2019 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Ocak 2019
SUNUŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
çerçevesinde kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak
kullanımında etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin sağlanması, hesap
verme mekanizmala ile mali saydamlığın geliştirilmesi konularına
yönelik olarak Sayıştay, stratejik planlama ve performans esaslı
bütçeleme çalışmaları örnek teşkil edecek şekilde önemle ele
almaktadır.
Stratejik yönetimin önemli bir bileşeni olan performans programı, kamu idarelerinin
program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri
faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyaçlarını ve performans göstergelerini içermektedir.
2019 Yılı Performans Programı’nda denetim, yargı, kurumsal yapı ve iletişim alanlarına
yönelik olarak toplam 24 performans göstergesi ve bu göstergelere ulaşmak için yürütülecek
olan 24 adet faaliyet belirlenmiştir. Programda Sayıştayın kendine verilen görevleri yerine
getirirken önemle üzerinde durduğu, anayasal ve yasal yetkilendirmelerin yanında, kurumsal
kapasitesinin geliştirilmesi, mensupların mesleki yeterliliğinin artırılması, küresel kabul ve
ulusal tercihlerin önemsenmesi, kamuoyu ve diğer kamu kurumları ile iletişimin geliştirilmesi
ve kurumsal güvenirliliğin yüksek tutulması hususları da göz önüne alınmıştır.
2019 Yılı Performans Programı’nın Sayıştayın hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar
sağlayacağı düşüncesiyle hayırlı olmasını diliyorum.
Seyit Ahmet BAŞ
Sayıştay Başkanı
İÇİNDEKİLER
I - GENEL LGİLER
A- Yetki, rev ve Sorumluluklar ................................................................................ 1
B- Teşkilat Yapısı .......................................................................................................... 6
C- Fiziksel Kaynaklar ................................................................................................... 8
D- İnsan Kaynakları ...................................................................................................... 9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler .................................................................................. 14
B- Amaç ve Hedefler .................................................................................................. 17
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ................................................. 21
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .......................................................................... 55
T.C. Sayıştay Başkanlığı
1
I - GENEL BİLGİLER
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.
Anayasa hükümleri:
Yargı bölümü
IV. Sayıştay
Madde 160
Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal
güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlemek ve sorumlulan hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında
ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar
düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları
arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay
tarafından yapılır.
Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve
yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla
düzenlenir.”
“Mali Hükümler bölümü
Bütçe ve kesinhesap
Madde 161–
Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan
başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden
başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar.
Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine
verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez
ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.
Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara
bağlanır.”
2
2019 Yılı Performans Programı
Kamu iktisadi teşebbüslerin denetimi
Madde 165–Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait
olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla
düzenlenir.”
Siyasi Haklar ve Ödevler bölümü
Siyasî partilerin uyacakları esaslar
Madde 69
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın
uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve
giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde
uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken
Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir..”
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Dış denetim
Madde 68-
Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar
ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve
sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği
ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep
edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen
raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici
tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak
düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
3
Kamu iktisadi teşebbüslerin denetimi
Madde 165–Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait
olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla
düzenlenir.”
Siyasi Haklar ve Ödevler bölümü
Siyasî partilerin uyacakları esaslar
Madde 69
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın
uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve
giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde
uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken
Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir..”
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Dış denetim
Madde 68-
Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar
ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve
sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği
ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep
edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen
raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici
tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak
düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun
olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesaplan hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda
düzenlenir.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu
"Denetim alanı
Madde 4- Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını,
mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş
anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya
da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri
ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları,
nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa
Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu
hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı
%50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve
bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan
bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız
denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslarara kuruluş ve
örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi kapsamına giren kamu
kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer
kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
4
2019 Yılı Performans Programı
"Sayıştayın görevleri
Madde 5- Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar
sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların
hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.”
"Sayıştayın yetkileri
Madde 6-
Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları
göndereceği mensuplaaracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak
üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar
dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri,
faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve
olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel
hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet
dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör, program, proje
ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay şından uzman görevlendirilebilir.
Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.”
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun
" Geçici Görevlendirme
Madde 31- 1) Mahkemenin Anayasa ve bu Kanunda verilen görevlerini yerine getirirken ihtiyaç
görülmesi hâlinde; hâkim, savcı ve Sayıştay denetçileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan
memur ve diğer kamu görevlisi statüsünde olanlar aylık, ödenek, her türlü zam, tazminatlar ile diğer
T.C. Sayıştay Başkanlığı
5
"Sayıştayın görevleri
Madde 5- Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar
sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların
hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.”
"Sayıştayın yetkileri
Madde 6-
Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları
göndereceği mensuplaaracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak
üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar
dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri,
faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve
olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel
hükümlere tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet
dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör, program, proje
ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay şından uzman görevlendirilebilir.
Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.”
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun
" Geçici Görevlendirme
Madde 31- 1) Mahkemenin Anayasa ve bu Kanunda verilen görevlerini yerine getirirken ihtiyaç
görülmesi hâlinde; hâkim, savcı ve Sayıştay denetçileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan
memur ve diğer kamu görevlisi statüsünde olanlar aylık, ödenek, her türlü zam, tazminatlar ile diğer
mali ve sosyal hak ve yardımlar kurumlarınca ödenmek kaydıyla Mahkemede geçici olarak
görevlendirilebilir. Bu hüküm çerçevesince yapılacak görevlendirmelerde kamu görevlisinin
muvafakati aranır. Bu şekilde yapılan görevlendirmenin süresi bir yılı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde
bu süre altı aylık dönemler hâlinde uzatılabilir.”
Siyasi partilerin mali denetimi
Madde 55-
Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğunun denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş
bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının
onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi
Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay
Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere
mahkemeye gönderilir.”
6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
“ Adaylara Yardım
Madde 14-
(6) Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler, seçim
sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna sunulur. Yüksek Seçim
Kurulu bir ay içinde, seçim hesaplarını inceler ve varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp
aşılmadığını tespit eder. Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Yüksek Seçim
Kurulu tarafından adaylara uygun bir süre verilir. Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti aşan
miktar ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilir. Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştaydan
ve gerekli görülen diğer kamu kurumlarından yardım alabilir.”
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesi
6085 sayılı Kanun'un 4’üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen kamu işletmelerinin, aynı
Kanun'un 43’üncü maddesi gereği denetlenerek raporlanması hükmü getirilmiştir. Anılan Kanun
kapsamındaki kamu işletmelerinin 3346 sayı Kanun da belirtilen usul esaslar dikkate alınarak denetim
sonucu düzenlenen raporlar TBMM'nin denetimine esas olmak üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Komisyonuna sunulmaktadır.
Sayıştayın yürütmekte olduğu hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak diğer idarelerle mevzuattan
kaynaklanan görev ve yetki çatışması bulunmamaktadır. Yukarıda bahsedilen ilgili mevzuattaki yasal
yükümlülükler yerine getirilmektedir ve Sayıştay mevzuatıyla ilgili herhangi bir yasal değişiklik ihtiyacı
öngörülmemektedir.
6
2019 Yılı Performans Programı
B- TEŞKİLAT YAPISI
6085 sayılı Kanun’a göre Sayıştayın yargılama ve denetim olmak üzere iki temel görevi
bulunmakta olup görevlerini yargılama daireleri ve denetim grupları vasıtasıyla yerine getirmektedir.
Sayıştay; Başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Sayıştay Başkanı üyeler arasından iki başkan yardımcısı görevlendirir. Bunlardan biri denetim
diğeri ise yönetim görevlerini yürütürler.
Denetimden sorumlu başkan yardımcısı, denetim programının hazırlanması, denetim
faaliyetlerinin yürütülmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesine ilişkin koordinasyon işlerinden
sorumludur. Bu görevlerin yerine getirilmesinde 5 (beş) adet bölüm başkanı kendisine yardım eder.
Bölüm başkanları birinci sınıfa ayrılmış uzman denetçiler arasından görevlendirilir.
Denetim ve denetim destek grupları da bölüm başkanlarına bağlı olarak çalışırlar. Denetim
grupları bütçe türlerine göre oluşturulmaktadır. Denetim destek grupları denetim faaliyetlerine yardımcı
olacak işleri yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımcısı ise Başkan adına Sayıştayın yönetim işlerini yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımcısına verilmiş görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak
üzere üç bölüm başkanı görevlendirilir.
Yönetime ilişkin görevler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personel eliyle
gördürülür.
Yargı ve karar organları; Yargılama daireleri, Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu,
Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin
Kurulu, Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile Başsavcılıktır.
B- TEŞKİLAT YAPISI
6085 sayılı Kanun’a göre Sayıştayın yargılama ve denetim olmak üzere iki temel görevi
bulunmakta olup görevlerini yargılama daireleri ve denetim grupları vasıtasıyla yerine getirmektedir.
Sayıştay; Başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Sayıştay Başkanı üyeler arasından iki başkan yardımcı görevlendirir. Bunlardan biri denetim
diğeri ise yönetim görevlerini yürütürler.
Denetimden sorumlu başkan yardımcısı, denetim programının hazırlanması, denetim
faaliyetlerinin yürütülmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesine ilişkin koordinasyon işlerinden
sorumludur. Bu görevlerin yerine getirilmesinde 5 (beş) adet lüm başkanı kendisine yardım eder.
Bölüm başkanları birinci sınıfa ayrılmış uzman denetçiler arasından görevlendirilir.
Denetim ve denetim destek grupları da bölüm başkanlarına bağlı olarak çalışırlar. Denetim
grupları tçe türlerine göre oluşturulmaktadır. Denetim destek grupları denetim faaliyetlerine yardımcı
olacak işleri yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımcısı ise Başkan adına Sayıştayın yönetim işlerini yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımsına verilmiş görevlerin yerine getirilmesine yardım olmak
üzere üç bölüm başkanı görevlendirilir.
Yönetime ilişkin görevler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personel eliyle
gördürülür.
Yargı ve karar organları; Yargılama daireleri, Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu,
Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin
Kurulu, Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile Başsavlıktır.
DAİRELER (1-8)
BAŞSAVCILIK
GENEL KURUL
TEMYİZ KURULU
DAİRELER KURULU
RAPOR DEĞERLENDİRME KURULU
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
MESLEK MENSUPLARI YÜKSELME VE
DİSİPLİN KURULU
DENETİM PLAN. VE KOOR. KURULU
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ DENETÇİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞ.
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
(DENETİMDEN SORUMLU)
BAŞKAN YARDIMCISI
(YÖNETİMDEN SORUMLU)
BÖLÜM BAŞKANI
Genel Bütçeli Kamu
İdareleri Denetim
Grup Başkanlıkları
Sosyal Güvenlik
Kurumları Denetim
Grup Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Kamu İşletmeleri
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Özel Bütçeli
Kamu İdareleri
ve Üniversiteler
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Mahalli İdareler
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Destek Grup
Başkanlıkları
Denetim ve Yargı
Hizmetleri Birim
Başkanlığı
BÖLÜM BAŞKANI
İnsan Kaynakları
Birim Başkanlığı
Strateji Geliştirme
Birim Başkanlığı
Hukuk Birimi
BÖLÜM BAŞKANI
Teknik ve Mali İşler
Birim Başkanlığı
BÖLÜM BAŞKANI
Sosyal İşler Birim
Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Birim Başkanlığı
Elektronik Bilgi
İşlem Merkezi
Başhekimlik
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI
T.C. Sayıştay Başkanlığı
7
B- TEŞKİLAT YAPISI
6085 sayılı Kanun’a göre Sayıştayın yargılama ve denetim olmak üzere iki temel görevi
bulunmakta olup görevlerini yargılama daireleri ve denetim grupları vasıtasıyla yerine getirmektedir.
Sayıştay; Başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Sayıştay Başkanı üyeler arasından iki başkan yardımcısı görevlendirir. Bunlardan biri denetim
diğeri ise yönetim görevlerini yürütürler.
Denetimden sorumlu başkan yardımcısı, denetim programının hazırlanması, denetim
faaliyetlerinin yürütülmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesine ilişkin koordinasyon işlerinden
sorumludur. Bu görevlerin yerine getirilmesinde 5 (beş) adet bölüm başkanı kendisine yardım eder.
Bölüm başkanları birinci sınıfa ayrılmış uzman denetçiler arasından görevlendirilir.
Denetim ve denetim destek grupları da bölüm başkanlarına bağlı olarak çalışırlar. Denetim
grupları bütçe türlerine göre oluşturulmaktadır. Denetim destek grupları denetim faaliyetlerine yardımcı
olacak işleri yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımcısı ise Başkan adına Sayıştayın yönetim işlerini yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımcısına verilmiş görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak
üzere üç bölüm başkanı görevlendirilir.
Yönetime ilişkin görevler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personel eliyle
gördürülür.
Yargı ve karar organları; Yargılama daireleri, Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu,
Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin
Kurulu, Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile Başsavcılıktır.
B- TEŞKİLAT YAPISI
6085 sayılı Kanun’a göre Sayıştayın yargılama ve denetim olmak üzere iki temel görevi
bulunmakta olup görevlerini yargılama daireleri ve denetim grupları vasıtasıyla yerine getirmektedir.
Sayıştay; Başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Sayıştay Başkanı üyeler arasından iki başkan yardımcı görevlendirir. Bunlardan biri denetim
diğeri ise yönetim görevlerini yürütürler.
Denetimden sorumlu başkan yardımcısı, denetim programının hazırlanması, denetim
faaliyetlerinin yürütülmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesine ilişkin koordinasyon işlerinden
sorumludur. Bu görevlerin yerine getirilmesinde 5 (beş) adet lüm başkanı kendisine yardım eder.
Bölüm başkanları birinci sınıfa ayrılmış uzman denetçiler arasından görevlendirilir.
Denetim ve denetim destek grupları da bölüm başkanlarına bağlı olarak çalışırlar. Denetim
grupları tçe türlerine göre oluşturulmaktadır. Denetim destek grupları denetim faaliyetlerine yardımcı
olacak işleri yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımcısı ise Başkan adına Sayıştayın yönetim işlerini yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımsına verilmiş görevlerin yerine getirilmesine yardım olmak
üzere üç bölüm başkanı görevlendirilir.
Yönetime ilişkin görevler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personel eliyle
gördürülür.
Yargı ve karar organları; Yargılama daireleri, Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu,
Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin
Kurulu, Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile Başsavlıktır.
DAİRELER (1-8)
BAŞSAVCILIK
GENEL KURUL
TEMYİZ KURULU
DAİRELER KURULU
RAPOR DEĞERLENDİRME KURULU
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
MESLEK MENSUPLARI YÜKSELME VE
DİSİPLİN KURULU
DENETİM PLAN. VE KOOR. KURULU
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ DENETÇİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞ.
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
(DENETİMDEN SORUMLU)
BAŞKAN YARDIMCISI
(YÖNETİMDEN SORUMLU)
BÖLÜM BAŞKANI
Genel Bütçeli Kamu
İdareleri Denetim
Grup Başkanlıkları
Sosyal Güvenlik
Kurumları Denetim
Grup Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Kamu İşletmeleri
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Özel Bütçeli
Kamu İdareleri
ve Üniversiteler
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Mahalli İdareler
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Destek Grup
Başkanlıkları
Denetim ve Yargı
Hizmetleri Birim
Başkanlığı
BÖLÜM BAŞKANI
İnsan Kaynakları
Birim Başkanlığı
Strateji Geliştirme
Birim Başkanlığı
Hukuk Birimi
BÖLÜM BAŞKANI
Teknik ve Mali İşler
Birim Başkanlığı
BÖLÜM BAŞKANI
Sosyal İşler Birim
Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Birim Başkanlığı
Elektronik Bilgi
İşlem Merkezi
Başhekimlik
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI
8
2019 Yılı Performans Programı
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR
Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan 96.000 kullanım alanına sahip Ankara/Balgat
semtindeki merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca ODTÜ ve Gölbaşında arşiv alanına sahiptir.
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 715 adet lojman ile Manavgat Eğitim ve
Dinlenme Tesisi ve Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisi mevcuttur. Hizmet binasında kütüphane, sağlık
merkezi, konferans salonu, yemekhane, kreş ve PTT ile banka şubesi bulunmaktadır.
Ayrıca 45’i binek otosu olmak üzere toplam 55 aracımız bulunmaktadır.
Bilgi işlem; gelişen teknolojilerden etkin ve güvenli bir şekilde yararlanarak, kurumsal
fonksiyonları ve yönetimsel ihtiyaçları karşılama vizyonuyla hareket etmektedir. Bu amaçla Sayıştay
denetim ve yönetimin her aşamasında bilişim teknolojilerini kullanmak ve etkinliğini artırmak için
çalışmalarını sürdürmektedir.
Sayıştay birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak için kullanılan bilgi ve
teknolojik kaynak envanterleriağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
2017–2018 Donanım ve Fiziksel Sunucu Envanteri
2018
Masaüstü Kişisel Bilgisayar
1658 1632
Dizüstü Bilgisayar
1156
Tablet
154 159
Veri Tabanı Sunucusu
3 Sanal Sunucu
3 Sanal Sunucu
Mail Sunucusu
2 Sanal Sunucu
2 Sanal Sunucu
Dosya Sunucusu
1 Sanal Sunucu
Doküman Yönetim Sistemi
4 Sanal Sunucu 4 Sanal Sunucu
Denetim Yönetim Sistemi
2 Sanal Sunucu 2 Sanal Sunucu
T.C. Sayıştay Başkanlığı
9
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR
Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan 96.000 kullanım alanına sahip Ankara/Balgat
semtindeki merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca ODTÜ ve Gölbaşında arşiv alanına sahiptir.
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 715 adet lojman ile Manavgat Eğitim ve
Dinlenme Tesisi ve Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisi mevcuttur. Hizmet binasında kütüphane, sağlık
merkezi, konferans salonu, yemekhane, kreş ve PTT ile banka şubesi bulunmaktadır.
Ayrıca 45’i binek otosu olmak üzere toplam 55 aracımız bulunmaktadır.
Bilgi işlem; gelişen teknolojilerden etkin ve güvenli bir şekilde yararlanarak, kurumsal
fonksiyonları ve yönetimsel ihtiyaçları karşılama vizyonuyla hareket etmektedir. Bu amaçla Sayıştay
denetim ve yönetimin her aşamasında bilişim teknolojilerini kullanmak ve etkinliğini artırmak için
çalışmalarını sürdürmektedir.
Sayıştay birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak için kullanılan bilgi ve
teknolojik kaynak envanterleriağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
2017–2018 Donanım ve Fiziksel Sunucu Envanteri
2017
2018
Masaüstü Kişisel Bilgisayar
1658 1632
Dizüstü Bilgisayar
1197
1156
Tablet
154
159
Veri Tabanı Sunucusu
3 Sanal Sunucu
3 Sanal Sunucu
Mail Sunucusu
2 Sanal Sunucu
2 Sanal Sunucu
Dosya Sunucusu
1 Sanal Sunucu
1 Sanal Sunucu
Doküman Yönetim Sistemi
4 Sanal Sunucu 4 Sanal Sunucu
Denetim Yönetim Sistemi
2 Sanal Sunucu 2 Sanal Sunucu
D- İNSAN KAYNAKLARI
İnsan kaynaklarımız; meslek mensupları, Başsav ve savcılar ile yönetim mensuplarından
oluşmaktadır.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanlave üyeler ile denetçilerdir. Sayıştay Başkanı,
6085 sayılı Kanun’a göre TBMM Genel Kurulu tarafından seçilmektedir.
Daire başkanları, üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Sayıştay Başkanı tarafından
görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, 6085 sayılı Kanun’a göre Genel Kurul ve TBMM tarafından seçilmektedir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim itibarıyla
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış
yurt içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya
yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından, ÖSYM
tarafından yapılan eleme sınavı ve yazılı sınav ile Sayıştay
tarafından yapılan mülakat sınavı sonucuna göre Sayıştay
Başkanı tarafından atanmaktadır.
Sayıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanı kararıyla, Sayıştay Savcıları ise Cumhurbaşkanı onayı ile
atanmaktadır.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sayıştay Başkanı tarafından
atanmaktadır.
10
2019 Yılı Performans Programı
Başkanlık:
1 Başkan
2 Başkan Yardımcısı
8 Bölüm Başkanı
Denetimden Sorumlu 5 Bölüm Başkanı
Yönetimden Sorumlu 3 Bölüm Başkanı
56 Üye (Başkan ve Başkan Yardımcıları hariç)
Her bir dairede;
1 Daire Başkanı
6 Üye
Genel Kurul:
Başkan
Başkan Yardımcıları
8 Daire Başkanı
48 Üye
Temyiz Kurulu:
4 Daire Başkanı
16 Üye
Daireler Kurulu:
2 Daire Başkanı
24 Üye
Rapor Değerlendirme Kurulu:
Başkan
Başkan Yardımcısı
2 Daire Başkanı
8 Üye
T.C. Sayıştay Başkanlığı
11
Başkanlık:
1 Başkan
2 Başkan Yardımcısı
8 Bölüm Başkanı
Denetimden Sorumlu 5 Bölüm Başkanı
Yönetimden Sorumlu 3 Bölüm Başkanı
56 Üye (Başkan ve Başkan Yardımcıları hariç)
Her bir dairede;
1 Daire Başkanı
6 Üye
Genel Kurul:
Başkan
Başkan Yardımcıları
8 Daire Başkanı
48 Üye
Temyiz Kurulu:
4 Daire Başkanı
16 Üye
Daireler Kurulu:
2 Daire Başkanı
24 Üye
Rapor Değerlendirme Kurulu:
Başkan
Başkan Yardımcısı
2 Daire Başkanı
8 Üye
Başsavcılık:
1 Başsavcı
10 Sav
Denetim Grupları:
30 Denetim Grubu
605 Denetçi
Destek Grupları:
7 Destek Grubu
54 Denetçi
45 Denetçi Yardımcısı Adayı
Daire ve Kurullar:
57 Raportör Denetçi
Yönetim Birimleri:
7 Birim Başkanlığı
989 Yönetim Mensubu
12
2019 Yılı Performans Programı
Grafik 1: Genel olarak mensupların dağılımı
Grafik 2:Mensupların yaşlara göre dağılımı
Yargı
Hizmetinde
Çalışanlar
7%
Denetim
Hizmetinde
Çalışanlar
39%
Yönetim
Hizmetinde
Çalışanlar
54%
30-21
11%
40-31
33%
50-41
24%
60 - 51
20%
65-61
8%
T.C. Sayıştay Başkanlığı
13
Grafik 1: Genel olarak mensupların dağılımı
Grafik 2:Mensupların yaşlara göre dağılımı
Yargı
Hizmetinde
Çalışanlar
7%
Denetim
Hizmetinde
Çalışanlar
39%
Yönetim
Hizmetinde
Çalışanlar
54%
30-21
11%
40-31
33%
50-41
24%
60 - 51
20%
65-61
8%
Grafik 3: Mensupların eğitim durumuna göre dağılımı
Grafik 4: Mensupların cinsiyete göre dağılımı
Diğer %34
Yüksekokul %5
Lisans %39
Yüksek Lisans %20
Doktora %2
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1
%77
%23
0% 20% 40% 60% 80%
Erkek
Kadın
14
2019 Yılı Performans Programı
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Orta Vadeli Program (2018-2020)
Kamu Mali Sisteminin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi
-Kalkınma Planı başta olmak üzere üst politika belgeleri ile stratejik plan ve performans
programı hazırlama süreçleri arasındaki uyum artırılacaktır.
-Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak program bazlı
performans bütçelemeye ilişkin çalışmalar sonuçlandırılacaktır.
-Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır.
-Kurumlar arası veri paylaşımının ve birliğinin, gönüllü uyumun ve toplumsal farkındalığın
artırılması ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi yoluyla vergi kaybın ksek olduğu alanlar
önceliklendirilerek kayıt dışılıkla mücadele sürdürülecektir.
-Denetim anlayışı ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla
Sayıştay’ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)
Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar
-Kamu idarelerinin kamu iç kontrol standartlarına uyum kapasitesi artırılacak, kamuda risk
yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacak, risk yönetimine ilişkin bir rehber ve tüm kamu idarelerinin
kullanımına yönelik bir risk yönetimi yazılımı geliştirilecektir.
-İç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla insan
kaynakları altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir. Kamu idarelerinin Kamu İç
Denetim Standartlarına uyum düzeylerinin artırılması sağlanacaktır. Kamu idarelerinde denetim
faaliyetlerinin dış değerlendirmesi faaliyetlerine devam edilecektir.
-Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; makroekonomik tahmin ve planlama, mali
planlama, bütçe hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir
yönetimi, kamu personel yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve
değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya
kavuşturulacaktır. Böylece, harcama süreçlerindeki kontrol düzeyi artırılacak, mali işlemlere ilişkin
süreçler daha hız yerine getirilecek ve karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz yöntemleri daha
yaygın kullanılacaktır. Elektronik belge kullanımının artmasına bağlı olarak kaynak kullanımında
etkinlik sağlanarak maliyetler düşürülecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
15
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Orta Vadeli Program (2018-2020)
Kamu Mali Sisteminin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi
-Kalkınma Planı başta olmak üzere üst politika belgeleri ile stratejik plan ve performans
programı hazırlama süreçleri arasındaki uyum artırılacaktır.
-Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak program bazlı
performans bütçelemeye ilişkin çalışmalar sonuçlandırılacaktır.
-Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır.
-Kurumlar arası veri paylaşımının ve birliğinin, gönüllü uyumun ve toplumsal farkındalığın
artırılması ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi yoluyla vergi kaybın ksek olduğu alanlar
önceliklendirilerek kayıt dışılıkla mücadele sürdürülecektir.
-Denetim anlayışı ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla
Sayıştay’ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)
Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar
-Kamu idarelerinin kamu iç kontrol standartlarına uyum kapasitesi artırılacak, kamuda risk
yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacak, risk yönetimine ilişkin bir rehber ve tüm kamu idarelerinin
kullanımına yönelik bir risk yönetimi yazılımı geliştirilecektir.
-İç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla insan
kaynakları altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir. Kamu idarelerinin Kamu İç
Denetim Standartlarına uyum düzeylerinin artırılması sağlanacaktır. Kamu idarelerinde denetim
faaliyetlerinin dış değerlendirmesi faaliyetlerine devam edilecektir.
-Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; makroekonomik tahmin ve planlama, mali
planlama, bütçe hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir
yönetimi, kamu personel yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve
değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya
kavuşturulacaktır. Böylece, harcama süreçlerindeki kontrol düzeyi artırılacak, mali işlemlere ilişkin
süreçler daha hız yerine getirilecek ve karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz yöntemleri daha
yaygın kullanılacaktır. Elektronik belge kullanımının artmasına bağlı olarak kaynak kullanımında
etkinlik sağlanarak maliyetler düşürülecektir.
Uluslararası Üst Belgeler
5018 ve 6085 sayılı Kanunlarda dış denetimin uluslararası denetim standartlarına uyumlu
biçimde yürütülmesi öngörülmüştür. Aynı zamanda, Avrupa Birliği adaylık sürecinde birlik, aday ülke
Sayıştaylarının kurumsal ve mesleki anlamda taşıması gereken asgari şartları belirlemiştir. Bu şartları
belirleyen referans belgeler aşağıda incelenmiştir.
Uluslarara Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) Denetim Standartları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda dış
denetimin uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
INTOSAI üyesi olan ülke Sayıştayları arasında denetim, yöntem ve teknikleri ile raporlama
konularında birlik sağlanması amacıyla ilk olarak 1987 yılında hazırlanan denetim standartlarına
ilerleyen yıllarda yapılan değişiklik ve ilavelerle 2001 yılında son şekli verilmiştir. Sonrasında
INTOSAI çalışma grubu Mesleki Standartlar Komitesi (PSC) mevcut ve yeni INTOSAI standartları ve
rehberlerini Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI) adı altında tek bir çerçevede
bir araya getirmiştir. ISSAI’lerin ilk tam seti 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen INTOSAI
Kongresinde sunulmuş ve onaylanmıştır. INTOSAI iki tür mesleki standart yayımlamaktadır: ISSAI’ler
ve INTOSAI İyi Yönetim Rehberleri (INTOSAI GOV).
ISSAI’ler aralarında hiyerarşik bir ilişki bulunan dört düzeyden oluşmaktadır:
1- Kurucu İlkeler,
2- Yüksek Denetim Kurumlarının İşleyişi İçin Ön Koşullar,
3- Temel Denetim İlkeleri
4- Denetim Rehberleri
INTOSAI Stratejik Planı (2017-2022) ve EUROSAI Stratejik Planı (2017-2023)
2017-2020 yılları arasında EUROSAI Başkanlığını yürüten Sayıştay, aynı zamanda EUROSAI
2017-2023 Stratejik Planının hazırlanması çalışmalana da katılmıştır. EUROSAI Stratejik Planı iki
amaç çerçevesinde hazırlanmış ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere hedefler ve
faaliyetler belirlenmiştir. Bu faaliyetlerden bir kısmı gerek EUROSAI Başkanlığı görevi, gerekse
EUROSAI üyeliği vasıflarına sahip olan Sayıştay için gerçekleştirilmesi gereken görevler olarak
değerlendirilerek, 2019-2023 Stratejik Planının hazırlanmasında dikkate alınmıştır.
2017-2022 yılları döneminde uygulanmak üzere hazırlanan INTOSAI Stratejik Planı dört amaç
çerçevesinde oluşturulmuştur ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere çeşitli faaliyetler
belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler’in (BM) tüm üye devletler için 2030 hedefi olarak belirlediği
‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ (SKA)’nın gerçekleştirilmesine YDK’ların katkı sağlamaları için
yapabilecekleri çalışmalar ve faaliyetlere de INTOSAI Stratejik Planında yer verilmiştir. Bu bağlamda
Sayıştay da uluslararası üst belge niteliğinde olan INTOSAI Stratejik Planında yer alan söz konusu
faaliyetleri hedef ve gösterge olarak benimseyip gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
16
2019 Yılı Performans Programı
Uluslararası İş Birliği Çalışmaları
Uluslararası ilişkiler çerçevesinde Sayıştay, yüksek denetim kurumlarının uluslararası ve
bölgesel organizasyonları ile sıkı bir birliği içindedir ve Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Organizasyonu (INTOSAI), Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI), Asya Sayıştaylar Birliği
(ASOSAI) ve Ekonomik İşbirliği Teşkila Organizasyonu Sayıştayları Birliği (ECOSAI) üyesidir.
Sayıştay, EUROSAI, ECOSAI ve ASOSAI’nin yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmesi yanında,
ECOSAI’nin 2016-2019 ve EUROSAI’nin de 2017-2020 dönemi başkanlığını yürütmektedir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
17
Uluslararası İş Birliği Çalışmaları
Uluslararası ilişkiler çerçevesinde Sayıştay, yüksek denetim kurumlarının uluslararası ve
bölgesel organizasyonları ile sıkı bir birliği içindedir ve Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Organizasyonu (INTOSAI), Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI), Asya Sayıştaylar Birliği
(ASOSAI) ve Ekonomik İşbirliği Teşkila Organizasyonu Sayıştayları Birliği (ECOSAI) üyesidir.
Sayıştay, EUROSAI, ECOSAI ve ASOSAI’nin yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmesi yanında,
ECOSAI’nin 2016-2019 ve EUROSAI’nin de 2017-2020 dönemi başkanlığını yürütmektedir.
B- AMAÇ VE HEDEFLER
MİSYON
Kamuda hesap verme
soru
mluluğu ile mali saydamlığa
katkı sağlamak üzere denetim,
yargılama ve rehberlik yapmak.
VİZYON
Köklü tarihinden aldığı birikimle
sürekli yenilenen ve gelişen,
daha iyi bir kamu yönetiminin
oluşması için hizmet eden
Sayıştay.
18
2019 Yılı Performans Programı
HEDEF 1.1: Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.
5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinin denetimleri
gerçekleştirilirken risk odaklı yaklaşımın etkin şekilde uygulanması önem arz etmektedir. Risk odaklı
yaklaşım ile öncelikle denetime ayrılan kaynakların verimli kullanımı sağlanacak, aynı zamanda da
denetimlerde riskli alanlar önceliklendirilerek denetimlerin etkinliği artırılacaktır.
Risk odaklı yaklaşımın benimsenmesi için insan kaynakla yönetiminde etkinliğin sağlanması
ve denetimlerin riskli alanlar değerlendirilerek planlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda harlanan
denetim planlarının eksiksiz ve başarılı şekilde yürütülmesi denetimde risk odaklı yaklaşımın
uygulanmasını ve denetimler aracılığıyla kamu mali yönetim sisteminin iyi işlemesine yardım
olunmasını sağlayacaktır.
HEDEF 1.2: Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliği
artırılacaktır.
6085 sayılı Kanun Sayıştayın düzenlilik ve performans denetimleri yapmasını öngörmektedir.
Bu doğrultuda Sayıştayın, kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış,
yaklaşım ve kapasitesini sürekli olarak geliştirmesi gerekmektedir. Gerek uluslararası denetim
standartlarının başarılı şekilde uygulanabilmesi gerekse denetim metotlarının uygulama sonuçlarından
elde edinilen tecrübenin, metotların geliştirilmesine yönelik kullanılabilmesi için denetim anlayış ve
yaklaşımının sürekli olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda denetim
kapasitesinin geliştirilmesi, insan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak kapasitesinin artırılması ve
denetim kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması ile denetimlerin etkinliğinin artırılması
Sayıştayın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
AMAÇ 1:
Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki
olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini arttırmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
19
HEDEF 1.1: Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.
5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinin denetimleri
gerçekleştirilirken risk odaklı yaklaşımın etkin şekilde uygulanması önem arz etmektedir. Risk odaklı
yaklaşım ile öncelikle denetime ayrılan kaynakların verimli kullanımı sağlanacak, aynı zamanda da
denetimlerde riskli alanlar önceliklendirilerek denetimlerin etkinliği artırılacaktır.
Risk odaklı yaklaşımın benimsenmesi için insan kaynakla yönetiminde etkinliğin sağlanması
ve denetimlerin riskli alanlar değerlendirilerek planlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda harlanan
denetim planlarının eksiksiz ve başarılı şekilde yürütülmesi denetimde risk odaklı yaklaşımın
uygulanmasını ve denetimler aracılığıyla kamu mali yönetim sisteminin iyi işlemesine yardım
olunmasını sağlayacaktır.
HEDEF 1.2: Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliği
artırılacaktır.
6085 sayılı Kanun Sayıştayın düzenlilik ve performans denetimleri yapmasını öngörmektedir.
Bu doğrultuda Sayıştayın, kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış,
yaklaşım ve kapasitesini sürekli olarak geliştirmesi gerekmektedir. Gerek uluslararası denetim
standartlarının başarılı şekilde uygulanabilmesi gerekse denetim metotlarının uygulama sonuçlarından
elde edinilen tecrübenin, metotların geliştirilmesine yönelik kullanılabilmesi için denetim anlayış ve
yaklaşımının sürekli olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda denetim
kapasitesinin geliştirilmesi, insan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak kapasitesinin artırılması ve
denetim kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması ile denetimlerin etkinliğinin artırılması
Sayıştayın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
AMAÇ 1:
Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki
olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini arttırmak
HEDEF 1.3: Denetimler ve yargılama yoluyla kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve
mali saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu
ve şeffaflığı geliştirilmesi ve etkin denetim yapabilmek için gereken en önemli unsur, denetlenecek
kurumlarda etkin bir kamu mali yönetim anlayışının yerleşmiş olması ve kontrol süreç ve
mekanizmalarının kurulmuş olmasıdır. Kamu idarelerinde iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulmuş
olması;
Kamu kaynaklarının etkin, etkili, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde
kullanılması,
İş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu,
Faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi,
İdarenin varlıklarının korunması,
Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlanması
hususlarında ilerleme kaydedilmesine
katkı sağlayacaktır.
HEDEF 1.4: Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi sağlanacaktır.
Sayıştayın görev ve yetkilerine ilişkin hükümler, Anayasanın “Yargı” başlıklı bölümünde
düzenlenmiştir. Bu bölümde Sayıştaya denetimin yanı sıra yargılama yetki ve görevi de verilmiştir.
Sayıştay yargısının etkin ve hızlı işleyebilmesini adil yargılanma hakkı içerisinde değerlendirmek
gerekmektedir. Sayıştay yargısının etkinliği ancak ilamların infazının güvence altına alınması ile
mümkündür. Sayıştay ilamlarının infazını izleme revinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için
hukuki ve teknik altyapının kurulması önem arz etmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yar
fonksiyonunun daha hızlı ve etkin işlemesi sağlanacaktır.
HEDEF 1.5: Kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyişinde yol gösterici olunarak dış
paydaşlara fayda sağlanacaktır.
Kamu kurumlarının hesap ve işlemlerini denetlemekle görevlendirilen Sayıştayın, iyi bir
kamu mali yönetim sistemine yön vermek üzere deneyim ve bilgilerini kamu kurumlarıyla paylaşması
önemlidir. Sayıştayın dış paydaşları olan parlamento, kamu kurumları, akademik çevreler, medya ve
vatandaşlar açısından Sayıştay kamu mali yönetim sistemi içinde örnek kuruluş olmalıdır. Bu doğrultuda
Sayıştayın dış paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmesi, kamuoyunda tanınırlığını artırması, dış paydaş
beklentilerini mümkün olduğunca denetim planlarına yansıtması ve kamu kurumlarıyla koordinasyon
içinde olması gerekmektedir.
20
2019 Yılı Performans Programı
İnsan kaynakları bir kuruluşun en değerli varlığıdır. İnsan kaynakları yönetimi ile faaliyetler
Sayıştay için en etkili gücünü geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak amacında dönük
gerçekleşebilecektir. Sayıştayda personelden etkin şekilde yararlanmak için personel değerlendirmesi,
kariyer gelişimi ve yönetimine odaklanan bir insan kaynakları yönetimi anlayışı benimsenmektedir. Bu
doğrultuda insan kaynakları yetkinlik analiz çalışmalarının tamamlanarak sonuçlarının insan kaynakları
yönetimine ilişkin belgelere yansıtılması gerekmektedir.
Çalışanların memnuniyetinin ve motivasyonunun yüksek olması çalışan verimliliğin
ve çalışma sonuçlarının etkinliğinin sağlanması için çok önemlidir. Sayıştay, çalışan
memnuniyetinin yüksek tutulması için değerlendirme çalışmalarını yapmakta ve
değerlendirme sonuçlarına göre gerekli adımları atmaktadır. Bu yaklaşımın süreklilik arz
etmesi, çalışan memnuniyetinin artırılmasının hedef olarak belirlenmesi ve bu hedefe yönelik
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi etkin işleyen bir kurum için en önemli gerekliliklerden birisidir.
Bir kurumdan beklenen verimin en üst düzeyde elde edilmesi için kurumsal yönetim
yapısının güçlendirilip geliştirilmesi gerekmektedir. Bu hususta yönetime yardımcı olacak en
önemli araçlardan birisi yönetim bilgi sistemidir. Aynı zamanda kurumun iş süreçlerini ortaya
koymak, bu süreçlerin etkinliğini sağlamak ve kurum faaliyetlerinde verimliliği ön plana
çıkarmak amaçlarıyla kurumsal mimari çalışmalarına başlanması ve bu çalışmalar
doğrultusunda kurum yapısının güçlendirilmesi planlanmaktadır.
AMAÇ 2:
Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
HEDEF 2.1: Çalışan verimliliğini artırmak ve yaşamının kalitesini yükseltmek amacıyla
insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
HEDEF 2.2: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
HEDEF 2.3: Sayıştayın örgütsel yapısı güçlendirilecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
21
İnsan kaynakları bir kuruluşun en değerli varlığıdır. İnsan kaynakları yönetimi ile faaliyetler
Sayıştay için en etkili gücünü geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak amacında dönük
gerçekleşebilecektir. Sayıştayda personelden etkin şekilde yararlanmak için personel değerlendirmesi,
kariyer gelişimi ve yönetimine odaklanan bir insan kaynakları yönetimi anlayışı benimsenmektedir. Bu
doğrultuda insan kaynakları yetkinlik analiz çalışmalarının tamamlanarak sonuçlarının insan kaynakları
yönetimine ilişkin belgelere yansıtılması gerekmektedir.
Çalışanların memnuniyetinin ve motivasyonunun yüksek olması çalışan verimliliğin
ve çalışma sonuçlarının etkinliğinin sağlanması için çok önemlidir. Sayıştay, çalışan
memnuniyetinin yüksek tutulması için değerlendirme çalışmalarını yapmakta ve
değerlendirme sonuçlarına göre gerekli adımları atmaktadır. Bu yaklaşımın süreklilik arz
etmesi, çalışan memnuniyetinin artırılmasının hedef olarak belirlenmesi ve bu hedefe yönelik
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi etkin işleyen bir kurum için en önemli gerekliliklerden birisidir.
Bir kurumdan beklenen verimin en üst düzeyde elde edilmesi için kurumsal yönetim
yapısının güçlendirilip geliştirilmesi gerekmektedir. Bu hususta yönetime yardımcı olacak en
önemli araçlardan birisi yönetim bilgi sistemidir. Aynı zamanda kurumun iş süreçlerini ortaya
koymak, bu süreçlerin etkinliğini sağlamak ve kurum faaliyetlerinde verimliliği ön plana
çıkarmak amaçlarıyla kurumsal mimari çalışmalarına başlanması ve bu çalışmalar
doğrultusunda kurum yapısının güçlendirilmesi planlanmaktadır.
AMAÇ 2:
Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
HEDEF 2.1: Çalışan verimliliğini artırmak ve yaşamının kalitesini yükseltmek amacıyla
insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
HEDEF 2.2: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
HEDEF 2.3: Sayıştayın örgütsel yapısı güçlendirilecektir.
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
Sayıştay Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planına daya olarak
hazırlanan 2019 yılı Performans Programında;
2 stratejik amaç ve 8 performans hedefi belirlenmiştir.
Bu hedeflere ilişkin 24 performans göstergesi ve bu hedeflere
ulaşmak için yürütülecek olan 24 faaliyet bulunmaktadır.
Performans programına ait performans hedef ve göstergeleri ile
bunlara ilişkin faaliyetler aşağıda yer almaktadır.
22
2019 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü Birimi 2019
1 Adet 1
2 Adet 1
3 Adet 1
4 Adet 1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 11.175.000 0 11.175.000
2 18.497.500 0 18.497.500
3 11.322.800 0 11.322.800
4 170.910.000 0 170.910.000
211.905.300 0 211.905.300
Denetlenen kurumlara yönelik olarak denetim sonuçları,
kullanılan kaynaklar ve önemlilik kriterleri dikkate alınarak
denetim programına esas teşkil etmek üzere yıllık risk
değerlendirme raporları hazırlanacaktır.
İnsan kaynakları yetkinlik analizi yapılacaktır.
Denetim Stratejik Planı hazırlanacaktır.
Denetim Stratejik Planının uygulanma oranı yıllar itibarıyla
ölçülecektir.
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Performans Hedefi
Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.
Performans Göstergeleri
Risk analiz rapor sayısı (Riskli Alan Sektör Raporu)
Bütçe büyüklükleri, denetim ekiplerinin görüşleri, mevcut kaynakların verimli ve etkin kullanımı ile denetim stratejik planı
öncelikleri dikkate alınarak denetim programına esas teşkil etmesi amacıyla riskli alan sektör raporunun hazırlanması
İnsan kaynakları yetkinlik analizi raporu
Kurumda gerçekleştirilen tüm işlere ilişkin görevler ile bu görevleri yerine getirecek personelin nitelik ve nicelik olarak
gerekliliklerinin ve kurum çalışanlarının ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiy duyacakları eğitim alanlarının belirlenmesi
ve raporlanması
Risk değerlendirmesine ve insan kaynakları yetkinlik analizine göre hazırlanan
beş yıllık denetim stratejik planı
Risk analizleri ve insan kaynakları yetkinlik analizi sonuçlarına göre kaynakların verimli kullanımını esas alan beş yıllık
denetim planının öncelikli alanları ve uygulanacak denetim metodolojilerini de belirleyecek şekilde hazırlanması
Yıllık denetim programlarının denetim stratejik planına %100 uygunluğu
(Hazırlanacak bir değerlendirme raporu ile yıllık denetim programlarının
denetim stratejik planına uyumunun değerlendirilmesi)
Denetim stratejik planına uygun şekilde yıllık denetim programlarının hazırlanması, uygulanması ve uygulamanın
izlenmesi
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A1: Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki
olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini arttırmak
Hedef H1: Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
23
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 9.873.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.280.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
11.175.000
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
11.175.000
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Birim veya Birimler
A1-H1-PH1: Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.
F1: Denetlenen kurumlara yönelik olarak denetim sonuçları, kullanılan
kaynaklar ve önemlilik kriterleri dikkate alınarak denetim programına esas
teşkil etmek üzere yıllık risk değerlendirme raporları hazırlanacaktır.
Destek Grubu-01
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
24
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MAYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri
16.360.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri
2.135.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.500
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
18.497.500
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
18.497.500
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiya
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
(İlgili Komisyon ile işbirliği yapılarak)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A1-H1-PH1: Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F2: İnsan kaynakları yetkinlik analizi yapılacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
25
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri
10.010.800
02 SGK Devlet Primi Giderleri
1.307.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
5.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
11.322.800
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
11.322.800
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A1-H1-PH1: Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F3: Denetim Stratejik Planı hazırlanacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-01
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiya
26
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 125.654.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 16.400.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.856.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 16.000.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
170.910.000
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
170.910.000
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A1-H1-PH1: Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet Adı F4: Denetim Stratejik Planının uygulanma oranı yıllar itibarıyla ölçülecektir.
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-01
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
27
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü Birimi 2019
1 Adet 1
2 Adet 2
3 Adet 1
4 Yüzde 10
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.757.500 0 30.757.500
2 17.730.000 0 17.730.000
3 9.837.000 0 9.837.000
4 814.100 0 814.100
59.138.600 0 59.138.600
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Kalite güvencesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi için
kullanılacak kriterleri ve yöntemleri içeren bir çerçeve
hazırlanacaktır.
Denetim rehberleri uluslararası denetim standartlarına ve
çağdaş denetim metotlarına uygunlukları açısından düzenli
olarak gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulanlar
güncellenecektir.
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusundaki
standartlar ile mevcut uygulama arasındaki farkların tespit
edilmesi için boşluk analizi yapılacak ve eksikliklerin
giderilmesine yönelik bir eylem planı hazırlanacaktır.
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusunda
uluslararası standartlara uygunluk oranı ölçülecektir.
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme alanında hazırlanacak eylem planında yer alan faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinden sonra faaliyetlerin sonuçlarının izlenebilmesi için denetimlerde belgeleme ve arşivleme
konusunda uluslararası standartlara uygunluğun uygun araç (SAI PMF, kalite güvencesi çerçeve belgesi, vs)
kullanılarak ölçülmesi
Performans Hedefi
Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliği artırılacaktır.
Performans Göstergeleri
Kalite güvencesi değerlendirme çerçeve belgesi
Tamamlanmış denetim çalışmalarının uluslararası denetim standartlarına, denetim rehberlerine ve Sayıştay kalite
kontrol sistemine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla kullanılmak üzere kriterlerden ve bu kriterlerin ölçülmesine
yönelik olarak belirlenecek yöntemlerden oluşan bir değerlendirme çerçeve belgesinin hazırlanması.
Uluslararası denetim standartlarına ve çağdaş denetim metotlarına uygun
şekilde gözden geçirilen ve/veya güncellenen denetim rehberi sayısı
Denetim rehberlerinin uluslararası denetim standartlarına ve çağdaş denetim metotlarına uygunluğunun gözden
geçirilmesi ve gerekli görülen rehberlerin uygun şekilde güncellenmesi
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusunda uluslararası standartlara
uygunluğun sağlanmasına yönelik hazırlanan eylem planı
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusundaki uygulamaların uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması
için gerekli faaliyetlerin ve bu faaliyetleri gerçekleştirmekle görevli birimlerin belirleneceği, aynı zamanda uygulama
sonuçlarının raporlanma yönteminin düzenleneceği bir eylem planı hazırlanması.
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusunda uluslararası standartlara
uygunluk oranı
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A1: Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki
olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini arttırmak
Hedef H2: Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliği artırılacaktır.
28
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 27.200.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.550.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.500
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
30.757.500
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
30.757.500
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-01
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H2-PH1: Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile
denetimin etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Kalite güvencesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi için kullanılacak kriterleri
ve yöntemleri içeren bir çerçeve hazırlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
29
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 14.400.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.870.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.460.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
17.730.000
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
17.730.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-01
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H2-PH1: Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile
denetimin etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Denetim rehberleri uluslararası denetim standartlarına ve çağdaş denetim
metotlarına uygunlukları açısından düzenli olarak gözden geçirilecek ve ihtiy
duyulanlar güncellenecektir.
30
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 8.700.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.135.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
9.837.000
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
9.837.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Destek Grubu-01
(Bilgi İşlem Birim Başkanlığı ile işbirliği yapılarak)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H2-PH1: Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile
denetimin etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusundaki standartlar ile mevcut
uygulama arasındaki farkların tespit edilmesi için boşluk analizi yapılacak ve
eksikliklerin giderilmesine yönelik bir eylem planı hazırlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
31
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 720.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 94.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
814.100
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
814.100
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Destek Grubu-01
(Bilgi İşlem Birim Başkanlığı ile işbirliği yapılarak)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H2-PH1: Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile
denetimin etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusunda uluslararası standartlara
uygunluk oranı ölçülecektir.
32
2019 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2019
1 Adet 1
2 Adet 1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 39.810 0 39.810
2 6.052.480 0 6.052.480
6.092.290 0 6.092.290
Genel Toplam
Denetimler sonucunda denetim raporlarında yer verilen bulgu ve önerilere yönelik olarak denetlenen kurumların
gerçekleştirdiği faaliyetlerin takip edilmesi ve raporlanmasını sağlayacak bir sistem oluşturulması
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Kurum Sistem Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Denetim bulgu ve önerileri uygulanması izleme sistemi
kurulacaktır.
Denetim bulgu ve önerileri uygulanması izleme sistemi
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A1: Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki
olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini arttırmak
Hedef
H3: Denetimler ve yargılama yoluyla kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve mali
saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Denetimler ve yargılama yoluyla kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve mali
saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
Kurum Sistem Değerlendirme Formu
Denetlenen kurumların muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi ve performans yönetimi sistemlerinin kurulumu ve
kullanımını değerlendirmek üzere Kurum Sistem Değerlendirme Formu hazırlanması
T.C. Sayıştay Başkanlığı
33
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 35.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.560
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
39.810
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
39.810
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-01
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H3-PH1: Denetimler ve yargılama yoluyla kamu idarelerinde hesap verme
sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F1: Kurum Sistem Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
34
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 42.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.480
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 6.000.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
6.052.480
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
6.052.480
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Destek Grubu-01
(Bilgi İşlem Birim Başkanlığı ile işbirliği yapılarak)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H3-PH1: Denetimler ve yargılama yoluyla kamu idarelerinde hesap verme
sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F2: Denetim bulgu ve önerileri uygulanması izleme sistemi kurulacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
35
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü Birimi 2019
1 Adet 1
2 Adet 1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 150.700 0 150.700
2 204.000 0 204.000
354.700 0 354.700
Genel Toplam
Yargılamaya ilişkin usul ve esasların güncellenmesine temel oluşturmak üzere yargılama süreçlerinde yaşanan
sorunlarla ve uluslararası iyi uygulama örnekleriyle ilgili araştırma raporu hazırlanması
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Sayıştay ilamlarının infazında ve infazının takibinde
yaşanan güçlükler ve infaz edilememe sebepleri
araştırılarak sonuçları raporlanacaktır.
Yargılamaya ilişkin usul ve esasların güncellenmesine
temel oluşturmak üzere yargılama süreçlerinde yaşanan
sorunlarla ve uluslararası iyi uygulama örnekleriyle ilgili
araştırma raporu hazırlanacaktır.
Araştırma Raporu
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A1: Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyi ve gelişimi üzerindeki
olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini artırmak
Hedef H4: Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Değerlendirme Raporu
Sayıştay ilamlarının infazında ve infazının takibinde yanan zorlukların nedenlerini ve zorlukların çözümüne yönelik
önerileri ortaya koyan bir değerlendirme raporu hazırlanması
36
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 132.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 17.200
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.500
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
150.700
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
150.700
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Başkanlık
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A1-H4-PH1: Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Sayıştay ilamlarının infazında ve infazının takibinde yaşanan güçlükler ve
infaz edilememe sebepleri araştırılarak sonuçları raporlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
37
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 180.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 23.500
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
204.000
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
204.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Başkanlık
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A1-H4-PH1: Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Yargılamaya ilişkin usul ve esasların güncellenmesine temel oluşturmak
üzere yargılama süreçlerinde yaşanan sorunlarla ve uluslararası iyi uygulama
örnekleriyle ilgili araştırma raporu hazırlanacaktır.
38
2019 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü Birimi 2019
1 Adet 1
2 Yüzde 30
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 178.330 0 178.330
2 219.300 0 219.300
397.630 0 397.630
Genel Toplam
İletişim Stratejisinde belirlenen yöntemle strateji belgesindeki faaliyetlerin uygulanma oranının ölçülmesi ve sonuçlarının
raporlanması
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
İç paydaşlar ve dış paydaşlar göz önünde bulundurularak
İletişim Stratejisi hazırlanacaktır.
İletişim Stratejisi uygulanma oranı takip edilecek ve
sonuçlar raporlanacaktır.
İletişim Stratejisi uygulanma oranı
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A1: Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki
olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini artırmak
Hedef
H5: Kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyinde yol gösterici olunarak dış paydaşlar için fayda
sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyişinde yol gösterici olunarak dış paydaşlara fayda
sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
İletişim Stratejisi
İç ve dış paydaşlarla etkin iletişimin sağlanmasını teminen gerekli faaliyetleri ve bu faaliyetleri gerçekleştirmekle görevli
olacak birimleri içeren, aynı zamanda faaliyetlerin gerçekleştirilmesini ve sonuçlarının izlenmesini sağlayacak bir
mekanizmanın da belirlendiği bir iletişim strateji belgesi hazırlanması
T.C. Sayıştay Başkanlığı
39
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 157.300
02 SGK Devlet Primi Giderleri 20.530
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
178.330
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
178.330
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-02
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H5-PH1: Kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyişinde yol gösterici
olunarak dış paydaşlara fayda sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F1: İç paydaşlar ve dış paydaşlar göz önünde bulundurularak İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
40
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 186.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.200
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.100
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
219.300
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
219.300
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-02
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H5-PH1: Kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyişinde yol gösterici
olunarak dış paydaşlara fayda sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F2: İletişim Stratejisi uygulanma oranı takip edilecek ve sonuçlar
raporlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
41
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü Birimi 2019
1 Adet 1
2 Yüzde 100
3 Yüzde 60
4 Adet 1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 401.250 0 401.250
2 576.700 0 576.700
3 649.400 0 649.400
4 218.200 0 218.200
1.845.550 0 1.845.550
Hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimlerin etkinliğinin
değerlendirilmesi için eğitim etkinliği değerlendirme aracı
geliştirilecektir.
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Yıllık meslek içi zorunlu eğitim programı hazırlanacaktır.
Meslek içi zorunlu eğitim programlarının uygulanma oranı
takip edilecektir.
İnsan kaynakları yetkinlik analizi sonuçlarına göre gerekli
bilgi beceriye sahip çalışan oranı ölçülecek ve sonuçları
raporlanacaktır.
Eğitimlerin etkinliğini ölçmek üzere iyi uygulama örnekleri de incelenerek bir eğitim etkinliği değerlendirme aracı
hazırlanması
Performans Hedefi
Çalışan verimliliğini artırmak ve iş yaşamının kalitesini yükseltmek amacıyla insan kaynakları
yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Meslek içi zorunlu eğitim programı
Sayıştay, meslek ve yönetim mensuplarının kurum misyonu ve vizyonuna uygun görev ifa etmelerini, verimlilik
düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha üst düzeyde yerine getirebilmeleri için bilgi,
deneyim ve becerilerini arttırmayı amaçlayan ve birimlerden gelen talepler de dikkate alınarak hazırlanan Meslek İçi
Zorunlu Eğitim Planınınhazırlanması
Meslek içi zorunlu eğitim programının uygulanma oranı
Meslek içi zorunlu eğitim programının uygulanma oranının izlenmesi ve sonuçlarının raporlanması
Gerekli bilgi ve beceriye sahip çalışan oranında sağlanan artış
İnsan kaynakları yetkinlik analizi sonucu gerekli bilgi ve beceriye sahip çalışan oranının belirlenmesi ve sonuçlarının
raporlanması
Eğitim etkinliği değerlendirme aracı
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A2: Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
Hedef
H1
: Çalışan verimliliğini artırmak ve iş yaşamının kalitesini yükseltmek amacıyla insan kaynakları
yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
42
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 218.700
02 SGK Devlet Primi Giderleri 28.550
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 154.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
401.250
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
401.250
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:
Çalışan verimliliğini artırmak ve iş yaşamının kalitesini yükseltmek
amacıyla insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F1: Yıllık meslek içi zorunlu eğitim programı hazırlanacaktır.
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-02
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiya
T.C. Sayıştay Başkanlığı
43
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 204.600
02 SGK Devlet Primi Giderleri 26.700
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 345.400
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
576.700
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
576.700
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiya
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-02
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:
Çalışan verimliliğini artırmak ve iş yaşamının kalitesini yükseltmek
amacıyla insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı F2: Meslek içi zorunlu eğitim programlarının uygulanma oranı takip edilecektir.
44
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 570.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 74.400
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
649.400
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
649.400
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-02
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:
Çalışan verimliliğini artırmak ve iş yaşamının kalitesini yükseltmek
amacıyla insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F3: İnsan kaynakları yetkinlik analizi sonuçlarına göre gerekli bilgi beceriye
sahip çalışan oranı ölçülecek ve sonuçları raporlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
45
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 186.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.200
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
218.200
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
218.200
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-02
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1:
Çalışan verimliliğini artırmak ve iş yaşamının kalitesini yükseltmek
amacıyla insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi için
eğitim etkinliği değerlendirme aracı geliştirilecektir.
46
2019 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü Birimi 2019
1 Adet 1
2 Adet 1
3 Adet 1
4 Yüzde 100
5 Adet 1
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Göstergeleri
Amaç A2: Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
Hedef H2: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
Performans Hedefi
Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
Çalışan memnuniyet anketi
Kurum mensuplarının motivasyon seviyelerinin izlenmesi ve artırılmasını sağlamak için kurum çalışanlarının
memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla uygun bir anket geliştirilmesi
Değerlendirme raporu
Çalışan memnuniyeti anketine katılım oranının yükseltilebilmesi amacıyla geliştirilebilecek yöntemlerin ya da çalışan
memnuniyetinini ölçebilecek farklı araçların araştırılması ve sonuçların raporlanması
Çalışma ortamı ve koşullarına yönelik değerlendirme raporu
Çalışan memnuniyetini ve çalışanların verimliliğini artırmak üzere çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesine yönelik
ihtiyların ve ihtiyların giderilmesi için gerekli faaliyetlerin belirlendiği bir değerlendirme raporunun hazırlanması
Çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan
değerlendirme raporunda yer alan yıllık faaliyetlerin uygulanma oranı
Çalışma koşullarının ve ortamının iyileştirilmesi amacıyla 2019 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerin
gerçekleşmesinin izlenmesi ve gerçekleşme oranının raporlanması
Rotasyon usul ve esasları
Çalışan verimliliğini artırmak, denetim riskini azaltmak ve etkin işgücü kullanımını sağlamak amacıyla çalışanların
düzenli olarak rotasyonunu belirleyen usul ve esasların hazırlanması
T.C. Sayıştay Başkanlığı
47
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 218.200 0 218.200
2 102.220 0 102.220
3 307.240 0 307.240
4 14.248.500 0 14.248.500
5 89.680 0 89.680
14.965.840 0 14.965.840
Çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesine yönelik
ihtiy analizi yapılarak sonuçları Başkanlığa
raporlanacaktır.
Çalışma ortamı ve koşullarına yönelik değerlendirme
raporu sonuçlarına göre gerekli satın almalar, iyileştirme
çalışmaları, bakım onarım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Rotasyon usul ve esasları belirlenecektir.
Genel Toplam
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Çalışan memnuniyetinin doğru şekilde ölçülebilmesini
sağlamak üzere uygun bir değerlendirme aracı
geliştirilecektir.
Çalışan memnuniyet anketine yüksek oranda katılım
sağlanabilmesi için yöntemler geliştirilecektir.
48
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 186.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.200
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
218.200
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
218.200
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiya
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Çalışan memnuniyetinin doğru şekilde ölçülebilmesini sağlamak üzere
uygun bir değerlendirme aracı geliştirilecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
49
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 86.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 11.220
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
102.220
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
102.220
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiya
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-02
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
Faaliyet Adı
F2: Çalışan memnuniyet anketine yüksek oranda katılım sağlanabilmesi için
yöntemler geliştirilecektir.
50
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 270.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 35.240
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
307.240
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
307.240
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
Faaliyet Adı
F3: Çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi
yapılarak sonuçları Başkanlığa raporlanacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
51
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 192.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.500
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 14.000.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
14.248.500
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
14.248.500
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Teknik ve Mali İşler Birim Başkanlığı
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Çalışma ortamı ve koşullarına yönelik değerlendirme raporu sonuçlarına
göre gerekli iyileştirme çalışmaları, bakım onarım faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.
52
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 78.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 10.180
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.500
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
89.680
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
89.680
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler Destek Grubu-02
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H2-PH1: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
Faaliyet Adı F5: Rotasyon usul ve esasları belirlenecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
53
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Ölçü Birimi 2019
1 Adet 1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.439.000 0 1.439.000
1.439.000 0 1.439.000
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Kurum ve birim arşivlerinin yönetimine ilişkin usul ve
esaslar belirlenecektir.
Genel Toplam
Performans Hedefi
Sayıştayın örgütsel yapısı güçlendirilecektir.
Performans Göstergeleri
Kurum ve birim arşivlerinin yönetimine ilişkin usul ve esaslar
Kurum ve birim arşivlerinin uluslararası standartlara ve iyi uygulama örneklerine uygun şekilde yönetimini sağlamak ve
mevcut uygulamadaki sorunları çözmek üzere kurum ve birim arşivlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi
İdare A 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç A2: Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
Hedef H3: Sayıştayın örgütsel yapısı güçlendirilecektir.
54
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ödenek
01 Personel Giderleri 1.270.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 166.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç Verme 0
1.439.000
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
0
1.439.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Birim veya Birimler
Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
(Destek Grubu-02 ile işbirliği yapılarak)
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi A2-H3-PH1: Sayıştayın örgütsel yapısı güçlendirilecektir.
Faaliyet Adı
F1: Kurum ve birim arşivlerinin yönetimine ilişkin usul ve esaslar
belirlenecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
55
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
1
Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin
şekilde uygulanacaktır.
211.905.300
57,67
211.905.300
57,67
1
Denetlenen kurumlara yönelik olarak
denetim sonuçları, kullanılan kaynaklar ve
önemlilik kriterleri dikkate alınarak denetim
programına esas teşkil etmek üzere yıllık
risk değerlendirme raporları hazırlanacaktır.
11.175.000
3,04
11.175.000
3,04
2 İnsan kaynakları yetkinlik analizi yapılacaktır. 18.497.500
5,04
18.497.500
5,04
3 Denetim Stratejik Planı hazırlanacaktır. 11.322.800
3,08
11.322.800
3,08
4
Denetim Stratejik Planının uygulanma oranı
yıllar itibarıyla ölçülecektir.
170.910.000
46,52
170.910.000
46,52
2
Denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin
etkinliği artırılacaktır.
59.138.600
16,09
59.138.600
16,09
1
Kalite güvencesi çalışmalarının
gerçekleştirilmesi için kullanılacak kriterleri
ve yöntemleri içeren bir çerçeve
hazırlanacaktır.
30.757.500
8,37
30.757.500
8,37
2
Denetim rehberleri uluslararası denetim
standartlarına ve çağdaş denetim
metotlarına uygunlukları açısından düzenli
olarak gözden geçirilecek ve ihtiyaç
duyulanlar güncellenecektir.
17.730.000
4,82
17.730.000
4,82
3
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme
konusundaki standartlar ile mevcut
uygulama arasındaki farkların tespit edilmesi
için boşluk analizi yapılacak ve eksikliklerin
giderilmesine yönelik bir eylem planı
hazırlanacaktır.
9.837.000
2,68
9.837.000
2,68
4
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme
konusunda uluslararası standartlara
uygunluk oranı ölçülecektir.
814.100
0,22
814.100
0,22
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Sayıştay Başkanlığı 2019 yılı Performans Programında 8 performans hedefi, bu hedeflere ilişkin 24
performans göstergesi ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek olan 24 faaliyet bulunmaktadır.
Sayıştay Başkanlığı bütçe teklifi toplam 367.378.000.- TL’dir. Teklif edilen bu ödeneğin 296.138.910.-
TL’sinin performans programında yer alan 24 faaliyet için, 71.239.090.-TL’sinin ise genel yönetim giderleri için
kullanılması planlanmaktadır.
İdare Adı
ToplamBütçe İçi
Faaliyet
Performans
Hedefi
2019
Bütçe
Dışı
İDARE PERFORMANS TABLOSU
56
2019 Yılı Performans Programı
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
3
Bütçe hakkının kullanılmasını sağlamak
üzere genel raporların doğru ve zamanlı
olarak TBBM'ye sunulmasıDenetimler ve
yargılama yoluyla kamu idarelerinde
hesap verme sorumluluğu ve mali
saydamlığın yerleşmesine katkı
sağlanacaktır.
6.092.290
1,65 0 0
6.092.292
1,65
1
Kurum Sistem Değerlendirme Formu
hazırlanacaktır.
39.810
0,01 0 0
39.810
0,09
2
Denetim bulgu ve önerileri uygulanması
izleme sistemi kurulacaktır.
6.052.480
1,64 0 0
6.052.480
1,64
4
Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi
sağlanacaktır.
354.700
0,09
0 0
354.700
0,09
1
Sayıştay ilamlarının infazında ve infazının
takibinde yaşanan güçlükler ve infaz
edilememe sebepleri araştırılarak sonuçları
raporlanacaktır.
150.700
0,04 0 0
150.700
0,04
2
Yargılamaya ilişkin usul ve esasların
güncellenmesine temel oluşturmak üzere
yargılama süreçlerinde yaşanan sorunlarla
ve uluslararası iyi uygulama örnekleriyle ilgili
araştırma raporu hazırlanacaktır.
204.000
0,05 0 0
204.000
0,05
5
Kamu mali yönetim sisteminin iyi
işleyişinde yol gösterici olunarak dış
paydaşlara fayda sağlanacaktır.
397.630
0,10
0 0
397.630
0,10
1
İç paydaşlar ve dış paydaşlar göz önünde
bulundurularak İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
178.330
0,04 0 0
178.330
0,04
2
İletişim Stratejisi uygulanma oranı takip
edilecek ve sonuçlar raporlanacaktır.
219.300
0,06 0 0
219.300
0,06
2019
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
İdare A
Performans
Hedefi
Faaliyet
T.C. Sayıştay Başkanlığı
57
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
6
Çalışan verimliliğini artırmak ve iş
yaşamının kalitesini yükseltmek amacıyla
insan kaynakları yönetiminde etkinlik
sağlanacaktır.
1.845.550
0,50
0 0
1.845.550
0,50
1
Yıllık meslek içi zorunlu eğitim programı
hazırlanacaktır.
401.250
0,11
0 0
401.250
0,11
2
Meslek içi zorunlu eğitim programlarının
uygulanma oranı takip edilecektir.
576.700
0,16
0 0
576.700
0,16
3
İnsan kaynakları yetkinlik analizi sonuçlarına
göre gerekli bilgi beceriye sahip çalışan
oranı ölçülecek ve sonuçları raporlanacaktır.
649.400
0,18 0 0
649.400
0,18
4
Hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimlerin
etkinliğinin değerlendirilmesi için eğitim
etkinliği değerlendirme aracı geliştirilecektir.
218.200
0,05 0 0
218.200
0,05
7 Çalışan memnuniyeti artırılacaktır. 14.965.840
4,07 0 0
14.965.840
4,07
1
Çalışan memnuniyetinin doğru şekilde
ölçülebilmesini sağlamak üzere uygun bir
değerlendirme aracı geliştirilecektir.
218.200
0,05 0 0
218.200
0,05
2
Çalışan memnuniyet anketine yüksek
oranda katılım sağlanabilmesi için yöntemler
geliştirilecektir.
102.220
0,02 0 0
102.220
0,02
3
Çalışma ortamı ve koşullarının
iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi
yapılarak sonuçları Başkanlığa
raporlanacaktır.
307.240
0,09 0 0
307.240
0,09
4
Çalışma ortamı ve koşullarına yönelik
değerlendirme raporu sonuçlarına göre
gerekli satın almalar, iyileştirme çalışmaları,
bakım onarım faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.
14.248.500
3,89 0 0
14.248.500
3,89
5 Rotasyon usul ve esasları belirlenecektir. 89.680
0,02 0 0
89.680
0,02
İdare A
Performans
Hedefi
Faaliyet
2019
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
58
2019 Yılı Performans Programı
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
TL
PAY
(%)
8
Sayıştayın örgütsel yapısı
güçlendirilecektir.
1.439.000
0,39 0 0
1.439.000
0,39
1
Kurum ve birim arşivlerinin yönetimine ilişkin
usul ve esaslar belirlenecektir.
1.439.000
0,39 0 0
1.439.000
0,39
296.138.910 80 0 0 296.138.910 80
71.239.090 20 0 0 71.239.090 20
367.378.000 100 0 0 367.378.000 100
GENEL TOPLAM
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
İdare A
Performans
Hedefi
Faaliyet
2019
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı
Toplam
T.C. Sayıştay Başkanlığı
59
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
01 Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0 0 0 0
0
0 0 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 296.138.910 71.239.090 0 367.378.000
0
Yurt Dışı 0
0 0
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0
0
0
0
Diğer Yurt İçi 0
0
0
0 0 0 0
0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 296.138.910 71.239.090 0 367.378.000
36.000.000 0 0 36.000.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2.621.000 0 2.621.000
257.560.000
28.291.660 5.303.340 0 33.595.000
14.935.850 22.666.150 0 37.602.000
Genel Toplam
216.911.400 40.648.600
İdare A
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamı
0
60
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
Denetlenen kurumlara yönelik olarak denetim sonuçları, kullanılan kaynaklar
ve önemlilik kriterleri dikkate alınarak denetim programına esas teşkil etmek
üzere yıllık risk değerlendirme raporları hazırlanacaktır.
İnsan kaynakları yetkinlik analizi yapılacaktır.
Denetim Stratejik Planı hazırlanacaktır.
Denetim Stratejik Planının uygulanma oranı yıllar itibarıyla ölçülecektir.
Kalite güvencesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi için kullanılacak kriterleri ve
yöntemleri içeren bir çerçeve hazırlanacaktır.
Denetim rehberleri uluslararası denetim standartlarına ve çağdaş denetim
metotlarına uygunlukları açısından düzenli olarak gözden geçirilecek ve ihtiy
duyulanlar güncellenecektir.
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusundaki standartlar ile mevcut
uygulama arasındaki farkların tespit edilmesi için boşluk analizi yapılacak ve
eksikliklerin giderilmesine yönelik bir eylem planı hazırlanacaktır.
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusunda uluslararası standartlara
uygunluk oranı ölçülecektir.
Kurum Sistem Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Denetim bulgu ve önerileri uygulanması izleme sistemi kurulacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
Destek Grubu-01
Destek Grubu-01
(Bilgi İşlem Birim
Başkanlığı ile işbirliği
yapılarak)
Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde
uygulanacaktır.
Bütçe hakkının kullanılmasını sağlamak üzere genel
raporların doğru ve zamanlı olarak TBBM'ye
sunulmasıDenetimler ve yargılama yoluyla kamu
idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve mali
saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
Destek Grubu-01
İnsan Kaynakları Birim
Başkanlığı
(İlgili Komisyon ile işbirliği
yapılarak)
Destek Grubu-01
(Bilgi İşlem Birim
Başkanlığı ile işbirliği
yapılarak)
Destek Grubu-01
Destek Grubu-01
Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin
geliştirilmesi ile denetimin etkinliği artırılacaktır.
Destek Grubu-01
(Bilgi İşlem Birim
Başkanlığı ile işbirliği
yapılarak)
Destek Grubu-01
Destek Grubu-01
T.C. Sayıştay Başkanlığı
61
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
Denetlenen kurumlara yönelik olarak denetim sonuçları, kullanılan kaynaklar
ve önemlilik kriterleri dikkate alınarak denetim programına esas teşkil etmek
üzere yıllık risk değerlendirme raporları hazırlanacaktır.
İnsan kaynakları yetkinlik analizi yapılacaktır.
Denetim Stratejik Planı hazırlanacaktır.
Denetim Stratejik Planının uygulanma oranı yıllar itibarıyla ölçülecektir.
Kalite güvencesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi için kullanılacak kriterleri ve
yöntemleri içeren bir çerçeve hazırlanacaktır.
Denetim rehberleri uluslararası denetim standartlarına ve çağdaş denetim
metotlarına uygunlukları açısından düzenli olarak gözden geçirilecek ve ihtiy
duyulanlar güncellenecektir.
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusundaki standartlar ile mevcut
uygulama arasındaki farkların tespit edilmesi için boşluk analizi yapılacak ve
eksikliklerin giderilmesine yönelik bir eylem planı hazırlanacaktır.
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusunda uluslararası standartlara
uygunluk oranı ölçülecektir.
Kurum Sistem Değerlendirme Formu hazırlanacaktır.
Denetim bulgu ve önerileri uygulanması izleme sistemi kurulacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
Destek Grubu-01
Destek Grubu-01
(Bilgi İşlem Birim
Başkanlığı ile işbirliği
yapılarak)
Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde
uygulanacaktır.
Bütçe hakkının kullanılmasını sağlamak üzere genel
raporların doğru ve zamanlı olarak TBBM'ye
sunulmasıDenetimler ve yargılama yoluyla kamu
idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve mali
saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
Destek Grubu-01
İnsan Kaynakları Birim
Başkanlığı
(İlgili Komisyon ile işbirliği
yapılarak)
Destek Grubu-01
(Bilgi İşlem Birim
Başkanlığı ile işbirliği
yapılarak)
Destek Grubu-01
Destek Grubu-01
Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin
geliştirilmesi ile denetimin etkinliği artırılacaktır.
Destek Grubu-01
(Bilgi İşlem Birim
Başkanlığı ile işbirliği
yapılarak)
Destek Grubu-01
Destek Grubu-01
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
Sayıştay ilamlarının infazında ve infazının takibinde yanan güçlükler ve infaz
edilememe sebepleri araştırılarak sonuçları raporlanacaktır.
Yargılamaya ilişkin usul ve esasların güncellenmesine temel oluşturmak üzere
yargılama süreçlerinde yaşanan sorunlarla ve uluslararası iyi uygulama
örnekleriyle ilgili araştırma raporu hazırlanacaktır.
İç paydaşlar ve dış paydaşlar göz önünde bulundurularak İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
İletişim Stratejisi uygulanma oranı takip edilecek ve sonuçlar raporlanacaktır.
Yıllık meslek içi zorunlu eğitim programı hazırlanacaktır.
Meslek içi zorunlu eğitim programlarının uygulanma oranı takip edilecektir.
İnsan kaynakları yetkinlik analizi sonuçlarına göre gerekli bilgi beceriye sahip
çalışan oranı ölçülecek ve sonuçları raporlanacaktır.
Hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi için eğitim
etkinliği değerlendirme aracı geliştirilecektir.
Destek Grubu-02
Başkanlık
Destek Grubu-02
Destek Grubu-02
Destek Grubu-02
Başkanlık
Destek Grubu-02
(Destek Grubu-01 ile
işbirliği yapılarak)
SORUMLU BİRİMLER
Çalışan verimliliğini artırmak ve iş yaşamının
kalitesini yükseltmek amacıyla insan kaynakları
yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi
sağlanacaktır.
Kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyişinde yol
gösterici olunarak dış paydaşlara fayda
sağlanacaktır.
Destek Grubu-02
62
2019 Yılı Performans Programı
FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı 06 - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
Çalışan memnuniyetinin doğru şekilde ölçülebilmesini sağlamak üzere uygun
bir değerlendirme aracı geliştirilecektir.
Çalışan memnuniyet anketine yüksek oranda katılım sağlanabilmesi için
yöntemler geliştirilecektir.
Çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi yapılarak
sonuçları Başkanlığa raporlanacaktır.
Çalışma ortamı ve koşullarına yönelik değerlendirme raporu sonuçlarına göre
gerekli satın almalar, iyileştirme çalışmaları, bakım onarım faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.
Rotasyon usul ve esasları belirlenecektir.
Sayıştayın örgütsel yapısı güçlendirilecektir.
Kurum ve birim arşivlerinin yönetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenecektir.
Destek Grubu-05
İnsan Kaynakları Birim
Başkanlığı
İnsan Kaynakları Birim
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Birim
Başkanlığı
SORUMLU BİRİMLER
Teknik ve Mali İşler
Birim Başkanlığı
Destek Grubu-05
Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.