T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2009 Mali Yılı
Performans Programı
Ocak 2009
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 45 Balgat 06100 Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 295 3000
Fax: +90 312 295 4094
İnternet
http://www.sayistay.gov.tr
E - posta
sayistay@sayistay.gov.tr
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
i
Sunuş
Sunuş
lkemizde kamu mali yönetiminin
yeniden yapılandırılmasına yönelik
arayışlar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile yeni bir boyut kazanmış;
daha etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir
yönetim sisteminin oluşturulmasında önemli
mesafeler alınmıştır.
Ü
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak
ülkemizde de yaşanan bu kapsamlı değişim sürecinde Sayıştayın
yetki ve sorumlulukları önemli ölçüde artmış, yönetim sistemimiz
içerisindeki konumu daha da güçlenmiş ve sağlam, güçlü ve
çağdaş bir yönetim sisteminin tüm unsurları ile
kurumsallaşmasındaki kilit rolü daha fazla pekişmiştir.
Sayıştayımız, ülkemizin daha demokratik, şeffaf ve hesap
verebilir bir yönetim yapısına kavuşması
ve halka ait kaynakların
daha etkin kullanılması, yolsuzluk ve savurganlığın ortadan
kaldırılması ve verimliliğin artırılması suretiyle halkımızın refah
düzeyinin artırılması için üzerine düşenleri önümüzdeki dönemde
de gereği gibi yerine getirme azim ve kararlılığı içerisinde olacaktır.
Stratejik planımız, bunun en somut güvencesini oluşturmaktadır.
Stratejik planımız, ortaya koyduğumuz vizyon ışığında,
önümüzdeki 5 yıllık süreçte Sayıştayın misyonunu nasıl
gerçekleştireceğine ilişkin temel stratejileri ortaya koymuştu. Bu
plan çerçevesinde önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde
gerçekleştireceğimiz faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin kaynak
planımızı ise bu performans programı ile ortaya koyduk.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
ii
Sunuş
Başarı için, bir buçuk asra yaklaşan tarihimizden gelen zengin
birikimimizi çağdaş teknolojinin ve bilimsel gelişmelerin sağladığı
olanaklarla desteklememiz, çevremizdeki değişimi sağlıklı bir şekilde
analiz etmemiz, oluşan yeni koşulları, tehdit ve fırsatları çok iyi
değerlendirerek gerekli adımları atmamızın büyük önem taşıdığını
da ayrıca vurgulamak isterim.
Bu duygu ve düşüncelerle, 2009 Yılı Performans Programımızın
hayırlı olmasını diler; hazırlanmasına katkı sağlayan tüm
mensuplarımı
za teşekkürlerimi sunarım.
Mehmet DAMAR
Sayıştay Başkanı
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
iii
İçindekiler
İçindekiler
I- Genel Bilgiler .................................................................................................................... 1
A- Misyon ve Vizyon.................................................................................................................................1
Misyon ..................................................................................................................................................1
Vizyon...................................................................................................................................................1
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ...........................................................................................................1
1. Ana Hatlarıyla Görevler....................................................................................................................1
2. Yetkiler..............................................................................................................................................2
3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıştaya Verilen Yeni Görevler.............3
a) Denetimin Amacı ......................................................................................................................3
b) Denetimin Kapsamı ..................................................................................................................3
c) Denetimin Biçimi .......................................................................................................................3
d) Raporlamaya İlişkin Görevler ...................................................................................................4
C- Teşkilat Yapısı ......................................................................................................................................5
D- Fiziksel Yapı..........................................................................................................................................7
E- İnsan Kaynakları.................................................................................................................................13
II- Performans Bilgileri......................................................................................................14
A- Temel Politika ve Öncelikler .............................................................................................................14
B- İdarenin Amaç ve Hedefleri...............................................................................................................15
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı .................................................................17
III- Mali Bilgiler.................................................................................................................... 18
A- Geçmiş Yıllar ( 2007-2008 Yılları) Bütçe Gerçekleşmeleri.............................................................18
B- Program Dönemi Bütçesi..................................................................................................................19
IV- Ekler............................................................................................................................... 21
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
iv
Genel Bilgiler
I- Genel Bilgiler
A- MİSYON VE VİZYON
Misyon
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını kullanmasına
yönelik olarak, kamu idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka
uygun biçimde faaliyet göstermesini, kamu kaynaklarının
öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere
uygun olarak elde edinilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını
sağlamak için denetim yaparak raporlar üretmek ve sorumluların
hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlamaktır.
Vizyon
Hesap veren ve saydam kamu yönetiminin teminatı Sayıştay.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayın görev ve yetkilerine ilişkin temel yasal düzenlemeler,
Anayasanın 160’ıncı ve 164’üncü maddeleri ile 832 sayılı Sayıştay
Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur.
1. Ana Hatlarıyla Görevler
Anayasamız, Sayıştaya;
Merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile
sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir, gider ve mallarını Türkiye
Büyük Millet Meclisi adına denetlemek,
Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin
hükme bağlamak,
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
1
Genel Bilgiler
Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme
bağlama işlerini yapmak,
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerini denetlemek ve kesin
hükme bağlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisine kesin hesap kanun tasarıları
hakkında uygunluk bildirimi sunmak,
görevlerini vermiştir.
2. Yetkiler
Sayıştay, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi
sırasında;
Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, muhasebe
yetkilisi ve diğer sorumlularla doğrudan yazışmaya,
Gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları, göndereceği
mensupları vasıtasıyla görmeye veya dilediği yere getirtmeye,
Sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları
çağırmaya, bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye,
yetkili kılınmıştır.
Ayrıca Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi
ve belgeyi, Devlet, özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum
ve kurullarla diğer gerçek ve tüzel kişilerden (Bankalar dahil)
isteyebilir.
Bunlara ilaveten Sayıştaya, denetimine giren daire ve
kurumların işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, i
şleri ve
hizmetleri görevlendireceği mensupları vasıtasıyla, “yerinde” ve
“işlem ve olayın her safhasında” inceleme, bilirkişi ve uzman
çalışmalarından yararlanma yetkisi de verilmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
Genel Bilgiler
3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Sayıştaya Verilen Yeni Görevler
1.1.2006 tarihinde tamamen uygulamaya giren 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sayıştaya yeni görevler
vermiş ve Sayıştayın görev alanını genişletmiştir.
5018 sayılı Kanun ile Sayıştay denetiminin amacı ve biçimi
belirlenmiş, denetim alanı genişletilmiş, denetim ve raporlamaya
ilişkin görevleri yeniden düzenlenmiştir.
a) Denetimin Amacı
Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin
amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap
verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve
işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara
uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük
Millet Meclisine raporlanmasıdır.
b) Denetimin Kapsamı
Anayasanın 160’ıncı maddesi ve 5018 sayılı
Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince merkezî yönetim bütçesi
kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve yerel
yönetimlerin gelir, gider ve malları Sayıştay denetiminin
kapsamındadır.
c) Denetimin Biçimi
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim
standartları dikkate alınarak;
Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas
alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî
denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
3
Genel Bilgiler
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup
olmadığının tespiti,
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak
kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının
ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
d) Raporlamaya İlişkin Görevler
Mevcut düzenlemelere göre Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulmakta olan Genel Uygunluk Bildirimi Sayıştay tarafından
sunulmaya devam edilecektir.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıştaya aşağıda
belirtilen raporları düzenli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunma görevi verilmiştir:
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu: Genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin;
kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden
incelenmesi suretiyle hazırlanan denetim raporlarının birleştirilmesi
sonucu oluşturulur ve Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte sunulur.
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporları: Mahallî idarelerin
raporları hariç idare faaliyet raporları, mahallî idareler genel
faaliyet raporu ve genel faaliyet raporu dış denetim sonuçları
dikkate alınarak değerlendirilir ve faaliyet genel değerlendirme
raporları hazırlanarak sunulur.
Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu: Genel yönetim
kapsamındaki idarelerin bir yıla ait malî istatistiklerin, hazırlanma,
yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş
standartlara uygunluk bakımından değerlendirilmesi sonucunda
oluşturulur ve sunulur.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
Genel Bilgiler
C- TEŞKİLAT YAPISI
Sayıştay Başkanlığı Teşkilatı, merkez teşkilattan oluşmakta ve
taşra teşkilatı bulunmamaktadır.
Sayıştayın yargı ve karar organları, Daireler, Daireler Kurulu,
Temyiz Kurulu, Genel Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu, Memurlar Seçim
ve Disiplin Kurulundan oluşmakta olup, Hazine temsilcisi sıfatıyla
Savcılık da örgüt yapısına dahildir.
Birinci Başkan; Sayıştayın en büyük amiri olup Sayıştayın genel
işleyişinden sorumludur. Genel Kurulun başkanıdır. Gerekli gördükçe
temyiz ve daireler kuruluna da başkanlık eder. Bu kurullara
verilecek işleri düzenler ve görüşmeleri yönetir. Birinci Başkan,
Sayıştaya düşen bütün ödevlerin iyi yapılması
nı ve iç yönetimin
düzenli bir surette yürütülmesini sağlamak için gereken tedbirleri
alır. Daire başkanlarının ve üyelerin dairelere ayrılması, işlerin
dairelere dağıtılması, denetçilerin ve personelin görevleri ve görev
yerlerinin tayin ve tespit olunması, denetleme gruplarının kurulması,
hesapların merkezde veya yerlerinde incelenmelerine ilişkin
programların yapılması Birinci Başkana aittir. Birinci Başkan
görevinde bulunamayacağı zaman daire başkanlarından birini
yerine vekil bırakır. Vekil tayin etmemiş olduğu veya Birinci
Başkanlığın açık bulunduğu hallerde daire başkanlarının en
kıdemlisi vekillik yapar.
Üyeler arasından Birinci Başkan tarafından atanan Genel
Sekreter yönetim işlerinde Birinci Ba
şkanın yardımcısıdır. Birinci
Başkan, kendisine 832 sayılı Kanunla verilmiş yönetime ilişkin
görevlerden bir kısmını Genel Sekretere verebilir. Genel Sekreter,
denetim guruplarıyla şubelerini ve idari şubeleri Birinci Başkan
adına yönetir ve denetler. Mesleki araştırma, inceleme ve yayın
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
Genel Bilgiler
işlerini düzenler. Genel Sekreter Genel Kurula ve Daireler Kuruluna
üye sıfatıyla katılır.
6
BAŞKAN
Y
Y
Ü
Ü
K
K
S
S
E
E
K
K
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
M
M
E
E
M
M
U
U
R
R
L
L
A
A
R
R
S
S
E
E
Ç
Ç
İ
İ
M
M
V
V
E
E
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
T
T
E
E
M
M
Y
Y
İ
İ
Z
Z
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
(
8
8
)
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
S
S
A
A
V
V
C
C
I
I
L
L
I
I
K
K
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
Y
Y
A
A
R
R
D
D
I
I
M
M
C
C
I
I
L
L
A
A
R
R
I
I
GENEL BÜTÇE KAP.
KAMU İD. DENETİM
GRUPLARI
ÖZEL BÜTÇELİ İD.
DENETİM GRUPLARI
BELEDİYELER
DENETİM GRUPLARI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
DENETÇİLER GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞT. MET.
GELŞ. GRUBU
DIŞ İLİŞKİLER GRUBU
TBMM İLE İLİŞKİLER
GRUBU
EĞİTİM GRUBU
PERFORMANS
DENETİMi GRUPLARI
SOSYAL GÜVENLİK KUR.
DENETİM GRUBU
DENETİM PLANLAMA
VE RAPOR GRUBU
PERSONEL VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KREŞ VE GÜNDÜZ B. EVİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YEMEKHANE
MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA
UZMANLIĞI
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞTABİPLİK
TEKNİK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
KORUMA VE GÜVENLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İLAM MÜDÜRLÜĞÜ
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
YAYIN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZEN. DENET.
DENETİM GRUBU
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN VE HALKLA İLİŞ.
ŞAVİRLİĞİ
İL ÖZEL İDARELERİ
DENETİM GRUPLARI
KESİN HESAP GRUBU
GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Genel Bilgiler
Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile dördüncü ve daha
yukarı derecelerdeki meslek mensuplarından en çok üç yardımcı
verilir. Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekretere verilmiş
görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olurlar. Bunlar arasındaki iş
bölümü Genel Sekreterce yapılır.
D- FİZİKSEL YAPI
Sayıştay Başkanlığı, mülkiyeti Hazineye ait olan, 28.517 m2
yüzölçümüne ve 96.000 m² kullanım alanına sahip 12 katlı 1610
odalı merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca, Ulus, ODTÜ, Afet
İşleri ile Susuzköy’de Arşiv binaları mevcuttur. Sözkonusu Arşiv
binalarının kullanım alanı, Ulus Arşiv Binalarında 3400 m², ODTÜ Arşiv
Binalarında 13.600 m², Afet İşleri Arşiv Binalarında 9000 m² ve
Susuzköy Arşiv Binalarında 22.208 m² olmak üzere, toplam 48.208
m²’dir. Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans
salonu, 3 adet yemekhane ve 50 çocuk kapasiteli kreş
bulunmaktadır.
Sayıştay Başkanlığında, 32 adet
binek taşıt, 2 Adet otobüs, 2 adet
kamyon, 2 adet ambulans, 2 adet
minibüs ve 3 adet kamyonet olmak
üzere 43 adet taşıt mevcut olup, 59
adet taşıt da personelin işe gidiş
gelişlerinde kullan
ılmak üzere hizmet
alımı suretiyle temin edilmiştir.
Ayrıca, Sayıştay Başkanlığı personelinin kullanımına tahsis
edilen 561 adet lojman ve Manavgat’ta 1 adet eğitim ve
dinlenme tesisi mevcuttur.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
7
Genel Bilgiler
Sayıştay Başkanlığı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon
ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu
birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Merkezi görev
yapmaktadır.
İş süreçleri incelenerek Sayıştayın amaç ve hedefleri
doğrultusunda, aşağıda belirtilen yazılım projeleri hayata geçirilmiş
ve personelin kullanımına sunulmuştur:
Kesin Hesap İşlemleri: Yaklaşık 1700 muhasebe biriminin 47, 48
ve 49 örnek numaralı idare hesabı cetvelleri ile bunlara ilişkin olarak
muhasebe yetkililerince ortalama 2-3 kez yapılan değişiklikler
işlenmiş; yaklaşık 40.000 sayfa tutan bu işlemler hatalarından
arındırılıp Genel Kurul ve TBMM'ye sunuma hazır hale getirilmiştir.
Ayrıca, Maliye Bakanlığından alınan ilgili yıla ait bilgiler ile
Sayıştayda oluşturulan dosyalar karşılaştırılmıştır. Ana Bilgisayar
ortamındaki 2006 yılı Sayıştay ve Maliye Bakanlığı bilgileri, kişisel
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Bordro İşlemleri: Her ay yaklaşık 1.300 kişinin terfi değişiklikleri ile
yemek, telefon, kurs, kömür, sendika, ilaç bedeli, emekli keseneği,
icra, kira gibi kesintileri işlenmek suretiyle maaşları hesaplanıp maaş
bordroları hazırlanmakta ve bordro bilgilerine ilişkin çeşitli listelerin
dökümleri alınmaktadır.
Sayı
ştay İnternet Sitesi: Sayıştayın gerek yurtiçinde gerekse
yurtdışında tanıtımını sağlamak, Kuruma ilişkin yararlı bilgileri ve
haberleri elektronik ortamda kurum ve kişilerin istifadesine sunmak
ve şeffaflığı sağlamak amacıyla Aralık 1999’da kurulan internet
sitesi, “Sayıştay Hakkında”, “Sayıştay Raporları”, “Sayıştay Kararları”,
“Sayıştay Yayınları” ve “Haber-Duyuru” başlıklarından oluşmaktadır.
Sitenin İngilizce bölümünde, Sayıştay Kanunu, tanıtım broşürü,
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
8
Genel Bilgiler
Sayıştay tarafından uluslararası konferanslarda sunulan bildiriler ve
çeşitli dokümanlar yer almaktadır.
Sayıştay Bilgi İşlem Merkezi ve Sayıştay İntraneti: Bilgi İşlem
Merkezinde firewall yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı
denetim sistemi, internet içerik güvenlik sistemi, internet siteleri
erişim denetim sistemleri, gerçek zamanlı virüs koruma, tanıma,
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
9
Genel Bilgiler
temizleme sistemleri kurulmuş olup, sürekli olarak
güncellenmektedir. Sayıştay mensupları yerel ağa bağlı yaklaşık
1000 kişisel bilgisayar üzerinden internete çıkabilmekte, e-posta
sunucusu üzerinden kurum içi, kurum dışı elektronik haberleşme
yapabilmektedir.
Bilgi işlem merkezindeki sunuculardan bir tanesi Sayıştay
İntraneti (SAYBİS) olarak hizmet vermektedir. SAYBİS’te kurum içi
bilgi paylaşımı yoğun biçimde yürütülmektedir. SAYBİS’te personelin
izin durumlarını öğrenme, personel bilgilerini arama, anketlere
katılabilme ve arıza bildiriminde bulunma imkanları da
bulunmaktadır.
Ayniyat Otomasyonu: Demirbaşlar ile ilgili sunucu/istemci
tabanlı Ayniyat Otomasyonu Sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
Ayniyat ve demirbaş modüllerinin kayıt ve sorgulama sistemi tek bir
çatı altında toplanmış ve esnek sorgulama seçenekleri sunularak
güncel demirbaş
kayıtlarına ve ilgili demirbaşların tarihçesine hızlı
bir şekilde ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Verilerin bilgisayar ortamında
tutulması giriş, doğrulama ve sorgulama süresini kısaltmıştır. Ayrıca,
ayniyat personeli tarafından tespit edilen Sayıştay personelinin oda
ve telefon değişiklikleri bir arayüz vasıtasıyla ilgili bilgi işlem merkezi
personeline doğrudan iletilmekte ve SAYBİS’te Sayıştay personelinin
bu bilgileri güncel tutulabilmektedir. Sayım işlemleri, otomasyon ile
entegre olarak daha kolay yapılabilmektedir.
Arşiv Otomasyonu: Sayıştay arşiv alt sisteminin bilgi giriş,
güncelleme ve sorgulama modülleri Arşiv Birimi personeli
tarafından kullanılmaya başlanmış, saymanl
ık kütüğü ve hesap
defteri kayıtları, kurum içi yerel ağ web sistemi (SAYBİS) üzerinden
ilgili personele açılmıştır. Meslek Mensuplarının arşivden aldığı
hesapları ve hangi tarihler arasında bu hesaplar üzerinde çalıştığını
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
10
Genel Bilgiler
Grup Şeflerinin ve ilgili personelin takip etmesi sağlanmıştır. Sistem
dahilinde tutulan ve Denetim Planlama ve Raporlama Grubu
tarafından güncellenen muhasebe hizmetleri birimleri listesine
esnek sorgu kriterleri yardımıyla erişilebilmektedir.
Evrak Otomasyonu: Evrak otomasyonu SAYBİS bilgi-form
sistemiyle entegre edilmiş ve gerçekleştirilen evrak akışının takibi
sağlanmıştır. Personel kendini ilgilendiren, birim amirleri ise; birimleri
dahilindeki tüm personele ait evrak akışını anlık olarak takip
edebilmektedir. Evrak biriminde verimi artıracak şekilde yapılan bu
düzenlemede veriler tek bir merkezde tutulmakta ve kayıt işleri
birden fazla bilgisayarda hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Birimin
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılan eklemeler ile defter
üzerinden takip edilen işler büyük oranda bilgisayar ortamına
aktarılmış
tır.
Genel Kurul Kararları Programı: Sayıştay Genel Kurulu
tarafından alınan kararların, karar no, karar tarihi, geldiği kurum
(Sayıştay içi ya da dışı) gibi kriterlere göre sorgulanması imkanını
sunan bir programdır.
Sorgu, Müzekkere ve Raporlarının Takibi (Yazı İşleri - Tebyiz
Birimi): Bu alt sistem ile denetçilerin yazılması için yazı işleri birimine
gönderdiği sorgu, rapor, müzekkere ve diğer evrak bilgisayar
ortamına aktarılmakta, denetçisi gerektiğinde bu program aracılığı
ile gönderdiği dokümanın çeşitli aşamalarını, kim tarafından
yazıldığını, son durumunu kendi bilgisayarından izleyebilmekte,
sorgulayabilmektedir.
Savcılık Otomasyonu: Bu uygulama ile Sayıştay Savcılık
biriminde işlem gören dosyaların, dokümanların takibi,
güncellenmesi, sorgulanması ve arşivlenmesi yapılmaktadır.
Uygulama ile Savcılık birimi personeli tarafından kayıtların bilgi girişi,
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
11
Genel Bilgiler
güncellenmesi yapılmakta, savcı ve savcı yardımcıları tarafından
aynı veritabanı üzerinden sorgulama ve gerekli değişiklikler
yapılabilmektedir.
İzin Takip Programı: Personele ait yıllık izin, mazeret izni, sağlık
raporlarına ilişkin bilgiler bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bunlara
ait her türlü sorgulama yapılmakta, ilgili bilgilere cari yıl ve geçmiş
yıllar itibari ile ulaşılabilmektedir. Personel isterse, kullanmak istediği
yıllık izin için, izinin süresini, başlangıç tarihini ve izni nerede
geçireceğini yazmak suretiyle, yıllık izin istek formunu otomatik
olarak doldurup dökmektedir. Birim amirleri personelin izin
durumlarını bu program vasıtasıyla takip edebilmektedirler.
Sayıştay Mensupları Kıdem–Terfi Programı
: Bu program ile,
Personel ve Eğitim Birimi tarafından, Sayıştay meslek mensupları ve
yönetim mensupları terfi bilgilerinin güncellemeleri yapılmakta,
sistem bu bilgileri değerlendirerek kıdem sıralamalarını yapmakta,
sonuçlar ve çeşitli istatistiki bilgiler mensuplar tarafından SAYBİS
ekranından sorgulanabilmektedir.
Personel Sicil İşlemleri: Personel ve Eğitim Müdürlüğünde
kullanılan bu yazılım ile Sayıştay personelinin sicil bilgileri bilgisayar
ortamına aktarılmakta ve istendiğinde dökümü alınmaktadır.
Denetlenen Hesapları İzleme İşlemleri: Denetlenen yaklaşık
4500 hesabın kaydının tutulması, değişikliklerin izlenmesi ve
kodlama işlemleri doğru ve güncel olarak izlenmekte ve bu
bilgilerden kesin hesap işlemlerinde yararlan
ılmaktadır.
Sağlık Hizmetleri Programı: Personelin tedavi beyanları
bilgisayar ortamına aktarılmış olup, bakmakla mükellef bulunduğu,
tedavi yardımından faydalanacak aile fertlerinin takibi
yapılmaktadır. Aynı zamanda personel ve aile fertlerinin göz
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
12
Genel Bilgiler
muayeneleri sonucunda gözlük, çerçeve, gözlük camı alım ve
değişikleri izlenmektedir.
Sınav Hizmetleri Programı: Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı
sınavına başvuran adayların bilgi girişleri Bilgi İşlem Merkezi
tarafından yapılmakta olup, bu bilgiler disket ve listeler halinde
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine teslim edilmektedir. Her
aday için aday bilgilerini, kendi el yazılarıyla öz geçmişlerini ve
dersler itibariyle aldıkları puanları gösteren resimli özel form
geliştirilerek, sözlü sınavda kullanıma sunulmuştur. Ayrıca hem yazılı
hem de sözlü sınav sonuçlarından çeşitli istatistiki sonuç ve grafikler
oluşturulmuştur. Bu sonuç ve istatistikler haber bültenlerinde ve web
sitesinde yayımlanmaktadır.
Seçim Hizmetleri Programı
: Sayıştay Daire Başkanlığı ve üye
adayı seçimlerinde oy tasnif ve listeleme işleri için mikro bilgisayarlar
hizmete sunulmuştur.
E- İNSAN KAYNAKLARI
2007 yılı sonu itibariyle Sayıştay Başkanlığı merkez teşkilatına
tahsis edilmiş olan 1717 kadrodan 1247 adedi dolu, 470 adedi ise
boş durumda olup, tahsis edilen kadronun %73’ü kullanılmıştır.
2007 yılında Başkanlığımız merkez teşkilatı 1247 kadrolu ve 36
sözleşmeli personel olmak üzere 1283 personelle görev yapmıştır.
2008 yılı Haziran ayı itibariyle bu rakam 1303 olmuştur.
Başkanlığımızda görev yapan 1303 personelin 750’si meslek
mensubu, 542’si yönetim mensubu ve 11’i savcı ve savcı
yardımcısıdır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
13
Performans Bilgileri
II- Performans Bilgileri
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu mali
yönetim sisteminde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kamu
mali yönetim ve kontrol sisteminin yapı ve işleyişindeki bu değişim,
Sayıştayın geleneksel işlevlerine yeni açılımlar getirmiş, gerek hukuk
devleti ilkesinin güçlendirilmesinde gerekse kamu yönetiminde
etkinliğin artırılmasında Sayıştaya kilit bir konum kazandırmıştır.
10.12.2003 tarihinde yasalaşan ve 01.01.2006 tarihinde tüm
hükümleriyle yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi büyük ölçüde yeniden
düzenlenmiş, Sayıştayın denetim alanı genişletilmiş, TBMM'ne rapor
sunma yükümlülüğü arttırılmış, denetimin uluslararası standartlarla
uyumlu, çağdaş
denetim yaklaşımlarını da içeren güncel rehberler
çerçevesinde yürütülmesi ve raporlanması zorunlu hale gelmiştir.
5018 sayılı Kanun, Anayasada yer alan bazı düzenlemelerin
değişikliğini zorunlu hale getirmiş ve 29 Ekim 2005 tarihinde
Sayıştayla ilgili 160 ıncı madde de dahil olmak üzere Anayasanın
bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Anayasa değişikliği ile
Sayıştayın denetim alanı, sosyal güvenlik kurumlarını da
kapsayacak şekilde genişletilmiş, yerel yönetimler üzerindeki
denetim yetkisine anayasal dayanak kazandırılmış ve daha önce
özel kanunlarla denetim dışında tutulan bir çok kurum ve kuruluşun
Sayıştay denetimine alınması sa
ğlanmıştır.
Denetim alanındaki genişleme, fonksiyonlarındaki artış ve
çeşitlenme, Sayıştayın denetim yaklaşımlarını çağdaş gelişmeler
çerçevesinde sürekli geliştirmesini ve kurumsal yapı ve süreçlerini
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
14
Performans Bilgileri
etkin kılacak bir yeniden yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. Bu
nedenle özellikle son yıllarda Sayıştayın hem denetim kapasitesinin,
hem de organizasyon yapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı
çalışmalar yürütülmüş, ihtiyaç duyulan değişim için güçlü bir altyapı
oluşturulmuştur.
Gerçekleştirilen anayasal, yasal düzenlemeler ve gelişmeler
karşısında, yeni bir Sayıştay Kanunu hazırlanması ve yürürlüğe
konması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Ayrıca; Avrupa Birliği Müktesebatının Kabulüne İlişkin Ulusal
Programın (28.3 Mali Kontrol) Bölümünde, “Dış Denetimin AB ve
Uluslararası Standartlara Uygun Bir Şekilde Geliştirilmesi İçin Mevzuat
Deği
şikliği” ve “Sayıştayın Dış Denetim Kapasitesinin
Güçlendirilmesi” konuları “öncelikler” tasnifi altında yer almaktadır.
Söz konusu önceliklerin hayata geçirilebilmesini teminen
hazırlanan Sayıştay Kanunu Teklifi TBMM’ye sunulmuştur. Halen
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde bulunan Sayıştay
Kanunu Teklifinin en kısa sürede yasalaşması Sayıştayın en büyük
temennisidir.
B- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Sayıştayın amaç ve hedefleri şunlardır:
AMAÇ 1: Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini
yaygınlaştırarak denetimde etkinliği artırmak.
HEDEFLER:
Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak
kendi dış denetim standartlarımızı oluşturmak.
Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik
olarak güncellemek.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
15
Performans Bilgileri
Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını
yaygınlaştırmak.
Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini
denetlemek.
Denetim altyapısını geliştirmek.
Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini
artırmak.
İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
AMAÇ 2: Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir
yapıya kavuşturmak.
HEDEFLER:
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına
yönelik yasal düzenlemeler hakkında çalı
şmalarda bulunmak.
Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını
sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu uygulamaların
sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
AMAÇ 3: Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
HEDEFLER:
Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetiminin sürdürülebilir bir
strateji ve eylem planına dayalı olarak geliştirmek.
Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi
sunulmasını güvence altına alacak bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
Kurumda iç kontrol ve risk yönetimini geliştirmek.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
16
Performans Bilgileri
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini
uygulayarak etkin ve verimli bir şekilde işleyen insan kaynakları
yapısını oluşturmak.
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme
sistemini kurmak ve geliştirmek.
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK
İHTİYACI
Performans programına ait performans hedef ve göstergeleri
ile bunlara ilişkin kaynak ihtiyaçları, programın ekinde (EK:1) yer
alan tabloda gösterilmiştir. İhtiyaç duyulan kaynağın tamamı,
bütçe imkanlarıyla karşılanacaktır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
17
Mali Bilgiler
III- Mali Bilgiler
A- GEÇMİŞ YILLAR ( 2007-2008 YILLARI) BÜTÇE
GERÇEKLEŞMELERİ
Sayıştay Başkanlığının 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin başlangıç
bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri
itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki grafikte belirtildiği
şekildedir:
Grafik1: Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin 2007-2008 Yılları İtibariyle Dağılımı
382
9,366
15,574
50,357
15,114
388
3,692
17,860
6,274
56,321
153.68%
-1.55%
14.68%
-58.49%
11.84%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Personel
Gideri
Sosyal Güv. Kur.
Dev. Prim Gid.
Mal ve Hiz. Alım
Gideri
Cari Transferler Sermaye Giderleri
2007 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) 2008 Yılı Başlangıç Ödeneği (1000 YTL) Artış-Azalış Oranı
Sayıştay Başkanlığına, 2007 yılı bütçesiyle 85.125.100 YTL
ödenek tahsis edilmiştir. Bu rakam 2006 yılı bütçesiyle tahsis edilen
ödenekle karşılaştırıldığında %56 oranında bir artışa tekabül
etmektedir. Toplam ödeneğin % 74’ü olan 62.868.747 YTL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
18
Mali Bilgiler
harcanmıştır. 2007 yılı bütçe giderlerinde, 2006 yılı harcamasına
göre %30 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
2008 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamasının, 2007 yılına
oranla %8,65 artarak 32.759.424 YTL ye ulaştığı görülmektedir.
Harcamalar bazında ise 2008 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama
sonuçları aşağıdaki şekildedir:
Personel giderleri, 2007 yılının ilk altı ayının gerçekleşme
rakamlarına göre %8,45 artışla 25.472.257 YTL ve Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri de %9,46 artışla 2.208.162 YTL
olarak gerçekleşmiş
tir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine
göre %1,59 azalarak 4.400.496 YTL olmuştur.
Cari Transferler, %109,21 oranında artarak 196.139 YTL
olarak gerçekleşmiştir.
Sermaye Giderleri ise %505,93 oranında artarak 482.370 YTL
ye ulaşmıştır.
B- PROGRAM DÖNEMİ BÜTÇESİ
Sayıştay Başkanlığının program bütçe teklifi, “Ekonomik
Sınıflandırma” düzeyinde aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Sayıştay Başkanlığının bütçe gelişimine bakıldığında, 2007 yılına
göre 2008 yılı başlangıç ödeneğinde %6 oranında bir artış
gerçekleşmişken, bu oran 2009 için %10, 2010 için % 10 ve 2011 için
ise %13 olarak tahmin edilmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
19
Mali Bilgiler
Tablo 1-Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2009-2010-2011 Yılları Bütçe Teklifi
2009 2010 2011
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE
GİDERİNİN TÜRÜ
Bütçe
Teklifi (YTL)
Bütçe
Tahmini (YTL)
Bütçe
Tahmini (YTL)
1
PERSONEL
GİDERLERİ
63.676.300 67.751.582 71.613.407
2
SOSYAL GÜV.
KUR. DEVLET
PRİMİ GİD.
6.829.000 7.266.056 7.680.217
3
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
17.962.575 21.225.421 29.568.024
5
CARİ
TRANSFERLER
411.700 438.048 463.016
6
SERMAYE
GİDERLERİ
9.992.000 11.945.000 15.456.000
TOPLAM 98.871.575 108.626.107 124.780.664
Sayıştay Başkanlığının 2009 yılına ait yatırım projeleri ve bunlara
ilişkin bütçe ödeneklerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:
Tablo 2- 2009 Yılı Yatırım Projeleri
Proje Adı Bütçe Ödeneği (YTL)
DENETİME İLİŞKİN ARŞİVLEME SİSTEMİ
YAPIMI PROJESİ
8.550.000
DENETİM VERİLERİ TEKNİK ALTYAPI
PROJESİ
142.000
SAYIŞTAY EĞİTİM MERKEZİ KAPASİTE
ARTIRIM PROJESİ
1.000.000
LOJMANLARIN BAKIM VE ONARIMI
PROJESİ
300.000
TOPLAM 9.992.000
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
0
Ekler
Ekler
1
2
2007 2008 2009 2010 2011
1
224.686 566.778 622.594
2
3
4
224.686 566.778 622.594
224.686 566.778 622.594
224.686 566.778 622.594
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
Genel Toplam
Kaynaklar
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Denetim Birimleri
İlgili harcama birimleri
Kaynak İhtiyacı
Amaç
Hedef
ıklamalar
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları ve AB
uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak yürürlüğe konulması ve duyurulması amaçlanmaktadır.
ıklama
ıklama
Standartlar konusunda çalışacak ekiplerin 01.07.2009 tarihi itibariyle oluşturulması.
Performans Göster
g
eleri
Denetim standartlarımıza ilişkin taslağın 01.05.2011 tarihi itibariyle hazırlanması.
Dış denetim standartlarımız 2011 yılının ilk yarısı itibariyle hazırlanmış olacaktır.
Performans Hedefi
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A1-Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak.
H1-Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim standartlarımızı
oluşturmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığıİdare Adı
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
1
Ekler
1
2
3
Genel Toplam 224.686 TL 556.778 TL 622.594 TL
Standartlar izlenerek güncellenecektir. 0 TL 0 TL 127.349 TL
Uluslararası denetim standartları ve
politikalarıyla uyumlu Sayıştaya özgü
denetim standartlarımız ve
politikalarımızla ilgili hizmet içi eğitimler
verilecektir.
0 TL 0 TL 297.147 TL
Dış denetim standartlarının belirlenmesine
yönelik çalışmaları yürütmek üzere
çalışma ekipleri oluşturulacaktır.
224.686 TL 556.778 TL 198.098 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
2
Ekler
1
2007 2008 2009 2010 2011
1
641.960 345.302 169.798
2
3
4
641.960 345.302 169.798
641.960 345.302 169.798
641.960 345.302 169.798
1
2
Genel Toplam 641.960 TL 345.302 TL 169.798 TL
Denetim rehberleri, kurumumuzun yapısı,
işleyişi, ülkemizin şartları ve ihtiyaçları ile
uluslararası standartlar paralelinde
geliştirilip güncellenecektir.
0 TL 110.738 TL 169.798 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Denetim Birimleri
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A1-Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak.
H2-Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Geliştirilmiş ve güncellenmiş denetim rehberlerinin 01.04.2010 tarihi itibariyle yayınlanması.
Performans Göster
g
eleri
İdare Adı
Denetim Rehberlerimiz 2010 yılının ilk yarısı itibariyle uygulanmaya hazır hale getirilecektir.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Denetimde kalite ve standardı sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri uygulamaya konulacak, kurumumuzun
gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere göre periyodik olarak
geliştirilip güncellenecektir.
ıklama
Taslak denetim rehberleri uygulanabilir
hale getirilecek ve yayınlanacaktır.
641.960 TL 234.564 TL 0 TL
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
3
Ekler
1
2
3
4
2007 2008 2009 2010 2011
1
46.444.888 57.799.518 66.826.943
2
3
4
46.444.888 57.799.518 66.826.943
46.444.888 57.799.518 66.826.943
46.444.888 57.799.518 66.826.943
Denetim raporları hakkında basında çıkan haber sayısında bir önceki yıla göre artış olması.
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Denetim Birimleri
ıklama
ıklama
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A1-Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak.
H3-Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
TBBM'ye sunulan performans denetim rapor sayısında bir önceki yıla göre artış sağlanması.
Performans Göstergeleri
Denetlenen kurumlar tarafından kendilerine yöneltilen denetim önerilerinin en az %75'inin uygulamaya geçirilmesi.
Sayıştay internet sayfasında yayımlanan denetim raporlarının görülme sayısında bir önceki yıla göre artış olması.
ıklama
İdare Adı
Yapılan denetimlerin tamamı 2011 yılının ikinci yarısı itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde daha etkin
bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul görmüş uluslararası
denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın hazırlanmasını ve
yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin bu
standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
ıklama
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Y
urt Dışı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
4
Ekler
1
2
3
4
5
Genel Toplam 46.444.888 TL 57.799.519 TL 66.826.944 TL
Denetim sonuçlarını gösteren raporlar
etkin ve zamanlı bir şekilde TBBM'ye
sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve
raporun gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
276.784 TL 318.302 TL 366.047 TL
Yeni denetim metodolojileri ve
tekniklerinin tanıtımına yönelik eğitim v.b.
faaliyetler gerçekleştirilecektir.
96.294 TL 110.738 TL 127.349 TL
Denetim faaliyetlerinin kaliteli, sürekli ve
tutarlı bir şekilde yürütülmesini güvence
altına almak amacıyla kalite güvencesi ve
gözden geçirme süreçleri oluşturulacaktır.
160.490 TL 184.564 TL 106.124 TL
Yasal düzenlemeler, uluslararası denetim
standartları ve iyi uygulama örnekleri esas
alınarak düzenlilik denetim uygulamaları
yapılacak ve yaygınlaştırılacaktır.
41.017.600 TL 51.149.010 TL 58.820.487 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Performans denetimi yapılan kurum ve
alan sayısını arttırmak yoluyla daha çok
kamu kaynağını
n kullanımı
denetlenecektir.
4.893.720 TL 6.036.905 TL 7.406.937 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
5
Ekler
1
2
2007 2008 2009 2010 2011
1
400.176 507.311 2.216.643
2
3
4
400.176 507.311 2.216.643
400.176 507.311 2.216.643
400.176 507.311 2.216.643
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
ıklama
İdare Adı
Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu
suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim
programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin
yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ili
şkin teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin
standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
ıklama
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A1-Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak.
H4-Bilgisayar destekli denetim (BDD) tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Bilgisayar destekli denetim eğitimi alan denetçi sayısında ve kişi başına verilen eğitim süresinde bir önceki yıla göre artış
sağlanması.
Performans Göster
g
eleri
Bilgisayar destekli denetim teknikleri kullanılarak yapılan denetim sayısında bir önceki yıla göre %10 oranında artış
sağlanması.
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Denetim Birimleri
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
6
Ekler
1
2
3
4
5
BDD tekniklerinin uygulanmasında sık
kullanılan analizlerin otomatikle
ş
tirilmesine
yönelik denetim metodolojileri ve
yazılımları geliştirilecektir.
288.882 TL 332.214 TL 382.046 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
BDD tekniklerindeki gelişmelere bağlı
olarak doğacak eğitim ihtiyacı
karşılanacaktır.
15.000 TL 18.000 TL 20.000 TL
BDD tekniklerinin denetimde yay
g
ın olarak
kullanılması amacıyla her yıl yeterli sayıda
yazılım satın alınacaktır.
0 TL 21.750 TL 1.475.000 TL
Denet
ç
ilerin BDD tekniklerini kullanmasına
yönelik uygulamalı eğitim programları
düzenlenecektir.
64.196 TL 98.434 TL 339.597 TL
Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda alınan verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi ve belirli testlerin
yapılmasına ilişkin teknik, yöntem ve
usullerin belirlenmesi için çalışmalar
yapılacaktır.
32.098 TL 36.913 TL 0 TL
Genel Toplam 400.176 TL 507.311 TL 2.216.643 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
27
Ekler
1
2
2007 2008 2009 2010 2011
1
776.960 1.041.155 1.346.914
2
3
4
776.960 1.041.155 1.346.914
776.960 1.041.155 1.346.914
776.960 1.041.155 1.346.914
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Denetim Birimleri
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A1-Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak.
H5-Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
BSD Rehberinin 2011 yılının ilk yarısı itibariyle yayımlanması.
Performans Göster
g
eleri
BSD gerçekleştirilen kurum ve sistem sayısında bir önceki yıla göre artış sağlanması.
ıklama
İdare Adı
2011 yılının ilk yarısı itibariyle, denetim alanına giren kamu idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliğ
i yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bul
g
ular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların
g
üvenilir bili
ş
im sistemleri olu
ş
turmalarına
katkıda bulunulacaktır.
ıklama
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
8
Ekler
1
2
3
4
5
6
7
BS
g
üvenli
ğ
i ve denetimi konusunda kamu
idareleri ile işbirliği yapılacaktır.
Uluslararası BSD çalışma gruplarına üye
olunacaktır.
5.000 TL 5.750 TL 6.600 TL
13.250 TL11.500 TL10.000 TL
Genel Toplam 776.960 TL 1.041.155 TL 1.346.914 TL
BSD konusunda ulusal ve uluslararası
organizasyonlar ve Sayıştaylarla işbirliği
geliştirilecektir.
10.000 TL 11.500 TL 13.250 TL
BSD'de ihtiyaç duyulan yazılım ve
donanımlar karşılanacaktır.
20.000 TL 23.000 TL 26.450 TL
Temel düzeyde ve uzmanlık düzeyinde
BSD eğitimleri verilecektir.
80.245 TL 110.738 TL 169.798 TL
Bilişim sistemleri taslak denetim rehberi
geliştirilip güncellenecektir.
80.245 TL 110.738 TL 42.450 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Bilişim sistemleri denetimleri (BSD)
uluslararası standartlara uygun olarak
yürütülecek ve yaygınlaştırılacaktır.
571.470 TL 767.929 TL 1.075.116 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
9
Ekler
1
2
2007 2008 2009 2010 2011
1
10.820.919 11.996.810 13.378.310
2
3
4
10.820.919 11.996.810 13.378.310
10.820.919 11.996.810 13.378.310
10.820.919 11.996.810 13.378.310
Kurum arşivleme sisteminin kapasitesinde 2009 yılında 6000m
2
artış sağlanması.
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Genel Sekreterlik
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A1-Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak.
H6-Denetim altyapısını geliştirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
İdare Adı
Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler
gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılmas
ı ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için gerekli
mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim Yönetimi
Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
ıklama
Denetim iş akış şemalarının 2011 yılına kadar hazırlanmış olması.
Performans Göstergeleri
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Y
urt Dışı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
30
Ekler
1
2
3
4
5
6
7
8
Yasal yapılanma sürecinin etkin ve
zamanında tamamlanabilmesi için "Kurum
Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya
konacaktır.
129.892 TL 73.825 TL 0 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Stratejik amaçlarımıza uygun olarak
denetim organizasyon yapısı gözden
geçirilecektir.
48.147 TL 0 TL 0 TL
Denetim Yönetimi Sistemi kurularak
geliştirilecektir.
170.490 TL 476.845 TL 412.248 TL
Her Grubun denetim alanıyla ilgili Daire ve
Temyiz Kurulu Kararlarının birer örneğinin
gruplara gönderilerek arşivlenmesi
sağlanacaktır.
496.470 TL 583.691 TL 686.744 TL
Denetlenen kurumlar ve denetim
sonuçlarına ilişkin grup arşivleme sistemi
kurulacak ve geliştirilecektir.
9.288.254 TL 10.145.758 TL 11.667.822 TL
Genel Toplam 10.820.919 TL 11.996.810 TL 13.378.310 TL
5018 sayılı Kanuna uygun olarak denetim
alanına ilişkin kütük güncellenecektir.
İkincil mevzuat çalışmaları
tamamlanacaktır.
Denetlenen kurum/birim verilerinin
elektronik ortamda alı
nması, işlenmesi ve
saklanmasına yönelik teknik altyapı
oluşturulacaktır.
64.196 TL
160.490 TL
462.980 TL 532.127 TL 611.496 TL
0 TL 0 TL
0 TL184.564 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
31
Ekler
1
2007 2008 2009 2010 2011
1
32.098 73.825 84.899
2
3
4
32.098 73.825 84.899
32.098 73.825 84.899
32.098 73.825 84.899
1
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
Kalite güvence süreçleri belirlenerek
uygulamaya konacaktır.
32.098 TL 73.825 TL 84.899 TL
İdare Adı
2011 yılı sonu itibariyle, yapılan denetimlerin %25'i belirlenecek olan kalite güvence süreçlerinden geçirilecektir.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Sayıştayların kamusal hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde rol üstlenmeleri, bu kurumları kalite anlayışı
yönünden daha titiz ve sorumlu davranmaya yöneltmektedir.
Denetimde kalitenin sağlanması denetim sonuçlarının güvenilirliğini arttırdığı gibi oluşturulan denetim görüş ve önerilerinin
TBMM ve kamu idareleri tarafından daha çok dikkate alınmasını sağlayacaktır.
Bu nedenle denetimin tüm aşamalarında, görevlerin etkin bir şekilde standartlara uygun olarak yerine getirilmesini teminat
altına alacak kontrol prosedürleri geliştirilerek uygulanacaktır.
ıklama
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A1-Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak.
H7-Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kalite güvence sisteminin işleyişine ilişkin süreçlerin 2011 yılının ilk yarısı itibariyle açıklanması.
Performans Göster
g
eleri
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Denetim Birimleri
Genel Toplam 32.098 TL 73.825 TL 84.899 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
32
Ekler
1
2
2007 2008 2009 2010 2011
1
218.392 270.813 312.248
2
3
4
218.392 270.813 312.248
218.392 270.813 312.248
218.392 270.813 312.248
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Denetim Birimleri
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A1-Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak.
H8-TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini arttırmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetim sonuçlarına ilişkin TBMM’ye sunulan raporların sayısında önceki yıla göre artış sağlanması.
Performans Göster
g
eleri
TBMM ve kamuoyunun bilgilenmesini sağlamaya yönelik toplantı, panel, vb. düzenlenmesi.
ıklama
İdare Adı
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine
getirilmesi izlenecektir.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından Sayıştay
raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen
etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir.
TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
ıklama
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
33
Ekler
1
2
3
Genel Toplam 218.392 TL 270.813 TL 312.248 TL
TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha sağlıklı
yürütülmesini teminen TBMM'de Sayıştay
temsilciliğinin bulundurulması için gerekli
girişimlerde bulunulacaktır.
15.000 TL 36.913 TL 42.450 TL
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde
TBMM'ye sunulacak, kamuoyuna
ıklanacak ve raporların gereklerinin
yerine getirilmesi izlenecektir.
64.196 TL 73.825 TL 84.899 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin
geliştirilip güçlendirilmesine yönelik temel
yaklaşımlar belirlenecek ve bu ilişkilerin
e
şg
üdüm i
ç
inde yürütülmesi sa
ğ
lanacaktır.
139.196 TL 160.075 TL 184.899 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
34
Ekler
1
2
2007 2008 2009 2010 2011
1
236.539 372.020 427.823
2
3
4
236.539 372.020 427.823
236.539 372.020 427.823
236.539 372.020 427.823
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
ıklama
İdare Adı
Denetim alanındaki kamu idarelerinin Sayıştay'dan beklentilerinin karşılanma oranı, bir önceki yıla göre %25 oranında
arttırılacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış denetimin amaç,
yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını
tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve yöntemler kamu
idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
ıklama
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A1-Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak.
H9-İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Dış denetim uygulama ve sonuçlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak kamu idareleri ile mülakat,
anket, toplantı, panel, vs. çalışmaların yürütülmesi.
Performans Göster
g
eleri
İlgili kurumların eğitim programlarına katkı sağlanması.
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Denetim Birimleri
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
35
Ekler
1
2
3
4
Sayıştay, planlama, uygulama ve
değerlendirme düzeyindeki çalışmalarına
ilgili idarelerin değerlendirme ve
yaklaşımlarının da yansıtılmasını
sağlayacaktır.
32.098 TL 36.913 TL 42.450 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Sayıştay, dış denetim amaçlarının
gerçekleşmesi, yöntem ve yaklaşımlarının
anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili
idarelerin hizmet içi eğitim programlarına
destek sağlayacaktır.
64.196 TL 73.825 TL 84.899 TL
Sayıştay, dış denetimin beklenen düzeltici
etkilerini arttırmak amac
ıyla ulaştığı bilgi,
değerlendirme, kanaat ve önerilerini tüm
kamu idareleriyle uygun şekilde
paylaşacak araçları geliştirecektir.
52.098 TL 59.913 TL 68.900 TL
Sayıştayca yürütülen faaliyetlere ilişkin
sonuç ve bilgilere kamu idareleri ve
kamuoyunun erişim kanalları arttırılacak
ve geliştirilecektir.
88.147 TL 201.369 TL 231.574 TL
Genel Toplam 236.539 TL 372.020 TL 427.823 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
36
Ekler
1
2
2007 2008 2009 2010 2011
1
353.078 350.671 0
2
3
4
353.078 350.671 0
353.078 350.671 0
353.078 350.671 0
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Genel Sekreterlik
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A2-Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
H1-Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal düzenlemeler hakkında
çalışmalarda bulunmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Yargı raporlarının düzenlenmeleri ve bu raporların ilama bağlanmaları için geçen sürelerde dönemsel olarak azalma
sağlanması.
Performans Göster
g
eleri
Yargı raporlarının formatı ile yargı raporu eki olan formların düzenlenmesini sağlayan yönetmelik değişiklikleri ile
genelgelerin 2011 yılının ilk yarısı itibariyle çıkartılmış olması.
ıklama
İdare Adı
Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 2011
yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Denetim raporlarının yar
g
ılanmasına ili
ş
kin süre
ç
ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona
g
idilecek ve yar
g
ı raporları
ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
ıklama
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
37
Ekler
1
2
3
4
Genel Toplam 353.078 TL 350.671 TL 0 TL
Raporu yazan denetçinin yargılamaya
katılması sağlanacaktır.
48.147 TL 0 TL 0 TL
Yargı raporlarının formatı ile yargı raporu
eki olan formlar, 5018 sayılı Kanun ve ilgili
diğer mevzuata uyumlu olarak yeniden
düzenlenecektir.
160.490 TL 184.564 TL 0 TL
Yargı raporlarının düzenlenmeleri ve
yargılamadan sonra ilamların yazımı
konularında süreler belirlenecek ve
standardizasyona gidilecektir.
96.294 TL 110.738 TL 0 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Yargı ve kurul faaliyetlerindeki süreçler
gözden geçirilecektir.
48.147 TL 55.369 TL 0 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
38
Ekler
1
2
2007 2008 2009 2010 2011
1
160.490 36.913 42.450
2
3
4
160.490 36.913 42.450
160.490 36.913 42.450
160.490 36.913 42.450
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Genel Sekreterlik
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A2-Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
H2-Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu
uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıştay ilamlarının infazını olumsuz etkileyen unsur ve düzenlemeleri ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerin 2010
yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olması.
Performans Göstergeleri
Dönemsel olarak Sayıştay ilamlarının infazında %20 oranında artış sağlanması.
ıklama
İdare Ad
ı
Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında bir önceki yıla göre %20 oranında artış sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Sayıştay ilamlarının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler ve ihmallerin kaldırılması ve bu konudaki sorumlulukların
caydırıcı müeyyidelere bağlanması için gerekli yasal ve idarî tedbirler alınacaktır.
ıklama
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
39
Ekler
1
2
3
Genel Toplam 160.490 TL 36.913 TL 42.450 TL
Uygulamaya yön verecek nitelikte olan
ilamların Sayıştay internet sayfasında
yayınlanması sağlanacaktır.
32.098 TL 36.913 TL 42.450 TL
Tazmin hükmolunan miktarlar için
uygulanacak faiz konusunda Sayıştay
Kanununda mevcut sınırlamanın
kaldırılmasına çalışılacaktır.
48.147 TL 0 TL 0 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Sayıştay ilamlarının infazı konusunda
yürürlükteki yasal hükümlerin
değiştirilmesi suretiyle, bu konuda
caydırıcı müeyyidelerin getirilmesine
çalışılacak ve uygulayıcı makamların
gerekli idari tedbirleri alması için
teşebbüslerde bulunulacaktır.
80.245 TL 0 TL 0 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
0
Ekler
1
2
3
2007 2008 2009 2010 2011
1
3.771.053 3.446.943 3.903.518
2
3
4
3.771.053 3.446.943 3.903.518
3.771.053 3.446.943 3.903.518
3.771.053 3.446.943 3.903.518
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Genel Sekreterlik
ıklama
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
H1-Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi eğitim politikası
oluşturmak ve uygulamak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Mensuplara verilen hizmet içi eğitim sayısı ve süresinde bir önceki yıla göre artış sağlanması.
Performans Göster
g
eleri
Mensuplarımızın verdiği hizmet içi eğitim, seminer vb. faaliyetlerin sayısında bir önceki yıla göre artış sağlanması.
Çalışanların verilen eğitimler hakkında memnuniyet düzeylerinin %70'e ulaşması.
ıklama
İdare Adı
Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan eğitimlerin 2011 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi e
ğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
ıklama
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
1
Ekler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.725 TL
1.358.387 TL
981.242 TL
328.500 TL
19.800 TL
69.000 TL
435.000 TL
28.300 TL
567.980 TL
1.985 TL
51.750 TL
243.000 TL
24.608 TL
493.894 TL
1.181.206 TL
853.254 TL
285.660 TL
17.250 TL
Yönetim mensuplarının yetiştirilmesinde,
Sayıştayın düzenleyeceği eğitimlerin yanı
sıra TODAİE ve benzeri kurum ve
kuruluşların etkinliklerine katılım olanağı
sağlanacaktır.
1.027.136 TL
741.960 TL
248.400 TL
15.000 TL
30.000 TL
0 TL
21.399 TL
429.473 TL
1.500 TL
Bilgi ve görgü arttırma ve incelemelerde
bulunma bağlamında meslek
mensuplarının yurtdışına gönderilmeleri
sağlanacaktır.
Mensupların, Say
ıştay denetimini
ilgilendiren konularda yurt içindeki ve yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarının
lisansüstü programlarına katılımları teşvik
edilecektir.
İşe yeni başlayan yönetim mensupları
kendilerine görev verilmeden önce
oryantasyon kursundan geçirilecektir.
Yönetici, teknik eleman, büro ve
sekreterlik ve diğer uzmanlık
hizmetlerinde çalışan yönetim
mensuplarına uzmanlık alanlarına uygun
bilgi ve becerilerin kazandırılması ve
gelişmelere adapte edilmeleri amacıyla
görevleri süresince sürekli eğitim
verilecektir.
Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesine
yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler
planlanacak ve uygulanacaktır.
Meslek mensuplarına yönelik mesleki
gelişim eğitimleri planlanacak ve
uygulanacaktır.
Meslek mensuplarının, ulusal ve
uluslararası toplantı, kongre, kurs,
seminer v.b. eğitim programlarına katılımı
teşvik edilecektir.
Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası
toplantı, kongre, kurs, seminer v.b.
faaliyetler düzenlenecektir.
Genel Toplam 3.771.053 TL 3.446.943 TL 3.903.518 TL
Yönetim mensuplarına yönelik olarak
Görevde Yükselme Eğitimleri
düzenlenecektir.
5.450 TL 6.250 TL 7.200 TL
Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının
etkinleştirilmesine yönelik faaliyetler
planlanacaktır.
32.098 TL 36.913 TL 42.450 TL
Sayıştay bünyesinde uluslararası alanda
da e
ğ
itim vermek üzere bir e
ğ
itim merkezi
kurulmasına yönelik çalışmalar
yürütülecektir.
1.000.000 TL 0 TL 0 TL
Eğitim plan ve programları ihtiyaç
analizleri ile belirlenecek ve
yayınlanacaktır.
48.147 TL 55.369 TL 63.674 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Personel eğitimlerinin etkin bir şekilde
planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
"Eğitim Yönetim Sistemi" kurulacaktır.
170.490 TL 196.064 TL 0 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
2
Ekler
1
2
3
2007 2008 2009 2010 2011
1
319.581 2.668.075 3.017.953
2
3
4
319.581 2.668.075 3.017.953
319.581 2.668.075 3.017.953
319.581 2.668.075 3.017.953
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
ıklama
İdare Adı
Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin
güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim sistemleri altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi, eğitim,
güvenlik, BS yönetimine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Sayı
ş
tayın büyümesi ve
g
eli
ş
mesinin bir
g
ere
ğ
i olarak, faaliyetlerinde en uy
g
un donanım, teknolo
j
i ve teknik kapasiteye sahip
olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin
güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası
standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede
uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası
standartlara uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi
Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiya
ç
ları do
ğ
rultusunda, en yeni ve en
g
eli
ş
mi
ş
sistemler temin edilmek suretiyle
g
ü
ç
lü,
g
üvenli ve hızlı ileti
ş
im kapasitesi ve
ıklama
ıklama
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
H2-Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem planına dayalı olarak
geliştirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Eylem Planının 2009 yılı sonu itibariyle güncellenmiş olması.
Performans Göster
g
eleri
Mensupların İntranet sistemi hakkında memnuniyet düzeylerinin %70'e ulaşması.
Internet sayfasının görüntülenme sayısında bir önceki yıla göre artış olması.
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Genel Sekreterlik
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
3
Ekler
1
2
3
4
5
Başkanlıkça onaylanan Bilişim Sistemleri
Stratejisinde yer alan "Eylem Planı"
güncellenerek uygulanacaktır.
42.797 TL 1.332.214 TL 1.482.214 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Kurum içi iletişimin en önemli unsuru olan
İntranet, daha kapsamlı ve işlevsel hale
getirilecektir.
32.098 TL 36.913 TL 42.450 TL
Sayıştayın dışa açılan en önemli
pencerelerinden birisi olan internet sitesi,
daha kapsamlı ve işlevsel hale
getirilecektir.
32.098 TL 36.913 TL 42.450 TL
Kurum içerisinde Denetim Yönetim
Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik
Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma
Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi
sistemleri kurulacaktır.
180.490 TL 1.112.818 TL 1.279.240 TL
Genel Toplam 319.581 TL 2.668.075 TL 3.017.953 TL
171.599 TL149.217 TL32.098 TL
Kurum otomasyon sistemleri modernize
edilecektir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
4
Ekler
1
2
2007 2008 2009 2010 2011
1
474.372 1.035.122 602.796
2
3
4
474.372 1.035.122 602.796
474.372 1.035.122 602.796
474.372 1.035.122 602.796
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Genel Sekreterlik
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
H3-Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını güvence altına alacak bir yönetim
bilgi sistemi kurmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Yönlendirme kurulu ve çalışma ekipleri görevlendirilmelerinin 2009 yılı sonuna kadar yapılması.
Performans Göster
g
eleri
Sistem uygunluk ve güvenlik test ve izleme raporlarının hazırlanması.
ıklama
İdare Adı
Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk
yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir yönetim modeli
ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun
için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji
insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve
belge ve eylem plan
ı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi
sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin,
teknoloji tabanlı doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
ıklama
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
5
Ekler
1
2
3
4
5
263.199 TL296.868 TL25.000 TL
Sistem donanım ve yazılım ihtiyaçları
temin edilecek ve kurumca
g
eli
ş
tirilecektir.
Genel Toplam 474.372 TL 1.035.122 TL 602.796 TL
Sistem bileşenleri projelendirilecektir. 64.196 TL 0 TL 0 TL
Çalışma planı, prensipler ve belgeleme
prosedürleri belirlenecektir.
32.098 TL 0 TL 0 TL
Yönetim Bilgi Sistemi Eylem Planı
güncellenecek ve ihtiyaçlar
önceliklendirilecektir.
32.098 TL 0 TL 0 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Çalışma ekipleri ve bilişim yönlendirme
kurulu görevlendirilecektir.
320.980 TL 738.254 TL 339.597 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
6
Ekler
1
2
2007 2008 2009 2010 2011
1
144.441 498.321 274.698
2
3
4
144.441 498.321 274.698
144.441 498.321 274.698
144.441 498.321 274.698
1
2
3
Genel Toplam 144.441 TL 498.321 TL 274.698 TL
İç kontrol sistemi gözden geçirilerek tüm
faaliyetleri kapsayacak şekilde
oluşturulacaktır.
96.294 TL 221.476 TL 274.698 TL
Kurumsal risk yönetiminin benimsenmesi
ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için
birimlerde eğitim ve atölye çalışmaları
düzenlenecektir.
0 TL 110.738 TL 0 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Genel Sekreterlik
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
H4-Kurumda iç kontrol ve risk yönetimini geliştirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kurumsal risk yönetimi değerlendirme raporlarının altı ayda bir yayınlanması.
Performans Göster
g
eleri
İç Kontrol Sistemleri Değerlendirme Raporunun ve Risk Yönetim ve Değerlendirme Raporunun Başkanlığa yıllık olarak
sunulması.
ıklama
İdare Adı
2011 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk yönetimi sistemi ve iç kontrol sistemleri kurulmuş olacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması sağlanarak, uygulama aksaklıklarının
giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli şekilde ele alınması için toplantılar ve seminerler organize edilerek
güncelleme çalışmaları yürütülecektir.
ıklama
Kurumsal risk yönetim yapısı yargı
fonksiyonu dahil edilerek gözden
geçirilecektir.
48.147 TL 166.107 TL 0 TL
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
47
Ekler
1
2
3
2007 2008 2009 2010 2011
1
2.019.096 3.447.429 4.562.914
2
3
4
2.019.096 3.447.429 4.562.914
2.019.096 3.447.429 4.562.914
2.019.096 3.447.429 4.562.914
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Genel Sekreterlik
ıklama
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
H5-İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin ve verimli bir şekilde
işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İnsan kaynakları biriminin 2009 yılı sonu itibariyle kurulmuş olması.
Performans Göster
g
eleri
İnsan kaynakları veritabanının 2011 yılı başı itibariyle oluşturulması.
Görev tanımları ve iş süreçlerinin 2011 yılı başı itibariyle belirlenmiş olması.
ıklama
İdare Adı
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve
gelişim, performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve
motivasyon, organizasyon yapısının geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ikinci
yarısı itibariyle sonuçlanma aşamas
ına getirilmiş olacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve
onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir ş
ekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısının
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
ıklama
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
8
Ekler
1
2
3
4
5
6
7
0 TL147.651 TL128.392 TL
İnsan kaynakları yönetimi için gerekli
ikincil mevzuat düzenlemelerine ilişkin
hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
Genel Toplam 2.019.096 TL 3.447.429 TL 4.562.914 TL
Kurumsal strateji ve hedeflerin
gerçekleştirilmesini sağlayacak işgücü
planlaması yapılacaktır.
370.980 TL 426.627 TL 0 TL
Mevcut insan kaynağı yapısını tanımlamak
üzere kapsamlı bir "İnsan Kaynakları
Veritabanı" geliştirilecektir.
128.392 TL 147.651 TL 169.798 TL
İnsan kaynakları yönetimini koordine
edecek bir birim kurularak yetki ve
sorumlulukları tespit edilecektir.
128.392 TL 0 TL 0 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
İnsan kaynakları yönetimi ve personel
gelişimi stratejisinde yer alan "Eylem
Planı" güncellenerek uygulanacaktır.
288.882 TL 1.550.333 TL 1.782.883 TL
Bir proje çerçevesinde norm kadro
çalışması yapılacaktır.
Performans ve motivasyonun yüksek
düzeyde sağlanabilmesi için; personelin
sosyal imkanları geliştirilecek ve yönetim
personelinin statüsü belirlenerek, özlük
haklarının iyileştirilmesine ilişkin gerekli
girişimlerde bulunulacaktır.
0 TL
974.058 TL
0 TL
1.175.167 TL
1.218.791 TL
1.391.442 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
9
Ekler
1
2
3
2007 2008 2009 2010 2011
1
64.196 627.516 764.093
2
3
4
64.196 627.516 764.093
64.196 627.516 764.093
64.196 627.516 764.093
Kaynak İhtiyacı
İlgili harcama birimleri
Genel Sekreterlik
ıklama
İ
DARE PERFORMANS HEDEF
İ
TABLOSU
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
H6-İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme sistemini kurmak ve geliştirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İş tanımlarının 2011 yılı başı itibariyle oluşturulmuş olması.
Performans Göster
g
eleri
Personel ödüllendirme mekanizmalarının 2011 yılı başı itibariyle belirlenmiş olması.
Yetkinlik tanımlarına ilişkin performans göstergelerinin 2011 yılı sonu itibariyle belirlenmiş olması.
ıklama
İdare Adı
Performans değerlendirme sistemi 2011 yılının sonu itibariyle pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Performans Hedefi
Amaç
Hedef
ıklamalar
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim sisteminin
altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda Sayıştay, sahip olduğu insan
kaynağının etkin bir şekilde kullan
ılmasına ve performans yönetiminin kurum bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için
uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
ıklama
İdare Düzeyinde Da
ğ
ıtılan Giderler
Genel Toplam
Genel Toplam
Kaynaklar
Büt
ç
e Ödene
ğ
i
Döner Sermaye
Di
ğ
er Yurt İ
ç
i Kaynaklar
Yurt Dı
ş
ı Kaynaklar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
0
Ekler
1
2
3
4
5
6
Genel Toplam 64.196 TL 627.516 TL 764.093 TL
Se
ç
ilecek denetim ve yönetim birimlerinde
performans değerlendirmesi pilot
uygulamaları yürütülecektir.
0 TL 0 TL 339.597 TL
Pozisyon bazında yetkinlikler ve bunlara
ilişkin performans göstergeleri
belirlenecektir.
0 TL 73.825 TL 84.899 TL
Çalışanların görev ve sorumluluklarını
gösteren unvan, pozisyon ve birim
bazında iş tanımları oluşturulacaktır.
64.196 TL 73.825 TL 0 TL
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
Bir proje kapsamında çalışanların
performansının izlenmesini ve
geliştirilmesini hedef alan, ehliyet ve
liyakat esaslarına göre işleyen, başarıyı
teşvik eden, adil muamele esasına dayalı,
şeffaf bir performans değerlendirme
çerçevesi belirlenecektir.
0 TL 184.564 TL 0 TL
Sicil sistemi performans değerlendirmesi
yaklaşımına göre yapılandırı
lacaktır.
Beklenen performansı gösteren kurum
mensuplarının te
ş
vik edilmesini ama
ç
layan
ödüllendirme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
0 TL
0 TL
0 TL
295.302 TL
339.597 TL
0 TL
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
1
Ekler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
2
2006 2007 2008 2009 2010
01 Personel Giderleri 563.444 657.068 594.000 667.300
02 SGK Devlet Primi Giderleri 20.863 23.305 70.000 75.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 418.265 641.540 904.750 816.656
04 Faiz Giderleri 0 0 0 0
05 Cari Transferler 10.224 10.006 15.000 15.200
06 Sermaye Giderleri 0 0 0 0
07 Sermaye Transferleri 0 0 0 0
08Borç verme 000 0
1.012.796 1.331.919 1.583.750 1.574.156 1
000 0
Harcama Birimi Adı
İdare Adı
Tahmin
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU
Gerçekleşme
Transfer edilecek ödenekler
Sayıştay Başkanlığı
Özel Kalem
2011
710.006 750.474
79.800 84.348
954.237 1.008.617
0 0
16.172 17.094
0 0
0 0
0 0
.760.215 1.860.533
0 0
Genel Toplam 1.012.796 1.331.919 1.583.750 1.574.156 1.760.215 1.860.533
1.012.796 1.331.919 1.583.750 1.574.156 1.760.215 1.860.533
000 0 0 0
000 0 0 0
000 0 0 0
Genel Toplam 1.012.796 1.331.919 1.583.750 1.574.156 1.760.215 1.860.533
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Ekler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
2
2006 2007 2008 2009 2010
01 Personel Giderleri 563.444 657.068 594.000 667.300
02 SGK Devlet Primi Giderleri 20.863 23.305 70.000 75.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 418.265 641.540 904.750 816.656
04 Faiz Giderleri 0 0 0 0
05 Cari Transferler 10.224 10.006 15.000 15.200
06 Sermaye Giderleri 0 0 0 0
07 Sermaye Transferleri 0 0 0 0
08Borç verme 000 0
1.012.796 1.331.919 1.583.750 1.574.156 1
000 0
Harcama Birimi Adı
İdare Adı
Tahmin
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU
Gerçekleşme
Transfer edilecek ödenekler
Sayıştay Başkanlığı
Özel Kalem
2011
710.006 750.474
79.800 84.348
954.237 1.008.617
0 0
16.172 17.094
0 0
0 0
0 0
.760.215 1.860.533
0 0
Genel Toplam 1.012.796 1.331.919 1.583.750 1.574.156 1.760.215 1.860.533
1.012.796 1.331.919 1.583.750 1.574.156 1.760.215 1.860.533
000 0 0 0
000 0 0 0
000 0 0 0
Genel Toplam 1.012.796 1.331.919 1.583.750 1.574.156 1.760.215 1.860.533
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Ekler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
3
2006 2007 2008 2009 2010
01 Personel Giderleri 6.472.466 8.058.728 10.457.000 11.177.000 11.
02 SGK Devlet Primi Giderleri 640.411 695.466 1.250.000 1.300.000 1
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 425.755 271.833 689.000 654.219
04 Faiz Giderleri 0 0 0 0
05 Cari Transferler 0 0 0 0
06 Sermaye Giderleri 0 0 0 0
07 Sermaye Transferleri 0 0 0 0
08Borç verme 000 0
7.538.632 9.026.027 12.396.000 13.131.219 14.
000 0
Harcama Birimi Adı
İdare Adı
Tahmin
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU
Gerçekleşme
Transfer edilecek ödenekler
Sayıştay Başkanlığı
Daireler Kurullar
2011
892.328 12.570.189
.383.200 1.462.042
730.872 772.525
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
006.400 14.804.756
0 0
Genel Toplam 7.538.632 9.026.027 12.396.000 13.131.219 14.006.400 14.804.756
7.538.632 9.026.027 12.396.000 13.131.219 14.006.400 14.804.756
000 0 0 0
000 0 0 0
000 0 0 0
Genel Toplam 7.538.632 9.026.027 12.396.000 13.131.219 14.006.400 14.804.756
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Ekler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
3
2006 2007 2008 2009 2010
01 Personel Giderleri 6.472.466 8.058.728 10.457.000 11.177.000 11.
02 SGK Devlet Primi Giderleri 640.411 695.466 1.250.000 1.300.000 1
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 425.755 271.833 689.000 654.219
04 Faiz Giderleri 0 0 0 0
05 Cari Transferler 0 0 0 0
06 Sermaye Giderleri 0 0 0 0
07 Sermaye Transferleri 0 0 0 0
08Borç verme 000 0
7.538.632 9.026.027 12.396.000 13.131.219 14.
000 0
Harcama Birimi Adı
İdare Adı
Tahmin
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU
Gerçekleşme
Transfer edilecek ödenekler
Sayıştay Başkanlığı
Daireler Kurullar
2011
892.328 12.570.189
.383.200 1.462.042
730.872 772.525
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
006.400 14.804.756
0 0
Genel Toplam 7.538.632 9.026.027 12.396.000 13.131.219 14.006.400 14.804.756
7.538.632 9.026.027 12.396.000 13.131.219 14.006.400 14.804.756
000 0 0 0
000 0 0 0
000 0 0 0
Genel Toplam 7.538.632 9.026.027 12.396.000 13.131.219 14.006.400 14.804.756
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Ekler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
4
2006 2007 2008 2009 2010
01 Personel Giderleri 5.385.195 6.053.260 8.309.500 9.011.000 9
02 SGK Devlet Primi Giderleri 806.989 893.025 1.304.000 1.504.000 1
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.543.587 853.025 1.834.000 11.246.700 13.
04 Faiz Giderleri 0 0 0 0
05 Cari Transferler 350.000 375.000 367.000 396.500
06 Sermaye Giderleri 0 2.750.555 8.466.000 1.300.000
07 Sermaye Transferleri 0 0 0 0
08Borç verme 000 0
14.085.771 10.924.865 20.280.500 23.458.200 25.
000 0
Harcama Birimi Adı
İdare Adı
Tahmin
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU
Gerçekleşme
Transfer edilecek ödenekler
Sayıştay Başkanlığı
Genel Sekreterlik
2011
.587.704 10.134.196
.600.256 1.691.468
475.512 16.376.400
0 0
421.876 445.922
400.000 500.000
0 0
0 0
485.348 29.147.986
0 0
Genel Toplam 14.085.771 10.924.865 20.280.500 23.458.200 25.485.348 29.147.986
14.085.771 10.924.865 20.280.500 23.458.200 25.485.348 29.147.986
000 0 0 0
000 0 0 0
000 0 0 0
Genel Toplam 14.085.771 10.924.865 20.280.500 23.458.200 25.485.348 29.147.986
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Ekler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
4
2006 2007 2008 2009 2010
01 Personel Giderleri 5.385.195 6.053.260 8.309.500 9.011.000 9
02 SGK Devlet Primi Giderleri 806.989 893.025 1.304.000 1.504.000 1
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.543.587 853.025 1.834.000 11.246.700 13.
04 Faiz Giderleri 0 0 0 0
05 Cari Transferler 350.000 375.000 367.000 396.500
06 Sermaye Giderleri 0 2.750.555 8.466.000 1.300.000
07 Sermaye Transferleri 0 0 0 0
08Borç verme 000 0
14.085.771 10.924.865 20.280.500 23.458.200 25.
000 0
Harcama Birimi Adı
İdare Adı
Tahmin
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU
Gerçekleşme
Transfer edilecek ödenekler
Sayıştay Başkanlığı
Genel Sekreterlik
2011
.587.704 10.134.196
.600.256 1.691.468
475.512 16.376.400
0 0
421.876 445.922
400.000 500.000
0 0
0 0
485.348 29.147.986
0 0
Genel Toplam 14.085.771 10.924.865 20.280.500 23.458.200 25.485.348 29.147.986
14.085.771 10.924.865 20.280.500 23.458.200 25.485.348 29.147.986
000 0 0 0
000 0 0 0
000 0 0 0
Genel Toplam 14.085.771 10.924.865 20.280.500 23.458.200 25.485.348 29.147.986
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Ekler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
5
2006 2007 2008 2009 2010
01 Personel Giderleri 20.725.777 29.145.414 35.112.095 42.821.000 45
02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.882.288 2.197.024 3.467.500 3.950.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.059.110 3.386.151 5.200.000 5.245.000
04Faiz Giderleri 00
05Cari Transferler 00
06 Sermaye Giderleri 106.648 414.431 900.000 8.692.000 11
07Sermaye Transferleri 00
08Borç verme 00
25.773.823 35.143.020 44.679.595 60.708.000 67
00
Harcama Birimi Adı
İdare Adı
Tahmin
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU
Gerçekleşme
Transfer edilecek ödenekler
Sayıştay Başkanlığı
Denetim Birimleri
2011
.561.544 48.158.548
4.202.800 4.442.359
6.064.800 11.410.482
0000
0000
.545.000 14.956.000
0000
0000
.374.144 78.967.389
0000
Genel Toplam 25.773.823 35.143.020 44.679.595 60.708.000 67.374.144 78.967.389
25.773.823 35.143.020 44.679.595 60.708.000 67.374.144 78.967.389
000000
000000
000000
Genel Toplam 25.773.823 35.143.020 44.679.595 60.708.000 67.374.144 78.967.389
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Ekler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
5
2006 2007 2008 2009 2010
01 Personel Giderleri 20.725.777 29.145.414 35.112.095 42.821.000 45
02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.882.288 2.197.024 3.467.500 3.950.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.059.110 3.386.151 5.200.000 5.245.000
04Faiz Giderleri 00
05Cari Transferler 00
06 Sermaye Giderleri 106.648 414.431 900.000 8.692.000 11
07Sermaye Transferleri 00
08Borç verme 00
25.773.823 35.143.020 44.679.595 60.708.000 67
00
Harcama Birimi Adı
İdare Adı
Tahmin
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU
Gerçekleşme
Transfer edilecek ödenekler
Sayıştay Başkanlığı
Denetim Birimleri
2011
.561.544 48.158.548
4.202.800 4.442.359
6.064.800 11.410.482
0000
0000
.545.000 14.956.000
0000
0000
.374.144 78.967.389
0000
Genel Toplam 25.773.823 35.143.020 44.679.595 60.708.000 67.374.144 78.967.389
25.773.823 35.143.020 44.679.595 60.708.000 67.374.144 78.967.389
000000
000000
000000
Genel Toplam 25.773.823 35.143.020 44.679.595 60.708.000 67.374.144 78.967.389
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Ekler
2007 2008 2009 2010 2011
İdare Adı
Toplam
Kaynakalar
Yurt Dışı Kaynaklar
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
98.871.575 108.626.107 124.780.664
Döner Sermaye
Bütçe Ödeneği
000
67.102.925 85.084.520
13.125.971
Amaçlar
1
Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini
yaygınlaştırarak denetimde etkinliği arttırmak
STRATEJ
İ
K AMA
Ç
LAR KAYNAK
İ
HT
İ
YACI TABLOSU
59.796.618 72.973.532 85.386.173
Y
ıllar
513.568 387.583
11.723.405
2
Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç
üreten bir yapıya kavuşturmak
3
Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal
y
a
p
ı
y
ı
g
ü
ç
lendirmek
42.450
6.792.739
7
4
5
6
10
0
98.871.575
0
98.554.594
0
0
Sayıştay Başkanlığı
00
108.626.107 124.780.664
Toplam
8
9
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
6