T.C.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI
2011MaliYılı
PerformansProgramı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 45 Balgat 06100 Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 295 3000
Fax: +90 312 295 4094
İnternet
http://www.sayistay.gov.tr
E - posta
sayistay@sayistay.gov.tr
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
2
İçindekiler
I- Genel Bilgiler .................................................................................................................... 5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .............................................................................................................. 5
B- Teşkilat Yapısı ....................................................................................................................................... 9
C- Fiziksel Kaynaklar ................................................................................................................................ 11
D- İnsan Kaynakları .................................................................................................................................. 17
E- Temel Değerler…………………………………………………………………………………………....18
II- Performans Bilgileri ...................................................................................................... 20
A- Temel Politika ve Öncelikler ................................................................................................................. 20
B- Amaç ve Hedefler ................................................................................................................................. 21
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .............................................................................. 23
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .......................................................................................................... 23
IV- Ekler ............................................................................................................................... 24
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
3
Sunuş
şekilde kendilerine sunulması isteği, demokratikleşme ve şeffaflaşma
alanlarındaki gelişmeler, Sayıştayların demokratik rejimlerdeki önemini
giderek artırmaktadır.
Bir buçuk asırlık tarihi boyunca sahip olduğu Anayasal konumu,
bağımsız yapısı, geniş yetkileri, başta denetim ve yargı olmak üzere icra ettiği
önemli fonksiyonları ile Türk kamu yönetimin temel taşlarından birini oluşturan
Sayıştay, Kamu Mali Yönetiminin sağlıklı işletilmesine ve geliştirilmesine
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Sayıştay, bu amaçlar doğrultusunda, kamu mali sistemimizin temelini
oluşturan “saydamlık”, “hesap verme sorumluluğu”, “kamu kaynaklarının etkin
ve verimli bir şekilde kullanımı” gibi kavramların hayata geçirilmesini sağlama
gayreti içerisinde çalışmaktadır. Çalışmalarımızın, Sayıştay'ı denetim
alanında çağdaş bir düzeye ulaştıracağına ve Türk kamu mali yönetiminin
sağlıklı, doğru, güvenilir, etkin ve verimli işleyişine olumlu katkılar
sağlayacağına inanıyoruz.
Dünyada Parlamentolar adına kamu
kaynaklarının denetim ve gözetim
yükümlülüğünü yerine getiren Sayıştaylar,
bağımsız ve egemen her ülkede kamu
yönetiminin vazgeçilmez unsuru
durumundadır. Vatandaşların ödedikleri
vergilerin karşılığı olarak devletten
bekledikleri hizmetlerin etkin ve verimli bir
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
4
Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan stratejik planımız ile, ortaya
koyduğumuz vizyon ışığında, önümüzdeki 5 yıllık süreçte Sayıştayın
hedeflerini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin temel stratejileri ortaya koymuştuk.
Bu plan çerçevesinde önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde
gerçekleştireceğimiz faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin kaynak planımız ise
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi
gereğince hazırlanan bu Performans Programı ile belirlenmiştir.
Başkanlığımız 2011 yılı Performans Programında, 17 adet performans
hedefine ve bu hedeflere ilişkin 37 adet performans göstergesine yer
verilmiştir. Sözkonusu hedefler çerçevesinde 86 adet faaliyet yürütülecek
olup, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 140.399.500 TL ödenek
öngörülmüştür.
Sayıştay Başkanlığının 2011 yılı Performans Programının
hazırlanmasında katkıda bulunan mensuplarımıza teşekkür eder, hazırlamış
olduğumuz bu Programın, Başkanlığımızın 2011 yılı hedeflerine ulaşmasında
iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim.
Dr. Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
5
I- Genel Bilgiler
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayınyetkivegörevlerineilişkintemelyasaldüzenlemelerşunlardır:
Anayasanın160ve164üncümaddeleri,
6085say ılıSayıştay Kanunu,
5018say ılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunu,
Sayıştay, yaptığı denetimler sonucunda yargılama
yoluyla kesin hükme
bağlamaveTBMM’yeraporsunmagörevleriniyürütmek üzerekurulmuşanayasal
birkurumdur.
Anayasamızın Sayıştayı düzenleyen değişik 160 ıncı maddesişu hükümleri
içermektedir:
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal
güvenlik kur umlar ının bütün gelir
ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet
Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini
yapmakla görevlidir. Sayıştay ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim
tarihinden itibaren
onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar
düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna
başvurulamaz.
Vergi,benzerimaliyükümlülüklerveödevlerhakkındaDanıştayileSayıştay
kararlarıar asındakiuyuşmazlıklardaDanıştaykararlar ıesasalını
r.
Mahallîidarelerinhesapveişlemlerinindenetimivekesinhükmebağlanmas ı
Sayıştaytarafındanyapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri,
atanmaları,ödevveyetkileri,haklarıveyükümlülüklerivediğerözlükişleri,
Başkan
veüyelerininteminatıkanunladüzenlenir.”
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
6
6085sayılıSayıştay KanunuileSayıştayınkuruluşu,görevveyetkileri,yargıve
kararorganlarıilemensuplarınailişki nhususlarayr ıntılıolarakdüzenlenmişti r.
6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Sayıştayın Görevleri” başlıklı 5 inci
maddesinde;
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet
Meclisinedoğru,yeterli,zamanlıbilgiveraporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına
ilişki nhesap
veişlemlerininkanunlaravediğerhukukidüzenlemelereuygunolup
olmadığınıdenetler,sorumlularınhesapveişlemlerindenkamuzararınayolaçan
hususları kesin hükme bağlar.” hükmü yer almakta olup, “Sayıştay ın Yetkileri”
başlıklı6ıncımaddesindede;
Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine
getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli
gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye,
mallarhariçdilediğiyeregetirtmeye,sözlübilgialmak
üzereherderecevesınıftan
ilgilimemurlar ıçağırmaya,kamuidarelerindentemsilciistemeyeyetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu
idareleriilebankalardahildiğergerçekvetüzelkişilerdenisteyebilir.
Sayıştay,denetiminegirenkamuidarelerininiş
lemleriyleilgilikayıtları,eşyave
malları,işleri,faaliyetlerivehizmetlerigörevlendireceğimensuplarıveyabilirkişiler
tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir.
Bilirkişininhukukidurumu,yetkisivesorumluluğugenelhükümleretabidir.
Say ıştay, kamu
idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap
veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle
denetleyebileceğigibisektör,program,projevekonubazındadadenetleyebilir.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
7
Denetimler sırasında gerekli görül m es i halinde, Say ıştay dışından uzman
görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller
yönetmeliklebelirlenir.”denilmektedir.
6085say ılıSayıştay Kanununun3üncümaddesi,Sayıştay ındenetimalanını,
Sayıştay;
a) Merkezi
yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyalgüvenlik
kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı
olarak%50’denfazlaolanözelkanunlarilekurulmuşanonimortaklıkları(%50’den
azolmasıhalindeortaklıkhaklarıyönüyle),diğerkamuidarelerini(kamukurumu
niteliğindekimeslekkuruluşlarıhariç),
b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya
doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş,
müessese, birlik, işletme veşirketleri (kamu payının yarıdan az
olması halinde
ortaklıkhaklarıyönüyle),
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç
verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe
verilmesi,Hazinegarantileri,Hazinealacakları,nakityönetimivebunlarlailgilidiğer
hususları
;tümkaynakaktarımlarıvekullanımlarıileAvrupaBirliğifonlarıdahilyurt
içiveyurtdışındansağlanandiğerkaynaklarınvefonlarınkullanımını,
ç)Kamuidareleribütçelerindeyeralıpalmadığınabakılmaksızınözel
hesaplar
dahiltümkamuhesapları,fonları,kaynaklarıvefaaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde
uluslararasıkuruluşveörgütlerinhesap veişlemlerinidedenetler.
2/4/1987tarihl ive3346sayılıKamuİktisadiTeşebbüsleriileFonlarınTürkiye
BüyükMillet
MeclisinceDenetlenmesininDüzenlenmesiHakkındaKanunun2nci
maddesi kaps amına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük
Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslarçer çevesindeyerinegetirilir.”
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
8
şeklindebelirlemiştir.
Yine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci
maddesinde ise, Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış denetimin çerçevesi
aşağıdakişekildebelirlenmiştir:
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel
yönetimkapsam
ındakikamuidarelerininhesapvermesorumluluğuçerçevesinde,
yönetiminmalîfaaliyet,kararveişlemlerinin;kanunlara,kurumsalamaç,hedefve
planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet
Meclisineraporl anmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate
alınarak;
a) Kamu idaresi
hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelereuygunolupolmadığınıntespiti,
b) Kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans
bakımındandeğerlendirilmesi,
suretiylegerçekleştirilir.
Dışdenetimsırasında,kamuidarelerinindenetçileritarafındandüzenlenen
raporlar,talepedilmesihalindeSayış
taydenetçilerininbilgisinesunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
hususlardadüzenlenenraporlar,idareleritibarıylakonsolideedilirvebirörneğiilgili
kamuidaresineverilereküstyöneticitarafındancevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen ceva plar ı dikkate alarak
düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet
Meclisinesunar.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
9
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim
kapsamındakikamuidareleriningelir,gidervemalhesaplarıilebuhesaplarlailgili
işlemlerininyasaldüzenlemelereuygunolupolmadığınakararverilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer
hususlar ilgili
kanunundadüzenlenir.”
B- TEŞKİLAT YAPISI
Sayıştay Başkanlığı Teşkilatı, merkez teşkilattan oluşmakta ve taşra teşkilatı
bulunmamaktadır. Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32 inci maddesi ile,
Sayıştay Başkan ının teklifi ve Sayıştay
Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen
illerdedenetimgrupbaşkanlıklarınınkurulabileceğibelirtilmiştir.
Sayıştayın yargı ve karar organları; Başkanlık, Daireler, Genel Kurul,Temyiz
Kurulu, Daireler Kurulu, Rapor Değerlendirme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu,
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu,
Denetim, Planlama ve
KoordinasyonKurulu veBaşsavcılıkolarakdüzenlenmiştir.
SayıştayBaşkanı,Sayıştayıyönetirvetemsileder.SayıştayBaşkanı,Kurumun
enüstyöneticisiolupgenelişleyiştensorumludur;kanunlarlaverilengörevleriniyi
yapılmasıve yönetimin düzenli
bir surette yürütülmesi için ger ek li tedbirleri alır.
SayıştayBaşkanı, Genel Kurulunbaşkan ı olupgerekli gördükçe Temyiz Kuruluve
Daireler Kuruluna da başkanlık eder; bu kurullara verilecek işleri düzenler ve
görüşmeleriyönetir.SayıştayBaşkanı,Sayıştayınfaaliyetleri
ileilgiliolarakyıldaen
azikidefaTürkiyeBüyükMilletMeclisiPlanveBütçeKomisyonunuvegerektiğinde
diğer ilgili komisyonları bilgilendirir. Sayıştay raporlarının Türkiye Büyük Millet
Meclisinde görüşülmesi sırasında Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği başkan
yardımcısıhazırbulunur.SayıştayBaşkanı;dairebaşkanlarıveüyelerindairelerini
belirler,ihtisasdairelerinitespiteder,işleridaireleredağıtır,denetimvedenetim
destek grup başkanlıklarını oluşturur, meslek mensuplarının görev yerlerini;
yönetimmensuplarını
ngörevlerinivegörevyerlerinitayinvetespiteder.Sayıştay
Başkan ı,gerekligördüğüdurumlarda,ençokbeşdenetçiyiilgililerinmuvafakatıile
Başkanlıkdanışmanıolarakgörevlendirebilir.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
10
SayıştayBaşkanı görevinde bulunamayacağızaman başkan yardımcılarından
birine vekalet verir. Vekil tayin etmemiş olduğuveya görevinde bulunamayacağı
hallerde başkan yardımcılarından kıdemli olanı, Sayıştay Başkanlığının ık
bulunduğuhallerde
iseenkıdemlidairebaşkanıSayıştay Başkanlığınavekaleteder.
Kıdemdeesas,üyeliğeveyadairebaşkanlığınaseçilmedir.
Sayıştay Başkanı, biri denetim diğeri yönetim ile ilgili işlerde kendisine
yardımcıolmaküzereüyelerarasından
ikibaşkanyardımcısıgörevlendirir.Başkan
yardımcıları daire başkan ı statüsündedir. Denetimle ilgili başkan yardımcısı,
denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesinden
sorumlu olup, denetim ve denetim destek grup başkanlıklarının çalışmalarını
Sayı
ştay Başkanı adına yönetir. Denetimle ilgili başkan yardımcısına verilmiş
görevlerinyerinegetirilmesineyardımcıolmaküzereSayıştayBaşkanınınonayıile,
birincisınıfaayrıldıktansonraenazüçyılçalışmışmeslekmensupları
arasındanen
çokbeş bölümbaşkanıgörevlendirilir.Yönetimleilgilibaşkanyardımcısı,yönetim
birimlerini Sayıştay Başkanı adına yönetir. Yönetimle ilgili başkan yardımcısına
verilmişgörevlerinyerinegetirilmesineyardımcıolmaküzere SayıştayBaşkanının
onayıilebiriladördüncüderecelerdekimeslekmensuplarındanençoküçbölüm
başkanıgörevlendirilir.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
11
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR
1- Binalar ve Araçlar
SayıştayBaşkanlığı, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 kullanımalanına
sahip 12 katlı 1610 odalı merkez binada ve 7143 kullanım alanına sahip ek
binada hizmet vermektedir. Ayrıca, Gölbaşı, ODTÜ, Afetİşleri ve Susuzköy
yakı
nlarında arşiv binaları mevcuttur. Sözkonusu arşiv binalarının kullanım alanı,
GölbaşıArşivBinalarında13.000m²,ODTÜArşivBinalarında13.600m²,Afetİşleri
ArşivBinalarında9000veSusuzköyArşivBinalarında22.208olmaküzere,
toplam57.808m²’dir.
Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 4 adet
yemekhane ve 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır. Ayrıca, Sayıştay
Başkanlığında,39adetbinektaşıt,2adetotobüs,2adetkamyon,4adetminibüsve
4 adet kamyonet olmak üzere
54 adet taşıt mevcut olup, 72 adet taşıt da
personelin işe gidiş gelişlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle
kiralanmıştır. Sayıştay Başkanlığı personelinin kullanımına tahsis edilen 720 adet
lojman ve Manavgat ve Gölbaşı’nda toplam
2 adet eğitim ve dinlenme tesisi
mevcuttur.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
12
2- Bilişim Sistemleri
SayıştayBaşkanlığıbirimlerininbilgiişlemveotomasyonihtiyacınıkarşılamak,
bilgisayar veyeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermeküzere Bilgi
İşlemMerkezi görevyapmaktadır.
Sayıştayda,1751adetmasaüstübilgisayar,1123adetdizüstübilgisayar,410
adet yazıc
ı ve 61 adet fotokopi makinası mevcut olup, iş süreçleri incelenerek
Sayıştayın amaç ve hedefleri doğrultusunda, aşağıda belirtilen yazılım projeleri
hayatageçirilmi şvepersonelin kullanımınasunulmuştur: 
Sayıştay Bilgiİşlem Merkezi ve Sayıştayİntraneti: Bilgiİşlem Merkezinde
firewallyazılımvedonanımı,gerçekzamanlısaldırıdenetimsistemi,internetiçerik
güvenlik sistemi, internet siteleri erişim denetim sistemleri, gerçek zamanlı virüs
koruma, tanıma, temizleme sistemleri kurulmuş olup, sürekli olarak
güncellenmektedir. Sayıştay mensupları yerel ağa bağlı yaklaşık
1000 kişisel
bilgisayarüzerindeninterneteçıkabilmekte,epostasunucusuüzerindenkurumiçi,
kurumdışıelektronikhaberleşmeyapabilmektedir.
Bilgi işlem merkezindeki sunuculardan bir tanesi Sayıştay İntraneti (SAYBİS)
olarak hizmet vermektedir. SAYBİS’te yoğun biçimde kurum içi bilgi paylaşımı
yürütülmektedir.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
13
Sayıştayİnternet Sitesi: Sayıştayın gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında
tanıtımınısağlamak,Kurumailişkinyararlıbilgilerivehaberlerielektronikortamd a
kurumvekişilerinistifadesinesunmakveşeffaflığısağlamakamacıylaAralık1999
tarihinde kurulan internet sitesi,
“Sayıştay Hakkında”, “Sayıştay Raporları”,
“Sayıştay Kararları”, “Sayıştay Yayınları ve “HaberDuyuru” başlıklarından
oluşmaktad ır. Siteninİngilizce bölümünde, Sayıştay Kanunu, tanıtım broşürü,
Sayıştay tarafından uluslararası konferanslarda sunulan bildiriler ve
çeşitli
dokümanlaryeralmaktadır.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
14
KesinHesapİşlemleri:Ortalama1.728muhasebebiriminingelir,gider,kesin
mizan, geçici mizan idare hesabı cetvelleri ile bunlara ilişkin olarak muhasebe
yetkililerinceortalama23kezyapılandeğişikliklerişlenmiş;yaklaşık20.000sayfa
tutanbu işlemler hatalarındanarındırılıp
Genel KurulveTBMM'ye sunumahazır
halegetirilmiştir.
Bordroİşlemleri:Heray yaklaşık1.300kişininözlükbilgileriileyemek,telefon,
sendika, ilaç bedeli, emekli keseneği, nafaka, icra, kira gibi kesintileri işlenmek
suretiylemaaşlarıhesaplanıpmaaşbordrolarıhazırl anmaktavebordrobilgilerine
ilişki nçeşitlilistelerindökümlerialınmaktadır.
Ayniyat Otomasyonu: Demirbaşlar ile ilgili sunucu/istemci tabanlı Ayniyat
OtomasyonuSistemikullanılmayabaşlanmıştır.Ayniyatvedemirbaşmodüllerinin
kayıt ve sorgulama sistemi tek bir çatı altında toplanmış ve esnek sorgulama
seçeneklerisunularakgünceldemirbaş
kayıtlarınaveilgilidemirbaşlarıntarihçesine
hızlıbirşekildeulaşılabilmesisağlanmıştır.Verilerinbilgisayarortamındatutulması
giriş, doğrulama ve sorgulama süresini kısaltmıştır. Ayrıca, ayniyat personeli
tarafındantespitedilenSayıştaypersonelininodave
telefondeğişiklikleribirarayüz
vasıtasıylailgili bilgi işlemmerkezi personelinedoğrudaniletilmekteveSAYBİS’te
Sayıştay personelinin bu bilgileri güncel tutulabilmektedir. Sayım işlemleri,
otomasyonileentegreolarakdahakolayyapılabilmektedir.
Arşiv Otomasyonu: Sayıştay arşiv alt sisteminin
bilgi giriş, güncelleme ve
sorgulama modülleri Arşiv Birimi personeli tarafından kullanılmaya başlanmış,
muhasebehizmetleribirimikütüğüvehesapdefterikayıtları,SAYBİSüzerindenilgili
personele ılmıştır. Meslek mensuplarının arşivden aldığı hesapları ve hangi
tarihlerarasındabuhesaplarüzerindeçalıştığınıGrupŞeflerininveilgilipersonelin
takip etmesi sağlanmıştır. Sistem dahilinde tutulan ve Denetim Planlama Grubu
tarafından güncellenen muhasebe hizmetleri birimleri listesine esnek sorgu
kriterleriyard ımıylaeri şilebilmektedir.
EvrakOtomasyonu:Evrakotomasyonu SAYBİS
bilgiformsistemiyleentegre
edilmiş ve gerçekleştirilen evrak akışının takibi sağlanmıştır. Personel kendini
ilgilendiren,birimamirleriise;birimleridahilindekitümpersoneleaitevrakakışını
anlıkolaraktakipedebilmektedir.Evrakbirimindeverimiartıracakşekildeyapılan
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
15
bu düzenlemede veriler tek bir merkezde tutulmakta ve kayıt işleri birden fazla
bilgisayarda hızlı birşekilde yapılabilmektedir. Birimin ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde yapılan eklemeler ile defter üzerinden takip edilen işler büyük oranda
bilgisayaror ta mınaaktarılmıştır.
Genel Kurul
Kararları Programı: Sayıştay Genel Kurulu tarafından alınan
kararların,kararno,karartarihi,geldiğikurum(Sayıştay içiyadadışı)gibikriterlere
göre sorgulanması imkanını sunan bir programdır.Bu programda her bir Genel
KurulKararınındayanağ
ıolankonuvemevzuatdabilgisayardatutulur.
Daire Otomasyonu: Daire otomasyonu yazılımı ile Sayıştay Yargılama
Dairelerinde işlem gören yargı dosyalarının ve daire evrakının takibi
yapılabilmektedir. Yargılama sürecindeki dosyaların durumları ve dosyalarla ilgili
genelbilgiler çe şitli
sorgukriterlerinegörelistelenebilmektedir.
Sorgu,MüzekkereveRaporlarınınTakibi(Yazıİşleri‐TebyizBirimi):Bualt
sistem ile denetçilerin yazılması için yazı işleri birimine gönderdiği sorgu, rapor,
müzekkerevediğerevrakbilgisayarortamınaaktarılmakta,denetçisigerektiğinde
bu program aracılığ
ı ilegönderdiği dokümanın çeşitli aşamalar ını, kimtarafından
yazıldığını, son durumunu kendi bilgisayarından izleyebilmekte,
sorgulayabilmektedir.
SavcılıkOtomasyonu:BuuygulamaileSayıştaySavcılıkbirimindeişlemgören
dosyaların, dokümanların takibi, güncellenmesi, sorgulanması
ve arşivlenmesi
yapılmaktadır.UygulamaileSavcılıkbirimipersonelitarafındankay ıtlarınbilgigirişi,
güncellenmesi yapılmakta, savcı ve savcı yardımcıları tarafından aynı veritabanı
üzerindesorgulamavegerekli değişiklikleryapılabilmektedir.
İzin Takip Programı:
Personele ait yıllık izin, mazeret izni, sağlık raporlarına
ilişki nbilgilerbilgisayarortamındatutulmaktadır.Bunlaraaithertürlüsorgulama
yapılmakta,ilgilibilgilerecariyılvegeçmişyıllaritibariileulaşılabilmektedir.Artık
izintalebindebulunanpersonelinveonaylayanamirlerin
imzalarıelektronikimza
ilealınmakta,belgeyegerekkalmamaktadır.Kişibilgiformsayfas ındakiizinformları
ve izin durumu bölümünden kendisine ait kullandığı ve kalan izinleri ile sağlık
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
16
raporlarını görebilmektedir. Birim amirleri de personelin izin durumlarını bu
programvasıtasıylatakipedebilmektedirler.
Sayıştay Mensupları Kıdem–Terfi Programı: Bu program ile, Personel ve
EğitimBirimitarafından,Sayıştaymeslekmensuplarıveyönetimmensuplarıterfi
bilgilerinin güncellemeleri yapılmakta, sistem
bu bilgileri değerlendirerek kıdem
sıralamalarınıyapmakta,sonuçlarveçeşitliistatistikibilgilermensuplartarafından
SAYBİSekranındansorgulanabilmektedir.
Personel Sicilİşlemleri: Personel ve Eğitim Müdürlüğünde kullanılan bu
yazılım ile Sayıştay personelinin sicil bilgileri bilgisayar ortamına aktarılmakta
ve
istendiğindedökümüalınmaktadır.
Personel Harcırah Programı: Bu program ile personelin yerinde inceleme
(turne),yurtiçi veyurtdışıharcırahlarınınkayıtvetakibiyapılmaktadır.
Genel Yazıİşleri Otomasyonu: Bu program ile ilgili birimde muhasebe
müdürlükleri ile yapılan evrak
akışının kontrolü sağlanmaktad ır. Muhasebe
müdürlüklerindengelenevraklardakieksikliklerintakibi,eksikevrakbildirimlerinin
hazırlanması yapılabilmektedir. Aynı program dahilinde tebliğ zarf çıktıları
yazdırılabilmekte, muhasebe müdürlükleri ve yıllık denetim programları ile ilgili
bilgilertakipedilebilmektedir.
İlamProgramı:
Buprogramdaireotomasyonuileentegreçalışmaktadır.Yargı
raporlarındançıkanilamlarınkayıtvetakibiyap ılmaktadır.
Daireler Kurulu Kararları Programı: Bu program ile Daireler Kurulu
kararlarının kayıt ve takibi yapılmakta ve bu programın verileri Sayıştay’
ın web
sayfasındadayayımlanmaktadır.
Sağlık Hizmetleri Programı: Personelin tedavi beyanları bilgisayar ortamına
aktarılmış olup, bakmakla mükellef bulunduğu, tedavi yardımından faydalanacak
ailefertlerinintakibiyapılmaktadır.Aynızamandapersonelveailefertleriningöz
muayeneleri sonucunda gözlük, çerçeve,
gözlük camı alım ve değişikleri
izlenmektedir.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
17
Sınav Hizmetleri Programı: Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınavına
başvuranadaylarınbilgigirişleriBilgiİşlemMerkezitarafındanyapılmaktaolup,bu
bilgiler disket ve listeler halinde Öğrenci Seçmeve YerleştirmeMerkezine teslim
edilmektedir. Her adayiçin
adaybilgilerini, kendiel yazılarıylaözgeçmişlerinive
dersler itibariyle aldıklar ı puanları gösteren resimli özel form geliştirilerek, sözlü
sınavdakullanımasunulmuştur.Ayrıcahemyazılıhemdesözlüsınavsonuçlarından
çeşitliistatistikisonuçvegrafikleroluşturulmu ş
tur.
Seçim Hizmetleri Programı: Sayıştay Daire Başkanlığı ve üye adayı
seçimlerinde oy tasnif ve listeleme işleri için mikro bilgisayarlar hizmete
sunulmuştu r.
Yemekhane Otomasyonu: Sözkonusu program ile, yemekhaneye girişlerde
yemek fişi yerine, halen kurum giriş‐çıkışlarında kullanılmakta olan
turnike giriş
kartlarının kullanılması ve yemek bedellerinin personel maaşlarından otomatik
olarakkesilmesisağlanmıştır.
LojmanOtomasyonu:Buprogramile,kurumpersonelinin,lojmantahsistalep
beyannamelerinielektronikortamdadoldurmasıimkanıgetirilmiştir.
D- İNSAN KAYNAKLARI
2010 yılı sonu itibariyle Sayıştay
Başkanlığı merkez teşkilatına tahsis edilmiş
olan 2501 kadrodan 1446 adedi dolu, 1055 adedi ise boş durumda olup, tahsis
edilenkadronun%58’ikullanılmıştır.AyrıcaBaşkanlığımızda37sözleşmelipersonel
degörevyapmaktadır.
Başkanlığımızdagörev
yapan1446kadrolupersonelin894’ümeslekmensubu,
541’i yönetim mensubu ve 11’i başsavcı ve savcıdır. Meslek mensubunun 53’ü
“BirinciBaşkan,dairebaşkanıveüyelerden”ve841'i“uzmandenetçi,başdenetçi,
denetçi ve denetçi yardımcılarından” oluşmaktadır. 841 denetçinin 423’ü uzman
denetçi, 138’i başdenetçi, 215’i denetçi ve 65’i denetçi yardımcısı kadrosunda
bulunmaktadır.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
18
Yönetim mensuplarımızdan 405’i genel idare hizmetleri sınıfında, 9’u sağlık
hizmetleri sınıfında, 29’u teknik hizmetler sınıfında, 98’i yardımcı hizmetler
sınıfındadır. Ayrıca, çeşitli branşlarda toplam 37 kişi, sözleşmeli personel
olarak
istihdamedilmektedir.
Mensuplarımızınöğrenimdurumlarıaşağıdakigrafiktebelirtilmektedir.
MENSUPLARIMIZIN ÖĞRENİM DURUMLARI
1080
4
70
94
139
96
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
İlkokul
Mezunu
Orta Okul
Mezunu
Meslek Lisesi
Mezunu
Lise Mezunu Yüksek
Okulu
Mezunu
Lisans
Mezunu
Mensuplarımızıncinsiyetinegöredağılımıiseaşağıdagösterilmektedir.
1121
362
0 200 400 600 800 1000 1200
Bay
Bayan
E- TEMEL DEĞERLER
TarafsızlıkveObjektiflik
Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi
kurumsalgüvenilirliğinvazgeçilmezbirunsurudur.
Bağımsızlık
Grafik 2: Cinsiyete Göre Mensuplar
Grafik 1: Öğrenim Durumuna Göre Mensuplar
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
19
Bağımsızlık,Sayıştayınbiryüksekdenetimveyargıkurumuolarakvarlığınınve
tarafsızhizmetlersunabilmesininönkoşuludur.
MeslekiYetkinlik
Denetimdekaliteninsağlanması;yaratıcıveanalitikşünen,ekipçalışmasına
veişbirliğineyatkı
n,denetimkültürünüözümsemiş,meslekisorumluluklarınıyerine
getirmek için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerini sü rekli geliştirmeyi
hedefleyenmensuplarınvarlığıylamümkünolacaktır.
Kalite
Üstün kalitede hizmet sunulması için denetimlerin genel kabul görmüş
denetimstandartlarınauygunşekildeplanlanıpyürütülmesiveizlenmesi
esastır.
Yeniliğeıklık
Sürekli gelişim anlayışıyla denetim dünyasındaki gelişmelerin izlenmesi ve
Sayıştayınihtiyaçduyduğuyenilikleringerçekleştirilmesibüyükönemtaşımaktadır.
İhtiyaçlaraveBeklentilereDuyarlılık
Parlamento ve kamuoyu ile, denetlenen kurumların ve kuruluş
ların
beklentilerineveihtiyaçlarınaduyarlıolunmasıvekarşılıklıanlayışiçindeçözüm ler
üretilmesineyönelikçabagösterilmesisondereceönemlidir.
MeslekiGizlilik
Elde edilen bilgileringörev sınırları dışında üçüncüşahıslara ifşaedilmemesi
esastır.
ÇalışanlarınEnDe ğ
erliVarlıkOlarakKabulü
Çalışanlarınverimlivehuzurlubirşekildegörevyapacaklarıuygunbirçalışma
ortamınınoluşturulmasıvesürdürülmesioldukçaönemlidir.
KatılımcıvePaylaşımcıYönetim
Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla motivasyonu
arttırmak ve
performansıyükseltmekmümkünolacaktır.
ÖncülükveRehberlik
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
20
Hizmet alanında öncülük ve rehberlik görevini üstlenmek en önemli
değerlerimizdendir.
II- Performans Bilgileri
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu mali yönetim
sistemindeönemlideğişikliklergerçekleştirilmiştir.Kamumaliyönetimvekontrol
sisteminin yapı ve işleyişindekibu değişim, Sayıştay’ın geleneksel işlevlerine yeni
ılımlar getirmi ş,gerekhukuk devletiilkesinin güçlendirilmesinde
gereksekamu
yönetimindeetkinliğinartırılmasındaSayıştay’akilitbirkonumkazandırmıştır.
Avrupa Birliği Müktesebatının Kabulüneİlişkin Ulusal Programın (28.3 Mali
Kontrol) Bölümünde, “Dış Denetimin AB ve Uluslararası Standartlara Uygun Bir
Şekilde Geliştirilmesiİçin Mevzuat De
ğişikliği” ve “Sayıştayın Dış Denetim
KapasitesininGüçlendirilmesi”konuları“öncelikler”tasnifialtındayeralmış,ayrıca
20112013DönemiOrtaVadeliProgramdada,idarivemalisorumluluklarıngereği
gibiyerinegetirilmesi için5018 sayılı Kamu MaliYönetimive KontrolKanunu
ile
kamuda oluşturulan yeni mali yönetim ve denetim anlayışının tüm unsurlarıyla
hayatageçirilebilmesiiçinBaşkanlığımızaönemligörevleryüklenmiştir.
Bu çerçevede; Sayıştay’ın genişleyen rol ve sorumluluklarına paralel olarak,
organizasyon yapısını yenidenşekillendirmek, uluslararası standartlarla
uyumlu
olarakçağdaş denetimtekniklerinin dahayaygın olarakuygulamaya geçirilmesini
sağlamak, kamu fonlarının kullanıldığı tüm alanların Sayıştay denetimine tabi
olmasını sağlamak, Sayıştay yargısını, günün koşulları doğrultusunda daha etkin
kılmak gibi
amaçlarla hazırlanan “Sayıştay Kanunu” 19.12.2010 tarihinde
yasalaşarakyürürğegirmiştir.6085sayılıSayıştayKanunununuygulamasınailişkin
ikincilmevzuatçalışmalarınahızladevam edilmektedir.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
21
Bu aşamada, 5018 sayılı Kanunla uyum sağlayacakşekilde etkin bir dış
denetimin sağlanması için Sayıştay’ın yasal ve insan kaynakları altyapısının
güçlendirilmesiveSayıştay’ındenetimfaaliyetlerininkamudayaygınlaştırılarak,
kontrolvedenetimsisteminin
sağlıklıbirşekildeçalışmasınayönelikSayıştay’ın
dahafazlakatkıvermesininsağlanması,temelönceliklerimizarasındadır.
B- AMAÇ VE HEDEFLER
HEDEFLER:
Uluslararasıdenetimstandartlarınauygunluksağlanarakkendidış denetim
standartlarımızıoluşturmak.
Denetimrehberleriniuygulamayakoymak
veperiyodikolarakgüncellemek.
Denetimi,standartverehberlereuygunolarakyürütmek.
Bilgisayardesteklidenetimtekniklerininkullanımınıyaygınlaştırmak.
Denetimalanınagirenkamuidarelerininbilişimsistemlerinidenetlemek.
Denetimaltyapısınıgeliştirmek.
Denetimdekalitegüvencesisteminigeliştir mek.
TBMMileilişkilerigeliştirerekSayıştayraporlarınınetkisiniartırmak.
İlgilikamuidareleriilekoordineliçalışmak.
AMAÇ 1: Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak
denetimdeetkinli ğiartırmak.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
22
HEDEFLER:
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal
düzenlemelerhakkındaçalışmalardabulunmak.
Verile nyargısalkararlarınetkinbiçimdeuygulanmasınısağlamayayönelik
tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar
kurmak.
HEDEFLER:
Kurumiçi
vedışındakibeklentilerikarşılayan,süreklilikar zedenbirhizmetiçi
eğitimpolitikasıoluşturmakveuygulamak.
Bilgiteknolojilerikullanımıveyönetiminisürdürülebilirbirstratejiveeylem
planınadayalıolarakgeliştirmek
Üstyönetimedoğru,tutarlı,zamanındaveuygun
bilgisunulmasınıgüvence
altınaalacakbiryönetimbilgisistemikurmak.
Kurumdakontrolsistemiveriskyönetiminigeliştirmek. 
İnsankaynaklarıyönetimivepersonelgelişimistratejisiniuygulayaraketkin
veverimlibirşekildeişleyeninsankaynaklarıyapısınıoluşturmak.
İ
nsan kaynaklarıyönetiminde performans değerlendirmesistemini kurmak
vegeliştirmek.
AMAÇ 2: Sayıştay Yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya
kavuşturmak.
AMAÇ 3: Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
SAYIŞTAYBAŞKANLIĞI2011MALİYILIPERFORMANSPROGRAMI
23
MİSYON
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını kullanmasına yönelik olarak,
kamu idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyet
göstermesini,kamukaynaklarınınöngörülenamaç,hedef,kanunlarvediğerhukuki
düzenlemelere uygun olarak elde edinilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını
sağlamak
için denetim yaparak raporlar üretmek ve sorumluların hesap ve
işlemleriniyargılamayoluylakesinhükmebağlamaktır.
VİZYON
Hesapveren vesaydamkamuyönetimininteminatıSayıştay.
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
Performans programına ait performans hedef ve göstergele ri ile bunlara
ilişki nkaynakihtiyaçları,
Ek:1veEk:2’deyeralantablolardagösterilmiştir.
D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
Faaliyetlerin maliyetleri ile genel netim giderlerinden oluşan toplam
kaynakihtiyacı,Ek:3veEk:4’deyeralantablolardagösterilmiştir.
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları ve AB
uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak yürürlüğe konulması ve duyurulması amaçlanmaktadır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
EK:1
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H1-PH1: Dış denetim standartlarımız 2011 yılında hazırlanmış
olacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F1: Dış denetim standartlarının belirlenmesine
önelik çalışmaları
ürütme
üzere çalışma ekipleri oluşturulacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
40.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
20.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H1-PH1: Dış denetim standartlarımız 2011 yılında hazırlanmış
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2: Uluslararası denetim standartları ve politikalarıyla uyumlu Sayıştaya
özgü denetim standartlarımız ve politikalarımızla ilgili hizmet içi eğitimler
verilecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları ve AB
uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak yürürlüğe konulması ve duyurulması amaçlanmaktadır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları ve AB
uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak yürürlüğe konulması ve duyurulması amaçlanmaktadır.
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
5.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı F3: Standartlar izlenerek güncellenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H1-PH1: Dış denetim standartlarımız 2011 yılında hazırlanmış
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
40.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H2-PH1: Denetim Rehberlerimiz 2011 yılının ilk yarısı itibariyle
uygulanmaya hazır hale getirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1: Taslak denetim rehberleri uygulanabilir hale getirilecek ve
yayınlanacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetimde kalite ve standardı sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri uygulamaya konulacak, kurumumuzun
gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere göre periyodik olarak
geliştirilip güncellenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Denetimde kalite ve standardı sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri uygulamaya konulacak, kurumumuzun
gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere göre periyodik olarak
geliştirilip güncellenecektir.
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
1.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F2: Denetimin tüm aşamalarının yürütülmesinde denetim rehberleri
uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H2-PH1: Denetim Rehberlerimiz 2011 yılının ilk yarısı itibariyle
uygulanmaya hazır hale getirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H2-PH1: Denetim Rehberlerimiz 2011 yılının ilk yarısı itibariyle
uygulanmaya hazır hale getirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Denetim rehberleri, kurumumuzun
a
ısı, işle
işi, ülkemizin şartları ve
ihtiyaçları ile uluslararası standartlar paralelinde geliştirilip
güncellenecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetimde kalite ve standardı sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri uygulamaya konulacak, kurumumuzun
gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere göre periyodik olarak
geliştirilip güncellenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde daha
etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın hazırlanmasını ve
yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin bu
standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
0,00
0,00
600.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
600.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
600.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F1:Performans denetimi yapılan kurum ve alan sayısını arttırmak yoluyla
daha çok kamu kaynağının kullanımı denetlenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Yapılan denetimlerin tamamı 2011 yılının ikinci yarısı
itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Ya
p
ılan denetimlerin tamamı 2011
y
ılının ikinci
y
arısı
itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Yasal düzenlemeler, uluslararası denetim standartları ve iyi uygulama
örnekleri esas alınarak düzenlilik denetim uygulamaları yapılacak ve
yaygınlaştırılacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde daha
etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın hazırlanmasını
ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin
bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde daha
etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın hazırlanmasını
ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin
bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
402.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
402.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F3:Denetim faaliyetlerinin kaliteli, sürekli ve tutarlı bir şekilde
yürütülmesini güvence altına almak amacıyla kalite güvencesi ve gözden
geçirme süreçleri oluşturulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
400.000,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Ya
p
ılan denetimlerin tamamı 2011
y
ılının ikinci
y
arısı
itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Yapılan denetimlerin tamamı 2011 yılının ikinci yarısı
itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F4:Yeni denetim metodolojileri ve tekniklerinin tanıtımına yönelik eğitim
v.b. faaliyetler gerçekleştirilecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde daha
etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın hazırlanmasını
ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin
bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde daha
etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın hazırlanmasını
ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin
bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
0,00
0,00
45.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
45.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
45.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F5:Denetim sonuçlarını gösteren raporlar etkin ve zamanlı bir şekilde
TBMM'ye sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporun gereklerinin
yerine getirilmesi izlenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Yapılan denetimlerin tamamı 2011 yılının ikinci yarısı
itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun şekilde yürütülüyor
olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen
denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:BDD tekniklerinin uygulanmasında sık kullanılan analizlerin
otomatikleştirilmesine yönelik denetim metodolojileri ve yazılımları
geliştirilecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu
suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim
programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli
testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin
standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu
suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim
programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli
testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin
standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
0,00
0,00
15.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
15.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
15.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F2:BDD tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak doğacak eğitim ihtiyacı
karşılanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen
denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
45.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen
denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:BDD tekniklerinin denetimde yaygın olarak kullanılması amacıyla her
yıl yeterli sayıda yazılım satın alınacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu
suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim
programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli
testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin
standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu
suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim
programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin
yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin
standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
5.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F4:Denetçilerin BDD tekniklerini kullanmasına yönelik uygulamalı eğitim
programları düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen
denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen
denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F5:Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda alınan verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi ve belirli testlerin yapılmasına ilişkin teknik, yöntem
ve usullerin belirlenmesi için çalışmalar yapılacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu
suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim
programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin
yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin
standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri
oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
0,00
0,00
120.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
120.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
120.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F1:Bilişim sistemleri denetimleri (BSD) uluslararası standartlara uygun
olarak yürütülecek ve yaygınlaştırılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ikinci yarısı itibariyle, denetim alanına giren
kamu idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ikinci yarısı itibariyle, denetim alanına giren
kamu idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F2:Bilişim sistemleri taslak denetim rehberi geliştirilip güncellenecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına
katkıda bulunulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri
oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
0,00
0,00
20.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
20.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
20.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı F3:Temel düzeyde ve uzmanlık düzeyinde BSD eğitimleri verilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ikinci yarısı itibariyle, denetim alanına giren
kamu idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
50.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ikinci itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F4:BSD'de ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlar karşılanacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri
oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına
katkıda bulunulacaktır.
0,00
0,00
50.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
50.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
50.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F5:BSD konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve Sayıştaylarla
işbirliği geliştirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ikinci yarısı itibariyle, denetim alanına giren
kamu idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ikinci yarısı itibariyle, denetim alanına giren
kamu idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F6:BS güvenliği ve denetimi konusunda kamu idareleri ile işbirliği
yapılacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri
oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların güvenlik ve
güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin
güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu
risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin birlikte yürütülmesi
sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri
sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına
katkıda bulunulacaktır.
0,00
0,00
20.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
20.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
20.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı F7:Uluslararası BSD çalışma gruplarına üye olunacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2011 yılının ikinci yarısı itibariyle, denetim alanına giren
kamu idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler, uluslararası
standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Yasal yapılanma sürecinin etkin ve zamanında tamamlanabilmesi için
"Kurum Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya konacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
2.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F2:Stratejik amaçlarımıza uygun olarak denetim organizasyon yapısı
gözden geçirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
550.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F3:Denetim Yönetimi Sistemi kurularak geliştirilecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
40.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
40.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
40.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F4:Her Grubun denetim alanıyla ilgili Daire ve Temyiz Kurulu
Kararlarının birer örneğinin gruplara gönderilerek arşivlenmesi
sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.230.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F5:Denetlenen kurumlar ve denetim sonuçlarına ilişkin grup arşivleme
sistemi kurulacak ve geliştirilecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
1.230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
10.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
10.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F6:5018 sayılı Kanuna uygun olarak denetim alanına ilişkin kütük
güncellenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F7:İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma
süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine
ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
0,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
300.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
300.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F8:Denetlenen kurum/birim verilerinin elektronik ortamda alınması,
işlenmesi ve saklanmasına yönelik teknik altyapı oluşturulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
300.000,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H7-PH1: 2011 yılı sonu itibariyle, yapılan denetimlerin %25'i
belirlenecek olan kalite güvence süreçlerinden geçirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F1:Kalite güvence süreçleri belirlenerek uygulamaya konacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayların kamusal hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde rol üstlenmeleri, bu kurumları kalite anlayışı
yönünden daha titiz ve sorumlu davranmaya yöneltmektedir.
Denetimde kalitenin sağlanması denetim sonuçlarının güvenilirliğini arttırdığı gibi oluşturulan denetim görüş ve önerilerinin
TBMM ve kamu idareleri tarafından daha çok dikkate alınmasını sağlayacaktır.
Bu nedenle denetimin tüm aşamalarında, görevlerin etkin bir şekilde standartlara uygun olarak yerine getirilmesini teminat
altına alacak kontrol prosedürleri geliştirilerek uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından Sayıştay
raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen
etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir.
TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
0,00
0,00
100.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
100.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
100.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F1:Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesine
yönelik temel yaklaşımlar belirlenecek ve bu ilişkilerin eşgüdüm içinde
yürütülmesi sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM'ye sunulacak, kamuoyuna
ıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından Sayıştay
raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen
etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir.
TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından Sayıştay
raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen
etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir.
TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
1.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F3:TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha sağlıklı yürütülmesini teminen
TBMM'de Sayıştay temsilciliğinin bulundurulması için gerekli girişimlerde
bulunulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H9-PH1:Denetim alanındaki kamu idarelerinin Sayıştay'dan
beklentilerinin karşılanma oranı, bir önceki yıla göre %25 oranında
arttırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Sayıştay, planlama, uygulama ve değerlendirme düzeyindeki
çalışmalarına ilgili idarelerin değerlendirme ve yaklaşımlarının da
yansıtılmasını sağlayacaktır.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış denetimin amaç,
yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını
tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve yöntemler kamu
idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış denetimin amaç,
yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını
tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve yöntemler kamu
idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
2.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F2:Sayıştay, dış denetim amaçlarının gerçekleşmesi, yöntem ve
yaklaşımlarının anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili idarelerin hizmet içi
eğitim programlarına destek sağlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H9-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
50.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H9-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Sayıştay, dış denetimin beklenen düzeltici etkilerini arttırmak amacıyla
ulaştığı bilgi, değerlendirme, kanaat ve önerilerini tüm kamu idareleriyle
uygun şekilde paylaşacak araçları geliştirecektir.
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış denetimin amaç,
yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını
tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve yöntemler kamu
idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış denetimin amaç,
yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını
tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve yöntemler kamu
idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
0,00
0,00
200.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
200.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
200.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F4:Sayıştayca yürütülen faaliyetlere ilişkin sonuç ve bilgilere kamu idareleri
ve kamuoyunun erişim kanalları arttırılacak ve geliştirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H9-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H1-PH1:Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan
gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F1:Yargı ve kurul faaliyetlerindeki süreçler gözden geçirilecektir.
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
Ekonomik Kod
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona gidilecek ve yargı
raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona gidilecek ve yargı
raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
2.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F2:Yargı raporlarının düzenlenmeleri ve yargılamadan sonra ilamların
yazımı konularında süreler belirlenecek ve standardizasyona gidilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H1-PH1:Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan
gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H1-PH1:Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan
gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Yargı raporlarının formatı ile yargı raporu eki olan formlar, 5018 sayılı
Kanun ve ilgili diğer mevzuata uyumlu olarak yeniden düzenlenecektir.
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
Ekonomik Kod
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona gidilecek ve yargı
raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona gidilecek ve yargı
raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
1.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı F4:Raporu yazan denetçinin yargılamaya katılması sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H1-PH1:Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan
gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H2-PH1:Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında bir önceki yıla
göre %20 oranında artış sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Sayıştay ilamlarının infazı konusunda yürürlükteki yasal hükümlerin
değiştirilmesi suretiyle, bu konuda caydırıcı müeyyidelerin getirilmesine
çalışılacak ve uygulayıcı makamların gerekli idari tedbirleri alması için
teşebbüslerde bulunulacaktır.
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
Ekonomik Kod
Sayıştay ilamlarının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler ve ihmallerin kaldırılması ve bu konudaki sorumlulukların
caydırıcı müeyyidelere bağlanması için gerekli yasal ve idarî tedbirler alınacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Sayıştay ilamlarının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler ve ihmallerin kaldırılması ve bu konudaki sorumlulukların
caydırıcı müeyyidelere bağlanması için gerekli yasal ve idarî tedbirler alınacaktır.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
2.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F2:Tazmin hükmolunan miktarlar için uygulanacak faiz konusunda
Sayıştay Kanununda mevcut sınırlamanın kaldırılmasına çalışılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H2-PH1:Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında bir önceki yıla
göre %20 oranında artış sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H2-PH1:Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında bir önceki yıla
göre %20 oranında artış sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Uygulamaya yön verecek nitelikte olan ilamların Sayıştay internet
sayfasında yayınlanması sağlanacaktır.
(t+1)
0,00
Daireler ve Kurullar
Ekonomik Kod
Sayıştay ilamlarının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler ve ihmallerin kaldırılması ve bu konudaki sorumlulukların
caydırıcı müeyyidelere bağlanması için gerekli yasal ve idarî tedbirler alınacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
15.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
15.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
15.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F1:Personel eğitimlerinin etkin bir şekilde planlanması ve yürütülmesi
amacıyla, "Eğitim Yönetim Sistemi" kurulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecek ve
yayınlanacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
0,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
830.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
830.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F3:Sayıştay bünyesinde uluslararası alanda da eğitim vermek üzere bir
eğitim merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
830.000,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F4:Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının etkinleştirilmesine yönelik
faaliyetler planlanacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
1.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F5:Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı
eğitimler planlanacak ve uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
140.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F6:Meslek mensuplarına yönelik mesleki gelişim eğitimleri planlanacak ve
uygulanacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
320.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
320.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
320.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F7:Meslek mensuplarının, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs,
seminer v.b. eğitim programlarına katılımı teşvik edilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
70.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F8:Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs, seminer v.b.
faaliyetler düzenlenecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
80.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
80.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
80.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F9:Bilgi ve görgü arttırma ve incelemelerde bulunma bağlamında meslek
mensuplarının yurtdışına gönderilmeleri sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
320.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F10:Mensupların, Sayıştay denetimini ilgilendiren konularda yurt içindeki
ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarına
katılımları teşvik edilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
1.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F11:İşe yeni başlayan yönetim mensupları kendilerine görev verilmeden
önce oryantasyon kursundan geçirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F12:Yönetici, teknik eleman, büro ve sekreterlik ve diğer uzmanlık
hizmetlerinde çalışan yönetim mensuplarına uzmanlık alanlarına uygun
bilgi ve becerilerin kazandırılması ve gelişmelere adapte edilmeleri amacıyla
görevleri süresince sürekli eğitim verilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
5.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F13:Yönetim mensuplarının yetiştirilmesinde, Sayıştayın düzenleyeceği
eğitimlerin yanı sıra TODAİE ve benzeri kurum ve kuruluşların
etkinliklerine katılım olanağı sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
8.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F14:Yönetim mensuplarına yönelik olarak Görevde Yükselme Eğitimleri
düzenlenecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve teknik kapasiteye sahip
olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin
güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası
standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede
uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası
standartlara uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi
Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş
sistemler temin edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve
araçlarına sahip olunması sağlanacaktır.
0,00
0,00
10.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
10.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F1:Başkanlıkça onaylanan Bilişim Sistemleri Stratejisinde yer alan "Eylem
Planı" güncellenerek uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin
güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim sistemleri
altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi, eğitim, güvenlik, BS yönetimine
ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin
güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim sistemleri
altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi, eğitim, güvenlik, BS yönetimine
ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Kurum içi iletişimin en önemli unsuru olan İntranet, daha kapsamlı ve
işlevsel hale getirilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve teknik kapasiteye sahip
olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin
güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası
standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede
uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası
standartlara uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi
Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş
sistemler temin edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve
araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve teknik kapasiteye sahip
olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin
güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası
standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede
uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası
standartlara uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi
Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş
sistemler temin edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve
araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
0,00
0,00
10.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
10.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F3:Sayıştayın dışa açılan en önemli pencerelerinden birisi olan internet
sitesi, daha kapsamlı ve işlevsel hale getirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin
güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim sistemleri
altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi, eğitim, güvenlik, BS yönetimine
ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
40.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin
güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim sistemleri
alt
y
apısının
g
eliştirilmesi, hizmet
y
önetimi, e
ğ
itim,
g
üvenlik, BS
y
önetimine
ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F4:Kurum içerisinde Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi,
Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve teknik kapasiteye sahip
olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin
güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası
standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede uyumlu
hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi
Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş
sistemler temin edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve
araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve teknik kapasiteye sahip
olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin
güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası
standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst seviyede
uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası
standartlara uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi
Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş
sistemler temin edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve
araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
0,00
0,00
200.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
200.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
200.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı F5:Kurum otomasyon sistemleri modernize edilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin
güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi; bilişim sistemleri
altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi, eğitim, güvenlik, BS yönetimine
ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ilk yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık
yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ikinci
yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F1:Çalışma ekipleri ve bilişim yönlendirme kurulu görevlendirilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir yönetim modeli
ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir.
Bunun için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji
insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve
belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi
sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin,
teknoloji tabanlı doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir yönetim modeli
ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir.
Bunun için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji
insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve
belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi
sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin,
teknoloji tabanlı doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
2.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F2:Yönetim Bilgi Sistemi Eylem Planı güncellenecek ve ihtiyaçlar
önceliklendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık
yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ikinci
yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık
yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ikinci
yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F3:Çalışma planı, prensipler ve belgeleme prosedürleri belirlenecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir yönetim modeli
ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir.
Bunun için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji
insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve
belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi
sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin,
teknoloji tabanlı doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir yönetim modeli
ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir.
Bunun için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji
insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve
belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi
sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin,
teknoloji tabanlı doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
2.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı F4:Sistem bileşenleri projelendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık
yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ikinci
yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.300.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık
yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2011 yılının ikinci
yarısı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F5:Sistem donanım ve yazılım ihtiyaçları temin edilecek ve kurumca
geliştirilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir yönetim modeli
ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir.
Bunun için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji
insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve
belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi
sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin,
teknoloji tabanlı doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H4-PH1:2011 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk yönetimi sistemi
ve iç kontrol sistemleri kurulmuş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Kurumsal risk yönetim yapısı yargı fonksiyonu dahil edilerek gözden
geçirilecektir
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması sağlanarak, uygulama aksaklıklarının
giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli şekilde ele alınması için toplantılar ve seminerler organize edilerek
güncelleme çalışmaları yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması sağlanarak, uygulama aksaklıklarının
giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli şekilde ele alınması için toplantılar ve seminerler organize edilerek
güncelleme çalışmaları yürütülecektir.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
2.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F2:Kurumsal risk yönetiminin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını
sağlamak için birimlerde eğitim ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H4-PH1:2011 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk yönetimi sistemi
ve iç kontrol sistemleri kurulmuş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H4-PH1:2011 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk yönetimi sistemi
ve iç kontrol sistemleri kurulmuş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F3:İç kontrol sistemi gözden geçirilerek tüm faaliyetleri kapsayacak
şekilde oluşturulacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması sağlanarak, uygulama aksaklıklarının
giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli şekilde ele alınması için toplantılar ve seminerler organize edilerek
güncelleme çalışmaları yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve
onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
1.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F1:İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisinde yer alan
"Eylem Planı" güncellenerek uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları,
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar,
2011 yılının sonu itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları,
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar,
2011 yılının sonu itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:İnsan ka
y
nakları
y
önetimini koordine edecek bir birim kurularak
y
etki
ve sorumlulukları tespit edilecektir.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve
onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve
onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
5.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı
F3:Mevcut insan kaynağı yapısını tanımlamak üzere kapsamlı bir "İnsan
Kaynakları Veritabanı" geliştirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları,
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar,
2011 yılının sonu itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
80.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim,
performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları,
çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar,
2011 yılının sonu itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F4:Kurumsal strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak işgücü
planlaması yapılacaktır.
(t+1)
0,00
Genel Sekreterlik
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve
onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Ekonomik Kod
İİnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde
geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi
ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve onun
nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını
yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısını
n
oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimi
1.000,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Faaliyet Adı F5:Bir proje çerçevesinde norm kadro çalışması yapılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı