T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL
STANDARTLARINA
UYUM EYLEM PLANI
2017 - 2018
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
KOS1
1.1.1.
Farkındalığın arttırılmasına yönelik periyodik
olarak iç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında
bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.
SGBB Tüm birimler
Toplantılar ve
duyurular
2017-2018
1.1.2.
Birimlerle, iç kontrol sisteminin ve riskler
konusunda çalışmalar yapılması.
SGBB Tüm birimler
Çalışma sonuç
raporları
2017-2018
KOS 1.2
İdarenin yöneticileri iç
kontrol sisteminin
uygulanmasında personele
örnek olmalıdır.
Yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve
uygulanmasında, personele örnek olma hususunda
gereken hassasiyeti göstermekte olup tüm
birimlerde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
1.2.1.
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında
öngörülen eylemler yöneticiler tarafından
koordine edilerek uygulamaya konulacak ve
sonuçları periyodik olarak üst yöneticiye
raporlanacaktır.
SGBB Tüm birimler İzleme Raporu 2017-2018
1.3.1.
Etik hakkında farkındalığı arttırmak için eğitim
ihtiyacı tespit edilecek ve planlama yapılacaktır.
Destek Grubu-6 Tüm birimler Eğitim planı 2017-2018
1.3.2.
Etik kurallar, uygun kanallarla çalışanlara
duyurulacaktır. İKBB
Tüm birimler
İnternet, İntranet
(SayBis), E-posta
2017-2018
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.3
Etik kurallar bilinmeli ve
tüm faaliyetlerde bu
kurallara uyulmalıdır.
KOS 1.1KOS 1.1
İç kontrol sistemi ve
işleyişi yönetici ve
personel tarafından
sahiplenilmeli ve
desteklenmelidir.
İç Kontrol ve Risk Yönlendirme Kurulu
tarafından iç kontrol sistemi ve işleyişine yönelik
olarak toplantılar yapılmakta ve kararlar
alınmaktadır. Üst yönetim başta olmak üzere
yargı, denetim ve yönetim alanında görev yapan
mensuplara iç kontrol sistemi ve sistemin temel
araçlarından olan tanıtımlar yapılmıştır. İç Kontrol
Sistemi Yönergesi ve İç Kontrol Broşürü
hazırlanarak yayınlanmıştır.
Etik komisyonu kurulmuştur. Yönetim mensupları
genel etik mevzuatına tabidir.
Denetçiler için mesleki etik kuralları hakkında
usul ve esaslar belirlenmiştir.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS 1.4
Faaliyetlerde dürüstlük,
saydamlık ve hesap
verebilirlik sağlanmalıdır.
Başkanlık, mevzuatla kendisine verilmiş
görevleri; kalkınma planları, stratejik planlar ve
programlar doğrultusunda yürütmekte olup,
“Güvenilirlik”, “Şeffaflık” ve “Hesap
Verebilirlik” ilkelerini benimsemiştir. Başkanlık
İdare Faaliyet Raporu her yıl kamuoyuna
açıklanmaktadır. Ayrıca gerek TBMM tarafından
verilen soru önergeleri gerekse bilgi edinme
mevzuatı çerçevesinde ilgililerden gelen talepler
karşılanmakta ve böylece faaliyetlerimizde
şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlanmaktadır.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
1.5.1.
Kurum personeline ve Kurumdan hizmet alanlara
adil ve eşit davranılması konusunda mensuplara
ve yöneticilere, farkındalığı arttırıcı eğitimler
verilecek ve çeşitli bilgilendirme faaliyetleri
yürütülmesine devam edilecektir.
Destek Grubu-6 Tüm birimler Eğitimler 2017-2018
KOS 1.6
İdarenin faaliyetlerine
ilişkin tüm bilgi ve
belgeler doğru, tam ve
güvenilir olmalıdır.
Kurumumuzda SayCAP, SaybiS ve SayNET
sistemleri kullanılmakta olup bu sistemlerle
üretilen bilgi ve belgelerin doğruluğu, tamlığı ve
güvenilirliğinin temin açısından sistemler üzerine
kontrol mekanizmaları geliştirilmiştir. Ancak
EBYS'nin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
1.6.1. EBYS kurulacak ve uygulamaya geçilecektir. Destek Grubu-2 Tüm birimler EBYS 2017
İdarenin personeline ve
hizmet verilenlere adil ve
eşit davranılmalıdır.
KOS 1.5
1.5.2 Çalışan memnuniyet anketi yapılacaktır. İKBB Tüm birimler
Çalışan memnuniyet
anketi
2017-2018
Kurumun hizmet alanına yönelik hizmet
standartları belirlenmiştir. Gerek personele karşı
gerekse hizmet verilenlere, adil ve eşit
davranılmakta olup; uygulamaların etkinliğini
arttırmak açısından bu alanda eğitim verilmesine,
iç paydaşlarımızın beklentisinin ölçülmesine
ihtiyaç duyulmaktadır.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS2
KOS 2.1
İdarenin misyonu yazılı
olarak belirlenmeli,
duyurulmalı ve personel
tarafından benimsenmesi
sağlanmalıdır.
İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmiş ve
personele duyurulmuştur.
2.1.1.
Sayıştay misyonunun çeşitli iletişim araçları ile
duyurulmasına devam edilecektir.
Destek Grubu -6 Destek Grubu-2 Saybis, bülten, pano 2017-2018
2.3.1.
Görev dağılım çizelgelerinin güncellenmesi
sağlanacaktır.
SGBB, Destek
Grubu-6
Tüm birimler
Güncellenmiş görev
dağılım çizelgeleri
2017-2018
2.3.2. İmza ve Yetki Devri Yönergesi hazırlanacaktır. SGBB Tüm birimler
İmza Yetkileri
Yönergesi
2017
KOS 2.4
İdarenin ve birimlerinin
teşkilat şeması olmalı ve
buna bağlı olarak
fonksiyonel görev dağılımı
belirlenmelidir.
Yargı, denetim ve yönetim birimlerinin teşkilat
şemaları yapılmıştır.
2.4.1. Birimlerin teşkilat şemaları güncellenecektir. SGBB,
Destek Grubu-6
Destek Grubu-2
Güncellenmiş
teşkilat şemaları
2017-2018
KOS 2.2.
Tüm birimlerSGBB
Yargı, denetim ve yönetim birimlerinde iş
süreçleri ve iş tanımlarının güncellenmesi
sağlanacaktır.
2.2.1.
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
2017-2018
Güncellenmiş
süreçler ve iş
tanımları
Misyonun
gerçekleştirilmesini
sağlamak üzere idare
birimleri ve alt
birimlerince yürütülecek
görevler yazılı olarak
tanımlanmalı ve
duyurulmalıdır.
KOS 2.3
Başkanlık, yargı, denetim, yönetim birimleri ile
Başsavcılıkta yetki ve sorumlulukları kapsayan
görev dağılım çizelgeleri oluşturulmuştur.
Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere
denetim, yargı ve yönetim birimlerinin görev
tanımları tamamlanmış olup İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme Kurulu tarafından kabul edilip
Başkanlık tarafından onaylanmıştır.
İdare birimlerinde
personelin görevlerini ve
bu görevlere ilişkin yetki
ve sorumluluklarını
kapsayan görev dağılım
çizelgesi oluşturulmalı ve
personele bildirilmelidir.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
2.5.1.
Görev kartları, birim içi teşkilat şemaları, çalışan
iş tanımları ve görev dağılım çizelgeleri, iş
süreçleri uygulanacak ve güncellenecektir.
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme
Kurulu,
SGBB
Tüm birimler
Güncellenmiş görev
kartları, birim içi
teşkilat şemaları,
çalışan iş tanımları,
görev dağılım
çizelgeleri, iş
süreçleri
2017-2018
2.5.2.
Personelin yetki ve sorumlulukları, hesap
verilebilir şekilde organizasyon yapısına uygun
olarak görev dağılımında dikkate alınacak, yetki
devirleri de bu paralelde yapılacaktır.
SGBB Tüm birimler
İmza ve Yetki Devri
Yönergesi
2017
KOS 2.6
İdarenin yöneticileri,
faaliyetlerin
yürütülmesinde hassas
görevlere ilişkin
prosedürleri belirlemeli ve
personele duyurmalıdır.
Kurumda hassas görevlerin tanımlanması
çalışmaları devam etmektedir.
2.6.1.
Birimlerde yürütülen işlerden hangilerinin hassas
görevler olduğu ve bunlara ilişkin prosedürler
tespit edilerek personele duyurulacaktır.
SGBB,
Destek Grubu-6
Tüm birimler
Hassas görevler
rehberi/yönergesi
2017
KOS 2.7
Her düzeydeki yöneticiler
verilen görevlerin
sonucunu izlemeye
yönelik mekanizmalar
oluşturmalıdır.
SayCAP programı üzerinden denetim
faaliyetlerinin sonucu izlenmekte; performans
programı modülü aracılığıyla birimlerin faaliyet
sonucuna ulaşılabilmekte, KBS modülü ile bütçe
uygulama sonuçları izlenebilmektedir. Personele
ilişkin işlemler ise SayNET üzerinden
izlenmektedir.
2.7.1.
Yöneticilerin verilen görevlerin sonucunu
izlemesini sağlayan SayCAP, SayNET gibi
platformların geliştirme çalışmalarına devam
edilecektir.
Destek Grubu-2 Destek Grubu-1
Geliştirilmiş
sistemler
2017-2018
Birimlerin organizasyon yapısı ile temel yetki ve
sorumluluk dağılımını gösteren çalışmalar
kapsamında bir Komisyon marifetiyle birimlerin iş
listesini gösteren görev kartları, birim içi teşkilat
şemaları, çalışan iş tanımları ve görev dağılım
çizelgeleri hazırlanmıştır.
KOS 2.5
İdarenin ve birimlerinin
organizasyon yapısı, temel
yetki ve sorumluluk
dağılımı, hesap verebilirlik
ve uygun raporlama
ilişkisini gösterecek
şekilde olmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS3
KOS 3.1
İnsan kaynakları yönetimi,
idarenin amaç ve
hedeflerinin
gerçekleşmesini
sağlamaya yönelik
olmalıdır.
Sayıştay İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejisi
Belgesi hazırlanmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi
Veri Tabanı oluşturulma çalışmaları devam
etmektedir.
3.1.1.
Uygulamaya konulan İnsan Kaynakları Strateji
Belgesinin etkin hale getirilmesine yönelik
çalışmalar yürütülecektir.
İKBB Tüm birimler
İnsan Kaynakları
Yönetimi Veri
Tabanı, izleme
raporları
2017-2018
3.2.1.
Hazırlanan iş tanımlarının uygulaması ve
güncellenmesi sağlanacaktır.
SGBB Tüm birimler
Güncellenmiş iş
tanımları, Prosedür
2017-2018
3.2.2.
Sayıştay Genel Eğitim Planı ile yıllık eğitim
programları hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Destek Grubu-6,
İKBB
Tüm birimler
Sayıştay genel eğitim
planı ve yıllık eğitim
programları
2017-2018
KOS 3.3
Mesleki yeterliliğe önem
verilmeli ve her görev için
en uygun personel
seçilmelidir.
Kurumumuzda İnsan Kaynakları Yönetimi
alanıyla ilgili sistem çalışmaları başlatılmış olup
geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
3.3.1.
İnsan Kaynakları Sistemi Veri Tabanı geliştirme
çalışmaları devam edecektir.
Destek Grubu-2,
İKBB
Tüm birimler
Geliştirilmiş İnsan
Kaynakları Sistemi
Veri Tabanı
2017
KOS 3.4
Personelin işe alınması ile
görevinde ilerleme ve
yükselmesinde liyakat
ilkesine uyulmalı ve
bireysel performansı göz
önünde bulundurulmalıdır.
İşe alınma ve görevde yükselme kriterleri
mevzuatta tanımlanmış olmakla birlikte
performansa dayalı bir ölçüm sistemi henüz
oluşturulmuş değildir.
3.4.1.
Performans Değerlendirme Sisteminin
oluşturulması için proje geliştirilecektir.
Başkanlık,
İKBB
Proje ekibi ve
Tüm birimler
Proje dokümanı 2017
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve
etkili bir şekilde yürütebilmesi için gerekli bilgi ve
deneyim gibi kriterler hazırlanan iş tanımlarında
belirlenmiştir.
KOS 3.2
İdarenin yönetici ve
personeli görevlerini etkin
ve etkili bir şekilde
yürütebilecek bilgi,
deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS 3.5
Her görev için gerekli
eğitim ihtiyacı
belirlenmeli, bu ihtiyacı
giderecek eğitim
faaliyetleri her yıl
planlanarak yürütülmeli ve
gerektiğinde
güncellenmelidir.
Kurumumuzda çeşitli eğitim faaliyetleri
düzenlenmekle birlikte; söz konusu eğitimlerin
planlanmasında sistematik şekilde yapılacak
eğitim ihtiyaç analizlerine gerek duyulmaktadır.
3.5.1.
Her görev için kapsamlı bir eğitim ihtiyaç analizi
yapılarak hazırlanacak Genel Eğitim Planı ve
Yıllık Eğitim Planına dayanak oluşturulacaktır.
Destek Grubu-6,
İKBB
Tüm birimler
Eğitim ihtiyaç analiz
raporu
2017-2018
KOS 3.6
Personelin yeterliliği ve
performansı bağlı olduğu
yöneticisi tarafından en az
yılda bir kez
değerlendirilmeli ve
değerlendirme sonuçları
personel ile
görüşülmelidir.
Meslek mensuplarının sicilleri her yıl
düzenlenmektedir. Mevcut uygulama çalışan
performansının etkin şekilde değerlendirilmesine
imkan vermemektedir.
3.6.1.
Performans değerlendirme sisteminin
oluşturulması için fizibilite çalışmaları
yürütülecektir.
İKBB Birim çalışanları Fizibilite raporu 2017
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
3.7.1.
Performans değerlendirme sisteminin
oluşturulması için yapılacak fizibilite çalışmaları
ile uluslararası standartlar ve iyi uygulama
örneklerine uygun katılımcılığı teşvik edecek etkin
performans değerlendirme modeli belirlenecektir.
İKBB Birim çalışanları
Sayıştay Performans
değerlendirme
çerçeve modeli
2017
3.7.2.
Yapılacak performans değerlendirmelerinde
yüksek performans gösteren personelin
ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esaslar
belirlenecektir.
İKBB Birim çalışanları
Ödüllendirmeye
ilişkin usul ve esaslar
2017
KOS 3.8
Personel istihdamı, yer
değiştirme, üst görevlere
atanma, eğitim,
performans
değerlendirmesi, özlük
hakları gibi insan
kaynakları yönetimine
ilişkin önemli hususlar
yazılı olarak belirlenmiş
olmalı ve personele
duyurulmalıdır.
Sayıştay mevzuatında Sayıştay mensuplarının
istihdam esasları, denetçi yardımcılarının
yetiştirilmesi esasları, yönetim mensupları için
görevde yükselme esasları ile meslek mensupları
için terfi esasları, disiplin ve sicil esasları tarif
edilmiştir. İnsan kaynakları yönetim süreçlerine
ilişkin prosedürlerin bir bütün halinde tarif
edildiği doküman taslak halindedir.
3.8.1.
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin, önemli
hususlar yazılı olarak belirlenecek ve personele
duyurulacaktır.
İKBB Birim çalışanları
İKY ilişkin ikincil
mevzuat
2017
Sayıştay mevzuatı uyarınca meslek mensupları
için uygulanan sicil sistemi mevcut olup uluslar
arası standartlar ve iyi uygulamalar çerçevesinde
gözden geçirilerek katılımcı, etkin bir performans
değerlendirme sistemine ihtiyaç bulunmaktadır.
Öte yandan yönetim mensupları için sicil
değerlendirme uygulaması bulunmadığından bu
mensuplarımızın performanslarının
değerlendirmesine ilişkin bir çalışmaya ihtiyaç
duyulmaktadır.
KOS 3.7
Performans
değerlendirmesine göre
performansı yetersiz
bulunan personelin
performansını geliştirmeye
yönelik önlemler alınmalı,
yüksek performans
gösteren personel için
ödüllendirme
mekanizmaları
geliştirilmelidir.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS4
KOS 4.1
İş akış süreçlerindeki imza
ve onay mercileri
belirlenmeli ve personele
duyurulmalıdır.
İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri
belirlenmiştir.
4.1.1.
İş akış şemalarının güncellenmesine devam
edilecektir.
SGBB Tüm birimler
Güncellenmiş iş akış
şemaları.
2017-2018
4.2.1.
Sayıştay Başkanlığı İmza ve Yetki Devri
Yönergesi hazırlanacaktır.
SGBB Tüm Birimler
İmza Yetkileri
Yönergesi
2017
4.2.2.
Tanımlanacak yetki ve imza devirleri SayNET
sistemi üzerinden uygulamaya konulacaktır.
Destek Grubu-2 Tüm birimler Elektronik sistemler 2017
KOS 4.3
Yetki devri, devredilen
yetkinin önemi ile uyumlu
olmalıdır.
Mevzuat uyarınca yapılan yetki devirlerinde söz
konusu uyuma dikkat edilmektedir.
4.3.1.
Yetki devredilmesinde, devredilecek yetki
unsurları belirlenecektir.
SGBB Tüm birimler
İmza ve Yetki Devri
Yönergesi
2017
KOS 4.4
Yetki devredilen personel
görevin gerektirdiği bilgi,
deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.
Kurumumuzda yetki devredilecek personelin
gerekli deneyim ve yeterliliğe sahip olmasına
dikkat edilmektedir.
4.4.1.
Yetki devredilen personelin uygun personel
olabilmesi için onaylı iş tanımında belirtilen
görevin gerekliliklerini haiz personel kurum İnsan
Kaynakları yönetim sisteminden yararlanarak
tespit edilecektir.
İKBB Tüm birimler
Personel mesleki
bilgi beceri
tecrübesini gösteren
İK bilgi sistemi
2017
KOS 4.5
Yetki devredilen personel,
yetkinin kullanımına
ilişkin olarak belli
dönemlerde yetki
devredene bilgi vermeli,
yetki devreden ise bu
bilgiyi aramalıdır.
Başkanlığımızda yetki devralanın yetki devredene
belli periyotlarla bilgi vermesi sözlü veya yazılı
olarak gerçekleştirilmektedir.
4.5.1.
Yetki devrine ilişkin olarak, devir alan ile devir
eden arasında bilgi akışı sağlanmasına yönelik
çalışmalara devam edilecektir.
SGBB Tüm birimler
Bilgilendirme
toplantıları
2017
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
SayNET sistemi kapsamına alınan iş süreçleri
çerçevesinde görev devirleri elektronik ortamda
yapılmaktadır. Sayıştay Başkanlığı İmza ve Yetki
Devri Yönergesi taslağı hazırlanarak Başkanlığa
sunulmuştur. 5018 sayılı Kanun uyarınca harcama
yetkisinin devri yazılı olarak yapılmaktadır.
Bunun yanında iş tanımı hazırlık çalışmalarında
da ilgili pozisyondaki görevlinin görev başında
bulunmadığı durumlarda görev devrinin yapılacağı
pozisyon da tarif edilmiştir.
KOS 4.2
Yetki devirleri, üst
yönetici tarafından
belirlenen esaslar
çerçevesinde devredilen
yetkinin sınırlarını
gösterecek şekilde yazı
olarak belirlenmeli ve
ilgililere bildirilmelidir.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
RDS5
RDS 5.1
İdareler, misyon ve
vizyonlarını oluşturmak,
stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler
saptamak,
performanslarını ölçmek,
izlemek ve
değerlendirmek amacıyla
katılımcı yöntemlerle
stratejik plan
hazırlamalıdır.
Başkanlığımızın 2018-2022 yıllarını kapsayan
stratejik planı katılımcı yöntemlerle
hazırlanmaktadır.
2017
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
RDS 5.2
İdareler, yürütecekleri
program, faaliyet ve
projeleri ile bunların
kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve
göstergelerini içeren
performans programı
hazırlamalıdır.
Yılı performans programı hazırlanmış ve
yürürlüğe girmiştir.
2017
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
RDS 5.3
İdareler, bütçelerini
stratejik planlarına ve
performans programlarına
uygun olarak
hazırlamalıdır.
Başkanlığımız yılı bütçesi, stratejik plan ve
performans programına göre hazırlanmaktadır.
2017
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
RDS 5.4
Yöneticiler, faaliyetlerin
ilgili mevzuat, stratejik
plan ve performans
programıyla belirlenen
amaç ve hedeflere
uygunluğunu sağlamalıdır.
Performans programında belirtilen koordinatör
birim ve sorumlu birim yöneticileri tarafından
ilgili faaliyetler mevzuat, stratejik plan ve
performans programları çerçevesinde
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda
gerekli takipler ise performans programı izleme
modülü ile yapılmakta olup sonuçları dönemsel
olarak raporlanmaktadır.
5.4.1
Yöneticilerin, faaliyetlerinin ilgili mevzuat,
stratejik plan ve performans programıyla
belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu
sağlamak için periyodik izleme çalışmaları
sürdürülerek raporlamaya devam edilecektir.
SGBB
Koordinatör ve
sorumlu birim
yöneticileri,
Performans Programı
izleme raporu
2017-2018
Stratejik Planlama
2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
RDS 5.5
Yöneticiler, görev alanları
çerçevesinde idarenin
hedeflerine uygun özel
hedefler belirlemeli ve
personeline duyurmalıdır.
Yöneticiler idarenin hedeflerine uygun birim alt
hedefleri belirlenmiş olup; bu konu iş tanım
belgelerinde yöneticilerin görevleri arasında
sayılmıştır. Ayrıca denetim grup başkanlıkları
tarafından hazırlanan denetim planlarıyla grupların
yıl içerisindeki faaliyetleri hakkında Başkanlığa
bilgi verilmektedir.
5.5.1
Birimlerden yıllık olarak stratejik plan ve
performans programına da uygun şekilde birim
hedeflerini içeren faaliyet planı hazırlamaları ve
Başkanlığa sunarak onaylı faaliyet planını
personele duyurmaları sağlanacaktır.
Birim Yöneticileri,
SGBB
Tüm birimler
Birim Faaliyet
Planları
2017-2018
RDS 5.6
İdarenin ve birimlerinin
hedefleri, spesifik,
ölçülebilir, ulaşılabilir,
ilgili ve süreli olmalıdır.
İdarenin hedefleri sayılan kriterlere uygun olup
birimler itibariyle yıllık faaliyet planlarının
hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
RDS6
6.1.1
Sayıştay Risk Kütüğü ve Risk Eylem Planı
izlenecek ve güncelleme çalışmalarına devam
edilecektir.
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme
Kurulu,
SGBB
Tüm birimler,
ilgili komisyonlar
Güncel risk kütüğü
ve Risk Eylem Planı
2017-2018
6.1.2
Risk yönetimi konusunda kurum mensuplarına
hizmetiçi eğitim düzenlenecektir.
Destek Grubu-6 SGBB Hizmet içi eğitimler 2017-2018
RDS 6.2
Risklerin gerçekleşme
olasılığı ve muhtemel
etkileri yılda en az bir kez
analiz edilmelidir.
Kurum Risk Kütüğü ve Risk Eylem Planı
hazırlanmıştır.
6.2.1
Risk Kütüğü ve Risk Eylem Planı hazırlanmış
olup her yılın Nisan ayında birimlerce
güncellenecektir.
SGBB
Tüm birimler Risk Raporları 2017-2018
RDS 6.3
Risklere karşı alınacak
önlemler belirlenerek
eylem planları
oluşturulmalıdır.
Kurum Risk Kütüğü ve Risk Eylem Planı
hazırlanmıştır.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
Süreç çalışmalarında operosyonel ve stratejik
düzeyde riskler ve bunlara ilişkin kontrol
faaliyetleri belirlenerek Sayıştay Risk Kütüğü ve
Risk Eylem Planı yayınlanmıştır. Kurum Stratejik
Plan ve diğer stratejik planlarda yer alan amaç ve
hedeflere yönelik risklerin belirlenmesi
çalışmalarına devam edilmektedir.
RDS 6.1
İdareler, her yıl sistemli
bir şekilde amaç ve
hedeflerine yönelik riskleri
belirlemelidir.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
KFS7
KFS 7.1
Her bir faaliyet ve riskleri
için uygun kontrol strateji
ve yöntemleri (düzenli
gözden geçirme,
örnekleme yoluyla kontrol,
karşılaştırma, onaylama,
raporlama, koordinasyon,
doğrulama, analiz etme,
yetkilendirme, gözetim,
inceleme, izleme vb..)
belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
Sayıştay Risk Kütüğü ve Risk Eylem Planı
hazırlanmış olup kontrol faaliyetlerine yer
verilmiştir.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
KFS 7.2
Kontroller, gerekli
hallerde, işlem öncesi
kontrol, süreç kontrolü ve
işlem sonrası kontrolleri
de kapsamalıdır.
İlgili yönetmelik hükümlerine göre SGBB
tarafından harcamalara ilişkin Ön mali kontrol
faaliyetleri yerine getirilmektedir. İş süreçlerinde
hiyerarşik kontrol noktaları tanımlanmıştır.
Kurum iş süreçlerinde ilave kontrol faaliyeti
gerektiren durumlar tespit edilerek Başkanlığa
raporlanacaktır.
7.2.1
Birim yöneticileri, iş süreçlerinin birimlerinde
uygulanmasını sağlayacak ve karşılaşılan sorunları
üst yönetime bildireceklerdir.
SGBB,
tüm birimler
Destek Grubu-2
SayNET Sistemine
taşınmış iş süreçleri
2017-2018
KFS 7.3
Kontrol faaliyetleri,
varlıkların dönemsel
kontrolünü ve
güvenliğinin sağlanmasını
kapsamalıdır.
Başkanlığımızca oluşturulan taşınır ve taşınmaz
kayıt sistemleri kullanılmaktadır.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
KFS 7.4
Belirlenen kontrol
yönteminin maliyeti
beklenen faydayı
aşmamalıdır.
Birim iş süreçlerinde önerilen kontrol
faaliyetlerinin maliyetinin beklenen faydayı
aşmamasına dikkat edilmiştir.
7.4.1
Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet
analizlerinin yapılarak etkin, verimli ve ekonomik
olacak şekilde uygulanması sağlanacaktır.
SGBB Tüm birimler
İhtiyaç duyulan
kontrollere ilişkin
fayda maliyet
analizleri
2017-2018
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS8
KFS 8.1
İdareler, faaliyetleri ile
mali karar ve işlemleri
hakkında yazılı
prosedürler belirlemelidir.
Ön Mali Kontrol Yönergesi uygulanmaktadır.
Mali karar ve işlemlere yönelik iş süreçleri
belirlenmiştir.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
KFS 8.2
Prosedürler ve ilgili
dokümanlar, faaliyet veya
mali karar ve işlemin
başlaması, uygulanması ve
sonuçlandırılması
aşamalarını kapsamalıdır.
Kurum iş süreçlerinde faaliyet veya mali karar ve
işlemin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar
olan bütün aşamalar gösterilmiştir.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
KFS 8.3
Prosedürler ve ilgili
dokümanlar, güncel,
kapsamlı, mevzuata uygun
ve ilgili personel
tarafından anlaşılabilir
ve ulaşılabilir olmalıdır.
Faaliyetlere ilişkin genel prosedürler ile bazı iç
düzenlemeler SaybiS'te yayınlanmış, e-mail
yoluyla personele duyurulmuştur.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS9
KFS 9.1
Her faaliyet veya mali
karar ve işlemin
onaylanması,
uygulanması,
kaydedilmesi ve kontrolü
görevleri farklı
kişilere verilmelidir.
Kurumda görev ayrılığı ilkesine dikkat edilmekle
birlikte faaliyetlerin gerçekleşmesinde personel
yetersizliği nedeniyle nadiren görev çakışmaları
olabilmektedir.
9.1.1
Süreçlere dayalı olarak birimlerin iş yükü analizi
yapılacak ve personel ihtiyaçları bu doğrultuda
temin edilecektir.
İKBB Tüm birimler
İş yükü analizi
raporu.
2017-2018
KFS 9.2
Personel sayısının
yetersizliği nedeniyle
görevler ayrılığı ilkesinin
tam olarak
uygulanamadığı idarelerin
yöneticileri risklerin
farkında olmalı ve gerekli
önlemleri almalıdır.
Görevler ayrılığı ilkesi titizlikle uygulanmaktadır.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS10
KFS
10.1
Yöneticiler, prosedürlerin
etkili ve sürekli bir şekilde
uygulanması için gerekli
kontrolleri yapmalıdır.
İş akış şemaları tamamlanmış olup; güncelleme
çalışmaları devam etmektedir.
10.1.1
İş akış şemaları çerçevesinde birim amirleri
tarafından etkili ve düzenli şekilde uygulanması
için kontroller yapılacak ve şemalar gerektiğinde
güncellenecektir.
SGBB Birim yöneticileri
Güncellenmiş iş akış
şemaları, görev
tanımları
2017-2018
KFS
10.2
Yöneticiler, personelin iş
ve işlemlerini izlemeli ve
onaylamalı, hata ve
usulsüzlüklerin
giderilmesi için
gerekli talimatları
vermelidir.
Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemekte
olup, hata ve usulsüzlüklerin oluşmaması için
gerekli tedbirler alınmaktadır.
10.2.1
Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini periyodik
aralıklarla kontrolü sonucunda tespit ettiği
olumsuzlukları söz konusu personele bildirecek,
olumsuzlukların ortaya çıkmaması için personelin
bilgilendirme faaliyetleri ve hizmet içi eğitimlere
katılmasını sağlayacaktır.
İKBB
Tüm birim
yöneticileri,
Destek Grubu-6
Bilgilendirme
toplantıları, eğitim
faaliyetleri
2017-2018
Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS11
11.1.1
Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan
durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam
edilebilmesi için mevcut personelin tüm
faaliyetleri öğrenmesini sağlayacak şekilde birim
içi eğitimlerin düzenlenmesine ve birim içi ve
birimler arası rotasyon uygulamasına devam
edilecektir.
İKBB
İlgili birimler
Rotasyon esasları,
birim içi uygulamalı
eğitimler
2017-2018
11.1.2 İş sürekliliği planları hazırlanacaktır
TMİBB (Sivil
Savunma)
İlgili birimler
Birim iş sürekliliği
planı
2017-2018
KFS
11.2
Gerekli hallerde usulüne
uygun olarak vekil
personel
görevlendirilmelidir.
Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil
personel görevlendirilmektedir. SayNET yazılım
sistemi uygulamaya geçirilmiş olup burada izin ve
rapor hallerinde usulüne uygun olarak vekalet
bırakılmaktadır.
.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
KFS
11.3
Görevinden ayrılan
personelin, iş veya
işlemlerinin durumunu ve
gerekli belgeleri de içeren
bir rapor hazırlaması ve bu
raporu görevlendirilen
personele vermesi yönetici
tarafından sağlanmalıdır.
Görevinden ayrılan personel gerekli belge ve
bilgileri yöneticilerine teslim etmektedir.
11.3.1
Birimlerce, görevinden ayrılan personelin
yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre
gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle
ilgili raporlar hazırlatılıp yerine görevlendirilen
personele teslim edilmesi ilgili birim yöneticileri
tarafından sağlanacaktır.
SGBB
İlgili birimler
Görev Devri Formu
ve görev devrine
ilişkin esaslar
2017
Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
Faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı
gerekli önlemler alınmaktadır.
KFS
11.1
Personel yetersizliği,
geçici veya sürekli olarak
görevden ayrılma, yeni
bilgi sistemlerine geçiş,
yöntem veya mevzuat
değişiklikleri ile
olağanüstü durumlar gibi
faaliyetlerin sürekliliğini
etkileyen nedenlere karşı
gerekli önlemler
alınmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem
Kod No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS12
KFS
12.1
Bilgi sistemlerinin
sürekliliğini ve
güvenilirliğini sağlayacak
kontroller yazılı olarak
belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini
sağlayacak kontroller yazılı olarak
belirlenmemiştir ancak fiilen kontrol çalışmaları
başlamıştır.
12.1.1
Başkanlığımız bilgi sisteminin sürekliliğini ve
güvenirliliğini sağlayacak kontrol mekanizmaları
yazılı olarak belirlenecek ve uygulanacaktır.
Yönergeler hazırlanacak ve bilgi güvenliği
yönetim sistemi yaptırılacaktır. Gerekli bilgi
sistem yazılımları yapılacaktır.
Destek Grubu-2 Tüm birimler
Bilgi sistemleri
kontrollerine ilişkin
yönerge, Bilgi
Güvenliği Denetim
Raporu, bilgi işlem
birimine ilişkin
yönetmelik
2017-2018
12.2.1
Veri sınıflandırması politikası yazılı hale
getirilecek ve Kurumsal verilere ilişkin; gizlilik,
bütünlük ve mevcudiyet gibi bilgi kriterleri
çerçevesindeki ihtiyaçlar tespit edilecektir.
Destek Grubu-2 Tüm birimler
Veri sınıflandırması
politikası, veri
sınıflandırması
2017
12.2.2
Tüm birimlerin katılımının sağlandığı toplantılar
düzenlenecek, veri ve bilgi girişi yazılım
programlarındaki eksiklikler saptanarak, bu
programların gerekli olan bilgi ve raporları
üreterek analiz yapma imkanı sunması
sağlanacaktır.
Destek Grubu-2 Tüm birimler
Bilgi sistemleri
geliştirme ve
güncellemeleri
2017-2018
12.2.3
Birimler, Destek Grubu-2 ile işbirliği içerisinde
olacak ve veri, bilgi girişi ve bunlara erişim
konusunda yetkilendirme işlemlerini hata ve
usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapacaklardır.
Destek Grubu-2 Tüm birimler
Bilgi sistemleri
geliştirme ve
güncellemeleri
2017-2018
KFS
12.3
İdareler bilişim
yönetişimini sağlayacak
mekanizmalar
geliştirmelidir.
Bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar
kısmen mevcut olmakla birlikte yetersizdir.
12.3.1
Bilişim teknolojileri yönetiminin kurumsal iş
hedefleri uyumlulaştırılmasını sağlayacak bilişim
teknolojileri yönetişiminin, standartlara uygun
şekilde oluşturulması sağlanacaktır.
Destek Grubu-2 Tüm birimler
BT Stratejisi,
Yönetmelik
değişikliği, Yazılı
politika, plan ve
prosedürler, BT'nin
yeniden
organizasyonu, BT
risk değerlendirmesi,
İzleme raporları
2017-2018
Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara
erişim konusunda yetkilendirme çalışması devam
etmektedir.
KFS
12.2
Bilgi sistemine veri ve
bilgi girişi ile bunlara
erişim konusunda
yetkilendirmeler
yapılmalı, hata ve
usulsüzlüklerin önlenmesi,
tespit edilmesi ve
düzeltilmesini sağlayacak
mekanizmalar
oluşturulmalıdır.
Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem Kod
No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
BİS13
BİS 13.1
İdarelerde, yatay ve dikey
iç iletişim ile dış iletişimi
kapsayan etkili ve sürekli
bir bilgi ve iletişim sistemi
olmalıdır.
Birimlerimizin iletişim altyapısı mevcuttur.
İletişim ve bilgi aktarımı; SayCAP, SaybiS,
SayNET, grup ortak alanları, yazılı metin, telefon,
fax veya e-posta ortamında sağlanmaktadır.
13.1.1
Başkanlığımızda ve birimlerimizde, yatay ve
dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili,
sürekli bir bilgi ve iletişim sistemin etkinliği
arttırılacaktır.
Destek Grubu-2 Tüm Birimler
EBYS, SayCAP,
SaybiS, SayNET-
Bilgilendirme
Toplantıları
2017-2018
13.2.1
Kurum içinde kimin, hangi bilgiyi, hangi formatta,
hangi araçla, ne zaman ve kime raporlayacağını
açıklayacak kontrol ve izleme mekanizmasının
yerleştirilmesi sağlanacaktır.
Bilgi Yönetim
Stratejisini
hazırlayacak
Komisyon
Tüm Birimler
Bilgi Yönetim
Stratejisi, iç
düzenleme (yönerge,
genelge)
2017
13.2.2
Bu sistemde yer alacak veriler tespit edilerek konu
ile ilgili sorumlu birimler belirlenecek, güncel veri
girişi sağlanacaktır.
Bilgi Yönetim
Stratejisini
hazırlayacak
Komisyon
Destek Grubu-2,
Tüm birimler
Gerekli, yeterli ve
zamanında
ulaşılabilir bilgi, web
portalı, intranet
portalı
2017-2018
BİS 13.3
Bilgiler doğru, güvenilir,
tam, kullanışlı ve
anlaşılabilir olmalıdır.
İletişim kaynaklarında yer alan bilgilerin güncel,
güvenilir ve anlaşılabilirliği konusunda eksiklikler
olmaması için gerekli çalışmalar devam
etmektedir.
13.3.1
Birimler faaliyet alanları ile ilgili girilen bilgilerin
doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir
olması için kontrol mekanizmaları
oluşturacaklardır.
SGBB Tüm birimler İzleme raporları 2017-2018
BİS 13.4
Yöneticiler ve ilgili
personel, performans
programı ve bütçenin
uygulanması ile kaynak
kullanımına ilişkin diğer
bilgilere zamanında
erişebilmelidir.
Başkanlığımız kaynak kullanımına ilişkin bilgilere
KBS, e-bütçe ve SGB.net üzerinden takip
yapabilmektedir. Ayrıca performans programı ve
bütçe rakamları SGBB web sitesinde
yayınlanmaktadır. Performans göstergeleri,
performans programı modülü üzerinden takip
edilmektedir.
13.4.1
Başkanlık, ilgili personelin, performans progra
ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına
ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelerini
sağlayacak tedbirleri arttıracaktır. İç iletişimi
sağlayacak bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
SGBB
Destek Grubu-2,
İKBB
Rapor, geliştirilmiş
performans takip
programı,
bilgilendirme
toplantıları
2017-2018
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
BİS 13.2
Yöneticiler ve personel,
görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli
ve yeterli bilgiye
zamanında
ulaşabilmelidir.
Yöneticiler ve personelin, görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye
zamanında ulaşılması mümkündür ve tüm
bilgilerin yer aldığı bir web portalı ve intranet
mevcuttur. Geliştirme çalışmaları devam
etmektedir.
Bilgi ve iletişim
: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim
sistemine sahip olmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem Kod
No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
BİS 13.5
Yönetim bilgi sistemi,
yönetimin ihtiyaç duyduğu
gerekli bilgileri ve
raporları üretebilecek ve
analiz yapma imkanı
sunacak şekilde
tasarlanmalıdır.
Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin çalışmalar devam
etmektedir.
13.5.1
Başkanlık yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiy
duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek
ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde
tasarlanarak uygulanacaktır. Birimler, faaliyet
alanına giren konularda düzenli bilgi akışı
sağlayacaklardır.
Destek Grubu-2 Tüm birimler
Rapor, EBYS,
Yönetim Bilgi
Sistemi
2017-2018
BİS 13.6
Yöneticiler, idarenin
misyon, vizyon ve
amaçları çerçevesinde
beklentilerini görev ve
sorumlulukları
kapsamında personele
bildirmelidir.
Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları
hakkında personeli bilgilendirmektedir.
13.6.1
Yöneticiler, Başkanlığımız Stratejik Planında
belirtilen, misyon, vizyon ve amaçlar
çerçevesindeki beklentilerini, ilgili personele
bildirmeye devam edeceklerdir.
SGBB Tüm birimler Birim içi toplantılar 2017-2018
BİS 13.7
İdarenin yatay ve dikey
iletişim sistemi personelin
değerlendirme, öneri ve
sorunlarını iletebilmelerini
sağlamalıdır.
Yatay ve dikey iletişimin düzeyi birimlere göre
değişmekle birlikte, personelin değerlendirme,
öneri ve sorunlarını iletebilmeleri büyük ölçüde
sağlanmaktadır.
13.7.1
Personelin değerlendirme, öneri ve sorunların
belirlenebilmesi için elektronik ortamda öneri ve
şikayet kutusu, anket formları, yüz yüze
görüşmeyi sağlayacak toplantılar yapılacaktır.
İKBB
SGBB,
Destek Grubu-2,
Memnuniyet anket
formları, Dilek ve
şikayetler, Personelin
sorun, öneri ve
değerlendirme
iletişim sistemi,
Toplantılar
2017-2018
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem Kod
No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
BİS14
BİS 14.1
İdareler, her yıl, amaçları,
hedefleri, stratejileri,
varlıkları, yükümlülükleri
ve performans
programlarını kamuoyuna
açıklamalıdır.
Tüm birimler adına amaçlar, hedefler, stratejiler,
varlıklar, yükümlülükler ve performans
programları kamuoyuna açıklanmaktadır.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
BİS 14.2
İdareler, bütçelerinin ilk
altı aylık uygulama
sonuçları, ikinci altı aya
ilişkin beklentiler ve
hedefler ile faaliyetlerini
kamuoyuna açıklamalıdır.
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu her
yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
BİS 14.3
Faaliyet sonuçları ve
değerlendirmeler idare
faaliyet raporunda
gösterilmeli ve
duyurulmalıdır.
Birimlerin faaliyet sonuçları ve değerlendirmeleri,
idare faaliyet raporunda gösterilmekte ve
Başkanlığımız web sitesinde yayımlanarak
kamuoyuna duyurulmaktadır.
Mevcut durumda
belirtilenler, bu
şart için makul
güvence
sağlamaktadır.
BİS 14.4
Faaliyetlerin gözetimi
amacıyla idare içinde
yatay ve dikey raporlama
ağı yazılı olarak
belirlenmeli, birim ve
personel, görevleri ve
faaliyetleriyle ilgili
hazırlanması gereken
raporlar hakkında
bilgilendirilmelidir.
Başkanlık genelinde yatay ve dikey raporlama
bulunmakta olup; sistematik hale getirme
çalışmaları devam etmektedir.
14.4.1
Birim içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı
olarak belirlenerek faaliyetlerin gözetimi
sağlanacaktır. Görev ve faaliyetlere ilişkin
hazırlanması gereken raporlar hakkında yazılı
prosedürler hazırlanarak bilgilendirme
toplantılarıyla tüm birim personelin
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
SGBB, Bilgi
Yönetim Stratejisini
hazırlayacak
Komisyon
Tüm birimler,
Destek Grubu-2
Bilgi Yönetim
Stratejisi,
Yönetim Bilgi
Sistemi
2017-2018
Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem Kod
No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
BİS15
BİS 15.1
Kayıt ve dosyalama
sistemi, elektronik
ortamdakiler dahil, gelen
ve giden evrak ile idare içi
haberleşmeyi
kapsamalıdır.
15.1.1
Gelen ve giden evrak ile iç yazışmaları
kapsayacak EBYS’nin teknik altyapısı tamamlanıp
kuruluma hazır hale getirilecektir. Bu çerçevede,
tüm birimler için geçerli standart bir kayıt,
dosyalama ve arşivleme sistemi oluşturulacaktır.
Destek Grubu-2
DHBB
SGBB, EBYS 2017
BİS 15.2
Kayıt ve dosyalama
sistemi kapsamlı ve güncel
olmalı, yönetici ve
personel tarafından
ulaşılabilir ve izlenebilir
olmalıdır.
15.2.1
EBYS'nin sahipliğini yapacak birim ve kullanan
diğer tüm birimlerin personeline, sistemin
kullanılması konusunda bilgilendirilme faaliyetleri
düzenlenecek ve/veya eğitim verilecektir.
Sistemin sürekliliği ve güncelliğinin sağlanması
için gerekli önlemler alınacaktır.
Destek Grubu-2
DHBB
DEGEM,
SGBB
Standart dosya planı,
EBYS kullanıcı
kılavuzları, EBYS
teknik kılavuzları
2017
BİS 15.3
Kayıt ve dosyalama
sistemi, kişisel verilerin
güvenliğini ve
korunmasını sağlamalıdır.
15.3.1
Kurulan sistem bilgi ve belgelerinin güvenliğini
sağlayacak kontroller içerecektir.
Destek Grubu-2 DHBB
EBYS teknik
kılavuzları,
Yetkilendirme ve
Erişim Kontrolleri,
Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi
2017
BİS 15.4
Kayıt ve dosyalama
sistemi belirlenmiş
standartlara uygun
olmalıdır.
15.4.1
Kurulan sistem yasal mevzuat hükümlerine ve TS
13298 standardına uygun olacaktır.
Destek Grubu-2,
DHBB
SGBB
Sayıştay Başkanlığı
Evrak Yönetimi Usul
ve Esasları, yazılıma
İlişkin TSE
Sertifikası
2017
Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
Kayıt ve dosyalama sistemi tüm birimlerimizde
uygulanmaktadır. Kısmi olarak elektronik ortamda
yapılan kayıt ve dosyalama uygulamalarını
sistematik hale getirmek için, tüm gelen ve giden
evrak ile iç yazışmaları kapsayacak bir Elektronik
Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulması
çalışmaları devam etmektedir.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem Kod
No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
BİS 15.5
Gelen ve giden evrak
zamanında kaydedilmeli,
standartlara uygun bir
şekilde sınıflandırılmalı ve
arşiv sistemine uygun
olarak muhafaza
edilmelidir.
15.5.1 EBYS Yönergesi hazırlanacaktır.
Destek Grubu-2,
DHBB, DYHBB,
İKBB, SGBB
Tüm birimler EBYS Yönergesi 2017
BİS 15.6
İdarenin iş ve işlemlerinin
kaydı, sınıflandırılması,
korunması ve erişimini de
kapsayan, belirlenmiş
standartlara uygun arşiv ve
dokümantasyon sistemi
oluşturulmalıdır.
15.6.1
Arşiv sistemi fiziki ve elektronik ortamda devam
ettirilecek, elektronik ortamda olmayan arşivlerin
elektronik ortama aktarılması çalışmaları
başlatılacaktır. Bunun için Arşiv Yönetmeliğine
uygun fiziki şartlar, ekipman ve eleman
sağlanacaktır.
Başkanlık,
DHBB, DYHBB
Destek Grubu-2
EBYS Yönergesi,
Elektronik Ortama
Aktarılmış Arşiv
2017
Arşivleme mevcut durumda fiziki ortamda
yapılmaktadır. Kurulacak EBYS bünyesinde
Başbakanlık Genelgesi ile zorunlu hale gelen
Standart Dosya Planına uygun bir arşiv sistemi
altyapısı oluşturulmuştur.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı
ve Genel Şartı
Mevcut Durum
Eylem Kod
No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
Açıklama
4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
BİS16
BİS 16.1
Hata ve usulsüzlüklerin
bildirim yöntemleri
belirlenmeli ve
duyurulmalıdır.
Hata ve usulsüzlük bildirimleri elektronik posta ve
mektup yoluyla gerçekleştirilmektedir.
16.1.1
Hata ve Usulsüzlüklerin Bildirilmesine Dair
Yönerge hazırlanacak ve personel
bilgilendirilecektir.
Komisyon,
Destek Grubu-5
Destek Grubu-2
Web modülü,
Hata ve
Usulsüzlüklerin
Bildirilmesine Dair
Yönerge, Hata ve
usulsüzlük bildirimi
modülü
2017
BİS 16.2
Yöneticiler, bildirilen hata
ve usulsüzlükler hakkında
yeterli incelemeyi
yapmalıdır.
Yöneticiler bildirilen hata ve usulsüzlüklere
yönelik incelemeleri yapmaktadır.
16.2.1
Yöneticiler bildirilen hata ve usulsüzlükleri
mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli
işlemleri yapmaya devam edecektir.
Destek Grubu-5,
İKBB
Tüm yöneticiler İnceleme raporları 2017-2018
BİS 16.3
Hata ve usulsüzlükleri
bildiren personele haksız
ve ayırımcı bir muamele
yapılmamalıdır.
Hata ve usulsüzlükleri bildiren personele haksız
ve ayırımcı bir muamele yapılmamaktadır.
16.3.1
Hata ve usulsüzlükleri bildiren personelin bu
bildiriminden dolayı herhangi bir olumsuz
muameleyle karşılaşmaması için yöneticiler
gerekli tedbirleri alacaktır.
Destek Grubu-5,
İKBB
Tüm yöneticiler
Hata ve
Usulsüzlüklerin
Bildirilmesine Dair
Yönerge, etik
eğitimleri, iş
tanımlarında yapılan
referanslar
2017-2018
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel
Şartı
Mevcut Durum
Eylem Kod
No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama
İS17
İS 17.1
İç kontrol sistemi, sürekli izleme
veya özel bir değerlendirme yapma
veya bu iki yöntem birlikte
kullanılarak değerlendirilmelidir.
17.1.1
İç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin periyodik aralıklarla
anket çalışması yapılacaktır. Kurum içi ve kurum dışı
faaliyetlere ilişkin şikayetler değerlendirilecektir. Yıllık faaliyet
raporları değerlendirilerek stratejik planda belirlenen amaç ve
hedeflere uygunluğu izlenecektir. Dış denetim raporları
incelenecektir. Bu doğrultuda bütün veriler dikkate alınarak
genel bir değerlendirme yapılacaktır.
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme Kurulu,
SGBB,
Tüm Birimler
İç Kontrol Sistemi Genel
Değerlendirme Raporu
2017-2018
İS 17.2
İç kontrolün eksik yönleri ile uygun
olmayan kontrol yöntemlerinin
belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli
önlemlerin alınması konusunda süreç
ve yöntem belirlenmelidir.
17.2.1
İç Kontrol Sistemine uygun kontrol yöntemleri belirlenerek
izlenecektir. Ayrıca anket, şikayet, yıllık faaliyet raporları,
stratejik planlar, dış denetim raporlarının izlenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksiklik, hata,
usulsüzlük ve yolsuzluğa ilişkin düzenleyici ve düzeltici
önlemlerin alınması sağlanacak olup bu konuya ilişkin rapor
düzenlenecektir.
İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme Kurulu,
SGBB,
Tüm birimler
İç Kontrol Sistemi Genel
Değerlendirme Raporu
2017-2018
İS 17.3
İç kontrolün değerlendirilmesine
idarenin birimlerinin katılımı
sağlanmalıdır.
17.3.1
İç Kontrol Sistemine, İç kontrolün değerlendirilmesinde
birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan
personelinin katılımı sağlanacaktır.
SGBB, Tüm Birimler
İç Kontrol Sistemi
İzleme Değerlendirme
Formları
2017-2018
İS 17.4
İç kontrolün değerlendirilmesinde,
yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya
idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve
dış denetim sonucunda düzenlenen
raporlar dikkate alınmalıdır.
17.4.1
İç Kontrol Sistemi hakkında yapılacak toplantılarla
yöneticilerin görüşlerinin alınması sağlanacaktır. Web
sayfasında oluşturulan öneri ve şikayet kutusuna iletilen talep
ve şikayetlerin değerlendirilmesi sağlanacaktır. İç ve dış
denetim sonucunda düzenlenen raporlar ilgili birim
yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesi sağlanacaktır.
SGBB, İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme Kurulu
Tüm birimler
İç Kontrol Sistemi
Değerlendirme Raporu
2017-2018
İS 17.5
İç kontrolün değerlendirilmesi
sonucunda alınması gereken
önlemler belirlenmeli ve bir eylem
planı çerçevesinde uygulanmalıdır.
17.5.1
İç Kontrol Sistemiyle ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler
sonucunda alınması gereken önlemler belirlenecektir. Söz
konusu önlemler için eylem planı oluşturulacaktır.
SGBB, İç Kontrol ve Risk
Yönlendirme Kurulu
Tüm birimler, İç Kontrol Eylem Planı 2017-2018
5- İZLEME STANDARTLARI
İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İç Kontrol süreci yasal gerekliliklere uygun olarak süresi
içinde başlatılmıştır, 2017-2018 İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planının uygulanmasıyla birlikte bu konudaki
çalışmalar daha etkin olarak devam ettirilecektir. İç Kontrol
Sistemi kurulma çalışmaları devam etmekte olup 2015-2016
yılları için eylem planı oluşturulmuştur.
Standart
Kod No
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel
Şartı
Mevcut Durum
Eylem Kod
No
Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama
5- İZLEME STANDARTLARI
İS18
İS 18.1
İç denetim faaliyeti İç Denetim
Koordinasyon Kurulu tarafından
belirlenen standartlara uygun bir
şekilde yürütülmelidir.
18.1.1
Gerekli mevzuat değişikliği yapıldıktan sonra Başkanlığımızca,
iç denetçi kadrosu ataması yapılacaktır.
İKBB SGBB İç denetçi ataması 2017-2018
İS 18.2
İç denetim sonucunda idare
tarafından alınması gerekli görülen
önlemleri içeren eylem planı
hazırlanmalı, uygulanmalı ve
izlenmelidir.
18.2.1
Başkanlığımızca, gerekli nevzuat değişikliği yapıldıktan sonra
iç denetçi kadrosu ataması yapılacak ve sonrasında gerekli
raporlamaların yapılması sağlanacaktır.
SGBB Tüm birimler İç denetim raporları 2017-2018
İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
Mevzuat düzenlemesi gerektiğinden iç denetçi ataması
yapılamamaktadır.