STANDART
TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi
yönetici ve personel tarafından
sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında
bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. Bu
kapsamda, İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol
Standartları ile ilgili temel bilgilerin, kavramların,
sistemin unsurları arasındaki ilişkilerin ve
farklılıkların anlaşılması amacıyla tanıtıcı bir
döküman ile birlikte bütün personele eğitim
seminerleri düzenlenecektir.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler 2009 yı
lı
1.1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol
sisteminin uygulanmasında
personele örnek olmalıdırlar.
Yöneticilere İç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme
toplantıları yapılacaktır.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler Her yıl
En az üç kişilik Etik Komisyonu oluşturulacaktır. Üst Yönetim Tüm Birimler 2009 yılı
Başkanlık personeline yönelik yapılan eğitim
programlarına, Kurum etik kuralları ve etik
kurallarına ilişkin mevzuatın dahil edilmesi
sağlanacaktır.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler sürekli
Yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi ve belgelerin
ulaşılabilir olması sağlanacaktır.
Tüm Birimler Tüm Birimler sürekli
Kurum Stratejik Planı
çerçevesinde belirlenen
amaç ve hedeflerle ilgili periyodik olarak
raporlama yapılacak ve değerlendirmeye tabi
tutulacaktır.Hazırlanan raporların düzenli olarak
çeşitli iletişim araçlarıyla kamuoyuna açıklanması
sağlanacaktır.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler
yılda en az 1
defa
Kurum personeline ve Kurumdan hizmet alanlara
adil ve eşit davranılması için, tüm personele
eğitim verilecek ve çeşitli bilgilendirme faaliyetleri
yürütülecektir.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler sürekli
Kurum personelinin ve Kurumdan hizmet
alanların öneri ve şikayetlerini yazabilmeleri için
Kurum web sayfasında bölüm açılacaktır.
EBİM Grubu Tüm Birimler sürekli
İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelere
elektronik ortamda ulaşılma imkanları verilecektir.
EBİM Grubu Tüm Birimler sürekli
İ
darenin faaliyetlerine ilişkin hatalar tespit edilerek
yılda bir kez tetkik edilecek, hataların azaltılması
için Kurum personeline bilgilendirme toplantıları
düzenlenecektir.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm
faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
1.1.4. Faaliyetlerde
dürüstlük,saydamlık ve hesap
verebilirlik sağlanmalıdır.
1.1.5.İdarenin personeline ve hizmet
verilenlere adil ve eşit
davranılmalıdır.
1.1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin
tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve
güvenilir olmalıdır.
STANDART
TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
1.2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak
belirlenmeli, duyurulmalı ve personel
tarafından benimsenmesi
sağlanmalıdır.
Yöneticilerin misyona sahip çıkması sağlanacaktır.
Birimler bazında yazılı duyuru yapılacak ve
misyonun çeşitli iletişim araçları (pano, web
sayfası, aylık bülten gibi) ile duyurulması
sağlanacaktır.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Kurum Yöneticileri sürekli
1.2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini
sağlamak üzere idare birimleri ve alt
birimlerince yürütülecek görevler
yazıl
ı olarak tanımlanmalı ve
duyurulmalıdır.
Sayıştay misyonunu gerçekleştirmek üzere,
birimlerce hazırlanacak forma göre görev tanımları
ve dağılımları belirlenip görevlilere tebliği
sağlanacaktır.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
31.12.2009
1.2.3. İdare birimlerinde personelin
görevlerini ve bu görevlere ilişkin
yetki ve sorumluluklarını kapsayan
görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı
ve personele bildirilmelidir.
Birimler, Araştırma, Eğt. ve Metodoloji Gelş.
Grubunca belirlenen standart forma göre personel
bazında görevlerini, buna ilişkin yetki ve
sorumluluklarını personele tebliğ edecektir.
Tüm Birimler
Araştırma, E
ğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
31.12.2009
1.2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat
şeması olmalı ve buna bağlı olarak
fonksiyonel görev dağılımı
belirlenmelidir.
Birimlerin görev ve yetkileri mevzuat çerçevesinde
gözden geçirilerek görev çakışmasına yol açacak
görev tanımları uygun hale getirilecektir.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
1.2.5. İdarenin ve birimlerinin
organizasyon yapısı, temel yetki ve
sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik
ve uygun raporlama ilişkisini
gösterecek şekilde olmalıdır.
Personelin yetki ve sorumlulukları, hesap verilebilir
şekilde organizasyon yapısına uygun olarak görev
dağılımında dikkate alınacakt
ır.
Tüm Birimler Tüm Birimler sürekli
1.2.6. İdarenin yöneticileri,
faaliyetlerin yürütülmesinde hassas
görevlere ilişkin prosedürleri
belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
Birimler tarafından hassas görevlerin tanımları
yapılacak, hassas görevlere ilişkin prosedür tespit
edilerek personele duyurulacaktır.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
1.2.7. Her düzeydeki yöneticiler
verilen görevlerin sonucunu izlemeye
yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.
Başkanlık yöneticileri görev dağılımı
çerçevesinde, görevlerin, iş ve işlemlerin
performansını takip etmek üzere sistem
oluşturacaktır.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Birim Yöneticileri sürekli
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
1.2. Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART
TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
1.3.1. İnsan kaynakları yönetimi,
idarenin amaç ve hedeflerinin
gerçekleşmesini sağlamaya yönelik
olmalıdır.
Sayıştay Başkanlığının stratejik planında yer alan
hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesi
konusunda Araştırma, Eğt. ve Metodoloji
Geliştirme Grubunca birimlerle koordineli olarak
insan kaynağının optimum dağılımı sağlanacak ve
insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacaktır.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliş
tirme
Grubu
Tüm Birimler sürekli
1.3.2. İdarenin yönetici ve personeli
görevlerini etkin ve etkili bir şekilde
yürütebilecek bilgi, deneyim ve
yeteneğe sahip olmalıdır.
Başkanlığın yönetici kadrosu ve personeli,
görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütülebilmes
i
için yapılacak yıllık eğitim programına uygun
olarak birim bazında her yıl hizmet içi ve
destekleyici eğitime tabi tutulacaktır.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler her yıl
1.3.3. Mesleki yeterliliğe önem
verilmeli ve her görev için en uygun
personel seçilmelidir.
Belirlenen mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusund
a
her görev için uygun personelin atanmasına veya
görevlendirilmesine yönelik çalışmalarAraştırma,
Eğt. ve Metodoloji Geliştirme Grubunca ve ilgili
birim tarafından yürütülecektir.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler sürekli
Personelin işe alınması ile görevde ilerleme ve
yükselme mevzuatı liyakat ilkesi çerçevesinde
gözden geçirilecek olup, yapılacak
düzenlemelerin iletişim araçlarıyla personele
duyurulması sağlanacaktır.
Personel Müdürlüğü Tüm Birimler sürekli
Başkanlığın genel hedeflerine uygun olarak
belirlenen bireysel performansların objektif kriterle
r
ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda değerlendirilmesi
sağlanacaktır.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler sürekli
1.3.5. Her görev için gerekli eğitim
ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı
giderecek eğitim faaliyetleri her yıl
planlanarak yürütülmeli ve
gerektiğinde güncellenmelidir.
Birimlerin eğitim ihtiyaçları, ihtiyaç analiz
çalışmaları yapılarak bir önceki yıl içinde belirlenir.
Planlanan eğitim programlarının takip eden yılda
uygulanması sağlanır ve değerlendirmeye tabi
tutulur.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler
Her yılın
Kasım ayı
sonuna
kadar
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
1.3.4. Personelin işe alınması ile
görevinde ilerleme ve yükselmesinde
liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel
performansı göz önünde
bulundurulmalıdır.
1.3. Personelin yeterliliği ve performansı
STANDART
TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
1.3.6. Personelin yeterliliği ve
performansı bağlı olduğu yöneticisi
tarafından en az yılda bir kez
değerlendirilmeli ve değerlendirme
sonuçları personel ile görüşülmelidir.
Yöneticiler personelin yeterliliği ve performansını,
belirlenecek kriterler çerçevesinde her yılın aralık
ayında ve yöneticilerin uygun göreceği diğer
zamanlarda değerlendirerek, sonuçları personelle
karşılıklı görüşecektir.
Birim Yöneticileri Birim Personeli sürekli
Birimlerce periyodik olarak yapılan performans
değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz
bulunan personele performansının arttırılması için
çözümler üretilecek, gerekiyorsa çeşitli eğitim
programlarına katılmaları sağlanacaktır.
Birim Yöneticileri
Araşt
ırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
Yapılan performans değerlendirmelerinde yüksek
performans gösteren personel mevzuat
çerçevesinde ödüllendirilecektir.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
1.3.8. Personel istihdamı, yer
değiştirme, üst görevlere atanma,
eğitim, performans değerlendirmesi,
özlük hakları gibi insan kaynakları
yönetimine ilişkin önemli hususlar
yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve
personele duyurulmalıdır.
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin, yazılı hale
getirilen düzenlemeler hakkında (personel
istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma,
eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları
gibi) önemli hususlar personele iletişim araçlarıyla
duyurulacaktır.
Araşt
ırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler sürekli
1.3.7. Performans değerlendirmesine
göre performansı yetersiz bulunan
personelin performansını geliştirmeye
yönelik önlemler alınmalı, yüksek
performans gösteren personel için
ödüllendirme mekanizmaları
geliştirilmelidir.
1.3. Personelin yeterliliği ve performansı
STANDART
TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
1.4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve
onay mercileri belirlenmeli ve
personele duyurulmalıdır.
İş akış şemalarında, kullanılması gerektiği
belirtilen evrakı imzalamaya ve onaylamaya yetkili
olanlar belirlenecek ve durum ilgililere
bildirilecektir.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
31.12.2009
1.4.2. Yetki devirleri, üst yönetici
tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde devredilen yetkinin
sınırlarını
gösterecek şekilde yazılı olarak
belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.
Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını
gösterecek şekilde yaz
ılı olarak belirlenecek ve
ilgililere bildirilecektir.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
1.4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin
önemi ile uyumlu olmalıdır.
Yetki devredilmesinde, devredilecek yetki
unsurları belirlenecektir.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
1.4.4. Yetki devredilen personel
görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve
yeteneğe sahip olmalıdır.
Risk faktörü gözetilerek yetki devrinin en uygun
kişiye yapılması sağlanacaktır.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
1.4.5. Yetki devredilen personel,
yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli
dönemlerde yetki devredene bilgi
vermeli,
yetki devreden ise bu bilgiyi
aramalıdır.
Yetki devrine ilişkin olarak, devir alan ile devir
eden arasında bilgi akışı sağ
lanmasına yönelik
raporlama sistemi oluşturulacaktır.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
1.4. Yetki Devri
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
STANDART
TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
2.5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını ölçmek, izlemek ve
değerlendirmek amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan
hazırlamalıdır.
Başkanlığımızın 2009-2013 yıllarını kapsayan
stratejik planı katılımcı yöntemlerle tamamlanmış
olup, 2009 yılı itibariyle uygulamaya geçilecektir.
Daha sonra hazırlanacak stratejik planların da
katılımcı
yöntemlerle hazırlanması sağlanacaktır.
Tüm Birimler Mali İşler Müdürlüğü sürekli
2.5.2. İdareler, yürütecekleri program,
faaliyet ve projeleri ile bunların
kaynak ihtiyacını, performans hedef
ve göstergelerini içeren performans
programı hazırlamalıdır.
Stratejik planda yer alan faaliyet ve projeler
çerçevesinde, 2009-2011 yıllarını kapsayan
performans programı hazırlanmıştır.
Tüm Birimler Mali İşler Müdürlüğü sürekli
2.5.3. İdareler, bütçelerini stratejik
planlarına ve performans
programlarına uygun olarak
hazırlamalıdır.
Başkanlık bütçesi, Stratejik plan ve performans
programları çerçevesinde hazırlanacaktır.
Tüm Birimler Mali İşler Müdürlüğü sürekli
2.5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili
mevzuat, stratejik plan ve performans
programıyla belirlenen amaç ve
hedeflere uygunluğunu sağlamalıd
ır.
Yöneticiler, faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik
plan ve performans programıyla belirlenen amaç
ve hedeflere uygunluğunu sağlamak için periyodik
dönemler halinde kontroller yapacaktır. Önceden
belirlenen standartlara uygun iş ve işlemlerin
gerçekleştirildiğini takip edecektir.
Birim Yöneticileri
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
2.5.5. Yöneticiler, görev alanları
çerçevesinde idarenin hedeflerine
uygun özel hedefler belirlemeli ve
personeline duyurmalıdır.
Tüm birim yöneticileri görev alanlarıyla ilgili kısa
ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun şekilde
hedefler belirleyecek, bu hedefler bilgilendirme
toplantıları ile ve yazılı olarak personele
duyurulacaktır.
Birim Yöneticileri Tüm Birimler sürekli
2.5.6. İdarenin ve birimlerinin
hedefleri, spesifik, ölçülebilir,
ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.
Birimler hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir,
ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde,
stratejik plana uygun olarak sistem ve süreçler
belirleyecektir.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliş
tirme
Grubu
sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
2.5.Planlama ve Programlama
STANDART
TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
2.6.1. İdareler, her yıl sistemli bir
şekilde amaç ve hedeflerine yönelik
riskleri belirlemelidir.
Başkanlığımızın amaç ve hedeflerine yönelik
risklerin belirlenmesi için en az 3 kişiden oluşacak
risk belirleme ekibi oluşturulacaktır.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm birimler
sürekli (Risk
belirleme
ekiplerinin
oluşturulması
Şubat 2009)
2.6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı
ve muhtemel etkileri yılda en az bir
kez analiz edilmelidir.
Oluşturulan risk belirleme ekipleri tarafından
risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel
etkileri yı
lda en az bir kez analiz edilecektir.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm birimler
her yılın mayıs
ayında
2.6.3. Risklere karşı alınacak
önlemler belirlenerek eylem planları
oluşturulmalıdır.
Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, risk
belirleme komisyonunca, belirlenmiş olan risklere
karşı alınacak önlemler ilgili birimlere
gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle
ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacaktır.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm birimler
her yılın
haziran ayında
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
R
İ
SK DE
Ğ
ERLEND
İ
RME
STANDARTLARI
2.6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
STANDART TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
3.7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için
uygun kontrol strateji ve yöntemleri
(düzenli gözden geçirme, örnekleme
yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama,
raporlama, koordinasyon, doğrulama,
analiz etme, yetkilendirme, gözetim,
inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
Her birim tarafından faaliyet alanları ve riskler
ile ilgili önleyici, yönlendirici, tespit edici ve
düzeltici kontrol mekanizmaları oluşturularak
bunların uygulanması sağlanacaktır.
Tüm birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
3.7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem
öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem
sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.
Yetki devri konusunda oluşturulan standartlar
çerçevesinde belirlenen iş akış süreçlerinin
işlem öncesi ve sonrası kontrolleri yetkililer,
yetki devri yapı
lanlar ve görevliler tarafından
yapılacaktır.
Tüm birimler Tüm birimler sürekli
3.7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların
dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin
sağlanmasını kapsamalıdır.
Birimlerce ihtiyaca ve mevzuata göre,
belirlenen periyotlar içerisinde kayıt ve
belgeler dikkate alınmak şartıyla (muhasebe
kayıtları, demirbaş kayıtları gibi) varlıkların
güvenliğini de kapsayacak şekilde tespit ve
sayımlar yapılacaktır.
Tüm birimler Ayniyat Saymanlığı sürekli
3.7.4. Belirlenen kontrol yönteminin
maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.
Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet
analizlerinin yapılarak etkin, verimli ve
ekonomik olacak şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
Tüm birimler Tüm birimler sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
KONTROL FAAL
İ
YETLER
İ
STANDARTLARI
3.7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
STANDART TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
3.8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali
karar ve işlemleri hakkında yazılı
prosedürler belirlemelidir.
Birimler faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini
(Yetki devirlerini, görevlendirmelerini, iş akışındaki
yetkilileri belirleme gibi) mevzuat çerçevesinde
yazılı hale getirip uygulamaya koyacaktır.
Tüm birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
01.06.2009
3.8.2. Prosedürler ve ilgili
dokümanlar, faaliyet veya mali karar
ve işlemin başlaması, uygulanması
ve sonuçlandırılması aşamalarını
kapsamalıdır.
Birimler tarafından belirlenen prosedürler ve ilgili
dökümanlar faaliyet veya mali karar ve işlemin
ba
şlangıcından sonuçlandırılmasına kadar olan
bütün aşamaları kapsayacak şekilde
düzenlenecektir.
Tüm birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
01.06.2009
3.8.3. Prosedürler ve ilgili
dokümanlar, güncel, kapsamlı,
mevzuata uygun ve ilgili personel
tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir
olmalıdır.
Birimler; belirlenen prosedürler ve ilgili
dokümanların güncelliğini, mevzuata
uygunluğunu, anlaşılabilirliliğini ve ulaşılabilirliğini
sağlamak üzere, günceli ve ihtiyacı sağlamak için
altyapıyı oluşturacak ve gerekli tedbirleri
alacaktır.
Tüm birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
KONTROL FAAL
İ
YETLER
İ
STANDARTLARI
3.8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
STANDART TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
3.9.1. Her faaliyet veya mali karar ve
işlemin onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi ve kontrolü görevleri
farklı kişilere verilmelidir.
Birimlerce, her faaliyet veya mali karar ve işlemin,
otokontrolü sağlayacak şekilde, farklı personel
tarafından yapılması sağlanacaktır.
Tüm Birimler Tüm Birimler 30.06.2009
3.9.2. Personel sayısının yetersizliği
nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin
tam olarak uygulanamadığı idarelerin
yöneticileri risklerin farkında olmalı ve
gerekli önlemleri almalıdır.
Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması,
uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi
görevleri için farklı personel belirlenmesinin
mümkün olmamas
ı durumunda karşılaşılacak
risklerin azaltılmasına yönelik olarak birim amirleri
tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.
Tüm Birimler Tüm Birimler sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
KONTROL FAAL
İ
YETLER
İ
STANDARTLARI
3.9. Görevler ayrılığı
STANDART TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
3.10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili
ve sürekli bir şekilde uygulanması için
gerekli kontrolleri yapmalıdır.
Yöneticiler, yetki devirleri ve görevlendirmeleri
çerçevesinde iş ve işlemlerin birimleri tarafından
iş akış şeması ve standartları doğrultusunda
yerine getirilip getirilmediği konusunda kontroller
yapacaktır. Bu kontrolleri raporlar veya tablolar
aracılığıyla yerine getirecektir.
Tüm Birim Yöneticileri Tüm Birimler sürekli
3.10.2. Yöneticiler, personelin iş ve
işlemlerini izlemeli ve onaylamalı,
hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi
için gerekli talimatları vermelidir.
Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini periyodik
aralıklarla kontrolü sonucunda tespit ettiği
olumsuzlukları söz konusu personele bildirecek,
olumsuzlukların giderilmesi için personelin
bilgilendirme faaliyetleri ve hizmet içi eğitimlere
kat
ılmasını sağlayacaktır.
Tüm Birim Yöneticileri Tüm Birimler sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
KONTROL
FAALİYETLERİ
3.10. Hiyerarşik kontroller
STANDART TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan
durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam
edilebilmesi için mevcut personelin tüm faaliyetleri
öğrenmesini sağlayacak tedbirleri alacaktır. Belirli
dönemlerde personelin görev değişikliği yapması
sağlanacaktır.
Tüm Birimler Personel Müdürlüğü sürekli
Birimlerce, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem
değişikliklerinin varlığı, mevzuat değişiklikleri gibi
durumlarda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin
yapılması sağlanacaktır.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin etkin
yapılabilmesi için eğitim biriminin yapıs
ı
güçlendirilecektir.
Üst Yönetim
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
sürekli
3.11.2. Gerekli hallerde usulüne
uygun olarak vekil personel
görevlendirilmelidir.
Başkanlığımızda yürütülen görevlere asaleten
atama koşulu bulunmayan durumlarda, personel
mevzuatında belirtilen koşullara haiz olanlar
arasında usulüne uygun olarak vekil personel
görevlendirilecektir.
Tüm Birimler Personel Müdürlüğü sürekli
3.11.3. Görevinden ayrılan
personelin, iş veya işlemlerinin
durumunu ve gerekli belgeleri de
içeren bir rapor hazırlaması ve bu
raporu görevlendirilen personele
vermesi yönetici tarafından
sağlanmalıdır.
Birimlerce, görevinden ayrılan personelin
yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre
gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle ilgili
raporlar hazırlatılıp yerine görevlendirilen
personele teslim edilmesi yöneticiler tarafından
sağlanacaktır.
Tüm Yöneticiler Tüm Birimler sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
3.11. Faaliyetlerin sürekliliği
3.11.1. Personel yetersizliği, geçici
veya sürekli olarak görevden ayrılma,
yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem
veya mevzuat değişiklikleri ile
olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin
sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı
gerekli önlemler alınmalıdır.
STANDART TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
3.12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini
ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller
yazılı olarak belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
Başkanlığımız bilgi sisteminin sürekliliğini ve
güvenirliliğini sağlayacak kontrol mekanizmaları
yazılı olarak belirlenecek ve uygulanacaktır.
EBİM Tüm Birimler sürekli
EBİM Grubunun koordinasyonunu altında tüm
birimlerin katılımının sağlandığı toplantılar
düzenlenecek, veri ve bilgi girişi yazılım
programlarındaki eksiklikler saptanarak, bu
programların gerekli olan bilgi ve raporları
üreterek analiz yapma imkanı sunması
sağlanacaktır.
Tüm Birimler EBİM sürekli
Birimler, EBİM Grubu ile işbirliği içerisinde olacak
ve veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda
yetkilendirme işlemlerini hata ve usulsüzlükleri
önleyecek şekilde yapacaklardır.
Tüm Birimler EBİM sürekli
3.12.3. İdareler bilişim yönetişimini
sağlayacak mekanizmalar
geliştirmelidir.
Başkanlığımızın bilişim yönetişimini sağlayacak
EBİM Çalışma programı mevcut olup, ihtiyaçlar
doğrultusunda güncellenecektir.
EBİM Tüm Birimler sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
KONTROL FAAL
İ
YETLER
İ
STANDARTLARI
3.12. Bilgi sistemleri kontrolleri
3.12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi
girişi ile bunlara erişim konusunda
yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve
usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit
edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak
mekanizmalar oluşturulmalıdır.
STANDART
TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
4.13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç
iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili
ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi
olmalıdır.
Başkanlığımızda ve birimlerimizde, yatay ve dikey
iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili, sürekli
bir bilgi ve iletişim sisteminin geliştirilmesi
sağlanacaktır.
Tüm Birimler EBİM 31.12.2009
4.13.2. Yöneticiler ve personel,
görevlerini yerine getirebilmeleri için
gerekli ve yeterli bilgiye zamanında
ulaşabilmelidir.
Bilgi sistemi, gizliliği bulunmayan bilgi ve
belgelere tüm kurum personelinin ulaşabilmelerini
sağlayacak şekilde geliştirilecek ve
uygulanacaktır.
Tüm Birimler EBİM 31.03.2009
4.13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam,
kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.
Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve
anlaşılabilir olması için birimler faaliyet alanları ile
ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyecektir.
Tüm Birimler Tüm Birimler sürekli
4.13.4. Yöneticiler ve ilgili personel,
performans programı ve bütçenin
uygulanması ile kaynak kullanımına
ilişkin diğer bilgilere zamanında
erişebilmelidir.
Üst Yönetim, ilgili personelin, performans
programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak
kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında
erişebilmelerini sağlayacak tedbirleri alacaktır.
Tüm Birimler
EBİM, Personel
Müdürlüğü, Mali İşler
Müdürlüğü
31.12.2009
4.13.5. Yönetim bilgi sistemi,
yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli
bilgileri ve raporları üretebilecek ve
analiz yapma imkanı sunacak şekilde
tasarlanmalıdır.
Başkanlık yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç
duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek
ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde
tasarlanarak uygulanacaktır. Birimler, faaliyet
alanına giren konularda düzenli bilgi akışı
sağlayacaklardır.
Tüm Birimler EBİM sürekli
4.13.6. Yöneticiler, idarenin misyon,
vizyon ve amaçları çerçevesinde
beklentilerini görev ve sorumlulukları
kapsamında personele bildirmelidir.
Yöneticiler, Sayıştay Başkanlığının stratejik
planında belirtilen, misyon, vizyon ve amaçları
çerçevesinde beklentilerini, görev ve
sorumlulukları kapsamında ilgili personele yazılı
ve elektronik ortamda bildirecektir.
Kurum Yöneticiler Tüm Personel sürekli
4.13.7. İdarenin yatay ve dikey
iletişim sistemi personelin
değerlendirme, öneri ve sorunlarını
iletebilmelerini sağlamalıdır.
Personelin değerlendirme, öneri ve sorunların
ının
belirlenebilmesi için öneri ve şikayet kutusu, anket
çalışmaları, yüz yüze görüşmeyi sağlayacak
toplantılar yapılacak, bu tür konularla ilgili
elektronik ortamdan istifade edilmesi
sağlanacaktır.
Tüm Birimler
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu, EBİM, Personel
Müdürlüğü, Mali İşler
Müdürlüğü
sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
4.13. Bilgi ve iletişim
STANDART TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
4.14.1. İdareler, her yıl, amaçları,
hedefleri, stratejileri, varlıkları,
yükümlülükleri ve performans
programlarını kamuoyuna
ıklamalıdır.
Amaç, hedef, strateji, varlık, yükümlülük ve
performans programları her yıl Başkanlığımız web
sitesinde yayımlanarak , kamuoyuna açık olması
ve ulaşılabilirliği sağlanacaktır.
Üst Yönetici Tüm Birimler
her yılın
ocak ayı
içinde
4.14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı
aylık uygulama sonuçları, ikinci altı
aya
ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.
Sayıştay Başkanlığı bütçesinin ilk altı aylık
uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin
beklentiler, hedefler ve faaliyetleri, Başkanlığımız
web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna
ıklanacaktır.
Üst Yönetici Tüm Birimler
her yılın
temmuz ayı
içinde
4.14.3. Faaliyet sonuçları ve
değerlendirmeler idare faaliyet
raporunda gösterilmeli ve
duyurulmalıdır.
Birimlerin faaliyet sonuçları ve değerlendirmeleri,
idari faaliyet raporunda gösterilecek ve
Başkanlığımız web sitesinde yayımlanarak
duyurulacaktır.
Üst Yönetici-Mali İşler
Müdürlüğü
Tüm Birimler
her yılın
nisan ayı
içinde
4.14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla
idare içinde yatay ve dikey raporlama
ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve
personel, görevleri ve faaliyetleriyle
ilgili hazırlanması gereken raporlar
hakkında bilgilendirilmelidir.
Birim içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı
olarak belirlenerek faaliyetlerin gözetimi
sağlanacaktır. Görev ve faaliyetlere ilişkin
hazırlanması gereken raporlar hakkında yazılı ve
bilgilendirme toplantılarıyla tüm birim personelin
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Tüm Birimler Tüm Birimler 30.06.2009
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
4.14. Raporlama
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
4.15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi,
elektronik ortamdakiler dahil, gelen
ve giden evrak ile idare içi
haberleşmeyi kapsamalıdır.
Elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden
evrak ile Kurum içi haberleşmeyi kapsayacak
kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulacaktır.
EBİM, Evrak Müdürlüğü,
Arşiv Müdürlüğü
Tüm Birimler 31.06.2009
4.15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi
kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici
ve personel tarafından ulaşılabilir ve
izlenebilir olmalıdır.
Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel
olması salanacak, belgelere yönetici ve yetkili
personelin ulaşılabilirliği sağlanacaktır.
Evrak Müdürlüğü, Arşiv
Müdürlüğü
Tüm Birimler 31.12.2009
4.15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi,
kişisel verilerin güvenliğini ve
korunmasını sağlamalıdır.
Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik
içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak
şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmalar
geliştirilecektir.
EBİM, Personel
Müdürlüğü,Evrak
Müdürlüğü
Tüm Birimler 31.03.2009
4.15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi
belirlenmiş standartlara uygun
olmalıdır.
Kayıt ve dosyalama sisteminin, Başbakanlıkça
belirlenen düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uyumluluğu sağlanacaktır.
Evrak Müdürlüğü, Arşiv
Müdürlüğü
Tüm Birimler 31.12.2009
4.15.5. Gelen ve giden evrak
zamanında kaydedilmeli, standartlara
uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve
arşiv sistemine uygun olarak
muhafaza edilmelidir.
Evrak biriminde çalışan personele, evrağın
kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde
sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza
edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetleri ve
eğitimin verilmesi sağlanacaktır.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler 31.12.2009
4.15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin
kaydı, sınıflandırılması, korunması ve
erişimini de kapsayan, belirlenmiş
standartlara uygun arşiv ve
dokümantasyon sistemi
oluşturulmalıdır.
Arşiv ve dokümantasyon konusunda mevzuat
çalışmalarının tamamlanması ve sistemin buna
göre tasarlanması sağlanacaktır.
Evrak Müdürlü
ğü, Arşiv
Müdürlüğü
Tüm Birimler 31.12.2009
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
4.15. Kayıt ve dosyalama sistemi
STANDART TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
4.16.1. Hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukların bildirim yöntemleri
belirlenmeli ve duyurulmalıdır.
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim
işlemleri mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yapılacak olup bu
düzenlemelere ilişkin mevzuat hakkında personel
hizmet içi eğitimle bilgilendirilecektir.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler sürekli
4.16.2. Yöneticiler, bildirilen hata,
usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında
yeterli incelemeyi yapmalıdır.
Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde
değerlendirerek gerekli işlem yapacaktır. Söz
konusu işlemler mevzuatla belirlenen usuller
çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere
bildirileceklerdir.
Tüm Yöneticiler Tüm Birimler sürekli
4.16.3. Hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukları bildiren personele
haksız ve ayırımcı bir muamele
yapı
lmamalıdır.
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren
personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir
olumsuz muameleyle karşılaşmaması için
yöneticiler gerekli tedbirleri alacaktır.
Tüm Yöneticiler Tüm Yöneticiler sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
B
İ
LG
İ
VE
İ
LET
İ
Ş
İ
M
STANDARTLARI
4.16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
STANDART TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
5.17.1. İç kontrol sistemi, sürekli
izleme veya özel bir değerlendirme
yapma veya bu iki yöntem birlikte
kullanılarak değerlendirilmelidir.
İç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin periyodik
aralıklarla yatay ve dikey anket çalışması
yapılacaktır. Kurum içi ve kurum dışı faaliyetlere
ilişkin şikayetler değerlendirilecektir. Yıllık faaliyet
raporları değerlendirilerek stratejik planda
belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu
izlenecektir. Dış denetim raporları incelenecektir.
Bu doğrultuda bütün veriler dikkate alınarak genel
bir değerlendirme yapılacaktır.
Araştırma, E
ğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu, Mali İşler
Müdürlüğü
Tüm Birimler sürekli
5.17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile
uygun olmayan kontrol yöntemlerinin
belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli
önlemlerin alınması konusunda süreç
ve yöntem belirlenmelidir.
Anket, şikayet, yıllık faaliyet raporları, stratejik
planlar, dış denetim raporlarının izlenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksiklik,
hata, usulsüzlük ve yolsuzluğa ilişkin düzenleyici
ve düzeltici önlemlerin alınması sağlanacak olup
bu konuya ilişkin rapor düzenlenecektir.
Araştırma, Eğt. ve
Metodoloji Geliştirme
Grubu
Tüm Birimler sürekli
5.17.3. İç kontrolün
değerlendirilmesine idarenin
birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.
İç kontrolün değerlendirilmesinde birimlerin karar
verme ve yönetici konumunda olan personelinin
katılımı sağlanacaktı
r.
Üst Yönetim Tüm Birimler sürekli
5.17.4. İç kontrolün
değerlendirilmesinde, yöneticilerin
görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep
ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim
sonucunda düzenlenen raporlar
dikkate alınmalıdır.
Yapılacak toplantılarla yöneticilerin görüşlerinin
alınması sağlanacaktır. Web sayfasında
oluşturulan öneri ve şikayet kutusuna iletilen talep
ve şikayetlerin değerlendirilmesi sağlanacaktır. İç
ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar
ilgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesi
sağlanacaktır. Bu değerlendirme sonucu 5.17.2
'de belirtildiği üzere rapor düzenlenecektir.
Üst Yönetim Tüm Birimler sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
İZLEME STANDARTLARI
5.17. İç kontrolün değerlendirilmesi
5.17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi
sonucunda alınması gereken
önlemler belirlenmeli ve bir eylem
planı çerçevesinde uygulanmalıdır.
Yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda
alınması gereken önlemler belirlenecektir. Söz
konusu önlemler için eylem planı oluşturulacak ve
uygulanması sağlanacaktır.
Üst Yönetim Tüm Birimler sürekli
STANDART TANIM
STANDART ALT TANIM EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
SÜRESİ
SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
5.18.1. İç denetim faaliyeti İç
Denetim Koordinasyon Kurulu
tarafından belirlenen standartlara
uygun bir şekilde yürütülmelidir.
Başkanlığımızca, iç denetçi kadrosu ataması
yapılmamıştır. İç Denetim Biriminde eğitimli ve
donanımlı personel istihdam edilmesi
sağlanacaktır. Atama yapılıncaya kadar izleme ve
değerlendirme faaliyetleri, Başkanlıkça
oluşturulacak bir komisyon eliyle yürütülecektir.
Üst Yönetim Tüm birimler 2009
5.18.2. İç denetim sonucunda idare
tarafından alınması gerekli görülen
önlemleri içeren eylem planı
hazırlanmalı, uygulanmalı
ve
izlenmelidir.
Başkanlığımızca, iç denetçi kadrosu ataması
yapılmamıştır. Başkanlıkça oluşturulacak
komisyon tarafından yapılan incelemeler
sonucunda, idare tarafından alınması gerekli
görülen önlemleri içeren eylem planı
hazırlanacaktır.
Üst Yönetim Tüm Birimler sürekli
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İ
Ç
KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
İZLEME
STANDARTLARI
5.18. İç denetim