Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı 06100 Balgat / Ankara
Tel: 0 (312) 295 30 00
Fax : 0 (312) 295 48 00
e-posta:
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Performans
Programı
2018
2018 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
SUNUŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
çerçevesinde kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak
kullanımında etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin sağlanması, hesap
verme mekanizmala ile mali saydamlığın geliştirilmesi konularına
yönelik olarak Sayıştay, stratejik planlama ve performans esaslı
bütçeleme çalışmaları örnek teşkil edecek şekilde önemle ele
almaktadır.
Stratejik yönetimin önemli bir bileşeni olan performans programı, kamu idarelerinin
program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri
faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyaçlarını ve performans göstergelerini içermektedir.
2018 Yılı Performans Programı’nda denetim, yargı, kurumsal yapı ve iletişim alanlarına
yönelik olarak toplam 47 performans göstergesi ve bu göstergelere ulaşmak için yürütülecek
olan 44 adet faaliyet belirlenmiştir. Programda Sayıştayın kendine verilen görevleri yerine
getirirken önemle üzerinde durduğu, anayasal ve yasal yetkilendirmelerin yanında, kurumsal
kapasitesinin geliştirilmesi, mensupların mesleki yeterliliğinin artırılması, küresel kabul ve
ulusal tercihlerin önemsenmesi, kamuoyu ve diğer kamu kurumları ile iletişimin geliştirilmesi
ve kurumsal güvenirliliğin yüksek tutulması hususları da göz önüne alınmıştır.
2018 Yılı Performans Programı’nın Sayıştayın hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar
sağlayacağı düşüncesiyle hayırlı olmasını diliyorum.
Seyit Ahmet BAŞ
Sayıştay Başkanı
İÇİNDEKİLER
I - GENEL LGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ................................................................................1
B- Teşkilat Yapısı..........................................................................................................5
C- Fiziksel Kaynaklar...................................................................................................7
D- İnsan Kaynakları......................................................................................................9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler..................................................................................10
B- Amaç ve Hedefler..................................................................................................14
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .................................................19
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ..........................................................................78
1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
I - GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.
Anayasa’nın Yargı bölümünün "Sayıştay" başlıklı 160’ıncı maddesinde;
Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal venlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve
hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı
bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi
isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları
arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay
tarafından yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve
yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla
düzenlenir.
Anayasa’nın Mali Hükümler bölümünün "Kesinhesap" başlıklı 164’üncü maddesinde;
"Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları
malî yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarısının
verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu
gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel
Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla
beraber görüşerek karara bağlar.
Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine
verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez
ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.”
Anayasa’nın Mali Hükümler bölümünün "Kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi"
başlıklı 165’inci maddesinde;
Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu
kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir.”
2
2018 Yılı Performans Programı
Anayasa’nın Siyasi Haklar ve Ödevler bölümünün "Siyasî partilerin uyacakları esaslar"
başlıklı 69’uncu maddesinde;
“Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar
kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım
sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.”
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 68’inci maddesinde;
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar
ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve
sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği
ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin ma
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle
gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep
edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen
raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici
tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak
düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun
olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda
düzenlenir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddesinde;
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını,
mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile
kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
hariç),
3
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Anayasa’nın Siyasi Haklar ve Ödevler bölümünün "Siyasî partilerin uyacakları esaslar"
başlıklı 69’uncu maddesinde;
“Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar
kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım
sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.”
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 68’inci maddesinde;
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar
ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve
sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği
ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle
gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep
edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen
raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici
tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak
düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun
olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda
düzenlenir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddesinde;
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını,
mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile
kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
hariç),
b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya
ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve ş borçlanma, borç verilmesi, borç geri
ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine
alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile
Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu
hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı
%50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve
bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan
bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, nhasıran kendisine sunulan bağımsız
denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve
örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi kapsamına giren kamu
kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer
kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 5’inci maddesinde;
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesind
e
de
netler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar
sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların
hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c)
G
enel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.”
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 6’ncı maddesinde;
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırası
nda
kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları
göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak
üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
4
2018 Yılı Performans Programı
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar
dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri,
faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve
olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel
hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet
nemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör, program, proje
ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir.
Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.”
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 55’inci
maddesinde;
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun
denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin
hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer
örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına
gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına
gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye
gönderilir.”
hükümleri yer almaktadır.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi
6085 sayılı Kanun'un 4’üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen kamu işletmelerinin, aynı
Kanun'un 43’üncü maddesi gereği denetlenerek raporlanması hükmü getirilmiştir. Anılan Kanun
kapsamındaki kamu işletmelerinin 3346 sayı Kanun da belirtilen usul esaslar dikkate alınarak denetim
sonucu düzenlenen raporlar TBMM'nin denetimine esas olmak üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Komisyonuna sunulmaktadır.
5
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar
dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri,
faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve
olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel
hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet
nemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör, program, proje
ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir.
Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.”
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 55’inci
maddesinde;
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun
denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin
hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer
örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına
gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına
gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye
gönderilir.”
hükümleri yer almaktadır.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi
6085 sayılı Kanun'un 4’üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen kamu işletmelerinin, aynı
Kanun'un 43’üncü maddesi gereği denetlenerek raporlanması hükmü getirilmiştir. Anılan Kanun
kapsamındaki kamu işletmelerinin 3346 sayı Kanun da belirtilen usul esaslar dikkate alınarak denetim
sonucu düzenlenen raporlar TBMM'nin denetimine esas olmak üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Komisyonuna sunulmaktadır.
B- Teşkilat Yapısı
6085 sayılı Kanuna göre Sayıştayın yargılama ve denetim olmak üzere iki temel görevi
bulunmakta olup, görevlerini yargılama daireleri ve denetim grupları vasıtasıyla yerine getirmektedir.
Sayıştay; Bkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur. Denetim ve
denetim destek grupları ile yönetim birimleri Başkanlığa bağlı olarak görev yapan birimlerdir. Denetim
ve denetim destek grupları bir başkan ve yeterli sayıda denetçiden oluşur.
Yargı ve karar organları; Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler
Kurulu, Yargılama Daireleri, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin
Kurulu, Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile Başsavcılıktır.
Genel Kurul; Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanla ve
üyelerden oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her
daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Temyiz Kurulu; Genel Kurul tarafından Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler dışında kalan
daire başkanları ile üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı üyeden oluşur.
Daireler Kurulu; Rapor Değerlendirme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanları ve
üyelerin dışında kalan daire başkanları ve üyelerden oluşur.
Yargılama Daireleri; sekiz adet olup bir daire başkanı ve altı üyeden oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek beş daire başkanı
ve her daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından
seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile denetimden sorumlu başkan
yardımcısından oluşur.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm
başkanlarından oluşur.
Başsavcılık; Bir Başsavcı ve on bir savcıdan oluşur.
Yönetim birimleri; yönetim lerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve Genel Kurulun kararı ile
kurulmakta olup Kurumumuzun taşra teşkilatı bulunmamaktadır.
6085 sayılı Kanun’un 32’nci maddesine göre, Başkanın teklifi ve Genel Kurulun kararı ile gerek
görülen illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilir.
6
2018 Yılı Performans Programı
SAYIŞTAY TEŞKİLAT ŞEMASI
7
T.C. Sayıştay Başkanlığı
SAYIŞTAY TEŞKİLAT ŞEMASI
C- Fiziksel Kaynaklar
Sayıştay, lkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 kullanım alanına sahip Ankara/Balgat
semtindeki merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca ODTÜ, Susuz ve Gölbaşında arşiv alanına
sahiptir.
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 715 adet lojman ile Manavgat Eğitim ve
Dinlenme Tesisi ve Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisi mevcuttur. Hizmet binasında kütüphane, sağlık
merkezi, konferans salonu, yemekhane, kantin, kreş ve PTT ile banka şubesi bulunmaktadır.
Mevcut Araç Sayısı
Araç Türü Sayısı
Binek Oto
45
Otobüs 3
Kamyon 1
Kamyonet 4
Minibüs 2
TOPLAM
55
Sayıştayın genişleyen denetim alanı ve sürekli artış gösteren veri büyüklükleri; bilgiyi üretme,
saklama, işleme, raporlama ve karar alma süreçlerinde bilişim teknolojilerinden yararlanma
gereğini beraberinde getirmektedir. Bu amaçla Sayıştay denetim ve yönetimin her aşamasında
bilişim teknolojilerini kullanmak ve etkinliğini arrmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
Sayıştay birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak için kullanılan bilgi ve
teknolojik kaynak envanterleriağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
2016–2017 Donanım ve Fiziksel Sunucu Envanteri
Donanım Envanteri
2016 2017
Masaüstü Kişisel Bilgisayar
1658
1654
Dizüstü Bilgisayar
1197
1215
Yazıcı
424
399
Fotokopi Makinesi
37
43
Faks Cihazı
22
22
Baskı Makinası
6
5
Projeksiyon Cihazı
58
61
Telefon
1906
1987
Tablet
154
162
8
2018 Yılı Performans Programı
Fiziksel Sunucu Envanteri
2016 2017
Veri Tabanı Sunucusu
3 Sanal Sunucu
3 Sanal Sunucu
Mail Sunucusu
2 Sanal Sunucu
2 Sanal Sunucu
Virüs Koruma
1 Sanal Sunucu
3 Sanal Sunucu
1 Sanal Sunucu
3 Sanal Sunucu
Firewall (Secure Platform, VPN, URL
Filtreleme), IPS, DDOS, SANDBOX, WAF
9 (Box)
9 (Box)
Active Directory
1 Fiziksel Sunucu,
2 Sanal Sunucu
Sunucu
1 Fiziksel Sunucu,
2 Sanal Sunucu
Sunucu
CyberArk (Ayrıcalıklı Hesapvenliği
Yönetimi)
- 5 Sanal Sunucu
2 (Box)
4 (Box)
Desteklenen Protokoller
TCP/IP, UDP
TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı
100 mbps
200 mbps
Sanal Platform
20 Fiziksel Sunucu,
3
Storage
10 Fiziksel Sunucu, 1
Storage
Loglama Sistemi(SIEM)
2 Fiziksel Sunucu,
3 Sanal
Sunucu
3 Sanal
Sunucu
Domain Backup (Yedekleme Sistemi)
1 Fiziksel Sunucu,
1
Storage
1 Fiziksel Sunucu,
3
Storage
4 Sanal Sunucu
4 Sanal Sunucu
Denetim Yönetim Sistemi
2 Sanal Sunucu
2 Sanal Sunucu
Belediye Verileri Uygulaması
-
1 Sanal Sunucu
Saydata Uygulaması
1 Sanal Sunucu
1 Sanal Sunucu
FKM
1 Sunucu,
1 Storage
TURKSAT Veri
Merkezinde
Barındırılıyor
(23 Sanal Sunucu
1 Storage)
Çağrı Merkezi
1 (Box)
1 (Box)
Sistem İzleme (Solarwinds)
-
1 Sanal Sunucu
Ortam İzleme
-
1 (Box)
-
1 (Box)
Konfigürasyon Yönetimi (SCCM)
-
1 Sanal Sunucu
9
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Fiziksel Sunucu Envanteri
2016 2017
Veri Tabanı Sunucusu
3 Sanal Sunucu
3 Sanal Sunucu
Mail Sunucusu
2 Sanal Sunucu
2 Sanal Sunucu
Virüs Koruma
1 Sanal Sunucu
3 Sanal Sunucu
Dosya Sunucusu
1 Sanal Sunucu
3 Sanal Sunucu
Firewall (Secure Platform, VPN, URL
Filtreleme), IPS, DDOS, SANDBOX, WAF
9 (Box)
9 (Box)
Active Directory
1 Fiziksel Sunucu,
2 Sanal Sunucu
Sunucu
1 Fiziksel Sunucu,
2 Sanal Sunucu
Sunucu
CyberArk (Ayrıcalıklı Hesapvenliği
Yönetimi)
- 5 Sanal Sunucu
NAC (Network Access Control-Ağ Erişim
Kontrolü)
2 (Box)
4 (Box)
Desteklenen Protokoller
TCP/IP, UDP
TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı
100 mbps
200 mbps
Sanal Platform
20 Fiziksel Sunucu,
3
Storage
10 Fiziksel Sunucu, 1
Storage
Loglama Sistemi(SIEM)
2 Fiziksel Sunucu,
3 Sanal
Sunucu
3 Sanal
Sunucu
Domain Backup (Yedekleme Sistemi)
1 Fiziksel Sunucu,
1
Storage
1 Fiziksel Sunucu,
3
Storage
Doküman netim Sistemi
4 Sanal Sunucu
4 Sanal Sunucu
Denetim Yönetim Sistemi
2 Sanal Sunucu
2 Sanal Sunucu
Belediye Verileri Uygulaması
-
1 Sanal Sunucu
Saydata Uygulaması
1 Sanal Sunucu
1 Sanal Sunucu
FKM
1 Sunucu,
1 Storage
TURKSAT Veri
Merkezinde
Barındırılıyor
(23 Sanal Sunucu
1 Storage)
Çağrı Merkezi
1 (Box)
1 (Box)
Sistem İzleme (Solarwinds)
-
1 Sanal Sunucu
Ortam İzleme
-
1 (Box)
NTP (Network Time Protocol-
Zamanlama Protokolü)
-
1 (Box)
Konfigürasyon Yönetimi (SCCM)
-
1 Sanal Sunucu
D- İnsan Kaynakları
Sayıştay mensupları; meslek mensupları, başsavcı ve savcılar ile yönetim mensuplarından
oluşur.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir. Sayıştay
Başkanı, 6085 sayıKanunun 13 üncü maddesine göre TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir. Sayıştay
Başkanı, Sayıştayı yönetir ve temsil eder. Sayıştay Başkanı, Kurumun en üst yöneticisi olup genel
işleyişten sorumludur. Sayıştay Başkanı, Genel Kurulun başkanı olup gerekli gördükçe Temyiz Kurulu
ve Daireler Kuruluna da başkanlık eder.
Daire Başkanları, yargılama dairelerine havale edilen yargılamaya esas raporların karara
bağlanması ve denetim raporlarına ilişkin rüş bildirilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek üzere her bir
yargılama dairesine, Sayıştay Genel Kurulunca, en az üç yılını doldurmüyeler arasından dört yıllığına
seçilir.
Üyelik için, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden
mezun olduktan sonra kamu idarelerinde en az onaltı yıl ve 6085 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde
sayılı görevlerde en az bir yıl çalışmış olmak şar aranır. Sayıştay üyeliğinin beşte üçü Sayıştay meslek
mensuplarından geriye kalanların en az yarısı Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından olmak üzere
diğer adaylar arasından oluşur. Sayıştay üyeliğine seçim 6085 sayılı Kanun’un 15 ve 16’ncı maddelerine
göre Saştay Genel Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılır.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya
öğrenim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya yurt
dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından ÖSYM
tarafından yapılacak giriş sınav sonucuna göre denetçi yardımcısı adayı olarak göreve başlarlar. En az
iki yıl süren mesleki eğitim ve staj sonunda yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar ve olumlu sicil
alanlar denetçi olarak atanırlar.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye
Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar. Başsav Savcılar Oy hakkı
bulunmamak üzere hesap yargılamasına katılır ve görüşünü açıklar
Yönetim mensupları, 657 sayı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sayıştay Başkanı tarafından
atanmaktadır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Üye ( %4)
Denetçi (%55)
Başsavcı -Savcı (%1)
Yönetim Mensubu (%40)
10
2018 Yılı Performans Programı
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler
Ulusal Üst Belgeler
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Onuncu Kalkınma Planı 06/07/2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Planda Sayıştayın denetim alanının tüm kamu kaynaklarını kapsayacak şekilde genişletildiğinden
bahsedilmiş ve stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetiminin Sayıştay tarafından
yapılacağı vurgulanmıştır.
Orta Vadeli Program (2018-2020)
Kamu Mali Sisteminin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi
-Kalkınma Planı başta olmak üzere üst politika belgeleri ile stratejik plan ve performans
programı hazırlama süreçleri arasındaki uyum artırılacaktır.
-Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak program bazlı
performans bütçelemeye ilişkin çalışmalar sonuçlandırılacaktır.
-Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır.
-Kurumlar arası veri paylaşımının ve birliğinin, gönüllü uyumun ve toplumsal farkındalığın
artırılması ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi yoluyla vergi kaybının yüksek olduğu alanlar
önceliklendirilerek kayıt dışılıkla mücadele sürdürülecektir.
-Denetim anlayışı ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla
Sayıştayın uygulama altyapısı güçlendirilecektir
.
Kamu Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması ve Kurumlar Arası Koordinasyonun
Güçlendirilmesi
-Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulama esasları ve yol haritası hazırlanacaktır. Yeni
sistem çerçevesinde kamu idari yapısı yeniden düzenlenerek kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk
paylaşımı netleştirilecek, idarelerin çalışma usul ve esasları ortaya konulacaktır.
-Kamu idareleri arasında ve idarelerin kendi içerisinde etkili koordinasyonunu sağlamaya
yönelik mekanizmalar gözden geçirilerek etkinleştirilecektir.
-e-Devlet çalışmalarına ilişkin 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planında
öngörülen eylemler hayata geçirilecektir.
11
T.C. Sayıştay Başkanlığı
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler
Ulusal Üst Belgeler
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Onuncu Kalkınma Planı 06/07/2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Planda Sayıştayın denetim alanının tüm kamu kaynaklarını kapsayacak şekilde genişletildiğinden
bahsedilmiş ve stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetiminin Sayıştay tarafından
yapılacağı vurgulanmıştır.
Orta Vadeli Program (2018-2020)
Kamu Mali Sisteminin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi
-Kalkınma Planı başta olmak üzere üst politika belgeleri ile stratejik plan ve performans
programı hazırlama süreçleri arasındaki uyum artırılacaktır.
-Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak program bazlı
performans bütçelemeye ilişkin çalışmalar sonuçlandırılacaktır.
-Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır.
-Kurumlar arası veri paylaşımının ve birliğinin, gönüllü uyumun ve toplumsal farkındalığın
artırılması ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi yoluyla vergi kaybının yüksek olduğu alanlar
önceliklendirilerek kayıt dışılıkla mücadele sürdürülecektir.
-Denetim anlayışı ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla
Sayıştayın uygulama altyapısı güçlendirilecektir
.
Kamu Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması ve Kurumlar Arası Koordinasyonun
Güçlendirilmesi
-Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulama esasları ve yol haritası hazırlanacaktır. Yeni
sistem çerçevesinde kamu idari yapısı yeniden düzenlenerek kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk
paylaşımı netleştirilecek, idarelerin çalışma usul ve esasları ortaya konulacaktır.
-Kamu idareleri arasında ve idarelerin kendi içerisinde etkili koordinasyonunu sağlamaya
yönelik mekanizmalar gözden geçirilerek etkinleştirilecektir.
-e-Devlet çalışmalarına ilişkin 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planında
öngörülen eylemler hayata geçirilecektir.
Kamuda İnsan Kaynağı Kalitesinin Artırılması
-Kamuda hizmet sunumunda, kullanıcı talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve
karşılanmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin sundu imkânlardan daha fazla yararlanılacaktır.
-Kalkınma Ajansları başta olmak üzere Bölge Kalkınma İdareleri ve yerel yönetimlerin büyüme
ve istihdamı destekleyecek şekilde bölgesel potansiyel ve dinamiklerin harekete geçirilmesindeki rolleri
ve yetkileri güçlendirilecek, yönetim, denetim ve mali yapıları iyileştirilecektir.
-Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren, daha sade, anlaşılabilir ve
vatandaş tarafından değerlendirilebilir belgelere dönüştürülecektir.
Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)
Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar
-Kamu idarelerinin kamu kontrol standartlarına uyum kapasitesi artırılacak, kamuda risk
yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacak, risk yönetimine ilişkin bir rehber ve tüm kamu idarelerinin
kullanımına yönelik bir risk yönetimi yazılımı geliştirilecektir.
-İç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla insan
kaynakları altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir. Kamu idarelerinin Kamu İç
Denetim Standartlarına uyum düzeylerinin artırılması sağlanacaktır. Kamu idarelerinde iç denetim
faaliyetlerinin dış değerlendirmesi faaliyetlerine devam edilecektir.
-Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; makroekonomik tahmin ve planlama, mali
planlama, bütçe hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir
yönetimi, kamu personel yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve
değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya
kavuşturulacaktır. Böylece, harcama süreçlerindeki kontrol düzeyi artırılacak, mali işlemlere ilişkin
süreçler daha hızlı yerine getirilecek ve karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz yöntemleri daha
yaygın kullanılacaktır. Elektronik belge kullanımının artmasına bağlı olarak kaynak kullanımında
etkinlik sağlanarak maliyetler düşürülecektir.
12
2018 Yılı Performans Programı
2.2.3-Uluslararası Üst Belgeler
5018 ve 6085 sayılı Kanunlarda dış denetimin uluslararası denetim standartlarına uyumlu
biçimde yürütülmesi öngörülmüştür. Aynı zamanda, Avrupa Birliği adaylık sürecinde birlik, aday ülke
Sayıştaylarının kurumsal ve mesleki anlamda taşıması gereken asgari şartlabelirlemiştir. Bu şartları
belirleyen referans belgeler aşağıda incelenmiştir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) Denetim Standartları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununda dış
denetimin uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
INTOSAI üyesi olan ülke Sayıştayları arasında denetim, yöntem ve teknikleri ile raporlama
konularında birlik sağlanması amacıyla ilk olarak 1987 yılında hazırlanan denetim standartlarına
ilerleyen yıllarda yapılan değişiklik ve ilavelerle 2001 yılında son şekli verilmiştir. Sonrasında
INTOSAI çalışma grubu Mesleki Standartlar Komitesi (PSC) mevcut ve yeni INTOSAI standartları ve
rehberlerini Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI) adı altında tek bir çerçevede
bir araya getirmiştir. ISSAI’lerin ilk tam seti 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen INTOSAI
Kongresinde sunulmuş ve onaylanmıştır. INTOSAI iki tür mesleki standart yayımlamaktadır: ISSAI’ler
ve INTOSAI İyi Yönetim Rehberleri (INTOSAI GOV).
ISSAI’ler aralarında hiyerarşik bir ilişki bulunan dört düzeyden oluşmaktadır:
1- Kurucu İlkeler,
2- Yüksek Denetim Kurumlarının İşleyişi İçin Ön Koşullar,
3- Temel Denetim İlkeleri
4- Denetim Rehberleri
Uluslararası İş Birliği Çalışmaları
Uluslararası ilişkiler çerçevesinde Sayıştay, yüksek denetim kurumlarının uluslararası ve
bölgesel organizasyonlaile sıkı bir birliği içindedir ve Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Organizasyonu (INTOSAI), Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI), Asya Sayıştaylar Birliği
(ASOSAI) ve Ekonomik İşbirliği Teşkila Organizasyonu Sayıştayları Birliği (ECOSAI) üyesidir.
Sayıştay, EUROSAI, ECOSAI ve ASOSAI’nin yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmesi yanında,
ECOSAI’nin 2016-2019 ve EUROSAI’nin de 2017-2020 dönemi başkanlığı yürütmektedir.
13
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2.2.3-Uluslararası Üst Belgeler
5018 ve 6085 sayılı Kanunlarda dış denetimin uluslararası denetim standartlarına uyumlu
biçimde yürütülmesi öngörülmüştür. Aynı zamanda, Avrupa Birliği adaylık sürecinde birlik, aday ülke
Sayıştaylarının kurumsal ve mesleki anlamda taşıması gereken asgari şartlabelirlemiştir. Bu şartları
belirleyen referans belgeler aşağıda incelenmiştir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) Denetim Standartları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununda dış
denetimin uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
INTOSAI üyesi olan ülke Sayıştayları arasında denetim, yöntem ve teknikleri ile raporlama
konularında birlik sağlanması amacıyla ilk olarak 1987 yılında hazırlanan denetim standartlarına
ilerleyen yıllarda yapılan değişiklik ve ilavelerle 2001 yılında son şekli verilmiştir. Sonrasında
INTOSAI çalışma grubu Mesleki Standartlar Komitesi (PSC) mevcut ve yeni INTOSAI standartları ve
rehberlerini Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI) adı altında tek bir çerçevede
bir araya getirmiştir. ISSAI’lerin ilk tam seti 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen INTOSAI
Kongresinde sunulmuş ve onaylanmıştır. INTOSAI iki tür mesleki standart yayımlamaktadır: ISSAI’ler
ve INTOSAI İyi Yönetim Rehberleri (INTOSAI GOV).
ISSAI’ler aralarında hiyerarşik bir ilişki bulunan dört düzeyden oluşmaktadır:
1- Kurucu İlkeler,
2- Yüksek Denetim Kurumlarının İşleyişi İçin Ön Koşullar,
3- Temel Denetim İlkeleri
4- Denetim Rehberleri
Uluslararası İş Birliği Çalışmaları
Uluslararası ilişkiler çerçevesinde Sayıştay, yüksek denetim kurumlarının uluslararası ve
bölgesel organizasyonlaile sıkı bir birliği içindedir ve Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Organizasyonu (INTOSAI), Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI), Asya Sayıştaylar Birliği
(ASOSAI) ve Ekonomik İşbirliği Teşkila Organizasyonu Sayıştayları Birliği (ECOSAI) üyesidir.
Sayıştay, EUROSAI, ECOSAI ve ASOSAI’nin yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmesi yanında,
ECOSAI’nin 2016-2019 ve EUROSAI’nin de 2017-2020 dönemi başkanlığı yürütmektedir.
MİSYON
Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı
sağlamak üzere, uluslararası standartlarla uyumlu denetimler yapmak,
adına denetim yaptığı TBMM ve kamuoyuna raporlar sunmak,
Kamu kurumlarının mali yönetim, performans yönetimi ve 5018
sayılı Kanun’un raporlama gerekliliklerine uygun hareket etmesini ve
kamu kaynaklarının ekonomik, verimli, etkin kullanımına kanıt
oluşturacak şekilde güvenilir, zamanlı, bilgi verici mali düzenlemelere
uygun mali tablolar ile diğer raporlar sunmasını sağlamak,
Genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının mali
işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları sağlam bilgi ve
analizlere dayanarak ve zamanlı şekilde kesin hükme bağlamaktır.
VİZYON
Kamu kaynaklarının etkin yönetiminde ön ve kurumsal yönetimde diğer
kamu kurumlarına örnek bir kurum olmaktır.
14
2018 Yılı Performans Programı
B- Amaç ve Hedefler
5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde hesap verme
sorumluluğu ve şeffaflığın geliştirilmesi ve etkin denetim yapmanın olanaklı hale gelmesinin en
önemli ayaklarından biri, denetlenecek kurumlarda kurum bazında kurulmuş uluslararası standartlara
uygun, muhasebe sistemi başta olmak üzere tüm sistem gereksinimlerini düzgün bir şekilde
karşılayacak mekanizmaların yerleşm olmasıdır. Bu nedenle, Sayıştayın görev kapsamına giren
bütün idarelerde etkin bir kamu mali yönetim anlayışının yerleşm olması ve kontrol süreç ve
mekanizmalarının kurulup geliştirilmesi gerekmektedir.
Kamu idarelerinde kamu mali yönetim sisteminin kurulması ve yerleştirilmesi; kalnma
planlarında öngörülen amaçlardan başlayarak kurumsal stratejik planların, yıllık performans
programlarının ve faaliyet raporlarının yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp sonuçlandırılmasını
gerektirir. Kamu idarelerinde iyi işleyen bir kontrol sisteminin kurulmuş olması;
Kamu kaynaklarının etkin, etkili, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde
kullanılması,
İş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu,
Faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi,
İdarenin varlıklarının korunması,
Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlanması
hususlarında ilerleme kaydedilmesine katkı sağlayacaktır.
AMAÇ 1
Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak rkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından e hakkın kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap
verme sorumluluğunun ve şeffaflığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince
gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
HEDEF 1
Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe
sistemi, kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans
programı-faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı
sağlamak
15
T.C. Sayıştay Başkanlığı
B- Amaç ve Hedefler
5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde hesap verme
sorumluluğu ve şeffaflığın geliştirilmesi ve etkin denetim yapmanın olanaklı hale gelmesinin en
önemli ayaklarından biri, denetlenecek kurumlarda kurum bazında kurulmuş uluslararası standartlara
uygun, muhasebe sistemi başta olmak üzere tüm sistem gereksinimlerini düzgün bir şekilde
karşılayacak mekanizmaların yerleşm olmasıdır. Bu nedenle, Sayıştayın görev kapsamına giren
bütün idarelerde etkin bir kamu mali yönetim anlayışının yerleşm olması ve kontrol süreç ve
mekanizmalarının kurulup geliştirilmesi gerekmektedir.
Kamu idarelerinde kamu mali yönetim sisteminin kurulması ve yerleştirilmesi; kalnma
planlarında öngörülen amaçlardan başlayarak kurumsal stratejik planların, yıllık performans
programlarının ve faaliyet raporlarının yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp sonuçlandırılmasını
gerektirir. Kamu idarelerinde iyi işleyen bir kontrol sisteminin kurulmuş olması;
Kamu kaynaklarının etkin, etkili, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde
kullanılması,
İş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu,
Faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi,
İdarenin varlıklarının korunması,
Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlanması
hususlarında ilerleme kaydedilmesine katkı sağlayacaktır.
AMAÇ 1
Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak rkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından e hakkın kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap
verme sorumluluğunun ve şeffaflığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince
gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
HEDEF 1
Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe
sistemi, kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans
programı-faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı
sağlamak
6085 sayılı Kanun Sayıştayın düzenlilik ve performans denetimleri yapmasını
öngörmektedir. Kanun düzenlilik denetiminin üç unsurunu şu şekilde sıralamaktadır:
- Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
- Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiy duyulan
her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların venilirliği ve doğruluğu hakkında görüş
bildirilmesi,
- Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi.
Bu doğrultuda Sayıştayın, kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış,
yaklaşım ve kapasitesini geliştirme ihtiyacı doğmuştur.
Sayıştayın,kamu idarelerininamve hedeflerineilişkinuygulamalarınıdeğerlendirecek olması
da yeni denetim yaklaşımlarını geliştirmeyi ön plana çıkarmaktadır.
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla denetim çalışmaları yürütülecek,
denetim teknik altyapısı sürekli geliştirilecek ve meslektaşların mesleki yeterliliğinin artırılma
sağlanacaktır.
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirme amacı doğrultusunda; modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için
çalışmalar yürütülecek, ulusal ve uluslarara mesleki ve ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği
yapılacaktır.
AMAÇ 2
Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
HEDEF 1
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
HEDEF 2
Mesleki yeterliliği artırmak
HEDEF 3
Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi in ulusal ve uluslararası mesleki ve
ilgili diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
16
2018 Yılı Performans Programı
Sayıştay, Anayasanın “Yargı” başlıklı bölümünde düzenlenmiş olup kendisine denetimin yanı
sıra yargılama yetki ve görevi verilen bir kurumdur. Sayıştay yargısının etkin ve hızlı işleyebilmesini
adil yargılanma hakkı içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Yargı kararlarının kamuoyuyla
paylaşılması şeffaf bir yargının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Kolaylıkla ulaşılabilecek bir kararlar
külliyatının konu veya diğer esaslar ısından tasnifinin yapılarak yargı dairelerinin kullanımına
sunulması bir içtihat oluşmasına da destek verecektir. Yerleşmiş içtihatların varlığı adil yargılamaya
olan güveni pekiştirecektir. Sayıştay dairelerinin ve kurullarının kararlarını zamanında yayınlayacak
bir yönetim anlayışının benimsenmesi ve hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaç
doğrultusunda; yargı fonksiyonunun daha etkin, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim altyapısı
geliştirilecektir.
Sayıştay yargısal faaliyet alanında etkinlik için mahkeme kararlarının uygulama sonuçlarının
izlenmesine ilişkin sağlık bir takip yönteminin kurulması gereklidir. Sayıştay yargısının etkinliği
ancak ilamların infazının güvence altına alınması ile mümkündür. Sayıştay Kanunu ilamların infa
konusunda sorumlulukla açık ve net olarak belirlemiş ve izleme revini Sayıştay Başsavcılığına
vermiştir. Bu revin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için hukuki ve teknik altyapının kurulması
önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilamların infazının önündeki engellerin belirlenerek
bunların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınacak ve ilamların infaz sonuçlarının sorumlular
tarafından düzenli olarak Sayıştaya raporlanması sağlanacaktır.
AMAÇ 3
Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
HEDEF 1
Yar fonksiyonunun daha etkin, adil, zlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim
altyapısını geliştirmek
HEDEF 2
İlamların infazının etkinliğini artırmak
17
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Sayıştay, Anayasanın “Yargı” başlıklı bölümünde düzenlenmiş olup kendisine denetimin yanı
sıra yargılama yetki ve görevi verilen bir kurumdur. Sayıştay yargısının etkin ve hızlı işleyebilmesini
adil yargılanma hakkı içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Yargı kararlarının kamuoyuyla
paylaşılması şeffaf bir yargının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Kolaylıkla ulaşılabilecek bir kararlar
külliyatının konu veya diğer esaslar ısından tasnifinin yapılarak yargı dairelerinin kullanımına
sunulması bir içtihat oluşmasına da destek verecektir. Yerleşmiş içtihatların varlığı adil yargılamaya
olan güveni pekiştirecektir. Sayıştay dairelerinin ve kurullarının kararlarını zamanında yayınlayacak
bir yönetim anlayışının benimsenmesi ve hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaç
doğrultusunda; yargı fonksiyonunun daha etkin, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim altyapısı
geliştirilecektir.
Sayıştay yargısal faaliyet alanında etkinlik için mahkeme kararlarının uygulama sonuçlarının
izlenmesine ilişkin sağlık bir takip yönteminin kurulması gereklidir. Sayıştay yargısının etkinliği
ancak ilamların infazının güvence altına alınması ile mümkündür. Sayıştay Kanunu ilamların infa
konusunda sorumlulukla açık ve net olarak belirlemiş ve izleme revini Sayıştay Başsavcılığına
vermiştir. Bu revin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için hukuki ve teknik altyapının kurulması
önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilamların infazının önündeki engellerin belirlenerek
bunların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınacak ve ilamların infaz sonuçlarının sorumlular
tarafından düzenli olarak Sayıştaya raporlanması sağlanacaktır.
AMAÇ 3
Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
HEDEF 1
Yar fonksiyonunun daha etkin, adil, zlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim
altyapısını geliştirmek
HEDEF 2
İlamların infazının etkinliğini artırmak
Bir kurumdan beklenen verimin en üst düzeyde elde edilmesi in kurumsal yönetim
kapasitesinin güçlendirilip geliştirilmesi gerekmektedir. Bu hususta yönetime yardımcı olacak en
önemli araç şüphesiz ki kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak bir yönetim bilgi
sisteminin oluşturulmuş olmasıdır. Sayıştay Kanunu ile Sayıştayın rev alanı genişlemiştir. Bu
durum Sayıştay açısından gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgiyi artırmaktadır. Bununla
birlikte işlemlerin daha hızlı yapılması ve kararların daha hızlı alınması konusundaki Sayıştaya
yönelik beklentinin de artması doğal kabul edilmektedir. Yönetim işlevlerinin gerektirdiği bilginin
güvenilir, doğru ve zamanında elde edilebilmesi ve yönetilebilmesi için süratli ve doğru kararlar
alabilmeyi kolaylaştıracak bir yönetim bilgi sisteminin kurulması ve işlemesi gerekmektedir.
Bir kurum veya kuruluşun etkin çalışma durumunu belirleyen temel faktörlerden biri kurum
çalışanlarıdır. İnsan kaynakla bir kuruluşun en değerli varğıdır. İnsan kaynakla yönetimi ile
faaliyetler Sayıştay için en etkili gücünü geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak amacına
dönük gerçekleşebilecektir. Personelden etkin şekilde yararlanmak için personel değerlendirmesi,
kariyer gelişimi ve yönetimine odaklanan bir insan kaynakları yönetim planı geliştirilmektedir. İnsan
kaynakla yönetimi ile “insan” öğesini Sayıştay faaliyetlerinin merkezinde gören, onu ön plana
çıkaran bir yaklaşım benimsenmektedir.
AMAÇ 4
Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini
ve insan kaynakları yönetimini güçlendirmek
HEDEF 1
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
HEDEF 2
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
18
2018 Yılı Performans Programı
İletişim, Sayıştayın faaliyetlerinin iyi işlemesine kayda değer derecede katkıda bulunan en
önemli araçlardan biridir. Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımının
sağlanmasında önde gelen kamu kurumu olarak Sayıştayın imajının yaygınlaştırılmasında iletişim
önemli hale gelmiştir.
Yüksek denetim kurumları için ise iletişim, temel işlevlerini ve denetimler sonucu
düzenlediği raporları doğru ve istenilen bir şekilde ilgililere iletebilmesidir. Yüksek denetim
kurumu olarak Sayıştay, görev ve sorumluluklarını gereği gibi yerine getirirken TBMM,
kamuoyu ve denetlenen kamu idareleri ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. Sayıştayın sayılan
paydaşlarla iletişiminin güçlendirilmesi, kamu mali yönetiminin toplum içindeki güvenilirliği ve
etkinliğinin arttırılmasına, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesine ve güçlendirilmesine
katsağlayacaktır.
Sayıştay Kanunu’nda yapılan değişiklikten bu yana Sayıştay denetim metodolojileri ve
denetim yaklaşımı da değişmiştir. Denetlenen kurumlar bu değişimden doğrudan etkilenenler olarak
değişim konusunda bilgilendirilmesi gereken en önemli paydaşlardır. Denetlenen kurumların
denetimin amacı kapsamı ve metotları hakkında farkındalıklarının artırılması değişim yönetim
sürecini olumlu anlamda etkileyen faktörlerden biridir.
Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanmasında önde gelen
kamu kurumu olarak Sayıştay, raporlarını kamuoyuyla paylaşmak durumundadır. Sayıştay
TBMM ve dolayısıyla vatandaşlar adına denetim yapmaktadır. Halk, medya, sivil toplum ve
akademik çevreler Sayıştayın fonksiyonla, faaliyetleri ve raporları konusunda
bilgilendirilmelidir. Bu hususu göz önünde bulundurarak Sayıştay basın toplantıla veya
konferanslar gibi faaliyetler yürütecektir.
AMAÇ 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı
sağlamak amacıyla Saştan kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik
çalışmalar yapmak
HEDEF 1
TBMM ile ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak
HEDEF 2
Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
HEDEF 3
Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler
nezdinde tanıtmak
19
T.C. Sayıştay Başkanlığı
İletişim, Sayıştayın faaliyetlerinin iyi işlemesine kayda değer derecede katkıda bulunan en
önemli araçlardan biridir. Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımının
sağlanmasında önde gelen kamu kurumu olarak Sayıştayın imajının yaygınlaştırılmasında iletişim
önemli hale gelmiştir.
Yüksek denetim kurumları için ise iletişim, temel işlevlerini ve denetimler sonucu
düzenlediği raporları doğru ve istenilen bir şekilde ilgililere iletebilmesidir. Yüksek denetim
kurumu olarak Sayıştay, görev ve sorumluluklarını gereği gibi yerine getirirken TBMM,
kamuoyu ve denetlenen kamu idareleri ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. Sayıştayın sayılan
paydaşlarla iletişiminin güçlendirilmesi, kamu mali yönetiminin toplum içindeki güvenilirliği ve
etkinliğinin arttırılmasına, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesine ve güçlendirilmesine
katsağlayacaktır.
Sayıştay Kanunu’nda yapılan değişiklikten bu yana Sayıştay denetim metodolojileri ve
denetim yaklaşımı da değişmiştir. Denetlenen kurumlar bu değişimden doğrudan etkilenenler olarak
değişim konusunda bilgilendirilmesi gereken en önemli paydaşlardır. Denetlenen kurumların
denetimin amacı kapsamı ve metotları hakkında farkındalıklarının artırılması değişim yönetim
sürecini olumlu anlamda etkileyen faktörlerden biridir.
Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanmasında önde gelen
kamu kurumu olarak Sayıştay, raporlarını kamuoyuyla paylaşmak durumundadır. Sayıştay
TBMM ve dolayısıyla vatandaşlar adına denetim yapmaktadır. Halk, medya, sivil toplum ve
akademik çevreler Sayıştayın fonksiyonla, faaliyetleri ve raporları konusunda
bilgilendirilmelidir. Bu hususu göz önünde bulundurarak Sayıştay basın toplantıla veya
konferanslar gibi faaliyetler yürütecektir.
AMAÇ 5
Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı
sağlamak amacıyla Saştan kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik
çalışmalar yapmak
HEDEF 1
TBMM ile ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak
HEDEF 2
Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
HEDEF 3
Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler
nezdinde tanıtmak
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Sayıştay Başkanlığı 2014-2018 Stratejik Planına dayalı olarak
hazırlanan 2018 yılı Performans Programında;
- 5 stratejik amaç ve 11 stratejik hedef ile ilişkili 11 performans
hedefi belirlenmiştir.
- Bu hedeflere ilişkin 47 performans göstergesi ve bu hedeflere
ulaşmak için yürütülecek olan 44 faaliyet bulunmaktadır.
Performans programına ait performans hedef ve göstergeleri ile
bunlara ilişkin faaliyetler bu bölümün devamında yer almaktadır.
20
2018 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Yüzde 100 100 100 100 100
2 Yüzde 51 55 60 65 70
3 Yüzde / / 40 50 60
4 Yüzde 100 100 100 100 100
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 119.953.900,00 0,00
2 39.864.000,00 0,00
159.817.900,00 0,00
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
A1: Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap verme
sorumluluğunun ve şeffaflığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince gerekli altyapının
oluşturulmasına katkı sağlamak
H1: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe sistemi, iç
kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-faaliyet raporu)
gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi gibi
sistemlerini değerlendirmek üzere bir model geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin
hazırlanacaktır.
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
Performans Göstergeleri
Olumlu denetim görüşü verilen kamu idaresi yüzdesi
Denetim programlarının uygulanma oranı
Sayıştay, yürütülen denetimlerin sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna doğru, yeterli, zamanlı
bilgi ve raporlar sunmaktadır. Bu gösterge ile raporların TBMM’ye sunulması ve yayımlanması izlenmektedir.
Kalkınma planları ve yıllık programlardaki öncelikler, kamuoyu ve denetlenen kamu idarelerinin beklentileri, faaliyetlerinin
nitelik ve niceliği, bütçe büyüklükleri, denetlenme sıklığı, ihbar ve şikayetler, geçmiş yıl denetim sonuçları dikkate alınarak
ve risk değerlendirmesi yapılarak hazırlanan denetim programlarının uygulanmasının izlenmesi.
Olumlu denetim görüşü, denetlenen kamu idaresi mali rapor ve tablolarının kurumun mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını
tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıttığı durumlarda verilen görüştür. Sayıştayca kamu idarelerine olumlu
görüş verilmesi, kamu idarelerinin muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini
kurduğunun ve gereğince uyguladığının bir göstergesidir.
Sayıştay yaptığı denetimlerle kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin iyileştirilmesi
yoluyla, kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının doğru yönetimine
katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sayıştayın etkin denetim yapabilmesi için denetlenecek kurumlarda muhasebe sistemi
başta olmak üzere tüm sistemlerin kurulmuş olması önem arz etmektedir. Bu amaçla, yapılan denetimler ve raporlar
aracılığıyla denetlenen kamu kurumlarının iç kontrol sistemi, performans yönetim sistemi gibi sistemleri ne ölçüde
oluşturdukları kurum sistem değerlendirme formu yardımıyla tespit edilir.
Kamu idarelerinin muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans
yönetim sistemi gibi sistemlerini kurmuş olduklarının değerlendirilmesi
Genel Raporların tamamının yayımlanması ve Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulması
Genel Toplam
Faaliyetler
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar
denetlenerek, sistemlerin iyileştirilmesine, mali
saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine
katkı sağlanacaktır.
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay
raporları hazırlanacaktır.
Kaynak İhtiyacı
Toplam
159.817.900,00
39.864.000,00
119.953.900,00
21
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 101.574.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 11.265.100,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.114.800,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
119.953.900,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
119.953.900,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Birim veya Birimler
A1-H1-PH1: Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir
model geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin
hazırlanacaktır.
F1: Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek,
sistemlerin iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin
geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
22
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 35.420.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.246.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 198.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
39.864.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
39.864.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H1-PH1: Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
23
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 35.420.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.246.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 198.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
39.864.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
39.864.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H1-PH1: Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi sistemlerini değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları
hazırlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Adet 188 188 177 250 185
2 Adet 496 556 619 650 500
3 Adet 5 3 1 1 1
4 Adet / / 1 1 1
5 Adet / 3 3 3 3
6 Adet / 2 2 2 2
Denetim raporları ve TBMM’ye sunulacak raporlardan örnekleme yoluyla seçilenlerin meslektaş değerlendirmesi yoluyla
rehberlere uygunluğunun incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarının Meslektaş Değerlendirmesi Raporuna
dönüştürülmesi.
Uluslararası denetim standartlarına uygun denetim raporu sayısı
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim
Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti
Denetimi, Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme,
Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberlerinin yayımlanması ve
güncellenmesi
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili toplantılara katılım sağlanması.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili katılım sağlanan toplantı sayısı
Meslektaş Değerlendirmesi Raporları
Performans Hedefi
Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla, uluslararası standartlara uygun denetim
rehberleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Uluslararası denetim standartlarını yeterli şekilde uygulayan denetim
ekibi sayısı
Yıllık denetim programlarının riskli alan sektör raporu dikkate alınarak hazırlanması.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
Hedef H1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
Performans Göstergeleri
Riskli alan sektör raporu doğrultusunda hazırlanmış Yıllık Denetim
Programı
6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun öngördüğü şekilde denetimler uluslararası denetim standartları ve rehberler esas
alınarak yapılmakta ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ürünlerin hem uluslararası genel kabul görmüş
standartlara uygun olarak üretilmesi sağlanmış hem de yapılan denetimin bağımsızlığı, tarafsızlığı güvence altına
alınmış olmaktadır. Bu bakımdan uluslararası denetim standartlarının kabulü ve uygulanması, Sayıştayın denetim
faaliyetlerinin modernleştirilmesi sürecinde önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu göstergeler ile uluslararası
denetim standartlarını yeterli şekilde uygulayan denetim ekibi sayısı ve bu standartlara uygun olarak hazırlanan denetim
raporu sayısı izlenecektir.
Denetim sürecine ilişkin hususlar, kanunlar dikkate alınmak ve genel kabul görmüş uluslararası denetim
standartlarından yararlanmak suretiyle hazırlanacak rehberlerde belirtilmektedir. Bu çerçevede Sayıştay meslek
mensupları ve Genel Kurulunun görüşleri de alınarak denetim rehberlerinin hazırlanması ve hazırlanan rehberlerin
ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi.
24
2018 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 862.400,00 0,00
2 390.500,00 0,00
3 1.150.600,00 0,00
4 1.021.900,00 0,00
5 1.658.800,00 0,00
6 5.299.800,00 0,00
7 1.197.900,00 0,00
11.581.900,00 0,00
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir
eğitim verilecektir.
Toplam
862.400,00
Genel Toplam
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile
TBMM’ye sunulacak raporların rehberlere
uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi
yoluyla incelenecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal
organizasyonlara ve uluslararası sayıştayların
veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına
ve bilgi paylaşımı toplantılarına katılım
sağlanacaktır.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler
üzerinden değerlendirilecektir.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik
Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri Denetimi,
Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti
Denetimi, Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları
Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi
Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve uygulama
sonuçlarına göre güncellenecektir.
1.197.900,00
11.581.900,00
390.500,00
1.150.600,00
1.021.900,00
1.658.800,00
Denetim raporları temelinde riskli alanlar
belirlenecek ve yıllık denetim programlarında bu
alanlara öncelik verilecektir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Standartları Türkçeye tercüme edilecek ve güncel
tutulacaktır.
5.299.800,00
25
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 862.400,00 0,00
2 390.500,00 0,00
3 1.150.600,00 0,00
4 1.021.900,00 0,00
5 1.658.800,00 0,00
6 5.299.800,00 0,00
7 1.197.900,00 0,00
11.581.900,00 0,00
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir
eğitim verilecektir.
Toplam
862.400,00
Genel Toplam
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile
TBMM’ye sunulacak raporların rehberlere
uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi
yoluyla incelenecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal
organizasyonlara ve uluslararası sayıştayların
veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına
ve bilgi paylaşımı toplantılarına katılım
sağlanacaktır.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler
üzerinden değerlendirilecektir.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik
Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri Denetimi,
Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti
Denetimi, Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları
Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi
Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve uygulama
sonuçlarına göre güncellenecektir.
1.197.900,00
11.581.900,00
390.500,00
1.150.600,00
1.021.900,00
1.658.800,00
Denetim raporları temelinde riskli alanlar
belirlenecek ve yıllık denetim programlarında bu
alanlara öncelik verilecektir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Standartları Türkçeye tercüme edilecek ve güncel
tutulacaktır.
5.299.800,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 462.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 92.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 308.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
862.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
862.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, İlgili Komisyon
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları Türkçeye tercüme
edilecek ve güncel tutulacaktır.
26
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 181.500,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 33.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 176.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
390.500,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
390.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı F2: Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim verilecektir.
27
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 181.500,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 33.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 176.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
390.500,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
390.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı F2: Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim verilecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 627.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 105.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 418.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.150.600,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.150.600,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, İlgili Komisyon
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden
değerlendirilecektir.
28
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 649.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 108.900,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 264.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.021.900,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.021.900,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim
Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi,
Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk
Bildirimi Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre
güncellenecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Denetim Grubu 22, İlgili Komisyon
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
29
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 649.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 108.900,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 264.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.021.900,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.021.900,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim
Sistemleri Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi,
Düzenlilik Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk
Bildirimi Hazırlama rehberleri hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre
güncellenecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Denetim Grubu 22, İlgili Komisyon
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 1.320.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 228.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.658.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.658.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile TBMM’ye sunulacak
raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi yoluyla
incelenecektir.
30
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 4.873.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 404.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
5.299.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
5.299.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F6: Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
31
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 4.873.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 404.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
5.299.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
5.299.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F6: Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 330.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 49.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 818.400,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.197.900,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.197.900,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek amacıyla,
uluslararası standartlara uygun denetim rehberleri hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Faaliyet Adı
F7: Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası
Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi
paylaşımı toplantılarına katılım sağlanacaktır.
32
2018 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Yüzde 35 50 60 70 80
2 Yüzde / / 60 70 80
3 Adet 26 20 30 30 30
4 Adet 496 556 950 1000 650
5 Yüzde 20 100 100 100 100
6 Adet 120 190 950 1000 650
7 Adet 500 600 650 700 520
8 Adet / 1 1 1 1
9 Adet 6 5 2 4 4
10 Adet 3 5 4 1 2
11 Adet / 1 1 1 1
12
Adet 49 55 49 49 49
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
Hedef H2: Mesleki yeterliliği artırmak
Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip
çalışması, denetim yönetimi, proje/zaman yönetimi, iletişim,
bilgisayar becerileri vs. gibi konularda verilen eğitim sayısı
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (BDDT) etkin şekilde
kullanıldığı denetim sayısı
İnceleme Raporunun güncellenmesi
Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetim planlarına
uygun yürütülen denetim sayısı
Ekip çalışmasında başarılı olan denetim ekibi sayısı
Bilişim Teknolojileri (BT) sistemlerini etkin şekilde kullanan denetçi
sayısı
Bilişim Sistemleri Stratejisi
Mesleki araştırma çalışmaları yürütmek veya staj yapmak üzere
diğer ülke Sayıştaylarında görevlendirilen denetçi sayısı
Diğer uluslararası örgütlerde/ilgili kurumlarda görevlendirilen
meslek mensubu sayısı
Uluslararası sertifika sahibi meslek mensubu sayısı
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite çalışması
sonucunda hazırlanan inceleme raporunun güncellenmesi.
Sayıştay, meslek ve yönetim mensuplarının kurum misyonu ve vizyonuna uygun görev ifa etmelerini, verimlilik düzeylerini
yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha üst düzeyde yerine getirebilmeleri için bilgi, deneyim ve
becerilerini arttırmayı amaçlayan ve birimlerden gelen talepler de dikkate alınarak hazırlanan Genel Eğitim Planının,
yıllara göre detaylı olarak uygulamasını gösteren Yıllık Eğitim Programları aracılığıyla uygulanma oranının izlenmesi.
2014-2018 Sayıştay Stratejik Planında yer alan “Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması,
denetim yönetimi, proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri vs. gibi konularda verilen eğitim programlarının
kalitesinin artırılması” göstergesi ölçülebilir olmadığından dolayı gösterge eğitim sayısı üzerinden izlenecektir.
Meslek mensuplarına proje/zaman yönetimi, denetim yönetimi ve ekip çalışması konularında eğitimler verilerek
denetimlerin planlanan sürede yürütülmesi ve raporlanması.
Denetim ekiplerinin ekip çalışmasındaki başarılarının Ekip Çalışması Değerlendirme Formu yardımıyla ölçülmesi.
Performans Hedefi Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Yıllık eğitim programlarının uygulanma oranı
Genel Eğitim Planının uygulanma oranı
İnceleme Raporuyla alınması uygun olan uluslararası sertifikaları meslek mensuplarının edinmesinin sağlanması ve bu
sertifikalara sahip olan meslek mensubu sayısının takip edilmesi.
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin etkin şekilde kullanıldığı denetim sayısının izlenmesi.
Bilişim sistemleri yazılımlarının kullanımına ilişkin eğitimler verilerek bu sistemleri kullanan denetçi sayısında artış
sağlanması.
Stratejik amaç ve hedeflerden yola çıkarak kurumsal bilgiyi, ihtiyaç duyulan teknoloji ile en uygun şekilde bir araya
getirirken kurumun önceliklerini de dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretmek üzere bir Bilişim Sistemleri
Stratejisi hazırlanması ve uygulamaya başlanması.
Mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve inceleme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere diğer ülke
Sayıştaylarında görevlendirilen denetçi sayısının izlenmesi.
Meslek mensuplarımızın uluslararası örgütlerde/ilgili kurumlarda çalışmak üzere görevlendirilmesi.
33
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 228.580,00 0,00
2 592.240,00 0,00
3 37.400,00 0,00
4 3.392.800,00 0,00
5 1.112.100,00 0,00
6 443.300,00 0,00
7 2.540.300,00 0,00
8 1.674.200,00 0,00
9 56.100,00 0,00
10 322.850,00 0,00
10.399.870,00 0,00
2.540.300,00
1.674.200,00
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika
almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili
eğitimler düzenlenecektir.
Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanacak ve
uygulamaya başlanacaktır.
443.300,00
Denetim Yönetim Sistemi (SayCap) ve
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerine
(BDDT) ilişkin eğitimler ve brifingler
düzenlenecektir.
Genel Toplam
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile
mesleki konularda inceleme, araştırma ve
kıyaslama yapılması amacıyla en az 10
meslek mensubu yurt dışına gönderilecektir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim
sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite
çalışması sonucu hazırlanan inceleme raporu
güncellenecektir.
10.399.870,00
56.100,00
322.850,00
37.400,00
592.240,00
3.392.800,00
1.112.100,00
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu
hazırlanacaktır.
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına
ilişkin eğitim materyalleri hazırlanacak ve
eğitimler verilecektir.
Denetim metodolojisi, uluslararası denetim
standartları, ekip çalışması, proje/zaman
yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri,
protokol ve temsil gibi konularda eğitimler
verilecektir.
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için
Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerinden(BDDT) faydalanılacaktır.
228.580,00
Faaliyetler
Toplam
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı
ve Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
Kaynak İhtiyacı
34
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 128.700,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 25.080,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 74.800,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
228.580,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
228.580,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim
Planı ve Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
35
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 128.700,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 25.080,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 74.800,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
228.580,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
228.580,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim
Planı ve Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 204.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 42.240,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 345.400,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
592.240,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
592.240,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması,
proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi
konularda eğitimler verilecektir.
36
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 24.200,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.800,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
37.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
37.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
37
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 24.200,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.800,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
37.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
37.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 561.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 118.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 99.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 2.614.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
3.392.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
3.392.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerinden (BDDT) faydalanılacaktır.
38
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 36.300,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 145.200,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 924.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.112.100,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.112.100,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Denetim Grubu-22, Destek Grubu 2, Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri
hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.
39
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 36.300,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 145.200,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 924.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.112.100,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.112.100,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Denetim Grubu-22, Destek Grubu 2, Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri
hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 108.900,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 19.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 314.600,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
443.300,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
443.300,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F6: Denetim Yönetim Sistemi (SayCap) ve Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerine (BDDT) ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenecektir.
40
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 108.900,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 19.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 39.600,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 2.372.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
2.540.300,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
2.540.300,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F7: Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
41
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 108.900,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 19.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 39.600,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 2.372.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
2.540.300,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
2.540.300,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F7: Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 92.400,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 15.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.566.400,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.674.200,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.674.200,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F8: Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme,
araştırma ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10 meslek mensubu yurt
dışına gönderilecektir.
42
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 36.300,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.200,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
56.100,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
56.100,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F9: Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite çalışması sonucu hazırlanan
inceleme raporu güncellenecektir.
43
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 36.300,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.200,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
56.100,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
56.100,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F9: Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite çalışması sonucu hazırlanan
inceleme raporu güncellenecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 141.900,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.750,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 156.200,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
322.850,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
322.850,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Mesleki yeterliliğin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F10: Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu
amaçla ilgili eğitimler düzenlenecektir.
44
2018 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Adet / 1 1 1 1
2 Adet / / 4 6 2
3 Adet / / 2 / 2
4 Adet 1 1 1 1 1
5 Adet 2 1 1 1 1
6 Adet 20 50 20 20 20
Kamu idarelerinde eğitim için görevlendirilen denetçi sayısı
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanacak ve yürütülecek araştırma projesini ifade etmektedir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla ulusal düzeyde yapılacak olan toplantı
sayısının izlenmesi.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Sayıştay internet sitesi üzerinden talep formu aracılığıyla ve yazıyla eğitim talebi
üzerine kurumumuzca eğitimler verilmektedir. Bu gösterge ile eğitim için görevlendirilen denetçi sayısı izlenecektir.
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da sempozyum
sayısı
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
geliştirmek
Hedef
H3: Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili
diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
Performans Hedefi
Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile yürütülen ortak
denetim sayısı
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve yürütülen
araştırma projesi sayısı
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay, eğitim, konferans ya da
sempozyum sayısı
İşbirliği alanlarının geliştirilmesine ve bilgi paylaşımının artırılmasına yönelik olarak uluslararası örgütler ve diğer ülke
Sayıştayları ile yürütülen ortak denetimlerin izlenmesi.
Uluslararası düzeyde düzenlenecek toplantıları ifade etmektedir.
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla
düzenlenen uluslararası çalıştay sayısı
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenecek olan uluslararası çalıştay ifade etmektedir.
45
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Adet / 1 1 1 1
2 Adet / / 4 6 2
3 Adet / / 2 / 2
4 Adet 1 1 1 1 1
5 Adet 2 1 1 1 1
6 Adet 20 50 20 20 20
Kamu idarelerinde eğitim için görevlendirilen denetçi sayısı
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanacak ve yürütülecek araştırma projesini ifade etmektedir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla ulusal düzeyde yapılacak olan toplantı
sayısının izlenmesi.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Sayıştay internet sitesi üzerinden talep formu aracılığıyla ve yazıyla eğitim talebi
üzerine kurumumuzca eğitimler verilmektedir. Bu gösterge ile eğitim için görevlendirilen denetçi sayısı izlenecektir.
Ulusal düzeyde düzenlenen çalıştay, konferans ya da sempozyum
sayısı
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesini
geliştirmek
Hedef
H3: Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili
diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
Performans Hedefi
Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile yürütülen ortak
denetim sayısı
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve yürütülen
araştırma projesi sayısı
Uluslararası düzeyde düzenlenen çalıştay, eğitim, konferans ya da
sempozyum sayısı
İşbirliği alanlarının geliştirilmesine ve bilgi paylaşımının artırılmasına yönelik olarak uluslararası örgütler ve diğer ülke
Sayıştayları ile yürütülen ortak denetimlerin izlenmesi.
Uluslararası düzeyde düzenlenecek toplantıları ifade etmektedir.
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla
düzenlenen uluslararası çalıştay sayısı
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenecek olan uluslararası çalıştay ifade etmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 1.284.800,00 0,00
2 251.400,00 0,00
3 415.800,00 0,00
4 238.150,00 0,00
5 687.500,00 0,00
2.877.650,00 0,00
1.284.800,00
238.150,00
687.500,00
2.877.650,00
415.800,00
251.400,00
Genel Toplam
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi
amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında bir
sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının
giderilmesine katkı sağlanacaktır.
Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile
işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir
araştırma projesi hazırlanacak ve yürütülecektir.
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin
paylaşılması amacıyla düzenlenen uluslararası
çalıştaylar düzenlenecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
46
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 369.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 57.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 858.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.284.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.284.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
47
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 369.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 57.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 858.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
1.284.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
1.284.800,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Uluslararası örgütler ve diğer ülke sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 192.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 27.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
251.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
251.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla
düzenlenen uluslararası çalıştaylar düzenlenecektir.
48
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 59.400,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 48.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 308.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
415.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
415.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi
hazırlanacak ve yürütülecektir.
49
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 59.400,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 48.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 308.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
415.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
415.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 4
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi
hazırlanacak ve yürütülecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 119.900,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 21.450,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 96.800,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
238.150,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
238.150,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği
kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
50
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 91.300,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 22.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 574.200,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
687.500,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
687.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı
sağlanacaktır.
51
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 91.300,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 22.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 574.200,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
687.500,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
687.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı
sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Yüzde 50 70 80 85 100
2 Yüzde 100 100 100 100 100
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 2.383.100,00 0,00
2 377.800,00 0,00
2.760.900,00 0,00
Performans Hedefi
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Yargı fonksiyonun adil, hızlı, şeffaf işlemesini sağlayacak yargı sürecine ilişkin bilişim altyapısının tamamlanması.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Hedef
H1: Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim
altyapısını geliştirmek
2.760.900,00
Performans Göstergeleri
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat
güncellenerek, bilişim altyapısına dahil
edilecektir.
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı
tamamlanacaktır.
Toplam
2.383.100,00
377.800,00
Sayıştay yargısına ilişkin bilişim altyapısının yargılama süreçlerine ilişkin güncelenen mevzuata uygun olarak
geliştirilmesi
Bilişim altyapısının tamamlanması
Sayıştay yargısına ilişkin bilişim altyapısının güncellenen
mevzuata uygun hale getirilmesi
52
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 709.500,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 112.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 301.400,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 1.260.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
2.383.100,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
2.383.100,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı F1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
53
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 709.500,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 112.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 301.400,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 1.260.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
2.383.100,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
2.383.100,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı F1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 308.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 50.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.800,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
377.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
377.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar, Başsavcılık
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A3-H1-PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına
dahil edilecektir.
54
2018 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Adet / 1 1 1 1
2 Adet / / / 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 862.400,00 0,00
2 206.800,00 0,00
1.069.200,00 0,00
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
862.400,00
206.800,00
1.069.200,00
Performans Hedefi
İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır.
Performans Göstergeleri
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin
sonuçları Başkanlığa raporlayacaktır.
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve
Başkanlığa raporlanacaktır.
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme raporu
İlamların infazına ilişkin izleme raporu
Sayıştay yargısının sonucu olan ilamların yerine getirilip getirilmediğini etkin bir şekilde izlemek ve ilamların infazının
önündeki engelleri belirlemek için nelerin yapılması gerektiğinin değerlendirildiği bir raporun hazırlanması.
İlamların infazına ilişkin izleme raporu hazırlanması.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Hedef H2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
55
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Adet / 1 1 1 1
2 Adet / / / 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 862.400,00 0,00
2 206.800,00 0,00
1.069.200,00 0,00
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
862.400,00
206.800,00
1.069.200,00
Performans Hedefi
İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları oluşturulacaktır.
Performans Göstergeleri
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin
sonuçları Başkanlığa raporlayacaktır.
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve
Başkanlığa raporlanacaktır.
İlamların izlenmesine ilişkin değerlendirme raporu
İlamların infazına ilişkin izleme raporu
Sayıştay yargısının sonucu olan ilamların yerine getirilip getirilmediğini etkin bir şekilde izlemek ve ilamların infazının
önündeki engelleri belirlemek için nelerin yapılması gerektiğinin değerlendirildiği bir raporun hazırlanması.
İlamların infazına ilişkin izleme raporu hazırlanması.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Hedef H2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 704.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 136.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
862.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
862.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1: İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa
raporlayacaktır.
56
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 154.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 30.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
206.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
206.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1: İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı
F2: İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa
raporlanacaktır.
57
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 154.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 30.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
206.800,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
206.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1: İlamların infazının etkinliğini artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı
F2: İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa
raporlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Yüzde / / 30 40 60
2 Adet 496 556 950 1000 650
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 8.482.000,00 0,00
2 451.000,00 0,00
8.933.000,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Hedef H1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
Performans Hedefi
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere yönetim bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale
getirilebilmesi için grup başkanlıkları tarafından
stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine
ilişkin maliyetlendirmeyi de içeren yıllık plan
hazırlanacaktır.
Genel Toplam
Faaliyetler
451.000,00
Kaynak İhtiyacı
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda
geliştirilecektir.
Yönetim Bilgi Sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi
Maliyeti hesaplanan denetim çalışması sayısı
Toplam
8.482.000,00
8.933.000,00
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetiminin sağlanması, güvenilir, doğru ve zamanında bilgi elde edinilmesi ve yönetilebilmesi
için süratli ve doğru kararlar alabilmeyi kolaylaştıracak bir yönetim bilgi sisteminin kurulmuştur. Kurulmuş olan sistemin yıl
içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi.
Grup Başkanlıkları tarafından hazırlanan yıllık planlara dayanarak yapılan tüm denetimlerin maliyetlerinin hesaplanması
amaçlanmaktadır. Denetim maliyetlerinin ölçülebilmesi denetimin verimliliği hakkında bilgi verecektir.
58
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 726.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 132.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 7.580.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
8.482.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
8.482.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere
yönetim bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F1: Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecektir.
59
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 726.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 132.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 7.580.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
8.482.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
8.482.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere
yönetim bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F1: Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 363.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 66.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
451.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
451.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları, Strateji Geliştirme Birim
Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine katkı sağlamak üzere
yönetim bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F2: Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin
maliyetlendirmeyi de içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
60
2018 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Yüzde / / 25 30 35
2 Adet 4 2 2 2 2
3 Adet / / 1 1 1
4 Adet / / / 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 989.560,00 0,00
2 62.700,00 0,00
3 37.400,00 0,00
4 412.280,00 0,00
5 22.273.440,00 0,00
23.775.380,00 0,00
Genel Toplam
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı
sosyal faaliyetler yürütülecektir.
Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulaması
izlenecek ve uygulama sonuçları değerlendirilecektir.
23.775.380,00
989.560,00
İş ortamı iyileştirilecektir.
62.700,00
37.400,00
412.280,00
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar
düzenlenecektir.
Toplam
Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
22.273.440,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Hedef H2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Performans Hedefi İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Performans Göstergeleri
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
İnsan kaynakları yönetim stratejisi uygulanma oranı
İdarenin personelle yaptığı görüşme sonuçlarına dair rapor
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle yaptığı görüşmelerin
sıklığı
İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı ile mevcut insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi, işin uygun
kişilere yaptırılması, çalışanlarımızdan etkin şekilde yararlanmak üzere çalışan performansının değerlendirilmesi ile kariyer
gelişimi ve yönetimine odaklanan bir insan kaynakları yönetim planı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu gösterge ile İnsan
Kaynakları Yönetimi Stratejisinin uygulanması izlenecektir.
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak amacıyla üst yönetim ile personel arasında toplantılar yapılması.
Çalışan memnuniyeti anketi aracılığıyla, kurum mensuplarının motivasyon seviyelerinin izlenmesi ve motivasyonun artması
için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi.
Personelle yapılan görüşmeler sonrasında insan kaynakları alanındaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
hakkında bir rapor hazırlanması.
61
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Yüzde / / 25 30 35
2 Adet 4 2 2 2 2
3 Adet / / 1 1 1
4 Adet / / / 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 989.560,00 0,00
2 62.700,00 0,00
3 37.400,00 0,00
4 412.280,00 0,00
5 22.273.440,00 0,00
23.775.380,00 0,00
Genel Toplam
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı
sosyal faaliyetler yürütülecektir.
Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulaması
izlenecek ve uygulama sonuçları değerlendirilecektir.
23.775.380,00
989.560,00
İş ortamı iyileştirilecektir.
62.700,00
37.400,00
412.280,00
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar
düzenlenecektir.
Toplam
Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
22.273.440,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Hedef H2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
Performans Hedefi İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Performans Göstergeleri
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
İnsan kaynakları yönetim stratejisi uygulanma oranı
İdarenin personelle yaptığı görüşme sonuçlarına dair rapor
İdarenin insan kaynakları konusunda personelle yaptığı görüşmelerin
sıklığı
İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı ile mevcut insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi, işin uygun
kişilere yaptırılması, çalışanlarımızdan etkin şekilde yararlanmak üzere çalışan performansının değerlendirilmesi ile kariyer
gelişimi ve yönetimine odaklanan bir insan kaynakları yönetim planı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu gösterge ile İnsan
Kaynakları Yönetimi Stratejisinin uygulanması izlenecektir.
İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak amacıyla üst yönetim ile personel arasında toplantılar yapılması.
Çalışan memnuniyeti anketi aracılığıyla, kurum mensuplarının motivasyon seviyelerinin izlenmesi ve motivasyonun artması
için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi.
Personelle yapılan görüşmeler sonrasında insan kaynakları alanındaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
hakkında bir rapor hazırlanması.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 627.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 142.560,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 220.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
989.560,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
989.560,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulaması izlenecek ve uygulama
sonuçları değerlendirilecektir.
62
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 12.100,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 48.400,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
62.700,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
62.700,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F2: Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
63
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 12.100,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 48.400,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
62.700,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
62.700,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F2: Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 24.200,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.400,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.800,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
37.400,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
37.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
64
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 178.200,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 38.280,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 195.800,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
412.280,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
412.280,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek Grubu 7, Sosyal İşler Birim
Başkanlığı, Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler
yürütülecektir.
65
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 178.200,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 38.280,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 195.800,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
412.280,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
412.280,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek Grubu 7, Sosyal İşler Birim
Başkanlığı, Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler
yürütülecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 2.481.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 649.440,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 92.400,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 19.050.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
22.273.440,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
22.273.440,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek Grubu 1, Sosyal İşler Birim
Başkanlığı, Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı, Teknik ve Mali İşler Birim
Başkanlığı, Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A4-H2-PH1: İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F5: İş ortamı iyileştirilecektir.
66
2018 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Adet 1 1 1 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1
212.300,00 0,00
212.300,00 0,00
Performans Hedefi
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
212.300,00
Plan ve Bütçe Komisyonu ile yapılan toplantıların sayısı
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay raporları hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile bütçe görüşmelerinden
önce yapılacak olan toplantıları ifade etmektedir.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar
yapılacaktır.
212.300,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef
H1: Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin
farkındalığı artırmak
67
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Adet 1 1 1 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1
212.300,00 0,00
212.300,00 0,00
Performans Hedefi
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Toplam
212.300,00
Plan ve Bütçe Komisyonu ile yapılan toplantıların sayısı
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay raporları hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile bütçe görüşmelerinden
önce yapılacak olan toplantıları ifade etmektedir.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar
yapılacaktır.
212.300,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef
H1: Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin
farkındalığı artırmak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 108.900,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 19.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.600,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
212.300,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
212.300,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A5-H1-PH1: TBMM ile ilişkiler geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F1: Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar yapılacaktır.
68
2018 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Adet / / / 1 1
2 Adet 4 2 2 2 2
3 Adet / / / 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 212.300,00 0,00
2 3.366.000,00 0,00
3 131.340,00 0,00
3.709.640,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef H2: Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine yönelik
toplantı/etkinlik sayısı
212.300,00
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi uygulamaya konulacaktır.
Denetlenen kurumların denetim amacı, kapsamı ve metotları hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesine yönelik
toplantı/etkinlik yapılması
3.366.000,00
131.340,00
3.709.640,00
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi
sağlanacaktır.
Denetlenen kurumların üst yönetimleriyle yapılan toplantı sayısı
Denetlenen kurumlarla iletişim konularına yönelik hazırlanan
değerlendirme raporu
Toplam
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine
yönelik faaliyet sonuçları raporlanacaktır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar
Sayıştay Raporları ve denetim metodları hakkında
bilgilendirilecektir.
Denetlenen kurumların üst yönetimleriyle kamu mali yönetim sistemine ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi
amacıyla toplantıların yapılması.
Denetlenen kurumların üst yönetimleri ile düzenlenen toplantı/etkinlikler doğrultusunda denetlenen kurumlarla iletişim
değerlendirilerek bu konuya ilişkin bir raporun hazırlanması.
69
T.C. Sayıştay Başkanlığı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü
Birimi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Adet / / / 1 1
2 Adet 4 2 2 2 2
3 Adet / / / 1 1
Bütçe
Bütçe
Dışı
1 212.300,00 0,00
2 3.366.000,00 0,00
3 131.340,00 0,00
3.709.640,00 0,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef H2: Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine yönelik
toplantı/etkinlik sayısı
212.300,00
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi uygulamaya konulacaktır.
Denetlenen kurumların denetim amacı, kapsamı ve metotları hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesine yönelik
toplantı/etkinlik yapılması
3.366.000,00
131.340,00
3.709.640,00
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi
sağlanacaktır.
Denetlenen kurumların üst yönetimleriyle yapılan toplantı sayısı
Denetlenen kurumlarla iletişim konularına yönelik hazırlanan
değerlendirme raporu
Toplam
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine
yönelik faaliyet sonuçları raporlanacaktır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar
Sayıştay Raporları ve denetim metodları hakkında
bilgilendirilecektir.
Denetlenen kurumların üst yönetimleriyle kamu mali yönetim sistemine ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi
amacıyla toplantıların yapılması.
Denetlenen kurumların üst yönetimleri ile düzenlenen toplantı/etkinlikler doğrultusunda denetlenen kurumlarla iletişim
değerlendirilerek bu konuya ilişkin bir raporun hazırlanması.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 108.900,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 19.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.600,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
212.300,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
212.300,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı F1: Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
70
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 1.650.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 286.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.430.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
3.366.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
3.366.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
71
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 1.650.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 286.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.430.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
3.366.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
3.366.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirilecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 82.500,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 15.840,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 33.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
131.340,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
131.340,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1: Denetlenen kurumlarla etkin iletişim için İletişim Stratejisi
uygulamaya konulacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine yönelik faaliyet sonuçları
raporlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
72
2018 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü Birimi 2014 2015 2016 2017 2018
1 Adet 2 2 2 2 2
2 Adet / / / 1 1
3 Adet / / 1 1 1
4 Adet 3 3 1 1 1
5 Yüzde 20 30 50 50 55
Bütçe Bütçe Dışı
1 167.200,00 0,00
2 223.300,00 0,00
3 780.560,00 0,00
4 265.320,00 0,00
5 253.000,00 0,00
1.689.380,00 0,00
Performans Hedefi
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler İletişim Stratejisi çerçevesinde
geliştirilecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Güncellenmiş tanıtım broşürü
Düzenlenen ulusal eğitim sayısı
Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı
Kurumsal tanınırlık anketinin sonuçlarında iyileşme
Toplam
Sayıştay ve raporlarına ilişkin düzenlenen basın açıklamaları
sayısı
Performans Göstergeleri
Sayıştay raporları ve faaliyetleri hakkında kamuoyu, medya, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevreleri bilgilendirmek
için basın toplantılarının düzenlenmesi/basın açıklamalarının yapılması.
Kamuoyunun Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve çıktılarını anlatan tanıtım broşürü yoluyla
bilgilendirilmesi.
Sayıştay ve faaliyetleri hakkında düzenlenecek olan ulusal sempozyum/çalıştay/eğitim sayısının izlenmesi.
Sivil toplum örgütleri ile yapılan toplantıların izlenmesi.
Sayıştayın tanınırlığının artırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek üzere bir anket yapılması ve
anket sonuçlarındaki iyileşmenin izlenmesi.
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef
H3: Sayıştayın ve faaliyetlerinin kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler nezdinde
tanıtılması
1.689.380,00
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında
basın toplantısı/açıklaması düzenlenecektir.
223.300,00
780.560,00
265.320,00
253.000,00
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve
uygulanacaktır.
Genel Toplam
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını,
denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını
anlatan broşürler basarak medyanın ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Ulusal düzeyde bir
sempozyum/çalıştay/eğitim düzenlenecektir.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı
düzenlenecektir.
167.200,00
73
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 72.600,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.200,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 81.400,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
167.200,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
167.200,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F1: Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı/açıklaması
düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
74
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 108.900,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 19.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 94.600,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
223.300,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
223.300,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F2: Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim
çıktılarını anlatan broşürler basılarak medyanın ve kamuoyunun
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
75
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 108.900,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 19.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 94.600,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
223.300,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
223.300,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F2: Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim
çıktılarını anlatan broşürler basılarak medyanın ve kamuoyunun
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 198.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 43.560,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 539.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
780.560,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
780.560,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
F3: Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/eğitim
düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
76
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 151.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 34.320,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 79.200,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
265.320,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
265.320,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F4: Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
77
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 151.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 34.320,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 79.200,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
265.320,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
265.320,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F4: Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Özel Kalem
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 140.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 33.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 79.200,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
253.000,00
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
253.000,00
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler
İletişim Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Faaliyet Adı F5: Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
78
2018 Yılı Performans Programı
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
1
Denetlenen kurumların muhasebe
sistemi, iç kontrol sistemi, performans
netimi sistemi gibi sistemlerini
değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin
iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
159.817.900,00
57,76 0,00 0,00
159.817.900,00
57,76
1
Yıllık denetim programlarında belirlenen
kurumlar denetlenerek, sistemlerin
iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap
verebilirliğin geliştirilmesine katkı
sağlanacaktır.
119.953.900,00
43,35 0,00 0,00
119.953.900,00
43,35
2
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel
Sayıştay raporları hazırlanacaktır.
39.864.000,00
14,41 0,00 0,00
39.864.000,00
14,41
2
Denetim anlayış ve yaklaşımını
değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
11.581.900,00
4,19 0,00 0,00
11.581.900,00
4,19
1
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Standartları Türkçeye tercüme edilecek ve
güncel tutulacaktır.
862.400,00
0,31 0,00 0,00
862.400,00
0,31
2
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en
az bir eğitim verilecektir.
390.500,00
0,14 0,00 0,00
390.500,00
0,14
3
Standartlara uygunluk tamamlanmış
denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
1.150.600,00
0,42 0,00 0,00
1.150.600,00
0,42
4
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik
Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri
Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme,
Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik Denetimi,
Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel
Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri
hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre
güncellenecektir.
1.021.900,00
0,37 0,00 0,00
1.021.900,00
0,37
İdare
Adı
ToplamBütçe İçi
Faaliyet
2018
Bütçe
Dışı
Performans
Hedefi
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Sayıştay Başkanlığı 2018 yılı Performans Programında 11 performans hedefi, bu hedeflere
ilişkin 47 performans göstergesi ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek olan 44 faaliyet
bulunmaktadır.
Sayıştay Başkanlığı bütçe teklifi toplam 276.701.000 TL’dir. Teklif edilen bu ödeneğin
226.827.120 TL’sinin performans programında yer alan 44 faaliyet için, 49.873.880 TL’sinin ise
genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır.
İDARE PERFORMANS TABLOSU
79
T.C. Sayıştay Başkanlığı
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
1
Denetlenen kurumların muhasebe
sistemi, iç kontrol sistemi, performans
netimi sistemi gibi sistemlerini
değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin
iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
159.817.900,00
57,76 0,00 0,00
159.817.900,00
57,76
1
Yıllık denetim programlarında belirlenen
kurumlar denetlenerek, sistemlerin
iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap
verebilirliğin geliştirilmesine katkı
sağlanacaktır.
119.953.900,00
43,35 0,00 0,00
119.953.900,00
43,35
2
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel
Sayıştay raporları hazırlanacaktır.
39.864.000,00
14,41 0,00 0,00
39.864.000,00
14,41
2
Denetim anlayış ve yaklaşımını
değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
11.581.900,00
4,19 0,00 0,00
11.581.900,00
4,19
1
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Standartları Türkçeye tercüme edilecek ve
güncel tutulacaktır.
862.400,00
0,31 0,00 0,00
862.400,00
0,31
2
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en
az bir eğitim verilecektir.
390.500,00
0,14 0,00 0,00
390.500,00
0,14
3
Standartlara uygunluk tamamlanmış
denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
1.150.600,00
0,42 0,00 0,00
1.150.600,00
0,42
4
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik
Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri
Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme,
Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik Denetimi,
Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel
Uygunluk Bildirimi Hazırlama rehberleri
hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre
güncellenecektir.
1.021.900,00
0,37 0,00 0,00
1.021.900,00
0,37
İdare
Adı
ToplamBütçe İçi
Faaliyet
2018
Bütçe
Dışı
Performans
Hedefi
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Sayıştay Başkanlığı 2018 yılı Performans Programında 11 performans hedefi, bu hedeflere
ilişkin 47 performans göstergesi ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek olan 44 faaliyet
bulunmaktadır.
Sayıştay Başkanlığı bütçe teklifi toplam 276.701.000 TL’dir. Teklif edilen bu ödeneğin
226.827.120 TL’sinin performans programında yer alan 44 faaliyet için, 49.873.880 TL’sinin ise
genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır.
İDARE PERFORMANS TABLOSU
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
5
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak
raporların rehberlere uygunluğu kurum içi
meslektaş değerlendirmesi yoluyla
incelenecektir.
1.658.800,00
0,60 0,00 0,00
1.658.800,00
0,60
6
Denetim raporları temelinde riskli alanlar
belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik
verilecektir.
5.299.800,00
1,92 0,00 0,00
5.299.800,00
1,92
7
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal
organizasyonlara ve uluslararası
Sayıştayların veya örgütlerin düzenlediği
denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı
toplantılarına katılım sağlanacaktır.
1.197.900,00
0,43 0,00 0,00
1.197.900,00
0,43
3
Mesleki yeterliliğin artırılması
sağlanacaktır.
10.399.870,00
3,76 0,00 0,00
10.399.870,00
3,76
1
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı
ve Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
228.580,00
0,08 0,00 0,00
228.580,00
0,08
2
Denetim metodolojisi, uluslararası denetim
standartları, ekip çalışması, proje/zaman
yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri,
protokol ve temsil gibi konularda eğitimler
verilecektir.
592.240,00
0,21 0,00 0,00
592.240,00
0,21
3
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu
hazırlanacaktır.
37.400,00
0,01 0,00 0,00
37.400,00
0,01
4
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için
Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerinden(BDDT) faydalanılacaktır.
3.392.800,00
1,23 0,00 0,00
3.392.800,00
1,23
5
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına
ilişkin eğitim materyalleri hazırlanacak ve
eğitimler verilecektir.
1.112.100,00
0,40 0,00 0,00
1.112.100,00
0,40
Faaliyet
2018
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
İdare
Adı
Performans
Hedefi
80
2018 Yılı Performans Programı
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
6
Denetim Yönetim Sistemi(SayCap) ve
Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerine(BDDT) ilişkin eğitimler ve
brifingler düzenlenecektir.
443.300,00
0,16 0,00 0,00
443.300,00
0,16
7
Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanacak ve
uygulamaya başlanacaktır.
2.540.300,00
0,92 0,00 0,00
2.540.300,00
0,92
8
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile
mesleki konularda inceleme, araştırma ve
kıyaslama yapılması amacıyla en az 10
meslek mensubu yurt dışına gönderilecektir.
1.674.200,00
0,61 0,00 0,00
1.674.200,00
0,61
9
Uluslararası geçerliliği olan denetim
sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite
çalışması sonucu hazırlanan inceleme
raporu güncellenecektir.
56.100,00
0,02 0,00 0,00
56.100,00
0,02
10
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika
almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili
eğitimler düzenlenecektir.
322.850,00
0,12 0,00 0,00
322.850,00
0,12
4
Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi
için ulusal ve uluslararası düzeyde
işbirliği yapılacaktır.
2.877.650,00
1,04 0,00 0,00
2.877.650,00
1,04
1
Uluslararası örgütler ve diğer ülke
sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
1.284.800,00
0,46 0,00 0,00
1.284.800,00
0,46
2
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin
paylaşılması amacıyla düzenlenen
uluslararası çalıştaylar düzenlenecektir.
251.400,00
0,09 0,00 0,00
251.400,00
0,09
3
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi
amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak
ve yürütülecektir.
415.800,00
0,15 0,00 0,00
415.800,00
0,15
4
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi
amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında bir
sempozyum/ çalıştay/ konferans
düzenlenecektir.
238.150,00
0,09 0,00 0,00
238.150,00
0,09
5
Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının
giderilmesine katkı sağlanacaktır.
687.500,00
0,25 0,00 0,00
687.500,00
0,25
2018
Faaliyet
Performans
Hedefi
Bütçe
Dışı
Bütçe İçi Toplam
İdare
Adı
81
T.C. Sayıştay Başkanlığı
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
6
Denetim Yönetim Sistemi(SayCap) ve
Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerine(BDDT) ilişkin eğitimler ve
brifingler düzenlenecektir.
443.300,00
0,16 0,00 0,00
443.300,00
0,16
7
Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanacak ve
uygulamaya başlanacaktır.
2.540.300,00
0,92 0,00 0,00
2.540.300,00
0,92
8
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile
mesleki konularda inceleme, araştırma ve
kıyaslama yapılması amacıyla en az 10
meslek mensubu yurt dışına gönderilecektir.
1.674.200,00
0,61 0,00 0,00
1.674.200,00
0,61
9
Uluslararası geçerliliği olan denetim
sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite
çalışması sonucu hazırlanan inceleme
raporu güncellenecektir.
56.100,00
0,02 0,00 0,00
56.100,00
0,02
10
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika
almaları desteklenecek ve bu amaçla ilgili
eğitimler düzenlenecektir.
322.850,00
0,12 0,00 0,00
322.850,00
0,12
4
Denetim metodolojilerinin geliştirilmesi
için ulusal ve uluslararası düzeyde
işbirliği yapılacaktır.
2.877.650,00
1,04 0,00 0,00
2.877.650,00
1,04
1
Uluslararası örgütler ve diğer ülke
sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
1.284.800,00
0,46 0,00 0,00
1.284.800,00
0,46
2
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin
paylaşılması amacıyla düzenlenen
uluslararası çalıştaylar düzenlenecektir.
251.400,00
0,09 0,00 0,00
251.400,00
0,09
3
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi
amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak
ve yürütülecektir.
415.800,00
0,15 0,00 0,00
415.800,00
0,15
4
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi
amacıyla kurumlarla işbirliği kapsamında bir
sempozyum/ çalıştay/ konferans
düzenlenecektir.
238.150,00
0,09 0,00 0,00
238.150,00
0,09
5
Denetlenen kurumların eğitim ihtiyaçlarının
giderilmesine katkı sağlanacaktır.
687.500,00
0,25 0,00 0,00
687.500,00
0,25
2018
Faaliyet
Performans
Hedefi
Bütçe
Dışı
Bütçe İçi Toplam
İdare
Adı
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
5
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim
altyapısı tamamlanacaktır.
2.760.900,00
1,00 0,00 0,00
2.760.900,00
1,00
1
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı
tamamlanacaktır.
2.383.100,00
0,86 0,00 0,00
2.383.100,00
0,86
2
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat
güncellenerek, bilişim altyapısına dahil
edilecektir.
377.800,00
0,14 0,00 0,00
377.800,00
0,14
6
İlamların infazının etkinliğini artırmak
üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
1.069.200,00
0,39 0,00 0,00
1.069.200,00
0,39
1
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine
ilişkin sonuçları Başkanlığa raporlayacaktır.
862.400,00
0,31 0,00 0,00
862.400,00
0,31
2
İlamların infazına ilişkin engeller
belirlenecek ve Başkanlığa raporlanacaktır.
206.800,00
0,07 0,00 0,00
206.800,00
0,07
7
Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimine
katkı sağlamak üzere süreç yönetim
çerçeve belgesi tamamlanacaktır.
8.933.000,00
3,23 0,00 0,00
8.933.000,00
3,23
1
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirilecektir.
8.482.000,00
3,07 0,00 0,00
8.482.000,00
3,07
2
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale
getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak grup
faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi de
içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
451.000,00
0,16 0,00 0,00
451.000,00
0,16
8
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
hazırlanacaktır.
23.775.380,00
8,59 0,00 0,00
23.775.380,00
8,59
1
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi
uygulaması izlenecek ve uygulama
sonuçları değerlendirilecektir.
989.560,00
0,36 0,00 0,00
989.560,00
0,36
2
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar
düzenlenecektir.
62.700,00
0,02 0,00 0,00
62.700,00
0,02
3 Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
37.400,00
0,01 0,00 0,00
37.400,00
0,01
4
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını
artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
412.280,00
0,15 0,00 0,00
412.280,00
0,15
5 İş ortamı iyileştirilecektir.
22.273.440,00
8,05 0,00 0,00
22.273.440,00
8,05
9
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkilerin
geliştirilmesi amacıyla İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
212.300,00
0,08 0,00 0,00
212.300,00
0,08
1
Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli
toplantılar yapılacaktır.
212.300,00
0,08 0,00 0,00
212.300,00
0,08
İdare
Adı
Faaliyet
Performans
Hedefi
2018
Bütçe İçi Toplam
Bütçe
Dışı
82
2018 Yılı Performans Programı
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
10
Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi
geliştirmek için İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
3.709.640,00
1,34 0,00 0,00
3.709.640,00
1,34
1
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi
sağlanacaktır.
212.300,00
0,08 0,00 0,00
212.300,00
0,08
2
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar
Sayıştay Raporları ve denetim metodları
hakkında bilgilendirilecektir.
3.366.000,00
1,22 0,00 0,00
3.366.000,00
1,22
3
Denetimlerle ilgili farkındalığın
geliştirilmesine yönelik faaliyet sonuçları
raporlanacaktır.
131.340,00
0,05 0,00 0,00
131.340,00
0,05
11
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve
akademik çevreler ile ilişkiler
geliştirilecek ve İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
1.689.380,00
0,61 0,00 0,00
1.689.380,00
0,61
1
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında
iki basın toplantısı/açıklaması
düzenlenecektir.
167.200,00
0,06 0,00 0,00
167.200,00
0,06
2
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını,
denetim yaklaşımı ve denetim çıktıları
anlatan broşürler basılarak medyanın ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
223.300,00
0,08 0,00 0,00
223.300,00
0,08
3
Uluslararası düzeyde bir
sempozyum/çalıştay/eğitim düzenlenecektir.
780.560,00
0,28 0,00 0,00
780.560,00
0,28
4
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı
düzenlenecektir.
265.320,00
0,10 0,00 0,00
265.320,00
0,10
5
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve
uygulanacaktır.
253.000,00
0,09 0,00 0,00
253.000,00
0,09
226.827.120,00 81,98 0,00 0,00 226.827.120,00 81,98
49.873.880,00 18,02 0,00 0,00 49.873.880,00 18,02
276.701.000,00 100,00 0,00 0,00 276.701.000,00 100,00
GENEL TOPLAM
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
İdare
Adı
Faaliyet
Performans
Hedefi
2018
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
83
T.C. Sayıştay Başkanlığı
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
10
Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi
geliştirmek için İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
3.709.640,00
1,34 0,00 0,00
3.709.640,00
1,34
1
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi
sağlanacaktır.
212.300,00
0,08 0,00 0,00
212.300,00
0,08
2
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar
Sayıştay Raporları ve denetim metodları
hakkında bilgilendirilecektir.
3.366.000,00
1,22 0,00 0,00
3.366.000,00
1,22
3
Denetimlerle ilgili farkındalığın
geliştirilmesine yönelik faaliyet sonuçları
raporlanacaktır.
131.340,00
0,05 0,00 0,00
131.340,00
0,05
11
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve
akademik çevreler ile ilişkiler
geliştirilecek ve İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
1.689.380,00
0,61 0,00 0,00
1.689.380,00
0,61
1
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında
iki basın toplantısı/açıklaması
düzenlenecektir.
167.200,00
0,06 0,00 0,00
167.200,00
0,06
2
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını,
denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını
anlatan broşürler basılarak medyanın ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
223.300,00
0,08 0,00 0,00
223.300,00
0,08
3
Uluslararası düzeyde bir
sempozyum/çalıştay/eğitim düzenlenecektir.
780.560,00
0,28 0,00 0,00
780.560,00
0,28
4
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı
düzenlenecektir.
265.320,00
0,10 0,00 0,00
265.320,00
0,10
5
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve
uygulanacaktır.
253.000,00
0,09 0,00 0,00
253.000,00
0,09
226.827.120,00 81,98 0,00 0,00 226.827.120,00 81,98
49.873.880,00 18,02 0,00 0,00 49.873.880,00 18,02
276.701.000,00 100,00 0,00 0,00 276.701.000,00 100,00
GENEL TOPLAM
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
İdare
Adı
Faaliyet
Performans
Hedefi
2018
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
01 Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
Genel Toplam
156.621.900,00 3.878.100,00
İdare A
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamı
0,00 160.500.000,00
18.843.620,00 1.296.380,00 0,00 20.140.000,00
17.561.600,00 43.848.400,00 0,00 61.410.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 851.000,00 0,00 851.000,00
33.800.000,00 0,00 0,00 33.800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
226.827.120,00 49.873.880,00 0,00 276.701.000,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0,00
0,00 0,00 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 226.827.120,00 49.873.880,00 0,00 276.701.000,00
0,00
Yurt Dışı 0,00
0,00
0,00
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
84
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYET
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin
iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı
sağlanacaktır.
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları hazırlanacaktır.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları Türkçeye tercüme edilecek ve
güncel tutulacaktır.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim verilecektir.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri
Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik
Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama
rehberleri hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulacak raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi
yoluyla incelenecektir.
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların
veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına
katılım sağlanacaktır.
A1H1PH1: Denetlenen kurumların
muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi
sistemlerini değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin
iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
A2H1PH1:
Denetim anlayış ve yaklaşımını
değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Denetim
Grubu 22, İlgili Komisyon
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, İlgili Komisyon
SORUMLU BİRİMLER
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, İlgili Komisyon
85
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
Yıllık denetim programlarında belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin
iyileştirilmesine, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine katkı
sağlanacaktır.
Yasal görev ve yetkilere uygun olarak genel Sayıştay raporları hazırlanacaktır.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları Türkçeye tercüme edilecek ve
güncel tutulacaktır.
Tercümesi tamamlanan standartlarla ilgili en az bir eğitim verilecektir.
Standartlara uygunluk tamamlanmış denetimler üzerinden değerlendirilecektir.
Performans Denetimi, Etkililik Ekonomiklik Verimlilik Denetimi, Bilişim Sistemleri
Denetimi, Mali İstatistikleri Değerlendirme, Siyasi Parti Denetimi, Düzenlilik
Denetimi, Faaliyet Raporları Değerlendirme, Genel Uygunluk Bildirimi Hazırlama
rehberleri hazırlanacak ve uygulama sonuçlarına göre güncellenecektir.
Örnekleme yoluyla seçilen denetim raporları ile Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulacak raporların rehberlere uygunluğu kurum içi meslektaş değerlendirmesi
yoluyla incelenecektir.
Denetim raporları temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yıllık denetim
programlarında bu alanlara öncelik verilecektir.
Yolsuzlukla mücadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararası Sayıştayların
veya örgütlerin düzenlediği denetim çalışmalarına ve bilgi paylaşımı toplantılarına
katılım sağlanacaktır.
A1H1PH1: Denetlenen kurumların
muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetimi sistemi gibi
sistemlerini değerlendirmek üzere bir model
geliştirilerek, ilgili sistemlerin
iyileştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
A2H1PH1: Denetim anlayış ve yaklaşımını
değiştirmek amacıyla, uluslararası
standartlara uygun denetim rehberleri
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Denetim
Grubu 22, İlgili Komisyon
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, İlgili Komisyon
SORUMLU BİRİMLER
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, İlgili Komisyon
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYET
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi çerçevesinde Sayıştayın Genel Eğitim Planı ve
Yıllık Eğitim Programı hazırlanacaktır.
Denetim metodolojisi, uluslararası denetim standartları, ekip çalışması,
proje/zaman yönetimi, iletişim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi
konularda eğitimler verilecektir.
Ekip Çalışması Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Etkin bir denetim gerçekleştirilebilmek için Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerinden faydalanılacaktır.
Üretilen bilişim sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitim materyalleri hazırlanacak ve
eğitimler verilecektir.
Denetim Yönetim Sistemi (SayCap) ve Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerine
(BDDT) ilişkin eğitimler ve brifingler düzenlenecektir.
Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ile mesleki konularda inceleme, araştırma
ve kıyaslama yapılması amacıyla en az 10 meslek mensubu yurt dışına
gönderilecektir.
Uluslararası geçerliliği olan denetim sertifikalarının mensuplarımıza
kazandırılmasını teminen yapılan fizibilite çalışması sonucu hazırlanan inceleme
raporu güncellenecektir.
Meslek mensuplarının uluslararası sertifika almaları desteklenecek ve bu amaçla
ilgili eğitimler düzenlenecektir.
A2H2PH1:
Mesleki yeterliliğin artırılması
sağlanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4, Destek Grubu 7
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2
SORUMLU BİRİMLER
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Denetim Grubu-22, Destek Grubu 2, Destek
Grubu 7
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 2, Destek
Grubu 7
86
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYET
Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen
uluslararası çalıştaylar düzenlenecektir.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak
ve yürütülecektir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği
kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanacaktır.
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına dahil
edilecektir.
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa
raporlayacaktır.
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa raporlanacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
A2H3PH1:
Denetim metodolojilerinin
geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
A3H1PH1:
Yargılama süreçlerine ilişkin
bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
A3H2PH1:
İlamların infazının etkinliğini
artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 4
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar
Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar,Başsavcılık
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim
Başkanlığı
87
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile işbirliği alanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Denetime ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen
uluslararası çalıştaylar düzenlenecektir.
Denetim metodolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak
ve yürütülecektir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kurumlarla işbirliği
kapsamında bir sempozyum/çalıştay/konferans düzenlenecektir.
Denetlenen Kurumların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanacaktır.
Yargılama süreçlerine ilişkin bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuat güncellenerek, bilişim altyapısına dahil
edilecektir.
Başsavcılık, ilamlarla ilgili izleme görevine ilişkin sonuçları Başkanlığa
raporlayacaktır.
İlamların infazına ilişkin engeller belirlenecek ve Başkanlığa raporlanacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
A2H3PH1: Denetim metodolojilerinin
geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yapılacaktır.
A3H1PH1: Yargılama süreçlerine ilişkin
bilişim altyapısı tamamlanacaktır.
A3H2PH1: İlamların infazının etkinliğini
artırmak üzere izleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 4
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar
Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Daireler, Kurullar,Başsavcılık
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 4
Bölüm Başkanları Koordinatörlüğünde;
Başsavcılık, Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim
Başkanlığı
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYET
Yönetim Bilgi Sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecektir.
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin uygulaması izlenecek ve uygulama
sonuçları değerlendirilecektir.
Üst yönetim ve personel arasında toplantılar düzenlenecektir.
Çalışan Memnuniyet Anketi düzenlenecektir.
Çalışanların iş verimini ve motivasyonlarını artırıcı sosyal faaliyetler yürütülecektir.
İş ortamı iyileştirilecektir.
A4H2PH1:
İnsan Kaynakları Yönetim
Stratejisi uygulanacaktır.
A4H1PH1:
Kurum faaliyetlerinin etkin
yönetimine katkı sağlamak üzere yönetim
bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek
Grubu 7, Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Destek
Hizmetleri Birim Başkanlığı, Özel Kalem
Denetim maliyetlerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için grup başkanlıkları
tarafından stratejik plana uygun olarak grup faaliyetlerine ilişkin maliyetlendirmeyi
de içeren yıllık plan hazırlanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 2, Strateji Geliştirme Birim
Başkanlığı
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı, Destek
Grubu 1, Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Strateji
Geliştirme Birim Başkanlığı, Teknik ve Mali
İşler Birim Başkanlığı, Destek Hizmetleri Birim
Başkanlığı
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
SORUMLU BİRİMLER
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları,
Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
88
2018 Yılı Performans Programı
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYET
A5H1PH1:
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile
ilişkiler geliştirilecektir.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar yapılacaktır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirilecektir.
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine yönelik faaliyet sonuçları
raporlanacaktır.
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı/açıklaması
düzenlenecektir.
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını
anlatan broşürler basarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/eğitim düzenlenecektir.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Özel Kalem
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Özel Kalem
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Tüm
Denetim Grupları
Sayıştay Başkanlığında harcama yetkilisi tek olduğu için harcama birimleri yerine sorumlu birimler gösterilmiştir
.
A5H2PH1:
Denetlenen kurumlarla etkin
iletişim için İletişim Stratejisi uygulamaya
konulacaktır.
A5H3PH1:
Kamuoyu, medya, sivil toplum
ve akademik çevreler ile ilişkiler İletişim
Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Özel Kalem
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7, Tüm Denetim Grupları
SORUMLU BİRİMLER
89
T.C. Sayıştay Başkanlığı
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
A5H1PH1: Türkiye Büyük Millet Meclisi ile
ilişkiler geliştirilecektir.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar yapılacaktır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirilecektir.
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine yönelik faaliyet sonuçları
raporlanacaktır.
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı/açıklaması
düzenlenecektir.
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını
anlatan broşürler basarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/eğitim düzenlenecektir.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Özel Kalem
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Özel Kalem
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Tüm
Denetim Grupları
Sayıştay Başkanlığında harcama yetkilisi tek olduğu için harcama birimleri yerine sorumlu birimler gösterilmiştir.
A5H2PH1: Denetlenen kurumlarla etkin
iletişim için İletişim Stratejisi uygulamaya
konulacaktır.
A5H3PH1: Kamuoyu, medya, sivil toplum
ve akademik çevreler ile ilişkiler İletişim
Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Özel Kalem
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7, Tüm Denetim Grupları
SORUMLU BİRİMLER
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYET
A5H1PH1:
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile
ilişkiler geliştirilecektir.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile düzenli toplantılar yapılacaktır.
Toplantılar aracılığıyla denetlenen kurumlar Sayıştay Raporları ve denetim
metodları hakkında bilgilendirilecektir.
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesine yönelik faaliyet sonuçları
raporlanacaktır.
Sayıştay Raporları ve faaliyetleri hakkında iki basın toplantısı/açıklaması
düzenlenecektir.
Sayıştayın görev ve sorumluluklarını, denetim yaklaşımı ve denetim çıktılarını
anlatan broşürler basarak medyanın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Ulusal düzeyde bir sempozyum/çalıştay/eğitim düzenlenecektir.
Sivil toplum örgütleri ile bir toplantı düzenlenecektir.
Kurumsal tanınırlık anketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Özel Kalem
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Özel Kalem
Denetimlerle ilgili farkındalığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Tüm
Denetim Grupları
Sayıştay Başkanlığında harcama yetkilisi tek olduğu için harcama birimleri yerine sorumlu birimler gösterilmiştir
.
A5H2PH1:
Denetlenen kurumlarla etkin
iletişim için İletişim Stratejisi uygulamaya
konulacaktır.
A5H3PH1:
Kamuoyu, medya, sivil toplum
ve akademik çevreler ile ilişkiler İletişim
Stratejisi çerçevesinde geliştirilecektir.
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Destek Grubu 7, Özel Kalem
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 1, Tüm Denetim Grupları
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7
Bölüm Başkanı Koordinatörlüğünde;
Destek Grubu 7, Tüm Denetim Grupları
SORUMLU BİRİMLER