T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL
STANDARTLARINA
UYUM EYLEM PLANI
2015 - 2016
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
KOS1
1.1.1.
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm birimler
İç Kontrol Broşürü -
İç Kontrol
bilgilendirme
faaliyeti kapsamında
eğitim amaçlı
toplantılar
2015-2016
1.1.2.
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
İç Kontrol ve
Risk
Yönlendirme
Kurulu
İç Kontrol Sistemi
Yönergesi
2015
1.1.3.
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm birimler
Çalışma sonuç
raporları
2015-2016
1.1.4.
İKBB Tüm birimler
İç Kontrol Sistemi
hakkında eğitim
materyali
Aralık 2016
1.1.5.
Başkanlık İKBB Atama yazıları 2015
1.2.1.
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme
Kurulu,
SGBB
Stratejik Plan ve
İç Kontrol
Program
Yöneticiliği
Bilgilendirme
toplantısı
2015
1.2.2.
SGBB Tüm birimler İzleme Raporu 2015-2016
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS 1.2
İdarenin yöneticileri iç
kontrol sisteminin
uygulanmasında personele
örnek olmalıdır.
Yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve
uygulanmasında, personele örnek olma hususunda
gereken hassasiyeti göstermekte olup tüm
birimlerde gerekli çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır.
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1
İç kontrol sistemi ve
işleyişi yönetici ve
personel tarafından
sahiplenilmeli ve
desteklenmelidir.
Başkanlığımızda iç kontrol sisteminin
oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi çalışmalarının yapılması, yol
göstermesi ve örnek çalışmaların gerçekleştirilmesi
için İç Kontrol ve Risk Yönlendirme Kurulu, İç
Kontrol Yönlendirme Komisyonu ve Stratejik
Planlama ve İç Kontrol Program Yöneticiliği
kurulmuştur. Komisyon tarafından yapılan
çalışmalarda üst yönetim başta olmak üzere yargı,
denetim ve yönetim alanında görev yapan
mensuplara iç kontrol sistemi ve sistemin temel
araçlarından olan tanıtımlar yapılmıştır.
Sayıştay Başkanlığına tahsis edilmiş olan 3 adet
denetçilik kadrosu halen münhal olup henüz atama
yapılmamıştır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
1.3.1. Etik Komisyonu oluşturulacaktır. Başkanlık Tüm birimler Komisyon 2015
1.3.2.
DEGEM (Hizmetiçi
Eğitim Program
Yöneticiliği),
İKBB
Tüm birimler Etik eğitimleri 2015-2016
1.3.3.
Etik Komisyonu Tüm birimler
Etik Uygulama
Rehberi
2016
1.3.4.
Sayıştay Etik
Komisyonu,
Denetim Planlama
Koordinasyon
Kurulu
Tüm birimler
Kurum mensupları
için düzenlenmiş
mesleki etik esas ve
usulleri
2016
KOS 1.4
Faaliyetlerde dürüstlük,
saydamlık ve hesap
verebilirlik sağlanmalıdır.
1.4.1.
Denetim Planlama
Koordinasyon
Kurulu,
SGBB
Destek Grubu-2,
Tüm birimler
Stratejik Plan,
Performans
Programı, Faaliyet
Raporu
2015- 2016
KOS 1.3
Etik kurallar bilinmeli ve
tüm faaliyetlerde bu
kurallara uyulmalıdır.
Etik komisyonu bulunmamaktadır.
Etik Uygulama Rehberi mevcut değildir.
Denetçiler için mesleki etik kuralları hakkında usul
ve esaslar belirlenmiştir.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
1.5.1.
DEGEM (Hizmetiçi
Eğitim Program
Yöneticiliği)
Tüm birimler Eğitimler 2015-2016
1.5.2
İKBB Destek Grubu-2
Öneri ve şikayet
prosedürlerine ilişkin
iç düzenleme,
elektronik ortam
2015-2016
1.5.3.
Stratejik Plan ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm birimler
Sayıştay hizmet
envanteri ve hizmet
standartları
2016
1.5.4. Çalışan memnuniyet anketi yapılacaktır.
İnsan Kaynakları
Strateji Komisyonu
Tüm birimler
Çalışan memnuniyet
anketi
2015
1.5.5.
İletişim Stratejisi
Geliştirme
Komisyonu
Tüm paydaşlar
Kamuoyu, medya,
sivil toplum,
akademik çevreler ve
TBMM denetim
beklenti anketi
2015
1.5.6.
Başkanlık,
İKBB
Strateji
belgesindeki
sorumlu bölüm
başkanları
İzleme -
Değerlendirme
Raporu
2015-2016
KOS 1.5
İdarenin personeline ve
hizmet verilenlere adil ve
eşit davranılmalıdır.
Gerek personele karşı gerekse hizmet verilenlere,
adil ve eşit davranılmakta olup; uygulamaların
etkinliğini arttırmak açısından bu alanda eğitim
verilmesine, iç ve dış paydaşlarımızın beklentisinin
ölçülmesine, öneri ve şikayet prosedürlerimizin
tarif edilmesine, kurumsal hizmet ve
envanterlerimizin tarif edilmesine ihtiy
duyulmaktadır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
1.6.1.
Destek Grubu-2 Tüm birimler
Doküman Yönetim
Sistemi, SayCAP,
SayNET, EBYS
2016
1.6.2.
Başkanlık,
İç Denetçilik birimi
Tüm birimler
İç Denetim Raporu
ve bilgilendirme
toplantısı
2016
KOS 1.6
İdarenin faaliyetlerine
ilişkin tüm bilgi ve
belgeler doğru, tam ve
güvenilir olmalıdır.
Kurumumuzda SayCAP, SaybiS ve SayNET
sistemleri kullanılmakta olup bu sistemlerle
üretilen bilgi ve belgelerin doğruluğu, tamlığı ve
güvenilirliğinin temin açısından sistemler üzerine
kontrol mekanizmaları geliştirilmiştir. İdarenin
faaliyetlerine ilişkin bilgilerin doğruluğu ve
güvenilirliği konusunda TBMM tarafından
yaptırılan dış denetim, faaliyetlerimiz hakkında
kanaat ortaya koysa da iç denetim suretiyle
yapılacak denetimler, faaliyetlerimizin doğruluğu
ve güvenilirliği konusunda önemli katkı
sağlanması beklenmektedir.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS2
KOS 2.1
İdarenin misyonu yazılı
olarak belirlenmeli,
duyurulmalı ve personel
tarafından benimsenmesi
sağlanmalıdır.
2.1.1.
DEGEM (Yayın
Program
Yöneticiliği)
Destek Grubu-2
Duyuru, bülten,
SaybiS yayınları
2015-2016
2.2.1
Başkanlık,
SGBB
İlgili birimler
İlgili birime ilişkin
çalışma usul ve
esasları
2016
2.2.2.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler
Onaylı iş süreçleri, iş
tanımları, Sayıştay
Süreç Yönetim
Çerçeve Belgesi
2015
2.2.3.
SGBB Destek Grubu-2
Elektronik dosyalar,
kayıtlar
2016
2.3.1.
Stratejik Plan ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm birimler
Yargı, denetim ve
yönetim birimlerine
ilişkin görev dağılım
çizelgeleri
2015
2.3.2. İmza Yetkileri Yönergesi hazırlanacaktır.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler
İmza Yetkileri
Yönergesi
2015
KOS 2.4
İdarenin ve birimlerinin
teşkilat şeması olmalı ve
buna bağlı olarak
fonksiyonel görev dağılımı
belirlenmelidir.
2.4.1.
Stratejik Plan ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB,
ilgili birimler
Destek Grubu-2 Teşkilat şemaları 2015
KOS 2.3
İdare birimlerinde
personelin görevlerini ve
bu görevlere ilişkin yetki
ve sorumluluklarını
kapsayan görev dağılım
çizelgesi oluşturulmalı ve
personele bildirilmelidir.
KOS 2.2
Misyonun
gerçekleştirilmesini
sağlamak üzere idare
birimleri ve alt
birimlerince yürütülecek
görevler yazılı olarak
tanımlanmalı ve
duyurulmalıdır.
Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere
denetim, yargı ve yönetim birimlerinin görev
tanımları İç Kontrol Yönlendirme Komisyonu
tarafından tamamlanmış olup onay aşamasındadır.
Başkanlık yönetim birimleri ile Başsavcılıkta yetki
ve sorumlulukları kapsayan görev dağılım
çizelgeleri oluşturulmuştur; uygulamanın denetim
birimleri, daireler ve kurullarda yaygınlaştırılması
çalışmalarına devam edilmektedir.
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
2.5.1.
Başkanlık,
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme
Kurulu,
SGBB
Tüm birimler
Organizasyon
şemaları,
tanımları, birim
görev kartları
2015
2.5.2.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler
İmza Yetkileri
Yönergesi
2015
KOS 2.6
İdarenin yöneticileri,
faaliyetlerin
yürütülmesinde hassas
görevlere ilişkin
prosedürleri belirlemeli ve
personele duyurmalıdır.
2.6.1.
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm birimler
Hassas görev
prosedürleri rehberi
(kitapçığı)
2016
KOS 2.7
Her düzeydeki yöneticiler
verilen görevlerin
sonucunu izlemeye yönelik
mekanizmalar
oluşturmalıdır.
2.7.1.
Birim yöneticileri,
SGBB
Destek Grubu-1,
Destek Grubu-2
Geliştirilmiş
sistemler
2016
KOS 2.5
İdarenin ve birimlerinin
organizasyon yapısı, temel
yetki ve sorumluluk
dağılımı, hesap verebilirlik
ve uygun raporlama
ilişkisini gösterecek
şekilde olmalıdır.
Birimlerin organizasyon yapısı ile temel yetki ve
sorumluluk dağılımını gösteren çalışmalar
kapsamında bir Komisyon marifetiyle birimlerin iş
listesini gösteren görev kartları, birim içi teşkilat
şemaları, çalışan iş tanımları ve görev dağılım
çizelgeleri hazırlanarak Başkanlık onayına
sunulmuştur. 6085 sayılı Kanunun 22'inci maddesi
uyarınca üst yönetime ilişkin yetki devirlerini
gösteren Genelge hazırlanarak yayınlanmıştır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS3
3.1.1.
Başkanlık,
İKBB
Tüm birimler İzleme raporları 2015
3.1.2.
İKBB
Destek Grubu-1,
Tüm birimler
İnsan kaynağı ihtiy
analiz raporu
2015
3.2.1.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler Onaylı iş tanımları 2015
3.2.2.
DEGEM (Hizmetiçi
Eğitim Program
Yöneticiliği),
İKBB
Tüm birimler
Sayıştay genel itim
planı ve yıllık eğitim
programları
2015
KOS 3.3
Mesleki yeterliliğe önem
verilmeli ve her görev için
en uygun personel
seçilmelidir.
3.3.1.
Destek Grubu-2,
İKBB
Tüm birimler
İnsan Kaynakları
Sistemi Veri Tabanı
2015
KOS 3.4
Personelin işe alınması ile
görevinde ilerleme ve
yükselmesinde liyakat
ilkesine uyulmalı ve
bireysel performansı göz
önünde bulundurulmalıdır.
3.4.1.
Başkanlık,
İKBB
Proje ekibi ve
Tüm birimler
Proje dokümanı 2016
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.2
İdarenin yönetici ve
personeli görevlerini etkin
ve etkili bir şekilde
yürütebilecek bilgi,
deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.
KOS 3.1
İnsan kaynakları yönetimi,
idarenin amaç ve
hedeflerinin
gerçekleşmesini sağlamaya
yönelik olmalıdır.
Sayıştay İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejisi
taslağı hazırlanarak yönetim onayına sunulmuştur.
İnsan Kaynakları Yönetimi Veri Tabanı
oluşturulma çalışmaları devam etmektedir.
İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve
etkili bir şekilde yürütebilmesi için gerekli bilgi ve
deneyim gibi kriterler hazırlanan iş tanımlarında
belirlenmiştir.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 3.5
Her görev için gerekli
eğitim ihtiyacı
belirlenmeli, bu ihtiyacı
giderecek eğitim
faaliyetleri her yıl
planlanarak yürütülmeli ve
gerektiğinde
güncellenmelidir.
3.5.1.
DEGEM (Hizmetiçi
Eğitim Program
Yöneticiliği),
İKBB
Tüm birimler
Eğitim ihtiyaç analiz
raporu
2016
KOS 3.6
Personelin yeterliliği ve
performansı bağlı olduğu
yöneticisi tarafından en az
lda bir kez
değerlendirilmeli ve
değerlendirme sonuçları
personel ile
görüşülmelidir.
3.6.1.
Başkanlık,
İKBB
Birim çalışanları Fizibilite raporu 2016
3.7.1.
Başkanlık,
İKBB
Birim çalışanları
Sayıştay Performans
değerlendirme
çerçeve modeli
2016
3.7.2.
Başkanlık,
İKBB
Birim çalışanları
Ödüllendirmeye
ilişkin usul ve esaslar
2016
KOS 3.7
Performans
değerlendirmesine göre
performansı yetersiz
bulunan personelin
performansını geliştirmeye
yönelik önlemler alınmalı,
yüksek performans
gösteren personel için
ödüllendirme
mekanizmaları
geliştirilmelidir.
Sayıştay mevzuatı uyarınca meslek mensupları için
uygulanan sicil sistemi mevcut olup uluslar arası
standartlar ve iyi uygulamalar çerçevesinde gözden
geçirilerek katılımcı, etkin bir performans
değerlendirme sistemine ihtiybulunmaktadır.
Öte yandan yönetim mensupları için sicil
değerlendirme uygulaması bulunmadığından bu
mensuplarımızın performanslarının
değerlendirmesine ilişkin bir çalışmaya ihtiy
duyulmaktadır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 3.8
Personel istihdamı, yer
değiştirme, üst görevlere
atanma, eğitim,
performans
değerlendirmesi, özlük
hakları gibi insan
kaynakları yönetimine
ilişkin önemli hususlar
yazılı olarak belirlenmiş
olmalı ve personele
duyurulmalıdır.
3.8.1.
Başkanlık,
İKBB
Birim çalışanları
İKY ilişkin ikincil
mevzuat , Sayıştay
İK manueli, Sayıştay
İK ilişkin iş süreç
şemaları
2016
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS4
KOS 4.1
İş akış süreçlerindeki imza
ve onay mercileri
belirlenmeli ve personele
duyurulmalıdır.
4.1.1.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler
Onaylı iş akış
şemaları.
2015
4.2.1.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler
Yetki envanteri,
Onay, İç Genelge,
Yetki Devri Formu
2016
4.2.2.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler
İmza Yetkileri
Yönergesi
2015
4.2.3
Destek Grubu-2 Tüm Birimler Elektronik sistemler 2016
KOS 4.3
Yetki devri, devredilen
yetkinin önemi ile uyumlu
olmalıdır.
4.3.1.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler
İmza Yetkileri
Yönergesi
2015
KOS 4.4
Yetki devredilen personel
görevin gerektirdiği bilgi,
deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.
4.4.1.
Başkanlık,
İKBB
Tüm birimler
Personel mesleki
bilgi beceri
tecrübesini gösteren
İK bilgi sistemi
2016
KOS 4.5
Yetki devredilen personel,
yetkinin kullanımına
ilişkin olarak belli
dönemlerde yetki
devredene bilgi vermeli,
yetki devreden ise bu
bilgiyi aramalıdır.
4.5.1.
SGBB Tüm birimler
Yetki devri
bilgilendirme
toplantıları
2015
KOS 4.2
Yetki devirleri, üst
yönetici tarafından
belirlenen esaslar
çerçevesinde devredilen
yetkinin sınırlarını
gösterecek şekilde yazı
olarak belirlenmeli ve
ilgililere bildirilmelidir.
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
SayNET sistemi kapsamına alınan iş süreçleri
çerçevesinde görev devirleri elektronik ortamda
yapılmaktadır. Sayıştay Başkanlığı İmza Yekileri
Yönergesi taslağı hazırlanarak Başkanlığa
sunulmuştur. 5018 sayılı Kanun uyarınca harcama
yetkisinin devri yazılı olarak yapılmaktadır. Bunun
yanında iş tanımı hazırlık çalışmalarında da ilgili
pozisyondaki görevlinin görev başında
bulunmadığı durumlarda görev devrinin yapılacağı
pozisyon da tarif edilmiştir.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
RDS5
RDS 5.1
İdareler, misyon ve
vizyonlarını oluşturmak,
stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler
saptamak,
performanslarını ölçmek,
izlemek ve değerlendirmek
amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan
hazırlamalıdır.
5.1.1
Denetim Planlama
ve Koordinasyon
Kurulu,
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm Birimler Stratejik Plan 2015-2016
RDS 5.2
İdareler, yürütecekleri
program, faaliyet ve
projeleri ile bunların
kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve
göstergelerini içeren
performans programı
hazırlamalıdır.
5.2.1
Başkanlık,
SGBB
Stratejik
Planlama ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği
Performans Programı 2015-2016
RDS 5.3
İdareler, bütçelerini
stratejik planlarına ve
performans programlarına
uygun olarak
hazırlamalıdır.
5.3.1
SGBB Tüm Birimler
2015 ve 2016 yılı
bütçeleri
2015-2016
RDS 5.4
Yöneticiler, faaliyetlerin
ilgili mevzuat, stratejik
plan ve performans
programıyla belirlenen
amaç ve hedeflere
uygunluğunu sağlamalıdır.
5.4.1
Koordinatör ve
sorumlu birim
yöneticileri,
SGBB
Stratejik
Planlama ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği,
Dönemsel sonuçlar,
Performans Programı
izleme raporu
2015-2016
Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve
programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
2- RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve
programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
2- RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI
RDS 5.5
Yöneticiler, görev alanları
çerçevesinde idarenin
hedeflerine uygun özel
hedefler belirlemeli ve
personeline duyurmalıdır.
5.5.1
Birim Yöneticileri,
SGBB
Başkanlık
Birim Faaliyet
Planları
2015
RDS 5.6
İdarenin ve birimlerinin
hedefleri, spesifik,
ölçülebilir, ulaşılabilir,
ilgili ve süreli olmalıdır.
5.6.1
Başkanlık, Stratejik
Planlama ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm birimler
Birim Faaliyet
Planları
2015
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve
programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
2- RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI
RDS6
6.1.1
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme
Kurulu,
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm birimler,
ilgili komisyonlar
Kurumsal risk
kütüğü ve risk
azaltma planı
2015
6.1.2
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme Kurulu
Stratejik
Planlama ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Sayıştay Risk
Yönetimi Strateji
Belgesi
2016
6.1.3
DEGEM (Hizmetiçi
Eğitim Program
Yöneticiliği)
Stratejik
Planlama ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Hizmet içi eğitimler 2016
RDS 6.2
Risklerin gerçekleşme
olasılığı ve muhtemel
etkileri yılda en az bir kez
analiz edilmelidir.
6.2.1
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm birimler
Risk Analiz
Raporları
2016
RDS 6.3
Risklere karşı alınacak
önlemler belirlenerek
eylem planları
oluşturulmalıdır.
6.3.1
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm birimler Risk Eylem Planı 2015
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
Süreç çalışmalarında operosyonel ve stratejik
düzeyde riskler ve bunlara ilişkin kontrol
faaliyetleri belirlenmektedir. Kurum Stratejik plan
ve diğer stratejik planlarda yer alan amaç ve
hedeflere yönelik risklerin belirlenmesi
çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca iç kontrol ve
risk yönetim sisteminin kurumda geliştirilmesi için
ilgili politika ve prosedürleri belirleme uygulamayı
izleme ve yönlendirme amacıyla İç Kontrol ve
Risk Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur.
RDS 6.1
İdareler, her yıl sistemli bir
şekilde amaç ve
hedeflerine yönelik riskleri
belirlemelidir.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
KFS7
KFS 7.1
Her bir faaliyet ve riskleri
için uygun kontrol strateji
ve yöntemleri (düzenli
gözden geçirme,
örnekleme yoluyla kontrol,
karşılaştırma, onaylama,
raporlama, koordinasyon,
doğrulama, analiz etme,
yetkilendirme, gözetim,
inceleme, izleme vb..)
belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
Birimlerin iş süreç şemaları hazırlanmış olup;
süreçlere ilişkin riskler ve bunlara uygun kontrol
faaliyetleri tespit edilip Başkanlığa sunulmuştur.
Strateji Planlarına ilişkin risk çalışmalarına
başlanmıştır.
7.1.1
Kurum iş süreçlerine ilişkin riskler ve stratejik
planlara ilişkin riskler ile bunlara uygun kontrol
faaliyetleri İç Kontrol ve Risk Yönlendirme
Kurulu tarafından son şekli verilerek kurum
risk kütüğüne dahil edilecek ve uygulanması
sağlanacaktır.
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme
Kurulu,
SGBB
Stratejik
Planlama ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği,
İlgili Birimler
Kurumsal riskler ve
bunlara ilişkin uygun
kontrol faaliyetlerini
gösteren Sayıştay
Risk Kütüğü
2015-2016
KFS 7.2
Kontroller, gerekli
hallerde, işlem öncesi
kontrol, süreç kontrolü ve
işlem sonrası kontrolleri de
kapsamalıdır.
İlgili yönetmelik hükümlerine göre SGBB
tarafından harcamalara ilişkin Ön mali kontrol
faaliyetleri yerine getirilmektedir. İş süreçlerinde
hiyerarşik kontrol noktaları tanımlanmıştır.
Kurum iş süreçlerinde ilave kontrol faaliyeti
gerektiren durumlar tespit edilerek Başkanlığa
raporlanmıştır.
7.2.1
Birim yöneticileri, onaylı iş süreçlerinin
birimlerinde uygulanmasını sağlayacak ve
karşılaşılan sorunları üst yönetime
bildireceklerdir.
SGBB,
tüm birimler
Destek Grubu-2
SayNET Sistemine
taşınmış iş süreçleri ,
iç kontrol sistemi
değerlendirme
raporu, iç denetim
raporu
2015-2016
KFS 7.3
Kontrol faaliyetleri,
varlıkların dönemsel
kontrolünü ve güvenliğinin
sağlanmasını
kapsamalıdır.
Başkanlığımızca oluşturulan taşınır ve taşınmaz
kayıt sistemleri kullanılmaktadır.
7.3.1
Birimlerce varlıkların dönemsel kontrolünü ve
güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uygulanacak
prosedürler yazılı hale getirilecektir.
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme
Kurulu,
TMİBB
Stratejik
Planlama ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Birim yönergeleri,
taşınır sisteminden
alınan tüm cetveller
2015-2016
KFS 7.4
Belirlenen kontrol
yönteminin maliyeti
beklenen faydayı
aşmamalıdır.
Birim iş süreçlerinde önerilen kontrol
faaliyetlerinin maliyetinin beklenen faydayı
aşmamasına dikkat edilmiştir.
7.4.1
Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet
analizlerinin yapılarak etkin, verimli ve
ekonomik olacak şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
SGBB Tüm birimler
İhtiyaç duyulan
kontrollere ilişkin
fayda maliyet
analizleri
2015
3- KONTROL FAALĠYETLERĠ STANDARTLARI
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
3- KONTROL FAALĠYETLERĠ STANDARTLARI
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS8
KFS 8.1
İdareler, faaliyetleri ile
mali karar ve işlemleri
hakkında yazılı
prosedürler belirlemelidir.
Sayıştay yargı, denetim ve yönetim birimlerinin
çalışma usul ve esasları tanımlanmıştır.
8.1.1
İş akış şemalarının tamamlanarak onaylanması
sonrasında prosedür tanımlaması çalışmalarına
başlanacaktır.
Başkanlık,
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm birimler
Prosedür geliştirme
formatı, faaliyet ve
mali karar/işlemlere
ilişkin prosedürler
2015
KFS 8.2
Prosedürler ve ilgili
dokümanlar, faaliyet veya
mali karar ve işlemin
başlaması, uygulanması ve
sonuçlandırılması
aşamalarını kapsamalıdır.
Kurum iş süreçlerinde faaliyet veya mali karar ve
işlemin başlangıcından sonuçlandırılmasına
kadar olan bütün aşamalar gösterilmiştir.
8.2.1
Birimler tarafından hazırlanacak yazılı
prosedürler de bu hususa dikkat etmeleri
sağlanacaktır.
Başkanlık,
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Tüm birimler
Birimlere ilişkin
onaylı prosedürler
2015-2016
KFS 8.3
Prosedürler ve ilgili
dokümanlar, güncel,
kapsamlı, mevzuata uygun
ve ilgili personel
tarafından anlaşılabilir
ve ulaşılabilir olmalıdır.
Faaliyetlere ilişkin genel prosedürler ile bazı iç
düzenlemeler SaybiS'te yayınlanmış, e-mail
yoluyla personele duyurulmuştur.
8.3.1
İç kontrol çalışmaları kapsamında geliştirilen
prosedürler ve ilgili dokümanların ilgili birim
görevlilerine duyurulması sağlanacaktır.
Başkanlık,
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
İlgili birim
yöneticileri
SaybiS'te yayınlanan
güncel prosedür ve
dokümanlar,
personele tebl
edilmiş iş tanımları
ve hassas görev
prosedürleri
2015-2016
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: Ġdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine
sunmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
3- KONTROL FAALĠYETLERĠ STANDARTLARI
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS9
KFS 9.1
Her faaliyet veya mali
karar ve işlemin
onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi ve kontro
görevleri farklı
kişilere verilmelidir.
Kurumda görev ayrılığı ilkesine dikkat edilmekle
birlikte faaliyetlerin gerçekleşmesinde personel
yetersizliği nedeniyle nadiren görev çakışmaları
olabilmektedir.
9.1.1
Birimlerin iş yükü analizi yapılacak ve personel
ihtiyaçları bu doğrultuda temin edilecektir.
Başkanlık,
İKBB
Tüm birimler
İş yükü analizi
raporu.
2016
KFS 9.2
Personel sayısının
yetersizliği nedeniyle
görevler ayrılığı ilkesinin
tam olarak
uygulanamadığı idarelerin
yöneticileri risklerin
farkında olmalı ve gerekli
önlemleri almalıdır.
Görevler ayrılığı ilkesi titizlikle uygulanmaktadır.
9.2.1
Birim amirleri tarafından birim faaliyetlerini
gerçekleştirecek personel sayısı nitelik ve
nicelik olarak sürekli değerlendirilecek ve
muhtemel riskler karşısında gereli kontrol
faaliyetlerinin belirlenmesi sağlanacaktır.
Başkanlık,
İKBB
Tüm birimler
İç kontrol yıllık
değerlendirme
raporları ve
denetim raporları
2016
Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında
paylaştırılmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
3- KONTROL FAALĠYETLERĠ STANDARTLARI
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS10
KFS 10.1
Yöneticiler, prosedürlerin
etkili ve sürekli bir şekilde
uygulanması için gerekli
kontrolleri yapmalıdır.
İş akış şemaları tamamlanmış olup Başkanlık
onayına sunulmuştur.
10.1.1
İş akış şemalarının onayını takiben hazırlanacak
prosedürler çerçevesinde birim amirleri
tarafından bunların etkili ve düzenli şekilde
uygulanması için gerekli kontroller yapılacak ve
karşılaşılan sorunlar yönetime bildirilecektir.
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
Birim yöneticileri
Onaylı iş akış
şemaları, görev
prosedürleri, süreç
izleme raporları
2016
KFS 10.2
Yöneticiler, personelin iş
ve işlemlerini izlemeli ve
onaylamalı, hata ve
usulsüzlüklerin giderilmesi
için
gerekli talimatları
vermelidir.
Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemekte
olup, hata ve usulsüzlüklerin oluşmaması için
gerekli tedbirler alınmaktadır.
10.2.1
Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini
periyodik aralıklarla kontrolü sonucunda tespit
ettiği olumsuzlukları söz konusu personele
bildirecek, olumsuzlukların ortaya çıkmaması
için personelin bilgilendirme faaliyetleri ve
hizmet içi eğitimlere katılmasını sağlayacaktır.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birim
yöneticileri,
DEGEM (Hizmet
İçi Program
Yöneticiliği)
Bilgilendirme
toplantıları, eğitim
faaliyetleri
2015-2016
HiyerarĢik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
3- KONTROL FAALĠYETLERĠ STANDARTLARI
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS11
11.1.1
Birimlerce, personel yetersizliğinden
kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin
yürütülmesine devam edilebilmesi için mevcut
personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini
sağlayacak şekilde birim içi eğitimlerin
düzenlenmesine ve birim içi ve birimler arası
rotasyon uygulamasına devam edilecektir.
Başkanlık,
İKBB
İlgili birimler
Rotasyon esasları,
birim içi uygulamalı
eğitimler
2015
11.1.2 İş sürekliliği planları hazırlanacaktır
Başkanlık,
İKBB
İlgili birimler
Birim iş sürekliliği
planı
2015
KFS 11.2
Gerekli hallerde usulüne
uygun olarak vekil
personel
görevlendirilmelidir.
Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil
personel görevlendirilmektedir. SayNET yazılım
sistemi uygulamaya geçirilmiş olup burada izin
ve rapor hallerinde usulüne uygun olarak vekalet
bırakılmaktadır.
11.2.1
Başkanlığımızda yürütülen görevlere asaleten
atama koşulu bulunmayan durumlarda, personel
mevzuatında belirtilen koşulları haiz olanlar
arasında usulüne uygun olarak vekaleten
görevlendirme yapılması uygulamasına devam
edilecektir.
Başkanlık,
İKBB
İlgili birimler
Vekaleten
görevlendirme
onayları
2015
KFS 11.3
Görevinden ayrılan
personelin, iş veya
işlemlerinin durumunu ve
gerekli belgeleri de içeren
bir rapor hazırlaması ve bu
raporu görevlendirilen
personele vermesi yönetici
tarafından sağlanmalıdır.
Görevinden ayrılan personel gerekli belge ve
bilgileri yöneticilerine teslim etmektedir.
11.3.1
Birimlerce, görevinden ayrılan personelin
yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre
gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle
ilgili raporlar hazırlatılıp yerine görevlendirilen
personele teslim edilmesi ilgili birim yöneticileri
tarafından sağlanacaktır.
Başkanlık,
SGBB İlgili birimler
Görev Devri Formu
ve buna ilişkin
esaslar
2015
Faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere
karşı gerekli önlemler alınmaktadır.
KFS 11.1
Personel yetersizliği,
geçici veya sürekli olarak
görevden ayrılma, yeni
bilgi sistemlerine geçiş,
yöntem veya mevzuat
değişiklikleri ile
olağanüstü durumlar gibi
faaliyetlerin sürekliliğini
etkileyen nedenlere karşı
gerekli önlemler
alınmalıdır.
Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
3- KONTROL FAALĠYETLERĠ STANDARTLARI
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS12
KFS 12.1
Bilgi sistemlerinin
sürekliliğini ve
güvenilirliğini sağlayacak
kontroller yazılı olarak
belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini
sağlayacak kontroller yazılı olarak
belirlenmemiştir ancak fiilen kontrol çalışmaları
başlamıştır.
12.1.1
Başkanlığımız bilgi sisteminin sürekliliğini ve
güvenirliliğini sağlayacak kontrol
mekanizmaları yazılı olarak belirlenecek ve
uygulanacaktır. Yönergeler hazırlanacak ve
bilgi güvenliği yönetim sistemi yaptırılacaktır.
Gerekli bilgi sistem yazılımları yapılacaktır.
Destek Grubu-2 Tüm birimler
Bilgi sistemleri
kontrollerine ilişkin
yönerge, Bilgi
Güvenliği Denetim
Raporu, bilgi işlem
birimine ilişkin
yönetmelik
2015
12.2.1
Veri sınıflandırması politikası yazılı hale
getirilecek ve Kurumsal verilere ilişkin; gizlilik,
bütünlük ve mevcudiyet gibi bilgi kriterleri
çerçevesindeki ihtiyaçlar tespit edilecektir.
Başkanlık,
Destek Grubu-2
Tüm birimler
Veri sınıflandırması
politikası, veri
sınıflandırması
2015
12.2.2
Tüm birimlerin katılımının sağlandığı toplantılar
düzenlenecek, veri ve bilgi girişi yazılım
programlarındaki eksiklikler saptanarak, bu
programların gerekli olan bilgi ve raporları
üreterek analiz yapma imkanı sunması
sağlanacaktır.
Başkanlık,
Destek Grubu-2
Tüm birimler
Bilgi sistemleri
geliştirme ve
güncellemeleri
2015
12.2.3
Birimler, Destek Grubu-2 ile işbirliği içerisinde
olacak ve veri, bilgi girişi ve bunlara erişim
konusunda yetkilendirme işlemlerini hata ve
usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapacaklardır.
Başkanlık,
Destek Grubu-2
Tüm birimler
Bilgi sistemleri
geliştirme ve
güncellemeleri
2015
Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara
erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmakta,
hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi yönergesi
çalışması devam etmektedir.
KFS 12.2
Bilgi sistemine veri ve
bilgi girişi ile bunlara
erişim konusunda
yetkilendirmeler yapılmalı,
hata ve usulsüzlüklerin
önlenmesi, tespit edilmesi
ve düzeltilmesini
sağlayacak mekanizmalar
oluşturulmalıdır.
Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
3- KONTROL FAALĠYETLERĠ STANDARTLARI
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 12.3
İdareler bilişim
yönetişimini sağlayacak
mekanizmalar
geliştirmelidir.
Bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar
kısmen mevcut olmakla birlikte yetersizdir.
12.3.1
Bilişim teknolojileri yönetiminin kurumsal iş
hedefleri uyumlulaştırılmasını sağlayacak
bilişim teknolojileri yönetişiminin, COBIT 5
çerçevesinde yer alan temel prensiplere uygun
şekilde oluşturulması
Başkanlık,
Destek Grubu-2
Tüm birimler
BT Stratejisi, BT
Yürütme Kurulunun
kurulması,
Yönetmelik
değişikliği, Yazılı
politika, plan ve
prosedürler, BT'nin
yeniden
organizasyonu, BT
risk değerlendirmesi,
İzleme raporları
2015
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
BĠS13
BİS 13.1
İdarelerde, yatay ve dikey
iç iletişim ile dış iletişimi
kapsayan etkili ve sürekli
bir bilgi ve iletişim sistemi
olmalıdır.
Birimlerimizin iletişim altyapısı mevcuttur.
İletişim ve bilgi aktarımı; SayCAP, SaybiS,
SayNET, grup ortak alanları, yazılı metin,
telefon, fax veya e-posta ortamında
sağlanmaktadır.
13.1.1
Başkanlığımızda ve birimlerimizde, yatay ve
dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili,
sürekli bir bilgi ve iletişim sistemin etkinliği
arttırılacaktır.
Başkanlık,
Destek Grubu-2
Tüm Birimler
EBYS, SayCAP,
SaybiS, SayNET-
Bilgilendirme
Toplantıları
2015-2016
13.2.1
Kurum içinde kimin, hangi bilgiyi, hangi
formatta, hangi araçla, ne zaman ve kime
raporlayacağını açıklayacak kontrol ve izleme
mekanizmasının yerleştirilmesi sağlanacaktır.
Başkanlık,
Bilgi Yönetim
Stratejisini
hazırlayacak
Komisyon
Tüm Birimler
Bilgi Yönetim
Stratejisi, iç
düzenleme (yönerge,
genelge)
2015
13.2.2
Bu sistemde yer alacak veriler tespit edilerek konu
ile ilgili sorumlu birimler belirlenecek, güncel veri
girişi sağlanacaktır.
Başkanlık,
Bilgi Yönetim
Stratejisini
hazırlayacak
Komisyon
Destek Grubu-2,
Tüm birimler
Gerekli, yeterli ve
zamanında
ulaşılabilir bilgi, web
portalı, intranet
portalı
2015
13.3.1
Birimler faaliyet alanları ile ilgili girilen bilgilerin
doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir
olması için kontrol mekanizmaları
oluşturacaklardır.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler
Birim faaliyetlerine
ilişkin tanımlanmış
prosedürler ve süreç
izleme raporları
2015-2016
13.3.2
Başkanlığın bilgi ve iletişim altyapısının sürekli
güncel, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir
olması sağlanacaktır.
Destek Grubu-2 Tüm birimler
Web Yönetim
Yönergesi
2015
BİS 13.4
Yöneticiler ve ilgili
personel, performans
programı ve bütçenin
uygulanması ile kaynak
kullanımına ilişkin diğer
bilgilere zamanında
erişebilmelidir.
Başkanlığımız kaynak kullanımına ilişkin
bilgilere KBS, e-bütçe ve SGB.net üzerinden
takip yapabilmektedir. Ayrıca performans
programı ve bütçe rakamları SGBB web
sitesinde yayınlanmaktadır. Performans
göstergeleri, performans programı modülü
üzerinden takip edilmektedir.
13.4.1
Başkanlık, ilgili personelin, performans programı
ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına
ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelerini
sağlayacak tedbirleri arttıracaktır. İç iletişimi
sağlayacak bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
Başkanlık,
SGBB
Destek Grubu-2,
İKBB
Yönetim raporları,
QDMS (Ensemble)
2016
Yöneticiler ve personelin, görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye
zamanında ulaşılması mümkündür ve tüm
bilgilerin yer aldığı bir web portalı ve intranet
mevcuttur. Geliştirme çalışmaları devam
etmektedir.
Başkanlık iletişim kaynaklarında yer alan
bilgilerin güncel, güvenilir ve anlaşılabilirliği
konusunda eksiklikler olmaması için gerekli
çalışmalar devam etmektedir.
Bilgi ve iletiĢim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi
ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
4- BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDARTLARI
BİS 13.2
Yöneticiler ve personel,
görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli
ve yeterli bilgiye
zamanında ulaşabilmelidir.
BİS 13.3
Bilgiler doğru, güvenilir,
tam, kullanışlı ve
anlaşılabilir olmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
Bilgi ve iletiĢim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi
ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
4- BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDARTLARI
BİS 13.5
Yönetim bilgi sistemi,
yönetimin ihtiyaç duyduğu
gerekli bilgileri ve
raporları üretebilecek ve
analiz yapma imkanı
sunacak şekilde
tasarlanmalıdır.
Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin çalışmalar
Destek-2 Grubu tarafından devam etmektedir.
13.5.1
Başkanlık yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiy
duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek
ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde
tasarlanarak uygulanacaktır. Birimler, faaliyet
alanına giren konularda düzenli bilgi akışı
sağlayacaklardır.
Destek Grubu-2 Tüm birimler
Yönetim Bigi
Sistemi,
Yönetim raporları
2016
BİS 13.6
Yöneticiler, idarenin
misyon, vizyon ve
amaçları çerçevesinde
beklentilerini görev ve
sorumlulukları
kapsamında personele
bildirmelidir.
Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve
amaçları hakkında personeli bilgilendirmektedir.
13.6.1
Yöneticiler, Sayıştay Başkanlığının stratejik
planında belirtilen, misyon, vizyon ve amaçları
çerçevesinde beklentilerini, görev ve
sorumlulukları kapsamında ilgili personele
bildirilme çalışmalarına devam edilecektir.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler
Birim iş planlarında
yer alacak
performans hedefleri
ve bu hedeflerin
personele
duyurulmasına ilişkin
birim içi toplantılar
2015
BİS 13.7
İdarenin yatay ve dikey
iletişim sistemi personelin
değerlendirme, öneri ve
sorunlarını iletebilmelerini
sağlamalıdır.
Yatay ve dikey iletişimin düzeyi birimlere göre
değişmekle birlikte, personelin değerlendirme,
öneri ve sorunlarını iletebilmeleri büyük ölçüde
sağlanmaktadır.
13.7.1
Personelin değerlendirme, öneri ve sorunların
belirlenebilmesi için elektronik ortamda öneri ve
şikayet kutusu, anket formları, yüz yüze
görüşmeyi sağlayacak toplantılar yapılacaktır.
Destek Grubu-2,
Stratejik Planlama ve
İç Kontrol Program
Yöneticiliği
SGBB,
İKBB
Memnuniyet anket
formları - Dilek ve
şikayetler- Personelin
sorun, öneri ve
değerlendirme iletim
sistemi - toplantılar
2015
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
Bilgi ve iletiĢim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi
ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
4- BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDARTLARI
BĠS14
BİS 14.1
İdareler, her yıl, amaçları,
hedefleri, stratejileri,
varlıkları, yükümlülükleri
ve performans
programlarını kamuoyuna
açıklamalıdır.
Tüm birimler adına amaçlar, hedefler,
stratejiler, varlıklar, yükümlülükler ve
performans programları kamuoyuna
açıklanmaktadır.
14.1.1
Amaç, hedef, strateji, varlık, yükümlülük ve
performans programlarının her yıl Başkanlığımız
web sitesinde yayınlanması uygulamasına devam
edilecektir
Başkanlık,
SGBB
Stratejik
Planlama ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği
Stratejik Plan-
Performans Programı-
Faaliyet Raporları
2015-2016
BİS 14.2
İdareler, bütçelerinin ilk
altı aylık uygulama
sonuçları, ikinci altı aya
ilişkin beklentiler ve
hedefler ile faaliyetlerini
kamuoyuna açıklamalıdır.
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır.
14.2.1
Sayıştay Başkanlığı bütçesinin ilk altı aylık
uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin
beklentiler, hedefler ve faaliyetleri, Başkanlığımız
web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna
açıklanmaya devam edilecektir.
Başkanlık,
SGBB
Stratejik
Planlama ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği,
Kurumsal Mali
Durum ve Beklentiler
Raporu
2015-2016
BİS 14.3
Faaliyet sonuçları ve
değerlendirmeler idare
faaliyet raporunda
gösterilmeli ve
duyurulmalıdır.
Birimlerin faaliyet sonuçları ve
değerlendirmeleri, idare faaliyet raporunda
gösterilerek, Başkanlığımız web sitesinde
yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır.
14.3.1
Birimlerin faaliyet sonuçları ve değerlendirmeleri,
idare faaliyet raporunda gösterilmeye ve
Başkanlığımız web sitesinde yayımlanarak
duyurulmaya devam edilecektir.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler İdare faaliyet raporu 2015-2016
BİS 14.4
Faaliyetlerin gözetimi
amacıyla idare içinde
yatay ve dikey raporlama
ağı yazılı olarak
belirlenmeli, birim ve
personel, görevleri ve
faaliyetleriyle ilgili
hazırlanması gereken
raporlar hakkında
bilgilendirilmelidir.
Başkanlık genelinde yatay ve dikey raporlama
bulunmakta olup; sistematik hale getirme
çalışmaları devam etmektedir.
14.4.1
Birim içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı
olarak belirlenerek faaliyetlerin gözetimi
sağlanacaktır. Görev ve faaliyetlere ilişkin
hazırlanması gereken raporlar hakkında yazılı
prosedürler hazırlanarak bilgilendirme
toplantılarıyla tüm birim personelin
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Başkanlık,
SGBB
Tüm birimler
Bilgi Yönetim
Stratejisi,
Organizasyon ve İş
Akış Şemaları,
Yönetim Bilgi
Sistemi
2015-2016
Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
Bilgi ve iletiĢim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi
ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
4- BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDARTLARI
BĠS15
BİS 15.1
Kayıt ve dosyalama
sistemi, elektronik
ortamdakiler dahil, gelen
ve giden evrak ile idare içi
haberleşmeyi
kapsamalıdır.
15.1.1
Gelen ve giden evrak ile iç yazışmaları
kapsayacak EBYS’nin teknik altyapısı
tamamlanıp kuruluma hazır hale getirilecektir. Bu
çerçevede, tüm birimler için geçerli standart bir
kayıt, dosyalama ve arşivleme sistemi
oluşturulacaktır.
Başkanlık,
Destek Grubu-2
SGBB,
DHBB
EBYS 2015
BİS 15.2
Kayıt ve dosyalama
sistemi kapsamlı ve güncel
olmalı, yönetici ve
personel tarafından
ulaşılabilir ve izlenebilir
olmalıdır.
15.2.1
EBYS'nin sahipliğini yapacak birim ve kullanan
diğer tüm birimlerin personeline, sistemin
kullanılması konusunda bilgilendirilme faaliyetleri
düzenlenecek ve/veya eğitim verilecektir.
Sistemin sürekliliği ve güncelliğinin sağlanması
için gerekli önlemler alınacaktır.
Başkanlık,
Destek Grubu-2
DEGEM,
SGBB,
DHBB
Standart dosya planı
EBYS kullanıcı
kılavuzları, EBYS
teknik kılavuzları
2015
BİS 15.3
Kayıt ve dosyalama
sistemi, kişisel verilerin
güvenliğini ve
korunmasını sağlamalıdır.
15.3.1
Kurulan sistem bilgi ve belgelerinin güvenliğini
sağlayacak kontroller içerecektir.
Destek Grubu-2 Başkanlık
EBYS teknik
kılavuzları,
Yetkilendirme ve
Erişim Kontrolleri,
Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi
2015
BİS 15.4
Kayıt ve dosyalama
sistemi belirlenmiş
standartlara uygun
olmalıdır.
15.4.1
Kurulan sistem yasal mevzuat hükümlerine ve TS
13298 standardına uygun olacaktır.
Destek Grubu-2,
DHBB
Başkanlık
Sayıştay Başkanlığı
Evrak Yönetimi Usul
ve Esasları, yazılıma
İlişkin TSE
Sertifikası
2015
Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
Kayıt ve dosyalama sistemi tüm birimlerimizde
uygulanmaktadır. Kısmi olarak elektronik
ortamda yapılan kayıt ve dosyalama
uygulamalarını sistematik hale getirmek için,
tüm gelen ve giden evrak ile iç yazışmaları
kapsayacak bir Elektronik Belge Yönetim
Sistemi (EBYS) kurulması çalışmaları devam
etmektedir.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
Bilgi ve iletiĢim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi
ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
4- BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDARTLARI
BİS 15.5
Gelen ve giden evrak
zamanında kaydedilmeli,
standartlara uygun bir
şekilde sınıflandırılmalı ve
arşiv sistemine uygun
olarak muhafaza
edilmelidir.
15.5.1
“EBYS Yönergesi” hazırlanacak ve “Arşiv
Yönergesi” gözden geçirilerek yeni sistem
çerçevesinde güncellenecektir.
Destek Grubu-2,
DHBB
Tüm birimler
EBYS Yönergesi,
Arşiv Yönergesi
2015
BİS 15.6
İdarenin iş ve işlemlerinin
kaydı, sınıflandırılması,
korunması ve erişimini de
kapsayan, belirlenmiş
standartlara uygun arşiv ve
dokümantasyon sistemi
oluşturulmalıdır.
15.6.1
Arşiv sistemi fiziki ve elektronik ortamda devam
ettirilecek, elektronik ortamda olmayan arşivlerin
elektronik ortama aktarılması çalışmaları
başlatılacaktır. Bunun için Arşiv Yönetmeliğine
uygun fiziki şartlar, ekipman ve eleman
sağlanacaktır.
Başkanlık,
DHBB
Destek Grubu-2
EBYS Yönergesi,
Arşiv Yönergesi,
Elektronik Ortama
Aktarılmış Arşiv
2015-2016
Arşivleme mevcut durumda fiziki ortamda
yapılmaktadır. Kurulacak EBYS bünyesinde
Başbakanlık Genelgesi ile zorunlu hale gelen
Standart Dosya Planına uygun bir arşiv sistemi
altyapısı oluşturulmuştur.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
Bilgi ve iletiĢim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi
ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
4- BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDARTLARI
BĠS16
BİS 16.1
Hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukların bildirim
yöntemleri belirlenmeli ve
duyurulmalıdır.
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimleri
elektronik posta ve mektup yoluyla
gerçekleştirilmektedir.
16.1.1
Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirilmesine
Dair Yönerge hazırlanacak ve personel
bilgilendirilecektir.
Başkanlık, Destek
Grubu-5
Tüm birimler
Web modülü,
Hata, Usulsüzlük ve
Yolsuzluk
Bildirilmesine Dair
Yönerge
2015
BİS 16.2
Yöneticiler, bildirilen hata,
usulsüzlük ve yolsuzluklar
hakkında yeterli
incelemeyi yapmalıdır.
Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve
yolsuzluklara yönelik incelemeleri yapmaktadır.
16.2.1
Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde
değerlendirerek gerekli işlemleri yapmaya devam
edecektir.
Başkanlık,
Destek Grubu-5,
İKBB
Tüm yöneticiler İnceleme raporları 2015-2016
BİS 16.3
Hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukları bildiren
personele haksız ve
ayırımcı bir muamele
yapılmamalıdır.
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren
personele haksız ve ayırımcı bir muamele
yapılmamaktadır.
16.3.1
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren
personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir
olumsuz muameleyle karşılaşmaması için
yöneticiler gerekli tedbirleri alacaktır.
Başkanlık,
Destek Grubu-5,
İKBB
Tüm yöneticiler
Hata, Usulsüzlük ve
Yolsuzluk
Bildirilmesine Dair
Yönerge, etik
eğitimleri, iş
tanımlarında yapılan
referanslar
2015-2016
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
ĠS17
İS 17.1
İç kontrol sistemi, sürekli
izleme veya özel bir
değerlendirme yapma veya
bu iki yöntem birlikte
kullanılarak
değerlendirilmelidir.
17.1.1
İç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin periyodik
aralıklarla yatay ve dikey anket çalışması
yapılacaktır. Kurum içi ve kurum dışı faaliyetlere
ilişkin şikayetler değerlendirilecektir. Yıllık
faaliyet raporları değerlendirilerek stratejik planda
belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu
izlenecektir. Dış denetim raporları incelenecektir.
Bu doğrultuda bütün veriler dikkate alınarak genel
bir değerlendirme yapılacaktır.
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme
Kurulu,
SGBB
Tüm Birimler
İç Kontrol Sistemi
Genel Değerlendirme
Raporu
2015-2016
İS 17.2
İç kontrolün eksik yönleri
ile uygun olmayan kontrol
yöntemlerinin
belirlenmesi, bildirilmesi
ve gerekli önlemlerin
alınması konusunda süreç
ve yöntem belirlenmelidir.
17.2.1
İç Kontrol Sistemine uygun kontrol yöntemleri
belirlenerek izlenecektir. Ayrıca anket, şikayet,
llık faaliyet raporları, stratejik planlar, dış
denetim raporlarının izlenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksiklik,
hata, usulsüzlük ve yolsuzluğa ilişkin düzenleyici
ve düzeltici önlemlerin alınması sağlanacak olup
bu konuya ilişkin rapor düzenlenecektir.
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme
Kurulu,
SGBB
Stratejik Plan ve
İç Kontrol
Program
Yöneticiliği
İç Kontrol Sistemi
Genel Değerlendirme
Raporu
2015-2016
İS 17.3
İç kontrolün
değerlendirilmesine
idarenin birimlerinin
katılımı sağlanmalıdır.
17.3.1
İç Kontrol Sistemine, İç kontrolün
değerlendirilmesinde birimlerin karar verme ve
yönetici konumunda olan personelinin katılımı
sağlanacaktır.
Başkanlık,
SGBB
Stratejik Plan ve
İç Kontrol
Program
Yöneticiliği, Tüm
Birimler
İç Kontrol Sistemi
İzleme
Değerlendirme
Formları
2015-2016
İS 17.4
İç kontrolün
değerlendirilmesinde,
yöneticilerin görüşleri, kişi
ve/veya idarelerin talep ve
şikâyetleri ile iç ve dış
denetim sonucunda
düzenlenen raporlar
dikkate alınmalıdır.
17.4.1
İç Kontrol Sistemi hakkında yapılacak toplantılarla
yöneticilerin görüşlerinin alınması sağlanacaktır.
Web sayfasında oluşturulan öneri ve şikayet
kutusuna iletilen talep ve şikayetlerin
değerlendirilmesi sağlanacaktır. İç ve dış denetim
sonucunda düzenlenen raporlar ilgili birim
yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesi
sağlanacaktır.
Başkanlık,
SGBB
İç Kontrol ve
Risk
Yönlendirme
Kurulu
İç Kontrol Sistemi
Değerlendirme
Raporu
2015-2016
5- ĠZLEME STANDARTLARI
Ġç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İç Kontrol Sistemi kurulma çalışmaları devam
etmekte olup 2015-2016 yılları için eylem planı
oluşturulmuştur.
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
5- ĠZLEME STANDARTLARI
Ġç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.5
İç kontrolün
değerlendirilmesi
sonucunda alınması
gereken önlemler
belirlenmeli ve bir eylem
planı çerçevesinde
uygulanmalıdır.
17.5.1
İç Kontrol Sistemiyle ilgili yukarıda yapılan
değerlendirmeler sonucunda alınması gereken
önlemler belirlenecektir. Söz konusu önlemler için
eylem planı oluşturulacaktır.
Başkanlık, Stratejik
Planlama ve İç
Kontrol Program
Yöneticiliği,
SGBB
İç Kontrol ve
Risk
Yönlendirme
Kurulu
İç Kontrol Eylem
Planı
2016
Standart
Kod No
Kamu Ġç Kontrol Standardı ve
Genel ġartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
ĠĢbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
5- ĠZLEME STANDARTLARI
Ġç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
ĠS18
İS 18.1
İç denetim faaliyeti İç
Denetim Koordinasyon
Kurulu tarafından
belirlenen standartlara
uygun bir şekilde
yürütülmelidir.
18.1.1
Başkanlığımızca, iç denetçi kadrosu ataması
yapılacaktır.
Başkanlık,
İKBB
SGBB İç denetçi ataması 2015
İS 18.2
İç denetim sonucunda
idare tarafından alınması
gerekli görülen önlemleri
içeren eylem planı
hazırlanmalı, uygulanmalı
ve izlenmelidir.
18.2.1
Başkanlığımızca, iç denetçi kadrosu ataması
sonrasında gerekli raporlamaların yapılması
sağlanacaktır.
Başkanlık,
İç Denetçilik Birimi
Tüm birimler İç denetim raporları 2015-2016
Ġç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
Başkanlığımızca, iç denetçi kadrosu ataması
yapılmamıştır.