Eğitim Stratejimiz

Sayıştay, insan kaynağına değer katan, geliştiren ve destekleyen faaliyetlerin kuruma sağlayacağı katkıların farkında olarak, eğitim yönetimine özel bir önem atfeder ve personelin sürekli olarak kendilerini geliştirebilmesine olanak tanıyan politikalar üretmeye gayret eder.

Sayıştay eğitim yönetiminin hedefleri şunlardır:

  • Sayıştay Başkanlığı Stratejik Planında, Eylem Planında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda; mensupların mesleki bilgisini ve yetkinliğini arttırmak, insan kaynakları planlaması doğrultusunda personeli yetiştirmek.
  • Diğer kamu idarelerinde yürütülen eğitim faaliyetlerini destekleyerek kamu çalışanlarının görevlerini etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde mevzuata uygun olarak yürütebilmelerine katkı sağlamak. 


Eğitim programları; hizmet içi eğitimler, kamu idarelerine yönelik eğitimler, uluslararası eğitimler ve üniversite kariyer günleri şeklinde gerçekleştirilir.

Sayıştay, denetim görevinin etkin biçimde yerine getirilebilmesi ve denetimlerde güncel mevzuatın ve metodolojilerin uygulanabilmesi için Sayıştay denetçilerine sürekli eğitim yükümlülüğü getirmektedir. Buna göre, Sayıştay denetçileri her yıl en az 20 kredisi temel mesleki konulardan, 10 kredisi sektörel konulardan ve 10 kredisi destekleyici konulardan olmak üzere toplam 40 kredi/saat karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır. Temel mesleki konular, Türk Sayıştayı,  kamu mali yönetimi, muhasebe, denetim, etik kurallar vb konuları; sektörel konular, Sayıştay denetçilerinin görev aldığı denetim grupları, denetim destek grupları ve diğer birimler ile ilgili konuları; destekleyici konular; mesleki gelişime ve kişisel kapasiteyi geliştirmeye katkı sağlayacak diğer alanlarla ilgili konuları kapsar.

Eğitim programlarının verimliliği ve etkinliği eğiticilere ve katılımcılara uygulanan anketlerle ve eğitimlerden sonra çalışanların iş performanslarındaki değişikliklerin izlenmesi yoluyla alınan geri bildirimlerle ölçülür ve bu doğrultuda gerekli iyileştirme ve geliştirmeler yapılır.