Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI)

Yönetim Kurulu Başkanı: Rusya Federasyonu Sayıştayı

Genel Sekreter: Avusturya Sayıştayı

Üye Sayısı: 192 tam üye, 1 ulusüstü örgüt sayıştayı (Avrupa Sayıştayı), 5 ortak üye, 1 bağlı üye.

INTOSAI Örgütlenme Şeması

INTOSAI Örgütlenme Şeması

Mesleki Standartlar Komitesi

Başkanı: Brezilya Sayıştayı

Başkan Yardımcısı: Avrupa Birliği Sayıştayı (ECA)

Üye Sayısı: 53

Komitenin amacı, Sayıştayları örnekler vasıtasıyla teşvik ederek uygun ve etkili mesleki standartların geliştirilmesine ve benimsenmesine katkıda bulunarak Sayıştayların güçlü, bağımsız ve çok disiplinli olmalarına destek vermektir.

Alt Komiteler

Mali Denetim ve Muhasebe Alt Komitesi (Financial Auditing and Accounting Subcommittee-FAAS)

Başkanı: BAE Sayıştayı

Üye Sayısı: 15

 • Mali Denetim ve Muhasebe Alt Komitesinin temel amacı, kamu sektörü için küresel olarak kabul edilmiş denetim rehberleri geliştirmektir.
 • Komite uluslararası saygın bir güvence standartları belirleme kuruluşu olan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu'nun (IAASB) uzmanlığı ve kaynaklarından yararlanır.

Uygunluk Denetimi Alt Komitesi (Compliance Audit Subcommittee-CAS)

Başkanı: Hindistan Sayıştayı

Üye Sayısı: 19 

 • Komite, Sayıştayların uygunluk denetimlerinde farklı yetkileri, vb. hususlara ilişkin genel bir bakış açısı sunmak ve uygunluk denetiminin nasıl planlanması, yürütülmesi ve raporlanması gerektiği konusunda rehberlik etmek görevlerine sahiptir.
 • Komite ayrıca, uygunluk denetimi için INTOSAI rehberleri geliştirir.

Performans Denetimi Alt Komitesi (Performance Audit Subcommittee-PAS)

Başkanı: Norveç Sayıştayı

Üye Sayısı: 27

 • Komitenin temel görevleri; Performans Denetimi için INTOSAI Uygulama Rehberleri yaymak, kamu sektörünün gelişimini ve reformlarını izlemek ve performans denetiminin sonuçlarını sürekli olarak değerlendirmektir.
 • Komite ayrıca, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde ilgili teorilerin, metotların, değerlendirmelerin, vs. gelişimini izler ve performans denetimi için sonuçları sürekli olarak değerlendirir.

İç Kontrol Standartları Alt Komitesi (Internal Control Standards Subcommittee-ICS)

Başkanı: Polonya Sayıştayı

Üye Sayısı: 26

Komitenin amacı iç kontrol alanındaki iyi uygulamaları geliştirilmek, bunların teşvik edilmesine odaklanmak ve kamu sektöründe iç kontrol odaklı bir yönetim sorumluluğu oluşturmaktır.

Kapasite Geliştirme Komitesi

Başkanı: Güney Afrika Sayıştayı

Başkan Yardımcısı: İsveç Sayıştayı

Üye Sayısı: 58

 • Komitenin ana görevi eğitim, teknik yardım ve diğer geliştirme faaliyetleriyle Sayıştayların yeteneklerini ve mesleki kapasitelerini geliştirmektir.
 • Türk Sayıştayı komitenin üyesidir.

Alt Komiteler

Ortak Denetim Alt Komitesi (Subcommittee on Cooperative Audit)

Başkanı: Peru Sayıştayı

Üye Sayısı:

 • Komite, kamu denetim alanlarında uzman ve araştırmacılardan oluşan veri tabanı geliştirir.
 • Ayrıca; metodolojileri doğrulamak, rehber oluşturmak ve süreçleri iyileştirmek için faydalı ortak denetim programlarını teşvik eder ve staj programlarını ve teknik ziyaretleri teşvik eder.

Meslektaş Değerlendirmesi Alt Komitesi (Subcommittee on Peer Reviews)

Başkanı: Slovakya Sayıştayı

Üye Sayısı: 15 

 • INTOSAI topluluğundaki meslektaş değerlendirmesi düzenlemelerini değerlendirir ve belgelendirir
 • Meslektaş değerlendirmelerine ilişkin CBC rehberlerini ve Sayıştayların deneyimine dayanarak geliştirilen kontrol listesini günceller ve gönüllü meslektaş değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı konusunda iyi uygulama örnekleri sağlar.
 • Meslektaş değerlendirmelerinin sonuçlarını uygun ve katılan Sayıştayların kabul ettiği şekilde yayar.
 • Türk Sayıştayı komitenin üyesidir.

Görev Gücü

INTOSAI Denetçi Profesyonelleşmesi Görev Gücü (Task Force on INTOSAI Auditor Professionalisation-TFIAP)

Başkanı: Güney Afrika Sayıştayı

Üye Sayısı: 22 

 • INTOSAI’de mesleki gelişimi kolaylaştırmak ve yapılandırmak için gerekli mekanizmaları araştırır.

Çalışma Kolları

Sayıştay Performans Ölçümü Çerçevesi (SAI Performance Measurement Framework-SAI PMF)

Başkan: Güney Afrika Sayıştayı

Üye sayısı: 9

Sayıştayların Dürüstlüğünü Değerlendirme Aracı (IntoSAINT: Self-Assessment INTegrity)

Başkan: Meksika Sayıştayı

Üye sayısı: 9

Yüksek denetim Kurumlarının dürüstlük kontrollerinin kırılganlıklarını ve olgunluğunu değerlendiren ve yüksek denetim kurumlarının dürüstlüğünü güçlendiren bir araç olan IntoSAINT'in geliştirilmesi ve dünya çapında uygulamasını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Karmaşık ve Zorlu Bağlamlarda Denetim: Auditing in Complex and Challenging Contexts (ACCC)

Başkan: İsveç Sayıştayı

Üye sayısı: 8

Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin kapasite geliştirme ihtiyaçları üzerindeki etkisine özellikle değinilen kırılgan durumdaki yüksek denetim kurumlarına odaklanır.

Kapasite Oluşturma Komitesi Rehberleri ve Geçici Yayınları: CBC Guides and Occasional Papers

Başkan: Kenya Sayıştayı

Üye sayısı:

CBC, Ortak Forum anlaşma görüşmelerine hazırlanırken, CBC’nin bu konuyla ilgili rehberlerinin ve periodik olmayan yayınlarının yönetimi için bir plan önermek amacıyla bu çalışma grubu kurulmuştur.

Bilgi Paylaşımı ve Bilgi Hizmetleri Komitesi

Başkanı: Hindistan Sayıştayı

Üye sayısı: 103

 • Komitenin ana görevi; iyi uygulama çalışmalarını yapmak, denetim rehberliği materyali üretmek, ortak çıkar ve ilgili konularında araştırmalar yapmak da dahil olmak üzere bilgi paylaşımı yoluyla Sayıştaylarda ortaklığı, işbirliğini ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmektir.

Çalışma Grupları

Kamu Borçları Çalışma Grubu (Working Group on Public Debt)

Başkanı: Filipinler Sayıştayı

Üye Sayısı: 35 

 • Çalışma grubunun görevi, uygun raporlamayı ve doğru devlet borç yönetimini teşvik etmek için Sayıştaylar tarafından bu konuda kullanılacak rehber ve diğer bilgi materyallerini yayınlamaktır.
 • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.

Bilişim Sistemleri Denetimi Çalışma Grubu (Working Group on IT Audit)

Başkanı: Hindistan Sayıştayı

Üye sayısı: 45

 • Çalışma grubu, tecrübe paylaşımı için bilgi ve olanak sağlayarak ve ikili ve bölgesel işbirliğini teşvik ederek Sayıştayların bilgi teknolojisinin kullanımı ve denetiminde bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.
 • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.

Çevre Denetimi Çalışma Grubu (Working Group on Environmental Auditing)

Başkanı: Endonezya Sayıştayı

Üye sayısı: 75

 • Hem çalışma grubu üyeleri hem de üye olmayan Sayıştaylar tarafından çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki denetim görevlilerinin ve denetim yöntemlerinin kullanılmasını teşvik eder.
 • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.

Kamu Politika ve Programlarının Değerlendirilmesi Çalışma Grubu (Working Group on Evaluation of Public Policies and Programs)

Başkanı: Fransa Sayıştayı

Üye sayısı: 22

 • Sayıştayların, Program ve Kamu Politikaları Değerlendirmesi uygulamasını geliştirmeyi ve bu konuda Sayıştaylara bilgi, metodolojik araçlar ve iyi uygulama örnekleri sunmayı amaçlamaktadır.

Yolsuzlukla ve Kara Para Aklamayla Mücadele Çalışma Grubu (Working Group on the Fight Against Corruption and Money Laundering)

Başkanı: Mısır Sayıştayı

Üye sayısı: 25

 • Çalışma grubunun amacı yolsuzluk ve kara para aklamayla mücadele konularında Sayıştayların kapasitelerinin artırılması ve Sayıştaylar arasında işbirliğinin artırılmasıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Temel Ulusal Göstergeler Çalışma Grubu (Working Group on SDGs and Key National Indicators)

Başkanı: Rusya Sayıştayı

Üye sayısı: 24

 • Çalışma grubu Sayıştayların ulusal kaynakların verimliliği ve etkililiğini değerlendirmedeki rolünü arttırmayı, INTOSAI'nin uluslararası düzeyde güvenilirliğini güçlendirmeyi ve Ana Ulusal Göstergelerin tasarımını ve kontrolünü mümkün olan her şekilde teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Sayıştayların Değer ve Faydaları Çalışma Grubu (Working Group on Value and Benefits of SAIs)

Başkanı: Meksika Sayıştayı

Üye sayısı: 30

 • Çalışma grubunun sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da dahil olmak üzere YDK'lara değer ve faydaların iletilmesi ve tanıtılması için uygun kanallar geliştirir.
 • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.

Finansal Modernleşme ve Düzenleyici Reform Çalışma Grubu (Working Group on Financial Modernization and Regulatory Reform)

Başkanı: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Sayıştayı

Üye sayısı: 27

 • Ulusal reformları değerlendirmek için reformların ilerlemesiyle ilgili bilgileri paylaşır ve reform bilgilerini ulusal ve uluslararası düzeyde sistematik olarak takip eder.

Doğal Maddeleri İşleme Endüstrisi Denetim Çalışma Grubu(Working Group on Audit Extractive Industries)

Başkanı: Uganda Sayıştayı

Üye sayısı: 44

 • Çalışma grubunun temel amacı, BM 2015 sonrası gündemi için iyi yönetişimi ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla INTOSAI topluluğu içindeki Doğal Maddeleri İşleme Endüstrisini teşvik etmektir.

Kamu İhaleleri Denetimi Çalışma Grubu (Working Group on Public Procurement Audit)

Başkanı: Rusya Sayıştayı

Üye sayısı: 17

 • Genel kabul görmüş ihale sözleşmesi denetiminin ortak yaklaşımlarını ve prosedürlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Büyük Veri Çalışma Grubu (Working Group on Big Data)

Başkanı: Çin Halk Cumhuriyeti Sayıştayı

Üye sayısı: 29

 • Çalışma grubunun amacı, yüksek denetim kurumlarının büyük veri çağında karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları belirlemek; büyük veri denetimi alanındaki bilgi ve deneyimi özetlemek; ilgili ikili ve çok taraflı teknik işbirliğini güçlendirmektir.

Bilim ve Teknolojinin Denetime Etkisi Çalışma Grubu (Impact of Science and Technology on Auditing)

 

Görev Gücü

Bilim ve Teknolojinin Denetim Üzerindeki Etkisi Çalışma Grubu (Task Force Impact of Science and Technology on Auditing)

Başkanı: BAE Sayıştayı

Üye sayısı:

Politika, Finans ve İdare Komitesi (Policy, Finance and Administration Committee-PFAC)

Başkanı: Suudi Arabistan Sayıştayı

Üye Sayısı: 10

Politika, Finans ve İdare Komitesi INTOSAI Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunur ve görevleri aşağıda yer almaktadır:

 • Genel Sekreterlik ile finansal planlamada işbirliği yapmak
 • Bütçenin uygulanmasını denetlemek ve kontrol etmek
 • Yönetim Kuruluna, Ortak Üyelerin başlangıç aidatları için öneride bulunmak
 • Tam üyelerin aidatlarının ayarlanmasını önermek
 • İstenirse Yönetim Kuruluna ve Kongreye rapor vermek

Steering Committee INTOSAI-Donor Cooperation

Başkanı: Suudi Arabistan Sayıştayı

Üye Sayısı: 10

 • Politika, Finans ve İdare Komitesi INTOSAI Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunur ve görevleri aşağıda yer almaktadır:
 • Genel Sekreterlik ile finansal planlamada işbirliği yapmak
 • Bütçenin uygulanmasını denetlemek ve kontrol etmek
 • Yönetim Kuruluna, Ortak Üyelerin başlangıç aidatlarını önermek
 • Tam üyelerin aidatlarını ayarlanmasını önermek
 • İstenirse Yönetim Kuruluna ve Kongreye rapor vermek