülkyet Hazneye at olan, 96.000 m² kullanım alanına sahp Ankara/Balgat
semtndek merkez bnada hzmet vermektedr. Ayrıca OD, Susuz ve Gölbaında arv alanına
sahptr.
Personelmzn kullanımına tahss edlen 715 adet lojman le Manavgat Eğtm ve Dnlenme
Tess ve Gölbaı Eğtm ve Sosyal Tess mevcuttur. Hzmet bnasında kütüphane, sağlık merkez,
konferans salonu, yemekhane, kantn, kre ve PTT le banka ubes bulunmaktadır.
Ayrıca 45 bnek otosu olmak üzere 55 aracımız bulunmaktadır.
Genel Bilgiler
18
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3-TEKİLAT YAPISI
Sayıtay; Bakanlık, yargı ve karar organlarından olumaktadır.
Bakanlık; Sayıtay Bakanı, bakan yardımcıları ve bölüm bakanlarından oluur.
Sayıtay Bakanı üyeler arasından k bakan yardımcısı görevlendrr. Bunlardan br denetm
dğer se yönetm görevlern yürütürler.
Denetmden sorumlu bakan yardımcısı, denetm programının hazırlanması, denetm
faalyetlernn yürütülmes, raporlanması ve gözden geçrlmesne lkn koordnasyon lernden
sorumludur. Bu görevlern yerne getrlmesnde 5 (be) adet bölüm bakanı kendsne yardım eder.
Bölüm bakanları brnc sınıfa ayrılmı uzman denetçler arasından görevlendrlr.
Denetm ve denetm destek grupları da bölüm bakanlarına bağlı olarak çalıırlar. Denetm
grupları bütçe türlerne göre oluturulmaktadır. Denetm destek grupları denetm faalyetlerne
yardımcı olacak ler yürütür.
Yönetmden sorumlu bakan yardımcısı se Bakan adına Sayıtayın yönetm lern yürütür.
Yönetmden sorumlu bakan yardımcısına verlm görevlern yerne getrlmesne yardımcı olmak
üzere üç bölüm bakanı görevlendrlr.
Yönetme lkn görevler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tab dar personel elyle
gördürülür.
Yargı ve karar organları; Yargılama dareler, Genel Kurul, Rapor Değerlendrme Kurulu, Temyz
Kurulu, Dareler Kurulu, Yüksek Dspln Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Dspln Kurulu,
Denetm, Planlama ve Koordnasyon Kurulu le Basavcılıktır.
Genel Bilgiler
19
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Başkan
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Başsavcılık
Başkan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Yönetimden Sorumlu
Kurullar
• Genel Kurul
• Rapor Değerlendirme Kurulu
• Temyiz Kurulu
• Daireler Kurulu
• Yüksek Disiplin Kurulu
• Meslek Mensupları Yükseltme ve
Disiplin Kurulu
• Denetim, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu
Daireler
• Birinci Daire
• İkinci Daire
• Üçüncü Daire
• Dördüncü Daire
• Beşinci Daire
• Altıncı Daire
• Yedinci Daire
• Sekizinci Daire
Genel Bilgiler
20
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
4-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Kurumumuzda blg teknolojler kullanımı 1956 yılında ver kayıt sstem kurulması le balamı
olup sürekl yenlenmekte ve gelm göstermektedr.
Kurumumuzun genleyen denetm alanı ve sürekl artı gösteren ver büyüklükler; blgy
üretme, saklama, leme, raporlama ve karar alma süreçlernde blm teknolojlernden yararlanma
gereğn berabernde getrmektedr. Bu amaçla Kurumumuz denetm, yargı ve yönetmn her
aamasında blm teknolojlern kullanmak ve etknlğn arttırmak çn çalımalarını sürdürmektedr.
4.1 Blm Altyapısı
Blg lem; gelen teknolojlerden etkn ve güvenl br eklde yararlanarak, kurumsal
fonksyonları ve yönetmsel htyaçları karılama vzyonuyla hareket etmektedr.
Sunulan hzmetlern kolay ereblr olması, uluslararası standartlara uygunlatırılması, kalte
ölçütlernn belrlenmes, hzmet veren personeln alanında yettrlerek yetknlk testlernn yapılması
ve son kullanıcı memnunyetnn esas alınması temel
prenspler olarak kabul edlmtr.
Yürütülen ve hedeenen faalyetlern kapsam
ve önem göz önünde bulundurulduğunda “Büyük
Blg İlem Merkez” olarak yapılanmanın kaçınılmaz
olduğu değerlendrlmtr. Brmn organzasyon
emasının, tanımlı görevlern ve hzmetlern günümüz
htyaçları çerçevesnde yenden yapılandırılmasına
lkn çalımalar devam etmektedr.
Kurumun aslî lev olan denetm ve yar
faalyetler alanında uçtan uca hzmetler tasarlanarak, yargı mensupları, denetm mensupları
ve yargılananların tüm  ve lemlern blm sstem üzernden yürütmeler planlanmaktadır.
Yönetmsel süreçlerle lgl revzeler yapılmı, denetm araçları ve analz yöntemlernn blgsayar
sstemler üzernden sunulmasına odaklanılmıtır.
Kurumun tüm faalyetlerndek süreçlern yönetm ve denetm çn blgler merkezletrecek
“Kurumsal Kaynak Sstem” le karar mekanzmalarını güçlendrecek “Karar Destek Sstem” çn
altyapı hazırlıkları yapılmaktadır. Bu sstemler le blg merkezleecek, brmler arası etkn, güvenl ve
otomatkletrlm süreçler kolaylıkla çalıtırılablecektr.
Genel Bilgiler
21
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
İley hızlandıracak, düük masraı ve doğa dostu br terch olan “kağıtsız ofs çözümü
benmsenm, “Elektronk Belge Yönetm Sstem” çn gereken teknk altyapı ve mevzuat tamamlanma
aamasına gelmtr. Kısa vadede bu sstem tamamlanarak kurum ç ve kurum dıından djtal
belgelern hazırlanması takb mümkün olacaktır. Blm sstemlernn bu sstemle haberlemes
sağlanarak belge bazında bütüncül br altyapı tess edlmes olacaktır.
4.2 Ver Tabanlarının Brletrlmes
Kurumsal blm sstem altyapı çalımaları kapsamında, daha önce dağınık yapıda olan 26
adet ver tabanı uygulama sunucularından ayrılarak merkez br ver tabanı sunucusunda br araya
getrlmtr. Böylece, ver tabanlarının yönetm kolaylığı, yedekleme ve performansına yönelk olarak
daha sağlıklı gözlem ve yletrme yapılablmes sağlanmıtır.
EBİM bünyesnde devam etmekte olan Blg GüvenlğYönetm Sstem (BGYS) çalımalarına
paralel olarak, ver tabanlarının güvenl erm poltkaları oluturulmu ve uygulamaya konmutur.
4.3 Denetmde Verlern Analz
Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınmakta olan memur maa ödemeler ve muhasebe
kayıtlarına lkn analzlern ver tabanı düzeynde oluturulması çalımaları devam etmektedr.
Bu kapsamda, kamu darelernn muhasebe verlernn teknk ve analtk analzlernn yapılması
le bordrolarını Kamu Harcama ve Muhasebe Blm Sstem (KBS) çnde düzenleyen darelern
e-bordro sstemndek verlernn (mevzuata uygunluğu da çerecek eklde) analz edlmesne mkan
sağlayacak blgsayar destekl denetm senaryoları hazırlanmıtır.
4.4 Beledye Verler Aktarım Sstem
Denetm faalyetler kapsamında beledyelerden stenen mal verlern, elektronk ortamda
gönderleblmesnn sağlanması amacıyla geltrlen “Beledye Verler Aktarım Modülü” kullanıma
açılmıtır. İlgl modül, beledyede yetkl personel verler gönderrken ön ver kontrolünü
gerçekletrmekte, ön kontrolden geçen verler güvenl bağlantı üzernden sstem sunucularına
aktarılarak lgl ver tabanlarına otomatk olarak kazandırılmaktadır. Ssteme kazandırılan verler
SayCAP Denetm Yönetm Programı aracılığıyla kullanıcının denetm alanlarına göre SayData Modülü
üzernden lgl denetçlere sunulmaktadır.
Beledyeler tarafından gönderlen mal verlern merkez ver tabanına aktarım süreçler
tasarlanarak, hem tekl beledye bazında hem de tüm beledyelere lkn kapsamlı analz
yapılablmesne yönelk altyapı sağlanmıtır.
Genel Bilgiler
22
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
4.5 Sayıtay İ Zekâsı Projes
Denetm faalyetler kapsamında htyaç duyulan analzler, hâlhazırda denetçler tarafından ofs
programları (Mcrosoft Excel, Access), ACL, Lavastorm gb farklı araçlar kullanılarak yürütülmektedr.
Breysel olarak yürütülen bu çalımaların kurumsal br ntelğe kavuturulması ve aağıdak hususların
yerne getrlmes amacıyla “Sayıtay İ Zekâsı” projes çalımalarına balanmıtır.
Bu projeyle;
- Breysel analzlern kurumsal br hafızaya dönütürülmes,
- Ver bütünlüğünün sağlanması,
- Ver güvenlğnn sağlanması,
- Ver gzllğnn korunması,
- Ver tutarlılığının sağlanması,
- Analzlerde oluablecek hataların asgar düzeye ndrlmes,
amaçlanmaktadır.
Sayıtay İ Zekâsı projes kapsamında, plot çalımalar gerçekletrlm ve söz konusu  zekâsı
platformunun mevcut ve önümüzdek dönemde ortaya çıkacak analz htyaçlarını karılayableceğ
belrlenmtr.
Bu hedef gerçekletreblmek amacıyla Sayıtay İ Zekâsı projes çn hale çalımaları
tamamlanmak üzere olup, kurum bünyesnde tespt edlen mevcut analzler ve ver setler kullanılarak
2018 yılı Mayıs ayında kullanıma açılması planlanmaktadır.
Genel Bilgiler
23
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
4.6 İlamların İnfazının Takb
Basavcılık tarafından yürütülen hzmetlern yönetm amacıyla İlamların İnfazı Takp Modülü
hzmete sunulmutur. Söz konusu modül, yargı, lam ve temyz modülleryle entegrasyonu sonucunda,
lamların nfazlarına lkn takbn yapablmesn, muhatap kurumların elektronk ortamda lamlarını
görüntüleyp, bunlara lkn tahslat beyanlarını göndereblmesn sağlamaktadır.
İlamların nfazının takbne yönelk çalıma yürütülürken, daha önce hazırlanan Yargı Modülü,
İlam Modülü ve Temyz Modülü üzernde krtk değklkler yapılmı, süreçler yenden tasarlanmıtır.
Güvenl kullanıcı yönetm sağlanablmes çn KEP altyapısından yararlanılmıtır. Sonrak versyonda
bakanlıkların blg sstemleryle entegrasyonlar planlanmaktadır.
4.7 Geltrlen Yazılımlar
Bakanlık duyurularının tek noktadan, yüksek güvenlkle yayımlanması ve dağıtablmes
amacıyla “Duyuru Yönetm Modülü” geltrlmtr. Modül, gr yapılan duyuruların Intranet
portalında otomatk olarak yayımlanması, terche göre mensup gruplarına, özel gruplara e-posta
olarak dağıtımı ve grlen özet duyurunun SMS olarak gönderlmes lemlern yerne getrmektedr.
Stratej Brm Bakanlığının yönetclere lkn statksel anket talebnn karılanması amacıyla
“İç Kontrol Anket Modülü geltrlmtr.
Altyapı değklğ ve görevler ayrılığı kapsamında, kullanılan tüm yazılımların ver tabanlarına
erm yöntemlernde güncellemeler yapılmıtır. Buna lkn olarak da yardımcı tabloların
güncellemeler ve sstem parametrelernn kolay yönetm amacıyla “Sstem Parametreler Yönetm
Modülü” geltrlmtr.
Teknk brmlern depolarında bulunan mal ve malzeme stoklarının takb amacıyla “Stok
Takp Modülü” geltrlmektedr. Modül, Taınır Takp Modülüne entegre olarak çalıacak eklde
tasarlanmakta olup stok alarmları ve statstksel raporları çerecektr.
Muhtelf modüllerde htyaç duyulması ve yönetmsel htyaçlar nedenyle “Görevlendrme
Modülü” çn çalımalara balanmıtır. Modül, Elektronk Belge Yönetm Sstem (EBYS) le entegre
olarak çalıacak eklde tasarlanmaktadır.
Genel Bilgiler
24
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
4.8 SayNET
Brçok modülü üzernde barındıran SayNET platformuna güvenlk sıkılatırmaları yapılmı;
mmar, fonksyonel ve görsel altyapı değklkler devreye alınmıtır. Üst sürüm güncellemes
nedenyle daha önce yazılan brçok modülde değklkler yapılması gerekmtr.
Kurumun asl htyaçlarından br olan “Elektronk Belge Yönetm Sstem (EBYS)” plot denemeler
ve krtk güncellemelern ardından hzmete açılmıtır. Sstem üzernde fonksyonel ve performans
odaklı yletrmeler devam etmektedr.
E-arv ve doküman yönetm amacıyla kullanılablecek sstemler üzernde çalımalara
balanılmıtır. Kurum genelnde e-arve kazandırılacak belgelerle lgl analz çalımaları yapılmıtır.
E-arvn altyapısını hazırlamak çn yapılması gereken  ve lemler çeren yol hartası hazırlanmıtır.
4.9 Yardım Masası
, donanım ve yazılımlara lkn teknk destek blg lem merkez tarafından verlmektedr.
Yardım masası aynı zamanda çağrı merkez olarak da yapılandırılmıtır. Destek hzmetnn
organzasyon ve yönetmnde kurumca geltrlen br yazılım kullanılmaktadır.
Genel Bilgiler
25
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
4.10 Sayıtay Dergs
Sayıtayın derg stes erleblrlk, fonksyonellk, görsellk ve güvenlk yönünden daha güçlü
br alt yapı le yenden hazırlanmı, taınablr chazlardan erm desteğ ve görsel bleenlerle
hzmete açılmıtır.
4.11 İnternet ve İntranet Sayfaları
Kurumumuz faalyetlernn ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaılablmes çn nternet
stes Türkçe ve İnglzce dl seçenekleryle yenden tasarlanmı, yönetm süreçler ve roller yenden
yapılandırılmıtır.
İnternet stemzde, kurumsal blglere, stratej belgelerne, Sayıtay kararlarına, kamuoyuna
duyurulan raporlara, denetm alanı le lgl yayınlara ve akademk çalımalara yer verlmektedr.
Genel Bilgiler
26
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ayrıca nternet stemzde dğer kurum ve kuruluların eğtm taleplern leteblecekler br
bölüm mevcuttur.
Kurumumuzda blg kaynakları,  yazılımları ve ver tabanlarına ermde ç ağda yayımlanan
SaybS portalı kullanılmaktadır. Sayfada duyuru, genelge vb. yönetm talmatlarına, blg kaynaklarına,
Kurumumuzun blg sstemne dahl modüllere ve kurum ç letm kanallarına yer verlmektedr.
Genel Bilgiler
27
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
4.12 Sber Güvenlk
Günümüzde blgnn hızla djtallemesnn ve merkezlemesnn sonucu olarak tüm dünyada
blg sstemlernn güvenlğ (Sber Güvenlk) yüksek öncelkl br alan halne gelmtr. Bu alanda da
ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak lk fazda “Blg İlem Brm ve süreçlern kapsayacak
“Blg Güvenlğ Yönetm Sstem” kurulumu çn çalımalar balatılmıtır. Blg lem süreçler ve
hzmetleryle lgl çalımaların tamamlanmasından sonra Blg GüvenlğYönetm Sstem, Kurumun
dğer süreçlerne yaygınlatırılarak peryodk ç kontrol ve farkındalık eğtmleryle sürdürülecektr.
Ulusal stratejk eylem planının hedeernde de yer alan Blg Güvenlğ Yönetm Sstem (BGYS)
Sayıtay Bakanlığı Elektronk Blg İlem Merkezn kapsayacak eklde 2017 yılında çalıılmı olup
2018 yılında blg lem faalyetler çn BGYS sertfkası alınması planlanmaktadır. BGYSnn Kurum
genelnde uygulanablmes amacıyla yapılacak çalımaların balatılması planlanmaktadır.
Sstem ve yazılım alt yapısının penetrasyon testler, yazılım kaynak kod analzler yaptırılarak
güvenlkle lgl rskler tespt edlerek yazılımlarda yer alan krtk, yüksek ve orta derecel rsklern
(teknk mkân dâhlnde olanları) gderlmtr.
4.13 SOME Hzmetler
Sber Olaylara Müdahale Ekb (SOME) çalımaları yürütülerek tespt edlen zararlı yazılımlara
ve tehdtlere müdahale edlm bu tehdtlerle lgl kullanıcılar blglendrlmtr. Bu kapsamda,
kurum bünyesnde gerçekleen sber olayların zlenmes, raporlanması, çözümlenmes ve bunlara
karı önlem alınması hzmetler yürütülmütür.
Yürütülen çalımalar, haftalık raporlarla zlenmekte ve değerlendrlmektedr.
4.14 Yedekleme ve Felaket Kurtarma Merkez
Kurumsal blglern korunması amacıyla yedekleme sstem yenden yapılandırılmıtır.
Bu amaçla, kurumsal blg kaynakları gözden geçrlerek yedeklenecek kaynaklar tanımlanmı,
yedekleme sunucusu tanımlanan kaynaklara uygun eklde yapılandırılmıtır.
Sber güvenlk, teknolojnn etkn kullanımı ve son kullanıcı memnunyet hedeeryle blg
lem brmnn donanım ve ağ altyapısı yenden tasarlanmıtır. Kurum süreçlernn kesntsz, kayıpsız
ve güvenl olarak çalıması amacıyla “Felaket Kurtarma Merkez” oluturulmu olup yletrme
çalımaları devam etmektedr.
Kurulan sstemn çalıması, düzenl olarak yürütülen yedekten ger dönü testler le
zlenmektedr.
Genel Bilgiler
28
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
4.15 Ağ Yapısı ve Donanımlar
Kurumumuz ağ alt yapısı katmanlı br yapıya sahptr. Bu yapıyla Kurum sstem ve sunucuları
daha kontrollü ve güvenl katmanlarda konumlandırılmıtır. Tüm ağ ve sstemler Takp”
yazılımları le kontrol edlmekte ve Kurum ağına grlern güvenlğ Ağ Erm Kontrol” chazları le
sağlanmaktadır.
Sstem altyapısının performans ve güvenlğnn artırılması amacıyla aağıdak bleenlerden
müteekkl yen br güvenlk altyapısı oluturulmutur:
- Saldırı Tespt ve Engelleme Sstem
- Yen Nesl Güvenlk Duvarı
- DDOS Koruma
- Merkez Kayıt Sstem
- Sıfırıncı Gün Saldırı Engelleme
- Uygulama Güvenlk Duvarı
Brmlerde kullanılan blg ve teknolojk kaynak envanter aağıdak tablolarda gösterlmtr.
Donanım Envanter
2016 2017
Masaüstü Kşsel Blgsayar
1658 1654
Dzüstü Blgsayar
1197 1215
Yazıcı
424 399
Fotokop Maknes
37 43
Faks Chazı
22 22
Baskı Maknes
6 5
Projeksyon Chazı
58 61
Telefon
1906 1987
Tablet
154 162
Genel Bilgiler
29
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Fzksel Sunucu Envanter
2016 2017
Ver Tabanı Sunucusu 3 Sanal Sunucu 3 Sanal Sunucu
Mal Sunucusu 2 Sanal Sunucu 2 Sanal Sunucu
Vrüs Koruma 1 Sanal Sunucu 3 Sanal Sunucu
Dosya Sunucusu 1 Sanal Sunucu 3 Sanal Sunucu
Frewall (Secure Platform, VPN, URL
Fltreleme), IPS, DDOS, SANDBOX, WAF
9 (Box) 9 (Box)
Actve Drectory 1 Fzksel Sunucu, 2 Sanal Sunucu 1 Fzksel Sunucu, 2 Sanal Sunucu
CyberArk (Ayrıcalıklı Hesap Güvenlğ Yönetm) - 5 Sanal Sunucu
NAC (Network Access Control-Ağ Erişim
Kontrolü)
2 (Box) 4 (Box)
Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 100 mbps 200 mbps
Sanal Platform 20 Fzksel Sunucu, 3 Storage 10 Fzksel Sunucu, 1 Storage
Loglama Sstem(SIEM) 2 Fzksel Sunucu, 3 Sanal Sunucu 3 Sanal Sunucu
Doman Backup (Yedekleme Sstem) 1 Fzksel Sunucu, 1 Storage 1 Fzksel Sunucu, 3 Storage
Doküman Yönetm Sstem 4 Sanal Sunucu 4 Sanal Sunucu
Denetm Yönetm Sstem 2 Sanal Sunucu 2 Sanal Sunucu
Belediye Verileri Uygulaması - 1 Sanal Sunucu
Saydata Uygulaması 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
FKM 1 Sunucu, 1 Storage
TURKSAT Ver Merkeznde
Barındırılıyor (23 Sanal Sunucu 1
Storage)
Çağrı Merkezi 1 (Box) 1 (Box)
Sistem İzleme (Solarwinds) - 1 Sanal Sunucu
Ortam İzleme - 1 (Box)
NTP (Network Time Protocol- Ağ Zamanlama
Protokolü)
- 1 (Box)
Kongürasyon Yönetimi (SCCM) - 1 Sanal Sunucu
Genel Bilgiler
30
4.16 Denetm Yönetm Programı (SayCAP)
Denetm süreçlernn uluslararası standartlara uygun olarak planlanması, yürütülmes,
belgelenmes ve yönetm çn SayCAP programı kullanılmaktadır.
SayCAP, denetm süreçlernn yönetm ve raporlanmasında kullanılmak üzere rsk
değerlendrmesne dayalı planlama, belgeleme, onaylama, blg kaynaklarına erm, arvleme,
kalte kontrol, letm, yönlendrme ve raporlama gb htyaçları karılayacak eklde geltrlmtr.
SayCAP, denetm rehberlerndek değklkler le Denetm, Planlama ve Koordnasyon Kurulu kararları
doğrultusunda sürekl olarak güncellenmekte ve geltrlmektedr. SayCAP, denetm ekplerne
uzaktan erm mkanı da sunmaktadır.
SayCAP, denetm süreçlernn uluslararası denetm standartlarına ve denetm rehberlerne
uygun eklde yürütülmesn ve belgelenmesn güvence altına almaktadır.
Genel Bilgiler
31
4.17 Kütüphane
Kütüphanemz kurum çalıanlarının yanı sıra kurum dıından gelen okuyucuların da eğtm ve
aratırma çalımalarına katkı sağlamakta, her tür ve her ortamdak blg ve belge htyacını karılayarak
ulusal ve uluslararası ölçekte blg brkm, kullanımı ve transferne destek olmaktadır. Özellkle denetm
konusundak yerl ve yabancı kaynakları le son yıllarda konusunda “Referans Kütüphane” olma özellğn
taımaktadır.
Temel konusu denetm olan kütüphanemzn koleksyonunda; hukuk, ekonom, muhasebe, malye,
letme, uluslararası lkler, yönetm vs. lgl dsplnlere at blg kaynakları bulunmaktadır.
Kütüphane koleksyonumuzda Türkçe ve yabancı basılı ktapların yanında dergler, tezler ve DVD-
VCD’ler bulunmaktadır.
Koleksyondak 26.089 adet blg kaynağının organzasyonu çn yazılım ve Onlu Sınıama Sstem
kullanılmaktadır.
Bakanlığımız le ODTÜ, Hacettepe, Blkent ve Gaz Ünverstes arasında yapılan protokollerle,
kütüphaneler arası brlğ ve mensuplarımızın anılan ünverste kütüphanelernden kolaylıkla
faydalanma mkanı sağlanmaktadır.
Genel Bilgiler
32
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
4.18 Sayıtay Dergs ve Ktap Basımı
1924 yılında “Dvan-ı Muhasebat Mecmuası" adıyla yayımlanmaya balanan akademk ntelğ
zaman çersnde sürekl gelen Sayıtay Dergsnn, blmsel krterlere uygunluğunu güvence altına
almak ve yayıncılık alanındak gelen koullara uyumunu sağlayablmek amacıyla, 201O yılının Ocak-
Mart dönemne at lk sayısından (76. sayıdan) tbaren "Ulusal Hakeml Derg" olarak yayınlanmaktadır.
Üçer aylık dönemler halnde yayımlanan dergmzde, denetm, yönetm ve hukuk bata olmak
üzere, sosyal blmler alanındak meslek ve akademk çalımalara yer verlmektedr. Dergmzn temel
amacı, denetm lteratürünün geltrlmesne öncülük etmek, Sayıtay denetm ve yargısı alanındak
teork çalımaları, uygulamaya lkn güncel gelmeler ve dünyadak deneymler paylamak, kamu
yönetmnn ve özellkle kamu mal yönetm sstemnn yenden yapılandırılmasına lkn düzenleme
ve uygulamaları değerlendrerek, farklı bakı açılarına, önerlere ve analzlere mkan sağlayarak
katkıda bulunmaktır.
Sayıtay mensuplarının, akademsyenlern ve kamu kurumlarımızın yönetc ve uzmanlarının
çalımalarının ağırlıklı olarak yer aldığı Dergmzde. denetm dünyasındak gelmeler konu alan
haberlere ve Sayıtay Kararlarına da yer verlmektedr.
Sayıtay Dergs EBSCOhost, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beer Blmler Ver Tabanı ve ASOS
ndekslernde taranmaktadır.
Genel Bilgiler
33
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Türkçe ve İnglzce olarak hazırlanan Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Muhasebes - Anadolu
Muhasebe Kayıt Kültürü- adlı eser, Prof Dr. Oktay GÜVEMLİ ve ekb tarafından hazırlanmıtır. Osmanlı
İmparatorluğunda devlet muhasebes, Türklern oluturduğu, genelde Anadolu kayıt kültürü, özelde
Anadolu muhasebe kayıt kültürü ele alıp değerlendrlmtr.
Eser, Osmanlı Devlet’nn yükselme dönemnde (1453–1579), duraklama dönemnde (1579
-1699) ve Türkye Cumhuryet’nn kuruluuna kadar olan dönemnn br bölümünde (1699-1839)
devlet muhasebesnn gelm sürecn ncelemektedr.
Türklern oluturduğu Anadolu muhasebe kayıt kültürü bu topraklarda sekz yüz yıla yakın br
süre (1071-1839) varlığını sürdürmütür. Bu sürenn lk yarısı, Türklern devlet kurarak Anadolu’ya
yerlemeler le geçtğnden ve bu döneme at bugünlere kadar fazla muhasebe blg ve belges gel-
medğnden dolayı ktabın ağırlığı, knc dört yüz yıllık sürede (1453- 1839) devlet muhasebesnn
ncelenmesne dönüktür. Dört yüz yıla yakın devam eden bu sürenn, Osmanlı İmparatorluğu’nun
yükselme dönem (1453- 1579) Anadolu muhasebe kayıt kültürünün gelme dönem olarak; durak-
lama ve gerleme dönemlernn br kısmını kapsayan sonrak dönem (1579-1839) se, olgunlama
dönem olarak ele alınmıtır.
Genel Bilgiler
34
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
5 İNSAN KAYNAKLARI
İnsan kaynaklarımız; meslek mensupları, Basavcı ve savcılar le yönetm mensuplarından
olumaktadır.
Meslek mensupları; Sayıtay Bakanı, dare bakanları ve üyeler le denetçlerdr.
Sayıtay Bakanı, 6085 sayılı Kanun’a göre TBMM Genel Kurulu tarafından seçlmektedr.
Dare bakanları, üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçlmektedr. Sayıtay Bakanı
tarafından görevlendrlen bakan yardımcıları da dare bakanı statüsündedr.
Üyeler, 6085 sayılı Kanun’a göre Genel Kurul ve TBMM tarafından seçlmektedr.
Denetçler, hukuk, syasal blgler, ktsat, letme,
ktsad ve dar blmler fakülteler veya öğrenm
tbarıyla bunlara denklğ Yükseköğretm Kurulu
tarafından onanmı yurt çnde veya yurt dıındak
en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan brn
btrm olanlar arasından, ÖSYM tarafından yapılan
eleme sınavı ve yazılı sınav le Sayıtay tarafından
yapılan mülakat sınavı sonucuna göre Sayıtay
Bakanı tarafından atanmaktadır.
Sayıtay Basavcısı ve savcıları, Sayıtay Bakanının görüü alınmak suretyle Malye Bakanlığınca
yapılacak teklf üzerne ortak kararname le atanmaktadır.
Yönetm mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sayıtay Bakanı tarafından
atanmaktadır.
Bunların dıında, güvenlk ve temzlk alanında hzmet alımı yoluyla personel sthdam edlmtr.
Genel Bilgiler
35
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Bakanlık
v 1 Bakan
v 2 Bakan Yardımcısı
v 8 Bölüm Bakanı
5 Denetmden Sorumlu Bölüm Bakanı
3 Yönetmden Sorumlu Bölüm Bakanı
Yargılama
Dareler (8 Dare)
v 56 Üye (Bakan ve Bakan Yardımcıları harç)
Her br darede
Dare Bakanı
6 Üye
v 32 Denetç (Raportör)
Genel Kurul
v Bakan
vBakan Yardımcıları
v 8 Dare Bakanı (Yargılama Darelernden)
v 48 Üye (Yargılama Darelernden)
Genel Bilgiler
36
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Temyz Kurulu
v 4 Dare Bakanı (Yargılama Darelernden)
v16 Üye (Yargılama Darelernden)
v 8 Denetç (Raportör)
Dareler Kurulu
v2 Dare Bakanı (Yargılama Darelernden)
v24 Üye (Yargılama Darelernden)
v4 Denetç (Raportör)
Rapor Değerlendrme Kurulu
vBakan
vBakan Yardımcısı
v2 Dare Bakanı (Yargılama Darelernden)
v8 Üye (Yargılama Darelernden)
v7 Denetç (Raportör)
Basavcılık
v1 Basavcı
v10 Savcı
Genel Bilgiler
37
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetm
Denetm Grupları
v30 Denetm Grubu
v617 Denetç
Destek Grupları
v7 Destek Grubu
v45 Denetç
v 45 Denetç Yardımcısı Adayı
Yönetm Brmler
v6 Brm Bakanlığı
v574 Yönetm Mensubu
Genel Bilgiler
38
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
21-30 ya aralığında 198, 31-40 ya aralığında 402, 41-50 ya
aralığında 410, 51-60 ya aralığında 355 ve 61-65 ya aralığında
se 57 personel görev yapmaktadır.
21-30 Ya Aralığı (%14)
31-40 Ya Aralığı (%28)
41-50 Ya Aralığı (%29)
51-60 Ya Aralığı (%25)
61-65 Ya Aralığı (%4)
Mensupların
Yalara Göre
Dağılımı
Bakan, 2 Bakan Yardımcısı, 8 Dare Bakanı, 44 Üye, 10
Savcı, 783 Denetç, 560 Yönetm Mensubu ve 14 Sözlemel
Personel olmak üzere toplam 1422 personel görev
yapmaktadır.
Bakan, Bakan Yardımcısı, Dare Bakanı, Üye (%4)
Basavcı, Savcı (%1)
Denetç (%55)
Yönetm Mensubu (%40)
Genel Olarak
Mensupların
Dağılımı
Genel Bilgiler
39
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
1422 personeln 1059'u erkek, 363'ü se kadındır.
Erkek (%75)
Kadın (%25)
Personelnn 22'snn doktora dereces bulunmakta olup 350's
yükseklsans, 717's lsans ve 89’u yüksekokul mezunudur.
Yükseköğrenm (%77)
Lsans (%50)
Yüksek Lsans (%25)
Doktora (%2)
Yüksek Okul (%6)
Dğer (%17)
Mensupların
Eğtm
Durumlarına
Göre
Dağılımı
Genel Bilgiler
40
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6-SUNULAN HİZMETLER
Sayıtay, bütçe hakkının kullanılmasını temn etmek üzere TBMM adına denetm yapan yargı
yetksn haz br yüksek denetm kurumudur. Sayıtay, mevzuat le kendsne verlen denetm,
raporlama, yargılama ve görü bldrme fonksyonlarını yerne getrrken kamu mal yönetmde y
yönetm lkelern yerletrmey, yönetmde eaık ve hesap verme sorumluluğunun leyne katkı
sağlamayı hedeemektedr.
6.1 Sayıtay Denetm ve Denetm Raporları
6085 sayılı Kanun’un öngördüğü takvm uyarınca 2017 yılında, 2016 Yılı Denetm Programı
kapsamında 2016 yılında balatılan denetm faalyetler sonuçlandırılarak denetm raporları
hazırlanmıtır. Denetm faalyetler, Denetm Yönetm Programı (SayCAP) kullanılarak yerne
getrlmtr. Ayrıca 6085 sayılı Kanun'un 6'ncı maddes kapsamında blrk görevlendrlmeler
yapılmıtır.
2016 Yılı Denetm Programı, kalkınma planları ve yıllık programlardak öncelkler, kamuoyu
ve denetlenen kamu darelernn beklentler, faalyetlernn ntelk ve ncelğ, bütçe büyüklükler,
denetlenme sıklığı, hbar ve kayetler, geçm yıl denetm sonuçları dkkate alınarak ve rsk
değerlendrmes yapılarak 6085 sayılı Kanun uyarınca Denetm, Planlama ve Koordnasyon Kurulu
kararı le yürürlüğe konulmutur.
2016 yılına lkn denetmler, kamu darelernn hesap ve lemlernn kanunlara ve dğer hukuk
düzenlemelere uygunluğunu tespt etmek, mal rapor ve tablolarının kamu daresnn tüm faalyet
ve lemlernn sonucunu doğru ve güvenlr olarak yansıttığına lkn makul güvence elde etmek
ve mal yönetm ve ç kontrol sstemlern değerlendrmek, hesap verme sorumluluğu çerçevesnde
darelerce belrlenen hedef ve göstergelerle lgl olarak faalyet sonuçlarını ölçmek amaçlarıyla
yürütülmütür.
Kamu darelernn mal tabloları ve bunları oluturan hesap ve lemler le faalyet raporunda
yer alan performans blglernn doğruluğu, güvenlrlğ ve uygunluğuna lkn denetm kanıtı elde
etmek üzere rsk odaklı denetm yaklaımına göre yürütülen denetmler, uygun denetm prosedürler
ve teknklernn uygulanması ve rsk değerlendrmes yapılması suretyle gerçekletrlmtr.
Genel Bilgiler
41
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2016 Yılı Denetm Programı dahlnde 5018 sayılı Kanuna tab genel yönetm kapsamında;
- 44 genel bütçel dare,
- 111 özel bütçel dare,
- 9 düzenleyc ve denetleyc kurum,
- 2 sosyal güvenlk kurumu,
- 31 l özel dares,
- 30 büyükehr beledyes,
- 16 büyükehr beledyes bağlı dares,
- 35 l beledyes,
- 55 lçe beledyes,
- 1 mahall dare brlğ,
- 8 dğer kamu dares le 3 mahall dare rket olmak üzere toplam 345 kamu daresnde
denetm yapılmı ve düzenllk denetm raporu düzenlenmtr.
2016 Yılı Denetm Programı kapsamında 72 kamu dares çn düzenlenen performans denetm
raporu, toplam 345 kamu dares raporu le brletrlerek yayımlanmıtır.
Düzenllk denetm yapılan 345 kamu daresnde düzenllk denetm le brlkte uygunluk
denetm de yapılmıtır. Uygunluk denetmne lkn bulgulara düzenllk denetm raporlarının
"Tespt ve Değerlendrmeler" bölümünde yer verlmtr. Ayrıca genel yönetm kapsamındak kamu
darelernn denetm sırasında kamu zararı tespt edlen hususlara yargılamaya esas raporlarda yer
verlmtr.
2016 Yılı Denetm Programı kapsamında yürütülen denetmler sonucunda, bütçe büyüklükler
tbarıyla;
- genel bütçel dareler % 1,
- yükseköğretm kurumları % 87,
- özel bütçel dğer dareler % 99,
- düzenleyc ve denetleyc kurumlar % 1,
- sosyal güvenlk kurumları % 1,
- büyükehr beledyeler % 1,
- büyükehr bağlı dares % 85,
- l beledyeler % 67,
- l özel dareler % 57,
- kamu letmeler % 100 ve
- dğer kurumlar % 100
oranında denetlenmtr.
Genel Bilgiler
42
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Kamu İdarelernn Bütçe Büyüklükler İtbarıyla Denetlenme Oranı
SEKTÖR ADI BÜTÇE TÜRÜ
KAMU
İDARESİ
SAYISI
2016 YILI BÜTÇE
GİDERİ /BİLANÇO
BÜYÜKLÜĞÜ TUTARI
(BİN TL)
DENETLENEN
KAMU
İDARESİ
DENETLENEN KAMU
İDARESİ BÜTÇE GİDERİ /
BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ
TUTARI (BİN TL)
BÜTÇE GİDERİNE
GÖRE DENETLENME
ORANI (%)
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe 45(*) 568.087.423 44 568.059.042 100
Özel Bütçe - A 110(**) 25.027.478 75 21.760.569 86,9
Özel Bütçe - B 42 60.159.230 36 59.782.125 99,4
Düzenleyc ve
Denetleyc Kurumlar
9(***) 3.840.812 9 3.840.812 100
TOPLAM 206 657.114.943 164 653.442.548 99,4
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARI
SGK 1 271.170.350 1 271.170.350 100
İŞKUR 1 121.791.086 1 121.791.086 100
TOPLAM 2 392.961.436 2 392.961.436 100
MAHALLİ İDARELER
(****)
İl Özel İdaresi 51 19.423.429 31 11.046.108 56,9
Büyükşehr Beledyes 30 197.012.011 30 197.012.011 100
Büyükşehr Beledyes
Bağlı İdares
33 85.472.972 16 72.756.058 85,1
İl Belediyesi 51 18.863.557 35 12.539.407 66,5
TOPLAM 165 320.771.969 112 293.353.584 91,5
DİĞER
Kamu İşletmeler 75 1.056.326.893 75 1.056.326.893 100
Dğer 8 562.260.787 8 562.260.787 100
TOPLAM(*****) 83 1.618.587.680 83 1.618.587.680 100
GENEL TOPLAM 456 2.989.436.027 361 2.958.345.248 99
(*) Genel Bütçel
dareler arasında yer alan TBMM ve Sayıtay mevzuatları gereğ Sayıtay denetmne tab olmadıkları çn kamu dares
sayısına dahl edlmemtr.
(**) 2016 yılında yen kurulan 2 adet ünverste ve 2015 yılı çersnde kurulmu olup, 2016 Yılı Merkez Yönetm Bütçe Kanunu kapsamın-
da bütçe tahss yapılmayan 1 adet ünverste kamu dares sayısına dahl edlmemtr.
(***) Ksel Verler Koruma Kurumu, 6698 sayılı Kanun’un 30’uncu maddes le 5018 sayılı Kanun’un IV Sayılı Cetvelne 24/03/2016 tarhn-
de eklenm olup toplam kurum sayısında bu Kuruma yer verlmemtr.
(****) Ayrıca 2016 Yılı Denetm Programı kapsamında 55 lçe beledyes le 3 mahall dare rket ve 1 mahall dare brlğ denetlenmtr.
(*****) Genel Denetim Raporu düzenlenen ve TBMM'ne sunulan 26 adet Kalkınma Ajansının toplam bilanço büyüklüğü olan 1.669.250 TL
tabloya dahil edilmemitir.
Genel Blgler
42
Genel Bilgiler
43
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Yıllar İtbarıyla Denetlenen Kamu İdarelernn Bütçe Büyüklükler ve Değm Oranı
DENETLENEN BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİ (1.000.-TL) DEĞİİM
BÜTÇE TÜRÜ 2014 2015 2016
2014/2015
%
2015/2016
%
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe 396.431.704 433.425.158 568.059.042 9,3 31,1
Özel Bütçe - A 16.556.077 18.656.726 21.760.569 12,7 16,6
Özel Bütçe - B 40.534.658 46.699.313 59.782.125 15,2 28
Düzenleyc ve Denetleyc
Kurumlar
2.430.917 2.962.157 3.840.812 21,9 29,7
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARI
SGK 95.628.636 224.267.635 271.170.350 134,5 20,9
İŞKUR 198.492.932 109.279.977 121.791.086 -44,9 11,4
MAHALLİ İDARELER
İl Özel İdaresi 12.512.522 14.408.365 11.046.108 15,2 -23,3
Büyükşehr Beledyes 140.747.159 155.187.636 197.012.011 10,3 27
Büyükşehr Beledyes
Bağlı İdares
30.957.364 41.496.247 72.756.058 34 75,3
İl Belediyesi 12.832.040 14.358.425 12.539.407 11,9 -12,7
İlçe Belediyesi 311.930.373 268.892.179 272.401.639 -13,8 1,3
DİĞER
Kamu İşletmeler 815.260.183 794.991.373 1.056.326.893 -2,5 32,9
Kalkınma Ajansı 1.087.227 1.412.290 1.669.250 29,9 18,2
Dğer 378.146.214 483.401.964 562.260.787 27,8 16,3
TOPLAM 2.453.548.007 2.609.439.445 3.232.416.137 6,4 23,9
DENETÇİ SAYISI 922 910 783 -1,3 -14
Bütçe Büyüklüğü / Denetç 2.661.115 2.867.516 4.128.245 7,8 44
Genel Blgler
43
Genel Blgler
44
2016 Yılı Denetm Programı Kapsamında Denetlenen Kamu İletmeler
SEKTÖR
ADI
BÜTÇE YAPI ADI
KAMU
İŞLETMESİ
SAYISI
DENETLENEN
KAMU İŞLETMESİ
SAYISI
HAZIRLANAN
RAPOR SAYISI
KAMU İŞLETMELERİ
İktisadi Devlet Teşekkülü (Müesseseler dahil)
22 22 22
İktisadi Devlet Teşekkülü (Bağlı Ortaklık)
5 5 5
Kamu İktisadi Kuruluşu
2 2 2
3346 sy. Kanun Uyarınca Denetlenen Kurumlar
17 17 17
4046 sy. Özelleştrme Kanunu Kapsamındak Kurumlar
19 19 19
Özel Kanunlarına Göre Denetlenen Kurum ve Kuruluşlar
9 9 9
Diğer Kurumlar
1 1 1
TOPLAM 75 75 75
Kamu İletmelernn denetm, 6085 ve 3346 sayılı Kanunlar kapsamında yürütülmütür.
Denetlenen kuruluların yıllık raporları, lem, blanço, sonuç hesapları ve yönetm kurullarının bra
edlmes-edlmemes veya genel görümeye sunulmasına esas olacak görüler çerecek eklde,
gerekçel ve karılatırmalı olarak TBMM Kamu İktsad Teebbüsler Komsyonuna sunulmutur. 2016
Yılı Denetm Programı çerçevesnde Kamu İletmelernn tamamı denetlenmtr.
Genel Bilgiler
45
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetmler Sonucunda Düzenlenen Raporlar
2016 yılı denetmler sonucunda düzenlenen raporlar ve bu raporlar le lgl olarak yapılan
lemler;
Genel
Uygunluk
Bildirimi
Dış Denetim
Genel
Değerlendirme
Raporu
Faaliyet Genel
Değerlendirme
Raporu
Mali İstatistikleri
Değerlendirme
Raporu
12 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuş ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
12 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuş, Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına
gönderilmiş ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
12 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuş, Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Sayıştay
internet sitesinde yayımlanmıştır.
12 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuş ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
Genel Bilgiler
46
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kamu İşletmeleri
Denetim
Raporları
Kalkınma
Ajansları Genel
Denetim Raporu
Kamu
İşletmeleri Genel
Denetim Raporu
Kamu
İdarelerine İlişkin
Sayıştay Denetim
Raporları
TBMM’ye sunulmuş, Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş ve Sayıştay internet sitesinde
yayımlanmıştır.
6085 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereği denetlenen kuruluşların
yıllık faaliyet sonuçlarını içeren Genel Rapor kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her yıl
duyurulur. Bu kapsamda 2016 Yılı Kamu İşletmeleri Genel Raporu Sayıştay internet sitesinde
yayımlanmıştır.
75 adet kamu işletmesi raporu ilgili kurumlara ve TBMM’ye gönderilmiştir.
Kamu idaresine ilişkin 174 adet Sayıştay Denetim Raporu TBMMye sunulmuş, ilgili kamu idarelerine
gönderilmiş ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
Mahalli idarelere ilişkin toplam 171 adet Sayıştay Denetim Raporu meclislerinde görüşülmek üzere ilgili
kamu idarelerine gönderilmiş ve Sayıştay internet sitesinde yayımlanmıştır.
Genel Bilgiler
47
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2016 Yılı TBMM
Dış Denetim
Raporu
Siyasi
Partilerin Esas
İnceleme Raporu
UNICEF Fonlarının
Denetim Raporu
Yargılamaya
Esas
Rapor
2016 yılı TBMM Dış Denetim Raporu hazırlanmış ve TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
Siyasi Partilere ilişkin 36 adet esas inceleme raporu tamamlanarak Anayasa Mahkemesi
Başkanlığına gönderilmiştir.
6 adet UNICEF Fonunun denetimleri yapılmış ve raporlama süreci tamamlanmıştır.
2016 yılı denetimleri sonucunda 134 adet kamu idaresine ilişkin yargılamaya esas rapor ilgili
yargılama dairelerine intikal ettirilmiştir.
Genel Bilgiler
48
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
-2016 yılı Yargılamaya Esas Raporlar
6085 sayılı Kanun'un 48’nc maddes ve Sayıtay Denetm Yönetmelğ hükümlerne göre
2017 yılı Kasım ayı sonuna kadar hazırlanması gereken kamu darelernn 2016 yılı yargılamaya esas
raporları, hüküm tess edlmek üzere Sayıtay yargılama darelerne sunulmutur. Yargılamaya esas
raporların sonucuna göre düzenlenen ve ksel mal sorumlulukla lgl olan lamlar, Teblgat Kanunu
hükümlerne göre lgllerne teblğ edlmektedr. Yargı kararları mevzuat çerçevesnde nternet
stemzde yayımlanmaktadır.
31 Aralık 2017 tarh tbarıyla sekz yargılama daresne;
- 283 aded (yargılamaya esas rapor ve ek rapor) geçm yıllar denetmler
- 134 aded (yargılamaya esas rapor ve ek rapor) se 2016 yılı denetmlerne lkn
olmak üzere toplam 417 adet yargılamaya esas rapor ntkal etm, bu raporlar ve öncek
yıllarda darelere ntkal eden raporlar da dahl olmak üzere 493 adet raporun yargılaması yapılarak
lamı düzenlenmtr.
-Syas Partlern Mal Denetm Raporları
6216 sayılı Kanun çerçevesnde Anayasa Mahkemes syas partlern mal denetmnde
Sayıtaydan yardım almaktadır. Bu denetm (nceleme) partlern kesn hesapları üzernden yapılmakta
olup partler, kesn hesap cetvellern hazırlayıp Hazran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesne
göndermekte, Anayasa Mahkemes de bu kesn hesap cetvellern ncelenmek üzere Kurumumuza
göndermektedr.
Bu kapsamda, 2017 yılı çersnde, syas partlern kesnhesap dosyaları le lgl olarak 2015
yılına at 62 ve 2016 yılına at 83 olmak üzere; toplam 145 adet syas part lk nceleme raporu
tamamlanarak Anayasa Mahkemes Bakanlığına gönderlmtr.
Ayrıca 2017 yılında;
• 2011 yılı kesn hesaplarından kalan 2,
• 2012 yılı kesn hesaplarından kalan 4,
• 2013 yılı kesn hesaplarından kalan 1,
• 2014 yılı kesn hesaplarından kalan 23 ve
• 2015 yılı kesn hesaplarından kalan 6 olmak üzere;
toplam 36 adet syas part esas nceleme raporu tamamlanarak Anayasa Mahkemes
Bakanlığına gönderlmtr.
Genel Bilgiler
49
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetme lkn olarak yürütülen dğer çalımalar
1-UNICEF Tarafından Kamu İdarelerne Sağlanan Fonların Denetm
Sayıtay Bakanlığı le UNICEF Türkye Ofs arasında; UNICEF tarafından kamu darelerne
sağlanan fonların denetmnn yapılmasına lkn brlğ protokolü 17.04.2017 tarhnde
mzalanmıtır. İbrlğ protokolü kapsamında temel amaç, kalkınma programları çn sağlanan
kaynakların hesap vereblrlk, eaık ve kabul edlm dğer amaçlar doğrultusunda sağlıklı br
eklde kullanılıp kullanılmadığının değerlendrlmesdr.
Bu kapsamda, UNICEF tarafından çetl programlar altında 500.000 USD’den fazla fon transfer
yapılan,
- Babakanlık Afet ve Acl Durum Yönetm Bakanlığı,
- Gençlk ve Spor Bakanlığı,
- Mll Eğtm Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,
- Mll Eğtm Bakanlığı Öğretmen Yettrme Ve Geltrme Genel Müdürlüğü ,
- Mll Eğtm Bakanlığı Temel Eğtm Genel Müdürlüğü,
- Posta ve Telgraf Teklatı Anonm rket - PTT Bank Dare Bakanlığının,
Sayıtay tarafından denetlenmes kararlatırılmı olup, söz konusu brlğ kapsamında
denetm ve raporlama sürec tamamlanmıtır.
2. Blm Sstemlernden Yararlanarak Ver Analzler Yapılması
Blm sstemnden daha etkn yararlanablmek amacıyla ver analz grubu oluturulmutur.
Bu grubun çalımalarıyla;
- Kamu darelernce gönderlmes gereken verlern elektronk ortamda alınması,
- Rsk analzne mkan sağlayacak eklde verlern ntelklernn belrlenmes,
- Denetmde standart olarak yapılması gereken analzlern tanımlanması,
Genel Bilgiler
50
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
- Muhasebe ve muhasebe dıı verler üzernden analz yapılablmesne yönelk denetm
senaryolarının geltrlmes ve
- Denetm yönetmne ve denetm süreçlerne katkıda bulunarak denetmde etknlk ve
kaltenn artırılması,
hedeenmektedr.
2.1 Personel Harcamalarının Analz
Merkez yönetm bütçesnn öneml br kısmı personel harcamalarından olumaktadır.
Her kamu daresnde personel lemler le lgl brmler bulunmaktadır. Hal hazırda buna lkn
denetmler her br denetm grubu tarafından ayrı ayrı yapılmakta ken, oluturulan bu yen grup le
Say2000 sstemne bağlı kamu darelernn personel gderler topluca analze tab tutulmak suretyle
daha etkn br eklde denetlenmes amaçlanmaktadır.
Bu uygulama le personel ödemelernn tamamını denetlemek suretyle, denetme tab tutulan
dareler tbarıyla denetmde etlk ve adaletn sağlanması ve bu suretle kamu personel rejmnn
topluca değerlendrlerek önerlerde bulunulması mkanı elde edlm olacaktır.
Benzer çalımaların kamu darelernn dğer car ve yatırım harcamaları çn de geltrlmes
planlanmaktadır.
2.2 Beledyelern Muhasebe Verlernn Analz
Beledyelern çoğunluğundan (toplamda 1400 beledyenn yaklaık 1000'nden) oluturulan br
program le KEP adres üzernden, elektronk ortamda muhasebe verler alınarak tasnf edlmektedr.
Bu verler analz edlerek denetm rsk yüksek hesap alanları ve beledyeler tespt edlmekte,
böylece denetm çalımalarına balamadan önce rskl hesaplar belrlenmek suretyle taslak denetm
programlarının hazırlanması ve denetmn etknlğnn artırılması mümkün olmaktadır.
3. İlamların İnfazının İzlenmesnde Etknlğn Sağlanması
Sayıtay lamlarının takb 2017 yılı baına kadar manuel olarak yapılmakta ken Elektronk Blg
İlem Merkezmz (EBİM) tarafından geltrlen İlam Takp Modülü le elektronk ortamda lamların
takb yapılmaya balanmıtır. Geltrlen bu modül le dareler ve Temyz Kurulu tarafından verlen ve
kesnleen lamlar ve bunlara lkn nfazların Basavcılık tarafından kurumların elektronk adresler
kullanılarak daha etkn olarak takbnn sağlanması amaçlanmaktadır.
Genel Bilgiler
51
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
4. e-Devlet Projelernn Denetm
“2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejs ve Eylem Planı”na göre “E1.2.2 Kamuda e-Devlet
Projelernn Etkn Denetmnn Sağlanması” eylemnn sorumluluğu Bakanlığımıza verlmtr.
Bakanlığımız tarafından bu eyleme lkn faalyetlern gerçekletrlmes çn ayrı br Denetm Grup
Bakanlığı oluturulmutur.
İlgl denetm grubu marfetyle;
e-Devlet projeler denetmler konusunda baarılı ülkeler le uluslararası kuruluların konu
le lgl çalımaları ve yayınları ncelenmtr.
21-22 Mart 2017 tarhler arasında gerçekletrlen Avrupa Ülkeler Yüksek Denetm
KurumlarıTeklatı (EUROSAI) Blg Teknolojler Çalıma Grubu (ITWG) toplantısı le 22-23 Mayıs 2017
tarhler arasında gerçekletrlen Uluslararası Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (INTOSAI) Blg
Teknolojler Denetm Çalıma Grubu (WGITA) toplantısına trak edlerek bu kuruluların konuya
lkn çalımalarından yararlanılmı ve üye ülke uygulamaları hakkında blg alınmıtır.
e-Devlet projelernn denetmne hazırlık amacıyla oluturulan denetm grupları tarafından;
- Blg Güvenlğ Temel Kavramlar,
- Uygulamalı Ağ Güvenlğ,
- Tabanlı Kef Araçları ve Zafyet Denetm,
- İletm Sstemler Temeller ve Güvenlk Yapılandırmaları,
- Mobl Chaz ve Uygulama Güvenlğ,
- Uygulama Güvenlğ ve Tehdt Modelleme,
- Ver tabanı Güvenlğ,
- Kurumsal Ağlarda Uygulamalı Güvenlk Mmars,
- ISO/IEC 27001 BGYS ve
- Proje Yönetm,
konularında eğtmler alınmıtır.
Oluturulan grup tarafından “E1.2.2 Kamuda e-Devlet Projelernn Etkn Denetmnn
Sağlanması” eylemnn “Eylem Gerçekletrme Adımları” belrlenm olup bu kapsamda önümüzdek
dönemde;
Genel Bilgiler
52
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
e-Devlet projelernn denetm çn e-Devlet projeler denetm model oluturma ve
denetm rehber hazırlama çalımaları Ağustos 2017 tbarıyla tamamlanmı olup,
Hazırlanan taslak rehbern uygulanması çn Eylül 2017- Hazran 2018 tarhler arasında
3 adet plot (Sağlık Bakanlığı/e-Nabız, Göç İdares Genel Müdürlüğü/Göç-Net, Türkye Beledyeler
Brlğ/BELBİS) e-Devlet projes denetm yapılması,
Aralık 2018 sonuna kadar, plot denetmler sonrası rehbere son halnn verlmes ve e-Devlet
projeler denetm çalımalarının yaygınlatırılması çn br uygulama planı” hazırlanması
planlanmaktadır.
5. Denetm Çalımalarının İnteraktf Br eklde Yürütülmes
Denetm uluslararası standartlara sahp br meslek olup, esas tbarıyla denetçnn meslek
muhakemesne dayanarak tespt ettğ rskl hususların ncelenmes, yeterl ve tatmn edc denetm
kanıtları toplanmak suretyle denetm konusuna lkn olarak makul br güvence sağlanmasını
amaçlamaktadır. Kamu sektöründe kamu darelernn brbrne benzerlkler de dkkate alınarak,
denetçnn belrledğ rskl hususlara lave olarak, benzer ntelk taıyan kamu dareler çn denetm
ekplernn öncek yıl çalımaları le car döneme lkn tesptler ıığında ortak ncelenmes gereken
konular, denetm sürec çnde Denetm Yönetm Programına (SayCAP) zorunlu prosedür olarak
atanarak denetm çalımaları nteraktf br eklde yürütülmeye balanmıtır.
6. Konu Bazlı Denetm Çalımaları
Kamu dare hesapları üzernde yürütmekte olduğumuz rutn denetmler dıında yne 6085
sayılı Kanunun verdğ yetkye dayanılarak brden çok kamu daresn lglendren konular çn konu
bazlı denetm çalımalarına plot olarak balanmı olup, konu bazlı denetm kapastesnn artırılarak
konu bazında yapılacak denetm ve ncelemelerle kamu hzmetlerne lkn öner getrlmes
hedeenmektedr.
Bu kapsamda:
Beledyelerle lgl olarak;
Sosyal Yardımlar
• Beledye Gelrler
Borç Yönetm
Genel Bilgiler
53
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Ünverstelerle lgl olarak da
• Döner Sermayelern Mal Yapıları ve Sürdürüleblrlğ
konularında denetm yürütülmektedr.
7. Kamu İdareler le İletmn Güçlendrlmes
Benzer ntelk taıyan kamu dareler le uygun bulunan llerde denetmlere lkn farkındalığın
artırılması, tespt edlen ortak sorunların stare edlmes ve çözüm önerler geltrlmes amacıyla
blglendrme toplantıları gerçekletrlmtr. Bu kapsamda balatmı olduğumuz br proje le de
bata denetm bulguları olmak üzere ünverstelermzden gelecek talepler esas alınarak br eğtm
programı düzenlenmtr. Ünversteler bölgeler halnde br araya getrlerek belrlenen konularda
eğtm yapılmaktadır.
Düzenlenen tanıtım programlarına lkn blgler aağıdak tabloda yer almaktadır:
Ünverste A Katılımcı Sayısı Tarh
Bakanlık müsteşar veya müsteşar yardımcıları le müstakl bütçel kamu
darelernn genel müdür veya başkanları le stşare toplantısı
44 16.03.2017
Yıldırım Beyazıt Ünverstes 40 01.03.2017
Ankara Ünverstes SBF (Mülkye Malye Topluluğu) 40 16.03.2017
Büyükçekmece Meslek ve Teknk Anadolu Lses (Adalet alanı) 29 03.05.2017
İstanbul Ünverstes le Selçuk Ünverstes 35 04.05.2017
İstanbul Ünverstes le Medpol Ünverstes 32 10.05.2017
İstanbul Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Mezunları ve Mensupları
Vakfı (Syasal Vakfı)
26 10.05.2017
Ankara'nın Çeştl Ünversteler 30 17.10.2017
Yıldırım Beyazıt Ünverstes 30 25.10.2017
Karamanoğlu Mehmetbey Ünverstes 250 27-30 Kasım 2017
ELSA Genç Avrupa Hukukçular Derneğ 40 23.01.2017
Genel Bilgiler
54
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2017 Yılı Sayıtay Denetm Programı
6085 sayılı Kanun'un 31’nc maddes uyarınca, Türkye Büyük Mllet Meclsnn, kamuoyunun
ve denetlenen kamu darelernn beklentlern de dkkate alarak yapılan rsk analzler doğrultusunda
2017 Yılı Denetm Programı hazırlanmıtır.
2017 Yılı Denetm Programında yer alan kamu darelerne lkn denetm raporları 2018 yılında
lgl darelere gönderlecek ve TBMM’ye sunulacaktır.
2017 Yılı Denetm Programında denetm alanımızdak kamu darelernden;
- 45 genel bütçel dare,
- 128 özel bütçel dare (87 yükseköğretm kurulu),
- 10 düzenleyc ve denetleyc kurum,
- 2 sosyal güvenlk kurumu,
- 27 l özel dares,
- 30 büyükehr beledyes,
- 22 büyükehr beledyes bağlı dares,
- 24 l beledyes,
- 11 yatırım zleme ve koordnasyon bakanlığı (YİKOB),
- 98 lçe beledyes,
- 10 dğer kamu dares,
- 3 dğer mahall dare,
- 75 kamu letmes le
- 6 beledye rket,
olmak üzere 491 kamu dares denetm kapsamına alınmıtır.
Ayrıca lgl kurumlardan gelen talepler üzerne 6172 sayılı Sulama Brlkler Kanunu çerçevesnde
sulama brlklernn denetm yapılmaktadır.
Genel Bilgiler
55
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2017 Yılı Denetm Programına Alınan Genel Yönetm Kapsamındak Kamu İdareler
SEKTÖR ADI BÜTÇE TÜRÜ KAMU İDARESİ SAYISI
DENETİM PROGRAMINA
ALINAN KAMU İDARESİ SAYISI
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe 45 45
Özel Bütçe-A (Yükseköğretim Kurumları) 115 87
Özel Bütçe-B (Diğer Kurumlar) 42 41
Düzenleyc ve Denetleyc Kurum 10 10
TOPLAM 212 183
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
SGK 1 1
İŞ-KUR 1 1
TOPLAM 2 2
MAHALLİ İDARELER
İl Özel İdaresi 51 27
Büyükşehr Beledyes 30 30
Büyükşehr Beledyes Bağlı İdares 33 22
İl Belediyesi 51 24
TOPLAM 165 103
DİĞER
Kamu İşletmeler 75 75
Dğer 10 10
TOPLAM 85 85
GENEL TOPLAM 464 373
Ayrıca 98 lçe beledyes, 11 YİKOB, 6 beledye rket ve 3 dğer mahall dare 2017 Yılı Denetm
Programı kapsamına alınmıtır.
Genel Bilgiler
56
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
-Syas Partlern Mal Denetm Raporları
6216 sayılı Kanun çerçevesnde Anayasa Mahkemes syas partlern mal denetmnde
Sayıtaydan yardım almaktadır. Bu denetm (nceleme) partlern kesn hesapları üzernden yapılmakta
olup partler, kesn hesap cetvellern hazırlayıp Hazran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesne
göndermekte, Anayasa Mahkemes de bu kesn hesap cetvellern ncelenmek üzere Kurumumuza
göndermektedr.
Bu kapsamda, 2017 yılı çersnde, syas partlern kesnhesap dosyaları le lgl olarak 2015
yılına at 62 ve 2016 yılına at 83 olmak üzere; toplam 145 part lk nceleme raporu tamamlanarak
Anayasa Mahkemes Bakanlığına gönderlmtr.
Ayrıca 2017 yılında toplam 36 part esas nceleme raporu tamamlanarak Anayasa Mahkemes
Bakanlığına gönderlmtr.
Genel Bilgiler
57
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
6.2 Yargılama Faalyetler
Sayıtay, genel yönetm kapsamındak kamu darelernn, gelr, gder ve mallarına lkn hesap
ve lemlernn kanunlara ve dğer hukuk düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler. Denetmler
sırasında bulunan kamu zararına lkn uygunsuzlukların yer aldığı yargılamaya esas raporlar brer
hesap mahkemes olan yargılama darelernce hükme bağlanır. Darelerce verlen lamların son hüküm
merc se Sayıtay Temyz Kuruludur. Sayıtay Basavcılığı da yargılama sürecnde yer almaktadır.
Sayıtay yargılama darelernn 2017 yılında verdkler yargı kararlarına lkn blgler aağıdak
tabloda gösterlmtr.
Dareler İtbarıyla Verlen Yargısal Kararlar
DAİRELER
GEÇMİŞ YILLAR
DENETİMLERİNE
İLİŞKİN RAPOR SAYISI
2016 YILI
DENETİMLERİNE İLİŞKİN
RAPOR SAYISI
YARGILANAN
RAPOR
SAYISI(*)
YARGILAMA ÖNCESİ
SORGU ÜZERİNE
YAPILAN TAHSİLAT
(TL)
YARGILAMA
SONRASI TAZMİNİNE
HÜKMEDİLEN TOPLAM
KAMU ZARARI (TL)
MEVZUATINA
UYGUN BULUNAN
TUTAR (TL)
SUÇ
TEŞKİL
EDEN
FİİLLER
Yargılamaya
Esas Rapor
Ek
Rapor
Yargılamaya
Esas Rapor
Ek
Rapor
1. DAİRE 6 34 20 - 59 1.254.908 4.893.832 15.615.768 2
2. DAİRE 3 29 18 - 67 6.143.713 11.841.035 23.064.492 1
3. DAİRE - 10 1 - 13 112.455 8.487 7.289.677 -
4. DAİRE - 12 3 - 18 3.596.814 5.602.894 12.140.648 -
5. DAİRE 12 28 24 1 74 8.720.191 35.594.784 39.028.815 1
6. DAİRE 12 80 31 - 128 23.354.229 30.565.541 52.836.685 21
7. DAİRE - 32 26 - 96 4.462.510 19.217.522 45.656.817 6
8. DAİRE 5 20 10 - 38 2.790.828 12.100.825 5.084.081 -
TOPLAM 38 245 133 1 493 50.435.648 119.824.920 200.716.983 31
* Yargılanan rapor sayısına öncek yıllarda dareye ntkal etm ancak yargılaması 2017 yılında yapılmı raporlar dahldr.
2017 yılında Sayıtay yargılama darelerne, 283 aded geçm yıllar denetmlerne lkn, 134
aded se 2016 yılı denetmlerne lkn olmak üzere toplam 417 adet yargılamaya esas rapor ntkal
etm ve bu raporlar ve öncek yıllarda darelere ntkal etm raporlar da dahl olmak üzere 493
adet rapor yargılaması yapılarak lamı düzenlenmtr. 228 rapor sonrak yıla devretmtr. Yargılanan
raporlarda gösterlen kamu zararı tutarlarından 50.435.648 TLs yargılama önces sorgu üzerne
sorumlular tarafından tahsl edlm, gerye kalan kamu zararından 119.824.920 TLs çn yargılama
sonrası tazmn kararı, 200.716.983 TL çn mevzuatına uygunluğuna karar verlmtr.
Genel Bilgiler
58
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre suç tekl eden fllere lkn olarak, gereğ yapılmak üzere
31 konunun lgl kamu darelerne ve/veya savcılıklara gönderlmesne karar verlmtr.
Sayıtay darelernce verlen hükümler aleyhne 2017 yılında Temyz Kuruluna yapılan
bavurulardan 1370 dosya temyzen ncelenerek hüküm tess edlmtr.
Temyz Kurulu Faalyetler
2016 Yılından Devreden Dosya Sayısı 1.206
2017 Yılında Gelen Dosya Sayısı 1.680
TOPLAM 2.886
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (İlamı düzenlenen) 1.370
2018 Yılına Devreden Dosya Sayısı 1.516
Temyz Kurulunca 2017 yılında yargılanan 1.370 dosya çn verlen 2.113 karar, konu balıkları
tbarıyla aağıdak tabloda gösterlmtr.
Konular İtbarıyla Temyz Kurulu Kararları
KONU BAŞLIKLARI İTİBARIYLA KARARLAR SAYISI
Tasdk 730
Düzelterek Tasdk 22
Kaldırma 45
Bozma 955
Yapılacak İşlem Yok 361
TOPLAM 2.113
Genel Bilgiler
59
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Basavcılık tarafından 2017 yılında, darelerden gelen 163 rapor ve 249 ek rapor çn görü
yazılmı, 1.791 temyz karılaması gerçekletrlmtr. Söz konusu görü ve temyz karılamalarının
blgler dareler tbarıyla aağıdak tabloda gösterlmtr.
Basavcılığın Görü ve Temyz Karılamaları
DAİRELER RAPOR GÖRÜŞLERİ EK RAPOR GÖRÜŞLERİ TEMYİZ KARŞILAMALARI TOPLAM
1. DAİRE 26 34 191 251
2. DAİRE 22 28 122 172
3. DAİRE 1 10 15 26
4. DAİRE 3 12 42 57
5. DAİRE 35 31 562 628
6. DAİRE 36 80 462 578
7. DAİRE 27 35 338 400
8. DAİRE 13 19 59 91
TOPLAM 163 249 1.791 2.203
Genel Bilgiler
60
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6.3. Görü Bldrme Faalyetler
6085 sayılı Kanun’un 25 ve 62’nc maddeler uyarınca, Sayıtay Genel Kurulunun Sayıtaya
lkn kanun tasarısı ve tekler le Sayıtay Kanunu gereğnce hazırlanacak yönetmelkler ve çetl
konular hakkında görü bldrme ve karar alma görev bulunmaktadır.
Ayrıca; Genel Kurulun 16 Ekm 2017 ve 5415/1 tarhl İçthadı Brletrme Kararı 2 ubat 2018
tarhl ve 30320 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıtır.
2017 yılında Genel Kurul tarafından yapılan toplantılarda 22 adet karar alınmıtır.
Sayıtay Genel Kurulunun Görü Bldrme ve Karar Alma Faalyetler
KONU BAŞLIKLARI SAYISI
Kurum İç İşleyş ve İşlevlerle İlgl Kararlar 16
Mevzuat Yorumu le İlgl Kararlar -
Genel Uygunluk Bldrm Kararları 1
Sayıştay le İlgl Yönetmelkler Hakkında Kararlar 4
Yükseköğretm Denetleme Kurulu Üyelğ Seçmler le İlgl Kararlar -
Sayıştay Üye Seçmler Hakkında Kararlar -
İçthadı Brleştrme Kararı 1
TOPLAM 22
6085 sayılı Kanun’un 27’nc maddes uyarınca Dareler Kurulu, genel yönetm kapsamındak
kamu darelernce mal konuda düzenlenecek yönetmelkler le yönetmelk ntelğndek düzenlemeler
hakkında görü vermektedr.
Dareler Kurulunca 2017 yılında belrtlen konular tbarıyla 180 görü verlmtr.
Sayıtay Dareler Kurulunun Görü Bldrme Faalyetler
KONU BAŞLIKLARI SAYISI
Yen Yönetmelk Taslakları Hakkında 123
Yönetmelk Değşklkler Hakkında 50
Döner Sermayel İşletmeler Yönetmelkler Hakkında 7
TOPLAM 180
*
*Toplam 180 kararın; 15’ yen yönetmelk taslağı, 9’u yönetmelk değklğ olmak üzere toplam 24 aded adl tatl
dönemnde Nöbetç 2. Dare tarafından alınmıtır.
Genel Bilgiler
61
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Dareler tarafından 2016 yılında 345' denetm raporlarına lkn olmak üzere toplam 454 görü
bldrme faalyet gerçekletrlm olup dağılımı aağıdak gbdr.
Darelern Görü Bldrme Faalyetler
DAİRELER GÖRÜŞ VERİLEN RAPOR SAYISI MÜZEKKERE VE GÖRÜŞ BİLDİRME
1. DAİRE 60 8
2. DAİRE 48 32
3. DAİRE 39 -
4. DAİRE 19 -
5. DAİRE 43 3
6. DAİRE 48 59
7. DAİRE 47 5
8. DAİRE 41 2
TOPLAM 345 109
Rapor Değerlendrme Kurulu tarafından 2016 yılında 427 karar verlm olup dağılımı aağıdak
gbdr.
Rapor Değerlendrme Kurulu Faalyetler
KONU SAYISI
2016 Yılı Kamu İşletmeler Genel Raporu 1
Kamu İşletmeler Denetm Raporları 75
2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetm Raporu 1
2016 Yılı Mal İstatstkler Değerlendrme Raporu 1
2016 Yılı Faalyet Genel Değerlendrme Raporu 1
2016 Yılı Dış Denetm Genel Değerlendrme Raporu 1
2016 Yılı Dğer Raporlar 2
Kamu İdares Sayıştay Denetm Raporları 345
TOPLAM 427
Genel Bilgiler
62
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6.4 Dğer Faalyetler
Uluslararası Faalyetler
Kurumumuz, Uluslararası Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (INTOSAI), Asya Yüksek Denetm
Kurumları Teklatı (ASOSAI) ve Avrupa Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (EUROSAI) üyes olup,
Ekonomk İbrlğ Örgütü ksek Denetm Kurumları Teklatı (ECOSAI)’nn de kurucu üyesdr.
Söz konusu teklatlardan ASOSAI’nn yönetm kurulu üyelğn, ECOSAI’nn yönetm kurulu
üyelğ ve Bakanlığını, 2017 yılından tbaren de EUROSAI’nn yönetm kurulu üyelğ ve Bakanlığını
yürütmektedr.
Öte yandan kurumumuz, uluslararası kuruluların farklı çalıma gruplarında aktf olarak yer
almaktadır.
2017 yılı çersnde uluslararası etknlk ve faalyetlere ev sahplğ yapılmı, yurt dıında
çetl platformlarda gerçekletrlen toplantı, kurs, semner ve çalıtaylar gb etknlklere le staj
programlarına brçok meslek mensubumuzla katılım sağlanmıtır.
ULUSLARARASI TEŞKİLATLAR
INTOSAI Uluslararası Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
EUROSAI Avrupa Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
AFROSAI Afrka Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
ASOSAI Asya Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
ECOSAI Ekonomk İşbrlğ Teşklatı Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
ARABOSAI Arap Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
CAROSAI Karab Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
OLACEFS Latn Amerka ve Karab Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
PASAI Pasfk Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
Yargı Ağı Forumu Yargı Yetksne Haz Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
Genel Bilgiler
63
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Üyes Olduğumuz Kurulular ve Görevlermz
INTOSAI Üye
EUROSAI Yönetm Kurulu Başkanı (2017-2020)
ASOSAI Yönetm Kurulu Üyes (2015-2018)
ECOSAI Yönetm Kurulu Başkanı (2013-2019)
Yargı Ağı Forumu Üye
Uluslararası Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (INTOSAI) Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR
INTOSAI IT Denetm Çalışma Grubu 26. Toplantısı 22–23 Mayıs 2017 Seul-Kore 2 Denetç
BM “Djtalzasyon, Açık Ver, Ver Madenclğ
Sempozyumu
31 Mayıs – 2 Hazran
2017
Vyana-Avusturya
Avusturya Sayıştayı
2 Denetç
e-Öğrenme Kapastesnn Artırılması ve Onlne Eğtm
Programı
10 Mayıs-4Temmuz
2017
Onlne 1 Denetç
Performans Ölçüm Çerçeves (SAİPMF) Eğtm Kursu 5-8 Hazran 2017
Lzbon-Portekz
Portekz Sayıştayı
2 Denetç
Yargı Yetksne Sahp Yüksek Denetm Kurumları
Forumu, Uygunluk Denetm Faalyetlernn
Standartlaştırılması Çalışma Grubu İlk Toplantısı
30-31 Ekm 2017
Marakeş-Fas
Fas Sayıştayı
Bölüm Başkanı
Genel Bilgiler
64
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Avrupa Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (EUROSAI) Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
EUROSAI Hedef Grubu 4 (GT4) Toplantısı 19 – 20 Nsan 2017
Lahey- Hollanda
EUROSAI
1 Bölüm Başkanı
1 Denetç
10. EUROSAI Kongres 47 ve 48. EUROSAI Yönetm
Kurulları
22-25 Mayıs 2017 İstanbul Kurumumuz
51 ülkeden yaklaşık
170 katılımcı
EUROSAI Başkanlık Toplantısı 12-14 Temmuz 2017
Krakow-Polonya
Polonya Sayışta
Başkanımız
1 Bölüm Başkanı
2 Denetç
INTOSAI Bölgesel Kuruluşları ve IDI Çalıştayı 4-6 Eylül 2017 Oslo-Norveç IDI 1 Denetç
EUROSAI Koordnasyon Ekb ve Proje Grubunun 1.
Toplantısı
27-29 Eylül 2017 Antalya Kurumumuz
Başkanımız
1 Bölüm Başkanı
5 Denetç
5 Ülkeden
16 katılımcı
EUROSAI Stratejk Hedef 1 Başlangıç Toplantısı 29-30 Kasım 2017
Potsdam- Almanya
EUROSAI
3 Denetç
EUROSAI Çevre Denetm Çalışma Grubu Toplantısı 25-26 Nsan 2017
Slovenya- Ljubljana
EUROSAI
2 Denetç
EUROSAI- ECIIA (Avrupa İç Denetm Ensttüler
Konfederasyonu) Ortak Semner
11 Mayıs 2017
Brüksel- Belçka
EUROSAI- ECIIA
1 Denetç
EUROSAI Blg Teknolojs Çalışma Grubunun (IT
Workng Group) ITSA ve ITASA Alt Çalışma Gruplarının
yıllık toplantıları
21-22 Mart 2017 Bern-İsvçre EUROSAI 2 Denetç
EUROSAI Afetlerde Kullanılan Kaynakların Denetm
Çalışma Grubu Toplantısı
30-31 Mart 2017 Roma-İtalya EUROSAI 2 Denetç
Genç EUROSAI (YES) Konferansı 11-14 Eylül 2017
Tallnn- Estonya
EUROSAI
1 Denetç
EUROSAI Beledye Denetm Görev Gücü 1. Semner ve
1. Yıllık Toplantısı
5-6 Ekm 2017 Rga- Letonya EUROSAI 2 Denetç
Ortak Denetm Yürütülmes Konusunda Tecrübe
Paylaşımı Semner ve Çalıştayı
13-15 Kasım 2017 Prag- Çekya EUROSAI 1 Denetç
Genel Bilgiler
65
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
10. EUROSAI Kongres
Türk Sayıtayı, 22-25 Mayıs 2017 tarhlernde İstanbul’da düzenlenen 10. Avrupa Ülkeler Yüksek
Denetm Kurumları Teklatı (EUROSAI) Kongres le EUROSAI bakanlığını Hollanda Sayıtayından
devralmıtır. Kurumumuz, bakanlık görevn 2017-2020 yılları arasında 3 yıl boyunca sürdürecektr.
Ana teması “Uluslararası Yüksek Denetm Kurumları Standartlarının (ISSAI) Uygulanması:
Zorluklar ve Çözümler” olarak belrlenen Kongreye, 51 ülkeden yaklaık 170 katılımcı (41 EUROSAI
üye ülke Sayıtayı ve 10 gözlemc ve msafr ülke dâhl olmak üzere) trak etmtr.
10. EUROSAI Kongres; 47. ve 48. EUROSAI Yönetm Kurulu toplantıları, Kongre Genel Kurul
oturumları ve Kongre temasıyla lgl düzenlenen semnerler ve çalıtaylar dahl dört günlük br
etknlk olarak gerçekletrlmtr. Kongre esnasında ayrıca yen stratejk plan dönemnde EUROSAI’y
etkn ve esnek br organzasyon halne getrmek çn “Daha güçlü br EUROSAI” konulu Fkr Pazarı
düzenlenmtr.
Genel Bilgiler
66
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
EUROSAI Stratejk Planı (2017-2023), Kongre tarafından onaylanmı ve planın uygulamasına
yönelk gerekl düzenlemelern yapılması görev Yönetm Kuruluna verlmtr. Bunun ardından
EUROSAI Mal Tabloları (2014, 2015 ve 2016 yılları) ve 2018-2020 dönem EUROSAI Bütçes
onaylanmıtır. Kongrede gerçekletrlen oylamalar sonucunda; Çek Cumhuryet Sayıtayının 2020
yılında bakanlık görevn Kurumumuzdan devralması, Polonya ve Letonya Sayıtaylarının EUROSAI
Yönetm Kuruluna seçlmes kararlatırılmıtır.
Yenlkç br grm olarak Fkr Pazarı, lgl taraarın yen fkr ve grmlere yönelk olarak br
araya gelmeler çn uygun br ortam sunmutur. Bu etknlğn çıktıları, tüm EUROSAI üyelernden
fkr ve ger bldrm alınması ve bu eklde uygulamaya aktf olarak dâhl edlmeler suretyle yen
EUROSAI Stratejk Planının baarılı br eklde uygulanmasına katkıda bulunmutur.
Kongrey kamu sektörü denetmnde
karılaılan temel problemlern tartıılması çn br
fırsata dönütürme amacıyla, Sayıtay bakanlarına
ve delegelere yönelk semner ve çalıtaylar
düzenlenmtr. Semnerler boyunca Sayıtayların
sber güvenlk, göç ve nsan sorunlara tahss
edlen kaynaklar, sürdürüleblrlk, kalkınmada
Sayıtayların rolü gb çetl konular ele alınmıtır.
Ayrıca çalıtaylarda; blg teknolojler denetm, etk denetm, djtal devrm, performans denetm
gb farklı konularda “lgl ISSAI’lern Uygulanması” temasına lkn değerlendrmeler yapılmıtır.
Semner ve çalıtaylar, Sayıtaylar çn önem arz eden konuların hem stratejk hem de teknk
düzeyde tartıılmasını sağlamıtır. Kongre sonucunda, söz konusu çalıma oturumlarının sonuç ve
önerlernn yer aldığı İstanbul Deklarasyonu yayımlanmıtır. Kongrenn, Sayıtayların değen rolü
ve sürekl gelmne yönelk lham verc sonuç ve tavsyeler, yen dönemde stratejk planın ve
değen yönetm yapısının uygulanmasında yol gösterc olacaktır. Kongre, Türk Sayıtayı ve dğer
tüm Sayıtaylar tarafından uygulanan br lke olan açık dyalog lkesnn faydalarının en y eklde
ortaya konmasını sağlamıtır.
Kongre ve tüm bu etknlklerle lgl daha fazla blg, Kongre nternet sayfasında (www.
eurosa2017.org) bulunmaktadır.
Genel Bilgiler
67
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Asya Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (ASOSAI) Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
51. ASOSAI Yönetm Kurulu Toplantısı 13-24 Şubat 2017
Bal-Endonezya
Endonezya Sayıştayı
Başkan Yardımcısı ve
2 Denetç
ASOSAI Sponsorluğunda “Performans Denetm”
Konulu Çalıştay
10-21 Temmuz 2017
Nal-Malezya
Malezya Sayıştayı
1 Denetç
"Denetm Sürecnn Gelştrlmes ve Yenlkler
- Sürdürüleblr Kalkınma Hedeern (SKH)
Uygulamaya Yönelk Hazırlıkların Denetm Dâhl"
Konulu Semner
10-14 Aralık 2017
Kuveyt Cty-Kuveyt
Kuveyt Sayıştayı
1 Denetç
Genel Bilgiler
68
Ekonomk İbrlğ Örgütü Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (ECOSAI) Kapsamındak
Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
ECOSAI Dergs Yayım ve Dağıtımı 10-17 Nsan 2017 Ankara-Türkye -
ECOSAI 22. Yönetm Kurulu Toplantısı 23-24 Ekm 2017
Grne-KKTC
KKTC Sayıştayı
Üye Ülkeler
“Rsk Analz ve Denetm” Konulu Kurs 6-10 Kasım 2017
Antalya-Türkye
Kurumumuz 2 Denetç
Genel Bilgiler
69
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Avrupa Sayıtayı (ECA), Avrupa Brlğ Üyes Ülke Sayıtayları ve Avrupa Brlğne Aday ve
Adaylığa Yakın Ülke Sayıtayları le İlkler Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
Avrupa Brlğ Standartlarında Denetm
Uygulama Programı
01 Mart – 31
Temmuz 2017
Lüksemburg 2 Denetç
Avrupa Brlğ Sayıştayları İrtbat Görevller
Toplantısı
15-17 Mayıs 2017
Stokholm-İsv
İsveç Sayışta 1 Denetç
Avrupa Brlğ’ne Aday ve Adaylığa Yakın
Ülke Sayıştayları ve Avrupa Sayıştayı
Başkanlar (Başkanlar Ağı) Toplantısı
11 Ekm 2017
Lüksemburg
Avrupa ve Sırbstan Sayışta
Başkan, Bölüm Başkanı ve
1 Denetç
Avrupa Brlğ Sayıştayları Temas Komtes
Toplantısı
12-13 Ekm 2017
Lüksemburg
Avrupa ve Sırbstan Sayışta
Başkan, Bölüm Başkanı ve
1 Denetç
İkl İlkler Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
Makedonya Sayıştayına Çalışma Zyaret
29 Ocak-2 Şubat
2017
Üsküp-Makedonya
Makedonya Sayıştayı
4 Denetç
Pakstan Sayıştayına Çalışma Zyaret 19-23 Şubat 2017
İslamabad-Pakstan
Pakstan Sayıştayı
Başkan Yardımcısı, 1 Üye ve
3 Denetç
4. Uluslararası Doğruluk Semner
27 Şubat-3 Mart
2017
Szarvas-Macarstan
Macarstan Sayıştayı
2 Denetç
Sırbstan Sayıştayı'nın 10. Kuruluş Yıl
Dönümü Etknlğ
7 Hazran 2017
Belgrad-Sırbstan
Sırbstan Sayıştayı
Esk Başkan ve 1 Denetç
8. Uluslararası Performans Esaslı
Bütçeleme Konferansı
16-17 Temmuz 2017
Tahran-İran
İran Sayıştayı
Başkan Yardımcısı, Bölüm Başkanı
ve 1 Denetç
Denetm Faalyetler Ortak Çalışma Grubu
(JWGAA)’nun “Planlama Aşaması” Temalı
İlk Çalıştayı
3-5 Ekm 2017
Saraybosna-Bosna Hersek
Bosna Hersek Sayıştayı 2 Denetç
Syas Partlern Denetm Eğtm 30 Kasım 2017
Grne-KKTC
KKTC Sayıştayı
Başkan Yardımcısı ve 1 Denetç
Balkan Ülke Sayıştaylarına Teknk İnceleme
ve Zyaret Programı Amacıyla Üye ve
Denetçlerden Oluşan Heyetler
14-19 Mayıs 2017
Bosna-Hersek, Hırvatstan,
Karadağ, Arnavutluk ve
Makedonya
Dare Üyeler ve Denetçler
29 Ekm-3 Kasım
2017
Genel Bilgiler
70
Uluslararası Dğer Kurulular Kapsamındak Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
D-8 Ülkeler Sekreteryası 2015-2016 yılı
Hesaplarının Denetm
21-22 Şubat 2017 İstanbul-Türkye 2 Denetç
NATO Üyes Ülkelern Yetkn Ulusal
Denetm Kurumları (CNAB) Temslcler
Yıllık Toplantısı
8-9 Mayıs 2017
Brüksel-Belçka
NATO Sekretaryası
1 Üye
İslam İşbrlğ Teşklatı (İİT) 46. Dam
Mal Komte (DMK) Toplantısı
22-24 Mayıs 2017 Cdde-S.Arabstan 2 Denetç
ISACA euro CASC Konferansı 27-31 Mayıs 2017 Münh-Almanya 1 Denetç
SPIEF 2017 Toplantısı
31 Mayıs-
3 Hazran 2017
St.Petersburg-Rusya
Federasyonu
Rusya Federasyonu Sayıştayı
Başkan, Başkan Yardımcısı ve
Bölüm Başkanı
YMS Uygulamasının Gözden Geçrlmes
Çalışma Grubu 8. Toplantısı
19-23 Hazran 2017 Vyana-Avusturya 2 Denetç
Borç Yönetm Performans Değerlemes
Eğtm
7-11 Ağustos 2017
Vyana-Avusturya
Dünya Bankası
2 Denetç
BDT Sayıştayları Başkanları Konsey 17.
Toplantısı
5-6 Eylül 2017
Bakü-Azerbaycan
Azerbaycan Sayıştayı
1 Üye ve 3 Denetç
Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projes Yüksek
Denetm Kurumları 13. Konferansı
18-20 Eylül 2017
Ankara-Türkye
JSF Sekreteryası
Başkan, 2 Bölüm Başkanı ve 6
Denetç
Genel Bilgiler
71
T.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu
Uluslararası Eğtm Faalyetlerne Katılım
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILAN MENSUPLAR/
DAVETLİLER
Meslek Mensuplarının Yurt Dışında
Yabancı Dl Eğtm Programı
23 Nsan-16 Temmuz 2017
Londra-İngltere
Kurumumuz
29 Denetç
Avrupa Brlğ Sayıştayında (ECA)
Denetm Uygulama Programı
01 Mart – 31 Temmuz 2017
Lüksemburg
AB Sayıştayı
2 Denetç
Uluslararası Blşm Sstemler ve Denetm
Merkez (The Internatonal Centre For
Informaton Systems & Audt – CISA)”
tarafından düzenlenen eğtm programı
7 Ağustos - 1 Eylül 2017
"Hükümet Gelrlernn Denetm"
Noda-Hndstan
Hndstan Sayıştayı
2 Denetç
23 Ekm - 17 Kasım 2017 "Kamu
İktsad Teşebbüslernn Denetm"
1 Denetç
27 Kasım-22 Aralık 2017
“Performans Denetm”
1 Denetç
2017 yılında Sayıtay tarafından verlen uluslararası eğtm faalyetler aağıdak tabloda gösterlmtr.
EĞİTİMİN ADI YERİ TARİHİ
ECOSAI Mal Denetm/Rsk Tabanlı Denetm Eğtm Programı ve Çalıştayı ANTALYA 06-11.11.2017
Azerbaycan Sayıştayı “Mal Denetm, Performans Blgsnn Denetm, Blşm Tekno-
lojler Denetm, Yıllık Devlet Bütçesnn Uygulanmasına lşkn Sayıştay Denetm,
Devlet Borçlarının Denetm”
ANKARA 20-24 Kasım 2017
Genel Bilgiler
72
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Hzmetç Eğtm Faalyetler
2017 yılında yürütülen hzmetç eğtm-konferans-semner-çalıtay faalyetler aağıdak tabloda
gösterlmtr:
Meslek Mensuplarının Hzmet ç Eğtmler
Eğtmn Konusu Eğtm Metodu
Eğtmn Tarh ve
Süres
Katılımcılar
“Sayıştay Denetm Yönetm Sstem-SayCAP Sınıf Eğtm 09.01.2017 2,5 saat Sayıştay Denetçler (17 kş)
“Sayıştay Denetm Yönetm Sstem-SayCAP Sınıf Eğtm 10.01.2017 2,5 saat Sayıştay Denetçler (17 kş)
“Sayıştay Denetm Yönetm Sstem-SayCAP Sınıf Eğtm 11.01.2017 2,5 saat Sayıştay Denetçler (17 kş)
“Sayıştay Denetm Yönetm Sstem-SayCAP Sınıf Eğtm 12.01.2017 2,5 saat Sayıştay Denetçler (17 kş)
“Sayıştay Denetm Yönetm Sstem-SayCAP Sınıf Eğtm 13.01.2017 2,5 saat Sayıştay Denetçler (18 kş)
Mal Tablolar Analz ve Hesaplar Arası İlşkler Sınıf Eğtm 9-13.01.2017 12 saat Sayıştay Denetçler (37 kş)
Elektronk Belge Yönetm Sstem (EBYS) Sınıf Eğtm 18-18.01.2017 10 Saat
Sayıştay Mensupları
(15 kş )
Mal Tablolar Analz ve Hesaplar Arası İlşkler Sınıf Eğtm 16-20.01.2017 12 saat Sayıştay Denetçler (45 kş)
“Vertabanı Sorgulama (SQL) Kursu” Sınıf Eğtm 13-20.02.2017 24 saat Sayıştay Denetçler (22 kş)
“Vertabanı Sorgulama (SQL) Kursu” Sınıf Eğtm 01-21.03.2017 56 saat Sayıştay Denetçler (22 kş)
“Kusursuz Mesulyet” Brfng 20.04.2017 2 saat
Sayıştay Dare Başkanları ve
Üyeler
“Yurtdışı Yabancı Dl Eğtm” Sınıf Eğtm 24.04-14.07.2017 240 saat Sayıştay Denetçler (30 kş)
“Denetmde Blg ve Tecrübe Çalıştayı” Çalıştay 08-11.05.2017 16 saat Sayıştay Denetçler (215 kş)
“Denetm Görüşü Türler Sınıf Eğtm 03.07.2017 11 Üye 17 Denetç
“Dplomatk ve Resm Protokol” Sınıf Eğtm 11-12.07.2017
Sayıştay Denetçler ( 37 kş-
2015 grşl)
“Dl ve Anlatım Sınıf eğtm 31.07-04.08.2017
Sayıştay Denetçler ( 37 kş-
2015 grşl)
Genel Bilgiler
73
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
BDDT (ACL Kursu) Sınıf eğtm 36 saat Sayıştay Denetçler (7 kş)
Blşm Hukuku Çalıştay 18.12.2017 3 saat
Sayıştay Mensupları (53 kş,
24’ü meslek mensubu)
Blşm Hukuku Çalıştay 21.12.2017 3 saat Sayıştay Denetçler (23 kş)
Mülakat Teknkler Sınıf eğtm
01.08.2017-03.08.2017
12 saat
Sayıştay Meslek Mensupları
Blg Güvenlğ Temel Kavramlar Eğtm Uygulamalı Sınıf Eğtm
30.01.2017-10.02.2017
40 saat
Sayıştay Denetçler (9 Kş)
Uygulamalı Ağ Güvenlğ Eğtm Uygulamalı Sınıf Eğtm
13.01.2017-17.01.2017
20 saat
Sayıştay Denetçler (9 Kş)
Tabanlı Keşf Araçları ve Zafyet Denetm Eğtm Uygulamalı Sınıf Eğtm
20.02.2017-24.02.2017
20 saat
Sayıştay Denetçler (9 Kş)
İşletm Sstemler Temeller ve Güvenlk
Yapılandırmaları Eğtm
Uygulamalı Sınıf Eğtm
27.02.2017-10.03.2017
40 saat
Sayıştay Denetçler (9 Kş)
Mobl Chaz ve Uygulama Güvenlğ Eğtm Uygulamalı Sınıf Eğtm
13.03.2017-17.03.2017
20 saat
Sayıştay Denetçler (9 Kş)
Uygulama Güvenlğ ve Tehdt Modelleme Eğtm Uygulamalı Sınıf Eğtm
27.03.2017-31.03.2017
20 saat
Sayıştay Denetçler (9 Kş)
Ver tabanı Güvenlğ Eğtm Uygulamalı Sınıf Eğtm
03.04.2017-10.04.2017
16 saat
Sayıştay Denetçler (9 Kş)
Kurumsal Ağlarda Uygulamalı Güvenlk Mmars
Eğtm
Uygulamalı Sınıf Eğtm
12.04.2017-18.04.2017
20 saat
Sayıştay Denetçler (9 Kş)
ISO/IEC 27001 BGYS Eğtm Sınıf Eğtm
19.04.2017- 25.04.2017
20 saat
Sayıştay Denetçler (7 Kş)
Proje Yönetm Eğtm Sınıf Eğtm
08.05.2017-10.05.2017
20 saat
Sayıştay Mensupları (10 Kş-
8’ meslek mensubu)
Genel Bilgiler
74
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Yönetm Mensuplarının Hzmet ç Eğtmler
Eğtmn Konusu Eğtm Metodu Eğtmn Tarh ve Süres Katılımcılar
Kurum İçersnde Yapılan Eğtmler (F Klavye Kursu,
Evrak, Arşv, İletşm, Word, Excel, Outlook, Osmanlıca
Kursu)
Sınıf eğtm 02.01-31.12.2017 Yönetm Mensupları (467 kş)
“Dl ve Anlatım Sınıf eğtm 07-11.08.2017 Yönetm Mensupları (27 kş)
Blşm Hukuku Çalıştay 22.12.2017 3 saat Yönetm Mensupları (16 kş)
Antalya Manavgat Eğtm ve Dnlenme Tesslernde
Yapılan Eğtmler
Sınıf eğtm Yaz Dönem Yönetm Mensupları (235 kş)
Konferanslar
“Kşlkler Tanıma ve Geçnmey Kolaylaştırma Konferans 25.01.2017 2 saat Sayıştay Mensupları (300 kş)
“Br Tablonun İçnde Gezntye Çıkmak: Las Mennas Konferans 11.04.2017 2 saat Sayıştay Mensupları (300 kş)
“Osmanlı Tarhne Yenden Bakmak” Konferans 18.04.2017 2 saat Sayıştay Mensupları (300 kş)
Arşv Yönetm” Konferans 31.05-01.06.2017 4 saat
EBYS Brm Sorumluları (42
Meslek Mensubu, 104 Yönetm
Mensubu)
“Sber Güvenlk Farkındalık Eğtm” Konferans 19.09.2017 3 saat Meslek mensupları (185 kş)
“Sber Güvenlk Farkındalık Eğtm” Konferans 20.09.2017 3 saat Meslek mensupları (185 kş)
“Sber Güvenlk Farkındalık Eğtm” Konferans 21.09.2017 3 saat Meslek mensupları (180 kş)
“Sber Güvenlk Farkındalık Eğtm” Konferans 26.09.2017 3 saat Yönetm mensupları (165 kş)
“Sber Güvenlk Farkındalık Eğtm” Konferans 27.09.2017 3 saat Yönetm mensupları (160 kş)
“Sber Güvenlk Farkındalık Eğtm” Konferans 28.09.2017 3 saat Yönetm mensupları (160 kş)
“İnsanın Mutluluk Arayışı” Konferans 17.10.2017 1 saat Sayıştay Mensupları (300 kş)
“Sber Güvenlk Farkındalık Eğtm” Konferans 24.10.2017 3 saat
Temzlk Görevller ve Özel
Güvenlk Görevller
“Sber Güvenlk Farkındalık Eğtm”-Telaf Konferans 25.10.2017 3 saat Yönetm mensupları (160 kş)
“Sber Güvenlk Farkındalık Eğtm”-Telaf Konferans 26.10.2017 3 saat Yönetm mensupları (160 kş)
“Dlmz Kmlğmzdr” Konferans 07.11.2017 1 saat Sayıştay Mensupları (300 kş)
Genel Bilgiler
75
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Kamu İdarelerne Yönelk Eğtmler
2017 yılı çnde dğer kamu kurum ve kurulularının Sayıtay nternet stes üzernden talep
formu vasıtasıyla ve yazılı taleb üzerne Sayıtay Denetm ve lgl konularda eğtmler verlmtr.
Eğtmn Konusu Kamu İdares Tarh
“Dış Denetm ve Sayıştay Kanunu Malye Bakanlığı (BÜMKO)
06.01.2017
03.02.2017
“Kamu Harcamalarının Dış Denetm” Malye Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü) 17-18.01.2017
“Etk ve Etk Davranış İlkeler” Başbakanlık (Kamu Görevller Etk Kurulu)) 19.01.2017
“4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu” Dcle Ünverstes 06-08.02.2017
“Hzmet ve Mal Alımı Sözleşmeler” Vlayetler Hzmet Brlğ Başkanlığı 22-23.01.2017
“İhale Mevzuatı ve Uygulamaları le Sayıştay Denetm
Raporundak Tesptler
Yüksek Öğrenm Kred ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 05-08.03.2017
“Muhasebe Mevzuatı ve Uygulamaları le Sayıştay
Denetm Raporundak Tesptler
Yüksek Öğrenm Kred ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 12-15.03.2017
“Kamu Harcamaları ve Harcama Belgeler” Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 08-09.02.2017
“5018 Sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu Sağlık Bakanlığı 06-10.03.2017
“Dış Denetm ve Sayıştay Kanunu Malye Bakanlığı (BÜMKO) 10.03.2017
“Kamu Harcamalarının Dış Denetm” Malye Bakanlığı (Defterdarlık Uzman Yardımcıları) 14.03.2017
"Kamu Zararı"
TODAİE (Yerel Yönetmler Personelnn Hzmet
Kapastesnn Artırılması Projes)
15.03.2017
“Beledyelerde Swap İşlemler Muhasebes Nasıl
Yapılmalıdır
Türkye Beledyeler Brlğ 22.03.2017
“Dış Denetm ve Sayıştay Kanunu Malye Bakanlığı (BÜMKO) 07.04.2017
“4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu” İstanbul Medenyet Ünverstes 06.05.2017
“Dış Denetm ve Sayıştay Kanunu Malye Bakanlığı (BÜMKO) 10.05.2017
“Sayıştay’ın Genel Yapısı le Görev ve İşlevler” Hazne Müsteşarlığı 11.05.2017
Genel Bilgiler
76
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
“Kamu Zararının Doğuşu ve Sorumluluk Haller” Ercyes Ünverstes 15.05.2017
“Kamu Zararı Takp ve Tahsl Faalyetler” Mll Savunma Bakanlığı (SATEM Komutanlığı) 16.05.2017
“6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Mll Savunma Bakanlığı (SATEM Komutanlığı) 17.05.2017
“Kamu Kaynaklarının Etkn Kullanımı” Mll Savunma Bakanlığı (SATEM Komutanlığı) 18.05.2017
"Antalya Manavgat Eğtm ve Dnlenme Tesslernde
Yapılan Eğtmler"
Kamu İdareler Yaz Dönem
“Kamu Zararı” Kültür ve Turzm Bakanlığı 27.09.2017
“Kamu Yönetmnde Denetm” Kırıkkale Ünverstes 2017-2018 Güz Yarıyılı
“Sayıştay Raporu Bulguları - Muhasebe İşlemler ve
Harcama İşlemler”
Gençlk ve Spor Bakanlığı 02-06.10.2017
“Sosyal Tessler Muhasebe Uygulamasının 5018 Sayılı
Kanun Çerçevesnde Değerlendrlmes”
Çevre ve Şehrclk Bakanlığı 10.10.2017
“Blşm Sstemler Denetm” Marmara Beledyeler Brlğ 31.10.2017
“İç Kontrol Sstem” İzmr Büyükşehr Beledyes ESHOT Genel Müdürlüğü 21-23.11.2017
“Kamu Zararı” TODAİE 23.11.2017
“5018 Sayılı Kanun ve Kamu Zararı” TODAİE 27-28.11.2017
“5018 Sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu
Ünverstelere Yönelk Eğtm Programı
Karamanoğlu Mehmetbey Ünv.
27.11.2017
“Kamu İhale Mevzuatı”
Ünverstelere Yönelk Eğtm Programı
Karamanoğlu Mehmetbey Ünv.
28.11.2017
“Ek Ders Mevzuatı, Harcırah Mevzuatı, Blmsel Araştırma
Projeler”
Ünverstelere Yönelk Eğtm Programı
Karamanoğlu Mehmetbey Ünv.
29.11.2017
“Döner Sermayel İşletmeler ve Sosyal Tessler
Ünverstelere Yönelk Eğtm Programı
Karamanoğlu Mehmetbey Ünv.
30.11.2017
“Sayıştay Denetm Bulguları”
Ünverstelere Yönelk Eğtm Programı
Karamanoğlu Mehmetbey Ünv.
30.11.2017
“5018 Sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu TODAİE 14-15.12.2017
Genel Bilgiler
77
Ünverste Karyer günler kapsamında gerçekletren faalyetler aağıdak tabloda gösterlmtr:
Karyer Günler
Konu Ünverste A Tarh
“Bütçe Hakkı Kapsamında Sayıştay’ın Rolü ve Önem” Süleyman Demrel Ünverstes İ.İ.B.F 21.03.2017
"10. Akadem Karyer Günler" Gaz Ünverstes İ.İ.B.F. 09.05.2017
“Sayıştay Denetçlğ Mesleğ” Yıldırım Beyazıt Ünverstes 15.05.2017
“Sayıştay Denetçlğ Mesleğ”
Ercyes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler ve Hukuk
Fakülteler
15.05.2017
“Denetm Mesleğ” Panel Selçuk Ünverstes 13.12.2017
“Denetm Mesleğ” Panel Karamanoğlu Mehmetbey Ünverstes 27-30 Kasım 2017
Genel Bilgiler
78
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Blg Ednme le İlgl Faalyetler
4982 sayılı Blg Ednme Hakkı Kanunu çerçevesnde Kurumumuzun 2017 yılı blg ednme
hakkının kullanımıyla lgl verler aağıdak gbdr.
KONULAR TOPLAM
İş Başvurusu-Nakl-Staj
29
İhbar-Şikayet
109
Sayıştay Sınavı
35
Blg-Belge Taleb
30
Karar-Rapor-İlam Taleb
33
Kurum Zyaret-Semner Taleb
3
Mütalaa-Tavsye Taleb
36
Scl Taleb
31
Dlekçe Akbet
11
Görev Alanı Dışı Hatalı Mükerrer Başvuru
45
KHK le İhraç
12
Sayıştay Hakkında
10
Gruptan Gelen Cevap
4
SayNET Mal ve Evrak Kanalıyla Gelen Başvurular
388
Olumlu Cevap Verlen Başvurular
174
Olumsuz Cevap Verlen Reddedlen Başvurular
79
Havale Edlen Başvurular
133
Cevap Verlmeyen Başvurular
2
Blg Değerlendrme Kuruluna Yapılan İtrazlar
-
Genel Bilgiler
79
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
7-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Yönetm, hedeenen amaçlara ulamak çn bata personel olmak üzere parasal kaynakları,
donanımı, demrbaları, hammaddeler, yardımcı malzemeler ve zamanı brbryle uyumlu, verml
ve etkn kullanablecek kararlar alma ve uygulatma süreçlernn toplamı olarak tanımlanmaktadır.
Kontrol yönetmn br fonksyonudur. Kontrol; br n doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp
yapılmadığının ncelenmes, denetlenmes le mevcut  baarısının ölçülmes ve bu baarının
belrlenen hedeer gerçekletrme durumunun tespt edlmesdr. Kontrol fonksyonu, dğer
yönetm fonksyonlarının ney’, ‘nasıl’ ve ‘ne kadar baardığını aratırır ve tespt eder. Bu anlamda
kontrol; faalyetlern, belrlenen hedeere ulamasını sağlayan ve sapmaları önleyen br süreç olarak
görülmektedr.
Bu kapsamda, belrlenen hedeere ulaılablmes çn, tasarlanmı y br yönetm sstem ve bu
yönetm sstemnn çnde br ç kontrol ortamı oluturulması gerekmektedr.
İç kontrol, kurumun, yönetm ve personel tarafından hayata geçrlen, belrlenm hedeere
ulamasında ve msyonunu gerçekletrmesnde makul br güvence sağlamak üzere tasarlanmı ve
kurumun geneln etkleyen bütünlem br süreçtr.
Bu kapsamda Kurumumuzda; 2017-2018 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartlarına Uyum
Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulmutur. 2017 yılı çnde, İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planındak faalyetlern gerçekleme sonuçları “İç Kontrol ve Rsk Yönlendrme Kurulu
(İKRYK)”nda değerlendrlm ve Bakanlığa sunulmutur.
Bu dönemde, İmza ve Yetk Devr Yönerges, Elektronk Belge Yönetm Sstem (EBYS)
Yönerges le Hata ve Usulsüzlüklern Bldrlmesne Dar Yönerge hazırlanarak yayımlanmıtır.
Ayrıca, Kurumumuzun hzmet standartları belrlenerek web stesnde duyurulmutur. Hassas Görev
Belrleme, İzleme ve Değerlendrme Rehber yayımlanmı, mevcut Sayıtay Rsk Kütüğü ve Eylem
Planı se güncellenmtr. İç kontrol konusunda farkındalığın artırılması çn el broürler hazırlanmı
ve personele “İç Kontrol, Ön Mal Kontrol ve İ Akı Süreçler” konulu eğtm verlmtr.
5018 sayılı Kanun'un 58'nc maddes, İç Kontrol ve Ön Mal Kontrole İlkn Usul ve Esaslar
ve Sayıtay Bakanlığı Ön Mal Kontrol İlemler Yönerges'nde belrtlen usuller le lgl mevzuat
hükümler çerçevesnde, 2017 yılında harcama brmlernden gelen 6558 adet dokümanın ve eklern
ön mal kontrolü gerçekletrlmtr.
Genel Bilgiler
80
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2017 Yılı Ön Mal Kontrol Faalyetler
BİRİM AÇIKLAMALAR ADET
Teknk ve Mal İşler Brm
Başkanlığı
Ödeme Emri Belgesi (Avans/Kredi/Mahsup) 110
Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı (Mal/Hzmet/Yapım) 76
Ödeme Emri Belgesi (Diğer) 1.150
TOPLAM 1.336
İnsan Kaynakları Birim
Başkanlığı
Ödeme Emr Belges-Geçc Görev Yolluğu (Avans) 2.408
Ödeme Emr Belges-Sürekl/Geçc Görev Yolluğu (Mahsup) 2.758
Ödeme Emr Belges-Yurt İç/Yurt Dışı Eğtm 34
Ödeme Emri Belgesi (Diğer) 22
TOPLAM 5.222
GENEL TOPLAM 6.558
Ayrıca kadro dağılım cetveller, seyahat kartı lsteler, yan ödeme cetveller, sözlemel personel
sayı ve sözlemeler mevzuata uygunluk yönünden kontrol edlmtr.
Genel Bilgiler
81
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç ve Hedeer
Genel Bilgiler
85
DENETİM
AMAÇ 1
HEDEF 1.1
Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe
sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans
programı-faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyiletirilmesine katkı
sağlamak
Uluslararası denetim standartlarına uygun ekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde
hesap verme sorumluluğunun ve eaığın yerletirilmesi ile 5018 sayılı Kanun
gereğince gerekli altyapının oluturulmasına katkı sağlamak
5018 sayılı Kanun ve Sayıtay Kanunu çerçevesnde kamu darelernde hesap verme sorumluluğu ve eaığın
geltrlmes ve etkn denetm yapmanın olanaklı hale gelmesnn en öneml ayaklarından br, denetlenecek
kurumlarda kurum bazında kurulmu uluslararası standartlara uygun, muhasebe sstem bata olmak üzere
tüm sstem gereksnmlern düzgün br eklde karılayacak mekanzmaların yerlem olmasıdır. Bu nedenle,
Sayıtayın görev kapsamına gren bütün darelerde etkn br kamu mal yönetm anlayıının yerlem olması ve
ç kontrol süreç ve mekanzmalarının kurulup geltrlmes gerekmektedr.
Kamu darelernde kamu mal yönetm sstemnn kurulması ve yerletrlmes; kalkınma planlarında öngörülen
amaçlardan balayarak kurumsal stratejk planların, yıllık performans programlarının ve faalyet raporlarının
yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp sonuçlandırılmasını gerektrr. Kamu darelernde y leyen br ç
kontrol sstemnn kurulmu olması;
• Kamu kaynaklarının etkn, etkl, ekonomk ve darenn amaçlarına uygun br eklde kullanılması,
• İ ve lemlern mevzuata uygunluğu,
• Faalyetler hakkında düzenl, zamanında ve güvenlr blg üretlmes,
• İdarenn varlıklarının korunması,
Yolsuzluk ve usulsüzlüklern önlenmes konularında yeterl ve makul güvence sağlanması
hususlarında lerleme kaydedlmesne katkı sağlayacaktır.
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Genel Bilgiler
86
DENETİM
AMAÇ 2
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek
için denetim anlayı, yaklaım ve kapasitesini
gelitirmek
HEDEF 2.1
Denetim anlayı ve yaklaımını değitirmek
6085 sayılı Kanun Sayıtayın düzenllk ve performans denetmler yapmasını öngörmektedr.
Kanun düzenllk denetmnn üç unsurunu u eklde sıralamaktadır:
- Kamu darelernn gelr, gder ve malları le bunlara lkn hesap ve lemlernn kanunlara ve
dğer hukuk düzenlemelere uygun olup olmadığının tespt,
- Kamu darelernn mal rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluturan ve htyaç duyulan
her türlü belgelern değerlendrlerek, bunların güvenlrlğ ve doğruluğu hakkında görü
bldrlmes,
- Mal yönetm ve ç kontrol sstemlernn değerlendrlmes.
Bu doğrultuda Sayıtayın, kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm
anlayı, yaklaım ve kapastesn geltrme htyacı doğmutur.
Sayıtayın, kamu darelernn amaç ve hedeerne lkn uygulamalarını değerlendrecek
olması da yen denetm yaklaımlarını geltrmey ön plana çıkarmaktadır.
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
87
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
HEDEF 2.3
Modern denetim metodolojilerinin gelitirilmesi için
ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili diğer kurulular
ile etkin ibirliği yapmak
HEDEF 2.2
Mesleki yeterliliği artırmak
Denetm anlayı ve yaklaımını
değtrmek amacıyla denetm
çalımaları yürütülecek, denetm
teknk altyapısı sürekl geltrlecek ve
meslektaların meslek yeterllğnn
artırılması sağlanacaktır.
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek
çn denetm anlayı, yaklaım ve kapastesn
geltrme amacı doğrultusunda; modern
denetm metodolojlernn geltrlmes çn
çalımalar yürütülecek, ulusal ve uluslararası
meslek ve lgl dğer kurulular le brlğ
yapılacaktır.
Genel Bilgiler
88
YARGI
AMAÇ 3
Adil, hızlı, eaf ve etkin ileyen bir yargı için süreç ve
altyapıyı gelitirmek
HEDEF 3.1
Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve eaf
ilemesini sağlayacak biliim altyapısını gelitirmek
Sayıtay, Anayasanın Yargı” balıklı bölümünde düzenlenm olup kendsne denetmn
yanı sıra yargılama yetk ve görev verlen br kurumdur. Sayıtay yargısının etkn ve hızlı
leyeblmesn adl yargılanma hakkı çersnde değerlendrmek gerekmektedr. Yargı
kararlarının kamuoyuyla paylaılması eaf br yargının olumasına katkı sağlayacaktır.
Kolaylıkla ulaılablecek br kararlar küllyatının konu veya dğer esaslar açısından tasnfnn
yapılarak yargı darelernn kullanımına sunulması br çthat olumasına da destek
verecektr. Yerlem çthatların varlığı adl yargılamaya olan güven pektrecektr. Sayıtay
darelernn ve kurullarının kararlarını zamanında yayınlayacak br yönetm anlayıının
benmsenmes ve hayata geçrlmes önem arz etmektedr. Bu amaç doğrultusunda;
yargı fonksyonunun daha etkn, hızlı ve eaf lemesn sağlayacak blm altyapısı
geltrlecektr.
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
89
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
HEDEF 3.2
İlamların infazının etkinliğini artırmak
Sayıtay yargısal faalyet alanında etknlk çn mahkeme kararlarının uygulama sonuçlarının
zlenmesne lkn sağlıklı br takp yöntemnn kurulması gerekldr. Sayıtay yargısının
etknlğ ancak lamların nfazının güvence altına alınması le mümkündür. Sayıtay
Kanunu lamların nfazı konusunda sorumlulukları açık ve net olarak belrlem ve zleme
görevn Sayıtay Basavcılığına vermtr. Bu görevn etkn br eklde yerne getrlmes
çn hukuk ve teknk altyapının kurulması önem arz etmektedr. Bu amaç doğrultusunda
lamların nfazının önündek engellern belrlenerek bunların ortadan kaldırılmasına
yönelk önlemler alınacak ve lamların nfaz sonuçlarının sorumlular tarafından düzenl
olarak Sayıtaya raporlanması sağlanacaktır.
Genel Bilgiler
90
AMAÇ 4
Sayıtay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal
yönetim kapasitesini ve insan kaynakları yönetimini
güçlendirmek
HEDEF 4.1
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim
bilgi sistemi oluturmak
Br kurumdan beklenen vermn en üst düzeyde elde edlmes çn kurumsal yönetm
kapastesnn güçlendrlp geltrlmes gerekmektedr. Bu hususta yönetme yardımcı
olacak en öneml araç üphesz k kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak br
yönetm blg sstemnn oluturulmu olmasıdır. Sayıtay Kanunu le Sayıtayın görev alanı
genlemtr. Bu durum Sayıtay açısından gerçekletrlen lem sayısı ve sahp olunan
blgy artırmaktadır. Bununla brlkte lemlern daha hızlı yapılması ve kararların daha hızlı
alınması konusundak Sayıtaya yönelk beklentnn de artması doğal kabul edlmektedr.
Yönetm levlernn gerektrdğ blgnn güvenlr, doğru ve zamanında elde edleblmes
ve yönetleblmes çn süratl ve doğru kararlar alablmey kolaylatıracak br yönetm blg
sstemnn kurulması ve lemes gerekmektedr.
KURUMSAL
YÖNETİM
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
91
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
HEDEF 4.2
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Br kurum veya kuruluun etkn çalıma durumunu belrleyen temel faktörlerden br kurum
çalıanlarıdır. İnsan kaynakları br kuruluun en değerl varlığıdır. İnsan kaynakları yönetm
le faalyetler Sayıtay çn en etkl  gücünü geltrmek ve bunun sürekllğn sağlamak
amacına dönük gerçekleeblecektr. Personelden etkn eklde yararlanmak çn personel
değerlendrmes, karyer gelm ve yönetmne odaklanan br nsan kaynakları yönetm
planı geltrlmektedr. İnsan kaynakları yönetm le “nsan öğesn Sayıtay faalyetlernn
merkeznde gören, onu ön plana çıkaran br yaklaım benmsenmektedr.
Genel Bilgiler
92
İLETİİM
AMAÇ 5
Hesap verme sorumluluğu ve eaık ilkelerinin
gelitirilmesine katkı sağlamak amacıyla Sayıtayın
kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalımalar yapmak
HEDEF 5.1
TBMM ile ilikileri gelitirmek ve Sayıtay faaliyetlerine
ilikin farkındalığı artırmak
İletm, Sayıtayın faalyetlernn y lemesne kayda değer derecede katkıda bulunan
en öneml araçlardan brdr. Kamu kaynaklarının etkn, ekonomk ve verml kullanımının
sağlanmasında önde gelen kamu kurumu olarak Sayıtayın majının yaygınlatırılmasında
letm öneml hale gelmtr.
Yüksek denetm kurumları çn se letm, temel levlern ve denetmler sonucu
düzenledğ raporları doğru ve stenlen br eklde lgllere leteblmesdr. Yüksek denetm
kurumu olarak Sayıtay, görev ve sorumluluklarını gereğ gb yerne getrrken TBMM,
kamuoyu ve denetlenen kamu dareler le sürekl letm halnde olmalıdır. Sayıtayın
sayılan paydalarla letmnn güçlendrlmes, kamu mal yönetmnn toplum çndek
güvenlrlğ ve etknlğnn arttırılmasına, eaık ve hesap verleblrlğn yerletrlmesne
ve güçlendrlmesne katkı sağlayacaktır.
İLETİİM
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
93
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
HEDEF 5.3
Sayıtayı ve faaliyetlerini kamuoyu,
medya, sivil toplum ve akademik çevreler
nezdinde tanıtmak
HEDEF 5.2
Denetlenen kurumlarla etkin iletiimi
gelitirmek
Sayıtay Kanunu’nda yapılan değklkten
bu yana Sayıtay denetm metodolojler ve
denetm yaklaımı da değmtr. Denetlenen
kurumlar bu değmden doğrudan etklenenler
olarak değm konusunda blglendrlmes
gereken en öneml paydalardır. Denetlenen
kurumların denetmn amacı kapsamı ve
metotları hakkında farkındalıklarının artırılması
değm yönetm sürecn olumlu anlamda
etkleyen faktörlerden brdr.
Kamu kaynaklarının etkn, ekonomk
ve verml kullanımının sağlanmasında
önde gelen kamu kurumu olarak
Sayıtay, raporlarını kamuoyuyla
paylamak durumundadır. Sayıtay
TBMM ve dolayısıyla vatandalar adına
denetm yapmaktadır. Halk, medya,
svl toplum ve akademk çevreler
Sayıtayın fonksyonları, faalyetler ve
raporları konusunda blglendrlmeldr.
Bu hususu göz önünde bulundurarak
Sayıtay basın toplantıları veya
konferanslar gb faalyetler yürütecektr.
94
Amaç ve Hedeer
2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
TEMEL POLİTİKA BELGELERİ
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Onuncu Kalkınma Planı 06/07/2013 tarhl ve 28699 sayılı Resm Gazete de yayımlanmıtır.
Planda Sayıtayın denetm alanının tüm kamu kaynaklarını kapsayacak eklde genletldğnden
bahsedlm ve stratejk yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetmnn Sayıtay
tarafından yapılacağı vurgulanmıtır.
Orta Vadel Program (2017-2019)
2017 yılı merkez yönetm bütçe sürecn balatan ve 2017-2019 dönemn kapsayan Orta Vadel
Program (OVP) Türkye ekonomsnn stkrarlı ve daha rekabetç br zemnde büyümes ve toplum
refahının yükseltlmes çn gerekl atılımları gerçekletrmek üzere hazırlanmıtır. Üç yıllık br bakı
açısına sahp olan Orta Vadel Programda Sayıtay le lgl olarak “Kamu Mal Yönetm ve Denetm”
bölümünde u hususlar öngörülmütür;
“Kamu darelernn bütçeler, stratejk planları, performans programları ve faalyet raporları
arasındak lk güçlendrlecektr.
Stratejk planlama, performans esaslı bütçeleme ve performans denetmnn merkez
uyumlatırmasından sorumlu dareler arasındak koordnasyon güçlendrlecektr.
Kamuda stratejk yönetmn uygulama etknlğnn artırılması ve etkn br dı denetmn
sağlanması çn Sayıtay’ın uygulama altyapısı güçlendrlecektr.
2017 Yılı Katılım Önces Ekonomk Reform Programı
Harcama Poltkaları
-Kamu mal yönetm ve denetmnde kullanılan blg teknolojler altyapısının bütünlek hale
getrlmesne yönelk çalımalar tamamlanacaktır.
Amaç ve Hedeer
95
2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Kamu Mal Yönetm ve Denetm
-Kamu darelernn bütçeler, stratejk planları, performans programları ve faalyet raporları
arasındak lk güçlendrlecektr.
-Stratejk planlama, performans esaslı bütçeleme ve performans denetmnn merkez
uyumlatırmasından sorumlu dareler arasındak koordnasyon güçlendrlecektr.
-Kamu personelne yönelk performans ölçüm sstem geltrlecektr.
-Kamu darelernde, ç kontrol ve ç denetm uygulamalarının stratejk yönetmn etknlğn
artıracak br bçmde güçlendrlmesne devam edlecektr.
-Kamu darelernn stratejk, performans ve operasyonel hedeerne yönelk rsklern etkn
yönetmn sağlamak üzere Kamu Rsk Yönetm Rehber hazırlanacaktır.
-Kamuda stratejk yönetmn uygulama etknlğnn artırılması ve etkn br dı denetmn
sağlanması çn Sayıtayın uygulama altyapısı güçlendrlecektr.
-Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu uygulamada gözlemlenen eksklkler çerçevesnde
güncellenecektr.
-Kamu döner sermaye kurulularının açık, eaf ve hesap vereblr br dar ve mal yapıda
çalımalarını sağlayacak döner sermaye reformu gerçekletrlecektr.
Kamu Malyesnn Kurumsal Özellkler
İç denetm alanında 2017-2019 dönemne lkn yapılması planlanan faalyetler
-5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu ç denetm ve dı denetm kavramlarını
açıklamı ve genel br çerçeve çzmtr. İlgl mevzuatlarda se ç denetm, dı denetm ve teft
kavramlarının yetkler, faalyet gösterdkler alanlar ve levler düzenlenmtr. İç denetm
mekanzmasının kamu darelernde etkl ve verml br eklde faalyet göstereblmes çn dı
denetmle lksnn net br eklde ortaya konulması, teft brmler le olan görev ve rol ayrımının
net olarak belrlenmes amacıyla çalımalar yürütülmes planlanmaktadır.
Faalyetlere
İlkn Blg ve
Değerlendrmeler
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
99
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- MALİ BİLGİLER
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2017 Yılı Sayıtay Bakanlığı bütçes 257.485.500 TL olarak kanunlamı, yılı çersnde
217.366.761 TLs harcanmı olup 40.118.739 TL ödenek ptal edlmtr. Harcama gerçekleme oranı
% 84,40’dır.
Bütçe Gderlernn Ekonomk Sınıandırması
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2015 2016 2017
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 PERSONEL GİDERLERİ 121.771.000 121.180.579 146.792.000 135.178.566 155.358.000 136.408.798
01 Memurlar 119.795.000 119.430.071 143.642.000 133.872.946 150.588.000 134.521.641
02 Sözleşmel Personel 466.000 325.521 640.000 361.208 1.760.000 800.413
04 Geçc Personel 10.000 0 10.000 0 10.000 0
05 Dğer Personel 1.500.000 1.424.987 2.500.000 944.412 3.000.000 1.086.744
02 SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 15.345.000 14.726.543 17.122.000 16.917.578 19.390.000 17.059.518
01 Memurlar 15.220.000 14.676.758 16.992.000 16.858.643 19.010.000 16.927.634
02 Sözleşmel Personel 125.000 49.785 130.000 58.935 380.000 131.884
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 37.400.000 32.441.434 43.381.000 36.097.953 52.956.000 44.403.001
02 Tüketme Yönelk Mal ve Hzmet Alımları 4.092.000 3.395.739 4.184.000 3.600.454 4.777.000 4.308.188
03 Yolluklar 8.453.000 6.375.003 9.076.000 4.341.696 11.296.000 7.545.802
04 Görev Gderler 120.000 79.433 60.000 15.703 260.000 186.770
05 Hzmet Alımları 22.165.000 20.514.334 27.216.000 25.978.520 33.708.000 30.068.913
06 Temsl ve Tanıtma Gderler 300.000 132.057 400.000 203.143 430.000 227.248
07
Menkul Mal, Gayr Madd Hak Alım, Bakım ve Onarım
Gderler
1.320.000 1.021.953 1.495.000 1.104.201 1.535.000 1.192.841
08 Gayrmenkul Mal Bakım ve Onarım Gderler 950.000 922.915 950.000 854.236 950.000 873.240
05 CARİ TRANSFERLER 726.500 705.736 761.500 737.314 836.500 797.984
03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 650.000 650.000 675.000 675.000 735.000 735.000
04 Hane Halkına Yapılan Transferler 1.500 252 1.500 252 1.500 252
06 Yurt Dışına Yapılan Transferler 75.000 55.484 85.000 62.062 100.000 62.732
06 SERMAYE GİDERLERİ 11.130.000 6.045.124 17.600.000 14.714.329 28.945.000 18.697.459
01 Mamul Mal Alımları 1.400.000 761.312 2.950.000 2.504.673 6.820.000 6.004.572
03 Gayr Madd Hak Alımları 2.700.000 1.499.457 6.200.000 5.535.557 13.100.000 7.381.475
05 Gayrmenkul Sermaye Üretm Gderler 300.000 0 1.650.000 1.490.937
07 Gayrmenkul Büyük Onarım Gderler 6.730.000 3.784.355 6.800.000 5.183.162 9.025.000 5.311.412
GENEL TOPLAM 186.372.500 175.099.416 225.656.500 203.645.740 257.485.500 217.366.761
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
100
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİKİN AÇIKLAMALAR
Ekonomk sınıandırma açısından Sayıtayın 2015, 2016 ve 2017 yılları bütçesinde yer alan
ödeneklern dağılımı ve yılsonu gerçeklemeler aağıdak tabloda gösterlmtr.
Ekonomk Sınıandırmaya Göre Karılatırmalı Bütçe Gderler
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN
TÜRÜ
2015 2016 2017
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 Personel Gderler 121.771.000 121.180.579 146.792.000 135.178.566 155.358.000 136.408.798
02 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi Gider. 15.345.000 14.726.543 17.122.000 16.917.578 19.390.000 17.059.518
03 Mal ve Hzmet Alım Gder. 37.400.000 32.441.434 43.381.000 36.097.953 52.956.000 44.403.001
05 Car Transferler 726.500 705.736 761.500 737.314 836.500 797.984
06 Sermaye Gderler 11.130.000 6.045.124 17.600.000 14.714.329 28.945.000 18.697.459
TOPLAM 186.372.500 175.099.416 225.656.500 203.645.740 257.485.500 217.366.761
“01- Personel Gderler” çn 155.358.000 TL ödenek tahss edlm ve söz konusu ödeneğn
%87,8’ harcanmıtır.
“02- Sosyal Güvenlk Kurumlarına Devlet Prm Gderler” çn 19.390.000 TL ödenek tahss
edlm ve söz konusu ödeneğn %87,9'u harcanmıtır.
“03- Mal ve Hzmet Alım Gderler” çn 52.956.000 TL ödenek tahss edlm ve söz konusu
ödeneğn %83,8’ harcanmıtır.
“05- Car Transferler çn 836.500 TL ödenek tahss edlm ve söz konusu ödeneğn %95,3’ü
harcanmıtır.
“06- Sermaye Gderler” çn 28.945.000 TL ödenek tahss edlm ve söz konusu ödeneğn %
64,5' harcanmıtır.
2017 yılında Kurumumuza tahss edlen toplam 257.485.500 TL ödeneğn % 84,4'ü harcanmıtır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
101
Kurumsal ve fonksyonel sınıandırmaya göre bütçe gderler aağıdak tablolarda gösterlmtr.
Kurumsal Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler
KURUMSAL KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.00.00.02 Özel Kalem 8.265.000 4.393.065 53,1
06.01.00.00 Dareler ve Kurullar 27.645.000 24.376.438 88,1
06.02.00.00 Başkan Yardımcılığı 75.628.500 65.908.058 87,1
06.02.00.20 Denetm Brmler 145.947.000 122.689.200 84
TOPLAM 257.485.500 217.366.761 84,4
Fonksyonel Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler
KODU AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01 Genel Kamu Hzmetler 28.685.500 25.613.439 89,2
02 Savunma Hzmetler 50.000 17.805 35,6
03 Kamu Düzen ve Güvenlk Hzmetler 223.750.000 189.925.393 84,8
09 Eğtm Hzmetler 5.000.000 1.810.124 36,2
TOPLAM 257.485.500 217.366.761 84,4
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
102
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Bütçe gder türü açısından ptal edlen ödenek mktarları aağıdak tabloda gösterlmtr.
2017 Yılı Bütçe Gderler ve Harcama Oranları
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2017(TL)
HARCAMA ORANI
(%)
TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERLERİ İPTAL EDİLEN
01 Personel Gderler 155.358.000 136.408.798 18.949.202 87,8
02 Sosyal Güv.Kur. Devlet Prm 19.390.000 17.059.518 2.330.482 87,9
03 Mal ve Hzmet Alım Gderler 52.956.000 44.403.001 8.552.999 83,8
05 Car Transferler 836.500 797.984 38.516 95,3
06 Sermaye Gderler 28.945.000 18.697.459 10.247.541 64,5
TOPLAM 257.485.500 217.366.761 40.118.739 84,4
“01- Personel Gderler” çn 155.358.000 TL ödenek tahss edlm, söz konusu ödeneğn 136.408.798
TLs harcanmı ve yılsonu tbarıyla ödeneğn %12,2's ,
“02- Sosyal Güvenlk Kurumlarına Devlet Prm Gderler” çn 19.390.000 TL ödenek tahss edlm, söz
konusu ödeneğn 17.059.518 TLs harcanmı ve yılsonu tbarıyla ödeneğn %12,1’ ptal edlmtr.
“03- Mal ve Hzmet Alım Gderler” çn 52.956.000 TL ödenek tahss edlm, söz konusu ödeneğn
44.403.001 TLs harcanmı ve yılsonu tbarıyla ödeneğn % 16,2’s ptal edlmtr.
“05- Car Transferler” çn 836.500 TL ödenek tahss edlm, söz konusu ödeneğn 797.984 TLs harcanmı
ve yılsonu tbarıyla ödeneğn % 4,7’s ptal edlmtr.
“06- Sermaye Gderler” çn 28.945.000 TL ödenek tahss edlm, söz konusu ödeneğn 14.714.329 TLs
harcanmı ve yılsonu tbarıyla ödeneğn % 35,5’ ptal edlmtr.
2017 yılında harcamaların %62,7's personel gderlerne, %7,85’ sosyal güvenlk kurumları devlet prm
gderlerne, %20,4’ü mal ve hzmet alım gderlerne, %0,3'ü car transferlere ve %8,6’sı de sermaye gderlerne
harcanmıtır.
2017 yılında Kurumumuza tahss edlen toplam 257.485.500 TL ödeneğn % 15,6'sı ptal edlmtr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
103
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2017 yılı yatırım harcamaları ve bütçe ilemleri aağıdaki tabloda gösterilmitir.
2017 Yılı Yatırım Harcamaları
PROJE ADI ÖDENEK HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
Blg Sstemler 16.800.000 10.067.235 59,9
Muhtelf İşler 8.645.000 7.121.277 82,3
Lojman Onarımı 3.200.000 1.331.593 41,6
Eğtm Merkez ve Çevre Düzenlemes 300.000 177.354 59,1
TOPLAM 28.945.000 18.697.459 64,5
2017 yılı yatırım harcamaları gerçekleme oranı %64,5 olmutur.
2015, 2016, ve 2017 yıllarına at bütçe gderlernn gerçeklemeler aağıdak tabloda yer
almaktadır. Toplam bütçe ödeneğnn; 2015 yılında %93,9, 2016 yılında %90,2’s ve 2017 yılında
%84,4'ü bütçe gder olarak gerçeklemtr.
Son Üç Yıl Ödenek Harcama Durumu
UYGULAMA SONUÇLARI BİRİM 2015 2016 2017
Toplam Ödenek TL
186.372.500 225.656.500
257.485.500
Harcama TL
175.099.416 203.645.740
257.485.500
Gerçekleşme Oranı %
93,9 90,2 84,4
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
104
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıtayın faalyetlern yürütürken kullanmı olduğu elektrk, su, doğalgaz, telefon ve nternet
ermne at gderler aağıdak tabloda gösterlmtr.
Faaliyetlere İlikin Maliyet Tablosu
2015 2016 2017
HİZMET BİNASI
Kullanım Alanı (m²) 153.808 153.808 153.808
Personel* Başına Düşen Kullanım Alanı (m²/kş) 100 109 108
Personel Başına Kapalı Alan(m²/kş) 62 64 63
ELEKTRİK TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (kw/saat) 3.346.681 3.734.466 3.600.000
Tüketm Gder (TL) 1.228.182 1.145.647 1.323.945
Personel Başına Elektrk Aydınlanma Gder (TL) 777 810 931
SU TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (m³) 37.083 35.190 32.343
Tüketm Gder (TL) 272.288 286.746 365.788
Personel Başına Su Gder (TL) 172 203 257
DOĞALGAZ TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (m³) 636.309 642.551 626.535
Tüketm Gder (TL) 682.116 785.422 751.000
Personel Başına Isınma Gder (TL) 432 555 528
TELEFON VE İNTERNET
ERİŞİMİ
Telefon ve İnternet Erşm Gder (TL) 327.876 340.765 292.657
Personel Başına Telefon ve İnternet Erşm Gder 208 241 205
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
105
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Hzmet alımı suretyle sthdam edlen personel sayısı, taıt kullanımı le yurt ç ve yurt dıı
görevlendrmelere lkn malyet blgler aağıdak tabloda gösterlmtr.
Hzmet Alımları Tablosu
2015 2016 2017
TEMİZLİK HİZMETİ
Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Edilen Personel Sayısı 331 335 340
Temzlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Başına Düşen
Ortalama Alan (m²/kş)
465 459 452
Temzlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Malyet (TL) 11.867 11.367 12.319
GÜVENLİK HİZMETİ
Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Edilen Personel Sayısı 111 108 107
Güvenlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Başına Düşen
Ortalama Alan (m²/kş)
1.386 1.424 1.437
Güvenlk Hzmetnde İsthdam Edlen Personel Malyet (TL) 4.133 3.961 3.998
TAŞIT KULLANIMI
Kralanan Taşıt Sayısı 76 78 77
Satın Alınma Suretyle Ednlen Taşıt Sayısı - - 12
Taşıtların Toplam Malyet (Personel Servs Kralama, Akaryakıt,
Bakım-Onarım, Trafk Sgortası, vs.) (TL)
3.123.793 3.582.993 3.752.937
Personel Başına Ulaşım Gder (TL) 1.977 2.534 2.639
HARCIRAH
Yurt İç Görevlendrme Sayısı 2.068 1.868 2.231
Yurt İç Görevlendrme Malyet (TL) 5.307.445 3.536.005 6.293.314
Yurt Dışı Görevlendrme Sayısı 231 158 219
Yurt Dışı Görevlendrme Malyet (TL) 1.034.065 805.692 1.252.485
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
106
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3- MALİ DENETİM SONUÇLARI
Kurumumuzun 2016 yılı harcamalarına lkn dı denetm, 5018 sayılı Kanun’un 69’uncu
maddes gereğnce TBMM Bakanlık Dvanı tarafından görevlendrlen komsyonca yapılmıtır.
Komsyonun hazırlamı olduğu 2016 Yılı Sayıtay Bakanlığı Dı Denetm Raporunun sonuç
bölümünde;
Sayıtay Bakanlığının ödeme emr belgeler ve muhasebe lem flerne dayalı olarak tahakkuk
ettrdğ ödemeler le banka hesap özetlernn mutabık olduğu,
Kesn hesap cetvellernde gösterlen gelr-gder rakamlarının doğru ve denk olduğu, ödenek
üstü harcama yapılmadığı,
Sayıtay Bakanının üst yönetc olarak, bütçe ile verilen kamu kaynaklarının etkili, ekonomk
ve verml br eklde kullanılmasını temn edecek mal tedbrlern alınmasında, 5018 sayılı Kanunda
öngörülen mal yönetm ve kontrol sstemnn leynn gözetlmesnde, görev ve sorumlulukların
yerne getrlmesnde üstün gayret gösterdğ,
Harcama yetkls, gerçekletrme görevls, mal hzmetler brm yönetcs ve muhasebe
yetklsnn, mal mevzuatın uygulanmasında ve gerekli tedbrlern alınmasında azam çaba sarf
ettikleri,
İdarenin mali faaliyet, karar ve ilemlerinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve lgl
dğer mevzuat çerçevesnde yürütüldüğü
belrtlmtr.
Komsyonun hazırlamı olduğu 2016 Yılı Sayıtay Bakanlığı Dı Denetm Raporu 11.10.2017
tarhnde TBMM Bakanlık Dvanında görüülmütür. TBMM Bakanlık Dvanınca kabul edlen rapor
12.12.2017 tarhnde TBMM Genel Kurulunun blgsne sunulmutur.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
107
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Sayıtayın 2017 yılı performans bilgileri aağıdaki tablolarda gösterilmitir.
Performans Göstergeler Gerçekleme Sonuçları Tablosu
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2017
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 1: Uluslararası denetm standartlarına uygun şeklde denetm yapılarak Türkye Büyük Mllet Mecls tarafından
bütçe hakkının kullanılablmes çn kamu darelernde hesap verme sorumluluğunun ve şeaığın yerleştrlmes le
5018 sayılı Kanun gereğnce gerekl altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
Hedef 1: Kamu darelernde 5018 sayılı Kanun gereğnce kurulması gereken muhasebe sstem, ç kontrol sstem,
performans yönetm sstem (stratejk plan-performans programı-faalyet raporu) gb sstemlernn kurulmasına ve
yleştrlmesne katkı sağlamak
Denetm programlarının uygulanma oranı
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
ü
Olumlu denetm görüşü verlen kamu dares
yüzdes (Yüzde)
(Şartlı olumlu dahl)
DESTEK GRUBU 01 65 97,8 150,4
ü
Kamu darelernn muhasebe sstem, ç
kontrol sstem, performans yönetm sstem
gb sstemlern kurmuş olduklarının
değerlendrlmes (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 50 50 100
ü
Genel Raporların tamamının yayımlanması ve
TBMM’ye sunulması (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
ü
ü Tamamlandı
v Kısmen Tamamlandı
Tamamlanmadı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
108
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2017
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 2: Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve kapastesn gelştrmek
Hedef 1: Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek
Uluslararası denetm standartlarını yeterl
şeklde uygulayan denetm ekb sayısı (Adet)
(Uygunluk denetm yapanlar harç)
DESTEK GRUBU 06 250 199 79,6
v
Uluslararası denetm standartlarına uygun
denetm raporu sayısı (Adet)
(Yargılamaya esas raporlar harç)
DESTEK GRUBU 06 650 420 64,6
v
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk
Vermllk Denetm, Blşm Sstemler
Denetm, Mal İstatstkler Değerlendrme,
Syas Part Denetm, Düzenllk Denetm,
Faalyet Raporları Değerlendrme, Genel
Uygunluk Bldrm Hazırlama rehberlernn
yayımlanması ve güncellenmes (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Rskl alan sektör raporu doğrultusunda
hazırlanmış Yıllık Denetm Programı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Meslektaş Değerlendrmes Raporları (Adet) DESTEK GRUBU 01 3 4 133,3
ü
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım sağlanan
toplantı sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 2 1 50
v
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
109
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2017
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 2: Meslek yeterllğ artırmak
Yıllık eğtm programlarının uygulanma oranı
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 06 70 90 128,5
ü
Genel Eğtm Planının uygulanma oranı
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 06 70 80 114,2
ü
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm
yönetm, proje/zaman yönetm, letşm,
blgsayar becerler, vs. gb konularda verlen
eğtm sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 30 53 176,6
ü
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından
denetm planlarına uygun yürütülen denetm
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1000 564 56,4
v
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb
sayısı (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
ü
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn
(BDDT) etkn şeklde kullanıldığı denetm
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1000 564 56,4
v
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn
şeklde kullanan denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 700 700 100
ü
Blşm Sstemler Stratejs (Adet) DESTEK GRUBU 02 1 0 0
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 4 2 50
v
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl kurumlarda
görevlendrlen meslek mensubu sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 1 1 100
ü
İnceleme Raporunun güncellenmes (Adet) DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 49 38 77,5
v
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
110
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2017
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 3: Modern denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası meslek ve lgl dğer kuruluşlar le
etkn şbrlğ yapmak
Uluslararası örgütler ve dğer ülke sayıştayları
le yürütülen ortak denetm sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay,
konferans ya da sempozyum sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 6 6 100
ü
Denetm metodolojsnn gelştrlmes
amacıyla hazırlanan ve yürütülen araştırma
projes sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans
ya da sempozyum sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 2 150
ü
Kamu darelernde eğtm çn görevlendrlen
denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 20 48 240
ü
Amaç 3: Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
Hedef 1: Yargı fonksyonunun daha etkn, adl , hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm altyapısını gelştrmek
Blşm altyapısının tamamlanması (Yüzde) DESTEK GRUBU 02 85 85 100
ü
Sayıştay yargısına lşkn blşm altyapısının
güncellenen mevzuata uygun hale getrlmes
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 02 100 100 100
ü
Hedef 2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme
raporu (Adet)
BAŞSAVCILIK 1 1 100
ü
İlamların infazına ilişkin izleme raporu (Adet) BAŞSAVCILIK 1 1 100
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
111
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2017
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 4: Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve nsan kaynakları yönetmn
güçlendrmek
Hedef 1: Kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak yönetm blg sstem oluşturmak
Yönetm Blg Sstemnn htyaçlar
doğrultusunda gelştrlmes (Yüzde)
DESTEK GRUBU 02 40 40 100
ü
Malyet hesaplanan denetm çalışması sayısı
(Adet)
DESTEK GRUBU 01 1000 564 56,4
v
Hedef 2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
İnsan kaynakları yönetm stratejs uygulanma
oranı (Yüzde)
İKBB 30 30 100
ü
İdarenin insan kaynakları konusunda
personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 2 2 100
ü
İdarenn personelle yaptığı görüşme
sonuçlarına dar rapor (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması (Adet) İKBB 1 1 100
ü
Amaç 5:Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak amacıyla Sayıştayın kamuoyu
nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
Hedef 1:TBMM le lşklern gelştrlmes ve Sayıştay faalyetlerne lşkn farkındalığı artırmak
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan
toplantıların sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 2 200
ü
Mlletvekllernn katılımıyla düzenlenen
konferans sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
112
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2017
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 2: Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek
Denetmlerle lgl farkındalığın
gelştrlmesne yönelk toplantı/etknlk sayısı
(Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle
yapılan toplantı sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 2 2 100
ü
Denetlenen kurumlarla letşm konularına
yönelk hazırlanan değerlendrme raporu
(Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
ü
Hedef 3: Sayıştayın ve faalyetlernn kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler nezdnde tanıtılması
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen
basın açıklamalarının sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 2 3 150
ü
Güncellenmş tanıtım broşürü (Adet) DESTEK GRUBU 06 1 1 100
ü
Düzenlenen uluslararası eğtm sayısı (Adet) DESTEK GRUBU 06 1 2 150
ü
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 06 1 9 900
ü
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında
yleşme (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 50 50 100
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
113
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Performans Gösterges Sonuçları Tablosu
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
1
Denetlenen kurumların muhasebe sstem, ç kontrol sstem, performans yönetm sstem gb sstemlern
değerlendrmek üzere br model gelştrlerek, lgl sstemlern yleştrlmesne zemn hazırlanacaktır
1 Denetm programlarının uygulanma oranı (Yüzde) 100 100
ü
2
Olumlu denetm görüşü verlen kamu dares yüzdes
(Yüzde) (Şartlı olumlu dahl)
65 150,4
ü
3
Kamu darelernn muhasebe sstem, ç kontrol
sstem, performans yönetm sstem gb sstemlern
kurmuş olduklarının değerlendrlmes (Yüzde)
50 50
ü
4
Genel Raporların tamamının yayımlanması ve
TBMM’ye sunulması (Yüzde)
100 100
ü
2
Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetm rehberler
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır
5
Uluslararası denetm standartlarını yeterl şeklde
uygulayan denetm ekb sayısı (Adet)
(Uygunluk denetm yapanlar harç)
250 199
v
6
Uluslararası denetm standartlarına uygun denetm
raporu sayısı (Adet)
(Yargılamaya esas raporlar harç)
650 420
v
7
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk
Vermllk Denetm, Blşm Sstemler Denetm,
Mal İstatstkler Değerlendrme, Syas Part
Denetm, Düzenllk Denetm, Faalyet Raporları
Değerlendrme, Genel Uygunluk Bldrm Hazırlama
rehberlernn yayımlanması ve güncellenmes (Adet)
1 1
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
114
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
8
Rskl alan sektör raporu doğrultusunda hazırlanmış
Yıllık Denetm Programı (Adet)
1 1
ü
9 Meslektaş Değerlendrmes Raporları (Adet) 3 4
ü
10
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım sağlanan
toplantı sayısı (Adet)
2 1
v
3
Meslek yeterllğn artırılması sağlanacaktır
11
Yıllık eğtm programlarının uygulanma oranı
(Yüzde)
70 90
ü
12 Genel Eğtm Planının uygulanma oranı (Yüzde) 70 80
ü
13
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm yönetm,
proje/zaman yönetm, letşm, blgsayar becerler,
vs. gb konularda verlen eğtm sayısı (Adet)
30 53
ü
14
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetm
planlarına uygun yürütülen denetm sayısı (Adet)
1000 564
v
15
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb sayısı
(Yüzde)
100 100
ü
16
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn (BDDT)
etkn şeklde kullanıldığı denetm sayısı (Adet)
1000 564
v
17
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn şeklde
kullanan denetç sayısı (Adet)
700 700
ü
18 Blşm Sstemler Stratejs (Adet) 1 0
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
115
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
19
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
4 2
v
20
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl kurumlarda
görevlendrlen meslek mensubu sayısı (Adet)
1 1
ü
21 İnceleme Raporunun güncellenmes (Adet) 1 1
ü
22
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu sayısı
(Adet)
49 38
v
4 Denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası düzeyde şbrlğ yapılacaktır
23
Uluslararası örgütler ve dğer ülke sayıştayları le
yürütülen ortak denetm sayısı (Adet)
1 1
ü
24
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans
ya da sempozyum sayısı (Adet)
6 6
ü
25
Denetm metodolojsnn gelştrlmes amacıyla
hazırlanan ve yürütülen araştırma projes sayısı
(Adet)
1 1
ü
26
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da
sempozyum sayısı (Adet)
1 2
ü
27
Kamu darelernde eğtm çn görevlendrlen
denetç sayısı (Adet)
20 48
ü
5 Yargılama süreçlerne lşkn blşm altyapısı tamamlanacaktır
28 Blşm altyapısının tamamlanması (Yüzde) 85 85
ü
29
Sayıştay yargısına lşkn blşm altyapısının
güncellenen mevzuata uygun hale getrlmes
(Yüzde)
100 100
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
116
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
6 İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır
30
İlamların izlenmesne lşkn değerlendrme raporu
(Adet)
1 1
ü
31 İlamların infazına ilişkin izleme raporu (Adet) 1 1
ü
7
Kurum faalyetlernn etkn yönetmne katkı sağlamak üzere süreç yönetm çerçeve belges
tamamlanacaktır
32
Yönetm Blg Sstemnn htyaçlar doğrultusunda
gelştrlmes (Yüzde)
40 40
ü
33 Malyet hesaplanan denetm çalışması sayısı (Adet) 1000 564
v
8 İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır
34
İnsan kaynakları yönetm stratejs uygulanma oranı
(Yüzde)
30 30
ü
35
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle
yaptığı görüşmelerin sıklığı (Adet)
2 2
ü
36
İdarenn personelle yaptığı görüşme sonuçlarına
dar rapor (Adet)
1 1
ü
37 Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması (Adet) 1 1
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
117
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
9 Türkye Büyük Mllet Mecls le lşkler gelştrlecektr
38
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan toplantıların
sayısı (Adet)
1 2
ü
39
Mlletvekllernn katılımıyla düzenlenen konferans
sayısı (Adet)
1 1
ü
10 Denetlenen kurumlarla etkn letşm çn İletşm Stratejs uygulamaya konulacaktır
40
Denetmlerle lgl farkındalığın gelştrlmesne
yönelk toplantı/etknlk sayısı (Adet)
1 1
ü
41
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle yapılan
toplantı sayısı (Adet)
2 2
ü
42
Denetlenen kurumlarla letşm konularına yönelk
hazırlanan değerlendrme raporu (Adet)
1 1
ü
11
Kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler le lşkler İletşm Stratejs çerçevesnde
gelştrlecektr
43
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen basın
açıklamalarının sayısı (Adet)
2 3
ü
44 Güncellenmş tanıtım broşürü (Adet) 1 1
ü
45 Düzenlenen uluslararası eğtm sayısı (Adet) 1 2
ü
46
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı
(Adet)
1 9
ü
47
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında yleşme
(Yüzde)
50 50
ü
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
118
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Performans Göstergeler Sonuçları
AMAÇ - 1
Uluslararası denetm standartlarına uygun şeklde denetm yapılarak Türkye Büyük
Mllet Mecls tarafından bütçe hakkının kullanılablmes çn kamu darelernde hesap
verme sorumluluğunun ve şeaığın yerleştrlmes le 5018 sayılı Kanun gereğnce
gerekl altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
HEDEF - 1
Kamu darelernde 5018 sayılı Kanun gereğnce kurulması gereken muhasebe sstem,
ç kontrol sstem, performans yönetm sstem (stratejk plan-performans programı-
faalyet raporu) gb sstemlernn kurulmasına ve yleştrlmesne katkı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ
Denetlenen kurumların muhasebe sstem, ç kontrol sstem, performans yönetm
sstem gb sstemlern değerlendrmek üzere br model gelştrlerek, lgl sstemlern
yleştrlmesne zemn hazırlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Denetm programlarının uygulanma
oranı
Tamamlandı
Olumlu denetm görüşü verlen kamu
dares yüzdes (Şartlı olumlu dahl)
Tamamlandı
Kamu darelernn muhasebe sstem,
ç kontrol sstem, performans yönetm
sstem gb sstemlern kurmuş
olduklarının değerlendrlmes
Tamamlandı
Genel Raporların tamamının
yayımlanması ve TBMM’ye sunulması
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
119
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve
kapastesn gelştrmek
HEDEF - 1 Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek
PERFORMANS HEDEFİ
Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun
denetm rehberler hazırlanarak uygulamaya konulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Uluslararası denetm standartlarını yeterl
şeklde uygulayan denetm ekb sayısı
Kısmen Tamamlandı
Meslekten hraçlar nedenyle meslek mensubu sayısında
azalma meydana gelmş olup, bu durum denetm ekb
sayısının da planlanandan aşağıda kalmasına yol açmıştır.
Uluslararası denetm standartlarına uygun
denetm raporu sayısı
(Yargılamaya esas rapor harç)
Kısmen Tamamlandı
Ülkemzde yaşanan menfur darbe grşm sonucu
meslekten hraçlar ve denetm programının uygulamaya
başlanmasındak geckme nedenyle denetme alınan kamu
dares sayısında öncek yıla göre azalma meydana gelmştr.
Bunun sonucu olarak da düzenlenen denetm raporu sayısı
hedeenenden aşağıda kalmıştır.
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk
Vermllk Denetm, Blşm Sstemler Denetm,
Mal İstatstkler Değerlendrme, Syas
Part Denetm, Düzenllk Denetm, Faalyet
Raporları Değerlendrme, Genel Uygunluk
Bldrm Hazırlama rehberlernn yayımlanması
ve güncellenmes
Tamamlandı
Rskl alan sektör raporu doğrultusunda
hazırlanmış Yıllık Denetm Programı
Tamamlandı
Meslektaş Değerlendrmes Raporları Tamamlandı
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım sağlanan
toplantı sayısı
Kısmen Tamamlandı
Denetm programlarındak yoğun şgücü htyacı uluslararası
toplantılara katılım kapastesn daraltmıştır.
DEĞERLENDİRME
Ülkemzde yaşanan menfur darbe grşm sonucu meslekten hraçlar ve denetm
programının uygulamaya başlanmasındak geckme olmasına rağmen 2016 yılı
Denetm Programı yüzde yüz gerçekleştrlmştr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
120
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve kapastesn
gelştrmek
HEDEF - 2 Meslek yeterllğ artırmak
PERFORMANS HEDEFİ Meslek yeterllğn artırılması sağlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Yıllık eğtm programlarının uygulanma oranı
Tamamlandı
Genel Eğtm Planının uygulanma oranı
Tamamlandı
Denetm metodolojs, uluslararası denetm standartları, ekp
çalışması, denetm yönetm, proje/zaman yönetm, letşm,
blgsayar becerler, vs. gb konularda verlen eğtm sayısı
Tamamlandı
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetm planlarına
uygun yürütülen denetm sayısı
Kısmen Tamamlandı
Ülkemzde yaşanan menfur darbe grşm sonucu
meslekten hraçlar ve denetm programının uygulamaya
başlanmasındak geckme nedenyle denetme alınan
kamu dares sayısında öncek yıla göre azalma meydana
gelmştr. Bunun sonucu olarak da gerçekleştrlen
denetm sayısı hedeenenden aşağıda kalmıştır.
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb sayısı
Tamamlandı
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn (BDDT) etkn şeklde
kullanıldığı denetm sayısı
Kısmen Tamamlandı
Ülkemzde yaşanan menfur darbe grşm sonucu
meslekten hraçlar ve denetm programının uygulamaya
başlanmasındak geckme nedenyle denetme alınan
kamu dares sayısında öncek yıla göre azalma meydana
gelmştr. Bunun sonucu olarak da gerçekleştrlen
denetm sayısı hedeenenden aşağıda kalmıştır.
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn şeklde kullanan
denetç sayısı
Tamamlandı
Blşm Sstemler Stratejs Tamamlanmadı
2018 Yılı Performans Programına alındı.
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya staj yapmak üzere
dğer ülke sayıştaylarında görevlendrlen denetç sayısı
Kısmen Tamamlandı
ECA knc dönem staj davet Kurumumuza geç ulaştığından
görevlendrlmes planlanan 2 kş görevlendrlmemştr.
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl kurumlarda görevlendrlen
meslek mensubu sayısı
Tamamlandı
İnceleme Raporunun güncellenmes
Tamamlandı
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu sayısı
Kısmen Tamamlandı
Meslekten hraçlar nedenyle sertfka sahb meslek
mensubu sayısında düşüş meydana gelmştr.
DEĞERLENDİRME
Blşm Sstemler Stratejs 2017 yılında yapılan zleme ve değerlendrlme sonucunda 2018
yılı Performans Programına alınmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
121
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım
ve kapastesn gelştrmek
HEDEF - 3
Modern denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası
meslek ve lgl dğer kuruluşlar le etkn şbrlğ yapmak
PERFORMANS HEDEFİ
Denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası düzeyde
şbrlğ yapılacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Uluslararası örgütler ve dğer ülke sayıştayları le
yürütülen ortak denetm sayısı
Tamamlandı
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da
sempozyum sayısı
Tamamlandı
Denetm metodolojsnn gelştrlmes amacıyla
hazırlanan ve yürütülen araştırma projes sayısı
Tamamlandı
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da
sempozyum sayısı
Tamamlandı
Kamu darelernde eğtm çn görevlendrlen denetç
sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
122
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 3 Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
HEDEF - 1
Yargı fonksyonunun daha etkn, adl, hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm
altyapısını gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ Yargılama süreçlerne lşkn blşm altyapısı tamamlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Blşm altyapısının tamamlanması Tamamlandı
Sayıştay yargısına lşkn blşm altyapısının
güncellenen mevzuata uygun hale getrlmes
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
AMAÇ - 3 Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
HEDEF - 2
Yargı fonksyonunun daha etkn, adl, hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm
altyapısını gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ İlamların nfazının etknlğn artırmak üzere zleme mekanzmaları oluşturulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme raporu Tamamlandı
İlamların infazına ilişkin izleme raporu Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
123
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 4
Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve nsan
kaynakları yönetmn güçlendrmek
HEDEF - 1 Kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak yönetm blg sstem oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ
Kurum faalyetlernn etkn yönetmne katkı sağlamak üzere yönetm blg sstemler
gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Yönetm Blg Sstemnn htyaçlar
doğrultusunda gelştrlmes
Tamamlandı
Malyet hesaplanan denetm çalışması
sayısı
Kısmen Tamamlandı
Ülkemzde yaşanan menfur darbe grşm sonucu meslekten
hraçlar ve denetm programının uygulamaya başlanmasındak
geckme nedenyle denetme alınan kamu dares sayısında
öncek yıla göre azalma meydana gelmştr. Bunun sonucu
olarak da gerçekleştrlen denetm sayısı hedeenenden
aşağıda kalmış ancak tüm denetm çalışmalarının malyet
hesaplanmıştır.
DEĞERLENDİRME
2016 yılı Denetm Programı yüzde yüz gerçekleştrlmş olup denetm çalışmalarının malyet
hesaplanmıştır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
124
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 4
Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve
nsan kaynakları yönetmn güçlendrmek
HEDEF - 2 İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
PERFORMANS HEDEFİ İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
İnsan kaynakları yönetm stratejs
uygulanma oranı
Tamamlandı
İdarenin insan kaynakları konusunda
personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı
Tamamlandı
İdarenn personelle yaptığı görüşme
sonuçlarına dar rapor
Tamamlandı
Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 1 TBMM le lşklern gelştrlmes ve Sayıştay faalyetlerne lşkn farkındalığı artırmak
PERFORMANS HEDEFİ Türkye Büyük Mllet Mecls le lşkler gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan
toplantıların sayısı
Tamamlandı
Mlletvekllernn katılımıyla düzenlenen
konferans sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
125
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 2 Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ Denetlenen kurumlarla etkn letşm çn İletşm Stratejs uygulamaya konulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Denetmlerle lgl farkındalığın
gelştrlmesne yönelk toplantı/etknlk
sayısı
Tamamlandı
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle
yapılan toplantı sayısı
Tamamlandı
Denetlenen kurumlarla letşm konularına
yönelk hazırlanan değerlendrme raporu
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
126
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 3
Sayıştayın ve faalyetlernn kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler
nezdnde tanıtılması
PERFORMANS HEDEFİ
Kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler le lşkler İletşm Stratejs
çerçevesnde gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen basın
açıklamalarının sayısı
Tamamlandı
Güncellenen tanıtım broşürü Tamamlandı
Düzenlenen uluslararası eğtm sayısı Tamamlandı
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı
sayısı
Tamamlandı
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında
yleşme
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
127
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2-PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayıtay Bakanlığı 2014-2018 Stratejk Planıyla kamu mal yönetm sstemnn geltrlmes
ve kamu darelernn mal lemlernn yletrlmes yoluyla kamu mal yönetmnde eaık ve
hesap vereblrlğn yerlemesne ve kamu kaynaklarının etkl, ekonomk ve verml yönetmne katkı
sağlanması amaçlanmaktadır.
2014-2018 dönemn kapsayan Denetm Stratejk Planı ve ek Eylem Planı hazırlanmı ve
uygulamaya konulmutur. Denetm Stratejk Planı, Sayıtayın Genel Stratejk Planını desteklemekte
ve bu planda yer alan denetm alanına lkn faalyetler detaylandırmakta, Sayıtayın denetm
fonksyonunun daha etkn br eklde yerne getrlmesn amaçlamakta ve devam etmekte olan
geltrme çalımaları çn br yol hartası ortaya koymaktadır. Sayıtay, Genel Stratejk Planının ek
ntelğnde olan Denetm Stratejk Planını uygulamaya koyarak Genel Stratejk Planda yer alan amaç
ve hedeern gerçeklemesn br anlamda güvenceye almı olmaktadır.
Bu doğrultuda yıl çersnde;
Denetm programları, kalkınma planları ve yıllık programlardak öncelkler, kamuoyu ve
denetlenen kamu darelernn beklentler, faalyetlernn ntelk ve ncelğ, bütçe büyüklükler,
denetlenme sıklığı, hbar ve kayetler, geçm yıl denetm sonuçları dkkate alınarak ve rsk
değerlendrmes yapılarak hazırlanmaktadır. 2016 Yılı Denetm Programının uygulanması
tamamlanmı olup Rskl Alan/Sektör raporu 2017 yılı çn hazırlanmı ve 2017 Yılı Denetm Programı
hazırlanmasında dkkate alınmıtır.
Denetm programları kapsamında yürütülen denetmler ve hazırlanan denetm raporları,
kamu darelernn hesap ve lemlernn kanunlara ve dğer hukuk düzenlemelere uygunluğu le
mal rapor ve tablolarının kamu daresnn tüm faalyet ve lemlernn sonucunu doğru ve güvenlr
olarak yansıttığının tespt edlmesn ve mal yönetm ve ç kontrol sstemlernn değerlendrmesn,
darelerce belrlenen hedef ve göstergelerle lgl olarak faalyet sonuçlarının ölçülmesn mümkün
kılmı, bu suretle denetlenen kamu dareler mal tabloları hakkında denetm görüü verlm ve 2016
Yılı Denetm Programı uygulamasında olumlu ve artlı olumlu denetm görüü verlen kamu dares
mal tabloları denetlenen kamu darelernn %97,8 ' olmutur.
INTOSAI tarafından yayımlanan yüksek denetm kurumları çn küresel düzeyde kabul görmü
kurallar ve denetm standartlarına uygun olarak hazırlanmı olan rehberlere göre denetm raporları
ve genel raporlar tamamlanmıtır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
128
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2016 Yılı Denetm Programı kapsamında denetm ekpler tarafından, 2016 Yılı Denetm
Programı dahlnde 5018 sayılı Kanun’a tab genel yönetm kapsamında; 44 genel bütçel dare,
111 özel bütçel dare, 9 düzenleyc ve denetleyc kurum, Sosyal Güvenlk Kurumu ve Türkye İ
Kurumu, 31 l özel dares, 30 büyükehr beledyes ve bunlara bağlı 16 dare, 35 l beledyes, 55
lçe beledyes, 3 mahall dare rket le 1 mahall dare brlğ ve 8 dğer kamu dares olmak üzere
toplam 345 Sayıtay Denetm Raporu düzenlenmtr. 2016 Yılı Denetm Programı kapsamında 72
kamu dares çn düzenlenen performans denetm raporu, toplam 345 kamu dares raporu le
brletrlerek yayımlanmıtır. Bu raporların laveten 5 adet genel rapor hazırlanmıtır. 345 kamu
daresne lkn Sayıtay Denetm Raporları hazırlanırken denetm sürec SayCAP denetm yönetm
programı üzernden yürütülmü ve yapılan denetmlern her brnde farklı düzeylerde blgsayar
destekl denetm teknkler kullanılmıtır.
75 adet kamu letmesnn denetm, 6085 ve 3346 sayılı Kanunlar kapsamında yürütülmütür.
Denetlenen kuruluların yıllık raporları, lem, blanço, sonuç hesapları ve yönetm kurullarının bra
edlmes-edlmemes veya genel görümeye sunulmasına esas olacak görüler çerecek eklde,
gerekçel ve karılatırmalı olarak hazırlanmıtır. Ayrıca Kamu İletmeler Genel Raporu düzenlenmtr.
Meslek yeterllğn artırılması çn meslek ve yönetm mensuplarının hzmetç eğtm
kapsamında "Genel Blgler" bölümünde ayrıntılı olarak yer alan;
- Sayıtay Denetm Yönetm Sstem,
- Mal Tablolar Analz ve Hesaplar Arası İlkler,
- MeslekYeterllk Kursları,
- Vertabanı Sorgulama SQL Eğtm,
- Denetm Görüü Türler ACL Eğtm,
- Tabanlı Kef Araçları ve Zafyet Denetm Eğtm,
- Blm Hukuku,
- Dl ve Anlatım,
- F Klavye
gb çetl konularda eğtmler düzenlenmtr.
Denetm metodolojsnn geltrlmes amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çalımalar
yapılmıtır. Uluslararası lkler kapsamında br adet ortak denetm faalyet yürütülmü ayrıca
yargılama sürecnde görev alan meslek mensupları tarafından çetl ülkelere çalıma zyaretler
gerçekletrlm ve tecrübe paylaımında bulunulmutur. Uluslararası düzeyde 6 adet ve ulusal
düzeyde 50 adet çalıtay, konferans, sempozyum ve eğtm düzenlenmtr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
129
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Adl, hızlı, eaf ve etkn leyen br yargı çn, süreç ve altyapıyı geltrme amacı kapsamında,
blm altyapısını tamamlama hedefne ulaılmı ve bu sayede tüm lgllern yargısal kararlara erm
%100 oranında sağlanmıtır.
Plan ve Bütçe Komsyonu le k toplantı, Sayıtay denetmler önces denetlenen kurumların üst
yönetm le toplantılar yapılmıtır. Denetlenen kurumların üst yönetmleryle, denetm metodolojs
ve yaklaımları hakkında görüme ve değerlendrmeler gerçekletrlmtr. Sayıtay Bakanlığınca
TBMM’ye sunulan raporlar mevzuat çerçevesnde Sayıtay nternet stesnde kamuoyuna
duyurulmutur. Ayrıca yıl çersnde svl toplum kurulularıyla tanıtım toplantıları gerçekletrlm, 9
ünverste tanıtım ktapçığı yoluyla Sayıtay ve Sayıtay denetm hakkında blglendrlmtr.
Stratejk yönetm anlayııyla hazırlanan 2014-2018 Stratejk Planında 4 ana tema, 5 stratejk
amaç ve bu amaçlara ulamak çn 11 stratejk hedef le bu hedeern gerçekletrleblmes çn 51
gösterge belrlenmtr. 2017 Yılı Performans Programına da 5 stratejk amaç, 11 stratejk hedef, 11
performans hedef ve 47 gösterge alınmıtır. Mevcut amaç ve hedeer kapsamında belrlenm olan
47 göstergenn tamamı zlenerek sonuçlarına Faalyet Raporunda yer verlmtr.
47 performans göstergesnn; 38'snde hedeenen düzeye ulaılmı, 8'nde hedeenen düzeye
kısmen ulaılmı ve 1'nde de hedeenen düzeye ulaılamamı olup 2018 yılı Performans Programına
alınmıtır.
2017 Yılı Performans Programında yer alan proje/faalyetler le bütçe lks çerçevesnde,
Bakanlığımızın 2017 yılı bütçe ödeneğ 257.485.500 TL'nn %79,3’ünü oluturan 204.345.700 TLs
göstergelerle lklendrlmtr.
3-PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Performans programı ve faalyet raporlarının hazırlanma aamasında kullanılmak üzere;
performans blgsnn analz, değerlendrlmes ve raporlanmasının yapılablmesnn ön koulu,
düzenl ve sürekl zlemey de kapsayan, etkn br performans blg sstemnn varlığıdır. Etkn br blg
sstem, performans blgsne dayalı karar alma süreçlernn letlmesnde de önem arzetmektedr.
Stratejk hedeere yönelk performans göstergeler, Stratej Geltrme Brm tarafından peryodk
olarak zlenmekte, performansa dayalı karar alma süreçlernde gerekl olan blgler toplanmakta,
analz edlmekte, performans denetm krterlerne uygunluk bakımından değerlendrlmekte ve
faalyet/projeler le performans göstergelernn gerçekleme durumu hakkında Bakanlığa her üç
ayda br Değerlendrme Raporu sunulmaktadır.
İzlemelern, analzlern ve değerlendrmelern etkn ve gelmeye yönelk olması çn, blm
sstemn geltrlmes yönündeki çalımalar devam etmektedir.
Kurumsal Kablyet
ve Kapastenn
Değerlendrlmes
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
133
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- ÜSTÜNLÜKLER
GÜÇLÜ YÖNLER
Yargısal yetkler bulunan köklü ve bağımsız anayasal br kurum olması
Sayıtay; kanunlarla verlen nceleme, denetleme ve kesn hükme bağlama lern yaparken
levsel ve kurumsal bağımsızlığı olan anayasal br kurumdur. Bu konum Sayıtaya görevlern yerne
getrmede bağımsız ve etkn karar alma mkânı vermektedr.
Tarafsız ve güvenlr br kurum majına sahp olması
Sayıtay dı denetm ve yargı kurumu olarak faalyetlern tarafsız ve bağımsız olarak yerne
getrmektedr. Kamu kurumları ve vatanda nezdnde ön plana çıkan bu özellğ Sayıtayın görü,
öneri ve yargı kararlarını verirken bunların gerekçeleri ve dayanaklarına yansıtılmaktadır. Sayıtay
kendsne güven duyulan br kurum majını güçlendrerek sürdürmeye devam edecektr.
Kamu kurumları hakkında blg brkm ve hukuka uygunluk denetm deneymnn
yükseklğ
Sayıtay kuruluundan bugüne kadar geçen sürede kamu kurumlarının uygunluk denetmlern
yürütmü ve bunu yaparken özellkle kamu harcamalarının bütçe dsplnne ve hukuka uygun olarak
gerçekletrlp gerçekletrlmedğ hususunda blg ve tecrübe kazanmıtır. Hem merkez yönetm
hem de yerel dareler nezdnde yürüttüğü denetmler sırasında denetlenen kurumların kültürüne,
leyne ve yapılarına lkn olarak öneml br brkm elde edlmtr.
Güçlü br kurum kmlğnn bulunması
Sayıtayın yargısal fonksyonu denetmde ve yargılamada kurallara bağlılığın ve teamüllern
önemsenmesini artırarak kurum kültürünü ekillendirmitir. Kurallara bağlılığın ve mesleki geleneğn
gücü, kurumda lern daha fazla sorumluluk duygusu le ve özen gösterlerek yapılmasını desteklem,
çalıanlara çalıma dspln ve cddyet açısından öneml kazanımlar sağlamıtır.
Meslek mensuplarının e alınması ve yettrlmes sürecnde aldıkları eğtm, usta-çırak
lksnn varlığı, meslek kanaatlerne müdahale edlmemes, lern somut br eklde ve belrlenen
sürelerde sonuçlandırılması, karar ve kanaatlern hukuk dayanakları le ortaya konulması gb
nesnellğn ve rasyonel düüncenn yapılan lere yansıtılmasını sağlayan pek çok unsur köklü br
geçm olan Sayıtayın güçlü kurum kültürünün öne çıkan yönlerdr.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
134
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Meslek mensuplarının bağımsız ve tarafsız görev yapmalarını sağlayacak temnatlara
sahp olması
Denetm ve yargı faalyetlernn gereğ olan tarafsızlık ve bağımsızlık meslek mensuplarının
lern yaparlarken temel dayanaklarıdır. Tarafsız ve bağımsızlığın sürdürülmes se ancak meslek
temnatın kanunlarla sağlanması ve güven vermes le mümkün olablmektedr.
Kanunlarla düzenlenen temnatların varlığı kurumun saygınlığını ve faalyetlerne olan güven
artırmaktadır.
FIRSATLAR
Yen Sayıtay Kanununun öngördüğü kurumsal değm sürec
6085 sayılı Kanun’un kabul edlmes, Sayıtayın kurumsal yapısının, levlernn ve
uygulamalarının brçok yönü le yenden ele alınmasına ve geltrlmesne mkân tanıyarak, doğal
br atmosfern olumasını sağlamıtır. Bu atmosfer Sayıtayın, TBMM ve kamuoyunun beklentlernn
karılanmasını sağlayacak eklde, denetm, yargı fonksyonları le kurumsal yapı ve nsan kaynakları
yönetm alanlarında gerekl düzenlemeler yapableceğ uygun br ortam oluturmutur.
Denetm alanı ve kapsamının genlemes
6085 sayılı Kanun le Sayıtayın denetm kapsamı Sosyal Güvenlk Kurumu, Avrupa Brlğ fonları
ve kamu letmelern çerecek eklde genletlmtr. Ayrıca Sayıtay, yapılan yasal değklklerle
yen denetm yöntem ve yaklaımlarını, genleyen tüm yetk alanında hayata geçrmede esksne
nazaran çok daha güçlü br duruma gelmtr. Böylelkle Sayıtay, uluslararası standartlara uygun
olarak yapacağı denetmler le TBMM’y ve kamuoyunu düzenl olarak blglendrerek kamuda hesap
vereblrlğn ve saydamlığın sağlanmasına ve kamu yönetmnn yletrlmesne daha fazla katkı
sağlayablecektr.
Uluslararası alanda blg paylaımına, brlğne ve ortak çalımalara elverl ortamın
oluması
INTOSAI, EUROSAI, ASOSAI ve ECOSAI’nn üyes olan Sayıtay aynı zamanda brçok ülke
sayıtayları le de yakın brlğ çersndedr. Bu brlkler ve Avrupa Brlğne uyum sürec Sayıtayın
yenden yapılanma çalımaları kapsamında kurum kapastesnn artırılmasına katkı sağlamak adına
cdd potansyel oluturmaktadır.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
135
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıtay denetmne lkn TBMM ve kamuoyu beklentlernn artması
Sayıtay raporlarının TBMM ve lgl kamu darelerne sunulmasının yanı sıra kamuoyuna da
duyurulması yen Kanun le zorunlu hale gelmtr. Sayıtay raporlarının kamuoyuna duyurulması,
mal saydamlığın ve eaığın sağlanmasına öneml br katkı sağlayacaktır.
Raporlarda dle getrlen hususlar, vatandaların kamu kaynaklarının kullanılmasına lkn
duyarlılıklarının artması ve kamuoyunda hesap sorma kültürünün ve blncnn gelmesne de
yardımcı olacaktır. Bu blncn gelmes ve denetm sonuçlarına duyarlı vatandaların varlığı,
denetmlern daha etkn olması yönünde motve edc olacaktır.
Kamu yönetm anlayıındak yen yaklaımlar
Ülkemizde kamu yönetimindeki değiimin yasal altyapısı 5018 sayılı Kanun bata olmak üzere
diğer birçok kanun ile kurulmutur. Kamu yönetiminde modern yönetim anlayıının gelmes,
kamuda eaığın ve hesap verleblrlğn artmasının yanı sıra Sayıtayın etknlğne de olumlu
katkılar sağlayacaktır.
B- ZAYIFLIKLAR
ZAYIF YÖNLER
Dı paydalarla ve medya le lkler
5018 sayılı Kanun'dan öncek kamu mal yönetm sstem ve 6085 sayılı Kanun'dan öncek
denetm sstem denetm sonuçlarının TBMM ve kamuoyu le paylaılmasını zorunlu kılmadığı çn
dı paydalar ve medya le lklern zayıf kalmasına neden olmutur.
Yen mal sstem, kamu yönetmnde hesap verme sorumluluğu ve eaığın geltrlmesn
zorunlu kılmaktadır. Bunun aracı da denetm çıktılarının TBMM ve kamuoyu le paylaılmasıdır. Bu
nedenle yen dönemde, dı paydalar ve medya le gerekl lklern kurulması önem arz etmektedr.
Geleneksel denetm yöntemlerne yatkınlık nedenyle değm sürecnn yava lemes
Sayıtayın köklü br kurum kültürüne sahp olması, çalımalarımızda köklem br geleneğn
olumasına yol açmıtır. Yerlem olan bu meslek gelenekler değm sürecnde, yenlklern
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
136
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2017 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
benmsenmes ve uygulanması hususunda zafyetler oluturmakta hatta drençlere sebep
olablmektedr. Bu zayıığın olumsuz etklernn azaltılması çn değm yönetmne odaklanan
y yönetme yönelk yen br yaklaım benmsenecektr. Değm yönetmnn y uygulanmasını
sağlamak çn Sayıtay nsan kaynakları yönetm ve eğtm konularındak yaklaımını değtrmey
planlamaktadır. İnsan kaynakları alanındak bu sorunu çözmek üzere Sayıtay nsan kaynakları
yönetm stratejs hazırlanmı, bu kapsamda eğtm htyaç analızı yapılarak etkn ve yeterl br eğtm
stratejsnn uygulanması benmsenmtr. Personeln poltka ve plan geltren çalıma gruplarına
dâhl edlmes, değklğn gerçekletrlmesnde personele sorumluluk verlmes ve çalıanlara ger
bldrm sağlanması çn etkn mekanzmalar oluturulması da bu zayııkla mücadele etmek çn
kullanılablecek yollar arasındadır.
Yen denetm teknklernn uygulanması çn gerekl blm altyapısının yeterl eklde
kullanılamaması
6085 sayılı Kanun uluslararası standartlarda öngörülen tüm denetm teknklernn uygulanmasını
zorunlu kılmaktadır. Dğer yandan tüm kamu kurum ve kaynaklarını kapsayacak eklde genleyen
denetm alanında tüm denetm teknklernn uygulanablmes, blm teknolojsnn kullanılmasını
zorunlu kılmaktadır.
TEHDİTLER
5018 sayılı Kanun'un öngördüğü sstemlern kurumlar nezdnde yeterl düzeyde
kurulmamı olması
Genel bütçe kapsamındak kamu darelernn mal lemlernn kamu dares bazında Sayıtaya
sunablmelern sağlayacak mal yapılanmanın yen balamı olması Sayıtayın lgl kamu daresnde
mal denetm yapmasını zorlatırmaktadır. Ayrıca kurumlar genel olarak 5018 sayılı Kanun'un
öngördüğü sstemn br gereğ olarak ç kontrol ortamını, stratejk plan uygulamalarını ve blm
altyapılarını yeternce geltrememlerdr. Bu durumlar, uluslararası standartlar çerçevesnde ç
kontrol ortamı hakkında güvence elde etmey zorlatırdığından denetm çn gereken gücü ve
zamanı artırmaktadır.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
137
Denetlenme kültürünün yeterl düzeyde olmaması
Denetlenme kültürünün kurumlarda yeternce yerlemem olması, denetmn kamu dares
nezdnde yapıcı ve olumlu sonuçlar doğurmasına lkn etksn azaltmaktadır. Denetlenen kurumların
Sayıtay denetmnden tam olarak stfade edeblmeler çn karılıklı br denetm dl ve kültürünün
geltrlmes yararlı olacaktır. Denetm öncesnde lgl kamu kurumları tarafından her türlü blg ve
belgenn belrl br sstematk çersnde hazırlanması, denetm kolaylatırıcı tedbrlern alınması
denetm ekplernn zaman kazanmasına ve böylece denetmn etksnn artmasına ve nha olarak da
Sayıtayın kamu yönetmne sağladığı katkının en üst sevyeye çıkmasına yardımcı olacaktır.
Öner ve Tedbrler
Öneri ve Tedbirler
141
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
ÖNERİ VE TEDBİRLER
Sayıtay denetimi kamu kaynaklarının elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılmasında
hukuka uygunluğu sağlamanın yanı sıra kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun ve mali
saydamlığın yerletirilmesine destek vermeyi amaçlamaktadır.
Sayıtay bu amaçla;
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol ortamının oluturulmasına ve
performans yönetimi sistemlerinin kurulmasını-iyiletirilmesini sağlamak üzere yol gösterici
olunmasına,
Kamu idarelerinin faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna sunduğu bilginin doğruluk ve
güvenilirliğinin denetimler yoluyla değerlendirilmesine,
Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilikin hesap ve ilemlerinin kanunlara
ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespitine,
Denetim metodolojilerinin kamu mali yönetim sisteminin ihtiyaçlarına uygun ekilde
gelitirilmesi ve güncellenmesine,
Denetim raporları oluturulan analiz sistemleri temelinde riskli alanlar belirlenerek yıllık
denetim programlarında bu alanlara öncelik verilmesine,
Konu bazlı denetim çalımalarıyla birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda
sorunların tesbitine ve kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması konusunda önerilerin
oluturulmasına,
Etkin bir denetim gerçekletirebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinden
faydalanılmasına,
Denetlenen kurumlarla etkin iletiim için İletiim Stratejisinin uygulamaya konulmasına,
Yargının adil ve hızlı bir ekilde yürütülerek ilamların infazının etkin ekilde takip edilmesine
yönelik mevzuat güncellemesi yapılması ve buna ilikin biliim alt yapının oluturulmasına,
Stratejik amaç ve hedeerden yola çıkarak kurumsal bilgiyi, ihtiyaç duyulan teknoloji ile en
uygun ekilde bir araya getirirken kurumun önceliklerini de dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli
çözümler üretmek üzere bir Biliim Sistemleri Stratejisi hazırlanması ve uygulanmasına,
odaklanacaktır.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan blglern güvenlr, tam ve doğru olduğunu beyan ederm.
Bu raporda açıklanan faalyetler çn bütçe le tahss edlm kaynakların, planlanmı amaçlar
doğrultusunda ve y mal yönetm lkelerne uygun olarak kullanıldığını ve ç kontrol sstemnn
lemlern yasallık ve düzenllğne lkn yeterl güvencey sağladığını bldrrm.
Bu güvence, üst yönetc olarak benden öncek yönetcden almı olduğum blgler le sahp
olduğum blg ve değerlendrmeler, ç kontroller gb blgm dahlndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, darenn menfaatlerne zarar veren herhang br husus hakkında blgm
olmadığını beyan ederm.
ANKARA
28/02/2018
Seyt Ahmet BA
Sayıtay Bakanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkls olarak yetkm dahlnde;
Bu raporda yer alan blglern güvenlr, tam ve doğru olduğunu beyan ederm.
Bu raporda açıklanan faalyetler çn dare bütçesnden harcama brmlermze tahss edlm
kaynakların, etkl, ekonomk ve verml br eklde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçevesnde ç
kontrol sstemnn dar ve mal kararlar le bunlara lkn lemlern yasallık ve düzenllğ hususunda
yeterl güvencey sağladığını ve harcama brmlermzde süreç kontrolünün etkn olarak uygulandığını
bldrrm.
Bu güvence, harcama yetkls olarak benden öncek harcama yetklsnden almı olduğum
blgler le sahp olduğum blg ve değerlendrmeler, ç kontroller gb blgm dahlndek hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, darenn menfaatlerne zarar veren herhang br husus hakkında blgm
olmadığını beyan ederm.
ANKARA
28/02/2018
Fkr ÖZKÖK
Bakan Yardımcısı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mal hzmetler brm yönetcs olarak yetkm dahlnde;
Bu darede, faalyetlern mal yönetm ve kontrol mevzuatı le dğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkl, ekonomk ve verml br eklde kullanılmasını temn etmek
üzere ç kontrol süreçlernn letldğn, zlendğn ve gerekl tedbrlern alınması çn düünce ve
önerlermn zamanında üst yönetcye raporlandığını beyan ederm.
İdaremizin 2017 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
ANKARA
28/02/2018
Süleyman KARAGÖZ
Strateji Gelitirme Birim Bakanı