T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2012 Mali Yılı
Performans Programı
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
i
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 45 Balgat 06100 Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 295 3000
Fax: +90 312 295 4094
İnternet
http://www.sayistay.gov.tr
E - posta
sayistay@sayistay.gov.tr
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
İçindekiler
I- Genel Bilgiler .................................................................................................................. 3
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .............................................................................................................. 3
B- Teşkilat Yapısı ....................................................................................................................................... 7
C- Fiziksel Kaynaklar .................................................................................................................................. 9
D- İnsan Kaynakları .................................................................................................................................. 14
II- Performans Bilgileri .................................................................................................... 16
A- Temel Politika ve Öncelikler ................................................................................................................. 16
B- Amaç ve Hedefler ................................................................................................................................. 17
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .............................................................................. 19
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .......................................................................................................... 19
IV- Ekler ............................................................................................................................ 20
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
3
I- Genel Bilgiler
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler şunlardır:
Anayasanın 160, 164 ve 165 inci maddeleri,
6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
3346 sayı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların TBMM’ce
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
Sayıştay, yaptığı denetimler sonucunda yargılama yoluyla kesin hükme
bağlama ve TBMM’ye rapor sunma görevlerini yürütmek üzere kurulmuş anayasal
bir kurumdur.
Anayasamızın Sayıştayı düzenleyen değişik 160 ıncı maddesi şu hükümleri
içermektedir:
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal
güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet
Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama lerini
yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim
tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar
düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna
başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay
kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması
Sayıştay tarafından yapılır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri,
atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan
ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştayın kuruluşu, görev ve yetkileri, yargı ve
karar organları ile mensuplarına ilişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Sayıştayın Görevleri” başlıklı 5 inci
maddesinde;
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet
Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına
ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup
olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan
hususları kesin hükme bağlar.” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, “Sayıştayın Yetkileri” başlıklı 6 ıncı maddesinde de;
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine
getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli
gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye,
mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözbilgi almak üzere her derece ve sınıftan
ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu
idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve
malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler
tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir.
Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap
veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle
denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman
görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller
yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir.
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi, Sayıştayın denetim alanını,
“Sayıştay;
a) Merkezi netim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı
olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları (% 50’den
az olması halinde ortaklık hakları yönüyle), diğer kamu idarelerini (kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya
doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş,
müessese, birlik, işletme ve şirketleri (kamu payının yarıdan az olması halinde
ortaklık hakları yönüyle),
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her tür ve ş borçlanma, borç
verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe
verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer
hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt
içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar
dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde
uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayıKamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
6
maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük
Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
şeklinde belirlemiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesinde ise,
Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış denetimin çerçevesi aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde,
yönetimin mafaaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve
planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet
Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate
alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans
bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen
raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci kranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili
kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
7
Sayıştay, denetim raporla ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak
düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili
işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili
kanununda düzenlenir.”
B- TEŞKİLAT YAPISI
Sayıştay Başkanlığı sadece merkez teşkilattan oluşmakta olup taşra teşkilatı
bulunmamaktadır. Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32 nci maddesi ile
Sayıştay Başkanının teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen
illerde denetim grup başkanlıklarının kurulabileceği belirtilmiştir.
Sayıştayın yargı ve karar organları; Başkanlık, Daireler, Genel Kurul, Temyiz
Kurulu, Daireler Kurulu, Rapor Değerlendirme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu,
Meslek Mensupla Yükseltme ve Disiplin Kurulu, Denetim, Planlama ve
Koordinasyon Kurulu ve Başsavcılık olarak düzenlenmiştir.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından
oluşur.
Sayıştay Başkanı, Sayıştayı yönetir ve temsil eder. Sayıştay Başkanı, Kurumun
en üst yöneticisi olup genel işleyişten sorumludur; kanunlarla verilen görevlerin iyi
yapılması ve yönetimin düzenli bir surette yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
Sayıştay Başkanı, aynı zamanda Genel Kurulun başkanı olup gerekli gördükçe
Temyiz Kurulu ve Daireler Kuruluna da başkanlık eder; bu kurullara verilecek işleri
düzenler ve görüşmeleri yönetir. Sayıştay Başkanı, Sayıştayın faaliyetleri ile ilgili
olaraklda en az iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu
ve gerektiğinde diğer ilgili komisyonları bilgilendirir. Sayıştay raporlarının Türkiye
Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında Sayıştay Başkanı veya
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
8
görevlendireceği başkan yardımcısı hazır bulunur. Sayıştay Başkanı; daire başkanları
ve üyelerin dairelerini belirler, ihtisas dairelerini tespit eder, işleri dairelere dağıtır,
denetim ve denetim destek grup başkanlıklarıoluşturur, meslek mensuplarının
görev yerlerini, yönetim mensuplarının görevlerini ve görev yerlerini tayin ve tespit
eder. Sayıştay Başkanı, gerekli gördüğü durumlarda, en çok beş denetçiyi ilgililerin
muvafakati ile Başkanlık danışmaolarak görevlendirebilir.
Sayıştay Başkanı görevinde bulunamayacağı zaman başkan yardımcılarından
birine vekâlet verir. Vekil tayin etmemiş olduğu veya görevinde bulunamayacağı
hallerde başkan yardımcılarından demli olanı, Sayıştay Başkanlığının açık
bulunduğu hallerde ise en kıdemli daire başkanı Sayıştay Başkanlığına vekâlet eder.
Kıdemde esas, üyeliğe veya daire başkanlığına seçilmedir.
Sayıştay Başkanı, biri denetim diğeri yönetim ile ilgili işlerde kendisine yardımcı
olmak üzere üyeler arasından iki başkan yardımcısı görevlendirir. Başkan
yardımcıları daire başkanı statüsündedir. Denetimle ilgili başkan yardımcısı,
denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, raporlanması ve zden geçirilmesinden
sorumlu olup, denetim ve denetim destek grup başkanlıklarının çalışmalarını
Sayıştay Başka adına yönetir. Denetimle ilgili başkan yardımcısına verilmiş
görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Sayıştay Başkanının onayı ile
birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç l çalışmış meslek mensupları arasından en
çok beş bölüm başkanı görevlendirilir. Yönetimle ilgili başkan yardımcısı, yönetim
birimlerini Sayıştay Başkanı adına yönetir. Yönetimle ilgili başkan yardımcısına
verilmiş görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Sayıştay Başkanının
onayı ile bir ila rdüncü derecelerdeki meslek mensuplarından en çok üç bölüm
başkanı görevlendirilir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
9
Sayıştay Teşkilat Şeması
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR
Sayıştay Başkanlığı, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 kullanım alanına
sahip 12 kat 1610 odalı Balgat semtindeki merkez binada ve 7143 kullanım
alanına sahip Kavaklıdere semtindeki ek binada hizmet vermektedir. Ayrıca,
Gölbaşı, ODTÜ, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Susuzköy yakınlarında arşiv binaları
mevcuttur. Söz konusu arşiv binalarının kullanım alanı, lbaşı Arşiv Binalarında
13.000 m², ODTÜ Arşiv Binalarında 13.600 m², Afet İşleri Arşiv Binalarında 9000 m²
ve Susuzköy Arşiv Binalarında 22.208 m² olmak üzere, toplam 57.808 m²’dir.
Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 4 adet
yemekhane ve 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır. Ayrıca, Sayıştay
Başkanlığında, 37 adet binek taşıt, 2 adet otobüs, 2 adet kamyon, 2 adet minibüs, 1
adet midibüs ve 3 adet kamyonet olmak üzere 47 adet taşıt mevcut olup, 75 adet
taşıt da personelin işe gidiş gelişlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle
kiralanmıştır. Sayıştay Başkanlığı personelinin kullanımına tahsis edilen 721 adet
lojman ile Manavgat ve Gölbaşı’nda olmak üzere toplam 2 adet sosyal ve eğitim
tesisi mevcuttur.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
10
Sayıştay Başkanlığı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak,
bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi
İşlem Merkezi görev yapmaktadır.
İş süreçleri incelenerek Sayıştayın amaç ve hedefleri doğrultusunda, aşağıda
belirtilen yazılım projeleri hayata geçirilmiş ve personelin kullanımına sunulmuştur:
Kesin Hesap İşlemleri: Ortalama 1.787 muhasebe biriminin gelir, gider, kesin
mizan, geçici mizan idare hesabı cetvelleri ile bunlara ilişkin olarak muhasebe
yetkililerince ortalama 2-3 kez yapılan değişiklikler işlenmekte; yaklaşık 20.000
sayfa tutan bu işlemler hatalarından arındırılıp Genel Kurul ve TBMM'ye sunuma
hazır hale getirilmektedir.
Bordro İşlemleri: Her ay yaklaşık 1.460 kişinin özlük bilgileri ile yemek, telefon,
sendika, ilaç bedeli, emekli keseneği, nafaka, icra, kira gibi kesintileri işlenmek
suretiyle maaşları hesaplanıp mabordroları hazırlanmakta ve bordro bilgilerine
ilişkin çeşitli listelerin dökümleri alınmaktadır.
Sayıştay İnternet Sitesi: Sayıştayın gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında
tanıtımını sağlamak, Kuruma ilişkin yararlı bilgileri ve haberleri elektronik ortamda
kurum ve kişilerin istifadesine sunmak ve şeffaflığı sağlamak amacıyla Aralık 1999
tarihinde kurulan internet sitesi, “Sayıştay Hakkında”, “Sayıştay Raporları”,
“Sayıştay Kararları”, “Sayıştay Yayınları” ve “Haber-Duyuru” başlıklarından
oluşmaktadır.
Sayıştay Bilgi İşlem Merkezi ve Sayıştay İntraneti: Bilgi İşlem Merkezinde
firewall yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı denetim sistemi, internet içerik
güvenlik sistemi, internet siteleri erişim denetim sistemleri, gerçek zamanlı virüs
koruma, tanıma, temizleme sistemleri kurulmuş olup, sürekli olarak
güncellenmektedir. Sayıştay mensupla yerel ağa bağlı aynı anda 1000 kişisel
bilgisayar üzerinden internete çıkabilmekte, e-posta sunucusu üzerinden kurum içi,
kurum dışı elektronik haberleşme yapabilmektedir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
11
Bilgi işlem merkezindeki sunuculardan bir tanesi Sayıştay İntraneti (SAYBİS) olarak
hizmet vermektedir. SAYBİS’te yoğun biçimde kurum içi bilgi paylaşımı
yürütülmektedir.
Ayniyat Otomasyonu: Demirbaşlar ile ilgili sunucu/istemci tabanlı Ayniyat
Otomasyonu Sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Ayniyat ve demirbaş modüllerinin
kayıt ve sorgulama sistemi tek bir çatı altında toplanmış ve esnek sorgulama
seçenekleri sunularak güncel demirbaş kayıtlarına ve ilgili demirbaşların tarihçesine
hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
Arşiv Otomasyonu: Sayıştay arşiv alt sisteminin bilgi giriş, ncelleme ve
sorgulama modülleri Arşiv Birimi personeli tarafından kullanılmaya başlanmış,
muhasebe hizmetleri birimi kütüğü ve hesap defteri kayıtları, SAYBİS üzerinden ilgili
personele ılmıştır. Meslek mensuplarının arşivden aldığı hesapları ve hangi
tarihler arasında bu hesaplar üzerinde çalıştığıGrup Şeflerinin ve ilgili personelin
takip etmesi sağlanmıştır.
Evrak Otomasyonu: Evrak otomasyonu SAYBİS bilgi-form sistemiyle entegre
edilmiş ve gerçekleştirilen evrak akışının takibi sağlanmıştır. Personel kendini
ilgilendiren, birim amirleri ise; birimleri dahilindeki tüm personele ait evrak akışını
anlık olarak takip edebilmektedir.
Genel Kurul Kararları Programı: Sayıştay Genel Kurulu tarafından alınan
kararların, karar no, karar tarihi, geldiği kurum (Sayıştay içi ya da dışı) gibi kriterlere
göre sorgulanması imkanını sunan bir programdır.
Daire Otomasyonu: Daire otomasyonu yazılımı ile Sayıştay Yargılama
Dairelerinde işlem gören yargı dosyalarının ve daire evrakının takibi
yapılabilmektedir. Yargılama sürecindeki dosyaların durumları ve dosyalarla ilgili
genel bilgiler çeşitli sorgu kriterlerine göre listelenebilmektedir.
Sorgu, Müzekkere ve Raporlarının Takibi (Yazı İşleri): Bu alt sistem ile
denetçilerin yazılmaiçin yazı işleri birimine gönderdiği sorgu, rapor, müzekkere ve
diğer evrak bilgisayar ortamına aktarılmakta, denetçisi gerektiğinde bu program
aracılığı ile gönderdiği dokümanın çeşitli aşamalarını, kim tarafından yazıldığını, son
durumunu kendi bilgisayarından izleyebilmekte, sorgulayabilmektedir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
12
Savcılık Otomasyonu: Bu uygulama ile Sayıştay Savcılık biriminde işlem gören
dosyaların, dokümanların takibi, güncellenmesi, sorgulanması ve arşivlenmesi
yapılmaktadır. Uygulama ile Savcılık birimi personeli tarafından kayıtların bilgi girişi,
ncellenmesi yapılmakta, savcılar tarafından aynı veritabanı üzerinde sorgulama
ve gerekli değişiklikler yapılabilmektedir.
İzin Takip Programı: Personele ait yıllık izin, mazeret izni, sağlık raporlarına
ilişkin bilgiler bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bunlara ait her türlü sorgulama
yapılmakta, ilgili bilgilere cari yıl ve geçmiş yıllar itibari ile ulaşılabilmektedir. Artık
izin talebinde bulunan personelin ve onaylayan amirlerin imzaları elektronik imza
ile alınmakta, belgeye gerek kalmamaktadır.
Sayıştay Mensupları KıdemTerfi Programı: Bu program ile Personel ve
Eğitim Birimi tarafından, Sayıştay meslek mensupları ve yönetim mensupları terfi
bilgilerinin güncellemeleri yapılmakta, sistem bu bilgileri değerlendirerek kıdem
sıralamalarını yapmakta, sonuçlar ve çeşitli istatistikî bilgiler mensuplar tarafından
SAYBİS ekranından sorgulanabilmektedir.
Personel Sicil İşlemleri: Personel ve Eğitim Müdürlüğünde kullanılan bu
yazılım ile Sayıştay personelinin sicil bilgileri bilgisayar ortamına aktarılmakta ve
istendiğinde dökümü alınmaktadır.
Personel Harcırah Programı: Bu program ile personelin yerinde inceleme
(turne), yurtiçi ve yurtdışı harcırahlarının kayıt ve takibi yapılmaktadır.
Genel Yazı İşleri Otomasyonu: Bu program ile ilgili birimde muhasebe
müdürlükleri ile yapılan evrak akışının kontrolü sağlanmakta, muhasebe
müdürlüklerinden gelen evraklardaki eksikliklerin takibi, eksik evrak bildirimlerinin
hazırlanması yapılabilmektedir. Aynı program dahilinde tebliğ zarf çıktıları
yazdırılabilmekte, muhasebe müdürlükleri ve yıllık denetim programları ile ilgili
bilgiler takip edilebilmektedir.
İlam Programı: Bu program daire otomasyonu ile entegre çalışmaktadır. Yargı
raporlarından çıkan ilamların kayıt ve takibi yapılmaktadır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
13
Daireler Kurulu Kararları Programı: Bu program ile Daireler Kurulu
kararlarının kayıt ve takibi yapılmakta ve bu programın verileri Sayıştay’ın web
sayfasında da yayınlanmaktadır.
Sağlık Hizmetleri Programı: Personelin tedavi beyanla bilgisayar ortamına
aktarılmış olup, bakmakla mükellef bulunduğu, tedavi yardımından faydalanacak
aile fertlerinin takibi yapılmaktadır.
Sınav Hizmetleri Programı: Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınavına
başvuran adayların bilgi girişleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılmakta olup, bu
bilgiler disket ve listeler halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine teslim
edilmektedir.
Seçim Hizmetleri Programı: Sayıştay Daire Başkanlığı ve üye adayı
seçimlerinde oy tasnif ve listeleme işleri için mikro bilgisayarlar hizmete
sunulmuştur.
Yemekhane Otomasyonu: Söz konusu program ile yemekhaneye girişlerde
yemek fişi yerine, halen kurum giriş-çıkışlarında kullanılmakta olan turnike giriş
kartlarının kullanılması sağlanmıştır.
Lojman Otomasyonu: Bu program ile kurum personelinin, lojman tahsis talep
beyannamelerini elektronik ortamda doldurması imkânı getirilmiştir.
Haber Yönetim Modülü: Web sitesinin mevcut altyapısı korunarak, resimli
haber girişlerinin yapılmasına olanak sunmaktadır. Yerleşik resim editörü
içermektedir.
Forum: Kurum içi sosyal paylaşım platformu olarak hizmete sunulmuştur.
Teknik Hizmetler Modülü: Kod yazım altyapısı, gerekli kütüphaneler ve temel
bazı standartlar oluşturularak, teknik hizmetler ile EBİM tarafından teknik
sorunların tespit ve giderilmesine ilişkin süreci yönetmek üzere geliştirilmiştir.
Dinamik Veri Aktarım Projesi: Muhasebat verilerinin herhangi bir formatta
herhangi bir şemada sisteme aktarılabilmesi için Microsoft’un Veri Alma aracında
olmayan özellikleri içeren bir yazılım tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
14
D- İNSAN KAYNAKLARI
2011 yılı Eylül a itibariyle Sayıştay Başkanlığı merkez teşkilatına tahsis edilmiş
olan toplam 2546 adet kadrodan 1464 adedi dolu, 1082 adedi ise boş durumda
olup, tahsis edilen kadronun %58’i kullanılmıştır. Başkanlığımızda görev yapan 6
sözleşmeli personel ile birlikte toplam personel sayısı 1470’e ulaşmaktadır.
Başkanlığımızda görev yapan 1464 kadrolu personelin 894’ü meslek mensubu,
570’i yönetim mensubu ve 11’i savcıdır. Meslek mensubunun 57’si “Başkan, daire
başkanı ve üyelerden” ve 826' “uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi
yardımcılarından” oluşmaktadır. 826 denetçinin 420si uzman denetçi, 158’i
başdenetçi, 237si denetçi ve 11’i denetçi yardımcısı kadrosunda bulunmaktadır.
Yönetim mensuplarımızdan 412’si genel idare hizmetleri sınıfında, 12si sağlık
hizmetleri sınıfında, 49’u teknik hizmetler sınıfında, 97’si yardımcı hizmetler
sınıfındadır. Ayrıca, çeşitli branşlarda toplam 6 kişi, sözleşmeli personel olarak
istihdam edilmektedir.
Sayıştay mensuplarının öğrenim durumları aşağıdaki grafikte belirtilmektedir.
Grafik 1: Öğrenim Durumuna Göre Sayıştay Mensupları
4
70
91
138
99
861
196
11
0
200
400
600
800
1000
1200
İlkokul
Mezunu
Orta Okul
Mezunu
Meslek
Lisesi
Mezunu
Lise
Mezunu
Yüksek
Okulu
Mezunu
Lisans
Mezunu
Yüksek
Lisans
Doktora
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
15
Sayıştay mensuplarının cinsiyetine göre dağılımı ise aşağıda gösterilmektedir.
1107
363
0 200 400 600 800 1000 1200
Bay
Bayan
Grafik 2: Cinsiyete Göre Sayıştay Mensupları
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
16
II- Performans Bilgileri
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu mali yönetim
sisteminde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kamu mali yönetim ve kontrol
sisteminin yapı ve işleyişindeki bu değişim, Sayıştay’ın geleneksel işlevlerine yeni
açılımlar getirmiş, gerek hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesinde gerekse kamu
yönetiminde etkinliğin artırılmasında Sayıştay’a kilit bir konum kazandırmıştır.
Avrupa Birliği Müktesebatının Kabulüne İlişkin Ulusal Programın (28.3 Mali
Kontrol) Bölümünde, “Dış Denetimin AB ve Uluslararası Standartlara Uygun Bir
Şekilde Geliştirilmesi İçin Mevzuat Değişikliği” ve “Sayıştayın Dış Denetim
Kapasitesinin Güçlendirilmesi” konuları “öncelikler” tasnifi altında yer almış, ayrıca
2011-2013 Dönemi Orta Vadeli Programda da, idari ve mali sorumlulukların gereği
gibi yerine getirilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
kamuda oluşturulan yeni mali yönetim ve denetim anlayışının tüm unsurlarıyla
hayata geçirilebilmesi için Başkanlığımıza önemli görevler yüklenmiştir.
Bu çerçevede; Sayıştay’ın genişleyen rol ve sorumluluklarına paralel olarak,
organizasyon yapısını yeniden şekillendirmek, uluslararası standartlarla uyumlu
olarak çağdaş denetim tekniklerinin daha yaygın olarak uygulamaya geçirilmesini
sağlamak, kamu fonlarının kullanıldığı tüm alanların Sayıştay denetimine tabi
olması sağlamak, Sayıştay yargısını, günün koşulları doğrultusunda daha etkin
kılmak gibi amaçlarla hazırlanan “Sayıştay Kanunu” 19.12.2010 tarihinde
yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. 6085 sayılı Sayıştay Kanununun uygulamasına ilişkin
ikincil mevzuat çalışmalarına hızla devam edilmektedir.
Bu amada, 5018 sayılı Kanunla uyum sağlayacak şekilde etkin bir dış
denetimin sağlanması için Sayıştay’ın yasal ve insan kaynakları altyapısının
güçlendirilmesi ve Sayıştay’ın denetim faaliyetlerinin kamuda yaygınlaştırılarak,
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
17
kontrol ve iç denetim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yönelik Sayıştay’ın
daha fazla katkı vermesinin sağlanması, temel önceliklerimiz arasındadır.
B- AMAÇ VE HEDEFLER
HEDEFLER:
Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim
standartlarımızı oluşturmak.
Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımıyaygınlaştırmak.
Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
Denetim altyapısı geliştirmek.
Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini artırmak.
İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
AMAÇ 1: Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak
denetimde etkinliği artırmak.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
18
HEDEFLER:
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal
düzenlemeler hakkında çalışmalarda bulunmak.
Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik
tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar
kurmak.
HEDEFLER:
Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi
eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem
planına dayalı olarak geliştirmek
Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını güvence
altına alacak bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
Kurumda kontrol sistemi ve risk yönetimini geliştirmek.
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin
ve verimli bir şekilde işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
İnsan kaynakları netiminde performans değerlendirme sistemini kurmak
ve geliştirmek.
AMAÇ 2: Sayıştay Yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya
kavuşturmak.
AMAÇ 3: Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
19
MİSYON
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını kullanmasına yönelik olarak,
kamu idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyet
göstermesini, kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olarak elde edinilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını
sağlamak için denetim yaparak raporlar üretmek ve sorumluların hesap ve
işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlamaktır.
VİZYON
Hesap veren ve saydam kamu yönetiminin teminatı Sayıştay.
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
Performans programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara
ilişkin kaynak ihtiyaçları, Ek:1 ve Ek:2’de yer alan tablolarda gösterilmiştir.
D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
Faaliyetlerin maliyetleri ile genel yönetim giderlerinden oluşan toplam
kaynak ihtiyacı, Ek:3 ve Ek:4’de yer alan tablolarda gösterilmiştir.
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
0,00
3.000,00
0,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimleri
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal
yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan
elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek
denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem
geliştirilmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı
güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
3.000,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanl
ığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim
Yönetim Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler
gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Yasal yapılanma sürecinin etkin ve zamanında tamamlanabilmesi için
"Kurum Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya konacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
3.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU EK:1
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F2:Stratejik amaçlarımıza uygun olarak denetim organizasyon yapısı
gözden geçirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimleri
5.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal
yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan
elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye
verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem
geliştirilmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı
güçlendirilecektir.
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
0,00
710.000,00
0,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimleri
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal
yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan
elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye
verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem
geliştirilmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı
güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
710.000,00
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanl
ığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F3:Denetim Yönetimi Sistemi kurularak geliştirilecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
710.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
0,00
1.750.000,00
0,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimleri
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal
yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan
elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye
verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem
geliştirilmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı
güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
1.750.000,00
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanl
ığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F5:Denetlenen kurumlar ve denetim sonuçlarına ilişkin grup arşivleme
sistemi kurulacak ve geliştirilecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.750.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
12.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F6:5018 sayılı Kanuna uygun olarak denetim alanına ilişkin kütük
güncellenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
12.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimleri
12.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal
yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan
elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye
verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem
geliştirilmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı
güçlendirilecektir.
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
0,00
6.000,00
0,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimleri
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal
yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan
elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye
verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem
geliştirilmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı
güçlendirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
6.000,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanl
ığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı F7:İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
6.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim
Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
760.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F8:Denetlenen kurum/birim verilerinin elektronik ortamda alınması,
işlenmesi ve saklanmasına yönelik teknik altyapı oluşturulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
760.000,00
0,00
0,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimleri
760.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun olarak yasal
yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan
elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye
verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem
geliştirilmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı
güçlendirilecektir.
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
100.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F1:Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesine
yönelik temel yaklaşımlar belirlenecek ve bu ilişkilerin eşgüdüm içinde
yürütülmesi sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
100.000,00
(t+1)
0,00
Başkan Yardımcılığı
100.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından Sayıştay
raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen
etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir.
TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
0,00
20.000,00
0,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimleri
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından Sayıştay
raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen
etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir.
TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
20.000,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Sayı
ştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM'ye sunulacak, kamuoyuna
ıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
20.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi
izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F3:TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha sağlıklı yürütülmesini teminen
TBMM'de Sayıştay temsilciliğinin bulundurulması için gerekli girişimlerde
bulunulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
1.000,00
(t+1)
0,00
Başkan Yardımcılığı
1.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından Sayıştay
raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen
etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir.
TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
25.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F1:Personel eğitimlerinin etkin bir şekilde planlanması ve yürütülmesi
amacıyla, "Eğitim Yönetim Sistemi" kurulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
25.000,00
(t+1)
0,00
Başkan Yardımcılığı
25.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
0,00
2.000,00
0,00
(t+1)
0,00
Başkan Yardımcılığı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikas
ı oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecek ve
yayınlanacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
0,00
50.000,00
0,00
(t+1)
0,00
Başkan Yardımcılığı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
50.000,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikas
ı oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F4:Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının etkinleştirilmesine yönelik
faaliyetler planlanacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
50.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
0,00
200.000,00
0,00
(t+1)
0,00
Başkan Yardımcılığı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
200.000,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikas
ı oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F6:Meslek mensuplarına yönelik mesleki gelişim eğitimleri planlanacak ve
uygulanacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
200.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
100.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F7:Meslek mensuplarının, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs,
seminer v.b. eğitim programlarına katılımı teşvik edilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
100.000,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimleri
100.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
0,00
700.000,00
0,00
(t+1)
0,00
Denetim Birimleri
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar
yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim
politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak
mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve
değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
700.000,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikas
ı oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Faaliyet Adı
F8:Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs, seminer v.b.
faaliyetler düzenlenecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
700.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi
eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
400.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Faaliyet Adı
F9:Bilgi ve görgü arttırma ve incelemelerde bulunma bağlamında meslek mensuplarının
yurtdışına gönderilmeleri sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
400.000,00
(t+1)
0,00
Özel Kalem
400.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu
görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak mensupların mesleki
kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde
yürütülecektir.
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Performans Hedefi
A3-H1-PH1:Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve
uygulamak.
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde
yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performansları
nın
arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Ekonomik Kod (t+1)
0,00
Faaliyet Adı
F10:Mensupların, Sayıştay denetimini ilgilendiren konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü
programlarına katılımları teşvik edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem
0,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak
0,00
0,00
0,00
ıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.835.000,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
5.835.000,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.835.000,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Başkan Yardımcılığı- Denetim Birimleri
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir
yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve
sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları
yönetim anlayışını yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısının olu
şturulmasını, bu işgücünün
sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
Ekonomik Kod (t+1)
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Performans Hedefi
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme, mesleki
eğitim ve gelişim, performans değerlendirme sistemi, kurum içi yükselme mekanizmaları, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve
motivasyon, organizasyon yapısının geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin çalışmalar, 2012 yılının sonu
itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş olacaktır.
Faaliyet Adı
F6:Performans ve motivasyonun yüksek düzeyde sağlanabilmesi için; personelin sosyal imkanları geliştirilecek ve yönetim
personelinin statüsü belirlenerek, özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin gerekli girişimlerde bulunulacaktı
r.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
3.000,00 0,00
3.000,00
2
5.000,00 0,00
5.000,00
3
710.000,00 0,00
710.000,00
4
1.750.000,00 0,00
1.750.000,00
5 12.000,00 0,00
12.000,00
6 6.000,00 0,00
6.000,00
7 760.000,00 0,00
760.000,00
3.246.000,00 0,00 3.246.000,00
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Yasal yapılanma sürecinin etkin ve zamanında
tamamlanabilmesi için "Kurum Eylem Planı" hazırlanarak
uygulamaya konacaktır.
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun
olarak yasal yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve
güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması,
işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller
belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için gerekli mevzuat
hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı
güçlendirilecektir.
İdare Adı
Hedef
H6-Denetim altyapısını geliştirmek.
İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
ıklama
Stratejik amaçlarımıza uygun olarak denetim
organizasyon yapısı gözden geçirilecektir.
Denetim Yönetimi Sistemi kurularak geliştirilecektir.
Genel Toplam
Denetlenen kurum/birim verilerinin elektronik ortamda
alınması, işlenmesi ve saklanmasına yönelik teknik
altyapı oluşturulacaktır.
Denetlenen kurumlar ve denetim sonuçlarına ilişkin grup
arşivleme sistemi kurulacak ve geliştirilecektir.
5018 sayılı Kanuna uygun olarak denetim alanına ilişkin
kütük güncellenecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU EK:2
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığ
ı
ıklamalar
ıklama
ıklama
Faaliyetler
Performans Hedefi
Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve
ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
ıklama
Performans Göstergeleri
Grup arşivleme sisteminin kurulmuş olması.
Denetim yönetimi sistemine ilişkin hizmet içi eğitim sayısı.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
100.000,00 0,00
100.000,00
2
20.000,00 0,00
20.000,00
3
1.000,00 0,00
1.000,00
4
0,00 0,00
0,00
121.000,00 0,00 121.000,00
TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha sağlıklı
yürütülmesini teminen TBMM'de Sayıştay temsilciliğinin
bulundurulması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilip
güçlendirilmesine yönelik temel yaklaşımlar belirlenecek
ve bu ilişkilerin eşgüdüm içinde yürütülmesi
sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklama
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM'ye
sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporların
gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
ıklamalar
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması
bakımından Sayıştay raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa
olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en
üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir. TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen
nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
İdare Adı
Hedef
H8-TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini arttırmak.
Performans Hedefi
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak, kamuoyuna
ıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
TBMM ve kamuoyunun bilgilenmesini sağlamaya yönelik toplantı, panel, vb. düzenlenmesi.
ıklama
Performans Göstergeleri
Denetim sonuçlarına ilişkin TBMM’ye sunulan raporların sayısında önceki yıla göre artış sağlanması.
Genel Toplam
ıklama
ıklama
Faaliyetler
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı To
p
lam
1 25.000,00 0,00
25.000,00
2 2.000,00 0,00
2.000,00
3 50.000,00 0,00
50.000,00
4 200.000,00 0,00
200.000,00
5 100.000,00 0,00
100.000,00
6 700.000,00 0,00
700.000,00
7 400.000,00 0,00
400.000,00
8 400.000,00 0,00
400.000,00
1.877.000,00 0,00 1.877.000,00
İdare Adı
Hedef
H1-Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi
eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Performans Hedefi
Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan eğitimlerin 2011 yılı itibariyle etkin bir
şekilde uygulanması sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Personel eğitimlerinin etkin bir şekilde planlanması ve
yürütülmesi amacıyla, "Eğitim Yönetim Sistemi"
kurulacaktır.
ıklamalar
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili
ve sürdürülebilir bir eğitim politikası
uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak biçimde
planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem
taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
ıklama
Performans Göstergeleri
Mensuplara verilen hizmet içi eğitim sayısı ve süresinde bir önceki yıla göre artış sağlanması.
Genel Toplam
ıklama
ıklama
Faaliyetler
Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının
etkinleştirilmesine yönelik faaliyetler planlanacaktır.
Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile
belirlenecek ve yayınlanacaktır.
Mensuplarımız
ın verdiği hizmet içi eğitim, seminer vb. faaliyetlerin sayısında bir önceki yıla göre artış
sağlanması.
Mensupların, Sayıştay denetimini ilgilendiren konularda
yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarının lisansüstü programlarına katılımları teşvik
edilecektir.
Meslek mensuplarına yönelik mesleki gelişim eğitimleri
planlanacak ve uygulanacaktır.
Meslek mensuplarının, ulusal ve uluslararası toplantı,
kongre, kurs, seminer v.b. eğitim programlarına katılımı
teşvik edilecektir.
Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs,
seminer v.b. faaliyetler düzenlenecektir.
Bilgi ve görgü arttırma ve incelemelerde bulunma
bağlamında meslek mensuplarını
n yurtdışına
gönderilmeleri sağlanacaktır.
ıklama
Çalışanların verilen eğitimler hakkında memnuniyet düzeylerinin %70'e ulaşması.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
6 5.835.000,00 0,00
5.835.000,00
5.835.000,00 0,00 5.835.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
ıklamalar
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer
katacak şekilde geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel
Gelişimi Stratejisi ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek,
adına denetim yaptığı TBMM ve onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda
stratejik insan kaynakları yönetim anlayışı
nı yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum
hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısının oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli
gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı zamanda kurum
mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
İdare Adı
Hedef
H5-İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin ve
verimli bir şekilde işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
Performans Hedefi
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi Belgesinde öngörülen işe
alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim, performans değerlendirme sistemi,
kurum içi yükselme mekanizmaları, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon,
organizasyon yapısının geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin
çalışmalar, 2012 yılının sonu itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş olacaktır.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Görev tanımları ve iş süreçlerinin 2012 yılı sonu itibariyle belirlenmiş
olması.
ıklama
İnsan kaynakları veritabanının 2012 yılı sonu itibariyle oluşturulması.
ıklama
Performans Göstergeleri
İnsan kaynakları biriminin 2012 yılının ilk yarısı itibariyle kurulmuş olması.
Genel Toplam
ıklama
ıklama
Faaliyetler
Performans ve motivasyonun yüksek düzeyde
sağlanabilmesi için; personelin sosyal imkanları
geliştirilecek ve yönetim personelinin statüsü belirlenerek,
özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin gerekli
girişimlerde bulunulacaktır.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
A1H6P1
3.246.000,00 2,2865 0,00 0,00 3.246.000,00 2,2865
A1H8P1
121.000,00 0,0852 0,00 0,00 121.000,00 0,0852
A3H1P1
1.877.000,00 1,3222 0,00 0,00 1.877.000,00 1,3222
A3H5P1
5.835.000,00 4,1103 0,00 0,00 5.835.000,00 4,1103
11.079.000,00 7,79
131.083.130,00 92,21
0,00
142.162.130,00
EK:3
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Performans
Hedefi
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Faaliyet
(TL)
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
EK:4
142.162.130,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
131.083.130,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
131.083.130,00
0,00 0,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0,00
0,00
142.162.130,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışı
9.055.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
600.420,00
0,00
0,00
0,00
9.055.000,00
Genel Toplam
91.261.710,00
600.420,00
0,00
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
0,00
0,00
0,00
11.595.500,00
29.649.500,00
11.079.000,00
Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı
0,00
0,00
2.024.000,00
0,00
0,00
0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı: SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
91.261.710,00
11.595.500,00
27.625.500,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
11.079.000,00
EK:5
İdare Adı
A3H5P1
A3H1P1
A1H6P1
A1H8P1
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
DENETİM BİRİMLERİ
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
DENETİM BİRİMLERİ
ÖZEL KALEM
DENETİM BİRİMLERİ
BAŞKAN YARDIMCILIĞI