T.C.
SAYIŞTAY
BAŞKANLIĞI
STRATEJİK
PLANI
(2009-2013)
Başkanlığımızın 28.03.2008 tarihli onayı ile, Sayıştay’da 2009-2013 yıllarında bu belgede yer
alan Stratejik Planın uygulanması kabul edilmiştir.
İÇİNDEKİLER
Başkanın Sunuşu…………………………………………………………….…………..…………………...3
Giriş……………………………………….………………………………………………………………..... 4
Bölüm 1: Durum Analizi……….…………………………………………….……….……………………. 6
1. Tarihi Gelişim………………………...……………………….…………..………………..….. 6
2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi ……….. …………………………….…….....…..9
3. Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi ………………..……………………………...……..…13
Teşkilat Yapısı…………… …………………………….……………….…...…………………13
Sayıştay Teşkilat Şeması…………………………………………………………….…………14
Fiziksel Yapı ……………….…….…………………… ……………………...………………15
İnsan Kaynakları……….….…….…………………….…………………………….…………16
Denetim Yaklaşımı ……………….………………….…………………………………………18
GZFT Analizi…………………………………………………………...………………………19
4. Faaliyet Alanı – Ürün / Hizmet……………………….………………..……………………..21
5. Paydaş Analizi …………………………..………………………………..…………….……...22
Bölüm 2: Misyon Vizyon Temel Değerler………………………………………………………………....23
Bölüm 3: Stratejik Amaçlar ve Hedefler…………………………………………………….……………25
Tema - I Denetim…………………………………………………………………………………..
Denetime İlişkin Stratejik Amaç ve Hedefler………………………..……………....................27
Tema - 2 Yargı………………………………………………………………………………………
Yargıya İlişkin Stratejik Amaç ve Hedefler…………………………..…………......................36
Tema - 3 Kurumsal Yapı…………………………………………………………………………
Kurumsal Yapıya İlişkin Stratejik Amaç ve Hedefler……………………………...................38
Bölüm 4: Maliyet Tabloları…………………………………………………………....…………………42
Bölüm 5: İzleme ve Değerlendirme………………………………………………….………………..…47
Bölüm 6: Tablolar…………………………………………..……………………….……………………48
Tema - Stratejik Amaç - Hedef İlişkisi Tablosu…………………………….…………………48
Stratejik Hedefler Faaliyet/Proje İlişkisi Tablosu……………………………………………..50
Stratejik Hedef Performans Göstergesi İlişkisi Tablosu……………………………………....59
Hedef / Sorumlu (Koordinatör) Birim Dağılım Tablosu……………………………………....63
Hedef - Birim İlişkisi Tablosu…………………………………………………………………...65
Ek:Dış Paydaş Katılım listesi……………………………………………………………………70
Stratejik Plan (2009-2013)
~
1
~
~
2
~Stratejik Plan (2009-2013)
BAŞKANIN SUNUŞU
ünümüzde ekonomik ve sosyal hayatın her alanında yaşanan gelişmeler, devletin
yapısını, niteliğini, işlevlerini ve işleyişini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Bu
çerçevede hemen her ülkede benimsenen şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik gibi çağdaş
yönetim ilkeleri, kamu denetimi anlayışına yeni boyutlar kazandırmıştır.
G
Ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak kamu mali yönetim sisteminde
önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizin yapı ve
işleyişindeki bu değişim, Sayıştayın geleneksel işlevlerine yeni açılımlar getirmiş, gerek hukuk
devleti ilkesinin güçlendirilmesinde gerekse kamu yönetiminde etkinliğin artırılmasında
Sayıştaya kilit bir konum kazandırmıştır.
Yaklaşık bir buçuk asırlık tarihi boyunca sahip olduğu bağımsız yapısı, geniş yetkileri,
başta denetim ve yargı olmak üzere icra ettiği önemli fonksiyonları ile Türk kamu yönetim
sisteminin temel taşlarından birisini oluşturan Sayıştay, her geçen gün gelişmekte ve
güçlenmektedir. Yakın geçmişte köklü bir dönüşüm için kapsamlı projelere imza atan Sayıştay,
önümüzdeki dönemde de denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, organizasyon yapısının
geliştirilmesi ve yargı işlevinin etkinleştirilmesi çabalarını artan bir ivmeyle sürdürecektir.
Hazırladığımız bu stratejik plan, değişim ihtiyacını sağlıklı bir şekilde yönetmemizi ve geleceği
bugünden şekillendirmemizi sağlayacak güçlü bir araç sunmaktadır.
Hedefimiz, daha etkin bir Sayıştaydır. Zira etkin bir Sayıştay, hukuk devletinin, çağdaş
demokrasinin ve güçlü Türkiye’nin temel güvencelerinden birisini oluşturmaktadır.
Önümüzdeki beş yıllık süreçte kaynaklarımızı ve enerjimizi hangi hedefler
doğrultusunda ve ne şekilde yönlendireceğimizi gösteren bu plan, mensuplarımızın aktif
katılımı, azimli ve özverili çalışmaları ile başarıya ulaşacaktır. Stratejik planımızın adına
denetim yaptığımız parlamentomuza ve yüce milletimize karşı sorumluluklarımızı en iyi
şekilde yerine getirmemizi sağlayacak bir rehber olacağına inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, Stratejik planımızın kurumumuza ve ülkemize hayırlı
olmasını diler; hazırlanmasına katkı sağlayan tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkürlerimi
sunarım.
Mehmet DAMAR
Sayıştay Başkanı
Stratejik Plan (2009-2013)
~
3
~
GİRİŞ
amu idarelerinin daha verimli ve etkin hizmet sunmalarını sağlamak, bu
hizmetleri daha denetlenebilir kılmak amacıyla kamunun yeniden
yapılandırılmasına yönelik olarak çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanun’unda kamu idarelerinin geleceğe yönelik stratejilerini belirlemeleri amaçlanmıştır.
Kanun’un 9’uncu maddesinde stratejik planların hazırlanma amacı aşağıdaki şekilde
tanımlanmaktadır:
K
“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve
bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlarlar.”
Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olan kamu
idareleri ile bu idarelerin stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin belirlenmesinde DPT
Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır.
26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Eki “Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya Geçiş Takvimi” ile Başkanlığımızın 2009-2013 yıllarını kapsayan 5
yıllık Stratejik Plan çalışmalarını tamamlaması öngörülmüştür.
Bu çerçevede 6 Nisan 2007 tarihinde Sayıştay Genel Sekreteri başkanlığında Stratejik
Plan Çalışma Komisyonu oluşturularak stratejik plan hazırlıkları koordine edilmiştir.
Stratejik plan hazırlık çalışmalarında katılımcı bir yaklaşım esas alınmıştır. Kurum içi azami
katılımı sağlamak amacıyla plan hazırlığının değişik aşamalarında iç paydaşlara yönelik
anket formları düzenlenerek çalışanların katkılarından yararlanılmıştır. Ayrıca kurum
içinde denetim kapasitesinin artırılması ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi
kapsamında yürütülen projede görevli çalışma ekiplerinin katkıları alınarak Başkanlığımızın
geleceğe yönelik perspektifi plan çalışmalarına yansıtılmıştır. Dış paydaşların
beklentilerinin ve katkılarının geleceğimize ışık tutacağı inancıyla düzenlenmiş olan dış
paydaş anket formu ile yetmişdört kurumun katkıları ve beklentileri stratejik plan
çalışmalarına geniş bir vizyon kazandırmıştır. (Ek: Dış Paydaş Katılım Listesi)
~
4
~Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Planın hazırlanma süreci, Başkanlığımızın içinde bulunduğu yoğun değişim
dönemi ve TBMM’de yasalaşmayı bekleyen ve köklü değişiklikler içeren Sayıştay Kanun
Teklifinden beklentilerin tartışıldığı bir döneme rastlamıştır.
Stratejik planların hayata geçirilmesi, stratejik planın ve stratejik yönetim anlayışının
kurum yönetimi ve çalışanları tarafından benimsenmesine ve takip edilmesine bağlıdır.
Stratejik plan hazırlık çalışmalarımız kapsamında görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşan
tüm dış paydaşlarımıza ve katkıda bulunan tüm mensuplarımıza teşekkür ederiz.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
5
~
Durum Analizi
BÖLÜM 1: DURUM ANALİZİ
1. TARİHİ GELİŞİM
Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Tanzimat Döneminde başlayan yenilik
çabalarının bir ürünü olarak, "her devlette olduğu gibi umur-u hisabiyenin bir mahkeme-i
kübraya havalesi" gereğinden hareketle; mali konuların düzenlenmesi, Devletin gelirinden
fazla harcama yapmaması, idarelerce yapılan harcamaların yıl sonunda ilgili memurlar
tarafından hesabının verilmesi ve bunun sağlanması için her devlette olduğu gibi hesapların
incelenmesi amacıyla Padişah Abdülaziz’e, Divan-ı Muhasebat adıyla bir kurum kurulması için
bir arz tezkeresi sunulmuştur. 29 Mayıs 1862 tarihinde Divan-ı Ali-i Muhasebat adıyla kurulan
Sayıştay, hem Meclis-i Mebusan'dan, hem de hükümdar ve hükümetten bağımsız bir denetim
ve yargı organı olarak şekillendirilmiştir. İlk başkanlığına Padişah tarafından Evkaf Nazırı
Ahmet Vefik Paşa atanmıştır.
1863 tarihli bir Nizamname ile Divan (Sayıştay) bir Başkan, yedi üye ve mümeyyizlerden
(denetçi) oluşan bir yapıya kavuşturulmuş; bu görevlilerin Padişah iradesiyle atanacağı ve
kendileri istifa etmedikçe ya da kanunen azilleri gerekmedikçe görevden alınamayacakları
hüküm altına alınmış; başkan ve üyelerine Meclis-i Valayı Ahkam-ı Adliye üyelerinin sahip
olduğu haklar tanınmıştır. Nizamname, Sayıştaya temyiz mercii statüsü de kazandırmıştır.
1865 tarihli Nizamname ile de Divan-ı Muhasebat, Maliye ve Muhakemat olmak üzere
iki daireye ayrılmış ve personel sayısı artırılmıştır. Nizamnamede, bütün eyalet ve kazalar ile
merkezde bulunan Hazineye tabi kurumların gelir ve giderleri ile muhasebe kayıtları ve diğer
işlemlerinin her yılın sonunda Sayıştayca (Maliye Dairesince) denetleneceği ifade edilmiştir.
1876 yılında ilan edilen ve ilk Anayasamız olan Kanun-i Esasi'nin 105-107’nci
maddelerinde düzenlenen Sayıştay, kuruluşundan 14 yıl sonra anayasal bir kuruluş niteliği
kazanmıştır. Daha önce Padişaha rapor sunmakla yükümlü olan Sayıştay, Kanun-i Esasi ile
Heyet-i Mebusan'a yani Parlamentoya rapor sunmakla yükümlü tutulmuştur. Sayıştayın
denetim ve yargı yetkisinin kapsamını ise kamu maliyesine ilişkin tüm faaliyet ve işlemler
oluşturmuştur.
1879 tarihinde yürürlüğe konulan "Divan-ı Muhasebatın Sureti Teşkil ve Vezaifine Dair
Kararname" ile Sayıştayın kuruluş ve işleyişi yeniden düzenlenmiştir. Kararname ile bütün
askeri ve mülki idarelerdeki devlet emvalini almaya ve harcamaya memur edilen sorumlularca
tutulan hesapların harcamadan sonra denetlenmesi öngörülmüştür. Devlet giderlerini
~
6
~Stratejik Plan (2009-2013)
Durum Analizi
harcamadan önce vize etmek görevini de Sayıştay’a veren bu düzenleme, 1934 yılına kadar
yürürlükte kalmıştır.
Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra, 24 Kasım 1923 tarih ve 374 sayılı Divan-ı
Muhasebatın Sureti İntihabına Dair Kanun ile Sayıştay’ın konumu yeniden belirlenmiş,
Başkan ve üyeleri TBMM tarafından seçilen ve TBMM adına denetim yapan bir organ haline
dönüştürülmüştür.
01 Haziran 1934 tarihinde yürürlüğe giren 2514 sayılı “Divan-ı Muhasebat Kanunu”
Sayıştayın kuruluş ve işleyişini yeniden düzenleyerek bu tarihe kadar uygulanan ve dağınık
halde olan Sayıştayla ilgili mevzuatı yürürlükten kaldırmıştır.
Devlet bütçesinin nitelik ve yapısal yönden gelişmeler göstermesi ve 2514 sayılı
Kanunun ihtiyaçları karşılayamaz olması nedeniyle Sayıştay, 1961 Anayasasının 127’nci
maddesi ile genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir, gider ve mallarını TBMM adına
denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli kılınmıştır. Sayıştayın sözü
edilen gelişmelere ve 1961 Anayasası hükmüne uyumunu sağlamak üzere de 21 Şubat 1967
tarihinde 832 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 832 sayılı Kanun ile Sayıştay yeni bir işleyişe
kavuşturulmuş, daire sayısı dörtten sekize çıkarılmış, temyiz mercii olarak da Genel Kurul
yerine ayrı bir Temyiz Kurulu oluşturulması yoluna gidilmiştir.
1924 Anayasası, 1961 Anayasası ve 1982 Anayasasında yer alan Sayıştay, bütün
Anayasalarda denetim ve kesin hükme bağlama olmak üzere iki asli görevle yetkilendirilmiştir.
Zaman içerisinde önemli değişikliklere uğrayan 832 sayılı Kanunda 1260, 2534, 3162 ve
3677 sayılı yasalarla günün ihtiyaçlarına paralel olarak çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Sayıştay
Kanununa 04 Temmuz 1996 tarih ve 4149 sayılı Kanunla eklenen “Verimlilik ve Etkinlik
Değerlendirmesi” maddesi ile Sayıştaya performans denetimi yapma yetkisi tanınmış,
denetimine tabi kamu idarelerinin kaynaklarını ne ölçüde verimli, etkin ve tutumlu
kullandıklarını incelemeye yetkili kılınmıştır. Yine bu Kanunla Sayıştaya, denetimine tabi
idarelerin hesap dönemleri ile bağlı kalmaksızın; sektör, program, proje, konu veya alt birimler
itibariyle "kısmi inceleme" yapabilme olanağı sağlanmıştır.
2003 yılında yasalaşan 4963 sayılı Kanun’la, Sayıştay Kanunu’na Ek 12’nci madde
eklenerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin talebi üzerine Sayıştaya, denetimine tabi olup
olmadığına bakılmaksızın pek çok alanda denetim yapma yetkisi getirilmiştir.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
7
~
Durum Analizi
10 Aralık 2003 tarihinde yasalaşan ve 01 Ocak 2006 tarihinde tüm hükümleriyle
yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi
büyük ölçüde yeniden düzenlemiş, Sayıştayın denetim alanı genişletilmiş, TBMM'ye rapor
sunma yükümlülüğü arttırılmış, denetimin uluslararası standartlarla uyumlu, çağdaş denetim
yaklaşımlarını da içeren güncel rehberler çerçevesinde yürütülmesi ve raporlanması zorunlu
hale gelmiştir.
5018 sayılı Kanun, Anayasa’da yer alan bazı düzenlemelerin değişikliğini zorunlu hale
getirmiş ve 29 Ekim 2005 tarihinde Sayıştayla ilgili 160’ıncı madde de dahil olmak üzere
Anayasa’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Anayasa değişikliği ile Sayıştayın
denetim alanı, sosyal güvenlik kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiş, yerel
yönetimler üzerindeki denetim yetkisine anayasal dayanak kazandırılmış ve daha önce özel
kanunlarla denetim dışında tutulan bir çok kurum ve kuruluşun Sayıştay denetimine alınması
sağlanmıştır.
Denetim alanındaki genişleme, fonksiyonlarındaki artış ve çeşitlenme, Sayıştayın
denetim yaklaşımlarını çağdaş gelişmeler çerçevesinde sürekli geliştirmesini ve kurumsal yapı
ve süreçlerini etkin kılacak bir yeniden yapılanmaya girmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle
özellikle son yıllarda Sayıştayın hem denetim kapasitesinin, hem de organizasyon yapısının
güçlendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülmüş, ihtiyaç duyulan değişim için güçlü
bir altyapı oluşturulmuştur.
Gerçekleştirilen anayasal, yasal düzenlemeler ve gelişmeler karşısında, yeni bir Sayıştay
Kanunu hazırlanması ve yürürlüğe konması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacı
karşılamak amacıyla Sayıştay Kanunu değişikliği ile ilgili çalışmalara 2003 yılında başlanmış ve
2005 yılı Şubat ayında milletvekilleri tarafından Sayıştay Kanunu Teklifi TBMM’ye
sunulmuştur. Parlamentoda üç yılı aşkın süredir bekleyen Kanun Teklifi’nin en kısa sürede
yasalaşması beklenmektedir
~
8
~Stratejik Plan (2009-2013)
Durum Analizi
2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler şunlardır:
Anayasanın 160 ve 164’üncü maddeleri,
832 sayılı Sayıştay Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
Başta Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında
Yönetmelik olmak üzere çok sayıdaki Yönetmelik, Yönerge, Esas, Talimat ve
Genelge.
Tarihsel gelişim bölümünde de ifade edildiği üzere Sayıştay, yaptığı denetimler
sonucunda yargılama yoluyla kesin hükme bağlama ve TBMM’ye rapor sunma görevlerini
yürütmek üzere kurulmuş anayasal bir kurumdur.
Anayasamızın Sayıştay’ı düzenleyen değişik 160’ıncı maddesi şu hükümleri içermektedir:
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin
hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye
mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari
yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları
arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay
tarafından yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları,
ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı
kanunla düzenlenir.”
832 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştayın kuruluşu, görev ve yetkileri, yargı ve karar
organları ile mensuplarına ilişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
832 sayılı Sayıştay Kanun’unun “Sayıştayın Görevleri” başlı klı 28’inci maddesinde;
Stratejik Plan (2009-2013)
~
9
~
Durum Analizi
“Madde 28 – Sayıştay aşağıda gösterilen görevleri yerine getirir:
I - A) Genel ve katma bütçeli dairelerin,
B) (A) bendinde yazılı daireler tarafından sermayesinin yarısı veya yarısından fazlasına
katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan kurum ve
teşebbüslerin,
C) Kanunlarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer kurumların bütün gelir, gider ve
mallarıyla nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin (Emanet niteliğinde olanlar dahil) alınıp
verilmesini, saklanma ve kullanılmasını denetler. Sorumluların hesap ve işlemlerini
yargılayarak kesin hükme bağlar.
II - Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan bağış ve yardım
suretiyle elde edilen nakdi veya ayni kıymetleri, Hazine bonolarını, bütün kefalet, kredi ve
Hazine avanslarını kaydedip denetler.
III - (Değişik: 7/3/1985 - 3162/2 md.) Genel ve katma bütçelere ilişkin genel uygunluk
bildirimlerini, Anayasada belirtilen süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
IV - Gerektiğinde mali işlere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk sistemlerine dair
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir.
V - Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli
gördüğü hususlara dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine rapor verir.
VI - Sayıştay, kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.” Denilmektedir.
832 sayılı Sayıştay Kanun’unun “Verimlilik ve etkinlik değerlendirmesi” başlıklı Ek
10’uncu maddesinde (Ek: 26/6/1996 - 4149/8 md.)
“Sayıştay, denetimine tabi kurum ve kuruluşların kaynakları ne ölçüde verimli, etkin ve
tutumlu kullandıklarını incelemeye yetkilidir. Bu inceleme sonuçları Sayıştay Birinci Başkanı
tarafından bir değerlendirme raporuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.”
Denilmektedir.
832 sayılı Sayıştay Kanun’unun Ek 12’nci maddesinde (Ek: 30/7/2003-4963/7 md.)
“Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararına
istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine Sayıştay, talep edilen
konuyla sınırlı olmak kaydıyla denetimine tâbi olup olmadığına bakılmaksızın özelleştirme,
teşvik, borç ve kredi uygulamaları dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hesap
ve işlemleri ile aynı usule bağlı olarak, kullanılan kamu kaynak ve imkânlarından yararlanma
çerçevesinde her türlü kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve
~
10
~Stratejik Plan (2009-2013)
Durum Analizi
dernekler ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerini denetleyebilir. Denetim sonuçları, ilgili
komisyonlarda değerlendirilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.”
Denilmektedir.
832 sayılı Sayıştay Kanun’unun “Mali konularla ilgili tüzükler ve yönetmelikler hakkında
istişari mütalaa” başlıklı 105’inci maddesinde
“Bakanlıklar ve Sayıştayın denetimine giren diğer idare ve kurumlarca mali konularda
düzenlenecek yönetmeliklerle tüzükler, Sayıştayın istişari mütalaası alındıktan sonra yürürlüğe
konulabilir.
Sayıştay bu mütalaayı, istemin yapılması tarihinden başlayarak iki ay içinde bildirir.”
Denilmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’unun 68’inci maddesinde ise,
Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış denetimin çerçevesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî
faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların
güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına
ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının
tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,
Suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar,
talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda
düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine
verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış
denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
11
~
Durum Analizi
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere
uygun olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda
düzenlenir.”
Anayasa, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre Sayıştay;
1- Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin,
a- Genel bütçeli idareler
b- Özel bütçeli idareler
c- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
2- Sosyal güvenlik kurumlarının
3- Mahalli idarelerin
dış denetimini yapmak ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin
hükme bağlamak yetki ve görevi ile donatılmıştır.
Sayıştayın denetim ve hükme bağlama görevi dolayısıyla ortaya koyacağı ürünler yargı
kararları ve Sayıştay raporları olacaktır. Yargıya ilişkin süreç Sayıştay içerisinde kesinleşerek
sorumlular açısından yerine getirilmesi zorunlu hükümler haline gelmekte, Sayıştay raporlarına
ilişkin süreç ise hazırlanan raporların TBMM’ye sunulması suretiyle tamamlanmaktadır.
5018 sayılı Kanun’da denetimin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına
uygun olarak yapılacağı öngörülmüş ve denetim kalitesi güvence altına alınmıştır.
Sayıştayın organizasyon yapısı, çalışma usulleri ve iş süreçlerine ilişkin düzenlemeler
Sayıştay Kanunu ve bu kanuna uygun olarak çıkarılan ikincil mevzuatta yer almaktadır.
Yeni Sayıştay Kanun’unun yürürlüğe girmesi tüm iş, işlem ve uygulama prosedürlerinin
yeniden gözden geçirilmesini, denetim ve yargılama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesini
beraberinde getirecektir.
~
12
~Stratejik Plan (2009-2013)
Durum Analizi
3. KURULUŞ İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ
TEŞKİLAT YAPISI
Sayıştay Başkanlığı Teşkilatı, merkez teşkilattan oluşmakta ve taşra teşkilatı
bulunmamaktadır.
Sayıştayın yargı ve karar organları, Daireler, Daireler Kurulu, Temyiz Kurulu, Genel
Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu, Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulundan oluşmakta olup,
Hazine temsilcisi sıfatıyla Savcılık da örgüt yapısına dahildir.
Birinci Başkan; Sayıştayın en büyük amiri olup Sayıştayın genel işleyişinden sorumludur.
Genel Kurulun başkanıdır. Gerekli gördükçe temyiz ve daireler kuruluna da başkanlık eder.
Bu kurullara verilecek işleri düzenler ve görüşmeleri yönetir. Birinci Başkan, Sayıştay’a düşen
bütün görevlerin iyi yapılmasını ve iç yönetimin düzenli bir surette yürütülmesini sağlamak
için gereken tedbirleri alır. Daire başkanlarının ve üyelerin dairelere ayrılması, işlerin dairelere
dağıtılması, denetçilerin ve personelin görevleri ve görev yerlerinin tayin ve tespit olunması,
denetleme gruplarının kurulması, hesapların merkezde veya yerlerinde incelenmelerine ilişkin
programların yapılması Birinci Başkana aittir. Birinci Başkan görevinde bulunamayacağı
zaman daire başkanlarından birini yerine vekil bırakır. Vekil tayin etmemiş olduğu veya Birinci
Başkanlığın açık bulunduğu hallerde daire başkanlarının en kıdemlisi vekillik yapar.
Üyeler arasından Birinci Başkan tarafından atanan Genel Sekreter yönetim işlerinde
Birinci Başkanın yardımcısıdır. Birinci Başkan, kendisine 832 sayılı Kanun’la verilmiş
yönetime ilişkin görevlerden bir kısmını Genel Sekretere verebilir. Genel Sekreter, denetim
guruplarıyla şubelerini ve idari şubeleri Birinci Başkan adına yönetir ve denetler. Mesleki
araştırma, inceleme ve yayın işlerini düzenler. Genel Sekreter Genel Kurula ve Daireler
Kuruluna üye sıfatıyla katılır.
Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile dördüncü ve daha yukarı derecelerdeki
meslek mensuplarından en çok üç yardımcı verilir. Genel Sekreter Yardımcıları, Genel
Sekretere verilmiş görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olurlar. Bunlar arasındaki iş
bölümü Genel Sekreterce yapılır.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
13
~
Durum Analizi
SAYIŞTAY TEŞKİLAT ŞEMASI
BAŞKAN
Y
Y
Ü
Ü
K
K
S
S
E
E
K
K
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
M
M
E
E
M
M
U
U
R
R
L
L
A
R
R
S
S
E
E
Ç
Ç
İ
İ
M
M
V
V
E
E
D
D
İ
İ
S
S
İ
İ
P
P
L
L
İ
İ
N
N
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
T
T
E
E
M
M
Y
Y
İ
İ
Z
Z
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
K
K
U
U
R
R
U
U
L
L
U
U
D
D
A
A
İ
İ
R
R
E
E
L
L
E
E
R
R
(
(
8
8
)
)
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
S
S
A
A
V
V
C
C
I
I
L
L
I
I
K
K
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
S
S
E
E
K
K
R
R
E
E
T
T
E
E
R
R
Y
Y
R
R
D
D
I
I
M
M
C
C
I
I
L
L
R
R
I
I
GENEL BÜTÇE KAP.
KAMU İD. DENETİM
GRUPLARI
ÖZEL BÜTÇELİ İD.
DENETİM GRUPLARI
BELEDİYELER
DENETİM GRUPLARI
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
DENETÇİLER GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞİTİM
METOD. GELİŞ. GRUBU
DIŞ İLİŞKİLER GRUBU
TBMM İLE İLİŞKİLER
GRUBU
EĞİTİM GRUBU
PERFORMANS
DENETİMi GRUPLARI
SOSYAL GÜVENLİK KUR.
DENETİM GRUBU
DENETİM PLANLAMA
VE RAPOR GRUBU
PERSONEL VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KREŞ VE GÜNDÜZ B. EVİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YEMEKHANE
MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA
UZMANLIĞI
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞTABİPLİK
TEKNİK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
KORUMA VE GÜVENLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İLAM MÜDÜRLÜĞÜ
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
YAYIN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZEN. DENET. KUR.
DENETİM GRUBU
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN VE HALKLA İLİŞ.
ŞAVİRLİĞİ
İL ÖZEL İDARELERİ
DENETİM GRUPLARI
KESİN HESAP GRUBU
GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ
~
14
~Stratejik Plan (2009-2013)
Durum Analizi
FİZİKSEL YAPI
Sayıştay Başkanlığı, mülkiyeti Hazineye ait olan, 28.517 m
2
yüzölçümüne ve 96.000 m²
kullanım alanına sahip 12 katlı 1610 odalı merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca Ulus,
ODTÜ, Afet İşleri ile Susuzköy’de arşiv binaları mevcuttur. Söz konusu arşiv binalarının
kullanım alanı, Ulus arşiv binalarında 3400 m², ODTÜ arşiv binalarında 13.600 m², Afet İşleri
Arşiv Binalarında 9000 m² ve Susuzköy Arşiv Binalarında 22.208 m² olmak üzere, toplam
48.208 m²dir. Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 3 adet
yemekhane ve 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır.
Sayıştay Başkanlığında, 32 adet binek taşıt, 2 Adet otobüs, 2 adet kamyon, 2 adet
ambulans, 2 adet minibüs ve 3 adet kamyonet olmak üzere 43 adet taşıt mevcut olup, 59 adet
taşıt da personelin işe gidiş gelişlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle temin
edilmiştir.
Ayrıca Sayıştay Başkanlığı personelinin kullanımına tahsis edilen 561 adet lojman ve
Manavgat’ta 1 adet eğitim ve dinlenme tesisi mevcuttur.
Sayıştay Başkanlığı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar
ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Merkezi görev
yapmaktadır.
İş süreçleri incelenerek Sayıştayın amaç ve hedefleri doğrultusunda, aşağıda belirtilen
yazılım projeleri hayata geçirilmiş ve personelin kullanımına sunulmuştur:
Kesin Hesap İşlemleri: Yaklaşık 1700 muhasebe biriminin 47, 48 ve 49 örnek
numaralı idare hesabı cetvelleri ile bunlara ilişkin olarak muhasebe yetkililerince ortalama 2-3
kez yapılan değişiklikler işlenmiş; yaklaşık 40.000 sayfa tutan bu işlemler hatalarından
arındırılıp Genel Kurul ve TBMM'ye sunuma hazır hale getirilmiştir. Ayrıca, Maliye
Bakanlığından alınan ilgili yıla ait bilgiler ile Sayıştayda oluşturulan dosyalar karşılaştırılmıştır.
Ana bilgisayar ortamındaki 2006 yılı Sayıştay ve Maliye Bakanlığı bilgileri, kişisel bilgisayar
ortamına aktarılmıştır.
Genel Kurul Kararları Programı: Sayıştay Genel Kurulu tarafından alınan
kararların, karar no, karar tarihi, geldiği kurum (Sayıştay içi ya da dışı) gibi kriterlere göre
sorgulanması imkanını sunan bir programdır.
Denetlenen Hesapları İzleme İşlemleri: Denetlenen yaklaşık 4500 hesabın
kaydının tutulması, değişikliklerin izlenmesi ve kodlama işlemleri doğru ve güncel olarak
izlenmekte ve bu bilgilerden kesin hesap işlemlerinde yararlanılmaktadır.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
15
~
Durum Analizi
İNSAN KAYNAKLARI
2008 yılı Kasım ayı itibariyle Başkanlığımız merkez teşkilatı 1265 kadrolu ve 33
sözleşmeli personel olmak üzere 1298 personelle görev yapmıştır.
Başkanlığımızda görev yapan 1265 personelin 746’sı meslek mensubu, 508’i yönetim
mensubu ve 11’i savcı ve savcı yardımcısıdır.
Mensuplarımızın kompozisyonu aşağıdaki grafikte yüzdeler itibariyle gösterilmiştir.
Genel Olarak Mensupların Komposizyonu
Meslek Mensubu
%59
Savcı ve Savcı
Yardımcısı
%1
Yönetim Mensubu
%40
746 meslek mensubunun 56’sı “Birinci Başkan, daire başkanı ve üyelerden”, 8’i
“raportörlerden” ve 682'si “uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarından”
oluşmaktadır. 682 denetçinin 348’i uzman denetçi, 69’u başdenetçi, 148’i denetçi ve 117’si
denetçi yardımcısı ve denetçi yardımcısı adayı kadrosunda bulunmaktadır.
Meslek Mensuplarının Komposizyonu
Denetçiler
%91
Raportörler
%1
Birinci Başkan, Daire
Başkanları ve Üyeler
%7
Savcı ve Savcı
Yardımcısı
%1
~
16
~Stratejik Plan (2009-2013)
Durum Analizi
541 yönetim mensubumuzdan 356’sı genel idare hizmetleri sınıfında, 8’i sağlık
hizmetleri sınıfında, 26’sı teknik hizmetler sınıfında, 118’i yardımcı hizmetler sınıfında olup,
33’ü sözleşmeli personel statüsünde çalışmaktadır.
Yönetim Mensuplarının Komposizyonu
Genel İdare
Hizmetleri
%66
Sözleşmeli Personel
%6
Yardımcı Hizmetler
%22
Sağlık Hizmetleri
%1
Teknik Hizmetler
%5
Mensuplarımızın öğrenim durumları ise aşağıdaki grafikte belirtilmektedir.
Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı
907
92
127
98
3
71
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Lisans
Yüksekokul
Lise
Meslek Lisesi
Ortaokul
İlkokul
Mensuplarımızın cinsiyete göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
17
~
Durum Analizi
Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
961
337
0 200 400 600 800 1000 1200
Bay
Bayan
DENETİM YAKLAŞIMI (TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER)
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu mali yönetim sisteminde
önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin yapı ve
işleyişindeki bu değişim, Sayıştayın geleneksel işlevlerine yeni açılımlar getirmiş, gerek hukuk
devleti ilkesinin güçlendirilmesinde gerekse kamu yönetiminde etkinliğin artırılmasında
Sayıştay’a kilit bir konum kazandırmıştır.
10 Aralık 2003 tarihinde yasalaşan ve 01 Ocak 2006 tarihinde tüm hükümleriyle
yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi
büyük ölçüde yeniden düzenlemiş, Sayıştayın denetim alanı genişletilmiş, TBMM'ye rapor
sunma yükümlülüğü arttırılmış, denetimin uluslararası standartlarla uyumlu, çağdaş denetim
yaklaşımlarını da içeren güncel rehberler çerçevesinde yürütülmesi ve raporlanması zorunlu
hale gelmiştir.
5018 sayılı Kanun, Anayasa’da yer alan bazı düzenlemelerin değişikliğini zorunlu hale
getirmiş ve 29 Ekim 2005 tarihinde Sayıştayla ilgili 160’ıncı madde de dahil olmak üzere
Anayasa’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Anayasa değişikliği ile Sayıştayın
denetim alanı, sosyal güvenlik kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiş, yerel
yönetimler üzerindeki denetim yetkisine anayasal dayanak kazandırılmış ve daha önce özel
kanunlarla denetim dışında tutulan bir çok kurum ve kuruluşun Sayıştay denetimine alınması
sağlanmıştır.
~
18
~Stratejik Plan (2009-2013)
Durum Analizi
Denetim alanındaki genişleme, fonksiyonlarındaki artış ve çeşitlenme, Sayıştayın
denetim yaklaşımlarını çağdaş gelişmeler çerçevesinde sürekli geliştirmesini ve kurumsal yapı
ve süreçlerini etkin kılacak bir yeniden yapılanmayı zorunlu kılmaktadır.
Gerçekleştirilen anayasal, yasal düzenlemeler ve gelişmeler karşısında yeni bir Sayıştay
Kanunu hazırlanması ve yürürlüğe konması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Ayrıca; Avrupa Birliği Müktesebatının Kabulüne İlişkin Ulusal Programın 28.3 Mali
Kontrol bölümünde, “Dış Denetimin AB ve Uluslararası Standartlara Uygun Bir Şekilde
Geliştirilmesi İçin Mevzuat Değişikliği” ve “Sayıştayın Dış Denetim Kapasitesinin
Güçlendirilmesi” konuları “öncelikler” tasnifi altında yer almaktadır.
Bu konu ile ilgili olarak Sayıştay Başkanlığınca İngiltere Sayıştayının katkıları ile
“Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” adı altında iki yıl süren bir proje başarı
ile tamamlanmıştır.
Söz konusu önceliklerin hayata geçirilebilmesini teminen hazırlanan Sayıştay Kanunu
Teklifi TBMM’ye sunulmuştur. Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde
bulunan Sayıştay Kanunu Teklifi’nin en kısa sürede yasalaşması Sayıştayın en büyük
temennisidir.
GZFT ANALİZİ (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler)
Güçlü Yönler
Sayıştayın 147 yıllık köklü bir geçmişe sahip olması ,
Sayıştayın anayasal ve yasal bağımsızlığa sahip olması,
Meslek mensuplarının yeterli teminatı bulunması,
Yargı yetkisine sahip olması,
Denetim alanı nın kamunun çok önemli bir kısmını kapsıyor olması,
Güvenilir, tecrübeli ve saygın bir kurum olması,
İyi bir teknoloji alt yapısının kurulmuş olması,
Uluslararası ilişkilerin gelişmiş olması,
Geniş bir faaliyet alanına sahip olması nedeniyle elde edilen bilgi birikimi,
Denetim kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin bir projenin yürütülmüş olması,
Süreklilik arz eden bir eğitim anlayışının benimsenmiş olması.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
19
~
Durum Analizi
Zayıf Yönler
Ekip çalışması anlayışının yaygınlaşmamış olması,
Performans değerlendirme ve ödül sisteminin yetersizliği,
Hazı rlanan raporların kalite güvencesine sahip olmasına yönelik mekanizmaların
yeterince etkin olmaması,
Köklü bir kurum olması nedeniyle yeniliklere anında uyum sağlayamaması,
Anayasa ve 5018 sayılı Kanun ile uyumlu Sayıştay Kanunu Teklifi’nin
yasalaşmaması.
Fırsatlar
Anayasa ve 5018 sayılı Kanun ile ortaya çıkan geniş denetim alanı,
5018 sayılı Kanun ile uluslararası standartlarla uyumlu denetim yapma imkanı
getirilmesi,
Avrupa Birliği sürecinde Sayıştayın Türkiye’nin tek dış denetim kurumu olarak
kabul edilmesi ve Sayıştaya büyük önem verilmesi,
Toplumun tüm katmanlarında Sayıştay denetimine atfedilen büyük değer,
Uluslararası standartlarla ve Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu yeni bir kamu
mali yönetim sisteminin varlığı,
Yeni kamu mali yönetiminde hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanmasında
Sayıştaya verilen değer,
Bilgi edinme uygulamalarının toplumda yaygınlık kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan
kamuoyu denetimi.
Tehditler
Tüm kamu fonları, kaynakları ve faaliyetlerinin Sayıştay denetimine tabi olmaması,
Sayıştay tarafından Parlamentoya sunulacak raporların Parlamentoda
görüşülmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmemiş olması,
Parlamento ile Sayıştay ilişkilerinin denetimin etkinliğini arttıracak düzeyde
gelişmemiş olması,
Kamu idarelerinde yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemine uyumlu alt
yapının yeterince oluşturulamaması.
~
20
~Stratejik Plan (2009-2013)
Durum Analizi
4. FAALİYET ALANI – ÜRÜN/HİZMET
1- Denetim ve Yargılama Faaliyetleri
1.1. Mali Denetim Raporları
1.2. Performans Denetimi Raporları
1.3. Yargı Raporları
1.4. İlamlar
1.5. Genel Uygunluk Bildirimi
1.6. TBMM’den Gelen Talep Üzerine Hazırlanan Raporlar
1.7. Diğer Raporlar
2- Diğer Faaliyetler
2.1. Yönetmelikler Hakkında İstişari Mütalaa
2.2. Kamu İdarelerinden Gelen Talepler Üzerine Verilen Mütalaa
2.3. Eğitim Faaliyetleri
Denetim ve Yargılama Faaliyetleri
Anayasa, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay
Kanunu uyarınca Sayıştay, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin
hükme bağlama ve TBMM’ye raporlar üretme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu
faaliyetlerin yerine getirilmesi sonucunda ortaya çıkan ürünler tabloda belirtilmiştir.
Yargı raporu, Sayıştay yargılama daireleri veya temyiz kurulu tarafından düzenlenen
ilamlar şeklinde Sayıştayın yargılama faaliyetini oluşturmaktadır.
Bütçe uygulama sonuçları ile ilgili kesin hesap kanun tasarısına ilişkin olarak
düzenlenen genel uygunluk bildirimi, Parlamentonun bütçe hakkının etkili bir biçimde
kullanılmasına Sayıştayın katkısını sağlayan önemli bir çıktıdır.
Sayıştay Kanun’una Avrupa Birliği uyum paketleri çerçevesinde eklenen bir madde
ile Parlamentodan gelen taleplerin Sayıştay denetimi yoluyla sonuçlandırılması yine
Parlamento adına yapılan önemli bir görevdir.
Yine Sayıştayın denetim alanı ile ilgili konularda mali yönetim sisteminin etkinliğinin
arttırılması ve kamu kaynaklarının daha ekonomik, etkili ve verimli bir biçimde
Stratejik Plan (2009-2013)
~
21
~
Durum Analizi
kullanılmasına ilişkin görüş ve önerilerini kapsayan diğer raporlar Sayıştayın önemli
ürünlerindendir.
Diğer Faaliyetler
Sayıştayın denetim ve yargılama faaliyetlerinin bir uzantısı şeklinde görülebilecek
diğer faaliyetler ise bu asli fonksiyonların daha etkili bir biçimde yerine getirilmesinde ve
denetim yolu ile kamunun etkinliğinin artırılmasında önemli araçlardandır.
Sayıştayın mali konularda hazırlanacak yönetmelikler ve eşdeğer diğer yasal
düzenlemeler hakkında istişari görüş vermesi kamu mali yönetiminin amacına uygun
çalışmasına önemli katkı sağlamaktadır.
Maliye Bakanlığından gelen talep üzerine Sayıştay tarafından görüş verilmesi yine
kamu idarelerinin kaliteli mal ve hizmet üretimine katkı yapmaktadır.
5. PAYDAŞ ANALİZİ
Stratejik plan çalışma komisyonu, stratejik plan hazırlığında kurum içi ve kurum dışı
katkıların azami düzeye çıkarılabilmesi için zaman darlığını da göz önünde bulundurarak iç
ve dış paydaşlara yönelik anket formları hazırlanmasına karar vermiştir.
Stratejik plan hazırlığının başlangıcında dış paydaşlarımıza yönelik olarak gönderilen
anket formları ile yetmişdört kurumun görüş, öneri ve beklentileri alınmıştır. (Ek: Dış
Paydaş Katılım Listesi) Kurum içinde çalışanların tümüne ulaşmak ve plana
yapabilecekleri katkıları azami düzeye çıkarabilmek için hazırlık sürecinin “durum analizi”,
“misyon vizyon bildirimleri ve temel değerlerin belirlenmesi” ile “stratejik amaç ve
hedeflerin belirlenmesi” aşamalarında üç farklı iç paydaş anket formu, Sayıştay içinde
intranet ortamında yayınlanmış ve ayrıca mail yoluyla personele gönderilmiştir. Farklı
zamanlarda geliştirilen anketlere verilen cevapların değerlendirilmesi ve stratejik plana
yansımaları, alt komisyonun değerlendirme raporları hazırlaması ve stratejik plan çalışma
komisyonumuzun ilgili gündemle toplanarak anket değerlendirmelerini plan hazırlığı
çalışmalarına yansıtması ile sonuçlanmıştır.
~
22
~Stratejik Plan (2009-2013)
Misyon Vizyon Temel Değerler
BÖLÜM 2 : MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER
MİSYONUMUZ
“TBMM’nin bütçe hakkını kullanmasına yönelik olarak, kamu idarelerinin etkin,
verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyet göstermesini, kamu kaynaklarının
öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde
edilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını sağlamak için denetim yaparak raporlar
üretmek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme
bağlamaktır.”
VİZYONUMUZ
“HESAP VEREN VE SAYDAM KAMU YÖNETİMİNİN TEMİNATI
SAYIŞTAY”
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Tarafsızlık ve Objektiflik
Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi
kurumsal güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur.
Bağımsızlık
Bağımsızlık, Sayıştayın bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak varlığının ve
tarafsız hizmetler sunabilmesinin ön koşuludur.
Mesleki Yetkinlik
Denetimde kalitenin sağlanması; yaratıcı ve analitik düşünen, ekip çalışmasına
ve işbirliğine yatkın, denetim kültürünü özümsemiş, mesleki sorumluluklarını yerine
getirmek için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeyi
hedefleyen mensupların varlığıyla mümkün olacaktır.
Kalite
Üstün kalitede hizmet sunulması için denetimlerin genel kabul görmüş denetim
standartlarına uygun şekilde planlanıp yürütülmesi ve izlenmesi esastır.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
23
~
Misyon Vizyon Temel Değerler
Yeniliğe Açıklık
Sürekli gelişim anlayışıyla denetim dünyasındaki gelişmelerin izlenmesi ve
Sayıştayın ihtiyaç duyduğu yeniliklerin gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
İhtiyaçlara ve Beklentilere Duyarlılı k
Parlamento ve kamuoyu ile, denetlenen kurumların ve kuruluşların beklentilerine
ve ihtiyaçlarına duyarlı olunması ve karşılıklı anlayış içinde çözümler üretilmesine
yönelik çaba gösterilmesi son derece önemlidir.
Mesleki Gizlilik
Elde edilen bilgilerin görev sınırları dışında üçüncü şahıslara ifşa edilmemesi
esastır.
Çalışanların En Değerli Varlık Olarak Kabulü
Çalışanların verimli ve huzurlu bir şekilde görev yapacakları uygun bir çalışma
ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi oldukça önemlidir.
Katılımcı ve Paylaşımcı Yönetim
Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla motivasyonu arttırmak ve
performansı yükseltmek mümkün olacaktır.
Öncülük ve Rehberlik
Hizmet alanında öncülük ve rehberlik görevini üstlenmek en önemli
değerlerimizdendir.
~
24
~Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
BÖLÜM 3: STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
TEMA- 1 DENETİM
STRATEJİK AMAÇ
Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
artırmak.
Hedef 1: Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim
standartlarımızı oluşturmak.
Hedef 2: Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
Hedef 3: Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
Hedef 4: Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Hedef 5: Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
Hedef 6: Denetim altyapısını geliştirmek.
Hedef 7: Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
Hedef 8
: TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini artırmak.
Hedef 9: İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
TEMA- 2 YARGI
Hedef 1: Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal
düzenlemeler hakkında çalışmalarda bulunmak.
Hedef 2: Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik
tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
STRATEJİK AMAÇ
Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
25
~
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
TEMA- 3 KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ
Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Hedef 1: Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi
eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
Hedef 2: Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem
planına dayalı olarak geliştirmek
Hedef 3: Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını güvence
altına alacak bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
Hedef 4: Kurumda iç kontrol sistemi ve risk yönetimini geliştirmek.
Hedef 5: İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin ve
verimli bir şekilde işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
Hedef 6: İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme sistemini kurmak ve
geliştirmek.
~
26
~Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER
F
AALİYET-PROJELER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
TEMA -1 DENETİM
DENETİME İLİŞKİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
STRATEJİK AMAÇ 1
Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği
arttırmak.
DENETİM- HEDEF 1:
U
LUSLARARASI DENETİM STANDARTLARINA UYGUNLUK SAĞLANARAK KENDİ DIŞ
DENETİM STANDARTLARIMIZI OLUŞTURMAK
Mevcut deneyimlerimizin varlığını göz ardı etmeksizin genel kabul görmüş uluslararası
denetim standartları ve AB uygulamalarıyla uyumlu denetim standartları oluşturularak
yürürlüğe konulması ve duyurulması amaçlanmaktadır.
F
AALİYET VE PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Dış denetim standartlarının
belirlenmesine yönelik çalışmaları
yürütmek üzere çalışma ekipleri
oluşturulacaktır.
Standartlar konusunda çalışacak
ekiplerin 01.07.2009 tarihi itibariyle
oluşturulması.
Denetim standartlarımıza ilişkin
taslağın 01.05.2011 tarihi itibariyle
hazırlanması.
Uluslararası denetim standartları ve
politikalarıyla uyumlu Sayıştaya özgü
denetim standartlarımız ve
politikalarımızla ilgili hizmet içi
eğitimler verilecektir.
Standartlar izlenerek güncellenecektir.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
27
~
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
D
ENETİM-HEDEF 2:
D
ENETİM REHBERLERİNİ UYGULAMAYA KOYMAK VE PERİYODİK OLARAK
GÜNCELLEMEK
Denetimde kalite ve standardı sağlayan, uygulamaya yön veren denetim rehberleri
uygulamaya konulacak, kurumumuzun gereksinimlerine, iç mevzuattaki değişikliklere ve
uluslararası standartlarda yapılan güncellemelere göre periyodik olarak geliştirilip
güncellenecektir.
FAALİYET VE PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Taslak denetim rehberleri
uygulanabilir hale getirilecek ve
yayınlanacaktır.
Geliştirilmiş ve güncellenmiş denetim
rehberlerinin yayınlanması.
Denetim rehberlerine uygun olarak
yapılan denetimlerdeki artış sayısı.
Denetim rehberleri kurumumuzun
yapısı, işleyişi, ülkemizin şartları ve
ihtiyaçları ile uluslararası standartlar
paralelinde geliştirilip
güncellenecektir.
D
ENETİM-HEDEF 3:
D
ENETİMİ STANDART VE REHBERLERE UYGUN OLARAK YÜRÜTMEK
Sayıştayın, Anayasa değişikliği ve 5018 sayılı Kanun ile genişleyen denetim alanı ve
yeni denetim anlayışı paralelinde daha etkin bir denetim yapması zorunlu hale gelmiştir.
Bu zorunluluk Sayıştayın yapacağı denetimlerde, genel kabul görmüş uluslararası denetim
standartlarına uyumlu bir faaliyet göstermesini beraberinde getirmiştir.
Uluslararası denetim standartlarına uyumlu bir denetim ise bu standartlarla uyumlu
ulusal standartlarımızın hazırlanmasını ve yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir.
Denetim rehberleri, gerek düzenlilik denetimi gerekse performans denetimlerinin bu
standartlara uygun olarak yapılmasına zemin hazırlayacaktır.
~
28
~Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
FAALİYET VE PROJELER
P
ERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans denetimi yapılan kurum
ve alan sayısını artırmak yoluyla daha
çok kamu kaynağının kullanımı
denetlenecektir.
TBMM’ne sunulan performans
denetimi rapor sayısında bir önceki
yıla göre artış sağlanması.
Denetim raporları hakkında basında
çıkan haber sayısında bir önceki yıla
göre artış olması.
Yasal düzenlemeler, uluslararası
denetim standartları ve iyi uygulama
örnekleri esas alınarak, düzenlilik
denetimi uygulamaları yapılacak ve
yaygınlaştırılacaktır.
Denetlenen kurumlar tarafından
kendilerine yöneltilen denetim
önerilerinin en az %75'inin
uygulamaya geçirilmesi.
Denetim faaliyetlerinin kaliteli, sürekli
ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini
güvence altına almak amacıyla, kalite
güvencesi ve gözden geçirme süreçleri
oluşturulacaktır.
Sayıştay internet sayfasında
yayımlanan denetim raporlarının
görülme sayısında bir önceki yıla göre
artış olması.
Yeni denetim metodoloji ve
tekniklerinin tanıtımına yönelik eğitim
v.b. faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Denetim sonuçlarını gösteren raporlar
etkin ve zamanlı bir şekilde TBMM’ye
sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve
raporların gereklerinin yerine
getirilmesi izlenecektir.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
29
~
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
D
ENETİM-HEDEF 4:
B
İLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM (BDD) TEKNİKLERİNİN KULLANIMINI
YAYGINLAŞTIRMAK
Denetçilerin bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanmaları sağlanarak,
denetimin etkin ve hızlı sonuçlanması ve bu suretle Sayıştayın denetim kapasitesinin
arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmakta olup, bu amacın gerçekleştirilmesine
yönelik olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri için gerekli teknik altyapı oluşturularak
eğitim programları düzenlenecek ve uygulamalar yapılacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde edeceği verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin
teknik, yöntem ve usuller belirlenerek, bu prosedürlerin standartlaştırılması için gerekli
mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmalar tamamlanacaktır.
F
AALİYET VE PROJELER
P
ERFORMANS GÖSTERGELERİ
BDD tekniklerinin uygulanmasında sık
kullanılan analizlerin
otomatikleştirilmesine yönelik denetim
metodolojileri ve yazılımları
geliştirilecektir.
Bilgisayar destekli denetim eğitimi
alan denetçi sayısında ve kişi başına
verilen eğitim süresinde bir önceki
yıla göre artış sağlanması.
Bilgisayar destekli denetim teknikleri
kullanılarak yapılan denetim
sayısında bir önceki yıla göre %10
oranında artış sağlanması.
BDD tekniklerindeki gelişmelere bağlı
olarak doğacak eğitim ihtiyacı
karşılanacaktır.
BDD tekniklerinin denetimde yaygın
olarak kullanılması amacıyla her yıl
yeterli sayıda yazılım satın alınacaktır.
Denetçilerin BDD tekniklerini
kullanmasına yönelik uygulamalı eğitim
programları düzenlenecektir.
Denetlenen kurumlardan elektronik
ortamda oluşturulan verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi ve belirli testlerin
yapılmasına ilişkin teknik, yöntem ve
usullerin belirlenmesi için çalışmalar
yapılacaktır.
~
30
~Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
DENETİM-HEDEF 5:
D
ENETİM ALANINA GİREN KAMU İDARELERİNİN BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ
DENETLEMEK
Bilişim sistemleri denetiminin (BSD) amacı; bilişim ortamında gerçekleştirilen işlem
ve uygulamaların güvenlik ve güvenilirliğini sağlayan iç kontrolleri incelemek ve
değerlendirmektir. Bu bağlamda; bilişim ortamında üretilen verilerin güvenliği ve
güvenilirliği incelenip değerlendirilerek, denetçilerin bilişim sistemlerinden
kaynaklanabilecek riskler ve bu risklerin denetim sürecine etkileri konusunda
bilgilenmeleri sağlanacaktır.
TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak bilişim sistemlerinin denetimine yönelik eğitimlerin
ve denetimlerin birlikte yürütülmesi sağlanarak, bilişim sistemleri güvenliği konusunda
kamu idareleri ile işbirliği yapılacak ve bilişim sistemleri denetimleri sonucunda elde edilen
bulgular kamu idarelerine raporlanmak suretiyle kurumların güvenilir bilişim sistemleri
oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır.
P
ERFORMANS GÖSTERGELERİ
F
AALİYET VE PROJELER
Bilişim sistemleri denetimleri (BSD)
uluslararası standartlara uygun olarak
yürütülecek ve yaygınlaştırılacaktır.
BSD Rehberinin 2011 yılının ilk
yarısı itibariyle yayımlanması.
BSD için verilen kalite kontrol
raporu sayısı.
Bilişim sistemleri taslak denetim rehberi
geliştirilip güncellenecektir.
BSD gerçekleştirilen kurum ve
sistem sayısında bir önceki yıla
göre artış sağlanması.
Temel düzeyde ve uzmanlık düzeyinde
BSD eğitimleri verilecektir.
BSD'de ihtiyaç duyulan yazılım ve
donanımlar karşılanacaktır.
BSD konusunda ulusal ve uluslararası
organizasyonlar ve Sayıştaylarla işbirliği
geliştirilecektir.
BS güvenliği ve denetimi konusunda kamu
idareleri ile işbirliği yapılacaktır.
Uluslararası BSD çalışma gruplarına üye
olunacaktır.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
31
~
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
DENETİM-HEDEF 6:
D
ENETİM ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK
Denetim alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, mevzuattaki değişiklikler ve stratejik
amaçlarımıza uygun olarak yasal yapılanma süreci tamamlanacak, kurumsal organizasyon
yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecektir. Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda elde
edilecek verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve inceleyecek
denetçiye verilmesine ilişkin teknik, yöntem ve usuller belirlenecek ve bu prosedürlerin
standartlaştırılmasına yönelik sistem geliştirilmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları ve teknik
çalışmalar tamamlanacaktır. Denetimin daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere Denetim
Yönetimi Sistemi geliştirilerek, ikincil mevzuat hazırlıkları yapılacak, böylece denetim alt
yapısı güçlendirilecektir.
P
ERFORMANS GÖSTERGELERİ FAALİYET VE PROJELER
Yasal yapılanma sürecinin etkin ve zamanında
tamamlanabilmesi için “Kurum Eylem Planı
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
Denetim iş akış şemalarının
2011 yılına kadar
hazırlanmış olması.
Denetim Yönetimi Sistemi kurularak
geliştirilecektir.
Kurum arşivleme
sisteminin kapasitesinde
2009 yılında 6000 m
Her grubun denetim alanıyla ilgili Daire ve
Temyiz Kurulu kararlarının birer örneğinin
gruplara gönderilerek arşivlenmesi sağlanacaktır.
2
artış
sağlanması.
Grup arşivleme sisteminin
kurulmuş olması.
Denetlenen kurumlar ve denetim sonuçlarına
ilişkin grup arşivleme sistemi kurulacak ve
geliştirilecektir.
Denetim yönetimi
sistemine ilişkin olarak
verilen hizmet içi eğitim
sayısı.
5018 sayılı Kanun’a uygun olarak denetim alanına
ilişkin kütük güncellenecektir.
İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
Denetlenen kurum/birim verilerinin elektronik
ortamda alınması, işlenmesi ve saklanmasına
yönelik teknik altyapı oluşturulacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik
ortamda elde edeceği verilerin alınması,
saklanması, işlenmesi, belirli testlerin yapılması ve
inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik,
yöntem ve usuller belirlenecektir.
~
32
~Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
DENETİM-HEDEF 7:
D
ENETİMDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
Sayıştayların kamusal hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde rol
üstlenmeleri, bu kurumları kalite anlayışı yönünden daha titiz ve sorumlu davranmaya
yöneltmektedir.
Denetimde kalitenin sağlanması denetim sonuçlarının güvenilirliğini arttırdığı gibi
oluşturulan denetim görüş ve önerilerinin TBMM ve kamu idareleri tarafından daha çok
dikkate alınmasını sağlayacaktır.
Bu nedenle denetimin tüm aşamalarında, görevlerin etkin bir şekilde standartlara
uygun olarak yerine getirilmesini teminat altına alacak kontrol prosedürleri geliştirilerek
uygulanacaktır.
F
AALİYET VE PROJE
P
ERFORMANS GÖSTERGELERİ
Kalite güvence süreçleri belirlenerek
uygulamaya konacaktır.
Kalite güvence sisteminin işleyişine
ilişkin süreçlerin 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle açıklanması.
Kalite güvence sürecinden geçen
rapor sayısı.
DENETİM-HEDEF 8 :
TBMM
İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİREREK SAYIŞTAY RAPORLARININ ETKİSİNİ
ARTTIRMAK
Bütçe hakkının kullanılması, hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve
yaygınlaştırılması bakımından Sayıştay raporlarının adına denetim yaptığı TBMM’de etkin
bir şekilde görüşülmesi olmazsa olmaz bir süreçtir. Bu sürecin beklenilen etkinlikte
tamamlanabilmesi için TBMM Sayıştay ilişkilerinin en üst düzeyde ve sürekli bir biçimde
olması gerekmektedir. TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi belirtilen nedenle bir hedef olarak
belirlenmiştir.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
33
~
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
P
ERFORMANS GÖSTERGELERİ FAALİYET VE PROJELER
Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin
geliştirilip güçlendirilmesine yönelik
temel yaklaşımlar belirlenecek ve bu
ilişkilerin eşgüdüm içinde yürütülmesi
sağlanacaktır.
Denetim sonuçlarına ilişkin TBMM’ye
sunulan raporların sayısında önceki
yıla göre artış sağlanması.
TBMM ve kamuoyunun
bilgilenmesini sağlamaya yönelik
toplantı, panel, vb. düzenlenmesi.
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde
TBMM’ye sunulacak, kamuoyuna
ıklanacak ve raporların gereklerinin
yerine getirilmesi izlenecektir.
TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha
sağlıklı yürütülmesini teminen
TBMM’de Sayıştay temsilciliğinin
bulundurulması için gerekli
girişimlerde bulunulacaktır.
DENETİM-HEDEF 9 :
İ
LGİLİ KAMU İDARELERİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMAK
Sayıştayın dış denetim faaliyetlerinin kamu mali yönetiminde beklenen düzeltici
etkiyi sağlayabilmesi, dış denetimin amaç, yöntem ve yaklaşımlarının kamu idarelerince
geliştirilen iç kontrol ve denetim sistemlerinin amaç, yöntem ve yaklaşımlarını tamamlar
nitelikte olmasına bağlıdır. Bu gereklilik stratejiler ve amaçlar için yasal düzeyde
sağlanmıştır.
Kamu idarelerince yürütülen faaliyetler ile Sayıştayın dış denetimde kullanılmak
üzere geliştirdiği araç ve yöntemler kamu idareleri ile uygulama düzeyinde işbirliği,
koordinasyon ve bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
Bu nedenle Sayıştayın kamu idareleri ile koordineli çalışması bir zorunluluk olarak
ortaya çıkmaktadır.
~
34
~Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
FAALİYET VE PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sayıştay, planlama uygulama ve
değerlendirme düzeyindeki
çalışmalarına ilgili idarelerin
değerlendirme ve yaklaşımlarının
yansıtılmasını sağlayacaktır.
Dış denetim uygulama ve
sonuçlarının değerlendirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik olarak kamu
idareleri ile mülakat, anket, toplantı,
panel, vs. çalışmaların yürütülmesi.
Sayıştay, dış denetim amaçlarının
gerçekleşmesi, yöntem ve
yaklaşımlarının anlaşılmasını sağlamak
amacıyla ilgili idarelerin hizmet içi
eğitim programlarına destek
sağlayacaktır.
İlgili kurumların eğitim
programlarına katkı sağlanması.
Sayıştay, dış denetimin beklenen
düzeltici etkilerini arttırmak amacıyla
ulaştığı bilgi, değerlendirme, kanaat ve
önerilerini tüm kamu idareleriyle uygun
şekilde paylaşacak araçları geliştirecektir.
Sayıştayca yürütülen faaliyetlere ilişkin
sonuç ve bilgilere, kamu idareleri ve
kamuoyunun erişim kanalları arttırılacak
ve geliştirilecektir.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
35
~
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
TEMA -2 YARGI
YARGIYA İLİŞKİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
STRATEJİK AMAÇ
Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmak.
YARGI-HEDEF 1:
Y
ARGILAMA SÜRECİNİN ADİL VE KISA SÜREDE TAMAMLANMASINA YÖNELİK YASAL
DÜZENLEMELER HAKKINDA ÇALIŞMALARDA BULUNMAK
Denetim raporlarının yargılanmasına ilişkin süreç ve süreler yeniden belirlenerek
standardizasyona gidilecek ve yargı raporları ile diğer ilgili evrakın formatları 5018 sayılı
Kanun ile uyumlaştırılacaktır.
F
AALİYET VE PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Yargı ve kurul faaliyetlerindeki
süreçler gözden geçirilecektir.
Yargı raporlarının düzenlenmesi ve bu
raporların ilama bağlanması için geçen
sürelerde dönemsel olarak azalma
sağlanması.
Yargı raporlarının düzenlenmesi ve
yargılamadan sonra ilamların yazımı
konularında süreler belirlenecek ve
standardizasyona gidilecektir.
Yargı raporlarının formatı ile yargı
raporu eki olan formların
düzenlenmesini sağlayan yönetmelik
değişiklikleri ile genelgelerin 2011
yılının ilk yarısı itibariyle çıkartılmış
olması.
Yargı raporlarının formatı ile yargı
raporu eki olan formlar, 5018 sayılı
Kanun ve ilgili diğer mevzuata
uyumlu olarak yeniden
düzenlenecektir.
Raporu yazan denetçinin yargılamaya
katılması sağlanacaktır.
~
36
~Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
YARGI-HEDEF 2:
V
ERİLEN YARGISAL KARARLARIN ETKİN BİÇİMDE UYGULANMASINI SAĞLAMAYA
YÖNELİK TEDBİRLERİ ALMAK VE BU UYGULAMALARIN SONUÇLARINI TAKİP
EDECEK MEKANİZMALAR KURMAK
Sayıştay ilamlarının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler ve ihmallerin
kaldırılması, bu konudaki sorumlulukların caydırıcı müeyyidelere bağlanması için gerekli
yasal ve idarî tedbirler alınacaktır.
F
AALİYET VE PROJELER PERFORMANS GÖSTERGESİ
Sayıştay ilamlarının infazı konusunda
yürürlülükteki yasal hükümlerin
değiştirilmesi suretiyle, bu konuda
caydırıcı müeyyidelerin getirilmesine
çalışılacak ve uygulayıcı makamların
gerekli idarî tedbirleri alması için
teşebbüslerde bulunulacaktır.
Sayıştay ilamlarının infazını olumsuz
etkileyen unsur ve düzenlemeleri
ortadan kaldırmaya yönelik
düzenlemelerin 2010 yılının ilk yarısı
itibariyle tamamlanmış olması.
Dönemsel olarak Sayıştay ilamlarının
infazında %20 oranında artış
sağlanması.
Tazmin hükmolunan miktarlar için
uygulanacak faiz konusunda Sayıştay
Kanununda mevcut sınırlamanın
kaldırılmasına çalışılacaktır.
Uygulamaya yön verecek nitelikte olan
ilamların Sayıştay internet sayfasında
yayınlanması sağlanacaktır.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
37
~
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
TEMA -3 KURUMSAL YAPI
KURUMSAL YAPIYA İLİŞKİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
K
URUMSAL YAPI-HEDEF 1:
K
URUM İÇİ VE DIŞINDAKİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYAN, SÜREKLİLİK ARZ EDEN BİR
HİZMET İÇİ EĞİTİM POLİTİKASI OLUŞTURMAK VE UYGULAMAK
Anayasa ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar,
Sayıştaya yeni görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Sayıştayın bu görevleri başarıyla ve
eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi ise etkili ve sürdürülebilir bir eğitim politikası
uygulamakla mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; hizmet içi eğitimlerin, meslek mensubu ve yönetim mensuplarının
tümünü kapsayacak biçimde planlanarak mensupların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi,
performanslarının arttırılması önem taşımaktadır.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve uygulama sonuçlarının
üst yönetime raporlanması ve değerlendirilmesi temelinde yürütülecektir.
F
AALİYET VE PROJELER
Personel eğitimlerinin etkin bir şekilde planlanması
ve yürütülmesi amacıyla, “Eğitim Yönetim Sistemi”
kurulacaktır.
Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile
belirlenecek ve yayınlanacaktır.
Sayıştay bünyesinde uluslararası alanda da eğitim
vermek üzere bir eğitim merkezi kurulmasına
yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının
etkinleştirilmesine yönelik faaliyetler planlanacaktır.
Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik
P
ERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Mensuplara verilen
hizmet içi eğitim sayısı
ve süresinde bir önceki
yıla göre artış
sağlanması.
Eğitime ilişkin olarak
düzenlenen doküman
sayısı.
Mensupların katıldığı
STRATEJİK AMAÇ
Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
~
38
~Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
teorik ve uygulamalı eğitimler planlanacak ve
uygulanacaktır.
ulusal ve uluslararası
toplantı, seminer vb.
sayısı.
Meslek mensuplarına yönelik mesleki gelişim
eğitimleri planlanacak ve uygulanacaktır.
Personel başına verilen
eğitim saati.
Meslek mensuplarının, ulusal ve uluslararası toplantı,
kongre, kurs, seminer v.b. eğitim programlarına
katılımı teşvik edilecektir.
Mensuplarımızın
verdiği hizmet içi
eğitim, seminer vb.
faaliyetlerin sayısında
bir önceki yıla göre artış
sağlanması.
Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre,
kurs, seminer v.b. faaliyetler düzenlenecektir.
Bilgi ve görgü arttırma ve incelemelerde bulunma
bağlamında meslek mensuplarının yurtdışına
gönderilmeleri sağlanacaktır.
Eğitimle ilgili yurtiçi ve
yurtdışı kurum ve
organizasyonlarla
yapılan işbirliği sayısı.
Mensupların, Sayıştay denetimini ilgilendiren
konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarının lisansüstü programlarına
katılımları teşvik edilecektir.
İşe yeni başlayan yönetim mensupları kendilerine
görev verilmeden önce oryantasyon kursundan
geçirilecektir.
Yönetici, teknik eleman, büro, sekreterlik ve diğer
uzmanlık hizmetlerinde çalışan yönetim
mensuplarına uzmanlık alanlarına uygun bilgi ve
becerilerin kazandırılması ve gelişmelere adapte
edilmeleri amacıyla görevleri süresince sürekli eğitim
verilecektir.
Yönetim mensuplarının yetiştirilmesinde, Sayıştayın
düzenleyeceği eğitimlerin yanı sıra TODAİE ve
benzeri kurum ve kuruluşların etkinliklerine katılım
olanağı sağlanacaktır.
Yönetim mensuplarına yönelik olarak Görevde
Yükselme Eğitimleri düzenlenecektir.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
39
~
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
KURUMSAL YAPI-HEDEF 2:
B
İLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE YÖNETİMİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR STRATEJİ
VE EYLEM PLANINA DAYALI OLARAK GELİŞTİRMEK
Sayıştayın büyümesi ve gelişmesinin bir gereği olarak, faaliyetlerinde en uygun
donanım, teknoloji ve teknik kapasiteye sahip olması ve bunların iyi bir şekilde yönetilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede; Sayıştayın sahip olduğu bilişim teknolojilerinin güvenli,
verimli ve sağlıklı fiziki koşullarda faaliyet göstermesi sağlanacak, bilişim sistemleri
organizasyonu uluslararası standartlara uygun ve kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde
geliştirilecektir.
Bilişim sistemleri bir bütün olarak, kaliteli, düzenli ve sürekli şekilde yürütülecek,
kurumsal hedefler ile en üst seviyede uyumlu hale getirilecektir. Bilişim sistemleri güvenliği
kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak
güçlendirilecek ve geliştirilecektir.
Kurum içerisinde mevcut olan sistemlere ilaveten, Denetim Yönetim Sistemi, İnsan
Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt
Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi sistemleri kurulacak, Sayıştayın
ihtiyaçları doğrultusunda, en yeni ve en gelişmiş sistemler temin edilmek suretiyle güçlü,
güvenli ve hızlı iletişim kapasitesi ve araçlarına sahip olunması sağlanacaktır.
F
AALİYET VE PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Başkanlıkça onaylanan Bilişim Sistemleri
Stratejisinde yer alan "Eylem Planı"
güncellenerek uygulanacaktır.
Eylem Planının 2009 yılı sonu
itibariyle güncellenmiş olması.
Bilişim sistemleri stratejisi
çerçeve belgesi eki eylem
planında öngörülen
faaliyetlerin gerçekleşme
yüzdesi.
Kurum içi iletişimin en önemli unsuru olan
intranet, daha kapsamlı ve işlevsel hale
getirilecektir.
Sayıştay’ın dışa açılan en önemli
pencerelerinden birisi olan internet sitesi,
daha kapsamlı ve işlevsel hale getirilecektir.
Mensupların intranet sistemi
hakkında memnuniyet
düzeylerinin %70'e ulaşması.
Kurum içerisinde Denetim Yönetim Sistemi,
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Yönetim
Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman ve Kayıt
Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi
entegre bilgi sistemleri kurulacaktır.
İnternet sayfasının
görüntülenme sayısında bir
önceki yıla göre artış olması.
Kurum otomasyon sistemleri modernize
edilecektir.
~
40
~Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
KURUMSAL YAPI-HEDEF 3:
Ü
ST YÖNETİME DOĞRU, TUTARLI, ZAMANINDA VE UYGUN BİLGİ SUNULMASINI
GÜVENCE ALTINA ALACAK BİR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURMAK
5018 sayılı Kanun ile çerçevesi belirlenen kamu mali yönetimi, stratejik plana dayalı
ve performans odaklı bir yönetim modeli ortaya koymakta, faaliyet sonuçlarının mali ve
performans bilgilerini içerecek şekilde raporlanmasını gerektirmektedir. Bunun için ikincil
mevzuat ile yönetim bilgi sistemleri kurulması yasal zorunluluk haline gelmiş
bulunmaktadır.
Sayıştay, yönetim bilgi sistemlerinin, mali yükümlülüklere ilişkin bilgi ve raporlar
öncelikli olmak üzere kaynaklar, teknoloji, insan kaynakları ve iş süreçlerine ait performans
bilgi ve raporlarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla bir Çerçeve Belge ve eylem
planı hazırlamıştır. Bu çerçeve üzerinden yapılacak güncelleme ve uygulamalarla kurulacak
yönetim bilgi sistemi, Sayıştayın faaliyet sonuçları, performans bilgileri ve mali raporlaması
dışında bütün yönetsel karar ve faaliyetlerinin, teknoloji tabanlı, doğru, tutarlı, zamanında
ve uygun bilgi ile desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
F
AALİYET VE PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Çalışma ekipleri ve bilişim yönlendirme
kurulu görevlendirilecektir.
Yönlendirme kurulu ve çalışma ekipleri
görevlendirilmelerinin yapılması. ( 2009
sonuna kadar)
Stratejik amaçlarımıza uygun olarak
organizasyon yapısı gözden geçirilecektir. Hazırlanan çalışma ve güvenlik talimat
ve prosedürlerinin sayısı.
Yönetim bilgi sistemi eylem planı
güncellenecek ve ihtiyaçlar
önceliklendirilecektir.
Proje çalışması ilerleme yüzdeleri.
Düzenli aylık yönetim bilgisi
raporlarının sayısı. (12/yıl)
Çalışma planı, prensipler ve belgeleme
prosedürleri belirlenecektir.
Sistem uygunluk ve güvenlik test ve
izleme raporlarının sayısı. Sistem bileşenleri projelendirilecektir.
Sistem donanım ve yazılım ihtiyaçları temin
edilecek ve kurumca geliştirilecektir.
Kullanıcı eğitimlerine katılan personel
sayısı.
Kullanıcı değerlendirme anketi
memnuniyet oranı.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
41
~
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
KURUMSAL YAPI-HEDEF 4:
K
URUMDA İÇ KONTROL SİSTEMİ VE RİSK YÖNETİMİNİ GELİŞTİRMEK
Kurumsal risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve iç kontrol sisteminin kurgulanması
sağlanarak, uygulama aksaklıklarının giderilmesi ve yönetim tarafından daha sistemli
şekilde ele alınması için toplantılar ve seminerler organize edilerek güncelleme çalışmaları
yürütülecektir.
FAALİYET VE PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Kurumsal risk yönetim yapısı yargı
fonksiyonu dahil edilerek gözden
geçirilecektir.
Kurumsal risk yönetimi değerlendirme
raporlarının altı ayda bir yayınlanması.
İç kontrollerin değerlendirilmesi
sonucu Başkanlığa sunulan yıllık
raporlar.
Kurumsal risk yönetiminin
benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını
sağlamak için birimlerde eğitim ve
atölye çalışmaları düzenlenecektir.
İç kontrol sistemi gözden geçirilerek
tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde
oluşturulacaktır.
K
URUMSAL YAPI-HEDEF 5:
İ
NSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE PERSONEL GELİŞİMİ STRATEJİSİNİ
UYGULAYARAK ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLEYEN İNSAN KAYNAKLARI
YAPISINI OLUŞTURMAK
İnsan kaynağımızın kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak seçimi, bilgi, yetenek ve
üretkenliğinin kuruma değer katacak şekilde geliştirilmesi, bu kaynağın yönetiminin
stratejik bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir.
Sayıştay, hazırlamış olduğu ve güncelleyerek uygulamaya koyacağı İnsan Kaynakları
Yönetimi ve Personel Gelişimi Stratejisi ile Anayasa ve yasalarla öngörülen temel görev ve
sorumluluklarının üstesinden gelerek, adına denetim yaptığı TBMM ve onun nezdinde
kamuoyunun beklentilerine cevap verebilmek üzere, kurumda stratejik insan kaynakları
yönetim anlayışını yerleştirmeyi hedef almıştır. Bu yönetim anlayışı, kurum hedeflerine
başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısının oluşturulmasını, bu işgücünün
~
42
~Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
sürekli gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve aynı
zamanda kurum mensuplarının memnuniyetinin sağlanmasını öngörmektedir.
F
AALİYET VE PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İnsan kaynakları yönetimi ve personel
gelişimi
stratejisinde yer alan ‘Eylem
Planı’ güncellenerek uygulanacaktır.
İnsan kaynakları biriminin 2009 yılı
sonu itibariyle kurulmuş olması.
İnsan kaynakları veritabanının 2011
yılı başı itibariyle oluşturulması.
İnsan kaynakları yönetimini koordine
edecek bir birim kurularak yetki ve
sorumlulukları tespit edilecektir.
Yapılacak personel memnuniyeti
anketlerinde yürütülen faaliyetlere ve
uygulamalara ilişkin memnuniyet
yüzdesi.
Mevcut insan kaynağı yapısını
tanımlamak üzere kapsamlı bir “İnsan
Kaynakları Veritabanı
geliştirilecektir.
Görev tanımları ve iş süreçlerinin
2011 yılı başı itibariyle belirlenmiş
olması.
Kurumsal strateji ve hedeflerin
gerçekleştirilmesini sağlayacak iş gücü
planlaması
yapılacaktır.
Bir proje çerçevesinde norm kadro
çalışması yapılacaktır.
Performans ve motivasyonun yüksek
düzeyde
sağlanabilmesi için yönetim
personelinin statüsü belirlenerek, özlük
haklarının iyileştirilmesine ilişkin gerekli
girişimlerde bulunulacaktır.
İnsan kaynakları yönetimi için gerekli
ikincil mevzuat düzenlemelerine ilişkin
hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
KURUMSAL YAPI-HEDEF 6:
İ
NSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİ
KURMAK VE GELİŞTİRMEK
Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu
idareleri, performans yönetim sisteminin altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları
yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlamda Sayıştay, sahip olduğu insan kaynağının
etkin bir şekilde kullanılmasına ve performans yönetiminin kurum bazında etkin bir
Stratejik Plan (2009-2013)
~
43
~
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
şekilde yerleştirilebilmesi için uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak üzere
performans değerlendirme sistemi kurmayı hedeflemektedir.
F
AALİYET VE PROJELER PERFORMANS GÖSTERGESİ
Bir proje kapsamında çalışanların
performansının izlenmesini ve
geliştirilmesini hedef alan, ehliyet ve
liyakat esaslarına göre işleyen, başarıyı
teşvik eden, adil muamele esasına
dayalı, şeffaf bir performans
değerlendirme çerçevesi belirlenecektir.
İş tanımlarının 2011 yılı başı
itibariyle oluşturulmuş olması.
Personel ödüllendirme
mekanizmalarının 2011 yılı başı
itibariyle belirlenmiş olması.
Yetkinlik tanımlarına ilişkin
performans göstergelerinin 2011 yılı
sonu itibariyle belirlenmiş olması.
Çalışanların görev ve sorumluluklarını
gösteren unvan, pozisyon ve birim
bazında iş tanımları oluşturulacaktır.
Pozisyon bazında yetkinlikler
performans göstergeleri belirlenecektir.
Seçilecek denetim ve yönetim
birimlerinde performans
değerlendirmesi pilot uygulamaları
yürütülecektir.
Sicil sistemi performans
değerlendirmesi yaklaşımına göre
yapılandırılacaktır.
Beklenen performansı gösteren kurum
mensuplarının teşvik edilmesini
amaçlayan ödüllendirme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
~
44
~Stratejik Plan (2009-2013)
Maliyet Tabloları
BÖLÜM 4: MALİYET TABLOLARI
Sayıştaya, Anayasa ve kanunlarla verilen görevlerin ifası için geliştirilen politikaların
ve stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetler belirlenerek, stratejik plan ile bütçe
arasındaki bağlantı güçlendirilmekte politika tercihlerinin ve karar alma süreçlerinin
rasyonelleşmesine ve harcamaların önceliklendirilmesine katkıda bulunulmaktadır.
Sayıştayın amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek
faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
45
~
Maliyet Tabloları
KAYNAK TABLOSU
Plan 1. Yıl Plan 2. Yıl Plan 3. Yıl Plan 4. Yıl Plan 5. Yıl
Kaynaklar
Genel Bütçe
100.575.750 108.626.107 124.780.664 131.019.697 137.570.682
Dış Kaynak
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
TOPLAM
100.575.750 108.626.107 124.780.664 131.019.697 137.570.682
MALİYET TABLOSU
Plan 1. Yıl Plan 2. Yıl Plan 3. Yıl Plan 4. Yıl Plan 5. Yıl
Amaç 1
66.216.218 80.356.072 93.876.093 98.569.898 103.498.393
Hedef 1.1
224.686 566.778 622.594 653.724 686.410
Hedef 1.2
641.960 345.302 169.798 178.288 187.202
Hedef 1.3
52.864.488 65.182.058 75.316.864 79.082.707 83.036.843
Hedef 1.4
400.176 507.311 2.216.643 2.327.475 2.443.849
Hedef 1.5
776.960 1.041.155 1.346.914 1.414.260 1.484.973
Hedef 1.6
10.820.919 11.996.810 13.378.310 14.047.226 14.749.587
Hedef 1.7
32.098 73.825 84.899 89.144 93.601
Hedef 1.8
218.392 270.813 312.248 327.860 344.253
Hedef 1.9
236.539 372.020 427.823 449.214 471.675
Amaç 2
513.568 387.584 42.450 44.573 46.801
Hedef 2.1
353.078 350.671 0 0 0
Hedef 2.2
160.490 36.913 42.450 44.573 46.801
Amaç 3
6.792.739 11.723.406 13.125.972 13.782.271 14.471.384
Hedef 3.1
3.771.053 3.446.943 3.903.518 4.098.694 4.303.629
Hedef 3.2
319.581 2.668.075 3.017.953 3.168.851 3.327.293
Hedef 3.3
474.372 1.035.122 602.796 632.936 664.583
Hedef 3.4
144.441 498.321 274.698 288.433 302.855
Hedef 3.5
2.019.096 3.447.429 4.562.914 4.791.060 5.030.613
Hedef 3.6
64.196 627.516 764.093 802.298 842.413
TOPLAM
73.522.525 92.467.062 107.044.515 112.396.741 118.016.578
~
46
~Stratejik Plan (2009-2013)
İzleme ve Değerlendirme
BÖLÜM 4: İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve
raporlanmasıdır. Hedefler için belirlenmiş olan performans göstergelerine ilişkin
verilerin düzenli olarak toplanması ve değerlendirilmesi izleme faaliyetinin temelini
oluşturmaktadır. İzleme raporlarında objektiflik esas olup ilerleme sağlanan alanlar
yanında ilerleme sağlanamayan konular da raporlanacaktır. İzleme raporları esas
alınarak yapılacak değerlendirme ile uygulama sonuçları amaç ve hedeflere kıyasla
ölçülecektir.
Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik proje ve
faaliyetlerin uygulanmasını izleyecek ve değerlendirecek olan hedefler bazında sorumlu
(koordinatör) birimler “Hedef Sorumlu Birim Tablosu”nda, faaliyet ve projelerin
uygulama sonuçlarını belirli periyotlarla raporlayacak ilgili birimler ise “Hedef İlgili
Birim Tablosu”nda belirtilmiştir.
Stratejik plan uygulama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda
elde edilen bilgiler kullanılarak plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar
karşılaştırılarak stratejik planın başarıyla uygulanabilmesi için gereken tedbirler
alınacaktır.
Stratejik Plan (2009-2013)
~
47
~
Tablolar
~
48
~Stratejik Plan (2009-2013)
TEMA- STRATEJİK AMAÇ- HEDEF İLİŞKİSİ
DENETİM-HEDEF 1
Uluslararası denetim standartlarına uygunluk
sağlanarak kendi dış denetim standartlarımızı
oluşturmak.
DENETİM-HEDEF 2
Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve
periyodik olarak güncellemek.
DENETİM-HEDEF 3
Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak
yürütmek.
DENETİM-HEDEF 4
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını
yaygınlaştırmak.
DENETİM-HEDEF 5
Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim
sistemlerini denetlemek.
DENETİM-HEDEF 6
Denetim altyapısını geliştirmek.
DENETİM-HEDEF 7
Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
DENETİM-HEDEF 8
TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının
etkisini artırmak.
STRATEJİK AMAÇ
Çağdaş denetim yöntem
ve tekniklerini
yaygınlaştırarak
denetimde etkinliği
artırmak.
TEMA-1 DENETİM
D
ENETİM-HEDEF 9
İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
Tablolar
Stratejik Plan (2009-2013)
~
49
~
TEMA - STRATEJİK AMAÇ - HEDEF İLİŞKİSİ
YARGI-HEDEF 1
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede
tamamlanmasına yönelik yasal düzenlemeler hakkında
çalışmalarda bulunmak.
STRATEJİK AMAÇ
TEMA- 2 YARGI
Sayıştay yargısını hızlı,
adil ve etkin sonuç
üreten bir yapıya
Y
ARGI-HEDEF 2
kavuşturmak.
Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını
sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu uygulamaların
sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
KURUMSAL YAPI-HEDEF 1
Kurum
içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik
arz eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve
uygulamak.
KURUMSAL YAPI-HEDEF 2
Bilgi Teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir
bir strateji ve
eylem planına dayalı olarak geliştirmek
KURUMSAL YAPI-HEDEF 3
Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi
sunulmasını güvence altına alacak bir yönetim bilgi
sistemi kurmak.
KURUMSAL YAPI-HEDEF 4
Kurumda
kontrol sistemi ve risk yönetimini
geliştirmek.
KURUMSAL YAPI-HEDEF 5
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini
uygulayarak etkin ve verimli bir şekilde işleyen insan
kaynakları yapısını oluşturmak.
STRATEJİK AMAÇ
Etkin bir yönetim sistemi
kurarak kurumsal yapıyı
güçlendirmek.
TEMA-3 KURUMSAL YAPI
KURUMSAL YAPI-HEDEF 6
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme
sistemini kurmak ve geliştirmek.
Tablolar
~
50
~Stratejik Plan (2009-2013)
STRATEJİK HEDEFLER FAALİYET- PROJE- İLİŞKİSİ
STRATEJİK HEDEFLER
TEMA–1 DENETİM
FAALİYET VE PROJELER
DENETİM - HEDEF 1
Uluslararası denetim
standartlarına uygunluk
sağlanarak kendi dış
denetim standartlarımızı
oluşturmak.
Dış denetim standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmaları
yürütmek üzere çalışma ekipleri oluşturulacaktır.
Uluslararası denetim standartları ve politikalarıyla uyumlu
Sayıştaya özgü denetim standartlarımız ve politikalarımızla ilgili
hizmet içi eğitimler verilecektir.
Standartlar izlenerek güncellenecektir.
DENETİM - HEDEF 2
Denetim rehberlerini
uygulamaya koymak ve
periyodik olarak
güncellemek.
Taslak denetim rehberleri uygulanabilir hale getirilecek ve
yayınlanacaktır.
Denetim rehberleri kurumumuzun yapısı, işleyişi, ülkemizin
şartları ve ihtiyaçları ile uluslararası standartlar paralelinde
geliştirilip güncellenecektir.
DENETİM - HEDEF 3
Denetimi, standart ve
rehberlere uygun olarak
yürütmek.
Performans denetimi yapılan kurum ve alan sayısını artırmak
yoluyla daha çok kamu kaynağının kullanımı denetlenecektir.
Yasal düzenlemeler, uluslararası denetim standartları ve iyi
uygulama örnekleri esas alınarak düzenlilik denetimi
uygulamaları yapılacak ve yaygınlaştırılacaktır.
Denetim faaliyetlerinin kaliteli, sürekli ve tutarlı bir şekilde
yürütülmesini güvence altına almak amacıyla kalite güvencesi ve
gözden geçirme süreçleri oluşturulacaktır.
Yeni denetim metodoloji ve tekniklerinin tanıtımına yönelik
eğitim v.b. faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Denetim sonuçlarını gösteren raporlar etkin ve zamanlı bir
şekilde TBMM’ne sunulacak, kamuoyuna açıklanacak ve
raporların gereklerinin yerine getirilmesi izlenecektir.
Tablolar
Stratejik Plan (2009-2013)
~
51
~
STRATEJİK HEDEFLER
FAALİYET VE PROJELER
TEMA–1 DENETİM
BDD tekniklerinin uygulanmasında sık kullanılan
analizlerin otomatikleştirilmesine yönelik denetim
metodolojileri ve yazılımları geliştirilecektir.
DENETİM - HEDEF 4
Bilgisayar destekli
denetim (BDD)
BDD tekniklerindeki gelişmelere bağlı
olarak doğacak eğitim
ihtiyacı karşılanacaktır.
tekniklerinin kullanımını
yaygınlaştırmak.
BDD tekniklerinin denetimde yaygın olarak kullanılması
amacıyla her yıl yeterli sayıda yazılım satın alınacaktır.
Denetçilerin BDD tekniklerini kullanmasına yönelik
uygulamalı eğitim programları düzenlenecektir.
Denetlenen kurumlardan elektronik ortamda oluşturulan
verilerin alınması, saklanması, işlenmesi ve belirli testlerin
yapılmasına ilişkin teknik, yöntem ve usullerin belirlenmesi
için çalışmalar yapılacaktır.
Bilişim sistemleri denetimleri (BSD) uluslararası
standartlara uygun olarak yürütülecek ve
yaygınlaştırılacaktır.
DENETİM - HEDEF 5
Denetim alanına giren
kamu idarelerinin bilişim
Bilişim sistemleri taslak denetim rehberi geliştirilip
güncellenecektir.
sistemlerini denetlemek.
Temel düzeyde ve uzmanlık düzeyinde BSD eğitimleri
verilecektir.
BSD'de ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlar
karşılanacaktır.
BSD konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve
Sayıştaylarla işbirliği geliştirilecektir.
BS güvenliği ve denetimi konusunda kamu idareleri ile
işbirliği yapılacaktır.
Uluslararası BSD çalışma gruplarına üye olunacaktır.
Tablolar
~
52
~Stratejik Plan (2009-2013)
STRATEJİK HEDEFLER
TEMA–1 DENETİM
FAALİYET VE PROJELER
DENETİM - HEDEF 6
Denetim altyapısını
geliştirmek.
Yasal yapılanma sürecinin etkin ve zamanında tamamlanabilmesi
için “Kurum Eylem Planı” hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır.
Denetim Yönetimi Sistemi kurularak geliştirilecektir.
Her grubun denetim alanıyla ilgili Daire ve Temyiz Kurulu
Kararlarının birer örneğinin gruplara gönderilerek arşivlenmesi
sağlanacaktır.
Denetlenen kurumlar ve denetim sonuçlarına ilişkin grup
arşivleme sistemi kurulacak ve geliştirilecektir.
5018 sayılı Kanuna uygun olarak denetim alanına ilişkin kütük
güncellenecektir.
İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.
Denetlenen kurum/birim verilerinin elektronik ortamda
alınması, işlenmesi ve saklanmasına yönelik teknik altyapı
oluşturulacaktır.
Sayıştayın denetlediği kurumlardan elektronik ortamda elde
edeceği verilerin alınması, saklanması, işlenmesi, belirli testlerin
yapılması ve inceleyecek denetçiye verilmesine ilişkin teknik,
yöntem ve usuller belirlenecektir.
DENETİM - HEDEF 7
Denetimde kalite güvence
sistemini geliştirmek.
Kalite güvence süreçleri belirlenerek uygulamaya konacaktır.
Tablolar
Stratejik Plan (2009-2013)
~
53
~
STRATEJİK HEDEFLER
FAALİYET VE PROJELER
TEMA–1 DENETİM
Parlamento ve kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilip
güçlendirilmesine yönelik temel yaklaşımlar belirlenecek ve bu
ilişkilerin eşgüdüm içinde yürütülmesi sağlanacaktır.
DENETİM - HEDEF 8
TBMM ile ilişkileri
geliştirerek Sayıştay
Sayıştay raporları zamanlı bir şekilde TBMM’ne sunulacak,
kamuoyuna açıklanacak ve raporların gereklerinin yerine
getirilmesi izlenecektir.
raporlarının etkisini
arttırmak.
TBMM ile Sayıştay ilişkilerinin daha sağlıklı yürütülmesini
teminen TBMM’de Sayıştay temsilciliğinin bulundurulması için
gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Sayıştay, planlama uygulama ve değerlendirme düzeyindeki
çalışmalarına ilgili idarelerin değerlendirme ve yaklaşımlarının
yansıtılmasını sağlayacaktır.
DENETİM - HEDEF 9
İlgili kamu idareleri ile
koordineli çalışmak.
Sayıştay, dış denetim amaçlarının gerçekleşmesi, yöntem ve
yaklaşımlarının anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili idarelerin
hizmet içi eğitim programlarına destek sağlayacaktır.
Sayıştay, dış denetimin beklenen düzeltici etkilerini arttırmak
amacıyla ulaştığı bilgi, değerlendirme, kanaat ve önerilerini tüm
kamu idareleriyle uygun şekilde paylaşacak araçları
geliştirecektir.
Sayıştayca yürütülen faaliyetlere ilişkin sonuç ve bilgilere kamu
idareleri ve kamuoyunun erişim kanalları arttırılacak ve
geliştirilecektir.
STRATEJİK HEDEFLER
FAALİYET VE PROJELER
TEMA–2 YARGI
Yargı ve kurul faaliyetlerindeki süreçler gözden geçirilecektir.
YARGI -HEDEF 1
Yargı raporlarının düzenlenmesi ve yargılamadan sonra ilamların
yazımı konularında süreler belirlenecek ve standardizasyona
Yargılama sürecinin adil ve
kısa sürede
Tablolar
~
54
~Stratejik Plan (2009-2013)
tamamlanmasına yönelik
yasal düzenlemeler
hakkında çalışmalarda
bulunmak.
gidilecektir.
Yargı raporlarının formatı ile yargı raporu eki olan formlar, 5018
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uyumlu olarak yeniden
düzenlenecektir.
Raporu yazan denetçinin yargı lamaya katı lması sağlanacaktır.
YARGI -HEDEF 2
Verilen yargısal kararların
etkin biçimde
uygulanmasını sağlamaya
yönelik tedbirleri almak ve
bu uygulamaların
sonuçlarını takip edecek
mekanizmalar kurmak.
Sayıştay ilamlarının infazı konusunda yürürlülükteki yasal
hükümlerin değiştirilmesi suretiyle, bu konuda caydırıcı
müeyyidelerin getirilmesine çalışılacak ve uygulayıcı makamların
gerekli idarî tedbirleri alması için teşebbüslerde bulunulacaktır.
Tazmin hükmolunan miktarlar için uygulanacak faiz konusunda
Sayıştay Kanununda mevcut sınırlamanın kaldırılmasına
çalışılacaktır.
Uygulamaya yön verecek nitelikte olan ilamların Sayıştay internet
sayfasında yayınlanması sağlanacaktır.
STRATEJİK HEDEFLER
TEMA -3 KURUMSAL YAPI
FAALİYET VE PROJELER
KURUMSAL YAPI - HEDEF 1
Kurum içi ve dışındaki
beklentileri karşılayan,
süreklilik arz eden bir hizmet
içi eğitim politikası
oluşturmak ve uygulamak.
Personel eğitimlerinin etkin bir şekilde planlanması ve
yürütülmesi amacıyla, “Eğitim Yönetim Sistemi”
kurulacaktır.
Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecek
ve yayınlanacaktır.
Sayıştay bünyesinde uluslararası alanda da eğitim vermek
üzere bir eğitim merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar
yürütülecektir.
Kurum içi bilgi ve deneyim paylaşımının etkinleştirilmesine
yönelik faaliyetler planlanacaktır.
Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik teorik ve
uygulamalı eğitimler planlanacak ve uygulanacaktır.
Meslek mensuplarına yönelik mesleki gelişim eğitimleri
Tablolar
Stratejik Plan (2009-2013)
~
55
~
planlanacak ve uygulanacaktır.
Meslek mensuplarının, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre,
kurs, seminer v.b. eğitim programlarına katılımı teşvik
edilecektir.
Gerektiğinde, ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, kurs,
seminer v.b. faaliyetler düzenlenecektir.
Bilgi ve görgü arttırma ve incelemelerde bulunma
bağlamında meslek mensuplarının yurtdışına gönderilmeleri
sağlanacaktır.
Mensupların, Sayıştay denetimini ilgilendiren konularda yurt
içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının
lisansüstü programlarına katılımları teşvik edilecektir.
STRATEJİK HEDEFLER
FAALİYET VE PROJELER
TEMA -3 KURUMSAL YAPI
İşe yeni başlayan yönetim mensupları kendilerine görev
verilmeden önce oryantasyon kursundan geçirilecektir.
KURUMSAL YAPI - HEDEF 1
Kurum içi ve dışındaki
Yönetici, teknik eleman, büro, sekreterlik ve diğer uzmanlık
hizmetlerinde çalışan yönetim mensuplarına uzmanlık
alanlarına uygun bilgi ve becerilerin kazandırılması ve
gelişmelere adapte edilmeleri amacıyla görevleri süresince
sürekli eğitim verilecektir.
beklentileri karşılayan,
süreklilik arz eden bir hizmet
içi eğitim politikası
oluşturmak ve uygulamak.
Yönetim mensuplarının yetiştirilmesinde, Sayıştayın
düzenleyeceği eğitimlerin yanı sıra TODAİE ve benzeri
kurum ve kuruluşların etkinliklerine katılım olanağı
sağlanacaktır.
Yönetim mensuplarına yönelik olarak Görevde Yükselme
Eğitimleri düzenlenecektir.
Tablolar
~
56
~Stratejik Plan (2009-2013)
STRATEJİK HEDEFLER
TEMA -3 KURUMSAL YAPI
FAALİYET VE PROJELER
KURUMSAL YAPI HEDEF 2
Bilgi teknolojileri kullanımı ve
yönetimini sürdürülebilir bir
strateji ve eylem planına dayalı
olarak geliştirmek.
Başkanlıkça onaylanan Bilişim Sistemleri Stratejisinde yer alan
"Eylem Planı" güncellenerek uygulanacaktır.
Kurum içi iletişimin en önemli unsuru olan intranet, daha
kapsamlı ve işlevsel hale getirilecektir.
Sayıştayın dışa açılan en önemli pencerelerinden birisi olan
internet sitesi, daha kapsamlı ve işlevsel hale getirilecektir.
Kurum içerisinde Denetim Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Doküman
ve Kayıt Sistemi, Yazışma Yönetim Sistemi gibi entegre bilgi
sistemleri kurulacaktır.
Kurum otomasyon sistemleri modernize edilecektir.
KURUMSAL YAPI - HEDEF 3
Üst yönetime doğru, tutarlı,
zamanında ve uygun bilgi
sunulmasını güvence altına
alacak bir yönetim bilgi sistemi
kurmak.
Çalışma ekipleri ve bilişim yönlendirme kurulu
görevlendirilecektir.
Stratejik amaçlarımıza uygun olarak organizasyon yapısı
gözden geçirilecektir.
Yönetim bilgi sistemi eylem planı güncellenecek ve ihtiyaçlar
önceliklendirilecektir.
Çalışma planı, prensipler ve belgeleme prosedürleri
belirlenecektir.
Sistem bileşenleri projelendirilecektir.
Sistem donanım ve yazılım ihtiyaçları temin edilecek ve
kurumca geliştirilecektir.
KURUMSAL YAPI - HEDEF 4
Kurumda iç kontrol sistemi ve
risk yönetimini geliştirmek.
Kurumsal risk yönetim yapısı yargı fonksiyonu dahil edilerek
gözden geçirilecektir.
Kurumsal risk yönetiminin benimsenmesi ve
yaygınlaştırılmasını sağlamak için birimlerde eğitim ve atölye
çalışmaları düzenlenecektir.
İç kontrol sistemi gözden geçirilerek tüm faaliyetleri
kapsayacak şekilde oluşturulacaktır.
Tablolar
Stratejik Plan (2009-2013)
~
57
~
STRATEJİK HEDEFLER
FAALİYET VE PROJELER
TEMA -3 KURUMSAL
YAPI
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisinde yer
alan ‘Eylem Planı’ güncellenerek uygulanacaktır.
KURUMSAL YAPI -
HEDEF 5
İnsan kaynakları yönetimini koordine edecek bir birim
kurularak yetki ve sorumlulukları tespit edilecektir.
İnsan kaynakları
yönetimi ve personel
Mevcut insan kaynağı yapısını tanımlamak üzere kapsamlı bir
İnsan Kaynakları Veritabanı” geliştirilecektir.
gelişimi stratejisini
uygulayarak etkin ve
Kurumsal strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak
iş gücü planlaması yapılacaktır.
verimli bir şekilde
Bir proje çerçevesinde norm kadro çalışması yapılacaktır.
işleyen insan kaynakları
yapısını oluşturmak.
Performans ve motivasyonun yüksek düzeyde sağlanabilmesi
için yönetim personelinin statüsü belirlenerek, özlük
haklarının iyileştirilmesine ilişkin gerekli girişimlerde
bulunulacaktır.
İnsan kaynakları yönetimi için gerekli ikincil mevzuat
düzenlemelerine ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
Bir proje kapsamında çalışanların performansının izlenmesini
ve geliştirilmesini hedef alan, ehliyet ve liyakat esaslarına göre
işleyen, başarıyı teşvik eden, adil muamele esasına dayalı,
şeffaf bir performans değerlendirme çerçevesi belirlenecektir.
KURUMSAL YAPI-
HEDEF 6
İnsan kaynakları
yönetiminde performans
Çalışanların görev ve sorumluluklarını gösteren unvan,
pozisyon ve birim bazında iş tanımları oluşturulacaktır.
değerlendirme sistemini
kurmak ve geliştirmek.
Pozisyon bazında yetkinlikler performans göstergeleri
belirlenecektir.
Seçilecek denetim ve yönetim birimlerinde performans
değerlendirmesi pilot uygulamaları yürütülecektir.
Sicil sistemi performans değerlendirmesi yaklaşımına göre
yapılandırılacaktır.
Beklenen performansı gösteren kurum mensuplarının teşvik
edilmesini amaçlayan ödüllendirme mekanizmaları
oluşturulacaktır.
Tablolar
~
58
~Stratejik Plan (2009-2013)
STRATEJİK HEDEF-PERFORMANS GÖSTERGESİ İLİŞKİSİ
STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGESİ
Standartlar konusunda çalışacak ekiplerin 01.07.2009
tarihi itibariyle oluşturulması.
DENETİM- HEDEF 1
Uluslararası denetim standartlarına
Denetim standartlarımıza ilişkin taslağın 01.05.2011
tarihi itibariyle hazırlanması.
uygunluk sağlanarak kendi dış
denetim standartlarımızı
oluşturmak.
Geliştirilmiş ve güncellenmiş denetim rehberlerinin
yayınlanması.
DENETİM- HEDEF 2
Denetim rehberlerini uygulamaya
Denetim rehberlerine uygun olarak yapılan
denetimlerdeki artış sayısı.
koymak ve periyodik olarak
güncellemek.
TBMM’ye sunulan performans denetim rapor
sayısında bir önceki yıla göre artış sağlanması.
DENETİM- HEDEF 3
Denetimi, standart ve rehberlere
Denetim raporları hakkında basında çıkan haber
sayısında bir önceki yıla göre artış olması.
uygun olarak yürütmek.
Denetlenen kurumlar tarafı ndan kendilerine
yöneltilen denetim önerilerinin en az %75'inin
uygulamaya geçirilmesi.
Sayıştay internet sayfasında yayımlanan denetim
raporlarının görülme sayısında bir önceki yıla göre
artış olması.
Bilgisayar destekli denetim eğitimi alan denetçi
sayısında ve kişi başına verilen eğitim süresinde bir
önceki yıla göre artış sağlanması.
DENETİM- HEDEF 4
Bilgisayar destekli denetim (BDD)
Bilgisayar destekli denetim teknikleri kullanılarak
yapılan denetim sayısında bir önceki yıla göre %10
oranında artış sağlanması.
tekniklerinin kullanımını
yaygınlaştırmak.
Tablolar
Stratejik Plan (2009-2013)
~
59
~
STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGESİ
BSD Rehberinin 2011 yılının ilk yarısı itibariyle
yayımlanması.
DENETİM- HEDEF 5
Denetim alanına giren kamu
BSD için verilen kalite kontrol raporu sayısı.
idarelerinin bilişim sistemlerini
BSD gerçekleştirilen kurum ve sistem sayısında bir
önceki yıla göre artış sağlanması
.
denetlemek.
Denetim iş akış şemalarının 2011 yılına kadar
hazırlanmış olması.
DENETİM- HEDEF 6
Denetim altyapısını geliştirmek.
Kurum arşivleme sisteminin kapasitesinde 2009
yılında 6000 m
artış sağlanması.
2
Grup arşivleme sisteminin kurulmuş olması.
Denetim yönetimi sistemine ilişkin olarak verilen
hizmet içi eğitim sayısı.
DENETİM- HEDEF 7
Kalite güvence sisteminin işleyişine ilişkin süreçlerin
2011 yılının ilk yarısı itibariyle açıklanması.
Denetimde kalite güvence
sistemini geliştirmek.
Kalite güvence sürecinden geçen rapor sayısı.
Denetim sonuçlarına ilişkin TBMM’ye sunulan
raporların sayısında önceki yıla göre artış sağlanması.
DENETİM- HEDEF 8
TBMM ile ilişkileri geliştirerek
TBMM ve kamuoyunun bilgilenmesini sağlamaya
yönelik toplantı, panel, vb. düzenlenmesi.
Sayıştay raporlarının etkisini
arttırmak.
Dış denetim uygulama ve sonuçlarının
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak
kamu idareleri ile mülakat, anket, toplantı, panel, vs.
çalışmaların yürütülmesi.
DENETİM- HEDEF 9
İlgili kamu idareleri ile koordineli
çalışmak.
İlgili kurumların eğitim programlarına katkı
sağlanması.
Tablolar
~
60
~Stratejik Plan (2009-2013)
STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGESİ
Yargı raporlarının düzenlenmesi ve bu raporların
ilama bağlanması için geçen sürelerde dönemsel
olarak azalma sağlanması.
YARGI- HEDEF 1
Yargılama sürecinin adil ve kısa
Yargı raporlarının formatı ile yargı raporu eki olan
formların düzenlenmesini sağlayan yönetmelik
değişiklikleri ile genelgelerin 2011 yılının ilk yarısı
itibariyle çıkartılmış olması
sürede tamamlanmasına yönelik
yasal düzenlemeler hakkında
çalışmalarda bulunmak.
YARGI- HEDEF 2
Sayıştay ilamlarının infazını olumsuz etkileyen unsur
ve düzenlemeleri ortadan kaldırmaya yönelik
düzenlemelerin 2010 yılının ilk yarısı itibariyle
tamamlanmış olması.
Verilen yargısal kararların etkin
biçimde uygulanmasını sağlamaya
yönelik tedbirleri almak ve bu
Dönemsel olarak Sayıştay ilamlarının infazında %20
oranında artış sağlanması.
uygulamaların sonuçlarını takip
edecek mekanizmalar kurmak.
STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGESİ
Mensuplara verilen hizmet içi eğitim sayısı ve
süresinde bir önceki yıla göre artış sağlanması.
KURUMSAL YAPI- HEDEF 1
Kurum içi ve dışındaki beklentileri
Eğitime ilişkin olarak düzenlenen doküman sayısı.
karşılayan, süreklilik arz eden bir
Mensupların katıldığı ulusal ve uluslar arası toplantı,
seminer vb. sayısı.
hizmet içi eğitim politikası
oluşturmak ve uygulamak.
Personel başına verilen eğitim saati.
Mensuplarımızın verdiği hizmet içi eğitim, seminer
vb. faaliyetlerin sayısında bir önceki yıla göre artış
sağlanması.
Eğitimle ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve
organizasyonlarla yapılan işbirliği sayısı.
Tablolar
Stratejik Plan (2009-2013)
~
61
~
STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGESİ
Eylem Planının 2009 yılı sonu itibariyle güncellenmiş
olması.
KURUMSAL YAPI- HEDEF 2
Bilgi teknolojileri kullanımı ve
Bilişim sistemleri stratejisi çerçeve belgesi eki eylem
planında öngörülen faaliyetlerin gerçekleşme yüzdesi.
yönetimini sürdürülebilir bir strateji
ve eylem planına dayalı olarak
Mensupların intranet sistemi hakkında memnuniyet
düzeylerinin %70'e ulaşması.
geliştirmek.
İnternet sayfasının görüntülenme sayısında bir önceki
yıla göre artış olması.
Yönlendirme kurulu ve çalışma ekipleri
görevlendirilmelerinin yapılması. (2009 sonuna kadar)
KURUMSAL YAPI- HEDEF 3
Üst yönetime doğru, tutarlı,
Hazırlanan çalışma ve güvenlik talimat ve
prosedürlerinin sayısı.
zamanında ve uygun bilgi
sunulmasını güvence altına alacak
Proje çalışması ilerleme yüzdeleri.
bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
Düzenli aylık yönetim bilgisi raporlarının sayısı.
(12/yıl)
Sistem uygunluk ve güvenlik test ve izleme
raporlarının sayısı.
Kullanıcı eğitimlerine katılan personel sayısı.
Kullanıcı değerlendirme anketi memnuniyet oranı.
KURUMSAL YAPI- HEDEF 4
Kurumda iç kontrol sistemi ve risk
Kurumsal risk yönetimi değerlendirme raporlarının
altı ayda bir yayınlanması.
yönetimini geliştirmek
İç kontrollerin değerlendirilmesi sonucu Başkanlığa
sunulan yıllık raporlar.
Tablolar
~
62
~Stratejik Plan (2009-2013)
STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGESİ
İnsan kaynakları biriminin 2009 yılı sonu itibariyle
kurulmuş olması.
KURUMSAL YAPI- HEDEF 5
İnsan kaynakları veritabanının 2011 yılı başı itibariyle
oluşturulması.
İnsan kaynakları yönetimi ve
Yapılacak personel memnuniyeti anketlerinde
yürütülen faaliyetlere ve uygulamalara ilişkin
memnuniyet yüzdesi.
personel gelişimi stratejisini
uygulayarak etkin ve verimli bir
şekilde işleyen insan kaynakları
Görev tanımları ve iş süreçlerinin 2011 yılı başı
itibariyle belirlenmiş olması.
yapısını oluşturmak.
İş tanımlarının 2011 yılı başı itibariyle oluşturulmuş
olması.
KURUMSAL YAPI- HEDEF 6
Personel ödüllendirme mekanizmalarının 2011 yılı
başı itibariyle belirlenmiş olması.
İnsan kaynakları yönetiminde
performans değerlendirme sistemini
Yetkinlik tanımlarına ilişkin performans
göstergelerinin 2011 yılı sonu itibariyle belirlenmiş
olması.
kurmak ve geliştirmek.
Tablolar
Stratejik Plan (2009-2013)
~
63
~
HEDEF/SORUMLU (KOORDİNATÖR) BİRİM DAĞILIM TABLOSU
HEDEF SORUMLU BİRİM
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE DENETİM- HEDEF 1
METODOLOJİ
Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış
GELİŞTİRME GRUBU
denetim standartlarımızı oluşturmak.
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE DENETİM-HEDEF 2
METODOLOJİ
Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak
güncellemek.
GELİŞTİRME GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
DENETİM-HEDEF 3
METODOLOJİ
Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
GELİŞTİRME GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
DENETİM-HEDEF 4
METODOLOJİ
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
GELİŞTİRME GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE DENETİM-HEDEF 5
METODOLOJİ
Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini
denetlemek.
GELİŞTİRME GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
DENETİM-HEDEF 6
METODOLOJİ
Denetim altyapısını geliştirmek.
GELİŞTİRME GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
DENETİM-HEDEF 7
METODOLOJİ
Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
GELİŞTİRME GRUBU
DENETİM-HEDEF 8
TBMM İLE İLİŞKİLER GRUBU
TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini artırmak.
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
DENETİM-HEDEF 9
METODOLOJİ
İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
GELİŞTİRME GRUBU
Tablolar
~
64
~Stratejik Plan (2009-2013)
HEDEF SORUMLU BİRİM
YARGI-HEDEF 1
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına
yönelik yasal düzenlemeler hakkında çalışmalarda bulunmak.
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
YARGI-HEDEF 2
Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını
sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu uygulamaların
sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak.
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
KURUMSAL YAPI-HEDEF 1
Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz
eden bir hizmet içi eğitim politikası oluşturmak ve uygulamak.
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
KURUMSAL YAPI-HEDEF 2
Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir
strateji ve eylem planına dayalı olarak geliştirmek.
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
KURUMSAL YAPI-HEDEF 3
Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi
sunulmasını güvence altına alacak bir yönetim bilgi sistemi
kurmak.
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
KURUMSAL YAPI-HEDEF 4
Kurumda iç kontrol sistemi ve risk yönetimini geliştirmek.
DENETİM PLANLAMA VE
RAPOR GRUBU
KURUMSAL YAPI-HEDEF 5
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini
uygulayarak etkin ve verimli bir şekilde işleyen insan kaynakları
yapısını oluşturmak.
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
KURUMSAL YAPI-HEDEF 6
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme
sistemini kurmak ve geliştirmek.
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Plan (2009-2013)
~65
~
HEDEF - BİRİM İLİŞKİSİ
HEDEF \ BİRİM
DENETİM GRUPLARI
SAVCILIK
RAPORTÖRLÜKLER
EĞİTİM GRUBU
DENETİM PLANLAMA
VE RAPOR GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞİTİM
V
E METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
ELEKTRONİK BİLGİ
İŞLEM MERKEZİ
KESİN HESAP GRUBU
DIŞ İLİŞKİLER GRUBU
TBMM İLE İLİŞKİLER
GRUBU
YÖNETİM BİRİMLERİ
DENETİM-HEDEF 1
Uluslar arası denetim standartlarına uygunluk
sağlanarak kendi dış denetim standartlarımızı
oluşturmak.
DENETİM-HEDEF 2
Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve
periyodik olarak güncellemek.
DENETİM-HEDEF 3
Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak
yürütmek.
DENETİM-HEDEF 4
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin
kullanımını yaygınlaştırmak.
~66 ~
Stratejik Plan (2009-2013)
~
Stratejik Plan (2009-2013)
HEDEF \ BİRİM
DENETİM GRUPLARI
SAVCILIK
RAPORTÖRLÜKLER
EĞİTİM GRUBU
DENETİM PLANLAMA
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
VE RAPOR GRUBU
METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
ELEKTRONİK BİLGİ
İŞLEM MERKEZİ
KESİN HESAP GRUBU
DIŞ İLİŞKİLER GRUBU
TBMM İLE İLİŞKİLER
GRUBU
YÖNETİM BİRİMLERİ
DENETİM-HEDEF 5
Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim
sistemlerini denetlemek.
DENETİM-HEDEF 6
Denetim altyapısını geliştirmek.
DENETİM-HEDEF 7
Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
DENETİM-HEDEF 8
TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay
raporlarının etkisini artırmak.
DENETİM-HEDEF 9
İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
Stratejik Plan (2009-2013) ~66~
Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Plan (2009-2013)
~67
~
HEDEF \ BİRİM
DENETİM GRUPLARI
SAVCILIK
RAPORTÖRLÜKLER
EĞİTİM GRUBU
DENETİM PLANLAMA
VE RAPOR GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
ELEKTRONİK BİLGİ
İŞLEM MERKEZİ
KESİN HESAP GRUBU
DIŞ İLİŞKİLER GRUBU
TBMM İLE İLİŞKİLER
GRUBU
YÖNETİM BİRİMLERİ
YARGI-HEDEF 1
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede
tamamlanmasına yönelik yasal düzenlemeler
hakkında çalışmalarda bulunmak.
YARGI-HEDEF 2
Verilen yargısal kararların etkin biçimde
uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almak
ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek
mekanizmalar kurmak.
KURUMSAL YAPI-HEDEF 1
Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan,
süreklilik arz eden bir hizmet içi eğitim politikası
oluşturmak ve uygulamak.
~68 ~
Stratejik Plan (2009-2013)
HEDEF \ BİRİM
DENETİM GRUPLARI
SAVCILIK
RAPORTÖRLÜKLER
EĞİTİM GRUBU
DENETİM PLANLAMA VE
RAPOR GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
ELEKTRONİK BİLGİ
İŞLEM MERKEZİ
KESİN HESAP GRUBU
DIŞ İLİŞKİLER GRUBU
TBMM İLE İLİŞKİLER
GRUBU
YÖNETİM BİRİMLERİ
KURUMSAL YAPI-HEDEF 2
Bilgi Teknolojileri kullanımı ve yönetimini
sürdürülebilir bir strateji ve eylem planına dayalı
olarak geliştirmek
KURUMSAL YAPI-HEDEF 3
Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun
bilgi sunulmasını güvence altına alacak bir
yönetim bilgi sistemi kurmak.
KURUMSAL YAPI-HEDEF 4
Kurumda iç kontrol sistemi ve risk yönetimini
geliştirmek.
Stratejik Plan (2009-2013)
Stratejik Plan (2009-2013)
~69
~
HEDEF \ BİRİM
DENETİM GRUPLARI
SAVCILIK
RAPORTÖRLÜKLER
EĞİTİM GRUBU
DENETİM PLANLAMA VE
RAPOR GRUBU
ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE
METODOLOJİ
GELİŞTİRME GRUBU
ELEKTRONİK BİLGİ
İŞLEM MERKEZİ
KESİN HESAP GRUBU
DIŞ İLİŞKİLER GRUBU
TBMM İLE İLİŞKİLER
GRUBU
YÖNETİM BİRİMLERİ
KURUMSAL YAPI-HEDEF 5
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi
stratejisini uygulayarak etkin ve verimli bir şekilde
işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
KURUMSAL YAPI-HEDEF 6
İnsan kaynakları yönetiminde performans
değerlendirme sistemini kurmak ve geliştirmek
EK:Dış Paydaş Katılım Listesi
EK : DIŞ PAYDAŞ KATILIM LİSTESİ
DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMUNA KATILAN KURUMLAR
1- ADALET BAKANLIĞI
2- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
3- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI.
4- BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI.
5- ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
6- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI.
7- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
8- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
9- ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
10- DEVLET BAKANLIĞI
11- ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI
12- SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
13- AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
14- KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
16- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
17- EGE ÜNİVERSİTESİ
18- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
19- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
20- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
21- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
22- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
23- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
24- CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
25- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
26- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
27- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
28- MARMARA ÜNİVERSİTESİ
29- MİMARSİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
30- YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
31- ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
32- ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
33- DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
34- GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
35- HARRAN ÜNİVERSİTESİ
36- GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
37- İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
38- SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
39- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
40- MERSİN ÜNİVERSİTESİ
41- NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
42- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
43- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
44- KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
45- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
~
70
~ Stratejik Plan (2009-2013)
EK:Dış Paydaş Katılım Listesi
46- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
47- BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
48- BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
49- FATİH ÜNİVERSİTESİ
50- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
51- SABANCI ÜNİVERSİTESİ
52- YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
53- RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU
54- BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
55- ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
56- REKABET KURUMU
57- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
58- ADAPAZARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
59- ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
60- KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
61- ADIYAMAN BELEDİYESİ
62- EDİRNE BELEDİYESİ
63- ERZİNCAN BELEDİYESİ
64- KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ
65- KARS BELEDİYESİ
66- KÜTAHYA BELEDİYESİ
67- MANİSA BELEDİYESİ
68- MUŞ BELEDİYESİ
69- ORDU BELEDİYESİ
70- OSMANİYE BELEDİYESİ
71- ŞANLIURFA BELEDİYESİ
72- TOKAT BELEDİYESİ
73- YALOVA BELEDİYESİ
74- YOZGAT BELEDİYESİ
Stratejik Plan (2009-2013)
~
71
~