2014 Yılı
Performans
Programı
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2014 Yılı
Performans Programı
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Tel: +90 312 295 3000
Fax: +90 312 295 4094
İnternet
http://www.sayistay.gov.tr
E - posta
sayistay@sayistay.gov.tr
Adres
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 45 Balgat 06100 Ankara / Türkiye
Ocak - 2014
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ..................................................................................................................1
I- GENEL BİLGİLER ............................................................................................. 3
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .......................................................3
B- TEŞKİLAT YAPISI ...........................................................................................6
C- FİzİKSEL KAYNAKLAR ................................................................................8
D- İNSAN KAYNAKLARI ..................................................................................10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ ...........................................................................11
A-TEMEL POLİKA VE ÖNCELİKLER ..........................................................11
B- AMAç VE HEDEFLER ................................................................................12
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER .............14
D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI .....................................................................82
SUNUŞ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Kamu
hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin arttırılması,
kaynak kullanımında etkililik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, siyasi
ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine
yönelik olarak kamu idareleri stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
uygulamasına geçmiştir.
Performans esaslı bütçeleme, kaynakların kamu idarelerinin amaç ve
hedeeri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans
ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeere ulaşılıp
ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Bu
sistem merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel
bütçeleme anlayışı yerine, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali
yönetim ve çıktı-sonuç odaklıdır.
Kurumumuz 2014 Mali yılı Performans Programı 2014 2018 dönemi stratejik planı ile uyumlu olarak
hazırlanarak, yürüteceğimiz faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini
içermekle birlikte performans bilgilerini bütçe belgelerine dahil ederek, ödenekleri faaliyet bazında çıktı ve
sonuçlara göre sınıandırmıştır.
Performans esaslı bütçeleme ile kamu mali yönetiminde;
• Girdi kontrollerini gevşetip yöneticilerin çıktı ve sonuçlara göre hesap verebilirliğini sağlamak,
Yönetim ve bütçeleme kararlarında çıktı ve/veya sonuç bazında ölçülen varılacak noktaya odaklanmak,
• Yönetimde ve bütçelemede politika oluşturulmasını geliştirmek,
• Yönetim ve hizmet sunumunu güçlendirmek,
• Kaynak dağılımını stratejik önceliklere göre yapmak,
• Parlamento ve kamuoyuna karşı saydamlık ve hesap verebilirliği sağlamak,
• Tasarruf etmek,
beklediğimiz sonuçlardır.
2014 Mali yılı Performans Programının geçerli ve gerçekçi hazırlanmasının yanı sıra, sağlıklı
uygulanabilmesi de önemli bir konudur. T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Mali yılı Performans Programının
kurumumuzda etkin bir biçimde uygulanmasını; diğer kurumlara bu alanda örnek olmasını temenni ediyor, bu
çalışmada emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyorum.
Doç. Dr. Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
_______________________________________________ 1 _______________________________________________
1
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve
sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden
kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu
idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları
aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili
memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer
gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri
ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında
incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı
olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da
denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve
uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.”
•6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesi
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi
için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti
merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı
sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme
kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca
düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.”
•3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi
teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller
belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından
yapılacağı hükme bağlanmıştır.
_______________________________________________
5
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
I- GENEL BİLGİLER
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler şunlardır:
•T.C. Anayasasının 160 ıncı maddesi
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini
kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.
Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus
olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları
ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.”
•T.C. Anayasasının 164 üncü maddesi
“Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın
sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay,
genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş
beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır.
Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel
Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara
bağlandığı anlamına gelmez.”
•T.C. Anayasasının 165 inci maddesi
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir.”
•5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesi:
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara,
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet
Meclisine raporlanmasıdır.
_______________________________________________ 3 _______________________________________________
3
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________ 4 _______________________________________________
4
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve
sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden
kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu
idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları
aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili
memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil diğer
gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri
ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında
incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı
olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da
denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve
uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.”
•6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesi
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi
için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti
merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı
sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme
kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca
düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.”
•3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu iktisadi
teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas ve usuller
belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin Sayıştay tarafından
yapılacağı hükme bağlanmıştır.
_______________________________________________ 5 _______________________________________________
5
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
B- TEŞKİLAT YAPISI
Sayıştay; başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Denetim ve denetim destek grupları, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi (DEGEM) ile yönetim birimleri,
başkanlığa bağlı olarak görev yapan birimlerdir. Denetim ve denetim destek grupları ile Denetim Geliştirme ve
Eğitim Merkezi, bir grup başkanı ve yeterli sayıda denetçiden oluşur.
Yargı ve karar organları; daireler, genel kurul, temyiz kurulu, daireler kurulu, rapor değerlendirme kurulu,
yüksek disiplin kurulu, meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulu, denetim planlama ve koordinasyon
kurulu ile başsavcılıktır.
Daireler; sekiz adet olup, bir daire başkan ve altı üyeden oluşur.
Genel Kurul; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden oluşur
Temyiz Kurulu; Genel Kurulca, Rapor Değerleme Kuruluna seçilenler dışında kalan daire başkanları ile
üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı üyeden oluşur.
Daireler Kurulu; Rapor Değerleme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanı ve üyelerin dışında
kalan daire başkanı ve üyelerden oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her daireden
birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek beş daire başkanı ve her
daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek
bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından
oluşur.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm
başkanlarından oluşur.
Başsavcılık; bir başsavcı ve savcılardan oluşur.
Yönetim birimleri; Sayıştayın yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve Genel Kurulun kararı ile
kurulur.
Sayıştayın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32 nci maddesine
göre, Sayıştay Başkanının teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen illerde denetim grup
başkanlıkları kurulabilecektir.
_______________________________________________ 6 _______________________________________________
6
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
B- TEŞKİLAT YAPISI
Sayıştay; başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Denetim ve denetim destek grupları, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi (DEGEM) ile yönetim birimleri,
başkanlığa bağlı olarak görev yapan birimlerdir. Denetim ve denetim destek grupları ile Denetim Geliştirme ve
Eğitim Merkezi, bir grup başkanı ve yeterli sayıda denetçiden oluşur.
Yargı ve karar organları; daireler, genel kurul, temyiz kurulu, daireler kurulu, rapor değerlendirme kurulu,
yüksek disiplin kurulu, meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulu, denetim planlama ve koordinasyon
kurulu ile başsavcılıktır.
Daireler; sekiz adet olup, bir daire başkan ve altı üyeden oluşur.
Genel Kurul; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden oluşur
Temyiz Kurulu; Genel Kurulca, Rapor Değerleme Kuruluna seçilenler dışında kalan daire başkanları ile
üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı üyeden oluşur.
Daireler Kurulu; Rapor Değerleme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanı ve üyelerin dışında
kalan daire başkanı ve üyelerden oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her daireden
birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek beş daire başkanı ve her
daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek
bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından
oluşur.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm
başkanlarından oluşur.
Başsavcılık; bir başsavcı ve savcılardan oluşur.
Yönetim birimleri; Sayıştayın yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve Genel Kurulun kararı ile
kurulur.
Sayıştayın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32 nci maddesine
göre, Sayıştay Başkanının teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen illerde denetim grup
başkanlıkları kurulabilecektir.
_______________________________________________
6
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________ 7 _______________________________________________
7
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
C- FİzİKSEL KAYNAKLAR
Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 kullanım alanına sahip Balgat semtindeki merkez
binada hizmet vermektedir. Gölbaşı, ODTÜ, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Susuzköy’de arşiv binaları
mevcut olup söz konusu arşiv binalarının kullanım alanı toplamı 57.808 m²’dir.
Sayıştay Hizmet Binası
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 720 adet lojman ile Manavgat ve Gölbaşı’nda toplam
2 adet eğitim ve sosyal tesisi mevcuttur.
Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 4 adet yemekhane, kantin, PTT ve
banka şubesi ile 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır.
Kurumun hizmetlerinde kullanılan 42 adet binek araç, 3 adet otobüs, 2 adet kamyon, 3 adet minibüs
ve 3 adet kamyonet olmak üzere toplam 53 adet taşıt mevcuttur.
Sayıştay Başkanlığı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni
teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Merkezi görev yapmaktadır. Merkezde;
firewall yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı denetim sistemi, internet içerik güvenlik sistemi, internet
siteleri erişim denetim sistemleri, gerçek zamanlı virüs koruma, tanıma, temizleme sistemleri kurulmuş olup
sürekli olarak güncellenmektedir.
_______________________________________________ 8 _______________________________________________
8
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
C- FİzİKSEL KAYNAKLAR
Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 kullanım alanına sahip Balgat semtindeki merkez
binada hizmet vermektedir. Gölbaşı, ODTÜ, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Susuzköy’de arşiv binaları
mevcut olup söz konusu arşiv binalarının kullanım alanı toplamı 57.808 m²’dir.
Sayıştay Hizmet Binası
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 720 adet lojman ile Manavgat ve Gölbaşı’nda toplam
2 adet eğitim ve sosyal tesisi mevcuttur.
Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 4 adet yemekhane, kantin, PTT ve
banka şubesi ile 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır.
Kurumun hizmetlerinde kullanılan 42 adet binek araç, 3 adet otobüs, 2 adet kamyon, 3 adet minibüs
ve 3 adet kamyonet olmak üzere toplam 53 adet taşıt mevcuttur.
Sayıştay Başkanlığı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni
teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Merkezi görev yapmaktadır. Merkezde;
firewall yazılım ve donanımı, gerçek zamanlı saldırı denetim sistemi, internet içerik güvenlik sistemi, internet
siteleri erişim denetim sistemleri, gerçek zamanlı virüs koruma, tanıma, temizleme sistemleri kurulmuş olup
sürekli olarak güncellenmektedir.
_______________________________________________
8
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2012–2013 Donanım ve Fiziksel Sunucu Envanteri
2012 2013
Masaüstü Kişisel Bilgisayar 1991 1922
Dizüstü Bilgisayar 1421 1269
Yazıcı 531 527
Tarayıcı 38 38
Faks Cihazı 33 33
Baskı Makinesi 7 6
Projektör Cihazı 36 52
Telefon 2151 1943
Web Sunucusu 0 (1Sanal) 0 (1Sanal)
Uygulama Sunucusu 0 (1 Sanal) 0 (1 Sanal)
Veri Tabanı Sunucusu 1 (+1 Sanal) 1 (+1 Sanal)
Mail Sunucu 3 3
URL Filtreleme & Virüs Koruma
(Websense ve Trend Micro)
0 (1Sanal) 0 (1Sanal)
Firewall(Secure Platform) 1 (Box) 1 (Box)
Active Directory 2 2
FTP Server 1 1
Backup Server 1 1
Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 100 mbps 100 mbps
Sanal platform 4 sunucu, 1 Storage 4 sunucu, 1 Storage
_______________________________________________ 9 _______________________________________________
9
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
D- İNSAN KAYNAKLARI
Sayıştayın insan kaynakları, meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönetim mensuplarından
oluşur.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir.
Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan görevlerde çalışmış olanlardan
TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir.
Daire başkanları üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sayıştay Başkanı tarafından
görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar arasından Genel Kurul
ve TBMM tarafından seçilir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim
itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya yurt dışındaki en az
dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından ÖSYM tarafından yapılacak giriş
sınav sonucuna göre Sayıştay Başkanı tarafından atanır.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca
yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sayıştay Başkanı tarafından
atanmaktadır.
Sayıştayda bir Başkan, iki başkan yardımcısı, sekiz daire başkanı, 45 üye, 7 Bölüm Başkanı, 863
denetçi, bir Başsavcı, 10 savcı ve 597 yönetim mensubu görev yapmaktadır.
_______________________________________________ 10 _______________________________________________
10
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
D- İNSAN KAYNAKLARI
Sayıştayın insan kaynakları, meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönetim mensuplarından
oluşur.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir.
Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan görevlerde çalışmış olanlardan
TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir.
Daire başkanları üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sayıştay Başkanı tarafından
görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar arasından Genel Kurul
ve TBMM tarafından seçilir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim
itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya yurt dışındaki en az
dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından ÖSYM tarafından yapılacak giriş
sınav sonucuna göre Sayıştay Başkanı tarafından atanır.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca
yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sayıştay Başkanı tarafından
atanmaktadır.
Sayıştayda bir Başkan, iki başkan yardımcısı, sekiz daire başkanı, 45 üye, 7 Bölüm Başkanı, 863
denetçi, bir Başsavcı, 10 savcı ve 597 yönetim mensubu görev yapmaktadır.
_______________________________________________
10
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Orta Vadeli Program (2014–2016)
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, üç yıllık perspektierle hazırlanması
öngörülen Orta Vadeli Program hükümlerine göre;
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılabilmesini temin etmek üzere
yürürlüğe konulan, özünde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi gibi temel esasları
barındıran kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin temel reformlar önemli ölçüde hayata geçirilmiş
bulunmaktadır. Bununla birlikte, reformlardan amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere
uygulama etkinliğinin artırılması ile reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna
hükümleri ve uygulamalardan kaçınılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, stratejik planların performans
programları ve bütçelerle ilişkisinin güçlendirilmesi, çok yıllı bütçeleme anlayışının yaygınlaştırılması, iç ve
dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir
şekilde işletilmesi hedeenmektedir.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, kontrol ve denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması
sağlanacaktır.
Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010–2014)
Kamuda saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğa neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması suretiyle
daha adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi çerçevesinde hükümet
tarafından hazırlanan “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi”
Sayıştay ile ilgili olarak şu hususları öngörmektedir;
Yeni Sayıştay Kanununun yasalaşma sürecinin tamamlanması (yasa çıkarılmış durumda)
Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi
Denetim raporlarından hareketle yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin
alınması
Katılım Öncesi Ekonomik Program (2013 – 2015)
Programın “Kamu Mali Yönetimi ve Denetim başlıklı bölümünde aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
Kamu idarelerinde kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi, ve dış denetimin etkin ve
koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin kamu kontrol ve denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması
sağlanacaktır.
Kamu idarelerinde yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için kamu mali yönetiminin insan
kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir
temel politika ve önceliklerimizdir.
_______________________________________________ 11 _______________________________________________
11
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
B- AMAÇ VE HEDEFLER
DENETİM
AMAÇ 1: Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğunun
ve şeffaığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince gerekli altyapının oluşturulmasına katkı
sağlamak
HEDEF 1. 1: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe sistemi,
kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-faaliyet raporu) gibi
sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak
DENETİM
AMAÇ 2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
HEDEF 2.1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
HEDEF 2. 2: Mesleki yeterliliği artırmak
HEDEF 2. 3: Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili
diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
YARGI
AMAÇ 3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
HEDEF 3.1: Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim altyapısını
geliştirmek
HEDEF 3.2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
KURUMSAL YÖNETİM
AMAÇ 4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
HEDEF 4.1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
HEDEF 4.2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
İLETİŞİM
AMAÇ 5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
HEDEF 5.1: TBMM ile ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak
HEDEF 5.2: Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
HEDEF 5.3: Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler nezdinde
tanıtmak
_______________________________________________ 12 _______________________________________________
12
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
B- AMAÇ VE HEDEFLER
DENETİM
AMAÇ 1: Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğunun
ve şeffaığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince gerekli altyapının oluşturulmasına katkı
sağlamak
HEDEF 1. 1: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe sistemi,
kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-faaliyet raporu) gibi
sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak
DENETİM
AMAÇ 2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
HEDEF 2.1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
HEDEF 2. 2: Mesleki yeterliliği artırmak
HEDEF 2. 3: Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili
diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
YARGI
AMAÇ 3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
HEDEF 3.1: Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim altyapısını
geliştirmek
HEDEF 3.2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
KURUMSAL YÖNETİM
AMAÇ 4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
HEDEF 4.1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
HEDEF 4.2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
İLETİŞİM
AMAÇ 5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
HEDEF 5.1: TBMM ile ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak
HEDEF 5.2: Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
HEDEF 5.3: Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler nezdinde
tanıtmak
_______________________________________________
12
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
MİSYON
Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı sağlamak üzere, uluslararası standartlarla
uyumlu denetimler yapmak, adına denetim yaptığı TBMM ve kamuoyuna raporlar sunmak,
Kamu kurumlarının mali yönetim, performans yönetimi ve 5018 sayılı Kanunun raporlama
gerekliliklerine uygun hareket etmesini ve kamu kaynaklarının ekonomik, verimli, etkin kullanımına
kanıt oluşturacak şekilde güvenilir, zamanlı, bilgi verici mali düzenlemelere uygun mali tablolar ile diğer
raporlar sunmasını sağlamak,
Genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının mali işlemlerinden kamu zararına yol açan
hususları sağlam bilgi ve analizlere dayanacak ve zamanlı şekilde kesin hükme bağlamaktır.
VİZYON
Kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü ve kurumsal yönetimde diğer kamu kurumlarına örnek
bir kurum olmaktır.
_______________________________________________ 13 _______________________________________________
13
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
Performans programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara ilişkin kaynak ihtiyaçları aşağıda
yer alan tablolarda gösterilmiştir.
_______________________________________________ 14 _______________________________________________
14
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
Performans programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara ilişkin kaynak ihtiyaçları aşağıda
yer alan tablolarda gösterilmiştir.
_______________________________________________
14
_______________________________________________
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
1
2
3
4
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
1 260.200,00 0,00
260.200,00
2 13.068.000,00 0,00 13.068.000,00
3 273.800,00 0,00
273.800,00
13.602.000,00 0,00 13.602.000,00
T.C. Sayıştay Başkanlığı
A1 - Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğunun ve
şeffaflığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince gerekli altyapının oluşturulmasına katkı
sağlamak
H1 - Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe sistemi, iç kontrol
sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-faaliyet raporu) gibi
sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi gibi
sistemlerini değerlendirmek üzere bir model geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin
hazırlanacaktır.
Açıklamalar
İdare Adı
Genel Toplam
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
Performans Göstergeleri
Denetlenen Kurum Sistem Değerlendirme Formunun tamamlanması
Kamu idarelerinin muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetim sistemi gibi sistemlerini kurmuş olduklarının
değerlendirilmesi
Kamu idareleri tarafından benimsenen ve uygulanan muhasebe ve iç kontrol sistemleriyle ilgili Sayıştay önerilerinin
uygulanma oranı
Olumlu denetim görüşü verilen kamu idaresi yüzdesinde artış
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
5018 sayılı Kanun ve yeni Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve şeffaflığın geliştirilmesi ve
etkin denetim yapmanın olanaklı hale gelmesinin en önemli ayaklarından biri, denetlenecek kurumlarda kurum bazında kurulmuş
uluslararası standartlara uygun, muhasebe sistemi başta olmak üzere tüm sistem gereksinimlerini düzgün bir şekilde karşılayacak
mekanizmaların yerleşmiş olmasıdır. Bu nedenle, Sayıştayın görev kapsamına giren bütün idarelerde etkin bir kamu mali yönetim
anlayışının yerleşmiş olması ve iç kontrol süreç ve mekanizmalarının kurulup geliştirilmesi gerekmektedir.
Kamu idarelerinde kamu mali yönetim sisteminin kurulması ve yerleştirilmesi; kalkınma planlarında öngörülen amaçlardan
başlayarak kurumsal stratejik planların, yıllık performans programlarının ve faaliyet raporlarının yasal gereklere uygun olarak
hazırlanıp sonuçlandırılmasını gerektirir. Ayrıca kamu idarelerinde iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulmuş olması;
• Kamu kaynaklarının etkin, etkili, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması,
• İş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu,
• Faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi,
• İdarenin varlıklarının korunması ve
• Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlanma
hususlarında ilerleme kaydedilmesine katkı sağlayacaktır.
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetim sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir
model geliştirilecektir.
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,
sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin
geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
_______________________________________________ 15 _______________________________________________
15
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 260.200,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
1.000,00
Ödenek
0,00
43.200,00
Bölüm Başkanları’nın Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
260.200,00
0,00
216.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
Faaliyet Adı
F1: Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetim sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir
model geliştirilecektir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
_______________________________________________ 16 _______________________________________________
16
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
0,00
0,00
Ekonomik Kod
0,00
1.548.000,00
Ödenek
7.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
4.020.000,00
0,00
F2: Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,
sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin
geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Faaliyet Adı
Sorumlu Birim veya Birimler
Toplam Kaynak İhtiyacı 13.068.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
13.068.000,00
_______________________________________________ 17 _______________________________________________
17
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
42.300,00
0,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 273.800,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
273.800,00
0,00
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
F3: Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
Bölüm Başkanı’nın Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
50.000,00
Ödenek
181.500,00
Ekonomik Kod
_______________________________________________ 18 _______________________________________________
18
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
1
2
3
4
5
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
1 85.600,00 0,00
85.600,00
2 104.000,00 0,00 104.000,00
3 229.400,00 0,00 229.400,00
4 80.800,00 0,00 80.800,00
5 149.600,00 0,00 149.600,00
6 23.600,00 0,00 23.600,00
7 137.200,00 0,00 137.200,00
8 36.000,00 0,00 36.000,00
9 4.330.000,00 0,00 4.330.000,00
10 250.000,00 0,00 250.000,00
11 67.200,00 0,00
67.200,00
5.493.400,00 0,00 5.493.400,00
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası
Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi
paylaşımı toplantılarına katılım sağlanacaktır.
Genel Toplam
Riskli alan/sektör raporunun tamamlanması
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
Uluslararası denetim standartlarına uygun performans bilgisi denetimi, Etkililik
Ekonomiklik Verimlilik denetimi, siyasi partilerin denetimi, genel uygunluk
bildirimi taslakları hazırlama rehberi ile mali istatistikleri değerlendirme rehberi
hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir.
TBMM’ye gönderilecek raporların formatları oluşturulacaktır.
Raporlama Rehberi hazırlanacaktır.
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi hazırlanmaya başlanacaktır.
Yolsuzlukla mücadele stratejisi hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın artırılması için en
az bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartlarının Türkçeye tercümesi
tamamlanacaktır.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim verilecektir.
Uluslararası denetim standartlarını yeterli şekilde uygulayan denetim ekibi sayısında artış
Uluslararası denetim standartlarına uygun denetim raporlarının yüzdesinde artış
Performans denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik denetimi, bilişim sistemleri denetimi, mali istatistikleri değerlendirme,
genel uygunluk bildirimi hazırlama rehberlerinin yayımlanması
Denetim raporlarında tespit edilen yolsuzluk sayısında azalma
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Göstergeleri
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç
A2 - Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
geliştirmek
Hedef H1 - Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
Performans Hedefi
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Açıklamalar
5018 sayılı Kanun, kamu mali yönetimi ve kontrolünde yeni bir yaklaşımın temelini oluşturmuştur. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ise,
bu amacı sağlamak üzere uygulanacak yeni denetim yaklaşımını oluşturmuştur. 6085 sayılı Kanun Sayıştayın düzenlilik ve
performans denetimleri yapmasını öngörmektedir. Kanun düzenlilik denetiminin üç unsurunu şu şekilde sıralamaktadır:
- Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun
olup olmadığının tespiti,
- Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek,
bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi,
- Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi.
Bu doğrultuda kurumumuzun, kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini geliştirme
ihtiyacı doğmuştur.
Ayrıca Sayıştayın, kamu idarelerinin amaç ve hedeflerine ilişkin uygulamalarını değerlendirecek olması da yeni denetim yaklaşımlarını
geliştirmeyi ön plana çıkarmaktadır.
_______________________________________________ 19 _______________________________________________
19
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Faaliyet Adı
Toplam Kaynak İhtiyacı 85.600,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
0,00
0,00
15.600,00
0,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
F1: Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartlarının Türkçeye
tercümesi tamamlanacaktır.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; DEGEM, Tüm Denetim Grupları
0,00
85.600,00
0,00
Ekonomik Kod Ödenek
70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
_______________________________________________ 20 _______________________________________________
20
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Faaliyet Adı
Toplam Kaynak İhtiyacı 104.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
20.000,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
F2: Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili eğitimler verilecektir.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; DEGEM, Tüm Denetim Grupları
0,00
104.000,00
0,00
Ekonomik Kod Ödenek
72.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
_______________________________________________ 21 _______________________________________________
21
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
37.200,00
0,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 229.400,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
229.400,00
0,00
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
F3: Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden
değerlendirilecektir.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; DEGEM, Tüm Denetim Grupları
6.200,00
Ödenek
186.000,00
Ekonomik Kod
_______________________________________________ 22 _______________________________________________
22
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.800,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.800,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
65.000,00
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; Destek Grubu 1-2-3-6,
0,00
13.800,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı
F4: Uluslararası denetim standartlarına uygun performans bilgisi
denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik denetimi, siyasi partilerin
denetimi, genel uygunluk bildirimi taslakları hazırlama rehberi ile mali
istatistikleri değerlendirme rehberi hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına
göre güncellenecektir.
Sorumlu Birim veya Birimler
Ekonomik Kod Ödenek
_______________________________________________ 23 _______________________________________________
23
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 149.600,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
2.000,00
Ödenek
0,00
0,00
21.600,00
149.600,00
0,00
126.000,00
F5: TBMM’ye gönderilecek raporların formatları oluşturulacaktır.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; Destek Grubu 1
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
Faaliyet Adı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
_______________________________________________ 24 _______________________________________________
24
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı F6: Raporlama Rehberi hazırlanacaktır.
0,00
23.600,00
0,00
2.000,00
Ödenek
18.000,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
0,00
0,00
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; Destek Grubu 1 Sorumlu Birim veya Birimler
Toplam Kaynak İhtiyacı 23.600,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
3.600,00
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
_______________________________________________ 25 _______________________________________________
25
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Faaliyet Adı
Toplam Kaynak İhtiyacı 137.200,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
0,00
0,00
21.900,00
11.800,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
F7: Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi hazırlanmaya başlanacaktır.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; Destek Grubu 1
0,00
137.200,00
0,00
Ekonomik Kod Ödenek
103.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
_______________________________________________ 26 _______________________________________________
26
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 36.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
0,00
Ödenek
0,00
0,00
6.000,00
36.000,00
0,00
30.000,00
F8: Yolsuzlukla mücadele stratejisi hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; Yolsuzlukla Mücadele
Komisyonu
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
Faaliyet Adı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
_______________________________________________ 27 _______________________________________________
27
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı
F9: Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
0,00
4.330.000,00
0,00
10.000,00
Ödenek
3.600.000,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
0,00
0,00
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; Destek Grubu 1, Tüm Denetim
Grupları
Sorumlu Birim veya Birimler
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.330.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
720.000,00
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
_______________________________________________ 28 _______________________________________________
28
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Faaliyet Adı
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
F10: Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın
artırılması için en az bir çalıştay/sempozyum düzenlenecektir.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; DEGEM
0,00
250.000,00
0,00
Ekonomik Kod Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
_______________________________________________ 29 _______________________________________________
29
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
1.200,00
0,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 67.200,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
67.200,00
0,00
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
F11: Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslarara
Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi
paylaşımı toplantılarına katılım sağlanacaktır.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; DEGEM, Destek Grubu 4
60.000,00
Ödenek
6.000,00
Ekonomik Kod
_______________________________________________ 30 _______________________________________________
30
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
1 73.200,00 0,00
73.200,00
2 20.800,00 0,00 20.800,00
3 17.400,00 0,00 17.400,00
4 250.000,00 0,00 250.000,00
5 2.098.400,00 0,00 2.098.400,00
6 147.200,00 0,00 147.200,00
7 144.800,00 0,00 144.800,00
8 18.800,00 0,00 18.800,00
9 131.600,00 0,00 131.600,00
10 1.208.600,00 0,00 1.208.600,00
11 15.400,00 0,00 15.400,00
12 595.600,00 0,00
595.600,00
4.721.800,00 0,00 4.721.800,00
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu
amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.
Genel Toplam
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetim planlarına uygun yürütülen denetim sayısı
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (BDDT) etkin şekilde kullanıldığı denetim sayısı
BDDT ve Bilişim Teknolojileri (BT) sistemlerini etkin şekilde kullanan denetçi sayısı
BDDT Kullanıcı Formunda olumlu görüş sayısında artış
Diğer uluslararası örgütlerde/ilgili kurumlarda görevlendirilen meslek mensubu sayısı
BDDT Kullanıcı Formu hazırlanacak ve formların sonuçları değerlendirilecektir.
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme,
araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10 meslek mensubu
yurtdışına gönderilecektir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen fizibilite çalışması yapılacaktır.
Eğitimler, Eğitim Kalitesi Değerlendirme Aracına göre değerlendirilecektir.
2014 yılında personelin en az % 20’sine denetim metodolojisi, uluslarara
denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar
becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilecektir.
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi
Yazılımı tamamlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanacak
ve eğitimler verilecektir.
Denetim Yönetim Sistemi(SayCAP) ve Bilgisayar Destekli Denetim(Saydap)
yazılımlarına ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenecektir.
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya
başlanacaktır.
Ekip çalışmasında başarılı olan denetim ekibi sayısında artış
Genel Eğitim Planının uygulanma oranı
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Mesleki araştırma çalışmaları yürütmek veya staj yapmak üzere diğer ülke Sayıştaylarında görevlendirilen denetçi sayısı
Eğitimlerin Eğitim Kalitesi Değerlendirme Aracı hazırlanacaktır.
Performans Göstergeleri
İdare Adı T.C. Sayıştay Başkanlığı
Amaç
A2 - Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
geliştirmek
Hedef H2 - Mesleki yeterliliği artırmak
Performans Hedefi
Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Açıklamalar
Kurumumuzun, kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini geliştirme ihtiyacı
doğmuştur. Bu ihtiyacın varlığı iç ve dış paydaş analizlerinde de görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, denetim anlayış ve
yaklaşımını değiştirmek amacıyla denetim çalışmaları yürütülecek, denetim teknik altyapısı sürekli geliştirilecek ve meslektaşların
mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı
ve programları hazırlanacaktır.
Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması, denetim yönetimi, proje/zaman yönetimi, iletişim,
bilgisayar becerileri, vs. gibi konularda verilen eğitim programlarının kalitesinin artırılması
Uluslararası denetim sertifikası sahibi meslek mensubu sayısı
_______________________________________________ 31 _______________________________________________
31
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 73.200,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
2.000,00
Ödenek
0,00
0,00
13.200,00
73.200,00
0,00
58.000,00
F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştay’ın Genel
Eğitim Planı ve Programları hazırlanacaktır.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; DEGEM
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
Faaliyet Adı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
_______________________________________________ 32 _______________________________________________
32
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
3.300,00
14.500,00
Sorumlu Birim veya Birimler
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Ödenek
20.800,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
F2: Eğitimlerin Eğitim Kalitesi Değerlendirme Aracı hazırlanacaktır.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; DEGEM
Toplam Kaynak İhtiyacı 20.800,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
_______________________________________________ 33 _______________________________________________
33
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Faaliyet Adı
Toplam Kaynak İhtiyacı 17.400,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
3.000,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
F3: Eğitimler, Eğitim Kalitesi Değerlendirme Aracına göre
değerlendirilecektir.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; DEGEM
0,00
17.400,00
0,00
Ekonomik Kod Ödenek
12.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
_______________________________________________ 34 _______________________________________________
34
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı
F4: 2014 yılında personelin en az % 20’sine denetim metodolojisi,
uluslararası denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi,
iletişim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler
verilecektir.
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
Ödenek
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
Ekonomik Kod
0,00
0,00
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; DEGEMSorumlu Birim veya Birimler
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
_______________________________________________ 35 _______________________________________________
35
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.098.400,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
3.000,00
Ödenek
0,00
2.000.000,00
18.900,00
2.098.400,00
0,00
76.500,00
F5: Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli
Denetim Sistemi Yazılımı tamamlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; Destek Grubu 1-2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
Faaliyet Adı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
_______________________________________________ 36 _______________________________________________
36
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI
_______________________________________________
5
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyet Adı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
25.200,00
0,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 147.200,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
147.200,00
0,00
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
F6: Üretilen bilişim sistemleri yazılımlarının kullanımına ilişkin eğitim
materyalleri hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; DEGEM, Destek Grubu 2
20.000,00
Ödenek
102.000,00
Ekonomik Kod
_______________________________________________ 37 _______________________________________________
37
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar
verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri,
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt
dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla
ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
_______________________________________________
4
_______________________________________________
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Kaynak İhtiyacı 144.800,00
0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
0,00
0,00
60.000,00
Ödenek
0,00
0,00
16.800,00
144.800,00
0,00
68.000,00
F7: Denetim Yönetim Sistemi(SayCAP) ve Bilgisayar Destekli
Denetim(Saydap) yazılım programlarına ilişkin eğitimler ve brifingler
düzenlenecektir.
Bölüm Başkanı koordinatörlüğünde; DEGEM, Destek Grubu 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
0,00
Bütçe Dışı
Kaynak
0,00
0,00
Sorumlu Birim veya Birimler
Faaliyet Adı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
_______________________________________________ 38 _______________________________________________
38
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel
değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun