Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Kamuda hesap verme sorumluluğu ile mali saydamlığa katkı sağlamak üzere denetim, yargılama ve rehberlik yapmak.
 

Vizyon

Köklü tarihinden aldığı birikimle sürekli yenilenen ve gelişen, daha iyi bir kamu yönetiminin oluşması için hizmet eden Sayıştay. 
 

Temel Değerler

  • Bağımsızlık ve Tarafsızlık

Bağımsızlık, Sayıştay’ın bir yüksek denetim ve yargı kurumu olarak varlığının ve tarafsız hizmetler sunabilmesinin ön koşuludur. Denetimlerin önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi ve mesleki etik kurallarına uyulması kurumsal güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle Sayıştay Kanunu bu temel değeri 3’üncü maddesi ile güvence altına almıştır.
 
  • İyi Yönetişim ve Beklentilere Duyarlılık

Kurum yönetiminde hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik, katılımcılık, eşitlik, adil olmak, tutarlılık, hukukun üstünlüğü, bilimsellik gibi iyi yönetişim ilkelerini gözetmek ve uygulamak temel prensiplerimizdendir. Bu ilkeler ışığında, Parlamento ve kamuoyu ile diğer iç ve dış paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarına duyarlı olunması, daha iyi bir kamu yönetimini hedefleyen ortak bir anlayış içinde çözümler üretilmesi son derece önemlidir.
 
  • Yeniliğe Açıklık

Günümüz dünyasındaki hızlı gelişim ve buna bağlı olarak oluşan sorunlara genelde kamu yönetiminin, özelde denetim kurumlarının zamanında ve etkin cevaplar bulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle sürekli gelişim anlayışıyla yeniliklerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulanların hayata geçirilmesi önem taşımaktadır.
 
  • Mesleki Yetkinlik ve Çalışanların En Değerli Varlık Olarak Kabulü

Denetimde kalitenin sağlanması; mesleki bağımsızlığa sahip, yaratıcı ve analitik düşünen, ekip çalışmasına ve iş birliğine yatkın, denetim kültürünü özümsemiş mensupların varlığıyla mümkün olacaktır. Bu inançla çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir.