T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2017 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu
Temmuz 2017 - ANKARA
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………...... 1
I - OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ………………… 3
Bütçe Giderleri …………………………………………………………………………………… 3
01- Personel Giderleri ……………………………………………………………………………… 5
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ………………………… 6
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ……………………………………………………………. 7
05- Cari Transferler ……………………………………………………………………………………. 8
06- Sermaye Giderleri ……………………………………………………………………………….... 9
II - OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ………………….. 11
III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER …….. 12
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri ……………………………………………….. 12
01- Personel Giderleri ………………………………………………………………………………. 13
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……………………………. 13
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri …………………………………………………………….. 13
05- Cari Transferler …………………………………………………………………………………… 13
06- Sermaye Giderleri ………………………………………………………………………………... 13
IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ……………. 14
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu …………………………………………………………........ 16
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu
maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe
uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini
Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılma ve
kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim
fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında
yer alan Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama
sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan
faaliyetlerinin yer aldığı “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
1
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
2
T.C. Sayıştay Başkanlığı
I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bütçe Giderleri
24 Aralık 2016 tarih ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6767 sayılı “2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Sayıştay
Başkanlığına 257.485.500,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir.
2016 yılında 203.645.740,43 TL. bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için
öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen harcama tutarına
göre % 26,44 artış olmuştur.
Sayıştay Başkanlığının 2016 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2017 yılı başlangıç
bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı
ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo-1 2016 lı Gerçekleştirmeleri ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği
Bütçe Tertibi
2016
2017
Artış Oranı
Gider Gerçekleşmeleri
Başlangıç Ödeneği
%
01-Personel Giderleri
135.178.565.52
155.358.000,00 14,93
02-SGK Devlet Primi Giderleri
16.917.578.16
19.390.000,00 14,61
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
36.097.953.48
52.956.000,00
46,70
05-Cari Transferler
737.314.52
836.500
13,45
06-Sermaye Giderleri
14.714.328.75
28.945.000
96,71
TOPLAM
203.645.740,43
257.485.500 26,44
3
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de
de görüldüğü gibi 102.863.442 TL. olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılsonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 45,58i Ocak-Haziran
döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık
bütçe giderleri toplamı ise 105.356.925 TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde
bütçenin kullanım oranı % 40,92 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları bütçe gider
gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında %2,42 oranında bir artış
olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla
Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle
fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2’de ve sayfa 16’da yer alan
Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda gösterilmiştir.
Tablo-2 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2017
Gider Gerçekleşmeleri
Artış
Oranı
Gider
Gerçekleşmeleri
Başlangıç
Ödeneği
Ocak-Haziran Dönemi
Oran %
%
2016
2017
2016
2017
01-Personel Giderleri
155.358.000
73.001.699
71.154.567
49,73
45,80
-2,53
02-SGK Prim Giderleri
19.390.000
9.163.621
8.945.248
53,89
46,13
-2,38
03-Mal ve Hizmet Alımları
52.956.000,00
18.370.499
20.530.780
39,29
38,77
11,76
05-Cari Transferler
836.500
399.563
407.987
52,47
48,77
2,11
06-Sermaye Giderleri
28.945.000
1.928.060
4.318.342
13,44
14,92
124
TOPLAM
257.485.500
102.863.442
105.356.925
45,58
40,92 2,42
4
T.C. Sayıştay Başkanlığı
01- Personel Giderleri
Personel giderleri için 2017 yılı başında 155.358.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 73.001.699 TL. olan personel giderleri,
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.847.132 TL. azalış ile 71.154.567 TL.
olmuştur. Personel giderlerindeki azalış oranı % 2,53 olarak gerçekleşmiştir. 2016
2017 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve
değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-3 2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2016
2017
Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
16.677.638
16.225.676
-451.962 - 2,71
Şubat
11.160.923
10.827.607
-333.316 - 2,99
Mart
11.123.767
10.870.394
-253.373 - 2,28
Nisan
11.193.859
10.898.525 -295.344 - 2,71
Mayıs
11.730.933
11.542.069 -188.864 - 1,64
Haziran
11.114.579 10.790.297 -324.282 - 3,01
Toplam
73.001.699
71.154.567
-1.847.132 - 2,53
5
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2017 yılı başında
19.390.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.163.621 TL. olan Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 218.373 TL.
azalış ile 8.945.248 TL. olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
giderlerindeki azalış oranı % 2,38 olarak gerçekleşmiştir. 2016 2017 yıllaOcak-
Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık
gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-4 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2016
2017
Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
2.069.196
2.047.602
-21.594 - 1,04
Şubat
1.413.128
1.376.738
-36.390 - 2,57
Mart
1.412.680
1.380.059
-32.621 - 2,31
Nisan
1.435.154
1.386.264
-48.890 - 3,41
Mayıs
1.415.914
1.378.094
-37.820 - 2,67
Haziran
1.417.549
1.376.491
-41.058 - 2,90
Toplam
9.163.621
8.945.248
-218.373 - 2,38
6
T.C. Sayıştay Başkanlığı
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Mal ve hizmet alıgiderleri için 2017 yılı başında 52.956.000 TL. ödenek
ayrılmıştır.
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.370.499 TL. olan mal ve hizmet alımı
giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.160.281 TL. artışla 20.530.780 TL.
olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış ora % 11,76 olarak
gerçekleşmiştir. 2016 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de
gösterildiği şekildedir.
Tablo-5 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar
2016
2017
Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
2.461.059
3.010.963
549.904
22,34
Şubat
2.914.203
3.367.974
453.771
15,57
Mart
4.128.198
4.212.828
84.630
2,05
Nisan
2.963.212
3.110.392
147.180
4,97
Mayıs
2.898.745
3.125.321
226.576
7,82
Haziran
3.005.081
3.703.302
698.221
23,23
Toplam
18.370.499
20.530.780
2.160.281
11,76
7
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
05- Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 836.500 TL. ödenek
ayrılmıştır.
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 399.563 TL. olan cari transfer
harcamaları, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.424 TL. artışla 407.987 TL.
olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış oranı % 2,11 olarak gerçekleşmiştir.
2016 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer harcamalarının aylık
gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da gösterildiği şekildedir.
Tablo-6 2016-2017 Cari Transferler
Aylar
2016
2017
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
Ocak
---
---
---
---
Şubat
---
---
---
---
Mart
200.552
224.223
23.671
11,80
Nisan
30.260
---
---
---
Mayıs
---
14 14
---
Haziran
168.750
183.750
15.000
8,89
Toplam
399.563
407.987
8.424
2,11
8
T.C. Sayıştay Başkanlığı
06- Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 28.945.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.928.060 TL. olan sermaye giderleri,
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.390.282 TL. artışla 4.318.342 TL. olmuştur.
Sermaye giderlerindeki değişim oranı %123,97 olarak gerçekleşmiştir. 2016 - 2017
yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-7 2016-2017 Sermaye Giderleri
Aylar
2016
2017
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
Ocak
303.176
455.819
152.643
50,35
Şubat
252.630
502.851
250.221
99,05
Mart
111.889
199.778
87.889
78,55
Nisan
101.864
1.017.682
915.818
899,06
Mayıs
487.223
1.420.110
932.887
191,47
Haziran
671.277
722.103
50.826
7,57
Toplam
1.928.060
4.318.342
2.390.282
123,97
9
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2017 döneminde
gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme
oranları aşağıdaki Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterilmiştir.
Tablo-8 Harcama Birimleri Giderleri Gerçekleşmeleri
Toplam Ödenek
(TL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
Tutarı (TL)
Gerçekleşme
Oranı
(%)
Özel Kalem Müdürlüğü
8.265.000
2.037.272 24,65
Daireler - Kurullar
27.645.000
12.696.775 45,93
Başkan Yardımcılığı
75.428.500
31.763.221 42,11
Denetim Birimleri
146.147.000
58.859.657 40,27
GENEL TOPLAM
257.485.500
105.356.925 40,92
10
T.C. Sayıştay Başkanlığı
OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim çalışmaları yürütülmektedir. Denetimlerin
etkin ve daha verimli yürülmesine yönelik olarak eğitim yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenmiş ve yıllık denetim programlarında bu alanlara
öncelik verilmiştir.
Personele denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi,
iletişim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilmiştir.
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinden
faydalanılmaktadır.
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanmış ve gerekli eğitimler
verilmiştir.
Denetim Yönetim Sistemi(SayCAP) ve Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerine ilişkin itimler ve
brifingler düzenlenmiştir.
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisine ilişkin olarak harlık çalışmalarına başlanmıştır.
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme, araştırma ve kıyaslama
yapılması amacıyla mensuplar yurtdışına gönderilmiştir.
Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanmıştır.
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme raporu Başkanlığa sunulmuştur.
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir.
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenmektedir.
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler yürütülmektedir.
Milletvekillerinin katılımıyla çalıştay düzenlenmiştir.
Bu dönemde muhtelif adreslerde bulunan lojmanların çeşitli tadilat ihaleleri ile ortak kullanım
alanlarının Temizlik, Güvenlik, Taşıma, Elektrik, Su, Yakıt gibi yönetim giderleri gerçekleştirilmiştir.
11
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çeevesinde Sayıştan Genel Eğitim Planı ve Yıllık Eğitim
Programı hazırlanmıştır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Saştay raporları ve denetim metotları hakkında
bilgilendirilmiştir.
Denetimde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik olarak Bilgi Kodlamalarına yönelik çalışmalara
başlanmıştır.
Bulgu Sistemleri Denetim Gurubu oluşturulmuş, gruptaki denetçilerin eğitim ve sertifika almalarına
yönelik faaliyetlere devam edilmektedir.
Konu bazlı denetimlere ilişkin planlama çalışmalarına başlanmıştır.
EURASAI Başkanlığının 2017-2020 döneminde Kurumumuz tarafından yürütülmesine ilişkin
olarak oluşturulan Destek Grubu tarafından X. EUROSAI Kongresi İstanbul da yapılmış olup, söz
konusu grup EUROSAI Başkanlık işlemlerini ve koordinasyonunu yürütmektedir.
III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri
Merkezi netim tçe Kanunuyla 2017 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis
edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları sayfa 20’de yer alan
Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir.
Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2017 yıl sonu itibariyle
tahmini gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda Tablo 9 ile Grafik 9’da gösterilmiştir.
Tablo-9 2017 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
Bütçe Tertibi
Temmuz-Aralık
Gerçekleşme
2017
Ocak-Haziran
Dönemi
Oranı
Başlangıç Ödeneği
Harcamaları
(Tahmini)
%
01-Personel Giderleri
155.358.000
71.154.567
66.542.000
88,63
02-SGK Prim Giderleri
19.390.000
8.945.248
8.417.000
89,54
03-Mal ve Hizmet Alımları
52.956.000,00
20.530.780
27.789.220
91,25
05-Cari Transferler
836.500
407.987
402.413
96,88
06-Sermaye Giderleri
28.945.000
4.318.342
22.438.658
92,44
TOPLAM
257.485.500
105.356.925
125.589.291
89,69
12
T.C. Sayıştay Başkanlığı
01- Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2017 döneminde 71.154.567 TL olan personel giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 137.696.567 TL’yi bulması
beklenmektedir. Personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı
başlangıç ödeneğinin %88,63ü olacağı tahmin edilmektedir.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2017 döneminde 8.945.248 TL olan Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık
17.362.248 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
% 89,54’ü olacağı tahmin edilmektedir.
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Ocak-Haziran 2017 döneminde 20.530.780 TL olan mal ve hizmet alımı
giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 48.320.000 TL’yi bulması
beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017
yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,25i olacağı tahmin edilmektedir.
05- Cari Transferler
Ocak-Haziran 2017 döneminde 407.987 TL olan cari transfer harcamalarının,
Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 810.400 TL’yi bulması beklenmektedir.
Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç
ödeneğinin % 96,88i olacağı tahmin edilmektedir.
06- Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2017 döneminde 4.318.342 TL olan sermaye giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 26.757.000 TL’yi bulması
beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe
başlangıç ödeneğinin % 92,44’ü olacağı tahmin edilmektedir.
13
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
IV-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bu yıl içinde ilk altı ayda yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde
yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıda
belirtilmiştir.
TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin iyileştirilmesine, mali
saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel raporların tamayayımlanacak ve TBMM'ye sunulacaktır.
Faaliyet Raporları Değerlendirme Rehberi uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak raporların rehberlere uygunluğu
kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla incelenecektir.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların veya örgütlerin
düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına katılım sağlanmafaaliyeti ilgili
çalışmalara devam edilecektir.
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza kazandırılmasını teminen fizibilite
çalışmasına devam edilmektedir.
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili eğitimler
düzenlenecektir.
Uluslararası örgütler ve diğer ülke Saştayları ile işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak ve yürütülecektir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında bir
sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Bilişim alt yapısı aralığıyla ilgililerin yargısal süreçlere ve kararlara ulaşabilmesi sağlanacaktır.
14
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına dahil edilecektir.
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları tarafından stratejik plana
uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulaması izlenmeye devam edilecektir.
Çalışan memnuniyeti anketi düzenlenecektir.
İş ortamı iyileştirilecektir.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile toplantı yapılacaktır.
Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak uygulanacaktır.
Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında basın toplantıları düzenlenecektir.
Uluslararası düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını anlatan broşürler basarak
medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Bu dönemde, Başkanlığımıza ait lojmanların bakım ve onarım ihaleleri, Hizmet binasında sabit telefon
hizmeti alımı, mevcut makine bakım ve onarımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ile
hizmet binasında
ihtiyaç duyulan bakım ve onarım ihaleleri, ortak kullanım alanlarının Temizlik,
Güvenlik, Taşıma, Elektrik, Su, Yakıt gibi yönetim giderlerini gerçekleştirilmesine devam edilecektir.
15
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
Denetimde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik olarak Bilgi Kodlamalarına yönelik çalışmalara
devam edilecektir.
Bilgi Sistemleri Denetim Gurubu oluşturulmuş, gruptaki denetçilerin eğitim ve sertifika almalarına
yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Konu bazlı denetimlere ilişkin planlama çalışmalarına devam edilecektir.
EURASAI Başkanlığının 2017-2020 döneminde Kurumumuz tarafından yürütülmesine ilişkin
olarak oluşturulan Destek Grubu tarafından EUROSAI Başkanlık işlemlerini ve koordinasyonunu
yürütmeye devam edecektir.
Bütçe Yıl: 2017
Kurum Kod:
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
203.645.740 257.485.500 21.511.070 21.740.060 15.740.883 16.075.170 16.977.086 16.887.282 15.724.350 16.412.862 16.532.816 17.465.609 16.377.237 16.775.943 102.863.442 105.356.925 2,42 50,51 40,92 230.946.216
01 - PERSONEL GİDERLERİ 135.178.566 155.358.000 16.677.638 16.225.676 11.160.923 10.827.607 11.123.767 10.870.394 11.193.859 10.898.525 11.730.933 11.542.069 11.114.579 10.790.297 73.001.699 71.154.567
-2,53 54,00 45,80
137.696.567
MEMURLAR 133.872.946 150.588.000 16.590.101 16.178.023 11.091.657 10.785.379 11.055.485 10.803.705 11.088.508 10.828.409 11.139.685 10.788.996 11.084.986 10.718.243 72.050.422 70.102.754
-2,70 53,82 46,55
135.002.754
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 361.208 1.760.000 44.015 47.652 29.371 42.228 29.371 66.689 29.371 70.116 29.371 75.393 29.371 72.054 190.870 374.132
96,01 52,84 21,26
816.132
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 944.412 3.000.000 43.522 0 39.895 0 38.911 0 75.981 0 561.877 677.681 222 0 760.408 677.681
-10,88 80,52 22,59
1.877.681
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 16.917.578 19.390.000 2.069.196 2.047.602 1.413.128 1.376.738 1.412.680 1.380.059 1.435.154 1.386.264 1.415.914 1.378.094 1.417.549 1.376.491 9.163.621 8.945.248
-2,38 54,17 46,13
17.362.248
MEMURLAR 16.858.643 19.010.000 2.062.017 2.039.832 1.408.335 1.369.883 1.407.887 1.369.111 1.430.361 1.374.672 1.411.121 1.365.635 1.412.756 1.364.592 9.132.477 8.883.724
-2,72 54,17 46,73
17.223.724
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 58.935 380.000 7.179 7.770 4.793 6.855 4.793 10.948 4.793 11.592 4.793 12.459 4.793 11.899 31.144 61.524
97,55 52,84 16,19
138.524
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 36.097.953 52.956.000 2.461.059 3.010.963 2.914.203 3.367.974 4.128.198 4.212.828 2.963.212 3.110.392 2.898.745 3.125.321 3.005.081 3.703.302 18.370.499 20.530.780
11,76 50,89 38,77
48.320.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.600.454 4.327.000 300.870 182.622 52.493 363.280 466.993 448.645 360.129 195.395 220.041 461.799 243.206 248.394 1.643.732 1.900.136
15,60 45,65 43,91
3.982.000
YOLLUKLAR 4.341.696 11.296.000 336.268 489.698 617.470 607.848 1.228.066 1.124.022 321.846 451.317 352.003 283.183 335.633 584.978 3.191.286 3.541.046
10,96 73,50 31,35
10.375.000
GÖREV GİDERLERİ 15.703 260.000 0 3.213 233 795 500 173.040 273 0 106 235 109 0 1.221 177.283
14.414,04 7,78 68,19
182.000
HİZMET ALIMLARI 25.978.520 34.158.000 1.652.182 2.130.200 2.182.089 2.281.501 2.329.897 2.314.245 2.157.139 2.299.875 2.127.684 2.242.277 2.202.593 2.630.492 12.651.584 13.898.590
9,86 48,70 40,69
31.250.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 203.143 430.000 11.628 69.174 13.329 5.289 4.165 2.177 21.569 7.182 10.684 51.294 14.802 25.476 76.176 160.592
110,82 37,50 37,35
280.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.104.201 1.535.000 96.273 73.813 41.885 51.847 66.861 119.077 85.714 92.467 78.726 61.530 123.593 124.620 493.053 523.354
6,15 44,65 34,09
1.381.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 854.237 950.000 63.838 62.244 6.705 57.413 31.715 31.622 16.543 64.157 109.501 25.003 85.145 89.341 313.447 329.779
5,21 36,69 34,71
870.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
05 - CARİ TRANSFERLER 737.315 836.500 0 0 0 0 200.552 224.223 30.260 0 0 14 168.750 183.750 399.563 407.987
2,11 54,19 48,77
810.400
GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 675.000 735.000 0 0 0 0 168.750 183.750 0 0 0 0 168.750 183.750 337.500 367.500
8,89 50,00 50,00
735.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 252 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
400
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 62.063 100.000 0 0 0 0 31.802 40.473 30.260 0 0 14 0 0 62.063 40.487
-34,76 100,00 40,49
75.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ 14.714.329 28.945.000 303.176 455.819 252.630 502.851 111.889 199.778 101.864 1.017.682 487.223 1.420.110 671.277 722.103 1.928.060 4.318.342
123,97 13,10 14,92
26.757.000
MAMUL MAL ALIMLARI 2.504.673 6.820.000 129.110 0 0 0 49.879 0 0 51.285 0 629.060 0 0 178.988 680.345
280,11 7,15 9,98
6.274.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 5.535.557 13.100.000 174.066 248.411 37.716 28.400 62.010 62.300 101.864 662.114 487.223 492.904 611.392 616.198 1.474.273 2.110.329
43,14 26,63 16,11
12.183.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.490.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 5.183.162 9.025.000 0 207.408 214.914 474.450 0 137.478 0 304.282 0 298.146 59.885 105.905 274.799 1.527.669
455,92 5,30 16,93
8.300.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
06 - SAYIŞTAY
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI *
(%)
MART GERÇEKLEŞME
NİSAN GERÇEKLEŞME
MAYIS GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2016 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2017
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
2017 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
e-bütçe "" aşaması raporudur. (03.07.2017 09:08:35)
16
T.C. Sayıştay Başkanlığı