T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2010 Mali Yılı
Performans Programı
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
i
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 45 Balgat 06100 Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 295 3000
Fax: +90 312 295 4094
İnternet
http://www.sayistay.gov.tr
E - posta
sayistay@sayistay.gov.tr
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
ii
Sunuş
Sayıştayımız, 150 yıla yaklaşan tarihi boyunca denetim, yargı ve
diğer fonksiyonlarını çağdaş yaklaşımlar ve günün koşulları çerçevesinde
sürekli geliştirerek en etkin şekilde yürütürken, yeni düzenlemelerle
kendisine verilen görev ve sorumlulukları da en iyi şekilde yerine getirmek
için yoğun çaba göstermektedir.
Stratejik Planımız ile belirlenen çerçeve içerisinde, temel
amaçlarımız olan;
Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde
etkinliği artırmak,
Sayıştay Yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya
kavuşturmak,
Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek,
için 2010 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz faaliyetlere ilişkin hedef
ve göstergelerimiz ile kaynak planlamamız bu program ile ortaya
konulmuştur.
Dünya ile paralel olarak ülkemizde de
yaşanan hızlı ve kapsamlı değişim
sürecinde görev ve sorumlulukları
sürekli artan Sayıştayın, daha adil,
şeffaf, hukuka bağlı, demokrasinin tüm
kurum ve kuralları ile işletildiği, yönetim
ve hizmet kalitesi sürekli yükselen,
daha modern ve daha müreffeh bir
Türkiye için taşıdığı önem her geçen
gün daha iyi anlaşılmaktadır.
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
iii
Ulusal kaynaklarımızın daha verimli ve etkin kullanılması,
kamuya sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, yolsuzluk ve
savurganlıkların önüne geçilmesi, hukuka aykırı uygulamalara set
çekilmesi, kurumlarımızın hesap verme sorumluluklarının işlevsel
kılı nması gibi ülkemizin bugünü ve geleceği için büyük önem
taşıyan çalışmalarımızın başarıya ulaşmasını diler, şimdiye kadar
olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak
amaçları mıza ulaşmak için yoğun çaba sarfedecek olan tüm
mensuplarımıza minnettarlığımı ifade etmek isterim.
Dr. Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
İçindekiler
I- Genel Bilgiler.................................................................................................................... 5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ..............................................................................................................5
B- Teşkilat Yapısı .....................................................................................................................................10
C- Fiziksel Kaynaklar ................................................................................................................................13
D- İnsan Kaynakları ..................................................................................................................................18
II- Performans Bilgileri...................................................................................................... 20
A- Temel Politika ve Öncelikler.................................................................................................................20
B- Amaç ve Hedefler.................................................................................................................................21
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ..............................................................................23
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ..........................................................................................................23
IV- Ekler............................................................................................................................... 24
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
I- Genel Bilgiler
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştay’ın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler
şunlardır:
Anayasanın 160 ve 164’üncü maddeleri,
832 sayılı Sayıştay Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
Başta Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve
Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik olmak üzere çok sayıdaki
Yönetmelik, Yönerge, Esas, Talimat ve Genelge.
Sayıştay, yaptığı denetimler sonucunda yargılama yoluyla kesin
hükme bağlama ve TBMM’ye rapor sunma görevlerini yürütmek
üzere kurulmuş anayasal bir kurumdur.
Anayasamızın Sayıştay’ı düzenleyen değişik 160’ıncı maddesi şu
hükümleri içermektedir:
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri
ile sosyal güvenlik kurumları
nın bütün gelir ve giderleri ile mallarını
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.
Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden
itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar
düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı
yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay
ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas
alınır.
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
6
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme
bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.
Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının
nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve
diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.”
832 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştay’ın kuruluşu, görev ve
yetkileri, yargı ve karar organları ile mensuplarına ilişkin hususlar ayrıntılı
olarak düzenlenmiştir.
832 sayılı Sayıştay Kanun’unun “Sayıştay’ın Görevleri” başlıklı
28’inci maddesinde;
“Madde 28 – Say
ıştay aşağıda gösterilen görevleri yerine getirir:
I - A) Genel ve katma bütçeli dairelerin,
B) (A) bendinde yazılı daireler tarafından sermayesinin yarısı veya
yarısından fazlasına katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli
veya fon şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslerin,
C) Kanunlarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer kurumların
bütün gelir, gider ve mallarıyla nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin
(Emanet niteliğinde olanlar dahil) alınıp verilmesini, saklanma ve
kullanılmasını denetler. Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak
kesin hükme bağlar.
II - Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan
bağış ve yardım suretiyle elde edilen nakdi veya ayni kıymetleri,
Hazine bonolarını, bütün kefalet, kredi ve Hazine avanslarını kaydedip
denetler.
III - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/2 md.) Genel ve katma bütçelere
ilişkin genel uygunluk bildirimlerini, Anayasada belirtilen süre içerisinde
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
IV - Gerektiğinde mali işlere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk
sistemlerine dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir.
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
7
V - Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi
sonucunda gerekli gördüğü hususlara dair Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisine rapor verir.
VI - Sayıştay, kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yerine
getirir.” denilmektedir.
832 sayılı Sayıştay Kanununun “Kısmi Denetim” başlıklı Ek 9 uncu
maddesinde (Ek:26/6/1996–4149/8 md.); “Sayıştay, denetimine tabi
kurum ve kuruluşların hesap, işlem ve faaliyetlerini, idare hesabı
dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle, Sayıştay
Başkanının işin aciliyeti ve gecikmede sakınca bulunması halleriyle
sınırlı olarak vereceği onayla, kısmi inceleme ve denetime tabi
tutabilir. Bunlardan hangilerinin merkezde veya yerinde
inceleneceğine Birinci Başkan karar verir. Bu inceleme ve denetim
sonuçları Dairelerce öncelikle hükme bağlanır.
İlgili hesabın bilahare
yargılanması halinde, önceden yargılanmış olan söz konusu işlemler
tespit edilerek geriye kalanlar için hüküm tesis edilir.” hükmüne yer
verilmiştir.
“832 sayılı Sayıştay Kanun’unun “Verimlilik ve etkinlik
değerlendirmesi” başlıklı Ek 10 uncu maddesinde (Ek: 26/6/1996 -
4149/8 md.);
“Sayıştay, denetimine tabi kurum ve kuruluşların kaynakları ne
ölçüde verimli, etkin ve tutumlu kullandıklarını incelemeye yetkilidir. Bu
inceleme sonuçları Sayıştay Birinci Başkanı tarafından bir
değerlendirme raporuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulur.” denilmektedir.
832 sayılı Sayıştay Kanun’unun Ek 12 nci maddesinde (Ek:
30/7/2003-4963/7 md.);
“Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma, soruşturma ve ihtisas
komisyonlarının kararına istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığının talebi üzerine Sayıştay, talep edilen konuyla sınırlı olmak
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
8
kaydıyla denetimine tâbi olup olmadığına bakılmaksızın özelleştirme,
teşvik, borç ve kredi uygulamaları dahil olmak üzere tüm kamu kurum
ve kuruluşlarının hesap ve işlemleri ile aynı usule bağlı olarak, kullanılan
kamu kaynak ve imkânlarından yararlanma çerçevesinde her türlü
kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler
ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerini denetleyebilir. Denetim
sonuçları, ilgili komisyonlarda değerlendirilmek üzere Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.” denilmektedir.
832 sayılı Sayıştay Kanun’unun “Mali konularla ilgili tüzükler ve
yönetmelikler hakkında istişari mütalaa” başlıklı 105 inci maddesinde;
“Bakanlıklar ve Sayıştay’ın denetimine giren diğer idare ve
kurumlarca mali konularda düzenlenecek yönetmeliklerle tüzükler,
Sayış
tay’ın istişari mütalaası alındıktan sonra yürürlüğe konulabilir.
Sayıştay bu mütalaayı, istemin yapılması tarihinden başlayarak iki
ay içinde bildirir.” denilmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’unun 68 inci
maddesinde ise, Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış denetimin
çerçevesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin
amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve
işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine
raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları
dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak,
malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile
kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
9
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının
tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve
performans bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından
düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin
bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide
edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından
cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate
alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafı
ndan hesapların hükme bağlanması; genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları
ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup
olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer
hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
Anayasa, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı Kanun
hükümlerine göre Sayıştay;
1- Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin,
a- Genel bütçeli idareler
b- Özel bütçeli idareler
c- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
10
2- Sosyal güvenlik kurumlarının
3- Mahalli idarelerin
dış denetimini yapmak ve sorumluların hesap ve işlemlerini
yargılama yoluyla kesin hükme bağlamak yetki ve görevi ile
donatılmıştır.
Sayıştay’ın denetim ve hükme bağlama görevi dolayısıyla ortaya
koyacağı ürünler yargı kararları ve Sayıştay raporları olacaktır. Yargıya
ilişkin süreç Sayıştay içerisinde kesinleşerek sorumlular açısından yerine
getirilmesi zorunlu hükümler haline gelmekte, Sayıştay raporlarına
ilişkin süreç ise hazırlanan raporların TBMM’ye sunulması suretiyle
tamamlanmaktadır.
5018 sayılı Kanun’da denetimin genel kabul görmüş uluslararası
denetim standartlarına uygun olarak yapılacağı
öngörülmüş ve
denetim kalitesi güvence altına alınmıştır.
Sayıştay’ın organizasyon yapısı, çalışma usulleri ve iş süreçlerine
ilişkin düzenlemeler Sayıştay Kanunu ve bu kanuna uygun olarak
çıkarılan ikincil mevzuatta yer almaktadır.
Yeni Sayıştay Kanun’unun yürürlüğe girmesi tüm iş, işlem ve
uygulama prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesini, denetim ve
yargılama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesini beraberinde
getirecektir.
B- TEŞKİLAT YAPISI
Sayıştay Başkanlığı Teşkilatı, merkez teşkilattan oluşmakta ve taşra
teşkilatı bulunmamaktadır.
Sayıştay’ın yargı ve karar organları, Daireler, Daireler Kurulu,
Temyiz Kurulu, Genel Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu, Memurlar Seçim ve
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
11
Disiplin Kurulundan oluşmakta olup, Hazine temsilcisi sıfatıyla Savcılık
da örgüt yapısına dahildir.
Birinci Başkan; Sayıştay’ın en büyük amiri olup Sayıştay’ın genel
işleyişinden sorumludur. Genel Kurulun başkanıdır. Gerekli gördükçe
temyiz ve daireler kuruluna da başkanlık eder. Bu kurullara verilecek
işleri düzenler ve görüşmeleri yönetir. Birinci Başkan, Sayıştay’a düşen
bütün görevlerin iyi yapılmasını ve iç yönetimin düzenli bir surette
yürütülmesini sağlamak için gereken tedbirleri alır. Daire başkanlarının
ve üyelerin dairelere ayrılması, işlerin dairelere dağıtılması, denetçilerin
ve personelin görevleri ve görev yerlerinin tayin ve tespit olunması,
denetleme gruplarının kurulması, hesapları
n merkezde veya
yerlerinde incelenmelerine ilişkin programların yapılması Birinci
Başkana aittir.
Birinci Başkan görevinde bulunamayacağı zaman daire
başkanlarından birini yerine vekil bırakır. Vekil tayin etmemiş olduğu
veya Birinci Başkanlığın açık bulunduğu hallerde daire başkanlarının
en kıdemlisi vekillik yapar.
Üyeler arasından Birinci Başkan tarafından atanan Genel Sekreter
yönetim işlerinde Birinci Başkanın yardımcısıdır. Birinci Başkan,
kendisine 832 sayılı Kanun’la verilmiş yönetime ilişkin görevlerden bir
kısmını Genel Sekretere verebilir. Genel Sekreter, denetim guruplarıyla
şubelerini ve idari şubeleri Birinci Başkan ad
ına yönetir ve denetler.
Mesleki araştırma, inceleme ve yayın işlerini düzenler. Genel Sekreter
Genel Kurula ve Daireler Kuruluna üye sıfatıyla katılır.
Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile dördüncü ve daha
yukarı derecelerdeki meslek mensuplarından en çok üç yardımcı
verilir. Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekretere verilmiş görevlerin
yerine getirilmesinde yardımcı olurlar. Bunlar arasındaki iş bölümü
Genel Sekreterce yapılır.
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
12
BAŞKAN
Y
Y
Ü
Ü
K
K
S
S
E
E
K
K
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
M
M
E
E
M
M
U
U
R
R
L
L
A
A
R
R
S
S
E
E
Ç
Ç
İ
İ
M
M
V
V
E
E
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
T
T
E
E
M
M
Y
Y
İ
İ
Z
Z
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
(
8
8
)
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
S
S
A
A
V
V
C
C
I
I
L
L
I
I
K
K
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
Y
Y
A
A
R
R
D
D
I
I
M
M
C
C
I
I
L
L
A
A
R
R
I
I
GENEL BÜTÇE KAP.
KAMU İD. DENETİM
GRUPLARI
ÖZEL BÜTÇELİ İD.
DENETİM GRUPLARI
BELEDİYELER
DENETİM GRUPLARI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
DENETÇİLER GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞT. MET.
GELŞ. GRUBU
DIŞ İLİŞKİLER GRUBU
TBMM İLE İLİŞKİLER
GRUBU
EĞİTİM GRUBU
PERFORMANS
DENETİMi GRUPLARI
SOSYAL GÜVENLİK KUR.
DENETİM GRUBU
DENETİM PLANLAMA
VE RAPOR GRUBU
PERSONEL VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KREŞ VE GÜNDÜZ B. EVİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YEMEKHANE
MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA
UZMANLIĞI
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞTABİPLİK
TEKNİK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
KORUMA VE GÜVENLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İLAM MÜDÜRLÜĞÜ
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
YAYIN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZEN. DENET.
DENETİM GRUBU
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN VE HALKLA İLİŞ.
ŞAVİRLİĞİ
İL ÖZEL İDARELERİ
DENETİM GRUPLARI
KESİN HESAP GRUBU
GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
13
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR
Sayıştay Başkanlığı, mülkiyeti Hazineye ait olan, 28.517 m2
yüzölçümüne ve 96.000 m² kullanım alanına sahip 12 katlı 1610 odalı
merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca, Ulus, ODTÜ, Afet İşleri ile
Susuzköy’de Arşiv binaları mevcuttur. Sözkonusu Arşiv binalarının
kullanım alanı, ODTÜ Arşiv Binalarında 13.600 m², Afet İşleri Arşiv
Binalarında 9000 m² ve Susuzköy Arşiv Binalarında 22.208 m² olmak
üzere, toplam 44.808 m²’dir. Merkez binada, kütüphane, sağlık
merkezi, konferans salonu, 3 adet yemekhane ve 50 çocuk kapasiteli
kreş bulunmaktadır.
Sayıştay Başkanlığında, 30 adet binek taşıt, 2 Adet otobüs, 2 adet
kamyon, 3 adet ambulans, 2 adet minibüs ve 4 adet kamyonet
olmak üzere 43 adet taşıt mevcut olup, 60 adet taşıt da personelin işe
gidiş gelişlerinde kullanı
lmak üzere hizmet alımı suretiyle temin
edilmiştir.
Ayrıca, Sayıştay Başkanlığı personelinin kullanımına tahsis edilen
561 adet lojman ve Manavgat’ta 1 adet eğitim ve dinlenme tesisi
mevcuttur.
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
14
Sayıştay Başkanlığı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını
karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere
destek vermek üzere Bilgi İşlem Merkezi görev yapmaktadır.
İş süreçleri incelenerek Sayıştay’ın amaç ve hedefleri
doğrultusunda, aşağıda belirtilen yazılım projeleri hayata geçirilmiş ve
personelin kullanımına sunulmuştur:
Kesin Hesap İşlemleri: Ortalama 1.728 muhasebe biriminin 47, 48
ve 49 örnek numaralı idare hesabı cetvelleri ile bunlara ilişkin olarak
muhasebe yetkililerince ortalama 2-3 kez yapılan değişiklikler işlenmiş;
yaklaşık 40.000 sayfa tutan bu işlemler hatalarından arındırılıp Genel
Kurul ve TBMM'ye sunumuna hazır hale getirilmiştir. Ana Bilgisayar
ortamındaki 2007 yı
lı Sayıştay ve Maliye Bakanlığı bilgileri, kişisel
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Sayıştay İnternet Sitesi: Sayıştayın gerek yurtiçinde gerekse
yurtdışında tanıtımını sağlamak, Kuruma ilişkin yararlı bilgileri ve
haberleri elektronik ortamda kurum ve kişilerin istifadesine sunmak ve
şeffaflığı sağlamak amacıyla Aralık 1999 tarihinde kurulan internet
sitesi, “Sayıştay Hakkında”, “Sayıştay Raporları”, “Sayıştay Kararları”,
“Sayıştay Yayınları” ve “Haber-Duyuru” başlıklarından oluşmaktadı
r.
Sitenin İngilizce bölümünde, Sayıştay Kanunu, tanıtım broşürü, Sayıştay
tarafından uluslararası konferanslarda sunulan bildiriler ve çeşitli
dokümanlar yer almaktadır.
Bordro İşlemleri: Her ay yaklaşık 1.300 kişinin terfi değişiklikleri ile
yemek, telefon, sendika, ilaç bedeli, emekli keseneği, nafaka, icra,
kira gibi kesintileri işlenmek suretiyle maaşları hesaplanıp maaş
bordroları hazırlanmakta ve bordro bilgilerine ilişkin çeşitli listelerin
dökümleri alınmaktadır.
Sayıştay Bilgi İşlem Merkezi ve Sayıştay İntraneti: Bilgi İşlem
Merkezinde firewall yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı
denetim sistemi, internet içerik güvenlik sistemi, internet siteleri erişim
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
15
denetim sistemleri, gerçek zamanlı virüs koruma, tanıma, temizleme
sistemleri kurulmuş olup, sürekli olarak güncellenmektedir. Sayıştay
mensupları yerel ağa bağlı yaklaşık 1000 kişisel bilgisayar üzerinden
internete çıkabilmekte, e-posta sunucusu üzerinden kurum içi, kurum
dışı elektronik haberleşme yapabilmektedir.
Bilgi işlem merkezindeki sunuculardan bir tanesi Sayıştay İntraneti
(SAYBİS) olarak hizmet vermektedir. SAYBİS’te kurum içi bilgi paylaşımı
yoğun biçimde yürütülmektedir.
Ayniyat Otomasyonu: Demirbaşlar ile ilgili sunucu/istemci tabanlı
Ayniyat Otomasyonu Sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Ayniyat ve
demirbaş modüllerinin kayıt ve sorgulama sistemi tek bir çatı altında
toplanmış ve esnek sorgulama seçenekleri sunularak güncel
demirbaş kayıtlarına ve ilgili demirbaşların tarihçesine hızlı
bir şekilde
ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Verilerin bilgisayar ortamında tutulması giriş,
doğrulama ve sorgulama süresini kısaltmıştır. Ayrıca, ayniyat personeli
tarafından tespit edilen Sayıştay personelinin oda ve telefon
değişiklikleri bir arayüz vasıtasıyla ilgili bilgi işlem merkezi personeline
doğrudan iletilmekte ve SAYBİS’te Sayıştay personelinin bu bilgileri
güncel tutulabilmektedir. Sayım işlemleri, otomasyon ile entegre
olarak daha kolay yapılabilmektedir.
Arşiv Otomasyonu: Sayıştay arşiv alt sisteminin bilgi giriş,
güncelleme ve sorgulama modülleri Arşiv Birimi personeli tarafından
kullanılmaya başlanmış, muhasebe hizmetleri birimi kütüğü ve hesap
defteri kayıtları, kurum içi yerel ağ web sistemi (SAYBİS) üzerinden ilgili
personele aç
ılmıştır. Meslek Mensuplarının arşivden aldığı hesapları ve
hangi tarihler arasında bu hesaplar üzerinde çalıştığını Grup Şeflerinin
ve ilgili personelin takip etmesi sağlanmıştır. Sistem dahilinde tutulan
ve Denetim Planlama Grubu tarafından güncellenen muhasebe
hizmetleri birimleri listesine esnek sorgu kriterleri yardımıyla
erişilebilmektedir.
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
16
Evrak Otomasyonu: Evrak otomasyonu SAYBİS bilgi-form sistemiyle
entegre edilmiş ve gerçekleştirilen evrak akışının takibi sağlanmıştır.
Personel kendini ilgilendiren, birim amirleri ise; birimleri dahilindeki tüm
personele ait evrak akışını anlık olarak takip edebilmektedir. Evrak
biriminde verimi artıracak şekilde yapılan bu düzenlemede veriler tek
bir merkezde tutulmakta ve kayıt işleri birden fazla bilgisayarda hızlı bir
şekilde yapılabilmektedir. Birimin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
yapılan eklemeler ile defter üzerinden takip edilen işler büyük oranda
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Genel Kurul Kararları Programı: Sayıştay Genel Kurulu tarafından
alınan kararların, karar no, karar tarihi, geldiği kurum (Sayıştay içi ya
da d
ışı) gibi kriterlere göre sorgulanması imkanını sunan bir
programdır. Bu programda her bir Genel Kurul Kararının dayanağı
olan konu ve mevzuat da bilgisayarda tutulur.
Daire Otomasyonu: Daire otomasyonu yazılım ile Sayıştay
Yargılama Dairelerinde işlem gören yargı dosyalarının ve daire
evraklarının takibi yapılabilmektedir. Yargılama sürecindeki dosyaların
durumları ve dosyalarla ilgili genel bilgiler çeşitli sorgu kriterlerine göre
listelenebilmektedir.
Sorgu, Müzekkere ve Raporlarının Takibi (Yazı İşleri - Tebyiz
Birimi): Bu alt sistem ile denetçilerin yazılması için yazı işleri birimine
gönderdiği sorgu, rapor, müzekkere ve diğer evrak bilgisayar
ortamına aktarılmakta, denetçisi gerektiğinde bu program aracılığı ile
gönderdiği dokümanı
n çeşitli aşamalarını, kim tarafından yazıldığını,
son durumunu kendi bilgisayarından izleyebilmekte,
sorgulayabilmektedir.
Savcılık Otomasyonu: Bu uygulama ile Sayıştay Savcılık biriminde
işlem gören dosyaların, dokümanların takibi, güncellenmesi,
sorgulanması ve arşivlenmesi yapılmaktadır. Uygulama ile Savcılık
birimi personeli tarafından kayıtların bilgi girişi, güncellenmesi
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
17
yapılmakta, savcı ve savcı yardımcıları tarafından aynı veritabanı
üzerinde sorgulama ve gerekli değişiklikler yapılabilmektedir.
İzin Takip Programı: Personele ait yıllık izin, mazeret izni, sağlık
raporlarına ilişkin bilgiler bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bunlara
ait her türlü sorgulama yapılmakta, ilgili bilgilere cari yıl ve geçmiş yıllar
itibari ile ulaşılabilmektedir. Kişi isterse, kullanmak istediği yıllık izin için,
izinin süresini, başlangıç tarihini ve izni nerede geçireceğini yazmak
suretiyle, yıllık izin istek formunu otomatik olarak doldurup
dökmektedir. Birim amirleri personelin izin durumlarını bu program
vasıtasıyla takip edebilmektedirler.
Sayıştay Mensupları Kıdem–Terfi Programı
: Bu program ile,
Personel ve Eğitim Birimi tarafından, Sayıştay meslek mensupları ve
yönetim mensupları terfi bilgilerinin güncellemeleri yapılmakta, sistem
bu bilgileri değerlendirerek kıdem sıralamalarını yapmakta, sonuçlar
ve çeşitli istatistiki bilgiler mensuplar tarafından SAYBİS ekranından
sorgulanabilmektedir.
Personel Sicil İşlemleri: Personel ve Eğitim Müdürlüğünde
kullanılan bu yazılım ile Sayıştay personelinin sicil bilgileri bilgisayar
ortamına aktarılmakta ve istendiğinde dökümü alınmaktadır.
Personel Harcırah Programı: Bu program ile personelin yerinde
inceleme (turne), yurtiçi ve yurtdışı harcırahlarının kayıt ve takibi
yapılmaktadır.
Yemekhane Otomasyonu: Bu yazılımlarla, Yemekhane
Müdürlüğ
ünün gelir ve giderlerinin tutulduğu muhasebesi,
yemekhaneye alınan ve kullanılan ürünlerin stok takibi, günlük yemek
listesinin hazırlanması ve sorgulanması işlemi yapılmaktadır.
Denetlenen Hesapları İzleme İşlemleri: Denetlenen yaklaşık 4560
hesabın kaydının tutulması, değişikliklerin izlenmesi ve kodlama
işlemleri doğru ve güncel olarak izlenmekte ve bu bilgilerden ödenek
vize, kadro vize ve kesin hesap işlemlerinde yararlanılmaktadır.
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
18
Sağlık Hizmetleri Programı: Personelin tedavi beyanları bilgisayar
ortamına aktarılmış olup, bakmakla mükellef bulunduğu, tedavi
yardımından faydalanacak aile fertlerinin takibi yapılmaktadır. Aynı
zamanda personel ve aile fertlerinin göz muayeneleri sonucunda
gözlük, çerçeve, gözlük camı alım ve değişikleri izlenmektedir.
Sınav Hizmetleri Programı: Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı
sınavına başvuran adayların bilgi girişleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından
yapılmakta olup, bu bilgiler disket ve listeler halinde Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezine teslim edilmektedir. Her aday için aday
bilgilerini, kendi el yazılarıyla öz geçmişlerini ve dersler itibariyle aldıkları
puanları
gösteren resimli özel form geliştirilerek, sözlü sınavda
kullanıma sunulmuştur. Ayrıca hem yazılı hem de sözlü sınav
sonuçlarından çeşitli istatistiki sonuç ve grafikler oluşturulmuştur. Bu
sonuç ve istatistikler Sayıştay haber bültenlerinde ve web sitesinde
yayımlanmaktadır.
Seçim Hizmetleri Programı: Sayıştay Daire Başkanlığı ve üye adayı
seçimlerinde oy tasnif ve listeleme işleri için mikro bilgisayarlar hizmete
sunulmuştur.
D- İNSAN KAYNAKLARI
2008 yılı sonu itibariyle Sayıştay Başkanlığı merkez teşkilatına tahsis
edilmiş olan 1717 kadrodan 1264 adedi dolu, 453 adedi ise boş
durumda olup, tahsis edilen kadronun %74’ü kullanılmıştır.
2008 yılında Başkanlı
ğımız merkez teşkilatı 1264 kadrolu ve 33
sözleşmeli personel olmak üzere 1297 personelle görev yapmıştır.
Başkanlığımızda görev yapan 1297 personelin 745’i meslek
mensubu, 541’i yönetim mensubu ve 11’i savcı ve savcı yardımcısıdır.
745 meslek mensubunun 56’sı “Birinci Başkan, daire başkanı ve
üyelerden”, 8’i “raportörlerden” ve 681'i “uzman denetçi, başdenetçi,
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
19
denetçi ve denetçi yardımcılarından” oluşmaktadır. 681 denetçinin
347’si uzman denetçi, 69’u başdenetçi, 148’i denetçi ve 117’si
denetçi yardımcısı ve denetçi yardımcısı adayı kadrosunda
bulunmaktadır.
541 yönetim mensuplarımızdan 356’sı genel idare hizmetleri
sınıfında, 8’i sağlık hizmetleri sınıfında, 27’si teknik hizmetler sınıfında,
117’si yardımcı hizmetler sınıfında olup, 33’ü sözleşmeli personel
statüsünde çalışmaktadır.
Mensuplarımızın öğrenim durumları ise aşağıdaki grafikte
belirtilmektedir.
911
3
72
95
128
88
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
İlkokul Mezunu
Orta Okul Mezunu
Meslek Lisesi
Lise Mezunu
Yüksek Okulu Mezunu
Lisans Mezunu
Mensuplarımızın cinsiyetine göre dağılımı aşağıda
gösterilmektedir.
958
339
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Bay
Bay an
Grafik 1: Öğrenim Durumuna Göre Mensuplar
Grafik 2: Cinsiyete Göre Mensuplar
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
0
II- Performans Bilgileri
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu mali
yönetim sisteminde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kamu mali
yönetim ve kontrol sisteminin yapı ve işleyişindeki bu değişim,
Sayıştay’ın geleneksel işlevlerine yeni açılımlar getirmiş, gerek hukuk
devleti ilkesinin güçlendirilmesinde gerekse kamu yönetiminde
etkinliğin artırılmasında Sayıştay’a kilit bir konum kazandırmıştır.
Gerçekleştirilen anayasal, yasal düzenlemeler ve gelişmeler
karşısında, yeni bir Sayıştay Kanunu hazırlanması ve yürürlüğe konması
önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Avrupa Birliği Müktesebatının Kabulüne İli
şkin Ulusal Programın
(28.3 Mali Kontrol) Bölümünde, “Dış Denetimin AB ve Uluslararası
Standartlara Uygun Bir Şekilde Geliştirilmesi İçin Mevzuat Değişikliği” ve
“Sayıştayın Dış Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” konuları
“öncelikler” tasnifi altında yer almış, ayrıca 2010-2012 Dönemi Orta
Vadeli Programda da, idari ve mali sorumlulukların gereği gibi yerine
getirilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
kamuda oluşturulan yeni mali yönetim ve denetim anlayışının tüm
unsurlarıyla hayata geçirilebilmesi için Başkanlığımıza önemli görevler
yüklenmiştir.
Bu çerçevede; Sayıştay’ın genişleyen rol ve sorumluluklarına
paralel olarak, organizasyon yapısını yeniden şekillendirmek,
uluslararası standartlarla uyumlu olarak çağda
ş denetim tekniklerinin
daha yaygın olarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak, kamu
fonlarının kullanıldığı tüm alanların Sayıştay denetimine tabi olmasını
sağlamak, Sayıştay yargısını, günün koşulları doğrultusunda daha
etkin kılmak gibi amaçlarla hazırlanan “Sayıştay Kanunu Teklifi”
TBMM’ne sunulmuştur.
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
1
Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan Sayıştay
Kanunu Teklifinin en kısa sürede yasalaşması Kurumumuzun en büyük
temennisidir.
B- AMAÇ VE HEDEFLER
HEDEFLER:
Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi
dış denetim standartlarımızı oluşturmak.
Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak
güncellemek.
Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını
yaygınlaştırmak.
Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini
denetlemek.
Denetim altyapısını geliştirmek.
Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini artırmak.
İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
AMAÇ 1: Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini
yaygınlaştırarak denetimde etkinliği artırmak.
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
2
HEDEFLER:
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına
yönelik yasal düzenlemeler hakkında çalışmalarda bulunmak.
Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını
sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu uygulamaların
sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
HEDEFLER:
Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir
hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve
eylem planına dayalı olarak geliştirmek
Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi
sunulmasını güvence altına alacak bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
Kurumda iç kontrol sistemi ve risk yönetimini geliştirmek.
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini
uygulayarak etkin ve verimli bir
şekilde işleyen insan kaynakları yapısını
oluşturmak.
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme
sistemini kurmak ve geliştirmek.
AMAÇ 2: Sayıştay Yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir
yapıya kavuşturmak.
AMAÇ 3: Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
Sunuş
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
3
MİSYON
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını kullanmasına yönelik
olarak, kamu idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun
biçimde faaliyet göstermesini, kamu kaynaklarının öngörülen amaç,
hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde
edinilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını sağlamak için denetim
yaparak raporlar üretmek ve sorumluların hesap ve işlemlerini
yargılama yoluyla kesin hükme bağlamaktır.
VİZYON
Hesap veren ve saydam kamu yönetiminin teminatı Sayıştay.
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
Performans programına ait performans hedef ve göstergeleri ile
bunlara ilişkin kaynak ihtiyaçları, Ek:1 ve Ek:2’de yer alan tablolarda
gösterilmiştir.
D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
Faaliyetlerin maliyetleri ile genel yönetim giderlerinden oluşan
toplam kaynak ihtiyacı, Ek:3 ve Ek:4’de yer alan tablolarda
gösterilmiştir.
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları ve AB
uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak yürürlüğe konulması ve duyurulması amaçlanmaktadır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
EK:1
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H1-PH1: Dış denetim standartlarımız 2011 yılının ilk yarısı itibariyle
hazırlanmış olacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F1: Dış denetim standartlarının belirlenmesine
y
önelik çalışmaları
y
ürütme
k
üzere çalışma ekipleri oluşturulacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
50.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H1-PH1: Dış denetim standartlarımız 2011 yılının ilk yarısı itibariyle
hazırlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2: Uluslararası denetim standartları ve politikalarıyla uyumlu Sayıştaya
özgü denetim standartlarımız ve politikalarımızla ilgili hizmet içi eğitimler
verilecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları ve AB
uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak yürürlüğe konulması ve duyurulması amaçlanmaktadır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları ve AB
uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak yürürlüğe konulması ve duyurulması amaçlanmaktadır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı F3: Standartlar izlenerek güncellenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H1-PH1: Dış denetim standartlarımız 2011 yılının ilk yarısı itibariyle
hazırlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
50.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H2-PH1: Denetim Rehberlerimiz 2010 yılının ilk yarısı itibariyle
uygulanmaya hazır hale getirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1: Taslak denetim rehberleri uygulanabilir hale getirilecek ve
yayınlanacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetimde kalite ve standardı sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri uygulamaya konulacak, kurumumuzun
gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere göre periyodik olarak
geliştirilip güncellenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetimde kalite ve standardı sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri uygulamaya konulacak, kurumumuzun
gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere göre periyodik olarak
geliştirilip güncellenecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F2: Denetimin tüm aşamalarının yürütülmesinde denetim rehberleri
uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H2-PH1: Denetim Rehberlerimiz 2010 yılının ilk yarısı itibariyle
uygulanmaya hazır hale getirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H2-PH1: Denetim Rehberlerimiz 2010 yılının ilk yarısı itibariyle
uygulanmaya hazır hale getirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Denetim rehberleri, kurumumuzun
y
a
p
ısı, işle
y
işi, ülkemizin şartları ve
ihtiyaçları ile uluslararası standartlar paralelinde geliştirilip
güncellenecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetimde kalite ve standardı sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri uygulamaya konulacak, kurumumuzun
gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere göre periyodik olarak
geliştirilip güncellenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
500.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde daha
etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın hazırlanmasını ve
yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin bu
standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F1:Performans denetimi yapılan kurum ve alan sayısını arttırmak yoluyla
daha çok kamu kaynağının kullanı
mı denetlenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
500.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
500.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Yapılan denetimlerin tamamı 2011 yılının ikinci yarısı
itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Ya
p
ılan denetimlerin tamamı 2011
y
ılının ikinci
y
arısı
itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Yasal düzenlemeler, uluslararası denetim standartları ve iyi uygulama
örnekleri esas alınarak düzenlilik denetim uygulamaları yapılacak ve
yaygınlaştırılacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde daha
etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın hazırlanmasını
ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin
bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
302.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde daha
etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın hazırlanmasını
ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin
bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F3:Denetim faaliyetlerinin kaliteli, sürekli ve tutarlı bir şekilde
yürütülmesini güvence altına almak amacıyla kalite güvencesi ve gözden
geçirme süreçleri oluşturulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac
ı
0,00
300.000,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
302.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Ya
p
ılan denetimlerin tamamı 2011
y
ılının ikinci
y
arısı
itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Yapılan denetimlerin tamamı 2011 yılının ikinci yarısı
itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F4:Yeni denetim metodolojileri ve tekniklerinin tanıtımına yönelik eğitim
v.b. faaliyetler gerçekleştirilecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde daha
etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın hazırlanmasını
ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin
bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
35.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde daha
etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın hazırlanmasını
ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin
bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F5:Denetim sonuçlarını gösteren raporlar etkin ve zamanlı bir şekilde
TBMM'ye sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporun gereklerinin
yerine getirilmesi izlenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
35.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
35.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Yapılan denetimlerin tamamı 2011 yılının ikinci yarısı
itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen
denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:BDD tekniklerinin uygulanmasında sık kullanılan analizlerin
otomatikleştirilmesine yönelik denetim metodolojileri ve yazılımları
geliştirilecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu
suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim
programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin
yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin
standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
15.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu
suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim
programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin
yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin
standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F2:BDD tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak do
ğacak eğitim ihtiyacı
karşılanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
15.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
15.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen
denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
35.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen
denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:BDD tekniklerinin denetimde yaygın olarak kullanılması amacıyla her
yıl yeterli sayıda yazılım satın alınacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu
suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim
programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin
yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin
standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu
suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim
programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin
yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin
standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F4:Denetçilerin BDD tekniklerini kullanmasına yönelik uygulamalı eğitim
programları düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen
denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen
denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F5:Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda alınan verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi ve belirli testlerin yapılmasına ilişkin teknik, yöntem
ve usullerin belirlenmesi için çalışmalar yapılacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu
suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim
programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin
yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin
standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
103.500,00
0,00
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri
oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F1:Bilişim sistemleri denetimleri (BSD) uluslararası standartlara uygun
olarak yürütülecek ve yaygınlaştırı
lacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
103.500,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
103.500,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ilk yarısı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ilk yarısı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F2:Bilişim sistemleri taslak denetim rehberi geliştirilip güncellenecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına
katkıda bulunulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
10.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri
oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı F3:Temel düzeyde ve uzmanlık düzeyinde BSD eğitimleri verilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
10.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ilk yarısı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
23.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ilk yarısı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F4:BSD'de ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlar karşılanacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri
oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
11.500,00
0,00
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına
katkıda bulunulacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F5:BSD konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve Sayıştaylarla
işbirliği geliştirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
11.500,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
11.500,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ilk yarısı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ilk yarısı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F6:BS güvenliği ve denetimi konusunda kamu idareleri ile işbirliği
yapılacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri
oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
11.500,00
0,00
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına
katkıda bulunulacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı F7:Uluslararası BSD çalışma gruplarına üye olunacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac
ı
0,00
0,00
0,00
11.500,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
11.500,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ilk yarısı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Yasal yapılanma sürecinin etkin ve zamanında tamamlanabilmesi için
"Kurum Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya konacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F2:Stratejik amaçlarımıza uygun olarak denetim organizasyon yapısı
gözden geçirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
200.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F3:Denetim Yönetimi Sistemi kurularak geliştirilecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
30.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F4:Her Grubun denetim alanıyla ilgili Daire ve Temyiz Kurulu
Kararlarının birer örneğinin gruplara gönderilerek arşivlenmesi
sağ
lanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
30.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
30.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.700.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F5:Denetlenen kurumlar ve denetim sonuçlarına ilişkin grup arşivleme
sistemi kurulacak ve geliştirilecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F6:5018 sayılı Kanuna uygun olarak denetim alanına ilişkin kütük
güncellenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F7:İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
150.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F8:Denetlenen kurum/birim verilerinin elektronik ortamda alınması,
işlenmesi ve saklanmasına yönelik teknik altyapı oluşturulacakt
ır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
150.000,00
0,00
0,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
150.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H7-PH1: 2011 yılı sonu itibariyle, yapılan denetimlerin %25'i
belirlenecek olan kalite güvence süreçlerinden geçirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F1:Kalite güvence süreçleri belirlenerek uygulamaya konacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayların kamusal hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde rol üstlenmeleri, bu kurumları kalite anlayışı
yönünden daha titiz ve sorumlu davranmaya yöneltmektedir.
Denetimde kalitenin sağlanması denetim sonuçlarının güvenilirliğini arttırdığı gibi oluşturulan denetim görüş ve önerilerinin
TBMM ve kamu idareleri tarafından daha çok dikkate alınmasını sağlayacaktır.
Bu nedenle denetimin tüm aşamalarında, görevlerin etkin bir şekilde standartlara uygun olarak yerine getirilmesini teminat
altına alacak kontrol prosedürleri geliştirilerek uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
86.250,00
0,00
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından Sayıştay
raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen
etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir.
TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F1:Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesine
yönelik temel yaklaşımlar belirlenecek ve bu ilişkilerin eşgüdüm içinde
yürütülmesi sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
86.250,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
86.250,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM'ye sunulacak, kamuoyuna
ıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından Sayıştay
raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen
etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir.
TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından Sayıştay
raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen
etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir.
TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F3:TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha sağlıklı yürütülmesini teminen
TBMM'de Sayıştay temsilciliğinin bulundurulması için gerekli girişimlerde
bulunulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H9-PH1:Denetim alanındaki kamu idarelerinin Sayıştay'dan
beklentilerinin karşılanma oranı, bir önceki yıla göre %25 oranında
arttırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Sayıştay, planlama, uygulama ve değerlendirme düzeyindeki
çalışmalarına ilgili idarelerin değerlendirme ve yaklaşımlarının da
yansıtılmasını sağlayacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış denetimin amaç,
yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını
tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve yöntemler kamu
idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış denetimin amaç,
yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını
tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve yöntemler kamu
idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F2:Sayıştay, dış denetim amaçları
nın gerçekleşmesi, yöntem ve
yaklaşımlarının anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili idarelerin hizmet içi
eğitim programlarına destek sağlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H9-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
23.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H9-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Sayıştay, dış denetimin beklenen düzeltici etkilerini arttırmak amacıyla
ulaştığı bilgi, değerlendirme, kanaat ve önerilerini tüm kamu idareleriyle
uygun şekilde paylaşacak araçları geliştirecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış denetimin amaç,
yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını
tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve yöntemler kamu
idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
146.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış denetimin amaç,
yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını
tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve yöntemler kamu
idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F4:Sayıştayca yürütülen faaliyetlere ilişkin sonuç ve bilgilere kamu idareleri
ve kamuoyunun eriş
im kanalları arttırılacak ve geliştirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
146.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
146.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H9-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H1-PH1:Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan
gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F1:Yargı ve kurul faaliyetlerindeki süreçler gözden geçirilecektir.
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
Ekonomik Kod
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona gidilecek ve yargı
raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona gidilecek ve yargı
raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F2:Yargı raporlarının düzenlenmeleri ve yargılamadan sonra ilamların
yazımı konularında süreler belirlenecek ve standardizasyona gidilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H1-PH1:Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan
gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H1-PH1:Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan
gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Yargı raporlarının formatı ile yargı raporu eki olan formlar, 5018 sayılı
Kanun ve ilgili diğer mevzuata uyumlu olarak yeniden düzenlenecektir.
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
Ekonomik Kod
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona gidilecek ve yargı
raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona gidilecek ve yargı
raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı F4:Raporu yazan denetçinin yargılamaya katılması sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H1-PH1:Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan
gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H2-PH1:Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında bir önceki yıla
göre %20 oranında artış sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Sayıştay ilamlarının infazı konusunda yürürlükteki yasal hükümlerin
değiştirilmesi suretiyle, bu konuda caydırıcı müeyyidelerin getirilmesine
çalışılacak ve uygulayıcı makamların gerekli idari tedbirleri alması için
teşebbüslerde bulunulacaktır.
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
Ekonomik Kod
Sayıştay ilamlarının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler ve ihmallerin kaldırılması ve bu konudaki sorumlulukların
caydırıcı müeyyidelere bağlanması için gerekli yasal ve idarî tedbirler alınacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştay ilamlarının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler ve ihmallerin kaldırılması ve bu konudaki sorumlulukların
caydırıcı müeyyidelere bağlanması için gerekli yasal ve idarî tedbirler alınacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F2:Tazmin hükmolunan miktarlar için uygulanacak faiz konusunda
Sayıştay Kanununda mevcut sınırlamanın kaldırılmasına çalışılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H2-PH1:Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında bir önceki yıla
göre %20 oranında artış sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H2-PH1:Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında bir önceki yıla
göre %20 oranında artış sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Uygulamaya yön verecek nitelikte olan ilamların Sayıştay internet
sayfasında yayınlanması sağlanacaktır.
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
Ekonomik Kod
Sayıştay ilamlarının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler ve ihmallerin kaldırılması ve bu konudaki sorumlulukların
caydırıcı müeyyidelere bağlanması için gerekli yasal ve idarî tedbirler alınacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
11.500,00
0,00
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F1:Personel eğitimlerinin etkin bir şekilde planlanması ve yürütülmesi
amacıyla, "Eğitim Yönetim Sistemi" kurulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
11.500,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
11.500,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecek ve
yayınlanacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.100.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F3:Sayıştay bünyesinde uluslararası alanda da eğitim vermek üzere bir
eğitim merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.100.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F4:Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının etkinleştirilmesine yönelik
faaliyetler planlanacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F5:Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı
eğitimler planlanacak ve uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
115.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F6:Meslek mensuplarına yönelik mesleki gelişim eğitimleri planlanacak ve
uygulanacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
285.660,00
0,00
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F7:Meslek mensuplarının, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs,
seminer v.b. eğitim programlarına katılımı teşvik edilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
285.660,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
285.660,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
17.250,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F8:Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs, seminer v.b.
faaliyetler düzenlenecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
17.250,00
0,00
0,00
17.250,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
51.750,00
0,00
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F9:Bilgi ve görgü arttırma ve incelemelerde bulunma bağlamında meslek
mensuplarının yurtdışına gönderilmeleri sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
51.750,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
51.750,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
243.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F10:Mensupların, Sayıştay denetimini ilgilendiren konularda yurt içindeki
ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarına
katılımları teşvik edilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
243.000,00
0,00
0,00
243.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F11:İşe yeni başlayan yönetim mensupları kendilerine görev verilmeden
önce oryantasyon kursundan geçirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.725,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F12:Yönetici, teknik eleman, büro ve sekreterlik ve diğer uzmanlık
hizmetlerinde çalışan yönetim mensuplarına uzmanlık alanlarına uygun
bilgi ve becerilerin kazandırılması ve gelişmelere adapte edilmeleri amacıyla
görevleri süresince sürekli eğitim verilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.725,00
0,00
0,00
1.725,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.725,00
0,00
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F13:Yönetim mensuplarının yetiştirilmesinde, Sayıştayın düzenleyeceği
eğitimlerin yanı sıra TODAİE ve benzeri kurum ve kuruluşların
etkinliklerine katılım olanağı sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.725,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.725,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
6.250,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F14:Yönetim mensuplarına yönelik olarak Görevde Yükselme Eğitimleri
düzenlenecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
6.250,00
0,00
0,00
6.250,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
10.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve teknik kapasiteye sahip
olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin
güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası
standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede uyumlu
hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi
Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş
sistemler temin edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve
araçlarına sahip olunması sağlanacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F1:Başkanlıkça onaylanan Bilişim Sistemleri Stratejisinde yer alan "Eylem
Planı" güncellenerek uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
10.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay denetiminin
geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin
güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim sistemleri
altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi, eğitim, güvenlik, BS yönetimine
ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay denetiminin
geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin
güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim sistemleri
altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi, eğitim, güvenlik, BS yönetimine
ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Kurum içi iletişimin en önemli unsuru olan İntranet, daha kapsamlı ve
işlevsel hale getirilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve teknik kapasiteye sahip
olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin
güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası
standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede uyumlu
hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi
Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş
sistemler temin edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve
araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
10.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve teknik kapasiteye sahip
olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin
güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası
standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede uyumlu
hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi
Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş
sistemler temin edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve
araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F3:Sayıştayın dışa açılan en önemli pencerelerinden birisi olan internet
sitesi, daha kapsamlı ve işlevsel hale getirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
10.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay denetiminin
geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin
güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim sistemleri
altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi, eğitim, güvenlik, BS yönetimine
ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
40.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin
güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim sistemleri
alt
y
apısının
g
eliştirilmesi, hizmet
y
önetimi, e
ğ
itim,
g
üvenlik, BS
y
önetimine
ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F4:Kurum içerisinde Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi,
Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve teknik kapasiteye sahip
olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin
güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası
standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede uyumlu
hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi
Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş
sistemler temin edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve
araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
100.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve teknik kapasiteye sahip
olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin
güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası
standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede uyumlu
hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi
Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş
sistemler temin edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve
araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
0,00
0,00
Faaliyet Adı F5:Kurum otomasyon sistemleri modernize edilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
100.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
100.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay denetiminin
geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin
güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim sistemleri
altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi, eğitim, güvenlik, BS yönetimine
ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık
yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F1:Çalışma ekipleri ve bilişim yönlendirme kurulu görevlendirilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir yönetim modeli
ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun
için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji
insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve
belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi
sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin,
teknoloji tabanlı doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
0,00
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir yönetim modeli
ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun
için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji
insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve
belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi
sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin,
teknoloji tabanlı doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F2:Yönetim Bilgi Sistemi Eylem Planı güncellenecek ve ihtiyaçlar
önceliklendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İ
htiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık
yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık
yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F3:Çalışma planı, prensipler ve belgeleme prosedürleri belirlenecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir yönetim modeli
ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun
için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji
insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve
belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi
sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin,
teknoloji tabanlı doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
0,00
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir yönetim modeli
ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun
için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji
insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve
belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi
sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin,
teknoloji tabanlı doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
0,00
0,00
Faaliyet Adı F4:Sistem bileşenleri projelendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac
ı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık
yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.100.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık
yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F5:Sistem donanım ve yazılım ihtiyaçları temin edilecek ve kurumca
geliştirilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir yönetim modeli
ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun
için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji
insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve
belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi
sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin,
teknoloji tabanlı doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H4-PH1:2011 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk yönetimi sistemi
ve iç kontrol sistemleri kurulmuş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Kurumsal risk yönetim yapısı yargı fonksiyonu dahil edilerek gözden
geçirilecektir
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması sağlanarak, uygulama aksaklıklarının
giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli şekilde ele alınması için toplantılar ve seminerler organize edilerek
güncelleme çalışmaları yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması sağlanarak, uygulama aksaklıklarının
giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli şekilde ele alınması için toplantılar ve seminerler organize edilerek
güncelleme çalışmaları yürütülecektir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F2:Kurumsal risk yönetiminin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını
sağlamak için birimlerde eğitim ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H4-PH1:2011 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk yönetimi sistemi
ve iç kontrol sistemleri kurulmuş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H4-PH1:2011 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk yönetimi sistemi
ve iç kontrol sistemleri kurulmuş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:İç kontrol sistemi gözden geçirilerek tüm faaliyetleri kapsayacak
şekilde oluşturulacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması sağlanarak, uygulama aksaklıklarının
giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli şekilde ele alınması için toplantılar ve seminerler organize edilerek
güncelleme çalışmaları yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve
onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F1:İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisinde yer alan
"Eylem Planı" güncellenerek uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları,
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar,
2011 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları,
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar,
2011 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:İnsan ka
y
nakları
y
önetimini koordine edecek bir birim kurularak
y
etki
ve sorumlulukları tespit edilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve
onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.000,00
0,00
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve
onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F3:Mevcut insan kaynağı yapısını tanımlamak üzere kapsamlı bir "İnsan
Kaynakları Veritabanı" geliştirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:
İ
nsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları,
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar,
2011 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
57.500,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:
İ
nsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları,
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar,
2011 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F4:Kurumsal strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak işgücü
planlaması yapılacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve
onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
57.500,00
0,00
0,00
57.500,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
İİnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve onun
nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı F5:Bir proje çerçevesinde norm kadro çalışması yapılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları,
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar,
2011 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
6.440.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları,
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar,
2011 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F6:Performans ve motivasyonun yüksek düzeyde sağlanabilmesi için;
personelin sosyal imkanları geliştirilecek ve yönetim personelinin statüsü
belirlenerek, özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin gerekli giri
şimlerde
bulunulacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve onun
nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
6.440.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.440.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.000,00
0,00
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve
onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F7:İnsan kaynakları yönetimi için gerekli ikincil mevzuat düzenlemelerine
ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları,
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar,
2011 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2011 yılının sonu itibariyle
pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Bir proje kapsamında çalışanların performansının izlenmesini ve
geliştirilmesini hedef alan, ehliyet ve liyakat esaslarına göre işleyen,
başarıyı teşvik eden, adil muamele esasına dayalı, şeffaf bir performans
değerlendirme çerçevesi belirlenecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim sisteminin
altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda Sayıştay, sahip olduğu insan
kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için
uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim sisteminin
altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda Sayıştay, sahip olduğu insan
kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için
uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F2:Çalışanların görev ve sorumluluklarını gösteren unvan, pozisyon ve
birim bazında iş tanımları oluşturulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2011 yılının sonu itibariyle
pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2011 yılının sonu itibariyle
pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Pozisyon bazında yetkinlikler ve bunlara ilişkin performans
göstergeleri belirlenecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim sisteminin
altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda Sayıştay, sahip olduğu insan
kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için
uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim sisteminin
altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda Sayıştay, sahip olduğu insan
kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için
uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F4:Kurumsal strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak işgücü
planlaması yapılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2011 yılının sonu itibariyle
pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2011 yılının sonu itibariyle
pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F5:Sicil sistemi performans değerlendirmesi yaklaşımına göre
yapılandırılacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim sisteminin
altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda Sayıştay, sahip olduğu insan
kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için
uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim sisteminin
altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda Sayıştay, sahip olduğu insan
kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için
uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F6:Beklenen performansı gösteren kurum mensuplarının teşvik edilmesini
amaçlayan ödüllendirme mekanizmaları oluşturulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2011 yılının sonu itibariyle
pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
EK:2
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
50.000,00 0,00
50.000,00
2
10.000,00 0,00
10.000,00
3
5.000,00 0,00
5.000,00
4
0,00
5
0,00
65.000,00 0,00 65.000,00
Performans Göstergeleri
Standartlar konusunda çalışacak ekiplerin 01.07.2009 tarihi itibariyle oluşturulması
ıklamalar
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası denetim
standartları ve AB uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak yürürlüğe konulması ve
duyurulması amaçlanmaktadır.
Genel Toplam
ıklama
Faaliyetler
Dış denetim standartlarının belirlenmesine yönelik
çalışmaları yürütmek üzere çalışma ekipleri
oluşturulacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yayg
ınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Hedef
H1 - Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim
standartlarımızı oluşturmak.
ıklama
Uluslararası denetim standartları ve politikalarıyla
uyumlu Sayıştaya özgü denetim standartlarımız ve
politikalarımızla ilgili hizmet içi eğitimler verilecektir.
Denetim standartlarımıza ilişkin taslağın 01.05.2011 tarihi itibariyle hazırlanması
ıklama
Performans Hedefi
Dış denetim standartlarımız 2011 yılının ilk yarısı itibariyle hazırlanmış
olacaktır.
ıklama
Standartlar izlenerek güncellenecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
50.000,00 0,00
50.000,00
2
1.000,00 0,00
1.000,00
3
2.000,00 0,00
2.000,00
53.000,00 0,00 53.000,00
ıklama
Performans Göstergeleri
Geliştirilmiş ve güncellenmiş denetim rehberlerinin 01.04.2010 tarihi itibariyle yayınlanması.
Genel Toplam
ıklama
ıklama
Faaliyetler
Taslak denetim rehberleri uygulanabilir hale getirilecek ve
yayınlanacaktır.
ıklamalar
Denetimde kalite ve standardı sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri uygulamaya konulacak,
kurumumuzun gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve uluslararası standartlarda yapılan
güncellemelere göre periyodik olarak geliştirilip güncellenecektir.
İdare Adı
Hedef
H2-Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
Performans Hedefi
Denetim Rehberlerimiz 2010 yılının ilk yarısı itibariyle uygulanmaya hazır hale
getirilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
Denetim rehberleri, kurumumuzun yapısı, işleyişi,
ülkemizin şartları ve ihtiyaçları ile uluslararası standartlar
paralelinde geliştirilip güncellenecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Denetimin tüm aşamalarının yürütülmesinde denetim
rehberleri uygulanacaktır.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
500.000,00 0,00
500.000,00
2
2.000,00 0,00
2.000,00
3
302.000,00 0,00
302.000,00
4
5.000,00 0,00
5.000,00
5
35.000,00
35.000,00
844.000,00 0,00 844.000,00
Denetlenen kurumlar tarafından kendilerine yöneltilen denetim önerilerinin en az %75'inin uygulamaya
geçirilmesi.
ıklama
Performans Göstergeleri
TBMM'ye sunulan performans denetim rapor sayısında bir önceki yıla göre artış sağlanması.
Genel Toplam
Denetim sonuçlarını gösteren raporlar etkin ve zamanlı bir
şekilde TBBM'ye sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve
raporun gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
Yeni denetim metodolojileri ve tekniklerinin tanıtımına
yönelik eğitim v.b. faaliyetler gerçekleştirilecektir.
ıklama
Faaliyetler
Performans denetimi yapılan kurum ve alan sayısını
arttırmak yoluyla daha çok kamu kaynağının kullanımı
denetlenecektir.
ıklamalar
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı
paralelinde daha etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı
denetimlerde genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini
beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın
hazırlanmasını ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi
gerekse performans denetimlerinin bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
İdare Adı
Hedef
H3-Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
Performans Hedefi
Yapılan denetimlerin tamamı 2011 yılının ikinci yarısı itibariyle hazırlanan standart ve
rehberlere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
Yasal düzenlemeler, uluslararası denetim standartları ve iyi
uygulama örnekleri esas alınarak düzenlilik denetim
uygulamaları yapılacak ve yaygınlaştırılacaktır.
Denetim faaliyetlerinin kaliteli, sürekli ve tutarlı bir
şekilde yürütülmesini güvence altına almak amacıyla kalite
güvencesi ve gözden geçirme süreçleri oluşturulacaktır.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Sayı
ştay internet sayfasında yayımlanan denetim raporlarının görülme sayısında bir önceki yıla göre artış
olması.
Denetim raporları hakkında basında çıkan haber sayısında bir önceki yıla göre artış olması.
ıklama
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
5.000,00 0,00
5.000,00
2
15.000,00 0,00
15.000,00
3
35.000,00 0,00
35.000,00
4
2.000,00 0,00
2.000,00
5
2.000,00 0,00
2.000,00
59.000,00 0,00 59.000,00
Bilgisayar destekli denetim teknikleri kullanılarak yapılan denetim sayısında bir önceki yıla göre %10
oranında artış sağlanması.
ıklama
Performans Göstergeleri
Bilgisayar destekli denetim eğitimi alan denetçi sayısında ve kişi başına verilen eğitim süresinde bir
önceki yıla göre artış sağlanması.
Genel Toplam
Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda alınan
verilerin alınması, saklanması, işlenmesi ve belirli testlerin
yapılmasına ilişkin teknik, yöntem ve usullerin
belirlenmesi için çalışmalar yapılacaktı
r.
Denetçilerin BDD tekniklerini kullanmasına yönelik
uygulamalı eğitim programları düzenlenecektir.
ıklama
Faaliyetler
BDD tekniklerinin uygulanmasında sık kullanılan
analizlerin otomatikleştirilmesine yönelik denetim
metodolojileri ve yazılımları geliştirilecektir.
ıklamalar
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı
sonuçlanması ve bu suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması
amaçlanmakta olup, bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri
için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması,
işlenmesi, belirli testlerin yap
ılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller
belirlenerek, bu prosedürlerin standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar
tamamlanacaktır.
İdare Adı
Hedef
H4-Bilgisayar destekli denetim (BDD) tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi
Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen denetçi sayısı toplam
denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
BDD tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak doğacak
eğitim ihtiyacı karşılanacaktır.
BDD tekniklerinin denetimde yaygın olarak kullanılması
amacıyla her yıl yeterli sayıda yazılım satı
n alınacaktır.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
ıklama
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
103.500,00 0,00
103.500,00
2
1.000,00 0,00
1.000,00
3
10.000,00 0,00
10.000,00
4
23.000,00 0,00
23.000,00
5
11.500,00 0,00
11.500,00
6 10.000,00 0,00
10.000,00
7 11.500,00 0,00
11.500,00
170.500,00 0,00 170.500,00
ıklama
ıklama
Faaliyetler
Performans Hedefi
2011 yılının ilk yarısı itibariyle, denetim alanına giren kamu idarelerinde bilişim
sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası standartlara ve hazırlanan rehbere
uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
ıklama
Performans Göstergeleri
BSD Rehberinin 2011 yılının ilk yarısı itibariyle yayımlanması.
BSD gerçekleştirilen kurum ve sistem sayısında bir önceki yıla göre artış sağlanması.
Genel Toplam
Uluslararası BSD çal
ışma gruplarına üye olunacaktır.
BSD'de ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlar
karşılanacaktır.
BSD konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve
Sayıştaylarla işbirliği geliştirilecektir.
BS güvenliği ve denetimi konusunda kamu idareleri ile
işbirliği yapılacaktır.
ıklamalar
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların
güvenlik ve güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim
ortamında üretilen verilerin güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim
sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu risklerin denetim sürecine etkileri konusunda
bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik e
ğitimlerin ve denetimlerin
birlikte yürütülmesi sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği
yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak
suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
İdare Adı
Hedef
H5-Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
Bilişim sistemleri taslak denetim rehberi geliştirilip
güncellenecektir.
Temel düzeyde ve uzmanlık düzeyinde BSD eğitimleri
verilecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Bilişim sistemleri denetimleri (BSD) uluslararası
standartlara uygun olarak yürütülecek ve
yaygınlaştırılacaktır.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
1.000,00 0,00
1.000,00
2
1.000,00 0,00
1.000,00
3
200.000,00 0,00
200.000,00
4
30.000,00 0,00
30.000,00
5
1.100.000,00 0,00
1.100.000,00
6 5.000,00 0,00
5.000,00
7 5.000,00 0,00
5.000,00
8 163.000,00 0,00
163.000,00
1.505.000,00 0,00 1.505.000,00
ıklama
ıklama
Faaliyetler
Performans Hedefi
Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve
ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
ıklama
Performans Göstergeleri
Denetim iş akış şemalarının 2011 yılına kadar hazırlanmış olması.
Kurum arşivleme sisteminin kapasitesinde 2009 yılında 6000m2 artış sağlanması.
Genel Toplam
Denetlenen kurum/birim verilerinin elektronik ortamda
alınması, i
şlenmesi ve saklanmasına yönelik teknik altyapı
oluşturulacaktır.
Her Grubun denetim alanıyla ilgili Daire ve Temyiz Kurul
u
Kararlarının birer örneğinin gruplara gönderilerek
arşivlenmesi sağlanacaktır.
Denetlenen kurumlar ve denetim sonuçlarına ilişkin grup
arşivleme sistemi kurulacak ve geliştirilecektir.
5018 sayılı Kanuna uygun olarak denetim alanına ilişkin
kütük güncellenecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklamalar
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak
yasal yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir.
Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, i
şlenmesi, belirli
testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu
prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik
çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi
geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
İdare Adı
Hedef
H6-Denetim altyapısını geliştirmek.
İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
ıklama
Stratejik amaçlarımıza uygun olarak denetim organizasyon
yapısı gözden geçirilecektir.
Denetim Yönetimi Sistemi kurularak geliştirilecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Yasal yapılanma sürecinin etkin ve zamanında
tamamlanabilmesi için "Kurum Eylem Planı" hazırlanarak
uygulamaya konacaktır.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
5.000,00 0,00
5.000,00
2
0,00 0,00
0,00
3
0,00 0,00
0,00
4
0,00 0,00
0,00
5.000,00 0,00 5.000,00
ıklama
Performans Göstergeleri
Kalite güvence sisteminin işleyişine ilişkin süreçlerin 2011 yılının ilk yarısı itibariyle açıklanması.
Genel Toplam
ıklama
ıklama
Faaliyetler
ıklamalar
Sayıştayların kamusal hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde rol üstlenmeleri, bu kurumları
kalite anlayışı yönünden daha titiz ve sorumlu davranmaya yöneltmektedir.
Denetimde kalitenin sağlanması denetim sonuçlarının güvenilirliğini arttırdığı gibi oluşturulan denetim
görüş ve önerilerinin TBMM ve kamu idareleri tarafından daha çok dikkate alınmasın
ı sağlayacaktır.
Bu nedenle denetimin tüm aşamalarında, görevlerin etkin bir şekilde standartlara uygun olarak yerine
getirilmesini teminat altına alacak kontrol prosedürleri geliştirilerek uygulanacaktır.
İdare Adı
Hedef
H7-Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
Performans Hedefi
2011 yılı sonu itibariyle, yapılan denetimlerin %25'i belirlenecek olan kalite
güvence süreçlerinden geçirilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Kalite güvence süreçleri belirlenerek uygulamaya
konacaktır.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
86.250,00 0,00
86.250,00
2
2.000,00 0,00
2.000,00
3
1.000,00 0,00
1.000,00
4
0,00 0,00
0,00
89.250,00 0,00 89.250,00
TBMM ve kamuoyunun bilgilenmesini sağlamaya yönelik toplantı, panel, vb. düzenlenmesi.
ıklama
Performans Göstergeleri
Denetim sonuçlarına ilişkin TBMM’ye sunulan raporların sayısında önceki yıla göre artış sağlanması.
Genel Toplam
ıklama
ıklama
Faaliyetler
ıklamalar
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması
bakımından Sayıştay raporlarının adına denetim yaptığ
ı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa
olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en
üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir. TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen
nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
İdare Adı
Hedef
H8-TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini arttırmak.
Performans Hedefi
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak, kamuoyuna açıklanacak
ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM'ye
sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporların
gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha sağlıklı
yürütülmesini teminen TBMM'de Sayıştay temsilciliğinin
bulundurulması için gerekli giriş
imlerde bulunulacaktır.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilip
güçlendirilmesine yönelik temel yaklaşımlar belirlenecek
ve bu ilişkilerin eşgüdüm içinde yürütülmesi sağlanacaktır.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
1.000,00 0,00
1.000,00
2
2.000,00 0,00
2.000,00
3
23.000,00 0,00
23.000,00
4
146.000,00 0,00
146.000,00
172.000,00 0,00 172.000,00
İlgili kurumların eğitim programlarına katkı sağlanması.
ıklama
Performans Göstergeleri
Dış denetim uygulama ve sonuçlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak kamu
idareleri ile mülakat, anket, toplantı, panel, vs. çalışmaların yürütülmesi.
Genel Toplam
Sayıştayca yürütülen faaliyetlere ilişkin sonuç ve bilgilere
kamu idareleri ve kamuoyunun erişim kanalları
arttırılacak ve geliştirilecektir.
ıklama
ıklama
Faaliyetler
ıklamalar
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dı
ş
denetimin amaç, yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim
sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler
ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve
yöntemler kamu idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını
gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
İdare Adı
Hedef
H9-İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
Performans Hedefi
Denetim alanındaki kamu idarelerinin Sayıştay'dan beklentilerinin karşılanma oranı,
bir önceki yıla göre %25 oranında arttırılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
Sayıştay, dış denetim amaçlarının gerçekleşmesi, yöntem
ve yaklaşımlarının anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili
idarelerin hizmet içi eğitim programlarına destek
sağ
layacaktır.
Sayıştay, dış denetimin beklenen düzeltici etkilerini
arttırmak amacıyla ulaştığı bilgi, değerlendirme, kanaat ve
önerilerini tüm kamu idareleriyle uygun şekilde
paylaşacak araçları geliştirecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Sayıştay, planlama, uygulama ve değerlendirme
düzeyindeki çalışmalarına ilgili idarelerin değerlendirme
ve yaklaşımlarının da yansıtılmasını sağlayacaktır.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
1.000,00 0,00
1.000,00
2
2.000,00 0,00
2.000,00
3
1.000,00 0,00
1.000,00
4
1.000,00 0,00
1.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
Yargı raporlarının formatı ile yargı raporu eki olan formların düzenlenmesini sağlayan yönetmelik
değişiklikleri ile genelgelerin 2011 yılının ilk yarısı itibariyle çıkartılmış olması.
ıklama
Performans Göstergeleri
Yargı raporlarının düzenlenmeleri ve bu raporların ilama bağlanmaları için geçen sürelerde dönemsel
olarak azalma sağlanması.
Genel Toplam
Raporu yazan denetçinin yargılamaya katılması
sağlanacaktır.
ıklama
ı
klama
Faaliyetler
ıklamalar
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona
gidilecek ve yargı raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
İdare Adı
Hedef
H1-Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal
düzenlemeler hakkında çalışmalarda bulunmak.
Performans Hedefi
Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan gecikmeleri ortadan
kaldırmaya yönelik çalışmalar 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış
olacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A2-Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
Yargı raporlarının düzenlenmeleri ve yargılamadan sonra
ilamların yazımı konularında süreler belirlenecek ve
standardizasyona gidilecektir.
Yargı raporlarının formatı
ile yargı raporu eki olan
formlar, 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata
uyumlu olarak yeniden düzenlenecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Yargı ve kurul faaliyetlerindeki süreçler gözden
geçirilecektir.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
1.000,00 0,00
1.000,00
2
2.000,00 0,00
2.000,00
3
1.000,00 0,00
1.000,00
4
4.000,00 0,00 4.000,00
Dönemsel olarak Sayıştay ilamlarının infazında %20 oranında artış sağlanması.
ıklama
Performans Göstergeleri
Sayıştay ilamlarının infazını olumsuz etkileyen unsur ve düzenlemeleri ortadan kaldırmaya yönelik
düzenlemelerin 2010 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olması.
Genel Toplam
ıklama
ıklama
Faaliyetler
ıklamalar
Sayıştay ilamlarının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler ve ihmallerin kaldırılması
ve bu konudaki
sorumlulukların caydırıcı müeyyidelere bağlanması için gerekli yasal ve idarî tedbirler alınacaktır.
İdare Adı
Hedef
H2-Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik
tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
Performans Hedefi
Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında bir önceki yıla göre %20 oranında artış
sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A2-Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
Tazmin hükmolunan miktarlar için uygulanacak faiz
konusunda Sayıştay Kanununda mevcut sınırlamanın
kaldırılmasına çalışılacaktır.
Uygulamaya yön verecek nitelikte olan ilamlar
ın Sayıştay
internet sayfasında yayınlanması sağlanacaktır.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Sayıştay ilamlarının infazı konusunda yürürlükteki yasal
hükümlerin değiştirilmesi suretiyle, bu konuda caydırıcı
müeyyidelerin getirilmesine çalışılacak ve uygulayıcı
makamların gerekli idari tedbirleri alması için
teşebbüslerde bulunulacaktır.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 11.500,00 0,00
11.500,00
2 1.000,00 0,00
1.000,00
3 1.100.000,00 0,00
1.100.000,00
4 1.000,00 0,00
1.000,00
5 1.000,00 0,00
1.000,00
6 115.000,00 0,00
115.000,00
7 285.660,00 0,00
285.660,00
8 17.250,00 0,00
17.250,00
9 51.750,00 0,00
51.750,00
10 243.000,00 0,00
243.000,00
11 1.000,00 0,00
1.000,00
12 1.725,00 0,00
1.725,00
13 1.725,00 0,00
1.725,00
14 6.250,00 0,00
6.250,00
1.837.860,00 0,00 1.837.860,00
Mensuplarımızın verdiği hizmet içi eğitim, seminer vb. faaliyetlerin sayısında bir önceki yıla göre artış
sağlanması.
Mensupların, Sayıştay denetimini ilgilendiren konularda
yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarını
n
lisansüstü programlarına katılımları teşvik edilecektir.
İşe yeni başlayan yönetim mensupları kendilerine görev
verilmeden önce oryantasyon kursundan geçirilecektir.
Yönetim mensuplarının yetiştirilmesinde, Sayıştayın
düzenleyeceği eğitimlerin yanı sıra TODAİE ve benzeri
kurum ve kuruluşların etkinliklerine katılım olanağı
sağlanacaktır.
Meslek mensuplarına yönelik mesleki gelişim eğitimleri
planlanacak ve uygulanacaktır.
Meslek mensuplarının, ulusal ve uluslararası toplantı,
kongre, kurs, seminer v.b. eğitim programlarına katılımı
teşvik edilecektir.
Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs,
seminer v.b. faaliyetler düzenlenecektir.
Bilgi ve görgü arttı
rma ve incelemelerde bulunma
bağlamında meslek mensuplarının yurtdışına
gönderilmeleri sağlanacaktır.
ıklama
Performans Göstergeleri
Mensuplara verilen hizmet içi eğitim sayısı ve süresinde bir önceki yıla göre artış sağlanması.
Genel Toplam
Yönetim mensuplarına yönelik olarak Görevde Yükselme
Eğitimleri düzenlenecektir.
ıklama
ıklama
Faaliyetler
Yönetici, teknik eleman, büro ve sekreterlik ve diğer
uzmanlık hizmetlerinde çalışan yönetim mensuplarına
uzmanlık alanlarına uygun bilgi ve becerilerin
kazandırılması ve gelişmelere adapte edilmeleri amacıyla
görevleri süresince sürekli eğitim verilecektir.
Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının etkinleştirilmesi
n
yönelik faaliyetler planlanacaktır.
Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik teorik ve
uygulamalı eğitimler planlanacak ve uygulanacaktır.
ıklamalar
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili
ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde
planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem
taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanm
a
ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
İdare Adı
Hedef
H1-Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi
eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Performans Hedefi
Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan eğitimlerin 2011 yılı itibariyle etkin bir
şekilde uygulanması sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile
belirlenecek ve yayınlanacaktır.
Sayıştay bünyesinde uluslararası alanda da eğitim vermek
üzere bir eğitim merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar
yürütülecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Personel eğitimlerinin etkin bir şekilde planlanması ve
yürütülmesi amacıyla, "Eğitim Yönetim Sistemi"
kurulacaktı
r.
Çalışanların verilen eğitimler hakkında memnuniyet düzeylerinin %70'e ulaşması.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 10.000,00 0,00
10.000,00
2 10.000,00 0,00
10.000,00
3 10.000,00 0,00
10.000,00
4 190.000,00 0,00
190.000,00
5 100.000,00 0,00
100.000,00
320.000,00 0,00 320.000,00
Mensupların İntranet sistemi hakkında memnuniyet düzeylerinin %70'e ulaşması.
ıklama
Performans Göstergeleri
Eylem Planının