2015 YILI
2015 Yılı
Performans Programı
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Tel: +90 312 295 30 00
Fax: +90 312 295 48 00
İnternet
http://www.sayistay.gov.tr
E - posta
strateji@sayistay.gov.tr
Adres


Ocak - 2015
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
I- GENEL BİLGİLER
 ........................ ...3
 ................................................................................4
 ...................................................................................................................7
 .........................................................................................................9
 ...........................................................................................................11
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
 ...................................................................................12
 .........................................................................................................13
 ...................................... 17
 ............................................................................77

       
       

        
       
        
        

            










          
           



3



MİSYON

         

         






VİZYON


4



•T.C. Anayasası’nın 160’ıncı maddesi
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının
bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama
işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren
on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar
dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından
yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.”
•T.C. Anayasası’nın 164’üncü maddesi
“Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali
yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden
başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine
alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte
sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek
karara bağlar.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların
karara bağlandığı anlamına gelmez.”
•T.C. Anayasası’nın 165’inci maddesi
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu
kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir.”
• T.C. Anayasası’nın 69uncu maddesi
“Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar
kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım
sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.”
•5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 68’inci maddesi:
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin;
kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye
Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
5

Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve
doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi,
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen
raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından
cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış
denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına
karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî
idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile
kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese,
birlik, işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri,
yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi
ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi
ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu
hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş
ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
6

•6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 5’inci maddesi
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar
sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap
ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.”
•6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 6’ncı maddesi
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu
idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği
mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece
ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil
diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri,
faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın
her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere
tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine
bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu
bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi
ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.”
•6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 55’inci
maddesi
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimi
için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti
merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran ayı
sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme
kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca
düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.”
•3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

            


7





















            


          




         


8

Başkan
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Başsavcılık
Başkan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Yönetimden Sorumlu
Kurullar
• Genel Kurul
• Temyiz Kurulu
• Daireler Kurulu
• Rapor Değerlendirme Kurulu
• Yüksek Disiplin Kurulu
• Meslek Mensupları Yükseltme ve
Disiplin Kurulu
• Denetim, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu
Daireler
• Birinci Daire
• İkinci Daire
• Üçüncü Daire
• Dördüncü Daire
• Beşinci Daire
• Altıncı Daire
• Yedinci Daire
• Sekizinci Daire
9


Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 m² kullanım alanına sahip Ankara/Balgat semtindeki
merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca Ankara’nın muhtelif yerlerinde 57.808 arşiv alanına sahiptir.
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 725 adet lojmanı ile Manavgat ve Gölbaşı’nda
toplam 2 adet eğitim ve sosyal tesisi mevcuttur. Hizmet binasında kütüphane, sağlık merkezi, konferans
salonu, 4 adet yemekhane, kantin, kreş ve PTT ile banka şubesi bulunmaktadır.



Binek Oto 41
Otobüs 3
Kamyon 2
Kamyonet 4
Minibüs 2
TOPLAM 52
10








2013 2014
Masaüstü Kişisel Bilgisayar 1565 1550
Dizüstü Bilgisayar 1142 1025
Yazıcı 502 352
Fotokopi Makinesi 34 34
Faks Cihazı 33 27
Baskı Makinesi 6 5
Projeksiyon Cihazı 51 55
Telefon 1686 1845
Tablet - 150

2013 2014
Veri Tabanı Sunucusu 0 (1 Sanal) 0 (1 Sanal)
Mail Sunucu 0 (2 Sanal) 0 (2 Sanal)
Virüs Koruma 0 (1 Sanal) 0 (1 Sanal)
Dosya Sunucu 0 (1 Sanal) 0 (1 Sanal)
Firewall (Secure Platform) 1 (Box) 2 (Box)
Active Directory 0 (2 Sanal) 0 (2 Sanal)
Backup Server 1 1
Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 100 mbps 100 mbps
Sanal platform 5 sunucu, 1 Storage 7 sunucu, 1 Storage
Domain Backup (Yedekleme Sistemi) 1 Storage 1 Sunucu 1 Storage
Doküman Yönetim Sistemi 0 (4 Sanal) 0 (4 Sanal)
Denetim Yönetim Sistemi 2 Sunucu 2 Sunucu 1 Sanal
Veri Alma ve Analiz İşlemleri 0 5 sunucu, 2 Storage
Loglama Sistemi 0 1 Sunucu
FKM 1 Sunucu, 1 Storage 1 Sunucu, 1 Storage
Çağrı Merkezi 1 (Box) 1 (Box)
11







          









          


Kurumumuzda; Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 8
Daire Başkanı, 45 Üye, 893 Denetçi, Başsavcı, 8
Savcı ve 586 Yönetim Mensubu olmak üzere toplam
1544 personel görev yapmaktadır.




12


A-
Orta Vadeli Program (2015–2017)

          
         

“Kurum bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecek ve çok
yıllı bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesi sağlanacaktır.
Kamu mali yönetimi reformuyla amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere
uygulama etkinliği artırılacak, reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna
hükümleri ve uygulamalardan kaçınılacaktır.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, kontrol ve denetim standartlarına uyum düzeyinin
artırılması sağlanacaktır.
Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.”
2015 Yılı Programı

         

“Öncelik; Kaynak tahsis sürecinin stratejik planlar ve performans esaslı bütçeleme sistemiyle
ilişkisi güçlendirilerek, sürecin planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, izleme ve değerlendirme
etkinliği artırılacaktır.
Tedbir; Kamu mali yönetimi bilgi sistemlerinin etkinliği artırılacaktır.
Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sayıştay tarafından işletilen bilgi
sistemlerinin birbirleriyle entegre ve etkin şekilde işlemesini sağlamaya yönelik kurumlararası protokol
yapılacaktır.”
Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014– 2016)
          


“Stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisi güçlendirilecek, iç ve dış
denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanacak ve kontrol sistemlerinin etkinliği
artırılacaktır.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, kontrol ve denetim standartlarına uyum düzeyinin
artırılması sağlanacaktır.
Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.”
13



AMAÇ 1: 

           

HEDEF 1. 1: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe sistemi,
kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-faaliyet raporu) gibi
sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak

AMAÇ 2: 

HEDEF 2.1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
HEDEF 2. 2: Mesleki yeterliliği artırmak
HEDEF 2. 3: Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili diğer
kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak

AMAÇ 3: 
HEDEF 3.1: Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim altyapısını
geliştirmek
HEDEF 3.2: İlamların infazının etkinliğini artırmak

AMAÇ 4:          

HEDEF 4.1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
HEDEF 4.2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak

AMAÇ 5:       

HEDEF 5.1: TBMM ile ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak
HEDEF 5.2: Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
HEDEF 5.3: Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler nezdinde tanıtmak
14

         
         



        





             

          
          











         










15




         


        






        

          


           




          








         

           
        

          
         

          
            

16


   
           







          

          

          


           
           
           
         











         



17






PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015
1 Yüzde 100 100
2 Yüzde 5 20
3 Yüzde 51 55
4 Yüzde 100 100
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 44.362.200,00 0,00
2 19.351.600,00 0,00
63.713.800,00 0,00
Genel Raporların tamamının yayımlanması ve TBMM'ye sunulması
Kaynak İhtiyacı
Genel Toplam
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
Faaliyetler
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,
sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap
verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
Toplam
63.713.800,00
19.351.600,00
44.362.200,00
Performans Göstergeleri
Olumlu denetim görüşü verilen kamu idaresi yüzdesinde artış
Denetim programlarının uygulanma oranı
Kamu idareleri tarafından benimsenen ve uygulanan muhasebe ve iç kontrol
sistemleriyle ilgili Sayıştay önerilerinin uygulanma oranı
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
A1 - Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap verme
sorumluluğunun ve şeffaflığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince gerekli altyapının
oluşturulmasına katkı sağlamak
H1 - Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe sistemi,
kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-faaliyet raporu)
gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi gibi
sistemlerini değerlendirmek üzere bir model geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin
hazırlanacaktır.
İdare Adı
18

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 33.168.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.975.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.219.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
44.362.200,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
44.362.200,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Birim veya Birimler
A1-H1-PH1: Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir
model geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
F1: Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,
sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin
geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
19

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 16.584.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.487.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 280.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
19.351.600,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
19.351.600,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H1-PH1: Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
20

Ölçü
_
Bütçe
Dışı
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
21

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015
1 Adet 188 188
2 Adet 496 556
3 Adet 5 3
4 Adet
_
3
5 Adet
_
1
6 Adet
_
2
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 372.800,00 0,00
2 338.400,00 0,00
3 308.400,00 0,00
4 406.000,00 0,00
5 40.600,00 0,00
6 217.000,00 0,00
7 44.400,00 0,00
8 300.800,00 0,00
9 322.800,00 0,00
2.351.200,00 0,00
Genel Toplam
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi
uygulanacak, uygulama sonuçları izlenecek ve
değerlendirilecektir.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye
sunulacak raporların uluslararası denetim standartlarına
uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla
incelenecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve
uluslararası Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim
çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına katılım
sağlanacaktır.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden
değerlendirilecektir.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi,
Bilişim Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme,
Siyasi Parti Denetimi Rehberi, Düzenlilik Denetimi Rehberi,
Faaliyet Raporları Değerlendirme Rehberi, Genel Uygunluk
Bildirimi Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve uygulama
sonuçlarına göre güncellenecektir.
322.800,00
2.351.200,00
338.400,00
308.400,00
406.000,00
40.600,00
217.000,00
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık
denetim programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın
artırılması için en az bir sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartlarının Türkçeye
tercümesi çalışmaları yapılacaktır.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim
verilecektir.
Toplam
372.800,00
44.400,00
300.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2 -
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
geliştirmek
Hedef H1 - Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili katılım sağlanan toplantı sayısı
Meslektaş Değerlendirmesi Raporları
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili düzenlenen konferans/panel sayısı
Performans Hedefi
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetim
rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Uluslararası denetim standartlarını yeterli şekilde uygulayan denetim ekibi sayısı
Uluslararası denetim standartlarına uygun denetim raporu sayısı
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri
Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi Rehberi, Düzenlilik
Denetimi Rehberi, Faaliyet Raporları Değerlendirme Rehberi, Genel Uygunluk Bildirimi
Hazırlama rehberlerinin yayımlanması ve güncellenmesi
Performans Göstergeleri
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 276.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 46.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
372.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
372.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartlarının Türkçeye tercümesi
tamamlanacaktır.
22

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 216.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
338.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
338.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı F2: Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim verilecektir.
23

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 216.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
308.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
308.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden
değerlendirilecektir.
24

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 360.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 36.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
406.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
406.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, 2
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim
Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi
Rehberi, Düzenlilik Denetimi Rehberi, Faaliyet Raporları Değerlendirme
Rehberi, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve
uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir.
25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 36.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
40.600,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
40.600,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi uygulanacak,
uygulama sonuçları izlenecek ve değerlendirilecektir.
26

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 180.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 27.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
217.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
217.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F6: Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak
raporların uluslararası denetim standartlarına uygunluğu kurum içi meslektaş
değerlendirmesi yoluyla incelenecektir.
27

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 36.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
44.400,0 0
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
44.400,0 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F7: Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
28

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 204.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 46.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
300.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
300.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F8: Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın artırılması
için en az bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
29

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 276.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 36.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
322.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
322.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, DEGEM
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F9: Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası
Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi
paylaşımı toplantılarına katılım sağlanacaktır.
30

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015
1 Yüzde 35 50
2 Adet 26 20
3 Adet 496 556
4 Yüzde 20 100
5 Adet 120 190
6 Adet 500 600
7 Adet
_
1
8 Adet 6 5
9 Adet 3 5
10 Adet
_
1
11 Adet 49 55
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 248.400,00 0,00
2 4.801.400,00 0,00
3 21.700,00 0,00
4 1.421.700,00 0,00
5 141.400,00 0,00
6 63.100,00 0,00
7 1.620.000,00 0,00
8 96.900,00 0,00
9 98.800,00 0,00
10 258.400,00 0,00
8.771.800,00 0,00
141.400,00
63.100,00
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın
Genel Eğitim Planı hazırlanacaktır.
Kaynak İhtiyacı
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri
hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.
Denetim Yönetim Sistemi(SayCAP) ve Bilgisayar Destekli
Denetim(Saydap) yazılımlarına ilişkin eğitimler ve brifingler
düzenlenecektir.
Toplam
2015 yılında personelin en az % 20’sine denetim metodolojisi,
uluslararası denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman
yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi
konularda eğitimler verilecektir.
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli
Denetim Sistemi Yazılımı tamamlanacak ve uygulamaya
konulacaktır.
21.700,00
4.801.400,00
1.421.700,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2 - Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
Hedef H2 - Mesleki yeterliliği artırmak
Uluslararası sertifika sahibi meslek mensubu sayısı
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi
Performans Hedefi Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
248.400,00
Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması, denetim
yönetimi, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri vs. gibi konularda verilen
eğitim sayısı
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (BDDT) etkin şekilde kullanıldığı denetim
sayısı
İnceleme Raporu
Faaliyetler
Performans Göstergeleri
Yıllık eğitim programlarının uygulanma ora
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetim planlarına uygun yürütülen
denetim sayısı
Ekip çalışmasında başarılı olan denetim ekibi sayısındaki artış
Bilişim Teknolojileri (BT) sistemlerini etkin şekilde kullanan denetçi sayısı
Mesleki araştırma çalışmaları yürütmek veya staj yapmak üzere diğer ülke
Sayıştaylarında görevlendirilen denetçi sayısı
Diğer uluslararası örgütlerde/ilgili kurumlarda görevlendirilen meslek mensubu sayısı
258.400,00
1.620.000,00
96.900,00
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları
desteklenecek ve bu amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.
Genel Toplam
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda
inceleme, araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10
meslek mensubu yurtdışına gönderilecektir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının
mensuplarımıza kazandırılmasını teminen fizibilite çalışması
yapılacaktır.
8.771.800,00
98.800,00
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya
başlanacaktır.
31

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 216.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
248.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
248.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1:Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim
Planı hazırlanacaktır.
32

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 2.516.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 360.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.925.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
4.801.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
4.801.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1:Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: 2015 yılında personelin en az % 20’sine denetim metodolojisi, uluslarara
denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar
becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilecektir.
33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 18.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.700,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
21.700,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
21.700,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1:Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
34

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 18.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.700,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 1.400.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
1.421.700,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.421.700,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, 2
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1:Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim
Sistemi Yazılımı tamamlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
35

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 36.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 100.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
141.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
141.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, 2, DEGEM
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1:Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri
hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.
36

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 54.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 8.100,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
63.100,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
63.100,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, 2, DEGEM
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1:Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F6: Denetim Yönetim Sistemi(SayCAP) ve Bilgisayar Destekli Denetim(Saydap)
yazılımlarına ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenecektir.
37

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 204.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 36.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 1.360.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
1.620.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.620.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1:Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F7: Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya
başlanacaktır.
38

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 6.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 900,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
96.900,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
96.900,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, DEGEM
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1:Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F8: Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme,
araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10 meslek mensubu
yurtdışına gönderilecektir.
39

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 78.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 10.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
98.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
98.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1:Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F9: Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen fizibilite çalışması yapılacaktır.
40

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 216.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
258.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
258.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1:Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F10: Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu
amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.
41

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015
1 Adet
_
1
2 Adet 1 1
3 Adet 2 1
4 Adet 20 50
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 351.100,00 0,00
2 1.248.400,00 0,00
3 585.600,00 0,00
4 88.800,00 0,00
2.273.900,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2 - Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
Hedef
H3 - Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili
diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
Performans Hedefi Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile yürütülen ortak denetim sayısı
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve yürütülen araştırma
projesi sayısı
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da sempozyum sayısı
Kamu idarelerinde eğitim için görevlendirilen denetçi sayısı
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
Genel Toplam
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla
işbirliği kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı
sağlanacaktır.
Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile işbirliği
alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma
projesi hazırlanacak ve yürütülecektir.
351.100,00
585.600,00
88.800,00
2.273.900,00
1.248.400,00
42

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 242.500,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 36.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 72.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
351.100,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
351.100,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1:Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
43

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 216.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
1.248.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.248.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1, 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1:Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi
hazırlanacak ve yürütülecektir.
44

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 246.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 39.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
585.600,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
585.600,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1:Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği
kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
45

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 78.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 10.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
88.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
88.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1:Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı
sağlanacaktır.
46

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015
1 Yüzde 50 70
2 Yüzde _ 90
3 Adet 7 5
4 Yüzde 100 100
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 1.107.200,00 0,00
2 665.600,00 0,00
3 591.800,00 0,00
4 419.000,00 0,00
2.783.600,00 0,00
419.000,00
Performans Hedefi Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A3 - Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Hedef
H1 - Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil , hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim
altyapısını geliştirmek
Tüm ilgililerin yargısal süreç ve kararlara erişim oranı
2.783.600,00
Performans Göstergeleri
Bilişim alt yapısının tamamlanması
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına
yönelik yurtiçi ve yurtdışı eğitim sayısı
Sayıştay yargısına ilişkin uygulamanın Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi paralelinde geliştirilmesi
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve
deneyimlerinin artırılmasına yönelik yurtiçi ve/veya bir yurtdışı
eğitim verilecektir.
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim
altyapısına dahil edilecektir.
Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın
birleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bilişim alt yapısı aracılığıyla ilgililerin yargısal süreçlere ve
kararlara ulaşabilmesi sağlanacaktır.
Toplam
1.107.200,00
665.600,00
591.800,00
47

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 234.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 43.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 790.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
1.107.200,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.107.200,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1:Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Bilişim alt yapısı aracılığıyla ilgililerin yargısal süreçlere ve kararlara
ulaşabilmesi sağlanacaktır.
48

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 144.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 21.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
665.600,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
665.600,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1:Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin
artırılmasına yönelik yurtiçi ve/veya bir yurtdışı eğitim verilecektir.
49

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 507.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 82.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
591.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
591.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar, Başsavcılık
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1:Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına
dahil edilecektir.
50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 360.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 54.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
419.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
419.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Yargısal Faaliyetleri Geliştirme Komisyonu
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1:Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için
çalışmalar yapılacaktır.
51

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015
1 Adet
_
1
2 Yüzde 58 60
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 564.800,00 0,00
2 519.200,00 0,00
1.084.000,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A3 - Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Hedef H2 - İlamların infazının etkinliğini artırmak
Performans Hedefi İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır.
Performans Göstergeleri
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları
Başkanlığa raporlayacaktır.
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa
raporlanacaktır.
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme raporu
İlamların izlenme oranında artış sağlanması
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
564.800,00
519.200,00
1.084.000,00
52

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 480.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 82.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
564.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
564.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Br.Bşk.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1:İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa
raporlayacaktır.
53

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 438.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 79.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
519.200,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
519.200,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Br.Bşk.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1:İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı F2: İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa raporlanacaktır.
54

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015
1 Adet
_
1
2 Adet
_
1
3 Adet 496 556
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 1.100.800,00 0,00
2 173.600,00 0,00
3 795.400,00 0,00
2.069.800,00 0,00
2.069.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4 - Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Hedef H1 - Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
Performans Hedefi
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere süreç netim çerçeve belgesi
tamamlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup
başkanlıkları tarafından stratejik plana uygun olarak grup
faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de içeren yıllık plan
hazırlanacaktır.
Genel Toplam
Faaliyetler
795.400,00
Kaynak İhtiyacı
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecektir.
Sayıştayın faaliyetlerine ilişkin Kurumsal Risk Kütüğü ve Risk
Azaltma Planı hazırlanacaktır.
Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması
Kurumsal Risk Kütüğü ve Risk Azaltma Planının tamamlanma
Maliyeti hesaplanan denetim çalışması sayı
Toplam
1.100.800,00
173.600,00
55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 522.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 118.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 450.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
1.100.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.100.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Strateji Geliştirme Br. Bşk.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1:Kurum faaliyetlerinin etkinnetimine katkı sağlamak üzere süreç
yönetim çerçeve belgesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı F1: Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecektir.
56

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 144.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 21.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
173.600,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
173.600,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, İç Kontrol ve Risk Yönlendirme Kurulu
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1:Kurum faaliyetlerinin etkinnetimine katkı sağlamak üzere süreç
yönetim çerçeve belgesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2:
Sayıştayın faaliyetlerine ilişkin Kurumsal Risk Kütüğü ve Risk Azaltma Planı
hazırlanacaktır.
57

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 636.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 149.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
795.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
795.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları, Strateji Geliştirme Br. Bşk.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1:Kurum faaliyetlerinin etkinnetimine katkı sağlamak üzere süreç
yönetim çerçeve belgesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin
maliyetlendirmeyi de içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
58

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015
1 Adet 4 2
2 Yüzde 87 88
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 90.800,00 0,00
2 80.000,00 0,00
3 90.800,00 0,00
4 615.200,00 0,00
5 9.496.000,00 0,00
10.372.800,00 0,00
80.000,00
90.800,00
615.200,00
9.496.000,00
10.372.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4 - Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Hedef H2 - İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Performans Hedefi İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulaması izlenecektir.
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının olumlu değerlendirme yüzdesi
90.800,00
Toplam
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
Çalışan memnuniyeti anketi düzenlenecektir.
İş ortamı iyileştirilecektir.
Genel Toplam
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal
faaliyetler yürütülecektir.
59

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 78.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 10.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
90.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
90.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Strateji Geliştirme Komisyonu
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1:İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulaması izlenecektir.
60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 25.500,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
80.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
80.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1:İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı F2: Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
61

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 78.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 10.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
90.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
90.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Strateji Geliştirme Komisyonu
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1:İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Çalışan memnuniyeti anketi düzenlenecektir.
62

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 480.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 115.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
615.200,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
615.200,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Sosyal İşler Br. Bşk., İnsan Kaynakları Br. Bşk., Destek
Hizmetleri Br. Bşk., Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1:İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler
yürütülecektir.
63

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 900.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 216.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.350.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 7.030.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
9.496.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
9.496.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Sosyal İşler Br. Bşk., İnsan Kaynakları Br. Bşk., Strateji
Geliştirme Br. Bşk., Teknik ve Mali İşler Br. Bşk., Destek Hizmetleri Br.
Bşk.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1:İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı F5: İş ortamı iyileştirilecektir.
64

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015
1 Adet 1 1
2 Adet
_
1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 25.700,00 0,00
2 204.500,00 0,00
230.200,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5 - Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef H1 - TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak
25.700,00
Performans Hedefi TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla İletişim Stratejisi hazırlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Genel Toplam
Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek konferanslar
düzenlenecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen konferans sayısı
Toplam
204.500,00
230.200,00
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için
TBMM ile birlikte çalışacak bir çalışma grubu kurulacaktır.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile yapılan toplantıların sayısı
65

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 18.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.700,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
25.700,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
25.700,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, DEGEM, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H1-PH1:TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için TBMM ile
birlikte çalışacak bir çalışma grubu kurulacaktır.
66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 101.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
204.500,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
204.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, DEGEM, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H1-PH1:TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı F2: Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek konferanslar düzenlenecektir.
67

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015
1 Yüzde _ 40
2 Adet 4 2
3 Adet
_
1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 417.000,00 0,00
2 348.400,00 0,00
3 250.400,00 0,00
1.015.800,00 0,00
348.400,00
250.400,00
1.015.800,00
Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak
uygulanacaktır.
Denetlenen kurumların üst yönetimleriyle yapılan toplantı sayısı
Denetlenen kurumlarla iletişim konularına yönelik değerlendirme raporunun
hazırlanması
Toplam
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu
hazırlanacaktır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları
ve denetim metodları hakkında bilgilendirlecektir.
Denetlenen kurumlarca doldurulan denetim farkındalık anketlerinden alınan olumlu
sonuç sayısında artış
417.000,00
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek için İletişim Stratejisi hazırlanacaktır.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5 - Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef H2 - Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
68

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 360.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 54.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
417.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
417.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1:Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek için İletişim
Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı F1: Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
69

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 216.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
348.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
348.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1:Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek için İletişim
Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirlecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 216.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
250.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
250.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1:Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek için İletişim
Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
71

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015
1 Adet 2 2
2 Adet 20 100
3 Adet
_
1
4 Adet 3 3
5 zde 20 30
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 436.400,00 0,00
2 362.000,00 0,00
3 498.400,00 0,00
4 410.000,00 0,00
5 453.800,00 0,00
2.160.600,00 0,00
2.160.600,00
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı
düzenlenecektir.
362.000,00
498.400,00
410.000,00
453.800,00Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Genel Toplam
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve
denetim çıktılarını anlatan broşürler basarak medyanın ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Uluslararası düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
436.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5 - Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef
H3 - Sayıştayın ve faaliyetlerinin kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler nezdinde
tanıtılması
Performans Hedefi
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler geliştirilecek ve İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Tanıtım kitapçığı yoluyla bilgilendirilen kurum sayısı
Düzenlenen uluslararası sempozyum sayısı
Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı
Kurumsal tanınırlık anketinin sonuçlarında iyileşme
Toplam
Sayıştay ve raporlarına ilişkin düzenlenen basın toplantılarının sayısı
Performans Göstergeleri
72

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 336.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 50.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
436.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
436.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1:Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
geliştirilecek ve İletişim Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı
düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
73

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 306.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 54.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
362.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
362.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1:Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
geliştirilecek ve İletişim Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim
çıktılarını anlatan broşürler basarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi
sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
74

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 216.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
498.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
498.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1:Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
geliştirilecek ve İletişim Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Uluslararası düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 306.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 54.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
410.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
410.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1:Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
geliştirilecek ve İletişim Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı F4: Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
76

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 378.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 64.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
453.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
453.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1:Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
geliştirilecek ve İletişim Stratejisi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı F5: Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
77

06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
1
Denetlenen kurumların muhasebe
sistemi, iç kontrol sistemi, performans
yönetimi sistemi gibi sistemlerini
değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin
iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
63.713.800,00
34,19 0,00 0,00
63.713.800,00
34,19
1
Yıllık denetim programlarında belirlenen
kurumlar denetlenerek, sistemlerin
iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap
verebilirliğin geliştirilmesine katkı
sağlanacaktır.
44.362.200,00
23,80 0,00 0,00
44.362.200,00
23,80
2
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak
genel Sayıştay raporları hazırlanacaktır.
19.351.600,00
10,39 0,00 0,00
19.351.600,00
10,38
2
Denetim anlayış ve yaklaşımını
değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
2.351.200,00
1,26 0,00 0,00
2.351.200,00
1,26
1
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Standartlarının Türkçeye tercümesi
tamamlanacaktır.
372.800,00
0,20 0,00 0,00
372.800,00
0,20
2
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili
en az bir eğitim verilecektir.
338.400,00
0,18 0,00 0,00
338.400,00
0,18
3
Standartlara uygunluk tamamlanmış
denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
308.400,00
0,17 0,00 0,00
308.400,00
0,17
4
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik
Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri
Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme,
Siyasi Parti Denetimi Rehberi, Düzenlilik
Denetimi Rehberi, Faaliyet Raporları
Değerlendirme Rehberi, Genel Uygunluk
Bildirimi Hazırlama rehberleri hazırlanacak
ve uygulama sonuçlarına göre
güncellenecektir.
406.000,00
0,22 0,00 0,00
406.000,00
0,22
5
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve
Raporlama Rehberi uygulanacak,
uygulama sonuçları izlenecek ve
değerlendirilecektir.
40.600,00
0,02 0,00 0,00
40.600,00
0,02
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Performans
Hedefi
2014
Bütçe
Dışı
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
Başkanlığımız 2015 yılı Performans Programında 11 performans hedefi, bu hedeflere ilişkin 45
performans göstergesi ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek olan 49 faaliyet bulunmaktadır.
Başkanlığımız bütçe teklifi toplam 186.372.500 TL’dir. Teklif edilen bu ödeneğin 96.827.500
TL’sinin performans programında yer alan 49 faaliyet için, 89.545.000 TL’sinin ise genel yönetim
giderleri için kullanılması planlanmaktadır.
İdare
Adı
ToplamBütçe İçi
Faaliyet
78

İDARE PERFORMANS TABLOSU
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
6
Örnekleme yoluyla seçilen denetim
raporları ile TBMM’ye sunulacak raporların
uluslararası denetim standartlarına
uygunluğu kurum içi meslektaş
değerlendirmesi yoluyla incelenecektir.
217.000,00
0,12 0,00 0,00
217.000,00
0,12
7
Denetim raporları temelinde riskli alanlar
belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik
verilecektir.
44.400,00
0,02 0,00 0,00
44.400,00
0,02
8
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü
hakkında farkındalığın artırılması için en az
bir sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
300.800,00
0,16 0,00 0,00
300.800,00
0,16
9
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal
organizasyonlara ve uluslararası
Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği
denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı
toplantılarına katılım sağlanacaktır.
322.800,00
0,17 0,00 0,00
322.800,00
0,17
3
Mesleki yeterliliğin artırılma
sağlanacaktır.
8.771.800,00
4,71 0,00 0,00
8.771.800,00
4,71
1
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim
Planı hazırlanacaktır.
248.400,00
0,13 0,00 0,00
248.400,00
0,13
2
2015 yılında personelin en az % 20’sine
denetim metodolojisi, uluslararası denetim
standartları, ekip çalışması, proje/zaman
yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri,
protokol ve temsil gibi konularda eğitimler
verilecektir.
4.801.400,00
2,59 0,00 0,00
4.801.400,00
2,58
3
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu
hazırlanacaktır.
21.700,00
0,01 0,00 0,00
21.700,00
0,01
4
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için
Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi
Yazılımı tamamlanacak ve uygulamaya
konulacaktır.
1.421.700,00
0,76 0,00 0,00
1.421.700,00
0,76
5
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına
ilişkin eğitim materyalleri hazırlanacak ve
eğitimler verilecektir.
141.400,00
0,08 0,00 0,00
141.400,00
0,08
6
Denetim Yönetim Sistemi(SayCAP) ve
Bilgisayar Destekli Denetim(Saydap)
yazılımlarına ilişkin eğitimler ve brifingler
düzenlenecektir.
63.100,00
0,03 0,00 0,00
63.100,00
0,03
7
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi
hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
1.620.000,00
0,87 0,00 0,00
1.620.000,00
0,87
İdare
Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet
2014
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
79

İDARE PERFORMANS TABLOSU
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
8
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile
mesleki konularda inceleme, araştırma ve
kıyaslama yapılması amacıyla en az 10
meslek mensubu yurtdışına
gönderilecektir.
96.900,00
0,05 0,00 0,00
96.900,00
0,05
9
Uluslararası geçerliliği olan denetim
sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen fizibilite çalışması
yapılacaktır.
98.800,00
0,05 0,00 0,00
98.800,00
0,05
10
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika
almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili
eğitimler düzenlenecektir.
258.400,00
0,14 0,00 0,00
258.400,00
0,14
4
Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi
için ulusal ve uluslararası düzeyde
işbirliği yapılacaktır.
2.273.900,00
1,22 0,00 0,00
2.273.900,00
1,22
1
Uluslararası örgütler ve diğer ülke
Sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
351.100,00
0,19 0,00 0,00
351.100,00
0,19
2
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi
amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak
ve yürütülecektir.
1.248.400,00
0,67 0,00 0,00
1.248.400,00
0,67
3
Kamu mali yönetim sisteminin
iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği
kapsamında bir sempozyum/ çalıştay
/konferans düzenlenecektir.
585.600,00
0,31 0,00 0,00
585.600,00
0,31
4
Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının
giderilmesine katkı sağlanacaktır.
88.800,00
0,05 0,00 0,00
88.800,00
0,05
5
Yargılamareçlerine ilişkin bilişim
altyapısı tamamlanacaktır.
2.783.600,00
1,49 0,00 0,00
2.783.600,00
1,49
1
Bilişim alt yapısı aracılığıyla ilgililerin
yargısal süreçlere ve kararlara ulaşabilmesi
sağlanacaktır.
1.107.200,00
0,59 0,00 0,00
1.107.200,00
0,59
2
Yargılama sürecinde görevli meslek
mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin
artırılmasına yönelik yurtiçi ve/veya bir
yurtdışı eğitim verilecektir.
665.600,00
0,36 0,00 0,00
665.600,00
0,36
3
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat
güncellenerek, bilişim altyapısına dahil
edilecektir.
591.800,00
0,32 0,00 0,00
591.800,00
0,32
4
Yargı kararları arasındaki farklılıkların
belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için
çalışmalar yapılacaktır.
419.000,00
0,22 0,00 0,00
419.000,00
0,22
6
İlamların infazının etkinliğini artırmak
üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
1.084.000,00
0,58 0,00 0,00
1.084.000,00
0,58
Toplam
Performans
Hedefi
Faaliyet
İdare
Adı
2014
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
80

İDARE PERFORMANS TABLOSU
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
1
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine
ilişkin sonuçları Başkanlığa
raporlayacaktır.
564.800,00
0,30 0,00 0,00
564.800,00
0,30
2
İlamların infazına ilişkin engeller
belirlenecek ve Başkanlığa raporlanacaktır.
519.200,00
0,28 0,00 0,00
519.200,00
0,28
7
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine
katkı sağlamak üzere süreç yönetim
çerçeve belgesi tamamlanacaktır.
2.069.800,00
1,11 0,00 0,00
2.069.800,00
1,11
1
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirilecektir.
1.100.800,00
0,59 0,00 0,00
1.100.800,00
0,59
2
Sayıştayın faaliyetlerine ilişkin Kurumsal
Risk Kütüğü ve Risk Azaltma Planı
hazırlanacaktır.
173.600,00
0,09 0,00 0,00
173.600,00
0,09
3
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale
getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak
grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi
de içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
795.400,00
0,43 0,00 0,00
795.400,00
0,43
8
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
hazırlanacaktır.
10.372.800,00
5,57 0,00 0,00
10.372.800,00
5,57
1
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
uygulaması izlenecektir.
90.800,00
0,05 0,00 0,00
90.800,00
0,05
2
Üst yönetim ve personel arasında
toplantılar düzenlenecektir.
80.000,00
0,04 0,00 0,00
80.000,00
0,04
3
Çalışan memnuniyeti anketi
düzenlenecektir.
90.800,00
0,05 0,00 0,00
90.800,00
0,05
4
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını
artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
615.200,00
0,33 0,00 0,00
615.200,00
0,33
5 İş ortamı iyileştirilecektir. 9.496.000,00
5,10 0,00 0,00
9.496.000,00
5,10
9
TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi
amacıyla İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
230.200,00
0,12 0,00 0,00
230.200,00
0,12
1
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin
oluşturulması için TBMM ile birlikte
çalışacak bir çalışma grubu kurulacaktır.
25.700,00
0,01 0,00 0,00
25.700,00
0,01
2
Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek
konferanslar düzenlenecektir.
204.500,00
0,11 0,00 0,00
204.500,00
0,11
10
Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi
geliştirmek için İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
1.015.800,00
0,55 0,00 0,00
1.015.800,00
0,55
1
Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve
düzenli olarak uygulanacaktır.
417.000,00
0,22 0,00 0,00
417.000,00
0,22
Faaliyet
2014
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
İdare
Adı
Performans
Hedefi
81

İDARE PERFORMANS TABLOSU
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
2
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar
Sayıştay Raporları ve denetim metodları
hakkında bilgilendirlecektir.
348.400,00
0,19 0,00 0,00
348.400,00
0,19
3
Denetlenen Kurumlarla İletişim
Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
250.400,00
0,14 0,00 0,00
250.400,00
0,13
11
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve
akademik çevreler ile ilişkiler
geliştirilecek ve İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
2.160.600,00
1,15 0,00 0,00
2.160.600,00
1,16
1
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında
iki basın toplantısı düzenlenecektir.
436.400,00
0,23 0,00 0,00
436.400,00
0,23
2
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını,
denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını
anlatan broşürler basarak medyanın ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi
sağlanacaktır.
362.000,00
0,19 0,00 0,00
362.000,00
0,19
3
Ulusal düzeyde bir
sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
498.400,00
0,27 0,00 0,00
498.400,00
0,27
4
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı
düzenlenecektir.
410.000,00
0,22 0,00 0,00
410.000,00
0,22
5
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve
uygulanacaktır.
453.800,00
0,24 0,00 0,00
453.800,00
0,24
96.827.500,00
51,95 0,00 0,00
96.827.500,00
51,95
89.545.000,00
48,05 0,00 0,00
89.545.000,00
48,05
186.372.500,00
100,00 0,00 0,00
186.372.500,00
100,00
Faaliyet
2014
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
İdare
Adı
Performans
Hedefi
GENEL TOPLAM
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
82

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 96.827.500,00 89.545.000,00 0,00 186.372.500,00
0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00 0,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0,00
0,00 0,00 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 96.827.500,00 89.545.000,00 0,00 186.372.500,00
11.130.000,00 0,00 0,00 11.130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 726.500,00 0,00 726.500,00
114.771.000,00
9.742.500,00 5.602.500,00 0,00 15.345.000,00
12.790.000,00 31.610.000,00 0,00 44.400.000,00
GENEL TOPLAM
63.165.000,00 51.606.000,00
İdare Adı
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamı
0,00
83

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin
iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı
sağlanacaktır.
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları hazırlanacaktır.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartlarının Türkçeye tercümesi
tamamlanacaktır.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim verilecektir.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
Uluslararası denetim standartlarına uygun Performans Bilgisi Denetimi, Etkililik
Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Siyasi Partilerin Denetimi, Bilişim sistemleri
Denetimi, Genel Uygunluk Bildirimi Taslakları Hazırlama Rehberi ile Mali
İstatistikleri Değerlendirme Rehberi hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre
güncellenecektir.
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi uygulanacak,
uygulama sonuçları izlenecek ve değerlendirilecektir.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak raporların
uluslararası denetim standartlarına uygunluğu kurum içi meslektaş
değerlendirmesi yoluyla incelenecektir.
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın artırılması için en
az bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslarara
Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı
toplantılarına katılım sağlanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Tüm Denetim Grupları
A1H1PH1: Denetlenen kurumların
muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi
sistemlerini değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine
zemin hazırlanacaktır.
A2H1PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını
değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, 2
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, DEGEM
SORUMLU BİRİMLER
84

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı
hazırlanacaktır.
2015 yılında personelin en az % 20’sine denetim metodolojisi, uluslararası
denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar
becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilecektir.
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi
Yazılımı tamamlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanacak ve
eğitimler verilecektir.
Denetim Yönetim Sistemi(SayCAP) ve Bilgisayar Destekli Denetim(Saydap)
yazılımlarına ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenecektir.
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme, araştırma
ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10 meslek mensubu yurtdışına
gönderilecektir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen fizibilite çalışması yapılacaktır.
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu amaçla
ilgili eğitimler düzenlenecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1,2, DEGEM
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, DEGEM
A2H2PH1: Mesleki yeterliliğin artırılma
sağlanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 4
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, 2
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2
SORUMLU BİRİMLER
85

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı
hazırlanacaktır.
2015 yılında personelin en az % 20’sine denetim metodolojisi, uluslararası
denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar
becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilecektir.
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi
Yazılımı tamamlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanacak ve
eğitimler verilecektir.
Denetim Yönetim Sistemi(SayCAP) ve Bilgisayar Destekli Denetim(Saydap)
yazılımlarına ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenecektir.
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme, araştırma
ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10 meslek mensubu yurtdışına
gönderilecektir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen fizibilite çalışması yapılacaktır.
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu amaçla
ilgili eğitimler düzenlenecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1,2, DEGEM
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, DEGEM
A2H2PH1: Mesleki yeterliliğin artırılma
sağlanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 4
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, 2
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2
SORUMLU BİRİMLER
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak
ve yürütülecektir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği
kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanacaktır.
Bilişim alt yapısı aracılığıyla ilgililerin yargısal süreçlere ve kararlara ulaşabilmesi
sağlanacaktır.
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin
artırılmasına yönelik yurtiçi ve/veya bir yurtdışı eğitim verilecektir.
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına dahil
edilecektir.
Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için
çalışmalar yapılacaktır.
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa
raporlayacaktır.
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa raporlanacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
A2H3PH1: Denetim metodolojilerinin
geliştirilmesi için ulusal ve uluslarara
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
A3H1PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin
bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
A3H2PH1: İlamların infazının etkinliğini
artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 4
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, 4, DEGEM
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Koordinatörlüğünde; Destek Grubu 2, Daireler,
Kurullar
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim Yargı Hizmetleri Br.Bşk.
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim Yargı Hizmetleri Br.Bşk.
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 4
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Koordinatörlüğünde; DEGEM, Destek Grubu 2,
Daireler, Kurullar, Başsavcılık
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Yargısal Faaliyetleri Geliştirme Komisyonu
86

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecektir.
Sayıştayın faaliyetlerine ilişkin Kurumsal Risk Kütüğü ve Risk Azaltma Planı
hazırlanacaktır.
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi
de içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulaması izlenecektir.
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
Çalışan memnuniyeti anketi düzenlenecektir.
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
İş ortamı iyileştirilecektir.
Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek konferanslar düzenlenecektir.
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için TBMM ile birlikte
çalışacak bir çalışma grubu kurulacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, DEGEM, Tüm Denetim Grupları
A5H1PH1: TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi
amacıyla İletişim Stratejisi hazırlanacaktır.
A4H1PH1: Kurum faaliyetlerinin etkin
yönetimine katkı sağlamak üzere süreç
yönetim çerçeve belgesi tamamlanacaktır.
A4H2PH1: İnsan Kaynakları Yönetim
Stratejisi hazırlanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Sosyal İşler Br. Bşk., İnsan Kaynakları Br.
Bşk., Destek Hizm.i Br. Bşk., Özel Kalem
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Strateji Geliştirme Komisyonu
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, İç Kontrol ve Risk Yönlendirme Kurulu
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde; Destek Grubu 1,
Tüm Denetim Grupları, Strateji Geliştirme Br. Bşk.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Strateji Geliştirme Komisyonu
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, DEGEM, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde; Destek Grubu 2,
Strateji Geliştirme Br. Bşk.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Sosyal İşler Br. Bşk., İnsan Kaynakları
Br. Bşk., Strateji Geliştirme Br. Bşk., Teknik ve
Mali İşler Br. Bşk., Destek Hizmetleri Br. Bşk.
SORUMLU BİRİMLER
87

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirlecektir.
Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını
anlatan broşürler basarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi
sağlanacaktır.
Uluslararası düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı düzenlenecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1, Özel Kalem
Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak uygulanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
A5H2PH1: Denetlenen kurumlarla etkin
iletişimi geliştirmek için İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
A5H3PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum
ve akademik çevreler ile ilişkiler
geliştirilecek ve İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Özel Kalem
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1, Özel Kalem
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
DEGEM, Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
SORUMLU BİRİMLER
2015 YILI