T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2018 YILI FAALİYET RAPORU
Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı 06520 Balgat / Ankara
Tel: 0 (312) 295 30 00
Fax : 0 (312) 295 48 00
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
FAALİYET
RAPORU
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2018
ubat 2019
Şubat 2019
Şubat 2019
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2018 Yılı
Faaliyet Raporu
T.C. Sayıtay Bakanlığı
Sunu
Tarhtek Türk devletlernden Karahanlılar, Gazneller
ve Selçukluların denetm kurumu olan Dvan-ı İraftan,
Osmanlı Devletnn denetm kurumları olan Ba Bak
Kulluğu ve Dvan-ı Muhasebat’tan gelen denetm kültürünü
günümüze ve gelecek kuaklara taıyan Sayıtay, EUROSAI
(Avrupa Sayıtaylar Teklatı) bakanlığı le dğer uluslararası
organzasyonlarda aktf görev almak suretyle, tecrübe ve
blg brkmn uluslararası alana taımaktadır.
Sayıtay, bütçe hakkının kullanılmasına yönelk olarak
Türkye Büyük Mllet Mecls adına denetm yapmakta, ayrıca,
sorumluların hesap ve lemlern yargılama yoluyla kesn
hükme bağlamaktadır. Sayıtay, kurumsal güvenlrlğn
yüksek tutmayı önemsemekte, kamu hzmetlernn kaltesnn yükseltlmesne, kaynak
kullanımında etkllk, ekonomklk ve vermllğn sağlanmasına yönelk olarak hesap
verme mekanzmaları le mal saydamlığın geltrlmesne, bu amaçla stratejk planlama ve
performans esaslı bütçeleme çalımalarına önem vermektedr. Bu kapsamda 2018 yılında;
2014-2018 Stratejk Planın değerlendrlmes sonucunda ortaya çıkan hususlar ve gelen
artlar dkkate alınarak 2019-2023 Stratejk Planı yürürlüğe koymutur.
2018 yılında gerçekletrlen faalyetlern, performans göstergelerne göre gerçekleme
durumu le meydana gelen sapmaların nedenlernn açıklandığı, Kurumumuz hakkında
genel ve mal blgler çeren 2018 yılı Faalyet Raporu eaık, mal saydamlık ve hesap
vereblrlk çerçevesnde hazırlanmıtır. Raporda kurumsal kapaste, denetm, yargılama,
görü verme ve rehberlk faalyetler le gerçekletrlen dğer faalyetlere yer verlmtr.
2018 yılında tamamlanan 2017 Yılı Denetm Programı kapsamında gerçekletrlen
denetmlerde denetm hacm (denetlenen kamu dareler ve letmelernn bütçe ve aktf
büyüklükler) toplamda öncek yıla göre % 23 oranında, denetç baına düen denetm
hacm se % 25 oranında artmıtır. Bu çerçevede 2018 yılında 491' denetm raporu, 6'sı
genel rapor olmak üzere toplam 497 adet rapor düzenlenmtr.
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
D
Bu raporlardan;
¾ 6'sı genel rapor olmak üzere,
¾ 400'ü genel yönetm kapsamındak kamu darelerne,
¾ 75’ kamu letmelerne,
¾ 10'u dğer kamu dares le 6'sı mahall dare rketne,
lkndr. 97 adet performans denetm raporu, lgl kamu dares raporu le
brletrlmtr.
Genel raporlar; Genel Uygunluk Bldrm, Dı Denetm Genel Değerlendrme Raporu,
Faalyet Genel Değerlendrme Raporu, Kamu İletmeler Genel Raporu, Mal İstatstkler
Değerlendrme Raporu ve Kalkınma Ajansları Genel Denetm Raporundan olumaktadır.
Yargılama faalyetler kapsamında;
Sayıtay yargılama darelerne; öncek yıllardan devreden ve 2018 yılında gelen toplam
680 Yargılamaya Esas Raporun 435'nn yargılaması yapılarak 366 adet lam düzenlenmtr.
Temyz Kuruluna öncek yıllardan devreden ve 2018 yılında gelen bavuranlardan
1.528 dosya temyzen ncelenerek hüküm tess edlmtr.
Basavcılık tarafından 484 rapor çn görü verlm olup 2.203 temyz karılaması
gerçekletrlmtr.
Görü ve karar bldrme faalyetler kapsamında;
¾ Genel Kurulda 21,
¾ Rapor Değerlendrme Kurulunda 502,
¾ Dareler Kurulunda 220 ve
¾ Darelerde 422
görü ve karar bldrme faalyet gerçekletrlmtr.
Sunu
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Rehberlk faalyetler kapsamında, denetm sürecnde gerçekletrlen rehberlk
faalyetlernn yanı sıra kamu kurumlarına yönelk olarak eğtm faalyetler düzenlenmtr.
Ayrıca, kamu kurum ve kurulularının ç kontrol ortamında yıllar tbarıyla meydana
gelen değmlern ölçülerek gelme htyaç duyulan alanların belrleneblmesne mkan
sağlayacak br sstematk oluturulmu olup, alınan lk değerlendrmelere topluca bu
raporda yer verlmtr. Dğer taraftan, Sayıtay bulgu, eletr, öner ve yargı kararlarına uyum
sağlamak üzere kamu kurumları tarafından yapılan düzenleyc lemlerden br kısmına da
bu raporda yer verlmtr.
2018 yılı Faalyet Raporu ealık, mal saydamlık ve hesap vereblrlk çerçevesnde
hazırlanmı olup, 2018 yılı Performans Programında yer alan stratejk amaçlar, stratejk
hedeer, performans hedeer ve göstergelere lkn zleme sonuçlarına bu raporda yer
verlmtr.
Tarhtek Türk devletlernn denetm kurumu olan Dvan-ı İraftan Sayıtaya uzanan
bn yılı akın köklü br geçme ve güçlü br kurumsal kültüre sahp olan Kurumumuzun,
sürekl gelm kültürüyle kurumsal kapastesn artırarak kamu yönetmnde eaığın,
hukuka uygunluğun ve hesap verme sorumluluğunun gelmne destek verme anlayııyla
uygulamaya koyduğu, 2018 yılı Performans Programının zleme sonuçlarına, 2018 yılı
Faalyet Raporunda yer verlm olup Kurumumuzun genel ve mal blglern çeren bu
Rapor eaık, mal saydamlık ve hesap vereblrlk çerçevesnde hazırlanmı ve kamuoyu le
paylaılmıtır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Seyt Ahmet BA
Sayıtay Bakanı
Sunu
Genel Blgler
F
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
I- GENEL BİLGİLER
A- Vzyon, Msyon ve Temel Değerler ..........................................................................................................................................................3
B- Yetk, Görev ve Sorumluluklar ................................................................................................................................................................... 5
C- İdareye İlkn Blgler ...................................................................................................................................................................................11
1- Sayıtayın Tarh ve Kurumsal Gelm ...................................................................................................................................................11
2- Fzksel Yapı ......................................................................................................................................................................................................19
3- Teklat Yapısı...................................................................................................................................................................................................20
4- Blg ve Teknolojk Kaynaklar .....................................................................................................................................................................22
4.1- Blm Altyapısı .............................................................................................................................................................................22
4.2- Blglern Merkezletrlmes ............................................................................................................................................................22
4.3- İ Zekası ve Ver Analz Projes ..................................................................................................................................................23
4.4- Yazılım Altyapısı ve Hzmetler ................................................................................................................................................. 24
4.5- Beledye Verler Aktarım Sstem (BVAS) ..............................................................................................................................25
4.6- İlam İnfaz Takip Sistemi ..............................................................................................................................................................25
4.7- Sber Güvenlk ...............................................................................................................................................................................25
4.8- İ Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) .......................................................................................................................................26
4.9- Blg Teknolojler Hzmet Yönetm Sstem (BTHYS) .........................................................................................................26
4.10- Ağ Yapısı ve Donanımlar .........................................................................................................................................................26
4.11- Denetm Yönetm Programı (SayCAP) ................................................................................................................................28
4.12- Kütüphane ...................................................................................................................................................................................29
4.13- Yayınlar ..........................................................................................................................................................................................30
4.13.1-Sayıtay Dergs .....................................................................................................................................................................30
4.13.2- Ktaplar....................................................................................................................................................................................31
5- İnsan Kaynakları .......................................................................................................................................................................................33
6- Sunulan Hzmetler ...................................................................................................................................................................................44
6.1- Sayıtay Denetm ve Denetm Raporları .............................................................................................................................44
6.1.1- 2017 Yılı Denetmler ve Denetm Raporları.................................................................................................................44
6.1.2- Denetm Metodolojsn Geltrmeye Yönelk Çalımalar .......................................................................................58
6.1.2.1- Düzenllk Denetm Rehbernn Güncellenmes .................................................................................................58
6.1.2.2- Denetmlern Yürütülmesnde Zorunlu Prosedürlern Kullanılması ve Bulguların Kodlanması ........59
6.1.3- Denetme İlkn Yürütülen Dğer Çalımalar ...............................................................................................................60
6.1.3.1- E-Devlet Projelernn Denetm .................................................................................................................................60
6.1.3.2- UNICEF Tarafından Kamu İdarelerne Sağlanan Fonların Denetm .............................................................60
Genel Bilgiler
G
Genel Blgler
F
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
İçndekler
6.1.3.3- Konu Esaslı Denetm Çalımaları ..............................................................................................................................61
6.1.3.4- Ver Analzlerne İlkn Yürütülen Çalımalar .......................................................................................................62
6.2- Rehberlk Faalyetler ...................................................................................................................................................................65
6.2.1- Denetm le Brlkte Yürütülen Rehberlk Faalyetler ................................................................................................65
6.2.2- Eğtm Aracılığıyla Sağlanan Katkı ...................................................................................................................................72
6.2.3- Dğer Rehberlk Faalyetler ................................................................................................................................................73
6.3- Yargılama Faalyetler ..................................................................................................................................................................74
6.4- Görü Bldrme ve Karar Alma Faalyetler ...........................................................................................................................77
6.5- Uluslararası Faalyetler ................................................................................................................................................................80
6.6- Eğtm Faalyetler .........................................................................................................................................................................89
6.6.1- Uluslararası Eğtm Faalyetler ..........................................................................................................................................89
6.6.2- Hzmetç Eğtm Faalyetler ..............................................................................................................................................91
6.7- Blg Ednme le İlgl Faalyetler .............................................................................................................................................104
7- Yönetm ve İç Kontrol Sstem ...........................................................................................................................................................105
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenn Amaç ve Hedeer .....................................................................................................................................................................111
B- Temel Poltka ve Öncelkler ..................................................................................................................................................................... 120
III- FAALİYETLERE İLİKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mal Blgler ....................................................................................................................................................................................................125
1- Bütçe Uygulama Sonuçları .................................................................................................................................................................. 125
2- Temel Mal Tablolara İlkn Açıklamalar ........................................................................................................................................126
3- Mal Denetm Sonuçları .......................................................................................................................................................................132
B- Performans Blgler ....................................................................................................................................................................................133
1- Performans Sonuçları Tablosu ..........................................................................................................................................................133
2- Performans Sonuçlarının Değerlendrlmes ...............................................................................................................................153
3- Performans Blg Sstemnn Değerlendrlmes ..........................................................................................................................155
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler ....................................................................................................................................................................................................159
B- Zayııklar ........................................................................................................................................................................................................161
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Öneri ve Tedbirler ....................................................................................................................................................................................... 167
VI- EKLER
Ekler .................................................................................................................................................................................................................170
TABLOLAR
Tablo 1: Donanım ve Fzksel Sunucu Envanter ....................................................................................................................................26
Tablo 2: YargılamaDareler ve Sorumluluk Alanları ............................................................................................................................36
Tablo 3: Denetm Grupları ve Sorumluluk alanları ...............................................................................................................................37
Tablo 4: Destek Grupları ve Görev Alanları .............................................................................................................................................. 40
Tablo 5: Kamu İdarelernn Bütçe/Blanço Büyüklükler İtbarıyla Denetlenme Oranı .............................................................47
Tablo 6: Yıllar İtbarıyla Denetlenen Kamu İdarelernn Bütçe/Blanço Büyüklükler ve Değm Oranları ......................48
Tablo 7: 2018 Yılı Denetm Programına Alınan Kamu İdareler .......................................................................................................64
Tablo 8: Kamu İdareler İç Kontrol Ortamı Puanlama Tablosu ..........................................................................................................67
Tablo 9: Denetm Üzerne Kamu İdarelernce Yapılan Mevzuat Düzenlemeler ve Değklk Gerekçeler ...................... 70
Tablo 10: Ünverstelere Yönelk Eğtm Programları ............................................................................................................................72
Tablo 11: Dareler İtbarıyla Verlen Yargısal Kararlar ............................................................................................................................ 74
Tablo 12: Temyz Kurulu Faalyetler ...........................................................................................................................................................75
Tablo 13: Konular İtbarıyla Temyz Kurulu Kararları ............................................................................................................................. 75
Tablo 14: Basavcılığın Görü ve Temyz Karılamaları .......................................................................................................................76
Tablo 15: Genel Kurulun Görü Bldrme ve Karar Alma Faalyetler ...............................................................................................77
Tablo 16: Dareler Kurulunun Görü Bldrme Faalyetler ..................................................................................................................78
Tablo 17: Darelern Görü Bldrme Faalyetler .....................................................................................................................................78
Tablo 18: Rapor Değerlendrme Kurulu Faalyetler .............................................................................................................................79
Tablo 19: Uluslararası Yüksek Denetm Kurumları Teklatına (INTOSAI) İlkn Faalyetler ....................................................81
Tablo 20: Avrupa Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Teklatına (EUROSAI) İlkn Faalyetler ...........................................82
Tablo 21: Asya Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Teklatına (ASOSAI) İlkn Faalyetler ...................................................85
Tablo 22: Ekonomk İbrlğ Örgütü Yüksek Denetm Kurumları Teklatına (ECOSAI) İlkn Faalyetler ..........................86
Tablo 23: İkl İlklere İlkn Faalyetler ...................................................................................................................................................87
Tablo 24: Uluslararası Dğer Faalyetler .....................................................................................................................................................88
Tablo 25: Kurumumuzca Düzenlenen Uluslararası Eğtm Faalyetler ..........................................................................................89
Tablo 26: Kurumumuzca Uluslararası Eğtm Faalyetlerne Katılım ...............................................................................................90
Tablo 27: Meslek Mensuplarına Yönelk Hzmetç Eğtm Faalyetler ...........................................................................................91
Tablo 28: Meslek Mensuplarına Yönelk Grup İç Eğtm Faalyetler .............................................................................................93
Tablolar
Tablolar
Tablo 29: Yönetm Mensuplarına Yönelk Hzmetç Eğtm Faalyetler .........................................................................................98
Tablo 30: Düzenlenen Konferanslar ..........................................................................................................................................................98
Tablo 31: Kamu İdarelerne Yönelk Düzenlenen Eğtmler ...............................................................................................................99
Tablo 32: Karyer Günler Kapsamında Kurumumuzda Gerçekletrlen Faalyetler .................................................................102
Tablo 33: Sayıtay Bakanı Sayın Seyt Ahmet BA Tarafından Verlen Konferanslar ................................................................103
Tablo 34: Blg Ednme le İlgl Faalyetler ................................................................................................................................................104
Tablo 35: 2018 Yılı Ön Mal Kontrol Faalyetler ......................................................................................................................................106
Tablo 36: Bütçe Gderlernn Ekonomk Sınıandırması .....................................................................................................................125
Tablo 37: Ekonomk Sınıandırmaya Göre Karılatırmalı Bütçe Gderler ..................................................................................126
Tablo 38: Kurumsal Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler .................................................................................................................127
Tablo 39: Fonksyonel Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler ............................................................................................................127
Tablo 40: 2018 Yılı Bütçe Gderler ve Harcama Oranları ....................................................................................................................128
Tablo 41: 2018 Yılı Yatırım Harcamaları .....................................................................................................................................................129
Tablo 42: Yıllar İtbarıyla Ödenek/Harcama Durumu ...........................................................................................................................129
Tablo 43: 2017-2018 Dönem Hzmet Malyetler ..................................................................................................................................130
Tablo 44: Performans Göstergeler Gerçekleme Sonuçları Tablosu ..............................................................................................133
Tablo 45: Performans Gösterges Sonuçları Tablosu ............................................................................................................................ 139
Tablo 46: Performans Göstergeler Sonuçları .........................................................................................................................................144
Genel Blgler
J
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
1
Genel Blgler
J
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Blgler
Genel Blgler
2
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
3
Genel Blgler
2
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER
MİSYON
Kamuda hesap verme sorumluluğu le mal saydamlığa katkı sağlamak üzere
denetm, yargılama ve rehberlk yapmak.
VİZYON
Köklü tarhnden aldığı brkmle sürekl yenlenen ve gelen, daha y br kamu
yönetmnn oluması çn hzmet eden Sayıtay
Genel Blgler
4
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
TEMEL DEĞERLER
Bağımsızlık ve Tarafsızlık
Bağımsızlık, Sayıtayın br yüksek denetm
ve yargı kurumu olarak varlığının ve tarafsız
hzmetler sunablmesnn ön kouludur.
Denetmlern dürüst, önyargıdan uzak ve
tarafsız br bçmde yürütülmes ve meslek etk
kurallarına uyulması kurumsal güvenlrlğn
vazgeçlmez br unsurudur. Bu nedenle Sayıtay
Kanunu bu temel değer 3’üncü maddes le
güvence altına almıtır.
İyi Yönetiim ve Beklentilere Duyarlılık
Kurum yönetmnde hesap vereblrlk,
saydamlık, etknlk, katılımcılık, etlk, adl
olmak, tutarlılık, hukukun üstünlüğü, blmsellk
gb y yönetm lkelern gözetmek ve
uygulamak temel prensplermzdendr. Bu
lkeler ıığında, Parlamento ve kamuoyu le dğer
ç ve dı paydaların beklent ve htyaçlarına
duyarlı olunması, daha y br kamu yönetmn
hedeeyen ortak br anlayı çnde çözümler
üretlmes son derece önemldr.
Yenlğe Açıklık
Günümüz dünyasındak hızlı gelm ve buna
bağlı olarak oluan sorunlara genelde kamu
yönetmnn, özelde denetm kurumlarının
zamanında ve etkn cevaplar bulmasını
zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle; sürekl
gelm anlayııyla yenlklern zlenmes ve
htyaç duyulanların hayata geçrlmes önem
taımaktadır.
Meslek Yetknlk
Denetmde kaltenn sağlanması; meslek
bağımsızlığa sahp, yaratıcı ve analtk düünen,
ekp çalımasına ve brlğne yatkın, denetm
kültürünü özümsem mensupların varlığıyla
mümkün olacaktır. Bu nançla çalıanların
blg ve becerlernn sürekl geltrlmes
hedeenmektedr.
Genel Bilgiler
5
Genel Blgler
4
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
B- YETKİ, GÖREV VE
SORUMLULUKLAR
Bütçe, genel anlamda, belrl br zaman dlmndek
gelr ve gderlernn tahmn le gelrlern
toplanması, gderlern yapılması çn verlen
yetkdr. Devletler ölçeğnde se bütçeler, yasama
organı tarafından yürütme organına yıllık ya da
çok yıllı olarak, kamu gelrlernn toplanması ve
gderlern yapılması çn zn ve yetk verlmesn
düzenleyen kanunlardır. Yürütmeye verlen bu zn
ve yetk, özünde yasama organının halktan aldığı
bütçe hakkının gereğdr.
Gelrlern toplanması, gderlern yapılması çn
zn ve yetk verlmes, halktan alınan bu hakkın
en öneml unsuru olmakla brlkte, verlen zn ve
yetknn hukuka uygun kullanılıp kullanılmadığının
zlenmes ve uygulama sonuçlarının denetlenmes
bu hakkın öneml dğer k unsurudur. Bu açıdan
bütçe hakkı, bütçe kanunun yasalaması, bütçe
uygulamalarının zlenmes ve bütçe sonuçlarının
denetlenmesyle br bütündür.
Türkye Büyük Mllet Mecls bütçe uygulama
sonuçlarının denetlenmesne lkn hakkını,
merkez yönetm kesn hesap kanunu tasarısı,
Sayıtay tarafından buna lkn hazırlanan
genel uygunluk bldrm ve kamu dares
raporlarını görüüp karara bağlamak suretyle
gerçekletrmektedr. Genel Uygunluk Bldrm,
Anayasa ve lgl mevzuatta öngörülen hükümler
uyarınca, Sayıtayın Mecls adına gerçekletrdğ
dı denetme lkn raporları, dare faalyet
raporları ve genel faalyet raporu dkkate alınarak
hazırlanmakta ve Türkye Büyük Mllet Meclsne
sunulmaktadır. Bütçe hakkının kullanılması
sürecnde saydamlık ve hesap verleblrlğn
geltrlmesne yönelk olarak tespt ve
önerlere yer verlmek suretyle bütçe denetm
sstem le kamu mal yönetm ve kontrolünün
geltrlmesne katkı sağlanmaktadır.
Bütçe hakkının kullanılmasına yönelk olarak
Sayıtaya verlen görev, yetk ve sorumluluklar
bata Anayasa olmak üzere çetl mevzuatta
düzenlenm olup temel yasal düzenlemelere
aağıda yer verlmtr.
Genel Blgler
6
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
T.C. Anayasası
¾ Yargı” bölümü, V. Sayıtay balıklı 160'ıncı
maddesnde; Sayıtayın, merkezî yönetm
bütçes kapsamındak kamu dareler, sosyal
güvenlk kurumları le mahallî darelern bütün
gelr ve gderler le mallarını Türkye Büyük
Mllet Mecls adına denetlemek ve sorumluların
hesap ve lemlern kesn hükme bağlamak
ve kanunlarla verlen nceleme, denetleme
ve hükme bağlama lern yapmakla görevl
olduğu, hükmüne yer verlmtr.
¾ “Mal Hükümler bölümü “Bütçe ve kesnhesap”
balıklı 161'nc maddesnde; merkezî yönetm
kesnhesap kanunu teklfnn, lgl olduğu malî
yılın sonundan balayarak en geç altı ay sonra
Cumhurbakanı tarafından Türkye Büyük
Mllet Meclsne sunulacağı, genel uygunluk
bldrmnn, lkn olduğu kesnhesap kanun
teklfnn verlmesnden balayarak en geç
yetmbe gün çnde Sayıtay tarafından
TBMM’ye sunulacağı belrtlmtr. Ayrıca,
genel uygunluk bldrmnn TBMM’ye verlm
olmasının, henüz sonuçlandırılamamı
denetm ve hesap yargılamasını önlemeyeceğ
hükmüne yer verlmtr.
¾ “Kamu ktsad teebbüslern denetm” balıklı
165'nc maddesnde; sermayesnn yarısından
fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak
Devlete at olan kamu kurulu ve ortaklıklarının
TBMM tarafından denetlenmes esaslarının
kanunla düzenleneceğ fade edlmtr.
¾ “Syas Haklar ve Ödevler bölümü, “Syasî
partlern uyacakları esaslar balıklı 69'uncu
maddesnde; Anayasa Mahkemesnce
syas partlern mal ednmler le gelr ve
gderlernn kanuna uygunluğunun tespt,
bu hususun denetm yöntemler ve aykırılık
halnde uygulanacak yaptırımların kanunla
belrleneceğ ve Anayasa Mahkemesnn, syas
partlern denetm görevn yerne getrrken
Sayıtaydan yardım sağlayacağı belrtlmtr.
Genel Bilgiler
7
Genel Blgler
6
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
5018 sayılı Kamu Mal Yönetm ve
Kontrol Kanunu
“Dı denetm balıklı 68'nc maddesnde;
¾ Sayıtay tarafından yapılacak harcama
sonrası dı denetmn amacı, genel yönetm
kapsamındak kamu darelernn hesap verme
sorumluluğu çerçevesnde, yönetmn malî
faalyet, karar ve lemlernn; kanunlara,
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönünden ncelenmes ve sonuçlarının Türkye
Büyük Mllet Meclsne raporlanmasıdır.
¾ Dı denetm, genel kabul görmü uluslararası
denetm standartları dkkate alınarak;
y Kamu dares hesapları ve bunlara lkn
belgeler esas alınarak, malî tabloların
güvenlrlğ ve doğruluğuna lkn malî
denetm le kamu darelernn gelr, gder ve
mallarına lkn malî lemlernn kanunlara
ve dğer hukuk düzenlemelere uygun olup
olmadığının tespt,
y Kamu kaynaklarının etkl, ekonomk ve
verml olarak kullanılıp kullanılmadığının
belrlenmes, faalyet sonuçlarının
ölçülmes ve performans bakımından
değerlendrlmes,
suretyle gerçekletrlr.
¾ Dı denetm sırasında, kamu darelernn ç
denetçler tarafından düzenlenen raporlar,
talep edlmes halnde Sayıtay denetçlernn
blgsne sunulur.
¾ Denetmler sonucunda; düzenlenen raporlar,
dareler tbarıyla konsolde edlr ve br örneğ
lgl kamu daresne verlerek üst yönetc
tarafından cevaplandırılır. Sayıtay, denetm
raporları ve bunlara verlen cevapları dkkate
alarak düzenleyeceğ dı denetm genel
değerlendrme raporunu Türkye Büyük Mllet
Meclsne sunar.
¾ Sayıtay tarafından hesapların hükme
bağlanması; genel yönetm kapsamındak
kamu darelernn gelr, gder ve mal hesapları
le bu hesaplarla lgl lemlernn yasal
düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verlmesdr.
¾ Dı denetm ve hesapların hükme
bağlanmasına lkn dğer hususlar lgl
kanununda düzenlenr
hükmüne yer verlmtr.
Genel Blgler
8
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6085 sayılı Sayıtay Kanunu
"Denetm alanı” balıklı 4'üncü maddesnde
Sayıtay denetmlerne lkn olarak
aağıdak düzenlemelere yer verlmtr.
Sayıtay;
¾ Merkez yönetm bütçes kapsamındak
kamu dareler le sosyal güvenlk
kurumlarını, mahallî dareler,
sermayesnde doğrudan veya dolaylı
olarak kamu payı olan özel kanunlar
le kurulmu anonm ortaklıkları,
dğer kamu darelern (kamu kurumu
ntelğndek meslek kuruluları harç),
¾ Bu darelere bağlı veya bu darelern
kurdukları veya doğrudan doğruya ya
da dolaylı olarak ortak oldukları her
çet dare, kurulu, müessese, brlk,
letme ve rketler,
¾ Kamu dareler tarafından yapılan her
türlü ç ve dı borçlanma, borç verlmes,
borç ger ödemeler, yurt dıından alınan
hbelern kullanımı, hbe verlmes,
Hazne garantler, Hazne alacakları,
nakt yönetm ve bunlarla lgl dğer
hususları; tüm kaynak aktarımları ve
kullanımları le Avrupa Brlğ fonları
dahl yurt ç ve yurt dıından sağlanan
dğer kaynakların ve fonların kullanımını,
¾ Kamu dareler bütçelernde yer alıp
almadığına bakılmaksızın özel hesaplar
dahl tüm kamu hesapları, fonları,
kaynakları ve faalyetlern,
denetler.
¾ Yukarıda sayılan rketlerden doğrudan
veya dolaylı olarak kamu payı %50’den
az olup lgl mevzuatı uyarınca bağımsız
denetme tab olan; rketler, bunların
trakler ve bağlı ortaklıklarının
denetm, lgl mevzuatı uyarınca
düzenlenen ve Sayıtaya gönderlecek
olan bağımsız denetm raporları esas
alınarak yapılır. Sayıtay, münhasıran
kendsne sunulan bağımsız denetm
raporlarını esas alarak hazırlayacağı
raporu Türkye Büyük Mllet Meclsne
sunar.
¾ Sayıtay; yapılan antlama veya
sözlemedek esaslar çerçevesnde
uluslararası kurulu ve örgütlern hesap
ve lemlern de denetler.
Genel Bilgiler
9
Genel Blgler
8
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
¾ 2/4/1987 tarhl ve 3346 sayılı Kamu
İktsad Teebbüsler le Fonların
Türkye Büyük Mllet Meclsnce
Denetlenmesnn Düzenlenmes
Hakkında Kanunun 2’nc maddes
kapsamına gren kamu kurum, kurulu
ve ortaklıklarının Türkye Büyük Mllet
Meclsnce denetlenmes, bu Kanun
ve dğer kanunlarda belrtlen usul ve
esaslar çerçevesnde yerne getrlr.
“Sayıtayın görevler” balıklı 5'nc maddes
çerçevesnde Sayıtay;
¾ Kamu darelernn mal faalyet, karar ve
lemlern hesap verme sorumluluğu
çerçevesnde denetler ve sonuçları
hakkında Türkye Büyük Mllet Meclsne
doğru, yeterl, zamanlı blg ve raporlar
sunar.
¾ Genel yönetm kapsamındak kamu
darelernn; gelr, gder ve mallarına
lkn hesap ve lemlernn kanunlara
ve dğer hukuk düzenlemelere uygun
olup olmadığını denetler, sorumluların
hesap ve lemlernden kamu zararına
yol açan hususları kesn hükme bağlar.
¾ Genel uygunluk bldrmn Türkye
Büyük Mllet Meclsne sunar.
¾ Kanunlarla verlen nceleme, denetleme
ve hükme bağlama lern yapar.
"Sayıtayın yetkler balıklı 6'ncı maddes
uyarınca Sayıtay;
¾ Görevlern yerne getrlmes sırasında
kamu dareler ve görevlleryle
doğrudan yazımaya, gerekl gördüğü
belge, defter ve kayıtları göndereceğ
mensupları aracılığıyla görmeye, mallar
harç dledğ yere getrtmeye, sözlü
blg almak üzere her derece ve sınıftan
lgl memurları çağırmaya, kamu
darelernden temslc stemeye yetkldr.
¾ Denetmle lgl her türlü blg ve
belgey, kamu dareler le bankalar
dâhl dğer gerçek ve tüzel klerden
steyeblr.
¾ Denetmne gren kamu darelernn
lemleryle lgl kayıtları, eya ve
malları, ler, faalyetler ve hzmetler
görevlendreceğ mensupları veya
blrkler tarafından yernde ve lem
ve olayın her safhasında ncelemeye,
gerekl görülmes halnde, dıarıdan
uzman görevlendrmeye yetkldr.
¾ Kamu darelernn hesap, lem ve
faalyetler le mallarını, hesap veya
faalyet dönemne bağlı olmaksızın
yılı çnde veya yıllar tbarıyla
denetleyebleceğ gb sektör, program,
proje ve konu bazında da denetleyeblr.
Genel Blgler
10
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6216 sayılı Anayasa Mahkemesnn
Kurulu ve Görevler Hakkında Kanun
"Geçc Görevlendrme balıklı 31'nc
maddesnde Anayasa ve bu Kanunda
verlen görevlern yerne getrrken htyaç
görülmes hâlnde; hâkm, savcı ve Sayıtay
denetçler le kamu kurum ve kurulular
ında
çalıanlardan memur ve dğer kamu görevls
statüsünde olanların Mahkemede geçc olarak
görevlendrlebleceğ hüküm altına alınmıtır.
“Syas partlern mal denetm” balıklı 55'nc
maddesnde se, Mahkemenn syas partlern
mal ednmler le gelr ve gderlernn kanuna
uygunluğunun denetm çn Sayıtaydan
yardım sağlayacağı, Mahkemenn kendsne
gönderlm olan bu belgeler ncelenmek üzere
Sayıtay Bakanlığına göndereceğ, Sayıtayca
düzenlenen ncelemeye lkn raporların
se karara bağlanmak üzere mahkemeye
gönderleceğ düzenlenmtr.
6271 sayılı Cumhurbakanı
Seçm Kanunu
Adaylara Yardım balıklı 14'üncü maddesnde,
Seçm hesapları le bağı, yardım ve harcamalara
lkn blg ve belgeler, seçm sonuçlarının
kesnlemesn zleyen on gün çnde Yüksek
Seçm Kuruluna sunulacağı, Kurulun br ay
çnde, seçm hesaplarını nceleyeceğ ve varsa
usulsüzlükler ve öngörülen lmtlern aılıp
aılmadığını tespt edeceğ, varsa eksklklern
çn adaylara süre vereceğ, bu görev yerne
getrrken Sayıtaydan ve gerekl görülen
dğer kamu kurumlarından yardım alableceğ
düzenlenmtr.
Kamu İktsad Teebbüsler le
Fonların Türkye Büyük Mllet
Meclsnce Denetlenmes
6085 sayılı Kanun'un 4’üncü ve 43’üncü maddeler
uyarınca kamu letmelern denetlemektedr.
Kamu letmelernn 3346 sayılı Kanun'da
belrtlen usul esaslar dkkate alınarak denetm
sonucunda düzenlenen raporlar TBMM'nn
denetmne esas olmak üzere Kamu İktsad
Teebbüsler Komsyonuna sunulmaktadır.
Dğer Düzenlemeler
Sayıtay, yukarıda sıralanan temel düzenlemeler
gereğnce görev, yetk ve sorumluluklarını;
¾ Uluslararası Yüksek Denetm Kurumları
Teklatı (INTOSAI) rehber ve standartları
(ISSAI’ler)
¾ Blg Güvenlğ Standartları (ISO 17799,
ISO 27001..), ISACA rehberler,
¾ IFAC denetm standart ve poltkaları
¾ INTOSAI y yönetm uygulama rehberler
referans alınarak hazırlamı olduğu
yönetmelkler, rehberler ve standartlara
göre yürütmektedr.
Genel Bilgiler
11
Genel Blgler
10
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
C- İDAREYE İLİKİN BİLGİLER
1. SAYITAYIN TARİHİ VE KURUMSAL
GELİİMİ
Osmanlı Devlet Önces Dönem
Bn yılı akın devlet geleneğmz çnde devlet
gelrler ve harcamalarına lkn belge, kayıt
düzen ve muhasebe sstematğ le buna bağ-
lı olarak gelr ve harcamaların denetm zaman
çnde değm ve gelm göstermtr. Bugünkü
sstematğn oluumunda Dvan-ı Muhaseba-
tın kuruluu önem arz etmekte olup Osmanlı
Devlet teklatının oluumunda Selçukluların,
Selçukluların devlet yapılanmasında se gerek
daha öncek Türk devletlernn gerekse
çağdaı olan Türk ve İslam devletlernn
etks olmutur.
Göktürklerde (552-745) olduğu gb
yerlek hayata yeternce geçlemem
olması belge, kayıt ve muhasebe
açısından sstematk oluturulmasını gecktrm
olmakla brlkte, İpekyolu üzernde hüküm
sürmeler dolayısıyla tcaretn gelm belge
ve kayıt düzennn oluumunu hızlandırmıtır.
Bu dönemden kalan el yazmaları le Orhun
ve Tonyukuk yazıtlarında yönetenler le
yönetlenler arasındak lklerden, verg
kayıtlarından “kuyudat memurunun” önemnden
bahsedlmektedr.
Uygur Devlet (911-1209) tcaret yolları üzernde
olması dolayısıyla gerek devlet kayıtları (vergler,
vakıar, para hareketlerne lkn kayıtlar,
taınır, taınmaz ve hayvan varlıklarına lkn
kayıtlar) gerekse özel hukuka lkn kayıt sstem
açısından daha gelm olup çetl sözleme
türler geltrlmtr. Bu dönemde verg
scl kayıtları ve tüccarlar tarafından
tutulan defterlere ve senet örneklerne
rastlanmaktadır.
Karahanlı Devlet (840-1211) dönem
Türklern İslamla tanıtıkları dönem olması
bakımından önem arz etmektedr. İslamyet
öncesndek devlet yapısına lkn blg vermes
bakımından Yusuf Has Hacb’n Kutad-gu Blg’
ve Kagarlı Mahmut’un Dvan-ı Lügat-t Türk’ü
önem arz etmektedr. Özellkle Kutadgu Blgde
devlet örgütü, devlet ve toplumu
oluturanların görev ve sorumlulukları
anlatılmaktadır. Devlet teklatının
temeln oluturan vezr ve ona bağlı
dvanlar Karahanlı Devletnde mevcut
olup mal lern kontrolü Dvan-ı İraf
tarafından yapılmaktaydı.
Gazne Devletnde (963-1187) devlet teklatı
çağdaı olan dğer Türk devletlernden
Karahanlılar ve Selçuklulara benzemektedr.
Gaznellern devlet yönetmnde lke ve kurallara
uymada gösterdkler ttzlk, o dönemde
Selçuklu vezr Nzam-ül Mülk tarafından yazılan
“Syasetname sml esere esn kaynağı olmu,
örnek olaylar Gazne Devletnden verlmtr.
Gaznellerde devlet yönetmne lkn olarak be
dvandan Dvan-ı İraf mal lern denetmyle
görevlyd.
Genel Blgler
12
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Selçuklularda (1040-1308) devletn mal
yapısını Gaznellerle brlkte etkleyen dğer br
Türk devlet Samanlerdr. Devlet teklatının
baında bulunan vezr ve vezre bağlı görev
yapan dvanlar le bu dvanlarda tutulan
defterlere lkn blglerden düzenl br devlet
yapısının ve gelm br muhasebe düzennn
olduğu anlaılmaktadır. Selçukluları etkleyen
yönlernden br de Dvan-ı İraf kurumu olup
devletn gelr ve gderlernn denetmnn
yapıldığı dvandır.
Türk devlet yapısı, Türklern İslamyet
kabulünden sonra İslam devletlernden
etklenmtr. Hz. Peygambern amcası Abbasın
soyundan gelenlerce kurulan ve 750-1258
yılları arasında hüküm süren Abbas Devletnde
vezr halfeden sonra en yüksek devlet görevls
olup devlet teklatı vezre bağlı olarak çalıan
dvanlardan olumaktaydı. Dvanı Haraç ve
Dvanı Beytül Mal devletn gelrlern toplayan,
harcamalarını yapan varlıklarını yöneten ve
bunların kayıtlarını tutan öneml mal örgütlerd.
Devletn gelr ve gderlernn denetm se
Dvan-ı İraf tarafından yapılmaktaydı. Bata
Büyük Selçuklu Devlet olmak üzere, dğer
Selçuklu devletler de (Krman Selçukluları,
Surye Selçukluları, Anadolu Selçukluları)
İslam devlet olan Abbas Devletnn teklat
yapısından mal yapıları da dahl olmak üzere
Karahanlılar, Gaznenler ve Selçuklular'da
Sayıtay (Dvan-ı İraf)
çetl yönleryle etklenmlerdr. Selçuklular
gerek daha öncek Türk devletlernden gerekse
İslam devletlernden örnek olarak almı
oldukları devlet teklatı yapısını zaman çnde
geltrmlerdr. Sultan Melkah’ın taleb
üzerne dönemn vezr Nzamül Mülk tarafından
yazılan Syasetname (Syerul Mulûk) sml eser;
melklern, emrlern, vezrlern, kadıların ve
çetl devlet yönetclernn
ahlak ve davranılarına lkn
lkeler belrlemekte olup gerek
çağdaı olan devletlere gerekse
daha sonra aynı topraklarda
hüküm sürecek olan devlet
yönetclerne esn kaynağı olmutur.
Selçukluların etkledğ devletlern baında
İlhanlı Devlet (1256-1353) gelmekte olup asker
ler dıındak dğer devlet ler ba vezr ve
ona bağlı dvan tarafından yürütülmektedr.
Mal lerle lgl en yüksek devlet görevlsne,
bugün de kullanılan tabr le önceler Defterdarı
Memalk denlrken daha sonra Müstevf
Dvanı denlm olup mal lere lkn defterler
bu dvanda tutulmutur. Mal ve dar lern
denetm se dvana bağlı olarak çalıan İrafı
Memalk tarafından yürütülmekteyd. İlhanlılar
dönemnn özellklernden brs de devlet
muhasebesne lkn dört temel muhasebe
öğret ktabının bu dönemde yazılmı olmasıdır.
Bu bakımdan belge, kayıt, muhasebe ve mal
düzen açısından Osmanlıları büyük ölçüde
etklemtr.
Genel Bilgiler
13
Genel Blgler
12
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Osmanlı Devlet Dönem
Mal sstem açısından Selçuklulardan ve
İlhanlılardan öneml derecede etklenen
Osmanlı Devlet'nde mal denetm, 16.
yüzyıldan Malye Nezaret'nn kuruluuna kadar
geçen süre çnde Babâkî Kulluğu tarafından
yürütülmütür. Kurulu tarh kesn olarak
blnmemekle brlkte, br denetm kuruluu
olarak Babâkî Kulluğunun varlığını 250
yıldan fazla sürdürdüğü değerlendrlmekte
ve 19. yüzyılın balarında yern daha çağda
kurumlara bıraktığı anlaılmaktadır. 1838 yılında,
Malye Nezaret'nn kurulması sonrasında verg
tahslatında yaanan sorunların çözüleblmes,
devletn gelr ve gder kalemlernn ve mal
konuların denetlenmes çn çetl mecls ve
komsyonlar kurulmutur.
Tanzmat'ın uygulanıını sağlamak
amacıyla, merkezde mal konuları
denetlemek ve karar verp, sonuca
bağlamak üzere 1840 yılında Mecls-
Muhasebe- Malye kurulmutur.
Meclsn asıl görev, Tanzmatın
uygulandığı bölgelerde verglern yenden
tespt edlmes, tahslyle lgl problemler ve bu
konudak yolsuzlukları ve anlamazlıkları yasal
zemn çerçevesnde br çözüme kavuturmaktır.
Bunun yanı sıra bütçe hesaplarının kontrolü
de bu meclse verlm olup Hazne- Hassa’nın
dıında kalan nezaret ve darelern yıl çnde
yaptıkları harcamaların kesn defterlern
ncelemek de meclsn görevler arasındadır.
Meclsn kurulu aamasında görev ve yetk
alanlarıyla lgl tam ve kesn br düzenleme
olmadığından, kısa br süre çnde "Mecls-
Muhasebe- Malye" her türlü mal konu ve soruna
el atmak durumunda kalmıtır. Mal lerde
stenlen vermn alınamaması ve kurulmu olan
meclsn htyaçlara cevap verememes üzerne,
mal düzenlemeler gerçekletrmek, blhassa
bütçe le lgl hesapları kontrol etmek ve bütçey
hazırlamakla görevl Mecls- Muhasebe adında
yen br mecls kurulmutur.
Mal stkrarın sağlanması, gelrlern ve
gderlern kontrol altına alınarak güçlü br kamu
malyesnn tess ve sürdürülmes yönünde
çalımalar devam etm olup bu doğrultuda
öneml grmlerden br de, batıdak
gelmelere paralel olarak 1862
yılında Dvan-ı Muhasebat adıyla
Sayıtayın kurulması olmutur.
1876 Anayasasında yer alarak
Anayasal br kurulu halne gelen
Sayıtay, Hazneye tab kurumların
gelr ve gderler le muhasebe kayıtlarının ve
dğer lemlernn yıllık olarak denetlenmes
ve gderlern harcamadan önce vze edlmes
lern yerne getrmeye balamıtır.
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Dvan-ı Muhasebat'ın kuruluuna lkn 29/5/1862 tarhl Abdülazz Han'ın İrade- Senyyes
Genel Blgler
T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Blgler
16
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıtayın kullandığı lk bna, Malye Nezaret Bnası olarak blnr. Bab-ı Hümayunun sağ tarafında, Topkapı
Sarayının brnc avlusunda yer alan bu bna Sur-u Sultanye’ye dkne uzanmaktadır. Günümüzde var
olmayan bnaya at tek görsel Gaspare Fossat’ nn 1852’ de hazırlattığı albümde yer alan resmdr.
Genel Bilgiler
17
Genel Blgler
16
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Cumhuryet Dönem
Cumhuryetn kurulması le brlkte, devletn temel
organlarından br olan Dvan-ı Muhasebat’a
(Sayıtay), 1924 Anayasasında da yer verlmtr.
Ancak, Dvan-ı muhasebat 1934 yılına kadar
faalyetlern Osmanlı Devlet dönemnde car
olan mevzuat çerçevesnde yürütmütür. 1934
yılında yürürlüğe konulan 2514 sayılı Dvan-ı
Muhasebat Kanunu le Sayıtay yen mevzuatına
kavumutur. Kurumumuzun adı Osmanlı
dönemnden tbaren Dvan-ı Muhasebat ken,
1967 yılında yürürlüğe gren 832 sayılı Kanun le
Sayıtay olarak değtrlmtr.
1929 yılında bütün dünyada yaanan ekonomk
krz sonucunda serbest pyasa ekonoms yern
Keynesyen poltkalara bırakmıtır. Ülkemzde
bu dönemde kurulmaya balanan kamu ktsad
teebbüsler devletn tcar ve sınaî alanda
faalyetlere grmn sağlamı ve bu kurumları
denetlemek üzere 1938 yılında Babakanlık
Yüksek Denetleme Kurulu kurulmutur.
II. Dünya Savaı sonrası dönemde kamu
harcamalarının gderek artması, hesap ve
lemlern tek tek ncelenmes yerne kurumların
mal sstemlerne güvence veren denetmlere
ağırlık vermes zorunluluğunu doğurmutur.
Bu bağlamda, Sayıtayların denetmlernn yanı
sıra, yen br denetm türü olarak performans
denetmler ortaya çıkmıtır. 1950’lerde herhang
br metodoloj geltrlmekszn geleneksel
denetmn yan ürünü olarak yapılan performans
denetm 1970’lern knc yarısından tbaren
ülkelern mevzuatında yer almaya balamıtır.
Bu çerçevede, 832 sayılı Sayıtay Kanunu’nda
1996 yılında yapılan değklk le Sayıtaya
performans denetm yetks verlmtr.
2003 yılında yürürlüğe gren 5018 sayılı
Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu le
fon uygulamasına son verlm, devletn tüm
gelr ve gderler le borçları tamamen bütçe
kapsamına alınarak yasama denetmnden
geçmes sağlanmıtır. 2010 yılında kabul edlen
6085 sayılı Sayıtay Kanunu le kamu kaynağı
kullanılan tüm faalyetler Sayıtayın denetm
kapsamına alınmıtır.
Dğer taraftan, aynı Kanunla kamu ktsad
teebbüslern denetleyen Babakanlık
Yüksek Denetleme Kurulu Sayıtay bünyesne
dahl edlerek, dı denetmde kl yapıya son
verlmtr.
Karahanlılar, Gazneller ve Selçuklularda
denetm kurumu olan Dvanı İraf’tan bu yana
gelen tarh brkmn dünya le paylamak ve
çağda dünya le uyumlu olarak kendsn sürekl
geltrmek çn uluslararası brlğne büyük
önem veren Sayıtay, Uluslararası Sayıtaylar
Genel Blgler
18
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Organzasyonu - INTOSAI, Asya Sayıtaylar
Teklatı - ASOSAI, Avrupa Sayıtaylar Teklatı -
EUROSAI ve Ekonomk İbrlğ Organzasyonu
Ülkeler Sayıtaylar Teklatı - ECOSAI’nn aktf br
üyesdr.
Devletmzn öneml br kurumu olarak Sayıtay,
alanında küresel br aktör olma yolunda öneml
mesafeler almıtır. Bu çerçevede EUROSAI’nn
2017 – 2020 dönem çn Yönetm Kurulu
Bakanlığına seçlmtr. Aynı eklde ECOSAI’nn
2016-2019 dönem çn Yönetm Kurulu
Bakanlığı görev yürütülmektedr.
Sayıtay, ASOSAI’nn 2015 – 2018 dönem yönetm
kurulu üyelğ görevn baarıyla tamamlamı
olup 2016-2021 dönem çn denetm kurulu
üyelğne seçlmtr. Dğer taraftan son yıllarda
çok sayıda uluslararası etknlkte aktf katılımcı
ve ev sahb olarak öneml roller üstlenmtr.
Kurulu yıllarından tbaren sağlıklı leyen br
kamu yönetm sstemnn ve güçlü br kamu
malyesnn nasında öneml görevler üstlenen
Sayıtay, Türkye Büyük Mllet Mecls adına
üstlendğ denetm görev ve yargı fonksyonu
le günümüzde de Anayasal sstemmzn en
temel ve en saygın kurumlarından brsdr.
Türk Devletlernde Mal Denetm Kurumları
Karahanlılar Dvan-ı İraf
Gazneller Dvan-ı İraf
Büyük Selçuklu Devlet Dvan-ı İraf
Osmanlı Devlet Babak Kulluğu (1838 e kadar)
« «
Mecls- Muhasebe– Malye
Zmemat Mecls
Mecls- Muhasebe
(1839 – 1862)
« « Dvan-ı Muhasebat (1862 – 1922)
Türkye Cumhuryet Dvan-ı Muhasebat (1923 – 1967)
« « Sayıtay (1967- )
Genel Bilgiler
19
Genel Blgler
18
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2. FİZİKİ YAPI
Kurumumuz, mülkyet Hazneye at olan, 96.000 m² kullanım alanına sahp Ankara/Balgat
semtndek merkez bnada hzmet vermektedr. Ayrıca ODTÜ ve Gölbaında arv alanına sahptr.
Personelmzn kullanımına tahss edlen 715 adet lojman le Manavgat Eğtm ve Dnlenme
Tess ve Gölbaı Eğtm ve Sosyal Tess mevcuttur. Ayrıca 45' bnek otosu olmak üzere 55 aracımız
bulunmaktadır.
Genel Blgler
20
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3. TEKİLAT YAPISI
Sayıtay; Bakanlık, yargı ve karar organları le
denetm ve yönetm brmlernden olumaktadır.
Bakanlık; Sayıtay Bakanı, bakan yardımcıları
ve bölüm bakanlarından oluur.
Sayıtay Bakanı üyeler arasından k bakan
yardımcısı görevlendrr. Bunlardan br denetm
dğer se yönetm görevlern yürütür.
Denetmden sorumlu Bakan Yardımcısı,
denetm programının hazırlanması, denetm
faalyetlernn yürütülmes, raporlanması ve
gözden geçrlmesne lkn koordnasyon
lernden sorumludur. Bu görevlern yerne
getrlmesnde yardımcı olmak üzere be bölüm
bakanı görevlendrlr.
Yargı ve karar organları; yargılama dareler,
Genel Kurul, Rapor Değerlendrme Kurulu,
Temyz Kurulu, Dareler Kurulu, Yüksek Dspln
Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Dspln
Kurulu, Denetm, Planlama ve Koordnasyon
Kurulu le Basavcılıktır.
Denetm ve denetm destek grupları da bölüm
bakanlarına bağlı olarak çalıırlar. Denetm
grupları bütçe türlerne göre oluturulmaktadır.
Denetm destek grupları denetm faalyetlerne
yardımcı olacak ler yürütür.
Yönetmden sorumlu Bakan Yardımcısı se
Bakan adına Sayıtayın yönetm lern yürütür.
Yönetmden sorumlu bakan yardımcısına
verlm görevlern yerne getrlmesne yardımcı
olmak üzere üç bölüm bakanı görevlendrlr.
Yönetme lkn görevler memurlar, sözlemel
personel ve sürekl çler elyle yürütülür.
DAİRELER (1-8)
BAŞSAVCILIK
GENEL KURUL
TEMYİZ KURULU
DAİRELER KURULU
RAPOR DEĞERLENDİRME KURULU
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
MESLEK MENSUPLARI YÜKSELME VE
DİSİPLİN KURULU
DENETİM PLAN. VE KOOR. KURULU
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ DENETÇİ
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
(DENETİMDEN SORUMLU)
BAŞKAN YARDIMCISI
(YÖNETİMDEN SORUMLU)
BÖLÜM BAŞKANI
Genel Bütçeli Kamu
İdareleri Denetim
Grup Başkanlıkları
Sosyal Güvenlik
Kurumları Denetim
Grup Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Kamu İşletmeleri
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Özel Bütçeli
Kamu İdareleri
ve Üniversiteler
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Mahalli İdareler
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Destek Grup
Başkanlıkları
Denetim ve Yargı
Hizmetleri Birim
Başkanlığı
BÖLÜM BAŞKANI
İnsan Kaynakları
Birim Başkanlığı
Strateji Geliştirme
Birim Başkanlığı
Hukuk Birimi
BÖLÜM BAŞKANI
Teknik ve Mali İşler
Birim Başkanlığı
BÖLÜM BAŞKANI
Sosyal İşler Birim
Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Birim Başkanlığı
Elektronik Bilgi
İşlem Merkezi
Başhekimlik
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI
Genel Bilgiler
21
Genel Blgler
20
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
DAİRELER (1-8)
BAŞSAVCILIK
GENEL KURUL
TEMYİZ KURULU
DAİRELER KURULU
RAPOR DEĞERLENDİRME KURULU
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
MESLEK MENSUPLARI YÜKSELME VE
DİSİPLİN KURULU
DENETİM PLAN. VE KOOR. KURULU
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ DENETÇİ
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
(DENETİMDEN SORUMLU)
BAŞKAN YARDIMCISI
(YÖNETİMDEN SORUMLU)
BÖLÜM BAŞKANI
Genel Bütçeli Kamu
İdareleri Denetim
Grup Başkanlıkları
Sosyal Güvenlik
Kurumları Denetim
Grup Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Kamu İşletmeleri
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Özel Bütçeli
Kamu İdareleri
ve Üniversiteler
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Mahalli İdareler
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Destek Grup
Başkanlıkları
Denetim ve Yargı
Hizmetleri Birim
Başkanlığı
BÖLÜM BAŞKANI
İnsan Kaynakları
Birim Başkanlığı
Strateji Geliştirme
Birim Başkanlığı
Hukuk Birimi
BÖLÜM BAŞKANI
Teknik ve Mali İşler
Birim Başkanlığı
BÖLÜM BAŞKANI
Sosyal İşler Birim
Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Birim Başkanlığı
Elektronik Bilgi
İşlem Merkezi
Başhekimlik
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI
Genel Blgler
22
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
4. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Blg lem; gelen teknolojlerden etkn ve
güvenl br eklde yararlanarak, kurumsal
fonksyonları ve yönetmsel htyaçları karılama
vzyonuyla hareket etmektedr.
4.1 Blm Altyapısı
Kurumumuzun genleyen denetm alanı ve
sürekl artı gösteren ver büyüklükler; blgy
üretme, saklama, leme, raporlama ve karar
alma süreçlernde blm teknolojlernden
yararlanma gereğn berabernde getrmektedr.
Bu amaçla Kurumumuz denetm, yargı ve
yönetmn her aamasında blm teknolojlern
kullanmak ve etknlğn arttırmak çn
çalımalarını sürdürmektedr.
Sunulan hzmetlern kolay ereblr olması,
uluslararası standartlara uygunlatırılması,
kalte ölçütlernn belrlenmes, hzmet
veren personeln alanında yettrlerek
yetknlk testlernn yapılması ve son kullanıcı
memnunyetnn esas alınması temel prenspler
olarak kabul edlmtr.
4.2 Blglern Merkezletrlmes
Kurumun tüm faalyetlerndek süreçlern
yönetm ve denetm çn blgler
merkezletrlerek brmler arası etkn, güvenl
ve otomatkletrlm süreçlern kolaylıkla
çalıtırılableceğ alt yapı çalımaları devam
etmektedr.
Genel Bilgiler
23
Genel Blgler
22
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
4.3 İ Zekası ve Ver Analz Projes
İ Zekası ve Ver Analz Sstem (VERA); Ver
Analz Grubu tarafından hazırlanan statk
analzlern denetçler tarafından kullanılmasına
ve denetmde kullanacakları verler dnamk
olarak da analz etmelerne yardımcı olmak üzere
tasarlanmı ve bu kapsamda özelletrlm br
 zekası platformudur.
VERA ana sayfası daha önce Ver Analz Grubu
ve Blg İlem Brm Bakanlığı ortak çalıması
le tasarlanan statk analzlere denetçler
yetklendrldkler kurumlar çn doğrudan
erm sağlayablmektedr.
VERA sstem aağıdak kaynaklardan
beslenmektedr:
¾ Beledye Verler Aktarım Sstem (BVAS) web
tabanlı uygulaması,
¾ “Bordro, “Döner Sermaye”, “Mal İstatstk
verler Hazne ve Malye Bakanlığı Muhasebat
Genel Müdürlüğünden elektronk ortamdan
alınan verler,
¾ “Gelr İdares Bakanlığı – GIB” konu alanına at
verler lgl gruba gelen CD’ler.
VERA geltrme çalımaları devam etmekte
olup yen ver setler le brlkte tanımlanan yen
analzler ssteme dahl edlmektedr.
Genel Blgler
24
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
4.4 Yazılım Altyapısı ve Hzmetler
Yazılım altyapısının tekl, kolay yönetleblr
ve genletleblr br mmarye taınması
çn fzblte çalımaları yapılmıtır. İlgl
çalımalar sonucunda belrlenen temel
krterler doğrultusunda ürün geltrlmes
tamamlanmıtır. Geltrlen yen yazılım
altyapısı üzernde, denetm ve yargı kapsamında
modüller hazırlanmı olup geltrme çalımaları
devam etmektedr.
Kurum ç ve dı web portallarının yönetmne
yönelk taslak tasarım çalımaları ve kurulumlar
tamamlanmı olup yönetm hzmetlernde
kullanılmak üzere brm ç dosya paylaımı
sstem geltrme çalımaları devam etmektedr.
Kurum htyaçlarının gelmle brlkte
değmes, kanun, kanun hükmünde kararname,
yönetmelk, yönergeler vb. kapsamında
değmler karısında ortaya çıkan yazılım ve
yazılım altyapısının güncelleme, ekleme ve
destek hzmetler çalımaları yapılmı olup
geltrme çalımaları devam etmektedr.
Ayrıca kurum personelnn blm sstemler
le lgl sorularının ve problemlernn etkn
ve hızlı br eklde çözümü çn çağrı merkez
oluturulmutur.
Genel Bilgiler
25
Genel Blgler
24
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
4.5 Beledye Verler Aktarım Sstem (BVAS)
Beledye Verler Aktarım Sstem kurulmu olup
aktarım sstem uygulamasında; yüklenecek
dosya ve ver türüne göre, dnamk ve akıllı
kontroller geltrlerek, dosya çerğndek
verlern belrtlen usul ve esaslara uygun
olup olmadığına yönelk ön kontrol özellkler
uygulamaya alınmıtır.
Ayrıca; Kurum kapsamının genletlerek sadece
mahall darelerden değl, merkez yönetm
kapsamındak kamu darelernden, sosyal
güvenlk kurumlarından, kamu letmelernden
KİT ve dğer kamu darelerne bağlı rketlerden
de denetme esas verlern bu sstem aracılığıyla
elektronk ortamda alınablmes yönündek
geltrme çalımaları devam etmektedr.
4.6 İlam İnfaz Takp Sstem
İlam İnfaz Takp Sstem Basavcılık tarafından
yürütülen hzmetlern yönetm amacıyla
kullanılmaktadır. Söz konusu modül, yargı,
lam ve temyz modülleryle entegrasyonu
sonucunda, lamların nfazlarına lkn takbn
yapablmesn, muhatap kurumların elektronk
ortamda lamlarını görüntüleyp bunlara
lkn tahslat beyanlarını göndereblmesn
sağlamaktadır.
4.7 Sber Güvenlk
Sber güvenlğe yönelk donanım ve ağ altyapısı,
teknolojnn etkn kullanımı ve son kullanıcı
memnunyet hedeer yenden tasarlanmıtır.
Bu alanda ulusal ve uluslararası standartlar
esas alınarak lk fazda “Blg İlem Brm” ve
süreçlern kapsayacak “Blg Güvenlğ Yönetm
Sstem (BGYS)” kurulumu çn çalımalar
sürdürülmektedr. Bu kapsamda Blg Güvenlğ
Yönetm Sstem le lgl hlallern bldrleceğ
ve hlale lkn çözümün sunulacağı bldrm
yönetm ekranı ve  akıı tasarlanmıtır.
Sızma testler, yazılım kaynak kod analzler
yaptırılarak lgl rskler tespt edlm ve teknk
mkan dahlnde olanlar gderlm olup krtk
olarak belrlenen rsklern kısa vadede çözümü
sağlanmıtır. Kurumumuzda bu çerçevede blg
güvenlğne yönelk yatırımlar artırılmıtır.
Sber Olaylara Müdahale Ekb (SOME) çalımaları
yürütülerek tespt edlen zararlı yazılımlara ve
tehdtlere müdahale edlm, kullanıcılar bu
tehdtlerle lgl blglendrlmtr.
Genel Blgler
26
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
4.8 İ Sürekllğ Yönetm Sstem(İSYS)
Kurum süreçlernn kesntsz, kayıpsız ve güvenl
olarak çalıması amacıyla “Felaket Kurtarma
Merkez (FKM)” oluturulmu, yletrme
çalımaları devam etmektedr.
4.9 Blg Teknolojler Hzmet Yönetm
Sstem(BTHYS)
Blg teknolojler hzmetlernn sstematk olarak
sunulablmes çn yapılan çalımalar devam
etmektedr. Buna yönelk olarak blg teknolojs
hzmetler çalıır durumda tutulmakta, blg
teknolojs rskler ve karmaıklığı yönetlmekte,
zaman tasarrufu sağlanmakta, hzmet
süreçlernde güvenlk, sürat ve erleblrlkte
artı sağlanmaktadır.
Tablo 1: Donanım ve Fzksel Sunucu Envanter
2017 2018
Masaüstü Kşsel Blgsayar 1654 1632
Dzüstü Blgsayar 1215 1156
Yazıcı 399 416
Fotokop Maknes 43 42
Faks Chazı 22 22
Baskı Maknes 5 5
Projeksyon Chazı 61 57
Telefon 1987 1999
Tablet 162 159
Ver Tabanı Sunucusu 3 Sanal Sunucu 5 Sanal Sunucu
İş Zekası (VERA) Uygulama Sunucu - 2 Sanal Sunucu
4.10 Ağ Yapısı ve Donanımlar
Kurumumuzun ağ alt yapısı katmanlı br
yapıya sahptr. Bu yapıyla Kurum sstem ve
sunucuları daha kontrollü ve güvenl katmanda
konumlandırılmıtır. Tüm ağ ve sstemler
Takp yazılımları le kontrol edlmekte ve Kurum
ağına grlern güvenlğ Ağ Erm Kontrol”
chazları le sağlanmaktadır.
Brmlern blg lem ve otomasyon htyacını
karılamak çn kullanılan blg ve teknolojk
kaynak envanterler aağıdak tabloda
gösterlmtr.
Genel Bilgiler
27
Genel Blgler
26
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2017 2018
İş Zekası (VERA) Ver Tabanı Sunucu - Oracle Exadata(1/8) Fzksel Sunucular
İş Zekası (VERA) Ver Aktarım Sunucu - 1 Sanal Sunucu
Mal Sunucu 2 Sanal Sunucu 2 Sanal Sunucu
Vrüs Koruma 3 Sanal Sunucu 3 Sanal Sunucu
Dosya Sunucu 3 Sanal Sunucu 3 Sanal Sunucu
Firewall (Secure Platform, VPN, URL Filtreleme), IPS.
DDOS. SANDBOX, WAF)
9 (Box) 11 (Box)
Actve Drectory
1 Fzksel Sunucu
2 Sanal Sunucu
Fzksel Sunucu
2 Sanal Sunucu
Ayrıcalıklı Hesap Güvenlğ Yönetm 5 Sanal Sunucu 5 Sanal Sunucu
NAC (Network Access Control-Ağ Erşm Kontrolü) 4 (Box) 4(Box)
Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 200 mbps 200 mbps
Sanal platform
10 Fzksel Sunucu
1 Storage
10 Fzksel Sunucu
1 Storage
Loglama Sstem(SIEM) 3 Sanal Sunucu 3 Sanal Sunucu
Domain Backup (Yedekleme Sistemi)
1 Fzksel Sunucu
3 Storage
1 Fzksel Sunucu
2 Storage
Doküman Yönetim Sistemi 4 Sanal Sunucu 4 Sanal Sunucu
Denetim Yönetim Sistemi 2 Sanal Sunucu 3 Sanal Sunucu
Belediye Veri Alma (Uygulama) 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
Denetim Yönetim Sistemi 2 Sanal Sunucu 3 Sanal Sunucu
Belediye Veri Alma (Uygulama) 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
Saydata Uygulama 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
FKM
TURKSAT Ver Merkeznde Barındırılıyor
(23 Sanal Sunucu
1 Storeage)
TURKSAT Ver Merkeznde Barındırılıyor
(32 Sanal Sunucu
1 Storeage)
Çağrı Merkezi 1 (Box) 1 (Box)
Sistem İzleme 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
Ortam İzleme 1 (Box) 1 (Box)
NTP(Network Time Protocol- Ağ Zamanlama Protokolü) 1 (Box) 1 (Box)
Kongürasyon Yönetimi (SCCM)+Orchestrater 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
Genel Blgler
28
4.11 Denetm Yönetm Programı (SayCAP)
Denetm süreçlernn uluslararası standartlara ve
denetm rehberlerne uygun olarak planlanması,
yürütülmes, belgelenmes ve yönetmn
güvence altına almak üzere SayCAP programı
kullanılmaktadır.
SayCAP, denetm süreçlernn yönetm ve
raporlanmasında kullanılmak üzere rsk
değerlendrmesne dayalı planlama, belgeleme,
onaylama, blg kaynaklarına erm, arvleme,
kalte kontrol, letm, yönlendrme ve raporlama
gb htyaçları karılayacak eklde geltrlmtr.
SayCAP, denetm rehberlerndek değklkler
le Denetm, Planlama ve Koordnasyon
Kurulu kararları doğrultusunda sürekl olarak
güncellenmekte ve geltrlmektedr. SayCAP,
denetm ekplerne uzaktan erm mkanı da
sunmaktadır.
Genel Bilgiler
29
Genel Blgler
28
4.12 Kütüphane
Kütüphanemz mensuplarımızın yanı sıra Kurum
dıından gelen okuyucuların da eğtm ve
aratırma çalımalarına katkı sağlamakta, her
tür ve her ortamdak blg ve belge htyacını
karılayarak ulusal ve uluslararası ölçekte blg
brkm, kullanımı ve transferne destek olmaktadır.
Özellkle denetm konusundak yerl ve yabancı
kaynakları le son yıllarda konusunda “Referans
Kütüphane olma özellğn taımaktadır.
Temel konusu denetm olan kütüphanemzn
koleksyonunda; hukuk, ekonom, muhasebe,
malye, letme, uluslararası lkler, yönetm vs. le
lgl dsplnlere at blg kaynakları bulunmaktadır.
Kütüphane koleksyonumuzda Türkçe ve yabancı
basılı ktapların yanında dergler, tezler ve
DVD-VCD’ler olarak 26.798 adet blg kaynağı
bulunmaktadır.
Sayıtay le bazı ünversteler arasında yapılan
protokollerle, kütüphaneler arası brlğ anlaması
bulunmaktadır.
Genel Blgler
30
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
4.13 Yayınlar
4.13.1 Sayıtay Dergs
1924 yılında “Dvan-ı Muhasebat Mecmuası"
adıyla yayımlanmaya balanan akademk
ntelğ zaman çersnde sürekl gelen Sayıtay
Dergsnn, blmsel krterlere uygunluğunu
güvence altına almak ve yayıncılık alanındak
gelen koullara uyumunu sağlayablmek
amacıyla, 2010 yılından tbaren "Ulusal Hakeml
Derg" olarak yayınlanmaktadır.
Üçer aylık dönemler halnde yayımlanan
dergmzde, denetm, yönetm ve hukuk bata
olmak üzere, sosyal blmler alanındak meslek
ve akademk çalımalara yer verlmektedr.
Dergmzn temel amacı; denetm lteratürünün
geltrlmesne öncülük etmek, Sayıtay
denetm ve yargısı alanındak teork çalımaları,
uygulamaya lkn güncel gelmeler ve
dünyadak deneymler paylamak, kamu
yönetmnn ve özellkle kamu mal yönetm
sstemnn yenden yapılandırılmasına lkn
düzenleme ve uygulamaları değerlendrerek,
farklı bakı açılarına, önerlere ve analzlere
mkan sağlayarak katkıda bulunmaktır.
Mensuplarımızın, akademsyenlern ve kamu
kurumlarımızın yönetc ve uzmanlarının
çalımalarının ağırlıklı olarak yer aldığı
Dergmzde denetm dünyasındak gelmeler
konu alan haberlere ve Sayıtay Kararlarına da
yer verlmektedr.
Sayıtay Dergs EBSCOhost, TÜBİTAK ULAKBİM
Sosyal ve Beer Blmler Ver Tabanı ve ASOS
ndekslernde taranmaktadır.
Genel Bilgiler
31
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
4.13.2 Ktaplar
2018 yılında Kurumumuzca basılan ktaplara aağıda yer verlmtr:
Yüksek Denetm Kurumlarının Kurumsal Yapısı ve
Mal Performans
Sayıtay Uzman Denetçs Dr. Snem YALÇIN tarafından hazırlanan
bu ktabın amacı, y yönetmn klt unsurlarından br olan
mal eaığın mal performans üzerndek etksn, 85 ülkenn
2007-2012 dönemne at verlern kullanarak analz etmektr.
Mal eaığın, bütçe sürecnn eaığının sağlanması anlamına
geldğ göz önünde bulundurulduğunda, çalımada ayrıca bütçe
sürecnn son aaması olan ve bütçe uygulamasının denetmn
yapan yüksek denetm kurumlarının bağımsızlıklarının ve örgüt
yapılarındak farklılıkların mal performans üzerndek etks de
panel ver yöntemyle ncelenmektedr.
Sayıtay Hesap Yargısı
Sayıtay Üyes Dr. Mehmet AKSOY, Uzman Denetç Bülent GEÇGEL
ve Uzman Denetç Yusuf ÖZ tarafından hazırlanan bu ktabın
amacı; Sayıtayın yargılama faalyetnn konusu, kararlarının
ntelğ ve örgütlenmesnn dkkate alınarak, ayrı br yargı kolu olan
hesap yargısı olarak tanınması, kendne özgü br usul kanununun
çıkarılması ve bu yargı kolu le dğer yargı kolları arasında çıkacak
görev ve hüküm uyumazlıklarının çözümlenme bçmnn açıklığa
kavuturulması gereğn ortaya koymaktır.
Genel Blgler
32
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Etk ve Etk Kurallar
Doç. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL, Dr. YMM. Masum TÜRKER
ve Prof. Dr. Gante KURT tarafından hazırlanan bu ktabın
amacı; bağımsız denetm faalyetlern yürüten bağımlı
ya da serbest çalıan tüm meslek mensuplarına yönelk
olarak Muhasebe Meslek Mensupları İçn Uluslararası
Etk Standartlar Kurulu (IESBA) tarafından yayınlanan etk
kurallara lkn açıklamalarda bulunmak ve böylelkle
etk kuralların meslek mensupları tarafından daha
anlaılır hale gelmesn sağlayarak uygulama kolaylığı
sunmaktır.
Orta Doğu Muhasebe Tarh
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ koordnatörlüğünde yed ayrı ekp tarafından hazırlanan ktabın amacı; Orta
Doğu muhasebe tarhnn be bn yıllık sürec hakkında blg vermektr. Eserde Esk Mısırdan balayıp,
Mezopotamya’ya, oradan İran’a ve Anadolu’ya uzanan br coğrafyada yaamı medenyetlern,
dünyanın geleceğne bıraktıkları kültürel mras anlatılmaktadır. Ktapta ayrıca çağda muhasebe
kültürünün brkaç unsuru da ele alınarak, Orta Doğu ülkelernn yakın geçm ortaya konulmaya
çalıılmıtır. Sözkonusu ktap üç clt halnde türkçe ve nglzce olarak basılmıtır.
Genel Bilgiler
33
Genel Blgler
32
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Brnc Clt
Esk Mısır
Anadolu Mezopotamya ArasındakTcaretn
Hesaplama Kayıtları
Batı Aanadolu'da Metal Para Kültürü
Doğu Roma İmparatorluğu
İknc Clt
İslam Dönem
Abbasler
İlhanlılar ve
Osmanlı
Üçüncü Clt
Tanzmattan Cumhuryete Kayıt Kültürü
XX. Yüzyıl Balarında Ortadoğu Ülkelernde
Muhasebe
Genel Blgler
34
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
5. İNSAN KAYNAKLARI
Genel Bilgiler
35
Genel Blgler
34
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Bakanlık
Bakan
2 Bakan Yardımcısı
8 Bölüm Bakanı
Denetmden Sorumlu 5 Bölüm Bakanı
Yönetmden Sorumlu 3 Bölüm Bakanı
Yargılama
Bakan
Yargılama Dareler (8 Dare)
56 Üye (Bakan ve Bakan Yardımcıları harç)
Her br darede
1 Dare Bakanı
6 Üye
Genel Kurul
Bakan Bakan Yardımcıları
8 Dare Bakanı
48 Üye
2 Raportör Denetç
Temyz Kurulu
4 Dare Bakanı
16 Üye
8 Raportör Denetç
Dareler Kurulu
2 Dare Bakanı
24 Üye
4 Raportör Denetç
Rapor Değerlendrme Kurulu
Bakan
Bakan Yardımcısı
2 Dare Bakanı
8 Üye
7 Raportör Denetç
Basavcılık
1 Basavcı
10 Savcı
Genel Blgler
36
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 2: Yargılama Dareler ve Sorumluluk Alanları
Yargılama Dares Sorumluluk Alanı
1. Dare İl Özel İdareler,
Özel Bütçe A (YÖK, Ünversteler)
2. Dare Özel Bütçe A (YÖK, Ünversteler)
3. Dare Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B,
YİKOB,
Düzenleyc ve Denetleyc Kurumlar,
Dğer İdare ve Kaynaklar
4. Dare Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B,
Sosyal Güvenlk Kurumları,
Dğer İdare ve Kaynaklar
5. Dare Beledyeler,
Beledye rketler
6. Dare Beledyeler,
Beledye rketler
7. Dare Beledyeler,
Beledye rketler
8. Dare Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B,
Düzenleyc ve Denetleyc Kurumlar,
Kalkınma Ajansları,
Dğer İdare ve Kaynaklar
Genel Bilgiler
37
Genel Blgler
36
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetm Grupları
30 Denetm Grubu
605 Denetç
Tablo 3: Denetm Grupları ve Sorumluluk alanları
Denetm Grubu Sorumluluk Alanı
Denetm Grubu 1 Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B,
Dğer İdare ve Kaynaklar
Denetm Grubu 2 Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B,
Dğer İdare ve Kaynaklar
Denetm Grubu 3 Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B,
Dğer İdare ve Kaynaklar
Denetm Grubu 4 Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B,
Dğer İdare ve Kaynaklar
Denetm Grubu 5 Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B
Denetm Grubu 6 Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B,
Sosyal Güvenlk Kurumları
Denetm Grubu 7 Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B,
Dğer İdare ve Kaynaklar
Genel Blgler
38
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetm Grubu Sorumluluk Alanı
Denetm Grubu 8 Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B,
Düzenleyc ve Denetleyc Kurumlar,
Kalkınma Ajansları,
Dğer İdare ve Kaynaklar
Denetm Grubu 9 Genel Bütçel Kamu İdareler,
Özel Bütçe B,
Dğer İdare ve Kaynaklar
Denetm Grubu 10
Özel Bütçe A (YÖK, Ünversteler)
Denetm Grubu 11
Özel Bütçe A (YÖK, Ünversteler)
Denetm Grubu 12
Özel Bütçe A (YÖK, Ünversteler)
Denetm Grubu 13 İl Özel İdareler
Denetm Grubu 14 Beledyeler, Beledye rketler
Denetm Grubu 15 Beledyeler, Beledye rketler
Denetm Grubu 16 Beledyeler, Beledye rketler
Denetm Grubu 17 Beledyeler, Beledye rketler
Denetm Grubu 18 Beledyeler, Beledye rketler
Denetm Grubu 19 Beledyeler, Beledye rketler
Denetm Grubu 20 Beledyeler, Beledye rketler
Denetm Grubu 21 Beledye ve Ünversteler
Denetm Grubu 22 Blm Sstemler Denetm
Denetm Grubu 23 Genel Bütçel Kamu İdareler,
Dğer İdare ve Kaynaklar,
YİKOB
Denetm Grubu 24 Kamu İletmeler
Genel Bilgiler
39
Genel Blgler
38
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetm Grubu Sorumluluk Alanı
Denetm Grubu 25 Kamu İletmeler
Denetm Grubu 26 Kamu İletmeler
Denetm Grubu 27 Kamu İletmeler
Denetm Grubu 28 Kamu İletmeler
Denetm Grubu 29 Kamu İletmeler
Denetm Grubu 30 Kamu darelernden elektronk ortamda alınması gereken ver setlern
belrlemek, merkez olarak muhasebe ve muhasebe dıı verler üzernde
teknk ve analtk analzlere esas olacak denetm senaryoları geltrmek ve bu
analzler le denetm planlamasına ve denetm süreçlerne katkıda bulunmak.
Bakanlıkça belrlenen kamu darelern denetlemek.
Genel Bilgiler
40
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Destek Grupları
7 Destek Grubu
54 Denetç
45 Denetç Yardımcısı
Tablo 4: Destek Grupları ve Görev Alanları
Destek Grubu Sorumluluk Alanı
Destek Grubu 1 SayCAP Denetm Yönetm Programı le lgl lemler yürütmek
Denetm stratejk planı, yıllık denetm programına lkn ön hazırlık
çalımalarını ve rsk değerlendrme lemlern yürütmek.
Denetm standartlarının ve rehberlern hazırlanması ve güncellenmes
çalımalarını yürütmek
Denetm Alanı Kütüğünü Oluturmak ve Güncellemek
Destek Grubu 2 Ulusal ve uluslararası eğtm faalyetlern yürütmek
Destek Grubu 3 Genel Uygunluk Bldrm le lgl  ve lemler yürütmek
Destek Grubu 4 Uluslararası lkler yürütmek
Destek Grubu 5
Bakanlık tarafından ntkal ettrlen hukuk, mal, dar ve ceza sonuç
doğurablecek tüm konular hakkında görü bldrmek
Kurum adına akdedlecek sözleme ve anlamaların, hukuk htlaf
doğurmayacak eklde ve kurum menfaatler doğrultusunda yapılmasına
yardımcı olmak
Kurum leh ve aleyhndek her türlü dava ve cra takp lemlern yürütmesnde
Bakanlığa yardımcı olmak
Blg ednme le lgl lemler yürütmek
Destek Grubu 6 EUROSAI Bakanlığı kapsamındak faalyetler yürütmek
Destek Grubu 7 Denetç yardımcılarının eğtm lern yürütmek
Genel Bilgiler
41
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Yönetm Brmler
7 Brm Bakanlığı
Blg İlem Brm Bakanlığı
Denetm ve Yargı Hzmetler Brm Bakanlığı
Destek Hzmetler Brm Bakanlığı
İnsan Kaynakları Brm Bakanlığı
Sosyal İler Brm Bakanlığı
Stratej Geltrme Brm Bakanlığı
Teknk ve Mal İler Brm Bakanlığı
Batabplk
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlkler Müavrlğ
Genel Blgler
42
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Olarak Mensupların Dağılımı
21-30 Ya Aralığı (%11)
31-40 Ya Aralığı (%33)
41-50 Ya Aralığı (%25)
51-60 Ya Aralığı (%24)
61-65 Ya Aralığı (%7)
Bakan, 2 Bakan Yardımcısı, 8 Dare Bakanı, 48 Üye,
Basavcı, 10 Savcı, 772 Denetç, 559 Yönetm Mensubu, 14
Sözlemel Personel ve 429 Sürekl İç olmak üzere toplam
1844 personel görev yapmaktadır.
Bakan, Bakan Yardımcısı, Dare Bakanı, Üye (%3)
Basavcı, Savcı (%1)
D
enetç (%42)
Yönetm Mensubu (%54)
21-30 ya aralığında 206, 31-40 ya aralığında
609, 41-50 ya aralığında 458, 51-60 ya
aralığında 451 ve 61-65 ya aralığında se 120
personel görev yapmaktadır.
Mensupların Yalara Göre Dağılımı
Genel Blgler
43
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
21-30 Ya Aralığı (%11)
31-40 Ya Aralığı (%33)
41-50 Ya Aralığı (%25)
51-60 Ya Aralığı (%24)
61-65 Ya Aralığı (%7)
Mensupların Cnsyete Göre Dağılımı
Doktora
22
% 2
Yüksek
Lisans
370
% 20
Lisans
696
% 39
Yüksekokul
87
% 5
Diğer
669
% 34
Mensupların Eğtm Durumuna Göre Dağılımı
Personelnn 22's doktora dereces bulunmakta olup
370' yükseklsans, 696'sı lsans ve 87's yüksekokul ve
669'u lse ve ortaokul mezunudur.
Yükseköğrenm (%61)
Lsans (%39)
Yüksek Lsans (%20)
Doktora (%2)
Yüksek Okul (%5)
Dğer (%34)
1.844 personeln 1.425' erkek 419'u kadındır.
Genel Blgler
44
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6. SUNULAN HİZMETLER
Sayıtay, denetm, yargılama, görü bldrme
ve rehberlk fonksyonlarını yerne getrrken
kamu mal yönetmnde y yönetm lkelern
yerletrmey, yönetmde eaık ve hesap
verme sorumluluğunun leyne katkı
sağlamayı hedeemektedr.
6.1 Sayıtay Denetm ve Denetm Raporları
6.1.1 2017 Yılı Denetmler ve
Denetm Raporları
6085 sayılı Kanun’un öngördüğü takvm
uyarınca, 2017 Yılı Denetm Programı
kapsamında balatılan denetm faalyetler
2018 yılında sonuçlandırılarak denetm raporları
hazırlanmıtır. Denetm faalyetler, Denetm
Yönetm Programı (SayCap) kullanılarak yerne
getrlmtr.
2017 Yılı Denetm Programı; kalkınma planları
ve yıllık programlardak öncelkler, kamuoyu
ve denetlenen kamu darelernn beklentler,
faalyetlernn ntelk ve ncelğ, bütçe
büyüklükler, denetlenme sıklığı, hbar ve
kayetler, geçm yıl denetm sonuçları dkkate
alınarak ve rsk değerlendrmes yapılarak
6085 sayılı Kanun uyarınca Denetm, Planlama
ve Koordnasyon Kurulu kararı le yürürlüğe
konulmutur.
Kamu İdarelernn Denetm
2017 yılında kamu darelernde yapılan
denetmler;
¾ Kamu darelernn hesap ve lemlernn
kanunlara ve dğer hukuk düzenlemelere
uygunluğunu tespt etmek,
¾ Mal rapor ve tablolarının kamu daresnn
tüm faalyet ve lemlernn sonucunu doğru
ve güvenlr olarak yansıttığına lkn makul
güvence elde etmek
¾ Mal yönetm ve ç kontrol sstemlern
değerlendrmek,
¾ Kamu darelernce belrlenen hedef ve
göstergelerle lgl olarak faalyet sonuçlarını
ölçmek
amaçlarıyla yürütülmütür.
Kamu darelernn mal tabloları ve bunları
oluturan hesap ve lemler le faalyet
raporunda yer alan performans blglernn
doğruluğu, güvenlrlğ ve uygunluğuna lkn
denetm kanıtı elde etmek üzere rsk odaklı
denetm yaklaımına göre yürütülen denetmler,
uygun denetm prosedürler ve teknklernn
uygulanması ve rsk değerlendrmes yapılması
suretyle gerçekletrlmtr.
Genel Bilgiler
45
Genel Blgler
44
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Kamu İletmelernn Denetm
Sayıtay tarafından yürütülen kamu letmeler
denetmlernde;
¾ Kamu letmesnn hesap ve lemler le
mal rapor ve tablolarının, mal raporlama
standartları doğrultusunda mal durumunu
ve faalyet sonuçlarını tüm öneml yönleryle
doğru ve güvenlr br bçmde gösterp
göstermedğ hakkında denetm görüü
oluturulmakta,
¾ Kamu letmesnn gelr, gder ve blanço
hesapları le dğer lemlernn kanunlara
ve dğer hukuk düzenlemelere uygun olup
olmadığı tespt edlmekte,
¾ Kamu letmesnn ulusal ekonomye faydalı
olablmes çn özerk br tarzda, ekonomnn
kuralları ve ekonomk gerekler dahlnde,
vermllk ve karlılık lkeler doğrultusunda
yönetlp yönetlmedğ değerlendrlmekte
ve
¾ Kamu letmesnn kurulu amaçlarına
ulamasını temnen, faalyetlernn mevzuata,
uzun vadel kalkınma planına ve planın
uygulama programlarına uygunluğu,
hususlarında değerlendrmelere yer
verlmektedr.
Kamu İletmelernn denetm, 6085 ve 3346
sayılı Kanunlar kapsamında yürütülmütür.
Denetlenen kuruluların yıllık denetm
raporları, lem, blanço, sonuç hesapları ve
yönetm kurullarının bra edlmes-edlmemes
veya genel görümeye sunulmasına esas
olacak görüler çerecek eklde, gerekçel
ve karılatırmalı olarak TBMM Kamu İktsad
Teebbüsler Komsyonuna sunulmutur.
Genel Blgler
46
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kamu İdareler
2017 Yılı Denetm Programı dahlnde;
¾ 45 genel bütçel dare,
¾ 128 özel bütçel dare
(87’s YÖK ve ünversteler olmak üzere),
¾ 10 düzenleyc ve denetleyc kurum,
¾ 2 sosyal güvenlk kurumu,
¾ 11 yatırım zleme ve koordnasyon bakanlığı,
¾ 27 l özel dares,
¾ 30 büyükehr beledyes,
¾ 22 büyükehr beledyes bağlı dares,
¾ 24 l beledyes,
¾ 98 lçe beledyes,
¾ 3 mahall dare brlğ,
¾ 10 dğer kamu dares le 6 mahall dare rket
olmak üzere toplam 416 kamu daresnde
denetm yapılmı ve düzenllk denetm raporu
düzenlenmtr.
2017 Yılı Denetm Programı kapsamında 97
kamu dares çn düzenlenen performans
denetm raporu, toplam 416 kamu dares
raporu le brletrlerek yayımlanmıtır.
Genel Blgler
46
Düzenllk denetm yapılan 416 kamu daresnde
mal denetm le brlkte uygunluk denetm de
yapılmı olup kamu zararı tespt edlen hususlara
yargılamaya esas raporlarda yer verlmtr.
Ayrıca 2017 Yılı Denetm Programı kapsamında
toplam 75 kamu letmesnn tamamının
denetm yapılarak kuruluların denetm raporu
düzenlenmtr.
2017 yılında yürütülen denetmler
sonucunda, bütçe/blanço büyüklükler
tbarıyla;
9 Genel bütçel dareler %100,
9 Yükseköğretm kurulu, ünversteler ve yüksek
teknoloj ensttüler %91,
9 Özel bütçel dğer dareler %99,
9 Düzenleyc ve denetleyc kurumlar %100,
9 Sosyal güvenlk kurumları %100,
9 Büyükehr beledyeler %100,
9 Büyükehr bağlı dares %88,
9 İl beledyeler %39,
9 İl özel dareler %58,
9 Kamu letmeler %100 ve
9 Dğer kurumlar %100
oranında denetlenmtr.
Genel Bilgiler
47
Genel Blgler
46
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Yıllar İtbarıyla Denetlenen Bütçe/Blanço Büyüklükler
Denetlenen bütçe/blanço büyüklükler, yıllar tbarıyla değm oranları ve denetç sayısına lkn blgler
aağıdak grafk ve tablolarda gösterlmtr.
Tablo 5: Kamu İdarelernn Bütçe/Blanço Büyüklükler İtbarıyla Denetlenme Oranı
SEKTÖR ADI BÜTÇE TÜRÜ
KAMU
İDARESİ
SAYISI
BÜTÇE GİDERİ /BİLANÇO
BÜYÜKLÜĞÜ TUTARI
DENETLENEN
KAMU
İDARESİ
DENETLENEN KAMU İDARESİ
BÜTÇE GİDERİ /BİLANÇO
BÜYÜKLÜĞÜ TUTARI
BÜTÇE
GİDERİNE GÖRE
DENETLENME
ORANI (%)
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe 45(*) 658.422.413.282 45 658.422.413.282 100
Özel Bütçe - A 113 27.427.267.395 87 24.951.918.188 90,9
Özel Bütçe - B 42 72.227.772.443 41 72.203.206.634 99,9
Düzenleyc ve Denetleyc Kurumlar 10 3.941.504.800 10 3.941.504.800 100
TOPLAM 210 762.018.957.920 183 759.519.042.904 99,7
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARI
SGK 1 312.288.161.869 1 312.288.161.869 100
İŞKUR 1 134.511.390.428 1 134.511.390.428 100
TOPLAM 2 446.799.552.297 2 446.799.552.297 100
MAHALLİ İDARELER
(**)
İl Öze İdaresi 51 20.293.334.823 27 11.782.401.384 58,1
Büyükşehr Beledyes 30 232.682.865.604 30 232.682.865.604 100
Büyükşehr Beledyes Bağlı İdares 33 94.369.875.072 22 82.840.143.713 87,8
İl Belediyesi 51 21.881.702.071 24 8.466.275.268 38,7
TOPLAM 165 369.227.777.570 103 335.771.685.969 91,5
KAMU İŞLETMELERİ
Kamu İktisadi Teşebbüsler 30 202.551.725.000 30 202.551.725.000 100
Özelleştirme Kapsam ve
Programındaki Kuruluşlar
7 6.861.638.000 7 6.861.638.000 100
Mali Kuruluşlar 24 1.170.305.092.000 24 1.170.305.092.000 100
Diğer Kuruluşlar 14 88.449.697.000 14 88.449.697.000 100
Yıl İçnde Tüzel Kşlğ Sona Erdrlen
Kamu İşletmeler
2.117..660.109 2.117..660.109
TOPLAM 75 1.470.285.812.109 75 1.470.285.812.109 100
5018 SAYILI KANUN'A TABİ OLMAYAN DİĞER KAMU İDARELERİ (***)
10 676.146.706.469 10 676.146.706.469 100
GENEL TOPLAM 462 3.724.478.806.365 373 3.688.522.799.748 99
(*) Genel Bütçel dareler arasında yer alan TBMM ve Sayıtay mevzuatları gereğ Sayıtay denetmne tab olmadıkları çn kamu dares sayısına dahl edlmemtr.
(**) Ayrıca 2017 Yılı Denetm Programı kapsamında 98 lçe beledyes, 11 Yatırım İzleme ve Koordnasyon Bakanlığı le 6 mahall dare rket ve 3 mahall dare brlğ
denetlenmtr.
(***) Genel Denetm Raporu düzenlenen ve TBMM'ne sunulan 26 adet Kalkınma Ajansının toplam blanço büyüklüğü olan 2.062.155.323 TL tabloya dahl edlmemtr.
Genel Blgler
48
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 6: Yıllar İtbarıyla Denetlenen Kamu İdarelernn Bütçe/Blanço Büyüklükler ve Değm Oranları
DENETLENEN BÜTÇE /BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ DEĞİİM
BÜTÇE TÜRÜ 2015 2016 2017
2015-2016
%
2016-2017
%
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe 490.963.598.313 568.059.041.715 658.422.413.282 15,7 15,9
Özel Bütçe - A 21.844.514.766 21.760.569.056 24.951.918.188 -0,4 14,7
Özel Bütçe - B 56.249.973.863 59.782.125.217 72.203.206.634 6,3 20,8
Düzenleyc ve Denetleyc
Kurumlar
3.037.046.230 3.840.811.872 3.941.504.800 26,5 2,6
TOPLAM 572.095.133.172 653.442.547.860 759.519.042.904 14,2 16,2
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARI
SGK 224.267.634.610 271.170.349.699 312.288.161.869 20,9 15,2
İŞKUR 109.279.976.590 121.791.085.979 134.511.390.428 11,4 10,4
TOPLAM 333.547.611.200 392.961.435.678 446.799.552.297 17,8 13,7
MAHALLİ İDARELER
İl Özel İdares 14.408.365.371 11.046.108.406 11.782.401.384 -23,3 6,7
Büyükşehr Beledyes 155.187.636.222 197.012.010.843 232.682.865.604 27 18,1
Büyükşehr Beledyes Bağlı
İdares
41.496.247.440 72.756.058.428 82.840.143.713 75,3 13,9
İl Beledyes 14.358.424.790 12.539.406.772 8.466.275.268 -12,7 -32,5
İlçe Beledyes 268.892.179.116 272.401.638.631 291.397.399.733 1,3 7
Yatırım İzleme ve
Koordnasyon Başkanlığı
- - 4.343.423.539 - -
TOPLAM 494.342.852.939 565.755.223.080 631.512.509.241 14,4 11,6
KAMU İŞELTMELERİ
Kamu İşletmeler 794.991.373.260 1.056.326.892.928 1.470.285.812.109 32,9 39,2
TOPLAM 794.991.373.260 1.056.326.892.928 1.470.285.812.109 32,9 39,2
DİĞER
Kalkınma Ajanları 1.412.289.900 1.669.249.516 2.062.155.323 18,2 23,5
5018 Sayılı Kanun'a Tab
Olmayan Dğer Kamu İdareler
483.401.964.067 562.260.787.073 676.146.706.469 16,3 20,3
TOPLAM 1.279.805.627.227 1.620.256.929.517 2.148.494.673.901 26,6 32,6
GENEL TOPLAM
2.609.791.224.538 3.232.416.136.135 3.986.325.778.343 20,6 23,3
DENET
Çİ SAYISI 910 783 772 -14 -1,4
Son üç yıl tbarıyla denetlenen toplam bütçe/blanço büyüklüklernde 2016 ve 2017 yıllarında br öncek yıla göre
sırasıyla %20,6 ve 23,3 oranında artı meydana gelmtr. Bütçe türlerne göre yapılan karılatırmada se en yüksek artıın
%32,9 ve 39,2 le kamu letmelernde olduğu görülmektedr.
Genel Bilgiler
49
Genel Blgler
48
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Grafk 1: Yıllar İtbarıyla Denetlenen Genel Yönetm Bütçe Büyüklüğü (Mlyar TL)
572
334
494
795
2.610
653
393
566
1.056
3.232
760
447
632
1.470
3.986
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
MERKEZİ
YÖNETİM
SOSYAL
VENK
MAHALLİ
İDARELER
KAMU
İŞLETMELERİ
TOPLAM
2015 2016 2017
Denetlenen merkez yönetm bütçe büyüklüğü; 2015 yılında 572 Mlyar TL ken 2016 yılında
%14 artıla 653 Mlyar TL’ye, 2017 yılında se %16 artıla 760 Mlyar TL’ye yükselmtr.
Denetlenen Sosyal Güvenlk Kurumları bütçe/blanço büyüklüğü; 2015 yılında 334 Mlyar
TL ken 2016 yılında %18 artıla 393 Mlyar TL’ye, 2017 yılında se %14 artıla 447 Mlyar TL’ye
yükselmtr.
Denetlenen mahall dareler bütçe/ blanço büyüklüğü; 2015 yılında 494 mlyar ken 2016
yılında %15 artıla 566 Mlyar TL’ye, 2017 yılında se %11 atıla 627 Mlyar TL’ye yükselmtr.
Denetlenen kamu letmelernn toplam blanço büyüklüğü; 2015 yılında 795 mlyar TL ken
2016 yılında %32,9 artıla 1.056 mlyar TL'ye, 2017 yılındsa se %39.2 artıla 1.470 mlyar TL'ye
yükselmtr.
Denetlenen toplam bütçe/blanço büyüklüğü; 2015 yılında 2.610 Mlyar TL ken 2017 yılında
%20 atıla 3.232 Mlyon TL’ye, 2017 yılında se %23 artıla 3.986 Mlyar TL’ye yükseldğ görülmektedr.
Yıldan yıla stkrarlı br atı gösteren denetlenen bütçe büyüklüğü, 2015-2017 dönemnde yaklaık
%52 oranında br artı göstermtr.
Genel Blgler
50
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Grafk 2: Denetlenen Bütçe Büyüklüğü/ Denetç Sayısı
2.610
3.232
3.986
910
783
772
700
750
800
850
900
950
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2015 2016 2017
Denetlenen Bütçe/Bilanço Büyüklüğü (Milyar TL)
Denetçi Sayısı
2015 yılında 910 denetç le 2.610 Mlyar TL bütçe büyüklüğü denetlenrken, 2016 yılında
denetç sayısı %14 azalarak 783’e dümesne rağmen denetlenen bütçe büyüklüğü 3.232 Mlyar
TL’ye yükselmtr. 2017 yılında se 772 denetç le 3.986 Mlyar TL bütçe büyüklüğü denetlenmtr.
Grafk 3: Denetç Baına Düen Bütçe Büyüklüğü
2,9
4,1
5,2
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2015 2016 2017
DENETÇİ BAŞINA DÜŞEN BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)
DENETÇİ BAŞINA DÜŞEN
BÜE BÜYÜKLÜĞÜ
(MİLYAR TL)
Denetç baına düen denetlenen bütçe büyüklüğü, yıllar tbarıyla doğrusal br artı
gösterm ve 2015 yılında 2.9 Mlyar TL ken 2016 yılında %46 oranında artarak 4,1 Mlyar TL’ye,
2017 yılında se % 25 oranında artarak 5,2 Mlyar TL’ye yükselmtr.
Genel Bilgiler
51
Genel Blgler
50
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetmler Sonucunda Düzenlenen Raporlar
2017 yılı denetmler sonucunda düzenlenen raporlar ve bu raporlar le lgl olarak yapılan
lemler aağıdak gbdr.
Genel Blgler
52
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Bilgiler
53
Genel Blgler
52
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Genel Blgler
54
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2017 Yılı Yargılamaya Esas Raporlar
Uygunluk denetm sonucunda kamu darelernn
2017 yılı yargılamaya esas raporları, hüküm tess
edlmek üzere Sayıtay yargılama darelerne
sunulmutur. Yargılamaların sonucuna göre
düzenlenen ve ksel mal sorumlulukla lgl
olan lamlar, Teblgat Kanunu hükümlerne göre
lgllerne teblğ edlmektedr. Yargı kararları
mevzuat çerçevesnde nternet stemzde
yayınlanmaktadır.
Sekz yargılama daresne; 2018 yılında ve
öncek yıllarda darelere ntkal eden 680
Yargılamaya Esas Rapora (YER) lkn 435
raporun yargılanması yapılarak 366 adet lam
düzenlenmtr.
Syas Partlern Mal Denetm Raporları
6216 sayılı Kanun çerçevesnde Anayasa
Mahkemes syas partlern mal denetmnde
Sayıtaydan yardım almaktadır. Bu denetm
(nceleme) partlern kesn hesapları üzernden
yapılmakta olup partler, kesn hesap
cetvellern hazırlayıp Hazran ayı sonuna
kadar Anayasa Mahkemesne göndermekte,
Anayasa Mahkemes de bu kesn hesap
cetvellern ncelenmek üzere Kurumumuza
göndermektedr.
Bu kapsamda, 2018 yılı çersnde, syas partlern
kesnhesap dosyaları le lgl olarak 2016 yılına
at 1, 2017 yılına at 79 ve 2018 yılına at 1
olmak üzere; toplam 81 syas part kesnhesabı
lk ncelemeler yapılmak üzere Anayasa
Mahkemes Bakanlığı tarafından Sayıtay
Bakanlığına gönderlm olup ncelemeler
devam etmektedr.
2018 yılında;
9 2013 yılı kesn hesaplarından kalan 5,
9 2014 yılı kesn hesaplarından kalan 32,
9 2015 yılı kesn hesaplarından kalan 30,
olmak üzere toplam 67 syas part Esas İnceleme
Raporu tamamlanarak Anayasa Mahkemes
Bakanlığına gönderlmtr.
Genel Blgler
54
Genel Blgler
55
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Denetmler Sonucunda Tespt Edlen Bulgu ve Rapor Sayıları
2017 Yılı Denetm Bulguları
2017 yılında raporlanan toplam 7.772 adet
bulgunun 6.598’ düzenllk denetm, 304’ü
performans denetm ve 870’ de kamu letmeler
denetm sonucu tespt edlmtr.
2017 yılında tespt edlen 6.598 adet düzenllk
denetm bulgusunun bütçe türlerne göre dağılımı
ncelendğnde; bulguların mahall dareler (%60)
ve özel bütçel darelerde (%19) yoğunlatığı
görülmektedr.
Yıllar İtbarıyla Bulgu Sayıları
Son k yılda denetç sayısının azalmasına
rağmen, blg sstemler le denetm
metodolojne lkn olarak uygulanan yen
yöntemler netcesnde daha etkn br denetm
çalıması yapılmıtır. Bunun sonucu olarak
yıllar tbarıyla gerek denetç baına gerekse
denetlenen dare ve kurulu baına düen
bulgu sayısı artmı olup aağıdak grafklerde
gösterlmtr.
Grafk 4: Yıllar İtbarıyla Denetm Türüne Göre Bulgu Sayısı
6.271
1.693
900
4.500
217
917
6.598
304
870
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Düzenlilik Denetiminde Yer
Alan Bulgular
Performans Denetiminde
Yer Alan Bulgular
Kit Denetiminde Yer Alan
Bulg ular
2015 2016 2017
Bulgu sayılarının denetm türlerne göre dağılımı ncelendğnde;
Kamu letmeler denetm bulgu sayısının yıllar tbarıyla aynı sevyelerde seyrettğ,
Düzenllk denetm bulgu sayısının, 2015 yılında 6.271 ken 2016 yılında olağanüstü artlara
bağlı olarak %28 oranında azalarak 4.500’ e gerledğ, buna karın 2017 yılında %47 oranında
artarak son yılların en yüksek rakamı olan 6.598’e yükseldğ,
Genel Blgler
56
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Performans denetm bulgu sayısında son k yılda br azalma gözlemlendğ; bu azalmanın
Denetm Planlama ve Koordnasyon Kurulunca alınan karar gereğnce performans denetmlernn
sadece stratejk planın lk veya son uygulama yılı olan kamu darelernde yürütülmes nedenyle
denetm yapılan kamu dares sayısının yıldan yıla değklk göstermesnden kaynaklandığı,
görülmektedr.
Grafk 5: Yıllar İtbarıyla Denetç/Bulgu Sayısı
7171
5417
7468
910
783
772
700
750
800
850
900
950
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2015 2016 2017
BULGU SAYISI
(DÜZENLİLİK +KİT
DENETİMİ)
DENETÇİ SAYISI
2015 yılında 910 denetç le 7.171 düzenllk ve kamu letmes denetm bulgusu raporlanmı
ken 2016 yılında denetç sayısının 783’ e dümesne bağlı olarak bulgu sayısı da 5.417’ye dümütür.
Ancak 2017 yılında artan denetm etknlğnn sonucu olarak 772 denetç le bulgu sayısı br öncek
yıla göre % 38 oranında artarak 7.468’e yükselmtr.(*)
(*) Performans denetm yapılan kamu dares sayısının yıllar tbarıyla farklılık göstermes nedenyle performans
bulguları dkkate alınmamıtır.
Genel Bilgiler
57
Genel Blgler
56
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Grafk 6: Yıllar İtbarıyla Denetç Baına Düen Bulgu Sayısı
7,9
6,9
9,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2015 2016 2017
DENETÇİ BAŞINA DÜŞEN
BULGU SAYISI
(DÜZENLİLİK+KİT
DENETİMİ)
2015 yılında denetç baına düen bulgu sayısı 7,88 ken, 2016 yılındak olağanüstü artlardan
kaynaklanan düüün ardından yüksele geçm ve 2017 yılında 9,7 olarak gerçeklemtr..
(*)
Grafk 7: Denetlenen Kamu İdares Baına Bulgu Sayısı
11,6
12,9
15,2
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
2015 2016 2017
KAMU İDARESİ BAŞINA
DÜŞEN BULGU SAYISI
Kamu dares baına düen bulgu sayısında denetmlern etknlğnn artması sonucu yıllar
tbarıyla belrgn artı görülmektedr. 2015 yılında 11,6 olan kamu dares baına düen bulgu
sayısı, 2016 yılında 12,9’a, 2017 yılında se 15,2’ye yükselmtr. (*)
(*) Performans denetm yapılan kamu dares sayısının yıllar tbarıyla farklılık göstermes nedenyle performans
bulguları dkkate alınmamıtır.
Genel Blgler
58
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6.1.2 Denetm Metodolojsn Geltrmeye
Yönelk Çalımalar
6.1.2.1 Düzenllk Denetm Rehbernn
Güncellenmes
Gelen htyaçlar doğrultusunda Sayıtay
Düzenllk Denetm Rehber, Ekm 2018’de revze
edlm ve dördüncü versyonu hazırlanarak
uygulamaya konulmutur. Düzenllk Denetm
Rehbernn güncellenmesnde, ç paydaların
beklent ve talepler le uluslararası standartlara
uyum esas alınmıtır.
Rehber güncelleme çalımaları kapsamında
2017 yılında Sayıtay mensuplarının denetmlere
lkn görü ve önerlernn alınması çn
düzenlenen çalıtay sonuçları detaylı bçmde
değerlendrlmtr. Ayrıca sürekl kapaste
geltrme çalımalarının br netces olarak
2018 yılı çersnde yapılan IDI (INTOSAI
Gelm Grm) Performans Ölçüm Çerçeves
çalımasında ortaya çıkan hususlar da dkkate
alınmıtır. Söz konusu çalıma kapsamında
bell sayıda denetm ekbnn planlamadan
raporlamaya tüm çalımaları bu konuda uzman
kalte kontrol ekb tarafından çetl krterler
elğnde değerlendrmeye tab tutulmutur.
Düzenllk Denetm Rehbernn güncellenmes
çalıması çerçevesnde getrlen yenlkler özetle
aağıda yer almaktadır.
Denetm Görev Yazısı
Uluslararası denetm standartları doğrultusunda
kamu darelerne denetm sürecnn baında
gönderlmek üzere Sayıtay denetmnn
kapsamı, metodolojs, usul ve esasları le
denetm ekbnn oluumu ve yürütülecek
denetm çalıması hakkında blg verecek eklde
yen denetm görev yazısı hazırlanmıtır.
Denetmde Etk İlke ve Kurallara Uyum
Taahhüt Formu
Uluslararası denetm standartları doğrultusunda
tüm denetçlern denetm sürecnde uyacakları
temel hususları düzenleyen Denetmde Etk İlke
ve Kurallara Uyum Taahhüt Formunu denetmn
balangıcında mzalamalarını sağlayan br
sstem getrlmtr.
İç kontrollern Değerlendrlmes
Düzenllk Denetm Rehbernde, “Kurum
İç Kontrol Sstemnn Tanınması” balıklı
kısım revze edlm, ç kontrollern
değerlendrlmesne yönelk soru set SayCap
Denetm Yönetm Programına yüklenm ve
denetm ekplernce doldurulması zorunlu
kılınmıtır. SayCap aracılığıyla her br soruya
Genel Bilgiler
59
Genel Blgler
58
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
puan verlmes suretyle, kamu darelernn ç
kontrol bakımından durumlarının sstematk
olarak tespt edlerek müteakp denetm ve
rehberlk çalımalarında bu alanlara ağırlık
verlmes, ayrıca yıllar tbaryle kamu darelernn
kontrol ortamına lkn gelmlernn zlenmes
amaçlanmaktadır.
Sayıtay Denetm Bulgularının İzlenmes
Sayıtay denetmler netcesnde tespt edlen
denetm bulgularının kamu darelernce
gereğnn yerne getrlme düzeynn
zlenmesne yönelk olarak Sayıtay Düzenllk
Denetm Rehbernde yen düzenlemelere yer
verlmtr. Bu çerçevede Rapor formatları ve
SayCap Denetm Yönetm Programında yapılan
düzenleme le denetm ekplernn her br
bulguyu sonrak senelerde takp etmelern
sağlayacak br form oluturulmutur.
6.1.2.2 Denetmlern Yürütülmesnde
Zorunlu Prosedürlern Kullanılması
ve Bulguların Kodlanması
Denetç, denetmn uluslararası standartlara
göre yürütmek zorunda olup esas tbarıyla
meslek muhakemesne dayanarak tespt ettğ
rskl hususları ncelemek, yeterl ve uygun
denetm kanıtlarını toplamak ve bunları meslek
muhakemesyle değerlendrmek suretyle
denetm konusuna lkn makul br güvence
sağlamayı amaçlamaktadır.
Kamu sektöründe kamu darelernn brbrne
benzerlkler de dkkate alınarak, denetçnn
belrledğ rskl hususlara lave olarak, benzer
ntelk taıyan kamu dareler çn denetm
ekplernn öncek yıl çalımaları le car döneme
lkn tesptler ıığında ortak ncelenmes
gereken konular, denetm sürec çnde zorunlu
prosedür olarak atanarak denetm çalımaları
nteraktf br eklde yürütülmektedr.
Dğer taraftan Sayıtay tarafından tespt
edlen mal denetm bulguları, çetl krterler
çerçevesnde analz edlerek, benzer ntelktek
bulgular, hesap alanları ve özet balıklar
bakımından gruplandırılmakta ve her bulgu br
kod le tanımlanmaktadır. Hal hazırda 2016 yılı
denetm programında tespt edlen denetm
bulguları çn yürütülen bu çalımanın, 2017
ve 2018 yılları denetm programlarında tespt
edlen bulgular çn de çalıılmasına balanmıtır.
Denetm bulgularının söz konusu krterler
çerçevesnde kodlanması ve denetçlern
sonrak dönemde yürütecekler çalımalarda
yararlanması amacını taıyan bu çalıma le
Sayıtayın raporlama kapastesnn artırılması da
hedeenmektedr.
Genel Blgler
60
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6.1.3 Denetme İlkn Yürütülen Dğer
Çalımalar
6.1.3.1 e-Devlet Projelernn Denetm
19.07.2016 tarhnde Resm Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe gren “2016-2019 Ulusal
e-Devlet Stratejs ve Eylem Planı”na göre “E1.2.2
Kamuda e-Devlet Projelernn Etkn Denetmnn
Sağlanması” eylemnn sorumluluğu
Bakanlığımıza verlmtr. Bakanlığımız, bu
eyleme lkn olarak belrlenm olan “Eylem
Gerçekletrme Adımları”na uygun eklde
faalyetlern gerçekletrmektedr.
Bu kapsamda, e-Devlet projeler denetm
model oluturma ve denetm rehber hazırlama
çalımaları tamamlanmı olup, hazırlanan taslak
rehbern test edlmes çn Eylül 2017- Temmuz
2018 tarhler arasında aağıda belrtlen
üç projede plot e-Devlet projes denetm
yapılmıtır.
9 Sağlık Bakanlığı/ e-Nabız
9 Göç İdares Genel Müdürlüğü/ Göç-Net
9 Türkye Beledyeler Brlğ/ BELBİS
Söz konusu blg sstemlerne lkn denetmler
tamamlanmı olup üretlen raporların, denetm
sonrası kalte kontrol sürec devam etmektedr.
Ekm 2018 tarh tbaryle aağıda belrtlen
3 adet e-Devlet projesnn daha denetmne
balanmıtır.
¾ Sosyal Güvenlk Kurumu/ Sağlık Provzyon
Aktvasyon Sstem (SPAS)
¾ Tcaret Bakanlığı/ Blgsayarlı Gümrük
Etknlkler (BİLGE)
¾ Çankaya Beledyes/ e-Beledye
Söz konusu denetm çalımalarının Hazran 2019
sonuna kadar tamamlanarak Aralık 2019 sonuna
kadar e-Devlet projeler denetm çalımalarının
yaygınlatırılması çn br “Uygulama Planı”
hazırlanması planlanmaktadır.
6.1.3.2 UNICEF Tarafından Kamu İdarelerne
Sağlanan Fonların Denetm
Sayıtay le UNICEF Türkye Ofs arasında;
UNICEF tarafından kamu darelerne sağlanan
fonların denetmnn yapılmasına lkn brlğ
protokolü 17.04.2017 tarhnde mzalanmıtır.
Protokol çerçevesnde gerçekletrlen
denetmlerde, UNICEF tarafından aktarılan
fonlardan yapılan harcamaların; UNICEF le
Genel Bilgiler
61
Genel Blgler
60
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
kamu kurumunun mzaladığı brlğ sözlemes
le yıllık planlar veya program belgelernde
belrtlen amaçlara uygun olup olmadığını tespt
etmek ve aktarılan kaynaklar le bu kaynaklardan
yapılan harcamalara lkn mal tabloların
doğruluğu ve güvenlrlğ konusunda görü
bldrmek amaçlanmıtır.
2017 yılında aağıda yer verlen altı kamu
daresnde bu kapsamda denetm yürütülmütür.
9 Babakanlık Afet ve Acl Durum Yönetm
Bakanlığı,
9 Gençlk ve Spor Bakanlığı,
9 Mll Eğtm Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü,
9 Mll Eğtm Bakanlığı Öğretmen Yettrme Ve
Geltrme Genel Müdürlüğü,
9 Mll Eğtm Bakanlığı Temel Eğtm Genel
Müdürlüğü,
9 Posta ve Telgraf Teklatı Anonm rket
Aynı Protokol kapsamında 2018 yılında aağıda
belrtlen kamu dareler nezdnde denetm
çalıması yürütülmektedr.
¾ Ale, Çalıma ve Sosyal Hzmetler Bakanlığı,
¾ Gençlk ve Spor Bakanlığı,
¾ Göç İdares Genel Müdürlüğü,
¾ Kls Beledyes,
¾ Mll Eğtm Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü,
¾ Mll Eğtm Bakanlığı Öğretmen Yettrme ve
Geltrme Genel Müdürlüğü,
¾ Mll Eğtm Bakanlığı Özel Eğtm ve Rehberlk
Hzmetler Genel Müdürlüğü,
¾ Posta ve Telgraf Teklatı Anonm rket - PTT
Bank Dare Bakanlığı
6.1.3.3 Konu Esaslı Denetm Çalımaları
6085 sayılı Kanun’un verdğ yetkye dayanılarak
br veya brden çok kamu daresn lglendren
belrl konular çn 2017 yılında konu esaslı
denetm çalımalarına balanılmı olup, bu
kapsamda:
Beledyelerle lgl olarak;
¾ Sosyal Yardımlar
¾ Beledye Gelrler
¾ Beledyelerde Borç Yönetm le lgl olarak
yürütülen denetm çalımaların raporlama
aaması btrlm olup kalte kontrol süreçler
devam etmektedr.
Ünverste Döner Sermayelern Mal Yapıları ve
Sürdürüleblrlğ konusunda yürütülen denetm
çalımasının se raporlama aaması devam
etmektedr.
Genel Blgler
62
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2018 yılında balatılan konu esaslı denetm
çalımaları kapsamında;
¾ Sürdürüleblr Kalkınma Amaçlarının
Uygulanmasına Yönelk Hazırlık Süreçler
¾ Sel Rsk Yönetm Faalyetler (Çevre Denetm)
¾ Verg Gelrlernn Etknlğ
¾ Sosyal Güvenlk Prm Gelrlernn Etknlğ
¾ Ünversteler Tarafından Yürütülen veya
Desteklenen Projeler
¾ Beledye Taınmazlarının Yönetm
¾ Beledyelerde Verg, Resm, Harç ve Ücretlern
Toplanması
konularında hazırlık çalımaları devam
etmektedr:
6.1.3.4 Ver Analzlerne İlkn Yürütülen
Çalımalar
İ Zekası ve Ver Analz Sstem (VERA Sstem)
Blm sstemnden daha etkn yararlanablmek
amacıyla VERA olarak adlandırılan büyük ver
analz yapmak üzere br blgsayar programı
oluturulmutur. Bu sstem yürütmek üzere
oluturulan Grubun çalımalarıyla;
¾ Kamu darelernce gönderlmes gereken
verlern elektronk ortamda alınması,
¾ Rsk analzne mkan sağlayacak eklde
verlern ntelklernn belrlenmes,
¾ Denetmde standart olarak yapılması
gereken analzlern tanımlanması, muhasebe
ve muhasebe dıı verler üzernden
analz yapılablmesne yönelk denetm
senaryolarının geltrlmes ve
¾ Denetm yönetmne ve denetm süreçlerne
katkıda bulunarak denetmde etknlk ve
kaltenn artırılması,
hedeenmektedr.
Personel Harcamalarının Analz
Merkez yönetm bütçesnn öneml br kısmı
personel harcamalarından olumaktadır.
Personele dayalı hzmet alım (Taeron) sstemne
son verlerek bu sstem çerçevesnde çalıanların
kamu çs olarak değerlendrlmes sonrasında
personel harcamalarının bütçe çndek oranı
daha da artmıtır.
Ver analz grubu tarafından geltrlen personel
gderlernn denetmne lkn analzlerle
personel ödemelernn tamamı zaman ve
gücünden tasarruf edlerek denetleneblr
hale gelmtr. Böylelkle personel gderler
denetmnde standartlama sağlanmıtır.
Bu suretle ulaılan sonuçların topluca
değerlendrlerek önerler oluturulması, ayrıca
bu hususa lkn uyum düzeynn ölçülmes,
amaçlanmaktadır.
Benzer uygulamaların kamu darelernn dğer
car ve yatırım harcamaları çn de geltrlmes
planlanmaktadır.
Genel Bilgiler
63
Genel Blgler
62
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Beledyelern Muhasebe Verlernn Analz
Oluturulan br web portalı le beledyeler ve
bağlı darelernden (1431 beledyenn yaklaık
1200 tanesnden) elektronk ortamda muhasebe
verler alınmakta ve tasnf edlmektedr. Bu
verler analz edlerek denetm çalımalarına
balamadan önce rskl hesaplar belrlenmek
suretyle denetm programlarının rsk odaklı
hazırlanmasına ve denetmn etknlğnn
artırılmasına mkan sağlanmaktadır.
2018 Yılı Sayıtay Denetm Programı
6085 sayılı Kanun'un 31’nc maddes uyarınca,
Türkye Büyük Mllet Meclsnn, kamuoyunun
ve denetlenen kamu darelernn beklentlern
de dkkate alarak yapılan rsk analzler
doğrultusunda 2018 Yılı Denetm Programı
hazırlanmıtır.
2018 Yılı Denetm Programında yer alan kamu
darelerne lkn denetm raporları 2019
yılında lgl darelere gönderlecek ve TBMM’ye
sunulacaktır.
2018 Yılı Denetm Programında denetm
alanımızdak kamu darelernden;
¾ 34 genel bütçel dare,
¾ 134 özel bütçel dare
(99’u YÖK ve Ünversteler olmak üzere),
¾ 9 düzenleyc ve denetleyc kurum,
¾ 2 sosyal güvenlk kurumu,
¾ 25 l özel dares,
¾ 30 büyükehr beledyes,
¾ 10 büyükehr beledyes bağlı dares,
¾ 20 l beledyes,
¾ 13 yatırım zleme ve koordnasyon bakanlığı
(YİKOB),
¾ 138 lçe beledyes,
¾ 8 dğer kamu dares,
¾ 2 dğer mahall dare,
¾ 73 kamu letmes le
¾ 5 beledye rket,
olmak üzere 507 kamu dares denetm
kapsamına alınmıtır.
Ayrıca lgl kurumlardan gelen talepler üzerne
6172 sayılı Sulama Brlkler Kanunu çerçevesnde
sulama brlklernn denetm yapılmaktadır.
Genel Blgler
64
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 7: 2018 Yılı Denetm Programına Alınan Kamu İdareler
SEKTÖR ADI BÜTÇE TÜRÜ KAMU İDARESİ SAYISI
DENETİM PROGRAMINA
ALINAN KAMU İDARESİ SAYISI
MERKEZİ YÖNETİM
Genel Bütçe 40 34
Özel Bütçe-A (Yükseköğretim Kurumları) 131 99
Özel Bütçe-B (Diğer Kurumlar) 42 35
Düzenleyc ve Denetleyc Kurum 10 9
TOPLAM 223 177
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
SGK 1 1
İŞ-KUR 1 1
TOPLAM 2 2
MAHALLİ İDARELER
İl Özel İdaresi 51 25
Büyükşehr Beledyes 30 30
Büyükşehr Beledyes Bağlı İdares 33 10
İl Belediyesi 51 20
TOPLAM 165 85
DİĞER
Kamu İşletmeler 73 73
5018 Sayılı Kanun'a Tab Olmayan Dğer
Kamu İdareler
13 8
TOPLAM 86 81
GENEL TOPLAM 476 345
Ayrıca 138 lçe beledyes, 13 yatırım zleme koordnasyon bakanlığı, 5 beledye rket ve 2
dğer mahall dare 2018 Yılı Denetm Programı kapsamına alınmıtır.
Genel Bilgiler
65
Genel Blgler
64
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
6.2 Rehberlk Faalyetler
Kamu mal yönetmnde y yönetm lkelernn
yerlemes, yönetmde eaık ve hesap verme
sorumluluğunun gelmes le kamu darelernn
kurumsal yapılarının güçlenmesne katkı
sağlayacak kamu yönetmnn yletrlmes,
Sayıtayın vzyonudur. Sayıtay, bu doğrultuda
gerçekletrdğ denetmler ve yürüttüğü dğer
faalyetler le kamu mal yönetmnn y ley ve
gelm üzernde katkı sağlayıcı etk oluturma
ve sürdürmey stratejk hedef olarak belrlemtr.
2018 yılında da bu hedef doğrultusunda kamu
darelerne rehberlk faalyet sunmaya devam
etmtr.
Kurumumuzun rehberlk fonksyonuna lkn
yürüttüğü çalımaları ve faalyetler; denetm
faalyetler, eğtm faalyetler ve dğer faalyetler
olarak tasnf etmek mümkündür.
6.2.1 Denetm le Brlkte Yürütülen Rehberlk
Faalyetler
Sayıtay, denetmler aracılığıyla kamu kurum
ve kurulularında etkn kamu mal yönetm
anlayıının yerletrlmesne katkı sağlamaktadır.
Bu bağlamda değerlendrleblecek çalımalar
ve faalyetlere aağıda yer verlmektedr.
Kamu İdarelernn Sstemlernn
Değerlendrlmes ve Geltrlmesne
Yönelk Çalımalar:
5018 sayılı Kamu Mal Yönetm Kanunu ve
6085 sayılı Sayıtay Kanunu çerçevesnde
kamu darelernde hesap verme sorumluluğu
ve eaığın geltrlmes ve denetmn
yürütülmesnde etknlk sağlanablmesnn
en öneml unsurlarından br, denetlenecek
kurumlarda uluslararası standartlara uygun
tüm sstem gereksnmlern düzgün br
eklde karılayacak mekanzmaların yerlem
olmasıdır. Bu nedenle, Sayıtayın görev
kapsamına gren bütün darelerde etkn br
kamu mal yönetm anlayıının yerlem olması
ve ç kontrol süreç ve mekanzmalarının kurulup
geltrlmes gerekmektedr. Yürütülen denetm
çalımaları sırasında kamu darelernn ç kontrol
sstemlernn ley le mal yönetm ve stratejk
yönetm alanlarındak durumları, SayCap
Denetm Yönetm Programına yüklenm
soru setler üzernden denetm ekplernce
tespt edlmektedr. Bu eklde elde edlen
verler aracılığıyla kamu darelernn ç kontrol,
mal yönetm ve stratejk yönetm sstemler
açısından durumları değerlendrlerek, zayıf
ve geltrlmeye açık yönler tespt edlerek,
müteakp dönemlere lkn denetm ve rehberlk
çalımalarının planlanmasında kullanılması
öngörülmektedr.
Genel Blgler
66
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Cevaplamada Puanlama Kriterleri
0. Hayır, bu konuda bir çalışma mevcut değildir.
1. Gerekli mevzuat hazırlanmadığından bu konuda bir çalışma
yapılamamıştır. (5018 sayılı Kanunun iç kontrole ilişkin hükümlerine tabi
olmayan, kapsam dışında kalan idareler için)
2. Bu konuda bir çalışma başlatılmış ancak tamamlanmamıştır.
3. Bu konuda çalışmalar tamamlanmış ancak tam olarak
uygulanmamaktadır.
4. Konuya ilişkin uygulamalar vardır ancak etkili değildir.
5. Evet, bu konuda yeterli ve etkili bir çalışma ve uygulama mevcuttur.
İç Kontrol Ortamı Değerlendirme Formu
İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesine İlişkin Sorular
Değerlendirme
1. İç kontrol sistemi ve işleyişinin üst yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi sağlanmış mıdır?
2. Kurumdaki tüm personel “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
Ek 1’inde yer alan “Etik Sözleşmesini” imzalamış dır ve bu sözleşmeler personelin özlük dosyasında yer almakta
mıdır?
3. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde belirlenmiş midir?
4. Yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmiş ve yazılı olarak bildirilmiş midir?
5. Stratejik plan idarenin kendi birimleri ve personelinin katkılarıyla mevzuata uygun olarak hazırlanmış mıdır?
6. İdarenin yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini
içeren performans programı hazırlanmış mıdır?
7. İdare, bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamış mıdır?
8. Kurumsal risk yönetim çalışmaları yapılmış mıdır? İdare, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin
gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmiş ve önlemler belirlemiş midir?
9. Ön mali kontrol sistemi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak kurulmuş mudur?
10. Kurumun tüm birimlerinde yapılan işlerin iş tanımları yapılmış, bu işlerin süreçleri ve/veya iş akış şemaları çıkarılmış
mıdır?
11. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkanı sunacak bir yönetim bilgi
sistemi var mıdır?
12. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmekte ve duyurulmakta mıdır?
13. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, üst yöneticinin onayı ile görevlendirilmiş midir?
14. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (18 kamu iç kontrol standardı ve bu standartları sağlayan 79 genel şartı
içerecek şekilde) hazırlanmış mıdır?
15. Eylem planında kurum taşra teşkilatı ile üst yöneticiye bağlı ve hesap verme sorumluluğunda olan döner sermayeli
işletmeler için eylemler belirlenmiş midir?
16.İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşme sonuçları izlenmekte, planın revize
edilmesi çalışmalarının takibi yapılmakta ve raporlanmakta mıdır?
17. İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilmekte ve değerlendirme formları ve raporlar düzenlenmekte midir?
(Kamu İç Kontrol Rehberi EK 1: Örnek İç Kontrol Sistemi Soru Formu EK 2: İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu EK 4:
Konsolide Risk Raporu)
18.İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu değerlendirmiş ve varsa rapora
ilişkin güncellemeler tamamlandıktan sonra uygun görüşüyle üst yöneticinin onayına sunmuş mudur?
19.İç denetim birimi kurulmuş mudur? Öngörülen İç denetçi kadrosu dolu mudur?
20.İç denetim birimi tarafından İç kontrol sistemine ilişkin denetim çalışmaları planlanmış ve yürütülmüş müdür? İç
denetim birimi tarafından iç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapılmış ise bu
çalışmalar üst yöneticiye raporlanmış mı ve üst yönetici bu raporları İç Denetim Koordinasyon Kuruluna göndermiş
midir?
1
2
3
4 5
0
İç Kontrol Ortamı Değerlendirme Formu
İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesine İlişkin Sorular
Değerlendirme
1. İç kontrol sistemi ve işleyişinin üst yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi sağlanmış mıdır?
2. Kurumdaki tüm personel “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
Ek 1’inde yer alan “Etik Sözleşmesini” imzalamış dır ve bu sözleşmeler personelin özlük dosyasında yer almakta
mıdır?
3. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde belirlenmiş midir?
4. Yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmiş ve yazılı olarak bildirilmiş midir?
5. Stratejik plan idarenin kendi birimleri ve personelinin katkılarıyla mevzuata uygun olarak hazırlanmış mıdır?
6. İdarenin yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini
içeren performans programı hazırlanmış mıdır?
7. İdare, bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamış mıdır?
8. Kurumsal risk yönetim çalışmaları yapılmış mıdır? İdare, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin
gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmiş ve önlemler belirlemiş midir?
9. Ön mali kontrol sistemi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak kurulmuş mudur?
10. Kurumun tüm birimlerinde yapılan işlerin iş tanımları yapılmış, bu işlerin süreçleri ve/veya iş akış şemaları çıkarılmış
mıdır?
11. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkanı sunacak bir yönetim bilgi
sistemi var mıdır?
12. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmekte ve duyurulmakta mıdır?
13. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, üst yöneticinin onayı ile görevlendirilmiş midir?
14. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (18 kamu iç kontrol standardı ve bu standartları sağlayan 79 genel şartı
içerecek şekilde) hazırlanmış mıdır?
15. Eylem planında kurum taşra teşkilatı ile üst yöneticiye bağlı ve hesap verme sorumluluğunda olan döner sermayeli
işletmeler için eylemler belirlenmiş midir?
16.İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşme sonuçları izlenmekte, planın revize
edilmesi çalışmalarının takibi yapılmakta ve raporlanmakta mıdır?
17. İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilmekte ve değerlendirme formları ve raporlar düzenlenmekte midir?
(Kamu İç Kontrol Rehberi EK 1: Örnek İç Kontrol Sistemi Soru Formu EK 2: İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu EK 4:
Konsolide Risk Raporu)
18.İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu değerlendirmiş ve varsa rapora
ilişkin güncellemeler tamamlandıktan sonra uygun görüşüyle üst yöneticinin onayına sunmuş mudur?
19.İç denetim birimi kurulmuş mudur? Öngörülen İç denetçi kadrosu dolu mudur?
20.İç denetim birimi tarafından İç kontrol sistemine ilişkin denetim çalışmaları planlanmış ve yürütülmüş müdür? İç
denetim birimi tarafından iç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapılmış ise bu
çalışmalar üst yöneticiye raporlanmış mı ve üst yönetici bu raporları İç Denetim Koordinasyon Kuruluna göndermiş
midir?
1
2
3
4 5
0
Genel Bilgiler
67
Genel Blgler
66
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2018 yılında uygulamaya konulan İç Kontrol Sstem Değerlendrme Formu aracılığıyla yapılan
değerlendrmeler sonucunda kamu darelernn kontrol ortamına lkn puan durumları aağıdak
eklde tespt edlmtr.
Tablo 8: Kamu İdareler İç Kontrol Ortamı Puanlama Tablosu
KAMU İDARESİ İÇ KONTROL PUANI KAMU İDARESİ
(100 puan üzernden) Sayı (%)
0-29 Puan 26 6,1
30-49 Puan 73 17,2
50-69 Puan 133 31,4
70-89 Puan 153 36,1
90+ 39 9,2
İç kontrol ortamına lkn puanlamaya göre, 99 kamu daresnn 50 puanın altında kaldığı, 325
kamu daresnn se 50 puanın üzernde olduğu görülmektedr.
Bütçe türlerne göre kamu darelernn kontrol ortamı puanlarının ortalamalarını gösteren
aağıdak grafkte de görüleceğ üzere; sosyal güvenlk kurumları en yüksek ortalama puana sahp
olup merkez yönetm kapsamındak kamu dareler bunu takp etmektedr. Öte yandan 5018 sayılı
Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanununa veya bu Kanunun ç kontrol hükümlerne tab olmayan
düzenleyc ve denetleyc kurumlar, yatırım zleme koordnasyon bakanlıkları le dğer kamu
darelernde ortalama puanın düük olduğu görülmektedr.
Grafk 8: Kontrol Ortamı Değerlendrme Puanı
72,4
71,6
70,5
44,1
70,7
64,2
63,5
28,1
87,5
36,8
57,9
Genel Blgler
68
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
¾ Yürütülmekte olan bulgu sınıandırma
çalıması kapsamında, kamu darelerne lkn
yıllık denetm bulguları detaylı eklde tasnf
edlerek her br kamu daresnn yukarıda
söz edlen sstemlere lkn uyum eksklğ
olarak değerlendrlen zayıf yönlernn tespt
edlmes amaçlanmaktadır. Bu çalıma,
denetm ve kamu darelerne verlecek eğtm
faalyetlernn yoğunlatırılması gereken
alanlar hakkında ver sağlayacaktır.
¾ Denetmlerde tespt edlen hususların
zlenmes faalyetlerne özel önem verlmekte
olup bu amaçla geltrlen zleme formları
aracılığıyla elde edlen verler kullanılarak
denetmn oluturduğu etknn doğrudan
ve sstematk olarak görülmes mümkün
hale gelecektr. İzleme formlarından elde
edlen verler ıığında denetmler aracılığıyla
kamu darelerne sağlanan katkının etknlğ
değerlendrleblecek ve artırılmasına yönelk
tedbrler alınablecektr.
Denetmlern Yürütülmesnde Sağlanan
Doğrudan Rehberlk
Denetmlern yürütülmes sırasında kamu
darelernn yönetmler le doğrudan tecrübe
ve blg paylaımında bulunulması ve karılık
etklem le kamu mal yönetm sstemnde
etknlğn sağlanması ve y yönetm lkelernn
yerlemes çn katkı sağlanmaktadır.
Bu kapsamda, yürütülen denetmler sonucu
raporlanan mal yönetm ve kontrol ortamına
lkn bulguların toplam bulgu sayısına oranında
yıllar tbaryle görülen azalma eğlm bu
değerlendrmey desteklemektedr. Aağıdak
grafkte de görüleceğ üzere bu oran, 2015’te
%21 ken 2016 da % 18’e 2017 de se % 16’ya
dümütür.
Genel Bilgiler
69
Genel Blgler
68
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Grafk 9: Kontrol Ortamına İlkn Bulguların Toplam Bulgulara Oranı
21,0%
18,6%
16,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2015 2016 2017
Dğer taraftan, denetçler tarafından tespt edlen çok sayıdak hatalı veya eksk uygulama,
denetm sürecnde kamu dareler le paylaılmakta ve kamu darelernce de kabul edlenler yılı çnde
dareler tarafından düzeltlmektedr.
Ayrıca denetm ekplernce bulgu konusu yapılan hususlardan mevzuat değklğne
lkn olanların kamu darelernce de benmsenmes/gerekl görülmes durumunda mevzuat
düzenlemelerne gdlmektedr. Bu suretle kamu yönetm leyne katkı sağlanmaktadır.
Bu kapsamda 2017-2018 dönemnde yürütülen denetmler üzerne kamu darelernce yapılan
bazı mevzuat düzenlemeler le bu değklklern gerekçeler aağıdak tabloda gösterlmtr.
Genel Blgler
70
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 9: Denetm Üzerne Kamu İdarelernce Yapılan Mevzuat Düzenlemeler ve Değşklk Gerekçeler
KAMU İDARESİNİN ADI DEĞİŞİKLİK/DÜZENLEME YAPILAN MEVZUAT DEĞİŞİKLİK/DÜZENLEME GEREKÇESİ
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları Başkanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bütçesnden
Yurtdışında veya Doğrudan Yurtdışındak Faalyetler İçn
Tefrk Edlen Ödeneklerden Uygun Görülen Tutarların Özel
Hesaba Aktarılarak, Harcanması, Muhasebeleştrlmes ve
Denetlenmesne İlşkn Usul ve Esaslar
Özel hesap kapsamında gerçekleştrlen şe ve şlemlern
5018, 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerne uygun hale
getrlmes
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Yönetmelğ Genel bütçedek ödenek yeterszlğ durumunda Döner
Sermaye İşletmes bütçesnden karşılanan htyaçlar çn
harcama yetklsnn belrlenmes
Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 1053 sayılı Beledye Teşklâtı Olan Yerleşm Yerlerne İçme,
Kullanma ve Endüstr Suyu Temn Hakkında Kanun
Beledyeler adına yapılan çme suyu yatırım bedellernn
ger alınmaması
Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 6200 sayılı Develet Su İşler Umum Müdürlüğü Teşklat ve
Vazfeler Hakkında Kanun
Sulama yatırım bedellernn tahakkuk ve tahslatının
yapılmaması
Radyo ve Televzyon Üst Kurulu Karasal Yayın Lsansı ve Sıralama İhales Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelk
Frekans planlarının uygulanması, karasal sayısal yayına
geçş ve sıralama hales şlemlerne lşkn dar ve kanun
düzenlenmelern bulunmaması
İstanbul Büyükşehr Beledyes 5216 sayılı Büyükşehr Beledyes Kanunu Ücret tarfesndek öğrenc ndrm nedenyle özel halk
otobüsler ve beledye şrketler dahl toplu taşıma
operatörlerne sübvansyon yapılması
TEİAŞ Elektrk Pyasası Yan Hzmetler Yönetmelğ Prmer frekans kontrol ve sekonder frekans kontrol yan
hzmetlerne at tedark yöntemnn değştrlmes
TEİAŞ Elektrk Pyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmelğ KÜPST formülü getrlerek frmaların KGÜP’lerne
uymamasından ve sapma tutarı cezası bulunmaması
TEDAŞ Türkye Elektrk Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesnn (g) Bend
Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hzmet Alımları Hakkında
Yönetmelk
KİK’n 3/g maddesndek stsna gerekçelernn ana
sözleşmede yapılan değşklkle ortadan kalkması
TCDD-Taşımacılık A.Ş. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Avans Verme Usul ve
Esasları Hakkında Genel Emr
Mal alımı şlernde hakedş ödemes önces verlen
avansların kesntlernn takp edlememes
Toplu Konut İdares Başkanlığı 7153 nolu Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değşklk
Yapılmasına Dar Kanun
Hzmet alımı yoluyla nşaat uygulamalarında nşaatın
yapımına ve denetmne lşkn her türlü fenn mesulyetn
İdare adına üstlenlmesnde, lgl mevzuat hükümlernn
yetersz kalması
Marmara Teknokent Personel Çalıştırma Usul ve Esasları Marmara Teknokent AŞ Personel Çalıştırma Usul ve
Esaslarının uygulamadak sorunları gderecek şeklde
gözden geçrlmes
Türkye Şeker Fabrkaları AŞ 4634 sayılı Şeker Kanunu Nşasta Bazlı Şeker kotasının A kotasının %5’ne ndrlmes
Türkye Şeker Fabrkaları AŞ Sözleşmel Tarımsal Ürünlerde Ekm Nöbet Yönerges Ekm nöbet süresnn değştrlmes
Türkye Şeker Fabrkaları AŞ Pancar Taahhüt Alım ve Ekm Yönerges Araz ölçümlernn GPS chazıyla yapılmasına geçlmes
Genel Bilgiler
71
Genel Blgler
70
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
KAMU İDARESİNİN ADI DEĞİŞİKLİK/DÜZENLEME YAPILAN MEVZUAT DEĞİŞİKLİK/DÜZENLEME GEREKÇESİ
Hazne Müsteşarlığı 4749 sayılı Kamu Fnansmanı Ve Borç Yönetmnn Düzenlenmes
Hakkında Kanun
Konvertbl olmayan yabancı paraların hazne müsteşarlığı
hesaplarında atıl olarak beklemes
Kamu İdaresnn Adı Değşklk/Düzenleme Yapılan Mevzuat Değşklk/Düzenleme Gerekçes
Hazne Müsteşarlığı 4749 sayılı Kamu Fnansmanı Ve Borç Yönetmnn Düzenlenmes
Hakkında Kanun
Dış fnansman kaynağından sağlanan krednn Orman Genel
Müdürlüğüne kraz edlerek alacak kaydı oluşturulması
gerekrken karşılıksız tahss edlmes
Hazne Müsteşarlığı 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Hazne Müsteşarlığı Tarafından
Türkye Cumhuryet Adına Hbe Alınması, Hbe Verlmes Ve
Hbelern Takbne Dar Yönetmelk
4749 sayılı Kanun kapsamında yapılan hbe
anlaşmalarının ve hbelerden yapılan kullanımların
muhasebeleştrlmemes ve Kamu Borç Yönetm Raporunda
gösterlmemes
Ekonom Bakanlığı Türk Ürünlernn Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştrlmes ve Turqualty®’nn Desteklenmes Hakkında
Teblğ’e İlşkn Uygulama Usul ve Esaslarına At Genelge
Devlete Karşı Mal Yükümlülüklern Yerne Getrmeyen
Frmaların Desteklenmes
Malye Bakanlığı Mal İstatstk Yönetmelğ Mal verlern derlenmes, mal statstk tablolarının
uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması ve
yayımlanmasına lşkn usul, esas, lke ve standartlar le
ver derleme sürecndek yetk, sorumluluk ve yaptırımların
belrlenmes
Spor Genel Müdürlüğü Gençlk ve Spor Bakanlığı 08.01.2019 tarh ve 83150604-840-
E.15605 sayılı genelges
Gençlk Hzmetler Ve Spor İl Müdürlüklernde kullanılan
muhasebe sstemnn uluslararası genel muhasebe
standartlarına uygun mal tablolar sunmaması ve kullanılan
muhasebe programının güvenlr ver üretmemes
Yataklı Tedav Kurumları
Yönetmelğ
Yataklı Tedav Kurumları Yönetmelğ Hastanelerde staj yapanlardan yemek bedelnn
alınmamasının hukuk dayanağının olmaması
Sosyal Güvenlk Kurumu 2018/32 sayılı Genelge Kurum Alacaklarının Zamanaşımına Uğratılması
Erzncan Beledyes Özel Halk Otobüsler Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmelğ İlde toplu taşıma yapan kooperatftek beledye hsselernn
hale mevzuatına aykırı olarak devredlmes
Muratpaşa Beledyes Muratpaşa Beledyes Blg Güvenlğ Poltkaları Yönerges Blg güvenlğ poltkalarına lşkn yasal düzenleme
bulunmaması
Halkbankası AŞ (Bleşm
Alternatf Dağıtım Kanalları AŞ)
Şrket Satın Alma Yönetmelğ Yönetmelğn yapım şlerne lşkn hükümlernn 4734 sayılı
Kanun dkkate alınarak gözden geçrlmes
Halkbankası AŞ (Halk Hayat ve
Emekllk AŞ)
Muhasebe Brm Yönetmelğ Muhasebe yönetmelğ bulunmaması
Halkbankası AŞ
(Halk Hayat ve Emekllk AŞ)
Kurumsal Pazarlama ve Bankasürans Pazarlama Müdürlüklernn
çalışma esaslarına lşkn Yönetmelkler
Pazarlama ve Kurumsal Satış Müdürlüğü ve Bankasürans
Müdürlüğünün çalışma esaslarına lşkn yönetmelğn
bulunmaması
Halkbankası AŞ
(Halk Hayat ve Emekllk AŞ)
Muhasebe Brm Yönetmelğ Muhasebe yönetmelğ bulunmaması
Halkbankası AŞ
(Halk Hayat ve Emekllk AŞ)
Kurumsal Pazarlama ve Bankasürans Pazarlama Müdürlüklernn
çalışma esaslarına lşkn Yönetmelkler
Pazarlama ve Kurumsal Satış Müdürlüğü ve Bankasürans
Müdürlüğünün çalışma esaslarına lşkn yönetmelğn
bulunmaması
Genel Blgler
72
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6.2.2. Eğtmler Aracılığıyla Sağlanan Katkı
Sayıtay yürüttüğü eğtm faalyetler le kamu
mal yönetm sstemnn y leynde yol
gösterc olarak dı paydalara fayda sağlamayı
amaçlamaktadır.
Kamu Personelne Verlen Eğtmler
Kamu kurum ve kurulularının taleb
üzerne, Sayıtayın görev alanına gren
konularda kamu darelerne yönelk eğtm
faalyetler gerçekletrlmektedr. Söz konusu
kuruluların talepler, eğtm htyaç analz
çerçevesnde rdelenerek konunun uzmanı olan
mensuplarımızın eğtm vermeler sağlanmı ve
2018 yılı çnde 40 meslek mensubu bu amaçla
kamu darelernde görevlendrlmtr.
Tablo 10: Ünverstelere Yönelk Eğtm Programları
TARİH YER KATILIMCI SAYISI
KATILAN
ÜNİVERSİTE SAYISI
27-30 Kasım 2017 Karamanoğlu Mehmetbey Ünverstes 250 Kş 17
15-19 Ocak 2018 Çukurova Üniversitesi 350 Kş 21
19-23 Şubat 2018 Bursa Teknik Üniversitesi 250 Kş 18
2-6 Nsan 2018 Mardn Artuklu Ünverstes 130 Kş 25
Ünverstelere Yönelk Eğtm
Programları
Benzer ntelk taıyan kamu darelern br
araya getrerek denetmlere lkn farkındalığın
artırılması, tespt edlen ortak sorunların stare
edlmes ve çözüm önerler geltrlmes
amacıyla ünverstelermzden balayarak
2017 yılının sonundan tbaren br çalıma
sers balatılmıtır. Bu çalıma kapsamında 80
ünversteden yaklaık 1000 klk katılımcıya,
¾ 5018 Sayılı Kanun
¾ Sayıtay Denetm Bulguları
¾ Ek Ders Mevzuatı
¾ Kamu İhale Mevzuatı
¾ Harcırah Mevzuatı
¾ Döner Sermayel İletmeler ve Sosyal Tessler
konularını çeren eğtm programları hazırlanmı
ve uygulanmıtır.
Genel Bilgiler
73
Genel Blgler
72
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Kamu dareler le letmn güçlendrlmes
bağlamında Bakanlığımızca ünverstelerle
ortak olarak düzenlenen bu organzasyonların,
önümüzdek yıllarda devam ettrlmes
ve beledyeler bata olmak üzere dğer
kamu dareler çn de gerçekletrlmes
planlanmaktadır
6.2.3 Dğer Rehberlk Faalyetler
¾ 6085 sayılı Sayıtay Kanunu’nun 27’nc
maddes hükmüne stnaden Sayıtay Dareler
Kurulu, genel yönetm kapsamındak kamu
darelernce mal konularda düzenlenecek
yönetmelkler le yönetmelk ntelğndek
düzenleyc lemler hakkında görü
bldrerek kamu mal yönetmnn y leyne
katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı
çnde toplam 220 düzenleyc leme görü
verlmtr.
¾ Üçer aylık dönemler halnde yayımlanan
Sayıtay Dergsnn temel amaçlarından br
de kamu mal yönetm sstemnn yenden
yapılandırılmasına lkn düzenleme ve
uygulamaları değerlendrerek, farklı bakı
açılarına, önerlere ve analzlere mkan
sunarak kamu kurumlarına ve dğer lgl
çevrelere rehberlk sağlamaktır. Ulusal
hakeml derg statüsünde bulunan Sayıtay
Dergsnde yayımlanan makaleler, çevrler
ve haberler kamu yönetmn lglendren çok
sayıda alanda blg ve tecrübe paylaımını
mümkün kılmakta, Sayıtayın yol gösterclk
amacını gerçekletrmesnde etkn br araç
olarak hzmet vermektedr. Ayrıca 2018 yılı
çnde Sayıtay tarafından yayımlanan ktaplar
aracılığıyla da lteratüre katkıda bulunularak
kamu kurum ve kurulularının bu yayınlardan
yararlanması sağlanmıtır.
¾ Stratejk Planının temel lkelernden br olan
“İy Yönetm ve Beklentlere Duyarlılık”
anlayıı kapsamında Sayıtay, tüm paydalarını
kapsayan çok yıllık letm stratejsne de
sahptr. Bu çerçevede Sayıtay, en öneml
paydalarından denetlenen kamu dareler le
çetl mekanzmalar le br araya gelmekte ve
farklı konular kapsamında denetlenen kamu
darelerne rehberlk etmektedr. Her sene
Sayıtayın ev sahplğnde 100’e yakın kamu
daresnn yönetcler ve stratej geltrme
brmler le br araya gelnerek denetm bata
olmak üzere ç kontrol, stratejk planlama
ve blg sstemler gb çetl konularda
fkr alıvernde bulunulmakta ve kamu
darelerne bu konularla lgl Sayıtay
tecrübes aktarılmaktadır.
Genel Blgler
74
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6.3 Yargılama Faalyetler
Sayıtay, genel yönetm kapsamındak kamu darelernn, gelr, gder ve mallarına lkn hesap
ve lemlernn kanunlara ve dğer hukuk düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler. Denetmler
sırasında bulunan kamu zararına lkn uygunsuzlukların yer aldığı yargılamaya esas raporlar brer
hesap mahkemes olan yargılama darelernce hükme bağlanır. Darelerce verlen lamların son hüküm
merc se Sayıtay Temyz Kuruludur. Sayıtay Basavcılığı da yargılama sürecnde yer almaktadır.
Yargılama darelernn 2018 yılında verdkler yargı kararlarına lkn blgler aağıdak tabloda
gösterlmtr.
Tablo 11: Dareler İtbarıyla Verlen Yargısal Kararlar
DAİRELER 1. DAİRE 2.DAİRE 3.DAİRE 4.DAİRE 5.DAİRE 6.DAİRE 7.DAİRE 8.DAİRE TOPLAM
2018 Yılı Rapor Madde Sayısı 86 180 22 51 398 720 492 170 2.119
Öncek Yıllardan 2018 Yılına
Devreden Rapor Sayısı
29 21 2 4 32 46 41 14 189
2018 Yılında Gelen Rapor
Sayısıı
53 60 21 19 74 124 104 36 491
Sonuçlanan Rapor Sayısı 52 68 13 17 58 92 99 36 435
İlamı Düzenlenen
Rapor Sayısı
53 44 13 14 49 87 74 32 366
2018 yılında yargılama darelerne 2119 rapor maddesn çeren 680 adet Yargılamaya Esas
Rapor ve Ek Rapor ntkal etm olup bunların 189'u öncek yıllardan 2018 yılına devreden, 491' se
2018 yılında gelen raporlardır. 680 raporun 435'nn 2018 yılında yargılaması yapılarak 366 adedne
lkn lam düzenlenmtr.
Yargılanan raporlarda kamu zararı olarak ler sürülen tutarlardan; 127.539.851 TL kamu zararı
çn tazmn kararı, 172.051.586 TL çn hesap ve lemlern yasal düzenlemelere uygunluğuna karar
verlm olup 894.028.500 TL ve 2.305.018 ABD Doları se sorgu üzerne yargılama öncesnde tahsl
edlmtr.
Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre suç tekl eden fllere lkn olarak gereğ yapılmak
üzere 11 konunun lgl kamu darelerne ve/veya Cumhuryet savcılıklarına gönderlmesne karar
verlmtr.
Genel Bilgiler
75
Genel Blgler
74
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Yargılama darelernce verlen hükümler aleyhne Temyz Kuruluna 2018 yılında yapılan bavuru
sayılarına aağıdak tabloda yer verlmtr.
Tablo 12: Temyz Kurulu Faalyetler
2018
2017 Yılından Devreden Dosya Sayısı 1.516
2018 Yılında Gelen Dosya Sayısı 1.401
TOPLAM 2.917
Kurulca Yargılanan Dosya Sayısı (İlamı düzenlenen) 1.528
2019 Yılına Devreden Dosya Sayısı 1.389
Temyz Kuruluna 1.516'sı öncek yıllardan devreden, 1.401' de 2018 yılında gelen olmak
üzere toplam 2.917 dosya ntkal etm olup bu dosyaların 1.528' nn yargılaması yapılarak lamları
düzenlenm, 1.389'u se dersdestr.
Temyz Kurulunca temyzen ncelenmes sonucunda 828 karar verlm olup karar türlerne
lkn sayılara aağıdak tabloda yer verlmtr.
Tablo 13: Konular İtbarıyla Temyz Kurulu Kararları
KONU BAŞLIKLARI İTİBARIYLA KARARLAR SAYISI
Tasdk 429
Düzelterek Tasdk 12
Kaldırma 32
Bozma 128
Daresne Gönderlmesne 24
Yapılacak İşlem Yoktur 122
Karar Düzeltlmesne Mahal Yoktur 76
Karar Düzeltlmesne Mahal Vardır 5
TOPLAM 828
Temyz Kurulunca verlen 828 kararın, 441' tasdk ve düzelterek tasdk kararı, 160'ı bozma ve
kaldırma kararı, 81' karar düzeltmes mahal olup olmadığına lkn karar, 146'sı se dğer kararlardır.
Genel Blgler
76
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Basavcılık tarafından 2018 yılında; görü ve temyz karılamalarının blgler dareler tbarıyla
aağıdak tabloda yer verlmtr.
Tablo 14: Basavcılığın Görü ve Temyz Karılamaları
DAİRELER RAPOR GÖRÜŞLERİ EK RAPOR GÖRÜŞLERİ TEMYİZ KARŞILAMALARI TOPLAM
1. DAİRE 23 29 191 251
2. DAİRE 27 33 122 172
3. DAİRE 9 12 15 26
4. DAİRE 3 15 42 57
5. DAİRE 40 31 562 628
6. DAİRE 71 52 462 578
7. DAİRE 66 32 338 400
8. DAİRE 15 26 59 91
TOPLAM 254 230 1.791 2.203
Basavcılık tarafından 2018 yılında darelerden gelen 254 rapor ve 230 ek rapor çn görü
yazılmı, 1.791 temyz karılaması gerçekletrlmtr.
Genel Bilgiler
77
Genel Blgler
76
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
6.4 Görü Bldrme ve Karar Alma Faalyetler
6085 sayılı Kanun’un 25 ve 62’nc maddeler uyarınca, Sayıtay Genel Kurulunun Sayıtaya
lkn kanun tasarısı ve tekler le Sayıtay Kanunu gereğnce hazırlanacak yönetmelkler ve çetl
konular hakkında görü bldrme ve karar alma görev bulunmaktadır.
2018 yılında Genel Kurul tarafından yapılan toplantılarda 21 adet karar verlm olup detayları
aağıdak tabloda yer verlmtr.
Tablo 15: Genel Kurulun Görü Bldrme ve Karar Alma Faalyetler
KONU BAŞLIKLARI SAYISI
Kurum İç İşleyş ve İşlevlerle İlgl Kararlar 14
Genel Uygunluk Bldrm Kararları 1
Sayıştay le lgl yönetmelkler hakkında kararlar 2
Yükseköğretm Denetleme Kurulu üyelğ seçmler le lgl kararlar 1
Sayıştay Üye Seçmler Hakkında Kararlar 2
İçthadı Brleştrme Kararı 1
GENEL TOPLAM 21
Genel Kurul tarafından alınan toplam 21 karar ve görü verme faalyetnn 16'sı Kurum ç
 ve lemlere, 3'ü seçmlere, 1' genel uygunluk bldrmne ve 1' se çthadı brletrmeye lkn
kararlardır.
6085 sayılı Kanun’un 27’nc maddes uyarınca Dareler Kurulu, genel yönetm kapsamındak
kamu darelernce mal konuda düzenlenecek yönetmelkler le yönetmelk ntelğndek düzenlemeler
hakkında görü vermektedr.
Genel Blgler
78
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Dareler Kurulunca 2018 yılında belrtlen konular tbarıyla yönetmelk ve yönetmelk
mahyetndek düzenlemeler hakkında 220 görü verlm olup detaylarına aağıdak tabloda yer
verlmtr.
Tablo 16: Dareler Kurulunun Görü Bldrme Faalyetler
KONU BAŞLIKLARI SAYISI
Yen Yönetmelk Taslakları Hakkında 144
Yönetmelk Değşklkler Hakkında 63
Döner Sermayel İşletmeler Yönetmelkler Hakkında 13
TOPLAM 220
*
*Toplam 220 kararın; 7's yen yönetmelk taslağı, 3'ü yönetmelk değklğ olmak üzere toplam 10 aded adl tatl
dönemnde Nöbetç 3. Dare tarafından alınmıtır.
Dareler Kurulunca verlen toplam 220 görüten, 157's yen yönetmelk taslaklarına, 63'ü se
yönetmelk değklğne lkndr.
Dareler tarafından 2018 yılında 416'sı denetm raporlarına lkn olmak üzere toplam 422
görü bldrme faalyet gerçekletrlm olup dağılımına aağıdak yer verlmtr.
Tablo 17: Darelern Görü Bldrme Faalyetler
DAİRELER GÖRÜŞ VERİLEN RAPOR SAYISI MÜZEKKERE VE GÖRÜŞ BİLDİRME
1. DAİRE 59
2. DAİRE 56 3
3. DAİRE 51
4. DAİRE 24
5. DAİRE 57 1
6. DAİRE 66 1
7. DAİRE 59 -
8. DAİRE 44 1
TOPLAM 416 6
Dareler tarafından verlen toplam 422 görüün, 416'sı kamu dares denetm raporlarına, 6'sı
se müzekkere ve dğer konulara lkndr.
Genel Bilgiler
79
Genel Blgler
78
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Rapor Değerlendrme Kurulu tarafından 2018 yılında 502 görü ve karar verlm olup dağılımı
aağıdak tabloda gösterlmtr.
Tablo 18: Rapor Değerlendrme Kurulu Faalyetler
KONU SAYISI
Dış Denetm Genel Değerlendrme Raporu 1
Faalyet Genel Değerlendrme Raporu 1
Mal İstatstkler Değerlendrme Raporu 1
Kalkınma Ajansları Genel Denetm Raporu 1
Kamu İşletmeler Genel Raporu 1
Kamu İdarelerne İlşkn Sayıştay Denetm Raporları 416
Kamu İşletmeler Denetm Raporları 75
Dğer Raporlar 5
TOPLAM 502
Rapor Değerlendrme Kurulunca verlen 502 görü ve kararın, 491' kamu dares denetm
raporlarına, 6'sı genel raporlara, 5' dğer raporlara lkn verlen görü ve kararlardır.
Genel Blgler
80
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6.5 Uluslararası Faalyetler
Sayıtayın görev alanıyla lgl uluslararası teklatlar aağıdak tabloda gösterlmtr.
ULUSLARARASI TEŞKİLATLAR
INTOSAI Uluslararası Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
EUROSAI Avrupa Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
AFROSAI Afrka Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
ASOSAI Asya Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
ECOSAI Ekonomk İşbrlğ Teşklatı Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
ARABOSAI Arap Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
CAROSAI Karab Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
OLACEFS Latn Amerka ve Karab Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
PASAI Pasfk Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Organzasyonu
INTOSAI Yargı Forumu INTOSAI Yargı Yetks Bulunan Sayıştaylar Forumu
Sayıtay, Uluslararası Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (INTOSAI), Asya Yüksek Denetm
Kurumları Teklatı (ASOSAI) ve Avrupa Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (EUROSAI) üyes olup,
Ekonomk İbrlğ Örgütü Yüksek Denetm Kurumları Teklatı (ECOSAI)’nn de kurucu üyesdr.
2018 yılının Ekm ayından bu yana ASOSAI’nn denetm kurulu üyelğn, 2016 yılından ber
ECOSAI’nn yönetm kurulu üyelğ ve Bakanlığını, 2017 yılından tbaren de EUROSAI’nn yönetm
kurulu üyelğ ve Bakanlığını yürütmektedr.
Genel Bilgiler
81
Genel Blgler
80
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Üyes Olduğumuz Kurulular ve Görevlermz
INTOSAI Üye
EUROSAI Yönetm Kurulu Başkanı (2017-2020)
ASOSAI Yönetm Kurulu Üyes (2015-2018)
ECOSAI Yönetm Kurulu Başkanı (2013-2019)
INTOSAI Yargı Forumu Üye
Öte yandan kurumumuz, uluslararası kuruluların farklı çalıma gruplarında zaman zaman
aktf olarak yer almaktadır.
2018 yılı çersnde uluslararası etknlk ve faalyetlere ev sahplğ yapılmı, yurt dıında
çetl platformlarda gerçekletrlen toplantı, kurs, semner ve çalıtaylar gb etknlklere le staj
programlarına brçok meslek mensubumuzla katılım sağlanmıtır.
Tablo19: Uluslararası Yüksek Denetm Kurumları Teklatına (INTOSAI) İlkn Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILIM
INTOSAI IT Denetm Çalışma Grubu 27. Toplantısı 17-19 Nsan 2018
Sydney-Avustralya
Sayıştayı
2 Denetç
St. Petersburg Ekonomk Forumu INCOSAI Tema I
ve Tema II Uzman Grup Üyeler Üst Düzey Yuvarlak
Masa Toplantısı
23 – 25 Mayıs 2018
Sant Petersburg-Rusya
Sayıştayı
2 Denetç
Yargı Yetksne Sahp Sayıştaylar Forumu 2. Toplantısı 11-12 Temmuz 2018
Santago-;
Şl Sayıştayı
1 Başkan Yardımcısı,
1 Üye,
1 Denetç
INTOSAI Çevre Denetm Çalışma Grubu 18. Toplantısı 16-19 Temmuz 2018
Bandung- Endonezya
Sayıştayı
2 Denetç
Genel Blgler
82
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 20: Avrupa Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Teklatına (EUROSAI) İlkn Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ FAALİYET YERİ KATILIM
EUROSAI IT Çalışma Grubunun ITSA ve ITASA Proje Grup
Toplantıları
6-7 Mart 2018 Bern- İsvçre 2 Denetç
EUROSAI Koordnasyon Ekb Toplantısı ve 49. Yönetm Kurulu
Toplantısı
13-15 Mart 2018 Gdansk -Polonya
Başkan1
Bölüm Başkanı
5 Denetç
EUROSAI Afetlerde Kullanılan Kaynakların Denetm Çalışma
Grubu 4. Toplantısı
29-30 Mart 2018 Kşnev- Moldova 1 Denetç
EUROSAI IT Çalışma Grubu 12. Toplantısı ve IT Semner 11-13 Nsan 2018 Taln- Estonya 2 Denetç
INTOSAI-Bölgesel Kuruluşlar Koordnasyon Platformu 25-28 Hazran 2018 Oslo-Norveç/IDI 1 Denetç
EUROSAI Çevre Denetm Çalışma Grubu 16. Yıllık Toplantısı ve
İklm Değşklğ konulu Eğtm Semner
25-28 Eylül 2018 Bratslava- Slovakya 3 Denetç
EUROSAI Denetm Metodoloj Toplantısı 16-17 Ekm 2018 Varşova- Polonya 1 Denetç
EUROSAI Denetm ve Etk Görev Gücü 9. Toplantısı 22-23 Ekm 2018 Lzbon- Portekz
1 Bölüm Başkanı
1 Denetç
EUROSAI Stratejk Hedef 1 İknc Toplantısı 30-31 Ekm 2018 Tran- Arnavutluk 1 Denetç
EUROSAI Beledye Denetm Görev Gücü Semner ve Yıllık
Toplantısı
5-6 Kasım 2018 Belgrad- Sırbstan 2 Denetç
EUROSAI Soruşturma Semner 14-15 Kasım 2018 Londra- Brleşk Krallık 1 Denetç
EUROSAI Yönetm Kurulu Üyeler Toplantısı ve Teknk Çalıştay 19-21 Kasım 2018 İstanbul- Kurumumuz
Başkan
1 Bölüm Başkanı
7 Denetç
5 Memur
Genel Blgler
82
Genel Blgler
83
Kurumumuz, Uluslararası Yüksek Denetm
Kurumları Teklatı (INTOSAI)’nın Avrupa
bölgesel teklatı olan, üyeler arasındak
meslek dayanımayı destekleyerek kamu
sektörü denetm ve kamu mal yönetmn
güçlendrmey msyon ednen ve katılımcı sayısı
50 üyel EUROSAI’nn Bakanı ve Yönetm Kurulu
üyesdr.
16–19 Hazran 2014 tarhlernde Hollanda
Sayıtayının ev sahplğnde gerçekletrlen IX.
EUROSAI Kongresnde, 10. Kongrenn 2017’de
Türkye’de düzenlenmesne, 2017-2020 tarhler
arasında Türk Sayıtayının EUROSAI Bakanlığını
üstlenmesne karar verlmtr.
22-25 Mayıs 2017 tarhlernde İstanbul’da
düzenlenen 10. EUROSAI Kongresnde,
2017-2023 yıllarını kapsayan yen EUROSAI
Stratejk Planı da kabul edlmtr. Yen Stratejk
Planının yürütülmesnde Portföy (faalyet
alanı) sorumlulukları ve projeler öneml hale
gelmtr. 8 ülke Sayıtayından (Çek Cumhuryet,
Fnlandya, Hollanda, İspanya, Letonya, Moldova,
Polonya, Türkye) oluan Yönetm Kurulunda 7
ülkenn denetm ve yönetm alanlarında farklı
faalyet alanları bulunmaktadır. Kurumumuz
bu faalyet alanlarından Genel Yönetm ve
Kurumsal Kmlk Portföyünün lderdr.
Kurumumuzun EUROSAI kapsamında yürüttüğü
faalyetler aağıda özetlenmtr:
¾ Bakanlıktan Kaynaklanan Görev ve Faalyetler
9 EUROSAI Bakanı olarak Sayıtay; kongre
ve yönetm kurulunun bütün toplantılarını
yönetmek, EUROSAI’nn hedeerne uygun
faalyette bulunmasını sağlamak, bu
faalyetlern tüzük ve dğer EUROSAI kncl
düzenlemelere uyumunu takp etmek ve
kongre veya yönetm kurulu tarafından
verlen dğer görevler yerne getrmek
görevlern yürütmektedr.
Genel Blgler
84
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
9 Bu kapsamda son olarak, 18-19 Kasım 2018
tarhlernde İstanbul’da EUROSAI Yönetm
Kurulu Toplantısına ev sahplğ yapılmıtır.
Yönetm Kurulu olarak takım ruhuyla
çalıablmeye lkn temel prenspler,
geltrlmeye açık alanlar, benmsenecek
eylem planı tartıılmı ve somut çözüm
önerler derlenerek“İy Uygulama Örneğ
Önerges”olarak br sonrak Yönetm Kurulu
Toplantısında sunulması kararlatırılmıtır.
¾ Koordnasyon Kurulu Bakanlığından
Kaynaklanan Görev ve Faalyetler
9 Koordnasyon Kurulu Bakanı olarak Sayıtayın
balıca sorumlulukları; eğtm faalyetlern
onaylamak, proje gruplarının kurulmasına
onay vermek ve üyelere ev sahplğ
yapacakları EUROSAI faalyetler çn EUROSAI
bütçesnden mal destek sağlanmasına onay
vermektr.
¾ Genel Yönetm ve Kurumsal Kmlk Portföy Lder
Olarak Yürütülen Görevler ve Gerçekletrlen
Faalyetler
9 Portföyün temel amacı, EUROSAI’nn msyon,
vzyon, değerler ve hedeer doğrultusunda
faalyet göstermesn sağlayarak buna uygun
etkn verml leyen organzasyon yapısının
kurulmasına katkıda bulunmaktır. Bu
bağlamda;
9 Stratejk Planın uygulanması, koordnasyonu,
zlenmes, raporlanması ve hedeernn
baarıyla gerçekletrleblmes çn gerekl
usuller belrleyen temel mevzuat olan
Genel Usuller ve “ Operasyonal Plan Sayıtay
tarafından hazırlanmıtır.
9 Kurumumuz, EUROSAI Eylem Planının
görselletrlmes, projelern ve faalyetlern
daha fazla üye ülkeye ulaablmes ve
katılımın arttırılması amacıyla balattığı
EUROSAI Eylem Planı Görselletrme Projes
kapsamında br yazılım frmasının yardımıyla
br nternet sayfası tasarlamıtır.
¾ Çalıma Grupları ve Görev Güçler Kapsamında
Yürütülen Faalyetler
9 EUROSAI’nn uzmanlık alanlarına göre
belrlenm üç çalıma grubu ve k görev
gücü bulunmaktadır. Kurumumuz aağıda
smler verlen bu çalıma grupları ve görev
güçlernn tamamına üye olup aktf bçmde
çalımalara katılmaktadır.
Çalıma Grupları (Workng Groups)
9 Blm Sstemler Çalıma Grubu (Workng
Group on Informaton Technologes-ITWG)
9 Çevre Denetm Çalıma Grubu (Workng
Group on Envronmental Audtng-WGEA)
9 Afet ve Felaketlere Tahss Edlen Fonların
Denetm Çalıma Grubu (Workng Group on
the Audt of Funds Allocated to Dsasters and
Catastrophes)
Görev Güçler (Task Force)
9 Denetm & Etk Görev Gücü (Task Force Audt
& Ethcs-TFAE)
9 Beledye Denetm Görev Gücü (Task Force
on Muncpalty Audt-TFMA)
Genel Bilgiler
85
Genel Blgler
84
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 21: Asya Ülkeler Yüksek Denetm Kurumları Teklatına (ASOSAI) İlkn Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILIM
ASOSAI 2018-2019 Kapaste Gelştrme Programı
kapsamında BT Denetm Alt Grup Toplantısı
2-6 Temmuz 2018 Ankara-Sayıştay
Başkan Yardımcısı ve
2 Denetç
ASOSAI “BT Denetm” Konulu Semner 6-13 Temmuz 2018
Astana-Kazakstan;
Japonya Sayışta
1 Denetç
14. ASOSAI Genel Kurul Toplantısı 17-22 Eylül 2018
Hano-
Vetnam Sayıştayı
Başkan
2 Denetç
52-53. ASOSAI Yönetm Kurulu Toplantısı 17-22 Eylül 2018
Hano-
Vetnam Sayıştayı
Başkan
2 Denetç
Genel Blgler
86
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 22: Ekonomk İbrlğ Örgütü Yüksek Denetm Kurumları Teklatına (ECOSAI) İlkn Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILIM
ECOSAI Semner 2-6 Eylül 2018 İstanbul-Sayıştay Başkanlığı 1 Denetç
ECOSAI 23’üncü Yönetm Kurulu Toplantısı
ve Eğtm Komtes Toplantısı
9-11 Ekm 2018 Bakü-Azerbaycan Sayıştayı
Başkan
Başsavcı
2 Denetç
Genel Bilgiler
87
Genel Blgler
86
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 23: İkl İlklere İlkn Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILIM
Pakstan Sayıştayı le İşbrlğ kapsamında
“Ortak Denetm Toplantısı
5-9 Mart 2018 İslamabad-Pakstan Sayışta
1 Bölüm Başkanı
4 Denetç
Makedonya & Kosova Sayıştaylarına Zyaret 17-20 Nsan 2018
Üsküp-Makedonya
Prştne-Kosova
Başkan
1 Üye
1 Denetç
Pakstan Sayıştayı le İşbrlğ kapsamında
“Ortak Denetm Toplantısı
21-28 Nsan 2018 İslamabad-Pakstan Sayışta 3 Denetç
Pakstan Sayıştayı le İşbrlğ kapsamında
“Meslektaş İncelemes” Toplantısı
5-13 Mayıs 2018 Ankara-Sayıştay
Başkan
1 Bölüm Başkanı
6 Denetç
Güney Kore Sayıştayı Heyetnn Zyaret 17 Mayıs 2018 Ankara-Sayıştay
1 Başkan Yardımcısı 1
Bölüm Başkanı
3 Denetç
Pakstan Sayıştayı le şbrlğ kapsamında
“Performans Denetm” Çalıştayı
25 Hazran-
13Temmuz 2018
Ankara-Sayıştay 28 Denetç
Azerbaycan Sayıştayı İşbrlğ Toplantısı 26-27 Temmuz 2018 Bakü- Azerbaycan Sayıştayı
1 Bölüm Başkanı
2 Denetç
Pakstan Sayıştayı le İşbrlğ kapsamında
“Meslektaş İncelemes” Toplantısı
13-18 Ağustos 2018 İslamabad-Pakstan Sayıştayı
1 Bölüm Başkanı
1 Denetç
Çek Cumhuryet, Makedonya, Kosova
Denetm Çalıştayı
30 Eylül-5 Ekm 2018
Prag-Çek Cumhuryet
Üsküp-Makedonya
Prştne-Kosova
Başkan,
5 Denetç
Pakstan Sayıştayı le İşbrlğ kapsamında
“Meslektaş İncelemes” Faalyet
3-14 Aralık 2018 Ankara-Sayıştay
Başkan
1 Bölüm Başkanı
7 Denetç
Kuveyt Çalışma Zyaret 23-24 Aralık 2018 Kuveyt-Kuveyt Sayıştayı
Başkan,
1 Denetç
Katar Çalışma Zyaret 25 Aralık 2018 Doha- Katar Sayıştayı
Başkan,
1 Denetç
Mal Denetm Konferansı (İsveç Sayıştayı
Örneğ)
9 Ağustos 2018 Ankara-Sayıştay Mensuplarımız
Genel Blgler
88
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 24: Uluslararası Dğer Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILIM
İslam İşbrlğ Teşklatı (İİT) 47. Dam Mal
Komte (DMK) Toplantısı
7-11 Mart 2018
Cdde-S.Arabstan; İslam
İşbrlğ Teşklatı Sekretaryası
1 Denetç
Blşm Yönetcler Lderlk Forumu 19-21 Mart 2018 Amsterdam-Hollanda, 1 Denetç
OECD-SIGMA Kamu-Özel İşbrlkler ve
İmtyazlarının Denetm
2-3 Mayıs 2018 Ankara-Sayıştay 28 Denetç
AB Sayıştayları İrtbat Görevller Toplantısı 10-11 Mayıs 2018 Florana-Malta Sayıştayı 2 Denetç
AB Hesapvereblrlk, Şeaık ve Dürüstlüğün
Güçlendrlmesnde Sayıştayların Rolü Konulu
Üst Düzey Konferans
14-15 Mayıs 2018 Sofya-Bulgarstan Sayıştayı
Başkan
4 Denetç
AB Kamu Alımlarının Denetm Konulu Semner 31 Mayıs-1 Hazran 2018 Atna-Yunanstan Sayıştayı 2 Denetç
BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmes (YMS)
Uygulamanın Gözden Geçrlmes (UGG)
Mekanzması İrtbat Görevller Eğtm
7-8 Hazran 2018 Vyana-Avusturya; 1 Denetç
AB JWGAA Mal Denetm 2 No.lu Çalıştayı
Hazırlık Toplantısı
19 Hazran 2018 Ankara-Sayıştay
Başkan
1 Başkan Yardımcısı
1 Bölüm Başkanı
6 Denetç
AB Mal Teftş Kurumu Kamu Mal Çıkarlarının
Korunmasında Kontrol Otortelernn
Karşılaştıkları Güçlükler Konulu Konferans
19 Hazran 2018 Sofya-Bulgarstan Sayıştayı 2 Denetç
Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projes Yüksek
Denetm Kurumları 14. Konferansı
24-26 Eylül 2018 Londra-İnglz Sayıştayı
1 Bölüm Başkanı,
2 Denetç
AB Sayıştayları Temas Komtes Toplantısı 11-12 Ekm 2018
Dubrovnk-Hırvatstan
Sayıştayı
1 Başkan Yardımcısı,
1 Denetç
JWGAA Mal Denetm 3 No.lu Çalıştayı 27-30 Kasım 2018 Ankara-Sayıştay 3 Denetç
Genel Bilgiler
89
Genel Blgler
88
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
6.6 Eğtm Faalyetler
6.6.1 Uluslararası Eğtm Faalyetler
Tablo 25: Kurumumuzca Düzenlenen Uluslararası Eğtm Faalyetler
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILIM
Katar Sayıştayı Eğtm Programları
(Yönetşm İlkelerne Grş)
23-26 Eylül 2018 Doha-Katar Sayıştayı 1 Denetç (Eğtc)
Moldova Sayıştay Heyetnn Zyaret (Mal
Denetm Çalıştayı)
24-28 Eylül 2018 Ankara-Sayıştay 2 Denetç (Eğtc)
Katar Sayıştayı Eğtm Programları
(Performans Denetmne Grş)
1-4 Ekm 2018 Doha-Katar Sayıştayı 1 Denetç (Eğtc)
Katar Sayıştayı Eğtm Programları (Belrl
Sektörler İçn Uluslararası Fnansal
Raporlama Standartları)
7-11 Ekm 2018 Doha- Katar Sayıştayı 1 Denetç (Eğtc)
Katar Sayıştayı Eğtm Programları
(Uluslararası Fnansal Raporlama
Standartlarına Grş)
14-17 Ekm 2018 Doha- Katar Sayıştayı 1 Denetç (Eğtc)
Katar Sayıştayı Eğtm Programları (Genel
Değerlendrme)
15-17 Ekm 2018 Doha-Katar Sayıştayı 1 Bölüm Başkanı
KKTC Sayıştayı Eğtm Programları
(Uluslararası Denetm Standartları (ISSAIs))
22-27 Ekm 2018 Lefkoşe-KKTC Sayıştayı 1 Denetç
KKTC Sayıştayı Eğtm Programları
(Denetm Felsefes-Yönetşm-Kamu Mal
Yönetm Çerçeves le Muhasebe)
29 Ekm-3 Kasım Lefkoşe-KKTC Sayıştayı
1 Başkan Yardımcısı,
1 Denetç
KKTC Sayıştayı Eğtm Programları (Mal
Denetm)
4-9 Kasım 2018 Lefkoşe-KKTC Sayışta 1 Denetç
Afganstan Sayıştayı KİT Denetm Eğtm 12-16 Kasım 2018 Ankara-Sayıştay 2 Denetç
KKTC Sayıştayı Eğtm Programları (IT
Denetm)
19-23 Kasım 2018 Ankara-Sayıştay 10 Denetç
KKTC Sayıştayı Eğtm Programları
(Performans Denetm)
25 Kasım-1 Aralık 2018 Lefkoşe-KKTC Sayıştayı 1 Denetç
Genel Blgler
90
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 26: Kurumumuzca Uluslararası Eğtm Faalyetlerne Katılım
FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ
FAALİYET YERİ
ve
DAVET EDEN KURUM
KATILIM
Uluslararası Blşm Sstemler ve Denetm
Merkez (The Internatonal Centre For
Informaton Systems & Audt – CISA)”
tarafından düzenlenen eğtm programları
evre Denetm Eğtm)
12 Şubat-9 Mart 2018
Noda-Hndstan Sayıştayı
2 Denetç
(Mal Denetm ve Düzenllk
Denetm Eğtm)
13 Ağustos-7 Eylül 2018
1 Denetç
(Blşm Teknolojler Denetm
Eğtm)
13 Eylül-12 Ekm 2018
1 Denetç
Avrupa Brlğ Sayıştayında (ECA) Denetm
Uygulama Programı
01 Mart – 31 Temmuz 2018 Lüksemburg; AB Sayıştayı 1 Denetç
MATRA RoLT Kamu Mal Yönetm Konulu
Eğtm Programı
6-15 Hazran 2018
Leden ve Lahey- Hollanda
Sayıştayı
1 Denetç
Yurt Dışı Lsansüstü Eğtm Muhtelf Muhtelf 7 Denetç
Genel Bilgiler
91
Genel Blgler
90
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
6.6.2 Hzmetç Eğtm Faalyetler
Tablo 27: Meslek Mensuplarına Yönelk Hzmetç Eğtm Faalyetler
EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM METODU EĞİTİMİN SÜRESİ KATILIM
6698 Sayılı Kşsel Verlern Korunması Kanunu Eğtm Konferans (Zorunlu Eğtm) 2 saat Sayıştay Denetçler (213 kş)
Access Programı Eğtm Sınıf Eğtm 33 saat Sayıştay Denetçler (51 kş)
Anlayarak Hızlı ve Etkn Okuma Teknkler Sınıf Eğtm 36 saat Sayıştay Mensupları (83 kş)
Blg Güvenlğ Yönetm Sstem Eğtm Konferans (Zorunlu Eğtm) 9 saat Sayıştay Denetçler (525 kş)
BT Denetm Çalıştayı Çalıştay 12 saat Sayıştay Denetçler (9 kş)
Bütünleşk Kamu Mal Yönetm Sstem, Yen Devlet
Muhasebes Eğtm
Konferans (Zorunlu Eğtm) 5 saat Sayıştay Denetçler (244 kş)
Denetm Görüşü Türler Çalıştay 8 saat Dare Başkanı ve Üyeler
Denetme Hazırlık Çalıştayı Çalıştay 24 saat Sayıştay Mensupları (115 kş)
EBYS (Elektronk Belge Yönetm Sstem) Sınıf Eğtm 6 saat Sayıştay Mensupları (5 kş)
Etkl Sunuş Teknkler Sınıf Eğtm 30 saat Sayıştay Denetçler (36 kş)
İmar ve İhale Mevzuatı Uygulama Eğtm Sınıf Eğtm 34 saat Sayıştay Denetçler (58 kş)
İş Zekası Programı Eğtclernn Eğtm Sınıf Eğtm 30 saat Sayıştay Denetçler (16 kş)
Genel Blgler
92
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM METODU EĞİTİMİN SÜRESİ KATILIM
İş Zekası Programı Kullanıcı Eğtm Sınıf Eğtm 645 saat Sayıştay Denetçler (599 kş)
Kamu-Özel İşbrlğ Konusunda Eğtm Çalışması Sınıf Eğtm 10 saat Sayıştay Denetçler (24 kş)
Lavastorm Uygulama Programı Eğtm Sınıf Eğtm 60 saat Sayıştay Denetçler (32 kş)
Mal Analz Eğtm Sınıf Eğtm 12 saat Sayıştay Denetçler (24 kş)
Mal Tablolar Analz ve Hesaplar Arası İlşkler Semner Sınıf Eğtm 90 saat Sayıştay Denetçler (396 kş)
Merkez Yönetm Muhasebe Sstem Eğtm Sınıf Eğtm 10 saat Sayıştay Denetçler (21 kş)
Sayıştaylar ve Etk Kurallar Konferans (Zorunlu Eğtm) 9 saat Sayıştay Denetçler (493 kş)
Ver Analz ve Rsk Modelleme Teknklerne Dayalı
Uygulamalı Denetm Eğtm
Sınıf Eğtm 12 saat Sayıştay Denetçler (32 kş)
Yerel Yönetmler Muhasebe Sstem Eğtm Sınıf Eğtm 15 saat Sayıştay Denetçler (16 kş)
Genel Bilgiler
93
Genel Blgler
92
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 28: Meslek Mensuplarına Yönelk Grup İç Eğtm Faalyetler
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİM
METODU
EĞİTİMİN
TARİHİ VE
SÜRESİ
KATILIM
Ecrmsl
Coğraf Blg Sstemler
Mal Analz Teknkler ve Kurum Uygulamaları
Blşm Sstem Üzernden muhasebe Kayıtlarında Ö rneklem Yapılması
Uygulamada Karşılaşılan Konulara Yönelk İhale Denetm
Sınıf Eğtm
01-02.10.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (20 kş)
SAYCAP Süreçlernn Gözden Geçrlmes, Güncellenmes, Sstem
Açıklarının Test Edlmes ve Önerler Gelştrlmesne Yönelk Grup İç
Eğtm
Sınıf Eğtm
08-12.10.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (11 kş)
Beledyelerde ç kontrol sstem
Kurumsal Rsk Yönetm "
Sınıf Eğtm
13-14.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (22 kş)
KİT Personel Mevzuatında Son Değşklkler
KİT’lerde İnsan Kaynaklarının Denetmnde Öne Çıkan Konular
4734 Sayılı İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhales Sözleşmeler
Kanunu Kapsamında Doğrudan Temn Yöntem Uygulamaları
KİT’lerde Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Uygulamada Yaşanan
Sorunlar
Bankacılıkta Temnat Mektupları
Kamu Haznedarlığı Genel Teblğ
Yapım İşlernde Süre Uzatımları ve Pursantaj Ödemeler
Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm önerler
SayCap Uygulamalarında Son Gelşmeler "
Sınıf Eğtm
17-19.12.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (14 kş)
233 sayılı kamu İktsad teşebbüsler hakkında KHK, 399 sayılı KİT
personel rejm le lgl KHK ve 3346 sayılı KİT’lern ve fonların TBMM ’ce
denetlenmes le lgl kanun hakkında blglendrme
Türkyede elektrk üretm sektöründek gelşmeler, son durumu ve
sorunları
Elektrk pyasasında gelşmler ve son durumu
Maden kanunu ve madenclk sektöründe yapılan değşklkler, ş sağlığı
ve güvenlğ; Mevzuatı açısından alınması gereken önlemler
Madenclk sektöründe varlık satışı ve rödövans hukuku ve uygulamaları
KİT’lerde ç kontrol ve ç denetm uygulamaları
Sınıf Eğtm
20-21.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (17 kş)
Genel Blgler
94
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİM
METODU
EĞİTİMİN
TARİHİ VE
SÜRESİ
KATILIM
Bankacılık mevzuatı, Karşılık ayırma ve uygulama prenspler
Katılım Bankacılığı ve Türkye uygulaması
Fnansal kralama mevzuatı ve uygulamaları
Gayr Menkul Yatırım Ortaklıkları hakkında blglendrme
Portföy Yönetclğ ve Yatırım Menkul Değerler uygulamasının mevzua
ve uygulaması hakkında blglendrme
Sgortacılık ve Breysel emekllk
Fnansal araçlar ve yıl sonu değerlemes
Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı
Sınıf Eğtm
17-18.12.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (14 kş)
Performans Blgs Denetm Eğtm Sınıf Eğtm
12, 14.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (26 kş)
Türkçe'nn kullanımında anlatım ve mla kuralları Sınıf Eğtm
06-07.11.2018
5 saat
Sayıştay Denetçler (9 kş)
Kamu İdareler Mal Tabloları
Analtk Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe
Özel Hesapların Muhasebeleştrlmes
Yurtdışı program koordnasyon ofslerne gönderlen avansların kapatılma
sürec veuygulama örnekler
Hakedş Uygulamaları
Cezaevler ve İşyur tları Kurumu İşletmelernde Konsnye Mallar
İş uyuşmazlıklarında alternatf çözüm yolu olarak getrlen Arabuluculuk
sstem
Syas part denetm ve raporlama
Cumhurbaşkanlığı hükümet sstem
Sınıf Eğtm
23-24.10.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (21 kş)
Hesap Yargısı Kavramı ve Kanun Yolları Sınıf Eğtm
19, 20,
22.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler
Ünverste yapım şler sözleşme, proje uygulamaları.
Ünverste Döner Sermaye İşletmelernde yaşanan mal sorunlar ve çözüm
önerler.
Sınıf Eğtm
24-25.12.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler ((23
kş)
Performans Blgs Denetm
Mahall İdareler Denetm
Kamu Zararı
Kşsel Gelşm
Sınıf Eğtm
10-11.12.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (22 kş)
Şrket Elemanlarının Kadroya Geçnlmesne İlşkn
Uygulamalar ve Sorunlar
Akredstasyon ve TURKAK Uygulaması
Şans Oyunları ve Spor Toto Uygulaması
Denetmde İletşm ve Protokol Uygulamaları"
Sınıf Eğtm
05-08.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (21 kş)
Genel Bilgiler
95
Genel Blgler
94
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİM
METODU
EĞİTİMİN
TARİHİ VE
SÜRESİ
KATILIM
Bankacılık mevzuatı, Karşılık ayırma ve uygulama prenspler
Katılım Bankacılığı ve Türkye uygulaması
Fnansal kralama mevzuatı ve uygulamaları
Gayr Menkul Yatırım Ortaklıkları hakkında blglendrme
Portföy Yönetclğ ve Yatırım Menkul Değerler uygulamasının mevzua
ve uygulaması hakkında blglendrme
Sgortacılık ve Breysel emekllk
Fnansal araçlar ve yıl sonu değerlemes
Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı
Sınıf Eğtm
17-18.12.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (14 kş)
Performans Blgs Denetm Eğtm Sınıf Eğtm
12, 14.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (26 kş)
Türkçe'nn kullanımında anlatım ve mla kuralları Sınıf Eğtm
06-07.11.2018
5 saat
Sayıştay Denetçler (9 kş)
Kamu İdareler Mal Tabloları
Analtk Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe
Özel Hesapların Muhasebeleştrlmes
Yurtdışı program koordnasyon ofslerne gönderlen avansların kapatılma
sürec veuygulama örnekler
Hakedş Uygulamaları
Cezaevler ve İşyur tları Kurumu İşletmelernde Konsnye Mallar
İş uyuşmazlıklarında alternatf çözüm yolu olarak getrlen Arabuluculuk
sstem
Syas part denetm ve raporlama
Cumhurbaşkanlığı hükümet sstem
Sınıf Eğtm
23-24.10.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (21 kş)
Hesap Yargısı Kavramı ve Kanun Yolları Sınıf Eğtm
19, 20,
22.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler
Ünverste yapım şler sözleşme, proje uygulamaları.
Ünverste Döner Sermaye İşletmelernde yaşanan mal sorunlar ve çözüm
önerler.
Sınıf Eğtm
24-25.12.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler ((23
kş)
Performans Blgs Denetm
Mahall İdareler Denetm
Kamu Zararı
Kşsel Gelşm
Sınıf Eğtm
10-11.12.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (22 kş)
Şrket Elemanlarının Kadroya Geçnlmesne İlşkn
Uygulamalar ve Sorunlar
Akredstasyon ve TURKAK Uygulaması
Şans Oyunları ve Spor Toto Uygulaması
Denetmde İletşm ve Protokol Uygulamaları"
Sınıf Eğtm
05-08.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (21 kş)
Genel Blgler
96
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİM
METODU
EĞİTİMİN
TARİHİ VE
SÜRESİ
KATILIM
Savunma sanay sektörü ve Makne Endüstrs Kurumu'nun savunma
sanay çndek yer
Bor üretm ve Et Maden İşletmelernn Türkye ekonoms çndek yer
Denetmde meslek ve sosyal davranış kuralları
461 sayılı Kanun kapsamında demryolu sektöründek
son gelşmeler
Hava meydanları şletmeclğ ve Devlet Hava Meydanları İşletmesnn
Türkye ekonoms çndek yer
Rapor formatı uygulamalarında karşılaşılan farklılıklar"
Sınıf Eğtm
08-09.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (14 kş)
Performans Denetm
Kamu Zararı
Sınıf Eğtm
28-29.10.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (24 kş)
Kentsel Dönüşüm ve Şehr Planlaması Uygulamaları Sınıf Eğtm
07-08.10.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (25 kş)
Türkye Şeker Sektörü (Yenden Yapılanma,
özelleştrme uygulamaları ve nşasta bazlı şeker)-
Türkyede Tarım ve Hayvancılık Sektörler
Türkye ve Dünya Çay Sektörü ve Organk Çay-
Gıda Güvenlğ ve Güvenrlğ-
TÜRKSAT Blşm Hzmetler ve e-Devlet Uygulamaları-"
Sınıf Eğtm
03-04.12.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (14 kş)
Kamu zararı Sınıf Eğtm
4.12.2018
5 saat
Sayıştay Denetçler (36 kş)
İş İnglzces
Protokol Kuralları
Sınıf Eğtm
27-28.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (4 kş)
Merkez Yönetm Muhasebe Sstemne İlşkn Eğtm Blglendrmes
Ünverste Döner Sermave İşletmelernde Ek Ödemeler
Konusunda Blglendrme
Sürekl Eğtm Merkezler Hakkında Blglendrme"
Sınıf Eğtm
11-13.12.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (23 kş)
Türkyede İşszlk Sgortası Fonu Uygulaması
Türkyede Sosyal Yardımlar
Kamu İhale ve Sözleşme Yönetm Sürecnde Sosyal Güvenlk Prm
Borcunun Tespt ve Sonuçları le İş Btmnde İlşkszlk Belgesnn
Alınması"
Sınıf Eğtm
15.11.2018
6 saat
Sayıştay Denetçler (28 kş)
Genel Bilgiler
97
Genel Blgler
96
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİM
METODU
EĞİTİMİN
TARİHİ VE
SÜRESİ
KATILIM
JSF Projes ve Sayıştay Denetm
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu İle İlgl Mll Savunma Bakanlığı
Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar
Düzenllk Denetm Rehberndek Son Değşklklern Değerlendrlmes"
Sınıf Eğtm
26, 28.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (16 kş)
Uygulamada Karşılaşılan Konulara Yönelk İhale Denetm Sınıf Eğtm
5.12.2018
5 saat
Sayıştay Denetçler (15 kş)
İhaleMevzua
Hakedş Denetm
Sınıf Eğtm
30.10-01.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (45 kş)
ISSAI 701 Klt Denetm Konularının Denetç Raporunda Bldrlmes ve
Sayıştay Uygulaması
Merkez Yönetm Muhasebes ve Denetm
Sınıf Eğtm
27.11-30.11.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (26 kş)
Hukuk Metodolojs
Kamu Yönetmndek Son Değşklkler
Şeaf Devlette Blg Ednme Hakkı ve Sınırları
Sınıf Eğtm
10, 12.12.2018
10 saat
Sayıştay Denetçler (6 kş)
(Destekleyc) Denetm ve Raporlama Süreçlernde Word/Excel Kullanımı
(Sektörel) Beledyelerde İhale Uygulamaları ,Karşılaşılan Sorunlar ve
Yapılacak İncelemeler
Temel Meslek) Muhasebe ve Mal Tablo Denetm
Sınıf Eğtm
06, 07, 10,
14.12.2018
38 saat
Sayıştay Denetçler (22 kş)
Rapor Değerlendrme Kurulunun Çalışması, Usul ve Esasları Sınıf Eğtm
25.12.2018
5 saat
Sayıştay Denetçler (7 kş)
Ünverste Yapım İşler sözleşme, proje uygulamaları
lacak hesabı le gelr tahakkukları arasındak lşk ve muhasebe
kayıtlarında örnek hatalar
3-İrtfak hakkı kralamasına lşkn örnek anlatım
4-Ek ödeme
Sınıf Eğtm
12, 20.12.2018
6 saat
Sayıştay Denetçler (25 kş)
Genel Blgler
98
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 29: Yönetm Mensuplarına Yönelk Hzmetç Eğtm Faalyetler
EĞİTİMİN KONUSU YERİ TARİHİ VE SÜRESİ KATILIMCILAR
Blg Güvenlğ Yönetm Sstem Eğtm Sınıf Eğtm
27.11.2018
3 saat
Yönetm Mensupları (253 kş)
Blg Güvenlğ Yönetm Sstem Eğtm Sınıf Eğtm
29.11.2018
3 saat
Yönetm Mensupları (399 kş)
Blg Güvenlğ Yönetm Sstem Eğtm Sınıf Eğtm
4.12.2018
3 saat
Yönetm Mensupları (180 kş)
Mevzut Eğtm Sınıf Eğtm/Antalya Yaz Dönem Yönetm Mensupları (427 kş)
F Klavye Eğtmler Sınıf Eğtm 2018 Yönetm Mensupları (49 kş)
Tablo 30: Düzenlenen Konferanslar
KONFERANSIN KONUSU TARİHİ VE SÜRESİ KATILIMCILAR
FneReader Kullanıcı Eğtm
30.01.2018
3 saat
Sayıştay Mensupları (223 kş)
Yes'den Anadolu'ya Br Gönül Rehber Hoca Ahmet Yesev
6.03.2018
2 saat
Sayıştay Mensupları (257 kş)
FneReader Kullanıcı Eğtm
19.03.2018
3 saat
Sayıştay Mensupları (121 kş)
Hayata Bakış (Can)
12.04.2018
2 saat
Sayıştay Mensupları (300 kş)
7036 Sayılı İş Mahkemeler Kanunu'nun Getrdkler
17.04.2018
2 saat
Sayıştay Mensupları (246 kş)
Orta Doğu ve Batı Avrupa Muhasebe Kültür Dengeler Konferansı
29.05.2018
2 saat
Tüm Sayıştay Denetçler
İş Zekası ve Ver Madenclğ Konferansı
20.06.2018
2 saat
Sayıştay Mensupları (166 kş)
Mal Denetm (İsveç Sayıştayı Örneğ) Konferansı
9.08.2018
4 saat
Sayıştay Mensupları (199 kş)
"Lder Beyn" Konferansı
27.09.2018
2 saat
Sayıştay Mensupları (219 kş)
İletşmde Doğru Anlamak ve Doğru Anlatablmek Konferansı
28.11.2018
3 saat
Sayıştay Mensupları (260 kş)
Türklern Topluluk Pskolojs Nasıl Analz Edlr?
13.12.2018
2 saat
Sayıştay Mensupları (214 kş)
Genel Bilgiler
99
Genel Blgler
98
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Kamu İdarelerne Yönelk Eğtmler
2018 yılı çnde dğer kamu kurum ve kurulularının Sayıtay nternet stes üzernden talep formu
vasıtasıyla ve yazılı taleb üzerne Sayıtay Denetm ve lgl konularda eğtmler verlmtr.
Tablo 1: Kamu İdarelerne Yönelk Düzenlenen Eğtmler
EĞİTİMİN KONUSU KAMU İDARESİ TARİH
Performans Denetm Sağlık Bakanlığı (Denetm Hzmetler Başkanlığı) 11.01.2018
Performans Denetm Sağlık Bakanlığı (Denetm Hzmetler Başkanlığı) 23.01.2018
Blşm Sstemler Denetm Sağlık Bakanlığı (Denetm Hzmetler Başkanlığı) 24.01.2018
Kamu İhale Mevzuatı
Ünverstelere Yönelk Eğtm Programı
ukurova Ünverstes)
15.01.2018
5018 Sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu 16.01.2018
Blmsel Araştırma Projeler 16.01.2018
Harcırah Mevzua 18.01.2018
Sayıştay Denetm Bulguları 18.01.2018
Ek Ders Mevzuatı 19.01.2018
Döner Sermayel İşletmeler ve Sosyal Tessler 19.01.2018
Genel Blgler
100
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU KAMU İDARESİ TARİH
Kamu İhale Mevzuatı
Ünverstelere Yönelk Eğtm Programı
(Bursa Teknk Ünverstes)
19.02.2018
5018 Sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu 20.02.2018
Blmsel Araştırma Projeler 20.02.2018
Harcırah Mevzua 22.02.2018
Sayıştay Denetm Bulguları 22.02.2018
Ek Ders Mevzuatı 23.02.2018
Döner Sermayel İşletmeler ve Sosyal Tessler 23.02.2018
Arabuluculuk Komsyonlarının Görev, Yetk ve
Sorumlulukları
Adalet Bakanlığı (Arabuluculuk Dare Başkanlığı) (Toplantı)
1.03.2018
23.03.2018
26.03.2018
12-13.03.2018
28-29.03.2018
19-20.04.2018
Kamu Mal Yönetm Bütçes Türkye ve Orta Doğu Amme İdares Ensttüsü (TODAİE) 15.01-20.04.2018
Sayıştay Denetm Raporları Gençlk ve Spor Bakanlığı (Kred ve Yurtlar Kurumu) 06-07.03.2018
Kamuda KÖİ Kapaste Gelştrme Projes Kalkınma Bakanlığı (Toplantı) 12, 15.03.2018
Blşm Projelernn Yürütülmes ve Denetm Türkye Beledyeler Brlğ 16.03.2018
Kamu Denetm ve Sayıştayda Karyer Olanakları Abdullah Gül Ünverstes 15.03.2018
Yaratıcı Yazarlık Uluslararası Kıbrıs Ünverstes (Toplantı) 19.03.2018
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanununun
Uygulamaları
Posta ve Telgraf Teşklatı Anonm Şrket 21-22.03.2018
MEK-SİS Projes Açılış Toplantısı Kalkınma Bakanlığı (Toplantı) 27.03.2018
Genel Bilgiler
101
Genel Blgler
100
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU KAMU İDARESİ TARİH
İhale Mevzuatı,
Hakedş Hazırlanması ve
Sayıştay Denetm
Kültür ve Turzm Bakanlığı 30.03-02.04.2018
Sayıştay Yargılamasında Kanun Yolları ve İlamların İnfazı İçşler Bakanlığı (Hukuk Müşavrlğ) 2.04.2018
Kamu İhale Mevzuatı
Ünverstelere Yönelk Eğtm Programı
(Mardn Artuklu Ünverstes)
2.04.2018
5018 Sayılı Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu 3.04.2018
Blmsel Araştırma Projeler 3.04.2018
Harcırah Mevzua 5.04.2018
Sayıştay Denetm Bulguları 5.04.2018
Ek Ders Mevzuatı 6.04.2018
Döner Sermayel İşletmeler ve Sosyal Tessler 6.04.2018
Harcama Brmlernde Sayıştay Denetm Mll Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetler Komutanlığı) 5.04.2018
Kamu-Özel İşbrlğ Çalıştayı Kalkınma Bakanlığı (Toplantı) 11-12.04.2018
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu ve
Sayıştay Denetm Raporları
Gençlk ve Spor Bakanlığı (İnşaat Emlak Dares Başkanlığı) 16-19.04.2018
Danışma Kurulu Toplantısı Türk Akredtasyon Kurumu (Toplantı) 14.05.2018
Sürdürüleblr Kalkınma Hedeer Eğtm Kalkınma Bakanlığı (Toplantı) 28-29.05.2018
Başkanlığımızın Tanıtımı ve Ekonom Bakanlığı le İlşkler Ekonom Bakanlığı 5.06.2018
Kamu İhale Mevzuatı BOT 03-04.10.2018
Genel Blgler
102
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 32: Ünverste Karyer Günler Kapsamında Kurumumuzda Gerçekletrlen Faalyetler
ÜNİVERSİTE ADI TARİH KATILIM
İstanbul Ünverstes Öğrenc Topluluğu 17.01.2018 43
İstanbul Yedtepe Ünverstes Hukuk Fakültes 25.01.2018 19
Yen Dünya Vakfı Ankara Şubes Gençlk Kolları 21.03.2018 20
Karamanoğlu Mehmet Bey Ünverstes 03.04.2018 36
İstanbul Ünverstes Syasal Blgler Fakültes İşletme Kulübü 10.04.2018 28
İstanbul Fath- İlm Yayma Vakfı İbn’ül Emn Mahmut Kemal İnal Yükseköğretm
Erkek Öğrenc Yurdu
11.04.2018 25
TODAİE (Uluslar arası öğrenc) 11.04.2018 60
İstanbul ünverstes Syasal Blgler Fakültes Syasal Gelşm Kulübü 17.04.2018 20
Abant İzzet Baysal Ünverstes 19.04.2018 30
İstanbul Fath- İlm Yayma Vakfı İbn’ül Emn Mahmut Kemal İnal Yükseköğretm
Erkek Öğrenc Yurdu
25.04.2018 15
Afyon Kocatepe Ünverstes ve Yalova Ünverstes 27.04.2018 80
Marmara Ünverstes 17.10.2018 36
Yıldırım Beyazıt Ünverstes 17.10.2018 40
Karamanoğlu Mehmet Bey Ünverstes 25.10.2018 35
Yıldırım Beyazıt Ünverstes 02.11.2018 40
İstanbul Ünverstes 23.11.2018 30
Marmara Ünverstes 29.11.2018 42
Ankara İlm Yayma Cemyet 13.12.2018 25
İnönü Ünverstes 17.12.2018 55
Gaz, Ankara, Hacettepe Ünversteler 20.12.2018 17
Uludağ Ünverstes 28.12.2018 45
Kırıkkale Ünverstes 28.12.2018 15
Genel Bilgiler
103
Genel Blgler
102
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıtay Bakanı Sayın Seyt Ahmet BA'ın, Sayıtayın Tarhçes le Kamu Mal Yönetm
Sstemndek Yer ve Önem, Muhasebe-Denetm Mesleğ Geçm Bu, Gelecn “Karyer
Planlaması” konulanda ünverstelermzde verm olduğu konferanslara lkn blglere aağıda yer
verlmtr.
Tablo 33: Sayıtay Bakanı Sayın Seyt Ahmet BA Tarafından Verlen Konferanslar
Ünverste A Tarh
Malatya İnönü Ünverstes 04.05.2018
Gazantep Ünverstes 10.05.2018
Çanakkale 18 Mart Ünverstes 05.11.2018
Balıkesr Ünverstes 06.11.2018
Bursa Uludağ Ünverstes 06.11.2018
Nevşehr Hacıbektaş Ünverstes 22.11.2018
Uşak Ünverstes 28.11.2018
Eskşehr Anadolu Ünverstes 29.11.2018
Türk Hava Kurumu Ünverstes 30.11.2018
İzmr Dokuz Eylül Ünverstes 04.12.2018
İzmr Ege Ünverstes 04.12.2018
Konya Selçuk Ünverstes 14.12.2018
Genel Blgler
104
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
6.7 Blg Ednme le İlgl Faalyetler
4982 sayılı Blg Ednme Hakkı Kanunu çerçevesnde Kurumumuzun 2018 yılı blg
ednme hakkının kullanımıyla lgl verler aağıdak gbdr.
Tablo 34: Blg Ednme le İlgl Faalyetler
KONUSU SAYISI
İ Bavurusu-Nakl-Staj
43
İhbar-ikayet
135
Sayıtay Sınavı
97
Blg-Belge Taleb
19
Karar-Rapor-İlam Taleb
51
Kurum Zyaret-Semner Taleb
2
Mütalaa-Tavsye Taleb
55
Scl Taleb
63
Dlekçe Akbet
15
Görev Alanı Dıı Hatalı Mükerrer Bavuru
48
KHK le İhraç
4
Sayıtay Hakkında
14
Gruptan Gelen Cevap
1
SayNET Mal ve Evrak Kanalıyla Gelen Bavurular
547
Olumlu Cevap Verlen Bavurular
221
Olumsuz Cevap Verlen Reddedlen Bavurular
108
Havale Edlen Bavurular
218
Blg Değerlendrme Kuruluna Yapılan İtrazlar
1(RED)
Genel Bilgiler
105
Genel Blgler
104
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
7. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Yönetm ve ç kontrol faalyetlerne lkn olarak ;
¾ Kurumumuzda; 2017-2018 yıllarını kapsayan
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
hazırlanarak uygulanmıtır. 2018 yılı çnde, İç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındak
faalyetlern gerçekleme sonuçları “İç Kontrol
ve Rsk Yönlendrme Kurulu (İKRYK)”nda
değerlendrlmtr.
¾ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
çerçevesnde, "Sayıtay Bakanlığı Hassas
Görev Envanter" le "Sayıtay Bakanlığı
Hzmet Standartları" belrlenerek nternet
stemzde duyurulmutur. Rsk Eylem Planı
çerçevesnde zleme faalyetlerne devam
edlm, talep ve htyaç doğrultusunda
"Kurum Rsk Kütüğü" güncellenm, ayrıca
"Etk Eylem Planı" yürürlüğe konulmu ve
zleme sürec balatılmıtır.
¾ Kurumumuzda ön mal kontrol faalyetler,
5018 sayılı Kanunun 58'nc maddes, "İç
Kontrol ve Ön Mal Kontrole İlkn Usul ve
Esaslar", "Sayıtay Bakanlığı Ön Mal Kontrol
İlemler Yönerges"nde belrtlen usuller
ve “Sayıtay Bakanı, Dare Bakanları ve
Üyeler le Bunların Emekller ve Bakmakla
Yükümlü Oldukları Ale Fertlernn, Ölenlern
Dul ve Yetmlernn Sağlık Gderlernn
Karılanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara
İlkn Yönerge”nn 7'nc maddes le
lgl mevzuat hükümler çerçevesnde
gerçekletrlmektedr.
Bu kapsamda 2018 yılında harcama
brmlernden gelen 8.201 adet dokümanın ve
eklern ön mal kontrolü gerçekletrlm olup
ayrıntıları aağıdak tabloda gösterlmtr.
Genel Blgler
106
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 35: 2018 Yılı Ön Mal Kontrol Faalyetler
BİRİM AÇIKLAMALAR 2017 2018
Teknk ve Mal İşler Brm Başkanlığı
Ödeme Emri Belgesi (Avans/Kredi/Mahsup) 110 179
Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı (Mal/Hzmet/Yapım) 76 88
Ödeme Emri Belgesi (Diğer) 1.150 1.039
TOPLAM 1.336 1.306
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Ödeme Emr Belges-Geçc Görev Yolluğu (Avans) 2.408 2.444
Ödeme Emr Belges-Sürekl/Geçc Görev Yolluğu (Mahsup) 2.758 2.783
Ödeme Emr Belges-Yurt İç/Yurt Dışı Eğtm 34 36
Ödeme Emri Belgesi (Diğer) 22 26
TOPLAM 5.222 5.289
Baştabplk Tedav Harcamaları - 1.606
GENEL TOPLAM 6.558 8.201
Ayrıca kadro dağılım cetveller, seyahat kartları lsteler, yan ödeme cetveller, sözlemel
personel sayısı ve sözlemelern mevzuata uygunluk yönünden kontrol edlmtr.
Genel Bilgiler
107
Genel Blgler
106
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç ve Hedeer
Genel Blgler
110
Genel Bilgiler
111
Genel Blgler
110
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
DENETİM
AMAÇ 1
HEDEF 1.1
Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe
sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans
programı-faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyiletirilmesine katkı
sağlamak
Uluslararası denetim standartlarına uygun ekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde
hesap verme sorumluluğunun ve eaığın yerletirilmesi ile 5018 sayılı Kanun
gereğince gerekli altyapının oluturulmasına katkı sağlamak
5018 sayılı Kanun ve Sayıtay Kanunu çerçevesnde kamu darelernde hesap verme sorumluluğu ve eaığın
geltrlmes ve etkn denetm yapmanın olanaklı hale gelmesnn en öneml ayaklarından br, denetlenecek
kurumlarda kurum bazında kurulmu uluslararası standartlara uygun, muhasebe sstem bata olmak üzere
tüm sstem gereksnmlern düzgün br eklde karılayacak mekanzmaların yerlem olmasıdır. Bu nedenle,
Sayıtayın görev kapsamına gren bütün darelerde etkn br kamu mal yönetm anlayıının yerlem olması ve
ç kontrol süreç ve mekanzmalarının kurulup geltrlmes gerekmektedr.
Kamu darelernde kamu mal yönetm sstemnn kurulması ve yerletrlmes; kalkınma planlarında öngörülen
amaçlardan balayarak kurumsal stratejk planların, yıllık performans programlarının ve faalyet raporlarının
yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp sonuçlandırılmasını gerektrr. Kamu darelernde y leyen br ç
kontrol sstemnn kurulmu olması;
• Kamu kaynaklarının etkn, etkl, ekonomk ve darenn amaçlarına uygun br eklde kullanılması,
• İ ve lemlern mevzuata uygunluğu,
• Faalyetler hakkında düzenl, zamanında ve güvenlr blg üretlmes,
• İdarenn varlıklarının korunması,
Yolsuzluk ve usulsüzlüklern önlenmes konularında yeterl ve makul güvence sağlanması
hususlarında lerleme kaydedlmesne katkı sağlayacaktır.
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Blgler
112
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
DENETİM
AMAÇ 2
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek
için denetim anlayı, yaklaım ve kapasitesini
gelitirmek
HEDEF 2.1
Denetim anlayı ve yaklaımını değitirmek
6085 sayılı Kanun Sayıtayın düzenllk ve performans denetmler yapmasını öngörmektedr.
Kanun düzenllk denetmnn üç unsurunu u eklde sıralamaktadır:
- Kamu darelernn gelr, gder ve malları le bunlara lkn hesap ve lemlernn kanunlara ve
dğer hukuk düzenlemelere uygun olup olmadığının tespt,
- Kamu darelernn mal rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluturan ve htyaç duyulan
her türlü belgelern değerlendrlerek, bunların güvenlrlğ ve doğruluğu hakkında görü
bldrlmes,
- Mal yönetm ve ç kontrol sstemlernn değerlendrlmes.
Bu doğrultuda Sayıtayın, kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm
anlayı, yaklaım ve kapastesn geltrme htyacı doğmutur.
Sayıtayın, kamu darelernn amaç ve hedeerne lkn uygulamalarını değerlendrecek
olması da yen denetm yaklaımlarını geltrmey ön plana çıkarmaktadır.
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
113
Genel Blgler
112
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
HEDEF 2.3
Modern denetim metodolojilerinin gelitirilmesi için
ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili diğer kurulular
ile etkin ibirliği yapmak
HEDEF 2.2
Mesleki yeterliliği artırmak
Denetm anlayı ve yaklaımını
değtrmek amacıyla denetm
çalımaları yürütülecek, denetm
teknk altyapısı sürekl geltrlecek ve
meslektaların meslek yeterllğnn
artırılması sağlanacaktır.
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek
çn denetm anlayı, yaklaım ve kapastesn
geltrme amacı doğrultusunda; modern
denetm metodolojlernn geltrlmes çn
çalımalar yürütülecek, ulusal ve uluslararası
meslek ve lgl dğer kurulular le brlğ
yapılacaktır.
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Blgler
114
YARGI
AMAÇ 3
Adil, hızlı, eaf ve etkin ileyen bir yargı için süreç ve
altyapıyı gelitirmek
HEDEF 3.1
Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve eaf
ilemesini sağlayacak biliim altyapısını gelitirmek
Sayıtay, Anayasanın Yargı” balıklı bölümünde düzenlenm olup kendsne denetmn
yanı sıra yargılama yetk ve görev verlen br kurumdur. Sayıtay yargısının etkn ve hızlı
leyeblmesn adl yargılanma hakkı çersnde değerlendrmek gerekmektedr. Yargı
kararlarının kamuoyuyla paylaılması eaf br yargının olumasına katkı sağlayacaktır.
Kolaylıkla ulaılablecek br kararlar küllyatının konu veya dğer esaslar açısından tasnfnn
yapılarak yargı darelernn kullanımına sunulması br çthat olumasına da destek
verecektr. Yerlem çthatların varlığı adl yargılamaya olan güven pektrecektr. Sayıtay
darelernn ve kurullarının kararlarını zamanında yayınlayacak br yönetm anlayıının
benmsenmes ve hayata geçrlmes önem arz etmektedr. Bu amaç doğrultusunda;
yargı fonksyonunun daha etkn, hızlı ve eaf lemesn sağlayacak blm altyapısı
geltrlecektr.
Sayıtay, Anayasanın Yargı” balıklı bölümünde düzenlenm olup kendsne denetmn
yanı sıra yargılama yetk ve görev verlen br kurumdur. Sayıtay yargısının etkn ve hızlı
leyeblmesn adl yargılanma hakkı çersnde değerlendrmek gerekmektedr. Yargı
kararlarının kamuoyuyla paylaılması eaf br yargının olumasına katkı sağlayacaktır.
Kolaylıkla ulaılablecek br kararlar küllyatının konu veya dğer esaslar açısından tasnfnn
yapılarak yargı darelernn kullanımına sunulması br çthat olumasına da destek verecektr.
Yerlem çthatların varlığı adl yargılamaya olan güven pektrecektr. Sayıtay darelernn
ve kurullarının kararlarını zamanında yayınlayacak br yönetm anlayıının benmsenmes ve
hayata geçrlmes önem arz etmektedr. Bu amaç doğrultusunda; yargı fonksyonunun daha
etkn, hızlı ve eaf lemesn sağlayacak blm altyapısı geltrlecektr.
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
115
Genel Blgler
114
HEDEF 3.2
İlamların infazının etkinliğini artırmak
Sayıtay yargısal faalyet alanında etknlk çn mahkeme kararlarının uygulama sonuçlarının
zlenmesne lkn sağlıklı br takp yöntemnn kurulması gerekldr. Sayıtay yargısının
etknlğ ancak lamların nfazının güvence altına alınması le mümkündür. Sayıtay
Kanunu lamların nfazı konusunda sorumlulukları açık ve net olarak belrlem ve zleme
görevn Sayıtay Basavcılığına vermtr. Bu görevn etkn br eklde yerne getrlmes
çn hukuk ve teknk altyapının kurulması önem arz etmektedr. Bu amaç doğrultusunda
lamların nfazının önündek engellern belrlenerek bunların ortadan kaldırılmasına
yönelk önlemler alınacak ve lamların nfaz sonuçlarının sorumlular tarafından düzenl
olarak Sayıtaya raporlanması sağlanacaktır.
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Blgler
116
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ 4
Sayıtay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal
yönetim kapasitesini ve insan kaynakları yönetimini
güçlendirmek
HEDEF 4.1
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim
bilgi sistemi oluturmak
Br kurumdan beklenen vermn en üst düzeyde elde edlmes çn kurumsal yönetm
kapastesnn güçlendrlp geltrlmes gerekmektedr. Bu hususta yönetme yardımcı
olacak en öneml araç üphesz k kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak br
yönetm blg sstemnn oluturulmu olmasıdır. Sayıtay Kanunu le Sayıtayın görev alanı
genlemtr. Bu durum Sayıtay açısından gerçekletrlen lem sayısı ve sahp olunan
blgy artırmaktadır. Bununla brlkte lemlern daha hızlı yapılması ve kararların daha hızlı
alınması konusundak Sayıtaya yönelk beklentnn de artması doğal kabul edlmektedr.
Yönetm levlernn gerektrdğ blgnn güvenlr, doğru ve zamanında elde edleblmes
ve yönetleblmes çn süratl ve doğru kararlar alablmey kolaylatıracak br yönetm blg
sstemnn kurulması ve lemes gerekmektedr.
KURUMSAL
YÖNETİM
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
117
Genel Blgler
116
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
HEDEF 4.2
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Br kurum veya kuruluun etkn çalıma durumunu belrleyen temel faktörlerden br kurum
çalıanlarıdır. İnsan kaynakları br kuruluun en değerl varlığıdır. İnsan kaynakları yönetm
le faalyetler Sayıtay çn en etkl  gücünü geltrmek ve bunun sürekllğn sağlamak
amacına dönük gerçekleeblecektr. Personelden etkn eklde yararlanmak çn personel
değerlendrmes, karyer gelm ve yönetmne odaklanan br nsan kaynakları yönetm
planı geltrlmektedr. İnsan kaynakları yönetm le nsan” öğesn Sayıtay faalyetlernn
merkeznde gören, onu ön plana çıkaran br yaklaım benmsenmektedr.
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Blgler
118
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
İLETİİM
AMAÇ 5
Hesap verme sorumluluğu ve eaık ilkelerinin
gelitirilmesine katkı sağlamak amacıyla Sayıtayın
kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalımalar yapmak
HEDEF 5.1
TBMM ile ilikileri gelitirmek ve Sayıtay faaliyetlerine
ilikin farkındalığı artırmak
İletm, Sayıtayın faalyetlernn y lemesne kayda değer derecede katkıda bulunan
en öneml araçlardan brdr. Kamu kaynaklarının etkn, ekonomk ve verml kullanımının
sağlanmasında önde gelen kamu kurumu olarak Sayıtayın majının yaygınlatırılmasında
letm öneml hale gelmtr.
Yüksek denetm kurumları çn se letm, temel levlern ve denetmler sonucu
düzenledğ raporları doğru ve stenlen br eklde lgllere leteblmesdr. Yüksek denetm
kurumu olarak Sayıtay, görev ve sorumluluklarını gereğ gb yerne getrrken TBMM,
kamuoyu ve denetlenen kamu dareler le sürekl letm halnde olmalıdır. Sayıtayın
sayılan paydalarla letmnn güçlendrlmes, kamu mal yönetmnn toplum çndek
güvenlrlğ ve etknlğnn arttırılmasına, eaık ve hesap verleblrlğn yerletrlmesne
ve güçlendrlmesne katkı sağlayacaktır.
İLETİİM
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıtay Bakanlığı
Genel Bilgiler
119
Genel Blgler
118
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
HEDEF 5.3
Sayıtayı ve faaliyetlerini kamuoyu,
medya, sivil toplum ve akademik çevreler
nezdinde tanıtmak
HEDEF 5.2
Denetlenen kurumlarla etkin iletiimi
gelitirmek
Sayıtay Kanunu’nda yapılan değklkten
bu yana Sayıtay denetm metodolojler ve
denetm yaklaımı da değmtr. Denetlenen
kurumlar bu değmden doğrudan etklenenler
olarak değm konusunda blglendrlmes
gereken en öneml paydalardır. Denetlenen
kurumların denetmn amacı kapsamı ve
metotları hakkında farkındalıklarının artırılması
değm yönetm sürecn olumlu anlamda
etkleyen faktörlerden brdr.
Kamu kaynaklarının etkn, ekonomk
ve verml kullanımının sağlanmasında
önde gelen kamu kurumu olarak
Sayıtay, raporlarını kamuoyuyla
paylamak durumundadır. Sayıtay
TBMM ve dolayısıyla vatandalar adına
denetm yapmaktadır. Halk, medya,
svl toplum ve akademk çevreler
Sayıtayın fonksyonları, faalyetler ve
raporları konusunda blglendrlmeldr.
Bu hususu göz önünde bulundurarak
Sayıtay basın toplantıları veya
konferanslar gb faalyetler yürütecektr.
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıtay Bakanlığı
120
Amaç ve Hedeer
2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
TEMEL POLİTİKA BELGELERİ
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Onuncu Kalkınma Planı 06/07/2013 tarhl ve 28699 sayılı Resm Gazete de yayımlanmıtır.
Planda Sayıtayın denetm alanının tüm kamu kaynaklarını kapsayacak eklde genletldğnden
bahsedlm ve stratejk yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetmnn Sayıtay
tarafından yapılacağı vurgulanmıtır.
Orta Vadel Program (2018-2020)
Kamu Mal Sstemnn Kurumsal Yapısının Güçlendrlmes
-Kalkınma Planı bata olmak üzere üst poltka belgeler le stratejk plan ve performans
programı hazırlama süreçler arasındak uyum artırılacaktır.
-Kamu kaynaklarının kullanımının etknlğn takp etmey kolaylatıracak program bazlı
performans bütçelemeye lkn çalımalar sonuçlandırılacaktır.
-Bütünlek kamu mal yönetm blm sstemne lkn çalımalar tamamlanacaktır.
-Kurumlar arası ver paylaımının ve  brlğnn, gönüllü uyumun ve toplumsal farkındalığın
artırılması ve denetm mekanzmasının güçlendrlmes yoluyla verg kaybının yüksek olduğu alanlar
öncelklendrlerek kayıt dıılıkla mücadele sürdürülecektr.
-Denetm anlayıı ve kapastesnn geltrlmes le denetmn etknlğnn artırılması amacıyla
Sayıtay’ın uygulama altyapısı güçlendrlecektr.
Amaç ve Hedeer
121
2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Orta Vadel Mal Plan (2018-2020)
Bütçe Gderlerne İlkn Temel Poltkalar
-Kamu darelernn kamu ç kontrol standartlarına uyum kapastes artırılacak, kamuda rsk
yönetm uygulamaları yaygınlatırılacak, rsk yönetmne lkn br rehber ve tüm kamu darelernn
kullanımına yönelk br rsk yönetm yazılımı geltrlecektr.
-İç denetm sstemnn darelerde daha etkn br eklde uygulanmasını sağlamak amacıyla
nsan kaynakları altyapısının geltrlmesne yönelk çalımalara hız verlecektr. Kamu darelernn
Kamu İç Denetm Standartlarına uyum düzeylernn artırılması sağlanacaktır. Kamu darelernde ç
denetm faalyetlernn dı değerlendrmes faalyetlerne devam edlecektr.
-Mal yönetm sstemmzn temel fonksyonları olan; makroekonomk tahmn ve planlama,
mal planlama, bütçe hazırlık, bütçe lemler ve bütçe uygulama, nakt yönetm, borç yönetm,
gelr yönetm, kamu personel yönetm, varlık yönetm, muhasebe ve mal raporlama, zleme ve
değerlendrme le denetm süreçler, brlkte çalıablrlk prenspler çerçevesnde bütünlek br
yapıya kavuturulacaktır. Böylece, harcama süreçlerndek kontrol düzey artırılacak, mal lemlere
lkn süreçler daha hızlı yerne getrlecek ve karar alma süreçlernde statstksel analz yöntemler
daha yaygın kullanılacaktır. Elektronk belge kullanımının artmasına bağlı olarak kaynak kullanımında
etknlk sağlanarak malyetler düürülecektr.
Faalyetlere
İlkn Blg ve
Değerlendrmeler
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
125
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- MALİ BİLGİLER
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2018 Yılı Sayıtay Bakanlığı bütçes 276.701.000 TL olarak kanunlamı, yılı çersnde 259.378.236 TLs
harcanmı olup 4.669.829 TL gelecek yıla devrenm 12.652.935 TL ödenek ptal edlmtr. Harcama
gerçekleme oranı % 94'dür.
Tablo 36: Bütçe Gderlernn Ekonomk Sınıandırması
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2017 2018
GELECEK
YILA DEVİR
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 PERSONEL GİDERLERİ 155.358.000 136.408.798 175.498.000 175.361.575
01 Memurlar 150.588.000 134.521.641 155.510.000 155.402.248
02 Sözleşmel Personel 1.760.000 800.413, 1.023.000 1.016.711,
03 İşçler 16.285.000 16.277.834
04 Geçc Personel 10.000 0,00 10.000,00 0,00
05 Dğer Personel 3.000.000 1.086.744 2.670.000 2.664.781
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 19.390.000 17.059.518 23.022.502 22.443.004
01 Memurlar 19.010.000 16.927.634 19.700.000 19.133.181
02 Sözleşmel Personel 380.000 131.884 170.000 167.796
03 İşçler 3.152.502 3.142.028
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 52.956.000 44.403.001 42.829.498 35.140.014
02 Tüketme Yönelk Mal ve Hzmet Alımları 4.777.000 4.308.188 6.113.000 5.706.214
03 Yolluklar 11.296.000 7.545.802 10.116.000 7.751.842
04 Görev Gderler 260.000 186.770 285.000 231.083
05 Hzmet Alımları 33.708.000 30.068.913 22.165.498 18.407.355
06 Temsl ve Tanıtma Gderler 430.000 227.248 400.000 327.174
07
Menkul Mal, Gayr Madd Hak Alım, Bakım ve
Onarım Gderler
1.535.000 1.900.000 1.301.406 1.192.841
08 Gayrmenkul Mal Bakım ve Onarım Gderler 950.000 1.150.000 967.466 873.240
09 Tedav ve Cenaze Gderler 700.000 447.474
05 CARİ TRANSFERLER 836.500 797.984 1.551.000 1.306.966
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
735.000 735.000 750.000 750.000
04 Hane Halkına Yapılan Transferler 1.500 252,00 701.000 488.352
06 Yurt Dışına Yapılan Transferler 100.000 62.732 100.000 68.614
06 SERMAYE GİDERLERİ 28.945.000 18.697.459 33.800.000 25.126.678 4.669.829
01 Mamul Mal Alımları 6.820.000 6.004.572 9.050.000 8.362.828
03 Gayr Madd Hak Alımları 13.100.000 7.381.475 12.600.000 11.627.320
05 Gayrmenkul Sermaye Üretm Gderler 350.000 0
07 Gayrmenkul Büyük Onarım Gderler 9.025.000 5.311.412 11.800.000 5.137.030 4.669.829
GENEL TOPLAM 257.485.500 217.366.761 276.701.000 259.378.236 4.669.829
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
126
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİKİN AÇIKLAMALAR
Ekonomk sınıandırma açısından Sayıtayın 2016, 2017 ve 2018 yılları bütçesnde yer alan ödeneklern
dağılımı ve yılsonu gerçeklemeler aağıdak tabloda gösterlmtr.
Tablo 37: Ekonomk Sınıandırmaya Göre Karılatırmalı Bütçe Gderler
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2017 2018
GELECEK
YILA DEVİR
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
01 Personel Gderler 155.358.000 136.408.798 175.498.000 175.361.575
02 SGK Devlet Primi Giderleri. 19.390.000 17.059.518 23.022.502 22.443.004
03 Mal ve Hzmet Alım Gderler 52.956.000 44.403.001 42.829.498 35.140.014
05 Car Transferler 836.500 797.984 1.551.000 1.306.966
06 Sermaye Gderler 28.945.000 18.697.459 33.800.000 25.126.678 4.669.829
TOPLAM 257.485.500 217.366.761 276.701.000 259.378.236 4.669.829
“01- Personel Gderler” çn 175.498.000 TL ödenek tahss edlm ve söz konusu ödeneğn
%99’u harcanmıtır.
“02- Sosyal Güvenlk Kurumlarına Devlet Prm Gderler” çn 23.022.502 TL ödenek tahss
edlm ve söz konusu ödeneğn %97's harcanmıtır.
“03- Mal ve Hzmet Alım Gderler” çn 42.829.498 TL ödenek tahss edlm ve söz konusu
ödeneğn %82’s harcanmıtır.
“05- Car Transferler” çn 1.551.000 TL ödenek tahss edlm ve söz konusu ödeneğn %84’ü
harcanmıtır.
“06- Sermaye Gderler” çn 33.800.000 TL ödenek tahss edlm ve söz konusu ödeneğn
4.669.829 TLs 5018 Sayılı Kamu Mal Yönetm Kontrol Kanununu 35.maddes gereğnce 2019 yılına
Taahhüt Artığı olarak devredlmtr. %74’ü harcanmıtır.
2018 yılında Kurumumuza tahss edlen toplam 276.701.000 TL ödeneğn % 94'ü harcanmıtır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
127
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Kurumsal ve fonksyonel sınıandırmaya göre bütçe gderler aağıdak tablolarda gösterlmtr.
Tablo 38: Kurumsal Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler
KURUMSAL KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA
GELECEK
YILA DEVİR
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
06.00.00.02 Özel Kalem 8.405.000 6.996.788 83
06.01.00.00 Dareler ve Kurullar 28.807.000 27.679.100 96
06.02.00.00 Başkan Yardımcılığı 83.035.000 73.555.905 4.669.829 89
06.02.00.20 Denetm Brmler 156.454.000 151.146.444 97
TOPLAM 276.701.000 259.378.236 4.669.829 94
Tablo 39: Fonksyonel Sınıandırmaya Göre Bütçe Gderler
KODU AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA
GELECEK YILA
DEVİR
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
01 Genel Kamu Hzmetler 49.016.502 48.242.065 98
02 Savunma Hzmetler 140.000 139.800 99
03 Kamu Düzen ve Güvenlk Hzmetler 222.874.498 207.427.714 4.669.829 93
09 Eğtm Hzmetler 4.670.000 3.568.657 76
TOPLAM 276.701.000 259.378.236 4.669.829 94
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
128
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Bütçe gder türü açısından ptal edlen ödenek mktarları aağıdak tabloda gösterlmtr.
Tablo 40: 2018 Yılı Bütçe Gderler ve Harcama Oranları
EKONOMİK
KOD
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2018TL)
HARCAMA
ORANI
(%)
TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERLERİ
GELECEK
YILA DEVİR
İPTAL EDİLEN
01 Personel Gderler 175.498.000 175.361.575 136.425 99
02 SGK Devlet Prm Gderler 23.022.502 22.443.004 579.498 97
03 Mal ve Hzmet Alım Gderler 42.829.498 35.140.014 7.689.484 82
05 Car Transferler 1.551.000 1.306.966 244.034 84
06 Sermaye Gderler 33.800.000 25.126.678 4.669.829 4.003.493 74
TOPLAM 276.701.000 259.378.236 4.669.829 12.652.935 94
“01- Personel Gderler” çn 175.498.000 TL ödenek tahss edlm, söz konusu ödeneğn 175.361.575
TLs harcanmı ve yılsonu tbarıyla, ödeneğn %1’ ptal edlmtr.
“02- Sosyal Güvenlk Kurumlarına Devlet Prm Gderler” çn 23.022.502 TL ödenek tahss edlm, söz
konusu ödeneğn 22.443.004 TLs harcanmı ve yılsonu tbarıyla ödeneğn %3’ü ptal edlmtr.
“03- Mal ve Hzmet Alım Gderler” çn 42.829.498 TL ödenek tahss edlm, söz konusu ödeneğn
35.140.014 TLs harcanmı ve yılsonu tbarıyla ödeneğn % 18,’ ptal edlmtr.
“05- Car Transferler çn 1.551.000 TL ödenek tahss edlm, söz konusu ödeneğn 1.306.966 TLs
harcanmı ve yılsonu tbarıyla ödeneğn % 16,sı ptal edlmtr.
“06- Sermaye Gderler” çn 33.800.000 TL ödenek tahss edlm, söz konusu ödeneğn 25.126.678 TLs
harcanmı, 4.669.829 TLs ertes yıla devr etm ve yılsonu tbarıyla ödeneğn % 12,s ptal edlmtr.
2018 yılında harcamaların %68, personel gderlerne, %8,’ sosyal güvenlk kurumları devlet prm
gderlerne, %14’ü mal ve hzmet alım gderlerne, %0,10’u da car transferlere ve sermaye gderlerne
harcanmıtır.
2018 yılında Kurumumuza tahss edlen toplam 276.701.000 TL ödeneğn % 5,' ptal edlmtr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
129
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2018 yılı yatırım harcamaları ve bütçe ilemleri aağıdaki tabloda gösterilmitir.
Tablo 41: 2018 Yılı Yatırım Harcamaları
PROJE ADI ÖDENEK HARCAMA GELECEK YILA DEVİR
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
Blg Sstemler 20.550.000 19.168.351 93
Muhtelf İşler 1.850.000 1.394.991 75
Lojman Onarımı 1.300.000 164.315 12
Hzmet Tessler 10.100.000 4.399.021 4.669.829 44
TOPLAM 33.800.000 25.126.678 4.669.829 74
2018 yılı yatırım harcamaları gerçekleme oranı %74 olmutur.
2017 ve 2018 yıllarına at bütçe gderlernn gerçeklemeler aağıdak tabloda yer almaktadır.
Toplam bütçe ödeneğnn; 2017 yılında %84’ü ve 2018 yılında %94'ü bütçe gder olarak
gerçeklemtr.
Tablo 42:
Yıllar İtbarıyla Ödenek/Harcama Durumu
UYGULAMA SONUÇLARI BİRİM 2017 2018
Toplam Ödenek TL
257.485.500
276.701.000
Harcama TL
217.366.761
259.378.236
Gerçekleşme Oranı %
84 94
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
130
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kurumumuz faalyetlern yürütürken kullanmı olduğu elektrk, su, doğalgaz, telefon ve nternet
ermne at gderler le
yurt ç ve yurt dıı görevlendrmeler ve taıt kullanımına lkn malyet
blgler aağıdak tabloda gösterlmtr.
Tablo 43: 2
017-2018 Dönemi Hizmet Maliyetleri
2017 2018
HİZMET BİNASI
Kullanım Alanı (m²) 153.808 153.808
Personel* Başına Düşen Kullanım Alanı (m²/kş) 108 83
Personel Başına Kapalı Alan(m²/kş) 63 49
ELEKTRİK TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (kw/saat) 4.042.928 4.068.929
Tüketm Gder (TL) 1.323.945 2.507.642
Personel Başına Elektrk Aydınlanma Gder (TL) 931 1.360
SU TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (m³) 52.597 51.870
Tüketm Gder (TL) 365.788 491.180
Personel Başına Su Gder (TL) 257 266
DOĞALGAZ TÜKETİMİ
Tüketm Mktarı (m³) 626.535 578.900
Tüketm Gder (TL) 751.000 705.105
Personel Başına Isınma Gder (TL) 528 426
TELEFON VE İNTERNET
ERİŞİMİ
Telefon ve İnternet Erşm Gder (TL) 292.657 487.237
Personel Başına Telefon ve İnternet Erşm Gder 205 264
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
131
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2017 2018
HARCIRAH
Yurt İç Görevlendrme Sayısı 2.231 2.270
Yurt İç Görevlendrme Malyet (TL) 6.293.314 6.611.517
Yurt Dışı Görevlendrme Sayısı 219 182
Yurt Dışı Görevlendrme Malyet (TL) 1.252.485 1.140.325
TAŞIT KULLANIMI
Kralanan Taşıt Sayısı 77 78
Satın Alınma Suretyle Ednlen Taşıt Sayısı 12 -
Taşıtların Toplam Malyet (Personel Servs Kralama, Akaryakıt, Bakım-
Onarım, Trafk Sgortası, vs.) (TL)
3.752.937 3.793.266
Personel Başına Ulaşım Gder (TL) 2.639 2.680
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
132
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
3- MALİ DENETİM SONUÇLARI
Kurumumuzun 2017 yılı harcamalarına lkn
dı denetm, 5018 sayılı Kanun’un 69’uncu
maddes gereğnce TBMM Bakanlık Dvanı
tarafından görevlendrlen komsyonca
yapılmıtır. Komsyonun hazırlamı olduğu 2017
Yılı Sayıtay Bakanlığı Dı Denetm Raporunun
sonuç bölümünde;
Sayıtay Bakanlığının ödeme emr belgeler ve
muhasebe lem flerne dayalı olarak tahakkuk
ettrdğ ödemeler le banka hesap özetlernn
mutabık olduğu,
Kesn hesap cetvellernde gösterlen gelr-gder
rakamlarının doğru ve denk olduğu, ödenek
üstü harcama yapılmadığı,
Sayıtay Bakanının üst yönetc olarak bütçe
ile verilen kamu kaynaklarının etkili, ekonomk
ve verml br eklde kullanılmasını temn
edecek mal tedbrlern alınmasında, 5018 sayılı
Kanun’da öngörülen mal yönetm ve kontrol
sstemnn leynn gözetlmesnde, görev ve
sorumlulukların yerne getrlmesnde üstün
gayret gösterdğ,
Harcama yetkls, gerçekletrme görevls,
mal hzmetler brm yönetcs ve muhasebe
yetklsnn, mal mevzuatın uygulanmasında ve
gerekli tedbrlern alınmasında azam çaba sarf
ettikleri,
İdarenin mali faaliyet, karar ve ilemlerinin Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve lgl dğer
mevzuat çerçevesnde yürütüldüğü,
belrtlmtr.
Komsyonun hazırlamı olduğu 2017 Yılı
Sayıtay Bakanlığı Dı Denetm Raporu
27.09.2018 tarhnde TBMM Bakanlık Dvanında
görüülmütür. TBMM Bakanlık Dvanınca
kabul edlen rapor 25.12.2018 tarhnde TBMM
Genel Kurulunun blgsne sunulmutur.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
133
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Sayıtayın 2018 yılı performans bilgileri aağıdaki tablolarda gösterilmitir.
Tablo 44: Performans Göstergeler Gerçekleme Sonuçları Tablosu
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2018
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 1: Uluslararası denetm standartlarına uygun şeklde denetm yapılarak Türkye Büyük Mllet Mecls tarafından
bütçe hakkının kullanılablmes çn kamu darelernde hesap verme sorumluluğunun ve şeaığın yerleştrlmes le
5018 sayılı Kanun gereğnce gerekl altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
Hedef 1: Kamu darelernde 5018 sayılı Kanun gereğnce kurulması gereken muhasebe sstem, ç kontrol sstem,
performans yönetm sstem (stratejk plan-performans programı-faalyet raporu) gb sstemlernn kurulmasına ve
yleştrlmesne katkı sağlamak
Denetm programlarının uygulanma oranı
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
9
Olumlu denetm görüşü verlen kamu dares
yüzdes (Yüzde)
(Şartlı olumlu dahl)
DESTEK GRUBU 01 70 96,6 138
9
Kamu darelernn muhasebe sstem, ç
kontrol sstem, performans yönetm sstem
gb sstemlern kurmuş olduklarının
değerlendrlmes (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 60 60 100
9
Genel Raporların tamamının yayımlanması ve
TBMM’ye sunulması (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
9
9 Tamamlandı
Kısmen Tamamlandı
Tamamlanmadı
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
134
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2018
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 2: Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve kapastesn gelştrmek
Hedef 1: Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek
Uluslararası denetm standartlarını yeterl
şeklde uygulayan denetm ekb sayısı (Adet)
(Uygunluk denetm yapanlar harç)
DESTEK GRUBU 01 185 206 111,3
9
Uluslararası denetm standartlarına uygun
denetm raporu sayısı (Adet)
(Yargılamaya esas raporlar harç)
DESTEK GRUBU 01 500 491 98,2
9
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk
Vermllk Denetm, Blşm Sstemler
Denetm, Mal İstatstkler Değerlendrme,
Syas Part Denetm, Düzenllk Denetm,
Faalyet Raporları Değerlendrme, Genel
Uygunluk Bldrm Hazırlama rehberlernn
yayımlanması ve güncellenmes (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
9
Rskl alan sektör raporu doğrultusunda
hazırlanmış Yıllık Denetm Programı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
9
Meslektaş Değerlendrmes Raporları (Adet) DESTEK GRUBU 01 3 6 200
9
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım
sağlanan toplantı sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 2 2 100
9
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
135
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2018
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 2: Meslek yeterllğ artırmak
Yıllık eğtm programlarının uygulanma oranı
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 07 80 80 100
9
Genel Eğtm Planının uygulanma oranı
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 07 80 80 100
9
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm
yönetm, proje/zaman yönetm, letşm,
blgsayar becerler, vs. gb konularda verlen
eğtm sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 07 30 68 226,6
9
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından
denetm planlarına uygun yürütülen denetm
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 650 688 105,8
9
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb
sayısı (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 100 100 100
9
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn
(BDDT) etkn şeklde kullanıldığı denetm
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 22 650 688 105,8
9
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn
şeklde kullanan denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 22 520 559 107,5
9
Blşm Sstemler Stratejs (Adet) DESTEK GRUBU 02 1 0 0
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 4 4 100
9
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl kurumlarda
görevlendrlen meslek mensubu sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 2 2 100
9
İnceleme Raporunun güncellenmes (Adet) DESTEK GRUBU 04 1 1 100
9
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 49 38 77,5
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
136
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2018
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 3: Modern denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası meslek ve lgl dğer kuruluşlar le
etkn şbrlğ yapmak
Uluslararası örgütler ve dğer ülke sayıştayları
le yürütülen ortak denetm sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 1 1 100
9
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay,
konferans ya da sempozyum sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 04 2 7 350
9
Denetme lşkn y uygulama örneklernn
paylaşılması amacıyla düzenlenen
uluslararası çalıştay sayısı
DESTEK GRUBU 04 2 2 100
9
Denetm metodolojsnn gelştrlmes
amacıyla hazırlanan ve yürütülen araştırma
projes sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 4 400
9
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay,
konferans ya da sempozyum sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 07 1 1 100
9
Kamu darelernde eğtm çn görevlendrlen
denetç sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 07 20 50 250
9
Amaç 3: Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
Hedef 1: Yargı fonksyonunun daha etkn, adl , hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm altyapısını gelştrmek
Blşm altyapısının tamamlanması (Yüzde) DESTEK GRUBU 02 100 100 100
9
Sayıştay yargısına lşkn blşm altyapısının
güncellenen mevzuata uygun hale getrlmes
(Yüzde)
DESTEK GRUBU 02 100 100 100
9
Hedef 2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme
raporu (Adet)
BAŞSAVCILIK 1 1 100
9
İlamların infazına ilişkin izleme raporu (Adet) BAŞSAVCILIK 1 1 100
9
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
137
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2018
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Amaç 4: Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve nsan kaynakları yönetmn
güçlendrmek
Hedef 1: Kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak yönetm blg sstem oluşturmak
Yönetm Blg Sstemnn htyaçlar
doğrultusunda gelştrlmes (Yüzde)
DESTEK GRUBU 02 60 60 100
9
Malyet hesaplanan denetm çalışması sayısı
(Adet)
DESTEK GRUBU 01 650 688 105,8
9
Hedef 2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
İnsan kaynakları yönetm stratejs
uygulanma oranı (Yüzde)
İKBB 35 35 100
9
İdarenin insan kaynakları konusunda
personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 2 2 100
9
İdarenn personelle yaptığı görüşme
sonuçlarına dar rapor (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
9
Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması (Adet) İKBB 1 1 100
9
Amaç 5:Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak amacıyla Sayıştayın kamuoyu
nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
Hedef 1:TBMM le lşklern gelştrlmes ve Sayıştay faalyetlerne lşkn farkındalığı artırmak
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan
toplantıların sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 2 200
9
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
138
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGESİ BİRİM ADI
2018
HEDEF
YILSONU
GERÇEKLEŞME
HEDEFE
ULAŞMA
DERECESİ
(%)
HEDEFE
ULAŞILDI
MI?
Hedef 2: Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek
Denetmlerle lgl farkındalığın
gelştrlmesne yönelk toplantı/etknlk
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
9
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle
yapılan toplantı sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 07 2 2 100
9
Denetlenen kurumlarla letşm konularına
yönelk hazırlanan değerlendrme raporu
(Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
9
Hedef 3: Sayıştayın ve faalyetlernn kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler nezdnde tanıtılması
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen
basın açıklamalarının sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 07 2 2 100
9
Güncellenmş tanıtım broşürü (Adet) DESTEK GRUBU 07 1 1 100
9
Düzenlenen ulusal eğtm sayısı (Adet) DESTEK GRUBU 07 1 1 100
9
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı
sayısı (Adet)
DESTEK GRUBU 01 1 1 100
9
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında
yleşme (Yüzde)
DESTEK GRUBU 01 55 55 100
9
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
139
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 45:Performans Gösterges Sonuçları Tablosu
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
1
Denetlenen kurumların muhasebe sstem, ç kontrol sstem, performans yönetm sstem gb sstemlern
değerlendrmek üzere br model gelştrlerek, lgl sstemlern yleştrlmesne zemn hazırlanacaktır
1 Denetm programlarının uygulanma oranı (Yüzde) 100 100
9
2
Olumlu denetm görüşü verlen kamu dares
yüzdes (Yüzde) (Şartlı olumlu dahl)
70 96,6
9
3
Kamu darelernn muhasebe sstem, ç kontrol
sstem, performans yönetm sstem gb
sstemlern kurmuş olduklarının değerlendrlmes
(Yüzde)
60 60
9
4
Genel Raporların tamamının yayımlanması ve
TBMM’ye sunulması (Yüzde)
100 100
9
2
Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetm rehberler
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır
5
Uluslararası denetm standartlarını yeterl şeklde
uygulayan denetm ekb sayısı (Adet)
(Uygunluk denetm yapanlar harç)
185 206
9
6
Uluslararası denetm standartlarına uygun denetm
raporu sayısı (Adet)
(Yargılamaya esas raporlar harç)
500 491
9
7
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk
Vermllk Denetm, Blşm Sstemler Denetm,
Mal İstatstkler Değerlendrme, Syas Part
Denetm, Düzenllk Denetm, Faalyet Raporları
Değerlendrme, Genel Uygunluk Bldrm Hazırlama
rehberlernn yayımlanması ve güncellenmes
(Adet)
1 1
9
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
140
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
8
Rskl alan sektör raporu doğrultusunda hazırlanmış
Yıllık Denetm Programı (Adet)
1 1
9
9 Meslektaş Değerlendrmes Raporları (Adet) 3 6
9
10
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım sağlanan
toplantı sayısı (Adet)
2 2
9
3
Meslek yeterllğn artırılması sağlanacaktır
11
Yıllık eğtm programlarının uygulanma oranı
(Yüzde)
80 80
9
12 Genel Eğtm Planının uygulanma oranı (Yüzde) 80 80
9
13
Denetm metodolojs, uluslararası denetm
standartları, ekp çalışması, denetm yönetm,
proje/zaman yönetm, letşm, blgsayar
becerler, vs. gb konularda verlen eğtm sayısı
(Adet)
30 68
9
14
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetm
planlarına uygun yürütülen denetm sayısı (Adet)
650 688
9
15
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb sayısı
(Yüzde)
100 100
9
16
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn (BDDT)
etkn şeklde kullanıldığı denetm sayısı (Adet)
650 688
9
17
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn şeklde
kullanan denetç sayısı (Adet)
520 559
9
18 Blşm Sstemler Stratejs (Adet) 1 0
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
141
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
19
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya
staj yapmak üzere dğer ülke sayıştaylarında
görevlendrlen denetç sayısı (Adet)
4 4
9
20
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl kurumlarda
görevlendrlen meslek mensubu sayısı (Adet)
2 2
9
21 İnceleme Raporunun güncellenmes (Adet) 1 1
9
22
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu sayısı
(Adet)
49 38
4 Denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası düzeyde şbrlğ yapılacaktır
23
Uluslararası örgütler ve dğer ülke sayıştayları le
yürütülen ortak denetm sayısı (Adet)
1 1
9
24
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans
ya da sempozyum sayısı (Adet)
2 7
9
25
Denetme lşkn y uygulama örneklernn
paylaşılması amacıyla düzenlenen uluslararası
çalıştay sayısı
2 2
9
26
Denetm metodolojsnn gelştrlmes amacıyla
hazırlanan ve yürütülen araştırma projes sayısı
(Adet)
1 1
9
27
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya
da sempozyum sayısı (Adet)
1 2
9
28
Kamu darelernde eğtm çn görevlendrlen
denetç sayısı (Adet)
20 48
9
5 Yargılama süreçlerne lşkn blşm altyapısı tamamlanacaktır
29 Blşm altyapısının tamamlanması (Yüzde) 85 85
9
30
Sayıştay yargısına lşkn blşm altyapısının
güncellenen mevzuata uygun hale getrlmes
(Yüzde)
100 100
9
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
142
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
6 İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır
31
İlamların izlenmesne lşkn değerlendrme raporu
(Adet)
1 1
9
32 İlamların infazına ilişkin izleme raporu (Adet) 1 1
9
7
Kurum faalyetlernn etkn yönetmne katkı sağlamak üzere süreç yönetm çerçeve belges
tamamlanacaktır
33
Yönetm Blg Sstemnn htyaçlar doğrultusunda
gelştrlmes (Yüzde)
60 60
9
34 Malyet hesaplanan denetm çalışması sayısı (Adet) 650 688
9
8 İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır
35
İnsan kaynakları yönetm stratejs uygulanma oranı
(Yüzde)
35 35
9
36
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle
yaptığı görüşmelerin sıklığı (Adet)
2 2
9
37
İdarenn personelle yaptığı görüşme sonuçlarına
dar rapor (Adet)
1 1
9
38 Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması (Adet) 1 1
9
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
143
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
AÇIKLAMA
HEDEFLENEN
GÖSTERGE
DÜZEYİ
YILSONU
GERÇEKLEŞME
DÜZEYİ
GERÇEKLEŞME
DURUMU
9 Türkye Büyük Mllet Mecls le lşkler gelştrlecektr
39
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan toplantıların
sayısı (Adet)
1 2
9
10 Denetlenen kurumlarla etkn letşm çn İletşm Stratejs uygulamaya konulacaktır
40
Denetmlerle lgl farkındalığın gelştrlmesne
yönelk toplantı/etknlk sayısı (Adet)
1 1
9
41
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle yapılan
toplantı sayısı (Adet)
2 2
9
42
Denetlenen kurumlarla letşm konularına yönelk
hazırlanan değerlendrme raporu (Adet)
1 1
9
11
Kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler le lşkler İletşm Stratejs çerçevesnde
gelştrlecektr
43
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen basın
açıklamalarının sayısı (Adet)
2 2
9
44 Güncellenmş tanıtım broşürü (Adet) 1 1
9
45 Düzenlenen ulusal eğtm sayısı (Adet) 1 1
9
46
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı
(Adet)
1 1
9
47
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında yleşme
(Yüzde)
55 55
9
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
144
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 46:Performans Göstergeler Sonuçları
AMAÇ - 1
Uluslararası denetm standartlarına uygun şeklde denetm yapılarak Türkye Büyük
Mllet Mecls tarafından bütçe hakkının kullanılablmes çn kamu darelernde hesap
verme sorumluluğunun ve şeaığın yerleştrlmes le 5018 sayılı Kanun gereğnce
gerekl altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
HEDEF - 1
Kamu darelernde 5018 sayılı Kanun gereğnce kurulması gereken muhasebe sstem,
ç kontrol sstem, performans yönetm sstem (stratejk plan-performans programı-
faalyet raporu) gb sstemlernn kurulmasına ve yleştrlmesne katkı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ
Denetlenen kurumların muhasebe sstem, ç kontrol sstem, performans yönetm
sstem gb sstemlern değerlendrmek üzere br model gelştrlerek, lgl sstemlern
yleştrlmesne zemn hazırlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Denetm programlarının uygulanma
oranı
Tamamlandı
Olumlu denetm görüşü verlen kamu
dares yüzdes (Şartlı olumlu dahl)
Tamamlandı
Kamu darelernn muhasebe sstem,
ç kontrol sstem, performans yönetm
sstem gb sstemlern kurmuş
olduklarının değerlendrlmes
Tamamlandı
Genel Raporların tamamının
yayımlanması ve TBMM’ye sunulması
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
145
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve
kapastesn gelştrmek
HEDEF - 1 Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek
PERFORMANS HEDEFİ
Denetm anlayış ve yaklaşımını değştrmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun
denetm rehberler hazırlanarak uygulamaya konulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Uluslararası denetm standartlarını yeterl
şeklde uygulayan denetm ekb sayısı
Tamamlandı
Uluslararası denetm standartlarına uygun
denetm raporu sayısı
(Yargılamaya esas rapor harç)
Tamamlandı
Performans Denetm, Etkllk Ekonomklk
Vermllk Denetm, Blşm Sstemler Denetm,
Mal İstatstkler Değerlendrme, Syas
Part Denetm, Düzenllk Denetm, Faalyet
Raporları Değerlendrme, Genel Uygunluk
Bldrm Hazırlama rehberlernn yayımlanması
ve güncellenmes
Tamamlandı
Rskl alan sektör raporu doğrultusunda
hazırlanmış Yıllık Denetm Programı
Tamamlandı
Meslektaş Değerlendrmes Raporları Tamamlandı
Yolsuzlukla mücadele le lgl katılım sağlanan
toplantı sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
146
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım ve kapastesn
gelştrmek
HEDEF - 2 Meslek yeterllğ artırmak
PERFORMANS HEDEFİ Meslek yeterllğn artırılması sağlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Yıllık eğtm programlarının uygulanma oranı
Tamamlandı
Genel Eğtm Planının uygulanma oranı
Tamamlandı
Denetm metodolojs, uluslararası denetm standartları, ekp
çalışması, denetm yönetm, proje/zaman yönetm, letşm,
blgsayar becerler, vs. gb konularda verlen eğtm sayısı
Tamamlandı
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetm planlarına
uygun yürütülen denetm sayısı
Tamamlandı
Ekp çalışmasında başarılı olan denetm ekb sayısı
Tamamlandı
Blgsayar Destekl Denetm Teknklernn (BDDT) etkn şeklde
kullanıldığı denetm sayısı
Tamamlandı
Blşm Teknolojler (BT) sstemlern etkn şeklde kullanan
denetç sayısı
Tamamlandı
Blşm Sstemler Stratejs Tamamlanmadı
Blşm Sstemler Stratej Belges hazırlık çalışmaları
devam etmekte olup 2019 yılında uygulamaya konulması
planlanmaktadır.
Meslek araştırma çalışmaları yürütmek veya staj yapmak üzere
dğer ülke sayıştaylarında görevlendrlen denetç sayısı
Tamamlandı
Dğer uluslararası örgütlerde/lgl kurumlarda görevlendrlen
meslek mensubu sayısı
Tamamlandı
İnceleme Raporunun güncellenmes
Tamamlandı
Uluslararası sertfka sahb meslek mensubu sayısı
Kısmen Tamamlandı
Uluslararası geçerllğe haz sertfkaların meslek
mensupları tarafından temn edlmesne yönelk
çalışmalar devam etmektedr.
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
147
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 2
Kamu darelernn etkn denetmn yapablmek çn denetm anlayış, yaklaşım
ve kapastesn gelştrmek
HEDEF - 3
Modern denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası
meslek ve lgl dğer kuruluşlar le etkn şbrlğ yapmak
PERFORMANS HEDEFİ
Denetm metodolojlernn gelştrlmes çn ulusal ve uluslararası düzeyde
şbrlğ yapılacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ
ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Uluslararası örgütler ve dğer ülke sayıştayları le
yürütülen ortak denetm sayısı
Tamamlandı
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da
sempozyum sayısı
Tamamlandı
Denetme lşkn y uygulama örneklernn paylaşılması
amacıyla düzenlenen uluslararası çalıştay sayısı
Tamamlandı
Denetm metodolojsnn gelştrlmes amacıyla
hazırlanan ve yürütülen araştırma projes sayısı
Tamamlandı
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da
sempozyum sayısı
Tamamlandı
Kamu darelernde eğtm çn görevlendrlen denetç
sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
148
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 3 Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
HEDEF - 1
Yargı fonksyonunun daha etkn, adl, hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm
altyapısını gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ Yargılama süreçlerne lşkn blşm altyapısı tamamlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Blşm altyapısının tamamlanması Tamamlandı
Sayıştay yargısına lşkn blşm altyapısının
güncellenen mevzuata uygun hale getrlmes
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
AMAÇ - 3 Adl, hızlı, şeaf ve etkn şleyen br yargı çn süreç ve altyapıyı gelştrmek
HEDEF - 2
Yargı fonksyonunun daha etkn, adl, hızlı ve şeaf şlemesn sağlayacak blşm
altyapısını gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ İlamların nfazının etknlğn artırmak üzere zleme mekanzmaları oluşturulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme raporu Tamamlandı
İlamların infazına ilişkin izleme raporu Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
149
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 4
Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve nsan
kaynakları yönetmn güçlendrmek
HEDEF - 1 Kurum faalyetlernn etkn yönetmn sağlayacak yönetm blg sstem oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ
Kurum faalyetlernn etkn yönetmne katkı sağlamak üzere yönetm blg sstemler
gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Yönetm Blg Sstemnn htyaçlar
doğrultusunda gelştrlmes
Tamamlandı
Malyet hesaplanan denetm çalışması
sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
150
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 4
Sayıştay fonksyonlarını etkn yürüteblmek çn kurumsal yönetm kapastesn ve
nsan kaynakları yönetmn güçlendrmek
HEDEF - 2 İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
PERFORMANS HEDEFİ İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
İnsan kaynakları yönetm stratejs
uygulanma oranı
Tamamlandı
İdarenin insan kaynakları konusunda
personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı
Tamamlandı
İdarenn personelle yaptığı görüşme
sonuçlarına dar rapor
Tamamlandı
Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 1 TBMM le lşklern gelştrlmes ve Sayıştay faalyetlerne lşkn farkındalığı artırmak
PERFORMANS HEDEFİ Türkye Büyük Mllet Mecls le lşkler gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Plan ve Bütçe Komsyonu le yapılan
toplantıların sayısı
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
151
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 2 Denetlenen kurumlarla etkn letşm gelştrmek
PERFORMANS HEDEFİ Denetlenen kurumlarla etkn letşm çn İletşm Stratejs uygulamaya konulacaktır
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Denetmlerle lgl farkındalığın
gelştrlmesne yönelk toplantı/etknlk
sayısı
Tamamlandı
Denetlenen kurumların üst yönetmleryle
yapılan toplantı sayısı
Tamamlandı
Denetlenen kurumlarla letşm konularına
yönelk hazırlanan değerlendrme raporu
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
152
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
AMAÇ - 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeaık lkelernn gelştrlmesne katkı sağlamak
amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdnde tanıtılmasına yönelk çalışmalar yapmak
HEDEF - 3
Sayıştayın ve faalyetlernn kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler
nezdnde tanıtılması
PERFORMANS HEDEFİ
Kamuoyu, medya, svl toplum ve akademk çevreler le lşkler İletşm Stratejs
çerçevesnde gelştrlecektr
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PERFORMANS
SONUÇLARININ ANALİZİ
SAPMANIN NEDENİ
Sayıştay ve raporlarına lşkn düzenlenen basın
açıklamalarının sayısı
Tamamlandı
Güncellenen tanıtım broşürü Tamamlandı
Düzenlenen ulusal eğtm sayısı Tamamlandı
Svl toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı
sayısı
Tamamlandı
Kurumsal tanınırlık anketnn sonuçlarında
yleşme
Tamamlandı
DEĞERLENDİRME
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
153
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
2-PERFORMANS SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayıtay 2014-2018 Stratejk Planının
uygulanması sonucunda; kamu mal yönetm
sstemnn geltrlmes ve kamu darelernn
mal lemlernn yletrlmes yoluyla kamu
mal yönetmnde eaık ve hesap vereblrlğn
yerlemesne ve kamu kaynaklarının etkl,
ekonomk ve verml yönetmne katkı
sağlanması amaçlanmıtır.
Bu doğrultuda yıl çersnde;
Denetm programları, kalkınma planları ve
yıllık programlardak öncelkler, kamuoyu ve
denetlenen kamu darelernn beklentler,
faalyetlernn ntelk ve ncelğ, bütçe
büyüklükler, denetlenme sıklığı, hbar ve
kayetler, geçm yıl denetm sonuçları dkkate
alınarak ve rsk değerlendrmes yapılarak
hazırlanmaktadır. 2018 Yılı Denetm Programı
Rskl Alan Sektör Raporu doğrultusunda
hazırlanmı uygulamaya konulmutur. 2017
Yılı Denetm Programının uygulanması
tamamlanmı olup Rskl Alan/Sektör raporu
hazırlanmı ve 2018 Yılı Denetm Programı
hazırlanmasında dkkate alınmıtır.
Denetm programları kapsamında yürütülen
denetmler ve hazırlanan denetm raporları,
kamu darelernn hesap ve lemlernn
kanunlara ve dğer hukuk düzenlemelere
uygunluğu le mal rapor ve tablolarının kamu
daresnn tüm faalyet ve lemlernn sonucunu
doğru ve güvenlr olarak yansıttığının tespt
edlmesn ve mal yönetm ve ç kontrol
sstemlernn değerlendrmesn, darelerce
belrlenen hedef ve göstergelerle lgl olarak
faalyet sonuçlarının ölçülmesn mümkün
kılmı, bu suretle denetlenen kamu dareler
mal tabloları hakkında denetm görüü verlm
ve 2017 Yılı Denetm Programı uygulamasında
olumlu ve artlı olumlu denetm görüü verlen
kamu dares mal tabloları denetlenen kamu
darelernn %96,6'sı olmutur.
INTOSAI tarafından yayımlanan yüksek denetm
kurumları çn küresel düzeyde kabul görmü
kurallar ve denetm standartlarına uygun olarak
hazırlanmı olan rehberlere göre denetm
raporları ve genel raporlar tamamlanmıtır.
2017 Yılı Denetm Programı kapsamında 416
kamu daresnde denetm yapılmı ve Sayıtay
Denetm Raporu düzenlenmtr. 2017 Yılı
Denetm Programı kapsamında 97 kamu dares
çn düzenlenen performans denetm raporu,
416 kamu dares raporu le brletrlerek
yayımlanmıtır. Bu raporların laveten 5
adet genel rapor hazırlanmıtır. 416 kamu
daresne lkn Sayıtay Denetm Raporları
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
154
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
hazırlanırken denetm sürec SayCAP denetm
yönetm programı üzernden yürütülmü
ve yapılan denetmlern her brnde farklı
düzeylerde blgsayar destekl denetm teknkler
kullanılmıtır.
75 adet kamu letmesnn denetm, 6085 ve
3346 sayılı Kanunlar kapsamında yürütülmütür.
Denetlenen kuruluların yıllık raporları, lem,
blanço, sonuç hesapları ve yönetm kurullarının
bra edlmes-edlmemes veya genel görümeye
sunulmasına esas olacak görüler çerecek
eklde, gerekçel ve karılatırmalı olarak
hazırlanmıtır. Ayrıca Kamu İletmeler Genel
Raporu düzenlenmtr.
Meslek yeterllğn artırılması çn meslek
ve yönetm mensuplarının hzmetç eğtm
kapsamında "Genel Blgler" bölümünde ayrıntılı
olarak yer alan;
¾ Mal Tablolar Analz ve Hesaplar Arası İlkler,
¾ İ Zekası Programı Eğtclernn Eğtm
¾ İ Zekası Programı Kullanıcılarının Eğtm
¾ Sayıtaylar ve Etk Kurallar
¾ Ver Analz ve Rsk Modelleme Teknklerne
Dayalı Uygulamalı Denetm Eğtm
¾ Meslek Yeterllk Kursları
¾ Bütünlek Kamu Mal Yönetm Sstem, Yen
Devlet Muhasebes Eğtm
¾ Accesss Programı Eğtm
¾ Blg Güvenlğ Yönetm Sstem Eğtm
gb çetl konularda eğtmler düzenlenmtr.
Denetm metodolojsnn geltrlmes amacıyla
ulusal ve uluslararası düzeyde çalımalar
yapılmıtır. Uluslararası lkler kapsamında
br adet ortak denetm faalyet yürütülmü
olup uluslararası düzeyde 7 adet konferans/
sempozyum ve 2 adet çalıtay düzenlenmtr.
Plan ve Bütçe Komsyonu le k toplantı, Sayıtay
denetmler önces denetlenen kurumların üst
yönetm le toplantılar yapılmıtır. Denetlenen
kurumların üst yönetmleryle, denetm
metodolojs ve yaklaımları hakkında görüme
ve değerlendrmeler gerçekletrlmtr.
Sayıtay Bakanlığınca TBMM’ye sunulan
raporlar mevzuat çerçevesnde Sayıtay nternet
stesnde kamuoyuna duyurulmutur. Ayrıca
yıl çersnde svl toplum kurulularıyla tanıtım
toplantıları gerçekletrlm, 23 ünverste
tanıtım ktapçığı yoluyla Sayıtay ve Sayıtay
denetm hakkında blglendrlmtr.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
155
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Stratejk yönetm anlayııyla hazırlanan 2014-2018 Stratejk Planında 4 ana tema, 5 stratejk amaç
ve bu amaçlara ulamak çn 11 stratejk hedef le bu hedeern gerçekletrleblmes çn 51
gösterge belrlenmtr. 2018 Yılı Performans Programına da 5 stratejk amaç, 11 stratejk hedef, 11
performans hedef ve 47 gösterge alınmıtır. Mevcut amaç ve hedeer kapsamında belrlenm
olan 47 göstergenn tamamı zlenerek sonuçlarına Faalyet Raporunda yer verlmtr.
47 performans göstergesnn; 45'nde hedeenen düzeye ulaılmı, 1'nde hedeenen düzeye
kısmen ulaılmı ve 1'nde de hedeenen düzeye ulaılamamıtır. 2018 Yılı Performans Programında
yer alan proje/faalyetler le bütçe lks çerçevesnde, Bakanlığımızın 2018 yılı bütçe ödeneğ
276.701.000 TL'nn %81,9'unu oluturan 226.827.120 TLs göstergelerle lklendrlmtr.
3-PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Performans programı ve faalyet raporlarının
hazırlanma aamasında kullanılmak üzere;
performans blgsnn analz, değerlendrlmes
ve raporlanmasının yapılablmesnn ön koulu,
düzenl ve sürekl zlemey de kapsayan, etkn
br performans blg sstemnn varlığıdır. Etkn
br blg sstem, performans blgsne dayalı
karar alma süreçlernn letlmesnde de önem
arzetmektedr.
Stratej Geltrme Brm Bakanlığı (SGBB)
tarafından; performans göstergeler
aracılığıyla amaç ve hedeern gerçekleme
sonuçları sorumlu brmlerden üçer aylık
dönemler tbarıyla alınmaktadır. İk dönem
zleme sonucunda verler konsolde edlerek
‘Stratejk Plan İzleme Raporu" hazırlanmakta
ve Temmuz ayında değerlendrlmek üzere
Denetm, Planlama ve Koordnasyon Kuruluna
sunulmaktadır.
Stratejk Plan İzleme Raporu değerlendrme
sonucu ve sorumlu brmlerden alınan üçüncü
ve dördüncü döneme lkn üçer aylık zleme
sonuçları yıl sonunda SGBB tarafından konsolde
edlerek “Stratejk Plan Değerlendrme Raporu”
hazırlanmakta ve ubat ayında değerlendrlmek
üzere Denetm, Planlama ve Koordnasyon
Kuruluna sunulmaktadır. Denetm, Planlama
ve Koordnasyon Kurulunun onayından sonra
Mart ayının sonuna kadar lgl kamu daresne
gönderlmektedr.
İzlemelern, analzlern ve değerlendrmelern
etkn ve gelmeye yönelk olması çn, blm
sstemn geltrlmes yönündeki çalımalar
devam etmektedir.
Kurumsal Kablyet
ve Kapastenn
Değerlendrlmes
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
159
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
A- ÜSTÜNLÜKLER
GÜÇLÜ YÖNLER
Yargısal yetkler bulunan köklü ve bağımsız
anayasal br kurum olması
Sayıtay; kanunlarla verlen nceleme, denetleme
ve kesn hükme bağlama lern yaparken
levsel ve kurumsal bağımsızlığı olan anayasal
br kurumdur. Bu konum Sayıtaya görevlern
yerne getrmede bağımsız ve etkn karar alma
mkânı vermektedr.
Tarafsız ve güvenlr br kurum majına sahp
olması
Sayıtay dı denetm ve yargı kurumu olarak
faalyetlern tarafsız ve bağımsız olarak yerne
getrmektedr. Kamu kurumları ve vatanda
nezdnde ön plana çıkan bu özellğ Sayıtayın
görü, öneri ve yargı kararlarını verirken bunların
gerekçeleri ve dayanaklarına yansıtılmaktadır.
Sayıtay kendsne güven duyulan br kurum
majını güçlendrerek sürdürmeye devam
edecektr.
Kamu kurumları hakkında blg brkm ve
hukuka uygunluk denetm deneymnn
yükseklğ
Sayıtay kuruluundan bugüne kadar
geçen sürede kamu kurumlarının uygunluk
denetmlern yürütmü ve bunu yaparken
özellkle kamu harcamalarının bütçe dsplnne
ve hukuka uygun olarak gerçekletrlp
gerçekletrlmedğ hususunda blg ve tecrübe
kazanmıtır. Hem merkez yönetm hem de
yerel dareler nezdnde yürüttüğü denetmler
sırasında denetlenen kurumların kültürüne,
leyne ve yapılarına lkn olarak öneml br
brkm elde edlmtr.
Güçlü br kurum kmlğnn bulunması
Sayıtayın yargısal fonksyonu denetmde ve
yargılamada kurallara bağlılığın ve teamüllern
önemsenmesini artırarak kurum kültürünü
ekillendirmitir. Kurallara bağlılığın ve mesleki
geleneğn gücü, kurumda lern daha fazla
sorumluluk duygusu le ve özen gösterlerek
yapılmasını desteklem, çalıanlara çalıma
dspln ve cddyet açısından öneml kazanımlar
sağlamıtır.
Meslek mensuplarının e alınması ve
yettrlmes sürecnde aldıkları eğtm, usta-
çırak lksnn varlığı, meslek kanaatlerne
müdahale edlmemes, lern somut br eklde
ve belrlenen sürelerde sonuçlandırılması,
karar ve kanaatlern hukuk dayanakları le
ortaya konulması gb nesnellğn ve rasyonel
düüncenn yapılan lere yansıtılmasını
sağlayan pek çok unsur köklü br geçm olan
Sayıtayın güçlü kurum kültürünün öne çıkan
yönlerdr.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
160
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
Meslek mensuplarının bağımsız ve tarafsız
görev yapmalarını sağlayacak temnatlara
sahp olması
Denetm ve yargı faalyetlernn gereğ olan
tarafsızlık ve bağımsızlık meslek mensuplarının
lern yaparlarken temel dayanaklarıdır. Tarafsız
ve bağımsızlığın sürdürülmes se ancak meslek
temnatın kanunlarla sağlanması ve güven
vermes le mümkün olablmektedr.
Kanunlarla düzenlenen temnatların varlığı
kurumun saygınlığını ve faalyetlerne olan
güven artırmaktadır.
FIRSATLAR
Yen Sayıtay Kanununun öngördüğü
kurumsal değm sürec
6085 sayılı Kanun’un kabul edlmes,
Sayıtayın kurumsal yapısının, levlernn ve
uygulamalarının brçok yönü le yenden ele
alınmasına ve geltrlmesne mkân tanıyarak,
doğal br atmosfern olumasını sağlamıtır. Bu
atmosfer Sayıtayın, TBMM ve kamuoyunun
beklentlernn karılanmasını sağlayacak
eklde, denetm, yargı fonksyonları le kurumsal
yapı ve nsan kaynakları yönetm alanlarında
gerekl düzenlemeler yapableceğ uygun br
ortam oluturmutur.
Denetm alanı ve kapsamının genlemes
6085 sayılı Kanun le Sayıtayın denetm
kapsamı Sosyal Güvenlk Kurumu, Avrupa
Brlğ fonları ve kamu letmelern çerecek
eklde genletlmtr. Ayrıca Sayıtay, yapılan
yasal değklklerle yen denetm yöntem ve
yaklaımlarını, genleyen tüm yetk alanında
hayata geçrmede esksne nazaran çok daha
güçlü br duruma gelmtr. Böylelkle Sayıtay,
uluslararası standartlara uygun olarak yapacağı
denetmler le TBMM’y ve kamuoyunu
düzenl olarak blglendrerek kamuda hesap
vereblrlğn ve saydamlığın sağlanmasına ve
kamu yönetmnn yletrlmesne daha fazla
katkı sağlayablecektr.
Uluslararası alanda blg paylaımına,
brlğne ve ortak çalımalara elverl
ortamın oluması
INTOSAI, EUROSAI, ASOSAI ve ECOSAI’nn
üyes olan Sayıtay aynı zamanda brçok ülke
sayıtayları le de yakın brlğ çersndedr.
Bu brlkler ve Avrupa Brlğne uyum sürec
Sayıtayın yenden yapılanma çalımaları
kapsamında kurum kapastesnn artırılmasına
katkı sağlamak adına cdd potansyel
oluturmaktadır.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
161
2016 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıtay denetmne lkn TBMM ve
kamuoyu beklentlernn artması
Sayıtay raporlarının TBMM ve lgl kamu
darelerne sunulmasının yanı sıra kamuoyuna
da duyurulması yen Kanun le zorunlu hale
gelmtr. Sayıtay raporlarının kamuoyuna
duyurulması, mal saydamlığın ve eaığın
sağlanmasına öneml br katkı sağlayacaktır.
Raporlarda dle getrlen hususlar, vatandaların
kamu kaynaklarının kullanılmasına lkn
duyarlılıklarının artması ve kamuoyunda hesap
sorma kültürünün ve blncnn gelmesne
de yardımcı olacaktır. Bu blncn gelmes
ve denetm sonuçlarına duyarlı vatandaların
varlığı, denetmlern daha etkn olması yönünde
motve edc olacaktır.
Kamu yönetm anlayıındak yen
yaklaımlar
Ülkemizde kamu yönetimindeki değiimin
yasal altyapısı 5018 sayılı Kanun bata olmak
üzere diğer birçok kanun ile kurulmutur. Kamu
yönetiminde modern yönetim anlayıının
gelmes, kamuda eaığın ve hesap
verleblrlğn artmasının yanı sıra Sayıtayın
etknlğne de olumlu katkılar sağlayacaktır.
B- ZAYIFLIKLAR
ZAYIF YÖNLER
Dı paydalarla ve medya le lkler
5018 sayılı Kanun'dan öncek kamu mal
yönetm sstem ve 6085 sayılı Kanun'dan öncek
denetm sstem denetm sonuçlarının TBMM ve
kamuoyu le paylaılmasını zorunlu kılmadığı
çn dı paydalar ve medya le lklern zayıf
kalmasına neden olmutur.
Yen mal sstem, kamu yönetmnde hesap
verme sorumluluğu ve eaığın geltrlmesn
zorunlu kılmaktadır. Bunun aracı da denetm
çıktılarının TBMM ve kamuoyu le paylaılmasıdır.
Bu nedenle yen dönemde, dı paydalar ve
medya le gerekl lklern kurulması önem arz
etmektedr.
Geleneksel denetm yöntemlerne yatkınlık
nedenyle değm sürecnn yava lemes
Sayıtayın köklü br kurum kültürüne sahp
olması, çalımalarımızda köklem br
geleneğn olumasına yol açmıtır. Yerlem
olan bu meslek gelenekler değm sürecnde,
yenlklern benmsenmes ve uygulanması
hususunda zafyetler oluturmakta hatta
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
162
2016 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı2018 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı
drençlere sebep olablmektedr. Bu zayıığın
olumsuz etklernn azaltılması çn değm
yönetmne odaklanan y yönetme yönelk
yen br yaklaım benmsenecektr. Değm
yönetmnn y uygulanmasını sağlamak
çn Sayıtay nsan kaynakları yönetm ve
eğtm konularındak yaklaımını değtrmey
planlamaktadır. İnsan kaynakları alanındak bu
sorunu çözmek üzere Sayıtay nsan kaynakları
yönetm stratejs hazırlanmı, bu kapsamda
eğtm htyaç analızı yapılarak etkn ve yeterl br
eğtm stratejsnn uygulanması benmsenmtr.
Personeln poltka ve plan geltren çalıma
gruplarına dâhl edlmes, değklğn
gerçekletrlmesnde personele sorumluluk
verlmes ve çalıanlara ger bldrm sağlanması
çn etkn mekanzmalar oluturulması da bu
zayııkla mücadele etmek çn kullanılablecek
yollar arasındadır.
Yen denetm teknklernn uygulanması çn
gerekl blm altyapısının yeterl eklde
kullanılamaması
6085 sayılı Kanun uluslararası standartlarda
öngörülen tüm denetm teknklernn
uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Dğer
yandan tüm kamu kurum ve kaynaklarını
kapsayacak eklde genleyen denetm alanında
tüm denetm teknklernn uygulanablmes,
blm teknolojsnn kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır.
TEHDİTLER
5018 sayılı Kanun'un öngördüğü sstemlern
kurumlar nezdnde yeterl düzeyde
kurulmamı olması
Genel bütçe kapsamındak kamu darelernn
mal lemlernn kamu dares bazında
Sayıtaya sunablmelern sağlayacak mal
yapılanmanın yen balamı olması Sayıtayın
lgl kamu daresnde mal denetm yapmasını
zorlatırmaktadır. Ayrıca kurumlar genel olarak
5018 sayılı Kanun'un öngördüğü sstemn br
gereğ olarak ç kontrol ortamını, stratejk plan
uygulamalarını ve blm altyapılarını yeternce
geltrememlerdr. Bu durumlar, uluslararası
standartlar çerçevesnde ç kontrol or