Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı 06100 Balgat / Ankara
Tel: 0 (312) 295 30 00
Fax : 0 (312) 295 48 00
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Performans
Programı
2017
2017 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
SUNUŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
çerçevesinde kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi,
kaynak kullanımında etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin
sağlanması, hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın
geliştirilmesi konularına yönelik olarak Sayıştay, stratejik
planlama ve performans esaslı bütçeleme çalışmalarını
örnek teşkil edecek şekilde önemle ele almaktadır.
Stratejik yönetimin önemli bir bileşeni olan performans
programı, kamu idarelerinin program dönemine ilişkin
performans hedeerini, bu hedeere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların
kaynak ihtiyaçlarını ve performans göstergelerini içermektedir.
2017 Yılı Performans Programı’nda denetim, yargı, kurumsal yapı ve iletişim
alanlarına yönelik olarak toplam 47 performans göstergesi ve bu göstergelere ulaşmak
için yürütülecek olan 44 adet faaliyet belirlenmiştir. Programda Sayıştayın kendine verilen
görevleri yerine getirirken önemle üzerinde durduğu, anayasal ve yasal yetkilendirmelerin
yanında, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, mensupların mesleki yeterliliğinin
artırılması, küresel kabul ve ulusal tercihlerin önemsenmesi, kamuoyu ve diğer kamu
kurumları ile iletişimin geliştirilmesi ve kurumsal güvenirliliğin yüksek tutulması hususları
da göz önüne alınmıştır.
2017 Yılı Performans Programı’nın Sayıştayın hedeerine ulaşmasında önemli
katkılar sağlayacağı düşüncesiyle hayırlı olmasını diliyorum.
Seyit Ahmet BAŞ
Sayıştay Başkanı
İÇİNDEKİLER
I - GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar........................................................................1
B- Teşkilat Yapısı ...............................................................................................5
C- Fiziksel Kaynaklar .........................................................................................7
D- İnsan Kaynakları ...........................................................................................9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler .........................................................................10
B- Amaç ve Hedeer .......................................................................................12
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ..........................................18
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ..................................................................76
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2017 Yılı Performans Programı
1
I - GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.
T.C. Anayasası’nın 160’ıncı maddesi
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek
ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri
hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak
üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna
başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları
arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay
tarafından yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları,
ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı
kanunla düzenlenir.”
T.C. Anayasası’nın 164’üncü maddesi
“Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili
oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap
kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunar.
Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu
gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını
Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu
tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet
Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap
yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.”
T.C. Anayasası’nın 165’inci maddesi
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait
olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları
kanunla düzenlenir.”
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2
T.C. Anayasası’nın 69’uncu maddesi
“Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak
yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken
Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar
kesindir.”
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 68’inci maddesi
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî
faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların
güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına
ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının
tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar,
talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda
düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine
verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen
cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere
uygun olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda
düzenlenir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddesi
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını,
mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar
ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları hariç),
b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan
doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme
ve şirketleri,
2017 Yılı Performans Programı
3
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç
geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri,
Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve
kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların
ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil
tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu
payı %50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların
iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya
gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran
kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası
kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi
kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince
denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine
getirilir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 5’inci maddesi
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli,
zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap
ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler,
sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 6’ncı maddesi
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter
ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye,
sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden
temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile
bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları,
işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde
ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve
sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
4
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet
dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör,
program, proje ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman
görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle
belirlenir.”
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un
55’inci maddesi
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun
denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan
kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının
onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa
Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri
incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin
raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.”
3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Anayasanın 165’inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan 3346 sayılı Kanunla,
kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine
ilişkin esas ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin son fıkrasıyla da
bu denetimin Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.
2017 Yılı Performans Programı
5
B- Teşkilat Yapısı
Sayıştay; Başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Denetim ve denetim destek grupları ile yönetim birimleri Başkanlığa bağlı olarak görev yapan
birimlerdir. Denetim ve denetim destek grupları bir başkan ve yeterli sayıda denetçiden
oluşur.
Yargı ve karar organları; Daireler, Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu, Temyiz
Kurulu, Daireler Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin
Kurulu, Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile Başsavcılıktır.
Daireler; bir başkan ile altı üyeden kurulu daireler birer hesap mahkemesidir.
Genel Kurul; Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları
ve üyelerden oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı
ve her daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Temyiz Kurulu; Genel Kurul tarafından Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler
dışında kalan daire başkanları ile üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı
üyeden oluşur.
Daireler Kurulu; Rapor Değerlendirme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire
başkanları ve üyelerin dışında kalan daire başkanları ve üyelerden oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek beş daire
başkanı ve her daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul
tarafından seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile
denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve
bölüm başkanlarından oluşur.
Başsavcılık; Başsavcı ve savcılardan oluşur.
Yönetim birimleri; Sayıştayın yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve Genel
Kurulun kararı ile kurulur. Sayıştayın taşra teşkilatı bulunmamaktadır.
6085 sayılı Kanun’un 32’inci maddesine göre, Başkanın teklifi ve Genel Kurulun kararı
ile gerek görülen illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
6
Başkan
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Birim
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Bölüm
Başkanı
Grup
Başkanlıkları
Başsavcılık
Başkan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Yönetimden Sorumlu
Kurullar
• Genel Kurul
• Rapor Değerlendirme Kurulu
• Temyiz Kurulu
• Daireler Kurulu
• Yüksek Disiplin Kurulu
• Meslek Mensupları Yükseltme ve
Disiplin Kurulu
• Denetim, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu
Daireler
• Birinci Daire
• İkinci Daire
• Üçüncü Daire
• Dördüncü Daire
• Beşinci Daire
• Altıncı Daire
• Yedinci Daire
• Sekizinci Daire
2017 Yılı Performans Programı
7
C- Fiziksel Kaynaklar
Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 m² kullanım alanına sahip Ankara/Balgat
semtindeki merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca Ankara’nın muhtelif yerlerinde 57.808
m² arşiv alanına sahiptir.
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 725 adet lojman ile Manavgat Eğitim ve
Dinlenme Tesisi ve Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisi mevcuttur. Hizmet binasında kütüphane,
sağlık merkezi, konferans salonu, yemekhane, kantin, kreş ve PTT ile banka şubesi
bulunmaktadır.
Mevcut Araç Sayısı
Araç Türü Sayısı
Binek Oto 41
Otobüs 3
Kamyon 2
Kamyonet 4
Minibüs 2
TOPLAM 52
Sayıştayın genişleyen denetim alanı ve sürekli artış gösteren veri büyüklükleri; bilgiyi
üretme, saklama, işleme, raporlama ve karar alma süreçlerinde bilişim teknolojilerinden
yararlanma gereğini beraberinde getirmektedir. Bu amaçla Sayıştay denetim ve yönetimin
her aşamasında bilişim teknolojilerini kullanmak ve etkinliğini artırmak için çalışmalarını
sürdürmektedir.
Sayıştay birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak için kullanılan bilgi
ve teknolojik kaynak envanterleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Donanım Envanteri
2015 2016
Masaüstü Kişisel Bilgisayar
1702 1658
Dizüstü Bilgisayar
1239 1197
Yazıcı
417 424
Fotokopi Makinesi
42 37
Faks Cihazı
23 22
Baskı Makinesi
6 6
Projeksiyon Cihazı
61 58
Telefon
1914 1906
Tablet
153 154
T.C. Sayıştay Başkanlığı
8
Fiziksel Sunucu Envanteri
2015 2016
Veri Tabanı Sunucusu 1 Sanal Sunucu 3 Sanal Sunucu
Mail Sunucusu 2 Sanal Sunucu 2 Sanal Sunucu
Virüs Koruma 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
Dosya Sunucusu 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
Firewall (Secure Platform, VPN, URL Filtreleme),IPS,
DDOS,SANDBOX,WAF
2 (Box) 9 (Box)
Active Directory 2 Sanal Sunucu
1 Fiziksel Sunucu,
2 Sanal Sunucu
Backup Server 1 Sanal Sunucu 1 Sanal Sunucu
Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 100 mbps 100 mbps
Sanal Platform
7 Fiziksel Sunucu,1
Storage
20 Fiziksel Sunucu,
3 Storage
Domain Backup (Yedekleme Sistemi)
1 Fiziksel Sunucu,1
Storage
1 Fiziksel Sunucu, 1
Storage
Doküman Yönetim Sistemi 4 Sanal Sunucu 4 Sanal Sunucu
Denetim Yönetim Sistemi
2 Fiziksel Sunucu,1
Sanal Sunucu
2 Sanal Sunucu
Mali Veri Alma
5 Fiziksel Sunucu, 2
Storage
1 Sanal Sunucu
Loglama Sistemi 1 Fiziksel sunucu
2 Fiziksel sunucu,3
Sanal Sunucu
FKM 1 Sunucu, 1 Storage 1 Sunucu, 1 Storage
Çağrı Merkezi 1 (Box) 1 (Box)
2017 Yılı Performans Programı
9
D- İnsan Kaynakları
Sayıştayın insan kaynakları; meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönetim
mensuplarından oluşur.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir.
Sayıştay Başkanı, 6085 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz
olanlar arasından aynı Kanun’un 13’üncü maddesine göre TBMM Genel Kurulu tarafından
seçilir.
Daire başkanları üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sayıştay Başkanı
tarafından görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, 6085 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar arasından
Genel Kurul ve TBMM tarafından seçilir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri
veya öğrenim itibarıyla bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt
içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar
arasından, Sayıştay Başkanlığı ile imzalanacak protokole göre ÖSYM tarafından yapılacak
eleme sınavı ve yazılı sınav ile Sayıştay tarafından yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre
Sayıştay Başkanı tarafından atanır.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye
Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanır.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sayıştay Başkanı
tarafından atanır.
Bunların dışında, güvenlik ve temizlik alanında hizmet alımı yoluyla personel istihdam
edilmektedir.
Sayıştayda; Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 8 Daire Başkanı, 47 Üye, 8 Savcı, 759
Denetçi ve 589 Yönetim Mensubu olmak üzere toplam 1414 personel görev yapmaktadır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Üye (%4)
Savcı (%1)
Denetçi (%54)
Yönetim Mensubu (%41)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Onuncu Kalkınma Planı 06/07/2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Planda Sayıştayın denetim alanının tüm kamu kaynaklarını kapsayacak şekilde
genişletildiğinden bahsedilmiş ve stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans
denetiminin Sayıştay tarafından yapılacağı vurgulanmıştır.
Orta Vadeli Program (2017-2019)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni mali yönetim
anlayışı uyarınca, bütçe sürecini başlatan ve yönlendiren, tüm kamu kesimi için esas
alınacak temel makroekonomik büyüklükleri tespit eden, politikalar ile plan-program-bütçe
bağlantısını kuran temel bir belge olarak tasarlanan Orta Vadeli Program 06/10/2016 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Orta Vadeli Programda Sayıştay ile ilgili olarak öne çıkan
hususlar şöyledir;
“Kamu Harcama Politikası”
“Kamu harcama politikasının, orta vadeli bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde,
yürütülmesi esastır. Kamu kurum ve kuruluşları kendilerine tahsis edilen ödenekleri,
yürüttükleri harcama programlarının etkinliğini ve gerekliliğini sorgulayarak belirlenen politika
ve öncelikler doğrultusunda tanzim edeceklerdir.
Mevcut harcama programları gözden geçirilecek, önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler
sonlandırılacaktır.
Yeni harcama programlarının bütçeye dâhil edilmesi sürecinde gelecekteki mali yükler
dikkate alınacaktır.
Personel alımı kamu mali dengeleri gözetilerek sınırlandırılacaktır.
Kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçilecektir.
Bütçe hazırlık sürecinde, mal ve hizmet alımlarına yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe
ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir.
Kamu mali yönetimi ve denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri altyapısının bütünleşik
hale getirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının başta Kalkınma Planı olmak üzere
üst politika belgeleriyle uyumu gözetilecek, stratejik plan ve performans programlarında yer
alan amaç, hedef ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır.
Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde
fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki
yaygınlaştırılacaktır.
Kamu hizmet binası ve taşıt temini ile kullanımında esaslar belirlenecek, ihtiyaca
uygunluk, maliyet ve etkinlik gözetilecektir.
Kamuda e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin azaltılmasıyla birlikte hizmet
kalitesi artırılacaktır.”
2017 Yılı Performans Programı
11
“Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi
Kamu idarelerinin bütçeleri, stratejik planları, performans programları ve faaliyet
raporları arasındaki ilişki güçlendirilecektir.
Stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ve performans denetiminin merkezi
uyumlaştırmasından sorumlu idareler arasındaki koordinasyon güçlendirilecektir.
Kamu personeline yönelik performans ölçüm sistemi geliştirilecektir.
Kamu idarelerinde, kontrol sistemlerinin ve denetim uygulamalarının stratejik
yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesine devam edilecektir.
Kamu idarelerinin stratejik, performans ve operasyonel hedeerine yönelik risklerin
etkin yönetimini sağlamak üzere Kamu Risk Yönetim Rehberi hazırlanacaktır.
Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve etkin bir dış denetimin
sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamada gözlemlenen eksiklikler
çerçevesinde güncellenecektir.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme”
KİT’lerde; yetkilendirmeyi, hesap verebilirliği, şeffaığı, karar alma süreçlerinde etkinliği
ve performansa dayalı yönetimi esas alan stratejik yönetim anlayışı yaygınlaştırılacaktır.
KİT’ler faaliyetlerini stratejik planlar ve performans programlarına uygun olarak
yürütecektir.
KİT’lerde iç kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli tedbirler
alınacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
12
B- Amaç ve Hedeer
MİSYON
• Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı sağlamak üzere,
uluslararası standartlarla uyumlu denetimler yapmak, adına denetim yaptığı TBMM ve
kamuoyuna raporlar sunmak,
Kamu kurumlarının mali yönetim, performans yönetimi ve 5018 sayılı Kanun’un
raporlama gerekliliklerine uygun hareket etmesini ve kamu kaynaklarının ekonomik,
verimli, etkin kullanımına kanıt oluşturacak şekilde güvenilir, zamanlı, bilgi verici mali
düzenlemelere uygun mali tablolar ile diğer raporlar sunmasını sağlamak,
Genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının mali işlemlerinden kamu
zararına yol açan hususları sağlam bilgi ve analizlere dayanarak ve zamanlı şekilde
kesin hükme bağlamaktır
.
VİZYON
Kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü ve kurumsal yönetimde diğer kamu
kurumlarına örnek bir kurum olmaktır.
2017 Yılı Performans Programı
13
AMAÇ 1
Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap
verme sorumluluğunun ve şeffaığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince
gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
HEDEF 1
Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe
sistemi, kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans
programı-faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı
sağlamak
5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde hesap verme
sorumluluğu ve şeffaığın geliştirilmesi ve etkin denetim yapmanın olanaklı hale gelmesinin
en önemli ayaklarından biri, denetlenecek kurumlarda kurum bazında kurulmuş uluslararası
standartlara uygun, muhasebe sistemi başta olmak üzere tüm sistem gereksinimlerini
düzgün bir şekilde karşılayacak mekanizmaların yerleşmiş olmasıdır. Bu nedenle, Sayıştayın
görev kapsamına giren bütün idarelerde etkin bir kamu mali yönetim anlayışının yerleşmiş
olması ve iç kontrol süreç ve mekanizmalarının kurulup geliştirilmesi gerekmektedir.
Kamu idarelerinde kamu mali yönetim sisteminin kurulması ve yerleştirilmesi;
kalkınma planlarında öngörülen amaçlardan başlayarak kurumsal stratejik planların, yıllık
performans programlarının ve faaliyet raporlarının yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp
sonuçlandırılmasını gerektirir. Kamu idarelerinde iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulmuş
olması;
• Kamu kaynaklarının etkin, etkili, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde
kullanılması,
• İş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu,
• Faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi,
• İdarenin varlıklarının korunması,
Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence
sağlanması
hususlarında ilerleme kaydedilmesine katkı sağlayacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
14
AMAÇ 2
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
HEDEF 1
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
6085 sayılı Kanun Sayıştayın düzenlilik ve performans denetimleri yapmasını
öngörmektedir. Kanun düzenlilik denetiminin üç unsurunu şu şekilde sıralamaktadır:
- Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
- Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç
duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında
görüş bildirilmesi,
- Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi.
Bu doğrultuda Sayıştayın, kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim
anlayış, yaklaşım ve kapasitesini geliştirme ihtiyacı doğmuştur.
Sayıştayın, kamu idarelerinin amaç ve hedeerine ilişkin uygulamalarını değerlendirecek
olması da yeni denetim yaklaşımlarını geliştirmeyi ön plana çıkarmaktadır.
HEDEF 2
Mesleki yeterliliği artırmak
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla denetim çalışmaları yürütülecek,
denetim teknik altyapısı sürekli geliştirilecek ve meslektaşların mesleki yeterliliğinin artırılması
sağlanacaktır.
HEDEF 3
Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve
ilgili diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirme amacı doğrultusunda; modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi
için çalışmalar yürütülecek, ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği
yapılacaktır.
2017 Yılı Performans Programı
15
AMAÇ 3
Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
HEDEF 1
Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim
altyapısını geliştirmek
Sayıştay, Anayasanın “Yargı” başlıklı bölümünde düzenlenmiş olup kendisine
denetimin yanı sıra yargılama yetki ve görevi verilen bir kurumdur. Sayıştay yargısının etkin
ve hızlı işleyebilmesini adil yargılanma hakkı içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Yargı
kararlarının kamuoyuyla paylaşılması şeffaf bir yargının oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Kolaylıkla ulaşılabilecek bir kararlar külliyatının konu veya diğer esaslar açısından tasnifinin
yapılarak yargı dairelerinin kullanımına sunulması bir içtihat oluşmasına da destek verecektir.
Yerleşmiş içtihatların varlığı adil yargılamaya olan güveni pekiştirecektir. Sayıştay dairelerinin
ve kurullarının kararlarını zamanında yayımlanması önem arz etmektedir. Bu amaç
doğrultusunda; yargı fonksiyonunun daha etkin, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim
altyapısı geliştirilecektir.
HEDEF 2
İlamların infazının etkinliğini artırmak
Yargısal faaliyet alanında etkinlik için mahkeme kararlarının uygulama sonuçlarının
izlenmesine ilişkin sağlıklı bir takip yönteminin kurulması gereklidir. Sayıştay yargısının
etkinliği ancak ilamların infazının güvence altına alınması ile mümkündür. Sayıştay Kanunu
ilamların infazı konusunda sorumlulukları açık ve net olarak belirlemiş ve izleme görevini
Sayıştay Başsavcılığına vermiştir. Bu görevin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için hukuki ve
teknik altyapının kurulması önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilamların infazının
önündeki engellerin belirlenerek bunların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınacak
ve ilamların infaz sonuçlarının sorumlular tarafından düzenli olarak Sayıştaya raporlanması
sağlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
16
AMAÇ 4
Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini
ve insan kaynakları yönetimini güçlendirmek
HEDEF 1
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
Bir kurumdan beklenen verimin en üst düzeyde elde edilmesi için kurumsal yönetim
kapasitesinin güçlendirilip geliştirilmesi gerekmektedir. Bu hususta yönetime yardımcı olacak
en önemli araç şüphesiz ki kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak bir yönetim bilgi
sisteminin oluşturulmuş olmasıdır. Sayıştay Kanunu ile Sayıştayın görev alanı genişlemiştir.
Bu durum Sayıştay açısından gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgiyi artırmaktadır.
Bununla birlikte işlemlerin daha hızlı yapılması ve kararların daha hızlı alınması konusundaki
Sayıştaya yönelik beklentinin de artması doğal kabul edilmektedir. Yönetim işlevlerinin
gerektirdiği bilginin güvenilir, doğru ve zamanında elde edilebilmesi ve yönetilebilmesi için
süratli ve doğru kararlar alabilmeyi kolaylaştıracak bir yönetim bilgi sisteminin kurulması ve
işlemesi gerekmektedir.
HEDEF 2
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Bir kurum veya kuruluşun etkin çalışma durumunu belirleyen temel faktörlerden biri
kurum çalışanlarıdır. İnsan kaynakları bir kuruluşun en değerli varlığıdır. İnsan kaynakları
yönetimi ile faaliyetler Sayıştay için en etkili gücünü geliştirmek ve bunun sürekliliğini
sağlamak amacına dönük gerçekleşebilecektir. Personelden etkin şekilde yararlanmak için
personel değerlendirmesi, kariyer gelişimi ve yönetimine odaklanan bir insan kaynakları
yönetim planı geliştirilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi ile “insan” öğesini Sayıştay
faaliyetlerinin merkezinde gören, onu ön plana çıkaran bir yaklaşım benimsenmektedir.
2017 Yılı Performans Programı
17
AMAÇ 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeffaık ilkelerinin geliştirilmesine katkı
sağlamak amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik
çalışmalar yapmak
HEDEF 1
TBMM ile ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak
İletişim, Sayıştayın faaliyetlerinin iyi işlemesine kayda değer derecede katkıda bulunan
en önemli araçlardan biridir. Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımının
sağlanmasında önde gelen kamu kurumu olarak Sayıştayın imajının yaygınlaştırılmasında
iletişim önemli hale gelmiştir.
Yüksek denetim kurumları için iletişim, temel işlevlerini ve denetimler sonucu düzenlediği
raporları doğru ve istenilen bir şekilde ilgililere iletebilmesidir. Yüksek denetim kurumu
olarak Sayıştay, görev ve sorumluluklarını gereği gibi yerine getirirken TBMM, kamuoyu ve
denetlenen kamu idareleri ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. Sayıştayın sayılan paydaşlarla
iletişiminin güçlendirilmesi, kamu mali yönetiminin toplum içindeki güvenilirliği ve etkinliğinin
arttırılmasına, şeffaık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı
sağlayacaktır.
HEDEF 2
Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
Sayıştay Kanunu’nda yapılan değişiklikten bu yana Sayıştay denetim metodolojileri ve
denetim yaklaşımı da değişmiştir. Denetlenen kurumlar bu değişimden doğrudan etkilenenler
olarak değişim konusunda bilgilendirilmesi gereken en önemli paydaşlardır. Denetlenen
kurumların denetimin amacı kapsamı ve metotları hakkında farkındalıklarının artırılması
değişim yönetim sürecini olumlu anlamda etkileyen faktörlerden biridir.
HEDEF 3
Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler
nezdinde tanıtmak
Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanmasında önde
gelen kamu kurumu olarak Sayıştay, raporlarını kamuoyuyla paylaşmak durumundadır.
Sayıştay, TBMM ve dolayısıyla vatandaşlar adına denetim yapmaktadır. Halk, medya, sivil
toplum ve akademik çevreler Sayıştayın fonksiyonları, faaliyetleri ve raporları konusunda
bilgilendirilmelidir. Bu hususu göz önünde bulundurarak Sayıştay basın toplantıları veya
konferanslar gibi faaliyetler yürütecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
18
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Sayıştay Başkanlığı 2014-2018 Stratejik Planı’na dayalı olarak hazırlanan 2017 Yılı
Performans Programı’nda; 5 stratejik amaç ve 11 stratejik hedef ile ilişkili 11 performans
hedefi belirlenmiştir. Bu hedeere ilişkin 47 performans göstergesi ve bu hedeere ulaşmak
için yürütülecek olan 44 faaliyet bulunmaktadır.
Performans programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara ilişkin
faaliyetler aşağıda yer almaktadır.
2017 Yılı Performans Programı
19
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017
1 Yüzde 100 100 100 100
2 Yüzde 51 55 60 65
3 Yüzde / / 40 50
4 Yüzde 100 100 100 100
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 109.049.000,00 0,00
2 36.240.000,00 0,00
145.289.000,00 0,00
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
A1:
Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğunun ve
şeffaflığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince gerekli altyapının oluşturulmasına katkı
sağlamak
H1: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe sistemi, iç kontrol
sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-faaliyet raporu) gibi
sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi gibi
sistemlerini değerlendirmek üzere bir model geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin
hazırlanacaktır.
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
Performans Göstergeleri
Olumlu denetim görüşü verilen kamu idaresi yüzdesi
Denetim programlarının uygulanma oranı
Sayıştay, yürütülen denetimlerin sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna doğru, yeterli, zamanlı bilgi
ve raporlar sunmaktadır. Bu gösterge ile raporların TBMM’ye sunulması ve yayımlanması izlenmektedir.
Kalkınma planları ve yıllık programlardaki öncelikler, kamuoyu ve denetlenen kamu idarelerinin beklentileri, faaliyetlerinin nitelik
ve niceliği, bütçe büyüklükleri, denetlenme sıklığı, ihbar ve şikayetler, geçmiş yıl denetim sonuçları dikkate alınarak ve risk
değerlendirmesi yapılarak hazırlanan denetim programlarının uygulanmasının izlenmesi.
Olumlu denetim görüşü, denetlenen kamu idaresi mali rapor ve tablolarının kurumun mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm
önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıttığı durumlarda verilen görüştür. Sayıştayca kamu idarelerine olumlu görüş
verilmesi, kamu idarelerinin muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini kurduğunun ve
gereğince uyguladığının bir göstergesidir.
Sayıştay yaptığı denetimlerle kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin iyileştirilmesi
yoluyla, kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının doğru yönetimine katkı
sağlamayı amaçlamaktadır. Sayıştayın etkin denetim yapabilmesi için denetlenecek kurumlarda muhasebe sistemi başta olmak
üzere tüm sistemlerin kurulmuş olması önem arz etmektedir. Bu amaçla, yapılan denetimler ve raporlar aracılığıyla denetlenen
kamu kurumlarının iç kontrol sistemi, performans yönetim sistemi gibi sistemleri ne ölçüde oluşturdukları kurum sistem
değerlendirme formu yardımıyla tespit edilir.
Kamu idarelerinin muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetim sistemi
gibi sistemlerini kurmuş olduklarının değerlendirilmesi
Genel Raporların tamamının yayımlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulması
Kaynak İhtiyacı
Toplam
145.289.000,00
36.240.000,00
109.049.000,00
Genel Toplam
Faaliyetler
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,
sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap
verebilirliğin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
20
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 92.340.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 10.241.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.468.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
109.049.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
109.049.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Birim veya Birimler
A1-H1-PH1: Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir
model geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin
hazırlanacaktır.
F1: Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,
sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin
geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
2017 Yılı Performans Programı
21
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 32.200.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.860.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 180.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
36.240.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
36.240.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H1-PH1: Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
22
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017
1 Adet 188 188 177 250
2 Adet 496 556 619 650
3 Adet 5 3 1 1
4 Adet / / 1 1
5 Adet / 3 3 3
6 Adet / 2 2 2
Denetim raporları ve TBMM’ye sunulacak raporlardan örnekleme yoluyla seçilenlerin meslektaş değerlendirmesi yoluyla
rehberlere uygunluğunun incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarının Meslektaş Değerlendirmesi Raporuna
dönüştürülmesi.
Uluslararası denetim standartlarına uygun denetim raporu sayısı
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim
Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi,
Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk
Bildirimi Hazırlama rehberlerinin yayımlanması ve güncellenmesi
Performans Göstergeleri
Riskli alan sektör raporu doğrultusunda hazırlanmış Yıllık Denetim Programı
6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun öngördüğü şekilde denetimler uluslararası denetim standartları ve rehberler esas
alınarak yapılmakta ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ürünlerin hem uluslararası genel kabul görmüş
standartlara uygun olarak üretilmesi sağlanmış hem de yapılan denetimin bağımsızlığı, tarafsızlığı güvence altına
alınmış olmaktadır. Bu bakımdan uluslararası denetim standartlarının kabulü ve uygulanması, Sayıştayın denetim
faaliyetlerinin modernleştirilmesi sürecinde önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu göstergeler ile uluslararası
denetim standartlarını yeterli şekilde uygulayan denetim ekibi sayısı ve bu standartlara uygun olarak hazırlanan denetim
raporu sayısı izlenecektir.
Denetim sürecine ilişkin hususlar, kanunlar dikkate alınmak ve genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarından
yararlanmak suretiyle hazırlanacak rehberlerde belirtilmektedir. Bu çerçevede Sayıştay meslek mensupları ve Genel
Kurulunun görüşleri de alınarak denetim rehberlerinin hazırlanması ve hazırlanan rehberlerin ihtiyaçlar doğrultusunda
güncellenmesi.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
Hedef H1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili katılım sağlanan toplantı sayısı
Meslektaş Değerlendirmesi Raporları
Performans Hedefi
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetim
rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Uluslararası denetim standartlarını yeterli şekilde uygulayan denetim ekibi
sayısı
Yıllık denetim programlarının riskli alan sektör raporu dikkate alınarak hazırlanması.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili toplantılara katılım sağlanması.
2017 Yılı Performans Programı
23
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 784.000,00 0,00
2 355.000,00 0,00
3 1.046.000,00 0,00
4
929.000,00 0,00
5
1.508.000,00
0,00
6 4.818.000,00 0,00
7 1.089.000,00 0,00
10.529.000,00 0,00
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim
verilecektir.
Toplam
784.000,00
4.818.000,00
Genel Toplam
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye
sunulacak raporların rehberlere uygunluğu kurum içi
meslektaş değerlendirmesi yoluyla incelenecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve
uluslararası sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği
denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına
katılım sağlanacaktır.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden
değerlendirilecektir.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik
Denetimi, Bilişim Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri
Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik Denetimi,
Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk
Bildirimi Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve uygulama
sonuçlarına göre güncellenecektir.
1.089.000,00
10.529.000,00
355.000,00
1.046.000,00
929.000,00
1.508.000,00
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve
yıllık denetim programlarında bu alanlara öncelik
verilecektir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları
Türkçeye tercüme edilecek ve güncel tutulacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
24
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 420.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 84.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 280.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
784.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
784.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları Türkçeye tercüme
edilecek ve güncel tutulacaktır.
2017 Yılı Performans Programı
25
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 165.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 30.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 160.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
355.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
355.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı F2: Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim verilecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
26
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 570.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 96.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 380.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.046.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.046.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden
değerlendirilecektir.
2017 Yılı Performans Programı
27
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri
590.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
99.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
240.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
929.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
929.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim
Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi,
Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk
Bildirimi Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre
güncellenecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
28
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri
1.200.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
208.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.508.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.508.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak
raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla
incelenecektir.
2017 Yılı Performans Programı
29
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 4.430.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 368.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
4.818.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
4.818.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F6: Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
30
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 300.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 45.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 744.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.089.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.089.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F7: Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası
Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi
paylaşımı toplantılarına katılım sağlanacaktır.
2017 Yılı Performans Programı
31
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017
1 Yüzde 35 50 60 70
2 Yüzde / / 60 70
3 Adet 26 20 30 30
4 Adet 496 556 950 1000
5 Yüzde 20 100 100 100
6 Adet 120 190 950 1000
7 Adet 500 600 650 700
8 Adet / 1 1 1
9 Adet 6 5 2 4
10 Adet 3 5 4 1
11 Adet / 1 1 1
12 Adet 49 55 49 49
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2:
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
Hedef H2: Mesleki yeterliliği artırmak
Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması,
denetim yönetimi, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri
vs. gibi konularda verilen eğitim sayısı
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (BDDT) etkin şekilde
kullanıldığı denetim sayısı
İnceleme Raporunun güncellenmesi
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetim planlarına uygun
yürütülen denetim sayısı
Ekip çalışmasında başarılı olan denetim ekibi sayısı
Bilişim Teknolojileri (BT) sistemlerini etkin şekilde kullanan denetçi
sayısı
Bilişim Sistemleri Stratejisi
Mesleki araştırma çalışmaları yürütmek veya staj yapmak üzere diğer
ülke Sayıştaylarında görevlendirilen denetçi sayısı
Diğer uluslararası örgütlerde/ilgili kurumlarda görevlendirilen meslek
mensubu sayısı
Uluslararası sertifika sahibi meslek mensubu sayısı
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite
çalışması sonucunda hazırlanan inceleme raporunun güncellenmesi.
Sayıştay, meslek ve yönetim mensuplarının kurum misyonu ve vizyonuna uygun görev ifa etmelerini, verimlilik
düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha üst düzeyde yerine getirebilmeleri için bilgi,
deneyim ve becerilerini arttırmayı amaçlayan ve birimlerden gelen talepler de dikkate alınarak hazırlanan Genel
Eğitim Planının, yıllara göre detaylı olarak uygulamasını gösteren Yıllık Eğitim Programları aracılığıyla uygulanma
oranının izlenmesi.
2014-2018 Sayıştay Stratejik Planında yer alan “Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip
çalışması, denetim yönetimi, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri vs. gibi konularda verilen eğitim
programlarının kalitesinin artırılması” göstergesi ölçülebilir olmadığından dolayı gösterge eğitim sayısı üzerinden
izlenecektir.
Meslek mensuplarına proje/zaman yönetimi, denetim yönetimi ve ekip çalışması konularında eğitimler verilerek
denetimlerin planlanan sürede yürütülmesi ve raporlanması.
Denetim ekiplerinin ekip çalışmasındaki başarılarının Ekip Çalışması Değerlendirme Formu yardımıyla ölçülmesi.
Performans Hedefi Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Yıllık eğitim programlarının uygulanma oranı
Genel Eğitim Planının uygulanma oranı
İnceleme Raporuyla alınması uygun olan uluslararası sertifikaları meslek mensuplarının edinmesinin sağlanması ve
bu sertifikalara sahip olan meslek mensubu sayısının takip edilmesi.
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin etkin şekilde kullanıldığı denetim sayısının izlenmesi.
Bilişim sistemleri yazılımlarının kullanımına ilişkin eğitimler verilerek bu sistemleri kullanan denetçi sayısında artış
sağlanması.
Stratejik amaç ve hedeflerden yola çıkarak kurumsal bilgiyi, ihtiyaç duyulan teknoloji ile en uygun şekilde bir araya
getirirken kurumun önceliklerini de dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretmek üzere bir Bilişim
Sistemleri Stratejisi hazırlanması ve uygulamaya başlanması.
Mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve inceleme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere diğer
ülke Sayıştaylarında görevlendirilen denetçi sayısının izlenmesi.
Meslek mensuplarımızın uluslararası örgütlerde/ilgili kurumlarda çalışmak üzere görevlendirilmesi.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
32
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 207.800,00 0,00
2 538.400,00 0,00
3 34.000,00 0,00
4 2.448.000,00 0,00
5 611.000,00 0,00
6 403.000,00 0,00
7 3.173.000,00 0,00
8 1.522.000,00 0,00
9 51.000,00 0,00
10 293.500,00 0,00
9.281.700,00 0,00
3.173.000,00
1.522.000,00
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika
almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili
eğitimler düzenlenecektir.
Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanacak ve
uygulamaya başlanacaktır.
403.000,00
Denetim Yönetim Sistemi (SayCap) ve Bilgisayar
Destekli Denetim Tekniklerine (BDDT) ilişkin
eğitimler ve brifingler düzenlenecektir.
Genel Toplam
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile
mesleki konularda inceleme, araştırma ve
kıyaslama yapılması amacıyla en az 10 meslek
mensubu yurt dışına gönderilecektir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim
sertifikalarının mensuplarımıza kazandırılmasını
teminen yapılan fizibilite çalışması sonucu
hazırlanan inceleme raporu güncellenecektir.
9.281.700,00
51.000,00
293.500,00
34.000,00
538.400,00
2.448.000,00
611.000,00
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu
hazırlanacaktır.
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin
eğitim materyalleri hazırlanacak ve eğitimler
verilecektir.
2017 yılında personelin en az %20’sine denetim
metodolojisi, uluslararası denetim standartları,
ekip çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim,
bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi
konularda eğitimler verilecektir.
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için
Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerinden(BDDT) faydalanılacaktır.
207.800,00
Faaliyetler
Toplam
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde
Sayıştayın Genel Eğitim Planı ve Yıllık Eğitim
Programı hazırlanacaktır.
Kaynak İhtiyacı
2017 Yılı Performans Programı
33
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 117.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 22.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 68.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
207.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
207.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim
Planı ve Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
34
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 186.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 38.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 314.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
538.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
538.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: 2017 yılında personelin en az %20’sine denetim metodolojisi, uluslararası
denetim standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar
becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilecektir.
2017 Yılı Performans Programı
35
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 22.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
34.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
34.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
36
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 510.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 108.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 1.740.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
2.448.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
2.448.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerinden (BDDT) faydalanılacaktır.
2017 Yılı Performans Programı
37
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 33.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 132.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 440.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
611.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
611.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri
hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
38
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 99.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 18.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 286.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
403.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
403.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F6: Denetim Yönetim Sistemi (SayCap) ve Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerine (BDDT) ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenecektir.
2017 Yılı Performans Programı
39
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 99.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 18.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 36.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 3.020.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
3.173.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
3.173.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F7: Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
40
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 84.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 14.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.424.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.522.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.522.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F8: Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme,
araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10 meslek mensubu yurt
dışına gönderilecektir.
2017 Yılı Performans Programı
41
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 33.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
51.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
51.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F9: Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite çalışması sonucu hazırlanan
inceleme raporu güncellenecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
42
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 129.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 22.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 142.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
293.500,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
293.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F10: Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu
amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.
2017 Yılı Performans Programı
43
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017
1 Adet / 1 1 1
2 Adet / / 4 6
3 Adet 1 1 1 1
4 Adet 2 1 1 1
5 Adet 20 50 20 20
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 1.168.000,00 0,00
2 378.000,00 0,00
3 216.500,00 0,00
4 625.000,00 0,00
2.387.500,00 0,00
1.168.000,00
216.500,00
625.000,00
2.387.500,00
378.000,00
Genel Toplam
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla
kurumlarla işbirliği kapsamında bir
sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine
katkı sağlanacaktır.
Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile işbirliği
alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir
araştırma projesi hazırlanacak ve yürütülecektir.
Kamu idarelerinde eğitim için görevlendirilen denetçi sayısı
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanacak ve yürütülecek araştırma projesini ifade etmektedir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla ulusal düzeyde yapılacak olan toplantı
sayısının izlenmesi.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Sayıştay internet sitesi üzerinden talep formu aracılığıyla ve yazıyla eğitim talebi
üzerine kurumumuzca eğitimler verilmektedir. Bu gösterge ile eğitim için görevlendirilen denetçi sayısı izlenecektir.
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da sempozyum sayısı
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
geliştirmek
Hedef
H3: Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili
diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
Performans Hedefi
Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile yürütülen ortak denetim
sayısı
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve yürütülen
araştırma projesi sayısı
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da sempozyum sayısı
İşbirliği alanlarının geliştirilmesine ve bilgi paylaşımının artırılmasına yönelik olarak uluslararası örgütler ve diğer ülke
Sayıştayları ile yürütülen ortak denetimlerin izlenmesi.
Uluslararası düzeyde düzenlenecek toplantıları ifade etmektedir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
44
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 336.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 52.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 780.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.168.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.168.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
2017 Yılı Performans Programı
45
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 54.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 44.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 280.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
378.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
378.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi
hazırlanacak ve yürütülecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
46
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 109.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 19.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 88.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
216.500,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
216.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği
kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
2017 Yılı Performans Programı
47
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 83.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 522.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
625.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
625.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı
sağlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
48
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017
1 Yüzde 50 70 80 85
2 Yüzde 100 100 100 100
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 1.621.000,00 0,00
2 343.500,00 0,00
1.964.500,00 0,00
Performans Hedefi
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Yargı fonksiyonun adil, hızlı, şeffaf işlemesini sağlayacak yargı sürecine ilişkin bilişim altyapısının tamamlanması.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Hedef
H1: Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim
altyapısını geliştirmek
1.964.500,00
Performans Göstergeleri
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek,
bilişim altyapısına dahil edilecektir.
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı
tamamlanacaktır.
Toplam
1.621.000,00
343.500,00
Sayıştay yargısına ilişkin bilişim altyapısının yargılama süreçlerine ilişkin güncellenen mevzuata uygun olarak
geliştirilmesi.
Bilişim altyapısının tamamlanması
Sayıştay yargısına ilişkin bilişim altyapısının güncellenen mevzuata uygun
hale getirilmesi
2017 Yılı Performans Programı
49
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 645.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 102.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 274.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 600.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.621.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.621.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı F1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
50
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 280.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 45.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
343.500,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
343.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar, Başsavcılık
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına
dahil edilecektir.
2017 Yılı Performans Programı
51
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017
1 Adet / 1 1 1
2 Adet / / / 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 784.000,00 0,00
2 188.000,00 0,00
972.000,00 0,00
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
784.000,00
188.000,00
972.000,00
Performans Hedefi
İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır.
Performans Göstergeleri
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin
sonuçları Başkanlığa raporlayacaktır.
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve
Başkanlığa raporlanacaktır.
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme raporu
İlamların infazına ilişkin izleme raporu
Sayıştay yargısının sonucu olan ilamların yerine getirilip getirilmediğini etkin bir şekilde izlemek ve ilamların infazının
önündeki engelleri belirlemek için nelerin yapılması gerektiğinin değerlendirildiği bir raporun hazırlanması.
İlamların infazına ilişkin izleme raporu hazırlanması.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Hedef H2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
52
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 640.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 124.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
784.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
784.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Br.Bşk.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1: İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa
raporlayacaktır.
2017 Yılı Performans Programı
53
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 140.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 28.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
188.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
188.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Br.Bşk.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1: İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı
F2:
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa
raporlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
54
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017
1 Yüzde / / 30 40
2 Adet 496 556 950 1000
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 9.620.000,00 0,00
2 410.000,00 0,00
10.030.000,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Hedef H1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
Performans Hedefi
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere yönetim bilgi sistemleri
geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi
için grup başkanlıkları tarafından stratejik plana
uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin
maliyetlendirmeyi de içeren yıllık plan
hazırlanacaktır.
Genel Toplam
Faaliyetler
410.000,00
Kaynak İhtiyacı
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda
geliştirilecektir.
Yönetim Bilgi Sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirililmesi
Maliyeti hesaplanan denetim çalışması sayısı
Toplam
9.620.000,00
10.030.000,00
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetiminin sağlanması, güvenilir, doğru ve zamanında bilgi elde edinilmesi ve yönetilebilmesi
için süratli ve doğru kararlar alabilmeyi kolaylaştıracak bir yönetim bilgi sisteminin kurulmuştur. Kurulmuş olan sistemin
yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi.
Grup Başkanlıkları tarafından hazırlanan yıllık planlara dayanarak yapılan tüm denetimlerin maliyetlerinin hesaplanması
amaçlanmaktadır. Denetim maliyetlerinin ölçülebilmesi denetimin verimliliği hakkında bilgi verecektir.
2017 Yılı Performans Programı
55
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 660.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 120.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 8.800.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
9.620.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
9.620.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere
yönetim bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F1: Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
56
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 330.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 60.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
410.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
410.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları,
Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere
yönetim bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F2: Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin
maliyetlendirmeyi de içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
2017 Yılı Performans Programı
57
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017
1 Yüzde / / 25 30
2 Adet 4 2 2 2
3 Adet / / 1 1
4 Adet / / / 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 3.099.600,00 0,00
2 57.000,00 0,00
3 34.000,00 0,00
4 374.800,00 0,00
5 15.075.400,00 0,00
18.640.800,00 0,00
Genel Toplam
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal
faaliyetler yürütülecektir.
Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulaması
izlenecek ve uygulama sonuçları değerlendirilecektir.
18.640.800,00
3.099.600,00
İş ortamı iyileştirilecektir.
57.000,00
34.000,00
374.800,00
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar
düzenlenecektir.
Toplam
Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
15.075.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Hedef H2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Performans Hedefi
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Performans Göstergeleri
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
İnsan kaynakları yönetim stratejisi uygulanma oranı
İdarenin personelle yaptığı görüşme sonuçlarına dair rapor
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle yaptığı görüşmelerin sıklığı
İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı ile mevcut insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi, işin uygun
kişilere yaptırılması, çalışanlarımızdan etkin şekilde yararlanmak üzere çalışan performansının değerlendirilmesi ile
kariyer gelişimi ve yönetimine odaklanan bir insan kaynakları yönetim planı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu gösterge ile
İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejisinin uygulanması izlenecektir.
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak amacıyla üst yönetim ile personel arasında toplantılar yapılması.
Çalışan memnuniyeti anketi aracılığıyla, kurum mensuplarının motivasyon seviyelerinin izlenmesi ve motivasyonun
artması için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi.
Personelle yapılan görüşmeler sonrasında insan kaynakları alanındaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin
geliştirilmesi hakkında bir rapor hazırlanması.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
58
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 570.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 129.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 2.200.000,00
08 Borç Verme 0,00
3.099.600,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
3.099.600,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulaması izlenecek ve uygulama
sonuçları değerlendirilecektir.
2017 Yılı Performans Programı
59
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 11.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
57.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
57.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F2: Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
60
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 22.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
34.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
34.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
2017 Yılı Performans Programı
61
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 162.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 34.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 178.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
374.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
374.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek Grubu 6,
Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı,
Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler
yürütülecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
62
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 2.256.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 590.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 84.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 12.145.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
15.075.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
15.075.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek Grubu 6,
Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı,
Teknik ve Mali İşler Birim Başkanlığı, Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F5: İş ortamı iyileştirilecektir.
2017 Yılı Performans Programı
63
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017
1 Adet 1 1 1 1
2 Adet / 1 / 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1
193.000,00 0,00
2 150.000,00 0,00
343.000,00 0,00
150.000,00
Performans Hedefi
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
343.000,00
Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek
konferanslar düzenlenecektir.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile yapılan toplantıların sayısı
Milletvekilleri ile yapılacak olan toplantıları ifade etmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay raporları hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile bütçe görüşmelerinden
önce yapılacak olan toplantıları ifade etmektedir.
Milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen konferans sayısı
Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar
yapılacaktır.
193.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef
H1: Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin
farkındalığı artırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
64
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 99.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 18.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 76.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
193.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
193.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6,
Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A5-H1-PH1: TBMM ile ilişkiler geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F1: Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar yapılacaktır.
2017 Yılı Performans Programı
65
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 88.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 16.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 46.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
150.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
150.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A5-H1-PH1: TBMM ile ilişkiler geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F2: Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek konferanslar düzenlenecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6,
Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
66
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017
1 Adet / / / 1
2 Adet 4 2 2 2
3 Adet / / / 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 193.000,00 0,00
2 3.060.000,00 0,00
3 119.400,00 0,00
3.372.400,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef H2: Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine yönelik toplantı/etkinlik
sayısı
193.000,00
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi
Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi uygulamaya konulacaktır.
Denetlenen kurumların denetim amacı, kapsamı ve metotları hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesine yönelik
toplantı/etkinlik yapılması
3.060.000,00
119.400,00
3.372.400,00
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi
sağlanacaktır.
Denetlenen kurumların üst yönetimleriyle yapılan toplantı sayısı
Denetlenen kurumlarla iletişim konularına yönelik hazırlanan
değerlendirme raporu
Toplam
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine
yönelik faaliyet sonuçları raporlanacaktır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar
Sayıştay Raporları ve denetim metodları hakkında
bilgilendirilecektir.
Denetlenen kurumların üst yönetimleriyle kamu mali yönetim sistemine ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin
görüşülmesi amacıyla toplantıların yapılması.
Denetlenen kurumların üst yönetimleri ile düzenlenen toplantı/etkinlikler doğrultusunda denetlenen kurumlarla iletişim
değerlendirilerek bu konuya ilişkin bir raporun hazırlanması.
2017 Yılı Performans Programı
67
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 99.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 18.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 76.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
193.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
193.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı F1: Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
68
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 1.500.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 260.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.300.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
3.060.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
3.060.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2017 Yılı Performans Programı
69
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 75.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 14.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
119.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
119.400,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1:
Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine yönelik faaliyet sonuçları
raporlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
70
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017
1 Adet 2 2 2 2
2 Adet / / / 1
3 Adet / / 1 1
4 Adet 3 3 1 1
5 Yüzde 20 30 50 50
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 152.000,00 0,00
2 203.000,00 0,00
3 709.600,00 0,00
4 241.200,00 0,00
5 230.000,00 0,00
1.535.800,00 0,00
Performans Hedefi
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler İletişim Stratejisi çerçevesinde
geliştirilecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Güncellenmiş tanıtım broşürü
Düzenlenen uluslararası eğitim sayısı
Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı
Kurumsal tanınırlık anketinin sonuçlarında iyileşme
Toplam
Sayıştay ve raporlarına ilişkin düzenlenen basın açıklamaları sayısı
Performans Göstergeleri
Sayıştay raporları ve faaliyetleri hakkında kamuoyu, medya, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevreleri bilgilendirmek
için basın toplantılarının düzenlenmesi/basın açıklamalarının yapılması.
Kamuoyunun Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve çıktılarını anlatan tanıtım broşürü yoluyla
bilgilendirilmesi.
Sayıştay ve faaliyetleri hakkında düzenlenecek olan uluslararası çaptaki sempozyum sayısının izlenmesi.
Sivil toplum örgütleri ile yapılan toplantıların izlenmesi.
Sayıştayın tanınırlığının artırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek üzere bir anket yapılması ve
anket sonuçlarındaki iyileşmenin izlenmesi.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef
H3: Sayıştayın ve faaliyetlerinin kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler nezdinde
tanıtılması
1.535.800,00
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın
toplantısı/açıklaması düzenlenecektir.
203.000,00
709.600,00
241.200,00
230.000,00
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve
uygulanacaktır.
Genel Toplam
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı
ve denetim çıktılarını anlatan broşürler basarak
medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi
sağlanacaktır.
Uluslararası düzeyde bir sempozyum/çalıştay/eğitim
düzenlenecektir.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
152.000,00
2017 Yılı Performans Programı
71
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 66.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 74.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
152.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
152.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F1:
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı/açıklaması
düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 1, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
72
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 99.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 18.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 86.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
203.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
203.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F2: Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim
çıktılarını anlatan broşürler basılarak medyanın ve kamuoyunun
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 1, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2017 Yılı Performans Programı
73
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 180.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 39.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 490.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
709.600,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
709.600,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F3: Uluslararası düzeyde bir sempozyum/çalıştay/eğitim
düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
74
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 138.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 31.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 72.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
241.200,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
241.200,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F4: Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2017 Yılı Performans Programı
75
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 128.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 30.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 72.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
230.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
230.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F5: Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
76
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
1
Denetlenen kurumların muhasebe
sistemi, iç kontrol sistemi, performans
netimi sistemi gibi sistemlerini
değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin
iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
145.289.000,00
56,43 0,00 0,00
145.289.000,00
56,43
1
Yıllık denetim programlarında belirlenen
kurumlar denetlenerek, sistemlerin
iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap
verebilirliğin geliştirilmesine katkı
sağlanacaktır.
109.049.000,00
42,35 0,00 0,00
109.049.000,00
42,35
2
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel
Sayıştay raporları hazırlanacaktır.
36.240.000,00
14,07 0,00 0,00
36.240.000,00
14,07
2
Denetim anlayış ve yaklaşımını
değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
10.529.000,00
4,09 0,00 0,00
10.529.000,00
4,09
1
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Standartları Türkçeye tercüme edilecek ve
güncel tutulacaktır.
784.000,00
0,30 0,00 0,00
784.000,00
0,30
2
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en
az bir eğitim verilecektir.
355.000,00
0,14 0,00 0,00
355.000,00
0,14
3
Standartlara uygunluk tamamlanmış
denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
1.046.000,00
0,41 0,00 0,00
1.046.000,00
0,41
4
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik
Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri
Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme,
Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik Denetimi,
Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel
Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri
hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre
güncellenecektir.
929.000,00
0,36
0,00 0,00
929.000,00
0,36
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Sayıştay Başkanlığı 2017 yılı Performans Programında 11 performans hedefi, bu hedeflere
ilişkin 47 performans göstergesi ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek olan 44 faaliyet
bulunmaktadır.
Sayıştay Başkanlığı bütçe teklifi toplam 257.485.500 TL’dir. Teklif edilen bu ödeneğin
204.345.700 TL’sinin performans programında yer alan 44 faaliyet için, 53.139.800 TL’sinin ise
genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır.
İdare
Adı
ToplamBütçe İçi
Faaliyet
Performans
Hedefi
2017
Bütçe
Dışı
İDARE PERFORMANS TABLOSU
2017 Yılı Performans Programı
77
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
5
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak
raporların rehberlere uygunluğu kurum içi
meslektaş değerlendirmesi yoluyla
incelenecektir.
1.508.000,00
0,59
0,00 0,00
1.508.000,00
0,59
6
Denetim raporları temelinde riskli alanlar
belirlenecek ve yıllık denetim programlarında
bu alanlara öncelik verilecektir.
4.818.000,00
1,87 0,00 0,00
4.818.000,00
1,87
7
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal
organizasyonlara ve uluslararası
Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği
denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı
toplantılarına katılım sağlanacaktır.
1.089.000,00
0,42 0,00 0,00
1.089.000,00
0,42
3
Mesleki yeterliliğin artırılması
sağlanacaktır.
9.281.700,00
3,60 0,00 0,00
9.281.700,00
3,60
1
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı
ve Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
207.800,00
0,08 0,00 0,00
207.800,00
0,08
2
2017 yılında personelin en az %20’sine
denetim metodolojisi, uluslararası denetim
standartları, ekip çalışması, proje/zaman
yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri,
protokol ve temsil gibi konularda eğitimler
verilecektir.
538.400,00
0,21 0,00 0,00
538.400,00
0,21
3
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu
hazırlanacaktır.
34.000,00
0,01 0,00 0,00
34.000,00
0,01
4
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için
Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerinden(BDDT) faydalanılacaktır.
2.448.000,00
0,95 0,00 0,00
2.448.000,00
0,95
5
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına
ilişkin eğitim materyalleri hazırlanacak ve
eğitimler verilecektir.
611.000,00
0,24 0,00 0,00
611.000,00
0,24
6
Denetim Yönetim Sistemi(SayCap) ve
Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerine(BDDT) ilişkin eğitimler ve
brifingler düzenlenecektir.
403.000,00
0,16 0,00 0,00
403.000,00
0,16
7
Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanacak ve
uygulamaya başlanacaktır.
3.173.000,00
1,23 0,00 0,00
3.173.000,00
1,23
2017
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
İdare
Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet
T.C. Sayıştay Başkanlığı
78
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
8
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile
mesleki konularda inceleme, araştırma ve
kıyaslama yapılması amacıyla en az 10
meslek mensubu yurt dışına gönderilecektir.
1.522.000,00
0,59 0,00 0,00
1.522.000,00
0,59
9
Uluslararası geçerliliği olan denetim
sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite
çalışması sonucu hazırlanan inceleme
raporu güncellenecektir.
51.000,00
0,02 0,00 0,00
51.000,00
0,02
10
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika
almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili
eğitimler düzenlenecektir.
293.500,00
0,11 0,00 0,00
293.500,00
0,11
4
Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi
için ulusal ve uluslararası düzeyde
işbirliği yapılacaktır.
2.387.500,00
0,93 0,00 0,00
2.387.500,00
0,93
1
Uluslararası örgütler ve diğer ülke
sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
1.168.000,00
0,45 0,00 0,00
1.168.000,00
0,45
2
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi
amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak
ve yürütülecektir.
378.000,00
0,15 0,00 0,00
378.000,00
0,15
3
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi
amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında bir
sempozyum/ çalıştay/ konferans
düzenlenecektir.
216.500,00
0,08 0,00 0,00
216.500,00
0,08
4
Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının
giderilmesine katkı sağlanacaktır.
625.000,00
0,24 0,00 0,00
625.000,00
0,24
5
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim
altyapısı tamamlanacaktır.
1.964.500,00
0,76 0,00 0,00
1.964.500,00
0,76
1
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı
tamamlanacaktır.
1.621.000,00
0,63 0,00 0,00
1.621.000,00
0,63
2
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat
güncellenerek, bilişim altyapısına dahil
edilecektir.
343.500,00
0,13 0,00 0,00
343.500,00
0,13
2017
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
İdare
Adı
Toplam
Performans
Hedefi
Faaliyet
2017 Yılı Performans Programı
79
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
6
İlamların infazının etkinliğini artırmak
üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
972.000,00
0,38 0,00 0,00
972.000,00
0,38
1
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine
ilişkin sonuçları Başkanlığa raporlayacaktır.
784.000,00
0,30 0,00 0,00
784.000,00
0,30
2
İlamların infazına ilişkin engeller
belirlenecek ve Başkanlığa raporlanacaktır.
188.000,00
0,07 0,00 0,00
188.000,00
0,07
7
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine
katkı sağlamak üzere süreç yönetim
çerçeve belgesi tamamlanacaktır.
10.030.000,00
3,90 0,00 0,00
10.030.000,00
3,90
1
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirilecektir.
9.620.000,00
3,74 0,00 0,00
9.620.000,00
3,74
2
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale
getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak grup
faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de
içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
410.000,00
0,16 0,00 0,00
410.000,00
0,16
8
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
hazırlanacaktır.
18.640.800,00
7,24 0,00 0,00
18.640.800,00
7,24
1
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
uygulaması izlenecek ve uygulama
sonuçları değerlendirilecektir.
3.099.600,00
1,20 0,00 0,00
3.099.600,00
1,20
2
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar
düzenlenecektir.
57.000,00
0,02 0,00 0,00
57.000,00
0,02
3 Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
34.000,00
0,01 0,00 0,00
34.000,00
0,01
4
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını
artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
374.800,00
0,15 0,00 0,00
374.800,00
0,15
5 İş ortamı iyileştirilecektir.
15.075.400,00
5,85 0,00 0,00
15.075.400,00
5,85
9
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkilerin
geliştirilmesi amacıyla İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
343.000,00
0,13 0,00 0,00
343.000,00
0,13
1
Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli
toplantılar yapılacaktır.
193.000,00
0,07 0,00 0,00
193.000,00
0,07
2
Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek
konferanslar düzenlenecektir.
150.000,00
0,06 0,00 0,00
150.000,00
0,06
İdare
Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet
2017
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
T.C. Sayıştay Başkanlığı
80
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
10
Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi
geliştirmek için İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
3.372.400,00
1,31 0,00 0,00
3.372.400,00
1,31
1
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi
sağlanacaktır.
193.000,00
0,07 0,00 0,00
193.000,00
0,07
2
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar
Sayıştay Raporları ve denetim metodları
hakkında bilgilendirilecektir.
3.060.000,00
1,19 0,00 0,00
3.060.000,00
1,19
3
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine
yönelik faaliyet sonuçları raporlanacaktır.
119.400,00
0,05 0,00 0,00
119.400,00
0,05
11
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve
akademik çevreler ile ilişkiler geliştirilecek
ve İletişim Stratejisi hazırlanacaktır.
1.535.800,00
0,60 0,00 0,00
1.535.800,00
0,60
1
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında
iki basın toplantısı/açıklaması
düzenlenecektir.
152.000,00
0,06 0,00 0,00
152.000,00
0,06
2
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını,
denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını
anlatan broşürler basılarak medyanın ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
203.000,00
0,08 0,00 0,00
203.000,00
0,08
3
Uluslararası düzeyde bir
sempozyum/çalıştay/eğitim düzenlenecektir.
709.600,00
0,28 0,00 0,00
709.600,00
0,28
4
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı
düzenlenecektir.
241.200,00
0,09 0,00 0,00
241.200,00
0,09
5
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve
uygulanacaktır.
230.000,00
0,09 0,00 0,00
230.000,00
0,09
204.345.700,00 79,36 0,00 0,00 204.345.700,00 79,36
53.139.800,00 20,64 0,00 0,00 53.139.800,00 20,64
257.485.500,00 100,00 0,00 0,00 257.485.500,00 100,00
GENEL TOPLAM
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
İdare
Adı
Performans
Hedefi
Faaliyet
2017
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
2017 Yılı Performans Programı
81
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
Genel Toplam
142.297.000,00
13.061.000,00
İdare Adı
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Faaliyet Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamı
0,00 155.358.000,00
17.121.700,00 2.268.300,00 0,00 19.390.000,00
15.982.000,00 36.974.000,00 0,00 52.956.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 836.500,00 0,00 836.500,00
28.945.000,00 0,00 0,00 28.945.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
204.345.700,00
53.139.800,00 0,00 257.485.500,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye
0,00
0,00 0,00 0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
0,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
204.345.700,00
53.139.800,00 0,00 257.485.500,00
0,00
Yurt Dışı
0,00
0,00
0,00
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
T.C. Sayıştay Başkanlığı
82
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYET
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin
iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı
sağlanacaktır.
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları hazırlanacaktır.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları Türkçeye tercüme edilecek ve
güncel tutulacaktır.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim verilecektir.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri
Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik
Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama
rehberleri hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulacak raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi
yoluyla incelenecektir.
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların
veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına
katılım sağlanacaktır.
A1H1PH1: Denetlenen kurumların
muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi
sistemlerini değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin
iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
A2H1PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını
değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupla
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2,
Destek Grubu6
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupla
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 6
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupla
SORUMLU BİRİMLER
2017 Yılı Performans Programı
83
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYET
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı ve
Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
2016 yılında personelin en az %20’sine denetim metodolojisi, uluslararası denetim
standartları, ekip çalışması, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri,
protokol ve temsil gibi konularda eğitimler verilecektir.
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerinden faydalanılacaktır.
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanacak ve
eğitimler verilecektir.
Denetim Yönetim Sistemi (SayCap) ve Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerine
(BDDT) ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenecektir.
Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme, araştırma
ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10 meslek mensubu yurt dışına
gönderilecektir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite çalışması sonucu hazırlanan inceleme
raporu güncellenecektir.
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu amaçla
ilgili eğitimler düzenlenecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 6
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2
A2H2PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması
sağlanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1,Destek Grubu 2,
Destek Grubu 6
SORUMLU BİRİMLER
T.C. Sayıştay Başkanlığı
84
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYET
Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak
ve yürütülecektir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği
kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanacaktır.
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına dahil
edilecektir.
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa
raporlayacaktır.
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa raporlanacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim
Başkanlığı
A2H3PH1: Denetim metodolojilerinin
geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
A3H1PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin
bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
A3H2PH1: İlamların infazının etkinliğini
artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6,
Destek Grubu 4
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 4
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar
Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar,Başsavcılık
2017 Yılı Performans Programı
85
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYET
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecektir.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulaması izlenecek ve uygulama
sonuçları değerlendirilecektir.
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
İş ortamı iyileştirilecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
SORUMLU BİRİMLER
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları,
Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
A4H1PH1: Kurum faaliyetlerinin etkin
yönetimine katkı sağlamak üzere yönetim
bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek
Grubu 6, Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Destek
Hizmetleri Birim Başkanlığı, Özel Kalem
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi
de içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
A4H2PH1: İnsan Kaynakları Yönetim
Stratejisi uygulanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Strateji Geliştirme Birim
Başkanlığı
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek
Grubu 6, Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Strateji
Geliştirme Birim Başkanlığı, Teknik ve Mali
İşler Birim Başkanlığı, Destek Hizmetleri Birim
Başkanlığı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
86
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYET
Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar yapılacaktır.
Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek konferanslar düzenlenecektir.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirilecektir.
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine yönelik faaliyet sonuçları
raporlanacaktır.
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı/açıklaması
düzenlenecektir.
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını
anlatan broşürler basarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Uluslararası düzeyde bir sempozyum/çalıştay/eğitim düzenlenecektir.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
⃰Sayıştay Başkanlığında harcama yetkilisi tek olduğu için harcama birimleri yerine sorumlu birimler gösterilmiştir
.
A5H2PH1: Denetlenen kurumlarla etkin
iletişim için İletişim Stratejisi uygulamaya
konulacaktır.
A5H3PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum
ve akademik çevreler ile ilişkiler İletişim
Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6,
Tüm Denetim Grupla
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Destek Grubu 1,
Özel Kalem
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
A5H1PH1: Türkiye Büyük Millet Meclisi ile
ilişkiler geliştirilecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6,
Tüm Denetim Grupla
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Özel Kalem
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6,
Tüm Denetim Grupla
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 6, Tüm Denetim Grupla
SORUMLU BİRİMLER
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 6,
Tüm Denetim Grupla