2016 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI
2016 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2016 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
SUNUŞ
Sayıştay 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
çerçevesi çizilen yeni stratejik yönetim sisteminin parçası olan performans
programı ve performans esaslı bütçeleme çerçevesinde kaynakların etkin,
ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir.
Performans esaslı bütçeleme kamu kaynaklarının amaç ve hedeer
doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve
değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını
tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Bu sürecin
temel bir dokümanı olan Performans Programı ise kamu idaresinin
program dönemine ilişkin performans hedeerini, bu hedeere ulaşmak
için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı
ifade etmektedir. Performans programları aracılığı ile Sayıştayın temel politika hedeeri ile bu hedeeri
yaşama geçirecek kaynak çerçevesi arasındaki bağ kurulmakta ve bu şekilde kaynaklarımızın stratejik
önceliklere göre tahsisi ve kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.
Sayıştay 2016 Yılı Performans Programında denetim, yargı ve kurumsal yapıya yönelik
alanlarda toplam 11 performans hedefi ve bu hedeerin hayata geçirilmesini sağlayacak 50 adet faaliyet
belirlenmiştir. Bu faaliyetler yoluyla aşağıdaki performans hedeerinin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür:
-Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi
gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir model geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin
hazırlanacaktır.
-Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetim
rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
-Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
-Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılacaktır.
-Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
-İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır.
-Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere yönetim bilgi sistemleri
geliştirilecektir.
-İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
-Tüekiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler geliştirilecektir.
-Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi uygulamaya konulacaktır.
-Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler İletişim Stratejisi çerçevesinde
geliştirilecektir.
Sayıştayın bütün birimlerinin katkısı ile bu programın başarılı bir şekilde uygulanacağına inanıyor,
‘kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü ve kurumsal yönetimde diğer kamu kurumlarına örnek
olma’ vizyonumuza hizmet etmesini temenni ediyorum.
Doç. Dr. Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
İÇİNDEKİLER
I - GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar........................................................................1
B- Teşkilat Yapısı ...............................................................................................5
C- Fiziksel Kaynaklar .........................................................................................7
D- İnsan Kaynakları ...........................................................................................9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler .........................................................................10
B- Amaç ve Hedeer .......................................................................................12
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ..........................................18
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ..................................................................83
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2016 Yılı Performans Programı
1
I - GENEL BİLGİLER
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.
T.C. Anayasası’nın 160’ıncı maddesi
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek
ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri
hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak
üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna
başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları
arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay
tarafından yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları,
ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı
kanunla düzenlenir.”
T.C. Anayasası’nın 164’üncü maddesi
“Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili
oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap
kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunar.
Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu
gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını
Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu
tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet
Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap
yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.”
T.C. Anayasası’nın 165’inci maddesi
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait
olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları
kanunla düzenlenir.”
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2
T.C. Anayasası’nın 69’uncu maddesi
“Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak
yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken
Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar
kesindir.”
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 68’inci maddesi
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî
faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların
güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına
ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının
tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar,
talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda
düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine
verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen
cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere
uygun olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda
düzenlenir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını,
mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar
ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları hariç),
b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan
doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme
ve şirketleri,
2016 Yılı Performans Programı
3
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç
geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri,
Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve
kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların
ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil
tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu
payı %50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların
iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya
gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran
kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası
kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi
kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince
denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine
getirilir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 5’inci maddesi
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli,
zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap
ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler,
sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 6’ncı maddesi
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter
ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye,
sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden
temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile
bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları,
işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde
ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve
sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
4
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet
dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör,
program, proje ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman
görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle
belirlenir.”
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un
55’inci maddesi
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun
denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan
kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının
onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa
Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri
incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin
raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.”
3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Anayasanın 165’inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan 3346 sayılı Kanunla,
kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine
ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin son fıkrasıyla da
bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.
2016 Yılı Performans Programı
5
B- TEŞKİLAT YAPISI
Sayıştay; Başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Denetim ve denetim destek grupları ile yönetim birimleri Başkanlığa bağlı olarak görev yapan
birimlerdir. Denetim ve denetim destek grupları bir başkan ve yeterli sayıda denetçiden
oluşur.
Yargı ve karar organları; Daireler, Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu, Temyiz
Kurulu, Daireler Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin
Kurulu, Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile Başsavcılıktır.
Daireler; sekiz adet olup bir daire başkanı ve altı üyeden oluşur.
Genel Kurul; Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları
ve üyelerden oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı
ve her daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Temyiz Kurulu; Genel Kurul tarafından Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler
dışında kalan daire başkanları ile üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı
üyeden oluşur.
Daireler Kurulu; Rapor Değerlendirme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire
başkanları ve üyelerin dışında kalan daire başkanları ve üyelerden oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek beş daire
başkanı ve her daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul
tarafından seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile
denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve
bölüm başkanlarından oluşur.
Başsavcılık; Başsavcı ve savcılardan oluşur.
Yönetim birimleri; Sayıştayın yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve Genel
Kurulun kararı ile kurulur. Sayıştayın taşra teşkilatı bulunmamaktadır.
6085 sayılı Kanun’un 32’inci maddesine göre, Başkanın teklifi ve Genel Kurulun kararı
ile gerek görülen illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
6
Başkan
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Başsavcılık
Başkan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Yönetimden Sorumlu
Kurullar
• Genel Kurul
• Rapor Değerlendirme Kurulu
• Temyiz Kurulu
• Daireler Kurulu
• Yüksek Disiplin Kurulu
• Meslek Mensupları Yükseltme ve
Disiplin Kurulu
• Denetim, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu
Daireler
• Birinci Daire
• İkinci Daire
• Üçüncü Daire
• Dördüncü Daire
• Beşinci Daire
• Altıncı Daire
• Yedinci Daire
• Sekizinci Daire
2016 Yılı Performans Programı
7
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR
Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 kullanım alanına sahip Ankara/Balgat
semtindeki merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca Ankara’nın muhtelif yerlerinde 57.808
m² arşiv alanına sahiptir.
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 725 adet lojman ile Manavgat Eğitim ve
Dinlenme Tesisi ve Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisi mevcuttur. Hizmet binasında kütüphane,
sağlık merkezi, konferans salonu, yemekhane, kantin, kreş ve PTT ile banka şubesi
bulunmaktadır.
Mevcut Araç Sayısı
Araç Türü Sayısı
Binek Oto 41
Otobüs 3
Kamyon 2
Kamyonet 4
Minibüs 2
TOPLAM 52
Sayıştayın genişleyen denetim alanı ve sürekli artış gösteren veri büyüklükleri; bilgiyi
üretme, saklama, işleme, raporlama ve karar alma süreçlerinde bilişim teknolojilerinden
yararlanma gereğini beraberinde getirmektedir. Bu amaçla Sayıştay denetim ve yönetimin
her aşamasında bilişim teknolojilerini kullanmak ve etkinliğini artırmak için çalışmalarını
sürdürmektedir.
Sayıştay birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak için kullanılan bilgi
ve teknolojik kaynak envanterleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Donanım Envanteri
2014 2015
Masaüstü Kişisel Bilgisayar
1550 1702
Dizüstü Bilgisayar
1025 1239
Yazıcı
352 417
Fotokopi Makinesi
34 42
Faks Cihazı
27 23
Baskı Makinesi
5 6
Projeksiyon Cihazı
55 61
Telefon
1845 1914
Tablet
150 153
T.C. Sayıştay Başkanlığı
8
Fiziksel Sunucu Envanteri
2013 2014
Veri Tabanı Sunucusu 0 (1 Sanal) 0 (1 Sanal)
Mail Sunucusu 0 (2 Sanal) 0 (2 Sanal)
Virüs Koruma 0 (1 Sanal) 0 (1 Sanal)
Dosya Sunucusu 0 (1 Sanal) 0 (1 Sanal)
Firewall (Secure Platform, VPN, URL Filtreleme) 2 (Box) 2 (Box)
Active Directory 0 (2 Sanal) 0 (2 Sanal)
Backup Server 1 1
Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 100 mbps 100 mbps
Sanal Platform 7 Sunucu, 1 Storage 7 Sunucu, 1 Storage
Domain Backup (Yedekleme Sistemi) 1 Sunucu, 1 Storage 1 Sunucu, 1 Storage
Doküman Yönetim Sistemi 0 (4 Sanal) 0 ( 4 Sanal)
Denetim Yönetim Sistemi 2 Sunucu, 1 Sanal 2 Sunucu, 1 Sanal
Veri Alma ve Analiz İşlemleri 5 Sunucu, 2 Storage 5 Sunucu, 2 Storage
Loglama Sistemi 1 Sunucu 1 Sunucu
FKM 1 Sunucu, 1 Storage 1 Sunucu, 1 Storage
Çağrı Merkezi 1 (Box) 1 (Box)
2016 Yılı Performans Programı
9
D- İNSAN KAYNAKLARI
Sayıştayın insan kaynakları, meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönetim
mensuplarından oluşur.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir.
Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanunu’nun 12’nci maddesinde sayılan görevlerde
çalışmış olanlardan TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir.
Daire başkanları üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sayıştay Başkanı
tarafından görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, Sayıştay Kanunu’nun 12’nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar
arasından Genel Kurul ve TBMM tarafından seçilir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya
öğrenim itibarıyla bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya
yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından
ÖSYM tarafından yapılacak giriş sınav sonucuna göre Sayıştay Başkanı tarafından atanır.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye
Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanır.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sayıştay Başkanı
tarafından atanır.
Bunların dışında, güvenlik ve temizlik alanında hizmet alımı yoluyla personel istihdam
edilmektedir.
Sayıştayda; Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 8 Daire Başkanı, 46 Üye, Başsavcı ve 9
Savcı, 922 Denetçi ve 591 Yönetim Mensubu olmak üzere toplam 1580 personel görev
yapmaktadır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Üye (%4)
Savcı (%1)
Denetçi (%58)
Yönetim Mensubu (%37)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Onuncu Kalkınma Planı 06/07/2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazete‘de
yayımlanmıştır. Planda Sayıştayın denetim alanının tüm kamu kaynaklarını kapsayacak şekilde
genişletildiğinden bahsedilmiş ve stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans
denetiminin Sayıştay tarafından yapılacağı vurgulanmıştır.
Orta Vadeli Program (2016-2018)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni mali yönetim
anlayışı uyarınca, bütçe sürecini başlatan ve yönlendiren, tüm kamu kesimi için esas
alınacak temel makroekonomik büyüklükleri tespit eden, politikalar ile plan-program-bütçe
bağlantısını kuran temel bir belge olarak tasarlanan Orta Vadeli Program 11/10/2015 tarihli
Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Orta Vadeli Programda Sayıştay ile ilgili olarak öne çıkan
hususlar şöyledir;
“Kamu Harcama Politikası”
“Kamu harcama politikasının, belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda, orta vadeli
bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Kurumlar tarafından öngörülen hizmet
genişlemelerinde de ilgili yıl kurum bütçe ödeneği içinde kalınmasına özen gösterilecektir.
Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi
çerçevesinde kamu hizmetlerinin program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçiş
konusunda çalışmalar sürdürülecektir.
Bütçe hazırlık sürecinde, mal ve hizmet alımlarına yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe
ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan
politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan öncelik
ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır.
Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde
fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki
yaygınlaştırılacaktır.
Kamu hizmet binası ve taşıt temini ile kullanımında ihtiyaca uygunluk ve maliyet etkinlik
gözetilecektir.
Kamuda e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin azaltılmasıyla birlikte hizmet
kalitesi de artırılacaktır.”
“Kamu Mali Yönetimi ve Denetim”
“Çok yıllı bütçeleme anlayışı çerçevesinde, kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plan
ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecektir.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin
artırılmasına devam edilecektir.
Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
2016 Yılı Performans Programı
11
Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve etkin bir dış denetimin
sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
Kamuda iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır.”
Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016)
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan
Katılım Öncesi Ekonomik Programda Sayıştay ile ilgili olarak “Kamu Mali Yönetimi ve
Denetim” bölümünde öne çıkan hususlar şöyledir;
“Stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisi güçlendirilecek, ve
dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanacak ve iç kontrol sistemlerinin
etkinliği artırılacaktır. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, kontrol ve denetim standartlarına
uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.
Kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı
güçlendirilecektir.”
T.C. Sayıştay Başkanlığı
12
B- AMAÇ VE HEDEFLER
MİSYON
• Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı sağlamak üzere,
uluslararası standartlarla uyumlu denetimler yapmak, adına denetim yaptığı TBMM ve
kamuoyuna raporlar sunmak,
Kamu kurumlarının mali yönetim, performans yönetimi ve 5018 sayılı Kanun’un
raporlama gerekliliklerine uygun hareket etmesini ve kamu kaynaklarının ekonomik,
verimli, etkin kullanımına kanıt oluşturacak şekilde güvenilir, zamanlı, bilgi verici mali
düzenlemelere uygun mali tablolar ile diğer raporlar sunmasını sağlamak,
Genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının mali işlemlerinden kamu
zararına yol açan hususları sağlam bilgi ve analizlere dayanarak ve zamanlı şekilde
kesin hükme bağlamaktır
.
VİZYON
Kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü ve kurumsal yönetimde diğer kamu
kurumlarına örnek bir kurum olmaktır.
2016 Yılı Performans Programı
13
AMAÇ 1
Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap
verme sorumluluğunun ve şeffaığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince
gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
HEDEF 1
Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe
sistemi, kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans
programı-faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı
sağlamak
5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde hesap verme
sorumluluğu ve şeffaığın geliştirilmesi ve etkin denetim yapmanın olanaklı hale gelmesinin
en önemli ayaklarından biri, denetlenecek kurumlarda kurum bazında kurulmuş uluslararası
standartlara uygun, muhasebe sistemi başta olmak üzere tüm sistem gereksinimlerini
düzgün bir şekilde karşılayacak mekanizmaların yerleşmiş olmasıdır. Bu nedenle, Sayıştayın
görev kapsamına giren bütün idarelerde etkin bir kamu mali yönetim anlayışının yerleşmiş
olması ve iç kontrol süreç ve mekanizmalarının kurulup geliştirilmesi gerekmektedir.
Kamu idarelerinde kamu mali yönetim sisteminin kurulması ve yerleştirilmesi;
kalkınma planlarında öngörülen amaçlardan başlayarak kurumsal stratejik planların, yıllık
performans programlarının ve faaliyet raporlarının yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp
sonuçlandırılmasını gerektirir. Kamu idarelerinde iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulmuş
olması;
• Kamu kaynaklarının etkin, etkili, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde
kullanılması,
• İş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu,
• Faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi,
• İdarenin varlıklarının korunması,
Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence
sağlanması
hususlarında ilerleme kaydedilmesine katkı sağlayacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
14
AMAÇ 2
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
HEDEF 1
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
6085 sayılı Kanun Sayıştayın düzenlilik ve performans denetimleri yapmasını
öngörmektedir. Kanun düzenlilik denetiminin üç unsurunu şu şekilde sıralamaktadır:
- Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
- Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç
duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında
görüş bildirilmesi,
- Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi.
Bu doğrultuda Sayıştayın, kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim
anlayış, yaklaşım ve kapasitesini geliştirme ihtiyacı doğmuştur.
Sayıştayın, kamu idarelerinin amaç ve hedeerine ilişkin uygulamalarını değerlendirecek
olması da yeni denetim yaklaşımlarını geliştirmeyi ön plana çıkarmaktadır.
HEDEF 2
Mesleki yeterliliği artırmak
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla denetim çalışmaları yürütülecek,
denetim teknik altyapısı sürekli geliştirilecek ve meslektaşların mesleki yeterliliğinin artırılması
sağlanacaktır.
HEDEF 3
Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve
ilgili diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirme amacı doğrultusunda; modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi
için çalışmalar yürütülecek, ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği
yapılacaktır.
2016 Yılı Performans Programı
15
AMAÇ 3
Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
HEDEF 1
Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim
altyapısını geliştirmek
Sayıştay, Anayasanın “Yargı” başlıklı bölümünde düzenlenmiş olup kendisine
denetimin yanı sıra yargılama yetki ve görevi verilen bir kurumdur. Sayıştay yargısının etkin
ve hızlı işleyebilmesini adil yargılanma hakkı içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Yargı
kararlarının kamuoyuyla paylaşılması şeffaf bir yargının oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Kolaylıkla ulaşılabilecek bir kararlar külliyatının konu veya diğer esaslar açısından tasnifinin
yapılarak yargı dairelerinin kullanımına sunulması bir içtihat oluşmasına da destek verecektir.
Yerleşmiş içtihatların varlığı adil yargılamaya olan güveni pekiştirecektir. Sayıştay dairelerinin
ve kurullarının kararlarını zamanında yayınlayacak bir yönetim anlayışının benimsenmesi ve
hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda; yargı fonksiyonunun daha
etkin, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim altyapısı geliştirilecektir.
HEDEF 2
İlamların infazının etkinliğini artırmak
Sayıştay yargısal faaliyet alanında etkinlik için mahkeme kararlarının uygulama
sonuçlarının izlenmesine ilişkin sağlıklı bir takip yönteminin kurulması gereklidir. Sayıştay
yargısının etkinliği ancak ilamların infazının güvence altına alınması ile mümkündür. Sayıştay
Kanunu ilamların infazı konusunda sorumlulukları açık ve net olarak belirlemiş ve izleme
görevini Sayıştay Başsavcılığına vermiştir. Bu görevin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için
hukuki ve teknik altyapının kurulması önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilamların
infazının önündeki engellerin belirlenerek bunların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler
alınacak ve ilamların infaz sonuçlarının sorumlular tarafından düzenli olarak Sayıştaya
raporlanması sağlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
16
AMAÇ 4
Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini
ve insan kaynakları yönetimini güçlendirmek
HEDEF 1
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
Bir kurumdan beklenen verimin en üst düzeyde elde edilmesi için kurumsal yönetim
kapasitesinin güçlendirilip geliştirilmesi gerekmektedir. Bu hususta yönetime yardımcı olacak
en önemli araç şüphesiz ki kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak bir yönetim bilgi
sisteminin oluşturulmuş olmasıdır. Sayıştay Kanunu ile Sayıştayın görev alanı genişlemiştir.
Bu durum Sayıştay açısından gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgiyi artırmaktadır.
Bununla birlikte işlemlerin daha hızlı yapılması ve kararların daha hızlı alınması konusundaki
Sayıştaya yönelik beklentinin de artması doğal kabul edilmektedir. Yönetim işlevlerinin
gerektirdiği bilginin güvenilir, doğru ve zamanında elde edilebilmesi ve yönetilebilmesi için
süratli ve doğru kararlar alabilmeyi kolaylaştıracak bir yönetim bilgi sisteminin kurulması ve
işlemesi gerekmektedir.
HEDEF 2
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Bir kurum veya kuruluşun etkin çalışma durumunu belirleyen temel faktörlerden biri
kurum çalışanlarıdır. İnsan kaynakları bir kuruluşun en değerli varlığıdır. İnsan kaynakları
yönetimi ile faaliyetler Sayıştay için en etkili gücünü geliştirmek ve bunun sürekliliğini
sağlamak amacına dönük gerçekleşebilecektir. Personelden etkin şekilde yararlanmak için
personel değerlendirmesi, kariyer gelişimi ve yönetimine odaklanan bir insan kaynakları
yönetim planı geliştirilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi ile “insan” öğesini Sayıştay
faaliyetlerinin merkezinde gören, onu ön plana çıkaran bir yaklaşım benimsenmektedir.
2016 Yılı Performans Programı
17
AMAÇ 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeffaık ilkelerinin geliştirilmesine katkı
sağlamak amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik
çalışmalar yapmak
HEDEF 1
TBMM ile ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak
İletişim, Sayıştayın faaliyetlerinin iyi işlemesine kayda değer derecede katkıda bulunan
en önemli araçlardan biridir. Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımının
sağlanmasında önde gelen kamu kurumu olarak Sayıştayın imajının yaygınlaştırılmasında
iletişim önemli hale gelmiştir.
Yüksek denetim kurumları için ise iletişim, temel işlevlerini ve denetimler sonucu
düzenlediği raporları doğru ve istenilen bir şekilde ilgililere iletebilmesidir. Yüksek denetim
kurumu olarak Sayıştay, görev ve sorumluluklarını gereği gibi yerine getirirken TBMM,
kamuoyu ve denetlenen kamu idareleri ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. Sayıştayın sayılan
paydaşlarla iletişiminin güçlendirilmesi, kamu mali yönetiminin toplum içindeki güvenilirliği ve
etkinliğinin arttırılmasına, şeffaık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesine ve güçlendirilmesine
katkı sağlayacaktır.
HEDEF 2
Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
Sayıştay Kanunu’nda yapılan değişiklikten bu yana Sayıştay denetim metodolojileri ve
denetim yaklaşımı da değişmiştir. Denetlenen kurumlar bu değişimden doğrudan etkilenenler
olarak değişim konusunda bilgilendirilmesi gereken en önemli paydaşlardır. Denetlenen
kurumların denetimin amacı kapsamı ve metotları hakkında farkındalıklarının artırılması
değişim yönetim sürecini olumlu anlamda etkileyen faktörlerden biridir.
HEDEF 3
Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler
nezdinde tanıtmak
Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanmasında önde
gelen kamu kurumu olarak Sayıştay, raporlarını kamuoyuyla paylaşmak durumundadır.
Sayıştay TBMM ve dolayısıyla vatandaşlar adına denetim yapmaktadır. Halk, medya, sivil
toplum ve akademik çevreler Sayıştayın fonksiyonları, faaliyetleri ve raporları konusunda
bilgilendirilmelidir. Bu hususu göz önünde bulundurarak Sayıştay basın toplantıları veya
konferanslar gibi faaliyetler yürütecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
18
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYETLER
Sayıştay Başkanlığı 2014-2018 Stratejik Planına dayalı olarak hazırlanan 2016 yılı
Performans Programında; 5 stratejik amaç ve 11 stratejik hedef ile ilişkili 11 performans
hedefi belirlenmiştir. Bu hedere ilişkin 53 performans göstergesi ve bu hedeere ulaşmak
için yürütülecek olan 50 faaliyet bulunmaktadır.
Performans programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara ilişkin
faaliyetler aşağıda yer almaktadır.
2016 Yılı Performans Programı
19
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Yüzde 100 100 100
2 Yüzde 5 20 35
3 Yüzde 51 55 60
4 Yüzde / / 40
5 Yüzde 100 100 100
Sayıştay, yürütülen denetimlerin sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna doğru, yeterli,
zamanlı bilgi ve raporlar sunmaktadır. Bu gösterge ile raporların TBMM’ye sunulması ve yayımlanması izlenmektedir.
Geçmiş yıl denetimlerinde kamu idarelerine Sayıştayca yapılan önerilerin uygulanıp uygulanmadığının izlenmesi.
Olumlu denetim görüşü, denetlenen kamu idaresi mali rapor ve tablolarının kurumun mali durumunu ve faaliyet
sonuçlarını tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıttığı durumlarda verilen görüştür. Sayıştayca kamu
idarelerine olumlu görüş verilmesi, kamu idarelerinin muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi
gibi sistemlerini kurduğunun ve gereğince uyguladığının bir göstergesidir.
Sayıştay yaptığı denetimlerle kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin
iyileştirilmesi yoluyla, kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının doğru
yönetimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sayıştayın etkin denetim yapabilmesi için denetlenecek kurumlarda
muhasebe sistemi başta olmak üzere tüm sistemlerin kurulmuş olması önem arz etmektedir. Bu amaçla, yapılan
denetimler ve raporlar aracılığıyla denetlenen kamu kurumlarının iç kontrol sistemi, performans yönetim sistemi gibi
sistemleri ne ölçüde oluşturdukları kurum sistem değerlendirme formu yardımıyla tespit edilir.
Kamu idarelerinin muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetim sistemi
gibi sistemlerini kurmuş olduklarının değerlendirilmesi
Genel Raporların tamamının yayımlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulması
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
Performans Göstergeleri
Olumlu denetim görüşü verilen kamu idaresi yüzdesi
Denetim programlarının uygulanma oranı
Kamu idareleri tarafından benimsenen ve uygulanan muhasebe ve iç kontrol
sistemleriyle ilgili Sayıştay önerilerinin uygulanma oranı
Kalkınma planları ve yıllık programlardaki öncelikler, kamuoyu ve denetlenen kamu idarelerinin beklentileri, faaliyetlerinin
nitelik ve niceliği, bütçe büyüklükleri, denetlenme sıklığı, ihbar ve şikayetler, geçmiş yıl denetim sonuçları dikkate
alınarak ve risk değerlendirmesi yapılarak hazırlanan denetim programlarının uygulanmasının izlenmesi.
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
A1: Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap verme
sorumluluğunun ve şeffaflığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince gerekli altyapının
oluşturulmasına katkı sağlamak
H1: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe sistemi, iç
kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-faaliyet
raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi gibi
sistemlerini değerlendirmek üzere bir model geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin
hazırlanacaktır.
İdare Adı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
20
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 76.516.500,00 0,00
2 26.908.000,00 0,00
103.424.500,00 0,00
Kaynak İhtiyacı
Genel Toplam
Faaliyetler
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,
sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap
verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
Toplam
103.424.500,00
26.908.000,00
76.516.500,00
2016 Yılı Performans Programı
21
Bütçe
1 76.516.500,00 0,00
2 26.908.000,00 0,00
103.424.500,00 0,00
Kaynak İhtiyacı
Genel Toplam
Faaliyetler
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,
sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap
verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
Toplam
103.424.500,00
26.908.000,00
76.516.500,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 60.525.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.591.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.400.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
76.516.500,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
76.516.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Birim veya Birimler
A1-H1-PH1:
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir
model geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
F1: Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,
sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin
geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
T.C. Sayıştay Başkanlığı
22
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 22.900.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.228.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 780.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
26.908.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
26.908.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H1-PH1: Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Adet 188 188 177
2 Adet 496 556 619
3 Adet 5 3 1
4 Yüzde / / 40
5 Adet / / 1
6 Adet / 3 3
7 Adet / 1 1
8 Adet / 2 2
Denetim raporları ve TBMM’ye sunulacak raporlardan örnekleme yoluyla seçilenlerin meslektaş değerlendirmesi yoluyla
rehberlere uygunluğunun incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarının Meslektaş Değerlendirmesi Raporuna dönüştürülmesi.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili konferans/panel düzenlenmesi.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili toplantılara katılım sağlanması.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2:
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
geliştirmek
Hedef H1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili katılım sağlanan toplantı sayısı
Meslektaş Değerlendirmesi Raporları
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili düzenlenen konferans/panel sayısı
Performans Hedefi
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetim
rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Uluslararası denetim standartlarını yeterli şekilde uygulayan denetim ekibi sayısı
Yıllık denetim programlarının riskli alan sektör raporu dikkate alınarak hazırlanması.
Uluslararası denetim standartlarına uygun denetim raporu sayısı
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri
Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik Denetimi,
Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberlerinin
yayımlanması ve güncellenmesi
Performans Göstergeleri
Uygulama Sonuçları ve İzleme Raporunda kalite kontrol incelemeleri sonucu tespit
edilen uygunsuzlukların sayısında azalma
Riskli alan sektör raporu doğrultusunda hazırlanmış Yıllık Denetim Programı
6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun öngördüğü şekilde denetimler uluslararası denetim standartları ve rehberler esas
alınarak yapılmakta ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ürünlerin hem uluslararası genel kabul görmüş
standartlara uygun olarak üretilmesi sağlanmış hem de yapılan denetimin bağımsızlığı, tarafsızlığı güvence altına alınmış
olmaktadır. Bu bakımdan uluslararası denetim standartlarının kabulü ve uygulanması, Sayıştayın denetim faaliyetlerinin
modernleştirilmesi sürecinde önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu göstergeler ile uluslararası denetim
standartlarını yeterli şekilde uygulayan denetim ekibi sayısı ve bu standartlara uygun olarak hazırlanan denetim raporu
sayısı izlenecektir.
Denetim sürecine ilişkin hususlar, kanunlar dikkate alınmak ve genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarından
yararlanmak suretiyle hazırlanacak rehberlerde belirtilmektedir. Bu çerçevede Sayıştay meslek mensupları ve Genel
Kurulunun görüşleri de alınarak denetim rehberlerinin hazırlanması ve hazırlanan rehberlerin ihtiyaçlar doğrultusunda
güncellenmesi.
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberinin uygulanması ve sonuçlarının takip edilmesiyle kalite kontrol
incelemeleri sonucu tespit edilen uygunsuzlukların sayısının azaltılması ve gösterge ile raporların ne kadarının uygun
olduğunun izlenmesi.
2016 Yılı Performans Programı
23
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 22.900.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.228.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 780.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
26.908.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
26.908.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H1-PH1: Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Adet 188 188 177
2 Adet 496 556 619
3 Adet 5 3 1
4 Yüzde / / 40
5 Adet / / 1
6 Adet / 3 3
7 Adet / 1 1
8 Adet / 2 2
Denetim raporları ve TBMM’ye sunulacak raporlardan örnekleme yoluyla seçilenlerin meslektaş değerlendirmesi yoluyla
rehberlere uygunluğunun incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarının Meslektaş Değerlendirmesi Raporuna dönüştürülmesi.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili konferans/panel düzenlenmesi.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili toplantılara katılım sağlanması.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2:
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
geliştirmek
Hedef H1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili katılım sağlanan toplantı sayısı
Meslektaş Değerlendirmesi Raporları
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili düzenlenen konferans/panel sayısı
Performans Hedefi
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetim
rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Uluslararası denetim standartlarını yeterli şekilde uygulayan denetim ekibi sayısı
Yıllık denetim programlarının riskli alan sektör raporu dikkate alınarak hazırlanması.
Uluslararası denetim standartlarına uygun denetim raporu sayısı
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri
Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik Denetimi,
Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberlerinin
yayımlanması ve güncellenmesi
Performans Göstergeleri
Uygulama Sonuçları ve İzleme Raporunda kalite kontrol incelemeleri sonucu tespit
edilen uygunsuzlukların sayısında azalma
Riskli alan sektör raporu doğrultusunda hazırlanmış Yıllık Denetim Programı
6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun öngördüğü şekilde denetimler uluslararası denetim standartları ve rehberler esas
alınarak yapılmakta ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ürünlerin hem uluslararası genel kabul görmüş
standartlara uygun olarak üretilmesi sağlanmış hem de yapılan denetimin bağımsızlığı, tarafsızlığı güvence altına alınmış
olmaktadır. Bu bakımdan uluslararası denetim standartlarının kabulü ve uygulanması, Sayıştayın denetim faaliyetlerinin
modernleştirilmesi sürecinde önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu göstergeler ile uluslararası denetim
standartlarını yeterli şekilde uygulayan denetim ekibi sayısı ve bu standartlara uygun olarak hazırlanan denetim raporu
sayısı izlenecektir.
Denetim sürecine ilişkin hususlar, kanunlar dikkate alınmak ve genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarından
yararlanmak suretiyle hazırlanacak rehberlerde belirtilmektedir. Bu çerçevede Sayıştay meslek mensupları ve Genel
Kurulunun görüşleri de alınarak denetim rehberlerinin hazırlanması ve hazırlanan rehberlerin ihtiyaçlar doğrultusunda
güncellenmesi.
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberinin uygulanması ve sonuçlarının takip edilmesiyle kalite kontrol
incelemeleri sonucu tespit edilen uygunsuzlukların sayısının azaltılması ve gösterge ile raporların ne kadarının uygun
olduğunun izlenmesi.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
24
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 602.800,00 0,00
2 263.100,00 0,00
3 875.800,00 0,00
4 735.800,00 0,00
5 503.600,00 0,00
6 1.004.400,00 0,00
7 5.651.920,00 0,00
8 986.200,00 0,00
9 726.400,00 0,00
11.350.020,00 0,00
Genel Toplam
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi
uygulanacak, uygulama sonuçları izlenecek ve
değerlendirilecektir.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye
sunulacak raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş
değerlendirmesi yoluyla incelenecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve
uluslararası sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim
çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına katılım
sağlanacaktır.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden
değerlendirilecektir.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi,
Bilişim Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme,
Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları
Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri
hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir.
726.400,00
11.350.020,00
263.100,00
875.800,00
735.800,00
503.600,00
1.004.400,00
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık
denetim programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın
artırılması için en az bir sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları Türkçeye
tercüme edilecek ve güncel tutulacaktır.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim
verilecektir.
Toplam
602.800,00
5.651.920,00
986.200,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 378.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 64.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 160.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
602.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
602.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları Türkçeye tercüme
edilecek ve güncel tutulacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
25
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 602.800,00 0,00
2 263.100,00 0,00
3 875.800,00 0,00
4 735.800,00 0,00
5 503.600,00 0,00
6 1.004.400,00 0,00
7 5.651.920,00 0,00
8 986.200,00 0,00
9 726.400,00 0,00
11.350.020,00 0,00
Genel Toplam
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi
uygulanacak, uygulama sonuçları izlenecek ve
değerlendirilecektir.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye
sunulacak raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş
değerlendirmesi yoluyla incelenecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve
uluslararası sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim
çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına katılım
sağlanacaktır.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden
değerlendirilecektir.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi,
Bilişim Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme,
Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları
Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri
hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir.
726.400,00
11.350.020,00
263.100,00
875.800,00
735.800,00
503.600,00
1.004.400,00
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık
denetim programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın
artırılması için en az bir sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları Türkçeye
tercüme edilecek ve güncel tutulacaktır.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim
verilecektir.
Toplam
602.800,00
5.651.920,00
986.200,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 378.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 64.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 160.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
602.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
602.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları Türkçeye tercüme
edilecek ve güncel tutulacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
26
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 150.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 23.100,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
263.100,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
263.100,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı F2: Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim verilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 522.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 73.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 280.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
875.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
875.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden
değerlendirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
27
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 150.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 23.100,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
263.100,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
263.100,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı F2: Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim verilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 522.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 73.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 280.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
875.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
875.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden
değerlendirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
28
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 522.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 73.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 140.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
735.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
735.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim
Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi,
Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk
Bildirimi Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre
güncellenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 400.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 61.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 42.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
503.600,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
503.600,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi uygulanacak,
uygulama sonuçları izlenecek ve değerlendirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
29
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 522.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 73.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 140.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
735.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
735.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim
Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi,
Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk
Bildirimi Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre
güncellenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 400.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 61.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 42.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
503.600,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
503.600,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve Raporlama Rehberi uygulanacak,
uygulama sonuçları izlenecek ve değerlendirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
30
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 696.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 98.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 210.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.004.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.004.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F6: Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak
raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla
incelenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 4.484.400,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 557.520,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 610.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
5.651.920,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
5.651.920,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F7: Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
31
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 696.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 98.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 210.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.004.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.004.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F6: Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak
raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla
incelenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 4.484.400,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 557.520,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 610.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
5.651.920,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
5.651.920,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F7: Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
32
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 300.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 46.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 640.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
986.200,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
986.200,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F8: Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın artırılması
için en az bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 148.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 18.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 560.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
726.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
726.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F9: Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası
Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi
paylaşımı toplantılarına katılım sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
33
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 300.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 46.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 640.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
986.200,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
986.200,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F8: Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü hakkında farkındalığın artırılması
için en az bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 148.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 18.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 560.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
726.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
726.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F9: Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası
Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi
paylaşımı toplantılarına katılım sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
34
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Yüzde 35 50 60
2 Yüzde / / 60
3 Adet 26 20 30
4 Adet 496 556 950
5 Yüzde 20 100 100
6 Adet 120 190 950
7 Adet 500 600 650
8 Adet / 1 1
9 Adet 6 5 2
10 Adet 3 5 4
11 Adet / 1 1
12 Adet 49 55 49
İnceleme Raporuyla alınması uygun olan uluslararası sertifikaları meslek mensuplarının edinmesinin sağlanması ve bu
sertifikalara sahip olan meslek mensubu sayısının takip edilmesi.
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin etkin şekilde kullanıldığı denetim sayısının izlenmesi.
Bilişim sistemleri yazılımlarının kullanımına ilişkin eğitimler verilerek bu sistemleri kullanan denetçi sayısında artış sağlanması.
Stratejik amaç ve hedeflerden yola çıkarak kurumsal bilgiyi, ihtiyaç duyulan teknoloji ile en uygun şekilde bir araya getirirken
kurumun önceliklerini de dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretmek üzere bir Bilişim Sistemleri Yönetim
Stratejisi hazırlanması ve uygulamaya başlanması.
Mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve inceleme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere diğer ülke
Sayıştaylarında görevlendirilen denetçi sayısının izlenmesi.
Meslek mensuplarımızın uluslararası örgütlerde/ilgili kurumlarda çalışmak üzere görevlendirilmesi.
Sayıştay, meslek ve yönetim mensuplarının kurum misyonu ve vizyonuna uygun görev ifa etmelerini, verimlilik düzeylerini
yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha üst düzeyde yerine getirebilmeleri için bilgi, deneyim ve becerilerini
arttırmayı amaçlayan ve birimlerden gelen talepler de dikkate alınarak hazırlanan Genel Eğitim Planının, yıllara göre detaylı
olarak uygulamasını gösteren Yıllık Eğitim Programları aracılığıyla uygulanma oranının izlenmesi.
2014-2018 Sayıştay Stratejik Planında yer alan “Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması,
denetim yönetimi, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri vs. gibi konularda verilen eğitim programlarının
kalitesinin artırılması” göstergesi ölçülebilir olmadığından dolayı gösterge eğitim sayısı üzerinden izlenecektir.
Meslek mensuplarına proje/zaman yönetimi, denetim yönetimi ve ekip çalışması konularında eğitimler verilerek denetimlerin
planlanan sürede yürütülmesi ve raporlanması.
Denetim ekiplerinin ekip çalışmasındaki başarılarının Ekip Çalışması Değerlendirme Formu yardımıyla ölçülmesi.
Performans Hedefi
Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Yıllık eğitim programlarının uygulanma oranı
Genel Eğitim Planının uygulanma oranı
Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması, denetim
yönetimi, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri vs. gibi konularda verilen
eğitim sayısı
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (BDDT) etkin şekilde kullanıldığı denetim
sayısı
İnceleme Raporunun güncellenmesi
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetim planlarına uygun yürütülen denetim
sayısı
Ekip çalışmasında başarılı olan denetim ekibi sayısı
Bilişim Teknolojileri (BT) sistemlerini etkin şekilde kullanan denetçi sayısı
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi
Mesleki araştırma çalışmaları yürütmek veya staj yapmak üzere diğer ülke
Sayıştaylarında görevlendirilen denetçi sayısı
Diğer uluslararası örgütlerde/ilgili kurumlarda görevlendirilen meslek mensubu sayısı
Uluslararası sertifika sahibi meslek mensubu sayısı
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite çalışması
sonucunda hazırlanan inceleme raporunun güncellenmesi.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
geliştirmek
Hedef H2: Mesleki yeterliliği artırmak
2016 Yılı Performans Programı
35
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 183.180,00 0,00
2 441.440,00 0,00
3 25.080,00 0,00
4 2.082.940,00 0,00
5 404.620,00 0,00
6 363.860,00 0,00
7 873.860,00 0,00
8 895.400,00 0,00
9 134.620,00 0,00
10 253.860,00 0,00
5.658.860,00 0,00
183.180,00
Faaliyetler
Toplam
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın
Genel Eğitim Planı ve Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
Kaynak İhtiyacı
25.080,00
441.440,00
2.082.940,00
404.620,00
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri
hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.
2016 yılında personelin en az %20’sine denetim metodolojisi,
uluslararası denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman
yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi
konularda eğitimler verilecektir.
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli
Denetim Tekniklerinden faydalanılacaktır.
Genel Toplam
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda
inceleme, araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10
meslek mensubu yurt dışına gönderilecektir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının
mensuplarımıza kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite
çalışması sonucu hazırlanan inceleme raporu güncellenecektir.
5.658.860,00
134.620,00
253.860,00
873.860,00
895.400,00
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları
desteklenecek ve bu amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya
başlanacaktır.
363.860,00
Denetim Yönetim Sistemi (SayCap) ve Bilgisayar Destekli
Denetim Tekniklerine (BDDT) ilişkin eğitimler ve brifingler
düzenlenecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
36
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 105.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 17.580,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
183.180,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
183.180,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim
Planı ve Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 166.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 29.640,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 245.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
441.440,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
441.440,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: 2016 yılında personelin en az %20’sine denetim metodolojisi, uluslarara
denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar
becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
37
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 105.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 17.580,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
183.180,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
183.180,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim
Planı ve Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 166.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 29.640,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 245.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
441.440,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
441.440,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: 2016 yılında personelin en az %20’sine denetim metodolojisi, uluslarara
denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar
becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
38
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 20.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.080,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
25.080,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
25.080,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 418.840,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 74.100,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 640.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 950.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
2.082.940,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
2.082.940,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerinden (BDDT) faydalanılacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
39
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 20.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.080,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
25.080,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
25.080,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 418.840,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 74.100,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 640.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 950.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
2.082.940,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
2.082.940,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerinden (BDDT) faydalanılacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
40
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 30.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.620,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 250.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
404.620,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
404.620,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri
hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 260.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
363.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
363.860,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F6: Denetim Yönetim Sistemi (SayCap) ve Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerine (BDDT) ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
41
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 30.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.620,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 250.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
404.620,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
404.620,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri
hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 260.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
363.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
363.860,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F6: Denetim Yönetim Sistemi (SayCap) ve Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerine (BDDT) ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
42
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 750.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
873.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
873.860,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F7: Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya
başlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 10.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 15.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 870.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
895.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
895.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F8: Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme,
araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10 meslek mensubu yurt
dışına gönderilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
43
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 750.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
873.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
873.860,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F7: Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya
başlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 10.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 15.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 870.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
895.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
895.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F8: Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme,
araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10 meslek mensubu yurt
dışına gönderilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
44
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 30.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.620,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
134.620,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
134.620,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F9: Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite çalışması sonucu hazırlanan inceleme
raporu güncellenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
253.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
253.860,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F10: Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu
amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
45
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 30.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.620,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
134.620,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
134.620,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F9: Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite çalışması sonucu hazırlanan inceleme
raporu güncellenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
253.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
253.860,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F10: Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu
amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
46
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Adet / 1 1
2 Adet / / 4
3 Adet / / 2
4 Adet 1 1 1
5 Adet 2 1 1
6 Adet 20 50 20
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 618.840,00 0,00
2 553.860,00 0,00
3 1.438.160,00 0,00
4 503.860,00 0,00
5 106.240,00 0,00
3.220.960,00 0,00
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Sayıştay internet sitesi üzerinden talep formu aracılığıyla ve yazıyla eğitim talebi
üzerine kurumumuzca eğitimler verilmektedir. Bu gösterge ile eğitim için görevlendirilen denetçi sayısı izlenecektir.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
geliştirmek
Hedef
H3: Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili
diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
Performans Hedefi Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile yürütülen ortak denetim sayısı
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve yürütülen araştırma
projesi sayısı
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da sempozyum sayısı
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen
uluslararası çalıştay sayısı
İşbirliği alanlarının geliştirilmesine ve bilgi paylaşımının artırılmasına yönelik olarak uluslararası örgütler ve diğer ülke
Sayıştayları ile yürütülen ortak denetimlerin izlenmesi.
Uluslararası düzeyde düzenlenecek toplantıları ifade etmektedir.
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenecek olan uluslararası çalıştayı ifade etmektir.
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da sempozyum sayısı
Kamu idarelerinde eğitim için görevlendirilen denetçi sayısı
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanacak ve yürütülecek araştırma projesini ifade etmektedir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla ulusal düzeyde yapılacak olan toplantı
sayısının izlenmesi.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
Genel Toplam
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla
işbirliği kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı
sağlanacaktır.
Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile işbirliği
alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma
projesi hazırlanacak ve yürütülecektir.
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla
uluslararası bir çalıştay düzenlenecektir.
618.840,00
503.860,00
106.240,00
3.220.960,00
1.438.160,00
553.860,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 282.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 36.840,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
618.840,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
618.840,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
47
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 282.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 36.840,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
618.840,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
618.840,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
48
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri
90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
450.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç Verme
0,00
553.860,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
0,00
553.860,00
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla
uluslararası bir çalıştay düzenlenecektir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 297.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 40.560,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.100.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.438.160,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.438.160,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi
hazırlanacak ve yürütülecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 1, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
49
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri
90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
450.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç Verme
0,00
553.860,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
0,00
553.860,00
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla
uluslararası bir çalıştay düzenlenecektir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 297.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 40.560,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.100.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.438.160,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.438.160,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi
hazırlanacak ve yürütülecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 1, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
50
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
503.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
503.860,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği
kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 68.200,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 26.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
106.240,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
106.240,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı
sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
51
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
503.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
503.860,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği
kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 68.200,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.040,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 26.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
106.240,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
106.240,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı
sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
52
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Yüzde 50 70 80
2 Adet 7 5 5
3 Yüzde 100 100 100
4 Adet 1 / 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 1.537.500,00 0,00
2 696.360,00 0,00
3 605.800,00 0,00
4 1.066.360,00 0,00
3.906.020,00 0,00
3.906.020,00
Performans Göstergeleri
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin
artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı eğitim sayısı
Yargı kararları arasındaki farklılıkların tespitine ilişkin yıllık Değerlendirme Raporu
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve
deneyimlerinin artırılmasına yönelik yurt içi ve/veya bir yurt dışı
eğitim verilecektir.
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim
altyapısına dahil edilecektir.
Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın
birleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Toplam
1.537.500,00
696.360,00
605.800,00
1.066.360,00
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuatın Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi paralelinde
geliştirilmesi.
Ulaşılabilir bir kararlar külliyatının konu ve diğer esaslar açısından tasnifinin yapılarak yargı dairelerinin kullanımına
sunulması içtihat oluşmasına destek verecektir. Yerleşmiş içtihatların varlığı adil yargılamaya olan güveni pekiştirecektir.
Bu amaca yönelik olarak yargı kararları arasındaki farklılıkları tespit etmek için bir değerlendirme raporunun hazırlanması.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Hedef
H1: Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim altyapısını
geliştirmek
Bilişim altyapısının tamamlanması
Sayıştay yargısına ilişkin uygulamanın Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi paralelinde geliştirilmesi
Performans Hedefi Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Yargı fonksiyonun adil, hızlı, şeffaf işlemesini sağlayacak yargı sürecine ilişkin bilişim altyapısının tamamlanması.
Yargılama süreçlerin daha etkin ve hızlı işlemesini sağlamak, bilgi ve deneyimleri artırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında
verilecek eğitimlerin izlenmesi.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 483.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 64.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 140.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 850.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.537.500,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.537.500,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı F1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
53
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Yüzde 50 70 80
2 Adet 7 5 5
3 Yüzde 100 100 100
4 Adet 1 / 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 1.537.500,00 0,00
2 696.360,00 0,00
3 605.800,00 0,00
4 1.066.360,00 0,00
3.906.020,00 0,00
3.906.020,00
Performans Göstergeleri
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin
artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı eğitim sayısı
Yargı kararları arasındaki farklılıkların tespitine ilişkin yıllık Değerlendirme Raporu
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve
deneyimlerinin artırılmasına yönelik yurt içi ve/veya bir yurt dışı
eğitim verilecektir.
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim
altyapısına dahil edilecektir.
Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın
birleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Toplam
1.537.500,00
696.360,00
605.800,00
1.066.360,00
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuatın Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi paralelinde
geliştirilmesi.
Ulaşılabilir bir kararlar külliyatının konu ve diğer esaslar açısından tasnifinin yapılarak yargı dairelerinin kullanımına
sunulması içtihat oluşmasına destek verecektir. Yerleşmiş içtihatların varlığı adil yargılamaya olan güveni pekiştirecektir.
Bu amaca yönelik olarak yargı kararları arasındaki farklılıkları tespit etmek için bir değerlendirme raporunun hazırlanması.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Hedef
H1:
Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim altyapısını
geliştirmek
Bilişim altyapısının tamamlanması
Sayıştay yargısına ilişkin uygulamanın Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi paralelinde geliştirilmesi
Performans Hedefi Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Yargı fonksiyonun adil, hızlı, şeffaf işlemesini sağlayacak yargı sürecine ilişkin bilişim altyapısının tamamlanması.
Yargılama süreçlerin daha etkin ve hızlı işlemesini sağlamak, bilgi ve deneyimleri artırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında
verilecek eğitimlerin izlenmesi.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 483.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 64.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 140.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 850.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.537.500,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.537.500,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı F1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
54
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 49.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.760,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 640.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
696.360,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
696.360,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin
artırılmasına yönelik yurt içi ve/veya bir yurt dışı eğitim verilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 522.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 73.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
605.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
605.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına
dahil edilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar, Başsavcılık
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
55
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 49.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.760,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 640.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
696.360,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
696.360,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin
artırılmasına yönelik yurt içi ve/veya bir yurt dışı eğitim verilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 522.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 73.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
605.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
605.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına
dahil edilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar, Başsavcılık
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
56
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 934.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 121.560,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.066.360,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.066.360,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için
çalışmalar yapılacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Yargısal Faaliyetleri Geliştirme Komisyonu
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Adet / 1 1
2 Yüzde 58 60 65
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 842.000,00 0,00
2 322.000,00 0,00
1.164.000,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Hedef H2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
Performans Hedefi İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır.
Performans Göstergeleri
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları
Başkanlığa raporlayacaktır.
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa
raporlanacaktır.
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme raporu
İlamların izlenme oranında artış sağlanması
Sayıştay yargısının sonucu olan ilamların yerine getirilip getirilmediğini etkin bir şekilde izlemek ve ilamların infazının
önündeki engelleri belirlemek için nelerin yapılması gerektiğinin değerlendirildiği bir raporun hazırlanması.
İlamların izlenmesi ve bu sayede ilamların izlenme oranının artırılması.
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
842.000,00
322.000,00
1.164.000,00
2016 Yılı Performans Programı
57
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 934.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 121.560,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.066.360,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.066.360,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Yargı kararları arasındaki farklılıkların belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için
çalışmalar yapılacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Yargısal Faaliyetleri Geliştirme Komisyonu
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Adet / 1 1
2 Yüzde 58 60 65
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 842.000,00 0,00
2 322.000,00 0,00
1.164.000,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Hedef H2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
Performans Hedefi İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır.
Performans Göstergeleri
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları
Başkanlığa raporlayacaktır.
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa
raporlanacaktır.
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme raporu
İlamların izlenme oranında artış sağlanması
Sayıştay yargısının sonucu olan ilamların yerine getirilip getirilmediğini etkin bir şekilde izlemek ve ilamların infazının
önündeki engelleri belirlemek için nelerin yapılması gerektiğinin değerlendirildiği bir raporun hazırlanması.
İlamların izlenmesi ve bu sayede ilamların izlenme oranının artırılması.
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
842.000,00
322.000,00
1.164.000,00
T.C. Sayıştay Başkanlığı
58
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 712.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 120.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
842.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
842.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1: İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa
raporlayacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Br.Bşk.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 267.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 45.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
322.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
322.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1: İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı F2: İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa raporlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Br.Bşk.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
59
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 712.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 120.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
842.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
842.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1: İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa
raporlayacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Br.Bşk.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 267.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 45.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
322.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
322.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1: İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı F2: İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa raporlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Br.Bşk.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
60
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Yüzde / / 30
2 Adet 496 556 950
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 3.882.400,00 0,00
2 885.400,00 0,00
4.767.800,00 0,00
Performans Hedefi
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere yönetim bilgi sistemleri
geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için
grup başkanlıkları tarafından stratejik plana uygun olarak
grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de içeren yıllık
plan hazırlanacaktır.
Genel Toplam
Faaliyetler
885.400,00
Kaynak İhtiyacı
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda
geliştirilecektir.
Yönetim Bilgi Sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirililmesi
Maliyeti hesaplanan denetim çalışması sayısı
Toplam
3.882.400,00
4.767.800,00
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetiminin sağlanması, güvenilir, doğru ve zamanında bilgi elde edinilmesi ve yönetilebilmesi
için süratli ve doğru kararlar alabilmeyi kolaylaştıracak bir yönetim bilgi sisteminin kurulmuştur. Kurulmuş olan sistemin
yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi.
Grup Başkanlıkları tarafından hazırlanan yıllık planlara dayanarak yapılan tüm denetimlerin maliyetlerinin hesaplanması
amaçlanmaktadır. Denetim maliyetlerinin ölçülebilmesi denetimin verimliliği hakkında bilgi verecektir.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Hedef H1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 600.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 92.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 340.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 2.850.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
3.882.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
3.882.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere
yönetim bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F1: Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
61
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Yüzde / / 30
2 Adet 496 556 950
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 3.882.400,00 0,00
2 885.400,00 0,00
4.767.800,00 0,00
Performans Hedefi
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere yönetim bilgi sistemleri
geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için
grup başkanlıkları tarafından stratejik plana uygun olarak
grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de içeren yıllık
plan hazırlanacaktır.
Genel Toplam
Faaliyetler
885.400,00
Kaynak İhtiyacı
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda
geliştirilecektir.
Yönetim Bilgi Sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirililmesi
Maliyeti hesaplanan denetim çalışması sayısı
Toplam
3.882.400,00
4.767.800,00
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetiminin sağlanması, güvenilir, doğru ve zamanında bilgi elde edinilmesi ve yönetilebilmesi
için süratli ve doğru kararlar alabilmeyi kolaylaştıracak bir yönetim bilgi sisteminin kurulmuştur. Kurulmuş olan sistemin
yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi.
Grup Başkanlıkları tarafından hazırlanan yıllık planlara dayanarak yapılan tüm denetimlerin maliyetlerinin hesaplanması
amaçlanmaktadır. Denetim maliyetlerinin ölçülebilmesi denetimin verimliliği hakkında bilgi verecektir.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Hedef H1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 600.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 92.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 340.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 2.850.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
3.882.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
3.882.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere
yönetim bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F1: Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
62
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 744.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 101.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
885.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
885.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere
yönetim bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F2: Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin
maliyetlendirmeyi de içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları,
Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Yüzde
/ /
25
2 Adet 4 2 2
3 Adet / / 1
4 Yüzde 87 88 89
5 Yüzde / / 20
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 308.080,00 0,00
2 61.540,00 0,00
3 79.240,00 0,00
4 521.480,00 0,00
5 32.455.280,00 0,00
6 992.880,00 0,00
7 84.280,00 0,00
34.502.780,00 0,00
Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
Personel performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi için
fizibilite çalışmaları yapılacaktır.
32.455.280,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Hedef H2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Performans Hedefi İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Performans Göstergeleri
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
İnsan kaynakları yönetim stratejisi uygulanma oranı
İdarenin personelle yaptığı görüşme sonuçlarına dair rapor
Toplam
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı
İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı ile mevcut insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi, işin uygun
kişilere yaptırılması, çalışanlarımızdan etkin şekilde yararlanmak üzere çalışan performansının değerlendirilmesi ile kariyer
gelişimi ve yönetimine odaklanan bir insan kaynakları yönetim planı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu gösterge ile İnsan
Kaynakları Yönetimi Stratejisinin uygulanması izlenecektir.
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak amacıyla üst yönetim ile personel arasında toplantılar yapılması.
Çalışan memnuniyeti anketi aracılığıyla, kurum mensuplarının motivasyon seviyelerinin izlenmesi ve motivasyonun
artması için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi.
Personelle yapılan görüşmeler sonrasında insan kaynakları alanındaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin
geliştirilmesi hakkında bir rapor hazırlanması.
992.880,00
Genel Toplam
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal
faaliyetler yürütülecektir.
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının olumlu değerlendirme yüzdesi
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulaması izlenecek ve
uygulama sonuçları değerlendirilecektir.
Personel Değerlendirme Sisteminin kurulması ve uygulanması
İnsan kaynakları bilgi sisteminden faydalanılarak, çalışan performansının izlenmesini ve geliştirilmesini sağlayacak bir
Performans Değerlendirme Sisteminin kurulması.
34.502.780,00
308.080,00
84.280,00
İş ortamı iyileştirilecektir.
Personel performans değerlendirme sistemi kurulacak ve
geliştirilecektir.
61.540,00
79.240,00
521.480,00
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
2016 Yılı Performans Programı
63
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Yüzde
/ /
25
2 Adet 4 2 2
3 Adet / / 1
4 Yüzde 87 88 89
5 Yüzde / / 20
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 308.080,00 0,00
2 61.540,00 0,00
3 79.240,00 0,00
4 521.480,00 0,00
5 32.455.280,00 0,00
6 992.880,00 0,00
7 84.280,00 0,00
34.502.780,00 0,00
Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
Personel performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi için
fizibilite çalışmaları yapılacaktır.
32.455.280,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Hedef H2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Performans Hedefi İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Performans Göstergeleri
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
İnsan kaynakları yönetim stratejisi uygulanma oranı
İdarenin personelle yaptığı görüşme sonuçlarına dair rapor
Toplam
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı
İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı ile mevcut insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi, işin uygun
kişilere yaptırılması, çalışanlarımızdan etkin şekilde yararlanmak üzere çalışan performansının değerlendirilmesi ile kariyer
gelişimi ve yönetimine odaklanan bir insan kaynakları yönetim planı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu gösterge ile İnsan
Kaynakları Yönetimi Stratejisinin uygulanması izlenecektir.
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak amacıyla üst yönetim ile personel arasında toplantılar yapılması.
Çalışan memnuniyeti anketi aracılığıyla, kurum mensuplarının motivasyon seviyelerinin izlenmesi ve motivasyonun
artması için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi.
Personelle yapılan görüşmeler sonrasında insan kaynakları alanındaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin
geliştirilmesi hakkında bir rapor hazırlanması.
992.880,00
Genel Toplam
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal
faaliyetler yürütülecektir.
Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarının olumlu değerlendirme yüzdesi
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulaması izlenecek ve
uygulama sonuçları değerlendirilecektir.
Personel Değerlendirme Sisteminin kurulması ve uygulanması
İnsan kaynakları bilgi sisteminden faydalanılarak, çalışan performansının izlenmesini ve geliştirilmesini sağlayacak bir
Performans Değerlendirme Sisteminin kurulması.
34.502.780,00
308.080,00
84.280,00
İş ortamı iyileştirilecektir.
Personel performans değerlendirme sistemi kurulacak ve
geliştirilecektir.
61.540,00
79.240,00
521.480,00
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
64
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 222.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 45.480,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
308.080,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
308.080,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulaması izlenecek ve uygulama
sonuçları değerlendirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 10.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.540,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
61.540,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
61.540,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F2: Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
65
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 222.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 45.480,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
308.080,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
308.080,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulaması izlenecek ve uygulama
sonuçları değerlendirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 10.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.540,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
61.540,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
61.540,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F2: Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
66
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 60.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 9.240,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
79.240,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
79.240,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 144.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 26.880,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
521.480,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
521.480,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler
yürütülecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek Grubu 6,
Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı,
Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2016 Yılı Performans Programı
67
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 60.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 9.240,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
79.240,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
79.240,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 144.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 26.880,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
521.480,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
521.480,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler
yürütülecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek Grubu 6,
Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı,
Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
68
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 1.425.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 319.680,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.260.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 8.450.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
32.455.280,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
32.455.280,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F5: İş ortamı iyileştirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek Grubu 6,
Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı,
Teknik ve Mali İşler Birim Başkanlığı, Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri
333.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
59.280,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
350.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
250.000,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç Verme
0,00
992.880,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
0,00
992.880,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı F6: Personel performans değerlendirme sistemi kurulacak ve geliştirilecektir.
A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Sorumlu Birim veya Birimler
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
2016 Yılı Performans Programı
69
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 1.425.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 319.680,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.260.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 8.450.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
32.455.280,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
32.455.280,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F5: İş ortamı iyileştirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek Grubu 6,
Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı,
Teknik ve Mali İşler Birim Başkanlığı, Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri
333.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
59.280,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
350.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
250.000,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç Verme
0,00
992.880,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
0,00
992.880,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı F6: Personel performans değerlendirme sistemi kurulacak ve geliştirilecektir.
A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Sorumlu Birim veya Birimler
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
70
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri
37.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
6.480,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
40.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç Verme
0,00
84.280,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
0,00
84.280,00
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Birim veya Birimler
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
F7: Personel performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi için fizibilite
çalışmaları yapılacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Adet 1 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 353.860,00 0,00
353.860,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef
H1: Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin
farkındalığı artırmak
353.860,00
Performans Hedefi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
353.860,00
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte çalışacak bir çalışma
grubu kurulacaktır.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile yapılan toplantıların sayısı
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay raporları hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile bütçe
görüşmelerinden önce yapılacak olan toplantıları ifade etmektedir.
2016 Yılı Performans Programı
71
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri
37.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
6.480,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
40.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç Verme
0,00
84.280,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
0,00
84.280,00
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Birim veya Birimler
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
F7: Personel performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi için fizibilite
çalışmaları yapılacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Adet 1 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 353.860,00 0,00
353.860,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef
H1: Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin
farkındalığı artırmak
353.860,00
Performans Hedefi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
353.860,00
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte çalışacak bir çalışma
grubu kurulacaktır.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile yapılan toplantıların sayısı
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay raporları hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile bütçe
görüşmelerinden önce yapılacak olan toplantıları ifade etmektedir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
72
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
353.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
353.860,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A5-H1-PH1: TBMM ile ilişkiler geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F1: Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için Türkiye
Büyük Millet Meclisi ile birlikte çalışacak bir çalışma grubu kurulacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6,
Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Yüzde / 40 40
2 Adet 4 2 2
3 Adet / 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 143.860,00 0,00
2 2.336.200,00 0,00
3 98.900,00 0,00
2.578.960,00 0,00
2.336.200,00
98.900,00
2.578.960,00
Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak
uygulanacaktır.
Denetlenen kurumların üst yönetimleriyle yapılan toplantı sayısı
Denetlenen kurumlarla iletişim konularına yönelik değerlendirme raporunun
hazırlanması
Toplam
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu
hazırlanacaktır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay
Raporları ve denetim metodları hakkında bilgilendirilecektir.
Denetlenen kurumların üst yönetimleriyle kamu mali yönetim sistemine ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin
görüşülmesi amacıyla toplantıların yapılması.
Yapılan anket çalışmaları ve kurumların üst yönetimleri ile düzenlenen toplantılar doğrultusunda denetlenen kurumlarla
iletişim değerlendirilerek bu konuya ilişkin bir raporun hazırlanması.
Denetlenen kurumlarca doldurulan denetim farkındalık anketlerinden alınan
olumlu sonuç yüzdesi
143.860,00
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi uygulamaya konulacaktır.
Denetlenen kurumların denetim amacı, kapsamı ve metotları hakkındaki farkındalıklarını ölçmek için hazırlanan anket
sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef H2: Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
2016 Yılı Performans Programı
73
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
353.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
353.860,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A5-H1-PH1: TBMM ile ilişkiler geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F1: Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin oluşturulması için Türkiye
Büyük Millet Meclisi ile birlikte çalışacak bir çalışma grubu kurulacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6,
Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Yüzde / 40 40
2 Adet 4 2 2
3 Adet / 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 143.860,00 0,00
2 2.336.200,00 0,00
3 98.900,00 0,00
2.578.960,00 0,00
2.336.200,00
98.900,00
2.578.960,00
Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak
uygulanacaktır.
Denetlenen kurumların üst yönetimleriyle yapılan toplantı sayısı
Denetlenen kurumlarla iletişim konularına yönelik değerlendirme raporunun
hazırlanması
Toplam
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu
hazırlanacaktır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay
Raporları ve denetim metodları hakkında bilgilendirilecektir.
Denetlenen kurumların üst yönetimleriyle kamu mali yönetim sistemine ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin
görüşülmesi amacıyla toplantıların yapılması.
Yapılan anket çalışmaları ve kurumların üst yönetimleri ile düzenlenen toplantılar doğrultusunda denetlenen kurumlarla
iletişim değerlendirilerek bu konuya ilişkin bir raporun hazırlanması.
Denetlenen kurumlarca doldurulan denetim farkındalık anketlerinden alınan
olumlu sonuç yüzdesi
143.860,00
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi uygulamaya konulacaktır.
Denetlenen kurumların denetim amacı, kapsamı ve metotları hakkındaki farkındalıklarını ölçmek için hazırlanan anket
sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef H2: Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
T.C. Sayıştay Başkanlığı
74
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
143.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
143.860,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı F1: Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak uygulanacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 1.506.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 190.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 640.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
2.336.200,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
2.336.200,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirilecektir.
2016 Yılı Performans Programı
75
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
143.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
143.860,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı F1: Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve düzenli olarak uygulanacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 1.506.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 190.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 640.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
2.336.200,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
2.336.200,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirilecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
76
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 67.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 11.100,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
98.900,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
98.900,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı F3: Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Adet 2 2 2
2 Adet 20 100 100
3 Adet / / 1
4 Adet 3 3 1
5 Yüzde 20 30 50
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 329.240,00 0,00
2 363.860,00 0,00
3 630.800,00 0,00
4 386.520,00 0,00
5 211.480,00 0,00
1.921.900,00 0,00
1.921.900,00
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı
düzenlenecektir.
363.860,00
630.800,00
386.520,00
211.480,00Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Genel Toplam
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve
denetim çıktılarını anlatan broşürler basarak medyanın ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
329.240,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef
H3: Sayıştayın ve faaliyetlerinin kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler nezdinde
tanıtılması
Performans Hedefi
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler İletişim Stratejisi çerçevesinde
geliştirilecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Tanıtım kitapçığı yoluyla bilgilendirilen kurum sayısı
Düzenlenen ulusal sempozyum sayısı
Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı
Kurumsal tanınırlık anketinin sonuçlarında iyileşme
Toplam
Sayıştay ve raporlarına ilişkin düzenlenen basın toplantılarının sayısı
Performans Göstergeleri
Sayıştay raporları ve faaliyetleri hakkında kamuoyu, medya, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevreleri bilgilendirmek
için basın toplantılarının düzenlenmesi/basın açıklamalarının yapılması.
Kurumların, Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve çıktılarını anlatan tanıtım kitapçığı yoluyla
bilgilendirilmesi.
Sayıştay ve faaliyetleri hakkında düzenlenecek olan ulusal çaptaki sempozyum sayısının izlenmesi.
Sivil toplum örgütleri ile yapılan toplantıların izlenmesi.
Sayıştayın tanınırlığının artırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek üzere bir anket yapılması ve
anket sonuçlarındaki iyileşmenin izlenmesi.
2016 Yılı Performans Programı
77
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 67.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 11.100,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
98.900,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
98.900,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı F3: Denetlenen Kurumlarla İletişim Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016
1 Adet 2 2 2
2 Adet 20 100 100
3 Adet / / 1
4 Adet 3 3 1
5 Yüzde 20 30 50
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 329.240,00 0,00
2 363.860,00 0,00
3 630.800,00 0,00
4 386.520,00 0,00
5 211.480,00 0,00
1.921.900,00 0,00
1.921.900,00
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı
düzenlenecektir.
363.860,00
630.800,00
386.520,00
211.480,00Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Genel Toplam
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve
denetim çıktılarını anlatan broşürler basarak medyanın ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
329.240,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef
H3: Sayıştayın ve faaliyetlerinin kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler nezdinde
tanıtılması
Performans Hedefi
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler İletişim Stratejisi çerçevesinde
geliştirilecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Tanıtım kitapçığı yoluyla bilgilendirilen kurum sayısı
Düzenlenen ulusal sempozyum sayısı
Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı
Kurumsal tanınırlık anketinin sonuçlarında iyileşme
Toplam
Sayıştay ve raporlarına ilişkin düzenlenen basın toplantılarının sayısı
Performans Göstergeleri
Sayıştay raporları ve faaliyetleri hakkında kamuoyu, medya, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevreleri bilgilendirmek
için basın toplantılarının düzenlenmesi/basın açıklamalarının yapılması.
Kurumların, Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve çıktılarını anlatan tanıtım kitapçığı yoluyla
bilgilendirilmesi.
Sayıştay ve faaliyetleri hakkında düzenlenecek olan ulusal çaptaki sempozyum sayısının izlenmesi.
Sivil toplum örgütleri ile yapılan toplantıların izlenmesi.
Sayıştayın tanınırlığının artırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek üzere bir anket yapılması ve
anket sonuçlarındaki iyileşmenin izlenmesi.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
78
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 60.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 9.240,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 260.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
329.240,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
329.240,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 1, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F1: Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı
düzenlenecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 260.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
363.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
363.860,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 1, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F2: Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim
çıktılarını anlatan broşürler basılarak medyanın ve kamuoyunun
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
2016 Yılı Performans Programı
79
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 60.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 9.240,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 260.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
329.240,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
329.240,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 1, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F1: Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı
düzenlenecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.860,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 260.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
363.860,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
363.860,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 1, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F2: Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim
çıktılarını anlatan broşürler basılarak medyanın ve kamuoyunun
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
80
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 160.200,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 30.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 440.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
630.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
630.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F3: Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 122.400,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.120,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 240.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
386.520,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
386.520,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F4: Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
2016 Yılı Performans Programı
81
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 160.200,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 30.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 440.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
630.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
630.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F3: Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 122.400,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.120,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 240.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
386.520,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
386.520,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F4: Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
82
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 144.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 26.880,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
211.480,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
211.480,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F5: Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
2016 Yılı Performans Programı
83
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 144.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 26.880,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
211.480,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
211.480,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F5: Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
1
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi,
iç kontrol sistemi, performans yönetimi
sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek
üzere bir model geliştirilerek, ilgili
sistemlerin iyileştirilmesine zemin
hazırlanacaktır.
103.424.500,00
45,83 0,00 0,00
103.424.500,00
45,83
1
Yıllık denetim programlarında belirlenen
kurumlar denetlenerek, sistemlerin
iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap
verebilirliğin geliştirilmesine kat
sağlanacaktır.
76.516.500,00
33,91 0,00 0,00
76.516.500,00
33,91
2
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel
Sayıştay raporları hazırlanacaktır.
26.908.000,00
11,92 0,00 0,00
26.908.000,00
11,92
2
Denetim anlayış ve yaklaşımı
değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
11.350.020,00
5,03 0,00 0,00
11.350.020,00
5,03
1
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumla
Standartları Türkçeye tercüme edilecek ve
güncel tutulacaktır.
602.800,00
0,27 0,00 0,00
602.800,00
0,27
2
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en
az bir eğitim verilecektir.
263.100,00
0,12 0,00 0,00
263.100,00
0,12
3
Standartlara uygunluk tamamlanmış
denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
875.800,00
0,39 0,00 0,00
875.800,00
0,39
4
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik
Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri
Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme,
Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik Denetimi,
Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel
Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri
hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre
güncellenecektir.
735.800,00
0,33 0,00 0,00
735.800,00
0,33
5
Kalite Kontrol Prosedürleri Rehberi ve
Raporlama Rehberi uygulanacak, uygulama
sonuçları izlenecek ve değerlendirilecektir.
503.600,00
0,22 0,00 0,00
503.600,00
0,22
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Performans
Hedefi
2016
Bütçe
Dışı
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
Sayıştay Başkanlığı 2016 yılı Performans Programında 11 performans hedefi, bu hedeflere ilişkin
53 performans göstergesi ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek olan 50 faaliyet bulunmaktadır.
Sayıştay Başkanlığı bütçe teklifi toplam 225.656.500 TL’dir. Teklif edilen bu ödeneğin
172.849.660 TL’sinin performans programında yer alan 50 faaliyet için, 52.806.840 TL’sinin ise genel
yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır.
İdare
Adı
ToplamBütçe İçi
Faaliyet
T.C. Sayıştay Başkanlığı
84
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
6
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak
raporların rehberlere uygunluğu kurum içi
meslektaş değerlendirmesi yoluyla
incelenecektir.
1.004.400,00
0,45 0,00 0,00
1.004.400,00
0,45
7
Denetim raporları temelinde riskli alanlar
belirlenecek ve yıllık denetim programlarında
bu alanlara öncelik verilecektir.
5.651.920,00
2,50 0,00 0,00
5.651.920,00
2,50
8
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü
hakkında farkındalığın artırılması için en az bir
sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
986.200,00
0,44 0,00 0,00
986.200,00
0,44
9
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal
organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların
veya örgütlerin düzenlediği denetim
çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına
katılım sağlanacaktır.
726.400,00
0,32 0,00 0,00
726.400,00
0,32
3
Mesleki yeterliliğin artırılması
sağlanacaktır.
5.658.860,00
2,51 0,00 0,00
5.658.860,00
2,51
1
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı
ve Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
183.180,00
0,08 0,00 0,00
183.180,00
0,08
2
2016 yılında personelin en az %20’sine
denetim metodolojisi, uluslararası denetim
standartları, ekip çalışması, proje/zaman
yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri,
protokol ve temsil gibi konularda eğitimler
verilecektir.
441.440,00
0,20 0,00 0,00
441.440,00
0,20
3
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu
hazırlanacaktır.
25.080,00
0,01 0,00 0,00
25.080,00
0,01
4
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinden
faydalanılacaktır.
2.082.940,00
0,92 0,00 0,00
2.082.940,00
0,92
5
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına
ilişkin eğitim materyalleri hazırlanacak ve
eğitimler verilecektir.
404.620,00
0,18 0,00 0,00
404.620,00
0,18
6
Denetim Yönetim Sistemi(SayCap) ve
Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerine(BDDT) ilişkin eğitimler ve
brifingler düzenlenecektir.
363.860,00
0,16 0,00 0,00
363.860,00
0,16
7
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi
hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
873.860,00
0,39 0,00 0,00
873.860,00
0,39
İdare
Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet
2016
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
8
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile
mesleki konularda inceleme, araşrma ve
kıyaslama yapılması amacıyla en az 10
meslek mensubu yurt dışına gönderilecektir.
895.400,00
0,40 0,00 0,00
895.400,00
0,40
9
Uluslararası geçerliliği olan denetim
sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite
çalışması sonucu hazırlanan inceleme raporu
güncellenecektir.
134.620,00
0,06 0,00 0,00
134.620,00
0,06
10
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika
almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili
eğitimler düzenlenecektir.
253.860,00
0,11 0,00 0,00
253.860,00
0,11
4
Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi
için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği
yapılacaktır.
3.220.960,00
1,43 0,00 0,00
3.220.960,00
1,43
1
Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları
ile işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
618.840,00
0,27 0,00 0,00
618.840,00
0,27
2
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin
paylaşılması amacıyla uluslararası bir çalıştay
düzenlenecektir.
553.860,00
0,25 0,00 0,00
553.860,00
0,25
3
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi
amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak ve
yürütülecektir.
1.438.160,00
0,64 0,00 0,00
1.438.160,00
0,64
4
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi
amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında bir
sempozyum/ çalıştay/ konferans
düzenlenecektir.
503.860,00
0,22 0,00 0,00
503.860,00
0,22
5
Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının
giderilmesine katkı sağlanacaktır.
106.240,00
0,05 0,00 0,00
106.240,00
0,05
5
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim
altyapısı tamamlanacaktır.
3.906.020,00
1,73 0,00 0,00
3.906.020,00
1,73
1
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı
tamamlanacaktır.
1.537.500,00
0,68 0,00 0,00
1.537.500,00
0,68
2
Yargılama sürecinde görevli meslek
mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin
artırılmasına yönelik yurt içi ve/veya bir yurt
dışı eğitim verilecektir.
696.360,00
0,31 0,00 0,00
696.360,00
0,31
3
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat
güncellenerek, bilişim altyapısına dahil
edilecektir.
605.800,00
0,27 0,00 0,00
605.800,00
0,27
4
Yargı kararları arasındaki farklılıkların
belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için
çalışmalar yapılacaktır.
1.066.360,00
0,47 0,00 0,00
1.066.360,00
0,47
Toplam
Performans
Hedefi
Faaliyet
İdare
Adı
2016
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
2016 Yılı Performans Programı
85
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
6
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak
raporların rehberlere uygunluğu kurum içi
meslektaş değerlendirmesi yoluyla
incelenecektir.
1.004.400,00
0,45 0,00 0,00
1.004.400,00
0,45
7
Denetim raporları temelinde riskli alanlar
belirlenecek ve yıllık denetim programlarında
bu alanlara öncelik verilecektir.
5.651.920,00
2,50 0,00 0,00
5.651.920,00
2,50
8
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın rolü
hakkında farkındalığın artırılması için en az bir
sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
986.200,00
0,44 0,00 0,00
986.200,00
0,44
9
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal
organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların
veya örgütlerin düzenlediği denetim
çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına
katılım sağlanacaktır.
726.400,00
0,32 0,00 0,00
726.400,00
0,32
3
Mesleki yeterliliğin artırılması
sağlanacaktır.
5.658.860,00
2,51 0,00 0,00
5.658.860,00
2,51
1
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı
ve Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
183.180,00
0,08 0,00 0,00
183.180,00
0,08
2
2016 yılında personelin en az %20’sine
denetim metodolojisi, uluslararası denetim
standartları, ekip çalışması, proje/zaman
yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri,
protokol ve temsil gibi konularda eğitimler
verilecektir.
441.440,00
0,20 0,00 0,00
441.440,00
0,20
3
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu
hazırlanacaktır.
25.080,00
0,01 0,00 0,00
25.080,00
0,01
4
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinden
faydalanılacaktır.
2.082.940,00
0,92 0,00 0,00
2.082.940,00
0,92
5
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına
ilişkin eğitim materyalleri hazırlanacak ve
eğitimler verilecektir.
404.620,00
0,18 0,00 0,00
404.620,00
0,18
6
Denetim Yönetim Sistemi(SayCap) ve
Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerine(BDDT) ilişkin eğitimler ve
brifingler düzenlenecektir.
363.860,00
0,16 0,00 0,00
363.860,00
0,16
7
Bilişim Sistemleri Yönetim Stratejisi
hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
873.860,00
0,39 0,00 0,00
873.860,00
0,39
İdare
Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet
2016
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
8
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile
mesleki konularda inceleme, araşrma ve
kıyaslama yapılması amacıyla en az 10
meslek mensubu yurt dışına gönderilecektir.
895.400,00
0,40 0,00 0,00
895.400,00
0,40
9
Uluslararası geçerliliği olan denetim
sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite
çalışması sonucu hazırlanan inceleme raporu
güncellenecektir.
134.620,00
0,06 0,00 0,00
134.620,00
0,06
10
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika
almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili
eğitimler düzenlenecektir.
253.860,00
0,11 0,00 0,00
253.860,00
0,11
4
Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi
için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği
yapılacaktır.
3.220.960,00
1,43 0,00 0,00
3.220.960,00
1,43
1
Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları
ile işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
618.840,00
0,27 0,00 0,00
618.840,00
0,27
2
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin
paylaşılması amacıyla uluslararası bir çalıştay
düzenlenecektir.
553.860,00
0,25 0,00 0,00
553.860,00
0,25
3
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi
amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak ve
yürütülecektir.
1.438.160,00
0,64 0,00 0,00
1.438.160,00
0,64
4
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi
amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında bir
sempozyum/ çalıştay/ konferans
düzenlenecektir.
503.860,00
0,22 0,00 0,00
503.860,00
0,22
5
Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının
giderilmesine katkı sağlanacaktır.
106.240,00
0,05 0,00 0,00
106.240,00
0,05
5
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim
altyapısı tamamlanacaktır.
3.906.020,00
1,73 0,00 0,00
3.906.020,00
1,73
1
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı
tamamlanacaktır.
1.537.500,00
0,68 0,00 0,00
1.537.500,00
0,68
2
Yargılama sürecinde görevli meslek
mensuplarının bilgi ve deneyimlerinin
artırılmasına yönelik yurt içi ve/veya bir yurt
dışı eğitim verilecektir.
696.360,00
0,31 0,00 0,00
696.360,00
0,31
3
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat
güncellenerek, bilişim altyapısına dahil
edilecektir.
605.800,00
0,27 0,00 0,00
605.800,00
0,27
4
Yargı kararları arasındaki farklılıkların
belirlenip, içtihadın birleştirilmesi için
çalışmalar yapılacaktır.
1.066.360,00
0,47 0,00 0,00
1.066.360,00
0,47
Toplam
Performans
Hedefi
Faaliyet
İdare
Adı
2016
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
86
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
6
İlamların infazının etkinliğini artırmak
üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
1.164.000,00
0,52 0,00 0,00
1.164.000,00
0,52
1
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine
ilişkin sonuçları Başkanlığa raporlayacaktır.
842.000,00
0,37 0,00 0,00
842.000,00
0,37
2
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek
ve Bkanlığa raporlanacaktır.
322.000,00
0,14 0,00 0,00
322.000,00
0,14
7
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine
katkı sağlamak üzere yönetim bilgi
sistemleri geliştirilecektir.
4.767.800,00
2,11 0,00 0,00
4.767.800,00
2,11
1
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirilecektir.
3.882.400,00
1,72 0,00 0,00
3.882.400,00
1,72
2
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale
getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak grup
faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de
içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
885.400,00
0,39 0,00 0,00
885.400,00
0,39
8
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
uygulanacaktır.
34.502.780,00
15,29 0,00 0,00
34.502.780,00
15,29
1
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
uygulaması izlenecek ve uygulama sonuçları
değerlendirilecektir.
308.080,00
0,14 0,00 0,00
308.080,00
0,14
2
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar
düzenlenecektir.
61.540,00
0,03 0,00 0,00
61.540,00
0,03
3 Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir. 79.240,00
0,04 0,00 0,00
79.240,00
0,04
4
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını
artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
521.480,00
0,23 0,00 0,00
521.480,00
0,23
5 İş ortamı iyileştirilecektir. 32.455.280,00
14,38 0,00 0,00
32.455.280,00
14,38
6
Personel performans değerlendirme sistemi
kurulacak ve geliştirilecektir.
992.880,00
0,44 0,00 0,00
992.880,00
0,44
7
Personel performans değerlendirme
sisteminin geliştirilmesi için fizibilite
çalışmaları yapılacaktır.
84.280,00
0,04 0,00 0,00
84.280,00
0,04
9
rkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler
geliştirilecektir.
353.860,00
0,16 0,00 0,00
353.860,00
0,16
1
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin
oluşturulması için Türkiye Büyük Millet
Meclisi ile birlikte çalışacak bir çalışma grubu
kurulacaktır.
353.860,00
0,16 0,00 0,00
353.860,00
0,16
Faaliyet
2016
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
İdare
Adı
Performans
Hedefi
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
10
Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için
İletişim Stratejisi uygulamaya
konulacaktır.
2.578.960,00
1,14 0,00 0,00
2.578.960,00
1,14
1
Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve
düzenli olarak uygulanacaktır.
143.860,00
0,06 0,00 0,00
143.860,00
0,06
2
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar
Sayıştay Raporları ve denetim metodları
hakkında bilgilendirilecektir.
2.336.200,00
1,04 0,00 0,00
2.336.200,00
1,04
3
Denetlenen Kurumlarla İletişim
Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
98.900,00
0,04 0,00 0,00
98.900,00
0,04
11
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve
akademik çevreler ile ilişkiler İletişim
Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
1.921.900,00
0,85 0,00 0,00
1.921.900,00
0,85
1
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki
basın toplantısı düzenlenecektir.
329.240,00
0,15 0,00 0,00
329.240,00
0,15
2
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim
yaklaşımı ve denetim çıktılarını anlatan
broşürler basılarak medyanın ve kamuoyunun
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
363.860,00
0,16 0,00 0,00
363.860,00
0,16
3
Ulusal düzeyde bir
sempozyum/çalıştay/konferans
düzenlenecektir.
630.800,00
0,28 0,00 0,00
630.800,00
0,28
4
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı
düzenlenecektir.
386.520,00
0,17 0,00 0,00
386.520,00
0,17
5
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve
uygulanacaktır.
211.480,00
0,09 0,00 0,00
211.480,00
0,09
172.849.660,00 76,60 0,00 0,00 172.849.660,00 76,60
52.806.840,00 23,40 0,00 0,00 52.806.840,00 23,40
225.656.500,00 100,00 0,00 0,00 225.656.500,00 100,00
Faaliyet
2016
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
İdare
Adı
Performans
Hedefi
GENEL TOPLAM
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
2016 Yılı Performans Programı
87
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
6
İlamların infazının etkinliğini artırmak
üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
1.164.000,00
0,52 0,00 0,00
1.164.000,00
0,52
1
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine
ilişkin sonuçları Başkanlığa raporlayacaktır.
842.000,00
0,37 0,00 0,00
842.000,00
0,37
2
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek
ve Bkanlığa raporlanacaktır.
322.000,00
0,14 0,00 0,00
322.000,00
0,14
7
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine
katkı sağlamak üzere yönetim bilgi
sistemleri geliştirilecektir.
4.767.800,00
2,11 0,00 0,00
4.767.800,00
2,11
1
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirilecektir.
3.882.400,00
1,72 0,00 0,00
3.882.400,00
1,72
2
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale
getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak grup
faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de
içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
885.400,00
0,39 0,00 0,00
885.400,00
0,39
8
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
uygulanacaktır.
34.502.780,00
15,29 0,00 0,00
34.502.780,00
15,29
1
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
uygulaması izlenecek ve uygulama sonuçları
değerlendirilecektir.
308.080,00
0,14 0,00 0,00
308.080,00
0,14
2
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar
düzenlenecektir.
61.540,00
0,03 0,00 0,00
61.540,00
0,03
3 Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir. 79.240,00
0,04 0,00 0,00
79.240,00
0,04
4
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını
artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
521.480,00
0,23 0,00 0,00
521.480,00
0,23
5 İş ortamı iyileştirilecektir. 32.455.280,00
14,38 0,00 0,00
32.455.280,00
14,38
6
Personel performans değerlendirme sistemi
kurulacak ve geliştirilecektir.
992.880,00
0,44 0,00 0,00
992.880,00
0,44
7
Personel performans değerlendirme
sisteminin geliştirilmesi için fizibilite
çalışmaları yapılacaktır.
84.280,00
0,04 0,00 0,00
84.280,00
0,04
9
rkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler
geliştirilecektir.
353.860,00
0,16 0,00 0,00
353.860,00
0,16
1
Gerekli yapı, prosedür ve yasal çerçevenin
oluşturulması için Türkiye Büyük Millet
Meclisi ile birlikte çalışacak bir çalışma grubu
kurulacaktır.
353.860,00
0,16 0,00 0,00
353.860,00
0,16
Faaliyet
2016
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
İdare
Adı
Performans
Hedefi
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
10
Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için
İletişim Stratejisi uygulamaya
konulacaktır.
2.578.960,00
1,14 0,00 0,00
2.578.960,00
1,14
1
Denetim Farkındalık Anketi hazırlanacak ve
düzenli olarak uygulanacaktır.
143.860,00
0,06 0,00 0,00
143.860,00
0,06
2
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar
Sayıştay Raporları ve denetim metodları
hakkında bilgilendirilecektir.
2.336.200,00
1,04 0,00 0,00
2.336.200,00
1,04
3
Denetlenen Kurumlarla İletişim
Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
98.900,00
0,04 0,00 0,00
98.900,00
0,04
11
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve
akademik çevreler ile ilişkiler İletişim
Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
1.921.900,00
0,85 0,00 0,00
1.921.900,00
0,85
1
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki
basın toplantısı düzenlenecektir.
329.240,00
0,15 0,00 0,00
329.240,00
0,15
2
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim
yaklaşımı ve denetim çıktılarını anlatan
broşürler basılarak medyanın ve kamuoyunun
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.