T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2018 Yılı
Kurumsal Mali Durum
ve
Beklentiler Raporu
Temmuz 2018 - ANKARA
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………… ........ 1
I
- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ………………… 3
Bütçe Giderleri …………………………………………………………………………………… 3
01- Personel Giderleri ……………………………………………………………………………… 5
2-
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ………………………… 6
3-
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ……………………………………………………………. 7
05- Cari Transferler ……………………………………………………………………………………. 8
06- Sermaye Giderleri ………………………………………………………………………………. .... 9
II
- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ………………….. 11
III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER …….. 14
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri …………………………………………….. 14
01- Personel Giderleri ………………………………………………………………………………. 15
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……………………………. 15
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri …………………………………………………………….. 15
05- Cari Transferler …………………………………………………………………………………… 16
06- Sermaye Giderleri ………………………………………………………………………………... 16
IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ……………. 17
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu …………………………………………………………. ....... 19
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu
maddesinde, genel netim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe
uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini
Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve
kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim
fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında
yer alan Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama
sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan
faaliyetlerinin yer aldığı “2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bütçe Giderleri
31 Aralık 2017 tarih ve 30287 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 7066 sayılı “2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Sayıştay
Başkanlığına 276.701.000,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir.
2017 yılında 217.366.760,86 TL. bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için
öngörülen ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen harcama tutarına
göre %
27,30 artış olmuştur.
Sayıştay Başkanlığının 2017 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2018 yılı başlangıç
bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı
ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo-1
2017 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2018 Yılı Ödeneği
Bütçe Tertibi
2017
2018
Artış
Oranı
Gider Gerçekleşmeleri
Ödeneği
%
01-Personel Giderleri
136.408.797,97
170.500.000,00
24,99
02-SGK Devlet Primi Giderleri
17.059.518,24
22.140.000,00
29,78
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
44.403.001,06
49.210.000,00
10,83
05-Cari Transferler
797.984,29
1.051.000,00
31,70
06-Sermaye Giderleri
18.697.459,30
33.800.000,00
80,77
TOPLAM
217.366.760,86
276.701.000,00
27,30
2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de
de görüldüğü gibi 105.356.925 TL. olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılsonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 48,47si Ocak-Haziran
döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık
bütçe giderleri toplamı ise 121.068.568 TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde
bütçenin kullanım oranı % 43,75 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları bütçe gider
gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında %14,91 oranında bir
artış
olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla
Sayıştay Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle
fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2’de ve sayfa 19’da yer alan
Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda gösterilmiştir.
Tablo-2 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Gider Gerçekleşmeleri
Artış Oranı
Ocak-Haziran Dönemi
Oran %
%
2017
2018
2017
2018
71.154.567
86.264.094
52,16
50,59
21,23
8.945.248
10.469.317
52,44
47,29
17,03
20.530.780
18.996.495
46,24
38,60
-7,47
407.987
292.477
51,13
27,83
-28,31
4.318.342
5.046.186
23,10
14,93
16,85
105.356.925
121.068.568
48,47
43,75
14,91
01- Personel Giderleri
Personel giderleri için 2018 yılında 170.500.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2017 yılı
Ocak-Haziran döneminde 71.154.567 TL. olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-
Haziran döneminde 15.109.527 TL. a r t ı ş ile 86.264.094 TL. olmuştur. Personel
giderlerindeki artış oranı % 21,23 olarak gerçekleşmiştir. 2017 2018 yılları Ocak-
Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve
değişim oranları
Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-3
2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2017
2018
Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
16.225.676
12.888.718
-3.336.958
- 20,56
Şubat
10.827.607
18.333.971
7.506.364
69,32
Mart
10.870.394
12.547.142
1.676.748
15,42
Nisan
10.898.525
12.682.507
1.783.982
16,37
Mayıs
11.542.069
15.247.659
3.705.590
32,10
Haziran
10.790.297
14.564.095
3.773.798
34,97
Toplam
71.154.567
86.264.094
15.109.527
21,23
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2018 yılında
22.140.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2017 Ocak-Haziran döneminde 8.945.248 TL. olan Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.524.069
TL.
artış ile 10.469.317 TL. olmuştur. Sosyal venlik Kurumlarına Devlet Primi
giderlerindeki artış oranı % 17,03 olarak gerçekleşmiştir. 2017 2018 yılları Ocak-
Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık
gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-4
2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2017
2018
Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
2.047.602
1.551.055
-496.547
- 24,25
Şubat
1.376.738
2.286.696
909.958
66,09
Mart
1.380.059
1.543.206
163.147
11,82
Nisan
1.386.264
1.542.925
156.661
11,30
Mayıs
1.378.094
1.545.091
159.661
11,58
Haziran
1.376.491
2.000.345
623.854
45,32
Toplam
8.945.248
10.469.317
1.524.069
17,03
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Mal ve hizmet alımı giderleri in 2018 yılında 49.210.000 TL. ödenek
ayrılmıştır.
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.530.780 TL. olan mal ve hizmet alımı
giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.534.285 TL. azalış ile 18.996.495
TL.
olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki a z a l ı ş oranı % 7,47 olarak
gerçekleşmiştir. 2017 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de
gösterildiği şekildedir.
Tablo-5
2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar
2017
2018
Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
3.010.963
2.883.957
-127.006
-4,22
Şubat
3.367.974
5.432.205
2.064.231
61,29
Mart
4.212.828
3.575.692
-637.136
-15,12
Nisan
3.110.392
3.747.640
637.248
20,49
Mayıs
3.125.321
2.396.272
729.049
23,32
Haziran
3.703.302
960.719
-2.742.583
74,05
Toplam
20.530.780
18.996.495
1.534.285
-7,47
05- Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2018 yılında 1.051.000 TL. ödenek
ayrılmıştır.
2017 Ocak-Haziran döneminde 4 0 7 .987 TL. olan cari transfer
harcamaları, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 115.510 TL. azalış ile 292.477
TL. olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış oranı % 28,31 olarak
gerçekleşmiştir.
2017 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer
harcamalarının aylık
gerçeklmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da
gösterildiği şekildedir.
Tablo-6
2017-2018 Cari Transferler
Aylar
2017
2018
Değişim Tutarı
Değişim Oranı
%
Ocak
---
---
---
---
Şubat
---
---
---
---
Mart
224.223
256.114
32.000
14,27
Nisan
---
---
---
---
Mayıs
14
---
---
---
Haziran
183.750
36.363
-147.387
-80,21
Toplam
407.987
292.477
-115.510
-28,31
06- Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2018 yılında 33.800.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2017
yılı Ocak-Haziran döneminde 4 .318.342 TL. olan sermaye giderleri,
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 7 2 7 .844 TL. artışla 5.046.186 TL. olmuştur.
Sermaye giderlerindeki değişim oranı %16,85 olarak gerçekleşmiştir. 2017 - 2018
yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-7
2017-2018 Sermaye Giderleri
Aylar
2017
2018
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
Ocak
455.819
---
---
---
Şubat
502.851
1.928.910
1.426.059
283,59
Mart
199.778
46.274
153.504
-76,84
Nisan
1.017.682
962.743
54.939
-5,40
Mayıs
1.420.110
1.218.506
-201.604
-14,20
Haziran
722.103
889.753
167.650
23,22
Toplam
4.318.342
5.046.186
727.844
16,85
Başkanlığımız harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2018 döneminde
gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme
oranları aşağıdaki Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterilmiştir.
Tablo-8 Harcama Birimleri Giderleri Gerçekleşmeleri
Toplam Ödenek
(TL)
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
Tutarı (TL)
Gerçekleşme
Oranı
(%)
Özel Kalem Müdürlüğü
8.555.000
3.328.801
38,91
Daireler - Kurullar
28.547.000
13.998.696
49,04
Başkan Yardımcılığı
84.510.000
32.741.809
38,74
Denetim Birimleri
155.089.000
70.999.262
45,78
GENEL TOPLAM
276.701.000
121.068.568
43,75
II. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Uluslararadenetim standartlarına uygun şekilde hazırlanan denetim rehberine
göre yapılan 2017 Yılı Denetim Programı (Haziran 2017- Mayıs 2018 ) sonucunda;
688 denetçi (206 denetim ekibi) tarafından 491 denetim raporu hazırlanmıştır.
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenerek hazırlanan Riskli Alan
Sektör Raporu doğrultusunda 2018 Yılı Denetim Programı hazırlanmıştır.
Uluslarara örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile yürütülen ortak denetim ve
eğitim programları kapsamında;
Pakistan Sayıştayı ile İkili İşbirliği
"Ortak denetim" toplantısı beş kişilik heyetimizin katılımıyla Nisan ayında
Pakistanda yapılmıştır.
"Meslektaş İncelemesi" konusunda Mayıs ayında bir hafta süreyle Pakistan
heyetiyle Ankara'da toplantılar yapılmıştır.
“Performans Denetimi Deneyim Paylaşım Çalıştayı" Pakistan heyetinin katılımıyla
Ankara'da yapılmıştır.
Sydney'de düzenlenen INTOSAI IT Çalışma Grubu 27. Toplantısına iki
mensubumuz katılmıştır.
Avrupa Birliğine Aday ve Potansiyel Aday Ülke Sayıştayları Grubu ile ilgili
hususlarda görüşmek üzere üç kişilik heyetimiz tarafından Makedonya ve Kosova
Sayıştayları ziyaret edilmiştir.
Kamu-Özel İşbirlikleri ve İmtiyazlarının Denetimi konulu çalıştay yabancı
konukların ve mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Malta'da yapılan EU İrtibat Görevlileri Toplantısına iki mensubumuz katılmıştır.
Bulgaristan Sayıştayı evsahipliğinde düzenlenen Hesapverebilirlik, Şeffaflık ve
Dürüstlüğün Güçlendirilmesinde Sayıştayların Rolü Konulu Üst Düzey Konferansa
altı mensubumuz katılmıştır.
Güney Kore Sayıştayı Heyeti Kurumumuza ziyarette bulunmuştur.
11
T.C. Sayıştay Başkanlığı
12
St. Petersburg Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen INCOSAI Tema I ve
Tema II Uzman Grup Üyeleri Üst zey Yuvarlak Masa Toplantısına rt
mensubumuz katılmıştır.
Atina'da düzenlenen Kamu Alımlarının Denetimi Seminerine iki mensubumuz
katılmıştır.
Hollanda'da düzenlenen MALTAROLT Kamu Mali Yönetimi Konulu Eğitim
Programına bir mensubumuz katılmıştır.
Ankara'da düzenlenen JWGAA Mali Denetim 2 No.lu Çalıştayı Hazırlık Toplantısı
yabancı konukların ve mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Bulgaristan ev sahipliğinde düzenlenen Bulgaristan Mali Teftiş Kurumu Kamu
Mali Çıkarlarının Korunmasında Kontrol Otoritelerinin Karşılaştıkları Güçlükler
Konulu Konferansa iki mensubumuz katılmıştır.
Cidde'de düzenlenen IIT Daimi Mali Komite Toplantısına ve Amsterdam'da yapılan
Bilişim Yöneticileri Liderlik Forumuna birer mensubumuz ile katılım sağlanmıştır.
Hindistan Sayıştayı bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Bilişim Sistemleri ve
Denetim Merkezi (ICISA) tarafından düzenlenen eğitim programlarına 3
mensubumuz gönderilmiştir.
Ayrıca Yabancı Dil Eğitimi için İngiltere'ye Nisan - Temmuz döneminde 30
mensubumuz gönderilmiştir.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla;
OECD-SIGMA, UNICEF, IDI ve Dünya Bankası ile yürütülen işbirliği kapsamındaki
proje çalışmaları yapılmaktadır.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği
kapsamında;
Ocak ayında Çukurova Üniversitesi Şubat ayında Bursa Teknik Üniversitesi
evsahipliğinde olmak üzere 2 kez Üniversitelere Yönelik Eğitim Programı
düzenlenmiştir.
Nisan ayında Mardin/Artuklu Üniversitesi evsahipliğinde olmak üzere 1 adet
Üniversitelere Yönelik Eğitim Programı düzenlenmiştir.
Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması
amacıyla kamu idarelerinde eğitim için 38 meslek mensubumuz görevlendirilmiştir.
13
III-
TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2018 Yılında Sayıştay Başkanlığına tahsis
edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları sayfa 20’de yer alan
Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir.
Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2018 l sonu itibariyle
tahmini gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda Tablo 9 ile Grafik 9’da gösterilmiştir.
Tablo-9 2018 Yılı tçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
Bütçe Tertibi
Temmuz-Aralık
Gerçekleşme
2018 Ödeneği
Ocak-Haziran
Dönemi
Oranı
Harcamaları
(Tahmini)
%
01-Personel Giderleri
170.500.000,00
86.264.094
87.660.906
102,00
02-SGK Prim Giderleri
22.140.000,00
10.469.317
11.790.683
100,54
03-Mal ve Hizmet Alımları
49.210.000,00
18.996.495
21.923.505
83,15
05-Cari Transferler
1.051.000,00
292.477
755.523
99,71
06-Sermaye Giderleri
33.800.000,00
5.046.186
27.003.814
94,82
TOPLAM
276.701.000,00
121.068.568
149.134.431
97,65
1-
Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2018 döneminde 86.264.094 TL olan personel
giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 173.925.000 TL’yi bulması
beklenmektedir. Personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı
ödeneğinin %102si olacağı tahmin edilmektedir. 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi
kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik geçici 23.maddesi gereğince gerekli
ödenek aktarması yapılacak ve ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.
2-
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2018 döneminde 10.469.317 TL olan Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık
22.260.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe ödeneğinin %
100,54’ü olacağı tahmin edilmektedir. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve
pozisyonlarına geçirilmesine yönelik geçici 23.maddesi gereğince gerekli ödenek
aktarması yapılacak ve ödenek üstü bir harcama olmayacaktır.
3-
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Ocak-Haziran 2018 döneminde 18.996.495 TL olan mal ve hizmet alımı
giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 40 .920.000 TL’yi bulması
beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018
yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,15’i olacağı tahmin edilmektedir.
15
5-
Cari Transferler
Ocak-Haziran 2018 döneminde 292.477 TL olan cari transfer harcamalarının,
Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 1.048.000 TL’yi bulması
beklenmektedir.
Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2018
yılı bütçe başlangıç
ödeneğinin % 99,71’i olacağı tahmin edilmektedir.
6-
Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2018 döneminde 5.046.186 TL olan sermaye giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 32.050.000 TL’yi bulması
beklenmektedir. Sermaye giderlerinde lsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe
başlangıç ödeneğinin % 94,82i olacağı tahmin edilmektedir.
IV-
TEMMUZ-ARALIK 2017 NEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bu yıl içinde ilk al ayda yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde
yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıda
belirtilmiştir.
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,
sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine
katkı sağlanması çalışmalarına devam edilecektir.
2017 yılı denetim programı sonucuna göre;
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim
Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi,
Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi
Hazırlama rehberleri uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak
raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla
incelenecektir.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar yapılacaktır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirilecektir.
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde hazırlanan Sayıştayın
Genel Eğitim Planı ve Yıllık Eğitim Programı uygulanması çalışmalarına devam
edilecektir.
17
Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması,
denetim yönetimi, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri vs. gibi
konularda verilen eğitimlere devam edilecektir.
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme,
araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla meslek mensuplarının yurt dışına
gönderilmesine devam edilecektir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılması teminen yapılan fizibilite çalışması sonucu hazırlanan inceleme
raporu güncellenecektir.
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu
amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla
düzenlenen uluslararası çalıştaylar düzenlenecektir.
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulanması, izlenmesi çalışmalarına
devam edilecek ve uygulama sonuçları değerlendirilecektir.
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi çalışmalarına
devam edilecektir.
Bilişim Sistemleri Stratejisi belgesi hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır.
Başkanlığımız Manavgat Eğitim ve Sosyal Tesislerinde kamu personelinin bilgi,
birikim ve verimliliğini artırmaya ve farklı kurumların personellerinin tecrübelerini
paylaşmalarına imkan sağlamaya yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerlerine
kamu kurum ve kuruluşları personelinin katılımı sağlanmış olup eğitim semineri
çalışmaları devam etmektedir.
19
2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Bütçe Yıl: 2018
Kurum Kod:
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
217.366.761 276.701.000 21.740.060 17.323.731 16.075.170 27.981.782 16.887.282 17.968.428 16.412.862 18.935.823 17.465.609 20.407.528 16.775.943 18.451.275 105.356.925 121.068.568 14,91 48,47 43,75 270.203.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ 136.408.798 170.500.000 16.225.676 12.888.718 10.827.607 18.333.971 10.870.394 12.547.142 10.898.525 12.682.507 11.542.069 15.247.659 10.790.297 14.564.095 71.154.567 86.264.094
21,23 52,16 50,59
173.925.000
MEMURLAR 134.521.641 155.960.000 16.178.023 12.675.138 10.785.379 18.151.154 10.803.705 12.403.662 10.828.409 12.421.861 10.788.996 12.392.075 10.718.243 12.397.594 70.102.754 80.441.484
14,75 52,11 51,58
154.750.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 800.413 1.530.000 47.652 83.551 42.228 119.944 66.689 81.424 70.116 81.505 75.393 81.424 72.054 81.424 374.132 529.273
41,47 46,74 34,59
3.700.000
İŞÇİLER 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.782.688 0 2.080.897 0 3.863.585
0,00 0,00 38,64
12.485.000
GEÇİCİ PERSONEL 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
DİĞER PERSONEL 1.086.744 3.000.000 0 130.030 0 62.873 0 62.056 0 179.141 677.681 991.472 0 4.180 677.681 1.429.751
110,98 62,36 47,66
2.990.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 17.059.518 22.140.000 2.047.602 1.551.055 1.376.738 2.286.696 1.380.059 1.543.206 1.386.264 1.542.925 1.378.094 1.545.091 1.376.491 2.000.345 8.945.248 10.469.317
17,04 52,44 47,29
22.260.000
MEMURLAR 16.927.634 19.840.000 2.039.832 1.537.270 1.369.883 2.266.888 1.369.111 1.529.759 1.374.672 1.529.478 1.365.635 1.531.644 1.364.592 1.531.197 8.883.724 9.926.235
11,74 52,48 50,03
19.580.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 131.884 300.000 7.770 13.785 6.855 19.808 10.948 13.447 11.592 13.447 12.459 13.447 11.899 13.447 61.524 87.380
42,03 46,65 29,13
170.000
İŞÇİLER 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.701 0 455.701
0,00 0,00 22,79
2.510.000
GEÇİCİ PERSONEL 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DİĞER PERSONEL 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 44.403.001 49.210.000 3.010.963 2.883.957 3.367.974 5.432.205 4.212.828 3.575.692 3.110.392 3.747.648 3.125.321 2.396.272 3.703.302 960.719 20.530.780 18.996.495
-7,47 46,24 38,60
40.920.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.308.188 4.573.000 182.622 257.044 363.280 405.567 448.645 320.138 195.395 322.031 461.799 953.683 248.394 235.151 1.900.136 2.493.614
31,23 44,11 54,53
4.350.000
YOLLUKLAR 7.545.802 11.706.000 489.698 324.021 607.848 2.422.093 1.124.022 352.152 451.317 510.116 283.183 197.336 584.978 173.289 3.541.046 3.979.007
12,37 46,93 33,99
8.750.000
GÖREV GİDERLERİ 186.770 285.000 3.213 0 795 1.262 173.040 4.643 0 500 235 4.990 0 146.229 177.283 157.624
-11,09 94,92 55,31
270.000
HİZMET ALIMLARI 30.068.913 29.496.000 2.130.200 2.242.266 2.281.501 2.514.638 2.314.245 2.637.131 2.299.875 2.647.221 2.242.277 1.004.067 2.630.492 139.091 13.898.590 11.184.415
-19,53 46,22 37,92
24.800.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 227.248 400.000 69.174 2.413 5.289 2.490 2.177 73.632 7.182 8.835 51.294 8.340 25.476 67.776 160.592 163.486
1,80 70,67 40,87
285.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.192.841 1.600.000 73.813 53.533 51.847 38.992 119.077 142.015 92.467 145.836 61.530 118.388 124.620 81.660 523.354 580.424
10,90 43,87 36,28
1.530.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 873.240 950.000 62.244 4.679 57.413 47.164 31.622 45.982 64.157 113.110 25.003 109.467 89.341 78.140 329.779 398.540
20,85 37,77 41,95
935.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.384 0 39.384
0,00 0,00 19,69
-1
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
İSKONTO GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
05 - CARİ TRANSFERLER 797.984 1.051.000 0 0 0 0 224.223 256.114 0 0 14 0 183.750 36.363 407.987 292.477
-28,31 51,13 27,83
1.048.000
GÖREV ZARARLARI 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
HAZİNE YARDIMLARI 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 735.000 750.000 0 0 0 0 183.750 187.500 0 0 0 0 183.750 0 367.500 187.500
-48,98 50,00 25,00
750.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 252 201.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.363 0 36.363
0,00 0,00 18,09
200.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 62.732 100.000 0 0 0 0 40.473 68.614 0 0 14 0 0 0 40.487 68.614
69,47 64,54 68,61
98.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ 18.697.459 33.800.000 455.819 0 502.851 1.928.910 199.778 46.274 1.017.682 962.743 1.420.110 1.218.506 722.103 889.753 4.318.342 5.046.186
16,85 23,10 14,93
32.050.000
MAMUL MAL ALIMLARI 6.004.571 7.650.000 0 0 0 0 0 0 51.285 39.076 629.060 90.671 0 0 680.345 129.747
-80,93 11,33 1,70
6.700.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 7.381.475 8.500.000 248.411 0 28.400 1.830.260 62.300 46.274 662.114 861.717 492.904 772.585 616.198 854.353 2.110.329 4.365.190
106,85 28,59 51,36
8.200.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 3.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
3.250.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0000 00000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 5.311.412 14.300.000 207.408 0 474.450 98.650 137.478 0 304.282 61.950 298.146 355.250 105.905 35.400 1.527.669 551.250
-63,92 28,76 3,85
13.900.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
08 - BORÇ VERME 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2017 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2018 ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
2018 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
06 - SAYIŞTAY
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI *
(%)
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
e-bütçe "" aşaması raporudur. (02.07.2018 11:26:42)
Bütçe Yıl: 2018
Kurum Kod:
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
217.366.761 276.701.000 21.740.060 17.323.731 16.075.170 27.981.782 16.887.282 17.968.428 16.412.862 18.935.823 17.465.609 20.407.528 16.775.943 18.451.275 105.356.925 121.068.568 14,91 48,47 43,75 270.203.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ 136.408.798 170.500.000 16.225.676 12.888.718 10.827.607 18.333.971 10.870.394 12.547.142 10.898.525 12.682.507 11.542.069 15.247.659 10.790.297 14.564.095 71.154.567 86.264.094
21,23 52,16 50,59
173.925.000
MEMURLAR 134.521.641 155.960.000 16.178.023 12.675.138 10.785.379 18.151.154 10.803.705 12.403.662 10.828.409 12.421.861 10.788.996 12.392.075 10.718.243 12.397.594 70.102.754 80.441.484
14,75 52,11 51,58
154.750.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 800.413 1.530.000 47.652 83.551 42.228 119.944 66.689 81.424 70.116 81.505 75.393 81.424 72.054 81.424 374.132 529.273
41,47 46,74 34,59
3.700.000
İŞÇİLER 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.782.688 0 2.080.897 0 3.863.585
0,00 0,00 38,64
12.485.000
GEÇİCİ PERSONEL 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0
DİĞER PERSONEL 1.086.744 3.000.000 0 130.030 0 62.873 0 62.056 0 179.141 677.681 991.472 0 4.180 677.681 1.429.751
110,98 62,36 47,66
2.990.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 17.059.518 22.140.000 2.047.602 1.551.055 1.376.738 2.286.696 1.380.059 1.543.206 1.386.264 1.542.925 1.378.094 1.545.091 1.376.491 2.000.345 8.945.248 10.469.317
17,04 52,44 47,29
22.260.000
MEMURLAR 16.927.634 19.840.000 2.039.832 1.537.270 1.369.883 2.266.888 1.369.111 1.529.759 1.374.672 1.529.478 1.365.635 1.531.644 1.364.592 1.531.197 8.883.724 9.926.235
11,74 52,48 50,03
19.580.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 131.884 300.000 7.770 13.785 6.855 19.808 10.948 13.447 11.592 13.447 12.459 13.447 11.899 13.447 61.524 87.380
42,03 46,65 29,13
170.000
İŞÇİLER 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.701 0 455.701
0,00 0,00 22,79
2.510.000
GEÇİCİ PERSONEL 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DİĞER PERSONEL 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 44.403.001 49.210.000 3.010.963 2.883.957 3.367.974 5.432.205 4.212.828 3.575.692 3.110.392 3.747.648 3.125.321 2.396.272 3.703.302 960.719 20.530.780 18.996.495
-7,47 46,24 38,60
40.920.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.308.188 4.573.000 182.622 257.044 363.280 405.567 448.645 320.138 195.395 322.031 461.799 953.683 248.394 235.151 1.900.136 2.493.614
31,23 44,11 54,53
4.350.000
YOLLUKLAR 7.545.802 11.706.000 489.698 324.021 607.848 2.422.093 1.124.022 352.152 451.317 510.116 283.183 197.336 584.978 173.289 3.541.046 3.979.007
12,37 46,93 33,99
8.750.000
GÖREV GİDERLERİ 186.770 285.000 3.213 0 795 1.262 173.040 4.643 0 500 235 4.990 0 146.229 177.283 157.624
-11,09 94,92 55,31
270.000
HİZMET ALIMLARI 30.068.913 29.496.000 2.130.200 2.242.266 2.281.501 2.514.638 2.314.245 2.637.131 2.299.875 2.647.221 2.242.277 1.004.067 2.630.492 139.091 13.898.590 11.184.415
-19,53 46,22 37,92
24.800.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 227.248 400.000 69.174 2.413 5.289 2.490 2.177 73.632 7.182 8.835 51.294 8.340 25.476 67.776 160.592 163.486
1,80 70,67 40,87
285.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.192.841 1.600.000 73.813 53.533 51.847 38.992 119.077 142.015 92.467 145.836 61.530 118.388 124.620 81.660 523.354 580.424
10,90 43,87 36,28
1.530.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 873.240 950.000 62.244 4.679 57.413 47.164 31.622 45.982 64.157 113.110 25.003 109.467 89.341 78.140 329.779 398.540
20,85 37,77 41,95
935.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.384 0 39.384
0,00 0,00 19,69
-1
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
İSKONTO GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
05 - CARİ TRANSFERLER 797.984 1.051.000 0 0 0 0 224.223 256.114 0 0 14 0 183.750 36.363 407.987 292.477
-28,31 51,13 27,83
1.048.000
GÖREV ZARARLARI 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
HAZİNE YARDIMLARI 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 735.000 750.000 0 0 0 0 183.750 187.500 0 0 0 0 183.750 0 367.500 187.500
-48,98 50,00 25,00
750.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 252 201.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.363 0 36.363
0,00 0,00 18,09
200.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 62.732 100.000 0 0 0 0 40.473 68.614 0 0 14 0 0 0 40.487 68.614
69,47 64,54 68,61
98.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ 18.697.459 33.800.000 455.819 0 502.851 1.928.910 199.778 46.274 1.017.682 962.743 1.420.110 1.218.506 722.103 889.753 4.318.342 5.046.186
16,85 23,10 14,93
32.050.000
MAMUL MAL ALIMLARI 6.004.571 7.650.000 0 0 0 0 0 0 51.285 39.076 629.060 90.671 0 0 680.345 129.747
-80,93 11,33 1,70
6.700.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 7.381.475 8.500.000 248.411 0 28.400 1.830.260 62.300 46.274 662.114 861.717 492.904 772.585 616.198 854.353 2.110.329 4.365.190
106,85 28,59 51,36
8.200.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 3.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
3.250.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0000 00000000 0 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 5.311.412 14.300.000 207.408 0 474.450 98.650 137.478 0 304.282 61.950 298.146 355.250 105.905 35.400 1.527.669 551.250
-63,92 28,76 3,85
13.900.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
08 - BORÇ VERME 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0000 000000000 0 0
0,00 0,00 0,00
-1
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2017 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2018 ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
2018 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
06 - SAYIŞTAY
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI *
(%)
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
e-bütçe "" aşaması raporudur. (02.07.2018 11:26:42)