T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2013 Mali Yılı
Performans Programı
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Tel: +90 312 295 3000
Fax: +90 312 295 4094
İnternet
http://www.sayistay.gov.tr
E - posta
sayistay@sayistay.gov.tr
Adres
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 45 Balgat 06100 Ankara / Türkiye
2013
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ..................................................................................................................1
I- GENEL BİLGİLER .............................................................................................3
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ....................................................... 3
B- TEŞKİLAT YAPISI ........................................................................................... 6
C- FIzIKSEL KAYNAKLAR ................................................................................ 8
D- İNSAN KAYNAKLARI .................................................................................... 9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ ...........................................................................10
A-TEMEL POLITIKA VE ÖNCELIKLER ..........................................................10
B- AMAç VE HEDEFLER ................................................................................10
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER .............12
D- TOPLAM KAYNAK IHTIYACI .....................................................................12
SUNUŞ
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de çağdaş mali
yönemin temel ilke ve kurallarını egemen kılarak daha etkin ve uluslararası
standartlara uygun bir kamu mali yönem ve kontrol sisteminin oluşturulması
amacıyla 2003 yılı sonlarında 5018 sayılı Kanun çıkarılmışr. Bu kanun ile bütçe
kapsamının genişlelmesi sureyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması,
üç yıllık bütçeleme, stratejik planlama, performans esaslı ve analik bütçe
sistemi, tahakkuk esaslı muhasebe, orta vadeli harcama sistemi oluşturulması
öngörülmüştür.
Bu reform çerçevesinde gerilen en önemli yeniliklerden birisi kamu
idarelerinin stratejik plan ve performans esaslı bütçeleme yoluyla ulusal kalkınma
planlarıyla bütçeler arasında sıkı bir bağ kurulmasıdır. Performans programlarında
kurumun performans hedef ve göstergeleri, faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin maliyetler tespit edilmekte;
böylece plan-program–bütçe ilişkisi ortaya konulmaktadır. Bu niteliğiyle performans programları kurumun
stratejik am ve hedeerine nasıl ulaşılacağını gösteren en önemli belge olmaktadır.
Stratejik yönem sisteminin stratejik plandan sonra ikinci bileşeni olan performans programı, Sayıştay üst
yönemi tarandan diğer kamu idarelerine örnek teşkil edecek şekilde önemle ele alınmaktadır.
Stratejik Planımız ile belirlenen çerçeve içerisinde temel amaç ve hedeerimiz olan;
• Kamu idarelerinin etkin denemini yapabilmek için kurumun denem kapasitesinin gelişrilmesi,
• Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gerekli olan altyapının oluşturulmasına
katkı sağlanması,
• Adil, hızlı, şeaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapının gelişrilmesi,
• Sayıştay fonksiyonlarının etkin yürütülebilmesi için kurumsal yönem kapasitesinin güçlendirilmesi
ve ileşimin gelişrilmesi,
için 2013 yılı içerisinde gerçekleşreceğimiz faaliyetlere ilişkin hedef ve göstergelerimiz ile kaynak planlamamız
bu program ile ortaya konulmuştur.
Ulusal kaynaklarımızın daha verimli ve etkin kullanılması, kamuya sunulan hizmetlerin kalitesinin
arrılması, yolsuzluk ve savurganlıkların önüne geçilmesi, hukuka aykırı uygulamalara set çekilmesi, kurumların
hesap verme sorumluluklarının işlevsel kılınması gibi çalışmalarımızın başarıya ulaşmasını diler, amaçlarımıza
ulaşmak için yoğun çaba sarfedecek olan tüm mensuplarımıza minnearlığımı ifade etmek isterim.
Doç.Dr.Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
3
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
I- GENEL BİLGİLER
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler şunlardır:
•T.C. Anayasasının 160 ıncı maddesi
“Sayıştay, merkezî yönem bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini
kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla
görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden ibaren on beş gün içinde bir
kereye mahsus olmak üzere karar düzellmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna
başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denemi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarandan yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denem usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin temina kanunla düzenlenir.
•T.C. Anayasasının 164 üncü maddesi
“Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın
sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay,
genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş
beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır.
Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel
Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denem ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara
bağlandığı anlamına gelmez.
•T.C. Anayasasının 165 inci maddesi
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir.
•5018 sayılı Kamu Mali Yönemi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesi:
“Sayıştay tarandan yapılacak harcama sonrası dış denemin amacı, genel yönem kapsamındaki kamu
idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönemin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara,
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet
Meclisine raporlanmasıdır.
4
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denem, genel kabul görmüş uluslararası denem standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve
doğruluğuna ilişkin malî denem ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara
ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespi,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, sureyle gerçekleşrilir.
Dış denem sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarandan düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denemler sonucunda; ikinci kranın (a) ve (b) bentlerinde belirlen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler ibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yöneci tarandan cevaplandırılır.
Sayıştay, denem raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denem genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarandan hesapların hükme bağlanması; genel yönem kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denem ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönem bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarandan yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri,
yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garanleri, Hazine alacakları, nakit yönemi ve
bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt
dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İksadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirlen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine gerilir.
5
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve
sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönem kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden
kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine gerilmesi sırasında kamu
idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, deer ve kayıtları göndereceği mensupları
aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere gertmeye, zlü bilgi almak üzere her derece ve sınıan ilgili
memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denemine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer
gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denemine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri
ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarandan yerinde ve işlem ve olayın her saasında
incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı
olmaksızın yılı içinde veya yıllar ibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da
denetleyebilir.
Denemler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve
uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
•6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesi
Mahkeme siyasi parlerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denemi
için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi parler, karara bağlanarak birleşrilmiş bulunan kesin hesap ile par
merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilanın kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran a
sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme
kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca
düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.
•3346 sayılı Kamu İksadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iksadi
teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller
belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son krasıyla da bu denemin Sayıştay tarandan
yapılacağı hükme bağlanmışr.
6
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
B- TEŞKİLAT YAPISI
Sayıştayın taşra teşkila bulunmamaktadır. Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32 nci maddesine göre,
Sayıştay Başkanının tekli ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen illerde denem grup başkanlıkları
kurulabilecekr.
Sayıştay; başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Denem ve denem destek grup başkanlıkları, Denem Gelişrme ve Eğim Merkezi ile yönem birimleri,
başkanlığa bağlı olarak görev yapan birimlerdir. Denem ve denem destek grup başkanlıkları ile Denem
Gelişrme ve Eğim Merkezi, bir başkan ve yeterli sayıda denetçiden oluşur.
Yargı ve karar organları; daireler, genel kurul, temyiz kurulu, daireler kurulu, rapor değerlendirme kurulu,
yüksek disiplin kurulu, meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulu, denem planlama ve koordinasyon
kurulu ile başsavcılıkr.
Daireler, sekiz adet olup, bir başkan ve al üyeden oluşur.
Genel Kurul, Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden oluşur
Temyiz Kurulu, Genel Kurulca, Rapor Değerleme Kuruluna seçilenler dışında kalan daire başkanları ile
üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on al üyeden oluşur.
Daireler Kurulu, Rapor Değerleme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanı ve üyelerin dışında
kalan daire başkanı ve üyelerden oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu, Genel Kurul tarandan iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her daireden
birer üye ile denemden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Genel Kurul tarandan seçilecek beş daire başkanı ve her
daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Genel Kurul tarandan seçilecek bir
daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile denemden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Denem, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Başkan, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Başsavcılık, bir başsavcı ve savcılardan oluşur.
Yönem birimleri, Sayıştayın yönem işlerini yürütmek üzere Başkanın tekli ve Genel Kurulun kararı ile
kurulur.
7
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
8
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
C- FİzİKSEL KAYNAKLAR
Sayıştay, mülkiye Hazineye ait olan, 96.000 m² kullanım alanına sahip Balgat semndeki merkez binada
ve 7143 m² kullanım alanına sahip Kavaklıdere semndeki ek binada hizmet vermektedir. Gölbaşı, ODTÜ, Afet
İşleri Genel Müdürlüğü ve Susuzköyde arşiv binaları mevcuur. Söz konusu arşiv binalarının kullanım alanı,
Gölbaşı Arşiv Binalarında 13.000 m², ODTÜ Arşiv Binalarında 13.600 m², Afet İşleri Arşiv Binalarında 9000 ve
Susuzköy Arşiv Binalarında 22.208 m² olmak üzere, toplam 57.808 m²’dir.
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 721 adet lojman ile Manavgat ve Gölbaşı’nda toplam 2
adet eğim ve sosyal tesisi mevcuur.
Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 4 adet yemekhane, kann, PTT ve banka
şubesi ile 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır.
Kurumun hizmetlerinde kullanılan 37 adet binek taşıt, 2 adet otobüs, 2 adet kamyon, 3 adet minibüs ve 3
adet kamyonet olmak üzere toplam 47 adet taşıt mevcuur.
Sayıştay Başkanlığı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler
konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Merkezi görev yapmaktadır. Merkezde; rewall yazılım
ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı denem sistemi, internet içerik güvenlik sistemi, internet siteleri erişim
denem sistemleri, gerçek zamanlı virüs koruma, tanıma, temizleme sistemleri kurulmuş olup sürekli olarak
güncellenmektedir.
İş süreçleri incelenerek Sayıştayın amaç ve hedeeri doğrultusunda, aşağıda belirlen yazılım projeleri
üzerinde çalışmalara başlanmışr.
Bilgisayar Destekli Denem Yazılımı Projesi
TÜBİTAK tarandan nansmanı sağlanan ve denem verileri üzerinde bilgisayar aracılığıyla analiz
yapılmasını sağlayacak olan Bilgisayar Destekli Denem Yazılımı projesinin yazılım çalışmaları halen devam
9
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
etmekte olup 2013 yılının ikinci yarısından ibaren pilot kullanım çalışmalarına başlanması beklenmektedir.
Denem Yönemi Yazılımı Projesi
Yeni mali mevzuan öngördüğü denem uygulamalarının yönemi ve takibini kolaylaşrmak ve etkinliğini
arrmak amacıyla, denem yönemi konusunda yazılım kullanımı hususu değerlendirilmiş olup, bu konuda
dünyada kullanılan örnekleriyle karşılaşrılmak sureyle yerli bir yazılım rmasının üreği paket yazılımın
kurumumuza uyarlanması tamamlanmış olup, bilgisayarlara kurulum çalışmaları devam etmektedir.
Doküman Yönem Sistemi Yazılımı Projesi
Halen kurumumuzda kullanılmakta olan basit evrak takip modülü yerine, bütün doküman yönem
süreçlerinin elektronik ortama aktarılması konusunda bir proje çalışması başlalmış olup, projenin gelişrilmesi
çalışmaları süreci analizi yazılım projesiyle eşzamanlı olarak yürütülmektedir. Yazılım ve çalışma ekibi ortak
çalışmayla sistemin kurulumu ve belge ürem ve dolaşım süreçlerini analiz etmekte ve yazılıma aktarmaktadır.
D- İNSAN KAYNAKLARI
Sayıştayın insan kaynakları, meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönem mensuplarından oluşur.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir.
Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan görevlerde çalışmış olanlardan TBMM
Genel Kurulu tarandan seçilir.
Daire başkanları üyeler arasından Genel Kurul tarandan seçilir. Sayıştay Başkanı tarandan görevlendirilen
başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar arasından Genel Kurul ve
TBMM tarandan seçilir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iksat, işletme, iksadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim ibariyle
bunlara denkliği Yükseköğrem Kurulu tarandan onanmış yurt içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte
veya yüksekokullardan birini birmiş olanlar arasından ÖSYM tarandan yapılacak giriş sınav sonucuna göre
Sayıştay Başkanı tarandan atanır.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak sureyle Maliye Bakanlığınca yapılacak
teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar.
Yönem mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sayıştay Başkanı tarandan atanmaktadır.
Sayıştayda bir Başkan, iki başkan yardımcısı, sekiz daire başkanı, 45 üye, 848 denetçi, bir Başsavcı, 9 savcı
ve 578 yönem mensubu görev yapmaktadır.
10
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
II- Performans Bilgileri
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu mali yönem sisteminde önemli değişiklikler
gerçekleşrilmişr. Kamu mali yönem ve kontrol sisteminin yapı ve işleyişindeki bu değişim, Sayıştay’ın
geleneksel işlevlerine yeni açılımlar germiş, gerek hukuk devle ilkesinin güçlendirilmesinde gerekse kamu
yöneminde etkinliğin arrılmasında Sayıştay’a kilit bir konum kazandırmışr.
Avrupa Birliği Müktesebanın Kabulüne İlişkin Ulusal Programın (28.3 Mali Kontrol) Bölümünde, “Dış
Denemin AB ve Uluslararası Standartlara Uygun Bir Şekilde Gelişrilmesi İçin Mevzuat Değişikliğive “Sayıştayın
Dış Denem Kapasitesinin Güçlendirilmesi” konuları önceliklertasni alnda yer almış, ayrıca 2011-2013
Dönemi Orta Vadeli Programda da, idari ve mali sorumlulukların gereği gibi yerine gerilmesi için 5018 sayılı
Kamu Mali Yönemi ve Kontrol Kanunu ile kamuda oluşturulan yeni mali yönem ve denem anlayışının tüm
unsurlarıyla hayata geçirilebilmesi için Başkanlığımıza önemli görevler yüklenmişr.
Bu çerçevede; Sayıştayın genişleyen rol ve sorumluluklarına paralel olarak, organizasyon yapısını yeniden
şekillendirmek, uluslararası standartlarla uyumlu olarak çağdaş denem tekniklerinin daha yaygın olarak
uygulamaya geçirilmesini sağlamak, kamu fonlarının kullanıldığı tüm alanların Sayıştay denemine tabi olmasını
sağlamak, Sayıştay yargısını, günün koşulları doğrultusunda daha etkin kılmak gibi amaçlarla hazırlanan “Sayıştay
Kanunu” 19.12.2010 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe girmişr.6085 sayılı Sayıştay Kanununun uygulamasına
ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları da 2011 yılında tamamlanmışr.
Bu aşamada, 5018 sayılı Kanunla uyum sağlayacak şekilde etkin bir dış denemin sağlanması için
Sayıştay’ın yasal ve insan kaynakları altyapısının güçlendirilmesi ve Sayıştay’ın denem faaliyetlerinin kamuda
yaygınlaşrılarak, kontrol ve denem sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yönelik Sayıştay’ın daha fazla
katkı vermesinin sağlanması, temel önceliklerimiz arasındadır.
B- AMAç VE HEDEFLER
AMAÇ 1: Çağdaş denem yöntem ve tekniklerini yaygınlaşrarak denemde etkinliği arrmak.
HEDEFLER:
1.1. Uluslararası denem standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denem standartlarımızı
oluşturmak.
1.2. Denem rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
1.3. Denemi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
1.4. Bilgisayar destekli denem tekniklerinin kullanımını yaygınlaşrmak.
1.5. Denem alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
1.6. Denem altyapısını gelişrmek.
1.7. Denemde kalite güvence sistemini gelişrmek.
1.8. TBMM ile ilişkileri gelişrerek Sayıştay raporlarının etkisini arrmak.
1.9. İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
11
2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇ 2: Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak
HEDEFLER:
2.1. Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal düzenlemeler hakkında
çalışmalarda bulunmak.
2.2. Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu
uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
AMAÇ 3: Etkin bir yönem sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
HEDEFLER:
3.1 Kurum içi ve dışındaki beklenleri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi eğim polikası
oluşturmak ve uygulamak.
3.2. Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönemini sürdürülebilir bir strateji ve eylem planına dayalı olarak
gelişrmek.
3.3. Üst yöneme doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını güvence alna alacak bir yöntem
bilgi sistemi kurmak.
3.4. Kurumda iç kontrol sistemi ve risk yönemini gelişrmek.
3.5. İnsan kaynakları yönemi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin ve verimli bir şekilde
işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
3.6. İnsan kaynakları yöneminde performans değerlendirme sistemini kurmak ve gelişrmek.
MİSYoN
Sayıştayın Misyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını kullanmasına yönelik olarak, kamu
idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyet göstermesini, kamu kaynaklarının
öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesini, saklanmasını ve
kullanılmasını sağlamak için denem yaparak raporlar üretmek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama
yoluyla kesin hükme bağlamakr.
VİzYoN
Sayıştayın Vizyonu; kamu yöneminin saydamlığını ve hesap verebilirliğini sağlamakr.
12
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
Performans programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara ilişkin kaynak ihyaçları, Ek:1 ve
Ek:2’de yer alan tablolarda gösterilmişr.
D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
Faaliyetlerin maliyetleri ile genel yönem giderlerinden oluşan toplam kaynak ihyacı, Ek:3 ve Ek:4’de yer
alan tablolarda gösterilmişr.
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası denetim standartları ve politikalarıyla uyumlu
Sayıştaya özgü denetim standartlarımız ve politikalarımızla
ilgili hizmet içi eğitimler verilecektir.
(t+1)
III-EKLER
Denetim Birimi
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
İdare Adı
0,00
0,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
12.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
12.000,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
EK:1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H1-PH1: Dış denetim standartlarımız 2013 yılı itibariyle
hazırlanmış olacaktır.
0,00
0,00
Ekonomik Kod
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası denetim
standartları ve AB uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak yürürlüğe konulması ve
duyurulması amaçlanmaktadır.
0,00
12.000,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.000,00
A1-H1-PH1: Dış denetim standartlarımız 2013 yılı itibariyle
hazırlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Denetim Birimi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası denetim
standartları ve AB uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak yürürlüğe konulması ve
duyurulması amaçlanmaktadır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı F2: Standartlar izlenerek güncellenecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
40.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Denetimde kalite ve standardı sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri uygulamaya konulacak,
kurumumuzun gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve uluslararası standartlarda yapılan
güncellemelere göre periyodik olarak geliştirilip güncellenecektir.
0,00
0,00
40.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F1: Taslak denetim rehberleri uygulanabilir hale getirilecek ve
yayınlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Denetim Birimi
40.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H2-PH1: Denetim Rehberlerimiz 2013 yılı itibariyle
uygulanmaya hazır hale getirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H2-PH1: Denetim Rehberlerimiz 2013 yılı itibariyle
uygulanmaya hazır hale getirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Denetim rehberleri, kurumumuzun yapısı, işleyişi, ülkemizin
şartları ve ihtiyaçları ile uluslararası standartlar paralelinde
geliştirilip güncellenecektir.
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetimde kalite ve standardı sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri uygulamaya konulacak,
kurumumuzun gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve uluslararası standartlarda yapılan
güncellemelere göre periyodik olarak geliştirilip güncellenecektir.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Yapılan denetimlerin tamamı 2013 yılının ikinci
yarısı itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun
şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Yasal düzenlemeler, uluslararası denetim standartları ve iyi
uygulama örnekleri esas alınarak düzenlilik denetim
uygulamaları yapılacak ve yaygınlaştırılacaktır.
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı
paralelinde daha etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı
denetimlerde genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini
beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal
standartlarımızın hazırlanmasını ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek
düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin
hazırlayacaktır.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
A1-H3-PH1: Yapılan denetimlerin tamamı 2013 yılının ikinci
yarısı itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun
şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Denetim Birimi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı
paralelinde daha etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı
denetimlerde genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini
beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal
standartlarımızın hazırlanmasını ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek
düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin
hazırlayacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F2:Denetim faaliyetlerinin kaliteli, sürekli ve tutarlı bir şekilde
yürütülmesini güvence altına almak amacıyla kalite güvencesi
ve gözden geçirme süreçleri oluşturulacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
45.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı
paralelinde daha etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı
denetimlerde genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini
beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal
standartlarımızın hazırlanmasını ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek
düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin
hazırlayacaktır.
0,00
0,00
45.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F3:Yeni denetim metodolojileri ve tekniklerinin tanıtımına
yönelik eğitim v.b. faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Denetim Birimi
45.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Yapılan denetimlerin tamamı 2013 yılının ikinci
yarısı itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun
şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Bi i l i
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F4:Denetim sonuçlarını gösteren raporlar etkin ve zamanlı bir
şekilde TBMM'ye sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve
raporun gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H3-PH1: Yapılan denetimlerin tamamı 2013 yılının ikinci
yarısı itibariyle hazırlanan standart ve rehberlere uygun
şekilde yürütülüyor olacaktır.
0,00
Denetim Birimi
32.000,00
0,00
32.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı
paralelinde daha etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı
denetimlerde genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini
beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal
standartlarımızın hazırlanmasını ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek
düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin
hazırlayacaktır.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
32.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
7.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini
kullanabilen denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine
ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F1:BDD tekniklerinin uygulanmasında sık kullanılan
analizlerin otomatikleştirilmesine yönelik denetim
metodolojileri ve yazılımları geliştirilecektir.
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı
sonuçlanması ve bu suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması
amaçlanmakta olup, bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri
için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması,
işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller
belirlenerek, bu prosedürlerin standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar
tamamlanacaktır.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F2:BDD tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak doğacak
eğitim ihtiyacı karşılanacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini
kullanabilen denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine
ulaşacaktır.
0,00
Denetim Birimi
45.000,00
0,00
45.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı
sonuçlanması ve bu suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması
amaçlanmakta olup, bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri
için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması,
işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller
belirlenerek, bu prosedürlerin standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar
tamamlanacaktır.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
45.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
35.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini
kullanabilen denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine
ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F3:BDD tekniklerinin denetimde yaygın olarak kullanılması
amacıyla her yıl yeterli sayıda yazılım satın alınacaktır.
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı
sonuçlanması ve bu suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması
amaçlanmakta olup, bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri
için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması,
işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller
belirlenerek, bu prosedürlerin standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar
tamamlanacaktır.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini
kullanabilen denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine
ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Denetim Birimi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı
sonuçlanması ve bu suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması
amaçlanmakta olup, bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri
için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması,
işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller
belirlenerek, bu prosedürlerin standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar
tamamlanacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F4:Denetçilerin BDD tekniklerini kullanmasına yönelik
uygulamalı eğitim programları düzenlenecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı
sonuçlanması ve bu suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması
amaçlanmakta olup, bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri
için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması,
işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller
belirlenerek, bu prosedürlerin standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar
tamamlanacaktır.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F5:Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda alınan
verilerin alınması, saklanması, işlenmesi ve belirli testlerin
yapılmasına ilişkin teknik, yöntem ve usullerin belirlenmesi için
çalışmalar yapılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Denetim Birimi
2.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H4-PH1: Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini
kullanabilen denetçi sayısı toplam denetçi sayısının %15'ine
ulaşacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F1:Bilişim sistemleri denetimleri (BSD) uluslararası
standartlara uygun olarak yürütülecek ve yaygınlaştırılacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2013 yılı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler,
uluslararası standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde
yürütülüyor olacaktır.
0,00
Denetim Birimi
120.000,00
0,00
120.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların
güvenlik ve güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim
ortamında üretilen verilerin güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim
sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri
sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin
birlikte yürütülmesi sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği
yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak
suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
120.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2013 yılı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler,
uluslararası standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde
yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Bilişim sistemleri taslak denetim rehberi geliştirilip
güncellenecektir.
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların
güvenlik ve güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim
ortamında üretilen verilerin güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim
sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri
sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin
birlikte yürütülmesi sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği
yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak
suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
40.000,00
A1-H5-PH1: 2013 yılı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler,
uluslararası standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde
yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Denetim Birimi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların
güvenlik ve güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim
ortamında üretilen verilerin güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim
sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri
sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin
birlikte yürütülmesi sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği
yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak
suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
40.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F3:Temel düzeyde ve uzmanlık düzeyinde BSD eğitimleri
verilecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
40.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
45.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların
güvenlik ve güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim
ortamında üretilen verilerin güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim
sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri
sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin
birlikte yürütülmesi sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği
yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak
suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
0,00
0,00
45.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F4:BSD'de ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlar
karşılanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Denetim Birimi
45.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2013 yılı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler,
uluslararası standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde
yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F5:BSD konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve
Sayıştaylarla işbirliği geliştirilecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2013 yılı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler,
uluslararası standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde
yürütülüyor olacaktır.
0,00
Denetim Birimi
450.000,00
0,00
450.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların
güvenlik ve güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim
ortamında üretilen verilerin güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim
sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri
sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin
birlikte yürütülmesi sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği
yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak
suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
450.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H5-PH1: 2013 yılı itibariyle, denetim alanına giren kamu
idarelerinde bilişim sistemlerine yönelik denetimler,
uluslararası standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde
yürütülüyor olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F6:BS güvenliği ve denetimi konusunda kamu idareleri ile
işbirliği yapılacaktır.
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların
güvenlik ve güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim
ortamında üretilen verilerin güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim
sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu risklerin denetim sürecine etkileri konusunda bilgilenmeleri
sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin
birlikte yürütülmesi sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği
yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak
suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F1:Stratejik amaçlarımıza uygun olarak denetim organizasyon
yapısı gözden geçirilecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla
Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan
düzenlemeler gerçekleştirilecektir
0,00
Denetim Birimi
2.000,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun
olarak yasal yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve
güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik,
yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece
denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
400.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun
olarak yasal yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve
güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik,
yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece
denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
0,00
(t+1)
Faaliyet Adı F2:Denetim Yönetimi Sistemi kurularak geliştirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
400.000,00
0,00
Denetim Birimi
400.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla
Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan
düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
30.000,00
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla
Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan
düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Denetim Birimi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun
olarak yasal yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve
güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik,
yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece
denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
30.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F3:Her Grubun denetim alanıyla ilgili Daire ve Temyiz Kurulu
Kararlarının birer örneğinin gruplara gönderilerek
arşivlenmesi sağlanacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
30.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
750.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun
olarak yasal yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve
güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik,
yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece
denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
0,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F4:Denetlenen kurumlar ve denetim sonuçlarına ilişkin grup
arşivleme sistemi kurulacak ve geliştirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
750.000,00
0,00
Denetim Birimi
750.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla
Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan
düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.000,00
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla
Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan
düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Denetim Birimi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun
olarak yasal yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve
güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik,
yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece
denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F5:5018 sayılı Kanuna uygun olarak denetim alanına ilişkin
kütük güncellenecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun
olarak yasal yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve
güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik,
yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece
denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı F6:İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Denetim Birimi
5.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla
Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan
düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F7:Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde
edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli
testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin
teknik, yöntem ve usuller belirlenecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H6-PH1: Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla
Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve ihtiyaç duyulan
düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
0,00
Denetim Birimi
5.000,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun
olarak yasal yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve
güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik,
yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için
gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini
sağlamak üzere Denetim Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece
denetim alt yapısı güçlendirilecektir.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H7-PH1: 2013 yılı sonu itibariyle, yapılan denetimlerin
%25'i belirlenecek olan kalite güvence süreçlerinden
geçirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Kalite güvence süreçleri belirlenerek uygulamaya
konacaktır.
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Sayıştayların kamusal hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde rol üstlenmeleri, bu kurumları
kalite anlayışı yönünden daha titiz ve sorumlu davranmaya yöneltmektedir.
Denetimde kalitenin sağlanması denetim sonuçlarının güvenilirliğini arttırdığı gibi oluşturulan denetim
görüş ve önerilerinin TBMM ve kamu idareleri tarafından daha çok dikkate alınmasını sağlayacaktır.
Bu nedenle denetimin tüm aşamalarında, görevlerin etkin bir şekilde standartlara uygun olarak yerine
getirilmesini teminat altına alacak kontrol prosedürleri geliştirilerek uygulanacaktır.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F1:Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilip
güçlendirilmesine yönelik temel yaklaşımlar belirlenecek ve bu
ilişkilerin eşgüdüm içinde yürütülmesi sağlanacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye
sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin
yerine getirilmesi izlenecektir.
0,00
Denetim Birimi
5.000,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması
bakımından Sayıştay raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa
olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en
üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir. TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen
nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye
sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin
yerine getirilmesi izlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F2:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM'ye sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine
getirilmesi izlenecektir.
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması
bakımından Sayıştay raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa
olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en
üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir. TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen
nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F3:TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha sağlıklı yürütülmesini
teminen TBMM'de Sayıştay temsilciliğinin bulundurulması için
gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H8-PH1:Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye
sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin
yerine getirilmesi izlenecektir.
0,00
Denetim Birimi
2.000,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması
bakımından Sayıştay raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa
olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en
üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir. TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen
nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F1:Sayıştay, dış denetim amaçlarının gerçekleşmesi, yöntem ve
yaklaşımlarının anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili
idarelerin hizmet içi eğitim programlarına destek sağlayacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H9-PH1:Denetim alanındaki kamu idarelerinin
Sayıştay'dan beklentilerinin karşılanma oranı, bir önceki yıla
göre %25 oranında arttırılacaktır.
0,00
Denetim Birimi
2.000,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış
denetimin amaç, yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim
sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler
ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve
yöntemler kamu idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını
gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F2:Sayıştayca yürütülen faaliyetlere ilişkin sonuç ve bilgilere
kamu idareleri ve kamuoyunun erişim kanalları arttırılacak ve
geliştirilecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1-H9-PH1:Denetim alanındaki kamu idarelerinin
Sayıştay'dan beklentilerinin karşılanma oranı, bir önceki yıla
göre %25 oranında arttırılacaktır.
0,00
Denetim Birimi
5.000,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış
denetimin amaç, yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim
sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler
ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve
yöntemler kamu idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını
gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H1-PH1:Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan
kaynaklanan gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik
çalışmalar 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Yargı ve kurul faaliyetlerindeki süreçler gözden
geçirilecektir.
Daireler ve Kurullar
Ekonomik Kod
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona
gidilecek ve yargı raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Sayıştay ilamlarının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler ve ihmallerin kaldırılması ve bu konudaki
sorumlulukların caydırıcı müeyyidelere bağlanması için gerekli yasal ve idarî tedbirler alınacaktır.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F1:Uygulamaya yön verecek nitelikte olan ilamların Sayıştay
internet sayfasında yayınlanması sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Daireler ve Kurullar
2.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A2-H2-PH1:Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında bir
önceki yıla göre %20 oranında artış sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise
etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması
önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F1:Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecek
ve yayınlanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Başkan Yardımcılığı
2.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan
eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
45.000,00
A3-H1-PH1:Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan
eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Başkan Yardımcılığı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise
etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması
önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
45.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F2:Mensuplarımızın bilgisayar kullanımı alanındaki deneyim
ve becerileri geliştirilecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
45.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan
eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının etkinleştirilmesine
yönelik faaliyetler planlanacaktır.
Başkan Yardımcılığı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise
etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması
önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
A3-H1-PH1:Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan
eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Başkan Yardımcılığı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise
etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması
önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F4:Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik teorik ve
uygulamalı eğitimler planlanacak ve uygulanacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
115.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise
etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması
önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
115.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F5:Meslek mensuplarına yönelik mesleki gelişim eğitimleri
planlanacak ve uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Başkan Yardımcılığı
115.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan
eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F6:Meslek mensuplarının, ulusal ve uluslararası toplantı,
kongre, kurs, seminer v.b. eğitim programlarına katılımı teşvik
edilecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan
eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
0,00
Başkan Yardımcılığı
45.000,00
0,00
45.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise
etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması
önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
45.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.050.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise
etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması
önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
1.050.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F7:Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs,
seminer v.b. faaliyetler düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Başkan Yardımcılığı
1.050.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan
eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
945.000,00
A3-H1-PH1:Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan
eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Özel Kalem
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise
etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması
önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
945.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F8:Bilgi ve görgü arttırma ve incelemelerde bulunma
bağlamında meslek mensuplarının yurtdışına gönderilmeleri
sağlanacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
945.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
555.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise
etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması
önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
555.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F9:Mensupların, Sayıştay denetimini ilgilendiren konularda
yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının
lisansüstü programlarına katılımları teşvik edilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Özel Kalem
555.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan
eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
60.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise
etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması
önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
0,00
0,00
60.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F10:Yönetici, teknik eleman, büro ve sekreterlik ve diğer
uzmanlık hizmetlerinde çalışan yönetim mensuplarına
uzmanlık alanlarına uygun bilgi ve becerilerin kazandırılması
ve gelişmelere adapte edilmeleri amacıyla görevleri süresince
sürekli eğitim verilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Başkan Yardımcılığı
60.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H1-PH1:Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan
eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
6.000,00
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal
işleyişinin güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi;
bilişim sistemleri altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi,
eğitim, güvenlik, BS yönetimine ilişkin çalışmalar, 2013 yılı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Başkan Yardımcılığı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve
teknik kapasiteye sahip olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;
Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet
göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası standartlara uygun ve kurumsal
ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en
üst seviyede uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak
şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre
bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş sistemler temin
edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve araçlarına sahip olunması sağlanacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
6.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F1:Başkanlıkça onaylanan Bilişim Sistemleri Stratejisinde yer
alan "Eylem Planı" güncellenerek uygulanacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
6.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
20.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve
teknik kapasiteye sahip olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;
Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet
göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası standartlara uygun ve kurumsal
ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en
üst seviyede uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak
şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre
bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş sistemler temin
edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
0,00
0,00
20.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F2:Kurum içi iletişimin en önemli unsuru olan İntranet, daha
kapsamlı ve işlevsel hale getirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Başkan Yardımcılığı
20.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal
işleyişinin güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi;
bilişim sistemleri altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi,
eğitim, güvenlik, BS yönetimine ilişkin çalışmalar, 2013 yılı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
10.000,00
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal
işleyişinin güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi;
bilişim sistemleri altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi,
eğitim, güvenlik, BS yönetimine ilişkin çalışmalar, 2013 yılı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Başkan Yardımcılığı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve
teknik kapasiteye sahip olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;
Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet
göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası standartlara uygun ve kurumsal
ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en
üst seviyede uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak
şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre
bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş sistemler temin
edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F3:Sayıştayın dışa açılan en önemli pencerelerinden birisi olan
internet sitesi, daha kapsamlı ve işlevsel hale getirilecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
10.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
440.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve
teknik kapasiteye sahip olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;
Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet
göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası standartlara uygun ve kurumsal
ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en
üst seviyede uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak
şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre
bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş sistemler temin
edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
0,00
0,00
40.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F4:Kurum içerisinde Denetim Yönetim Sistemi, İnsan
Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik
Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi
entegre bilgi sistemleri kurulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
400.000,00
0,00
Denetim Birimi
440.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal
işleyişinin güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi;
bilişim sistemleri altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi,
eğitim, güvenlik, BS yönetimine ilişkin çalışmalar, 2013 yılı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı F5:Kurum otomasyon sistemleri modernize edilecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H2-PH1:Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay
denetiminin geliştirilmesi, yargısının desteklenmesi, kurumsal
işleyişinin güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin geliştirilmesi;
bilişim sistemleri altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi,
eğitim, güvenlik, BS yönetimine ilişkin çalışmalar, 2013 yılı
itibariyle tamamlanmış olacaktır.
0,00
Denetim Birimi
830.000,00
0,00
30.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
800.000,00
Ekonomik Kod
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve
teknik kapasiteye sahip olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;
Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet
göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası standartlara uygun ve kurumsal
ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en
üst seviyede uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak
şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre
bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş sistemler temin
edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve araçlarına sahip olunması sağlanacaktır
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
830.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde
öngörülen aylık yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin
çalışmalar, 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Çalışma ekipleri ve bilişim yönlendirme kurulu
görevlendirilecektir.
Başkan Yardımcılığı
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir
yönetim modeli ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde
raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal
zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere
kaynaklar, teknoloji insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak
şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden
yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları,
performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin, teknoloji tabanlı
doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F2:Yönetim Bilgi Sistemi Eylem Planı güncellenecek ve
ihtiyaçlar önceliklendirilecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde
öngörülen aylık yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin
çalışmalar, 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
0,00
Başkan Yardımcılığı
2.000,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir
yönetim modeli ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde
raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal
zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere
kaynaklar, teknoloji insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak
şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden
yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları,
performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin, teknoloji tabanlı
doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde
öngörülen aylık yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin
çalışmalar, 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Çalışma planı, prensipler ve belgeleme prosedürleri
belirlenecektir.
Başkan Yardımcılığı
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir
yönetim modeli ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde
raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal
zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere
kaynaklar, teknoloji insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak
şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden
yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları,
performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin, teknoloji tabanlı
doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı F4:Sistem bileşenleri projelendirilecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde
öngörülen aylık yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin
çalışmalar, 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
0,00
Başkan Yardımcılığı
2.000,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir
yönetim modeli ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde
raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal
zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere
kaynaklar, teknoloji insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak
şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden
yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları,
performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin, teknoloji tabanlı
doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.400.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H3-PH1:Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde
öngörülen aylık yönetim raporlarının üretilmesine ilişkin
çalışmalar, 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F5:Sistem donanım ve yazılım ihtiyaçları temin edilecek ve
kurumca geliştirilecektir.
Denetim Birimi
Ekonomik Kod
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir
yönetim modeli ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde
raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal
zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere
kaynaklar, teknoloji insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak
şekilde geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden
yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları,
performans bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin, teknoloji tabanlı
doğru tutarlı zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H4-PH1:2013 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk
yönetimi sistemi ve iç kontrol sistemleri kurulmuş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Kurumsal risk yönetim yapısı yargı fonksiyonu dahil
edilerek gözden geçirilecektir
Başkan Yardımcılığı
Ekonomik Kod
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması sağlanarak, uygulama
aksaklıklarının giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli şekilde ele alınması için toplantılar ve
seminerler organize edilerek güncelleme çalışmaları yürütülecektir.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
6.000,00
A3-H4-PH1:2013 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk
yönetimi sistemi ve iç kontrol sistemleri kurulmuş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Başkan Yardımcılığı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması sağlanarak, uygulama
aksaklıklarının giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli şekilde ele alınması için toplantılar ve
seminerler organize edilerek güncelleme çalışmaları yürütülecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
6.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F2:Kurumsal risk yönetiminin benimsenmesi ve
yaygınlaştırılmasını sağlamak için birimlerde eğitim ve atölye
çalışmaları düzenlenecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
6.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması sağlanarak, uygulama
aksaklıklarının giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli şekilde ele alınması için toplantılar ve
seminerler organize edilerek güncelleme çalışmaları yürütülecektir.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F3:İç kontrol sistemi gözden geçirilerek tüm faaliyetleri
kapsayacak şekilde oluşturulacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Başkan Yardımcılığı
2.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H4-PH1:2013 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk
yönetimi sistemi ve iç kontrol sistemleri kurulmuş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F1:İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisinde
yer alan "Eylem Planı" güncellenerek uygulanacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi
Stratejisi Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme,
mesleki eğitim ve gelişim, performans değerlendirme sistemi,
kurum içi yükselme mekanizmaları, çalışma ortamının
iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin
çalışmalar, 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma
aşamasına getirilmiş olacaktır.
0,00
Başkan Yardımcılığı
2.000,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma
değer katacak şekilde geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını
gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel
Gelişimi Stratejisi ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek,
adına denetim yaptığı TBMM ve onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere,
kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı,
kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısının oluşturulmasını, bu işgücünün
sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı zamanda kurum
mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F2:Mevcut insan kaynağı yapısını tanımlamak üzere kapsamlı
bir "İnsan Kaynakları Veritabanı" geliştirilecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi
Stratejisi Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme,
mesleki eğitim ve gelişim, performans değerlendirme sistemi,
kurum içi yükselme mekanizmaları, çalışma ortamının
iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin
çalışmalar, 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma
aşamasına getirilmiş olacaktır.
0,00
Başkan Yardımcılığı
5.000,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma
değer katacak şekilde geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını
gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel
Gelişimi Stratejisi ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek,
adına denetim yaptığı TBMM ve onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere,
kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı,
kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısının oluşturulmasını, bu işgücünün
sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı zamanda kurum
mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
3.100.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi
Stratejisi Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme,
mesleki eğitim ve gelişim, performans değerlendirme sistemi,
kurum içi yükselme mekanizmaları, çalışma ortamının
iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin
çalışmalar, 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma
aşamasına getirilmiş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F3:Performans ve motivasyonun yüksek düzeyde
sağlanabilmesi için; yönetim personelinin statüsü belirlenerek,
özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin gerekli girişimlerde
bulunulacaktır.
Başkan Yardımcılığı
Ekonomik Kod
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma
değer katacak şekilde geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını
gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel
Gelişimi Stratejisi ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek,
adına denetim yaptığı TBMM ve onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere,
kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı,
kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısının oluşturulmasını, bu işgücünün
sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı zamanda kurum
mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
3.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100.000,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.000,00
A3-H5-PH1:İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi
Stratejisi Belgesinde öngörülen işe alma, görevlendirme,
mesleki eğitim ve gelişim, performans değerlendirme sistemi,
kurum içi yükselme mekanizmaları, çalışma ortamının
iyileştirilmesi ve motivasyon, organizasyon yapısının
geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin
çalışmalar, 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma
aşamasına getirilmiş olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Başkan Yardımcılığı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma
değer katacak şekilde geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını
gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel
Gelişimi Stratejisi ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek,
adına denetim yaptığı TBMM ve onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere,
kurumda stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı,
kurum hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısının oluşturulmasını, bu işgücünün
sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı zamanda kurum
mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F4:İnsan kaynakları yönetimi için gerekli ikincil mevzuat
düzenlemelerine ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
5.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
0,00
Ekonomik Kod
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim
sisteminin altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda
Sayıştay, sahip olduğu insan kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum
bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere
performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
2.000,00
(t+1)
0,00
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2013 yılı sonu
itibariyle pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Faaliyet Adı
F1:Bir proje kapsamında çalışanların performansının
izlenmesini ve geliştirilmesini hedef alan, ehliyet ve liyakat
esaslarına göre işleyen, başarıyı teşvik eden, adil muamele
esasına dayalı, şeffaf bir performans değerlendirme çerçevesi
belirlenecektir.
Başkan Yardımcılığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2013 yılı sonu
itibariyle pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Başkan Yardımcılığı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim
sisteminin altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda
Sayıştay, sahip olduğu insan kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum
bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere
performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F2:Çalışanların görev ve sorumluluklarını gösteren unvan,
pozisyon ve birim bazında iş tanımları oluşturulacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim
sisteminin altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda
Sayıştay, sahip olduğu insan kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum
bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere
performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F3:Pozisyon bazında yetkinlikler, performans göstergeleri
belirlenecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Başkan Yardımcılığı
2.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2013 yılı sonu
itibariyle pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F4:Seçilecek denetim ve yönetim birimlerinde performans
değerlendirmesi pilot uygulamaları yürütülecektir.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2013 yılı sonu
itibariyle pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
0,00
Başkan Yardımcılığı
2.000,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim
sisteminin altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda
Sayıştay, sahip olduğu insan kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum
bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere
performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
0,00
0,00
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Kaynak
0,00
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim
sisteminin altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda
Sayıştay, sahip olduğu insan kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum
bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere
performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
Faaliyet Adı
F5:Sicil sistemi performans değerlendirmesi yaklaşımına göre
yapılandırılacaktır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Başkan Yardımcılığı
2.000,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
0,00
Kaynak
0,00
0,00
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2013 yılı sonu
itibariyle pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Açıklamalar
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00
A3-H6-PH1:Performans değerlendirme sistemi 2013 yılı sonu
itibariyle pilot olarak uygulamaya başlanmış olacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri
Başkan Yardımcılığı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim
sisteminin altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda
Sayıştay, sahip olduğu insan kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum
bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere
performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.000,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Kaynak
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
F6:Beklenen performansı gösteren kurum mensuplarının teşvik
edilmesini amaçlayan ödüllendirme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
2.000,00
(t+1)
0,00
1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
12.000,00 0,00
12.000,00
2
5.000,00 0,00
5.000,00
17.000,00 0,00 17.000,00
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası denetim
standartları ve AB uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak yürürlüğe konulması ve
duyurulması amaçlanmaktadır.
H1 - Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim
standartlarımızı oluşturmak.
Uluslararası denetim standartları ve politikalarıyla uyumlu
Sayıştaya özgü denetim standartlarımız ve
politikalarımızla ilgili hizmet içi eğitimler verilecektir.
Denetim standartlarımıza ilişkin taslağın 2013 yılı itibariyle hazırlanması
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Performans Hedefi
Dış denetim standartlarımız 2013 yılı itibariyle hazırlanmış olacaktır.
Açıklama
Performans Göstergeleri
Açıklamalar
EK:2
Genel Toplam
Faaliyetler
Standartlar izlenerek güncellenecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Hedef
1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
40.000,00 0,00
40.000,00
2
2.000,00 0,00
2.000,00
42.000,00 0,00 42.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Hedef
H2-Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
Performans Hedefi
Geliştirilmiş ve güncellenmiş denetim rehberlerinin 2013 yılı itibariyle yayınlanması.
Denetim Rehberlerimiz 2013 yılı itibariyle uygulanmaya hazır hale getirilecektir.
Performans Göstergeleri
Açıklamalar
Denetimde kalite ve standar sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri uygulamaya konulacak,
kurumumuzun gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve uluslarara standartlarda yapılan
güncellemelere göre periyodik olarak geliştirilip güncellenecektir.
Genel Toplam
Faaliyetler
Taslak denetim rehberleri uygulanabilir hale getirilecek ve
yayınlanacaktır.
Açıklama
Denetim rehberleri, kurumumuzun yapısı, işleyişi,
ülkemizin şartları ve ihtiyaçları ile uluslararası standartlar
paralelinde geliştirilip güncellenecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2.000,00 0,00
2.000,00
2
2.000,00 0,00
2.000,00
3
45.000,00 0,00
45.000,00
4
32.000,00 0,00
32.000,00
81.000,00 0,00 81.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
H3-Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
Hedef
Yapılan denetimlerin tamamı 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle hazırlanan standart ve
rehberlere uygun şekilde yürütülüyor olacaktır.
Sayıştay internet sayfasında yayımlanan denetim raporlarının görülme sayısında bir önceki yıla göre artış olması.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve yeni denetim anlayışı paralelinde
daha etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde genel kabul
görmüş uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu ulusal standartlarımızın
hazırlanmasını ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse
performans denetimlerinin bu standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
Denetim raporları hakkında basında çıkan haber sayısında bir önceki yıla göre artış olması.
Açıklama
Açıklama
Açıklama
TBMM'ye sunulan performans denetim rapor sayısında bir önceki yıla göre artış sağlanması.
Denetlenen kurumlar tarafından kendilerine yöneltilen denetim önerilerinin en az %75'inin uygulamaya geçirilmesi.
Performans Göstergeleri
Genel Toplam
Denetim sonuçlarını gösteren raporlar etkin ve zamanlı bir şekilde
TBMM'ye sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporun gereklerinin
yerine getirilmesi izlenecektir.
Açıklama
Faaliyetler
Denetim faaliyetlerinin kaliteli, sürekli ve tutarlı bir şekilde
yürütülmesini güvence altına almak amacıyla kalite güvencesi ve gözden
geçirme süreçleri oluşturulacaktır.
Yeni denetim metodolojileri ve tekniklerinin tanıtımına yönelik eğitim
v.b. faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Yasal düzenlemeler, uluslararası denetim standartları ve iyi uygulama
örnekleri esas alınarak düzenlilik denetim uygulamaları yapılacak ve
yaygınlaştırılacaktır.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
1
2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
7.000,00 0,00
7.000,00
2
45.000,00 0,00
45.000,00
3
35.000,00 0,00
35.000,00
4
2.000,00 0,00
2.000,00
5
2.000,00 0,00
2.000,00
91.000,00 0,00 91.000,00
Açıklama
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Performans Göstergeleri
Hedef
H4-Bilgisayar destekli denetim (BDD) tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Performans Hedefi
Bilgisayar Destekli Denetim (BDD) tekniklerini kullanabilen denetçi sayısı
toplam denetçi sayısının %15'ine ulaşacaktır.
Açıklamalar
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak denetimin etkin ve hızlı
sonuçlanması ve bu suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulması
amaçlanmakta olup, bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri
için gerekli teknik altyapı oluşturularak eğitim programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması, saklanması,
işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve
usuller belirlenerek, bu prosedürlerin standartlaştırılması için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik
çalışmalar tamamlanacaktır.
Bilgisayar destekli denetim teknikleri kullanılarak yapılan denetim sayısında bir önceki yıla göre %10
oranında artış sağlanması.
Bilgisayar destekli denetim eğitimi alan denetçi sayısında ve kişi başına verilen eğitim süresinde bir
önceki yıla göre artış sağlanması.
Genel Toplam
Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda alınan
verilerin alınması, saklanması, işlenmesi ve belirli
testlerin yapılmasına ilişkin teknik, yöntem ve usullerin
belirlenmesi için çalışmalar yapılacaktır.
BDD tekniklerinin uygulanmasında sık kullanılan
analizlerin otomatikleştirilmesine yönelik denetim
metodolojileri ve yazılımları geliştirilecektir.
Faaliyetler
Denetçilerin BDD tekniklerini kullanmasına yönelik
uygulamalı eğitim programları düzenlenecektir.
BDD tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak doğacak
eğitim ihtiyacı karşılanacaktır.
BDD tekniklerinin denetimde yaygın olarak kullanılması
amacıyla her yıl yeterli sayıda yazılım satın alınacaktır.
Açıklama
1
2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
120.000,00 0,00
120.000,00
2
2.000,00 0,00
2.000,00
3
40.000,00 0,00
40.000,00
4
45.000,00 0,00
45.000,00
5
450.000,00 0,00
450.000,00
6
10.000,00 0,00
10.000,00
667.000,00 0,00 667.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Hedef
H5-Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
BSD gerçekleştirilen kurum ve sistem sayısında bir önceki yıla göre artış sağlanması.
Performans Hedefi
2013 yılı itibariyle, denetim alanına giren kamu idarelerinde bilişim sistemlerine
yönelik denetimler, uluslararası standartlara ve hazırlanan rehbere uygun şekilde
yürütülüyor olacaktır.
Performans Göstergeleri
BSD Rehberinin 2013 yılı itibariyle yayımlanması.
Açıklamalar
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem ve uygulamaların
güvenlik ve güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim
ortamında üretilen verilerin güvenliği ve güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim
sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler ve bu risklerin denetim sürecine etkileri konusunda
bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin ve denetimlerin
birlikte yürütülmesi sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda kamu idareleri ile işbirliği
yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri sonucunda elde edilen bulgular kamu idarelerine raporlanmak
suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
Faaliyetler
Açıklama
Bilişim sistemleri denetimleri (BSD) uluslarara
standartlara uygun olarak yürütülecek ve
yaygınlaştırılacaktır.
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Genel Toplam
BS güvenliği ve denetimi konusunda kamu idareleri ile
işbirliği yapılacaktır.
BSD konusunda ulusal ve uluslarara organizasyonlar ve
Sayıştaylarla işbirliği geliştirilecektir.
Temel düzeyde ve uzmanlık düzeyinde BSD eğitimleri
verilecektir.
BSD'de ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlar
karşılanacaktır.
Bilişim sistemleri taslak denetim rehberi geliştirilip
güncellenecektir.
1
2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2.000,00 0,00
2.000,00
2
400.000,00 0,00
400.000,00
3
30.000,00 0,00
30.000,00
4
750.000,00 0,00
750.000,00
5 5.000,00 0,00
5.000,00
6 5.000,00 0,00
5.000,00
7 5.000,00 0,00
5.000,00
1.197.000,00 0,00 1.197.000,00
Açıklama
Denetim Yönetimi Sistemi kurularak geliştirilecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Stratejik amaçlarımıza uygun olarak denetim
organizasyon yapısı gözden geçirilecektir.
Faaliyetler
2013 yılı sonuna kadar grup arşivleme sistemi kurulacaktır.
Açıklamalar
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Hedef
H6-Denetim altyapısını geliştirmek.
Açıklama
Genel Toplam
Her Grubun denetim alanıyla ilgili Daire ve Temyiz
Kurulu Kararlarının birer örneğinin gruplara gönderilerek
arşivlenmesi sağlanacaktır.
Denetlenen kurumlar ve denetim sonuçlarına ilişkin grup
arşivleme sistemi kurulacak ve geliştirilecektir.
5018 sayılı Kanuna uygun olarak denetim alanına ilişkin
kütük güncellenecektir.
İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda
elde edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi,
belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye
verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller
belirlenecektir
Performans Hedefi
Denetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Denetim Yönetim Sistemi kurulacak ve
ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir
Performans Göstergeleri
Denetim iş akış şemalarının 2013 yılı itibariyle hazırlanmış olması.
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik amaçlarımıza uygun
olarak yasal yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon yapısı geliştirilecek ve
güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda elde edilecek verilerin alınması, saklanması,
işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller
belirlenecek ve bu prosedürlerin standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için gerekli mevzuat
hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt yapısı
güçlendirilecektir.
1
2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
5.000,00 0,00
5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
Hedef
H7-Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
Açıklama
Kalite güvence sürecinden geçen rapor sayısı.
Açıklama
Açıklamalar
Sayıştayların kamusal hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde rol üstlenmeleri, bu kurumları
kalite anlayışı yönünden daha titiz ve sorumlu davranmaya yöneltmektedir.
Denetimde kalitenin sağlanması denetim sonuçlarının güvenilirliğini arttırdığı gibi oluşturulan denetim
görüş ve önerilerinin TBMM ve kamu idareleri tarafından daha çok dikkate alınmasını sağlayacaktır.
Bu nedenle denetimin tüm aşamalarında, görevlerin etkin bir şekilde standartlara uygun olarak yerine
getirilmesini teminat altına alacak kontrol prosedürleri geliştirilerek uygulanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi
2013 yılı sonu itibariyle, yapılan denetimlerin %25'i belirlenecek olan kalite
güvence süreçlerinden geçirilecektir.
Kalite güvence sisteminin işleyişine ilişkin süreçlerin 2013 yılı itibariyle açıklanması.
Genel Toplam
Faaliyetler
Kalite güvence süreçleri belirlenerek uygulamaya
konacaktır.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
1
2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
5.000,00 0,00
5.000,00
2
2.000,00 0,00
2.000,00
3
2.000,00 0,00
2.000,00
9.000,00 0,00 9.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Açıklama
Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilip
güçlendirilmesine yönelik temel yaklaşımlar belirlenecek
ve bu ilişkilerin eşgüdüm içinde yürütülmesi
sağlanacaktır.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Açıklamalar
Bütçe hakkının kullanılması hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması
bakımından Sayıştay raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin bir şekilde görüşülmesi olmazsa
olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen etkinlikte tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en
üst düzeyde ve sürekli bir biçimde olması gerekmektedir. TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen
nedenle bir hedef olarak belirlenmiştir.
İdare Adı
Hedef
H8-TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini arttırmak.
Performans Hedefi
Performans Göstergeleri
Denetim sonuçlarına ilişkin TBMM’ye sunulan raporların sayısında önceki yıla göre artış sağlanması.
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ye sunulacak, kamuoyuna
açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
Genel Toplam
Faaliyetler
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM'ye
sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve raporların
gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha sağlıklı
yürütülmesini teminen TBMM'de Sayıştay temsilciliğinin
bulundurulması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
TBMM ve kamuoyunun bilgilenmesini sağlamaya yönelik toplantı, panel, vb. düzenlenmesi.
Açıklama
1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2.000,00 0,00
2.000,00
2
5.000,00 0,00
5.000,00
7.000,00 0,00 7.000,00
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A1 - Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Açıklama
Performans Göstergeleri
İlgili kurumların eğitim programlarına katkı sağlanması.
Açıklamalar
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici etkiyi sağlayabilmesi, dış
denetimin amaç, yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince geliştirilen iç kontrol ve denetim
sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını tamamlar nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler
ve amaçlar için yasal düzeyde sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak üzere geliştirdiği araç ve
yöntemler kamu idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını
gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Genel Toplam
Faaliyetler
Hedef
H9-İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
Performans Hedefi
Denetim alanındaki kamu idarelerinin Sayıştay'dan beklentilerinin karşılanma oranı,
bir önceki yıla göre %25 oranda arttırılacaktır.
Sayıştay, dış denetim amaçlarının gerçekleşmesi, yöntem
ve yaklaşımlarının anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili
idarelerin hizmet içi eğitim programlarına destek
sağlayacaktır.
Sayıştayca yürütülen faaliyetlere ilişkin sonuç ve bilgilere
kamu idareleri ve kamuoyunun erişim kanalları
arttırılacak ve geliştirilecektir.
1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000,00 0,00
2.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
Performans Göstergeleri
2013 yılı itibariyle yargı ve kurul faaliyetlerindeki süreçlere ilişkin raporlar oluşturulacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A2-Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Açıklama
Genel Toplam
Faaliyetler
Hedef
H1-Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal
düzenlemeler hakkında çalışmalarda bulunmak.
Performans Hedefi
Yargılama sürecinde mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan gecikmeleri ortadan
kaldırmaya yönelik çalışmalar 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Yargı ve kurul faaliyetlerindeki süreçler gözden
geçirilecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Açıklamalar
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek standardizasyona
gidilecek ve yargı raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
1
2
3
4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
2.000,00 0,00
2.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A2-Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Hedef
Performans Göstergeleri
H2-Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik
tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar
kurmak.
Performans Hedefi
Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranında bir önceki yıla göre %20 oranında
artış sağlanacaktır.
Açıklama
Açıklamalar
Sayıştay ilamlarının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler ve ihmallerin kaldırılması ve bu konudaki
sorumlulukların caydırıcı müeyyidelere bağlanması için gerekli yasal ve idarî tedbirler alınacaktır.
Açıklama
Genel Toplam
Açıklama
Açıklama
Faaliyetler
Uygulamaya yön verecek nitelikte olan ilamların Sayıştay
internet sayfasında yayınlanması sağlanacaktır.
1
2
3
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000,00 0,00
2.000,00
2 45.000,00 0,00
45.000,00
3 2.000,00 0,00
2.000,00
4 2.000,00 0,00
2.000,00
5 115.000,00 0,00
115.000,00
6 45.000,00 0,00
45.000,00
7 1.050.000,00 0,00
1.050.000,00
8 945.000,00 0,00
945.000,00
9 555.000,00 0,00
555.000,00
10 60.000,00 0,00
60.000,00
2.821.000,00 0,00 2.821.000,00
Açıklamalar
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Mensupların, Sayıştay denetimini ilgilendiren konularda
yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarının lisansüstü programlarına katılımları teşvik
edilecektir.
Hedef
H1-Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi
eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Meslek mensuplarının, ulusal ve uluslararası toplantı,
kongre, kurs, seminer v.b. eğitim programlarına katılımı
teşvik edilecektir.
Performans Hedefi
Eğitim Yönetim Sistemi kurularak planlanan eğitimlerin 2013 yılı itibariyle etkin bir
şekilde uygulanması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Mensuplara verilen hizmet içi eğitim sayısı ve süresinde bir önceki yıla göre artış sağlanması.
Açıklama
Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs,
seminer v.b. faaliyetler düzenlenecektir.
Bilgi ve görgü arttırma ve incelemelerde bulunma
bağlamında meslek mensuplarının yurtdışına
gönderilmeleri sağlanacaktır.
Çalışanların verilen eğitimler hakkında memnuniyet düzeylerinin %70'e ulaşması.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Meslek mensuplarına yönelik mesleki gelişim eğitimleri
planlanacak ve uygulanacaktır.
Mensuplarımızın bilgisayar kullanımı alanındaki deneyim
ve becerileri geliştirilecektir.
Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının
etkinleştirilmesine yönelik faaliyetler planlanacaktır.
Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile
belirlenecek ve yayınlanacaktır.
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar, Sayıştaya yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise
etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının tümünü kapsayacak
biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi, performanslarının arttırılması önem
taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının üst yönetime
raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler
Yönetici, teknik eleman, büro ve sekreterlik ve diğer
uzmanlık hizmetlerinde çalışan yönetim mensuplarına
uzmanlık alanlarına uygun bilgi ve becerilerin
kazandırılması ve gelişmelere adapte edilmeleri amacıyla
görevleri süresince sürekli eğitim verilecektir.
Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik teorik ve
uygulamalı eğitimler planlanacak ve uygulanacaktır.
Mensuplarımızın verdiği hizmet içi eğitim, seminer vb. faaliyetlerin sayısında bir önceki yıla göre artış
sağlanması.
Açıklama
1
2
3
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 6.000,00 0,00
6.000,00
2 20.000,00 0,00
20.000,00
3 10.000,00 0,00
10.000,00
4 440.000,00 0,00
440.000,00
5 830.000,00 0,00
830.000,00
1.306.000,00 0,00 1.306.000,00
Sayıştayın dışa açılan en önemli pencerelerinden birisi
olan internet sitesi, daha kapsamlı ve işlevsel hale
getirilecektir.
Kurum içi iletişimin en önemli unsuru olan İntranet, daha
kapsamlı ve işlevsel hale getirilecektir.
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun donanım, teknoloji ve teknik
kapasiteye sahip olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip
olduğu bilişim teknolojilerinin güvenli, verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak,
bilişim sistemleri organizasyonu uluslararası standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde
geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek, kurumsal hedefler ile en üst
seviyede uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde
ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi
entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş sistemler temin
edilmek suretiyle güçlü, güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve araçlarına sahip olunması sağlanacaktır.
Mensupların İntranet sistemi hakkında memnuniyet düzeylerinin %70'e ulaşması.
Açıklama
Performans Göstergeleri
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler
Kurum içerisinde Denetim Yönetim Sistemi, İnsan
Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi,
Elektronik Doküman ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim
Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacaktır.
Kurum otomasyon sistemleri modernize edilecektir.
Açıklamalar
Hedef
H2-Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem
planına dayalı olarak geliştirmek.
Başkanlıkça onaylanan Bilişim Sistemleri Stratejisinde
yer alan "Eylem Planı" güncellenerek uygulanacaktır.
Eylem Planının 2013 yılı sonu itibariyle güncellenmiş olması.
Bilişim Sistemleri Stratejisinde öngörülen Sayıştay denetiminin geliştirilmesi,
yargısının desteklenmesi, kurumsal işleyişinin güçlendirilmesi, iletişim kapasitesinin
geliştirilmesi; bilişim sistemleri altyapısının geliştirilmesi, hizmet yönetimi, eğitim,
güvenlik, BS yönetimine ilişkin çalışmalar, 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Performans Hedefi
Internet sayfasının görüntülenme sayısında bir önceki yıla göre artış olması.
Açıklama
1
2
3
4
5
6
7
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000,00 0,00
2.000,00
2 2.000,00 0,00
2.000,00
3 2.000,00 0,00
2.000,00
4 2.000,00 0,00
2.000,00
5 2.400.000,00 0,00
2.400.000,00
2.408.000,00 0,00 2.408.000,00
Genel Toplam
Faaliyetler
Sistem bileşenleri projelendirilecektir.
Çalışma planı, prensipler ve belgeleme prosedürleri
belirlenecektir.
Çalışma ekipleri ve bilişim yönlendirme kurulu
görevlendirilecektir.
Sistem donanım ve yazılım ihtiyaçları temin edilecek ve
kurumca geliştirilecektir.
Yönetim Bilgi Sistemi Eylem Planı güncellenecek ve
ihtiyaçlar önceliklendirilecektir.
5018 sayılı yasa ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi stratejik plana dayalı ve performans odaklı bir
yönetim modeli ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve performans bilgilerini içerecek şekilde
raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun için ikincil mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal
zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar öncelikli olmak üzere
kaynaklar, teknoloji insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde
geliştirilmesi amacıyla bir çerçeve belge ve eylem planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak
güncelleme ve uygulamalarla kurulacak yönetim bilgi sistemi Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans
bilgileri ve mali raporlaması dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin, teknoloji tabanlı doğru tutarlı
zamanında ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
Hazırlanan çalışma ve güvenlik talimat ve prosedürlerinin sayısı.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Yönlendirme Kurulu ve çalışma ekipleri görevlendirilmelerinin yapılması.
Proje çalışması ilerleme yüzdeleri.
Düzenli aylık yönetim bilgisi raporlarının sayısı (12/yıl)
Açıklama
Açıklama
Açıklama
Açıklama
Kullanıcı eğitimlerine katılan personel sayısı.
Açıklama
Kullanıcı değerlendirme anketi memnuniyet oranı.
Açıklama
Açıklama
Hedef
H3-Üst yönetime doğru,tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını güvence altına
alacak bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
Yönetim Bilgi Sistemi Çerçeve Belgesinde öngörülen aylık yönetim raporlarının
üretilmesine ilişkin çalışmalar, 2013 yılı itibariyle tamamlanmış olacaktır.
Performans Hedefi
Sistem uygunluk ve güvenlik test ve izleme raporlarının sayısı.
Performans Göstergeleri
Açıklamalar
1
2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000,00 0,00
2.000,00
2 6.000,00 0,00
6.000,00
3 2.000,00 0,00
2.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
Genel Toplam
Faaliyetler
İç kontrol sistemi gözden geçirilerek tüm faaliyetleri
kapsayacak şekilde oluşturulacaktır.
İç Kontrol Sistemleri Değerlendirme Raporunun ve Risk Yönetim ve Değerlendirme Raporunun
Başkanlığa yıllık olarak sunulması.
Açıklama
Kurumsal risk yönetiminin benimsenmesi ve
yaygınlaştırılmasını sağlamak için birimlerde eğitim ve
atölye çalışmaları düzenlenecektir.
Kurumsal risk yönetim yapısı yargı fonksiyonu dahil
edilerek gözden geçirilecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Performans Göstergeleri
Kurumsal risk yönetimi değerlendirme raporlarının altı ayda bir yayınlanması.
Hedef
H4-Kurumda iç kontrol ve risk yönetimini geliştirmek.
Açıklamalar
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması sağlanarak, uygulama
aksaklıklarının giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli şekilde ele alınması için toplantılar ve
seminerler organize edilerek güncelleme çalışmaları yürütülecektir.
Performans Hedefi
2013 yılı sonu itibariyle tüm birimlerde risk yönetimi sistemi ve iç kontrol sistemleri
kurulmuş olacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Açıklama
1
2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000,00 0,00
2.000,00
2 5.000,00 0,00
5.000,00
3 3.100.000,00 0,00
3.100.000,00
4 5.000,00 0,00
5.000,00
3.112.000,00 0,00 3.112.000,00
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve üretkenliğinin kuruma değer
katacak şekilde geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel
Gelişimi Stratejisi ile anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve sorumluluklarının üstesinden gelerek,
adına denetim yaptığı TBMM ve onun nezdinde kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda
stratejik insan kaynakları yönetim anlayışını yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum
hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısının oluşturulmasını, bu işgücünün sürekli
gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı zamanda kurum
mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Hedef
H5-İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin ve
verimli bir şekilde işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
Performans Hedefi
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi Belgesinde öngörülen işe
alma, görevlendirme, mesleki eğitim ve gelişim, performans değerlendirme sistemi,
kurum içi yükselme mekanizmaları, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve motivasyon,
organizasyon yapısının geliştirilmesi, insan kaynakları biriminin kurulmasına ilişkin
çalışmalar, 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle sonuçlanma aşamasına getirilmiş
olacaktır.
Performans Göstergeleri
İnsan kaynakları veritabanının 2013 yılı sonu itibariyle oluşturulması.
Açıklama
Genel Toplam
Faaliyetler
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi
stratejisinde yer alan "Eylem Planı" güncellenerek
uygulanacaktır.
Performans ve motivasyonun yüksek düzeyde
sağlanabilmesi için; personelin sosyal imkanları
geliştirilecek ve yönetim personelinin statüsü belirlenerek,
özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin gerekli
girişimlerde bulunulacaktır.
İnsan kaynakları yönetimi için gerekli ikincil mevzuat
düzenlemelerine ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar
Mevcut insan kaynağı yapısını tanımlamak üzere
kapsamlı bir "İnsan Kaynakları Veritabanı"
geliştirilecektir.
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Açıklama
Görev tanımları ve iş süreçlerinin 2013 yılı sonu itibariyle belirlenmiş olması.
1
2
3
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000,00 0,00
2.000,00
2 2.000,00 0,00
2.000,00
3 2.000,00 0,00
2.000,00
4 2.000,00 0,00
2.000,00
5 2.000,00 0,00
2.000,00
6 2.000,00 0,00
2.000,00
12.000,00 0,00 12.000,00
Seçilecek denetim ve yönetim birimlerinde performans
değerlendirmesi pilot uygulamaları yürütülecektir.
Pozisyon bazında yetkinlikler ve bunlara ilişkin
performans göstergeleri belirlenecektir.
Performans Hedefi
Performans değerlendirme sistemi 2013 yılı sonu itibariyle pilot olarak uygulamaya
başlanmış olacaktır.
Açıklama
Performans Göstergeleri
İş tanımlarının 2013 yılı sonu itibariyle oluşturulmuş olması.
Açıklamalar
Genel Toplam
Açıklama
Faaliyetler
Beklenen performansı gösteren kurum mensuplarının
teşvik edilmesini amaçlayan ödüllendirme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Sicil sistemi performans değerlendirmesi yaklaşımına
göre yapılandırılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Amaç
A3-Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İdare Adı
Hedef
H6-İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme sistemini kurmak ve
geliştirmek.
Çalışanların görev ve sorumluluklarını gösteren unvan,
pozisyon ve birim bazında iş tanımları oluşturulacaktır.
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)
Bir proje kapsamında çalışanların performansının
izlenmesini ve geliştirilmesini hedef alan, ehliyet ve
liyakat esaslarına göre işleyen, başarıyı teşvik eden, adil
muamele esasına dayalı, şeffaf bir performans
değerlendirme çerçevesi belirlenecektir.
Personel ödüllendirme mekanizmalarının 2013 yılı sonu itibariyle belirlenmiş olması.
Yetkinlik tanımlarına ilişkin performans göstergelerinin 2013 yılı sonu itibariyle belirlenmiş olması.
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri, performans yönetim
sisteminin altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda
Sayıştay, sahip olduğu insan kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum
bazında etkin bir şekilde yerleştirilebilmesi için uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere
performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
A1H1P1
17.000,00 0,0103 0,00 0,00 17.000,00 0,0103
A1H2P1
42.000,00 0,0255 0,00 0,00 42.000,00 0,0255
A1H3P1
81.000,00 0,0492 0,00 0,00 81.000,00 0,0492
A1H4P1
91.000,00 0,0553 0,00 0,00 91.000,00 0,0553
A1H5P1
667.000,00 0,4053 0,00 0,00 667.000,00 0,4053
A1H6P1
1.197.000,00 0,7273 0,00 0,00 1.197.000,00 0,7273
A1H7P1
5.000,00 0,0030 0,00 0,00 5.000,00 0,0030
A1H8P1
9.000,00 0,0055 0,00 0,00 9.000,00 0,0055
A1H9P1
7.000,00 0,0043 0,00 0,00 7.000,00 0,0043
A2H1P1
2.000,00 0,0012 0,00 0,00 2.000,00 0,0012
A2H2P1
2.000,00 0,0012 0,00 0,00 2.000,00 0,0012
A3H1P1
2.821.000,00 1,7140 0,00 0,00 2.821.000,00 1,7140
A3H2P1
1.306.000,00 0,7935 0,00 0,00 1.306.000,00 0,7935
A3H3P1
2.408.000,00 1,4631 0,00 0,00 2.408.000,00 1,4631
A3H4P1
10.000,00 0,0061 0,00 0,00 10.000,00 0,0061
A3H5P1
3.112.000,00 1,8908 0,00 0,00 3.112.000,00 1,8908
A3H6P1
12.000,00 0,0073 0,00 0,00 12.000,00 0,0073
11.789.000,00
152.798.200,00
0,00
164.587.200,00
TOPLAM
Faaliyet
İDARE PERFORMANS TABLOSU
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI
EK:3
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
İdare Adı
Genel Yönetim Giderleri
Genel Toplam
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar
Toplamı
Performans
Hedefi
EK:4
(TL)
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı: SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
103.849.700,00
14.170.000,00
34.142.000,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
11.789.000,00
11.789.000,00
Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı
0,00
0,00
3.939.000,00
0,00
0,00
0,00
Genel Toplam
103.849.700,00
636.500,00
0,00
14.170.000,00
38.081.000,00
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
0,00
0,00
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
636.500,00
0,00
7.850.000,00
0,00
0,00
Yurt Dışı
7.850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye 0,00
0,00
164.587.200,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
152.798.200,00
0,00 0,00
164.587.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
152.798.200,00
EK:5
İdare Adı
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ÖZEL KALEM
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
DENETİM BİRİMİ
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
DENETİM BİRİMİ
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BAŞKAN YARDIMCILIĞI
DENETİM BİRİMİ
DENETİM BİRİMİ
DENETİM BİRİMİ
DENETİM BİRİMİ
DAİRELER VE KURULLAR
DAİRELER VE KURULLAR
DENETİM BİRİMİ
DENETİM BİRİMİ
DENETİM BİRİMİ
DENETİM BİRİMİ
DENETİM BİRİMİ
A3H3P1
A3H4P1
A3H5P1
A3H6P1
A1H8P1
A1H9P1
A2H1P1
A2H2P1
A3H1P1
A3H2P1
A1H2P1
A1H3P1
A1H4P1
A1H5P1
A1H6P1
A1H7P1
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
A1H1P1