Stratejik Plan
2014-2018
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Stratejik Plan
2014 - 2018
İÇİNDEKİLER
1-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM ������������������������������������������1
1.1-Yasal Çerçeve ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1
1�2-Stratejik Planlama Süreci �����������������������������������������������������������������������������������������1
2-DURUM ANALİZİ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2
2.1-Sayıştayın Gelişimi ���������������������������������������������������������������������������������������������������2
2.2-Sayıştayın Görev, Yetki ve Sorumlulukları �����������������������������������������������������������������3
2.3-Kurumsal Yapı �������������������������������������������������������������������������������������������������������10
2.3.1-Fiziksel Yapı ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
2.3.2-Organizasyon Yapısı ���������������������������������������������������������������������������������������11
2�3�3-Personel Yapısı ������������������������������������������������������������������������������������������������13
2.3.4-Bilişim Altyapısı �����������������������������������������������������������������������������������������������15
2.4-Paydaş Analizi ve Beklentiler ���������������������������������������������������������������������������������18
2.4.1-İç Paydaş Analizi ���������������������������������������������������������������������������������������������18
2.4.2-Dış Paydaş Analizi �������������������������������������������������������������������������������������������18
2�5-Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) ������������������������������������������19
2.6-Çevre Analizi ���������������������������������������������������������������������������������������������������������23
2.6.1-Dünya Sayıştaylarının Gelişimi �������������������������������������������������������������������������� 23
3-MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER �������������������������������������������������������������������������27
3.1-Misyon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
3.2-Vizyon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
3.3-Temel Değerler ������������������������������������������������������������������������������������������������������27
4-STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER �������������������������������������������������������������������������31
4.1-Hedeer Bazında Performans Göstergeleri ������������������������������������������������������������32
5-MALİ YAPI ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47
5.1-Maliyetlendirme ����������������������������������������������������������������������������������������������������48
6-İZLEME VE DEĞERLENDİRME ������������������������������������������������������������������������������������� 51
6.1-Stratejik Planın İzlenmesi ��������������������������������������������������������������������������������������51
6.2-Amaç-Hedef-Sorumlu Birim İlşkisi ������������������������������������������������������������������������52
6.3-Stratejik Planı Değerlendirme ��������������������������������������������������������������������������������53
6.4-2009 - 2013 Stratejik Planının Değerlendirmesi �����������������������������������������������������53
7-STRATEJİK PLAN UYGULAMASINDAN BEKLENTİLER ������������������������������������������������55
SUNUŞ
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir yüksek
denetim kurumu olan Sayıştay, kesin hüküm verme görev ve yetkisi
ile de donatılmış, tarafsızlığını bağımsızlığından alan, anayasal bir
kurumdur. Bu bağlamda, denetim ve yargı görevlerini 150 yıldır
başarıyla sürdürmektedir.
1862 yılında kurulan ve dünya Sayıştayları ailesinin saygın bir
üyesi olan Sayıştayımız Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
(INTOSAI), Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı(EUROSAI),
Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI), Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı Üye Ülkeler Yüksek Denetleme Kurumları Teşkilatı (ECOSAI)
gibi Sayıştayların uluslararası ve bölgesel birliklerinin aktif üyesidir.
Uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uyum
sağlama çalışmaları çerçevesinde, kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamaları, uygulamaları,
bütçeleri ile uyumlu hale getirmeleri, performanslarını ölçmeleri ve değerlendirmeleri kamu yönetimi
alanında gelişerek devam eden bir süreçtir. 1990’lı yıllarda Dünya Sayıştaylarının benimsediği “kamu
yönetimi reformlarını teşvik etmek” misyonunun bir gereği olarak Sayıştayımız, 2000 yılında ülkemizde
ilk stratejik planı hazırlayarak ve 1996 yılından itibaren yürüttüğü performans denetimleriyle bu süreçleri
raporlarıyla teşvik ederek, ülkemizde performans yönetimlerinin öncü rolünü yerine getirmiştir.
Sayıştay, denetim ve yargı hizmetlerini en etkin şekilde sunmayı hedeemektedir. Kurumumuz
sürekli gelişim ve değişime odaklanmıştır. Bu yaklaşım, hazırlanan strateji belgesine de yansıtılmıştır.
Durum analizi kapsamında, mensuplarının bilgi ve deneyimlerini esas alan dinamiklerden güç
alınarak, geleneksel kamu yönetimi kültüründen oldukça farklı bir şekilde, cesaretle öz eleştiri yapılmış,
stratejik planın bu sağlam zemin üzerinde ve gerçek bir plan dokümanı olarak inşa edilmesine imkân
sağlanmıştır.
Sayıştay, önümüzdeki dönemde INTOSAI ve diğer uluslararası yüksek denetim örgütlerinin
uluslararası-bölgesel organizasyonları tarafından da teşvik edilen ve desteklenen ortak ve paralel
denetimlerle küresel sorunlara küresel ölçekte cevap arama yolunda çalışmalar yürütmeye
başlayacaktır. Bu yeni eğilimleri de dikkate alarak sadece ulusal değil uluslararası alanda da önemli bir
aktör olarak denetimlerini gerçekleştirecek ve denetim metodolojisinin gelişimine katkıda bulunacaktır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu mali yönetimi ve kontrolünde yeni
bir yaklaşımı getirmiştir. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ise uluslararası standart ve prensiplere uygun
denetim yapmayı gerçekleştirmek üzere yeni denetim yaklaşımlarını öngörmektedir. Bu doğrultuda
kurumumuzun, kamu idarelerinin sağlıklı denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla denetim çalışmaları yürütülecek, meslektaşların mesleki yeterliliğin
artırılması sağlanacak, denetim teknik altyapısı geliştirilecek, ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili
diğer kuruluşlar ile işbirliği yapılacaktır.
5018 sayılı Kanun çerçevesinde kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve şeffaığın
geliştirilmesi, sistemin gereksinimlerini düzgün bir şekilde karşılayacak mekanizmaların yerleşmiş
olmasına bağlıdır. Kamu idarelerinde kamu mali yönetim sisteminin kurulması ve yerleştirilmesi;
kalkınma planlarında öngörülen amaçlardan başlayarak kurumsal stratejik planların, yıllık performans
programlarının ve faaliyet raporlarının yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp sonuçlandırılmasını ve
iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulmuş olmasını gerektirir.
Sayıştay bu planın uygulanması sonucunda; kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesi ve
kamu idarelerinin mali işlemlerinin iyileştirilmesi yoluyla kamu mali yönetiminde şeffaık ve hesap
verebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının doğru yönetimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak;
Denetim faaliyetleri alanında,
—Kamu yönetimine değer katan ve parlamentonun bütçe hakkını kullanmasına katkı sağlayan
daha etkin bir denetim gerçekleştirilmesini,
—Uluslararası standartlarla uyumlu olarak, denetim rehberlerinin hazırlanmasını ve
güncellenmesini,
—Denetimde bilişim sistemleri kullanımının yaygınlaştırılmasını,
hedeemektedir.
Yargı faaliyetleri alanında;
—Yargının daha hızlı, etkin ve adil bir şekilde işlemesini sağlamayı,
—İlamların infazının izlenmesi ve raporlanmasını geliştirmeyi,
—İlamların infazının önündeki engellerin belirlenerek bunların ortadan kaldırılmasına yönelik
önlemlerin alınmasını,
hedeemektedir.
Sayıştay, stratejik planlama çalışmaları kapsamında oluşturulmuş olan yeni misyonu ve
vizyonu doğrultusunda, stratejik amaçları ve hedeeri ışığında belirlenmiş olan proje ve faaliyetleri
gerçekleştirerek önümüzdeki dönemde; denetim ve yargı hizmetlerini beklentileri karşılayacak şekilde
daha etkin bir biçimde sunacaktır.
Stratejik Planın geçerli ve gerçekçi hazırlanmasının yanı sıra sağlıklı uygulanabilmesi de önemli
bir konudur. T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014-2018 dönemi stratejik planının kurumumuzda etkin bir
biçimde uygulanmasını; diğer kurumlara bu alanda örnek olmasını temenni ediyor; bu çalışmada
emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyorum.
Doç. Dr. Recai Akyel
Sayıştay Başkanı
Stratejik Plan
Çalışmasında
Uygulanan Yöntem
ve
Durum Analizi
Stratejik Plan 2014 • 2018
1
1-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM
1.1- Yasal Çerçeve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi gereği kamu
idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeer
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve
bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlamak zorundadırlar.
1.2- Stratejik Planlama Süreci
T.C Sayıştay Başkanlığı 2014–2018 stratejik plan çalışmalarına, Başkan onayı ile meslek ve
yönetim mensuplarından oluşan “Stratejik Plan Çalışma Komisyonu” kurulması ile başlanmıştır.
Strateji Geliştirme Birim Başkanlığının sekretaryasını yürüttüğü komisyon, eğitim ve danışmanlık
hizmeti alarak çalışmalarını yürütmüştür.
Sayıştayın denetim ve yargı fonksiyonlarına ilişkin yapılan durum analizi, stratejik plan
çalışmalarına temel oluşturmuş; alt çalışma gruplarının çalışmaları her hafta yapılan toplantılarda
değerlendirilmiştir. Stratejik Plana temel oluşturacak aşağıdaki konular, toplantıların ana temasını
oluşturmuştur:
Kamu yönetimindeki değişimler ve bu değişimlerin denetime yansımaları nelerdir?
Yüksek denetimde yeni eğilimler nelerdir?
Uluslararası denetim standartlarının Sayıştayda uygulanabilmesi için yapılması gerekli
kurumsal ve mesleki değişimler neler olmalıdır?
Sayıştayın konum ve yenilik stratejileri ne olmalıdır?
Kurumun iç ve dış paydaşlarının beklenti, görüş, öneri ve katkılarını belirlemek üzere her iki
paydaş grubuna yönelik anketler düzenlenerek katılımcıların görüşleri alınmıştır.
Dış paydaş anketi için Sayıştayın paydaşları;
Parlamento ve siyasi partiler,
Yargı fonksiyonunu yerine getiren diğer kurumlar,
Kamuda denetim fonksiyonunu yerine getiren diğer kurumlar,
Sivil toplum kuruluşları,
Denetim kapsamındaki kurum ve kuruluşlar,
olarak belirlenmiştir.
Hazırlık eğitimi, alt grup çalışmaları ve paydaş anketlerinin analizinin ardından stratejik planın
yazımına geçilerek, Stratejik Plan taslağı hazırlanmıştır. Bu taslağa ilişkin tüm mensuplardan ve
Sayıştay yönetiminden yazılı görüş ve öneri istenmiş; gelen görüş ve öneriler ışığında “Taslak
Sayıştay Başkanlığı Stratejik Planı (2014–2018)” hazırlanarak, Başkanlığa sunulmuştur. 6085 sayılı
Sayıştay Kanununun 31 inci maddesine uygun olarak, Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları
ve bölüm başkanlarından oluşan Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulunda görüşülen
Sayıştay Başkanlığı Stratejik Planı (2014-2018) 02/07/2013 tarihinde Başkanlık makamının oluru
ile uygulamaya konulmuştur.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2
2-DURUM ANALİZİ
2.1- Sayıştayın Gelişimi
Mali istikrarın sağlanması, gelirlerin ve giderlerin kontrol altına alınarak güçlü bir kamu
maliyesinin tesisi ve sürdürülmesi yönünde Osmanlı İmparatorluğu’nda da 1800’lü yılların
başından itibaren adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda önemli girişimlerden biri de,
batıdaki gelişmelere paralel olarak, 1862 yılında Divan-ı Ali-i Muhasebat adıyla Sayıştayın
kurulması olmuştur. 1876 Anayasasında yer alarak anayasal bir kuruluş haline gelen Sayıştay,
Hazineye tabi kurumların gelir ve giderleri ile muhasebe kayıtlarının ve diğer işlemlerinin yıllık
olarak denetlenmesi ve giderlerin harcamadan önce vize edilmesi
işlerini yerine getirmeye
başlamıştır.
Ülkemizde Cumhuriyetin kurulması ile birlikte, devlet yapımızdaki diğer gelişmelere
paralel olarak Kıta Avrupası Fransa modeli esas alınarak yeniden yapılandırılan Sayıştaya,
1924 Anayasasında da yer verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, yasama ve yürütmenin TBMM
bünyesinde toplanmış olmasının da etkisiyle, TBMM-Sayıştay ilişkileri karşılıklı ve yakın seyretmiş,
bu dönemde Sayıştay tarafından hazırlanan raporlar TBMM’de kurulan bir komisyon tarafından
incelenmiştir. Ancak zamanla TBMM ile ilişkiler zayıamış ve Sayıştay, faaliyetlerinin tümünü
yargılama sürecine yönlendirmiştir.
1929 yılında bütün dünyada yaşanan ekonomik kriz sonucunda serbest piyasa ekonomisinin
hiçbir müdahale olmaksızın kusursuz bir şekilde işlemediği anlaşılmış, devletin ekonomik ve sosyal
yaşama daha fazla müdahalesini öngören Keynesyen politikalar ön plana çıkmıştır. Ülkemizde
bu dönemde kurulmaya başlanan kamu iktisadi teşebbüsleri devletin ticari ve sınaî alanda
faaliyetlere girişmesini sağlamış ve bu kurumları denetlemek üzere 1938 yılında Başbakanlık
Yüksek Denetleme Kurulu kurulmuştur. Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi dünyada yaygın
olarak, Sayıştaylar tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, Başbakanlığa bağlı ayrı bir denetim
kurumu oluşturulmuştur.
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde kamu harcamalarının giderek artması, Sayıştayların
denetim kapsamı ve niteliğinde hızlı ve temel değişimlere gitmesi zorunluluğunu doğurmuştur.
Hesap ve işlemlerin tek tek incelenmesi yerine kurumların mali sistemlerine güvence veren
denetimlere ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda, Sayıştayların kuruluşlarından itibaren yaptıkları kamu
gelir, gider ve mallarının mevzuata uygun olarak elde edilmesi, harcanması ve saklanmasına
ilişkin denetimlerin yanı sıra, yeni bir denetim türü olarak performans denetimleri ortaya çıkmıştır.
1950’lerde herhangi bir metodoloji geliştirilmeksizin geleneksel denetimin yan ürünü olarak
yapılan performans denetimi 1970’lerin ikinci yarısından itibaren ülkelerin mevzuatında yer
almaya başlamıştır.
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu yönetimi reformları gündeme
gelmeye başlamış, 90’lı yıllarda buna yönelik çalışmalar yoğunlaşmıştır. 1996 yılında, 832 sayılı
Sayıştay Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Sayıştaya performans denetimi yetkisi verilmiştir.
Avrupa Birliği adaylık sürecinin de etkisiyle 2000’li yıllarda kamu yönetimi reformları ivme kazanmış,
dünyadaki yeni kamu yönetimi anlayışı ilk kez VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında (2001–2005),
kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş tatmininin esas alınması olarak ifadesini bulmuştur.
Stratejik Plan 2014 • 2018
3
Başlatılan reform çalışmaları kapsamında kamu mali yönetimi yeniden ele alınmış, 2003
yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile fon uygulamasına
son verilmiş, devletin tüm gelir ve giderleri ile borçları tamamen bütçe kapsamına alınarak
yasama denetiminden geçmesi sağlanmıştır. Kamu idareleri nezdinde denetçilik müessesesi
kurulmuştur. Sayıştayın tekil işlemlere odaklanan bir anlayıştan kurumun tüm mali yapısına
odaklanan bir denetim anlayışına geçmesi ve daha kapsamlı rapor üreten bir yapıya dönüşmesi
yolunda önemli bir adım atılmıştır. 2010 yılında kabul edilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu
kaynağı kullanılan tüm faaliyetler Sayıştayın denetim kapsamına alınmıştır. Yine aynı Kanunla kamu
iktisadi teşebbüslerini denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Sayıştay bünyesine
dâhil edilerek, dış denetimde ikili yapıya son verilmiştir.
2.2- Sayıştayın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Sayıştayın yetki ve görevlerine ilişkin temel yasal düzenlemeler şunlardır:
T.C. Anayasasının 160 ıncı maddesi:
“Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme
ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında, ilgililer yazılı
bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi
isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay
tarafından yapılır.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev
ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla
düzenlenir.”
T.C. Anayasasının 164 üncü maddesi:
“Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili
oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu
tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunar.
Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu
gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel
Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla
beraber görüşerek karara bağlar.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
4
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine
verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını
önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.”
T.C. Anayasasının 165 inci maddesi:
“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan
kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla
düzenlenir.”
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesi:
“Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet,
karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi
ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği
ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle
gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep
edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen
raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici
tarafından cevaplandırılır.
Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış
denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere
uygun olup olmadığına karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda
düzenlenir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesi:
“Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını,
mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan
özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları hariç),
Stratejik Plan 2014 • 2018
5
b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu
idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare,
kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri ,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç
geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine
alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile
Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm
kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve
örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren
kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun
ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 5 inci maddesi:
“Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve
raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların
hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.”
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi:
“Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında
kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları
göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi
almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye
yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar
dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri,
faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem
ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu
genel hükümlere tabidir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
6
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet
dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program,
proje ve konu bazında da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir.
Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.”
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci
maddesi :
“Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun
denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan
kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı
birer örneğini haziran ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak, Anayasa Mahkemesi
Başkanlığına gönderirler. Mahkeme kendisine gönderilmiş olan bu belgeleri incelenmek üzere
Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara
bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.”
3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun:
Anayasanın 165 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulanan 3346 sayılı Kanunla, kamu
iktisadi teşebbüsleri ile fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesine ilişkin esas
ve usuller belirlenmiş; 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasıyla da bu denetimin
Sayıştay tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Ulusal Üst Belgeler
Orta Vadeli Program (2013–2015)
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, üç yıllık perspektierle
hazırlanması öngörülen Orta Vadeli Program hükümlerine göre;
•Kamu idarelerinde ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışması ve iç kontrol
sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.
•Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay’ın uygulama alt yapısı
güçlendirilecektir.
•Kamu idarelerinin iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyi artırılacaktır.
•Kamu idarelerinin mali yönetim ve denetim alanındaki insan kaynakları alt yapısı
güçlendirilecektir.
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi
(2010–2014)
Kamuda saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğa neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması
suretiyle daha adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi
çerçevesinde hükümet tarafından hazırlanan “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin
Güçlendirilmesi Stratejisi” Sayıştay ile ilgili olarak şu hususları öngörmektedir;
Stratejik Plan 2014 • 2018
7
•Yeni Sayıştay Kanununun yasalaşma sürecinin tamamlanması (yasa çıkarılmış durumda)
•Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi
•Denetim raporlarından hareketle yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenmesi ve gerekli
tedbirlerin alınması
•Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçları ile Devlet Personel Başkanlığında disiplin
cezası alan kamu görevlileri hakkında oluşturulan veri tabanlarından yararlanılarak risk alanlarının
belirlenmesi
Katılım Öncesi Ekonomik Program (2012 – 2014)
Programın “Kamu Mali Yönetimi ve Denetim” başlıklı bölümünde aşağıdaki hususlara yer
verilmiştir:
•Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısı
güçlendirilecek ve denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
•Kamu idarelerinde kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi, ve dış denetimin
etkin ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır.
•Kamu idarelerinin faaliyetlerinin kamu iç kontrol ve denetim standartlarına uyum düzeyinin
artırılması sağlanacaktır.
•Kamu idarelerinde yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için kamu mali yönetiminin
insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik açısından güçlendirilecektir.
Uluslararası Üst Belgeler
5018 ve 6085 sayılı Kanunlarda dış denetimin uluslararası denetim standartlarına uyumlu
biçimde yürütülmesi öngörülmüştür. Aynı zamanda, Avrupa Birliği adaylık sürecinde birlik, aday
ülke Sayıştaylarının kurumsal ve mesleki anlamda taşıması gereken asgari şartları belirlemiştir.
Bu şartları belirleyen referans belgeler aşağıda incelenmiştir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) Denetim Standartları
5018 sayılı KMYK Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununda dış denetimin uluslararası
denetim standartlarına uygun şekilde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
INTOSAI üyesi olan ülke Sayıştayları arasında denetim yöntem ve teknikleri ile raporlama
konularında birlik sağlanması amacıyla ilk olarak 1987 yılında hazırlanan denetim standartlarına
ilerleyen yıllarda yapılan değişiklik ve ilavelerle 2001 yılında son şekli verilmiştir. Sonrasında
INTOSAI çalışma grubu Mesleki Standartlar Komitesi (PSC) mevcut ve yeni INTOSAI standartları ve
rehberlerini Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI) adı altında tek bir çerçevede
bir araya getirmiştir. ISSAI’lerin ilk tam seti 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen INTOSAI
Kongresinde sunulmuş ve onaylanmıştır. INTOSAI iki tür mesleki standart yayımlamaktadır:
ISSAI’ler ve INTOSAI İyi Yönetim Rehberleri (INTOSAI GOV). ISSAI’ler aralarında hiyerarşik bir
ilişki bulunan dört düzeyden oluşmaktadır: Kurucu İlkeler, Yüksek Denetim Kurumlarının İşleyişi
İçin Ön Koşullar, Temel Denetim İlkeleri ve Denetim Rehberleri.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
8
Sayıştay’ın Uluslararası İşbirliği Çalışmaları
Uluslararası ilişkiler çerçevesinde Sayıştay, yüksek denetim kurumlarının uluslararası ve
bölgesel organizasyonları ile sıkı bir işbirliği içindedir. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Organizasyonu (INTOSAI), Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI), Asya Sayıştaylar Birliği (ASOSAI)
ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Organizasyonu Sayıştayları Birliği (ECOSAI) üyesi olan Sayıştay
aynı zamanda EUROSAI ve ECOSAI’nin yönetim kurulu üyeliğini, ASOSAI’nin denetim komitesi
üyeliğini de yürütmektedir.
2.3- Kurumsal Yapı
2.3.1- Fiziksel Yapı
Sayıştay, mülkiyeti Hazineye ait olan, 96.000 kullanım alanına sahip Balgat semtindeki
merkez binada hizmet vermektedir. Gölbaşı, ODTÜ, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Susuzköy’de
arşiv binaları mevcut olup söz konusu arşiv binalarının kullanım alanı toplamı 57.808 m²’dir.
Sayıştay Hizmet Binası
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 720 adet lojman ile Manavgat ve Gölbaşı’nda
toplam 2 adet eğitim ve sosyal tesisi mevcuttur.
Merkez binada, kütüphane, sağlık merkezi, konferans salonu, 4 adet yemekhane, kantin,
PTT ve banka şubesi ile 50 çocuk kapasiteli kreş bulunmaktadır.
Stratejik Plan 2014 • 2018
9
Kurumun hizmetlerinde kullanılan 37 adet binek araç, 2 adet otobüs, 2 adet kamyon, 3 adet
minibüs ve 3 adet kamyonet olmak üzere toplam 47 adet taşıt mevcuttur.
2.3.2- Organizasyon Yapısı
Sayıştay; başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Denetim ve denetim destek grupları, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi (DEGEM) ile
yönetim birimleri, başkanlığa bağlı olarak görev yapan birimlerdir. Denetim ve denetim destek
grupları ile Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi, bir başkan ve yeterli sayıda denetçiden oluşur.
Yar ve karar organları; daireler, genel kurul, temyiz kurulu, daireler kurulu, rapor
değerlendirme kurulu, yüksek disiplin kurulu, meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulu,
denetim planlama ve koordinasyon kurulu ile başsavcılıktır.
Daireler; sekiz adet olup, bir başkan ve altı üyeden oluşur.
Genel Kurul; Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları ve
üyelerden oluşur
Temyiz Kurulu; Genel Kurulca, Rapor Değerleme Kuruluna seçilenler dışında kalan daire
başkanları ile üyeler arasından seçilen dört daire başkanı ve on altı üyeden oluşur.
Daireler Kurulu; Rapor Değerleme Kurulu ve Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanı ve
üyelerin dışında kalan daire başkanı ve üyelerden oluşur.
Rapor Değerlendirme Kurulu; Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve
her daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur.
Yüksek Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından seçilecek beş daire
başkanı ve her daireden seçilecek birer üyeden oluşur.
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; her takvim yılı için Genel Kurul tarafından
seçilecek bir daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile denetimden sorumlu
başkan yardımcısından oluşur.
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve
bölüm başkanlarından oluşur.
Başsavcılık; bir başsavcı ve savcılardan oluşur.
Yönetim birimleri; Sayıştayın yönetim işlerini yürütmek üzere Başkanın teklifi ve Genel
Kurulun kararı ile kurulur.
Sayıştayın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32 nci
maddesine göre, Sayıştay Başkanının teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen
illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
10
Stratejik Plan 2014 • 2018
11
2.3.3- Personel Yapısı
Sayıştayın insan kaynakları, meslek mensupları, Başsavcı ve savcılar ile yönetim
mensuplarından oluşur.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler ile denetçilerdir.
Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan görevlerde çalışmış
olanlardan TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir.
Daire başkanları üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sayıştay Başkanı tarafından
görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde sayılan nitelikleri haiz olanlar arasından
Genel Kurul ve TBMM tarafından seçilir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya
öğrenim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya yurt
dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından ÖSYM
tarafından yapılacak giriş sınav sonucuna göre Sayıştay Başkanı tarafından atanır.
Sayıştay Başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınmak suretiyle Maliye
Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sayıştay Başkanı
tarafından atanmaktadır.
Sayıştayda bir Başkan, iki başkan yardımcısı, sekiz daire başkanı, 45 üye, 8 Bölüm Başkanı,
834 denetçi, bir Başsavcı, 9 savcı ve 596 yönetim mensubu görev yapmaktadır.
Başkan 1
Başkan Yardımcısı 2
Daire Başkanı 8
Üye 45
Bölüm Başkanı 8
Denetçi 834
Başsavcı 1
Savcı 9
Yönetim Mensubu 596
Grafik 1: Genel Olarak Mensupların Dağılımı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
12
Grafik 2: Denetçilerin Dağılımı
Grafik 3: Yönetim Mensuplarının Dağılımı
Grafik 4: Doğum Tarihi Aralığına Göre
Mensupların Dağılımı
Grafik 5:Cinsiyete Göre Mensupların Dağılımı
Stratejik Plan 2014 • 2018
13
Grafik 6: Eğitim Durumlarına Göre Mensupların Dağılımı
2.3.4- Bilişim Altyapısı
Sayıştay denetim kapasitesini arttırmak amacıyla denetimi destekleyen yazılım ortamını
güçlendirmeye çalışmaktadır. Denetim iş süreçlerini otomasyona geçiren temel yazılım, 2012 yılı
içinde tamamlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Denetim süreçlerinin olması gereken şekilde
ilerlediği ve bu süreçlerde elde edilen bilgi ve bulguların ilgili bütün taraarca mutabık kalınan
dayanaklara sahip olduğu Denetim Yönetim Sistemi yazılımı sayesinde belgelenebilir. Bu durum
Sayıştayı uluslararası standartlar karşısında yüksek bir uyum düzeyine taşımaktadır. Bu sayede
denetimlerin uygun bir çalışma sürecine dayandırılması ve belgelenmesi, etkin bir denetim için
gerçek ve doğru bilgiye dayanan yönetim kararları alınabilmesi, sadece temenni edilen bir durum
olmaktan çıkmış ve fiilen gerçekleştirilmiştir.
Denetim Yönetimi Yazılımı, denetim programlamasının risk analizlerine dayandırılması,
zaman yönetimi, denetim faaliyetlerinin kalite kontrolü ve değerlendirilmesi, maliyetlendirilebilmesi,
denetim süreçleri ve sonuçlarının izlenebilirliği ve performans ölçütlerinin alınabilmesi gibi çok
sayıda yönetimsel ihtiyaca cevap vermektedir. Denetim ekipleri ve yöneticilerinin ekip çalışmasını
kolaylaştıran ve uluslararası standartlara uygun çalışma ortamını garanti eden araçlara sahip
yazılım, metodolojik çalışmalarla desteklenerek geliştirilmeye devam edilmektedir.
Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri kullanımı, denetim çalışmasının niteliğini arttırması
açısından bütün dünyada denetim çalışmalarının en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır.
Denetim yazılımı yardımıyla Sayıştay denetimlerinde bilgi işlem teknolojisi kullanımını ileri bir
safhaya taşımaktadır.
Bilgisayar Destekli Denetim Yazılımı çalışmasında uygulanan ar-ge yöntemiyle elde edilen
araçlar, Sayıştayın denetim ve kurumlar ontolojileriyle denetim kontrolleri ve kendine özgü denetim
prosedürlerini üretmesini kolaylaştırmış ve bu sonuçlar hızla denetim yönetimi süreçlerine adapte
edilerek kullanılır hale getirilmiştir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
14
Sayıştay denetimlerinin muhasebe sistemleri ve verileri üzerinde yaptığı çalışmaların
nispeten zayıf ve eksik kalan niteliği bu yazılım desteği ile güçlendirilmektedir. Sayıştayın
Bilgisayar Destekli Denetim Yazılımı gerçek, doğru ve önemli denetim bulgularına hızla ulaşmayı
kolaylaştırarak denetim etkinliğini arttırmakta ve denetimlerin niteliğini tartışmasız hale getirerek
Sayıştayı uluslararası arenada takip edilen seçkin bir kurum statüsüne taşımaktadır. Bunun bir
sonucu olarak Sayıştay bilişim teknolojileri alanında uluslararası çalışmalarda proaktif görev alan
ve katma değer üreten bir Sayıştay haline gelmektedir.
Sayıştay bilişim sistemlerinin denetimi alanında temel çalışmaları yapmış ve pilot denetim
uygulamalarıyla olumlu sonuçlar almıştır. Buna rağmen bilişim sistemlerinin denetimi alanında
yasal düzenlemeler konusunda çalışılması ve insan kaynaklarının programlı bilişim sistemleri
denetimi yapabilecek düzeye getirilmesi gerekmektedir. TBMM’nin de bilişim sistemleri
denetimine yönelik beklentileri, kısa vadede bugünkü koşullarla karşılanamayacak düzeyde
artmış olduğundan, 2014 yılında bilişim sistemlerinin denetimi konusunda kapasite geliştirme
çalışmalarına yoğunlaşılacaktır.
Sayıştay görevlerinin yerine getirilmesinde gerekli bilişim desteğini yeniden organize
etmektedir. Veri tabanları yeniden düzenlenmekte; ilişkili ve bütünleşik bir çalışma ortamının
kurulmasına çalışılmaktadır. Bu alandaki çalışmalar, süreç ve doküman yönetim sisteminin temel
ihtiyaçlarına yönelik yönleriyle 2012 yılı içinde tamamlanmıştır.
2011 sonunda başlayan SürYönetimi ve Doküman Yönetimi çalışması önemli oranda
tamamlanmıştır. Mevcut yazılım araçları ve yönetim bilgisi sağlayan raporlar, yazışma, veri, belge
ve doküman üreten süreçler ve veri tabanlarında tutulan bilgi ve kayıtların tamamı erişilebilir ve
kullanılabilir hale gelmektedir. Çalışma Sayıştay yönetimi tarafından diğer metodolojik çalışmalarla
desteklenmekte ve kapsam genişletildikçe Sayıştay yönetimi, denetim ve yargı alanlarında ihtiyaç
duyulan yazılım desteği, belge üretme, dağıtım, erişim, arşiv ve bilgi kaynaklarının oluşturulması
ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Çalışma ile risk yönetimi, stratejik yönetim ve performans yönetimi
araçları da yönetim organizasyonunun kullanımına girmiş olacaktır.
Sayıştay Bilişim Sistemleri Yönetimini ulusal ve uluslararası normlar ölçüsünde yüksek bir
uyum sağlanması amacıyla yapılandırılmaktadır. Bu çerçevede bilgi işlem merkezi ve faaliyetleri
özdeğerlendirme ve uluslararası çalışma gruplarınca düzenli dışsal değerlendirmeye tabi
tutulmaktadır. Bu çerçevede 2012 yılında EUROSAI katkılarıyla ikinci kez BT değerlendirmesi
gerçekleştirilmiştir.
Bilişim Teknolojisi Yönetiminin ulusal ve uluslararası normlar doğrultusunda yapılandırılması
ve bilgi yönetimi kurulması çalışmaları devam etmekte olup, 2013 yılında ikincil ve üçüncül
mevzuat düzenlemeleri ile önemli bir mesafe alınmıştır.
Stratejik Plan 2014 • 2018
15
2011–2012 Donanım ve Fiziksel Sunucu Envanteri
2011 2012
Masaüstü Kişisel Bilgisayar 1994 1991
Dizüstü Bilgisayar 1197 1421
Yazıcı 443 425
Tarayıcı 38 38
Faks Cihazı 33 33
Baskı Makinesi 7 6
Projektör Cihazı 36 52
Telefon 2151 1943
Web Sunucusu 1 0 (1Sanal)
Uygulama Sunucusu 1 0 (1 Sanal)
Veri Tabanı Sunucusu 2 1 (+1 Sanal)
Mail Sunucu 1 3
URL Filtreleme & Virüs Koruma
(Websense ve Trend Micro)
2 0 (1Sanal)
Gateway-Anti Spam (E-SAFE) 1 0
Firewall(Secure Platform) 2+1 (YDK) 1 (Box)
Firewall Management 1 0
Active Directory 2 2
Web Security Gateway (Connectra) 1 0
FTP Server 1 1
Backup Server 1 1
Desteklenen Protokoller TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP
İnternet Bağlantısı 100 mbps 100 mbps
Sanal platform 0 4 sunucu, 1 Storage
T.C. Sayıştay Başkanlığı
16
2.4- Paydaş Analizi ve Beklentiler
2.4.1- İç Paydaş Analizi
Sayıştay meslek ve yönetim mensuplarından toplam 188 kişinin cevaplandırdığı iç paydaş
anketi ile Sayıştay mensuplarının beklenti ve önerileri stratejik planlama çalışmalarının her
aşamasında yönlendirici unsur olarak dikkatle ele alınmıştır. İç paydaşların beklenti ve önerileri
aşağıdaki gibidir;
•Denetimde kalite süreçlerinin yerleştirilmesi
•Sayıştay raporlarının etkinliğinin artırılması
•Kurum içinde uygulamalı eğitimler, seminerler ve konferanslar ile mesleki gelişimin
sağlanmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi,
•Diğer ülke Sayıştayları ile uluslararası kuruluşlarda mesleki inceleme ve araştırma
çalışmaları yapılması,
•Kamuoyunda kurumumuzun ve faaliyetlerinin tanıtılması
•Uluslararası işbirliklerinin arttırılması
•Uluslararası standartlara uygun mali ve performans denetimlerinin yapılması
•Denetim sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması
•Sayıştay ilamlarının infazının takip edilmemesi sorununun çözülmesi
•Çalışma motivasyonunu arttırmak için yerinde inceleme ve ekip çalışması konusunda
beklentilerin karşılanması
•Atama ve görevlendirmelerde personelin liyakatini öne çıkaracak çalışmalara ağırlık ve
önem verilmesi
2.4.2- Dış Paydaş Analizi
Dış Paydaş Anketi
Dış paydaşlar, TBMM ve siyasi partiler, denetim ve yargı fonksiyonunu yerine getiren diğer
kamu kurum ve kuruluşları, denetlenen kurum ve kuruluşlar ve Sivil toplum kuruluşlarından
oluşmaktadır. Dış paydaşlara yönelik olarak yürütülen anket toplam 141 kurum ve kuruluşa
ulaştırılmış, 74 kurum ve kuruluştan cevap alınmıştır. Anketlerin değerlendirilmesi sonucunda
stratejik planlama çalışmalarında üzerinde önemle durulan dış paydaşlarımızın öncelikleri ve
beklentileri aşağıdaki gibidir;
•Gider denetiminin yanında iş süreçlerine ve faaliyetlere ilişkin risk odaklı denetime ağırlık
verilmesi
•Savunma ve güvenlikle ilgili harcamaların denetimine ağırlık verilmesi
•Denetim yöntem ve süreçlerinin standardize edilmesi
•Denetçilerde uzmanlaşmanın sağlanması
•Denetimlerde teknik personel kullanımının sağlanması
•Diğer denetim birimleri ile etkin bir iletişim kurulması
•Denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanması
•İhbar ve şikâyet sisteminin kurularak gerektiğinde ilgili birimlerin harekete geçmesinin
sağlanması
•Sivil toplum kuruluşları ve araştırma kuruluşları ile yakın çalışma ve işbirliği koşullarının
oluşturulması
Stratejik Plan 2014 • 2018
17
2.5- Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT)
Güçlü Yönler
Yargısal yetkileri bulunan köklü ve bağımsız, Anayasal kurum olması
Tarafsız ve güvenilir bir kurum imajına sahip olması
Kamu kurumları hakkında bilgi birikimi ve hukuka uygunluk denetimi deneyiminin yüksekliği
Güçlü bir kurum kimliğinin bulunması
Meslek mensuplarının bağımsız ve tarafsız görev yapmalarını sağlayacak teminatlara sahip
olması
Zayıf Yönler
Dış paydaşlarla ve medya ile ilişkilerin yetersizliği
Geleneksel denetim yöntemlerine yatkınlık nedeniyle değişime direnç
Yeni denetim tekniklerinin uygulanması için gerekli bilişim alt yapısının yeterli şekilde
kullanılamaması
Fırsatlar
Yeni Sayıştay Kanununun yol açtığı kurumsal değişim süreci
Denetim alanı ve kapsamının genişlemesi
Uluslararası alanda bilgi paylaşımına, işbirliğine ve ortak çalışmalara elverişli ortamın
oluşması
Sayıştay denetimine ilişkin parlamento ve kamuoyu beklentilerinin artması
Kamu yönetimi anlayışındaki yeni yaklaşımlar
Tehditler
5018 sayılı Kanunun öngördüğü sistemlerin kurumlar nezdinde henüz tam olarak kurulmamış
olması
Sayıştay raporlarının TBMM’de görüşülme usul ve esaslarının açık bir şekilde belirlenmemiş
olması
Denetim kültürünün mevcut durumu
Güçlü Yönler
Yargısal yetkileri bulunan köklü ve bağımsız Anayasal bir kurum olması
Sayıştay; kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yaparken
işlevsel ve kurumsal bağımsızlığı olan anayasal bir kurumdur. Bu konum Sayıştaya görevlerini
yerine getirmede bağımsız ve etkin karar alma imkânı vermektedir.
Tarafsız ve güvenilir bir kurum imajına sahip olması
Sayıştay dış denetim ve yargı kurumu olarak faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız olarak yerine
getirmektedir. Kamu kurumları ve vatandaş nezdinde ön plana çıkan bu özelliği Sayıştayın görüş,
öneri ve yargı kararlarını verirken bunların gerekçeleri ve dayanaklarına yansıtılmaktadır. Sayıştay
kendisine güven duyulan bir kurum imajını güçlendirerek sürdürmeye devam edecektir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
18
Kamu kurumları hakkında bilgi birikimi ve hukuka uygunluk denetimi deneyiminin
yüksekliği
Sayıştay kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede kamu kurumlarının uygunluk
denetimlerini yürütmüş ve bunu yaparken özellikle kamu harcamalarının bütçe disiplinine ve
hukuka uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda bilgi ve tecrübe kazanmıştır.
Hem merkezi yönetim hem de yerel idareler nezdinde yürüttüğü denetimler sırasında denetlenen
kurumların kültürüne, işleyişine ve yapılarına ilişkin olarak önemli bir birikim elde edilmiştir.
Güçlü bir kurum kimliğinin bulunması
Kurumun yargısal fonksiyonu denetimde ve yargılamada kurallara bağlılığın ve teamüllerin
önemsenmesini artırarak kurum kültürünü şekillendirmiştir. Kurallara bağlılığın ve mesleki
geleneğin gücü, kurumda işlerin daha fazla sorumluluk duygusu ile ve özen gösterilerek yapılmasını
desteklemiş, çalışanlara çalışma disiplini ve ciddiyeti açısından önemli kazanımlar sağlamıştır.
Meslek mensuplarının işe alınması ve yetiştirilmesi sürecinde aldıkları eğitim, usta-çırak
ilişkisinin varlığı, mesleki kanaatlerine müdahale edilmemesi, işlerin somut bir şekilde ve belirlenen
sürelerde sonuçlandırılması, karar ve kanaatlerin hukuki dayanakları ile ortaya konulması gibi
nesnelliğin ve rasyonel düşüncenin yapılan işlere yansıtılmasını sağlayan pek çok unsur 150 yıllık
geçmişi olan Sayıştayın güçlü kurum kültürünün öne çıkan yönleridir.
Meslek mensuplarının bağımsız ve tarafsız görev yapmalarını sağlayacak teminatlara
sahip olması
Denetim ve yarfaaliyetlerinin gereği olan tarafsızlık ve bağımsızlık meslek mensuplarının
işlerini yaparlarken temel dayanaklarıdır. Tarafsız ve bağımsızlığın sürdürülmesi ise ancak mesleki
teminatın kanunlarla sağlanması ve güven vermesi ile mümkün olabilmektedir.
Kanunlarla düzenlenen teminatların varlığı kurumun saygınlığını ve faaliyetlerine olan güveni
artırmaktadır.
Zayıf Yönler
Dış paydaşlarla ve medya ile ilişkilerin yetersizliği
5018 sayılı Kanundan önceki mali sistem ve 6085 sayılı Kanundan önceki denetim sistemi
denetim sonuçlarının parlamento ve kamuoyu ile paylaşılmasını zorunlu kılmadığı için dış
paydaşlar ve medya ile ilişkilerin zayıf kalmasına neden olmuştur.
Yeni mali sistem, kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğu ve şeffaığın geliştirilmesini
zorunlu kılmaktadır. Bunun aracı da denetim çıktılarının parlamento ve kamuoyu ile paylaşılmasıdır.
Bu nedenle yeni dönemde, dış paydaşlar ve medya ile gerekli ilişkilerin kurulması önem arz
etmektedir.
Geleneksel denetim yöntemlerine yatkınlık nedeniyle değişime direnç
Sayıştayın 150 yıllık kurum kültürüne sahip olması, çalışmalarımızda kökleşmiş bir geleneğin
oluşmasına yol açmıştır. Yerleşmiş olan bu mesleki gelenekler değişim sürecinde, yeniliklerin
benimsenmesi ve uygulanması hususunda zafiyetler oluşturmakta hatta dirençlere sebep
olabilmektedir. Bu zayıığın olumsuz etkilerinin azaltılması için değişim yönetimine odaklanan
iyi yönetime yönelik yeni bir yaklaşım benimsenecektir. Değişim yönetiminin iyi uygulanmasını
sağlamak için Sayıştay insan kaynakları ve eğitim konularındaki yaklaşımını değiştirmeyi
planlamaktadır. Bu iki temel konunun bireysel ihtiyaçlara daha fazla önem verecek şekilde
Stratejik Plan 2014 • 2018
19
başarıyla ele alınması değişime karşı direncin olumsuz etkilerini azaltacaktır. Örneğin çalışma
ortamının iyileştirilmesi veya personelin katkılarının fark yarattığı konusunda ikna edilmesi
atılacak adımlar arasındadır. Ayrıca personelin politika ve plan geliştiren çalışma gruplarına dâhil
edilmesi, değişikliğin gerçekleştirilmesinde personele sorumluluk verilmesi ve çalışanlara geri
bildirim sağlanması için etkin mekanizmalar oluşturulması da bu zayııkla mücadele etmek için
kullanılabilecek yollar arasındadır.
Yeni denetim tekniklerinin uygulanması için gerekli bilişim alt yapısının yeterli şekilde
kullanılamaması
6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu uluslararası standartlarda öngörülen tüm denetim
tekniklerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan tüm kamu kurum ve kaynaklarını
kapsayacak şekilde genişleyen denetim alanında tüm denetim tekniklerinin uygulanabilmesi,
bilişim teknolojisinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.
Fırsatlar
Yeni Sayıştay Kanununun yol açtığı kurumsal değişim süreci
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun kabul edilmesi, Sayıştayın kurumsal yapısının, işlevlerinin
ve uygulamalarının birçok yönü ile yeniden ele alınmasına ve geliştirilmesine imkân tanıyacak,
doğal bir atmosferin oluşmasını sağlamıştır. Bu atmosfer Sayıştayın, TBMM ve kamuoyunun
beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak şekilde, denetim, yargı fonksiyonları ile kurumsal yapı
ve insan kaynakları yönetimi alanlarında gerekli düzenlemeleri yapabileceği uygun bir ortam
oluşturmuştur.
Denetim alanı ve kapsamının genişlemesi
6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştayın denetim kapsamı Sosyal Güvenlik Kurumu,
Avrupa Birliği fonları ve kamu iktisadi teşebbüslerini içerecek şekilde genişletilmiştir. Ayrıca
Sayıştay, yapılan yasal değişikliklerle yeni denetim yöntem ve yaklaşımlarını, genişleyen tüm yetki
alanında hayata geçirmede eskisine nazaran çok daha güçlü bir duruma gelmiştir. Böylelikle
Sayıştay, uluslararası standartlara uygun olarak yapacağı denetimler ile TBMM’yi ve kamuoyunu
düzenli olarak bilgilendirerek kamuda hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanmasına ve kamu
yönetiminin iyileştirilmesine daha fazla katkı sağlayabilecektir.
Uluslararası alanda bilgi paylaşımına, işbirliğine ve ortak çalışmalara elverişli ortamın
oluşması
INTOSAI, EUROSAI, ASOSAI ve ECOSAI’nin üyesi olan Sayıştay aynı zamanda birçok
ülke Sayıştayları ile de yakın işbirliği içerisindedir. Bu işbirlikleri ve Avrupa Birliğine uyum süreci
Sayıştayın yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kurum kapasitesinin artırılmasına katkı
sağlamak adına ciddi potansiyel oluşturmaktadır.
Sayıştay denetimine ilişkin parlamento ve kamuoyu beklentilerinin artması
Sayıştay raporlarının parlamento ve ilgili kamu idarelerine sunulmasının yanı sıra kamuoyuna
da duyurulması yeni Kanun ile zorunlu hale gelmiştir. Sayıştay raporlarının kamuoyuna duyurulması,
mali saydamlığın ve şeffaığın sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.
Raporlarda dile getirilen hususlar, vatandaşların kamu kaynaklarının kullanılmasına ilişkin
duyarlılıklarının artması ve kamuoyunda hesap sorma kültürünün ve bilincinin gelişmesine de
yardımcı olacaktır. Bu bilincin gelişmesi ve denetim sonuçlarına duyarlı vatandaşların varlığı,
denetimlerin daha etkin olması yönünde motive edici olacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
20
Kamu yönetimi anlayışındaki yeni yaklaşımlar
Ülkemizde kamu yönetimindeki değişimin yasal alt yapısı 5018 sayılı Kanun başta olmak
üzere diğer birçok kanun ile kurulmuştur. Kamu yönetiminde modern yönetim anlayışının
gelişmesi, kamuda şeffaığın ve hesap verilebilirliğin artmasının yanı sıra, Sayıştayın etkinliğine
de olumlu katkılar sağlayacaktır.
Tehditler
5018 sayılı Kanunun öngördüğü sistemlerin kurumlar nezdinde henüz tam olarak
kurulmamış olması
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerinin kamu idaresi bazında
Sayıştaya sunabilmelerini sağlayacak mali yapılanmanın bugüne kadar gerçekleştirilememiş
olması Sayıştayın ilgili kamu idaresinde mali denetim yapmasını imkânsız hale getirmektedir.
Ayrıca kurumlar genel olarak, 5018 sayılı Kanunun öngördüğü sistemin bir gereği olarak kontrol
mekanizmalarını, stratejik plan uygulamalarını ve bilişim altyapılarını yeterince geliştirememişlerdir.
Bu durum, Sayıştay denetiminin uluslararası standartlar çerçevesinde yapılmasının önünde diğer
engeller olarak görülmektedir.
Sayıştay raporlarının TBMM’de görüşülme usul ve esaslarının açık bir şekilde
belirlenmemiş olması
Bütçe hakkının yerine getirilmesi Sayıştay raporlarının TBMM’de görüşülmesi ile mümkündür.
Oysa Sayıştayın sadece uygunluk bildirimleri ve kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimine ilişkin
raporları TBMM’de görüşülmektedir. Kurum bazındaki denetim raporları ve Dış Denetim Genel
Değerlendirme Raporunun yanısıra diğer Sayıştay raporlarının da TBMM raporu haline gelebilmesi
için Sayıştay raporlarının görüşüleceği bir komisyonun belirlenmesi ve bu komisyonun raporları
görüşme prosedürlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu komisyonun oluşturulmamış olması
TBMM’nin bütçe hakkını kullanmasına, kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali şeffaık
ilkesinin yerine getirilmesine engel teşkil etmektedir.
Denetim kültürünün mevcut durumu
Denetim kültürünün kurumlarda yeterince yerleşmemiş olması, denetimin yapıcı ve olumlu
sonuçlar doğurmasını engelleyebilmektedir. Denetlenen kurumların Sayıştay denetiminden
tam olarak istifade edebilmeleri için karşılıklı bir denetim dil ve kültürünün geliştirilmesi yararlı
olacaktır. Denetim öncesinde ilgili kamu kurumları tarafından her türlü bilgi ve belgenin belirli bir
sistematik içerisinde hazırlanması, denetimi kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması denetim ekiplerinin
zaman kazanmasına ve böylece denetimin etkisinin artmasına ve nihai olarak da Sayıştayın kamu
yönetimine sağladığı katkının en üst seviyeye çıkmasına yardımcı olacaktır.
2.6- Çevre Analizi
2.6.1- Dünya Sayıştaylarının Gelişimi
Bütçe hakkının kraldan halkın temsilcilerine geçmesi sonucunu doğuran ilk mali anlaşma
niteliğindeki Magna Carta’nın 1215 yılında kabul edilmesi, demokrasilerin gelişiminde ve
parlamenter sisteme geçişte önemli bir kilometre taşı olmuştur. Parlamenter sistemde, yasama
organlarının gelir ve giderler üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istemesi, bütçe ile verilen
harcama yapma ve gelir toplama yetkisinin kontrol edilmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir.
Stratejik Plan 2014 • 2018
21
Devletin gelir ve giderleri arasında denge sağlanması zorunluluğu, bir yandan bütçe
sisteminin gelişmesine diğer yandan da kurumsal yapıya bürünmüş kontrol teşkilatlarının ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Dünyada ilk Sayıştay olarak kabul edilen “Auditor Exchequer” 1314 yılında
İngiltere’de kurulmuştur. Yalnızca nakit denetimine odaklı bu ilk denetim kurumları İngiltere’nin
ardından Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde kurulmaya başlanmış; ancak bugünkü yapısıyla
yüksek denetim kurumlarının oluşturulması 1800’lerde gerçekleşmiştir. (Fransız Sayıştayı–1807,
Hollanda Sayıştayı–1814, Türk Sayıştayı–1862, İngiltere Sayıştayı–1866) Tarihsel süreç içinde
Sayıştaylar, demokrasi anlayışı ve parlamenter sistemin gelişiminin bir ürünü olarak doğmuş,
gelişim dinamikleri de doğrudan bir diğerini tetiklemiştir.
1980’li yılların başlarından itibaren dünya ekonomisi dinamik ve uluslararası rekabetçi bir
yapıya bürünmüş, küreselleşme olgusuyla beraber dünyada çok yönlü bir dönüşüm başlamıştır.
Yeni dünya düzeni yapısal uyum ve piyasa reformlarını gündeme getirmiş; bütün dünyada devletin
iktisadi yaşamdaki rolünü azaltma ve özelleştirme çabaları ağırlık kazanmıştır. 1980’li yılların ikinci
yarısından itibaren devletin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde başta İngiltere,
ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler olmak üzere birçok ülkede kamu yönetimi reformları
gerçekleşmiştir.
Bu reformların temel yönü; merkezden taşraya yetkiyi dağıtmak, klasik anlamda sorumluluk
anlayışından hesap verme sorumluluğu anlayışına geçmek, şeffaf bir mali yönetim ile vatandaş
odaklı bir kamu yönetimi oluşturulması olmuştur. Yönetişim kavramının kamu yönetimine
uyarlanma çabaları olarak da açıklanabilecek bu süreçte kamu kaynaklarının daha iyi yönetilip
kullanılması hedeenmiştir. Sayıştayların yaşanmakta olan reform süreci içindeki yeri, yeniden
yapılanmanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Parlamentoya raporlanması şeklinde tayin edilmiştir.
Sayıştay raporları aracılığı ile hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi, kamu yönetiminde
şeffaığın sağlanması amaçlanmıştır. Bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklarla mali denetime
ilişkin görevlerini daha hızlı biçimde yerine getiren Sayıştaylar, kaynaklarının önemli bir bölümünü
etkililik, ekonomiklik ve verimlilik denetimine yönlendirmeye başlamıştır. Ayrıca, kamu yönetimi
reformlarının en önemli amaçlarından biri de kamu hizmetlerinin daha verimli, etkin ve kaliteli
sunulmasıdır.
İletişim olanaklarının gelişmesi ve küreselleşme olgusu ülkeleri ekonomik ve sosyal
olarak birbirine daha da yakınlaştırmış hatta bağımlılıklarını arttırmıştır. Ülkeler arası ticaretin
sürekli gelişmesi siyasal birliktelikleri ve bölgesel anlaşmaları beraberinde getirmiştir. Karşılıklı
bağımlılıkların artması ekonomik kriz, çevre, ulaşım, uluslararası kaçakçılık, göçmenlerin durumu,
bilişim gibi sınır aşan ve ülkelerin tek başına çözüme kavuşturamayacakları sorunlarla karşı
karşıya kalmalarına neden olmaktadır.
Bu yeni durum karşısında Sayıştaylar uluslararası alanda, gerçekleştirdikleri ortak ve paralel
denetimlerle küresel sorunlara küresel ölçekte cevap arama yolunda çalışmalar yürütmeye
başlamışlardır. Bu doğrultudaki girişimler INTOSAI ve diğer yüksek denetim kurumlarının
uluslararası-bölgesel organizasyonları tarafından da teşvik edilmekte ve desteklemektedir. Söz
konusu organizasyonlar, yayımladıkları rehberler aracılığıyla tüm ülkelerin benzer standartlarda
denetim yapmasını sağlamaya çalışmakta ve böylelikle ortak denetimlere zemin hazırlamaktadırlar.
Önümüzdeki dönemde Sayıştay bu yeni eğilimleri de dikkate alarak sadece ulusal değil uluslararası
alanda da önemli bir aktör olarak denetimlerini gerçekleştirecek ve denetim metodolojisinin
gelişimine katkıda bulunacaktır.
MisyonVizyon
Temel Değerler
Stratejik Plan 2014 • 2018
25
3-MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER
3.1-Misyon
•Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı sağlamak üzere, uluslararası
standartlarla uyumlu denetimler yapmak, adına denetim yaptığı TBMM ve kamuoyuna raporlar
sunmak,
•Kamu kurumlarının mali yönetim, performans yönetimi ve 5018 sayılı Kanunun raporlama
gerekliliklerine uygun hareket etmesini ve kamu kaynaklarının ekonomik, verimli, etkin kullanımına
kanıt oluşturacak şekilde güvenilir, zamanlı, bilgi verici mali düzenlemelere uygun mali tablolar ile
diğer raporlar sunmasını sağlamak,
•Genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının mali işlemlerinden kamu zararına yol
açan hususları sağlam bilgi ve analizlere dayanacak ve zamanlı şekilde kesin hükme bağlamaktır.
3.2- Vizyon
Kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü ve kurumsal yönetimde diğer kamu kurumlarına
örnek bir kurum olmaktır.
3.3- Temel Değerler
Bağımsızlık ve Tarafsızlık
Bağımsızlık, Sayıştayın bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak varlığının ve tarafsız
hizmetler sunabilmesinin ön koşuludur. Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir
biçimde yürütülmesi ve mesleki etik kurallarına uyulması kurumsal güvenilirliğin vazgeçilmez bir
unsurudur. Bu nedenle Sayıştay Kanunu bu temel değeri 3 üncü maddesi ile güvence altına
almıştır.
İyi Yönetişim ve Beklentilere Duyarlılık
Kurum yönetiminde hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik, katılımcılık, eşitlik, adil olmak,
tutarlılık, hukukun üstünlüğü, bilimsellik gibi iyi yönetişim ilkelerini gözetmek ve uygulamak temel
prensiplerimizdendir. Bu ilkeler ışığında, Parlamento ve kamuoyu ile diğer ve dış paydaşların
beklenti ve ihtiyaçlarına duyarlı olunması, daha iyi bir kamu yönetimini hedeeyen ortak bir anlayış
içinde çözümler üretilmesi son derece önemlidir.
Yeniliğe Açıklık
Günümüz dünyasındaki hızlı gelişim ve buna bağlı olarak oluşan sorunlara genelde kamu
yönetiminin, özelde denetim kurumlarının zamanında ve etkin cevaplar bulmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu nedenle; sürekli gelişim anlayışıyla yeniliklerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulanların
hayata geçirilmesi önem taşımaktadır.
Mesleki Yetkinlik ve Çalışanların En Değerli Varlık Olarak Kabulü
Denetimde kalitenin sağlanması; mesleki bağımsızlığa sahip, yaratıcı ve analitik düşünen,
ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın, denetim kültürünü özümsemiş mensupların varlığıyla mümkün
olacaktır. Bu inançla çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi hedeenmektedir.
Stratejik Amaçlar
ve
Hedefler
Stratejik Plan 2014 • 2018
29
4-STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER
AMAÇLAR ve HEDEFLER
DENETİM
AMAÇ 1: Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde
hesap verme sorumluluğunun ve şeffaığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince
gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak
HEDEF 1. 1: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe
sistemi, kontrol sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-
faaliyet raporu) gibi sistemlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak
DENETİM
AMAÇ 2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım
ve kapasitesini geliştirmek
HEDEF 2.1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
HEDEF 2. 2: Mesleki yeterliliği artırmak
HEDEF 2. 3: Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki
ve ilgili diğer kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
YARGI
AMAÇ 3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
HEDEF 3.1: Yarfonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim
altyapısını geliştirmek
HEDEF 3.2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
KURUMSAL YÖNETİM
AMAÇ 4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini
ve insan kaynakları yönetimini güçlendirmek
HEDEF 4.1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
HEDEF 4.2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
İLETİŞİM
AMAÇ 5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaık ilkelerinin geliştirilmesine katkı
sağlamak amacıyla Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar
yapmak
HEDEF 5.1: TBMM ile ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin farkındalığı
artırmak
HEDEF 5.2: Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
HEDEF 5.3: Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler
nezdinde tanıtmak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
30
4.1- Hedeer Bazında Performans Göstergeleri
DENETİM
AMAÇ 1: Uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde denetim yapılarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından bütçe hakkının kullanılabilmesi için kamu idarelerinde hesap verme
sorumluluğunun ve şeffaığın yerleştirilmesi ile 5018 sayılı Kanun gereğince gerekli altyapının
oluşturulmasına katkı sağlamak
5018 sayılı Kanun ve yeni Sayıştay Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinde hesap verme
sorumluluğu ve şeffaığın geliştirilmesi ve etkin denetim yapmanın olanaklı hale gelmesinin
en önemli ayaklarından biri, denetlenecek kurumlarda kurum bazında kurulmuş uluslararası
standartlara uygun, muhasebe sistemi başta olmak üzere tüm sistem gereksinimlerini düzgün
bir şekilde karşılayacak mekanizmaların yerleşmiş olmasıdır. Bu nedenle, Sayıştayın görev
kapsamına giren bütün idarelerde etkin bir kamu mali yönetim anlayışının yerleşmiş olması ve
kontrol süreç ve mekanizmalarının kurulup geliştirilmesi gerekmektedir.
Kamu idarelerinde kamu mali yönetim sisteminin kurulması ve yerleştirilmesi; kalkınma
planlarında öngörülen amaçlardan başlayarak kurumsal stratejik planların, yıllık performans
programlarının ve faaliyet raporlarının yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp sonuçlandırılmasını
gerektirir. Ayrıca kamu idarelerinde iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulmuş olması;
•Kamu kaynaklarının etkin, etkili, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde
kullanılması,
•İş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu,
•Faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi,
•İdarenin varlıklarının korunması ve
•Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlanması
hususlarında ilerleme kaydedilmesine katkı sağlayacaktır.
Stratejik Plan 2014 • 2018
31
HEDEF 1.1: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun gereğince kurulması gereken muhasebe sistemi, kontrol
sistemi, performans yönetimi sistemi (stratejik plan-performans programı-faaliyet raporu) gibi sistemlerinin
kurulmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamak
No Performans Göstergeleri
Zamanlama
Açıklama
2014 2015 2016 2017 2018
1
Denetlenen Kurum Sistem
Değerlendirme Formunun
tamamlanması
ü
2
Kamu idarelerinin muhasebe
sistemi, iç kontrol sistemi,
performans yönetim sistemi gibi
sistemlerini kurmuş olduklarının
değerlendirilmesi
ü ü ü
2015–2016 dönemi
%40
2016–2017 dönemi
%60
2017–2018 dönemi
%80
3
Kamu idareleri tarafından
benimsenen ve uygulanan
muhasebe ve iç kontrol
sistemleriyle ilgili Sayıştay
önerilerinin uygulanma oranı
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%70
4
Olumlu denetim görüşü verilen
kamu idaresi yüzdesinde artış
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%70
Stratejik Adımlar
Yürütülen denetimler ve hazırlanan denetim raporları aracılığıyla denetlenen kamu
kurumlarının muhasebe sistemi, iç kontrol sistemi, performans yönetim sistemi gibi sistemleri ne
ölçüde oluşturduğunu belirlemek
Değerlendirmelerin sistematik ve standart şekilde yapılmasını sağlamak üzere gerekli
formları hazırlamak ve uygulamaya koymak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
32
AMAÇ 2: Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesini geliştirmek
5018 sayılı Kanun, kamu mali yönetimi ve kontrolünde yeni bir yaklaşımın temelini
oluşturmuştur. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ise, bu amacı sağlamak üzere uygulanacak yeni
denetim yaklaşımını oluşturmuştur. 6085 sayılı Kanun Sayıştayın düzenlilik ve performans
denetimleri yapmasını öngörmektedir. Kanun düzenlilik denetiminin üç unsurunu şu şekilde
sıralamaktadır:
- Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara
ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
- Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç
duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş
bildirilmesi,
- Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi.
Bu doğrultuda kurumumuzun, kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için denetim
anlayış, yaklaşım ve kapasitesini geliştirme ihtiyacı da doğmuştur. Bu ihtiyacın varlığı ve dış
paydaş analizlerinde de görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, denetim anlayış ve yaklaşımını
değiştirmek amacıyla denetim çalışmaları yürütülecek, meslektaşların mesleki yeterliliğin
artırılması sağlanacak, denetim teknik altyapısı sürekli geliştirilecek, ulusal ve uluslararası mesleki
ve ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği yapılacaktır.
Ayrıca Sayıştayın, kamu idarelerinin amaç ve hedeerine ilişkin uygulamalarını
değerlendirecek olması da yeni denetim yaklaşımlarını geliştirmeyi ön plana çıkarmaktadır.
Hükümetin hazırladığı “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi
Stratejisi” Sayıştaya birtakım sorumluluklar vermektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi
amacıyla Sayıştay bir komisyon kuracak ve Yolsuzlukla Mücadele Stratejisinin hazırlanması için
bu alanda çalışacaktır.
Stratejik Plan 2014 • 2018
33
HEDEF 2.1: Denetim anlayış ve yaklaşımını değiştirmek
No Performans Göstergeleri
Zamanlama
Açıklama
2014 2015 2016 2017 2018
1
Uluslararası denetim
standartlarını yeterli şekilde
uygulayan denetim ekibi
sayısında artış
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%60
2
Uluslararası denetim
standartlarına uygun denetim
raporlarının yüzdesinde artış
ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%60
3
Uygulama Sonuçları ve
İzleme Raporunda kalite
kontrol incelemeleri sonucu
tespit edilen uygunsuzlukların
sayısında azalma
ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%60
4
Performans denetimi, EEV
denetimi, bilişim sistemleri
denetimi, mali istatistikleri
değerlendirme, genel uygunluk
bildirimi hazırlama rehberlerinin
yayımlanması.
ü
2015 sonu itibariyle
5
Denetim raporlarında tespit
edilen yolsuzluk sayısında
azalma
ü ü ü ü ü
6
Riskli alan/sektör raporunun
tamamlanması
ü
Stratejik Adımlar
Uluslararası denetim standartlarını tüm denetim işlemlerinde uygulamaya koymak ve buna
uygun olarak denetim rehberlerini hazırlamak ve/veya güncellemek
Denetim kalitesinin sağlanması için gerekli rehberleri hazırlamak ve uygulamaları
değerlendirerek iyileştirmek
Yıllık denetim programlarında, belirlenecek riskli alanlara öncelik vermek
Yolsuzlukla mücadelede Sayıştayın aktif rol alması için gerekli görülen faaliyet ve çalışmaları
gerçekleştirmek
T.C. Sayıştay Başkanlığı
34
HEDEF 2. 2: Mesleki yeterliliği artırmak
No Performans Göstergeleri
Zamanlama
Açıklama
2014 2015 2016 2017 2018
1
Denetim metodolojisi,
uluslararası denetim
standartları, ekip çalışması,
denetim yönetimi, proje/zaman
yönetimi, iletişim, bilgisayar
becerileri, vs. gibi konularda
verilen eğitim programlarının
kalitesinin artırılması
ü ü ü ü ü
2
Uluslararası denetim sertifikası
sahibi meslek mensubu sayısı
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%3
3
Ekip çalışmasında başarılı olan
denetim ekibi sayısındaki artış
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%70
4
Zamanlılık ve raporların sunumu
açısından denetim planlarına
uygun yürütülen denetim sayısı
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%70
5
Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerinin (BDDT) etkin
şekilde kullanıldığı denetim
sayısı
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%70
6
BDDT ve BT sistemlerini etkin
şekilde kullanan denetçi sayısı
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%70
7
BDDT Kullanıcı Formunda
olumlu görüş sayısında artış
ü ü ü ü ü
2014-2018
8
Diğer uluslararası örgütlerde/
ilgili kurumlarda görevlendirilen
meslek mensubu sayısı
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle 50
kişi
9
Mesleki araştırma çalışmaları
yürütmek veya staj yapmak
üzere diğer ülke Sayıştaylarında
görevlendirilen denetçi sayısı
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle 50
kişi
10
Genel Eğitim Planının uygulanma
oranı
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%80
Stratejik Adımlar
Hazırlanacak Genel Eğitim Planının etkin bir şekilde uygulamak ve eğitim sonuçlarının eğitim
kalitesi değerlendirme aracı yoluyla değerlendirmek
Mesleki konularda ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma ve inceleme çalışmalarını
gerçekleştirmek
Stratejik Plan 2014 • 2018
35
BDDT’nin denetimlerde etkin şekilde kullanılmasını sağlamak için değerlendirme formlarını
hazırlamak ve uygulamaya koymak
Meslek mensuplarının uluslar arası denetim sertifikaları almalarını desteklemek üzere ilgili
çalışmaları gerçekleştirmek
HEDEF 2.3: Modern denetim metodolojilerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili diğer
kuruluşlar ile etkin işbirliği yapmak
No Performans Göstergeleri
Zamanlama
Açıklama
2014 2015 2016 2017 2018
1
Kamu idarelerinde eğitim için
görevlendirilen denetçi sayısı
ü ü ü ü ü
2014 yılından itibaren
her yıl 20 kişi
2
Denetime ilişkin iyi uygulama
örneklerinin paylaşılması
amacıyla düzenlenen
uluslararası çalıştay sayısı
ü ü
2014-2018 döneminde
2 çalıştay
3
Denetim metodolojisinin
geliştirilmesi amacıyla
hazırlanan ve yürütülen
araştırma projesi sayısı
ü ü ü ü ü
2014-2018 döneminde
5 proje
4
Uluslararası örgütler ve diğer
ülke Sayıştayları ile yürütülen
ortak denetim sayısı
ü ü ü ü
2014 yılından itibaren 4
denetim
5
Ulusal ve uluslararası düzeyde
düzenlenen konferans sayısı
ü ü ü ü ü
2014 yılından itibaren
her yıl 1 konferans
6
Uluslararası İşbirliği Memnuniyet
Anketinden elde edilen olumlu
sonuç yüzdesinde artış
ü ü ü
Stratejik Adımlar
Eğitim, bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlamak amaçlarıyla denetlenen kamu kurumlarıyla
çalışmalar gerçekleştirmek
Uluslararası örgütler ve diğer ülke Sayıştayları ile ortak çalışmalar yürütmek
Ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirilecek araştırma projeleri, çalıştay ve konferanslar
aracılığıyla bilgi paylaşımını sağlamak
Gerçekleştirilen işbirliği faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmek
T.C. Sayıştay Başkanlığı
36
YARGI
AMAÇ 3: Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapıyı geliştirmek
Sayıştay, Anayasa’nın “Yargı” başlıklı bölümünde düzenlenmiş olup kendisine denetimin yanı
sıra yargılama yetki ve görevi verilen bir kurumdur. Sayıştay yargısının etkin ve hızlı işleyebilmesini
adil yargılanma hakkı içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Bu güne kadar Sayıştay yar
kararları sorumlulara ve ilgili kurumlara gönderilmekte ancak kamuoyuyla paylaşılmamakta idi.
Yarkararlarının diğer yüksek yargı organları gibi kamuoyuyla tam ve zamanında paylaşılması
şeffaf bir yargının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Kolaylıkla ulaşılabilecek bir kararlar külliyatının
konu veya diğer esaslar açısından tasnifinin yapılarak yargı dairelerinin kullanımına sunulması bir
içtihat oluşmasına da destek verecektir. Yerleşmiş içtihatların varlığı adil yargılamaya olan güveni
pekiştirecektir. Bununla birlikte, yargılama sonucunda çıkan ilam ve tutanakların tamamının
kamuoyu ile paylaşılması amacıyla yayınlanması gerekmektedir. Yüksek mahkemelerin
kararlarının tamamına internet sitelerinden ulaşılabildiği gibi Sayıştay kararlarına da internet
aracılığıyla ulaşımın yolunun açılması gerekmektedir. Mevcut uygulamada, bazı seçme kararlar
özet olarak internette yayınlanmaktadır. Sayıştay dairelerinin ve kurullarının kararlarını zamanında
ve tam olarak yayınlayacak bir yönetim anlayışının benimsenmesi ve hayata geçirilmesi önem arz
etmektedir.
Sayıştay yargısal faaliyet alanında etkinlik için mahkeme kararlarının uygulama sonuçlarının
izlenmesine ilişkin sağlıklı bir takip yönteminin kurulması gereklidir. Sayıştay yargılamasının
sonucu olan ilamların yerine getirilip getirilmediği bu güne kadar yeterince izlenememiştir. Sayıştay
yargısının etkinliği ancak ilamların infazının güvence altına alınması ile mümkündür. Yeni Sayıştay
Kanunu ilamların infazı konusunda sorumlulukları açık ve net olarak belirlemiş ve izleme görevini
Sayıştay Başsavcılığına vermiştir. Bu görevin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için hukuki ve
teknik altyapının kurulması önem arz etmektedir. Ayrıca, ilamların infaz sonuçlarının sorumlular
tarafından düzenli olarak Sayıştaya, Sayıştay tarafından da Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
kamuoyuna raporlanmasını sağlayacak sistemin kurulması gerekmektedir.
Bu amaç doğrultusunda; yargı fonksiyonunun daha etkin, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak
bilişim altyapısı geliştirilecek, ilamların infazının önündeki engeller belirlenerek bunların ortadan
kaldırılmasına yönelik önlemler alınacaktır.
Stratejik Plan 2014 • 2018
37
HEDEF 3.1: Yargı fonksiyonunun daha etkin, adil, hızlı ve şeffaf işlemesini sağlayacak bilişim altyapısını
geliştirmek
No Performans Göstergeleri Zamanlama Açıklama
2014 2015 2016 2017 2018
1
Yargılama sürecinde görevli
meslek mensuplarının bilgi ve
deneyimlerinin artırılmasına
yönelik yurtiçi ve yurtdışı eğitim
sayısı
ü ü ü ü ü
2014 sonundan
itibaren 5 eğitim
programı
2
Sayıştay yargısına ilişkin
uygulamanın Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
paralelinde geliştirilmesi
ü ü ü ü ü
3
Tüm ilgililerin yargısal süreç ve
kararlara erişim oranını % 90
olarak gerçekleştirmek
ü
Aralık 2015
4
Bilişim alt yapısının
tamamlanması
ü
Aralık 2014
Stratejik Adımlar
Yargılama süreçlerine yönelik bilişim altyapısını tamamlamak
Yargılama süreçlerine ilişkin mevzuatı güncellemek
Yargılama sürecinde görevli meslek mensuplarına verilecek eğitimlerle süreçlerin daha etkin
ve hızlı işlemesini sağlamak
HEDEF 3.2: İlamların infazının etkinliğini artırmak
No Performans Göstergeleri
Zamanlama
Açıklama
2014 2015 2016 2017 2018
1
İlamların izlenme oranında artış
sağlanması
ü ü ü ü ü
2
İlamların infazı oranında her yıl
artış sağlanması
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%70
Stratejik Adımlar
İlamları izlemek ve sonuçlarını her yıl Başkanlığa raporlamak
İlamların infazına ilişkin engelleri belirlemek
İlamların infazının takibinin sağlamak için bir form hazırlamak ve uygulamaya koymak
T.C. Sayıştay Başkanlığı
38
KURUMSAL YÖNETİM
AMAÇ 4: Sayıştay fonksiyonlarını etkin yürütebilmek için kurumsal yönetim kapasitesini ve insan
kaynakları yönetimini güçlendirmek
Bir kurumdan beklenen verimin en üst düzeyde elde edilmesi için kurumsal yönetim
kapasitesini güçlendirip geliştirmek gerekmektedir. Bu hususta yönetime yardımcı olacak
en önemli araç şüphesiz ki kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak bir yönetim bilgi
sisteminin oluşturulmuş olmasıdır. Bilindiği üzere değişen Sayıştay Kanunu ile kurumumuzun
görev alanı genişlemiştir. Bu durum kurumumuz açısından gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip
olunan bilgiyi hızla arttıracaktır. Bununla birlikte işlemlerin daha hızlı yapılması ve kararların daha
hızlı alınması konusundaki kurumumuza yönelik beklentinin de artması doğal kabul edilmelidir. Bu
durumda kurumumuz yöneticilerinin, kurum ve kaynakları hakkında karar alırken başlıca ihtiyaç
duyacağı şey, doğru ve zamanında sahip olunacak bilgidir. Yönetim işlevlerinin gerektirdiği bilginin
güvenilir, doğru ve zamanında elde edilebilmesi ve yönetilebilmesi için süratli ve doğru kararlar
alabilmeyi kolaylaştıracak bir yönetim bilgi sisteminin kurulması ve işlemesi gerekmektedir.
Diğer taraftan bir kurum veya kuruluşun etkin çalışma durumunu belirleyen diğer bir temel
faktör kurum çalışanlarıdır. Bu bağlamda insan kaynakları bir kuruluşun en değerli varlığıdır.
Dolayısıyla kurumumuzda insan sermayesinden yeterince yararlanılmasını sağlayacak bir
mekanizmayı başarılı bir şekilde çalıştırmak gerekmektedir. Bu amaç ancak personel yönetimi
anlayışından insan kaynakları yönetimine geçişle mümkün olabilecektir. İnsan kaynakları yönetimi
ile faaliyetler kurumumuz için en etkili gücünü geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak amacına
dönük gerçekleşebilecektir. Personelden etkin şekilde yararlanmak için personel değerlendirmesi,
kariyer gelişimi ve yönetimine odaklanan bir insan kaynakları yönetim planı geliştirilmelidir. Bu
özel alanlara ilişkin prosedür ve politikalar idare tarafından belirlenecektir. Ayrıca, kamu kurum
ve kuruluşlarının verimli ve etkili olabilmesi için her bir çalışanın bireysel kapasitesini ve mümkün
olan en üst düzeyde çalışma arzusunu arttırmak gerekliliği de kabul edilmektedir. İnsan kaynakları
yönetimi ile “insan” öğesini kurumumuz faaliyetlerinin merkezinde gören, onu ön plana çıkaran bir
yaklaşım benimsenecektir. Bu konu, düzenli personel memnuniyet anketlerinin yürütülmesini ve
sorunlara anında ve etkin çözümler bulunmasını öngören bir politikanın uygulanmasını gerektirir.
Bu amaçlar doğrultusunda; kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi
sistemi oluşturulacak, insan kaynakları, Sayıştay faaliyetlerindeki yenilikleri uygulayabilecek
yetkinliğe sahip kılınacak, çalışan memnuniyeti artırılacak, personel yönetiminden insan kaynakları
yönetimine geçilecektir.
Stratejik Plan 2014 • 2018
39
HEDEF 4.1: Kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini sağlayacak yönetim bilgi sistemi oluşturmak
No Performans Göstergeleri
Zamanlama
Açıklama
2014 2015 2016 2017 2018
1
Süreç yönetim çerçeve
belgesinin tamamlanması
ü
2014 Aralık
2
Yönetim bilgi sisteminin
kurulması
ü
2015 Aralık
3
Kurumsal Risk Kütüğü
ve Risk Azaltma Planının
tamamlanması
ü
2015 Aralık
4
Maliyeti hesaplanan denetim
çalışması sayısı
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%50
Stratejik Adımlar
İç kontrol süreçleri, süreç haritaları, iş akışlarını kapsayan çerçeveyi belirlemek için
çalışmaları gerçekleştirmek
Yönetim bilgi sistemi yazılımı almak ve geliştirmek
Kurumsal Risk Kütüğü ve Risk Azaltma Planının geliştirilmesi için uluslararası bir proje
yapmak
Denetimlerin maliyetlerinin hesaplanmasına imkan sağlayacak sistemi geliştirmek
HEDEF 4.2: İnsan kaynakları yönetiminin etkinliğini artırmak
No Performans Göstergeleri
Zamanlama
Açıklama
2014 2015 2016 2017 2018
1
İnsan kaynakları yönetim stratejisi
uygulanma oranı (Uygulama
Anketi Değerlendirmesi)
ü ü ü ü
2016 sonu itibariyle
%80
2
İdarenin insan kaynakları
konusunda personelle yaptığı
görüşmelerin sıklığı
ü ü ü ü ü
2014-2018 dönemi için
her yıl 1 toplu görüşme
3
Çalışan Memnuniyet
Anketi sonuçlarının olumlu
değerlendirme yüzdesi
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%80
4
Personel değerlendirme
sisteminin kurulması ve
uygulanması
ü ü ü
Stratejik Adımlar
İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisini hazırlamak, uygulamak ve uygulama sonuçlarını
değerlendirmek
Çalışanların memnuniyet ve motivasyonunun artmasını sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek
ve bu faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek
Personel değerlendirme sistemini geliştirmek
T.C. Sayıştay Başkanlığı
40
İLETİŞİM
AMAÇ 5: Hesap verme sorumluluğu ve şeffaık ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
Sayıştayın kamuoyu nezdinde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak
İletişim, Sayıştayın iyi işlemesine kayda değer derecede katkıda bulunan en önemli
araçlardan biridir. Özellikle dış paydaşların güveninin artırılması ve kamu kaynaklarının etkin,
ekonomik ve verimli kullanımının sağlanmasında önde gelen kamu kurumu olarak Sayıştayın
imajının yaygınlaştırılmasında iletişim önemli hale gelmektedir.
Bu planda ortaya konulan zayııklardan biri de Sayıştay raporlarının TBMM’de görüşülmesine
yönelik net olarak belirlenmiş usul ve esasların mevcut olmamasıdır. Bu husus Sayıştay raporlarının
önemi ve etkinliğini azaltan bir durumdur. Bu zayıığı ortadan kaldırmak için Sayıştay TBMM ile
olan ilişkilerini artırmalı ve ihtiyaçlarını Parlamentoya bildirmelidir. Buna bağlı olarak TBMM ile
olan ilişkiler çift yönlü bir yaklaşım gerektirmektedir.
Sayıştay Kanununda yapılan değişiklikten bu yana Sayıştay denetim metodolojileri ve
denetim yaklaşımı da değişmiştir. Denetlenen kurumlar bu değişimden doğrudan etkilenenler
olarak değişim konusunda bilgilendirilmesi gereken en önemli paydaşlardır. Denetlenen
kurumların denetimin amacı kapsamı ve metotları hakkında farkındalıklarının artırılması değişim
yönetim sürecini olumlu anlamda etkileyen faktörlerden biridir.
Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımının sağlanmasında önde gelen
kamu kurumu olarak Sayıştay raporlarını kamuoyuyla paylaşmak durumundadır. Sayıştay TBMM
ve dolayısıyla vatandaşlar adına denetim yapmaktadır. Halk, medya, sivil toplum ve akademik
çevreler Sayıştayın fonksiyonları, faaliyetleri ve raporları konusunda bilgilendirilmelidir. Bu hususu
göz önünde bulundurarak Sayıştay basın toplantıları veya konferanslar gibi faaliyetler yürütecektir.
Stratejik Plan 2014 • 2018
41
HEDEF 5.1: TBMM ile ilişkileri geliştirmek ve Sayıştay faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırmak
No Performans Göstergeleri
Zamanlama
Açıklama
2014 2015 2016 2017 2018
1
Plan ve Bütçe Komisyonu ile
yapılan toplantıların sayısı
ü ü ü ü ü
2014-2018 dönemi
için 5 toplantı
2
Sayıştay raporlarını görüşmek
üzere TBMM bünyesinde bir
komisyonun kurulması
ü
2018 sonu itibariyle
3
Milletvekillerinin katılımıyla
düzenlenen konferans sayısı
ü ü
2015 yılında
başlamak üzere 2
yılda 1 konferans
Stratejik Adımlar
TBMM ile birlikte gerçekleştirilecek konferans, toplantı ve çeşitli faaaliyetlerin belirlendiği
İletişim Stratejisini hazırlamak ve uygulamak
HEDEF 5.2: Denetlenen kurumlarla etkin iletişimi geliştirmek
No Performans Göstergeleri
Zamanlama
Açıklama
2014 2015 2016 2017 2018
1
Denetlenen kurumların üst
yönetimleriyle yapılan toplantı
sayısı
ü ü ü ü ü
2014-2018 dönemi
için her yıl 2 toplantı
2
Denetlenen kurumlarca
doldurulan denetim farkındalık
anketlerinden alınan olumlu
sonuç sayısında artış
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%70
3
Denetlenen kurumlarla iletişim
konularına yönelik hazırlanan
değerlendirme raporunun
hazırlanması
ü ü ü ü ü
Stratejik Adımlar
Denetlenen kurumlarla ilişkiler bağlamında kurum içi ve kurum dışı iletişimin temel
prensiplerinin belirlendiği İletişim Stratejisini hazırlamak ve uygulamak
Denetlenen kurumlarla iletişimi, yapılacak anketler aracılığıyla değerlendirmek
T.C. Sayıştay Başkanlığı
42
HEDEF 5.3: Sayıştayı ve faaliyetlerini kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler nezdinde tanıtmak
No Performans Göstergeleri
Zamanlama
Açıklama
2014 2015 2016 2017 2018
1
Sayıştay ve raporlarına ilişkin
düzenlenen basın toplantılarının
sayısı
ü ü ü ü ü
2014-2018 dönemi
için her yıl 2 toplantı
2
Tanıtım kitapçığı yoluyla
bilgilendirilen kurum sayısı
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
tüm kurumlar
3
Düzenlenen ulusal ve
uluslararası sempozyum sayısı
ü ü ü ü ü
2014-2018 dönemi
için her yıl 1
sempozyum
4
Sivil toplum kuruluşlarıyla
yapılan toplantı sayısı
ü ü ü ü ü
2014-2018 dönemi
için her yıl 1 toplantı
5
Kurumsal tanınırlık anketinin
sonuçlarında iyileşme
ü ü ü ü ü
2018 sonu itibariyle
%50
Stratejik Adımlar
Kamuoyu, medya, sivil toplum ve akademik çevreler ile ilişkiler bağlamında kurum içi ve kurum
dışı iletişimin temel prensiplerinin belirlendiği İletişim Stratejisini hazırlamak ve uygulamak
Sayıştayın tanınırlığının artırılması için sempozyum, toplantı ve seminer gibi çeşitli faaliyetleri
gerçekleştirmek ve bu faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek
Mali Yapı
Stratejik Plan 2014 • 2018
45
5- MALİ YAPI
2012 Yılı Başkanlığımız bütçesi 142.162.130 TL olarak kanunlaşmış, 2011 yılı bütçesinden
taahhüt artığı olarak 1.237.343 TL ödenek eklenmesi ile ödenek toplamı 143.399.473 TL olmuştur.
Bütçe ödeneğinin 2012 yılı içerisinde 130.495.385 TLsi harcanmış olup, 12.904.089 TL ödenek
iptal edilmiştir.
“Ekonomik sınıandırma” açısından Başkanlığımızın 2011 ve 2012 yılları bütçesinde yer
alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri şöyledir:
2011–2012 Yılları Ekonomik Sınıandırmaya Göre Karşılaştırmalı Bütçe Giderleri
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN
TÜRÜ
2011 2012
ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA
1
Personel Giderleri 90.103.900 80.964.131 91.261.710 86.418.913
2
Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi
Gid.
11.470.000 9.798.553 11.595.500 10.996.919
3
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
25.283.500 20.131.068 29.643.500 24.512.056
5
Cari Transferler 573.100 563.642 606.420 601.648
6
Sermaye Giderleri 14.788.428 9.493.429 10.292.343 7.965.849
TOPLAM 142.218.928 120.950.823 143.399.473 130.495.385
Başkanlığımızın 2012 yılında harcamalarının %66’ personel giderlerine,
%8,5’i sosyal güvenlik kurumları devlet primi giderlerine, %19’u mal ve hizmet alım
giderlerine, %0,5’i cari transferlere ve %6’ da sermaye giderlerine harcanmıştır.
2012 Yılı Harcama Oranları
EKONOMİK
KODU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ HARCAMA
HARCAMA
ORANI
1 Personel Giderleri 86.418.913 %66,22
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Primi Gid. 10.996.919 %8,42
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 24.512.056 %18,80
5 Cari Transferler 601.648 %0,46
6 Sermaye Giderleri 7.965.849 %6,10
TOPLAM 130.495.385 %100
T.C. Sayıştay Başkanlığı
46
5.1- Maliyetlendirme
Sayıştay Başkanlığı bütçe dışında kaynağı olmayan, Genel Bütçeye tabi bir kurumdur.
Kendisine tahsis edilen kaynaklar ile proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
.
STRATEJİK AMAÇLAR
VE HEDEFLER
MALİYET (TL)
YILLAR
5 YILLIK
TOPLAM
AMAÇLAR HEDEFLER 2014 2015 2016 2017 2018
SA1 SH1
14.182.000 15.316.500 16.541.000 17.864.500 19.300.000
83.204.000
SA2
SH1
5.493.400 5.457.500 5.903.000 6.105.000 6.600.000
29.558.900
SH2
5.221.800 5.600.000 6.048.500 6.532.000 7.054.000
30.456.300
SH3
366.000 984.000 1.570.000 1.246.000 1.870.000
6.036.000
SA3
SH1
2.324.400 2.490.000 1.608.000 1.737.500 1.876.500
10.036.400
SH2
429.000 464.400 501.000 541.200 584.000
2.519.600
SA4
SH1
1.945.000 840.000 580.000 625.000 700.000
4.690.000
SH2
5.727.000 3.181.600 3.580.000 3.865.000 4.180.000
20.533.600
SA5
SH1
100.800 120.000 80.000 146.000 160.000
606.800
SH2
227.600 155.000 167.000 180.000 195.000
924.600
SH3
610.000 600.000 648.000 700.000 755.000
3.313.000
TOPLAM MALİYET
36.627.000 35.209.000 37.226.500 39.542.200 43.274.500 191.879.200
İzleme ve
Değerlendirme
Stratejik Plan 2014 • 2018
49
6-İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Stratejik planların hazırlanması kadar uygulama aşamasındaki izleme ve değerlendirme
sonuçlarının stratejik plana yansıtılması yönetimin, stratejik plandan beklentilerinin gerçekleşmesini
azami seviyeye çıkaracaktır.
Stratejik planın başarı ile uygulanması, izleme ve değerlendirme süreçlerinin belirlenerek
kurumun her biriminin ve çalışanların bu sürece katkılarının sürekliliğini sağlamakla mümkün
olacaktır.
Kanunumuzda stratejik planın hazırlanması Denetim Planlama ve Koordinasyon Kuruluna
verilmiş olup kurul bu işi Strateji Geliştirme Birim Başkanlığının da katılımı ile kurum içinde bir
komisyon eliyle yapmaktadır. İzleme ve değerlendirmeye ilişkin hazırlanan raporlar kurulun
inceleme ve değerlendirmesine sunulacaktır. Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından
yapılan değerlendirme sonuçlarının uygulanması ise Başkanlığın onayı ile yürütülecektir.
İzleme değerlendirme ve strateji ilerleme raporlarının Stratejik Plan İzleme Komisyonu
tarafından yürütülmesi ve verilerin Strateji Geliştirme Birim Başkanlığında toplanması ve
arşivlenmesi yönetim bilgi sisteminin işleyişine de katkı sağlayacaktır.
Stratejik planda yer alan amaç ve hedeeri gerçekleştirmeye yönelik proje ve faaliyetler,
bunların uygulanmasını izleyecek ve değerlendirecek olan sorumlu birimler ve uygulamaya ilişkin
zamanlama Stratejik Plan Eylem Planında belirtilmiştir.
6.1- Stratejik Planın İzlenmesi
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
Hedeer için belirlenmiş olan performans göstergelerine ilişkin verilerin düzenli olarak toplanması
ve değerlendirilmesi izleme faaliyetinin temelini oluşturmaktadır. İzleme raporlarında objektiik
esas olup ilerleme sağlanan alanlar yanında ilerleme sağlanamayan konularda raporlanacaktır.
Sayıştay 6085 sayılı Kanunun kabulünden bu yana önemli bir değişim sürecinden
geçtiğinden bu planda belirlenen faaliyetlerin tamamının uygulanması kolay olmayacaktır. Planın
başarılı biçimde uygulanması iki etmene bağlıdır: başarılı bir değişim yönetimi politikası ve etkin
izleme.
Başarılı bir değişim yönetim politikasının belirlenmesi için Sayıştay her bir faaliyet alanında
detaylı bir durum analizi yapmalı ve ilgili riskleri azaltmak amacıyla gerekli tedbirleri almalıdır. Bu,
farklı görüşleri dikkate alan ve zamanlı çözümler üreten katılımcı bir yönetim yaklaşımını gerektirir.
Ayrıca değişim yönetimi hususlarını başarılı bir şekilde ele almak için Sayıştay iç paydaşlarından
olduğu kadar dış paydaşlarından da destek alabilir. Bu noktada hem hem dış paydaşların
değerlendirmeleri değişim yönetiminin uygun biçimde ele alınmasında bir araç olarak kullanılabilir.
Dahası Sayıştayın denetim kalite rehberi ve SAYCAP gibi yeni çıktıları etkin değişim yönetimi için
birer araç olarak kullanılacaktır.
Planda yer alan her bir hedefin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve projelere ilişkin
sorumlu ve ilgili birim veya birimler tablo halinde belirlenmiştir. İlgili birimler tarafından hazırlanan
izleme sonuçlarının, sorumlu birimler tarafından hazırlanacak yıllık izleme raporları Stratejik Plan
İzleme Komisyonu tarafından Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kuruluna sunulacaktır.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
50
Sorumlu birimler stratejik faaliyet ve projeler için belirlenen performans göstergeleri ile
uygulama sonuçlarının değerlendirildiği formları esas alarak izleme yapacaklardır. Faaliyet
ve projelerin izlenmesi için belirlenen performans göstergeleri sonuç ve çıktı odaklı olarak
düzenlenmiştir. Sorumlu birimler, düzenleyecekleri formlarda performans göstergelerinin başarı
derecesini, nedenlerini ve önerilerini belirteceklerdir.
6.2- Amaç-Hedef-Sorumlu Bi̇ri̇m İlşkisi
DENETİM YARGI KURUMSAL
YÖNETİM
İLETİŞİM
SA1 SA2 SA3 SA4 SA5
H1 H1 H2 H3 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H3
DAİRELER
TEMYİZ KURULU
DENETİM PLAN. KOOR. KURULU
BAŞSAVCILIK
DEGEM
DESTEK 1
DESTEK 2
DESTEK 3
DESTEK 4
DESTEK 6
DENETİM GRUPLARI
YOLSUZLUKLA MÜCADELE KOM.
İNSAN KAYNAKLARI BR. BŞK.
STRATEJİ GEL. BR. BŞK.
DENETİM VE YARGI BR. BŞK.
DESTEK HİZM.BR. BŞK.
SOSYAL İŞLER BR. BŞK.
ÖZEL KALEM MÜD.
Stratejik Plan 2014 • 2018
51
6.3- Stratejik Planı Değerlendirme
İzleme raporları esas alınarak yapılacak değerlendirme ile uygulama sonuçları, amaç ve
hedeerle kıyaslanarak ölçülecektir.
Stratejik Plan İzleme Komisyonu stratejik planın uygulama sürecinde sorumlu ve ilgili
birimlerden gelen verileri de dikkate alarak değerlendirecektir. Başkanlığa yeni tedbir almak, yeni
faaliyetler önermek, stratejiyi revize etmek dâhil önerilerde bulunacaktır. Böylece Stratejik Plan
gözden geçirilerek, hedeenen ve ulaşılan sonuçlar faaliyet raporu verileri ile karşılaştırılacak,
stratejik planın başarıyla uygulanabilmesi için gereken tedbirlerin alınmasına yönelik önerilerin
yer aldığı bir değerlendirme raporu Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kuruluna sunulacaktır.
Stratejik Plan ekinde yer alan Eylem Planı da yıllık denetim programlarının hazırlanması
aşamasında her yıl güncellenecek ve gerekli hallerde revize edilecektir.
6.4- 2009-2013 Stratejik Planının Değerlendirmesi
Sayıştay Başkanlığı 2009-2013 Stratejik Planı’nda, “TBMM’nin bütçe hakkını kullanmasına
yönelik olarak, kamu idarelerinin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyet
göstermesini, kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere
uygun olarak elde edilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını sağlamak için denetim yaparak
raporlar üretmek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlamaktır”
misyonu ile, “Hesap veren ve saydam kamu yönetiminin teminatı Sayıştay”” vizyonu paralelinde
belirlenen amaç ve hedeer doğrultusunda kurumun iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu alanları,
mevcut kaynakları etkin kullanarak geliştirmeyi planlamıştır.
2009 yılında uygulamaya koyulan Stratejik Planda, kurum hedeerini gerçekleştirmeye
yönelik, 3 stratejik tema, 3 stratejik amaç ve 17 stratejik hedef belirlenmiştir. Planda yer alan
stratejik hedeerin tümünün 2013 yılı sonunda gerçekleşmesi ve planın başarıya ulaşması
amaçlanmıştır. Stratejik Planın yıllık uygulaması olan performans programları ile performans
programının ve bu doğrultuda stratejik planın başarısının veya başarısızlığının göstergesi
sayılabilecek faaliyet raporları arasındaki ilişki, yapılan kanun değişikliği nedeniyle kurumun yeni
kanuna uyumu ve ikincil mevzuat çalışmalarına ağırlık verilmesinden dolayı 2011 yılına kadar tam
anlamıyla kurulamamıştır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ancak 2011 yılından itibaren
Stratejik Planın uygulama döneminin değerlendirilmesi ve sonuçların yeni plana yön vermesi
amacıyla performans izleme ve değerlendirme çalışması gerçekleştirilebilmiş ve bu çalışmalar
ilgili yıllar faaliyet raporlarında gösterilmiştir. Performans değerlendirmesi ile stratejik amaç ve
hedeerdeki gerçekleşmeler, hedeerdeki sapmalar ve nedenleri tespit edilmiş, stratejik hedeerin
gerçekleşmeme nedenlerini ortadan kaldıracak tedbirler alınmaya çalışılmıştır.
2009-2013 döneminde, stratejik amaç ve hedeerin gerçekleşmesi yönünde gelişme
sağlanan alanlar;
Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim standartlarımızı
oluşturmak.
Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek.
Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
52
Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek.
Yargılama sürecinin adil ve kısa sürede tamamlanmasına yönelik yasal düzenlemeler
hakkında çalışmalarda bulunmak.
Kurum içi ve dışındaki beklentileri karşılayan, süreklilik arz eden bir hizmet içi eğitim
politikası oluşturmak ve uygulamak.
Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem planına dayalı
olarak geliştirmek
Kurumda iç kontrol sistemi ve risk yönetimini geliştirmek.
İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisini uygulayarak etkin ve verimli bir
şekilde işleyen insan kaynakları yapısını oluşturmak.
2009-2013 döneminde sınırlı başarı sağlanan, geliştirilmeye ihtiyaç olduğu görülen ve
önümüzdeki yıllarda öncelik verilmesi gereken alanlar;
Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek.
Denetim altyapısını geliştirmek.
İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak.
Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almak
ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak
Üst yönetime doğru, tutarlı, zamanında ve uygun bilgi sunulmasını güvence altına alacak
bir yönetim bilgi sistemi kurmak.
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme sistemini kurmak ve geliştirmek.
TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini artırmak.
2014-2018 yıllarını kapsayan ikinci beş yıllık stratejik planlama çalışmalarına, birinci planın
değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar, öncelik verilmesi gereken ve önemli görülen
alanlar dikkate alınarak başlanmış olup ikinci beş yıllık stratejik planlama çalışmalarına bu
doğrultuda yön verilmiştir.
Stratejik Plan 2014 • 2018
53
7. STRATEJİK PLAN UYGULAMASINDAN BEKLENTİLER
6085 sayılı Kanunun uygulamaya konulması; Sayıştayın denetim metodolojileri, örgütsel
gelişim, insan kaynakları yönetimi, iletişim politikası ve stratejisi gibi birçok alanda yenilikler
yapmasını zorunlu kılmıştır. 2014-2018 yılları Stratejik Planı, Kanunun gerekliliklerinin yerine
getirilmesi için Sayıştaya bir yol haritası çizmektedir
Bu stratejik planın uygulanması halinde;
ü•Kamu mali yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde
yürütülüyor olacaktır,
ü• İç paydaş beklentileri karşılanmış olacaktır,
ü•Dış paydaş beklentileri karşılanmış olacaktır,
ü•Yolsuzlukla mücadele alanında önemli bir mesafe kat edilmiş olacaktır,
ü•Uluslararası standartlara uygun daha etkin bir dış denetimin sağlanacaktır,
ü•Kamu yönetimine rehberlik eden bir denetim anlayışına geçilecektir,
ü• Türkiye’de kamu yönetiminin etkinliği alanında önemli bir gelişme kaydedilmiş olacaktır,
ü•Hesap verebilirlik ve şeffaık ilkeleri, kamu yönetimi anlayışında ve uygulamalarında,
önemli ölçüde yerleşmiş olacaktır,
ü•Kamu idareleri 5018 sayılı Kanun gereğince kurmaları gereken sistemleri kurmuş ve
amacına uygun olarak işletiyor olacaklardır.