T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLAN
20192023
Ocak-2018
Ocak 2019
İÇİNDEKİLER
BAŞKAN SUNUŞU
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ ................................................................................................. 3
1-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM .......................................................... 5
1.1- Yasal Çerçeve ..................................................................................................................................... 7
1.2- Stratejik Planlama Süreci .................................................................................................................. 7
2-DURUM ANALİZİ ...................................................................................................................................... 9
2.1- Kurumsal Tarihçe ............................................................................................................................ 11
2.1.1-Osmanlı Devleti Öncesi Dönem ........................................................................................................ 11
2.1.2-Osmanlı Devleti Dönemi .................................................................................................................. 13
2.1.3-Cumhuriyet Dönemi ......................................................................................................................... 14
2.2 2014-2018 Stratejik Planının Değerlendirmesi ............................................................................... 16
2.3. Mevzuat Analizi ................................................................................................................................. 21
Anayasa hükümleri: ............................................................................................................................... 21
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu .............................................................................. 22
6085 sayılı Sayıştay Kanunu . ................................................................................................................. 23
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun . ........................................ 24
6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu .......................................................................................... 25
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi ...................... 25
2.4. Üst Politika Belgeleri Analizi ........................................................................................................... 27
2.5. Faaliyet Alanları ile İlgili Ürün ve Hizmetler ................................................................................ 31
2.6. Paydaş Analizi ve Beklentiler .......................................................................................................... 35
2.6.1- İç Paydaş Analizi ........................................................................................................................... 35
2.6.2- Dış Paydaş Analizi ......................................................................................................................... 35
2.7. Kuruluş İçi Analiz ............................................................................................................................ 36
2.7.1- İnsan Kaynakları Analizi . ............................................................................................................... 38
2.7.2- Kurum Kültürü Analizi ................................................................................................................... 43
2.7.3- Fiziki Kaynak Analizi ..................................................................................................................... 44
2.7.4- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi ........................................................................................... 44
2.7.5- Mali Kaynak Analizi ....................................................................................................................... 46
2.8. PESTLE Analizi ............................................................................................................................... 47
2.9. Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) ........................................................ 51
2.10. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi ........................................................................................... 55
3.1- Misyon ............................................................................................................................................... 59
3.2-Vizyon ................................................................................................................................................. 59
3.3- Temel Değerler ................................................................................................................................. 59
4-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER .............................................................................................. 61
4.1.Hedef Kartları . .................................................................................................................................. 64
4.2.Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler . ....................................................................................... 80
4.3.Risk Ve Kontrol Faaliyetleri ............................................................................................................. 81
5-İZLEME VE DEĞERLENDİRME . .......................................................................................................... 86
3-MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER............................................................................................... 57
3.1- Misyon ............................................................................................................................................... 59
3.2-Vizyon ................................................................................................................................................. 59
3.3- Temel Değerler ................................................................................................................................. 59
4-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER .............................................................................................. 61
4.1.Hedef Kartları . .................................................................................................................................. 64
4.2.Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler . ....................................................................................... 80
4.3.Risk Ve Kontrol Faaliyetleri ............................................................................................................. 81
5-İZLEME VE DEĞERLENDİRME . .......................................................................................................... 86
3-MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER............................................................................................... 57
SUNUŞ
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay, bin yılı
aşkın devlet geleneğimizde yargı yetkisiyle de donatılmış bir yüksek denetim
kurumudur. Türk devlet yapısı, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra İslam
devletlerinden etkilenmiş olup etkilendiği alanlardan birisi de Abbasi
Devletinde devlet gelir ve giderlerinin denetimini yapan Divan-ı İşraf
kurumudur. Başta Büyük Selçuklu Devleti olmak üzere, rk devletlerinde
Divan-ı İşraf denetim kurumu olarak görev yapmıştır. Osmanlı Devletinde ise devlet gelir ve giderlerinin
denetiminde 1839 yılına kadar Başbaki Kulluğu, 1839 1862 arası geçiş döneminde çeşitli meclisler görev
yapmıştır. 1862 yılında Sayıştay’ın bugünkü yapısının temellerini oluşturan Divan-ı Muhasebat kurulm
olup denetim ve yargı görevlerini 155 yıldır başarıyla sürdürmektedir.
Sayıştay, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), Avrupa Yüksek Denetim
Kurumları Teşkilatı (EUROSAI), Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI), Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı Organizasyonu Sayıştayları Birliği (ECOSAI) gibi uluslararası ve bölgesel birliklerin aktif üyesi
olup söz konusu kuruluşların çeşitli organlarında rev almaktadır. 2013 yılından itibaren ECOSAInin, 2017
yılından itibaren de EUROSAI’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.
Sayıştay, bütçe hakkının kullanımına katkı sağlamaya yönelik olarak denetim ve yargı hizmetlerini
en etkin şekilde sunmayı hedeflemektedir.
Sayıştay, önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletlerin 2030 hedefleri çerçevesinde, INTOSAI ve
diğer uluslararası yüksek denetim örgütlerinin uluslararası-lgesel organizasyonları tarafından da teşvik
edilen ve desteklenen ortak ve paralel denetimlerle küresel sorunlara küresel ölçekte cevap arama yolundaki
çalışmalara etkin olarak katılacaktır. Bu amaca yönelik olarak, Sayıştay Kanununun öngördüğü uluslararası
denetim standartları çerçevesinde; konu bazlı denetimler de dahil olmak üzere denetim anlayış, yaklaşım ve
kapasitesinin geliştirilmesine ağırlık verilecek, mesleki yetkinliğin artırılması sağlanacak, denetim teknik
altyapısı geliştirilecek, bilgi sistemleri denetimi alanında kurumsal kapasite oluşturulacak, ulusal ve
uluslararası mesleki ve ilgili diğer kuruluşlar ile iş birliği yapılacaktır.
Ayrıca, kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması için kamu mali yönetim
sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak planlama, yönetim ve raporlama süreçlerinin iyileştirilmesi
amacıyla yapılan çalışmalar denetimin daha sağlıklı yürütülmesine imkan sağlayacağından, Sayıştay ilgili
kurumlarla iş birliği yaparak aktif katkı verecektir.
Yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılarak, bilgi
sistemleri kullanımı yaygınlaştırılarak, yargısal süreçlerin standartları belirlenmiş bir sistematik içinde
yürütülebilmesine imkan sağlanarak gerek yargılama sürecinde gerekse yargılama sonrası takip süreçleri
iyileştirilerek bu hizmetlerde etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.
Diğer taraftan bu Stratejik Planda öngörüldüğü şekilde idari ve teknik kapasite artırımına yönelik
yapılacak çalışmalarla birlikte stratejik planın kurumumuzda etkin bir biçimde uygulanacağına olan inancımı
belirterek hazırlanmasında emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ederim.
Seyit Ahmet BAŞ
Sayıştay Başkanı
TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Diğer taraftan bu Stratejik Planda öngörüldüğü şekilde idari ve teknik kapasite artırımına yönelik
yapılacak çalışmalarla birlikte stratejik planın kurumumuzda etkin bir biçimde uygulanacağına olan inancımı
belirterek hazırlanmasında emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ederim.
Seyit Ahmet BAŞ
Sayıştay Başkanı
TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
3
T.C. Sayıştay Başkanlığı
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Plan Dönemi Başlangıç
Değeri ( 2018)
Temel Performans Göstergeleri
Plan Dönemi Sonu
Hedeflenen Değeri ( 2023 )
0
Risk değerlendirmesine ve insan kaynakları yetkinlik analizine göre hazırlanan üç
yıllık denetim stratejik planı
1
0 Denetim stratejik planının uygulanma oranı %100
0 Risk analiz rapor sayısı 5
Bilinmiyor
Kalite güvence ekibi tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucu “başarılı”
bulunan denetim sayısında artış
%20
0
Uluslararası denetim standartlarına ve çağdaş denetim metotlarına uygun şekilde
gözden geçirilen ve/veya güncellenen denetim rehberi
sayısı
5
Bilinmiyor
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusunda uluslararası standartlara %100
uygunluk
%100
Bilinmiyor
Mali yönetim, performans yönetimi ve iç kontrol sistemlerini geliştiren kurum
sayısında artış
%20
Bilinmiyor
İzleme sonuçlarında bulgu ve önerilerin uygulanma oranında artış
%20
0
İlam infaz modülü programının uygulamaya geçirilmesi
%100
0
Yargılama hizmetlerine ilişkin bilişim altyapısının tamamlanması
%100
0 Yargılama usul ve esaslarının belirlenmesi %100
4
Stratejik Plan 2019-2023
Plan Dönemi Başlangıç
Değeri ( 2018)
Temel Performans Göstergeleri
Plan Dönemi Sonu
Hedeflenen Değeri ( 2023 )
Vatandaşlar ve parlamento için fayda yaratacak konu bazlı denetim çalışması sayısı
3
Bilinmiyor
Kurumsal tanınırlık anketi sonuçlarında Sayıştay başarı puanında sağlanan artış
%10
0 İletişim Stratejisi uygulanma oranı %100
Kamuda stratejik yönetim konusunda sorumlu kurumlar ile yapılan işbirliği ve
koordinasyon toplantısı sayısı
5
Mevcut değil
İnsan kaynakları yetkinlik değerlendirmesine uygun olarak hazırlanan eğitim
planının uygulanma oranı
%100
Bilinmiyor
Gerekli bilgi ve beceriye sahip çalışan oranı
%100
Bilinmiyor Eğitim etkinlik değerlendirmesinde artış
Bilinmiyor Çalışan memnuniyetinde artış %20
Rotasyon esaslarına uygun iş gücü dağılımı yüzdesi
%100
İletişim belgesi uygulanma oranı %100
Bütünleşik bilgi sisteminin tamamlanması %100
0
Kurumsal mimari çalışmaları raporuna uygun hale getirilen birim sayısı
2
Bilinmiyor
Kurum ve birim arşivlerinin ilgili usul ve esaslara uygunluk oranı
%100
STRATEJİK PLAN
ÇALIŞMASINDA
UYGULANAN
YÖNTEM
Temel Performans Göstergeleri
Vatandaşlar ve parlamento için fayda yaratacak konu bazlı denetim çalışması sayısı 3
Bilinmiyor Kurumsal tanınırlık anketi sonuçlarında Sayıştay başarı puanında sağlanan artış %10
0 İletişim Stratejisi uygulanma oranı %100
Kamuda stratejik yönetim konusunda sorumlu kurumlar ile yapılan işbirliği ve
koordinasyon toplantısı sayısı
5
Mevcut değil
İnsan kaynakları yetkinlik değerlendirmesine uygun olarak hazırlanan eğitim
planının uygulanma oranı
%100
Bilinmiyor
Gerekli bilgi ve beceriye sahip çalışan oranı
%100
Bilinmiyor Eğitim etkinlik değerlendirmesinde artış
Bilinmiyor Çalışan memnuniyetinde artış %20
Rotasyon esaslarına uygun iş gücü dağılımı yüzdesi %100
İletişim belgesi uygulanma oranı %100
Bütünleşik bilgi sisteminin tamamlanması %100
0 Kurumsal mimari çalışmaları raporuna uygun hale getirilen birim sayısı 2
Bilinmiyor Kurum ve birim arşivlerinin ilgili usul ve esaslara uygunluk oranı %100
STRATEJİK PLAN
ÇALIŞMASINDA
UYGULANAN
YÖNTEM
7
T.C. Sayıştay Başkanlığı
1-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM
1.1- Yasal Çerçeve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereği kamu idareleri;
kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin
misyon ve vizyonlarını oluşturmak, amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak zorundadırlar.
Stratejik plan hazırlanırken, “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ve “Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de dikkate alınmaktadır.
1.2- Stratejik Planlama Süreci
“Sayıştay Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Plan” hazırlık çalışmalarına Başkanlık Makamının Oluru
ile meslek ve yönetim mensuplarından oluşan “Stratejik Planlama Ekibi” kurularak başlanmıştır.
Stratejik plan hazırlığı in ihtiyaç duyulabilecek hususlar, Stratejik Planlama Ekibi tarafından tespit
edilmolup hazırlık programı oluşturulmuştur. Stratejik plan hazırlık çalışmalarının sekretarya hizmetleri
Sayıştay Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı tarafından yürütülmüştür.
Stratejik planlama sürecinin ilk aşaması olan durum analizi kapsamında öncelikle dış paydaşlarla
“Stratejik Plan Çalıştayı” yapılmıştır. Çalıştayda paydaşlardan hem sözlü olarak hem de anketle kurumumuz
ve çalışmaları ile beklentileri hakkında gerekli bilgi ve değerlendirmeler alınmıştır. Daha sonra meslek ve
yönetim mensuplarına nelik paydaş anketi yapılmıştır. Ayrıca paydaşlarla (tüm birim yöneticileriyle)
Stratejik Planlama Ekibi tarafından düzenli olarak toplantılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarla
katılımcılık anlayışı gereği paydaşların beklenti, görüş, öneri ve katkıları plana yansıtılmaya çalışılmıştır.
Stratejik Planlama Ekibi tarafından yapılan toplantılar ve paydaş anketlerinin analizinin ardından
stratejik planın yazımına geçilerek bu bilgiler doğrultusunda Sayıştay Başkanlığı Stratejik Plan Taslağı
(20192023)” hazırlanmış ve Başkanlığa sunulmuştur. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 31’inci maddesine
uygun olarak Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşan Denetim, Planlama ve
Koordinasyon Kurulunda görüşülen Sayıştay Başkanlığı Stratejik Planı (2019-2023) Başkanlık Makamının
oluru ile uygulamaya konulmuştur.
DURUM ANALİZİ
DURUM ANALİZİ
11
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2-DURUM ANALİZİ
2.1- Kurumsal Tarihçe
2.1.1-Osmanlı Devleti Öncesi Dönem
Bin yılı aşkın devlet geleneğimiz içinde devlet gelirleri ve harcamalarına ilişkin belge, kayıt
düzeni ve muhasebe sistematiği ile buna bağlı olarak gelir ve harcamaların denetimi zaman içinde
değişim ve gelişim göstermiştir. Bugünkü sistematiğin oluşumunda Divan-ı Muhasebatın kuruluşu
önem arz etmekte olup Osmanlı Devlet teşkilatının oluşumunda Selçukluların, Selçukluların devlet
yapılanmasında ise gerek daha önceki Türk devletlerinin gerekse çağdaşı olan Türk ve İslam
devletlerinin etkisi olmuştur.
Göktürklerde (552-745) olduğu gibi yerleşik hayata yeterince geçilememiş olması belge, kayıt
ve muhasebe açısından sistematik oluşturulmasını geciktirmiş olmakla birlikte, İpekyolu üzerinde
hüküm sürmeleri dolayısıyla ticaretin gelişimi belge ve kayıt düzeninin oluşumunu hızlandırmıştır.
Bu dönemden kalan el yazmaları ile Orhun ve Tonyukuk yazıtlarında yönetenler ile yönetilenler
arasındaki ilişkilerden, vergi kayıtlarından, “Kuyudat Memurunun” öneminden bahsedilmektedir.
KarahanDevleti (840-1211) dönemi Türklerin İslamla tanıştıkları dönem olması bakımından
önem arz etmektedir. İslamiyet öncesindeki devlet yapısına ilişkin bilgi vermesi
bakımından Yusuf Has Hacib’in Kutad-gu Bilig’i ve Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı
gat-it Türk’ü önem arz etmektedir. Özellikle Kutadgu Bilig’de devlet örgütü,
devleti ve toplumu oluşturanların görev ve sorumlulukları anlatılmaktadır. Devlet
teşkilatının temelini oluşturan vezir ve ona bağlı divanlar Karahanlı Devletinde mevcut olup mali
işlerin kontrolü Divan-ı İşraf tarafından yapılmaktaydı.
Uygur Devleti (911-1209) ticaret yolları üzerinde olması dolayısıyla gerek devlet kayıtları
(vergiler, vakıflar, para hareketlerine ilişkin kayıtlar, taşınır, taşınmaz ve hayvan
varlıklarına ilişkin kayıtlar) gerekse özel hukuka ilişkin kayıt sistemi açısından daha
gelişmiş olup çeşitli sözleşme türleri geliştirilmiştir. Bu dönemde vergi sicil
kayıtları ve tüccarlar tarafından tutulan defterlere ve senet örneklerine rastlanmaktadır.
12
Stratejik Plan 2019-2023
Gazne Devletinde (963-1187) devlet teşkilatı çağdaşı olan diğer Türk devletlerinden
Karahanlılar ve Selçuklulara benzemektedir. Gaznelilerin devlet yönetiminde ilke ve kurallara
uymada gösterdikleri titizlik, o dönemde Selçuklu veziri Nizam-ül Mülk tarafından yazılan
“Siyasetname” isimli esere esin kaynağı olmuş, örnek olaylar Gazne Devletinden verilmiştir.
Gaznelilerde devlet yönetimine ilişkin olarak beş divandan Divan-ı İşraf mali işlerin denetimiyle
görevliydi.
Selçuklularda (1040-1308) devletin mali yapısını
Gaznelilerle birlikte etkileyen diğer bir Türk devleti
Samanilerdir. Devlet teşkilatının başında bulunan vezir ve vezire
bağlı görev yapan divanlar ile bu divanlarda tutulan defterlere
ilişkin bilgilerden düzenli bir devlet yapısının ve gelişmiş bir muhasebe düzeninin olduğu
anlaşılmaktadır. Selçukluları etkileyen yönlerinden biri de Divan-ı İşraf Kurumu olup devletin gelir
ve giderlerinin denetiminin yapıldığı divandır.
Türk devlet yapısı, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra İslam devletlerinden etkilenmiştir.
Hz. Peygamberin amcası Abbas’ın soyundan gelenlerce kurulan ve 750-1258
yılları arasında hüküm süren Abbasi Devletinde vezir halifeden sonra en yüksek
devlet görevlisi olup devlet teşkilatı vezire bağlı olarak çalışan divanlardan
oluşmaktaydı. Divan-ı Haraç ve Divan-ı Beytül Mal devletin gelirlerini
toplayan, harcamalarını yapan varlıklarını yöneten ve bunların kayıtlarını tutan önemli mali
örgütlerdi. Devletin gelir ve giderlerinin denetimi ise Divan-ı İşraf tarafından yapılmaktaydı. Başta
Büyük Selçuklu Devleti olmak üzere, diğer Selçuklu devletleri de (Kirman Selçukluları, Suriye
Selçukluları, Anadolu Selçukluları) İslam devleti olan Abbasi Devletinin teşkilat yapısından mali
yapıları da dahil olmak üzere çeşitli yönleriyle etkilenmişlerdir. Selçuklular gerek daha önceki Türk
devletlerinden gerekse İslam devletlerinden örnek olarak almış oldukları devlet teşkilatı yapısını
zaman içinde geliştirmişlerdir. Sultan Melikşah’ın talebi üzerine dönemin veziri Nizam-ül Mülk
tarafından yazılan Siyasetname (Siyerul Mulûk) isimli eser; meliklerin, emirlerin, vezirlerin,
kadıların ve çeşitli devlet yöneticilerinin ahlak ve davranışlarına ilişkin ilkeleri belirlemekte olup
gerek çağdaşı olan devletlere gerekse daha sonra aynı topraklarda hüküm sürecek olan devlet
yöneticilerine esin kaynağı olmuştur.
Selçukluların etkilediği devletlerin başında İlhanlı Devleti (1256-1353) gelmekte olup askeri
işler dışındaki diğer devlet işleri baş vezir ve ona bağlı divan tarafından yürütülmektedir. Mali işlerle
ilgili en yüksek devlet görevlisine, bugün de kullanılan tabir ile önceleri Defterdar-ı Memalik
denilirken daha sonra Müstevfi Divanı denilmiş olup mali işlere ilişkin defterler bu divanda
13
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Gazne Devletinde (963-1187) devlet teşkilatı çağdaşı olan diğer Türk devletlerinden
Karahanlılar ve Selçuklulara benzemektedir. Gaznelilerin devlet yönetiminde ilke ve kurallara
uymada gösterdikleri titizlik, o dönemde Selçuklu veziri Nizam-ül Mülk tarafından yazılan
“Siyasetname” isimli esere esin kaynağı olmuş, örnek olaylar Gazne Devletinden verilmiştir.
Gaznelilerde devlet yönetimine ilişkin olarak beş divandan Divan-ı İşraf mali işlerin denetimiyle
görevliydi.
Selçuklularda (1040-1308) devletin mali yapısını
Gaznelilerle birlikte etkileyen diğer bir Türk devleti
Samanilerdir. Devlet teşkilatının başında bulunan vezir ve vezire
bağlı görev yapan divanlar ile bu divanlarda tutulan defterlere
ilişkin bilgilerden düzenli bir devlet yapısının ve gelişmiş bir muhasebe düzeninin olduğu
anlaşılmaktadır. Selçukluları etkileyen yönlerinden biri de Divan-ı İşraf Kurumu olup devletin gelir
ve giderlerinin denetiminin yapıldığı divandır.
Türk devlet yapısı, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra İslam devletlerinden etkilenmiştir.
Hz. Peygamberin amcası Abbas’ın soyundan gelenlerce kurulan ve 750-1258
yılları arasında hüküm süren Abbasi Devletinde vezir halifeden sonra en yüksek
devlet görevlisi olup devlet teşkilatı vezire bağlı olarak çalışan divanlardan
oluşmaktaydı. Divan-ı Haraç ve Divan-ı Beytül Mal devletin gelirlerini
toplayan, harcamalarını yapan varlıklarını yöneten ve bunların kayıtlarını tutan önemli mali
örgütlerdi. Devletin gelir ve giderlerinin denetimi ise Divan-ı İşraf tarafından yapılmaktaydı. Başta
Büyük Selçuklu Devleti olmak üzere, diğer Selçuklu devletleri de (Kirman Selçukluları, Suriye
Selçukluları, Anadolu Selçukluları) İslam devleti olan Abbasi Devletinin teşkilat yapısından mali
yapıları da dahil olmak üzere çeşitli yönleriyle etkilenmişlerdir. Selçuklular gerek daha önceki Türk
devletlerinden gerekse İslam devletlerinden örnek olarak almış oldukları devlet teşkilatı yapısını
zaman içinde geliştirmişlerdir. Sultan Melikşah’ın talebi üzerine dönemin veziri Nizam-ül Mülk
tarafından yazılan Siyasetname (Siyerul Mulûk) isimli eser; meliklerin, emirlerin, vezirlerin,
kadıların ve çeşitli devlet yöneticilerinin ahlak ve davranışlarına ilişkin ilkeleri belirlemekte olup
gerek çağdaşı olan devletlere gerekse daha sonra aynı topraklarda hüküm sürecek olan devlet
yöneticilerine esin kaynağı olmuştur.
Selçukluların etkilediği devletlerin başında İlhanlı Devleti (1256-1353) gelmekte olup askeri
işler dışındaki diğer devlet işleri baş vezir ve ona bağlı divan tarafından yürütülmektedir. Mali işlerle
ilgili en yüksek devlet görevlisine, bugün de kullanılan tabir ile önceleri Defterdar-ı Memalik
denilirken daha sonra Müstevfi Divanı denilmiş olup mali işlere ilişkin defterler bu divanda
tutulmuştur. Mali ve idari işlerin denetimi ise divana bağlı olarak çalışan İşraf-ı Memalik tarafından
yürütülmekteydi. İlhanlılar döneminin özelliklerinden birisi de devlet muhasebesine ilişkin dört temel
muhasebe öğreti kitabının bu dönemde yazılmış olmasıdır. Bu bakımdan belge, kayıt, muhasebe ve
mali düzen açısından Osmanlıları büyük ölçüde etkilemiştir.
2.1.2-Osmanlı Devleti Dönemi
Mali sistem açısından Selçuklulardan ve İlhanlılardan önemli derecede etkilenen Osmanlı
Devletinde mali denetim, 16. yüzyıldan Maliye Nezareti’nin kuruluşuna kadar geçen süre içinde
Başbâ Kulluğu tarafından yürütülmüştür. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, bir
denetim kuruluşu olarak Başbâkî Kulluğunun varlığını 250 yıldan fazla sürdürdüğü
değerlendirilmekte ve 19. yüzyılın başlarında yerini daha çağdaş kurumlara bıraktığı anlaşılmaktadır.
1838 yılında, Maliye Nezareti’nin kurulması sonrasında vergi tahsilatında yaşanan sorunların
çözülebilmesi, devletin gelir ve gider kalemlerinin ve mali konuların denetlenmesi için çeşitli meclis
ve komisyonlar kurulmuştur.
Tanzimat’ın uygulanışını sağlamak amacıyla, merkezde mali konuları denetlemek ve karar
verip sonuca bağlamak üzere 1840 yılında Meclis-i Muhasebe-i Maliye kurulmuştur. Meclisin asıl
görevi, Tanzimat’ın uygulandığı bölgelerde vergilerin yeniden tespit edilmesi, tahsiliyle ilgili
problemleri ve bu konudaki yolsuzlukları ve anlaşmazlıkları yasal zemin çerçevesinde bir çözüme
kavuşturmaktır. Bunun yanı sıra bütçe hesaplarının kontrolü de bu meclise verilmiş olup Hazine-i
Hassa’nın dışında kalan nezaret ve dairelerin yıl içinde yaptıkları harcamaların kesin defterlerini
incelemek de meclisin görevleri arasındadır. Meclisin kuruluş aşamasında görev ve yetki alanlarıyla
ilgili tam ve kesin bir düzenleme olmadığından, kısa bir süre içinde “Meclis-i Muhasebe-i Maliye”
her türlü mali konu ve soruna el atmak durumunda kalmıştır. Mali işlerde istenilen verimin
alınamamave kurulmuş olan meclisin ihtiyaçlara cevap verememesi üzerine, mali düzenlemeleri
gerçekleştirmek, bilhassa bütçe ile ilgili hesapları kontrol etmek ve bütçeyi hazırlamakla görevli
Meclis-i Muhasebe adında yeni bir meclis kurulmuştur.
Mali istikrarın sağlanması, gelirlerin ve giderlerin kontrol altına alınarak çlü bir kamu
maliyesinin tesisi ve sürdürülmesi yönünde çalışmalar devam etmiş olup bu
doğrultuda önemli girişimlerden biri de batıdaki gelişmelere paralel olarak
1862 yılında Divan-ı Ali-i Muhasebat adıyla Sayıştayın kurulması
olmuştur. 1876 Anayasasında yer alarak anayasal bir kuruluş haline gelen
Sayıştay, Hazineye tabi kurumların gelir ve giderleri ile muhasebe kayıtlarının ve diğer işlemlerinin
yıllık olarak denetlenmesi ve giderlerin harcamadan önce vize edilmesi işlerini yerine getirmeye
başlamıştır.
14
Stratejik Plan 2019-2023
2.1.3-Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte, devlet yapımızdaki diğer gelişmelere paralel olarak Kıta
Avrupası Fransa Modeli esas alınarak yeniden yapılandırılan Divan-ı Muhasebat’a (Sayıştay), 1924
Anayasasında da yer verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, yasama ve yürütmenin TBMM
bünyesinde toplanmış olmasının da etkisiyle, TBMM-Divan-ı Muhasebat ilişkileri karşılıklı ve yakın
seyretmiş, bu dönemde Divan-ı Muhasebat tarafından hazırlanan raporlar TBMM’de kurulan bir
komisyon tarafından incelenmiştir. Kurumun adı Osmanlı döneminden itibaren Divan-ı Muhasebat
iken 1967 yılında yürürlüğe giren 832 sayılı Kanun ile Sayıştay olarak değiştirilmiştir.
1929 yılında bütün dünyada yaşanan ekonomik kriz sonucunda serbest piyasa ekonomisinin
hiçbir müdahale olmaksızın kusursuz bir şekilde işlemediği anlaşılmış, devletin ekonomik ve sosyal
yaşama daha fazla müdahalesini öngören Keynesyen politikalar ön plana çıkmıştır. Ülkemizde bu
dönemde kurulmaya başlanan kamu iktisadi teşebbüsleri devletin ticari ve sınaî alanda faaliyetlere
girişmesini sağlamış ve bu kurumladenetlemek üzere 1938 yılında Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu kurulmuştur.
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde kamu harcamalarının giderek artması, Sayıştayların
denetim kapsamı ve niteliğinde hızlı ve temel değişimlere gitmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Hesap
ve işlemlerin tek tek incelenmesi yerine kurumların mali sistemlerine güvence veren denetimlere
ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda, Sayıştayların kuruluşlarından itibaren yaptıklakamu gelir, gider
ve mallarının mevzuata uygun olarak elde edilmesi, harcanması ve saklanmasına ilişkin denetimlerin
yanı sıra, yeni bir denetim türü olarak performans denetimleri ortaya çıkmıştır. 1950’lerde herhangi
bir metodoloji geliştirilmeksizin geleneksel denetimin yan ürünü olarak yapılan performans denetimi
1970’lerin ikinci yarısından itibaren ülkelerin mevzuatında yer almaya başlamıştır. Bu çerçevede,
832 sayılı Sayıştay Kanunu’nda 1996 yılında yapılan değişiklik ile Sayıştaya performans denetimi
yetkisi verilmiştir. Avrupa Birliği adaylık sürecinin de etkisiyle 2000’li yıllarda kamu yönetimi
reformları ivme kazanmış, dünyadaki yeni kamu yönetimi anlayışı ilk kez VIII. Beş Yıllık Kalkınma
Planında (20012005), kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş tatmininin esas alınması olarak
ifadesini bulmuştur.
Başlatılan reform çalışmaları kapsamında kamu mali yönetimi yeniden ele alınmış, 2003
yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile fon uygulamasına
son verilmiş, devletin tüm gelir ve giderleri ile borçları tamamen bütçe kapsamına alınarak yasama
denetiminden geçmesi sağlanmıştır. Kamu idareleri nezdinde denetçilik müessesesi kurulmuştur.
Sayıştayın tekil işlemlere odaklanan bir anlayıştan kurumun tüm mali yapısına odaklanan bir denetim
anlayışına geçmesi ve daha kapsamlı rapor üreten bir yapıya dönüşmesi yolunda önemli bir adım
atılmıştır. 2010 yılında kabul edilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullanılan tüm
15
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2.1.3-Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte, devlet yapımızdaki diğer gelişmelere paralel olarak Kıta
Avrupası Fransa Modeli esas alınarak yeniden yapılandırılan Divan-ı Muhasebat’a (Sayıştay), 1924
Anayasasında da yer verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, yasama ve yürütmenin TBMM
bünyesinde toplanmış olmasının da etkisiyle, TBMM-Divan-ı Muhasebat ilişkileri karşılıklı ve yakın
seyretmiş, bu dönemde Divan-ı Muhasebat tarafından hazırlanan raporlar TBMM’de kurulan bir
komisyon tarafından incelenmiştir. Kurumun adı Osmanlı döneminden itibaren Divan-ı Muhasebat
iken 1967 yılında yürürlüğe giren 832 sayılı Kanun ile Sayıştay olarak değiştirilmiştir.
1929 yılında bütün dünyada yaşanan ekonomik kriz sonucunda serbest piyasa ekonomisinin
hiçbir müdahale olmaksızın kusursuz bir şekilde işlemediği anlaşılmış, devletin ekonomik ve sosyal
yaşama daha fazla müdahalesini öngören Keynesyen politikalar ön plana çıkmıştır. Ülkemizde bu
dönemde kurulmaya başlanan kamu iktisadi teşebbüsleri devletin ticari ve sınaî alanda faaliyetlere
girişmesini sağlamış ve bu kurumladenetlemek üzere 1938 yılında Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu kurulmuştur.
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde kamu harcamalarının giderek artması, Sayıştayların
denetim kapsamı ve niteliğinde hızlı ve temel değişimlere gitmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Hesap
ve işlemlerin tek tek incelenmesi yerine kurumların mali sistemlerine güvence veren denetimlere
ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda, Sayıştayların kuruluşlarından itibaren yaptıklakamu gelir, gider
ve mallarının mevzuata uygun olarak elde edilmesi, harcanması ve saklanmasına ilişkin denetimlerin
yanı sıra, yeni bir denetim türü olarak performans denetimleri ortaya çıkmıştır. 1950’lerde herhangi
bir metodoloji geliştirilmeksizin geleneksel denetimin yan ürünü olarak yapılan performans denetimi
1970’lerin ikinci yarısından itibaren ülkelerin mevzuatında yer almaya başlamıştır. Bu çerçevede,
832 sayılı Sayıştay Kanunu’nda 1996 yılında yapılan değişiklik ile Sayıştaya performans denetimi
yetkisi verilmiştir. Avrupa Birliği adaylık sürecinin de etkisiyle 2000’li yıllarda kamu yönetimi
reformları ivme kazanmış, dünyadaki yeni kamu yönetimi anlayışı ilk kez VIII. Beş Yıllık Kalkınma
Planında (20012005), kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş tatmininin esas alınması olarak
ifadesini bulmuştur.
Başlatılan reform çalışmaları kapsamında kamu mali yönetimi yeniden ele alınmış, 2003
yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile fon uygulamasına
son verilmiş, devletin tüm gelir ve giderleri ile borçları tamamen bütçe kapsamına alınarak yasama
denetiminden geçmesi sağlanmıştır. Kamu idareleri nezdinde denetçilik müessesesi kurulmuştur.
Sayıştayın tekil işlemlere odaklanan bir anlayıştan kurumun tüm mali yapısına odaklanan bir denetim
anlayışına geçmesi ve daha kapsamlı rapor üreten bir yapıya dönüşmesi yolunda önemli bir adım
atılmıştır. 2010 yılında kabul edilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullanılan tüm
faaliyetler Sayıştayın denetim kapsamına alınmıştır. Yine aynı Kanunla kamu iktisadi teşebbüslerini
denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Sayıştay bünyesine dâhil edilerek, dış denetimde
ikili yapıya son verilmiştir.
Büyük Selçuklu Devletinin denetim kurumu olan Divan-ı İşraf’tan bu yana gelen tarihi
birikimini dünya ile paylaşmak ve çağdaş dünya ile paralel olarak kendisini sürekli geliştirmek için
uluslararası birliğine büyük önem veren Sayıştay, Uluslararası Sayıştaylar Organizasyonu -
INTOSAI, Asya Sayıştaylar Teşkilatı - ASOSAI, Avrupa Sayıştaylar Teşkila- EUROSAI ve kurucu
başkanı olduğu Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Ülkeleri Sayıştaylar Teşkilatı - ECOSAI’nin aktif
bir üyesidir. Devletimizin önemli bir kurumu olarak Sayıştay, alanında küresel bir aktör olma yolunda
önemli mesafeler almıştır. Bu çerçevede EUROSAI’nin 20172020 dönemi için yönetim kurulu
başkanlığına seçilmiştir. Aynı şekilde ECOSAI’nin 2016-2019 dönemi için yönetim kurulu
başkanlığını ve ASOSAI’nin 20152018 dönemi yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir. Diğer
taraftan son yıllarda çok sayıda uluslararası etkinlikte aktif katılımcı ve ev sahibi olarak önemli roller
üstlenmiştir. Kuruluş yıllarından itibaren sağlıklı işleyen bir kamu yönetim sisteminin ve güçbir
kamu maliyesinin inşasında önemli görevler üstlenen Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
üstlendiği denetim görevi ve yargı fonksiyonu ile günümüzde de Anayasal sistemimizin en temel ve
en saygın kurumlarından birisidir.
16
Stratejik Plan 2019-2023
2.2 2014-2018 Stratejik Planının Değerlendirmesi
Sayıştay Başkanlığı 2014-2018 Stratejik Planının uygulanması sonucunda; kamu mali yönetim
sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin iyileştirilmesi yoluyla kamu mali yönetiminde
hesap verebilirlik ve mali saydamlığın yerleşmesine ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
yönetimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
2014-2018 dönemini kapsayan Stratejik Planı ve eki Eylem Planı hazırlanmış ve uygulamaya
konulmuştur. Stratejik yönetim anlayışıyla hazırlanan 2014-2018 Stratejik Planında 4 ana tema, 5 amaç ve bu
amaçlara ulaşmak için 11 stratejik hedef ile bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 51 gösterge belirlenmiştir.
Eylem Planına 51 göstergenin yanı sıra 22 gösterge daha eklenmiştir ve toplamda 73 gösterge eylem planında
yer almıştır:
2014 Yılı Performans Programında yer alan 39 performans göstergesinin; 33’ünde hedeflenen düzeye
ulaşıldığı, 1’inde hedeflenen düzeyin aşıldığı, 5’inde ise hedeflenen düzeye ulaşılamadığı,
0
5
10
15
20
25
30
35
33
5
1
2014
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzey Aşıldı
85%
13%
2%
2014
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzey Aşıldı
17
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2.2 2014-2018 Stratejik Planının Değerlendirmesi
Sayıştay Başkanlığı 2014-2018 Stratejik Planının uygulanması sonucunda; kamu mali yönetim
sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin iyileştirilmesi yoluyla kamu mali yönetiminde
hesap verebilirlik ve mali saydamlığın yerleşmesine ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
yönetimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
2014-2018 dönemini kapsayan Stratejik Planı ve eki Eylem Planı hazırlanmış ve uygulamaya
konulmuştur. Stratejik yönetim anlayışıyla hazırlanan 2014-2018 Stratejik Planında 4 ana tema, 5 amaç ve bu
amaçlara ulaşmak için 11 stratejik hedef ile bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 51 gösterge belirlenmiştir.
Eylem Planına 51 göstergenin yanı sıra 22 gösterge daha eklenmiştir ve toplamda 73 gösterge eylem planında
yer almıştır:
2014 Yılı Performans Programında yer alan 39 performans göstergesinin; 33’ünde hedeflenen düzeye
ulaşıldığı, 1’inde hedeflenen düzeyin aşıldığı, 5’inde ise hedeflenen düzeye ulaşılamadığı,
0
5
10
15
20
25
30
35
33
5
1
2014
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzey Aşıldı
85%
13%
2%
2014
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzey Aşıldı
2015 Yılı Performans Programında yer alan 46 performans göstergesinin; 24’ünde hedeflenen düzeye
ulaşıldığı, 13’ünde hedeflenen düzeyin aşıldığı, 3’ünde hedeflenen düzeye kısmen ulaşıldığı, 6'sında ise
hedeflenen düzeye ulaşılamadığı,
0
5
10
15
20
25
30
24
6
3
13
2015
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen Ulaşıldı
Hedeflenen Düzey Aşıldı
52%
13%
7%
28%
2015
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen Ulaşıldı
Hedeflenen Düzey Aşıldı
18
Stratejik Plan 2019-2023
2016 Yılı Performans Programında yer alan 53 performans göstergesinin; 45'inde hedeflenen düzeye
ulaşıldığı, 3’ünde hedeflenen düzeye kısmen ulaşıldığı, 5'inde ise hedeflenen düzeye ulaşılamadığı,
85%
9%
6%
2016
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen Ulaşıldı
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
45
5
3
2016
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen
Ulaşıldı
19
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2016 Yılı Performans Programında yer alan 53 performans göstergesinin; 45'inde hedeflenen düzeye
ulaşıldığı, 3’ünde hedeflenen düzeye kısmen ulaşıldığı, 5'inde ise hedeflenen düzeye ulaşılamadığı,
85%
9%
6%
2016
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen Ulaşıldı
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
45
5
3
2016
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen
Ulaşıldı
2017 Yılı Performans Programında yer alan 47 performans göstergesinin 38'inde hedeflenen düzeye
ulaşıldığı, 8’inde hedeflenen düzeye kısmen ulaşıldığı, 1'inde ise hedeflenen düzeye ulaşılamadığı,
0
5
10
15
20
25
30
35
40
38
1
8
2017
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen Ulaşıldı
81%
2%
18%
2017
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen Ulaşıldı
20
Stratejik Plan 2019-2023
2018 Yılı Performans Programında yer alan 47 performans göstergesinin 43'ünde hedeflenen düzeye
ulaşıldığı, 3’ünde hedeflenen düzeye kısmen ulaşıldığı, 1'inde ise hedeflenen düzeye ulaşılamadığı,
görülmüştür.
2014-2018 döneminde başasağlanamayan ve önümüzdeki yıllarda öncelik verilmesi gereken alanlar;
Denetim raporlarından örnekleme yoluyla seçilenlerin meslektaş değerlendirmesi yoluyla
rehberlere uygunluğunun incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarının Meslektaş
Değerlendirmesi Raporuna dönüştürülmesi,
Amaç ve hedeflerden yola çıkarak kurumsal bilgiyi, ihtiyaç duyulan teknoloji ile en uygun
şekilde bir araya getirirken kurumun önceliklerini de dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli
çözümler üretmek üzere bir Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanması ve uygulamaya
başlanması,
Denetimlerin kamu mali yönetim sistemi üzerindeki etkisini anlayabilmek amacıyla denetim
sonuçlarının etkisinin ölçülmesi,
Denetlenen kurumların denetim amacı, kapsamı ve metotları hakkındaki farkındalıklarını
ölçmek için hazırlanan anket sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planlama çalışmalarında, 2014-2018 Stratejik Planın
değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar, öncelik verilmesi gereken ve önemli görülen alanlar dikkate
alınmıştır.
0
10
20
30
40
43
1
3
2018
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen Ulaşıldı
92%
2%
6%
2018
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen Ulaşıldı
21
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2018 Yılı Performans Programında yer alan 47 performans göstergesinin 43'ünde hedeflenen düzeye
ulaşıldığı, 3’ünde hedeflenen düzeye kısmen ulaşıldığı, 1'inde ise hedeflenen düzeye ulaşılamadığı,
görülmüştür.
2014-2018 döneminde başasağlanamayan ve önümüzdeki yıllarda öncelik verilmesi gereken alanlar;
Denetim raporlarından örnekleme yoluyla seçilenlerin meslektaş değerlendirmesi yoluyla
rehberlere uygunluğunun incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarının Meslektaş
Değerlendirmesi Raporuna dönüştürülmesi,
Amaç ve hedeflerden yola çıkarak kurumsal bilgiyi, ihtiyaç duyulan teknoloji ile en uygun
şekilde bir araya getirirken kurumun önceliklerini de dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli
çözümler üretmek üzere bir Bilişim Sistemleri Stratejisi hazırlanması ve uygulamaya
başlanması,
Denetimlerin kamu mali yönetim sistemi üzerindeki etkisini anlayabilmek amacıyla denetim
sonuçlarının etkisinin ölçülmesi,
Denetlenen kurumların denetim amacı, kapsamı ve metotları hakkındaki farkındalıklarını
ölçmek için hazırlanan anket sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planlama çalışmalarında, 2014-2018 Stratejik Planın
değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar, öncelik verilmesi gereken ve önemli görülen alanlar dikkate
alınmıştır.
0
10
20
30
40
43
1
3
2018
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen Ulaşıldı
92%
2%
6%
2018
Hedeflenen Düzeye Ulaşıldı
Hedeflenen Düzeye Ulaşılamadı
Hedeflenen Düzeye Kısmen Ulaşıldı
2.3. Mevzuat Analizi
Sayıştayın görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
Anayasa hükümleri:
Yargı bölümü
IV. Sayıştay
Madde 160
Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme
bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden
itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu
kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından
yapılır.
Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.”
“Mali Hükümler bölümü
Bütçe ve kesinhesap
Madde 161–
Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak
en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel
uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş
gün içinde Meclise sunar.
Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilm
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların
karara bağlandığı anlamına gelmez.
Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır.”
Kamu iktisadi teşebbüslerin denetimi
Madde 165–Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan
kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir.”
22
Stratejik Plan 2019-2023
Siyasi Haklar ve Ödevler bölümü
Siyasî partilerin uyacakları esaslar
Madde 69
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın
uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve
giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak
yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım
sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir..”
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Dış denetim
Madde 68-
Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve
işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının
Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve
doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî lemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi,
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından
cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış
denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına
karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.
23
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Siyasi Haklar ve Ödevler bölümü
Siyasî partilerin uyacakları esaslar
Madde 69
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın
uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve
giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak
yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım
sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir..”
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Dış denetim
Madde 68-
Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve
işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının
Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve
doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî lemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi,
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından
cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış
denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına
karar verilmesidir.
Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu
"Denetim alanı
Madde 4- Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî
idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolay olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim
ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da
dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve ş borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri,
yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi
ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt
içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu
hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az
olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağortaklıklarının
denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas
alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak
hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin
hesap ve işlemlerini de denetler.
2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesi kapsamına giren kamu kurum,
kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye yük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.”
"Sayıştayın görevleri
Madde 5- Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve
işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
24
Stratejik Plan 2019-2023
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.”
"Sayıştayın yetkileri
Madde 6-
Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları
göndereceği mensuplaaracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere
her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil
diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları,leri,
faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın
her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere
tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine
bağolmaksızın yılı inde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında
da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi
ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
" Geçici Görevlendirme
Madde 31- 1) Mahkemenin Anayasa ve bu Kanunda verilen görevlerini yerine getirirken ihtiy
görülmesi hâlinde; hâkim, savve Sayıştay denetçileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan memur
ve diğer kamu görevlisi statüsünde olanlar aylık, ödenek, her türlü zam, tazminatlar ile diğer mali ve sosyal
hak ve yardımlar kurumlarınca ödenmek kaydıyla Mahkemede geçici olarak görevlendirilebilir. Bu küm
çerçevesince yapılacak görevlendirmelerde kamu görevlisinin muvafakati aranır. Bu şekilde yapılan
görevlendirmenin süresi bir yılı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde bu süre altı aylık dönemler hâlinde uzatılabilir.
Siyasi partilerin mali denetimi
Madde 55-
Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun
denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap
ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran
ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme
kendisine gönderilm olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca
düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.”
25
T.C. Sayıştay Başkanlığı
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.”
"Sayıştayın yetkileri
Madde 6-
Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi
sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları
göndereceği mensuplaaracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere
her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dâhil
diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları,leri,
faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın
her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere
tabidir.
Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine
bağolmaksızın yılı inde veya yıllar itibarıyla denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında
da denetleyebilir.
Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi
ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
" Geçici Görevlendirme
Madde 31- 1) Mahkemenin Anayasa ve bu Kanunda verilen görevlerini yerine getirirken ihtiy
görülmesi hâlinde; hâkim, savve Sayıştay denetçileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan memur
ve diğer kamu görevlisi statüsünde olanlar aylık, ödenek, her türlü zam, tazminatlar ile diğer mali ve sosyal
hak ve yardımlar kurumlarınca ödenmek kaydıyla Mahkemede geçici olarak görevlendirilebilir. Bu küm
çerçevesince yapılacak görevlendirmelerde kamu görevlisinin muvafakati aranır. Bu şekilde yapılan
görevlendirmenin süresi bir yılı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde bu süre altı aylık dönemler hâlinde uzatılabilir.
Siyasi partilerin mali denetimi
Madde 55-
Mahkeme siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun
denetimi için Sayıştaydan yardım sağlar. Siyasi partiler, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap
ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini haziran
ayı sonuna kadar 2820 sayılı Kanuna uygun olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderirler. Mahkeme
kendisine gönderilm olan bu belgeleri incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderir. Sayıştayca
düzenlenen incelemeye ilişkin raporlar karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilir.”
6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
“ Adaylara Yardım
Madde 14-
(6) Seçim hesapla ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler, seçim
sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna sunulur. Yüksek Seçim Kurulu bir
ay içinde, seçim hesaplarını inceler ve varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit
eder. Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylara
uygun bir süre verilir. Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti aşan miktar ile harcanmayan kısım
Hazineye intikal ettirilir. Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştaydan ve gerekli görülen diğer kamu
kurumlarından yardım alabilir.”
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi
6085 sayılı Kanun'un 4’üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen kamu işletmelerinin, aynı Kanun'un
43’üncü maddesi gereği denetlenerek raporlanması hükmü getirilmiştir. Anılan Kanun kapsamındaki kamu
işletmelerinin 3346 sayılı Kanun da belirtilen usul esaslar dikkate alınarak denetim sonucu düzenlenen raporlar
TBMM'nin denetimine esas olmak üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmaktadır.
Sayıştayın yürütmekte olduğu hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak diğer idarelerle mevzuattan
kaynaklanan görev ve yetki çatışması bulunmamaktadır. Yukarıda bahsedilen ilgili mevzuattaki yasal
yükümlülükler yerine getirilmektedir ve Sayıştay mevzuatıyla ilgili herhangi bir yasal değişiklik ihtiyacı
öngörülmemektedir.
26
Stratejik Plan 2019-2023
Mevzuat Analizi
Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar
Düzenlilik denetimlerini, performans
denetimlerini ve KİT denetimlerini
gerçekleştirmek ve yargılama faaliyetleri
kapsamında sorumluların hesap ve
işlemlerini kesin hükme bağlamak
- 5018 sayılı Kanun’un 68. ve 71.
Maddeleri
- 6085 sayılı Kanun’un 4, 5, 43, 48,
49, 50 ve 51. Maddeleri
Denetimler ve yargılama faaliyetleri,
uluslararası denetim standartları ve
uluslararası iyi uygulama örnekleri
dikkate alınarak mevcut insan kaynağı ve
zaman kısıtı sınırları çerçevesinde düzenli
olarak gerçekleştirilmektedir.
Herhangi bir yasal
düzenleme ihtiyacı
bulunmamaktadır.
Genel Uygunluk Bildirimi,
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu,
Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu
,
Kamu İşletmeleri Genel Raporu
ve
Mali İstatistikler Genel Değerlendirme
Raporunu TBMM’ye sunmak
- Anayasa’nın 160 ve 161. maddeleri,
-
-5018 sayılı Kanun’un 68. Maddesi,
-
-Sayıştay Kanunu’nun 43. Maddesi
Denetimler sonucu hazırlanan genel
raporlar her yıl kanuni süresi içinde
TBMM’ye sunulmakta ve kamuoyuna
açıklanmaktadır.
Herhangi bir yasal
düzenleme ihtiyacı
bulunmamaktadır.
27
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2.4. Üst Politika Belgeleri Analizi
Orta Vadeli Program (2018-2020)
Kamu Mali Sisteminin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi
-Kalkınma Planı başta olmak üzere üst politika belgeleri ile stratejik plan ve performans progra
hazırlama süreçleri arasındaki uyum artırılacaktır.
-Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak program bazlı performans
bütçelemeye ilişkin çalışmalar sonuçlandırılacaktır.
-Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır.
-Kurumlar arası veri paylaşımının ve iş birliğinin, gönüllü uyumun ve toplumsal farkındalığın
artırılması ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi yoluyla vergi kaybının yüksek olduğu alanlar
önceliklendirilerek kayıt dışılıkla mücadele sürdürülecektir.
-Denetim anlayışı ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliğinin artırılma amacıyla
Sayıştay’ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)
Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar
-Kamu idarelerinin kamu kontrol standartlarına uyum kapasitesi artırılacak, kamuda risk yönetimi
uygulamaları yaygınlaştırılacak, risk yönetimine ilişkin bir rehber ve tüm kamu idarelerinin kullanımına
yönelik bir risk yönetimi yazılımı geliştirilecektir.
-İç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla insan
kaynakları altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir. Kamu idarelerinin Kamu İç
Denetim Standartlarına uyum düzeylerinin artırılması sağlanacaktır. Kamu idarelerinde denetim
faaliyetlerinin dış değerlendirmesi faaliyetlerine devam edilecektir.
-Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; makroekonomik tahmin ve planlama, mali
planlama, bütçe hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi,
kamu personel yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve değerlendirme ile denetim
süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya kavuşturulacaktır. Böylece,
harcama süreçlerindeki kontrol düzeyi artırılacak, mali işlemlere ilişkin reçler daha hızlı yerine getirilecek
ve karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz yöntemleri daha yaygın kullanılacaktır. Elektronik belge
kullanımının artmasına bağlı olarak kaynak kullanımında etkinlik sağlanarak maliyetler düşürülecektir.
,
28
Stratejik Plan 2019-2023
Uluslararası Üst Belgeler
5018 ve 6085 sayılı Kanunlarda dış denetimin uluslararası denetim standartlarına uyumlu biçimde
yürütülmesi öngörülmüştür. Aynı zamanda, Avrupa Birliği adaylık sürecinde birlik, aday ülke Sayıştaylarının
kurumsal ve mesleki anlamda taşıması gereken asgari şartla belirlemiştir. Bu şartla belirleyen referans
belgeler aşağıda incelenmiştir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) Denetim Standartları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda dış
denetimin uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
INTOSAI üyesi olan ülke Sayıştayları arasında denetim, yöntem ve teknikleri ile raporlama
konularında birlik sağlanması amacıyla ilk olarak 1987 yılında hazırlanan denetim standartlarına ilerleyen
yıllarda yapılan değişiklik ve ilavelerle 2001 yılında son şekli verilmiştir. Sonrasında INTOSAI çalışma grubu
Mesleki Standartlar Komitesi (PSC) mevcut ve yeni INTOSAI standartları ve rehberlerini Uluslararası Yüksek
Denetim Kurumları Standartları (ISSAI) adı altında tek bir çerçevede bir araya getirmiştir. ISSAI’lerin ilk tam
seti 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen INTOSAI Kongresinde sunulmuş ve onaylanmıştır. INTOSAI
iki tür mesleki standart yayımlamaktadır: ISSAI’ler ve INTOSAI İyi Yönetim Rehberleri (INTOSAI GOV).
ISSAI’ler aralarında hiyerarşik bir ilişki bulunan dört düzeyden oluşmaktadır:
1- Kurucu İlkeler,
2- Yüksek Denetim Kurumlarının İşleyişi İçin Ön Koşullar,
3- Temel Denetim İlkeleri
4- Denetim Rehberleri
INTOSAI Stratejik Planı (2017-2022) ve EUROSAI Stratejik Planı (2017-2023)
2017-2020 yılları arasında EUROSAI Başkanlığını yürüten Sayıştay, aynı zamanda EUROSAI 2017-
2023 Stratejik Planının hazırlanması çalışmalarına da katılmıştır. EUROSAI Stratejik Planı iki amaç
çerçevesinde hazırlanmış ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere hedefler ve faaliyetler
belirlenmiştir. Bu faaliyetlerden bir kısmı gerek EUROSAI Başkanlığı görevi, gerekse EUROSAI üyeliği
vasıflarına sahip olan Sayıştay için gerçekleştirilmesi gereken görevler olarak değerlendirilerek, 2019-2023
Stratejik Planının hazırlanmasında dikkate alınmıştır.
2017-2022 yılları döneminde uygulanmak üzere hazırlanan INTOSAI Stratejik Planı dört am
çerçevesinde oluşturulmuştur ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere çeşitli faaliyetler
belirlenmiştir. Birleşm Milletler’in (BM) tüm üye devletler için 2030 hedefi olarak belirlediği
‘Sürdülebilir Kalkınma Amaçları’ (SKA)’nın gerçekleştirilmesine YDK’ların katkı sağlamala için
yapabilecekleri çalışmalar ve faaliyetlere de INTOSAI Stratejik Planında yer verilmiştir. Bu bağlamda
Sayıştay da uluslararaüst belge niteliğinde olan INTOSAI Stratejik Planında yer alan söz konusu faaliyetleri
hedef ve gösterge olarak benimseyip gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
29
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Uluslararası Üst Belgeler
5018 ve 6085 sayılı Kanunlarda dış denetimin uluslararası denetim standartlarına uyumlu biçimde
yürütülmesi öngörülmüştür. Aynı zamanda, Avrupa Birliği adaylık sürecinde birlik, aday ülke Sayıştaylarının
kurumsal ve mesleki anlamda taşıması gereken asgari şartla belirlemiştir. Bu şartla belirleyen referans
belgeler aşağıda incelenmiştir.
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) Denetim Standartları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda dış
denetimin uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
INTOSAI üyesi olan ülke Sayıştayları arasında denetim, yöntem ve teknikleri ile raporlama
konularında birlik sağlanması amacıyla ilk olarak 1987 yılında hazırlanan denetim standartlarına ilerleyen
yıllarda yapılan değişiklik ve ilavelerle 2001 yılında son şekli verilmiştir. Sonrasında INTOSAI çalışma grubu
Mesleki Standartlar Komitesi (PSC) mevcut ve yeni INTOSAI standartları ve rehberlerini Uluslararası Yüksek
Denetim Kurumları Standartları (ISSAI) adı altında tek bir çerçevede bir araya getirmiştir. ISSAI’lerin ilk tam
seti 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen INTOSAI Kongresinde sunulmuş ve onaylanmıştır. INTOSAI
iki tür mesleki standart yayımlamaktadır: ISSAI’ler ve INTOSAI İyi Yönetim Rehberleri (INTOSAI GOV).
ISSAI’ler aralarında hiyerarşik bir ilişki bulunan dört düzeyden oluşmaktadır:
1- Kurucu İlkeler,
2- Yüksek Denetim Kurumlarının İşleyişi İçin Ön Koşullar,
3- Temel Denetim İlkeleri
4- Denetim Rehberleri
INTOSAI Stratejik Planı (2017-2022) ve EUROSAI Stratejik Planı (2017-2023)
2017-2020 yılları arasında EUROSAI Başkanlığını yürüten Sayıştay, aynı zamanda EUROSAI 2017-
2023 Stratejik Planının hazırlanması çalışmalarına da katılmıştır. EUROSAI Stratejik Planı iki amaç
çerçevesinde hazırlanmış ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere hedefler ve faaliyetler
belirlenmiştir. Bu faaliyetlerden bir kısmı gerek EUROSAI Başkanlığı görevi, gerekse EUROSAI üyeliği
vasıflarına sahip olan Sayıştay için gerçekleştirilmesi gereken görevler olarak değerlendirilerek, 2019-2023
Stratejik Planının hazırlanmasında dikkate alınmıştır.
2017-2022 yılları döneminde uygulanmak üzere hazırlanan INTOSAI Stratejik Planı dört am
çerçevesinde oluşturulmuştur ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere çeşitli faaliyetler
belirlenmiştir. Birleşm Milletler’in (BM) tüm üye devletler için 2030 hedefi olarak belirlediği
‘Sürdülebilir Kalkınma Amaçları’ (SKA)’nın gerçekleştirilmesine YDK’ların katkı sağlamala için
yapabilecekleri çalışmalar ve faaliyetlere de INTOSAI Stratejik Planında yer verilmiştir. Bu bağlamda
Sayıştay da uluslararaüst belge niteliğinde olan INTOSAI Stratejik Planında yer alan söz konusu faaliyetleri
hedef ve gösterge olarak benimseyip gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Uluslararası İşbirliği Çalışmaları
Uluslararası ilişkiler çerçevesinde Sayıştay, yüksek denetim kurumlarının uluslarara ve bölgesel
organizasyonları ile sıkı bir birliği içindedir ve Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu
(INTOSAI), Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI), Asya Sayıştaylar Birliği (ASOSAI) ve Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı Organizasyonu Sayıştayları Birliği (ECOSAI) üyesidir. Sayıştay, EUROSAI, ECOSAI ve
ASOSAI’nin yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmesi yanında, ECOSAI’nin 2016-2019 ve EUROSAI’nin de
2017-2020 dönemi başkanlığını yürütmektedir.
30
Stratejik Plan 2019-2023
Ü
st Politika Belgeleri Analizi
Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/ Referans Verilen Görev/ İhtiyaçlar
Orta Vadeli Program
Kamu Mali Sisteminin Kurumsal Yapısının
Güçlendirilmesi
Denetim anlayışı ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliğinin
artırılması amacıyla Sayıştay’ın uygulama altyapısının güçlendirilmesi
Uluslararası Üst Belgeler
-
EUROSAI Stratejik Planı 2017
-2023
- Öz değerlendirmeler, meslektaş
değerlendirmeleri ve diğer değerlendirme
türleriyle kurumsal kapasitenin
geliştirilmesinin teşvik edilmesi
- Yenilikçi denetim yaklaşımlarının ve
metodlarının geliştirilmesinin
desteklenmesi
-
Uygun araçların kullanımı ile kurum içi değerlendirmeler yapılması
ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçların tespit
edilmesi
-
Uluslararası işbirliği içinde metodoloji geliştirme çalışmaları
yürütülmesi
Uluslararası Üst Belgeler
-
INTOSAI Stratejik Planı 2017
-2022
Ülke YDK’larının kendi yasal yetkileri ve her
ülkenin sürdürülebilir kalkınma çalışmaları
bağlamında SKA’ların izlenmesi ve
değerlendirilmesine katkı sağlanması
Kurumların SKA’lagerçekleştirmek ve bu yöndeki çalışmaları izlemek
ve raporlamak konusundaki hazırlık durumlarının ve SKA’larla ilgili
faaliyetlere ilişkin üretilen verinin güvenilirliğinin değerlendirilmesi
Belirli bir alandaki ulusal sürdürülebilir kalkınma hedefine ilişkin kamu
programlarının etkinlik, verimlilik ve tutumluluğunun ve hedefe ulaşmak
için nelerin daha iyi yapılması gerektiğinin değerlendirilmesi
SKA’ların gerçekleştirilmesine yönelik ülkenin ilerlemesinin
raporlanması ve küresel izleme ve değerlendirme süreçlerinin parçası
olarak hazırlanacak ülke raporlarına görüş sağlanması
31
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2.5. Faaliyet Alanları ile İlgili Ürün ve Hizmetler
Yasal düzenlemeler
çerçevesinde Sayıştay ürün/hizmetlerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
Denetim ile İlgili Ürün/Hizmetler Tablosu
Faaliyet
Alanı
Ürün/Hizmet Yasal Yükümlülük Dayanak Paydaşlar
Denetim
Kamu İdaresi Denetim
Raporu
Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimlerini
yaparak hazırlanan raporu mevzuatın öngördüğü kurumlara
göndermek ve kamuoyu ile paylaşmak
-Anayasa
-5018 Sayılı KMYKK
-6085 sayılı Sayıştay
Kanunu
-TBMM (Mahalli
İdarelere ait denetim
raporları hariç)
-Kamu İdareleri
-Kamuoyu
Denetim
Dış Denetim Genel
Değerlendirme Raporu
Kamu idareleri denetim raporları dikkate alınarak hazırlanan
Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunu, mevzuatın
öngördüğü kurumlara göndermek ve kamuoyu ile paylaşmak
-Anayasa
-5018 Sayılı KMYKK
-6085 sayılı Sayıştay
Kanunu
-TBMM
-Kamu İdareleri
-Kamuoyu
Denetim
Faaliyet Genel
Değerlendirme Raporu
Kamu idareleri tarafından gönderilen idare faaliyet raporları,
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan mahallî idareler genel
faaliyet raporu ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan genel
faaliyet raporunun değerlendirilmesi sonrasında Faaliyet Genel
Değerlendirme Raporunu hazırlayarak mevzuatın öngördüğü
kurumlara göndermek ve kamuoyu ile paylaşmak
-Anayasa
-5018 Sayılı KMYKK
-6085 sayılı Sayıştay
Kanunu
-TBMM
-Kamu İdareleri
-Kamuoyu
Denetim
Mali İstatistikleri
Değerlendirme Raporu
Maliye Bakanlığınca yayınlanan bir yıla ait malî istatistikleri
değerlendirmek ve sonucunda Mali İstatistikleri Derlendirme
Raporunu hazırlayarak mevzuatın öngördüğü kurumlara
göndermek ve kamuoyu ile paylaşmak
-Anayasa
-5018 Sayılı KMYKK
-6085 sayılı Sayıştay
Kanunu
-TBMM
-Kamu İdareleri
-Kamuoyu
32
Stratejik Plan 2019-2023
Faaliyet
Alanı
Ürün/Hizmet Yasal Yükümlülük Dayanak Paydaşlar
Denetim
Genel Uygunluk Bildirimi
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Genel
Uygunluk Bildirimini düzenleyerek mevzuatın öngördüğü
kurumlara göndermek ve kamuoyu ile paylaşmak
-Anayasa
-5018 Sayılı KMYKK
-6085 sayılı Sayıştay
Kanunu
-TBMM
-Kamu İdareleri
-Kamuoyu
Denetim
Konu Denetimi Raporları
Kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını,
hesap ve faaliyet dönemine bağlı olmaksızın sektör, program,
proje ve konu bazında denetlemek
-5018 Sayılı KMYKK
-6085 sayılı Sayıştay
Kanunu
-TBMM
-Kamu İdareleri
-Kamuoyu
Denetim
Kamu İşletmeleri Yıllık
Denetim Raporları
Kamu İşletmelerinin denetimi sonrasında bunlara ait yıllık
denetim raporları hazırlayarak mevzuatın öngördüğü kurumlara
göndermek
-Anayasa
-5018 Sayılı KMYKK
-3346 sayılı Kanun
-TBMM
-Kalkınma Bakanlığı
-Kamu İşletmeleri
-Hazine Müsteşarlığı
Denetim
Kamu İşletmeleri Genel
Raporu
Denetlenen Kamu İşletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarını
içeren genel raporu hazırlayarak mevzuatın öngördüğü
kurumlara göndermek
-Anayasa
-5018 Sayılı KMYKK
-3346 sayılı Kanun
-TBMM
-Kamu İşletmeleri
-Kamuoyu
Denetim
Siyasi Partilere İlişkin
İnceleme Raporları
Siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğunun denetiminde Anayasa Mahkemesine yardım
sağlamak
-6216 sayılı Anayasa
Mahkemesi Kuruluşuna
ilişkin Kanun
-Anayasa Mahkemesi
-Siyasi partiler
Denetim
Denetim Rehberleri
Sayıştay mevzuatı uyarınca Sayıştay denetimi metodolojilerini
belirlemek
-5018 Sayılı KMYKK
-6085 sayılı Sayıştay
Kanunu
-Sayıştay Başkanlığı
-Kamu idareleri
-TBMM
Denetim
Diğer Raporlar
Denetim ve incelemeler sonucunda hazırlanan ve bu Kanunun
diğer maddelerinde öngörülenler dışında kalan raporları
hazırlayarak mevzuatın öngördüğü kurumlara göndermek
-Anayasa
-5018 Sayılı KMYKK
-6085 sayılı Sayıştay
Kanunu
-TBMM
-Kamu İdareleri
-Kamuoyu
33
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Y
argı ile İlgili Ürün/Hizmetler
Tablosu
Faaliyet
Alanı
Ürün/Hizmet Yasal Yükümlülük Dayanak Paydaşlar
Yargı
Yargılamaya Esas Rapor
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve
işlemlerinin denetimi sırasında kamu zararına yol açan bir husus
tespit edildiğinde Yargılamaya Esas Raporu hazırlamak
6085 sayılı
Sayıştay Kanunu
- Sayıştay Başkanlığı
- Sayıştay yargı daireleri
Yargı
İlamlar
Daireler tarafından yapılan hesap yargılaması sonucunda
yargılamaya konu hususları hükme bağlayarak ilamı düzenlemek
6085 sayılı
Sayıştay Kanunu
- Sorumlulara
- Sorumluların bağlı olduğu
kamu idarelerine
- Maliye Bakanlığı
- İlgili muhasebe birimi
- Başsavcılık
Yargı
İlamların infazının takibi İlamların infazını izlemek ve gerekli işlemleri yapmak
6085 sayılı
Sayıştay Kanunu
- Başsavcılık
- İlgili kamu idareleri
İle adli kuruluşlar
Yargı
Suç teşkil eden fiillerin
değerlendirilmesi
Sorumluların bağlı olduğu kamu idaresine veya suçun niteliğine
göre doğrudan soruşturma yapılmak üzere Cumhuriyet
savcılığına gönderilmesi için Sayıştay Başsavcılığına vermek
6085 sayılı
Sayıştay Kanunu
- Sayıştay daireleri
- Başsavcılık
- İlgili kamu idareleri
İle adli kuruluşlar
Yargı
Temyiz Kurulu Kararları
Sayıştay mevzuatı uyarınca Sayıştay dairelerince verilen ilamlara
ilişkin başvuruları görüşerek karara bağlamak
6085 sayılı
Sayıştay Kanunu
- Sayıştay Başkanlığı
- İlgili sorumlular
- Sayıştay daireleri
34
Stratejik Plan 2019-2023
Faaliyet
Alanı
Ürün/Hizmet Yasal Yükümlülük Dayanak Paydaşlar
Yargı
İçtihadın Birleştirilmesi
veya Değiştirilmesi
Kararları
İşin gereği ve ibraz edilen belgelerin mahiyeti bir olduğu halde
aynı konu hakkında dairelerce veya Temyiz Kurulunca verilen
ilamlar birbirine aykırı ise içtihatların birleştirilmesine karar
vermek ve içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi
kararlarını Resmi Gazetede yayımlamak
6085 sayılı
Sayıştay Kanunu
- Kamu idareleri
- Kamuoyu
Yargı
Sayıştay Görüşü
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda
düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki
düzenleyici işlemler hakkında görüş bildirmek
6085 sayılı
Sayıştay Kanunu
Genel yönetim
kapsamındaki kamu
idareleri
Diğer Ürün/Hizmetler Tablosu
Faaliyet
Alanı
Ürün/Hizmet Yasal Yükümlülük Dayanak
Paydaşlar
Diğer
Bilgi Edinme Cevap
Yazıları
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu hükümleri çerçevesinde bilgi
edinme taleplerini karşılamak
4982 sayılı Bilgi
Edinme Kanunu
Bilgi talebinde bulunanlar
Diğer
Eğitim ve Yayın Hizmetleri
Mesleki ve bilimsel çalışmaların paylaşımını sağlamak üzere
eğitim programları düzenlemek ve yayın faaliyetini
gerçekleştirmek
6085 sayılı
Sayıştay Kanunu
- Sayıştay Başkanlığı
- Kamu idareleri
- Diğer ülke Sayıştayları
- Kamuoyu
35
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2.6. Paydaş Analizi ve Beklentiler
2.6.1- İç Paydaş Analizi
Sayıştay meslek ve yönetim mensuplarının cevaplandırdığı paydaş anketi ile Sayıştay mensuplarının
beklenti ve önerileri stratejik planlama çalışmalarının her aşamasında yönlendirici unsur olarak dikkatle ele
alınmıştır. İç paydaşların beklenti ve önerileri aşağıdaki gibidir:
Denetim sonuçlarının izlenmesi ve ölçülmesi
Denetimin etkinliğinin artırılması
Etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik denetimlerinin yapılması
İlamların infazının etkin şekilde takip edilmesi
Hizmet içi eğitimlerin düzenli ve planlı olarak yürütülmesi
Çalışma ortamının iyileştirilmesi
İş yükü dağılımının daha adil hale getirilmesi
2.6.2- Dış Paydaş Analizi
Dış paydaşlar, TBMM ve siyasi partiler, denetim ve yargı fonksiyonunu yerine getiren diğer kamu
kurum ve kuruluşları, denetlenen kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile kamuoyundan
oluşmaktadır. Dış paydaşlara yönelik olarak yürütülen anketlerin değerlendirilmesi sonucunda stratejik
planlama çalışmalarında üzerinde önemle durulan dış paydaşlarımızın beklenti ve önerileri aşağıdaki gibidir:
Denetim yöntem ve süreçlerinin standardize edilmesi
Performans denetimlerine ve etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik denetimlerine ırlık
verilmesi
Denetimlerin etkinliğinin artırılmasını sağlamak üzere bulgu ve önerilerin izlenmesini
sağlayacak mekanizmalar geliştirilmesi
Sayıştay denetimlerinde stratejik yönetim ve iç kontrol sistemleri denetimine odaklanılması
Denetçilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi
Kalite kontrol süreçlerinin etkinliğinin artırılması
Denetlenen kurumlarla iletişimin geliştirilmesi
Sayıştay’ın kamu kurumları arasında örnek ve öncü kuruluş olması
36
Stratejik Plan 2019-2023
2.7. Kuruluş İçi Analiz
6085 sayılı Kanun’a göre Sayıştayın yargılama ve denetim olmak üzere iki temel görevi bulunmakta
olup görevlerini yargılama daireleri ve denetim grupları vasıtasıyla yerine getirmektedir.
Sayıştay; Başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Sayıştay Başkanı üyeler arasından iki başkan yardımcısı görevlendirir. Bunlardan biri denetim diğeri
ise yönetim görevlerini yürütürler.
Denetimden sorumlu başkan yardımcısı, denetim programının hazırlanması, denetim faaliyetlerinin
yürütülmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesine ilişkin koordinasyon işlerinden sorumludur. Bu görevlerin
yerine getirilmesinde 5 (beş) adet bölüm başkanı kendisine yardım eder. Bölüm başkanları birinci sınıfa
ayrılmış uzman denetçiler arasından görevlendirilir.
Denetim ve denetim destek grupları da bölüm başkanlarına bağlı olarak çalışırlar. Denetim grupları
bütçe türlerine re oluşturulmaktadır. Denetim destek grupları denetim faaliyetlerine yardımolacak işleri
yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımcısı ise Başkan adına Sayıştayın yönetim işlerini yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımcısına verilmiş görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere üç
bölüm başkanı görevlendirilir.
Yönetime ilişkin görevler 657 sayılı Devlet MemurlaKanununa tabi idari personel eliyle gördürülür.
Yargı ve karar organları; Yargılama daireleri, Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu, Temyiz
Kurulu, Daireler Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu,
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile Başsavcılıktır.
37
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2.7. Kuruluş İçi Analiz
6085 sayılı Kanun’a göre Sayıştayın yargılama ve denetim olmak üzere iki temel görevi bulunmakta
olup görevlerini yargılama daireleri ve denetim grupları vasıtasıyla yerine getirmektedir.
Sayıştay; Başkanlık, yargı ve karar organlarından oluşmaktadır.
Başkanlık; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur.
Sayıştay Başkanı üyeler arasından iki başkan yardımcısı görevlendirir. Bunlardan biri denetim diğeri
ise yönetim görevlerini yürütürler.
Denetimden sorumlu başkan yardımcısı, denetim programının hazırlanması, denetim faaliyetlerinin
yürütülmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesine ilişkin koordinasyon işlerinden sorumludur. Bu görevlerin
yerine getirilmesinde 5 (beş) adet bölüm başkanı kendisine yardım eder. Bölüm başkanları birinci sınıfa
ayrılmış uzman denetçiler arasından görevlendirilir.
Denetim ve denetim destek grupları da bölüm başkanlarına bağlı olarak çalışırlar. Denetim grupları
bütçe türlerine re oluşturulmaktadır. Denetim destek grupları denetim faaliyetlerine yardımolacak işleri
yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımcısı ise Başkan adına Sayıştayın yönetim işlerini yürütür.
Yönetimden sorumlu başkan yardımcısına verilmiş görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere üç
bölüm başkanı görevlendirilir.
Yönetime ilişkin görevler 657 sayılı Devlet MemurlaKanununa tabi idari personel eliyle gördürülür.
Yargı ve karar organları; Yargılama daireleri, Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu, Temyiz
Kurulu, Daireler Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu,
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile Başsavcılıktır.
DAİRELER (1-8)
BAŞSAVCILIK
GENEL KURUL
TEMYİZ KURULU
DAİRELER KURULU
RAPOR DEĞERLENDİRME KURULU
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
MESLEK MENSUPLARI YÜKSELME VE
DİSİPLİN KURULU
DENETİM PLAN. VE KOOR. KURULU
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ DENETÇİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞ.
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
(DENETİMDEN SORUMLU)
BAŞKAN YARDIMCISI
(YÖNETİMDEN SORUMLU)
BÖLÜM BAŞKANI
Genel Bütçeli Kamu
İdareleri Denetim
Grup Başkanlıkları
Sosyal Güvenlik
Kurumları Denetim
Grup Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Kamu İşletmeleri
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Özel Bütçeli
Kamu İdareleri
ve Üniversiteler
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Mahalli İdareler
Denetim Grup
Başkanlıkları
BÖLÜM BAŞKANI
Destek Grup
Başkanlıkları
Denetim ve Yargı
Hizmetleri Birim
Başkanlığı
BÖLÜM BAŞKANI
İnsan Kaynakları
Birim Başkanlığı
Strateji Geliştirme
Birim Başkanlığı
Hukuk Birimi
BÖLÜM BAŞKANI
Teknik ve Mali İşler
Birim Başkanlığı
BÖLÜM BAŞKANI
Sosyal İşler Birim
Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Birim Başkanlığı
Elektronik Bilgi
İşlem Merkezi
Başhekimlik
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI
38
Stratejik Plan 2019-2023
2.7.1- İnsan Kaynakları Analizi
İnsan kaynaklarımız; meslek mensupları, Başsav ve savcılar ile yönetim mensuplarından
oluşmaktadır.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanlave üyeler ile denetçilerdir. Sayıştay Başkanı,
6085 sayılı Kanun’a göre TBMM Genel Kurulu tarafından seçilmektedir.
Daire başkanları, üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Sayıştay Başkanı tarafından
görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, 6085 sayılı Kanun’a göre Genel Kurul ve TBMM tarafından seçilmektedir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim itibarıyla
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış
yurt içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya
yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından, ÖSYM
tarafından yapılan eleme sınavı ve yazılı sınav ile Sayıştay
tarafından yapılan mülakat sınavı sonucuna göre Sayıştay
Başkanı tarafından atanmaktadır.
Sayıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanı kararıyla, Sayıştay Savcıları ise Cumhurbaşkanı onayı ile
atanmaktadır.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sayıştay Başkanı tarafından
atanmaktadır.
39
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2.7.1- İnsan Kaynakları Analizi
İnsan kaynaklarımız; meslek mensupları, Başsav ve savcılar ile yönetim mensuplarından
oluşmaktadır.
Meslek mensupları; Sayıştay Başkanı, daire başkanlave üyeler ile denetçilerdir. Sayıştay Başkanı,
6085 sayılı Kanun’a göre TBMM Genel Kurulu tarafından seçilmektedir.
Daire başkanları, üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Sayıştay Başkanı tarafından
görevlendirilen başkan yardımcıları da daire başkanı statüsündedir.
Üyeler, 6085 sayılı Kanun’a göre Genel Kurul ve TBMM tarafından seçilmektedir.
Denetçiler, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim itibarıyla
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış
yurt içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya
yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar arasından, ÖSYM
tarafından yapılan eleme sınavı ve yazılı sınav ile Sayıştay
tarafından yapılan mülakat sınavı sonucuna göre Sayıştay
Başkanı tarafından atanmaktadır.
Sayıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanı kararıyla, Sayıştay Savcıları ise Cumhurbaşkanı onayı ile
atanmaktadır.
Yönetim mensupları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sayıştay Başkanı tarafından
atanmaktadır.
Başkanlık:
1 Başkan
2 Başkan Yardımcısı
8 Bölüm Başkanı
Denetimden Sorumlu 5 Bölüm Başkanı
Yönetimden Sorumlu 3 Bölüm Başkanı
56 Üye (Başkan ve Başkan Yardımcıları hariç)
Her bir dairede;
1 Daire Başkanı
6 Üye
Genel Kurul:
Başkan
Başkan Yardımcıları
8 Daire Başkanı
48 Üye
Temyiz Kurulu:
4 Daire Başkanı
16 Üye
Daireler Kurulu:
2 Daire Başkanı
24 Üye
Rapor Değerlendirme Kurulu:
Başkan
Başkan Yardımcısı
2 Daire Başkanı
8 Üye
40
Stratejik Plan 2019-2023
Başsavcılık:
1 Başsav
10 Savcı
Denetim Grupları:
30 Denetim Grubu
605 Denetçi
Destek Grupları:
7 Destek Grubu
54 Denetçi
45 Denetçi Yardımcısı Adayı
Daire ve Kurullar:
57 Raportör Denetçi
Yönetim Birimleri:
7 Birim Başkanlığı
989 Yönetim Mensubu
41
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Başsavcılık:
1 Başsav
10 Savcı
Denetim Grupları:
30 Denetim Grubu
605 Denetçi
Destek Grupları:
7 Destek Grubu
54 Denetçi
45 Denetçi Yardımcısı Adayı
Daire ve Kurullar:
57 Raportör Denetçi
Yönetim Birimleri:
7 Birim Başkanlığı
989 Yönetim Mensubu
Grafik 1: Genel olarak mensupların dağılımı
Grafik 2:Mensupların yaşlara göre dağılımı
Yargı
Hizmetinde
Çalışanlar
7%
Denetim
Hizmetinde
Çalışanlar
39%
Yönetim
Hizmetinde
Çalışanlar
54%
30-21
11%
40-31
33%
50-41
24%
60 - 51
20%
65-61
8%
42
Stratejik Plan 2019-2023
Grafik 3: Mensupların eğitim durumuna göre dağılımı
Grafik 4: Mensupların cinsiyete göre dağılımı
2014-2018 Stratejik Plan döneminde insan kaynakları yetkinlik analizinin ilk adımı olarak Sayıştayın
tüm çalışmalarını ve faaliyetlerini kapsayacak şekilde tanımları yapılmış ve süreçleri belirlenmiştir.
Belirlenen iş süreçleri ile süreç modellemeleri yapılarak her pozisyondaki çalışanın iş tanımları ortaya
çıkarılmıştır.
2019-2023 Stratejik Plan döneminde ise tanımları ve süreç kartları esas alınarak her pozisyondaki
çalışanın sahip olması gereken temel yetkinlikler ile yetkinlik açıkları belirlenecektir. Bu çalışmalar ışığında
ise eğitim ihtiyacı tespit edilerek uzun dönemli eğitim planı hazırlanacaktır.
Diğer %34
Yüksekokul %5
Lisans %39
Yüksek Lisans %20
Doktora %2
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1
%77
%23
0% 20% 40% 60% 80%
Erkek
Kadın
43
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Grafik 3: Mensupların eğitim durumuna göre dağılımı
Grafik 4: Mensupların cinsiyete göre dağılımı
2014-2018 Stratejik Plan döneminde insan kaynakları yetkinlik analizinin ilk adımı olarak Sayıştayın
tüm çalışmalarını ve faaliyetlerini kapsayacak şekilde tanımları yapılmış ve süreçleri belirlenmiştir.
Belirlenen iş süreçleri ile süreç modellemeleri yapılarak her pozisyondaki çalışanın iş tanımları ortaya
çıkarılmıştır.
2019-2023 Stratejik Plan döneminde ise tanımları ve süreç kartları esas alınarak her pozisyondaki
çalışanın sahip olması gereken temel yetkinlikler ile yetkinlik açıkları belirlenecektir. Bu çalışmalar ışığında
ise eğitim ihtiyacı tespit edilerek uzun dönemli eğitim planı hazırlanacaktır.
Diğer %34
Yüksekokul %5
Lisans %39
Yüksek Lisans %20
Doktora %2
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1
%77
%23
0% 20% 40% 60% 80%
Erkek
Kadın
2.7.2- Kurum Kültürü Analizi
Sayıştayda karar alma süreçleri genel olarak şeffaftır ve uygun durumlarda çalışanlar karar
mekanizmalarına dahil edilmektedir. Sayıştayın yönetimi ile ilgili kararlar Sayıştay Başkanı, başkan
yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşan Sayıştay Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından
alınmaktadır. Kurul kararları belgelendirilmekte ve kararlar ilgisine göre belirli birimlere ya da tüm kuruma
duyurulmaktadır.
Sayıştay içinde bilginin yayılımının sağlanması için gerekli mekanizmalar kurulm ve süreçler
tanımlanmıştır. Sayıştay’ın tüm faaliyetleri şeffaf bir biçimde yürütülmekte ve önemli tüm kararlar kurum
içinde paylaşılmaktadır.
Sayıştay yargı hizmetleri, denetim hizmetleri ve yönetim hizmetlerinde çalışan mensuplardan
oluşmaktadır. Bir bütün olarak düşünüldüğünde tüm çalışanlar denetim ve yargılama faaliyetlerine hizmet
etmekte ve işbirliği içinde çalışmaktadır. Denetimler, ekipler temelinde yürütülmektedir ve ekip çalışmasının
etkinliği ekip liderleri ile yöneticiler tarafından değerlendirilmektedir. Ancak ekipler arası ve birimler arası
koordinasyonun sağlanması konusunda bazı eksiklikler olduğu kurum içinde yapılan anketlerden ya da diğer
kurum içi performans değerlendirmesi çalışmalarından anlaşılmaktadır. Bu eksiklikler stratejik plan hazırlık
sürecinde tespit edilmve bunların giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar belirlenmiştir. Birimler arası
koordinasyonun daha etkin şekilde sağlanması için önlemler alınacaktır.
Stratejik plan recinde; üst zey yönetimle toplantılar yapılmış, aşamalar hakkında bilgi verilmve
yönetimin değerlendirmeleri plan taslağına yansıtılmıştır. Aynı zamanda stratejik plan hazırlıklarına ilişkin
çalışmalar kurum çalışanlarına duyurulmuş, katkılarını sunabilecekleri mecralar oluşturulmuş ve stratejik
plana yansıtılmak üzere değerlendirme anketleri düzenlenmiştir. Bu çalışmaların tamamı hem üst düzey
yönetimin hem de tüm kurum çalışanlarının planı sahiplenmelerini sağlamak ve herkesin plana katkı sunması
gerçekleştirilmtir.
Düzenli olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler vasıtasıyla rekli öğrenme ve gelişmeyi
hedefleyen bir eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. Ancak insan kaynakları yetkinlik analizleri henüz
tamamlanmamış olduğundan mevcut eğitim planları kapsamlı bir ihtiyaç analizine dayanmamaktadır.
Yetkinlik analizlerinin tamamlanması sonrasında boşlukların ve ihtiyaçların tespit edilmesi ve bunların
giderilmesini sağlayacak, sürekli ilerlemeyi teşvik eden ve bilgi, deneyim paylaşımına önem veren bir eğitim
planı hazırlanması hedeflenmektedir.
Sayıştay çalışanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında
ulaşmasını sağlayan, kurum içi iletişim aracı olarak da değerlendirilebilecek bir web ve intranet portalı
mevcuttur.
Birimlerin iletişim altyapımevcuttur. İletişim ve bilgi aktarımı; SayCAP, Saybis, SayNET, grup
ortak alanları, yazılı metin, telefon, fax veya e-posta ortamında sağlanmıştır.
44
Stratejik Plan 2019-2023
Dış paydaşlarla iletişimin sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. Örneğin, son birkaç yıldır dış paydaşların bir bölümüyle düzenli çalıştaylar düzenlenmektedir.
Yıllık olarak da “Kurumsal Tanınırlık Anketi” yapılarak dış paydaşların hizmet sürecine dahil edilmesi
sağlanmaktadır.
Ayrıca kamu idareleri ile iletişimin güçlendirilmesi projesi kapsamında; benzer nitelik taşıyan kamu
idareleri ile uygun bulunan illerde denetimlere ilişkin farkındalığın artırılması, tespit edilen ortak sorunların
istişare edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.
Sayıştay, stratejik yönetim alanında sürekli olarak kendini geliştirmektedir. Stratejik yönetime ilişkin
plan ve politika belgeleri ilgili yasal düzenlemelerde belirlenen süreçlere uygun olarak hazırlanmakta ve
uygulanmaktadır. Ancak söz konusu belgelerin kurum içinde sahiplenilme düzeyi yeterli değildir. 2019-2023
Stratejik Plan döneminde gerçekleştirilecek faaliyetler ile kurum inde stratejik yönetim anlayışının
geliştirilmesi, çalışanların farkındalık düzeylerinin artırılması ve plan belgelerinin sahiplenilme seviyesinin
yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Sayıştay mevzuatında Sayıştay mensuplarının istihdam esasları, denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi
esasları, yönetim mensupları için görevde yükselme esasları ile meslek mensupları için terfi esasları, disiplin
ve sicil esaslatarif edilmiştir. İnsan kaynakları yönetim süreçlerine ilişkin prosedürlerin bir bütün halinde
tarif edildiği plan periyodik olarak izlenmektedir.
Birimlerinlistesini gösteren görev kartları, birim içi teşkilat şemaları, çalışan iş tanımları ve görev
dağılım çizelgeleri bulunmaktadır.
2.7.3- Fiziki Kaynak Analizi
Sayıştay, lkiyeti Hazineye ait olan 96.000 kullanım alanına sahip Ankara/Balgat semtindeki
merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca ODTÜ ve Gölbaşında arşiv alanına sahiptir.
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 715 adet lojman ile Manavgat Eğitim ve Dinlenme
Tesisi ve Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisi mevcuttur. Hizmet binasında kütüphane, sağlık merkezi, konferans
salonu, yemekhane, kreş ve PTT ile banka şubesi bulunmaktadır.
Ayrıca 45 binek otosu olmak üzere toplam 55 araç bulunmaktar.
2.7.4- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi
Bilgi işlem; gelişen teknolojilerden etkin ve güvenli bir şekilde yararlanarak, kurumsal fonksiyonları
ve yönetimsel ihtiyaçları karşılama vizyonuyla hareket etmektedir.
Sunulan hizmetlerin kolay erişebilir olması, uluslarara standartlara uygunlaştırılması, kalite
ölçütlerinin belirlenmesi, hizmet veren personelin alanında yetiştirilerek yetkinlik testlerinin yapılması ve son
kullanıcı memnuniyetinin esas alınması temel prensipler olarak kabul edilmiştir.
Yürütülen ve hedeflenen faaliyetlerin kapsam ve önemi göz önünde bulundurulduğunda “Büyük Bilgi
İşlem Merkezi” olarak yapılanmanın kaçınılmaz olduğu değerlendirilmiştir. Birimin organizasyon şemasının,
tanımgörevlerin ve hizmetlerin günümüz ihtiyaçları çerçevesinde yeniden ele alınması gerektiği görülmüş
bu alanda danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Sunulan hizmetin kalitesini hizmeti sunan personelin yetkinliği
45
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Dış paydaşlarla iletişimin sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. Örneğin, son birkaç yıldır dış paydaşların bir bölümüyle düzenli çalıştaylar düzenlenmektedir.
Yıllık olarak da “Kurumsal Tanınırlık Anketi” yapılarak dış paydaşların hizmet sürecine dahil edilmesi
sağlanmaktadır.
Ayrıca kamu idareleri ile iletişimin güçlendirilmesi projesi kapsamında; benzer nitelik taşıyan kamu
idareleri ile uygun bulunan illerde denetimlere ilişkin farkındalığın artırılması, tespit edilen ortak sorunların
istişare edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.
Sayıştay, stratejik yönetim alanında sürekli olarak kendini geliştirmektedir. Stratejik yönetime ilişkin
plan ve politika belgeleri ilgili yasal düzenlemelerde belirlenen süreçlere uygun olarak hazırlanmakta ve
uygulanmaktadır. Ancak söz konusu belgelerin kurum içinde sahiplenilme düzeyi yeterli değildir. 2019-2023
Stratejik Plan döneminde gerçekleştirilecek faaliyetler ile kurum inde stratejik yönetim anlayışının
geliştirilmesi, çalışanların farkındalık düzeylerinin artırılması ve plan belgelerinin sahiplenilme seviyesinin
yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Sayıştay mevzuatında Sayıştay mensuplarının istihdam esasları, denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi
esasları, yönetim mensupları için görevde yükselme esasları ile meslek mensupları için terfi esasları, disiplin
ve sicil esaslatarif edilmiştir. İnsan kaynakları yönetim süreçlerine ilişkin prosedürlerin bir bütün halinde
tarif edildiği plan periyodik olarak izlenmektedir.
Birimlerinlistesini gösteren görev kartları, birim içi teşkilat şemaları, çalışan iş tanımları ve görev
dağılım çizelgeleri bulunmaktadır.
2.7.3- Fiziki Kaynak Analizi
Sayıştay, lkiyeti Hazineye ait olan 96.000 kullanım alanına sahip Ankara/Balgat semtindeki
merkez binada hizmet vermektedir. Ayrıca ODTÜ ve Gölbaşında arşiv alanına sahiptir.
Sayıştay personelinin kullanımına tahsis edilen 715 adet lojman ile Manavgat Eğitim ve Dinlenme
Tesisi ve Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisi mevcuttur. Hizmet binasında kütüphane, sağlık merkezi, konferans
salonu, yemekhane, kreş ve PTT ile banka şubesi bulunmaktadır.
Ayrıca 45 binek otosu olmak üzere toplam 55 araç bulunmaktar.
2.7.4- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi
Bilgi işlem; gelişen teknolojilerden etkin ve güvenli bir şekilde yararlanarak, kurumsal fonksiyonları
ve yönetimsel ihtiyaçları karşılama vizyonuyla hareket etmektedir.
Sunulan hizmetlerin kolay erişebilir olması, uluslarara standartlara uygunlaştırılması, kalite
ölçütlerinin belirlenmesi, hizmet veren personelin alanında yetiştirilerek yetkinlik testlerinin yapılması ve son
kullanıcı memnuniyetinin esas alınması temel prensipler olarak kabul edilmiştir.
Yürütülen ve hedeflenen faaliyetlerin kapsam ve önemi göz önünde bulundurulduğunda “Büyük Bilgi
İşlem Merkezi” olarak yapılanmanın kaçınılmaz olduğu değerlendirilmiştir. Birimin organizasyon şemasının,
tanımgörevlerin ve hizmetlerin günümüz ihtiyaçları çerçevesinde yeniden ele alınması gerektiği görülmüş
bu alanda danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Sunulan hizmetin kalitesini hizmeti sunan personelin yetkinliği
belirlediğinden her personelin kendi alanında uzmanlaşması için alması gereken eğitimler ve yetkinlik ölçütleri
planlanmaktadır. rev alanla net olarak yazılmakta, sorumluluklar belirlenmektedir. Sunulan hizmetin
tanımı, hizmetle ilgili politika ve prosedürler yazılarak, kalite ölçütleri belirlenmektedir.
Kurumun aslî işlevi olan denetim ve yargı faaliyetleri alanında uçtan uca hizmetler tasarlanarak, yargı
mensupları, denetim mensupla ve yargılananların bilişim sistemi üzerinden ve işlemlerini yürütmeleri
planlanmaktadır. Yönetimsel süreçlerle ilgili revizeler yapılmış, denetim araçları ve analiz yöntemlerinin
bilgisayar sistemleri üzerinden sunulmasına odaklanılmıştır.
Kurumun tüm faaliyetlerindeki süreçlerin yönetimi ve denetimi için bilgileri merkezileştirecek
“Kurumsal Kaynak Sistemi” ile karar mekanizmalarını güçlendirecek “Karar Destek Sistemi” için altyapı
hazırlıkları yapılmaktadır. Bu sistemler ile bilgi merkezileşecek, birimler arası etkin, güvenli ve
otomatikleştirilmiş süreçler kolaylıkla çalıştırılabilecektir.
İşleyişi hızlandıracak, düşük masraflı ve doğa dostu bir tercih olan “kağıtsız ofis çözümü”
benimsenmiş, “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” için gereken teknik hazırlıklar ve mevzuat tamamlanmıştır.
Oluşturulan sistemle kurum içi ve kurum dışından dijital belgelerin hazırlanması ve takibi mümkün hale
gelmiştir.
Günümüzde bilginin hızla dijitalleşmesinin ve merkezileşmesinin sonucu olarak tüm dünyada bilgi
sistemlerinin venliği (Siber Güvenlik) yüksek öncelikli bir alan haline gelmiştir. Bu alanda da ulusal ve
uluslararası standartlar esas alınarak ilk fazda “Bilgi İşlem Birimi” ve süreçlerini kapsayacak “Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi” kurulumu için çalışmaları başlatılmıştır. Bilgi işlem süreçleri ve hizmetleriyle ilgili
çalışmaların tamamlanmasından sonra Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Kurumun diğer süreçlerine
yaygınlaştırılarak periyodik iç kontrol ve farkındalık eğitimleriyle sürdürülecektir.
Siber güvenlik, teknolojinin etkin kullanımı ve son kullanıcı memnuniyeti hedefleriyle birimin
donanım ve altyapısı yeniden tasarlanmıştır. Kurum süreçlerinin kesintisiz, kayıpsız ve güvenli olarak
çalışması amacıyla “Felaket Kurtarma Merkezi” oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Bilgi işlem hizmetlerinde yüksek oranda kurumsal verinin işlenmesi ve kurumsal fonksiyonları
doğrudan etkileme potansiyeli nedenleriyle, kurum dışından; güvenilirliği ulusal düzeyde kabul edilmiş şirket
ve kuruluşlar tercih edilmiştir. Alanlarında uzman bu şirket ve kuruluşlardan danışmanlık ve hizmet alınarak
kurumumuza ve ülkemize katma değer sağlanmaktadır.
46
Stratejik Plan 2019-2023
2.7.5- Mali Kaynak Analizi
Sayıştay Başkanlığı tçe dışında kaynağı olmayan, genel bütçeye tabi bir kurumdur. Kendisine tahsis
edilen kaynaklar ile proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Tahmini Kaynaklar
KAYNAKLAR
Planın
1. yılı
Planın
2. yılı
Planın
3. yılı
Planın
4. yılı
Planın
5. yılı
Toplam
Kaynak
Genel Bütçe
276.817.600 303.595.000 333.954.500 367.349.950 404.084.945 1.685.801.995
Özel Bütçe
Yerel Yönetimler
Sosyal Güvenlik Kurumları
Bütçe Dışı Fonlar
Döner Sermaye
Vakıf ve Dernekler
Dış Kaynak
Diğer ( kaynak belirtilecek )
TOPLAM
276.817.600 303.595.000 333.954.500 367.349.950 404.084.945 1.685.801.995
Tahmini Maliyetler
Planın
1. yılı
Planın
2. yılı
Planın
3. yılı
Planın
4. yılı
Planın
5. yılı
Toplam
Maliyet
Amaç 1
182.814.488
183.751.179
192.523.874
202.081.428
212.185.489
973.356.448
Hedef 1
170.641.179 179.188.934 187.964.263 197.362.474 207.230.598 942.387.448
Hedef 2
2.812.006 3.037.177 2.958.364 3.037.638 3.189.520 15.034.705
Hedef 3
517.783 562.948 591.065 620.610 651.648 2.944.054
Hedef 4
776.676 844.421 886.598 930.934 977.473 4.416.102
Hedef 5
8.066.844 117.699 123.584 129.762 136.250 8.574.139
Amaç 2
37.345.915 32.640.291 34.022.733 47.422.665 49.793.799 201.225.403
Hedef 1
21.533.889 22.273.505 23.339.349 24.506.313 25.731.629 117.384.685
Hedef 2
11.402.476 10.262.086 10.683.384 17.436.052 18.307.855 68.091.853
Hedef 3
4.409.550 104.700 - 5.480.300 5.754.315 15.748.865
Genel Yönetim
Giderleri
56.657.197 87.203.530 107.407.893 117.845.857 142.105.657 511.220.144
TOPLAM
276.817.600 303.595.000 333.954.500 367.349.950 404.084.945 1.685.801.995
47
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2.7.5- Mali Kaynak Analizi
Sayıştay Başkanlığı tçe dışında kaynağı olmayan, genel bütçeye tabi bir kurumdur. Kendisine tahsis
edilen kaynaklar ile proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Tahmini Kaynaklar
KAYNAKLAR
Planın
1. yılı
Planın
2. yılı
Planın
3. yılı
Planın
4. yılı
Planın
5. yılı
Toplam
Kaynak
Genel Bütçe
276.817.600 303.595.000 333.954.500 367.349.950 404.084.945 1.685.801.995
Özel Bütçe
Yerel Yönetimler
Sosyal Güvenlik Kurumları
Bütçe Dışı Fonlar
Döner Sermaye
Vakıf ve Dernekler
Dış Kaynak
Diğer ( kaynak belirtilecek )
TOPLAM
276.817.600 303.595.000 333.954.500 367.349.950 404.084.945 1.685.801.995
Tahmini Maliyetler
Planın
1. yılı
Planın
2. yılı
Planın
3. yılı
Planın
4. yılı
Planın
5. yılı
Toplam
Maliyet
Amaç 1
182.814.488
183.751.179
192.523.874
202.081.428
212.185.489
973.356.448
Hedef 1
170.641.179 179.188.934 187.964.263 197.362.474 207.230.598 942.387.448
Hedef 2
2.812.006 3.037.177 2.958.364 3.037.638 3.189.520 15.034.705
Hedef 3
517.783 562.948 591.065 620.610 651.648 2.944.054
Hedef 4
776.676 844.421 886.598 930.934 977.473 4.416.102
Hedef 5
8.066.844 117.699 123.584 129.762 136.250 8.574.139
Amaç 2
37.345.915 32.640.291 34.022.733 47.422.665 49.793.799 201.225.403
Hedef 1
21.533.889 22.273.505 23.339.349 24.506.313 25.731.629 117.384.685
Hedef 2
11.402.476 10.262.086 10.683.384 17.436.052 18.307.855 68.091.853
Hedef 3
4.409.550 104.700 - 5.480.300 5.754.315 15.748.865
Genel Yönetim
Giderleri
56.657.197 87.203.530 107.407.893 117.845.857 142.105.657 511.220.144
TOPLAM
276.817.600 303.595.000 333.954.500 367.349.950 404.084.945 1.685.801.995
2.8. PESTLE Analizi
Politik Etkenler
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte birçok Bakanlık ve merkezi yönetim idaresinin
yapılanmasında değişiklik olması beklenmektedir. 2019-2023 Stratejik Planı’nın hazırlanması aşamasında henüz
bu değişiklikler yapılmadığından stratejik plana, hedef ve göstergelere yansıtılması da mümkün olmamıştır. Sistem
değişikliğinin kurumsal yapılanma üzerindeki etkisi ve sonuçları ortaya çıktıktan sonra Sayıştay’ın da bu
doğrultuda çalışmalarına ve denetimlerine yön vermesi gerekecektir.
Mevcut durumda kamu yönetimi sisteminin yeniden yapılandırılması ihtiyacı ve ihtimali denetimlerin
planlanmasını geciktirebileceği için bir risk olarak değerlendirilebilir. Bu husus dışında Sayıştay’ın faaliyetlerini
etkileyecek politik etken bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Ekonomik Etkenler
2018 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri sonucu oluşacak yeni sistem ve
yönetim anlayışıyla bütçe politikasının da değişmesi söz konusu olabilecektir. Sayıştay da faaliyetlerini bu
doğrultuda planlayarak, bütçe ile öncelik tanınan alanlarda denetimlerini yoğunlaştıracak, birden fazla kurumu
ilgilendiren hususlarda konu denetimlerine ağırlık vererek denetimlerine devam edecektir.
Bütçe politikasının yeni yasama ve yürütme dönemiyle birlikte değişmesi ihtimali Sayıştay denetimlerinin
planlanması anlamında önemli bir etken olarak görülebilir. Ancak denetim planlarının hazırlanmasında gerekli
esnekliğin sağlanması ile bu etkenin muhtemel olumsuz yansımalarının giderilebileceği düşünülmektedir.
Ulusal ve uluslararası ekonomik ilimlerin özellikle yatırımkuruluşların faaliyetlerini etkilemesi olası
gözükmektedir. Söz konusu eğilimlerin Sayıştay faaliyetlerini doğrudan etkilemesi söz konusu olmasa da
denetimlerin odaklanacağı alanların belirlenmesi anlamında Sayıştay çalışmalaüzerinde yansımalaolacaktır. Bu
bağlamda ulusal ve uluslararası ekonomik durumun ve gelişmelerin takipçisi olunacak, bu gelişmelerin denetim ve
yargılama faaliyetlerine etkisi sürekli olarak değerlendirilecektir.
Sosyokültürel Etkenler
Türkiye’nin son yıllardaki demografik eğilimleri incelendiğinde nüfus artış hızının düştüğü ancak 20-34
yaş arası genç nüfusun 2019-2023 yılları arasında artmaya devam edeceğinin hesaplandığı görülmektedir.
Türkiye’ye ilişkin demografik veriler birlikte değerlendirildiğinde 2019-2023 yıllarında Sayıştay paydaşı olarak
değerlendirilen genç ve eğitimli vatandaş sayısının artacağı görülmektedir. Artan sayıdaki vatandaş talebine cevap
verebilmek ve artan kalitede hizmet sunabilmek için Sayıştay’ın faaliyetlerini planlarken bu hususu dikkate alması
gerekmektedir.
Ayrıca değişen nüfus yapısı sunulan kamu hizmetlerinde de değişiklik ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Bu
doğrultuda vatandaş ihtiyaçlarına göre değişen ve yeni alanlara odaklanan kamu hizmetlerinin denetiminin etkin
şekilde yapılabilmesi için Sayıştay da faaliyetlerini güncellemek ve vatandaş odaklı olmak zorundadır. Bu
bağlamda 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık aşamalarında demografik eğilimlerin denetim faaliyetlerine
48
Stratejik Plan 2019-2023
yansımasının dikkate alınması ve buna uygun şekilde hedef ve göstergelerin belirlenmesi Sayıştay için bir fırsat
olarak değerlendirilmelidir.
Teknolojik Etkenler
Sürekli bir gelişim içerisinde olan bilim dünyası kamu kuruluşlarının da birçok faaliyetini ve ürününü
etkileyen teknolojiler geliştirmektedir. Sayıştay’ın denetim ve yargılama faaliyetlerinde yeni teknolojilerden
yararlanması mümkündür. Örneğin bilgi sistemlerinin denetimlerde yardımcı olacak şekilde kullanılması, sosyal
medya platformlarının paydaşlarla iletişim ağının kurulması için destek sağlaması gibi birçok teknolojik yenilik
Sayıştay faaliyetlerine etki etmektedir.
Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi ve faaliyetlere yansıtılması gerekli olduğu kadar zor bir süreçtir. Bu
bakımdan sürekli gelişen ve ilerleyen teknoloji Sayıştay açısından aynı anda fırsat ve tehdit olarak
değerlendirilmeli, buna yönelik gerekli tedbirler belirlenmeli ve fırsatlardan yararlanılması için de yeterli önlemler
alınmalıdır.
Yasal Etkenler
Mevcut durumda Sayıştay’ın yasal yetkisi veya faaliyetleriyle ilgili yasal değişiklik yapılması ihtiyacı
öngörülmemektedir. Bu tür mevzuat değişikliği veya yeni mevzuat çalışmaları olduğunda Sayıştay görüşleri de
dikkate alınmakta ve koordinasyon halinde çalışmalar tamamlanmaktadır.
Ancak Sayıştay faaliyetlerini ve denetimlerini etkileyen yasal etkenler yalnızca Sayıştay mevzuatı değildir.
Genel olarak kamu mali yönetimi sistemi, muhasebe uygulamalarına ilişkin mevzuat, kamu alımlarını düzenleyen
hususlar, vb birçok alandaki yasal mevzuatın değişmesi veya yenilenmesi de Sayıştay faaliyetlerini dolaylı olarak
etkileyecektir. Bu tür değişikliklerin denetimlere olan olumsuz etkisinin asgari düzeye indirilebilmesi için sürekli
ve güncel tutulan hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi öngörülmektedir.
49
T.C. Sayıştay Başkanlığı
yansımasının dikkate alınması ve buna uygun şekilde hedef ve göstergelerin belirlenmesi Sayıştay için bir fırsat
olarak değerlendirilmelidir.
Teknolojik Etkenler
Sürekli bir gelişim içerisinde olan bilim dünyası kamu kuruluşlarının da birçok faaliyetini ve ürününü
etkileyen teknolojiler geliştirmektedir. Sayıştay’ın denetim ve yargılama faaliyetlerinde yeni teknolojilerden
yararlanması mümkündür. Örneğin bilgi sistemlerinin denetimlerde yardımcı olacak şekilde kullanılması, sosyal
medya platformlarının paydaşlarla iletişim ağının kurulması için destek sağlaması gibi birçok teknolojik yenilik
Sayıştay faaliyetlerine etki etmektedir.
Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi ve faaliyetlere yansıtılması gerekli olduğu kadar zor bir süreçtir. Bu
bakımdan sürekli gelişen ve ilerleyen teknoloji Sayıştay açısından aynı anda fırsat ve tehdit olarak
değerlendirilmeli, buna yönelik gerekli tedbirler belirlenmeli ve fırsatlardan yararlanılması için de yeterli önlemler
alınmalıdır.
Yasal Etkenler
Mevcut durumda Sayıştay’ın yasal yetkisi veya faaliyetleriyle ilgili yasal değişiklik yapılması ihtiyacı
öngörülmemektedir. Bu tür mevzuat değişikliği veya yeni mevzuat çalışmaları olduğunda Sayıştay görüşleri de
dikkate alınmakta ve koordinasyon halinde çalışmalar tamamlanmaktadır.
Ancak Sayıştay faaliyetlerini ve denetimlerini etkileyen yasal etkenler yalnızca Sayıştay mevzuatı değildir.
Genel olarak kamu mali yönetimi sistemi, muhasebe uygulamalarına ilişkin mevzuat, kamu alımlarını düzenleyen
hususlar, vb birçok alandaki yasal mevzuatın değişmesi veya yenilenmesi de Sayıştay faaliyetlerini dolaylı olarak
etkileyecektir. Bu tür değişikliklerin denetimlere olan olumsuz etkisinin asgari düzeye indirilebilmesi için sürekli
ve güncel tutulan hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi öngörülmektedir.
Çevresel Etkenler
Çevresel konularda yaşanan gelişmeler veya yenilikler ile bu alandaki uluslararası anlaşmalar gibi hususların Sayıştay üzerin
de doğrudan bir etkisi olmadığı
değerlendirilmektedir.
ETKENLER Tespitler
İdareye Etkisi
Ne yapılmalı?
Fırsatlar Tehditler
Politik
Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemine geçiş
Yeniden yapılanan kamu mali
yönetimi sisteminde Sayıştayın
güçlenmesi ve yol göstericilik
fonksiyonun önem kazanması
- Stratejik Plan hazırlık sürecinde
henüz belirlenmemiş olan yeni
teşkilat yapısının denetimlerin
planlanmasını zorlaştırması
- Merkezi yönetim kurumlarının
yeniden yapılandırılması
sürecinde yaşanması muhtemel
zorlukların kurumların iş
süreçlerine ve mali tablolarına
yansıması ihtimali
Teşkilat yapılanmasının
belirlenmesinin ardından yeni
yapıya en uygun şekilde Sayıştay
denetim grupları ve ekipleri de
yeniden yapılandırılmalı
Ekonomik
Yeni yönetim sistemi ile
birlikte bütçe
politikalarında değişiklik
olması ihtimali
- Denetimlerin planlanması ve
önceliklendirilmesinde güçlük
yaşanması
- Kamu yatırımlarını yönetmekle
görevli kuruluşların faaliyetlerinin
ulusal ve uluslararası ekonomik
gelişmelerden etkilenmesi
- Beş yıllık ve yıllık denetim planları
hükümet önceliklerine göre
şekillendirilebilecek bir biçimde
hazırlanmalı
- Ekonomik gelişmeler ve buna bağlı
olarak değişen yatırım yaklaşımları
yakından takip edilerek denetimler
buna göre planlanmalı
Sosyokültürel
Genç, eğitimli ve bilinçli
vatandaş sayısında artış ve
buna bağlı olarak kamu
hizmetlerinin yapısında ve
çeşitliliğinde değişim
ihtiyacı
Yükselen paydaş beklentisinin
Sayıştay faaliyetlerinin ve
çıktılarının kalitesini artırması
-
- Paydaş beklentileri ve analizleri
daha sık ve etkin şekilde yapılarak
dış paydaşlarla sürekli iletişim
halinde olunmalı
- Paydaş beklentileri Sayıştay
faaliyetlerine yansıtılarak çıktıların
kalitesi artırılmalı
50
Stratejik Plan 2019-2023
ETKENLER Tespitler
İdareye Etkisi Ne yapılmalı?
ETKENLER
Fırsatlar Tehditler
Teknolojik
Sosyal medya araçlarının
kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yaygın olarak
kullanılması
Denetime yardımcı
olabilecek teknolojik
sistemler ve araçlar
geliştirilmesi
- Teknolojik yeniliklerden
yararlanılarak denetimlerin
kalitesinin ve verimliliğinin
artırılması
- Sosyal medya araçlarının etkin
kullanımı ile dış paydaşlarla
daha kolay iletişim kurma şansı
- Sayıştay ve faaliyetleri ile ilgili
olabilecek teknolojik gelişmeler ve
yenilikler yakından takip edilmeli
- Sosyal medya araçlarının kullanımı
için gerekli çalışmalara başlanılmalı
Yasal
Denetim alanında yer alan
kurum ve kuruluşlara
ilişkin yasal
düzenlemelerin değişmesi
ve/veya yenilenmesi
Kamu mali yönetim sistemini
ilgilendiren tüm yasal
düzenlemelerin düzenli olarak takip
edilmesi gerekliliği
Yasal düzenlemelerin sürekli
takibini sağlayacak çalışmalar
yapılmalı ve hizmet içi eğitimler
yoluyla gerekli alanlarda
mensuplara destek sağlanmalı
Çevresel
Çevresel konularla ilgili
Sayıştay ve faaliyetlerini
etkileyebilecek bir husus
bulunmadığı
değerlendirilmiştir.
51
T.C. Sayıştay Başkanlığı
2.9.
Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT)
İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler
Yetkilerini Anayasadan alan
bağımsız yargısal bir kurum olması
Yeni denetim metotlarına geçiş sürecinde
bulunulması
Denetime verilen önem ve artan
denetim ihtiyacı
Kamuoyunda Sayıştay hakkında eksik
veya yanlış bilgilendirme
Kurumsal kültüre, yetkin ve
tecrübeli insan kaynağına sahip
olması
Etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik
konusunda yeterince denetim yapılmıyor
olması
Uluslararası denetim
standartlarının uygulanmasına
ilişkin yasal sorumluluk
Sayıştayın görev, yetki ve
sorumluluklarının kamuoyunda yeterince
bilinmiyor olması
Kamu kurumlarına yol gösterici
özelliğe sahip olması
Sayıştay bilişim altyapısının yeterince
geliştirilememiş olması
EUROSAI ve ECOSAI Başkanlığı
Çalışan yaş ortalamasının düşük
olması
Saydamlık ve hesap verebilirlik
ilkelerinin öneminin artması
52
Stratejik Plan 2019-2023
GÜÇLÜ YÖNLER
Yetkilerini Anayasadan alan bağımsız yargısal bir kurum olma
Sayıştay; kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel ve
kurumsal bağımsızlığı olan Anayasal bir kurumdur. Bu konum Sayıştaya görevlerini yerine getirmede bağımsız
karar alma imkânı vermektedir.
Denetim ve yargı yetkisini etkin ve adil kullanması, TBMM’ye zamanlı ve doğru raporlar sunması ve kamu
kaynağının etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalabu kimliğe sahip olmasını sağlamıştır. Sayıştay ndisine
güven duyulan kurum kimliğini güçlendirerek sürdürmeye devam edecektir.
Kurumsal kültüre, yetkin ve tecrübeli insan kaynağına sahip olması
Sayıştay, her nem Türkiyenin gözde ve tercih edilen kamu kurumlarının başında gelmiştir ve son
yıllarda da bu gelenek devam etmektedir. Bu nedenle Sayıştay, kendi alanında en nitelikli insan kaynağını
barındırmaktadır. Aynı zamanda köklü bir kurum olması yıllar boyunca edinilen tecrübenin yeni nesillere
aktarılmasını ve birikerek ilerlemesini sağlamaktadır. Sayıştay’ın yetkin ve nitelikli insan kaynağı, görev ve
sorumluluklarını en etkin ve doğru biçimde yerine getirmesinde en önemli etkendir.
Kamu kurumlarına yol gösterici özelliğe sahip olması
Sayıştay’ın denetimler aracılığıyla kamu mali yönetimi sistemine yol gösterici olma rolü Sayıştay
faaliyetlerinin önemini ve etkisini artırmaktadır. Bu rolünü en etkin şekilde yerine getirmek için çalışan Sayıştay,
bundan sonraki yıllarda da bu çalışmalarına devam edecektir.
Çalışan yaş ortalamasının düşük olması
Sayıştay’ın meslek mensupları ve netim mensupla yaş ortalamasının düşük olması yakın gelecekte
başarılı ve etkin çalışmasını sağlayacak en önemli fırsatlardan birisidir. Genç ve dinamik insan kaynağına sahip
olan Sayıştay, bu kaynağı en etkin şekilde kullanmak için gerekli çalışmalayapmıştır ve gelecek stratejik plan
döneminde de yapmaya devam edecektir.
ZAYIF YÖNLER
Yeni denetim metotlarına geçiş sürecinde bulunulması
Köklü bir geçmişe sahip olan Sayıştay yakın tarihe kadar hukukilik denetimine odaklanarak çalışmaktaydı.
Hukukilik denetimine odaklı geçmişi, denetim alanında yeniliklerin benimsenmesi ve uygulanması hususunda
zafiyetler yaratmakta, aynı zamanda kamuoyunda yeni denetim metotlarının benimsenmediği algısının oluşmasına
sebep olmaktadır. Sayıştay bu algının ve fiili durumun oluşturduğu risklerin giderilmesi amacıyla çalışmalarına
devam edecektir. İnsan kaynakları ve eğitim konularında değiştirilen ve geliştirilen yaklaşım sürdürülmeye devam
edecek ve yeni denetim metotlarına geçiş sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmaiçin gerekli tüm faaliyetler
gerçekleştirilecektir.
53
T.C. Sayıştay Başkanlığı
GÜÇLÜ YÖNLER
Yetkilerini Anayasadan alan bağımsız yargısal bir kurum olma
Sayıştay; kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel ve
kurumsal bağımsızlığı olan Anayasal bir kurumdur. Bu konum Sayıştaya görevlerini yerine getirmede bağımsız
karar alma imkânı vermektedir.
Denetim ve yargı yetkisini etkin ve adil kullanması, TBMM’ye zamanlı ve doğru raporlar sunması ve kamu
kaynağının etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalabu kimliğe sahip olmasını sağlamıştır. Sayıştay ndisine
güven duyulan kurum kimliğini güçlendirerek sürdürmeye devam edecektir.
Kurumsal kültüre, yetkin ve tecrübeli insan kaynağına sahip olması
Sayıştay, her nem Türkiyenin gözde ve tercih edilen kamu kurumlarının başında gelmiştir ve son
yıllarda da bu gelenek devam etmektedir. Bu nedenle Sayıştay, kendi alanında en nitelikli insan kaynağını
barındırmaktadır. Aynı zamanda köklü bir kurum olması yıllar boyunca edinilen tecrübenin yeni nesillere
aktarılmasını ve birikerek ilerlemesini sağlamaktadır. Sayıştay’ın yetkin ve nitelikli insan kaynağı, görev ve
sorumluluklarını en etkin ve doğru biçimde yerine getirmesinde en önemli etkendir.
Kamu kurumlarına yol gösterici özelliğe sahip olması
Sayıştay’ın denetimler aracılığıyla kamu mali yönetimi sistemine yol gösterici olma rolü Sayıştay
faaliyetlerinin önemini ve etkisini artırmaktadır. Bu rolünü en etkin şekilde yerine getirmek için çalışan Sayıştay,
bundan sonraki yıllarda da bu çalışmalarına devam edecektir.
Çalışan yaş ortalamasının düşük olması
Sayıştay’ın meslek mensupları ve netim mensupla yaş ortalamasının düşük olması yakın gelecekte
başarılı ve etkin çalışmasını sağlayacak en önemli fırsatlardan birisidir. Genç ve dinamik insan kaynağına sahip
olan Sayıştay, bu kaynağı en etkin şekilde kullanmak için gerekli çalışmalayapmıştır ve gelecek stratejik plan
döneminde de yapmaya devam edecektir.
ZAYIF YÖNLER
Yeni denetim metotlarına geçiş sürecinde bulunulması
Köklü bir geçmişe sahip olan Sayıştay yakın tarihe kadar hukukilik denetimine odaklanarak çalışmaktaydı.
Hukukilik denetimine odaklı geçmişi, denetim alanında yeniliklerin benimsenmesi ve uygulanması hususunda
zafiyetler yaratmakta, aynı zamanda kamuoyunda yeni denetim metotlarının benimsenmediği algısının oluşmasına
sebep olmaktadır. Sayıştay bu algının ve fiili durumun oluşturduğu risklerin giderilmesi amacıyla çalışmalarına
devam edecektir. İnsan kaynakları ve eğitim konularında değiştirilen ve geliştirilen yaklaşım sürdürülmeye devam
edecek ve yeni denetim metotlarına geçiş sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmaiçin gerekli tüm faaliyetler
gerçekleştirilecektir.
Etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik konusunda yeterince denetim yapılmıyor olması
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 42’nci maddesi Sayıştaya, denetim ve incelemeler sonucunda hazırlanan
ve Sayıştay Kanunu’nun diğer maddelerinde öngörülenler dışında kalan raporları da hazırlayarak TBMM’ye sunma
yetkisi tanımaktadır. Bu madde ile konu bazlı denetimler aracılığıyla kamu kaynaklanın etkin, ekonomik ve
verimli kullanımına ilişkin raporlar hazırlanması mümkün kılınmaktadır. Ancak Sayıştay Kanunu değişikliği ile
birlikte yeni denetim metodolojilerinin uygulanmaya başlanması ve bu değişim sürecinde insan kaynağının en etkin
şekilde yönetilmesine verilen öncelik nedeniyle konu baz denetimlere ara verilmiştir. Bu metodolojinin
geliştirilmesi ve bu metot aracılığıyla kamu mali yönetim sistemine daha fazla katkı sağlanabilmesi için çalışmalar
yürütülecektir.
Sayıştay bilişim altyapısının yeterince geliştirilememiş olması
Kamu mali yönetim sisteminin gelişimine katkı sağlama amacını taşıyan bir kurum olarak Sayıştay’ın
bilişim altyapısı ile de kamu kurumlarına örnek teşkil edecek yeterlilikte olması gerekmektedir. Ancak mevcut
bilişim altyapısı bazı zafiyetleri nedeniyle bu yeterlilikte değildir. Sayıştay bilişim altyapısının günümüz
gerekliliklerine uygun olarak görev sorumlulukların etkin ve hızlı şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde
geliştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.
FIRSATLAR
Denetime verilen önem ve artan denetim ihtiyacı
Son yıllarda hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerinin öneminin kamu kurumlarında ve dış paydaşlar
arasında artması, denetime duyulan ihtiyacın da anlaşılmasını sağlamıştır. Vatandaşların bilme haklarını kullanmak
istemeleri, aynı zamanda kurumların kamu kaynağı kullanımı konusunda artan sorumlulukları, denetim ihtiyacının
da artmasına sebep olmuştur. Bu bilincin gelişmesi ve denetim sonuçlarına duyarlı vatandaşların varlığı,
denetimlerin daha etkin olması yönünde motive edici olacaktır.
Uluslararadenetim standartlarının uygulanmasına ilişkin yasal sorumluluk
Yakın geçmişte gerçekleştirilen kamu mali yönetimi reformu doğrultusunda Sayıştay’ın uyguladığı
denetim metotları da yenilenmiş ve daha etkin denetimin yolu açılmıştır. Sayıştay söz konusu değişikliklere uyum
sağlamak ve denetimleri en etkin şekilde yürütebilmek için gerekli çalışmaları önceki stratejik plan döneminde
gerçekleştirmiştir. Sayıştay’ın yeni stratejik plan döneminde uluslararası kabul gören denetim metotlarının en
başarılı şekilde yürütülmesi için gerekli kaynakların sağlanması denetimlerin gücünü artırmak için en önemli
fırsatlardan birisidir.
Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin öneminin artması
Kamu kurumları arasında ve kamuoyunda saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin öneminin artmış
olması, Sayıştay denetimlerinin etkinliğinin sağlanmasına yönelik en önemli etken olmuştur. Sayıştay
denetimlerinin temelini oluşturan saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri hakkında kamuoyunda artan farkındalık
Sayıştay’ın tanınırlığını ve önemini de artıracaktır.
54
Stratejik Plan 2019-2023
EUROSAI ve ECOSAI Başkanlığı
2017-2020 yılları arasında EUROSAI Başkanlığı, 2020-2023 yılları arasında da EUROSAI Başkan
Yardımcılığı görevini yürütecek olmak, Sayıştaya kapasitesini geliştirme ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil
etmesi için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Aynı zamanda halihazırda yürütülmekte olan ECOSAI Başkanlığı da
kurumumuza uluslararası çalışmalar ve birliği konusunda önemli ölçüde tecrübe kazandırmıştır. EUROSAI ve
ECOSAI Başkanlıkla; uluslararası bilgi paylaşımı, Türkiye’yi temsil, güncel gelişmelerden haberdar olma,
uluslararası alanda öncü olma gibi birçok imkan sağlamaktadır ve sağlayacaktır. Sayıştay bu imkanları en doğru
şekilde kullanmak üzere çalışmalarını sürdürecektir.
TEHDİTLER
Kamuoyunda Sayıştay hakkında eksik veya yanlış bilgilendirme
Kimi zaman kamuoyunda, yazılı ve görsel medyada Sayıştayla ilgili doğru olmayan ve yanlış yönlendiren
haberlerin yer alması Sayıştay’ın başarısı için bir risk ve tehdit oluşturmaktadır. Bu tür yanlış bilgilendirici
yayınlan, haberlerin ve içeriklerin önlenebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu durumun bir sebebinin
de kamuoyunda yeterli farkındalığın bulunmaması olduğu da dikkate alınarak, söz konusu çalışmalara devam
edilecektir.
Sayıştayın görev, yetki ve sorumluluklarının kamuoyunda yeterince bilinmiyor olması
Kamu mali yönetimi sistemi, kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın
geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sayıştay da bu gerekliliğin karşılanmasını sağlamakla yükümlüdür. Sayıştay’ın
bu bağlamda üstlendiği görev ve sorumlulukların kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor olması bu görev ve
sorumlulukların etkin şekilde yerine getirilmesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle, kamuoyu ile
etkin iletişim kurulmaönem arz etmektedir. Gelecek yıllarda Sayıştay’ın kamuoyunda tanınırlığının artırılması
amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
55
T.C. Sayıştay Başkanlığı
EUROSAI ve ECOSAI Başkanlığı
2017-2020 yılları arasında EUROSAI Başkanlığı, 2020-2023 yılları arasında da EUROSAI Başkan
Yardımcılığı görevini yürütecek olmak, Sayıştaya kapasitesini geliştirme ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil
etmesi için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Aynı zamanda halihazırda yürütülmekte olan ECOSAI Başkanlığı da
kurumumuza uluslararası çalışmalar ve birliği konusunda önemli ölçüde tecrübe kazandırmıştır. EUROSAI ve
ECOSAI Başkanlıkla; uluslararası bilgi paylaşımı, Türkiye’yi temsil, güncel gelişmelerden haberdar olma,
uluslararası alanda öncü olma gibi birçok imkan sağlamaktadır ve sağlayacaktır. Sayıştay bu imkanları en doğru
şekilde kullanmak üzere çalışmalarını sürdürecektir.
TEHDİTLER
Kamuoyunda Sayıştay hakkında eksik veya yanlış bilgilendirme
Kimi zaman kamuoyunda, yazılı ve görsel medyada Sayıştayla ilgili doğru olmayan ve yanlış yönlendiren
haberlerin yer alması Sayıştay’ın başarısı için bir risk ve tehdit oluşturmaktadır. Bu tür yanlış bilgilendirici
yayınlan, haberlerin ve içeriklerin önlenebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu durumun bir sebebinin
de kamuoyunda yeterli farkındalığın bulunmaması olduğu da dikkate alınarak, söz konusu çalışmalara devam
edilecektir.
Sayıştayın görev, yetki ve sorumluluklarının kamuoyunda yeterince bilinmiyor olması
Kamu mali yönetimi sistemi, kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın
geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sayıştay da bu gerekliliğin karşılanmasını sağlamakla yükümlüdür. Sayıştay’ın
bu bağlamda üstlendiği görev ve sorumlulukların kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor olması bu görev ve
sorumlulukların etkin şekilde yerine getirilmesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle, kamuoyu ile
etkin iletişim kurulmaönem arz etmektedir. Gelecek yıllarda Sayıştay’ın kamuoyunda tanınırlığının artırılması
amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
2.10. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi
DURUM ANALİZİ ÇALIŞMALARI
TESPİTLER/ SORUN ALANLARI İHTİYAÇLAR/ GELİŞİM ALANLARI
Uygulanmakta olan
Stratejik
Planın Değerlendirilmesi
Meslektaş değerlendirmesi çalışmalarına öncelik verilmesi
ihtiyacı
Kalite güvence sistemi kurularak meslektaş değerlendirmesi
çalışmalarının düzenli hale getirilmesi
Denetimlerin kamu mali yönetim sisteminde yarattığı
etkinin ölçülmüyor olması
İzleme faaliyetinin yapılması
Denetimlerin sağladığı katkıyı ölçmek üzere değerlendirme
çalışmaları yapılması
Dış paydaşlarla etkin iletişim kurulmasına yönelik
çalışmalar yapılması ihtiyacı
Dış paydaşlar nezdinde farkındalığın artırılması
Paydaş iletişimin güçlendirilmesi
Mevzuat Analizi - -
Üst Politika Belgeleri Analizi
Denetimlerin etkinliğinin artırılması gerekliliği
Denetim sonuçlarının uygulanmasını takip edecek izleme
faaliyetinin gerçekleştirilmesi
Paydaş Analizi
İlamların infazının daha etkin şekilde takip edilmesi
gerekliliği
Hizmet içi eğitimlerin düzenli ve planlı olarak
yürütülmemesi
Çalışma ortamının çalışan beklentisini karşılamaması
İş yükü dağılımında yaşanan adaletsizlikler
Denetim metotlarının uygulanmasında yeterli
standardizasyon olmaması
Paydaş iletişiminin zayıf olması
İlamların infazının takibini etkinleştirecek araçlar kullanılması
İnsan kaynakları yetkinlik analizlerinin tamamlanması
Sistematik, ihtiyaç analizlerine dayalı eğitim planları hazırlanması
Çalışan memnuniyet anketleri yapılması
Kalite güvence sisteminin oluşturulması
İletişim kanallarının güçlendirilmesi
İnsan Kaynakları Yetkinlik
Analizi
İnsan kaynakları yetkinlik analizinin tamamlanmamış
olması
Yetkinlik analizinin tamamlanması ve ihtiyaç analizinin yapılması
Eğitim planları ile kurumsal denetim planlarının insan kaynakları
yetkinlik analizlerine dayalı olarak hazırlanması
56
Stratejik Plan 2019-2023
DURUM ANALİZİ ÇALIŞMALARI
TESPİTLER/ SORUN ALANLARI İHTİYAÇLAR/ GELİŞİM ALANLARI
Kurum Kültürü Analizi
Kurum içi koordinasyon eksikliği
Plan ve politika belgelerinin sahiplenilme düzeyinin düşük
olması
Bütüncül bir bilgi yönetim sistemi kullanılması
Kurum hafızası oluşturulması
Kurum içi iletişim kanallarının daha etkin hale getirilmesi
Üst yönetim ve çalışanlar seviyesinde plan ve politika belgeleri
hakkında farkındalığın artırılması
Fiziki kaynak Analizi
- -
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı
Analizi
Kurum içinde kullanılan bilişim ve bilgi sistemlerinin
bütünleşik olmaması
Bütünleşik bilgi sisteminin tamamlanması
Mali Kaynak Analizi
- -
PESTLE Analizi
Yönetim sistemindeki değişiklik ve yeniden yapılanma
süreçlerinin denetimlerin etkin şekilde planlanması ve
yürütülmesine yönelik risk oluşturması
Teknolojik yeniliklerden denetimlerde yeterince
faydalanılamaması riski
Kurumsal denetim programının esnek şekilde oluşturulması
Teknolojik yeniliklerin denetimlere etkisi ve bunlardan
faydalanılması konusunda düzenli araştırma çalışmaları yapılması
MİSYON - VİZYON
TEMEL DEĞERLER
MİSYON - VİZYON
TEMEL DEĞERLER
59
T.C. Sayıştay Başkanlığı
3-MİSYON-ZYON-TEMEL DEĞERLER
3.1- Misyon
Kamuda hesap verme sorumluluğu ile mali saydamlığa katkı sağlamak üzere denetim, yargılama ve
rehberlik yapmak.
3.2-Vizyon
Köklü tarihinden aldığı birikimle sürekli yenilenen ve gelişen, daha iyi bir kamu yönetiminin oluşması
için hizmet eden Sayıştay.
3.3- Temel Değerler
Bağımsızlık ve Tarafsızlık
Bağımsızlık, Sayıştay’ın bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak varlığının ve tarafsız hizmetler
sunabilmesinin ön koşuludur. Denetimlerin önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi ve mesleki
etik kurallarına uyulması kurumsal güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle Sayıştay Kanunu bu
temel değeri 3’üncü maddesi ile güvence altına almıştır.
İyi Yönetişim ve Beklentilere Duyarlılık
Kurum yönetiminde hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik, katılımcılık, eşitlik, adil olmak, tutarlılık,
hukukun üstünlüğü, bilimsellik gibi iyi yönetişim ilkelerini gözetmek ve uygulamak temel
prensiplerimizdendir. Bu ilkeler ışığında, Parlamento ve kamuoyu ile diğer ve dış paydaşların beklenti ve
ihtiyaçlarına duyarlı olunması, daha iyi bir kamu yönetimini hedefleyen ortak bir anlayış içinde çözümler
üretilmesi son derece önemlidir.
Yeniliğe Açıklık
Günümüz dünyasındaki hızlı gelişim ve buna bağlı olarak oluşan sorunlara genelde kamu yönetiminin,
özelde denetim kurumlarının zamanında ve etkin cevaplar bulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle sürekli
gelişim anlayışıyla yeniliklerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulanların hayata girilmesi önem taşımaktadır.
Mesleki Yetkinlik
Denetimde kalitenin sağlanması; mesleki bağımsızlığa sahip, yaratıcı ve analitik düşünen, ekip
çalışmasına ve birliğine yatkın, denetim kültürünü özümsemiş mensupların varlığıyla mümkün olacaktır. Bu
inançla çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir.
STRATEJİK AMAÇLAR
VE
HEDEFLER
STRATEJİK AMAÇLAR
VE
HEDEFLER
4-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
AMAÇLAR VE HEDEFLER
AMAÇ 1:
Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki olumlu
ve katkı sağlayıcı etkisini arttırmak
HEDEF 1.1: Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.
HEDEF 1.2: Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliği
artırılacaktır.
HEDEF 1.3: Denetimler ve yargılama yoluyla kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve mali
saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
HEDEF 1.4: Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi sağlanacaktır.
HEDEF 1.5: Kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyişinde yol gösterici olunarak dış paydaşlara fayda
sağlanacaktır.
AMAÇ 2:
Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
HEDEF 2.1: Çalışan verimliliğini artırmak ve yaşamının kalitesini yükseltmek amacıyla insan kaynakla
yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
HEDEF 2.2: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
HEDEF 2.3: Sayıştayın örgütsel yapısı güçlendirilecektir.
63
T.C. Sayıştay Başkanlığı
4-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
AMAÇLAR VE HEDEFLER
AMAÇ 1:
Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki olumlu
ve katkı sağlayıcı etkisini arttırmak
HEDEF 1.1: Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.
HEDEF 1.2: Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliği
artırılacaktır.
HEDEF 1.3: Denetimler ve yargılama yoluyla kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve mali
saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
HEDEF 1.4: Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi sağlanacaktır.
HEDEF 1.5: Kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyişinde yol gösterici olunarak dış paydaşlara fayda
sağlanacaktır.
AMAÇ 2:
Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
HEDEF 2.1: Çalışan verimliliğini artırmak ve yaşamının kalitesini yükseltmek amacıyla insan kaynakla
yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
HEDEF 2.2: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
HEDEF 2.3: Sayıştayın örgütsel yapısı güçlendirilecektir.
64
Stratejik Plan 2019-2023
4.1.Hedef Kartları
HEDEF KARTI 1.1
Amaç
:
Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini
arttırmak
Hedef
:
Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır.
Sorumlu Birim : Destek Grubu 01
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
: Denetim Grupları
Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
( % )
Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023
İzlenme
Sıklığı
Raporlama
Sıklığı
PG 1.1.1
1. Risk değerlendirmesine
ve insan kaynakları
yetkinlik analizine göre
hazırlanan beş yıllık
denetim stratejik planı
%30 0 1
3 ay 6 ay
PG 1.1.2
2. Denetim stratejik planının
uygulanma oranı
%50 0 100% 100% 100% 100% 100% 3 ay 6 ay
PG 1.1.3
3. Risk analiz rapor sayısı
%20 0 1 2 3 4 5 3 ay 6 ay
Riskler
● Denetim kapsamının genişliği denetim stratejik planının kapsamında önceliklendirme
yapılmasını gerektirecektir.
● İnsan kaynakları analizinin yapılması için iş gücü kısıtı bulunmaktadır.
● Denetim stratejik planının denetimin gerektireceği esnekliğe izin vermemesi.
Stratejiler
● İnsan kaynakları analizi tamamlanacaktır.
● Risk
analizleri düzenli olarak yapılarak sonuçları denetim programına yansıtılacaktır.
65
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Maliyet Tahmini 942.387.448. - TL
Tespitler
● İş yükünün fazlalığı sebebiyle denetim metodolojilerinin etkin şekilde uygulanamaması
● Zaman kısıtı nedeniyle kalite kontrol süreçlerinin tamamlanamaması
İhtiyaçlar
● Risk odaklı bakış açısıyla hazırlanmış ve iş gücü kısıtını dikkate alan denetim stratejik planı ve
yıllık denetim
programları
● Denetim kapsamında önceliklendirme yapılması
● Stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetimi yapılması
● Kamu idarelerinin faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna sunduğu bilginin ve kamu işletmelerinin mali
tablolarının doğruluk ve güvenilirliğinin denetimler yoluyla değerlendirilmesi
66
Stratejik Plan 2019-2023
HEDEF KARTI 1.2
Amaç
:
Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini
arttırmak
Hedef
:
Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliği artırılacaktır.
Sorumlu Birim : Destek Grubu 01
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
: Denetim Grupları
Destek Grubu 01 (Kalite Güvence Ekibi)
Destek Grubu 01 (Metodoloji Geliştirme)
Destek Grubu 01 ve Bilgi İşlem Birim Başkanlığı (Belgeleme/SayCAP/veri tabanı)
Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
( % )
Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023
İzlenme
Sıklığı
Raporlama
Sıklığı
PG 1.2.1
Kalite güvence ekibi tarafından gerçekleştirilen
değerlendirmeler sonucu “başarılı” bulunan
denetim sayısında artış
%60 Bilinmiyor
1
%5 %10 %15 %20 3 ay 6 ay
PG 1.2.2
Uluslararası denetim standartlarına ve çağdaş
denetim metotlarına uygun şekilde gözden
geçirilen ve/veya güncellenen denetim rehberi
sayısı
%20 0 2 2 3 4 5 3 ay 6 ay
PG 1.2.3
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme
konusunda uluslararası standartlara uygunluk
oranı
%20 Bilinmiyor
2
%10 %20 %30 %60 %100 3 ay 6 ay
1
2019 yılı içinde yapılan ilk kalite güvence değerlendirmesi sonrası ‘başarılı’ bulunan denetim dosyası sayısı tüm denetimlere
genellenerek başarılı denetim sayısı tespit edilerek
ilerleyen yıllarda bu sayıda toplamda %20
artış sağlanması hedeflenmiştir.
2
Denetimlerde belgeleme ve arşivleme konusundaki standartlar ile mevcut uygulama arasında boşluk analizi yapıldıktan sonra tes
pit edilen boşlukların giderilmesi suretiyle beş yıl
sonunda standartlara %100 uygunluk sağlanması hedeflenmektedir. Standartlara uyumun sağlanması için yapılması gerekenlerin tespit edilmesi ve her faaliyetin yüzde olarak
etkisinin değerlendirilmesi sonucu yıllık ilerlemeler ölçülecektir.
67
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Riskler ● Kalite güvence çalışmalarının ilk defa yapılacak olması.
Stratejiler
● Kalite güvence çalışmaları için sürekli bir ekip görevlendirilecektir ve işin devamlılığı
sağlanacaktır.
● Metodoloji geliştirme sorumluluğu ve işi süreklilik arz edecek şekilde bir birime veya
komisyona verilecektir.
Maliyet Tahmini
15.034.705 - TL
Tespitler
● İş gücü kısıtı ve niteliği nedenleriyle denetim metotlarının uygulanmasında sorunlar
yaşanmaktadır.
● Denetim hafızası güçlü değildir.
İhtiyaçlar
● Teorik düzeyde metodolojik çalışmalar yapılarak denetime ilişkin rehberlerin güncellenmesi
● Denetim süreçleri üzerindeki kalite kontrol süreçlerinin işleyişinde etkinliğin sağlanması
● Kalite güvencesi sisteminin kurulması
● Sayıştay denetim ekipleri arasında uygulama birliği sağlanması
68
Stratejik Plan 2019-2023
HEDEF KARTI 1.3
Amaç
:
Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini
arttırmak
Hedef
: Denetimler
ve yargılama yoluyla kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
Sorumlu Birim : Destek Grubu 01
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
:
Denetim Grupları (iç kontrol sistemi değerlendirme formu
ve İzleme Faaliyetleri)
Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
( % )
Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023
İzlenme
Sıklığı
Raporlama
Sıklığı
PG1.3.1
Mali yönetim, performans yönetimi
ve iç kontrol sistemlerini geliştiren
kurum sayısında artış
%40 Bilinmiyor
3
%5 %10 %15 %20 3 ay 6 ay
PG1.3.2
İzleme sonuçlarında bulgu ve
önerilerin uygulanma oranında artış
%60 Bilinmiyor
4
%5 %10 %15 %20 3 ay 6 ay
Riskler
● Denetim ve yargı faaliyetleri başarılı bir şekilde yerine getirildiği halde dışsal faktörlere bağlı olarak denetlenen
kurumların sistem değerlendirme puanlarında artış sağlanamaması ve/veya izleme sonuçlarında iyileşme
sağlanamama.
3
Kurum Sistem değerlendirme Formu aracılığıyla her kurumun ilgili sistemleri değerlendirilecek
ve önceden belirlenmiş kriterlere göre puanlanacaktır. İlk yıl tespit edilen ‘olumlu’
puan alan kurum sayısında her yıl % 5 artış sağlanması hedeflenmektedir.
4
2018 yılı denetimlerinde 2017 yılı denetim raporlarında yer alan bulgu ve önerilere ilişkin
denetlenen kurumların attığı adımlar izlenecek ve raporlanacaktır. Bu raporlama
sonuçlarına göre temel yıl değerleri belirlenecektir. 2023 yılı sonuna kadar temel yıl değerlerinin %20 artırılması hedeflenm
ektedir.
69
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Stratejiler
● Sistem değerlendirme formu güncellenerek denetim ve yargılama faaliyetlerinin yarattığı etkiyi ölçmeye uygun
hale getirilecektir.
● Aktif ve sistematik bir şekilde izleme yapılarak denetimin katkısı ve etkisi değerlendirilecektir.
Maliyet Tahmini
2.944.054.-TL
Tespitler
● Sayıştay ISSAI 12 ile kendisine verilen “Kamu sektöründe hesap verebilirliğin, şeffaflığın ve dürüstlüğün
güçlendirilmesi” görevinin yerine getirilmesiyle ilgili bir etki değerlendirmesi yapmamaktadır.
● Denetim bulgularının yerine getirilmesine ilişkin herhangi bir takip sistemi bulunmamaktadır.
İhtiyaçlar
● Denetim raporlarında yer alan bulgu ve önerilerin uygulanmasını takip etmek üzere izleme yapılması
● Sayıştay denetimlerinin yarattığı etkinin ve sonucunun ölçülmesi
70
Stratejik Plan 2019-2023
HEDEF KARTI 1.4
Amaç :
Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini artırmak
Hedef :
Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi sağlanacaktır.
Sorumlu Birim : Başkanlık
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
: Bilgi İşlem Birim Başkanlığı (BİBB)
Denetim ve Yargı Hizmetleri Birim Başkanlığı (DYHBB)
Yargı Daireleri
Başsavcılık
Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
( % )
Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023
İzlenme
Sıklığı
Raporlama
Sıklığı
PG 1.4.1
İlam infaz modulü
programının uygulamaya
geçirilmesi
%50 0 %100 3 ay 6 ay
PG 1.4.2
Yargılama usul ve esaslarının
belirlenmesi
%30 0 %100 3 ay 6 ay
PG 1.4.3
Yargılama hizmetlerine ilişkin
bilişim altyapısının
tamamlanması
%20 0 %100 3 ay 6 ay
Riskler
● İlamların infazının takibinde yaşanacak güçlükler
● Y
argılama usul ve esaslarının belirlenmesinde yargılama süreçlerinin özgünlüğünün yaratacağı zorluklar
Stratejiler
● İ
lamların infazında yaşanan güçlükler ve infaz edilememe sebepleri araştırılacaktır.
● İ
lamların infazının sağlanması için Sayıştayın takip mekanizmasını geliştirme çalışmaları yapılacaktır.
● Y
argılama usul ve esaslarının belirlenmesi için uluslararası iyi uygulama örnekleri incelenecektir.
71
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Maliyet Tahmini 4.416.102.-TL
Tespitler
● K
amuoyunda denetim ve yargılama sonuçlarının etkin olmadığı yönünde bir algı bulunmaktadır.
●İ
lamların infazının etkin şekilde takip edilmesi gerekmektedir.
İhtiyaçlar
● İlamların infazının takibini etkinleştirecek araçlar kullanılmalıdır.
Yargılama usul ve esasları belirlenmelidir.
72
Stratejik Plan 2019-2023
HEDEF KARTI 1.5
Amaç
:
Denetimin ve denetim sonuçlarının kamu mali yönetiminin iyi işleyişi ve gelişimi üzerindeki olumlu ve katkı sağlayıcı etkisini artırmak
Hedef
:
Kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyişinde yol gösterici olunarak dış paydaşlara fayda sağlanacaktır.
Sorumlu Birim : Destek Grubu 02
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
: Destek Grubu 01
Denetim Grupları (kurumsal tanınırlık anketi)
Denetim Grupları (konu bazlı denetim çalışmaları)
Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
( % )
Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri (2018)
2019 2020 2021 2022 2023
İzlenme
Sıklığı
Raporlama
Sıklığı
PG 1.5.1
Kamu mali yönetim
sisteminin iyi leyişine katkı
sağlayacak konu bazlı
denetim çalışması sayısı
%40
1 2 3 3 ay 6 ay
PG 1.5.2
Kurumsal tanınırlık anketi
sonuçlarında Sayıştay başarı
puanında sağlanan artış
%40 Bilinmiyor
5
%3 %5 %7 %10 3 ay 6 ay
PG 1.5.3
İletişim Stratejisi uygulanma
oranı
%10 0 %30
6
%50 %100 3 ay 6 ay
PG 1.5.4
Kamuda stratejik yönetim
konusunda sorumlu kurumlar
ile yapılan işbirliği ve
koordinasyon toplantısı sayı
%10 1 2 3 4 5 3 ay 6 ay
5
ISSAI 12’deki gerekliliklerin yerine getirilmesini ölçmek üzere hazırlanan Kurumsal Tanınırlık Anketinin puanlama esasına göre değerlendirilmesi ve uygulanmaya başla
nmasından
sonra her yıl başarı puanında artış sağlanması hedeflenmektedir.
6
İletişim stratejisinin 20
19 yılına kadar hazırlanması, 2019 yılında stratejideki faaliyetlerin %30’unun, 2020 yılında %50’sinin ve 2023 yılında tamamının gerçekleştirilmiş olması
hedeflenmektedir
.
73
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Riskler
Vatandaşlar ve Parlamento için fayda sağlayacak konuların belirlenmesinde yaşanacak güçlükler
● İletişim stratejisinin uygulanmaması veya sahiplenilmemesi
● Tanınırlık anketinin çok sayıda ve çeşitlilikteki Dış paydaşlara uygulanmasının zorluklar
Stratejiler
Dış paydaşlarla interaktif bir ilişki kurulmasını ve Sayıştay hakkındaki farkındalık seviyesinin artmasını sağlayacak
bir iletişim stratejisi hazırlanacaktır.
Tanınırlık anketi farklı dış paydaşlar (akademik çevreler, medya, Parlamento, yürütme ve yasama organları ile ilgili
sivil toplum kuruluşları) dikkate alınarak hazırlanacaktır.
● Tanınırlık anketinde önerilecek konular arasından uygun olanlar belirlenerek bu konulara odaklanan de
netimler
gerçekleştirilecektir.
● Stratejik yönetim döngüsüne katkı sağlamak üzere ilgili kurumlarla düzenli toplantılar yapılarak işbirliği ve
koordinasyon sağlanacaktır.
Maliyet Tahmini
8.574.139 - TL
Tespitler
● Sayıştayın, ISSAI 12 gereği örnek bir kuruluş olarak yol gösterici olunması ve vatandaşlar, parlamento ve diğer
paydaşlar için anlam yaratılması görevini daha etkin bir şekilde
yerine getirmesi gerekmektedir.
● Sayıştayın dış paydaşları nezdinde tanınırlığı ve kamu yönetimine sağladığı katkılara ilişkin bilgi sınırlıdır.
İhtiyaçlar
● Performans yönetimi konusunda Sayıştayın yol gösterici olması
● Dış paydaşlarla daha açık ve sistematik iletişim kurularak denetimlerin yarattığı etkinin ölçülmesi
● Kamuda
stratejik yönetim konusunda sorumlu kurumlar ile işbirliği ve koordinasyon içinde olunması
74
Stratejik Plan 2019-2023
HEDEF KARTI 2.1
Amaç
: Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
Hedef
:
Çalışan verimliliğini ve iş yaşamının kalitesini artırmak amacıyla insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Sorumlu Birim : Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı (SGBB)
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
: İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı (İKBB)
Destek Grubu 02
İnsan kaynakları yönetimi koordinasyon komisyonu
(İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı)
Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
( % )
Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023
İzlenme
Sıklığı
Raporlama
Sıklığı
PG
2.1.1
Meslek içi zorunlu eğitim
programının uygulanma oranı
%50 Mevcut değil
7
%100
%100
%100
%100
%100
3 ay 6 ay
PG
2.1.2
Gerekli bilgi ve beceriye sahip
çalışan oranı
%20 %50 %60 %70 %80 %90 %100 3 ay 6 ay
PG
2.1.3
Etkin olarak değerlendirilen
eğitim sayısındaki artış ora
%30 Bilinmiyor
8
%20 3 ay 6 ay
Riskler
● İnsan kaynakları yetkinlik analizinin yapılabilmesi için gerekli niteliklere sahip ve yeterli sayıda personel bulunmaması
● Eğitim etkinliğinin ölçümü konusunda uygun bir yöntem ve değerlendirme aracı belirlenmesi
● Görev koşullarını sağlayan çalışan oranında mevcut durumun bilinmiyor olması
7
2018 yılında hizmet içi zorunlu eğitim programı uygulanmaya başlanmıştır. 2018 yılı sonunda plan dönemi başlangıç değeri ölçülecektir.
8
E
ğitimlerin etkinlik değerlendirmesi için eğitim planında
ölçüm metodu belirlenmesi ve bu ölçüm metodu ile eğitimlerin etkinliğinin 2020 yılından itibaren değerlendirilmesi
planlanmaktadır. Etkin olarak değerlendirilen eğitimlerin
sayısında plan dönemi sonunda %20 artış sağlanması hedeflenmektedir.
75
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Stratejiler
İnsan kaynakları yönetiminin etkin şekilde yapılabilmesi için İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı koordinasyonunda
sürekli bir komisyon oluşturulacaktır.
İnsan kaynakları analizi tamamlanacaktır.
Eğitimlerin etkinliğinin ölçülebilmesi için iyi uygulama örnekleri de araştırılarak en uygun yöntem belirlenecektir.
Maliyet Tahmini
117.384.685 - TL
Tespitler
● İnsan kaynakları yönetimi anlayışı yalnızca özlük işleri ile sınırlı kalmaktadır.
● İhtiyaç analizlerine dayanan, bir plan dahilinde yürütülen ve sürekli gelişimi hedefleyen bir meslek içi eğitim anlayışı
bulunmamaktadır.
İhtiyaçlar
İnsan kaynakları yönetimi anlayışının değiştirilmesi
İnsan kaynakları yönetiminin etkin yürütülmesi için kurumsal yapıdan kaynaklanan sorunların çözülmesi
İş analizlerine ve ihtiyaca göre yıllık eğitim planlarının belirlenmesi
Eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi
İş analizleri yapılması
Denetçilerin bilgi ve becerilerinin artırılması
76
Stratejik Plan 2019-2023
HEDEF KARTI 2.2
Amaç
: Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
Hedef
: Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
Sorumlu Birim : Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
: İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Destek Grubu 02
İnsan kaynakları yönetimi koordinasyon komisyonu
Bilgi İşlem Birim Başkanlığı
Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
( % )
Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023
İzlenme
Sıklığı
Raporlama
Sıklığı
PG 2.2.1
Çalışan memnuniyetinde artış
%70 Bilinmiyor
9
%5 %10 %15 %20 3 ay 6 ay
PG 2.2.2
Rotasyon esaslarına uygun iş
gücü dağılımı yüzdesi
%30 %100 %100 %100 %100 3 ay 6 ay
Riskler
● Çalışan memnuniyeti anketine katılım oranının düşük olması
● Rotasyon esaslarına uygunluğun sağlanmasının bazı birimler için iş gücü kaybı riski oluşturması
Stratejiler
● Çalışan memnuniyetinin doğru ve bütüncül şekilde ölçülebilmesini sağlamak üzere uygun bir
değerlendirme aracı geliştirilecektir.
● Çalışan memnuniyeti anketine katılım oranının yüksek olmasını sağlamak için farklı iletişim kanalları
kullanılacaktır.
● Rotasyon usul ve esasları riskler de dikkate alınarak belirlenecek ve esasların uygulanması için gerekli
planlama çalışmaları yapılacaktır.
9
Çalışan memnuniyet anketi önceki stratejik plan döneminde gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, 2019
-2023 Stratejik Planı dönemi için farklı nitelikte bir anket hazırlanması
öngörülmekt
edir. Hazırlanacak anketin 2019 yılında uygulanması ile temel yıl ölçümünün belirlenmesi ve 2023 yılı sonuna kadar bu değer ü
zerinden %20 artış sağlanması
hedeflenmektedir.
77
T.C. Sayıştay Başkanlığı
HEDEF KARTI 2.2
Amaç : Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
Hedef : Çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
Sorumlu Birim : Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
İşbirliği Yapılacak Birim(ler): İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Destek Grubu 02
İnsan kaynakları yönetimi koordinasyon komisyonu
Bilgi İşlem Birim Başkanlığı
Performans Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
( % )
Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023
İzlenme
Sıklığı
Raporlama
Sıklığı
PG 2.2.1
Çalışan memnuniyetinde artış
%70 Bilinmiyor
9
%5 %10 %15 %20 3 ay 6 ay
PG 2.2.2
Rotasyon esaslarına uygun iş
gücü dağılımı yüzdesi
%30 %100 %100 %100 %100 3 ay 6 ay
Riskler
● Çalışan memnuniyeti anketine katılım oranının düşük olması
● Rotasyon esaslarına uygunluğun sağlanmasının bazı birimler için iş gücü kaybı riski oluşturması
Stratejiler
● Çalışan memnuniyetinin doğru ve bütüncül şekilde ölçülebilmesini sağlamak üzere uygun bir
değerlendirme aracı geliştirilecektir.
● Çalışan memnuniyeti anketine katılım oranının yüksek olmasını sağlamak için farklı iletişim kanalları
kullanılacaktır.
● Rotasyon usul ve esasları riskler de dikkate alınarak belirlenecek ve esasların uygulanması için gerekli
planlama çalışmaları yapılacaktır.
9
Çalışan memnuniyet anketi önceki stratejik plan döneminde gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, 2019-2023 Stratejik Planı dönemi için farklı nitelikte bir anket hazırlanması
öngörülmektedir. Hazırlanacak anketin 2019 yılında uygulanması ile temel yıl ölçümünün belirlenmesi ve 2023 yılı sonuna kadar bu değer üzerinden %20 artış sağlanması
hedeflenmektedir.
Maliyet Tahmini 68.091.853 - TL
Tespitler
Çalışan memnuniyetinin artırılmasına ve iş yükünün daha adil dağılımının sağlanmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
İhtiyaçlar
● İş dağılımının adil yapılabilmesi için iş analizleri yapılması ve sistematik rotasyon uygulanması
● Çalışan memnuniyeti dikkate alınarak motivasyon sağlanması
● Çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesi
78
Stratejik Plan 2019-2023
HEDEF KARTI 2.3
Amaç
: Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
Hedef
: Sayıştayın örgütsel yapısı güçlendirilecektir.
Sorumlu Birim : Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
: Destek Grubu 01
İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı
Bilgi İşlem Birim Başkanlığı
Performans stergeleri
Hedefe
Etkisi
( % )
Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023
İzlenme
Sıklığı
Raporlama
Sıklığı
PG
2.3.1
Bütünleşik bilgi sisteminin
tamamlanması
%40
%100 3 ay 6 ay
PG
2.3.2
Kurumsal mimari çalışmaları
raporuna uygun hale getirilen
birim sayısı
%30 0 2 3 ay 6 ay
PG
2.3.3
Kurum ve birim arşivlerinin
ilgili usul ve esaslara
uygunluk oranı
%30 Bilinmiyor
10
%100 3 ay 6 ay
Riskler
● Kurumsal mimari çalışmalarını yürütmek üzere uygun bir
paydaş bulunamaması
● Çalışanların bütünleşik bilgi sistemini etkin kullanımının sağlanamaması
10
Birim arşivlerinin kullanılması ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar tamamlandık
tan sonra buna uygun şekilde kullanılan arşivlerin belirlenmesi, uygun olmayanların tamamının
2020 yılı sonuna kadar uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir.
79
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Stratejiler
● Kurumsal mimari çalışmalarının planlanması ve uygulanmasına yönelik hazırlık çalışmaları yapılacak ve bir fizibilite
raporu hazırlanacaktır.
● Üst
yönetimin insan kaynakları yönetimi ve iç kontrol sisteminin geliştirilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgiler belirlenecek
ve bu bilgileri bütüncül bir şekilde sunan bir veri tabanı oluşturulacaktır.
● Kurum ve birim arşivlerinin etkin şekilde yönetimini sağl
ayacak usul ve esaslar hazırlanacaktır.
Maliyet Tahmini 15.748.865 TL
Tespitler
Kurumsal hafıza güçlü değildir.
● Kurum içi iletişim etkin ve sistematik şekilde sağlanamamaktadır.
● Bütüncül bir bilgi sistemi bulunmamaktadır.
● Arşiv ve bilgi teknolojileri yönetimi alanlarında eksiklikler bulunmaktadır.
● Kurumsal yapı etkin yönetime engel teşkil etmektedir.
İhtiyaçlar
● Karar alma mekanizmalarının etkin işletilebilmesi için bütünleşik bir bilgi sistemi kullanılarak bir veri tabanı
oluşturulması
● Kurum içi iletişim süreçlerinin iyileştirilmesi
● Örgütsel yapıdan kaynaklanan sorunların giderilmesi
● Kurum ve birim arşivlerinin etkin yönetiminin sağlanması
80
Stratejik Plan 2019-2023
4.2.Sorumlu v
e
İşbirliği Yapılacak Birimler
HEDEFLER
BİRİMLER
Başkanlık
Yargı
Daireleri
Denetim
Grupları
Destek
Grubu
01
Destek
Grubu
02
Destek
Grubu 05
Başsavcılık SGBB İKBB BİBB DYHBB
H1.1 İ S
H1.2 İ S/İ İ
H1.3 İ S
H1.4 S İ İ İ İ
H1.5 İ İ S
H2.1 İ S İ
H2.2 İ S İ İ
H2.3 İ S İ İ
81
T.C. Sayıştay Başkanlığı
4.3.Risk ve Kontrol Faaliyetleri
Hedef 1.1 : Risk odaklı denetim yaklaşımı etkin şekilde uygulanacaktır
.
Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri
Denetim kapsamının genişliği denetim stratejik
planının kapsamında önceliklendirme yapılmasını
gerektirmesi.
Sayıştay denetim kapsamı yıllık olarak
denetlenmesi zorunlu olan kurum ve kuruluşlar da
değerlendirildiğinde oldukça geniştir.
Yıllık olarak denetlenmesi zorunlu olan kurum ve
kuruluşlar dışındakiler için risk temelli
önceliklendirme yapılması
Denetim stratejik planının denetimin gerektireceği
esnekliğe izin vermemesi.
Beş yıllık hazırlanması öngörülen denetim stratejik
planı bu süreçte ortaya çıkabilecek öncelikler veya
değişikliklere izin vermeyecek bir yapıda
hazırlanabilir.
Denetim stratejik planı hazırlanırken olası değişiklik
ihtiyacı senaryolarının da değerlendirilmesi ve
bunların plana dahil edilmesi
Hedef 1.2: Denetim anlayış, yaklaşım ve kapasitesinin geliştirilmesi ile denetimin etkinliği artırılacaktır.
Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri
Kalite güvence çalışmalarının ilk defa yapılacak
olması.
Tamamlanmış denetimlerin uygunluğunun
değerlendirilmesi çalışması konusunda tecrübesiz
olunma
Kalite güvencesi alanında çalışacak sürekli bir
birim/komisyon görevlendirilmesi ve burada görev
alacak çalışanların gerekli eğitimlere tabi tutulması
82
Stratejik Plan 2019-2023
Hedef 1.3: Denetimler ve yargılama yoluyla kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri
Denetim ve yargı faaliyetleri başarılı bir şekilde
yerine getirildiği halde dışsal faktörlere bağlı olarak
denetlenen kurumların sistem değerlendirme
puanlarında artış sağlanamaması ve/veya izleme
sonuçlarında iyileşme sağlanamama
Denetimlerin yarattığı etkinin ölçülmesi
aşamasında dışsal faktörlerin denetimin etkisini
azaltması ya da denetimin etkisini engellemesi
ihtimali
Denetimlerin katkısının ölçülebilmesi için mümkün
olduğunca dışsal etkenlerin dahil edilmediği ölçüm
ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmesi
Hedef 1.4: Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi
sağlanacaktır.
Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri
İlamların infazının takibinde yaşanacak güçlükler
İlamların infazı sistematik şekilde takip edilmemesi
İlamların infazının sistematik şekilde takip
edilmesini sağlayacak altyapının hazırlanması
Yargılama usul ve esaslarının belirlenmesinde
yargılama süreçlerinin özgünlüğünün yaratacağı
zorluklar
Yargılama süreçlerinin özgün olmasının bu
süreçlere yönelik standardizasyonun
sağlanmasında zorluk yaratması
Uluslararası iyi uygulama örnekleri de dahil olmak
üzere yargılama süreçlerine ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi için kapsamlı araştırma yapılması
83
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Hedef 1.3: Denetimler ve yargılama yoluyla kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleşmesine katkı sağlanacaktır.
Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri
Denetim ve yargı faaliyetleri başarılı bir şekilde
yerine getirildiği halde dışsal faktörlere bağlı olarak
denetlenen kurumların sistem değerlendirme
puanlarında artış sağlanamaması ve/veya izleme
sonuçlarında iyileşme sağlanamama
Denetimlerin yarattığı etkinin ölçülmesi
aşamasında dışsal faktörlerin denetimin etkisini
azaltması ya da denetimin etkisini engellemesi
ihtimali
Denetimlerin katkısının ölçülebilmesi için mümkün
olduğunca dışsal etkenlerin dahil edilmediği ölçüm
ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmesi
Hedef 1.4: Yargı süreçlerinin hızlı ve etkin işlemesi sağlanacaktır.
Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri
İlamların infazının takibinde yaşanacak güçlükler
İlamların infazı sistematik şekilde takip edilmemesi
İlamların infazının sistematik şekilde takip
edilmesini sağlayacak altyapının hazırlanması
Yargılama usul ve esaslarının belirlenmesinde
yargılama süreçlerinin özgünlüğünün yaratacağı
zorluklar
Yargılama süreçlerinin özgün olmasının bu
süreçlere yönelik standardizasyonun
sağlanmasında zorluk yaratması
Uluslararası iyi uygulama örnekleri de dahil olmak
üzere yargılama süreçlerine ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi için kapsamlı araştırma yapılması
Hedef 1.5: Kamu mali yönetim sisteminin iyi işleyişinde yol gösterici olunarak dış paydaşlar için fayda yaratılacaktır.
Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri
Vatandaşlar ve Parlamento için fayda sağlayacak
konuların belirlenmesinde yaşanacak güçlükler
Vatandaş ve Parlamento beklentilerinin farklı
olması ihtimali ve beklentilere cevap verecek ve
katkı sağlayacak konuların belirlenmesinin güçlüğü
- Dış paydaş iletişiminin güçlendirilmesi ve paydaş
beklentilerinin düzenli olarak öğrenilmesi
- Uluslararası iyi uygulama örneklerinin araştırılması
ve uygun olanların benimsenmesi
Tanınırlık anketinin çok sayıda ve çeşitlilikteki dış
paydaşlara uygulanmasının zorlukları
Sayıştay dış paydaşları parlamento, kamu
kurumları, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlardan
oluşmaktadır. Bu çeşitlilikteki paydaşa ulaşmanın
ve değerlendirme yapmanın zorluğu
Tanınırlık anketinin güncellenmesi ve çeşitli
paydaşlara uygun hale getirilmesi, farklı
değerlendirme metotları kullanılarak daha fazla
sayıda paydaşa ulaşılması
İletişim stratejisinin uygulanmaması veya
sahiplenilmemesi
Üst yönetim ve çalışanlar seviyesinde iletişim
alanında yapılması planlanan çalışmalara yeterli
önemin verilmemesi
İletişim konusunun önemi ve faydaları hakkında
kurum genelinde farkındalık yaratılması
84
Stratejik Plan 2019-2023
Hedef 2.1: Çalışan verimliliğini ve iş yaşamının kalitesini artırmak amacıyla insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanaca
ktır.
Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri
İnsan kaynakları yetkinlik analizinin yapılabilmesi
için gerekli niteliklere sahip ve yeterli sayıda
personel bulunmaması
İnsan kaynakları yönetimi konusunda tecrübeli ve
insan kaynakları yetkinlik analizini yapabilecek
nitelik ve sayıda personel bulunmayışı
İnsan kaynakları yönetimi ve yetkinlik analizi
konularında yeterli sayıda personele eğitim
verilmesi
Eğitim etkinliğinin ölçümü konusunda uygun bir
yöntem ve değerlendirme aracı belirlenmesi
Eğitimlerin değerlendirilmesinin eğitimlerin
istenilen amaca ulaşılmasını sağlayacak nitelikte
olup olmadığını değerlendirecek şekilde
yapılmaması
Eğitim etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek üzere
formlar geliştirilmesi
Görev koşullarını sağlayan çalışan oranında mevcut
durumun bilinmiyor olması
İnsan kaynakları etkinlik analizinin yapılmamış
olması ve fiilen çalışan personelin ne ölçüde görev
koşullarını yerine getirdiğinin bilinmemesi
İnsan kaynakları etkinlik analizinin tamamlanması
85
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Hedef 2.1: Çalışan verimliliğini ve iş yaşamının kalitesini artırmak amacıyla insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri
İnsan kaynakları yetkinlik analizinin yapılabilmesi
için gerekli niteliklere sahip ve yeterli sayıda
personel bulunmaması
İnsan kaynakları yönetimi konusunda tecrübeli ve
insan kaynakları yetkinlik analizini yapabilecek
nitelik ve sayıda personel bulunmayışı
İnsan kaynakları yönetimi ve yetkinlik analizi
konularında yeterli sayıda personele eğitim
verilmesi
Eğitim etkinliğinin ölçümü konusunda uygun bir